CLANAK 280

STAV 2, ČLANA 87 ZAKONA O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU:
Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Žalba po predmetu:

80 0 P 039227 12 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi: 1)

DANICA STJEPANOVIĆ (TUŽILAC U OT BIJELJINA)

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC)

Vrijednost spora:

100000 KM


OBRAZLOŽENJE ŽALBE

Postupanje sudije Destanovića u ovom predmetu je klasičan primjer krivičnog djela:
Povreda zakona od strane sudije (član 376 KZ RS)
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
Dakle, ako je i bilo neke nejasnoće u tekstu tužbe da li radnju koja mi je nanijela štetu, smatram službenom ili ne, odnosno da li je ona zaista službena, sve sam detaljno razjasnio u dopuni tužbe! Zloupotreba službenog položaja se ne ogleda u tome, da su tuženi izvršili direktnu službenu aktivnost, kao što su to učinili tužilac Šabić i sudija Đonlić! Bez ijedne prijeteće riječi u mojim tekstovima po život ili tijelo bilo koga poslali su policiju da mi odnese računar. Za svu štetu zbog toga odgovorna je Republika Srpska!
No tuženi nisu izvršili nijednu službenu radnju, nego je sama činjenica da se radi o osobama na takvom položaju iskorištena da se utiče prvo na policiju, potom na tužioca, (inspektori i tužilac Šabić su mi potvrdili da su nagovoreni da izvrše tražene radnje) a trenutno nemam podataka da li je bilo uticaja i na sudiju, dok sam njihove radne pozicije naveo isključivo umjesto adrese, jer ne znam gdje su nastanjeni...
Što se tiče tuženih, oni su učestvovali u pripremi izvršenja krivičnog djela, pošto su saznali da imam dokaze o njihovom kriminalu! Napravljen je plan da dvoje od njih odu u CJB Bijeljina i kao građani me prijave lažno po članu 169 KZ-a. Nije poslat službeni dokument jer su izmanipulisali načelnika kriminalističke policije i izdejstvovali nezakonit nadzor nada mnom. Okružni sud je potvrdio da nikada nije izdao naredbu za Posebne istražne radnje...
Sve se to jasno vidi iz priloga koje sam dostavio sudu, no iako ne postoji nijedan dokument koji dokazuje službene radnje tuženih, sudija nastupa kao njihov advokat i traži od mene da izmjenim tužbu: Vidljivo je da se sve radnje tuženih opisuju kao službene, iako su službeno djelovali samo prilikom prikrivanja ubistva Ivone Bajo! Nadalje mi se šalje dodatno upozorenje da odustanem od prvobitne tužbe, odnosno "sugeriše mi se" da tužim Republiku Srpsku, a ističem da sam prethodno tužio dvojicu direktnih podnosilaca, Gruhonjića i Debeljevića, te se vidi na na potpuno istom slučaju od četvoro saučesnika, dvoje bivaju tretirani na jedan način i postoji parnica, a u ovom slučaju se tužba odbacuje, te se nameće pitanje: POŠTUJU LI SE ZAKONI OVE ZEMLJE ILI SVAKO IMA SVOJ PRIVATNI ZAKON ???
Taktički sam tužio i sekretara tužilaštva Prodanović, samo da bih dobio njenu izjavu o tome kakva je manipulacija izvedena, jer su bez njenog znanja, volje i želje lažno predstavili da sam joj upućivao prijetnje da bi priča bila uvjerljivija. U ta dva procesa sud nije unaprijed odlučivao o vjerodostojnosti pasivno legitimisanih stranaka, te je čak u mom prisustvu, tuženi Gruhonjić vrijeđao sudiju, prijeteći da će umjesto dokazivanjem na glavnoj raspravi upotrijebiti "druge metode"!
Da li su te metode upotrebljeni i u ovom postupku? Ako su tuženi, kao što su napravili pritisak na policiju i svog kolegu da podnesu zahtijev, odnosno odobre akciju protiv mene, na isti način uticali na sudiju Destanovića, kakvu odluku da donese, (ili budu uticali i na drugostepeni sud) te se to dokaže, hoće li i to biti službeno postupanje tuženih??? U odgovoru na to rješenje odnosno dopuni tužbe sam detaljno razjasnio kako nema ni govora o službenim radnjama i to sve potkrijepio dokazima! na samom početku ističem:
1) Tuženi u konkretnom slučaju nisu nastupali službeno!
2) Uzrok štete i povod za ovu tužbu je isključivo lažna optužba za "Ugrožavanje sigurnosti"!

