CLANAK 364

Umjesto prava i zakona prema porodici ubijene djevojčice korištene su DRUGE METODE, što je javno u sudnici u mom prisustvu izgovorio jedan od pripadnika mafije, inače tuženi u toj parnici, prijeteći i sudiji tim metodama.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

OBAVJEŠTENJE

U prvoj polovini 2011-te Vladi Republike Srpske su dostavljeni dokazi o teškim krivičnim djelima vezano za ubistvo Ivone Bajo prilikom krijumčarenja, uz ponudu da ih upotrijebi, pokrene istragu i procesuira odgovorne, a isplati SAMO 1000 KM odštete za nezakonito hapšenje 10.08.2010. majci ubijene djevojčice.
Demo verzija te ponude i tužbe je tek po odbijanju, objavljena na internetu 20.06.2011.
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/06/20/2792848
Ponuda nije prihvaćena, (očekivano) te je Vlada RS pod punom kontrolom formalno Predsjednika RS, a u stvari glavnog mafijaškog bosa, stala u zaštitu svog tajkuna, poslanika koji je švercovao "NEKU ROBU" u AD Univerzal, prilikom ubistva.
Godinu dana kasnije, 25.02.2012. poslije mojih dojava stranim istražiteljima u Bobar banci istog vlasnika otkriveno je preko 4 miliona transakcija narko mafije, dok je 10.04.2013. uhapšen direktor "Univerzala" kao član pljačkaške grupe.
U međuvremenu je od sudija Osnovnog suda traženo da učestvuju u otimanju Ustavom i zakonom garantovanih prava, falsifikovanju dokaza i činjenice, gaženju zakona i otimanju procesnih prava, čime su iste sudije postale saučesnici u prikrivanju ubistva, krijumčarenja, (vjerovatno kokaina) te pranja novca.
Sve zbog odbijanja Vlade i Predsjednika RS da postupe po zakonu.
Tako su umjesto prava i zakona prema porodici ubijene djevojčice korištene DRUGE METODE, što je javno u sudnici u mom prisustvu izgovorio jedan od pripadnika mafije, inače tuženi u toj parnici, prijeteći i sudiji tim metodama. Za sva krivična djela sudija vezano za ovaj gnusni zločin, uzrok je ovaj dokument vlade RS:

DA SE ZNA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 363

Radi se o nastavku bezakonja koje demonstrira tužena vezano za događaje od 05.12.2012. kom prilikom mi je primjenom fašističke naredbe oduzeto više prava, čemu sam se suprotstavio lično na miran način, braneću ta prava, shodno članu 48 Ustava RS, stav 1 "Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti" jer Sud neće da zaštiti prava što mu je obaveza propisana stavom 2 istog člana "Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom" kao i članom "Zaštita prava" Zakona o sudovima...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE (22.08.2013.)

Obavještavam Sud da su direktno vezano za pozadinu ove tužbe, ranije već predate dvije tužbe za utvrđenje diskriminacije, te shodno članu 83 stav 1 mogu da se spoje. Radi se o parnici 80 0 P 043325 12 P, koja je već u obradi suda vezano za događaje od 05.09.2012. kada sam nezakonito spriječen u ostvarenju više prava i zadržan u pritvoru, dok se druga odnosi na diskriminatorske radnje tokom pretresa 03.12.2012. a još nemam podatke o broju predmeta...
Tužena je konstantno, od kraja 2009. godine vršila brutalno pravno nasilje nad mojom porodicom, primjenom ne samo nezakonitog i kriminalnog, nego fašističkog tretmana, da citiram "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
čime se izdvaja i diskriminiše cijela porodica Bajo!
Kao posljedica toga došlo je do otimanja više prava garantovanih Ustavom i zakonima, što tužena RS pokušava prikriti na sve načine služeći se lažima, falsifikatima, i novim diskriminatorskim radnjama, a sve sa ciljem da spriječi istragu o ubistvu djevojčice Ivone Bajo koje se desilo prilikom krijumčarenja poslanika Skupštine tužene, Gavrila Bobara !
Predmet ove tužbe je diskriminacija izvršena donošenjem Rješenja 80 1 Pr 007070 13 Pžp od 30.07.2013. a koje sam primio redovnom poštanskom pošiljkom 20.08.2013. Radi se o nastavku bezakonja koje demonstrira tužena vezano za događaje od 05.12.2012. kom prilikom mi je primjenom fašističke naredbe oduzeto više prava, čemu sam se suprotstavio lično na miran način, braneću ta prava, shodno članu 48 Ustava RS, stav 1 "Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti" jer Sud neće da zaštiti prava što mu je obaveza propisana stavom 2 istog člana "Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom" kao i članom "Zaštita prava" Zakona o sudovima...
1. OSNOV ZA NADLEŽNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
(I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, donesenim Rješenjem 80 1 Pr 007070 13 Pr, od 30.07.2013. povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela:
1) 30.07.2013. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, pogrešnom primjenom odredbe iz ZOPP-u da je potrebno uz zahtijev za ponavljanje postupka, dostaviti pravosnažnu sudsku presudu, donesenu u nekom krivičnom postupku.
2) 30.07.2013. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, pravo na nepovredivost dostojanstva garantovano članom 13 Ustava RS, te pravo da ne bude podvrgnut ponižavajuem postupanju ili kažnjavanju, garantovano članom 14 Ustava RS netačno navodeći da se tužitelj pozvao na primjenu odredbi ZOPP-u.
3) 30.07.2013. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, tako što je lažno navela da primjenjuje relevantni član 73 ZOP-a, koji obavezuje podnosioca zahtjeva samo da dostavi dokaz o lažnom iskazu svjedoka, a ne i pravosnažnu presudu.
4) 30.07.2013. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, tako što je lažno navela da, Zabilješka 1173/11, nije novi dokaz iako je tužilac taj dokument dobio tek poslije održanog pretresa i donesene prvostepene presude.
5) 30.07.2013. prava tužioca garantovano članom 48 Ustava RS, da se prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu oduzeti ni ograničiti, oduzimajući mu prava iz člana 13,14 i 16 legalizacijom fašističke naredbe da "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA".
6) 30.07.2013. pravo garantovano članom 32 Ustava RS, "da niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo" kaznivši ga za napisano mišljenje da je rad OT Bijeljina povezan sa interesima mafije.
(II) Tuzena RS se obavezuje da prekine sa radnjama kojima se diskriminiše tužilac, te da pri narednim kontaktima sa njim, službenici tužene poštuju isključivo važeće zakone i osiguraju prava garantovana Ustavom i zakonima!
(III) Tuzena RS se obavezuje da otkloni negativne posljedice diskriminacije, zbog kršenja ustavom garantovanih prava ustanovljanih u tužbenom zahtjevu I, te da se poništi odluka po predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr, shodno odredbi člana "Dokaz" ZOP stav 2) "Sud ne može svoju odluku zasnovati na dokazima do kojih se došlo kršenjem ljudskih prava i sloboda na način opisan u članu 10 Zakona o krivičnom postupku"
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Rješenje 80 1 Pr 007070 13 Pžp od 30.07.2013. je prepuno grubih falsifikata kojima tužena RS smišljeno pokušava da mi nanese štetu i nastavi sa otimanjem garantovanih prava, što konstantno čini sa ciljem da me spriječi u razotkrivanju kriminalaca u njenoj službi koji su odgovorni za više teških krivičnih djela.
DOKAZI ZA TO SU MOJA ŽALBA I RJEŠENJE KOJE PRILAŽEM UZ TUŽBU IZ KOJIH SE VIDI:
1) Tužena RS u donesenom rješenju navodi, (podvučeno i označeno brojem 1):
"Protiv navedenog rješenja, osuđeni je pravovremeno uložio žalbu, bez navođenja žalbenih osnova, no, sadržina iste ukazuje, da prvostepenu odluku pobija, zbog bitnih povreda prekršajnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava"
Da to nije istina vidljivo je već na samom početku žalbe gdje stoji:
"Skrećem pažnju drugostepenom sudu, kao argument za uvažavanje žalbe, da je prilikom donošenja rješenja od strane sudije prvostepenog suda došlo do očito nenamjerne greške u primjeni materijalnog prava, te je citiram navedeno da:"
JASNO SA VIDI DA UKAZUJEM NA POVREDU MATERIJALNOG PRAVA !
ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP
2) Naredni navod iz rješenja "(...kažnjeni uz zahtjev nije priložio pravosnažno sudsku odluku donijetu u krivičnom postupku...)" označen brojem 2 je izraz koji je upotrijebio prvostepeni sud, te ga i ja ponavljem u žalbi kao pogrešnu primjenu materijalnog prava i ukazujem de je SUD postupao po odredbama ZOPP-u u kojima je preduslov postojanje pravomoćne presude, te navodim stavove koje je ponavljam sad ponovo sud pogrešno primjenio, dok odredbe ZOP-a nigdje ne pominju da je potrebno dostaviti pravosnažnu sudsku odluku u krivičnom postupku!
Navodim doslovno član Član 73. "Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka" stav:
a) ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka
NEMA NAVEDENOG USLOVA DA JE POTREBNO DOSTAVITI PRAVOSNAŽNU SUDSKU ODLUKU, TE JE OČITO DA JE TO TUŽENA RS IZMISLILA SAMO DA BI MI NANIJELA ŠTETU...
3) U podvučenim redovima označenim brojem 3 u rješenju pogrešno se tvrdi da se ja pozivam na članove ZOPP-u koje je trebalo primjeniti, citiram:
"U konkretnoj pravnoj stvari trebalo se držati odredbi člana 255 do člana 257 Zakona o parničnom postupku ,,ZOPP“, koje propisuju znatno duze rokove (5 godina od saznanja za pravosnažno presudu u krivičnom postupku), posebice, kada se ima u vidu, da je on podnio krivične prijave nadležnom tužilaštvu protiv svjedoka, pripadnika sudske policije, na čijim iskazima su i utemeljene ranije odluke, i prvostepenog i drugostepenog suda."
Ja sam naprotiv u svojoj žalbi odmah na startu ukazao da se radi o grešci prvostepenog suda koji je primjenio ove članove gdje se traži dostava prvostepene presude, umjesto relevantnog člana 73 ZOP-a, gdje toga uopšte nema...
TUŽENA RS JE MOJE UKAZIVANJE NA POGREŠNU PRIMJENU ZOPP-U NETAČNO PREDSTAVILA KAO DA JA TVRDIM DA JE TREBALO PRIMJENITI TE ČLANOVE U KOJIMA SE ZAISTA TRAŽI DOSTAVA PRAVOSNAŽNE PRESUDE...
4) Brojem 4 u rješenju obeležio sam dio u kome tužena RS obrazlaže svoju odluku: "U konkretnoj pravnoj stvari, nije moguća primjena Zakona o parničnom postupku. U prekršajnim stvarima se primjenjuje Zakon o prekršajima RS i, u smislu odredbi člana 8 stav 2. i 3. istog zakona, Zakon o krivičnom postupku RS, koji, za ispunjenje uvjeta iz člana 73 tačka a) i tačka b) Zakona o prekršajima RS, zahtijevaju postojanje pravosnažne presude u krivičnom postupku, kako to pravilno nalazi i rješenje prvostepenog suda."
A to je upravo ono što sam i ja tvrdio da je prvostepeni sud pogrešno primjenio ZOPP-u, no u drugom djelu se ponovo lažno tvrdi da član 73 u sebi zahtijeva postojanje pravosnažne presude za primjenu. Navodim ponovo relevantni stav člana 73, koji sam citirao i u žalbi: "a) ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka;" A odmah potom obrazlažem u tekstu žalbe: "Dakle od mene se zakonom traži samo da dostavim dokaz da je svjedok lagao, a ne i bilo kakvu odluku u krivičnom postupku" GDJE JE TO U ČLANU 73 ZOP-A VIDJELA TUŽENA RS DA SE TRAŽI POSTOJANJE PRAVOSNAŽNE PRESUDE ???
5) Brojem 5 u rješenju sam označio dio u kome se lažno tvrdi: "Nadalje, ne radi se niti o novim činjenicama, niti o novim dokazima u smislu odredbe člana 73 tačka d) Zakona o prekršajima RS, koji nisu bili poznati podnosiocu žalbe, tokom ranijeg postupka." Da to nije istina pokazuje i navod iz zahtjeva za ponavljenje postupka:
ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR
"Osim te centralne laži, svjedok Čavić je gnusno lagao i tvrdeći da sam bilo šta vikao. S obzirom da mi nijedan od dokaza nije predočen prije pretresa, te ga nisam mogao koristiti prilikom ispitivanja, tek poslije toga sam ostvario uvid i naravno dobio među pomenutih 27 i Zabilješku 1292-12 od konkretnog dana.
JASNO NAVODIM DA SAM TEK POSLIJE PRETRESA OSTVARIO UVID I DOBIO TE ZABILJEŠKE A OVOM PRILIKOM DOSTAVLJAM I DOKUMENT SUDSKE POLICIJE SU/SP-3-331/10 OD 18.01.2013. ŠTO JE OČIGLEDNO POSLIE SUĐENJA ODRŽANOG 03.12. PRETHODNE GODINE...
U tom dokumentu sam pravougaonikom označio pomenutu zabilješku, treći red desne kolone...
Uz zahtijev sam dostavio Zabilješku 1173/11 koja je dokument tužene RS i pokazuje kakav se tretman primjenjivao prema meni i kakav se I DALJU primjenjuje. Sudska policija kao organ tužene RS precizno navodi da mi je po usmenoj naredbi ulaz ZABRANJEN, te (pošto sam lično tražio) sudski policajac provjerava i ustanovljava da je FAŠISTIČKA NEREDBA i dalje na snazi...
Taj dokument tužene RS je dokaz da je svjedok Čavić Zoran lagao, kako bi tužena lažno predstavila da je tretman koji primjenjuje prema meni uobičajen i da se njime ne krše ustavom garantovana prava.
TUŽENA DAKLE U RJEŠENJU TAKOĐE LAŽNO NAVODI DA TO NIJE NOVI DOKAZ IAKO SAM GA DOBIO 50 DANA POSLIJE SUĐENJA

Ja sam naravno znao i 03.12.2012. da svjedok Čavić laže. Znao je to i sudija Đurić, i zato je tužena RS montirala proces i SAKRILA - UKLONILA, neznano gdje prvog svjedoka Mićić Zorana koji se nije pojavio na pretresu i iako sam tada postavio pitanje o tome, predstavnik MUP-a "NE ZNA KAKVI SU PRIVATNI POSLOVI SVJEDOKA" (a otkud zna da su privatni), tražio zahtjevom i od Osnovnog suda i od CJB Bijeljina, pa nikada nisam dobio objašnjenje o tome...
6) Brojem 6 označen je stav tužene RS:
"nalazeći, da je prvostepeni sud pravilno primjenio procesne odredbe Zakona o prekršajima Republike Srpske"
Ovde se ponovo iznosi lažna tvrdnja da su pravilno primjenjene odredbe ZOP-a RS što je netačno jer u pomenutom zakonu nema navedene obaveze da se dostavi pravosnažna presuda, što je tužena netačno predstavila putem svojih organa Osnovnog i Okružnog suda!
NA ZASTUPNIKU TUŽENE JE ZADATAK DA PREDOČI ČLAN ZOP-A U KOME SE TRAŽI DOSTAVA PRESUDE...
To je i više nego dovoljno da dokaže odgovornost i krivicu tužene, a ne samo da prebaci teret dokazivanja. Ovo podvlačim stoga jer mi je poznato da sudije imaju već pripremljeno šablon obrazloženje za odbijanje tužbi, (ako u međuvremenu nije povučen iz upotrebe) o čemu sam već obavjestio predsjednika suda. Time se, a posebno frazom, NE BILO KAKVI DOKAZI, NEGO RELEVANTNI DOKAZI, ne vrijeđaju samo građani, nego se krši i sam zakon član 15, "Teret dokazivanja"!
1) U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.
2) U slučajevima u kojima lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije, kao dokazno sredstvo za ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti i statistički podaci ili baze podataka.
3) U slučajevima kada lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije zbog propuštanja razumnog prilagođavanja, teret dokazivanja leži na protivnoj strani.
A osim toga se od strane suda, dodatno diskriminišu već diskriminisani građani, čime sudije ne samo da čine krivično djelo iz člana "Povreda zakona od strane sudije" KZRS, nego postaju saučesnici u prikrivanju navedenih zločina.
Nije nevažna činjenica da je Sudija prvostepenog suda Dragoljub Đurić u avgustu 2010 učestvovao u prvoj većoj demonstraciji terora, u nezakonitom zarobljavanju majke ubijene djevojčice Ivone Bajo i mene, ne dozvolivši joj da pozove advokata, a još ranije u martu iste godine, sudija Mensur Đonlić je izdao naredbu za pretres prostorija i odnošenje računara iako nije postojala nijedna prijetnja od mene bilo kome. Samo pisanje da će odgovorni završiti u zatvoru. Za oba događaja podnesene su tužbe i postupajuće sudije osim odgovornosti za štetu za koju ih može teretiti tužena RS u tim parnicama, mogu i krivično da odgovaraju shodno odredbama člana 376 KZRS.
A DA LI JE TO IMALO UTICAJA NA NJIHOVE "GREŠKE" POKAZAĆE VRIJEME...
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
0 KM - TUŽBA ZA UTVRĐENJE
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije i ZOO!
Član 12. (Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije)
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...

