CLANAK BROJ 42


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:          TUŽBA 
Tužilac: ZDENKO BAJO
Tuženi: 1) GRUHONJIĆ MUHAMED (TUŽILAC U OT BIJELJINA)
Tuženi: 2) DEBELJEVIĆ MILORAD (TUŽILAC U OT BIJELJINA)

OBRAZLOŽENJE


Tužene osobe, Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad, su kao zaposleni u OT Bijeljina, zloupotrijebili svoj službeni položaj i lažno me optužili za "Ugrožavanje sigurnosti", te zahtijevali, (naredili) službenicima kriminalističke policije u Bijeljini da iako nije postojao nijedan element tog krivičnog djela, podnesu zahtjev NJIHOVOM Tužilaštvu, za informativni razgovor, sa mnom, pretres prostorija i odnošenje računara, te potragu za bilo kakvim materijalom, koje moze ukazivati na bilo koje krivično djelo.
U sklopu te akcije za koju nije bilo nikakvog zakonskog osnova i pokrenuta je isključivo zbog toga, što su je inicirali pripadnici organizovanog kriminala, korumpirani tužioci, praćen sam i pretresan, od strane policijskih patrola, saobraćajne policije i policajaca u civilu, a takođe i neki moji poznanici.
Pokrenut je postupak "Posebnih istraznih radnji" koji je obuhvatao i nadzor komunikacija, te danonocnu strazu u tri smjene, pred mojom kucom, a ako bih se udaljio, praćen sam neprestano patrolnim kolima ili policajcima u civilu.
Od pokretanja tih radnji, (mart 2010) proslo je do sada, (septembar 2011) 18 mjeseci i iako sam više puta pismeno zahtijevao da mi se sudi, na šta imam pravo zagarantovano ustavom i zakonom ili da se zvanično, javno i jasno, odbace lažne optužbe, te povodom toga podneo i zahtjev za pristup informacijama, nema nikakve reakcije od strane Tužilaštva.
Niko se nije usudio da podigne optužnicu i blamira sa pred sudom, bez ijednog argumenta za dokazivanje krivičnog djela, a sa druge strane iako sam poslije 6 mjeseci najkasnije od pokretanja radnji, morao biti obavješten o tome, te takodje o pregledu računara, korumpirani tužioci nastavljaju sa brutalnim pravnim nasiljem, ponašajući se kao da se ništa nije ni desilo. Tako je osim sto ni na jedan Zahtijev ili drugi materijal, nema nikakvog odgovora, a duzni su u roku od 15 dana odgovoriti na zahtjeve, izdata ne kriminalna, ne nezakonita, nego FASISTICKA USMENA NAREDBA, da se meni, mojoj sestri i svima iz porodice Bajo, ne dozvoli pristup Tužilaštvu, po bilo kom osnovu.
Na taj način, bez ijednog pravnog argumenta, bez Suda i presude, cijela jedna porodica je stavljena na nivo zivotinja, jer joj se OTIMAJU, zakonom zagarantovana prava...
Pri pokušaju da se preda materijal, o ubistvu jednog djeteta i više krivičnih djela učinjenih u svrhu sprečavanja dokazivanja tog zločina, na zakonom propisan način, dva put do sada sam hapšen.
Inicijator za ove i sve druge nezakonite radnje prema meni je lažna prijava protiv mene.
Dakle sem tretmana kome sam bio izložen, a poslije kakvog je samo deset dana ranije preminuo, gradjanin Radman Nedeljko, "maltretiranja" (nije bilo fizickog zlostavljanja), pri pretresu, praćenju, nadzoru i tretmana prema meni kao prema psu lutalici, prilikom svakog pokušaja da dostavim neki materijal, to su mogle da vide i sve komšije.
Neki od njih su pomisljali da za tu akciju ima osnova, a nije isključeno da je bilo i takvih, koji su pomislili, da sam ja osumnjičen za ubistvo, djevojčice Ivone Bajo. U svakom slučaju tim tretmanom, zasnovanom na laznoj optužbi, nanesena mi je neprocijenjiva nematerijalna šteta, a zbog činjenice, da nikada nisam dobio obavještenje o tim radnjama, (da su završene) ne postoje uslovi da se bilo gdje zaposlim, jer niko ne želi da mu sutradan policija pretresa poslovne prostorije...