Što se tiče pitanja sudije šta je uzrok za nanesenu štetu, da li "službene" radnje prilikom postupanja u vezi istrage smrti Ivone Bajo ili "službene" radnje vezano za prijavu za "Ugrožavanje sigurnosti", jedini element tužbe u kome se to jasno vidi je tužbeni zahtjev! Sudija je trebalo samo da ga pročita i imao bi odgovor na to pitanje!
Tuženi Novak Kovačević, (Danica Stjepanović) dužan je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom krivičnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu ugleda i časti, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 50000 KM, (pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
Očito je da nadoknadu štete potražujem zbog lažne prijave i jedino što treba utvrditi je to da li postoji ijedan dokument koji ukazuje njihovo službeno nastupanje. Ja nemam nijedan takav te ga nisam mogao ni dostaviti, ali sam dostavio izjašnjenje Debeljević Milorada, koji kaže da nikada nije službeno nastupao niti u jednom predmetu vezano za mene, što i ja tvrdim, te ukazujem i na stav 2 člana 87 ZOVSITV koji opisuje mogućnost kako krivične tako i parnične sposobnostu tužilaca:
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.
No to sam detaljno objasnio u dopuni tužbe, u šta se može uvjeriti drugostepeni sud, te ću sada obrazložiti kako je počinjeno krivično djelo od strane sudije u ovoj parnici!
To što sam uspio dokazati ne samo da su tužioci meni nanijeli štetu, nego sve pokušali naknadno da prikriju, (odgovor g, Debeljavića jasno dokazuje da nema službene radnje) i doveo krivce u bezizlazan položaj, sudija Destanović pokušava okrenuti protiv mene i nanijeti mi štetu! Pretpostavimo da sam postupio po njegovom nalogu, šta bi moglo da se desi!
1) Kako nemam nijedan dokument o službenom nastupanju prvobitno tuženih, isti sudija može odbaciti tužbu zbog toga što ne sadrži dokaze o mojim tvrdnjama!
2) Ako dođe do parnice, pravobranilaštvo ne samo da bi bez problema odbacilo optužbe za odgovornost zbog lažne prijave, (jer jedini dokument koji postoji je upravo pominjani odgovor Debeljevič Milorada da je sve izmišljeno), nego bi izdejstvovali da im platim troškove postupka...

Nema nikakve sumnje da bi sa ovim činjeničnim stanjem i ovako postavljenim tužbenim zahtjevom sa ispravkom da su Stjepanovič i Kovačevič, "kao službenici" tužene RS napravili plan da mi nanesu štetu i lažno me prijave, za šta ne postoji nijedan dokument njihovog službenog nastupanje, tu parnicu dobila Republika Srpska, a ja bih "dobio" poruku šta me čeka ubuduće ako nastavim da ometam mafiju...
Nije zanemarljivo ni to da sam protiv tuženih sakupio dokaze i o najtežim krivičnim djelima te postupajući sudija pomažući im da izbjegnu parnicu u kojoj bi ti dokazi bili izneseni postaje saučesnik u prikrivanju ubistva, krijumčarenja, te u zataškavanju lažne prijave i nezakonitog nadzora! Naravno da zbog štete koju mi je u ovoj parnici, smišljeno neneo sudija ne mogu protiv njega podnijeti tužbu, (nego ću tužiti RS) ali ću predati krivičnu prijavu, (samo ne ovde) i obavjestiti VSITV!
Dokumentacija koju sam priložio kao dokaz nesporno dokazuje da radnje tuženih u sadejstvu sa g. Gruhonjićem i Debeljevićem imaju sve karakteristike djelovanja organizovane kriminalne grupe! Tako su mogli da se dogovore i plate dvojicu batinaša da me pretuku, ili da opljačkaju banku, nagovore policiji da me vežu i muče, (bez pisanog traga) a sud bi to tretirao kao "službeno postupanje"!
To što nema nijednog dokumenta o radnjama državnih organa, prije zabilješke Ace Teodorovića, što u njoj jasno piše da je sačinjena na "okolnosti obavljenog razgovora", što inspektori i predsjednik okružnog suda takođe tvrde da su prijavu podnijeli kao građani, a ne službeno, iz tužilaštva negiraju radnje protiv mene, a direktni podnosilac čak navodi u svom odgovoru sudu da sam sve izmislio i da nikada nije nastupao službeno, nije predstavljalo problem postupajućem sudiji da brutalno falsifikuje činjenice, te sve okarakteriše kao službene radnje !!!???
ZA DOGAĐAJE KOJE SAM "IZMISLIO" I U KOJIMA JEDAN OD NAVODNO UGROŽENIH KAKO TVRDI NIJE POSTUPAO, DAKLE SVE SAM SLAGAO, SUDIJA IZVLAČI ZAKLJUČAK DA SU SE DESILI, I TO POTPUNO REGULARNO, IAKO NE POSTOJI NIJEDAN DOKUMENT SA POTPISIMA, KAKO NJEGA TAKO I TUŽENIH, KOJI UKAZUJE NA SLUŽBENO POSTUPANJE!
Očekujem od drugostepenog suda da ostvari uvid u kompletan spis i posebno priložene dokaze, te se uvjeri da ne postoji nijedan dokument koji pokazuje njihove službene radnje, a da su u pitanju kriminalne aktivnosti pokazuje negiranje Debeljević Milorada, te odgovor okružnog suda, koje i sada prilažem!
Takođe dostavljem i sliku automobila korištenog za nadzor nada mnom!
Parnična sposobnost je sposobnost da se u gradjansko-pravnom postupku odnosno parnici učestvuje kao stranka, a tuženi imaju tu sposobnost.
Nedostatak pasivne legitimacije predstavlja materijalno pravni prigovor koji utiče na osnovanost tužbenog zahteva, a ne na stranačku sposobnost u kom slučaju bi se tužba odbacila. Takođe nema uslova ni za odbačaj, jer tužba nije neuredna, a označeni tuženi postoji, iako možda on nije dužnik utužene obaveze, što tek treba da se ustanovi.
Sem toga, ovde se ne radi o tome da sam recimo označio Sud, kao tuženog, te bi u tom slučaju bila jasna greška pasivne legitimacije, pošto sud nema parničnu spospbnost ni u kom slučaju!
Fizičko lice je parnično sposobno, i sve dok tuženi ne dokažu sudu da su u konkretnom slučaju nastupali službeno, sud to ne može znati, pogotovo uz dokaze koje sam priložio!