PRILOZI TUŽBE


Zalba na 80 1 Pr 007070 13 Pvlp
Rjesenje 80 1 Pr 007070 13 Pžp
Zabiljeske popis

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 362

Da li je sudija Marković od ranije pripadnik zločinačke organitacije ili je iskoristila priliku da se "nađe na usluzi" materijalno dobro obezbijeđenom vlasniku tuženog AD Univerzal, objasniće tužiocu, onog dana kada na taj položaj dođu časni i profesionalni ljudi, za šta je neophodno svrgavanje trenutnog mafijaškog režima.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV JELENE MARKOVIĆ

Na osnovu člana 347 KZRS "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja" a vezano za član 376 KZRS "Povreda zakona od strane sudije":
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

OBRAZLOŽENJE

U prilogu ove prijave nalazi se dokument sa skeniranim djelovima presude iz kojih se vidi dio radnji koji dokazuju izvršenje krivičnih djela. Kompletna presuda i drugi dokumenti na koje ću ukazati, nalaze se u spisu 80 0 P 039221 12 P Osnovnog suda u Bijeljini.
Sudija Marković je smišljeno zloupotrijebila odgovoran položaj na kome se nalazi i bukvalno falsifikovala navode iz tužbenog zahtijeva u svom "obrazloženju" presude. To je vidljivo iz opisa tužbenih zahtijeva koji se odbijaju, (pravougaonik broj 1) u kome se pravilno navodi da su tri konkretne radnje tuženog imale za posljedicu povredu ugleda i časti, te duševni bol. Radi se o uklanjanju materijalnog dokaza ubistva sa lica mjesta, pomoć u bjekstvu krijumčarima i njihovo prikrivanje, te davanju lažne izjave istražiteljima.
Sve je to sudija Marković tačno navela, a onda u pasusima označenim brojevima 3 i 4 iznosi lažne stavove, sasvim različite od onih iz zahtjeva. Prvo se, (tu se vidi saradnja sa tuženim) brani njihova besmislena tvrdnja da niko od radnika nije odgovoran za smrt Ivone Bajo, a potom unosi nova besmislica, da nisam aktivno legitimisan da tražim nadoknadu štete zbog smrti djevojčice, što doslovno prenosim:
"S pravom tuženi ukazuje u odgovoru na tužbu i na raspravi da nema dokaza da je preko svojih određenih radnika skrivljeno doprinijeo smrti malodobne Ivone Bajo, kao i da odredbama ZOO-a nisu predviđeni vidovi nematerijalne štete koje tužilac potražuje navedenim tužbenim zahtjevima. Osim toga, tužilac kao ujak, nije aktivno legitimisan da traži vidove naknade štete zbog smrti malodobne Ivone Bajo, a na to su ovlašteni samo njeni roditelji, prema odredbama člana 201. stav 1. ZOO-a."
Iako uopšte nisam pominjao odgovornost za smrt Ivone Bajo, niti u tužbenom zahtijevu ni u opisu činjenica, sud ne samo da to prepravlja terminom "nema dokaza da je preko svojih određenih radnika skrivljeno doprinijeo smrti malodobne Ivone Bajo" nego falsifikuje i osnov za nadoknadu štete navodeći da "tužilac kao ujak, nije aktivno legitimisan da traži vidove naknade štete zbog smrti malodobne Ivone Bajo" !!!???
Iako sam više puta ukazivao na to i podnescima i usmeno sudija je uporno podržavala odgovor tuženog i išla izvan tužbenog zahtjeva, čime je prekršila član 2 ZOPP-u. Tako je tuženi na moje navode mogao uzvratiti da nije odgovoran za krijumčarenje ili pranje novca preko Bobar banke ili za ubistvo Cezara, (što podjednako nema veze sa tužbenim zahtjevom, kao ni ono što je sudija iskonstruisala) na sve to bi bilo nemoguće bez aktivne pomoći g-đe Marković !
Pravougaonikom broj 2 obeležen je pasus u kome se falsifikuje tužilačka odluka iz spisa KTA br. 596/09 te tvrdi "da je prilikom pada sa bicikla pokidana metalna žica od korpe istog bicikla, probila joj grudi i da je žica pokidala krvni sud"
Ističem da u "Obavjesti" OT Bijeljina od 04.01.2010. nema pomena o tome da je "žica pokidala krvni sud" a u razgovoru sa vještakom trasologom koji je angažovan od strane tužilaštva sam saznao da on, ni o jednoj unutrašnjoj povredi citiram "NEMA POJMA" dakle obmanut je od strane tužioca, a audio snimak tog razgovora, kao i snimak razgovora sa portirom u kome priznaje da je uklonio torbu sa lica mjesta sam dostavio na disku uz tužbu, što je sud odbio, kao i sve ostalo što je priloženo ili predloženo sa moje strane...
Pomenuti dokument prilažem uz ovu prijavu, te se iz njega jasno vidi da je neko falsifikovao činjenice. Ili sudija Marković ili tužilaštvo u međuvremenu. Da se radi o međi između dvije parcele, (pa ide lijevom ili desnom stranom potoka) bilo bi skandalozno, a ovde se podmeće da je žica probila krvni sud, a to ne piše niti u jednom vještačenju niti u obavjesti tužioca. U tome i jeste monstruoznost ovog prikrivanja ubistva što nečasne i korumpirane osobe podmeću lažne podatke i izvlače zaključke kakvi im odgovaraju da bi prikrili počinioce krivičnih djela.
Tokom parnice sudija Marković je odbacila sve dokaze koje sam dostavio i odbila sve predložene svjedoke, a sam toga prekršila je i odredbu iz člana 134 ZOPP-u koja je obavezujuća, da naredi dostavu dokumentacije o mojim krivičnim prijavama na kojima se i temelji tužbeni zahtjev. Sve to kako bi me spriječila da uopšte izvodim dokaze tužbe, kako je predviđeno stavom 2, člana 99. Iz zapisnika sa glavne rasprave se vidi da mi to nije omogućeno, a sve sa ciljem da pomogne tuženom i to ne samo u parnici nego i prikrivanju krijumčarenja i ubistva, za koje sam dostavio neoborive dokaze.
Da li je sudija Marković od ranije pripadnik zločinačke organitacije ili je iskoristila priliku da se "nađe na usluzi" materijalno dobro obezbijeđenom vlasniku tuženog AD Univerzal, objasniće tužiocu, onog dana kada na taj položaj dođu časni i profesionalni ljudi, za šta je neophodno svrgavanje trenutnog mafijaškog režima.
Stoga sada i neću da gubim vrijeme na opširnije pisanje, dok su u tužilaštvu kriminalci koji su i odgovorni za prikrivanje monstruoznog zločina, nego ću detalje saopštiti usmeno novim tužiocima, pošto trenutni pripadnici zločinačke organizacije budu suspendovani, pohapšeni i optuženi, shodno stavu 2 člana 87 ZOVSITV-u
.

PRILOZI

Presuda
Obavijest

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 361

Više desetina ubistava se prikriva od strane prije svega tužilaštva, pa potom policije i sudova, a nebrojene su pljačke, krijumčarenja, mahinacije sa budžetom, javnim nabavkama, građevinskim zemljištem, pranjem novca...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA NA RAD SUDIJE DESTANOVIĆ SENADA U PREDMETU 80 0 P 043324 12 P

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva
OBRAZLOŽENJE
Najbolji dokaz nepravilnog rada i prekršaja koje je počinio sudija Destanović, postupajući u predmetu 80 0 P 043324 12 P, je Rješenje Okružnog suda od 29.04.2013. kojim se uvažava žalba na odluku prvostepenog suda. Pošto sve svoje tekstove u kojima ukazujem na nezakonit rad korumpiranih državnih službenika, objavljujem na internetu, prenosim sve argumente sudskog vijeća od troje sudija, te sugerišem građanima da obrate pažnju na obrazloženje, jer im može koristiti u sličnim slučajevima kada su im ugrožena prava i sistematski se diskriminišu od strane bahatih pripadnika režima:
RJEŠENJE
Žalba se uvažava, prvostepeno rješenje ukida i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovni postupak.
Obrazloženje
Predmet ovog postupka je zahtjev tužilje za naknadu štete. U prethodnom ispitivanju tužbe, prvostepeni sud je donio rješenje dana 22.11.2012. godine, kojim je navedena tužba vraćena na ispravku i dopunu u skladu sa odredborn člana 66. ZPP, a tužilja je dana 05.12.2012. godine, dostavila podnesak naslovljen kao dopuna tužbe. Donoseći ožalbeno rješenje prvostepeni sud je smatrao da tužilja nije otklonila nedostatke na koje je ukazano prethodnim rješenjem, pa je na osnovu toga odlučio da se tužba u ovoj pravnoj stvari odbacuje kao neuredna.
Ispitujući prvostepeno rješenje u smislu odredaba člana 221. Zakona o parničnom postupku ovaj sud je našao da je žalba osnovana.
Naime, prvostepeni sud je smatrao da tužilja nije otklonila nedostatke koji se tiču urednog zastupanja smatrajući da priložena punomoć nije uredna jer je ista izdata 21.05.2010. godine, u vrijeme kada se vodio postupak pred Okružnim tužiłaštvom Bijeljina, a da u istoj nije označen broj predmeta spora i naziv suda pred kojim se vodi ovaj parnični postupak, pa kako isto lice nije advokat, takvom punomoćniku uvjek je potrebno izričito ovlaštenje za preduzimanje određenih procesno-pravnih radnji, u vezi odredaba čina 301, 307 i 309. ZPP.
Prvostepeni sud takode utvrđuje da je ostalo nejasno koje tužiteljica određene pravno priznate vidove nematerijalne štete traži, u smislu odredaba čł. 200. stav l. i 203. Zakona o obligacionim odnosima, (u daljem tekstu ZOO) pri tome ne navodeći u činjeničnom opisu tužbe uzrok i posljedice te uzročno-posljedične vezu, pri nastanku bilo kojeg vida nematerijalne štete, za koje navodi da su nastali.
Odluka prvostepenog suda nije pravilna.
Naime, uvidom u dostavljenu punomoć jasno se može utvrditi da je tužilja na osnovu generalne punomoći ovlastila svog brata da kod svih navedenih institucija i državnih organa može preduzimati sve radnje radi zaštite njenih prava i ostvarivanja imovinsko pravnih interesa.
Odredbom čl, 301. ZPP regulisano je izmedu ostalog da punomoćnik može biti i srodnik stranke "po krvi ili po tazbini bez ikakvih ograničenja u stepenima srodstva.
Prvostepeni sud iako navodi čl. 301 ZPP u obrazloženju svoje odluke kao jedan od razloga na osnovu kojih je donijeta odluka, ne obrazlaže koje činjenice su u suprotnosti sa ovom odredbom. Ako postoji sumnja u srodstva između punomoćnika i vlastodavca, prvostepeni sud je u rješenju kojim je tužilji naloženo da dopuni tužbu morao navesti i te činjenice obzirom da pomenuti član reguliše pitanje ko može biti punomoćnik u ovom postupku, a u punomoći jasno stoji da tužilja ovlašćuje svog brata radi zaštite njenih prava i ostvarivanja imovinsko pravnih interesa.
Čl. 302. ZPP određeno je da radnje u postupku koje punomoćnik preduzima u granicama punomoćja imaju isto pravno dejstvo kao da ih je preduzela sama stranka. Dakle, navedenom odredbom regulisano je pitanje kako osnova za zastupanje, tako i pravnih posljedica preduzetih radnji koje punomoćnik preduzme u ime davaoca punomoći.
Čl. 307. ZPP regulisane su granice parnične punomoći koja je izdata punomoćniku, koji nije advokat i u navedenoj odredbi stoji da ako stranka u punomoćju nije bliže odredila ovlašćenja punomoćmka, punomoćnik koji nije advokat može na osnovu ovakvog punomoćja da vrši sve radnje u postupku, ali mu je uvijek potrebno izričito ovlašćenje za povlačenje tužbe, za priznanje ili za odricanje od tužbenog zahtjeva, za zaključenju poravnanja, za odricanje ili odustanak od pravnog lijeka i za prenošenje punomoćja na drugo lice, kao i za podnošenje vanrednih pravnih lijekova. Dakle u navedenoj odredbi jasno stoji da punomoćnik koji nije advokat može na osnovu ovakvog punomoćja vršiti sve radnje u postupku, a takstativno su nabrojane radnje koje punomoćnik ne može obavljati u ime svog vlastodavca bez njegovog izričitog ovlašćenja. Obzirom da nijedna od pomenutih taksativno nabrojanih radnji nije postupljena od strane punomoćnika nejasno je u kom dijelu prvostepeni sud smatra punomoć neurednom.
Odredbom čl. 309. regulisana su pitanja koja se odnose na vrijeme i način davanja punomoći kao i postupak i pravne posljedice u slučaju nepodnošenja punomoći odnosno podnošenja neuredne punomoći i u istom je navedeno da je punomoćnik dužan pri prvoj radnji u postupku podnijeti punomoć (u ovom slučaju punomoć je dostavljena uz tužbu), te da sud može dozvoliti da radnje u postupku za stranku privremeno izvrši lice koje nije podnijelo punomoć, ali će istovremeno narediti tom licu da naknadno u određenom roku podnese punomoć ili odobrenje stranke za izvršenje parničnih radnji.
Neuredna punomoć ili čak nepostojanje punomoći po svojoj prirodi predstavlja otklonjive procesne smetnje u zastupanju obzirom da zastupana stranka može naknadno odobriti parnične radnje osobe koja nije bila uredno ovlaštena za zastupanje. Odredbom čl. 53. ZPP taksativno su nabrojani elementi koje svaka tužba mora da sadrži, a izmedu ostalih u te elemente spadaju i činjenice na kojima tužilac zasniva tužbeni zahtjev, te dokaze kojima se utvrđuju ove činjenice. Dalje prvostepeni sud u obrazloženju rješenja navodi da je ostalo nejasno koje tužilja određene pravno priznate vidove nematerijalne štete traži, u smislu odredaba čl. 200. stav 1. i 203. ZOO, pri tome ne navodeći u činjeničnom opisu tužbe uzrok i posljedice te uzročno-posljedicnu vezu, pri nastanku bilo kojeg vida nematerijalne štete, za koje navodi da su nastali.
I u ovom dijelu osnovani su navodi žalbe da je dopunom tužbe jasno navedeno koju pravno priznatu nematerijalnu štetu tužilja potražuje u svom tužbenom zahtjevu.
Naime, u dostavljenoj dopuni tužbe tužilja precizira da potražuje pravičnu naknadu nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog smanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica i straha, a što se odnosi na nematerijalnu štetu, dok iz sadržaja proizilazi da je navedena nematerijalna štete nastala nezakonitim radnjama organa tužene.
Takođe, u dostavljenoj dopuni tužbe tužilja se poziva i na čl. 201. ZOO a koji se odnosi na krug lica koja imaju pravo na novčanu naknadu u slučaju smrti ili teškog invaliditeta.
Odredbom čl. 334 ZPP određeno je da tužba naročito treba da sadrži: označenje suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivalište ili boravište, odnosno sjedište stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomoćnika ako ih imaju, predmet spora, sadržinu izjave i potpís podnosioca, što je takođe uredno navedeno, tako da su i u tom dijelu osnovani navodi žalbe tužilje.
Tužba koja je podnijeta postupajućem sudu sadrži elemente koji su propisani gore navedenim članovima Zakona o parničnom posutupku, a izmedu ostalih navedeni su i dokazi kojima se utvrđuju činjenice na kojim tužilac zasniva svoj tužbeni zahtjev.
Neophodno je istaći i da nedostavljanje svih isprava i predmeta koje stranke žele upotrijebiti kao dokaz na glavnoj raspravi ne može ni na pripremnom ročištu imati za posljedicu utvrđivanja tužbe kao neuredne već je čl. 81. ZPP jasno regulisano da će sud prema rezultatima raspravljanja sa pripremnog ročišta odlučiti o čemu će se raspravljati i koji dokazi će se izvesti na glavnoj raspravi pri čemu sud ima dispozitivno ovlašćenje da prijedloge stranaka koje ne smatra bitnim odbije posebnim rješenjem uz naznačenje razloga odbijanja.
Zbog svega gore navedenog žalbu je kao osnovana valjalo uvažiti, te imajući u vidu odredbe čl. 227 st.l t.2, čl.235. st. l t.3 i čl 236 ZPP, ukinuti prvostepeno rješenje i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovni postupak i suđenje. U nastavku postupka prvostepeni sud će otkloniti nedostatke na koje je ukazao ovaj sud.

Suštinski ovom obrazloženju Okružnog suda nije potrebno dodati nijedan drugi dokaz niti argument, no neću propustiti priliku da pokažem kako sam već u dopuni tužbe ukazivao sudiji Destanoviću još detaljnije nego je to učinio drugostepeni sud na "greške" (ovo pod navodnicima zato što sam siguran da se ne radi o napažnji ili nestručnosti nego o namjeri) koje je načinio svojim postupanjem. U ovom tekstu ću se samo osvrnuti na tvrdnju sudije da "ne može zaključiti iz kojeg konkretnog životnog događaja izvire tužbeni zahtjev" na šta sam odgovorio, (navod iz dopune tužbe):
Na stranu to što je odmah u drugoj rečenici opisa činjenica istaknuto sledeće: Osnova svega je dakle ubistvo djevojčice Ivone, koje su kriminalci zaposleni u institucijama vlasti, prije svega tužilaštva, pokušali da prikriju, koristeći se svim sredstvima. te je jasno označen taj životni događaj, a više puta se u nastavku pominju detalji o tome te o prikrivanju materijalnih dokaza sa lica mjesta i snimaka obdukcije, koje je tužena sakrila i od vještaka, odnosno falsifikovala činjenično stanje konstatovano od strane obducenta!
Kompletan tekst se nalazi na web stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877
No i takva argumentacija, sa predočavanjem relevantnih članova iz zakona i ukazivanje na prava učesnika u postupku nije imala uticaja na sudiju koji uporno krši pravila, te ponovo proglašava tužbu neurednom, odbacivši je na šta sam uložio žalbu, iz koje izdvajam dio:
Tako sudija NE DOZVOLJAVA, tužilji čak ni da podnese tužbu preko punomoćnika, što je grubo kršenje prava garantovanog zakonom, sa ciljem da joj se nanese šteta i pomogne kriminalcima koji su ubili njenu jedinu ćerku, odnosno službenicima tužene, koji su prikrili dokaze tog zločina. Nadalje sudija falsifikuje činjenice i dokaze tvrdeći da je punomoć izdata 21.05.2010. "u vrijeme kada se vodi postupak pred OT Bijeljina". Da je to smišljeno plasirana laž, dokaz je "Obavjest" OT Bijeljina, dostavljena u prilogu tužbe, kao prva stavka, u kojoj jasno stoji da OT Bijeljina još 04.01.2010. dakle više od 4 mjeseca prije toga, donosi odluku o NESPROVOĐENJU ISTRAGE !
Ostatak sadržaja žalbe na prvostepeno rješenje se može pročitati na lokaciji:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796
Skenirani dokument kojim se opunomoćujem od strane tužilje da je zastupam pred svim državnim organima, pokazuje da sudija Destanović smišljeno nije htio da primjeni zakon, nego postupa po sistemu "ZAKON - TO SAM JA"
Iako sam nagovjestio podnošenje krivične prijave protiv sudije, nisam to učinio, (kao ni u sličnom slučaju protiv sudije V.Ž.) iz više razloga a osnovni je taj što sam uvjeren da sudije ne opstruišu postupke svojevoljno, nego su pod terorom i pritiskom vrha mafijaškog režima, Laktaškog, Reketaškog i drugih klanova, koji su spremni na sve metode, suspenzije, eliminacije, pa i likvidacije neposlušnih.
Više desetina ubistava se prikriva od strane prije svega tužilaštva, pa potom policije i sudova, a nebrojene su pljačke, krijumčarenja, mahinacije sa budžetom, javnim nabavkama, građevinskim zemljištem, pranjem novca...
Ističem po meni najekstremnije primjere.
MILAN VUKELIĆ RAZNESEN NA KOMADE U CENTRU BANJALUKE, POŠTO JE UKAZIVAO NA BEZOČNU PLJAČKU REŽIMA U SPREZI SA GRAĐEVINSKOM MAFIJOM, GDJE JE SLUČAJ GRAND TREJD, (RADIŠIĆ-VULIĆ) SAMO VRH PIRAMIDE ZLA.
DIJANA MILIĆ SUSPENDOVANA I OPTUŽENA POSLIJE IZJAVE SVJEDOKINJE DA JU JE NAVODILA NA DAVANJE LAŽNIH ISKAZA, ČIME JE SPRIJEČENA DA PODIGNE OPTUŽNICU PROTIV MOĆNIKA U SEX AFERI.
Sa druge strane iako sam dostavio obilje neoborivih dokaza krivičnih djela pripadnika OT Bijeljina, koji su falsifikovali mjesto zločina, nagovarali svjedoka, na laži, uklanjali i prali dokaze benzinom, pa čak i obdukciju falsifikovali, krivci su i dalje na slobodi, nastavljaju da prikrivaju zločine, a da bi ih zaštitili sudije poput Destanović Senada, zloupotrebljavaju svoj položaj i čine krivična djela.
Srećom još od 2010-te sve dokaze šaljem stranim istražnim organima, jer dok su na vlasti Dodik, Lagumdžija i ostali iz pljačkaškog društva, UDT neće nalaziti osnov za pokretanje postupka protiv njihovih ljudi u pravosuđu...