Tužene osobe nisu stolari, zidari, nisu lekari, da ne znaju zakonske odredbe. Radi se o tužiocima, kojima je Krivični zakon i Zakon o krivičnom postupku, osnovno sredstvo za rad i imaju ih u malom prstu. Jasno je dakle da se ne može raditi ni o kakvoj grešci, neznanju, "Pravnoj zabludi". Oni su smišljeno, planski iskoristili svoj položaj, sa ciljem da mi se otmu i unište dokazi koje imam o njihovim kriminalnim aktivnostima. Te lažne izjave su imale sem otimanja i uništavanja dokaza, za cilj da me uplaše, stalnom prijetnjom da ću ako nastavim prikupljati dokaze o organizovanom kriminalu, biti pod neprestanim terorom i optužen za bilo koje krivično djelo, kako bi me eliminisali. Takođe je jasan bio signal svim građanima, šta ih čeka, ako se usude dostaviti mi neki podatak ili najbanalniju pomoć.
9 mjeseci od pokretanja tih radnji, na moj Zahtjev da budem konačno optužen ili da se vrati računar, ili da tužilac shodno ZKP-u, bude kažnjen zbog odugovlačenja, Okružni sud donosi Rješenje o povratu računara, koji je odnesen.
Iako sam podneo Zahtjev da se prije primopredaje provjeri ispravnost računara, Tužilaštvo se oglušilo o to i računar je predat bez kontrole. Hard disk računara je bio prazan, odnosno nije bilo nikakvih podataka. No to je segment koji izlazi iz tužbenog zahtjeva i od tuženih tražim samo nadoknadu nematerijalne štete, koja mi je nanesena, kao posljedica njihove lažne izjave i prijave...
S obzirom da se radi o osobama koje po mojim saznanjima imaju mjesečnu nadoknadu od 3000 KM, a odgovorne su za svu štetu koja mi je kasnije nanesena, tražim da mi se isplati nadoknada u visini polovine njihovih primanja, od trenutka davanja lazne prijave do danas, dakle za 18 mjeseci, jer sam formalno pravno i danas izvan zakona i prema meni se primjenjuje tretman, kao da sam zivotinja.
Stvarna nematerijalna šteta, koju je nezahvalno procjenjivati je zasigurno mnogo veća. Uzevši u obzir da se radi o stresnoj situaciji, koja se moze završiti fatalno, (sem pomenutog g, Radmana i tužiteljica Dijana Milić, je preminula, neposredno poslije prijave), pitanje je koliko može vrijediti jedan ljudski život.
Istina je da sam ja neuporedivo mentalno jači od tih osoba i da su svi iz moje porodice, mnogo teže podnijeli te stresne događaje od mene, (majka je preminula prije pola godine), ali to ne umanjuje odgovornost kriminalaca za lazno prijavljivanje. Procjenjujem da realna šteta iznosi na stotine hiljada maraka, ali imajući u vidu primanja krivaca i njihove realne mogućnosti za isplatu štete, ističem jedinstveni odštetni zahtjev od 50000 KM...
Taj iznos se dijeli na dvojicu tuženih u istom vrijednostima, od po 25000 KM.
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadležan Sud, svi događaju su se desili na teritoriji opštine Bijeljina, a tuženi su zaposleni u istoj zgradi, gdje se nalaze prostorije suda, a i svi svjedoci su u neposrednoj blizini, te će troškovi postupka biti minimalni...
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Ovom tužbom se traži nadoknada štete, koji su mi, svojim lažnim izjavama prouzrokovali tuženi, te zahtijevam da se utvrde sve činjenice i dokazi, te da mi se nadoknadi nematerijalna šteta, od strane tuženih. Radi se isključivo o nematerijalnoj šteti, smišljenom, planskom, davanju lažnog iskaza, a vrijednost odštete će biti navedena u odgovarajućem stavu.