Stoga predlažem da drugostepeni sud ovu žalbu uvaži i vrati predmet na postupanje prvostepenom sudu!

PRILOZI ŽALBE


ODGOVOR DEBELJEVIĆ MILORADA
"SLUŽBENE RADNJE"

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 279

Ne tražim ovom tužbom nikakvu nadoknadu štete, jer mi je cilj da tužena poštuje zakone, te da građani budu informisani o svojim pravima, a da li će kriminalce iz svojih redova procesuirati ili im dati ordenje za fašističke metode, neka odluči sama...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

Tužena je konstantno, od kraja 2009. godine vršila brutalno pravno nasilje nad mojom porodicom, primjenom ne samo nezakonitog i kriminalnog, nego fašističkog tretmana, da citiram "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
čime se izdvaja i diskriminiše cijela porodica Bajo!
Diskriminacija je za rezultat imala više posledica a uskraćivanje ili bolje rečeno otimanje ustavom i zakonom garantovana prava, izvršeno je sa ciljem da se prikriju odgovorni za ubistvo djevojčice Ivone Bajo i sabotiranje istrage!
U ovoj tužbi će biti navedeni samo događaji iz 2012 godine, shodno zakonu i od suda se očekuje da utvrdi diskriminaciju za relevantni period, za koji će biti predočeni dokazi i predloženi svjedoci. Podaci koji se odnose na ranija dešavanja nisu predmet tužbenog zahtijeva, a pominju se zbog kontinuiteta i cjelovitijeg sagledavanja težine diskriminacije.
Što se tiče same tužbe kumuliraću više antidiskriminacijska zahtjeva, predviđeno iz relevantnog Člana 12, "Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije" te tražiti da se utvrdi postojanje diskriminacije, zahtjev za zabranu buduće diskriminacije, zahtjev za uklanjanje posljedica diskriminacije i zahtjev za objavu presude. Ne tražim ovom tužbom nikakvu nadoknadu štete, jer mi je cilj da tužena poštuje zakone, te da građani budu informisani o svojim pravima, a da li će kriminalce iz svojih redova procesuirati ili im dati ordenje za fašističke metode, neka odluči sama...
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
(I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, primjenom usmene naredbe Okružnog tužilaštva u Bijeljini, koja glasi:
"ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
koju je izvršavala Sudska policija, povrijedila pravo tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela:
1)Pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS!
2)Prvo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS!
3)Pravo garantovano članom "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana" iz ZKP-a!
4)Pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI !
5)Pravo na ravnopravnost, jednakost pred zakonom i uživanje pravne zaštite, garantovano članom 4 Ustava RS!
6)Pravo da ne budem izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS!
7)Pravo da se Ustavom garantovana prava ne mogu oduzeti niti ograničiti, garantovano članom 48 Ustava RS!
8)Pravo na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH !
9)Pravo na pravično suđenje, garantovano Ustavom, vezano za član 7 ZOP-a!
čime je u odnosu na tužioca počinjena diskriminacija!
(II) Tuzena RS se obavezuje da prekine sa radnjama kojima se diskriminiše porodica Bajo, te da pri narednim kontaktima sa pripadnicima porodice, službenici tužene poštuju isključivo važeće zakone i osiguraju prava garantovana Ustavom i zakonima!
(III) Tuzena RS se obavezuje da otkloni negativne posledice diskriminacije i to:
1)Da preda tužitelju Zdenku Baji kopiju kompletne dokumentacije koju je prikupljala o njemu, a koja se prema dokumentu OT Bijeljina nalazi u OT Doboj u spisu T14 0 KT 0000948 10 !
2)Da preda tužitelju Zdenku Baji kopiju kompletnog Izvještaja CJB Bijeljina, pod brojem 10-02/3-1-230-236/10 KU-148! U slučaju da je ovaj izvještaj sadržan u spisu pod tačkom "1", ova tačka je nepotrebna.
3)Da omogući Zdenku Bajo opunomoćemom od strane majke ubijene Ivone Bajo, da je zastupa pred svim organima, preduzimanje svih zakonom predviđenih radnji, (podnošenje prijave, dostava dokaza i uvid u sve radnje tužilaštva vezano za ranije dostavljene materijale, na šta je tužilaštvo obavezno Pravilnikom!
4)Da se od strane OT Bijeljina dostave informacije Zdenku Bajo o NJEGOVIM krivičnim prijavama protiv portira "Univerzala" iz juna 2010, te pravnog lica "Univerzal" iz decembra 2010, koji su krijumčarili robu.
5)Da OT Bijeljina objelodani Zdenku Baji, kao zastupniku Budimke Bajo, stav po pitanju materijalnog dokaza torbe, čije su fotografije predate još u februaru 2010, koja je materijalni dokaz ubistva, presječenog kaiša i opranog hemijskim sredstvom, te o stavu vještaka trasologa da mu nisu dostavljeni podaci o unutrašnjim povredama, a audio snimak dostavljen još 2010.