PRILOZI

Napomena : Linkovi priloga su aktivni i vode ka originalnim tekstovima ili dokumentima...

Okruzni sud po zalbi
Tuzba protiv RS dopuna
Zalba na rjesenje 80 0 P 043324 12 P
Punomoc

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 360

Očito je ponižavanje, izrugivanje, bahatost, drskost i bezobrazluk službenika tužene, ono što im ne nedostaje, te je najbolji način da se s tim bezakonjem prekine novčana kazna, odnosno da se njima stavi na teret trošak ove parnice. Na stranu to što su krivično odgovorni za saučestvovanje u prikrivanju ubistva djevojčice prilikom krijumčarenja, o čemu sam sve detalje objavio na internetu

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

30000 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE (15.08.2013.)

Kako za obrazloženje tužbe, tako i za građane koji sve moje tekstove i dokazni materijal mogu pratiti na internetu, ukratko opisujem pozadinu diskriminacije, odnosno razloge zbog koji tužena čini diskriminaciju:
Dana 23.07.2009. "Zločinačka organizacija" krijumčari robu iz Federacije BIH (iz Asa auta, prevoznik Haak trans) u firmu "Univerzal" režimskog tajkuna Bobar Gavrila. Tehnički neispravnim kamionom dovezena su 4 paketa "neke" robe, a ujutru je evidentiran samo paket. Dakle 3 paketa nečega su nestala preko noći. Detalji o tome su sa dokazima dostavljeni u KT Sarajevo, (zaprimljena prijava 19.03.2012. a istraga u toku) što se može vidjeti na web stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089
Neposredno po ulasku kamiona u krug firme, na ulazu se "pronalazi" smrtno ranjena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, sa ubodnom ranom sa lijeve na desnu stranu pluća, probodene kosti, grudne žlijezde, desne plućne arterije i dušnice. Vozači istovaruju robu i uz pomoć portira bježe prije dolaska policije, dok isti uklanja sa asvalta materijalni dokaz ubistva, torbu, presječenog kaiša, dio nedostaje a većina ostatka oprana jakim hemijskim sredstvom koje je čak i boju skinulo.
Sve to je sakrivemo od strane OT Bijeljina, pa je čak falsifikovana i obdukcija. Detalji o tome su dostavljeni UDT-u i Ustavnom sudu BIH, na već ranije formirane predmete, te objavljeni na internetu:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Stranica sadrži oko 20 priloga falsifikovanja kako mjesta zločina, tako i materijalnih dokaza, te snimke obdukcije i tonsku izjavu vještaka iz Beograda, koji je prevaren od strane tužioca, pošto mu nisu dostavljene te fotografije.
Istovremeno, (prije tog događaja i kasnije) narko mafija pere novac preko Bobar banke istog vlasnika, sve do 25.02.2012. kada je pronađena dokumentacija o transakcijama preko 4 miliona KM. Poslije mojih otkrića u OT Bijeljina sprečavaju svaki kontakt sa tužiocem i ne odgovaraju niti na jedan zahtijev za pristup informacijama. Krivične prijave protiv portira i "Univerzala" sam predao još 2010-te i do danas 3 godine kasnije nema podataka o tome. Kovačević Novak je izdao naredbu sudskoj policiji da ne dozvoli pristup nikom od srodnika ubijene djevojčice i naravno sabotira pokretanje istrage.
Od februara 2010-te do danas postoji više zahtijeva na koje nikada nije odgovoreno, što je i logično jer se radi o dokazima koje vode na robiju Glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina i nekoliko desetina drugih tužilaca, inspektora, sudija i građana koji su učestvovali u švercu, ubistvu, prikrivanju zločina i naknadnim krivičnim djelima.
MUP RS nastavlja sa kršenjem zakona, pomaganjem kriminalcima i prikrivanjem dokumentacije...
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32) ZOPP
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
(I) 1) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena Republika Srpska, povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela, neodgovaranjem na Zahtijev za pristup informacijama podnesen 15.05.2013. (čak i poslije ličnih intervencija, od kojih poslednja 14.08.2013.) pravo garantovano članom 16 Ustava RS, da ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu, pravo na pristup informacijama garantovano ZOSPI, te pravo na jednako postupanje, garantovano ZOZD-e.
2) Tužena Republika Srpska, obavezuje se da na ime nadoknade nematerijalne štete, zbog diskriminacije utvrđene tačkom 1, povrede časti i prava ličnosti isplati tužiocu Bajo Zdenku 10000 (deset hiljada) KM.
3) Tužena Republika Srpska, obavezuje se da otkloni posljedice diskriminacije i dostavi dokumente tražene Zahtijevom od 15.05.2013. te da isplati dodatnih 100 KM za svaki dan diskriminacije počev od 01.09.2013. do dana prijema materijala od strane tužioca Bajo Zdenka.
Ukoliko, tužena RS dostavi tražene dokumente do 01.09.2013. tačka broj 3 neće se izvršiti.
(II) 1) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena Republika Srpska, povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje i odgovorom od 19.03.2013. nedostavljenjem traženog po Zahtijevu za pristup informacijama podnesenom 05.03.2013. (čak i poslije ličnih intervencija, od kojih poslednja 14.08.2013.) nezakonito oduzela, pravo na pristup informacijama garantovano ZOSPI, te pravo na jednako postupanje, garantovano ZOZD-e.
2) Tužena Republika Srpska, obavezuje se da na ime nadoknade nematerijalne štete, zbog diskriminacije utvrđene tačkom 1, povrede časti i prava ličnosti isplati tužiocu Bajo Zdenku 10000 (deset hiljada) KM.
3) Tužena Republika Srpska, obavezuje se da otkloni posljedice diskriminacije i dostavi dokumente tražene Zahtijevom od 05.03.2013. te da isplati dodatnih 100 KM za svaki dan diskriminacije počev od 01.09.2013. do dana prijema materijala od strane tužioca Bajo Zdenka.
Ukoliko, tužena RS dostavi tražene dokumente do 01.09.2013. tačka broj 3 neće se izvršiti.
(III) 1) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena Republika Srpska, povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje i odgovorom od 11.10.2012. nedostavljenjem traženog po Zahtijevu za pristup informacijama (čak i poslije ličnih intervencija, od kojih poslednja 14.08.2013.) nezakonito oduzela, pravo na pristup informacijama garantovano ZOSPI, te pravo na jednako postupanje, garantovano ZOZD-e.
2) Tužena Republika Srpska, obavezuje se da na ime nadoknade nematerijalne štete, zbog diskriminacije utvrđene tačkom 1, povrede časti i prava ličnosti isplati tužiocu Bajo Zdenku 10000 (deset hiljada) KM.
3) Tužena Republika Srpska, obavezuje se da otkloni posljedice diskriminacije i dostavi dokumente tražene tim Zahtijevom te da isplati dodatnih 100 KM za svaki dan diskriminacije počev od 01.09.2013. do dana prijema materijala od strane tužioca Bajo Zdenka.
Ukoliko, tužena RS dostavi tražene dokumente do 01.09.2013. tačka broj 3 neće se izvršiti.

Ukupna nadoknada za nematerijalnu štetu je 30000 KM, dok bi iznos za sporedna potraživanja zavisio od reakcije tužene RS u narednom periodu. S obzirom da će im tužba biti poslata 15.08.2013. elektronskom poštom i dobiće je znatno prije nego što se nađe u obradi suda, imaće 15 dana da dostave tražene podatke i izbjegnu ovu stavku, a koja bi poslije 01.09.2013. iznosila 100 KM po danu za svaki od 3 zahtijeva posebno...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Osim dokaza koje prilažem, predlažem da se kao svjedok sasluša komandir PS Bijeljina Marić Nenad.
Diskriminacija u raznim oblicima i vidovima težine od strane tužene, prema porodici Bajo i meni prije svega traje 4 godine i neću se baviti pozadinom, jer bi trebale stotine strana, nego samo dijelom vezano za uskraćivanje prava na pristup informacijama od strane MUP-a, organa RS u poslednjih 12 mjeseci.
S obzirom na rokove iz ZOZD-e navodim prvo poslednji slučaj koji je nesporno unutar 3 mjeseca, a ako sud smatra da druga dva primjera, ne mogu biti predmet ove tužbe, može shodno ZOPP-u član 83 stav 2, razdvojiti postupke.
U vezi toga iznosim svoj stav da je u ovim slučajevima diskriminacija nastupila danom neadekvatnog, uvredljivog, ciničnog, ponižavajućeg odgovora i traje neprekidno svaki dan do otklanjanja posljedica, (zahtjevi II i III) odnosno u slučaju tužbenog zahtjeva I, po isteku 15 radnih dana od predavanja zahtijeva (što je 06.06.2013.) i traje neprekidno svaki dan do otklanjanja posljedica...
Iako je za sam čin diskriminacije nevažno šta se traži zahtjevom za informacije u vezi tužbenog zahtjeva I, moram istaći da sam tražio Zabilješku MUP-a sačinjenu po mom pozivu, pošto sam spriječen nezakonito u ostvarenju zakonom garantovanih prava. Cijeli događaj je opisan u dokazu "Zahtjev za informacije 15.05.2013.", koji je priložen uz tužbu a uporno odbijanje tužene RS da uopšte odgovori, makar i negativno, budi sumnju da je sve prikriveno, zataškano, odnosno da MUP uopšte nije htio da evidentira prijavu!
Dva mjeseca po predaji zahtjeva otišao sam do zgrade CJB Bijeljina i u razgovoru sa pomoćnikom komandira apelovao da mi se odgovori, na šta je isti, inače veoma korektnan i profesionalan obećeo da će sve provjeriti. Potom sam 30.07.2013. na adrese mup@mup.vladars.net i mirna.soja@mup.vladars.net poslao obavještenje o nepoštovanju zakona od strane MUP-a, sa naslovom "MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE - NA RUKE MINISTRU - DIREKTORU POLICIJE".
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636
s obzirom da su se poslije napada na porodicu Vulić, hvalili kako je sve transpatrentno u radu policije i dostupno građanima na uvid. Znao sam naravno da je to obična laž, poučen iskustvom prikrivanja podataka iz ranijeg perioda i evo to sam i dokazao.
Nekoliko dana kasnije proslijedio sam istu poruku na adresu novinar.direktor@mup.vladars.net. Skenirani tekst poruke je u prilogu "Obavjest MUP-u". Potom sam pozivao više brojeva telefona sa sajta MUP-a od ministra i direktora policije sam tražio, (preko posrednika, ženski glasovi, jer sa istima naravno nije moguće uspostaviti kontakt) da rad policije dovedu u okvire zakona. Poslednji pokušaj da izbjegnem ovu tužbu sam učinio 14.08.2013. pozivom na broj 051334310, gdje mi je ljubazna dama saopštila da je materijal u obradi, direktor policije na odmoru, te da budem strpljiv...
Odgovorio sam da sam STRPLJIV od 2009-te, kad sam poslao prve pritužbe, a biro za žalbe se poslije 3 godine izruguje porodici ubijene djevojčice i iako je obećao poslati obavjest, sad kaže da nije nadležan, ta da ću zaštitu prava tražiti sudskim putem...
Odmah potom 14.08.2013. otišao sam do CJB Bijeljina i lično razgovarao sa istim pomoćnikom, koji je preneo podatke od prije mjesec dana komandiru, i "ne zna šta više da mi kaže". Gospodinu, ponovo korektnom i ljubaznom sam takođe rekao da računaju na tužbu, te da ću predložiti, a sada to navodim i u tužbi, sugerišem tuženoj RS, da novčano obeštećenje koje se traži ovom tužbom shodno članu "Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ" (ZOO), stav 2 "Ako za određeni slučaj nije što drugo u zakonu određeno, pravno lice ima pravo na naknadu od lica koje je štetu skrivilo namjerno ili krajnjom nepažnjom" a to su Marić Nenad, Nebojša Šiljegović, Gojko Vasić i Radislav Jovičić.
Tužbeni zahtjev II, vezan je za totalno bezakonje, kriminal i montiranje procesa od strane Marić Nenada, komandira CJB Bijeljina, koji je kao komandir najodgovorniji. S tim u vezi sam predao "Zahtjev za informacije 05.03.2013." (u prilogu) tražeći 3 informacije od kojih je najbitnija "sakrivanje" - nestanak 1. svjedoka MUP-a Mićić Zorana sa pretresa koji je održan 03.12.2012. po zahtjevu CJB Bijeljina protiv mene.
U odgovori koji je potpisao Marić Nenad, vidi se da isti, ne samo da ne odgovara na to nego se izruguje i opisuje ono šta ga niko nije pitao, a poznato mi je bolje nego njemu. Umjesto da mi dostavi dokument, kojim se objašnjava odsustvo NJIHOVOG svjedoka, on mi prepričava odluku suda, koju sam dobio, tretirajući me očito kao idiota sa kojim može da se sprda...
Napominjem da sam protiv istog podneo prijavu kao pripadnika "Zločinačke organizacije" gdje je navedeno više lica, te "PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A" što asocira da je neodgovaranje na zahtijeve, osveta komande PS Bijeljina...
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648
I vezano za tužbeni zahtjev III, je prikrivanje rezultata istrage po mojoj žalbi na rad inspektora Marković Dragoslava, koji je učestvovao u sprečavanju dokazivanja ubistva, o čemu su me obavjestili još u januaru 2010. U dokumentu koji prilažem jasno se vidi da su 19.01.2010. napisali da će me pismeno obavjestiti, no kako i poslije skoro 3 godine to nije učinjeno poslao sam zahtjev, na šta je stigao "Odgovor" 11.10.2012. u kome tvrde da nisu nadležni.

Očito je ponižavanje, izrugivanje, bahatost, drskost i bezobrazluk službenika tužene, ono što im ne nedostaje, te je najbolji način da se s tim bezakonjem prekine novčana kazna, odnosno da se njima stavi na teret trošak ove parnice. Na stranu to što su krivično odgovorni za saučestvovanje u prikrivanju ubistva djevojčice prilikom krijumčarenja, o čemu sam sve detalje objavio na internetu:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
30000 KM
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije, ZOO i odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava!
Član 12. (Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije)
(1) Lice ili grupa lica koja su izložena bilo kojem obliku diskriminacije, prema odredbama ovog zakona, ovlašćeni su da podnesu tužbu i da traže:
a) utvrđivanje da je tuženik povrijedio tužiočevo pravo na jednako postupanje, odnosno da radnja koju je preduzeo ili propustio može neposredno dovesti do povrede prava na jednako postupanje (tužba za utvrđivanje diskriminacije); b) zabranu preduzimanja radnji kojima se krši ili se može prekršiti tužiočevo pravo na jednako postupanje, odnosno da se izvrše radnje kojima se uklanja diskriminacija ili njene posljedice (tužba za zabranu ili otklanjanje diskriminacije).
c) da se nadoknadi materijalna i nematerijalna šteta uzrokovana povredom prava zaštićenih ovim zakonom (tužba za nadoknadu štete).
d) da se presuda kojom je utvrđena povreda prava na jednako postupanje na trošak tuženika objavi u medijima, u slučaju kada je diskriminacija počinjena kroz medije (štampane, printane i elektronske), odnosno bilo koje vrste.
(2) Sud i druga tijela koja sprovode postupak dužna su da radnje u postupku preduzimaju hitno, obezbjeđujući da sve tvrdnje o diskriminaciji budu što prije ispitane.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.

7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...

PRILOZI TUŽBE


Zahtjev za informacije 15.05.2013.
Zahtjev za informacije 05.03.2013.
Odgovor PS Bijeljina
Zahtjev za informacije
Odgovor biroa
Obavjest MUP-u

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 359

Ne može se raditi ni o kakvoj grešci ili nestručnosti, nego je u pitanju smišljena kriminalna radnja usmjerena na to da uopšte ne dođe do suđenja, a ako se to i desi, kao u slučaju sudije Marković Jelene, onda ni po koju cijenu ne dozvoliti izvođenje dokaza, kako ne bi bila iznesena nijedna činjenica o monstruoznom kriminalu u koji su direktno umješani desetine pripadnika organa vlasti, sve do samog političkog vrha, a indirektno mnogo više...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA
PRESUDE PO NARUDŽBI

Više puta sam se pismeno obraćao sudu i apelovao da sudije u svom radu poštuju i primjenjuju važeće zakone i ne pružaju pomoć kriminalcima, koji su izvršili više teških krivičnih djela, vezano za ubistvo Ivone Bajo koje se desilo prilikom krijumčarenja. Republika Srpska i BIH u cjelini su opšte poznato najkorumpiranije područje Evrope, a ja ću ovde iznijeti materijalne dokaze da se radi o Zločinačkoj organizaciji, a Osnovni sud je njen sastavni dio, klasična organizovana kriminalna grupa.
Centar sveg zla je naravno tužilaštvo, kao najmonstruoznija razbojnička banda u zemlji o čemu sam napisao već više od 1000 stranica, a samo kao uvod podsjećam da sam u strartu uočio više nelogičnosti među kojima i laž o povređivanju poslije pada sa bicikla. Prilikom prvog kontakta sa inspektorom, a potom i tužiocem, postavio sam nezgodno pitanje:
AKO JE POVREDA NASTALA OD ŽICE POSLIJE PADA SA BICIKLA, KAKO JE MOGUĆE DA JE DJEVOJČICA KRVARILA VIŠE OD 10 METARA PRIJE MJESTA GDJE JE NAVODNO DOŠLO DO TRAGEDIJE ???
Na slici mjesta zločina se to jasno vidi, te uhvaćeni u laži, (već 4 godine nema odgovora na to pitanje) kriminalci iz MUP-a i OT Bijeljina prije svega se prvo "sakrivaju" izbjegavaju svaki razgovor i susret, a pošto nisam odustajao, te sam dodao nova pitanja i pronašao nove dokaze izdaju fašističku naredbu da se svim srodnicima ubijene djevojčice zabrani pristup u tužilaštvo.
To je sasvim razumljiv postupak kriminalaca uhvaćenih u zločinačkim radnjama u sadejstvu sa krijumčarima a slikovit primjer toga je torba presječenog kaiša, (ČIME ?) dio nedostaje, dok su ostatak oprali benzinom da uklone tragove ubistva, (mast, ulje ili čak nečiji otisci prstiju):
Obilje je neoborivih dokaza, a vrhunac monstruoznosti tužilaštva je falsifikovanje obdukcije, jer su unutrašnje povrede, konstatovane od obducenta prikrili od vještaka trasologa, čije su mišljenje tražili, što sam do detalja razotkrio na web stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Sud je još u avgustu 2010-te mogao da zaustavi bezakonje tužilaštva, no umjesto toga terorističkom akcijom sudija Đurić Dragoljub i komanda sudske policije u saradnji sa Kovačević Novakom, zarobljavaju majku ubijene djevojčice i mene, (bez ikakve potvrde o lišenju slobode), te Budimki Bollin Bajo, ne dozvoljavaju da pozove kuću, aerodrom, niti advokata. Sudija Đurić je pokušao napraviti distancu od tih radnji, no dokument sudske policije do koga sam došao 2013-te, pokazuje da je obavješten i da ga nije briga za prava građana, a usput da pomenem, sudska policija nema ovlaštenja za podnošenje zahtijeva:
Tako je bezakonje nastavljeno, a potpunu lagalizaciju fašizma izvršila je sudija Dević Smiljka, koja je osim što je pretres vodila inkvizitorskim metodama, obavljajući posao i tužbe i sudije, ne dozvolivši mi da ispitujem svjedoke, hladno je prešla preko fašističke naredbe kriminalca Kovačevića, uz komentar:
PA VJEROVATNO JE IMAO RAZLOGA DA TO NAREDI !!!???
Da gospođo Dević, imao je razloge, isto kao i izvjesni gospodin ADOLF...