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV
Tuženi su nastupili kao građani i lažno me optužili za "Ugrožavanje sigurnosti", nakon čega su "zloupotrijebili svoj položaj" i po riječima inspektora kriminalističke policije, NAREDILI IM, da podnesu Zahtijev zas sve kasnije radnje protiv mene. Činjenica je da je podnesena lažna prijava, da sam praćen, pretresan, saslušavan, da je izvršen pretres na osnovu te prijave i odnošenje računara, da do danas nisam obaviješten o prekidu "Posebnih istražnih radnji" i o pregledu računara. No suštinski, najbitnija činjenica je to da je podnesena lažna prijava, od strane tuženih i za to postoje dokazi...
4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Postoji veći broj dokaza, za utvrdjivanje ove činjenice, a većina se nalazi na disku u prilogu. Suštinski najvažniji dokazi su zvanični dokumenti državnih organa. Prevashodno ću se bazirati na sledeće dokaze, koji su u prilogu, a nalaze se i na disku u folderu "Tužba", a to su : Tuziocima mejl, Pisma tuziocima, Naredba za pretres, Zapisnik saslušanja, Zahtjev Sudu za povrat računara, Rješenje suda o povratu i Zahtjev za informacije. Sem toga svoje tvrdnje namjeravam dokazivati i svjedočenjem inspektora Maksimović Bojana, te Jovičević Zorana, ukoliko tuženi ne priznaju krivnju i ne prihvate odgovornost, odnosno sami ponude nagodbu bez Pretresa. Napominjem da sam pokušavao razgovor sa tuženima, koji su oni odbili, no shodno zakonu, oni će imati 30 dana da iznesu svoj stav...
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
Vrijednost spora, odnosno nadoknade za nematerijalnu štetu je 50000 KM (pedeset hiljada konvertibilnih maraka).
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Tuženi su odgovorni za nematerijalnu štetu nanesenu meni, te se od njih traži nadoknada te štete. Dakle pravni osnov je NADOKNADA ŠTETE...
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 3 primjerka, (za Sud, te po jedan za obojicu tuženih). Privatne adrese tuženih mi nisu poznate, te je navedeno njihovo radno mjesto, odnosno institucija u kojoj su zaposlenim a to je OT Bijeljina. Moje adresa je navedena na kraju Tužbe, a Zahtjev za oslobađanje od troškova postupka, potkrepljujem Izvještajima o uplati na moje ime iznosa od 30 KM mjesečno, što je moj jedini prihod. Dakle, svaki dan imam po 1 KM za život, ako mjesec ima 30 dana, a svakog februara mogu ustedjeti bar po 1 marku, a prestupne godine i dvije...
Nažalost postoje i mjeseci sa po 31-im danom, tako da od pomenute uštede, ne ostaje ništa...
Shodno Zakonu, očekujem da će tuženi iznijeti svoj stav, a bez obzira na to što su pokazali nevidjenu drskost, bahatost i primitivizam, imaju mogućnost da iznesu svoj prijedlog. Lažnu izjavu su dali sa ciljem da prikriju ubistvo Ivone Bajo i otmu mi dokaze o njihovim krivičnim djelima. Ukoliko su spremni iznijeti istinu o tome, odštetni zahtijev se može i korigovati, toliko da bude simboličan...


PRILOZI TUŽBE


Prilog 1 : OBAVJEŠTENJE (MEJL)
Prilog 2 : OBAVJEŠTENJE (PISMA)
Prilog 3 : NAREDBA
Prilog 4 : ZAPISNIK
Prilog 5 : ZAHTJEV
Prilog 6 : RJEŠENJE OKRUŽNOG SUDA
Prilog 7 : ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
Prilog 8 : PRIJEDLOG ZA OSLOBAĐANJE OD TROŠKOVA POSTUPKA
Prilog 9: IZVJEŠTAJ O UPLATI
Prilog 10: DVD "DOKAZI TUŽBE"

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 41


UBISTVA CE SE NASTAVITI


Vec duze vrijeme upozoravam drzavne organe i medije o kriminalu u institucijama sistema,prije svega u Tuzilastvima.
Iako sam jos prije 18 mjeseci predao prve dokaze o umjesanosti drzavnih organa u ubistvo i prikrivanje ubistva Ivone Bajo, ne samo da niko ne reaguje od nadleznih, nego ni mediji to ne smiju da objave iz straha od odmazde.