(IV) Tuzena RS se obavezuje da o svom trošku objavi presudu o utvrđenoj diskriminaciji u medijima i to 3 najtiražnija dnevna časopisa u BIH po jednom u 3 različita dana, te na javnom tv servisu 3 puta u tri različita dana, te na regionalnoj BN televiziji 7 puta u 7 uzastopnih dana i to u večernjim vijestima ili alternativno pola sata prije ili poslije! O terminima svih objavljivanja obavezuje se da obavijesti unaprijed Sud i Zdenka Baju radi kontrole, a sve u svrhu edukacije građana i odvraćanja bahatih državnih službenika od dalje diskriminacije prema građanima!
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
U uvodu je već istaknuto da diskriminacija traje neprekitno 3 godine, ali s obzirom na rokove iz ZOZD, predočiću samo događanja iz poslednja 3 mjeseca, te priložiti dokaze za iznesene tvrdnje:
21.08.2012. desio se nešto ozbiljniji "incident" nego inače! Osim uobičajenog tretmana o zabrani pristupa u OT Bijeljina, duže vrijeme su me "izbjegavali" i svi iz komande Sudske policije, te pošto mi je saopšteno da ne mogu lično predati podnesak u tužilaštvo, a niko iz komande "nije tu", (jedan primjerak je bio namjenjen sudskoj policiji), rekao sam:
"Ako ne dozvoljavate da predam dokument u OT Bijeljina i nema nikog iz komande sada, ostaviću vam podneske, pa ih predajte komandiru kad se vrati!"
Potom sam ostavio podneske policajcu, (Goran Maksimović), koji je potom krenuo za mnom vani, zgužvao dokumente i rekao da će da ih baci u kantu za otpatke! Pošto sam ih tražio nazad, vratio ih je ipak, te sam sačekao nekoliko minuta dok u prizemlje nije stigao Vojislav Sekanić iz pisarnice OT Bijeljina! Izvan prostorija tužilaštva, preuzeo je primjerak, a kopija za sudsku policiju je ostala na pultu! Kasnije sam saznao da je dostavljena zamjeniku načelnika Višnjić Ranku!
U konkretnom primjeru je očito da sam diskriminisan jer postoji različito postupanje u odnosu na ostale građane, a sve po naredbi koja je usmena, čime je prekršeno moje pravo definisano u članu 16 Ustava RS! Dokaz za to kakvi se gestapovski metodi promjenjuju prema cijeloj porodici je "ZAPISNIK" sa suđenja po predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr, a u prilogu je dio u kome svjedok sudski policajac opisuje kakav je tretman prema porodici i meni lično!
Što se tiče događaja koji sam opisao gdje sam prvo spriječen da lično predam dokument, (u prilogu "OBAVJEST"), dok se na disku nalazi audio snimak dijela razgovora između sudskog policajca i mene! Na snimku "Goran 3" se čuje da umjesto da predam podnesak na zakonom propisan način u pisarnici, tretiraju me kao psa lutalicu, te službenik iz pisarnice Sekanić Vojislav silazi da preuzme dokument! Na kraju snimka sam softwerski obradio dio i ponovio ga više puta, da bi bio jasniji, a u kome na moju konstataciju "TO JE GOSPODIN IZGUŽVO" sudski policajac Maksimović Goran kaže "DA"...
Snimke Goran 1 i Goran 2, ovom prilikom taktički, neću da dostavljam jer je na njima u cjelosti zapisan događaj, (sve što se dešavalo ranije). Koristiću se pravom da neke dokaze dostavom na pripremnom ročištu, kako zastupnik tužene ne bi imao prednost uvida u kompletan materijal prilikom sastavljanja odgovora na tužbu...
Da se najgori oblik diskriminacije prema cijeloj porodici primjenjuje konstantno, dokaz je razgovor sa sudskim policajcem Petričević Dragišom, (Dragisa 1, na disku) dana 15.08.2012. u kome potvrđuje da "ONO ŠTO JE BILO PRIJE I DALJE STOJI"
Naravno, u vezi audio zapisa Dragisa 2, koji je znatno duži, i on će ostati kao jedan od dokaza koje ću upotrijebiti, ako tužena pokuša u svom odgovoru da nešto negira ili prikrije. Audio zapisi razgovora, (isključivo sa mnom, što znači da nema krivičnog djela) više sudskih policajaca, inspektora, tužilaca i svjedoka nalaze se na više lokacija, u slučaju da neko pomisli da iste uništi ili pošalje policiju da mi ih otme kao što su pokušali u martu 2010, kad su odneli i izbrisali dokaze o ubistvu Ivone Bajo sa hard diska. Pošto sam bio spreman na to CD je 3 mjeseca ranije "otputovao" izvan zemlje!
I na kraju dana 05.09.2012. pošto mi se i dalje ne omogućava Ustavom garantovano pravo da dobijem materijal o meni, (prikupljen nezakonito bez naredbe suda) te da na zakonom propisan način prijavim krivično djelo (ZOKP) čime sam višestruko diskriminisan, da bih imao dokaz o takvom kriminalnom postupku i podršci mafiji odgovornoj za krijumčarenje i ubistvo jednog djeteta, odbio sam naredbu da napustim prostor ispred zgrade i na sebe postavio fotografiju materijalnog dokaza ubistva i prikrivanja tog zločina, insistirajući da se poštuje Ustav i zakoni. No umjesto da se poštuje Ustav, ja sam lišen slobode oko 14 sati i držan u pritvoru do 01:30 narednog dana! Time su osim već navedenih prava prekršena i neka druga! Naime u ZOP je jasno navedeno da se zadržavanje u pritvoru vrši samo ako lice odbija da se legitimiše ili ako postoji opasnost da se prekršaj ponovi!