Jedina osoba iz suda, koja zaslužuje poštovanje (osim sekretara i predsjednika) od onih sa kojima sam imao službene kontakte, je g. Hanušić, koji iako smatram da nije primjenio obavezu iz zakona, koju je trebao primjeniti, (Zaštita prava, iz Zakona o sudovima RS)
Sudovi štite prava i slobode zajamčene ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost.
ipak se ogradio od kriminala koji se čini, što se vidi iz presude koju je doneo i ubrzao moje dalje aktivnosti u borbi za istinu i prava garantovana zakonom:
Pravo na nužnu odbranu i krajnju nuždu iz KZRS, što je obavezno i u ZOP-a, niko nikada takođe nije htio da primjeni, kao ni član 49 "Dokaz", s obzirom na kršenje Ustava i zakona od strane organizovanih kriminalnih grupa, OT Bijeljina i MUP-a:
Sud ne može svoju odluku zasnovati na dokazima do kojih se došlo kršenjem ljudskih prava i sloboda na način opisan u članu 10 Zakona o krivičnom postupku.
Trenutno poslednji primjer bezakonja u režiji Prekršajnog suda, vezano za ovaj slučaj je ponovo izvršio sudija Đurić, koji je u sadejstvu sa drugim pripadnicima zločinačke organizacije pripremio montirani proces, gdje su "sakrili" glavnog svjedoka, odgodili nezakonito pretres skoro 3 mjeseca da bi uticali na svjedoke da lažu, dodaju "prekršaje" kojih nema u zabilješkama, a zaštita prava građana ponovo "NIJE BILA NJEGOVA STVAR".
Dio bezakonja obuhvaćen je tužbom za utvrđenje diskriminacije, objavljeno na stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030
No s obzirom da mafijaški režim zna da se obračuna sa neposlušnima na razne načine, počev od pokušaja zastrašivanja koji je ta banda pokušala primjeniti prema meni, lažno me optuživši za "ugrožavanje sigurnosti" nekih svojih pripadnika kriminalaca, te nadzirući nezakonito bez naredbe suda, do likvidacija poput dizanja u vazduh Milana Vukelića, a primjer Dijane Milić je očito opomena i za sudije i tužioce, šta može da ih zadesi, imao sam razumjevanje i za takvo postupanje koje je očito bilo nezakonito, a na moju štetu.
Ipak brutalno izrugivanje zakonu, od strane sudije Jelene Marković, klasičan primjer krivičnog djela "Povreda zakona od strane sudije", falsifikovanjem dokaza i činjenica iz tužbe 80 0 P 039221 12 P, zaobilaženjem i gaženjem zakonskih odredbi, te otimanjem prava na pravično suđenje, tako što je izbacila SVE priložene dokaze, odbila predložene svjedoke i dokumente državnih organa po mom prijedlogu, prešlo je sve granice obične pristrasnosti i jasno odredilo sudiju kao pripadnika zločinačke organizacije, koja godinama pljačka i ubija građane, te prikrava svoje zločine...
U toj kriminalnoj parnici nije mi dozvoljeno da ijednu riječ kažem o navodima iz tužbe i izvodim dokaze, shodno stavu 1, člana 99 ZOPP-u " Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava" a mogao sam samo da odgovaram na pitanja sudije, što je i vidljivo iz zapisnika. Predočavam sada, kako je izgledao "dokazni postupak":
Provešće se dokazni postupak.
Vrši se uvid u spis Okružnog tužilaštva Bijeljina br. KTA-596/09, te je saslušao tužioca kao parničnu stranku.
Tužilac izjavi: ne prigovaram provedenim dokazima, nemam novih prijedloga, mada posebno želim da istaknem da je sud trebao provesti dokaz uvidom u moje krivične prijave protiv tuženog a.d. „Univerzal“ i protiv radnika a.d. „Univerzal“ portira.
Tuženi preko punomoćnika izjavi: ne prigovaramo provedenim dokazima.
Dokazni postupak je završen.

ZAŠTO JE BILO POTREBNO DA MI SE ONEMOGUĆI DOKAZIVANJE NAVODA TUŽBE I IZVOĐENJE DOKAZA ?
Sudija Marković nije donijela presudu na osnovu argumenata sa pretresa, nego je prvo pripremila tu "presudu", a onda je sve radnje tome podredila, a čak je i odgovor tuženog rezultat unaprijed donesene presude, što se vidi iz "obrazloženja"
Pitanje je samo iz koje je presude prepisana ovakva argumentacija, jer u mom tužbenom zahtjevu ne postoji ništa od toga. Niti sam tražio odštetu za smrt Ivone Bajo, a nigdje nisam pomenuo odgovornost "Univerzala" za to:
Tvrdio sam dakle, da je radnik tuženog pričao SVIMA da je djevojčicu vidio kako se kreće i krvari prije pada, pa to potom porekao, da je pomogao kamionu da pobjegne i prećutao to istražiteljima, te uklonio sa lica mjesta materijalni dokaz ubistva torbu, koja je u međuvremenu oprana benzinom i sakrivena...
Pogledajmo šta o tome kaže ZOPP-u "Član 2. stav (1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku. Sudija se naprotiv bavila nečim što nema veze sa tužbenim zahtjevom, a kolika je to nepravilnost pokazaću na nešto slikovitijem primjeru:
Tužilac recimo tuži neku osobu da ga je gurnula pod kamion, te je potom više mjeseci bio u komi i zadobio povrede, a sudija "utvrdi" da tuženi nije vozio kamion i da ne može biti odgovoran...
Pošto je sudija u presudi "obrazlagala" istu stvar koju nisam ni pominjao kao što je to u svom odgovoru radio tuženi potpuno je jasno da su bili cijelo vrijeme u saradnji, odnosno da je sudija prikriveni advokat "Univerzala", koji upotrebljava potpuno iste argumente, (navod iz odgovora tuženog):
Uz sve to falsifikovana je i tužilačka odluka, tvrdnjom da je utvrđeno kako je žica probola krvni sud, čega nema u Obavještenju OT Bijeljina, a sve se može vidjeti u pritužbi VSITV-u:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018
Ovde je sudija Marković prevazišla kriminalce iz OT Bijeljina, koji su najmonstruoznija razbojnička banda u Semberiji. Falsifikovali su sve, od mjesta zločina, navodili svjedoke na lažne iskaze, oprali materijalni dokaz ubistva benzinom, pa čak falsifikovali i povrede konstatovane obdukcijom, ali čak ni oni nisu napisali da je ŽICA PROBOLA KRVNI SUD. Na taj način sudija se priključuje kriminalcima i saučestvuje u prikrivanju zločina.
Zbog neviđenog bezakonja koje je demonstrirala sudija Marković, da bi pomogla tuženom, ne samo u parnici, (gdje sam ponudio da sasvim odustanem od nadoknade, ako se distanciraju od portira) nego i krijumčarima i ubicama, umjesto da reaguje po službenoj dužnosti "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" po uvidu u dokaze koje sam dostavio, nastaje i ovaj tekst - "zaslugom" g-đe Marković. Osim dvije pritužbe i krivične prijave za nju lično, tu su i dvije nove tužbe protiv RS a kolege sudije Vakičić i Destanović, mogu da joj zahvale i za pritužbe protiv njih, za čiji je rad Okružni sud već konstatovao da je pogrešan. To naravno ne znači da sam ja u pravu, te ostavljam mogućnost da je ispravna odluka prvostepenog suda, a griješimo ja i tročlano vijeće Okružnog suda. Nadam se da će sudije dati objašnjenje za svoj "rad" UDT-u i da neću dobiti klasično obrazloženje : HVALA NA VAŠEM VREMENU UDT NIJE NAŠAO OSNOVA ZA POKRETANJE POSTUPKA !!!???
Odluke sudova u suprotnosti, a niko nije odgovoran... ali to je već drugi problem.
Uostalom već ranije sam obavijestio predsjednike da kompletnu sudsku vlast smatram "Zločinačkom organizacijom" i ne priznajem regularnost nijednog organa, nijedno rješenje, pa ni ono koje potvrđuje moje stavove i prava, jer prava su mi garantovana Ustavom i zakonima i nisu predmet dobre volje i želje nekog tužioca, policajca, sudije, kome će i koliko da odobri od toga. S druge strane, s obzirom da su OT Bijeljina i Osnovni sud falsifikovali mnoge činjenice i dokumente, "gubili" dokaze, pitanje je da li je Okružni sud imao u predmetima gdje je potvrđivana odluka prvostepenog suda sve podatke ili su i njih obmanjivali. Dobar primjer za to je predmet u kome su sinhronizovano sudije Martinović i Bojičić "izgubile" dokaze (80 0 P 036327 12 P gdje je sastavni dio rješenja argument da nisu dostavljeni) a postoji dokument u kome je sve dokaze pronašao predsjednik suda.
TAJ DOKUMENT OKRUŽNI SUD NIJE IMAO, ZAR NE ???
Prvobitno sam odlučio da ne preduzimam ništa, no sada objavljujem totalni pravni rat korumpiranom pravosuđu i objaviću sve dokaze i imena sudija kriminalaca, koji svjesno krše zakon i rade za mafiju.
Sudija Vakičić Željka je pokušala da sabotira tužbu za utvrđenje diskriminacije, pritom falsifikujući moju tužbu, (80 0 P 043325 12 P) i izbacivši sve tačke diskriminacije iz zahtjeva a "obrazloženje" je prekopirala iz već pripremljenog šablona. Sve to je detaljno opisano na web lokaciji ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579
Uprkos tome što sam ukazao argumentovano na sve bitne zakonske odredbe, sudija Vakičić nastavlja opstrukciju i odbacuje tužbu, a da sam bio potpuno u pravu dokaz je Rješenje Okružnog suda, koji u svemu prihvata moje stavove:
Tako je zahvaljujući sabotaži sudije očigledno da tužba za utvrđenje diskriminacije koja treba da se radi po hitnom postupku neće početi ni poslije godinu dana od diskriminatorskih događaja (05.09.2012.) što znači da krivicom suda uzrok diskriminacije nije otklonjen te se ona sprovodi svakodnavno i dalje...
Sudija Destanović Senad, takođe uporno istrajava na sabotiranju tužbe, (80 0 P 043324 12 P) koju sam dostavio sudu, kao punomoćnik svoje sestre uz priloženi dokaz o tome. Okružni sud je je precizno uočio sve nepravilnosti u postupanju, što se vidi iz skeniranog Rješenja sa obilježenim najvažnijim djelovima:
Prethodno je Sudija Destanović, vratio tužbu na dopunu i ispravku, ali iako sam ukazao na sve ono što je potom objasnio i Okružni sud, uporno se krši zakon i pravila postupka, te tužba odbacuje.
Kompletan tekst te DOPUNE, nalazi se na internetu, gdje se može vidjeti da koristim istu argumentaciju po kojoj je kasnije nastupio drugostepeni sud:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877
Ne može se dakle raditi ni o kakvoj grešci ili nestručnosti sudija, nego je u pitanju smišljena kriminalna radnja usmjerena na to da uopšte ne dođe do suđenja, a ako se to i desi, kao u slučaju Marković Jelene, onda ni po koju cijenu ne dozvoliti izvođenje dokaza, kako ne bi bila iznesena nijedna činjenica o monstruoznom kriminalu u koji su direktno umješani desetine pripadnika organa vlasti, sve do samog političkog vrha, a indirektno mnogo više...
No prije ovog propalog pokušaja opstrukcije, bilo je i uspjelih, a u "režiji" sudija Zlatne Martinović i Bojičić Radiše, (80 0 P 036327 12 P) nestajali su dokazi, te se oduzimalo pravo na oslobađanje od troškova postupka. Čak sam intervenisao kod predsjednika suda, koji je izuzetno profesionalno reagovao i dostavio mi SVE podatke o predmetu, čak i one koje nisam tražio, što se i vidi iz teksta zahtijeva, te odgovora koji je potpisao predsjednik suda:

Obraćam vam se sa zahtijevom da mi se dostavi obavještenje o predmetu 80 0 P 036327 12 P, (Budimka Bollin Bajo protiv Republike Srpske). Naime Rješenjam od 22.08.2012. Sud tvrdi da uz tužbu nisu dostavljeni dokazi !!!???
S obzirom da je predmet zadužen od strane jednog sudije, a pomenuto Rješenje je doneo drugi sudija, nije isključeno da je došlo do neke tehničke greške te nije ostvaren uvid u cjelokupan dostavljeni materijal!
Stoga predočavam šta je uz tužbu bilo dostavljeno:

Prilog 1 : Zahtjev sudske policije
Prilog 2 : Osuđujuća presuda
Prilog 3 : Oslobađajuće rješenje
Prilog 4 : Punomoć
Prilog 5 : Karta

Prilog 6 : Zapisnik sazetak
Prilog 7 : Domovnica
Prilog 8 : Zagubljeni dokazi
Prilog 9 : Zahtjevi i odgovori
Prilog 10 : DISK (dostavljen ranije)

Takođe je nejasno šta se desilo sa prijedlogom za oslobađanje od troškova, te tražim podatke o:
1) DOKAZIMA PRILOŽENIM UZ TUŽBU
2) PRIJEDLOGU ZA OSLOBAĐANJE OD TROŠKOVA
Očekujem da me sud, kao zastupnika tužilje, obavijesti o tome da li taj materijal postoji u spisu ili ne ???


Na dio u kome je konstatovano da su dostavljeni svi dokazi, koje sam naveo iako je sudija tvrdila da ih nema, neću uopšte trošiti vrijeme, jer je to očigledno i jasno vidljivo, te ću ukazati samo na manipulaciju sa pravom na oslobađanje od troškova. Brojem 1 na dokumentu označio sam dio gdje se navodi da je prijedlog podnesen 21.02.2012. Naredni dio nisam označio brojem 2 nego tek sledeći u kome stoji da je 05.05.2012. zatraženo izuzeće sudije. Tekst tog podneska sa kompletnom argumentacijom, je na web lokaciji:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669
Iz tog obimnog članka izdvajam samo OPOMENU za plaćanje takse, donesenu 20.04.2012. a već smo konstatovali da je prijedlog za oslobađanje zaprimljen dva mjeseca ranije...
Dakle odmah po prijemu ove opomene zatražio sam izuzeće jer je sudija ignorisala zakonom garantovano pravo i pokušala odvratiti majku ubijene djevojčice od pravne borbe jasno iskazanom prijetnjom da ako se ne plati 10000 KM inače će prinudno naplatiti 15000.
Vratimo se sad na dokument predsjednika suda, gdje u dijelu označenom brojem 3 piše da je tek 03.07.2012. zatraženo mišljenje ministarstva po tom pitanju, što je 4 i po mjeseca od podnošenja prijedloga, tek pošto je prethodno pokušala naplatiti taksu, te moje reakcije u vidu zahtjeva za izuzeće. I na kraju brojem 4 je označen dio u kome se zaključije da sud nije mogao donijeti odluku o oslobađanju jer ministarstvo nije dostavilo traženo mišljenje, no postavlja se pitanje zašto to nije traženo odmah, nego tek kad sam u zahtjevu izneo dokaze o tom bezakonju, odnosno jasno je da će sud građanima koji ne poznaju svoja prava OTETI novac ili ta prava i da nikada ne bi poslali zahtjev da nisam proučio sve zakone potrebne za pravnu bitku sa pravosudnom mafijom, prije svega tužilačkom, a potom i sudskom...
Sudiju Martinović je zamjenio kolega Bojičić Radiša, koji je dovršio ovo bezakonje odbacivanjem tužbe završivši "obrazloženje" tvrdnjom da tužiteljica "NIJE DOSTAVILA DOKAZE" ???
Kako vidimo predsjednik suda je uspio da pronađe veći broj dokumenata + disk.

Sudija Bojičić, sabotirao je moju tužbu za utvrđenje diskriminacije zanimljivo u isto vrijeme kao i ovu, korištenjem već pomenutog šablona sa nekim nadzemaljskim "relevantnim dokazima" no imam da ukažem još neke drastičnije primjere bezakonja, pa u ovom obimnom članku neću detaljnije opisivati "blaže" prekršaje sudija. Pomenuću u tom segmentu još i sudiju Matković Aleksandra, koji je odbacio tužbu sa izgovorom da osim adrese u Bijeljini, nije dostavljena adresa moje sestre u Cirihu, (dakle traži dvije njene adrese, a ja sam punomoćnik). Upozorio sam sudiju da bi objava te adrese mogla dovesti sestru u opasnost, (mene su već pokušavali da ubiju, a pošto sam kasnije objavio tu adresu, zaista su joj se desile neke "neobične" stvari). Uglavnom nisam htio da dam tu adresu smatrajući da je dovoljna jedna, što je sudiji bio argument da tužbu odbaci.
Drugi "propust" napravio je u mojoj taktičkoj tužbi protiv sekretara tužilaštva gdje sam tražio 10 KM odštete, a pravi cilj je bio da dokažem bezakonje u tužilaštvu, jer su me lažno optužili za "ugrožavanje sigurnosti". Tu je sudija odbio da naredi dostavu spisa i saslušavanje predloženih svjedoka iz MUP-a. S obzirom da je tada naloženo nezakonito praćenje, poslije čega mi je sipan otrov u pivo, tražio sam te podatke i od načelnika policije, koji je naredio nadzor po usmenom zahtjevu kriminalaca iz tužilaštva, te da pokrene istragu na osnovu dokaza koje sam dostavio.
5 dana kasnije bio je mrtav i sahranjen bez autopsije, tako da je sudija Matković ovde pomogao kriminalcima koji su nesporno nezakonito vršili nadzor i pokušali da me ubiju, a osnovano sumnjam i da je g. Teodorović ubijen, jer mi na zahtijev u vezi toga iz OT Bijeljina nikada nije odgovoreno...
Iz uvoda se vidi da mi i ranije nije odgovarano te da sam bio siguran da neću dobiti odgovor ni na ovaj zahtijev, a da li je smrt načelnika kriminalističke policije bila prirodna procijenite sami. Uglavnom sudija Matković je spriječio da saznam više podataka o tome, spis po lažnoj optužbi i nezakonitom praćenju se još uvijek krije i poslije 3 godine, a jedina važna činjenica je da sam dobio izjavu sekretara, koja negira bilo kakve prijetnje i opasnost od mene:
S tim u vezi je i tužba protiv Danice Stjepanović i Novaka Kovačevića, (80 0 P 039227 12 P) pripadnika grupe kriminalaca, uz Debeljevića i Gruhonjića, koji su napravili plan da mi otmu dokaze o njihovim krivičnim djelima, tako što će me lažno optužiti, a još su slagali da prijetim i drugima, poslije čega, MUP, tužilac Šabić Muris, te sudija Mensur Đonlić, vrše službene radnje. Pomenuta četvorka kriminalaca nema nikakav službani nastup u tome, a ne sumnjam da su koristeći svoj službani položaj NAGOVARALI druge šta da urade, što mi je u razgovoru potvrdio tužilac Šabić, citiram:
DOŠLI SU KOD MENE I REKLI : "TI BI KAO DEŽURNI TO TREBAO DA POTPIŠEŠ"
Iako sam jasno postavio tužbani zahtijev:
1)Tuženi Novak Kovačević, dužan je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom krivičnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu ugleda i časti, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 50000 KM, (pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
2)Tuženi Novak Kovačević, dužan je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.
3)Tužena Danica Stjepanović, dužna je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom krivičnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu ugleda i časti, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 50000 KM, (pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
4)Tužena Danica Stjepanović, dužna je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.