Po svemu sudeci do ubistva je doslo, prilikom sverca neke robe, (heroina ili oruzja) u firmu lokalnog tajkuna i kriminalca Bobar Gavrila, prvog covjeka u Bijeljini, najveceg kriminalca u zemlji Dodig Milorada. No da li su zaista svercovali oruzje, kojim se naoruzavaju paravojne formacije sa onakvim psihopatama, koji na svoj rodjendan ubijaju svoje goste ili je nesto drugo u pitanju, sada je sasvim sporedno jer postoje neosporni dokazi o kriminalu unutar OT Bijeljina...
http://zdenkobajo.blog.rs/.
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/.
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002184140160&sk=wall#!/.
http://www.youtube.com/watch?v=5nmPYqn0vIc.
http://www.2shared.com/file/3nnGwRu1/Ko_je_ubio_Ivonu.html.
Poseban akcenat je na slici materijalnog dokaza sa mjesta zlocina: torbe koju je ubijena djevojčica nosila, a ciji je kais presjecen ukoso, dio nedostaje dok je veci dio ostatka opran vidljivo da bi se uklonili tragovi ubistva i prikrio monstruozni zlocin.
Taj prljavi posao, gori i od samog ubistva izvela je tuzilacka mafija iz Bijeljine, koja je majka svih drugih mafija, sa zadatkom da stiti tajkune, pripadnike organizovanog kriminala.
Uhvaceni sa rukama krvavim do ramena, kriminalci iz OT Bijeljina, gestapovskim metodama, zapusavaju usta svim medijima i izdaju fasisticku USMENU naredbu, da se svima ih porodice Bajo, ne dozvoli pristup Tuzilastvu, po bilo kom osnovu, kako bi sprijecili dostavljanje materijala o njihovim zlocinima.
Izvrsavajuci tu naredbu pripadnici policije su vec dva puta hapsili clanove porodice, pri pokusajima,da ostvare zakonom zagarantovano pravo:
Prijavljivanje krivicnog djela od strane građana
(1) Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela.
(2) Svako je duzan prijaviti izvršewe krivicnog djela kada neprijavljivanje krivicnog djela predstavlja krivicno djelo.
Dakle stiteci najvece kriminalce u zemlji, tuzilacka mafija je spremna na sve da bi sakrila tragove, njihovih zlocina. Od ubistva Ivone Bajo, osim "sitnica" vezanim za samo ubistvo, kao sto je navedena torba i falsifikovanje vjestacenja i obmanjivanje vjestaka, (
http://www.youtube.com/watch?v=5nmPYqn0vIc), u Bijeljini se desio upad u BN televiziju, sa jasnom porukom sta ceka neposlusne medije.
Potom je uslijed stresa dozivljenog pri saslusavanju, preminuo gradjanin Nedeljko Radman.
Pokusavajuci da me uplase, pripadnici tuzilacke mafije su izdejstvovali nevidjenu hajku na mene, koja je obuhvatala sem tretmana koji je dozivio g. Radman i pretres kuce, odnosenje racunara sa dokazima, prisluskivanje i pracenje komunikacija, nadzor objekata, pracenje ukorak i patrolnim vozilima po gradu, te danonocnu strazu u 3 smjene, pred mojom kucom.
Prije toga sam imao telefonski poziv, (ocigledna sacekusa, sa automatskim oruzjem) a po pokretanju tih radnji, desio se i pokusaj ubistva trovanjem, koji je zamalo uspio.
Naravno cijelo vrijeme mi nije dozvoljeno da prijavim bilo koje krivicno djelo dezurnom tuziocu:
Podnosenje prijave
(1) Prijava se podnosi tuziocu, pismeno ili usmeno.
Zatim jedna osoba priznaje da je izvrsila ubistvo Ivone Bajo, ali se informacije o tobe blokiraju,te se poslije odokativnog pregleda od strane saucesnika Stjepanovic i Kovacevic, proglasava neuracunljivim i pusta na slobodu...
Samo 4 dana po predaju dokaza nacelniku kriminalisticke policije g. Teodorovic Aci, pri pokusaju da, isti predamo i tuzilastvu, uhapseni smo sestra i ja. G. Teodorovic, koji je obecao da ce podnijeti zahtjev za saslusanje kriminalca Stjepanovic Danice, vec sutradan je pronadjen mrtav u automobilu.