Kako je radno vrijeme u OT Bijeljina bilo odavno završeno po okončanju administrativne procedure u CJB BIjeljina, nisam mogao ponoviti "prekršaj" te sam dakle neosnovano zadržan u pritvoru. Osim toga, sve i da je taj dio regularan morao sam biti izveden pred Sud najkasnije za 12 sati! Kako se to nije desilo prekršeno je moje pravo na pravičan postupak pred sudom! Treba li da ističem, kako je očito da se ovakvim fašističkim naredbama, jer diskriminacija cijele porodice je upravo to, krše i članovi 13 i 14 iz Ustava RS, jer se maltretiram, ponižavam i šikaniram konstantno sa ciljem da me psihički slome i natjeraju da odustanem od svojih prava i dostave dokaza o krivičnim djelima službenika tužene!
Dokaz za to su potvrde o lišenju slobode i otpustu, koje su u prilogu!
Pretres u kome će mi biti suđeno zbog pokušaja da prijavim krivično djelo i ostvarim prava garantovana zakonom, zakazan je za 03.12.2012. u kome takođe ne isključujem mogućnost nove diskriminacije, jer sam svojevremeno još 2010, skupa sa sestrom bio zarobljen 5 sati u privatnom zatvoru istog sudije u sadejstvu sa komandom sudske policije, jer nam nije uručena potvrda niti o lišenju slobode niti o otpustu, a nije mi dozvoljeno ni izvođenje dokaza odbrane, jer sudija "NEMA NAMJERU DA OSTAJE DUGO POSLIJE 15 SATI"! O eventualnoj diskriminaciji tog dana biće obavješten ovaj Sud, na pripremnom ročištu!
Sprečavajući me da pristupim u OT Bijeljina i ostvarim prava koja su garantovana Ustavom, na zakonom propisani način, i to tokom cijele 2012. povrijeđena su moja prava, navedena u tužbenom zahtijevu, (1-8) dok je nezakonitim postupkom poslije lišavanja slobode pogaženo pravo na pravično suđenje, (tačka 9)!
Poslednji dokaz koji prilažem uz tužbu je RJEŠENJE kojim mi se odobrava preuzimanje kopija dijela dokaznog materijala o ubistvu i prikrivanju ubistva Ivone Bajo! Više od 3 godine od ubistva a preko dvije i po godine od obustave istrage, kada su se stekli uslovi za dostupnost informacija, tužena je na sve načine prikrivala fotografije od porodice i javnosti! Suočena sa mojom "prijetnjom" da ću se svaki dan suprotstavljati zakonu sile koji se primjenjuje, nepoštovanju Ustava i garantovanih prava, time što ću odbiti naredbu da se udaljim ispred zgrade i prezentovati prolaznicima i zaposlenima fotografiju materijalnog dokaza prikrivanja ubistva od strane MUP-a i OT Bijeljina, te znajući da sam već proslijedio preko 500 stranica materijala istražnim organima izvan zemlje, tužena donosi pomenuto rješenje!
Na snimcima se vidi ne samo da je falsifikovano mjesto zločina, te uklonjena torba sa lica mjesta, oprana hemijskim sredstvom, presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, nego je monstruozno falsifikovana i obdukcija!
Dokaze o prikrivanju svih unutrašnjih povreda sam poslao na više adresa, (Ustavni sud, Sipa, UDT...) a kompletan tekst krivične prijave je objavljen u tv emisiju OBN televizije:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Na disku je video zapis emisije "Zlocin sa potpisom rezima" iz koje se jasno može zaključiti da je tužena RS naložila višegodišnji teror, ponižavanje, maltretiranje i diskriminaciju cijele porodice, isključivo sa ciljem da ne dođemo do snimaka koji dokazuju ne samo ubistvo jednog djeteta nego i još veći zločin, a to je smišljeno prikrivanje tog ubistva od strane organa tužene, zbog "viših interesa" (prikrivanja krijumčarenja tajkuna iz režima)...
Dakle taj snimak i prethodni link nisu direktni dokazi diskriminacije, nego dokazuju koji su motivi, odnosno kakav je povod bio da se ovakvi metodi diskriminacije cijele porodice primjenjuju neprekidno 3 godine, a za to vrijeme sam na različite načine opisivan kao ludak, da bi se opravdalo nezakonito postupanje, te je čak u časopisu "SAN" opisano da sam "OTIŠAO NA ŽIVCIMA"! List ne prilažem kao dokaz u štampanom obliku, ali se skeniran nalazi na disku, ("Clanak")...
Ukoliko tužena ne prihvati odgovornost i upusti se u parnicu, predlažem da se saslušaju svjedoci sudski policajci: Petričević Dragiša, Maksimović Goran, Mirić Zoran, te šef pisarnice OT Bijeljina, Sekanić Vojislav!
Očekujem od suda da primjeni član 15, "Teret dokazivanja"!
1) U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.
2) U slučajevima u kojima lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije, kao dokazno sredstvo za ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti i statistički podaci ili baze podataka.
3) U slučajevima kada lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije zbog propuštanja razumnog prilagođavanja, teret dokazivanja leži na protivnoj strani.
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
0 KM - TUŽBA ZA UTVRĐENJE