Kompletan tekst se može vidjeti na stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730
Sudija Destanović "nije shvatio" smisao te mi naređuje da se izjasnim da li tražim odštetu za "službeno prikrivanje ubistva" Ivone Bajo, (kada stvarno jesu postupali službeno) ili za učestvovanje u lažnoj prijavi, kada je jedini službeno postupao g. Šabić. Htio je u stvari g. Destanović da me prevari, (napravi budalu od mene) i nanese mi štetu, jer ako bih potupio, kako je tražio, onda bi Sud odbacio tužbu zbog "greške" u pasivnoj legitimaciji tuženih:
Ovo je samo dio rješenja u kome čak 3 puta se ponavlja ista stvar o službenim radnjama, te prepisivački dio o "životnom događaju iz koga izvire tužbeni zahtjev" što je krajnje uvredljivo jer je jasno navedeno u samom zahtjevu da se radi o lažnoj prijavi...
Stoga sam se u dopuni jasno odredio po tom pitanju:

Rješenjem od 05.l0.2012. Osnovni sud je vratio tužbu, radi ispravke i dopune, navodeći da su tuženi pogrešno označeni i da postoje nejasnoće oko toga, šta je konkretan uzrok nematerijalne štete! Stoga ovom dopunom, obavještavam Sud i tužene, da ostajem u potpunosti kod određivanja pasivne legitimacije, što ću u nastavku pojasniti, kao i navedene nejasnoće! Dopunom se samo unose dodatne cinjenice i dokazi...
1) Tuženi u konkretnom slučaju nisu nastupali službeno!
2) Uzrok štete i povod za ovu tužbu je isključivo lažna optužba za "Ugrožavanje sigurnosti"!

Zaista detaljno obrazloženje, koje se može vidjeli preko narednog linka, sudija Destanović ponovo "nije shvatio" i nezadovoljan što ih nisam označio kao službenike u tom događaju odbacio tužbu:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226
U žalbi na to Rješenje sam ponovio ranije argumente i dodao neke nove:
Ako su tuženi, kao što su napravili pritisak na policiju i svog kolegu da podnesu zahtijev, odnosno odobre akciju protiv mene, na isti način uticali na sudiju Destanovića, kakvu odluku da donese, (ili budu uticali i na drugostepeni sud) te se to dokaže, hoće li i to biti službeno postupanje tuženih???
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747
No kako je to još uvijek bilo vrijeme kada je Dodik Milorad bio neprikosnovena vlast po pitanju svega, od izbora čistačice do imenovanja predsjednika VSITV, Okružni sud je potvrdio kriminalnu odluku g. Destanovića, pa sam intenzivirao dostavu materijala stranim istražnim organima, kako bi se srušio mafijaški režim. Vjerujem da su rezultati toga vidljivi tokom cijele ove godine i na svjetlost izlazi sve više afera Laktaškog klana, počev od iznošenja keša od tričavih milion KM u torbi preko granice, do priznanja premijerke da je samo iz Birča izvučena MILIJARDA !!!
S obzirom da su se okolnosti promjenile, nova mahinacija sudije Destanovića, sa nedozvoljavanjem da podnesem tužbu u sestrino ime, iako sam dostavio generalnu punomoć za zaštitu njenih interesa pred svim državnim organima nije prošla...
Mnogo značajnija je s tim u vezi bila moja tužba protiv direktnih podnosilaca lažne prijave, kriminalaca Debeljevića i Gruhonjića, koje sam u potpunosti raskrinkao i objavio dokaze na internetu o njihovim lažima i krivičnim djelima:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018
Taj predmet je zadužen od strane jednog sudije, a bez ikakvog objašnjenja je preuzeo drugi sudija, (80 0 P 034147 11 P). Želim vjerovati da sudija čije ime neću navoditi odbija izvršiti nečasne radnje, (a mogući su i drugi razlozi) te se predmet dodjeljuje sudiji Mićić Ljubiši, koji će kako ću prikazati, pod pritiskom i prijetnjama (tuženi Gruhonjić javno vrijeđa stručnost sudije, te da neće dolaziti na raspravu, nego će koristiti druge metode) sabotirati tužbu i falsifikovati činjenice da bi pomogao tuženima...
Ovde su dakle pripadnici zločinačke organizacije smislili plan kako da mi otmu dokaze o svojim zločinima i u startu napravili grešku. Naime htjeli su ostaviti utisak da nisu lično umješani, da se ne radi o osveti ili zloupotrebi ovlaštenja, te su dvojica pripadnika mafije otišli do CJB Bijeljina, pa me lažno prijavili za opasne prijetnje, a potom nagovorili inspektore da podnesu zahtijev, bez ikakvog pisanog traga o tome.
Osim od preminulog g. Teodorovića i zabilješke kao dokaza, podatke o tome da su pomenuti dali izjavu kao građani dobio sam i od inspektora MUP-a, te predsjednika Okružnog suda, uz prisustvo sekretara !
Pisao sam da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva završiti u zatvoru, što nije prijetnja prema članu "Ugrožavanje sigurnosti" iz KZ-a, a da se radi o prijavi građana vidi se po Zabilješki MUP-a u kome se koristi termin "NA OKOLNOSTI OBAVLJENOG RAZGOVORA", a nema ni pomena o nekoj naredbi i bilo kakvim službenim radnjama!

Pošto je autor zabilješke završio pod zemljom neposredno pošto sam zatražio od njega sve podatke i istragu, kriminalci pokušavaju da zataškaju slučaj i ne daju mi nikakve podatke o ovom bezakonju, čak ga negirajući. U dva odgovora OT Bijeljina vidi se da pokušavaju osporiti nezakoniti nadzor, a imao sam čak stražu ispred kuće i praćenje ukorak gdje god da krenem:
No to je naravno gnusna laž, jer imam veći broj dokaza, pa i fotografije iz tog perioda vezano za osobe i sredstva koja su upotrebljavana, a poslije pokušaja opstrukcije, dobio sam potvrdu i iz MUP-a:
No naravno, kriminalci iz OT Bijeljina ne daju podatke o tome, sve negiraju, a zabranili su pristup cijeloj porodici, te stoga sam prisiljen privatnim tužbama doći do dokumentacije i istine, što i uspijeva djelimično, jer upravo tužena sekretar tužilaštva, (mart 2012) kao svoj dokaz je i dostavila kopiju zabilješke o lažnoj prijavi, koju ranije nisam imao...
Znajući da nemam dokaze i da mi ih oni neće dati, u drugoj parnici tuženi Debeljević čini novu grešku, ovaj put KATASTROFALNU i u svom odgovoru na tužbu tvrdi da sam sve izmislio, (što je laž) i da nikada nije službano nastupao u bilo kakvim postupcma vezano za mene ili moje pravne interese, (što je tačno).
Gospodin je to još i podvukao, te ponavlja dva puta u odgovoru, što bi trebalo značiti da sam lažljivac koji ga neosnovano tereti za nešto što nije uradio. To je pisano u decembru 2011-te, kada nisam imao ni odgovor MUP-a potpisan od strane Andrić Vasilija, niti Zabilješku preminulog Teodorovića, koju dobijam nekoliko mjeseci kasnije.
Uhvaćeni u mreži koju sam ispleo i svojim lažima prije svega, tuženi Debeljević se ne pojavljuje na pretresima i odbija čak primiti sudsku obavjest, što je zabeleženo u zapisniku, a tuženi Gruhonjić prijeti sudiju drugim metodama. Rezultat toga je falsifikovanje činjenica, te uprkos tome što tuženi negira događaje, sudija to prepravlja i proglašava da se radi o službenim radnjama, a da bi sve lakše ostvario, odbija uvid u spis o tim radnjama, te saslušavanje predloženih svjedoka.
Osim što sam ovo bezakonje i falsifikat sudije Mićić Ljubiše upotrijebio u parnici protiv RS, nastavio sam i dalje sa pravnom borbom, s obzirom na sve nepravilnosti i neutvrđivanje svih činjenica, te je ovaj predmet u fazi revizije:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041
Pitanje je i to zašto za svo ovo vrijeme nisam dobio stav nijednog organa da li je naredba o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo zakonita ili ne? A opstrukcijama tužbi sud potpomaže taj fašistički tretman !
Ja naravno znam da je nazakonita, ali mafija jednostavno nema više drugog načina da spriječi istrage o svojim zločinima, osim terora, diskriminacije, gaženja ustava, zakona i otimanjem prava.
Na sve ovo dodajem da sudija Vakičić više od godinu dana odugovlači sa parnicom 80 0 P 039222 12 P, u kome je tužena RS za uništavanje programskog koda sa hard diska računara koji su mi odnijeli poslije lažne prijave. Pošto je u tužbi 80 0 P 034147 11 P jedan od tuženih g, Debeljević tvrdio da sam sve izmislio i da nikada nije službeno postupao, a sudija Mićić Ljubiša to potom falasifikovao i proglasio za službene radnje, odmah sam i taj segment prebacio u ovu tužbu protiv RS.
Zapetljani u sopstvenim lažima i falsifikatima, sada jednostavno ne znaju šta da rade i to je odgovor za sudiju Mićića, kada je pitao zašto nisam sve objedinio u jednu tužbu nego ih ima 15 ???

A BIĆE IH I 50 ILI 100 AKO BUDE POTREBNO !
Zato što sam znao da će se koristiti sve nezakonite metode da se kriminal prikrije, a to će teže ići u više tužbi. Jednostavno ne postoji niko ko može pratiti dokumentaciju iz ovih parnica osim mene, niti zna gdje ću iskoristiti neku "grešku" falsifikat, krivično djelo sudije iz jedne parnice, da li u drugom predmetu ili novoj tužbi.
A BROJ OTKRIVENIH SUDIJA KRIMINALACA JE SVE VEĆI...
Svojevremeno sam u kratkom razgovoru sa predsjednikom Osnovnog suda zapamtio da mu je dužnost zaštita svojih sudija, što je pohvalno ali i zaštita prava, te da ne želi da presude i rješenja Osnovnog suda padaju. I ja sam ukazivao na kriminal kojim je okovana zemlja, sugerišući sudijama više puta pismeno da poštuju zakone, da mi ne pomažu ni oko jedne proceduralne sitnice, oko prava u procesu, a kamoli u presuđivanju, ali da ne pružaju pomoć ni drugima, posebno stoga što sam U SVAKOM PREDMETU unosio kao pozadinu dokaze o prikrivanju ubistva.
Nažalost, uzalud je želja i profesionalnost predsjednika suda, kad sudije nisu htjele da poštuju zakon i sada će se pojaviti na internetu ovaj tekst sa njihovim imenima, dokazima o krivičnim djelima koje su počinili bacajući time ljagu na sud u kome rade i cjelokupno pravosuđe. A moj blog ima veću posjetu nego stranice sudova, tužilaštva i MUP-a zajedno...
Da li su to činili kao pripadnici zločinačke organizacije ili u strahu za posao ili život nije svejedno, ali postoje mnogi doktori, inžinjeri, pravnici, koji rade časno, kao konobari, taksisti, prodavci na pijaci, ne želeći da se prodaju za prljavi novac mafije i bilo je moralnije napustiti posao u sudu nego raditi po nalozima tajkuna.
A mjesečna primanja sudija poslije ovog bezakonje i pružene pomoći kriminalcima, krijumčarima i ubicama, nisu više samo to, nego je na svakoj novčanici koju dobijete od ovog mafijaškog režima krv Ivone Bajo.
NIJE TO JEDINI ZLOČIN KOJI SE PRIKRIVA, ALI OVAJ PUT NIJE SVE OSTALO SAKRIVENO, KAKO STE DO SADA NAVIKLI, UZ OPASKU DA JE OVDE PREZENTOVAN SAMO DIO DOKAZA KOJE IMAM O KORUPCIJI I KRIMINALU SUDIJA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 358

Tužena RS je sastavni dio BIH, najkorumpiranije zemlje Evrope, a sve je posljedica toga što je mafija instalirala svoje pripadnike u svim organima vlasti, sa zadatkom da pruže logističku podršku pljački, švercu narkotika, oružja, pranju novca i mahinacijama sa budžetom političara i režimskih tajkuna!

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

100000 (STO HILJADA) KM


TUŽBA ZA NADOKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE (10.08.2013.)

Tužena Republika Srpska (u daljem tekstu RS) preko 3 godine otima zakonom garantovana prava sa ciljem da zaštiti kriminalce ubice i krijumčare, te njihove saučesnike u sopstvenim redovima, a u čemu je aktivno učestvovao i ovaj Sud. Predmet ove tužbe su radnje tužene RS, koja je preko svog organa Osnovnog Suda u Bijeljini izvršila više kriminalnih radnji pružajući pomoć tuženoj strani AD Univerzal u parnici 80 0 P 039221 12 P, a meni nanijela štetu...
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32) ZOPP
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
1) Tužena RS je u parnici 80 0 P 039221 12 P, propustila da utvrdi istinitost navoda iz tužbenog zahtjeva "da je druga strana u tom postupku davala više različitih izjava o smrti Ivone Bajo". Time je došlo do povrede ugleda, časti i prava ličnosti tužioca te se tužena RS obavezuje da za pretrpljene duševne bolove, isplati Bajo Zdenku, odštetu od 10000 KM, u roku od 30 dana.
2) Tužena RS je u parnici 80 0 P 039221 12 P, propustila da utvrdi istinitost navoda iz tužbenog zahtjeva "da je druga strana u tom postupku pomogla bjegstvo kamionu prije dolaska istražitelja, te prikrivala taj podatak, sve dok tužilac to nije lično otkrio". Time je došlo do povrede ugleda, časti i prava ličnosti tužioca te se tužena RS obavezuje da za pretrpljene duševne bolove, isplati Bajo Zdenku, odštetu od 10000 KM, u roku od 30 dana.
3) Tužena RS je u parnici 80 0 P 039221 12 P, propustila da utvrdi istinitost navoda iz tužbenog zahtjeva "da je druga strana u tom postupku uklonila materijalni dokaz (torbu, presječenog kaiša, čiji dio nedostaje, a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom)". Time je došlo do povrede ugleda, časti i prava ličnosti tužioca te se tužena RS obavezuje da za pretrpljene duševne bolove, isplati Bajo Zdenku, odštetu od 10000 KM, u roku od 30 dana.
4) Tužena RS je u parnici 80 0 P 039221 12 P, odbacila sve priložene dokaze tužioca, odbila predložene svjedoke, sve predložene dokumente državnih organa, te onemogućila bilo kakvo izvođenje dokaza. Na taj način je prekršila "Načelo ravnopravnosti" te "Pravo stranke da aktivno učestvuje u raspravi" iz člana 6 "Pravo na pravično suđenje" Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, te sa obavezuje da zbog na taj način izvršene povrede ugleda, časti i prava ličnosti tužioca isplati Bajo Zdenku, odštetu od 10000 KM, u roku od 30 dana.
5) Zbog smišljeno iznesene uvredljive lažne tvrdnje u presudi parnice 80 0 P 039221 12 P, da tužilac zasniva svoj tužbeni zahtjev po osnovu nadoknade štete za smrt sestričine, a što ne postoji u istom, tužena RS je povrijedila ugled i čast tužioca, te se obavezuje da za pretrpljene duševne bolove, isplati Bajo Zdenku, odštetu od 10000 KM, u roku od 30 dana.
6) Zbog smišljene insinuacije u presudi parnice 80 0 P 039221 12 P, da tužilac pominje odgovornost AD Univerzal za smrt Ivone Bajo, a što ne postoji u tužbenom zahtijevu, tužena RS je povrijedila ugled i čast tužioca, te se obavezuje da za pretrpljene duševne bolove, isplati Bajo Zdenku, odštetu od 10000 KM, u roku od 30 dana.
7) Zbog smišljene laži u presudi parnice 80 0 P 039221 12 P, da u odredbama ZOO nisu predviđeni vidovi nematerijalne štete za duševne bolove, povredu ugleda i časti, a što je jasno istaknuto u tužbenom zahtijevu, tužena RS je povrijedila ugled, čast i pravo ličnosti tužioca, te se obavezuje da za pretrpljene duševne bolove, isplati Bajo Zdenku, odštetu od 10000 KM, u roku od 30 dana.
8) Zbog smišljene laži u presudi parnice 80 0 P 039221 12 P, da je OT Bijeljina utvrdilo "da je žica pokidala krvni sud" Ivone Bajo, a što ne postoji u Obavjesti od 04.01.2010. tužena RS je povrijedila ugled, čast i pravo ličnosti tužioca, te se obavezuje da za pretrpljene duševne bolove, isplati Bajo Zdenku, odštetu od 10000 KM, u roku od 30 dana.
9) Tužena RS je u parnici 80 0 P 039221 12 P, prekršila obavezu iz član 2 ZOPP-u stav: "(1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku" te je raspravljala, odlučivala i obrazlagala isključivo o stavovima u odgovoru tuženog. Na taj način je povrijedila prava ličnosti tužioca, te se obavezuje da isplati Bajo Zdenku, odštetu od 10000 KM, u roku od 30 dana.
10) Tužena RS je primjenom fašističke naredbe da ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA koja se primjenjuje neprekodno od 2010-te više puta spriječila tužioca da dođe do podataka o materijalu vezanom za tužbeni zahtjev parnice 80 0 P 039221 12 P, ne odgovarajući na zahtjeve za pristup informacijama, izlagala ga poniženjima i diskriminaciji, te ga čak hapseći samo da bi prikrila krivične prijave protiv druge stranke u toj parnici. Sakrivanjem dokumentacije o tome tužena RS je povrijedila prava ličnosti tužioca, ugled i čast te se obavezuje da isplati Bajo Zdenku, odštetu od 10000 KM, u roku od 30 dana.