Za sve ove dogadjaje, kao i za samo ubistvo Ivone Bajo, podneo sam zahtjev za pristup informacijama, koje je tuzilacka mafija, brutalno krseci relevantni zakon, bacala u korpu za otpatke.
Poslednji slucaj ubistva u Bijeljini, kada je pripadnik paravojne jedinice, koji je svoje snimke u ratnoj opremi prikazivao i na internetu, pokazuje koga sve stiti tuzilacka mafija.
Ovaj zlocin se moze zavrsiti samo na jedan nacin: UBICA SE OSLOBADJA KAO NEURACUNLJIV...
U suprotnom, ako bi se radilo po zakonu, ubica bi mogao ispricati puno zanimljivih detalja:
Ko je njemu dao oruzje i uniformu, ko su ostali pripadnici jedinice, kakav im je cilj i zadaci, koga je sve vidio iz politickog vrha ili cuo da je povezan sa nelegalnim naoruzavanjem i ko je komandant jedinice.
Dakle sa 99% sigurnosti, mozete biti sigurni da je tuzilac dobio zadatak da oslobodi ubicu.
Gradjani republike, nije pitanje da li ce jos biti ubistava, pitanje je samo hoce li te ubice sledeci metak, ispaliti prema vama ili vasem djetetu...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

CLANAK BROJ 40


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 031776 11 P             TUŽBA (DOPUNA TUZBE)
Tužilac: BUDIMKA BAJO BOLLIN
Tuženi: REPUBLIKA SRPSKA
U Rješenju dostavljenom od strane Suda, istaknuto je da se "Tužba vraća tužilji, radi ispravke i dopune"...
U daljem tekstu ovog dokumenta bit će numeroloski predoceni svi podaci koje je Sud tražio, a shodno članu "Tužba i njena sadržina", Zakona o parničnom postupku, uz napomenu da je i prvobitna verzija sadržala sve to, što će biti argumentovano obrazloženo u nastavku. Takođe ističem da sama tužba nije vraćena, tako da je nejasno, da li se tu radi o metafori ili je učinjen neki administrativni propust.
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
U tekstu prvobitne tužbe istaknuto je da je Osnovni sud u Bijeljini, mjesno nadležan sud, a dio o tome je uokviren pravougaonikom i označen sa desne strane brojem 1,(prilog 1 "Prvobitni tekst tužbe") uz opasku da bi u tom slučaju troškovi bili minimalni. Ono što tada nije bilo istaknuto je činjenica da se tužena, može pozvati na nadležnost Suda u Banjaluci, za šta postoji zakonski osnov. Tuženoj je prije predaje tužbe sudu, ponudjen dogovor da isplati samo 1000 KM i da uopšte ne dodje do sudjenja uz odredjene uslove. Takođe postoji mogućnost sporazuma dvije strane o tome koji će Sud da sudi, (član 52). Istina je da taj član ne daje u potpunosti osnova za to, ali s obzirom da je i Sud jedan od organa tužene, da u istoj zgradi postoji kancelarija pravnog zastupnika tužene i da su kako je istaknuto u tom slučaju troškovi višestruko manji, ostavljeno je tuženoj i Sudu da o tome iznesu svoj stav.
Moguće je dakle da Sud ne uvaži ove razloge i oglasi se nenadležnim, ali u tom slučaju je obavezan da u roku od 3 dana ustupi predmet nadležnom Sudu, (član 20 ZOPP).
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Sto se tiče ove stavke, jasno je istaknuto da je gđi Budimki, nanesena materijalna šteta, krivicom organa tužene, zbog brutalnog pravnog nasilja i sprečavanju zakonom predviđenih prava i procedure i istaknuta je vrijednost nanesene štete. Dijelovi teksta u kojima se o tome govori su obeleženi brojem 2, na četiri mjesta u prilogu jedan. To što je korišten termin, "oko 1000 KM" je uslovljeno time, da je najveći dio troškova koje je imala, gđa Budimka, platila u Švajcarskim francima, te je zbog poznatog rasta kursa iznos nestalan i danas je osjetno veći.
Shodno tome cilj tužbe, (ili zahtjev) je da se nanesena materijalna šteta, tužilji, nadoknadi od strane tužene, odnosno da Sud donese Rješenje, kojim se tužena na to obavezuje.