6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije, ZOO i odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava!
Član 12. (Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije)
(1) Lice ili grupa lica koja su izložena bilo kojem obliku diskriminacije, prema odredbama ovog zakona, ovlašćeni su da podnesu tužbu i da traže:
a) utvrđivanje da je tuženik povrijedio tužiočevo pravo na jednako postupanje, odnosno da radnja koju je preduzeo ili propustio može neposredno dovesti do povrede prava na jednako postupanje (tužba za utvrđivanje diskriminacije); b) zabranu preduzimanja radnji kojima se krši ili se može prekršiti tužiočevo pravo na jednako postupanje, odnosno da se izvrše radnje kojima se uklanja diskriminacija ili njene posljedice (tužba za zabranu ili otklanjanje diskriminacije).
c) da se nadoknadi materijalna i nematerijalna šteta uzrokovana povredom prava zaštićenih ovim zakonom (tužba za nadoknadu štete).
d) da se presuda kojom je utvrđena povreda prava na jednako postupanje na trošak tuženika objavi u medijima, u slučaju kada je diskriminacija počinjena kroz medije (štampane, printane i elektronske), odnosno bilo koje vrste.
(2) Sud i druga tijela koja sprovode postupak dužna su da radnje u postupku preduzimaju hitno, obezbjeđujući da sve tvrdnje o diskriminaciji budu što prije ispitane.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...
Sugerišem tuženoj da prihvati odgovornost i ponudi dogovor unutar postavljenih zahtjeva bez rasprave, inače ću tužbu poslati u Strazbur uz dodatak za novčanu odštetu...!