3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Tužena RS je sastavni dio BIH, najkorumpiranije zemlje Evrope, a sve je posljedica toga što je mafija instalirala svoje pripadnike u svim organima vlasti, sa zadatkom da pruže logističku podršku pljački, švercu narkotika, oružja, pranju novca i mahinacijama sa budžetom političara i režimskih tajkuna!
Jedan od kriminalnih poslova je krijumčarenje u firmu Univerzal, Gavrila Bobara, prilikom čega je ubijena ćerka moje sestre Ivona Bajo. Budući da se radi o glavnom čovjeku u Bijeljini, tada premijera a trenutno predsjednika RS Dodik Milorada, upotrijebljene su sve organizovane kriminalne grupe tužene RS da se taj zločin prikrije, počev od tužilaštva kao najmonstruuoznije mafijaške organizacije, preko policije i sudova, pri čemi se nije prezalo ni od fašističkih metoda...
No predmet ove tužbe će biti isključivo kriminalne radnje tužene RS vezano za parnicu sa AD Univerzal, kome je kao saučesniku u izvršenju i prikrivanju krivičnih djela pružila podršku.
Tužena RS konstantno prikriva dokaze o svojim krivičnim djelima, a dokaz za to je Zahtjev od 11.02.2010. u kome tražim podatke o torbi presječenog kaišam na koji mi nikada nije odgovoreno, kao i na preko 20 u međuvremenu, a u prilogu dostavljem i jedan od novijih, direktno povezan sa parnicom.
Radi se o dokumentu predatom 08.01.2013. u kome tražim podatke o mojim krivičnim prijavama jasno navodeći da su mi potrebni za parnicu sa Univerzalom. To što nikada nisam dobio traženo niti sam mogao koristiti na raspravi je najbolji dokaz da je šteta nanesena od strane tužene planirana, kako bi se pomogli i zaštitili krivci, na samo u parnici nego i od krivične odgovornosti.
Radi se o prijavama koje sam predao nekoliko mjeseci poslije zatvaranja istrage o pogibji Ivone Bajo, a kada sam saznao da je portir AD Univerzal uklonio sa lica mjesta materijalni dokaz, koji je zbog toga izuzet iz istražnih radnji. Tako je sakrivena činjenica da je kaiš torbe presječen, dio nedostaje, a ostatak opran hemijskim sredstvom, koje je i boju skinulo. Danas, više od tri godine kasnije tužena RS prikriva svaku informaciju o tim prijavama, a u parnici 80 0 P 039221 12 P sam jasno odredio u tužbenom zahtjevu odgovornost tužene strane kako za uklanjanje torbe, tako i za prikrivanje vozila i davanje lažnih iskaza, čime mi je nanesena duševna bol, te kao posljedica povrjeđeni potom čast, ugled i prava ličnosti. No tužena u ovoj parnici RS tokom rasprave i u presudi se uopšte ne osvrće na navode iz zahtjeva, ne utvrđuje da li je to istina što sam naveo ili je laž...
Vezano za prve 3 tačke tužbenog zahtjeva, povrijeđeno je moje pravo na sudsku zaštitu, jer se tužena bavila lažima i falsifikatima umjesto da ustanovi istinitost. Na pripremnom ročistu 11.12.2012. (dokaz spis 80 0 P 039221 12 P) tužena RS prihvata nalog tuženog a odbija sve moje prijedloge i priložene dokaze, a ovde navodim tekst tog dijela zapisnika:
R J E Š E N J E
Na glavnoj raspravi izvršit će se uvid u spis Okružnog tužilaštva Bijeljina broj KTA -596/09 , saslušat će se tužilac kao parnična stranka na okolnosti iz tužbe.
Ostali dokazi predloženi po tužiocu neće se provesti jer je njihovo provođenje nepotrebno.

Kako nikada nije ustanovila ništa od onoga što je bio predmet tužbe, a više puta sam upozoravao na to i podneskom "Prijedlog po clanu 81" tražio da se u tom slučaju shodno relevantnom članu upotrijebe moji dokazi i zatraže oni koje sam predložio. No to bi pokvarilo plan tužene da prikrije krijumčarenje i ubistvo, te uporno brutalnim pravnim nasiljem otima sva moja prava i izbacuje sve što sam dostavio i predložio.
Na strani 3 Presude, tužena RS navodi da sam tražio nadoknadu zbog smrti sestričine, što je bestidna laž, vidljiva u samoj presudi, (kompletna u prilogu) jer već na strani 1, u opisu zahtjeva koji se odbacuju, nema ni pomena o tome nego ih zasnivam po osnovu duševnih bolova, povredama časti i ugleda.
Nadalje na dnu strane 2 insinuiše se od strane tužene da sam tvrdio kako je AD Univerzal odgovoran za smrt Ivone Bajo, što je gnusna laž dogovorena sa zastupnikom tuženog, kako bi raspravu skrenuli na besmislice, te dodatno lažno navodi da u ZOO, nisu predviđeni vidovi nematerijalne štete koje potražujem:
Više zbog građana koji će ovo moći da čitaju na internetu predočavam relevantni član "Novčana naknada" (ZOO)
(1) Za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog smanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica te za strah, sud će, ako nađe da okolnosti slučaja a naročito jačina bolova i straha i njihovo trajanje to opravdavaju, dosuditi pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade materijalne štete, kao i kad nje nema.
Da nema kraja lažima tužene RS pokazuje i tvrdnja da sam navodio kako su me radnici Univerzala sprečavali u predaji dokaza, a u stvarnosti se radi o naredbi mafijaškog servisa OT Bijeljina, da se zabrani pristup svim srodnicima, koju izvršava sudska policija, (dokaz je Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr u prilogu)
No za tu "sitnicu" i ne tražim nadoknadu jer sam uvjeran da nije plod namjere tužene RS, nego njene nepažnje i nesposobnosti da falsifikuje činjenice na takav način da to ne bude jasno vidljivo. S druge strane tvrdnja da u spisu KTA -596/09 piše da je utvrđeno kako je žica probila krvni sud je monstruozna laž, usmjerena na prikrivanje ubistva. Dokaz za to je "Obavjest" OT Bijeljina od 04.01.2013. koju prilažem. Vještak koji je radio trasološke analize citiram NEMA POJMA o unutrašnjim povredama, a audio zapis razgovora sa njim "Istina o ubistvu" sam dostavio na disku uz tužbu, kao i sa portirom, u kome isti priznaje da je uklonio dokaz sa mjesta zločina...
Iako je dakle članom 2 ZOPP-u obavezna da odlučuje u granicama tužbenog zahtjeva, tužena RS, se bavila svime drugim, što je na liniji odgovora tuženog, samo ne o onome što je zadato tužbom, tako da u presudi ne postoji nijedna rečenica o tome da li je tuženi uklonio torbu ili ne, da li je prikrivao kamion, da li je mjenjao izjave ili ne, pa tek onda da se odredi po pitanju toga, da li je i koliko to moglo da mi nanese nematerijalnu štetu...
Jednako besmisleno bi bilo da se tuženi AD Univerzal branio time kako nema odgovornost za ubistvo Kenedija, Linkolna ili Cezara, no eventualna odluka suda da je tuženi prikrivao postojanje vozila koje je dovezlo 4 paketa robe, od kojih su 3 nestala preko noći, no to nije moglo da mi nanese duševne bolove niti su odgovorni za povredu ugleda potom kada sam javno opisivan kao poremećena osoba zbog iznošenja otkrića i dokaza, ne bi se svidjela tuženom u toj parnici.
Posebno stoga što su u Bobar banci istog vlasnika otkrivene transakcije narko mafije preko 4 miliona KM, uplaćivane u vrijeme krijumčarenja, a direktor Univerzala S.B. je uhapšen nedavno, kao član pljačkaške grupe...
Kako se te kriminalne radnje ne bi dovele u vezu sa ubistvom Ivone Bajo i krijumčarenjem, tužena RS štiti vlasnika, inače poslanika njene skupštine, i prikriva moje krivične prijave, kako od strane OT Bijeljina, tako i u ovoj parnici.
Najbolji dokaz fašističkog tretmana koji primjenjije tužena RS je Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr u kome je opisan tekst naredbe koju primjenjuje sudska policija, a tome je dao doprinos i Osnovni sud...

Osim priloga koje dostavljam uz tužbu, sud će po službenoj dužnosti pribaviti spis 80 0 P 039221 12 P, a predlažem da se kao svjedok sasluša sudija Marković Jelena, povodom falsifikata koje sam predočio, odstupanja od tužbenog zahtijeva, odnosno njenog kriminalnog rada na predmetu, te GO tužilac Kovačević Novak na okolnosti prikrivanja krivičnih prijava i neodgovaranja na zahtijeve, Adrese svjedoka mi nisu poznate, a oboje zaposleni na adresi Vuka Karadžića broj 3 u Bijeljini.
Sve ovo je isključivo po osnovu nematerijalne štete u parnici 80 0 P 039221 12 P, koja je sad u žalbenoj fazi, eventualnom vraćanju postupka ili će biti čak i revizija i nema veze sa izmaklom koristi za koju je odgovorna tužena RS. Da li će doći i do te tužbe, da li ovde ili u Strazburu, zavisi od budućih okolnosti.
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
100000 (STO HILJADA KONVERTIBILNIH MARAKA)

6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Član 206 Postojanje krivice (ZOO)
Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom.

7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...


PRILOZI TUŽBE


Zahtjev 11.02.2010.
Zahtjev 08.01.2013.
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
Obavijest 04.01.2010.
Presuda 26.07.2013.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 357

Radi se o slučaju u kome su pripadnici OT Bijeljina, prije svega postupajuća Stjepanović Danica, te glavni okružni tužilac Kovačević Novak, smišljeno prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja u firmu Gavrila Bobara. U međuvremenu 25.02.2012. otkrivene su transakcije narko mafije preko 4 miliona KM, kroz Bobar banku, a 10.04.2013. je uhapšen direktor Univerzala kao pripadnik organizavane kriminalne grupe, umješan u pljačku banke još 2005-te. te pokušaj pljačke iste godine. Šta je švercovano prilikom ubistva možemo samo da zamislimo...

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE


(Sadržaj zahtjeva)Obraćam se sa zahtijevom da dobijem informacije o predmetu Udt : 8547/10 od 07.04.2010. a predočavam skenirani tekst obavještenja o otvaranju:
Radi se o slučaju u kome su pripadnici OT Bijeljina, prije svega postupajuća Stjepanović Danica, te glavni okružni tužilac Kovačević Novak, smišljeno prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja u firmu Gavrila Bobara. U međuvremenu 25.02.2012. otkrivene su transakcije narko mafije preko 4 miliona KM, kroz Bobar banku, a 10.04.2013. je uhapšen direktor Univerzala kao pripadnik organizavane kriminalne grupe, umješan u pljačku banke još 2005-te. te pokušaj pljačke iste godine. Šta je švercovano prilikom ubistva možemo samo da zamislimo...
Poslije više od 3 godine, nema rezultata o ovom predmetu, a zatvoreno je više novijih koji su u suštini posljedica pomoći sudija i tužilaca kriminalcima Stjepanović i Kovačević!
Naravno sve sudije i tužioci su počinili krivična djela i prekršaje, a naravno da ste ih vi oslobodili odgovornosti, jer ste u službi Zločinačke organizacije, koja pljačka građane i budžet, sa zadatkom da oslobađate ubice poput Rajka Savića i eliminišete neposlušne kao što je Dijana Milić.
Posljedica svega su desetine krivičnih djela i prekršaja sudija i tužilaca, te sudske policije i MUP-a, a biće ih još više ako nastavite da sabotirate istragu i odugovlačite sa hapšenjem ovih kriminalaca.
Sve detalje o monstruoznosti tužilaštva koje je čak i obdukciju falsifikovalo sam dostavio Interpolu, Evropskom parlamentu, i na više adresa stranih istražnih organa, te objavio na internetu sa dokazima:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 356

Više stotina stranica dokaznog materijala sam već proslijedio Interpolu i drugim stranim istražnim organima, te ambasadi SAD u Sarajevu, vezano za prikrivanje pranja novca narko mafije preko Bobar banke u isto vrijeme kad se desilo ubistvo i krijumčarenje, tako da svi pripadnici MUP-a mogu računati na to da su njihove komunikacije i postupci pod nadzorom. IMAJTE TO U VIDU PRILIKOM NAREDNIH POTEZA...

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE
NA RUKE MINISTRU
DIREKTORU POLICIJE
Obavještavam vas da pojedini službenici MUP-a svjesno krše zakon i saučestvuju u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja Gavrila Bobara u Bijeljini.
Naime početkom 2010-te, Biro za žalbe i predstavke je imao podatke o učestvovanju inspektora Marković Dragoslava u sabotiranju istrage.
Slikovit dokaz toga je torba uklonjena sa mjesta zločina od strane portira, a koju je inspektor Marković odneo potom iz bolnice, te je izuzeta iz svih istražnih radnji.
Vidljivo je da osim što je presječenog kaiša, dio nedostaje i većina ostatka je oprana jakim hemijskim sredstvom:

Još 19.01.2010. mi je javljeno da ću o rezultatima istrage biti pismeno obavješten !
U međuvremenu sam u potpunosti razotkrio kompletan scenario krijumčerenja, ubistva, prikrivanja zločina, kao i direktne učesnike u svemu, uz već pomenutog Markovića, a ni poslije dvije i po godine o rezultatima istrage nema ni traga ni glasa...
Stoga sam poslao zahtijev za pristup informacijama te zatražio podatke o istrazi po mojoj prijavi:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594
U odgovoru 11.10.2012. naprotiv odbijaju da postupe onako kako su obećali i lažno tvrde da se moj zahtijev odnosi na istrage tužilaštva. Da li su bile neke istrage ili ne sasvim je nebitno, jer ja tražim dokumentaciju o unutrašnjem postupku - istrazi MUP-a:
Kako već 3 godine postoji fašistička usmena naredba kriminalca Kovačević Novaka, da:
"ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP TUŽILAŠTVU"
očito je da se MUP izruguje porodici i ubijenoj djevojčici, jer nastavlja da prikriva ubice i saučesnike:
Da bih imao dokaz o ovom bezakonju bio sam prisiljen odbiti nezakonitu naredbu, kako bih na suđenju došao do izjave sudskog policajca, o prikrivenom fašističkom tretmanu.

To brutalno pravno nasilje, ponižavanje i diskriminacija traje neprekidno, a 13.05.2013. sam spriječen u predavanju krivičnih prijava u OT Bijeljina, te sam pozvao policiju da interveniše, a dva dana kasnije zatražio službenu zabilješku o tom događaju, zahtjevom koji prilažem.
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131
Pošto mi nije odgovoreno, a i ranije su moje zahtjeve ignorisali više puta, otišao sam lično da zatražim objašnjenje, te mi je saopšteno da oni NEĆE da daju informacije nikom, osim ako to zatraži sud.
Time MUP nastavlja da se izruguje zakonu, ne poštujući odredbe ZOSPI, članove 12-15.
Ja sam već predao tužbe za utvrđenje diskriminacije po više osnova (trenutno 3 u obradi suda) među kojima i za taj događaj, a na pripremnom ročištu ću tražiti naredbu suda i na tužbeni zahtijev, koji je bio bez meterijalne nadoknade, dodati i 10000 KM odštete, te se pozvati na odredbe ZOO, da tužena RS isplati iznos, a obešteti se od odgovornih pripadnika MUP-a.
Taj scenatio postaje aktuelan ukoliko do tada ne dobijem tražene podatke od MUP-a, za šta sada smatram lično odgovornim ministra i direktora policije.
Do sada imam predatih preko 50 krivičnih prijava i najmanje 20 tužbi, tako da mi ne predstavlja problem napisati krivičnu prijavu protiv odgovornih za ovo bezakonje u CJB Bijeljina, te dopuniti već predatu tužbu. Više stotina stranica dokaznog materijala sam već proslijedio Interpolu i drugim stranim istražnim organima, te ambasadi SAD u Sarajevu, vezano za prikrivanje pranja novca narko mafije preko Bobar banke u isto vrijeme kad se desilo ubistvo i krijumčarenje, tako da svi pripadnici MUP-a mogu računati na to da su njihove komunikacije i postupci pod nadzorom.
IMAJTE TO U VIDU PRILIKOM NAREDNIH POTEZA...

PRILOZI

Obavjest 19.01.2010.
Zahtjev birou.
Odgovor 11.10.2012.
Torba
Zapisnik sazetak
Zahtjev CJB-u.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 355

Svaki sudija neka radi po svom uvjerenju, no može biti potpuno siguran da ću uočiti svako eventualno bezakonje i preduzeti adekvatne pravne korake, (prijave i pritužbe vijeću) te objaviti dokaze na internetu sa brojem predmeta i imenom sudije.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA
OBAVJEŠTENJE

Obavještavam vas da se pojavaio blog pod nazivom "Replika na kriminal u vlasti"
sa naslovom:
SUD BIJELJINE
REPLIKA ZDENKU BAJU

Iz sadržaja članka mi je jasno da Osnovni sud kao institucija nema nikakve veze sa tim, pa ni bilo koji službenik kao pojedinac, no ni to nije isključeno, mada na osnovu "argumenata" kojim se "brani" dostojanstvo suda najvjerovatnije se radi o prijatelju nekog sudije !
Iako je akcenat materijala koji objavljujem na internetu na bezakonju i kriminalu tužilaštva, ovde je nekom zasmetalo to što sam objavio materijale o nezakonitom i pristrasnom radu suda, pa čak i navedeno konkretno ime.
S obzirom da je članak upućen meni, objavljen 31.05.2013. što se i vidi na stranici, očito je to reakcija na rješenje Okružnog suda od 24.05.2013. doneseno nekoliko dana ranije, (skenirano u prilogu poruke) kojim se moja žalba na odluku Osnovnog suda uvažava.
Više puta sam upozoravao sud na kriminal u vlasti i sugerisao da sudije rade isključivo po zakonu i ne pomažu kriminalcima iz OT Bijeljina koji su učestvovali u prikrivanju krijumčarenja i ubistva Ivone Bajo, no na to se uglavnom niko nije obazirao.