U slučaju da tužena prihvati predloženi sporazum, koji je jasno opisan u tekstu, te odmah pokrene istragu o odgovornosti krivaca za ubistvo i prikrivanje ubistva i dokaze o tome objelodani javnosti, ne bi ni bilo osnova da se traži nadoknada za nematerijalnu štetu, jer je majci važnija istina, pravda i zakon, od bilo kog novca.
Zato je odšteta od 5000000 KM (pet miliona konvertibilnih maraka), dakle daljnjih 4999000 KM, u drugom planu, jer zavisi od stava tužene. Dakle to je bilo jasno istaknuto u prvobitnoj tužbi, no kako se ispostavlja da je ipak nejasno, ovom prilikom se objedinjuju sve u jedan osnovni zahtjev.
Dakle traži se da za nanesenu, prije svega nematerijalnu, štetu, duševni bol, maltretiranje, ponižavanje, kršenje ljudskih i prava predviđenim zakonom, za vrijeme fiktivne istrage, te naročito poslije Odluke o nesprovođenju istrage, pola godine poslije ubistva, sve do danas, za samo ubistvo djeteta Ivone Bajo, te materijalnu štetu nanesenu tužilji, kao posljedica tih događaja i nezakonitog hapšenja, tužena Republika Srpska, isplati nadoknadu od 5 miliona KM...
Nije potrebno isticati, da ne postoji novac, kojim se moze platiti zivot jedinog djeteta, gđe Budimke i sav bol nanesen joj od strane službenika tužene sa ciljem da se prikrije ubistvo i zaštite počinioci. Posebno je nezahvalno za bilo koga da odredi iznos takve nedoknade, te se to izbjeglo prilikom prvobitnog teksta, ali kako Sud zahtijeva brojke:
a) 1000000 KM odšteta za ubistvo djevojčice Ivone Bajo
b) 1500000 KM za bol i poniženje tokom fiktivne istrage
c) 1500000 KM za bol, poniženje, maltretiranje, poslije odluke o nesprovođenju istrage
d) 1000000 KM za šok, bol, traume prilikom otkrića materijala koji dokazuje ubistvo i prikrivanje ubistva.
Ukupna suma u pogledu glavne stvari je dakle navedenih 5000000 KM, a razlog zašto je odšteta za ubistvo samo 1 milion KM je to, što vjerujemo, da do smrtnog ishoda nije došlo namjerom organa tužene, nego nepažnjom i neodgovornošću. Svaka od stavki (a-d) će biti posebno dokazivana, i samo u slučaju da se dokažu sve četiri odšteta suma bi bila 500000 KM. što će biti na Sudu da ocijeni. Sporedno traženje je vezano iskljucivo za jedan dan, (10.08.2010.) kada je došlo do nezakonitog hapšenja i iznos koji se traži, kao nadoknada, je (450 F za novu avionsku kartu, 150 F vrijednost dnevnice, za 11.08. kada je tužilja trebala biti na radnom mjestu, 100 F troškovi za taksi usluge i telefonske razgovore, povodom tog događaja. Po trenutnom kursu, taj iznos danas je osjetno preko 1000 KM, ali ga nećemo povećavati i ostajemo pri tom iznosu, na koji se dodaje nadoknada za nematerijalnu štetu, naneseni bol i poniženje tužilje toga dana u iznosu od 9000 KM, te je ukupan iznos sporednih traženja time limitiran na 10000 KM...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV
U samom tekstu prvobitne tužbe, navedeno je više činjenica i dokaza. Kako je tada akcenat stavljen na nezakonito hapšenje, istaknuto je najviše to. No govoriti o činjenicama a da se istovremeno one ne potkrijepe dokazima, je apsurdno, jer suštinski, dokazi o tome, zvanični sudski dokumenti, dokazuju činjenicu da se radi o kršenju zakona, u prilogu 1, taj dio teksta je oznacen brojem 3 i uokviren. Kako nije poznat stav tužene o sporazumu, manje se govorilo o činjenicama vezanim za nematerijalnu štetu, ali je i to navedeno u tekstu. Popis dokumenata na koji se poziva tekst, a koji su podvučeni i predstavljaju istovremeno i dokaze, kojima se argumentuje neka činjenica, je u narednim redovima.