PRILOZI TUŽBE

Zapisnik
Obavjestenje
Potvrda o lišenju slobode
Potvrda o otpustu
Rješenje

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 281

Ovo je možda jedinstven slučaj u kome državni organi čine mnogo teža krivična djela da bi zaštitili počinioce, jer ubistvo je vjerovatno bilo iz nehata, a falsifikovanje dokaza i autopsije je smišljeno i sa namjerom tužene!

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

500000 (500 hiljada) KM


Ovom tužbom se traži nadoknada šteta za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda i časti, slobode i prava ličnosti, te za ubistvo Ivone Bajo! U prilozima ove tužbe biće izloženi neoborivi dokazi kriminalnih radnji organa tužene, prilikom pokušaja da prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice, koje se desilo za vrijeme krijumčarenja! U tu svrhu su nad mojom porodicom, a prije svega nada mnom primjenjivane neviđene diskriminatorske, kriminalne i fašističke metode:
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.
(2) Ako je šteta nastala zbog smrti ili teške tjelesne ozljede, nadležan je, pored suda iz stava 1. ovog člana, i sud na čijem području tužilac ima prebivalište, odnosno boravište.
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
(I) 1) da isplati tužiocu Zdenku Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 50000 (50 hiljada) KM, odštete zbog pretrpljenih duševnih bolova uzrokovanim omalovažavanjem, ponižavanjem, diskriminacijom, povredama ugleda, časti i slobode, uzrokovanim otimanjem zakonom garantovanih prava od strane tužene i nezakonitog lišenja slobode, dana 10.08.2010!
2) da isplati tužiocu Zdenku Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 25000 (25 hiljada) KM, odštete zbog pretrpljenih duševnih bolova uzrokovanim omalovažavanjem, ponižavanjem, diskriminacijom, povredama ugleda, časti i slobode, uzrokovanim otimanjem zakonom garantovanih prava od strane tužene i nezakonitog zadržavanja u pritvoru, kao i uskraćivanja prava na pravično suđenje dana 23.06.2011!
3) da isplati tužiocu Zdenku Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 25000 (25 hiljada) KM, odštete zbog pretrpljenih duševnih bolova uzrokovanim omalovažavanjem, ponižavanjem, diskriminacijom, povredama ugleda, časti i slobode, uzrokovanim otimanjem zakonom garantovanih prava od strane tužene i nezakonitog zadržavanja u pritvoru, kao i uskraćivanja prava na pravično suđenje dana 05.09.2012!
4) da isplati tužiocu Zdenku Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 200000 (200 hiljada) KM, odštete zbog pretrpljenih duševnih bolova uzrokovanim omalovažavanjem, ponižavanjem, diskriminacijom, povredama ugleda, časti i prava na nediskriminaciju, uzrokovanim otimanjem zakonom garantovanih prava od strane tužene, (podnošenje krivične prijave, zahtjeva, bilo kog pravnog sredstva u OT Bijeljina, povrede prava iz članova 13, 14, 16 i 23 Ustava RS) uzrokovanih neustavnom i nezakonitom naredbom da se ""ZDENKU BAJO, NJEGOVOJ SESTRI I SVIM SRODNICIMA, NE DOZVOLJAVA PRISTUP U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA" koja se primjenjuje tokom 2010, 2011, 2012-te godine!
5) da isplati tužiocu Zdenku Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 200000 (200 hiljada) KM, odštete zbog smrti bliskog lica, (ubistvo djevojčice Ivone Bajo, (23.07.2009. i prikrivanjem dokaza o ubistvu)!
(II) Tuzena RS se obavezuje da prekine sa radnjama kojima se diskriminiše porodica Bajo, te da pri narednim kontaktima sa pripadnicima porodice, službenici tužene poštuju isključivo važeće zakone i osiguraju prava garantovana Ustavom i zakonima!
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV I 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE :
Objavio sam do sad 270 članaka na internetu sa skoro 1000 strana tekstova i dokaza o kriminalu službenika tužene i njenih organa, a radi se o najtežim oblicima kriminala, krijumčarenju, ubistvu, prikrivanju krivičnih djela, zloupotrebi položaja, diskriminaciji sa elementima fašizma, tako da ću sada prezentovati samo najosnovnije podatke i nesporne dokaze o monstruoznosti tužene RS, a detalje i dodatne argumente ću izložiti na glavnoj raspravi!
Svi dokazi su u digitalnom obliku na disku, (folder "Dokazi") a dio njih je štampan u prilozima!
Tužena RS je formirala mafijaški servis tužilaštvo zadužen da prikriva sva krivična djela pljačke i ubistva koje počine namjerno ili slučajno pripadnici kriminalnog režima. Tako je nakon 6 mjeseci lažne istrage donesena odluka o nesprovođenju u kojoj se na cijelih 10 redova tvrdi da je do smrti Ivone Bajo došlo poslije pada sa bicikla, (dokaz je obavjest u prilogu)! Da je to gnusna laž, potvrđuje fotografija mjesta zločina, do koje sam došao poslije 3 godine brutalnog pravnog nasilja, maltretiranja i hapšenja, (Falsifikovanje mjesta zločina)! Na slici 1 se vidi da prvi tragovi krvi počinju bar 10 metara prije pada, te je dakle prema organima tužene prvo došlo do krvarenja, pa tek onda do povrede !!!???
Na slici 2 istog priloga je fotografija na kojoj se mjere dimenzije žice koju je tužena RS podmetnula kao uzrok svih povreda! Vidljivo je da je prečnik žice 3 mm, dok je prema konstataciji obducenta kroz prsnu kost djevojčice napravljen ubodni kanal dimenzija 25x1 mm, (relevantni dio u prilogu "Patologija" uokviren pravougaonikom!
Kako je i osnovcima jasno da žica od 3 mm ne može proći kroz otvor od 1 mm, razotkriva se sva monstruoznost zločina tužene i postaje jasno i to zašto je na sve nezakonite načine prikrivala fotografije obdukcije 3 godine!
Tokom 2009 sam došao do nekih podataka koji ukazuju da se radi o prikrivanju dokaza i lažnim izjavama, konkretno portira "Univerzala" koji je tvrdio da je vidio kako se djevojčica kreće i iskašljava krv, što je kasnije izmjenio u zvaničnoj izjavi. Podatke o tome, kamionu koji je pobjegao sa lica mjesta, te još neke dokaze imao sam namjeru dostaviti tužiocu, te podnijeti krivičnu prijavu, što je danima izbjegavano, a na kraju se definitivno razotkriva da je tužilac pripadnik mafije i nema namjeru dozvoliti da ijedan dokaz koji bi pokvario plan da se ubistvo prikrije izađe na vidjelo. Dokaz za to je audio snimak "Danica". Razgovor je vođen u oktobru 2009. a potom se naredna dva mjeseca izbjegava svaki susret i razgovor sa bilo kim iz porodice, te dostava materijala! Navodno se čekalo vještačenje iz Beograda, no pretpostavivši da jedino prikrivanjem unutrašnjih povreda od trasologa mogu u tužilaštvu sprovesti zločinački plan, šaljem im podnesak u kome ističem da su upravo te povrede bitne, (web stranica "Ko skriva ubice" na disku u prilogu)
Da sam bio u pravu, dokaz je i razgovor sa vještakom dr. Busarčevićem, (audio zapis "Miroslav" na disku), iz koga se vidi da je vještačenje koje ionako nije potvrdilo falsifikate tužene RS, zasnovano samo na površinskoj povredi, dok niti o jednoj unutrašnjoj povredi on citiram "NEMA POJMA"!
Pomenuti razgovor sam obavio kao zastupnik majke ubijene Ivone Bajo, (Punomoc), u maju 2010. na prethodno sam krajem januara došao do prvog materijalnog dokaza monstruznog zločina organa tužene! Poslije dozvole suda fotografisao sam predmete koje je djevojčica imala, a među njima je i torba, (slika u prilogu) koja je bila sakrivena od porodice i javnosti te izuzeta iz svih istražnih radnji. Vidljivo je da je kaiš presječen dio nedostaje a sa većine ostatka je jakim sredstvom skinuta čak i originalna boja!