Kompletna sudska vlast, stala je na stranu mafijaško tajkunskog režima legalizujući fašističke metode i naredbe, krijući i gubeći dokaze, falsifikujući dokumente, kako moje tako i drugih strana u postupku.
Zbog ranijih iskustava da nezakonitosti u sudu ostaju tajna za sve, pomislilo se kako će i sada biti isti slučaj, no očito da objavljivanje dokaza o kriminalu sudija, pojedinci ne mogu psihički da izdrže.
Tako se došlo u situaciju da zbog fašističke naredbe Kovačević Novaka da se:

ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NE DOZVOLI PRISTUP U OT BIJELJINA!
koja ne samo da je nezakonita, neustavna, nego i pravno nemoguća, a koji je potpomogao sud ne reagujući na diskriminaciju, odgovornost preuzimaju sudije koje su učestvovale u predmetima vezanim za to.
Kako je "naredba" usmena, ne postoji "trag" dokaz da je ikada i izdata, osim izjava sudske policije datim sudijama u Bijeljini.
Pošto sam objavio tekst fašističke naredbe na internetu, sudska policija kasnije po naredbi laže i pokušava prvo umanjiti a potom i sasvim negirati takvu naredbu, a sa druge strane niko iz tužilaštva nikada nije potvrdio da je izdata. No to ne oslobađa odgovornosti sudije koje su evidentirale takvu naredbu i odbile da shodno članu 5 ZOS-a zaštite garantovana prava.
Kad Novak Kovačević bude na optuženičkoj klupi zbog zločina koje je počinio, on će negirati da je ikada izdao takvu naredbu, te će sva krivica biti prebačena na Sud koji je smišljeno odbio primjeniti zakon, kao i na sudije pojedince, prema relavantnom članu KZRS.
Svaki sudija neka radi po svom uvjerenju, no može biti potpuno siguran da ću uočiti svako eventualno bezakonje i preduzeti adekvatne pravne korake, (prijave i pritužbe vijeću) te objaviti dokaze na internetu sa brojem predmeta i imenom sudije. Web stranuca, na kojoj se od mene "brani" Osnovni sud i u ime suda zastupaju njegove odluke je na lokaciji:
http://replikanakriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31
O sadržaju članka neću trošiti vrijeme, ali s obzirom da ga autor može izbrisati, napravio sam i sliku ekrana te stranice, koju šaljem u prilogu.
Svoje argumente i dokaze sam već iznosio u žalbi i zahtjevu za izuzeće sudije, te neću da ih ponavljam sada, no ostaje činjenica da je Okružni sud ocjenio rad prvostepenog suda nepravilnim, citiram:
"Odluka prvostepenog suda kojom je tužba odbačena kao neuredna je pogrešna zbog pogrešnog pravnog pristupa konkretnoj pravnoj stvari."
Dakle, ne samo da su štiteći krijumčare i ubice sudije ukaljale ugled institucije, nego i ovakvim člancima na internetu se dodatno srozava i ono što je ostalo, jer na moje tekstove u kojima se pozivam na članove iz više od 20 Zakona, vezujući ih za relevantne teme, prezentujući fotografije, audio snimke, skenirane dokumente, najmonstruoznijeg kriminala, odgovara se "anđelima čuvarima" "dušom velikom i čistom" sudija koje imaju svoj privatni život, a "majka ih samo jednom rađa".
Na kraju se pozivam da se IZVINIM sudiji i cijelom pravosuđu.
ZATO ŠTO JE OKRUŽNI SUD KONSTATOVAO DA JE ODLUKA PRVOSTEPENOG SUDA POGREŠNA ???
Preostaje još samo da od mene zatraži izvinjenje kriminalcima iz tužilaštva i policije, koji su prikrili ubistvo, te da se izvinim ubicama...
Prije će biti da se svi oni izvinjavaju LAKTAŠKOM KLANU, na čelu sa vrhovnim mafijaškim bosom, trenutnim predsjednikom RS, zato što nisu bili sposobni "odraditi posao" i zaštititi njihove poslove, pa su sada u panici od gubitka vlasti i robije koja ih čeka, prešli na metode policijske hunte, prateći objave građana o kriminalu mafijaškog režima na internetu, privođenjem novinara i studenata, slanjem policije da otme ženama stan u Trebinju, odavno dobijen i angažovanjem specijalaca u napadu na privatan posjed komšija "Grand trejda" čiji je vlasnik Dodikov kum.
I to samo po zahtjevu neke neimenovane administrativne službe u Banjaluci, bez naredbe suda !
A I ŠTA ĆE MAFIJI SUDSKA NAREDBA, JER TU JE VRHOVNI BOS DA ODMAH OBJASNI, KAKO JE SVE BILO PO ZAKONU...

I na kraju za građane koji čitaju moje tekstove na internetu, slijedi link ka stranici gdje je objavljena Tužba za utvrđenje diskriminacije, koju je sudija pokušala da sabotira. Skrećem pažnju na tačku 2 (TUŽBENI ZAHTIJEV) gdje se jasno vidi kakav je diskriminatorski tretman u pitanju i koja prava se oduzimaju, (a ovde se radi samo o jednom danu unutar četvorogodišnje diskriminacije).
TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE
SVE OVO SE DOGAĐA NEPREKIDNO I VELIKI BROJ PRIPADNIKA ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE POKUŠAVA TO DA PRIKRIJE...

PRILOZI

Okruzni sud po zalbi (24.05.2013.)
Replika na kriminal u vlasti (31.05.2013.)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 354

U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.
(IZ ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE)

 

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU
UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA NA RAD SUDIJE ŽELJKE VAKIČIĆ U PREDMETU 80 0 P 043325 12 P

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva

OBRAZLOŽENJE
U prilogu ove pritužbe kao najsnažniji argument je Rješenje Okružnog suda u Bijeljini kojim se uvažava moja žalba na odluku prvostepenog suda gdje je postupajuća bila sudija Vakičić, a u nastavku tekstualno prenosim dijelove obrazloženja kao smjernicu građanima koji su svakondevno diskriminisani od strane bahatih i korumpiranih državnih službenika.
Skenirani dokument je obrađen OCR (Optical Character Recognition) programom za optičko prepoznavanje slova i brojeva sa digitalnih fotografija:

RJEŠENJE
Žalba se uvažava, rješenje prvostepenog suda ukida i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovni postupak.
Ispltujući ožalbenu odluku, izjavljenu žalbu i ostale spise predmeta saglasno čl. 221 i čl.236 Zakona o parničnom postupku, u dijelu u kome se odluka pobija žalbom u granicama razloga navedenih u žalbi, pazeći po službenoj dužnosti na primjenu materijalnog prava i povrede odredaba parničnog postupka koje se odnose na stranačku sposobnost i zastupanje, ovaj sud je našao daje žalba osnovana.
Odluka prvostepenog suda kojom je tužba odbačena kao neuredna je pogrešna zbog pogrešnog pravnog pristupa konkretnoj pravnoj stvari. Iz spisa predmeta proizilazi da se radi o posebnoj tužbi za diskriminaciju, koja je novi način zaštite prava na jednakao postupanje. U tužbi tužilac traži da se utvrdi postojanje diskriminacije (deklaratorna antidiskrimiciona tužba), da se zabrane diskriminirajuće radnje, odnosno naloži preduzimnje radnji za uklanjanje diskriminacije (kondemnatrorna antidiskriminacijska tužba), kao i da se tužiocu koji tvrdi da je žrtva diskriminacije naknadi nenovčana satisfakcija (tužba za objavu presude koja je utvrdila diskriminaciju)
Tužba sadrži sve elemente u skladu sa odredbama iz čl.334 ZPP, koji predstvaljaju obavezni sadržaj tužbe.
Tužbeni zahtjev za zaštitu od diskriminacije osnovni je element ove tužbe,koji je određen u pogledu glavne stvari, odnosno utvrđenja da je došlo do povrede zaštićenog prava, ali i sporednih potraživanja, jer je tužilac u tužbi naveo da sud presudom utvrdi koja pravna posledica je proistekla iz navedenog dogadaja.
U tužbi je istaknuto više tužbenih zahtjeva, radi se dakle o objektivnoj kumulaoiji, jer je jednom tužbom obuhvaćeno više zahtjeva protiv istog tuženog koji proizilaze iz istog činjeničnog i pravnog osnova, i za sve zahtjeve, predvidena je ista vrsta postupka, pa je slijedom navedenog žalbu kao osnovanu valjalo uvažiti, rješenje prvostepenog suda ukinuti i predmet uputiti istom sudu na ponovni postupak, a u skladu s odredbom čl.235 ZPP

KOMPLETAN TEKST RJEŠENJA MOŽE SE VIDJETI NA SLICI SKENIRANOG DOKUMENTA
Na osnovu odluke Okružnog suda jasno je dakle da je postupanje sudije Vakičić bilo pogrešno, no ne i to da li je bilo slučajno ili namjerno, te stoga prilažem i "Zahtjev za izuzece Zeljke Vakicic" koji sam predao Sudu poslije njenih neprikladnih radnji, te objavio na internetu, kako se vidi po adresi 25.01.2013.
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579
Naveo sam da je sudija Vakičić donijela Rješenje po unaprijed pripremljenom šablon obrazloženju, te priložio dokaze za to. Naime dva dokumenta iz dvije različite parnice su od riječi do riječi identična, što znači da sudije za platu od 2500-3000 KM, prikrivaju diskriminaciju nad građanima uglavnom koristeći se sistemom rada "COPY/PASTE"...
Nadalje sam ukazao da je najveći dio mog tužbenog zahtjeva nestao, odnosno da je falsifikovan, te podsjetio na specifičnosti zakona o zabrani diskriminacije koji opet zbog građana predočavam i ovde, sa uvodom gdje obrazlažem bezakonje:
Na kraju pravougaonik označen brojem 3 sadrži tvrdnju da se uz tužbu moraju dostaviti dokazi i to "ne bilo koji nego relevantni dokazi". Nadalje se lažno navodi da ih nisam dostavio niti predložio. Prije svega je brutalno pogažen zakon propisan u članu 15, "Teret dokazivanja"
1) U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.
2) U slučajevima u kojima lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije, kao dokazno sredstvo za ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti i statistički podaci ili baze podataka.
3) U slučajevima kada lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije zbog propuštanja razumnog prilagođavanja, teret dokazivanja leži na protivnoj strani..
U prilogu ove pritužbe je i rješenje drugog sudije, (Bojičić Radiše) sa potpuno identičnim šablon obrazloženjem, što jasno pokazuje da je "greška" u radu suda sistemska te da VSITV, treba preduzeti ozbiljne i konkretne mjere da se bezakonje zaustavi.
Podsjećam da su svi prekršaji i krivična djela sudija posljedica prikrivanja ubistva Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja Gavrila Bobara, što sam do detalja raskrinkao i objavio dokaze na internetu.
Kriminalci iz OT Bijeljina su pokušali da prikriju taj zločin, falsifikujući i obdukciju, te kada su otkriveni Kovačević Novak izdaje fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice. Tako je došlo do skoro četvorogodišnje diskriminacije, koju na sve načine pokušavaju prikriti korimpirani pripadnici zločinačke organizacije utičući i na sudije da im u tome pruže pomoć!

PRILOZI

Okruzni sud po zalbi
Zahtjev za izuzece Zeljke Vakicic
Zalba na rjesenje 80 0 P 043325 12 P
Vakicic rjesenje
Bojicic rjesenje

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 353

Potpuno sam siguran da je postupajuća sudija Marković Jelena, zloupotrijebila svoj položaj i falsifikovala moje navode iz tužbenog zahtjeva u svom obrazloženju, kako bi pomogla tuženom ne samo u konkretnoj parnici nego i u prikrivanju krijumčarenja kada je došlo do pogibije Ivone Bajo!


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

(Sadržaj zahtjeva)

I) Obraćam se Osnovnom sudu u Bijeljini sa zahtijevom, da mi dostavi podatke iz predmeta 80 0 P 039221 12 P, a konkretno u Presudi od 26.07.2013. navedeno je obrazloženjem:
Poenta je u tome da ja NIKADA, NIGDJE nisam tvrdio da je, (u toj parnici tuženi) AD Univerzal, odgovoran za smrt Ivone Bajo, niti sam tražio nadoknadu po osnovu srodstava sa djevojčicom !
To se vidi i iz dijela presude kojim se odbijaju tužbeni zahtjevi:
Potpuno sam siguran da je postupajuća sudija Marković Jelena, zloupotrijebila svoj položaj i falsifikovala moje navode iz tužbenog zahtjeva u svom obrazloženju, kako bi pomogla tuženom ne samo u konkretnoj parnici nego i u prikrivanju krijumčarenja kada je došlo do pogibije Ivone Bajo!
NIKADA NISAM NIGDJE STOPROCENTNO TVRDIO ŠTA JE UZROK, A JAVNO SAM NA INTERNETU OBJELODANIO PRETPOSTAVKU DA JE UZROK TRAGEDIJE PUCANJE TRAKA, KOJIMA JE BIO VEZAN REZERVOAR KAMIONA HAAK TRANSA, A DA JE AD UNIVERZAL TO PRIKRIO I POMOGAO VOZILU DA POBJEGNE JER SU IM DOVEZLI 3 PAKETA KRIJUMČARENE ROBE !
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Stoga shodno Zakonu o slobodi pristupa informacijama zahtijevam od Osnovnog suda da mi dostavi kopiju dokumenta, podneska, moje izjave ili bilo čega u kome tvrdim:
1) DA SU ZA SMRT IVONE BAJO DIREKTNO ODGOVORNI RADNICI AD UNIVERZAL !
2) DA TRAŽIM NADOKNADU KAO SRODNIK IVONE BAJO ZBOG NJENE SMRTI !

II) Obraćam se Osnovnom sudu u Bijeljini sa zahtijevom, da mi dostavi podatke iz predmeta 80 0 P 039221 12 P, a konkretno u Presudi od 26.07.2013. navedeno je obrazloženjem:
Podvučeni dio "DA JE ŽICA POKIDALA KRVNI SUD" ne postoji u Obavještenju OT Bijeljina:
Stoga shodno Zakonu o slobodi pristupa informacijama zahtijevam od Osnovnog suda da me obavijesti da li je na osnovu Obavjesti OT Bijeljina od 04.01.2010. izvedena insinuacija o tome da je "žica probola krvni sud" ili postoji neki drugi dokument u kome to vještak ili tužilac tvrde...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 352

KLASIČAN PRIMJER U KOME SE PRODAJE PRESUDA, MATERIJALNO DOBRO SITUIRANOJ STRANKI. VIDLJIVO JE DA POSTUPAJUĆA SUDIJA MARKOVIĆ JELENA, BRUTALNO FALSIFIKUJE ČINJENICE IZ TUŽBENOG ZAHTJEVA, OPRAVDAVAJUĆI SVOJU ODLUKU ARGUMENTIMA KOJI NEMAJU VEZE SA NAVODIMA I PRAVNIM OSNOVOM TUŽBE. SVE DJELUJE KAO DA JE OBRAZLOŽENJE PRESUDE "ZALUTALO" IZ NEKE DRUGE PARNICE...

 

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU
DOPUNA NA UDT : 12366/13

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIĆ

Obavještavam vas da sam u dokumentu kojim me informišete o prijemu pritužbe, te formiranju predmeta UDT : 12366/13, dana 22.07.2013. uočio jednu grešku. Naime u prvom pasusu je potvrda prijema vezano za predmet 80 0 P 039221 12 P, što je razumljivo, no potom se pominje meni nepoznat predmet 76 0 Ip 005041 12 P !?
U nastavku ukazujem na to da je presudom donesenom, (formalno 26.07.2013. a stvarno 25 dana ranije) sudija Marković Jelena dodatno pokazala da sarađuje sa tuženom stranom AD Univerzal. Već sam prije donošenja presude obavijestio UDT, da je postupajuća sudija odbacila SVE dokaze koje sam dostavio kao tužilac, odbila sve predložene svjedoke, a takođe nije htjela narediti dostavu dokumentacije po mom prijedlogu na osnovu člana 134 ZOPP-u. S druge strane prihvatila je zahtijev tuženog da pošto je u odgovoru iznesena "odbrana" za nešto što nisam ni tvrdio, naredi dostavu drugog spisa.
Naglašavam da su među materijalom koji se prikriva, a koji sam tražio, spisi po mojim krivičnim prijavama iz 2010-te, protiv tuženog pravnog lica i njegovog radnika. Jedini logičan zaključak poslije trogodišnjeg skrivanja je taj da OT Bijeljina i Osnovni sud sinhronizovano prikrivaju te prijave, a da nikada nisu ni bile u obradi...
Kako je bilo očito da sudija i zastupnik tužbe namjeravaju sprovesti taktiku poput one u slučaju Garić-Savić, više puta sam ukazivao na to da nikada nisam tvrdio da je tuženi odgovoran za smrt Ivone Bajo, niti na tome zasnivam tužbeni zahtijev, no nemajući drugi način sudija formuliše presudu na tim falsifikatima. Prije svega skrećem pažnju na "objašnjanje" i podršku zastupniku tuženog, te citiram sudiju:
Svrha odbijanja svih dokaza i prijedloga je dakle bila u tome da se zamjene teze i odlučuje o nečemu što je izvan tužbenog zahtjeva, što nije mogla izbjeći ni sudija, jer se u odbijenim zahtjevima, ne nalazi ništa od toga:
Još jedan brutalan falsifikat je teza da je OT Bijeljina na osnovu provedenih dokaza utvrdilo, (citiram) "da je žica pokidala krvni sud"
što ne postoji u Obavještenju od 04.01.2010.
Vidljivo je da se ne pominje krvni sud, ni probodena prsna kost, a ni u jednom vještačenju nema pomena o unutrašnjim povredama, (osim obdukcije gdje su samo konstatovane, sa stavom patologa iznesenog tužilaštvu i porodici da te povrede nije mogla nanijeti žica. Stoga OT Bijeljina angažuje vještake iz Beograda prikrivajući im podatke o tim povredama.
Razgovor sa trasologom iz koga se to vidi je na web stranici u obliku teksta te linkom ka audio snimku razgovora:

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/12/10/3007276
Pitanje je dakle, gdje je to sudija Marković pročitala stav tužioca ili vještaka da je "žica pokidala krvni sud"?
Iz teksta presude vidljivo je da nije ustanovljeno, niti se sud uopšte bavi bilo čim iz tužbenog zahtjeva. Sudija se uopšte ne izjašnjava, kakav je zaključak donijela po pitanju toga, da li je tuženi uklonio materijalni dokaz, pomogao bjegstvo kamionu krijumčara, te da li je o tome mjenjan iskaz.
Ispostavilo se da je odbijanje mog prijedloga i doneseno rješenje "da je provođenje tog dokaza nepotrebno" bilo pogrešno, na šta sam i ukazao podneskom "Prijedlog po clanu 81" (dostavljeno ranije), sugerišući da "ako se to desi" sud zatraži spise po mojim krivičnim prijavama. Tako sam eliminisao svaku mogućnost "greške" ili "nepažnje" sudije, no nemajući drugu opciju da pomogne tuženom, ne samo u ovoj parnici (gdje sam ponudio potpuno odustajanje od nadoknade, ako se ograde od postupaka portira) nego i u prikrivanju ubistva pri krijumčarenju "neke robe".
Prekršaji i krivična djela su više nego očigledni, a kako i o ovom a posebno o prikrivanju ubistva od strane OT Bijeljina imam veliki broj dokaza i ličnih saznanja, smatram da je neophodno da se o ovome otvori ozbiljna istraga, a sva monstruoznost tužilaštva posebno u falsifikovanju obdukcije uz veliki broj fotografija, može se vidjeti na web stranici bloga "Kriminal u vlasti":
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

PRILOZI

Presuda
Obavijest

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 351

U taktičkoj tužbi protiv AD UNIVERZAL, ponudio sam da odustanem od cjelokupne tražene sume (500000 KM) ukoliko se pravno lice distancira od postupaka svog radnika portira, koji je uklonio materijalni dokaz sa mjesta zločina, te prikrio krijumčarenje, pomogao bjegstvo i prikrio vozilo, čime bi se isi procesuirao krivično. Pružajući podršku krivcu, tuženi se jasno odredio kao organizator kriminala, a postupajuća sudija falsifikovanjem činjenica iz spisa i izbacivanjem svih dostavljenih dokaza te odbijanjem prijedloga za svjedoke i dokumenetaciju državnih organa, pokazuje da se radi o zločinu na državnom nivou...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039221 12 P

ŽALBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20)

Tuženi:

UNIVERZAL AD BIJELJINA (Knez Ivo od Semberije 88)

Vrijednost spora:

500000 KM

ŽALBA NA PRESUDU OSNOVNOG SUDA

PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Član 209.
Povreda odredaba parničnog postupka postoji ako sud u toku postupka nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu ovog zakona, a to je bilo od uticaja na donošenje zakonite i pravilne presude.
Član 210.
(1) Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenicno stanje postoji kad je sud neku odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio, odnosno kad je nije utvrdio.
(2) Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji i kad na to upućuju nove činjenice ili novi dokazi.
Član 211.
Pogrešna primjena materijalnog prava postoji kad sud nije primijenio odredbu materijalnog prava koju je trebao primijeniti ili kad takvu odredbu nije pravilno primijenio.