Danica.mp3, Institucijama Republike.html, Istina o ubistvu.avi, Izjava vjestaka.html, Karta.png, Karta.htm, Obavijest.png , Obavjestenje i zahtjev 1.png, Obavjestenje i zahtjev 2.png, Objasnjenje tuzbe.html, Oslobadjanje 1.jpg, Oslobadjanje 2.jpg, Osuda 1.jpg, Osuda 2.jpg, Osuda 3.jpg, Otkaz.png, Prijava protiv Novaka 2.htm, Prijava protiv Sudske policije.htm, Punomoc.png, Torba.jpg, Traka.jpg, Zahtjev 1.jpg, Zahtjev 2.jpg, Zahtjev 3.jpg, Zahtjev tuziocu.png.
Svi ti dokazi se nalaze na disku u prilogu, a neki od njih su i kao tekstovi bili priloženi tužbi.
Činjenica je dakle da je djevojčica izgubila život nasilno, probodom kroz grudni koš, da su istražni organi tužene, falsifikovali vještačenja i dokaze, kršili zakon, onemogućavali porodicu da da izjavu o svojim saznanjima i konstantno terorisali, maltretirali i ponižavali, a izdata je čak i čisto fašistička naredba sudskoj policiji:
DA SE ZDENKU BAJI, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIMA IZ PORODICE BAJO, NE DOZVOLI PRISTUP TUŽILAŠTVU
Izvršavanjem tog fašističkog naloga došlo je do opisanog nezakonitog hapšenja, a činjenica je takođe da već drugu godinu se onemogućava predaja materijala i bilo šta drugo vezano za rad i obaveze tužilaštva, zastupniku gđe Budimke.
Iako ovaj stav tri tretira samo činjenice, dodajem da će se one dokazivati, zvaničnim dokumentima tužene, vještačenjima, audio snimcima aktera i po potrebi svjedočenjem istih na sudu. Činjenica je da je tužilja zbog svih nezakonitih radnji i ponizavanja od strane organa tužene, pretrpjela nevidjene šokove, traume, i duševni bol...
4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Već je skrenuta pažnja na to da je neki predmet ili dokument, istovremeno i činjenica i dokaz. Jedan od najistaknutijih primjera je torba koju je djevojčica nosila preko ramena u trenutku ubistva. Činjenica je da je uklonjena sa lica mjesta i izuzeta iz istražnih radnji, ali stanje u kome se nalazi sada, (ako nije uništena) dokazuje da se radi o namjernom prikrivanju ubistva! Kaiš torbe je dvostruko presječen, dio je nestao sa lica zemlje, a veci dio je izmjenjene boji i bez kapi krvi, što ukazuje da je opran jakim hemijskim sredstvom. Sama torba je dakle univerzalni dokaz i dokazuje da se radi o ubistvu, da je namjerno i planski sabotirana istraga. Vidjevsi dokaz te monstruoznosti, tužilja je bila u nevjerici, da je tako nešto moguće. Taj dokaz nije jedini i ovom prilikom ističem samo falsifikate tužilaštva, na zvaničnom sajtu, kada su monstruozno falsifikovali vještačenja i izjave svjedoka, te izjava vještaka dr. Busarčevića iz koje je jasno da je tužilaštvo sakrilo od njega sve podatke o unutrašnjim povredama. Popis nekih dokaza je već naveden u prethodnom stavu 3, a na disku koji je u prilogu, se nalaze skenirana vještačenja, izjave svjedoka, fotografije, i već pomenuti dokumenti vezano za hapšenje, krivične prijave i te audio snimci. Sve to je opisano i u prvobitnom tekstu tužbe...
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
U prilogu 1, brojem 5, (na tri mjesta) oznacen je dio u kome se govori o vrijednosti spora, sto je uočeno i od strane suda. Dakle zavisno od toga da li će tužena prihvatiti sporazum, vrijednost bi bila 1000 KM i praktično ne bi bilo potrebe za Sudskom raspravom, ili 5000000 KM, ako to ne bude prihvaćeno. No kako je očito da je jedini plan tužene da nastavi sa opstrukcijom, u ovoj dopuni tužbe ističe se kao vrijednost spora suma od 5000000 KM. Naravno da je još uvijek otvorena mogućnost da tužena prihvati sporazum i u svom odgovoru sudu to istakne, čime bismo odustali od tog iznosa, te bi ostao samo onaj "sporedni zahtjev" od 10000 KM.