Prije svega skrećem pažnju da je u sudski spis unesen materijal, koji dokazuje više krivičnih djela, počev od lažnih iskaza, prikrivanja dokaza ubistva, pomoć učiniocima poslije izvršenja, a da bi se prikrilo krijumčerenje tajkuna Bobar Gavrila, ubistvo i prikrivanje ubistva Ivone Bajo, te kako je nedavno otkriveno pranju novca narko klana Šarić, preko Bobar banke! Dužnost svakog sudije i svakog službenog lica, koji ostvari uvid u te dokaze je jasno propisana u ZKP-u, (Obaveza prijavljivanja krivicnog djela), a svi koji to ne budu poštovali, izvršiće više krivičnih djela i postati saučesnici u prikrivanju već izvršenih monstruoznih zločina...
Osnovni sud je smišljeno pružio pomoć tuženoj strani, a nije primjenio nijedan od relevantnih članova zakona:
Član 2.
(1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku.
Član 10.
Sud je dužan provesti postupak bez odugovlačenja i sa što manje troškova, te onemogučiti svaku zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku.
Član 12.
(1) Kad odluka suda zavisi o rješavanju nekog prethodnog pitanja koje se odnosi na to da li postoji neko pravo ili pravni odnos, a o tom pitanju još nije donio odluku sud ili drugi nadležni organ (prethodno pitanje), sud može sam riješiti to pitanje, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.
(2) Odluka suda o prethodnom pitanju ima pravni učinak samo u parnici u kojoj je to pitanje riješeno.
(3) U parničnom postupku sud je u pogledu postojanja krivičnog djela i krivične odgovornosti učinitelja vezan za pravomoćnu presudu krivičnog suda kojom se optuženi oglašava krivim.
Član 99.
(1) Glavna rasprava se odvija slijedećim redom:
1) Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava
2) Tuženi ukratko izlaže odgovor na tužbu i daje odgovor na bitne navode tužioca iz tačke 1. ovog stava
3) Ako je stavljen prijedlog za izvođenje dokaza saslušanjem stranaka, saslušavaju se stranke, i to prvo tužilac, a zatim tuženi
4) Saslušavaju se svjedoci, i to prvo svjedoci tužioca, a zatim svjedoci tuženog
5) Izvode se ostali dokazi, uključujući i vještačenje
Član 134.
(3) Ako se isprava nalazi kod organa vlasti ili pravne osobe kojoj je povjereno vršenje javnog ovlaštenja, a sama stranka ne može isposlovati da se isprava preda ili pokaže, sud će po prijedlogu stranke narediti tom organu, odnosno osobi, da ispravu dostave sudu.

Iako je članom 2 predviđeno da se odlučuje u granicama zahtjeva, sud ne samo da nije ustanovio istinitost nijedne od 3 tačke, nego je falsifikovao činjenice i obrazloženje izveo prema odgovoru tuženog, odnosno za nešto što uopšte nisam ni pominjao, a kamoli na tome zasnivao tužbu.
Prema članu 12 ZOPP-u, sud je odbio da utvrdi postoji li ili ne krivična odgovornost, po osnovu mojih prijava iz 2010-te, protiv portira kao fizičkog, te tuženog kao pravnog lica. Time je izvršena zloupotreba mojih prava, što je sud dužan da spriječi članom 10, a nastavljeno odbacivanjem svih dokaza koje sam priložio, kao i prijedloga za saslušanje svjedoka te naredbu za dostavu dokumenata, predviđeno članom 134 ZOPP-u. Skrećem pažnju da nije upotrijebljen termin "SUD MOŽE" što bi ostavljalo mogućnost slobodne procjene, nego "SUD ĆE", što znači obavezujuću radnju!
Finalizacija svega je to da mi je onemogućeno da izvodim dokaze na glavnoj raspravi, prema stavu 1, člana 99. tako da o nekom pravičnom suđenju ne može biti ni govora. Predočavam kako je izgledao "dokazni postupak":
Provešće se dokazni postupak.
Vrši se uvid u spis Okružnog tužilaštva Bijeljina br. KTA-596/09, te je saslušao tužioca kao parničnu stranku.
Tužilac izjavi: ne prigovaram provedenim dokazima, nemam novih prijedloga, mada posebno želim da istaknem da je sud trebao provesti dokaz uvidom u moje krivične prijave protiv tuženog a.d. „Univerzal“ i protiv radnika a.d. „Univerzal“ portira.
Tuženi preko punomoćnika izjavi: ne prigovaramo provedenim dokazima.
Dokazni postupak je završen.

Tako mi je postupajuća sudija, metaforički vezala ruke i noge, (onemogućivši ispitivanje svjedoka, te upotrebu predloženih dokumenata) a kao finale mi je vezala i usta, izbacujući moje dokaze i tako me onemogućila da na glavnoj raspravi kažem ijednu riječ o tome i izvodim dokaze..
Koliko je time sud pomogao tuženoj strani, a odmogao meni vidljivo je iz koncepta koji sam pripremio za glavnu raspravu za izvođenje dokaza iz tužbenog zahtijeva, a sadržanih i u spisu predloženom od strane zastupnika AD Univerzal, što sam sačinio još 2012-te a objavio, (što je vidljivo iz adrese) na internetu 22.04.2013:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376
U nastavku ću ukratko opisati pozadinu događaja koji su osnov za ovu tužbu:
Zločinačka organizacija je 23.07.2009. kamionom švercovala "neku" robu iz Federacije BIH u magacin tuženog, što se dokazuje izjavama vozača o 4 dovezena paketa, dok je prema izjavi tadašnjeg direktora, ujutru bio samo paket !!!???
Neposredno po ulasku vozila u krug tuženog AD Univerzal, na asvaltu ostaje smrtno ranjena djevojčica Ivona Bajo, a kamion tehnički neispravan, (rezervoar našpanovan trakama pod jakim opterećenjem) bježi uz pomoć tuženog sa lica mjesta, a istovremeno tuženi, preko svog službenika portira, prikriva taj podatak od istražitelja, ne samo tog dana, nego i u izjavi datoj MUP-u, 28.07.2009. Tek nekoliko dana kasnije saznajem za postojanje kamiona, čime se inicira pozivanje više svjedoka u OT Bijeljina. Isti svjedok se tada 10.08.2009. iznenada "prisjeća" tog kamiona.
U međuvremenu je mojoj porodici pričao da je vidio kako se djevojčica kreće, krvari i kašlje nekoliko metara prije pada, što je kasnije kada je napravljen plan za prikrivanje osporavao.
I na kraju, ono što je bitno za ovu parnicu, je to da je ista osoba uklonila materijalni dokaz ubistva sa lica mjesta prije dolaska istražitelja, što sam saznao 5 mjeseci poslije prekida istrage od strane OT Bijeljina, te odmah podnio krivičnu prijavu protiv njega (jun 2010-te) te kasnije protiv tuženog pravnog lica (decembar 2010-te). Kada je postalo definitivno jasno da OT Bijeljina prikriva te prijave, predajem još jednu u CJB Bijeljina u martu 2011-te.
U tim prijavama sam opisao iste radnje koje su navedene u tužbenom zahtjevu i priložio dokaze, a kako su iz MUP-a i OT Bijeljina uporno odbijali da odgovore na moje zahtjeve za pristup informacijama i daju bilo kakve podatke o tim prijavama, čak me hapseći da ne bih došao do njih, predložio sam shodno zakonu da sud naredi dostavu dokumentacije...

Zastupnik tuženog (sada je već očigledno, u saradnji sa sudom) pokušava skrenuti parnicu na nešto što nikada nisam ni tvrdio, navodeći u odgovoru da nije odgovoran za smrt djevojčice. U podnesku "DOPUNA I PREINAKA TUŽBE" pokazujem da sam razotkrio plan i navodim (7-mi red ispod preinačenog tužbenog zahtijeva):
...a prije svega ističem činjenicu da u tužbi nije bilo pomena o odgovornosti tuženog za nasilnu smrt Ivone Bajo, nego isključivo za prikrivanje dokaza o tome, što je doprinjelo da se pojedini podaci uopšte ne istražuju od strane tužilaštva! Dakle, ne sumnjajući u profesionalne sposobnosti zastupnika tuženog, ovo doživljavam kao pokušaj navođenja na to da dokazujem nešto što nisam ni tvrdio...
Takođe na prijedlog tuženog, uz pomoć suda izbacuju se svi dokazi koje sam priložio i odbija prijedlog da se izda naredba OT Bijeljina da dostavi podatke o relevantnim krivičnim prijavama. Na pretresu održanom 22.04.2013.godine to jasno stoji, (prenosim tekst preuzet sa internet stranice Osnovnog suda):
Na upit suda o kakvim krivičnim prijavama iz podneska od 27.03.2013. godine se radi kada se tužilac poziva da se izvrši uvid u te prijave tužilac izjavi:
Radi se o mojim krivičnim prijavama koje sam ja podnio protiv svjedoka Sofrenić Blagiće u junu mjesecu 2010. godine i krivične prijave protiv pravnog lica „Univerzal“ u decembru mjesecu 2010. godine.
Sud donosi sledeće R j e š e nj e
Neće se provesti dokaz uvidom u naznačene krivične prijave iz razloga što je naznačeni dokaz predložen na glavnoj raspravi te što je provođenje inače tog dokaza nepotrebno.

Da je saradnja suda sa tuženim bila planska vidljivo je i iz same presude gdje se falsifikuje moj tužbeni zahtjev te obrazlaže:
S pravom tuženi ukazuje u odgovoru na tužbu i na raspravi da nema dokaza da je preko svojih određenih radnika skrivljeno doprinijeo smrti malodobne Ivone Bajo, kao i da odredbama ZOO-a nisu predviđeni vidovi nematerijalne štete koje tužilac potražuje navedenim tužbenim zahtjevima. Osim toga, tužilac kao ujak, nije aktivno legitimisan da traži vidove naknade štete zbog smrti malodobne Ivone Bajo, a na to su ovlašteni samo njeni roditelji, prema odredbama člana 201. stav 1. ZOO-a.
Iako uopšte nisam pominjao odgovornost za smrt Ivone Bajo, niti u tužbenom zahtijevu ni u opisu činjenica, sud ne samo da to prepravlja terminom "nema dokaza da je preko svojih određenih radnika skrivljeno doprinijeo smrti malodobne Ivone Bajo" nego falsifikuje i osnov za nadoknadu štete navodeći da "tužilac kao ujak, nije aktivno legitimisan da traži vidove naknade štete zbog smrti malodobne Ivone Bajo" !!!???
Budući da sam prilikom pisanja tužbe bio siguran da će sud kao organ Republike Srpske odgovorne za prikrivanje ubistva, nastaviti da pomaže krivce, strogo sam pazio da ne pominjem niti odgovornost za ubistvo niti nadoknadu za smrt bliske osobe, nego sam tužbeni zahtjev formulisao sasvim drugačije, a i na pitanje suda o tome sam se jasno odredio. Prenosim doslovno tekst iz Rješanja suda od 22.04.2013.godine, preuzetog sa internet stranice uz opasku da su gramatičke greške posljedica toga što je moja izjava prepričavana od strane sudije, a nije išla direktno u zapisnik:
Pitanje: Zbog čega smatrate da je Univerzal kriv za vašu duševnu patnju koju se naprijed opisali.
Odgovor: prije svega smatram da je Univerzal kriv zbog toga što je njegov radnik dao lažan iskaz pred policojom, isti radnik – portir Univerzala uklonio materijalni dokaz sa lica mjesta a radi se o torbi koju je djevojčica nosila preko ramena, zato što je torbi presječen kaiš i dio tog kaiša nedostaje na torbi a zatim je ostatak kaiša opran hemijskim sredstvima, taj dokaz je izuzet iz svih istražnih radnji, a na svaki moj zahtjev Tužilaštvu da mi se objasni kako je došlo do toga ja sam sprečavan da saznam istinu o tome od strane tužilaštva, zbog toga smatram da je Univerzal odgovoran jer je to počinio njegov radnik i uklonio te dokaze i zbog toga mi je nanešena duševna bol. Ja sam ustanovio tek posle nekoliko dana da je prećutana činjenica od strane Tužilaštva da je postojao kamion koji je dovezao neku robu u Univerzal, kamion je imao tehnički kvar rezervoar je bio našpanovan jer je nosač pukao, kasnije sam saznao od izjava svjedoka da je kamion dovukao neka četiri paketa robe a ujutro je bio samo jedan paket. ja ne znam da li je taj kamion udario Ivonu. Iz svega sam zaključio da tuženi prikriva podatke o tom kamionu, ja sam pretrpio duševnu bol zbog toga jer je na takav način tuženi spriječio da se sazna istina o događaju.

Dakle osnov za nadoknadu šteta je nanesena duševna bol, te odgovornost tuženog što sam pri pokušajima da u narednom periodu ostvarim neka garantovana prava, diskriminisan, ponižavan i omalovažavan od strane saučesnika tuženog iz organa RS, (a vlasnik AD Univerzal je poslanik skupštine) te su me sinhronizovano predstavljali kao poremećenog ludaka u tolikoj mjeri da se članak sa takvim opisom pojavio u štampi, što sam priložio kao dokaz.
A ONDA U PRESUDI SUD BRUTALNO FALSIFIKUJE ČINJENICE, PREDSTAVIVŠI DA SAM TRAŽIO NADOKNADU ZA SMRT IVONE BAJO KOJU SU UZROKOVALI RADNICI TUŽENOG AD UNIVERZAL !!!???
Bitno je istaći, da iako je presuda zvanično bila dostupna 26.07.2013., bila je donesena već 01.07.2013. što se vidi na zvaničnoj internet stranici tog predmeta. Za 4 dana sud ne samo da nije mogao ostvariti "uvid" u spis OT Bijeljina, kako bi doneo ispravnu odluku, nego je netačno preneo i opise iz sopstvenih rješenja. Ponovo prenosim doslovno tekst sa pretresa od 22.04.2013.godine:
Pitanje: zbog čega ste imali duševne patnje zbog toga, šta vam je povrijeđeno.
Odgovor: Pokušao sam da dostavim kako policiji tako Tužilaštvu dokaze koje sam ja prikupio vezano za predmetni događaj, no medjutim svaki kontakt sa tužiocem mi je oneomugaćavan. Sudska policija je dobila naredbu da spriječi meni pristup tužilaštvu kako meni tako i svim srodnicima.

Sud to ponovo lažno predstavlja, no u ovom slučaju se ne radi o namjeri nego o grešci iz nepažnje, te se tvrdi da sam navodio, kako su me sprečavali radnici tuženog AD Univerzal, (završetak prvog pasusa "Obrazloženja":
i da su ga radnici tuženog spriječili da nadležnom organu predoči dokaze na okolnosti pod kojima je izgubila život njegova malodobna sestričina Ivona Bajo.
Osim toga falsifikuje se i "zaključak" OT Bijeljina iz spisa KTA br. 596/09, te lažno navodi:
"da je prilikom pada sa bicikla pokidana metalna žica od korpe istog bicikla, probila joj grudi i da je žica pokidala krvni sud"
Ističem da u "Obavjesti" OT Bijeljina od 04.01.2010. nema pomena o tome da je "žica pokidala krvni sud" a u razgovoru sa vještakom trasologom koji je angaživan od strane tužilaštva sam saznao da isti niti o jednoj unutrašnjoj povredi citiram "NEMA POJMA" dakle obmanut je od strane tužioca, a audio snimak tog razgovora, kao i snimak razgovora sa portirom u kome priznaje da je uklonio torbu sa lica mjesta sam dostavio na disku uz tužbu, što je sud odbio, kao i sve ostalo što je priloženo ili predloženo sa moje strane...
Napominjem da zbog totalnog bezakonja, uzrokovanog time što državni organi sarađuju sa mafijom i prikrivaju ubistvo prilikom krijumčarenja, već su pokrenute 3 tužbe za utvrđenje diskriminacije, za utvrđenje prava, UDT po mojoj pritužbi vodi slučaj 12366/13 od 22.07.2013. na šta ću dostaviti dopunu poslije kriminalne presude 26.07.2013. kao i krivičnu prijavu po članu 376 KZRS-e, te prema tome postupajuća sudija može prilagoditi svoje dalje postupke vezano za član 56 "Disciplinski prekršaji sudija" ZOVSITV-u!
U prilogu ove žalbe je pripremljen materijal za izvođenje dokaza, koji nisam zbog oduzetih prava od strane suda mogao da koristim, te jedan od zahtijeva za pristup informacijama. Iako je vidljivo da tražim podatke o krivičnim prijavama vezano za ovu parnicu, nikada mi nije odgovoreno, (ranije sam i hapšen zbog pokušaja da ostvarim to i druga prava) a sud se priključio tom bezakonju, te je očigledno da su te krivične prijave sakrivene ili čak uništene, jer se na sve načine onemogućavam da dođem do podataka o njima, i ostvarim svoje pravne interese.
Ispostavilo se da nije utvrđeno ništa iz mog tužbenog zahtjeva, (a ni osporeno) od strane bilo tuženog bilo uvidom suda u spis, nego se išlo samo na to da se stane iza odgovora tuženog, a koji nema nikakve veze sa mojim tvrdnjama, što je klasičan primjer člana 210 ZOPP-u. Sve je posljedica upornog odbijanja suda da pribavi podatke koje sam predložio, te praktično, sve što je bilo moguće da se prekrši od strane suda učinjeno je...
S obzirom da je jedini dokaz relevantan za tužbeni zahtijev, moje svjedočenje, odnosno odgovaranje na pitanja suda, a tuženi nije izneo nijedan argument kojim dokazuje da nije odgovoran, (čak nisu osporavali da je njihov radnik uklonio materijalni dokaz sa mjesta zločina, niti da su pomogli bjegstvo, a niti da je mjenjan iskaz) nego su samo isticali da nisu odgovorni za smrt, što uopšte nije bio dio tužbenog zahtijeva, proizilazi da sam dokazao svoje tvrdnje. Uz dokaze tužbe koje sam pripremio za glavnu raspravu, a sačinio sam ih na osnovu dokumenata iz usvojenog spisa KTA-596/09, smatram da sud ima sve potrebne elemente da žalbu usvoji i primjeni stav 5, člana 224:
Drugostepeni sud može u sjednici vijeća ili na osnovu održane rasprave:
"preinačiti prvostepenu presudu" te usvojiti tužbeni zahtijev u cjelosti.

O tome da je u banci istog vlasnika, narko mafija prala novac, (Najnovije podatke o pranju novca Darka Šarića otkrila je policija Republike Srpske, koja je pre dva dana Specijalnom tužilaštvu u Banjaluci podnela dopunu izveštaja o pranju 4.302.358 konvertibilnih maraka (oko 2,14 miliona evra) preko Bobar banke.) te da je u vrijeme ubistva zaposleni S.B. a kasnije direktor tuženog uhapšen 10.04.2013. zbog krivičnih djela od 2005-te naovamo, (pljačka 1,8 miliona KM iz blindiranog kombija Pavlović banke u Han Pijesku 2005, odnosno pokušaj pljačke 2,2 miliona KM Nove banke u Istočnom Sarajevu, u novembru iste godine) obavještavam drugostepeni sud samo informativno, da ima predstavu kakav kriminal se prikriva i potpomaže od strane Osnovnog suda...
U ZAGRADAMA PRETHODNOG STUPCA SU OPISI PREUZETI IZ BLICA I NEZAVISNIH NOVINA...

PRILOZI

Zahtjev za informacije 08.01.2013.
Dokazi tužbe.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902