Tužilja se poziva na pravo predvidjeno zakonom da bude oslobođena plaćanja takse,(član 400) jer je jedna od posljedica nezakonitig hapšenja gubitak posla, a prijedlog za to kao i dokaz je u prilozima...
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Tužena Republika Srpska, odgovorna je za materijalnu i nematerijalnu štetu nanesenu tužilji, te se od nje traži nadoknada te štete. Dakle pravni osnov je NADOKNADA ŠTETE...
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Tužilja Budimka Bollin Bajo, povremeno boravi u porodičnoj kući, (Majke Jevrosime 20 u Bijeljini), na kojoj adresi je konstantno i punomoćnik Zdenko Bajo, a u poslednjih 20 godina, je kao podstanar na privremenom radu, boravila na više lokacija. Trenutno je u iznajmljenom stanu u Cirihu, a adresa nije navedena, zbog opasnosti od provale i možda povređivanja, pa čak i ubistva. Naime još u januaru 2010, predvidjeli smo da će pripadnici organizovanog kriminala, unutar institucija tužene, koristeći se svojim položajem, isti zloupotrijebiti i pod nekim izgovorom odnijeti racunar sa dokazima o svom kriminalu i unistiti ih. Tako su svi dotadasnji podaci za koji kriminalci nisu znali, narezani na disk, koji je gđa Budimka odnijela u Cirih, umnožila i sklonila na sigurne lokacije, a upad policije i odnošenje računara se desio krajem marta, pod lažnom optužbom za "Ugrožavanje sigurnosti". Iako je od tada proslo 18 mjeseci, niko se nije usudio da podigne optužnicu na osnovu te lažne prijave, a u decembru su bili prisiljeni vratiti racunare, sa praznim hard diskom. Kako su vec bila dva pokušaja ubistva, jednog člana porodice, od kojih je drugi, (trovanje) zamalo uspio ne zelimo objavljivanjem adrese u Cirihu dovesti i opasnost život gdje Budimke, tim prije što će se podaci o tome dostaviti tuženoj strani, a kompletan tekst će biti objavljen na internetu, na adresi "kriminaluvlasti.bloger.ba".
Adresa, na kojoj se nalazi i ponomoćnik je sasvim dovoljna za komunikaciju sa Sudom i tuženom i ona je bila na više dokumenata u prilozima. Istina ne i na dnu same tužbe, jer je bio naveden samo broj telefona, no s obzirom da je Sud poslao Rješenje, očito je da je adresa bila vidljiva...
Na kraju ističem da je prošlo preko dva mjeseca, od predaje tužbe do slanja Rješenja. Kako je Sud obavezan da u roku od 30 dana, dostavi tužbu tuženoj strani, (ako je bez nedostataka), a "konstatovano" je da tužba ima brojne nedostatke, očito je da je nepotrebno zadžana više od mjesec dana, ili je ipak dostavljena tuženoj strani, pa je Rješenje suda posledica, primjedbi, komentara i sugestija tužene Republike Srpske.
O čemu god da se radi, mi ćemo nastaviti u svojoj borbi za istinu, a sve ovo što se dešava je samo dodatni argument i dokaz za tužbu protiv Republike Srpske pred Sudom u Strazburu...
Postoje samo dvije opcije! Ili je Republika Srpska kriminalac, ubica i monsrtum ili ima među svojim službenicima pripadnike organizovanog kriminala. Potezi organa tužene će dati odgovor na pitanje, šta je od toga istina...

PRILOZI TUŽBE


Prilog 1 : PRVOBITNI TEKST TUŽBE
Prilog 2 : PUNOMOĆ
Prilog 3 : PRIJEDLOG ZA OSLOBAĐANJE OD TAKSE
Prilog 4 : PREKID RADNOG ODNOSA
Prilog 5 : DISK : TUZBA I DOKAZI

BUDIMKA BOLLIN BAJO
po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902