Navodno, to niko nije primjetio niti dao objašnjenje za to iako sam podneo zahtijev, (vidljivo je u prilogu još 11.02.2010, a na njega i više od 10 kasnije predatih nikada nije bilo nikakvog odgovora)...
Umjesto toga, pošto sam o tome sredinom marta 2010, obavijestio pismeno sve tužioce, a odgovorne upozorio da ću podnijeti krivične prijave te da će svi krivci završiti u zatvoru, lažno sam optužen za "Ugrožavanje sigurnosti" te tužena RS bez ijedne riječi prijetnje bilo kome sa moje strane, šalje policiju da mi otme računar sa dokazima, koji su kasnije zbrisani sa hard diska! No kopije dokaza sam ranije poslao izvan zemlje, tako da je plan mafije propao...
Na taj način umjesto da ako postoji neko objašnjenje za sve ono što ukazuje na ubistvo, to objelodane porodici, krivci se skrivaju u prostorijama OT Bijeljina a sudskoj policiji izdaju nalog da nikom iz porodice Bajo ne dozvoli pristup u OT Bijeljina! Više od 100 puta u poslednje 3 godine sam pri pokušajima da ostvarim bilo koje zakonom garantovano pravo, (podnošenje prijava, zahtijeva, dostava dokaza ili pristup dokumentaciji) istina po pravilu ljubazno udaljen iz zgrade, ali to ne mjenja činjenicu da građanin kome su oteta ustavom i zakonima garantovana prava, može da se osjeća samo kao pas lutalica, koga treba otjerati.
Događaji oko terorističke akcije vezano za lažnu prijavu, odnošenje računara, danonoćni nadzor, praćenje i pretresanje, brisanje podataka i sve vezano za to nisu sastavni dio tužbenog zahtjeva, ali prilažem dokumente, ("Lazna prijava" i "Nezakoniti nadzor" iz kojih se vidi da sam prijavljen od strane građana Debeljevića i Gruhonjića, inače zaposlenih u OT Bijeljina, a da su bez odobrenja i znanja sekretara Prodanović, (njena izjava data sudu) te takođe bez dozvole tužioca Kerovića, (audio zapis na disku "Ranko") obmanuli prvo MUP, te svog kolegu Šabića, i na kraju Okružni sud, sudiju Đonlića, kako bi uz njihovu pomoć izdejstvovali naredbu za pretres i odnošenje računara.
Da su u pitanju veoma mutne radnje dokaz je poslednji skenirani dokument na tom prilogu u kome Debeljević Milorad u svom odgovoru sudu, tvrdi da nikada nije službeno nastupao u bilo kom slučaju sa kojim sam ja povezan, te da sam sve izmislio u svojoj tužbi za nadoknadu štete! Tada nisam imao nijedan dokaz o tome, no pošto sam u potpunosti razotkrio njihove laži i krivična djela, pravi se pritisak na sudije da se događaji koje sam "izmislio" prikažu kao "službene radnje" te da se zbog "greške" u pasivnoj legitimaciji, sva krivica prebaci na RS!
Mafija uhvaćena na djelu i sa neoborivim dokazima, svojih laži i kriminala, pokušava da zločine prikaže kao službene radnje, tako da na tuženoj RS ostaje izbor, da zaštiti kriminalce i preuzme krivicu ili ih procesuira...
Paralelno sa tim, nastavljam istragu o ubistvu, te otkrivam da je materijalni dokaz "Torbu" sa mjesta zločina uklonio portir "Univerzala" a onda su je preuzeli i sakrili saučesnici iz MUP-a i OT Bijeljina. Osim toga otkrivena je i pozadina prikrivanja ubistva, jer se radilo o krijumčarenju, što se vidi iz izjava datih tužiocu! Direktor kaže, (11.08.2009) da je ujutru zatekao paket robe, dok vozač sutradan izjavljuje da su dovezli 4 paketa, ("Mirsad 4")!!!???
Dokaz za to su prilozi "Članak i izjave" te " Tahograf" iz kojih se osim toga vidi i da je falsifikovana maršruta, jer navodno relaciju od 335 kilometara, prelaze za 140 minuta, vozeći brzinom od 140 km/h !!!???
Kompletne izjave vozača i direktora su dostupne tuženoj RS, a nalaze se skenirane na disku...

S obzirom da je vlasnik "Univerzal AD" prvi čovjek u Bijeljini tada premijera a sada predsjednika RS, potpuno je jasno kako je i zašto došlo do prikrivanja krijumčarenja i ubistva od strane onih koji bi trebalo da gone počinioce, no to je dio koji će se obrađivati u krivičnom postupku, kada mafija izgubi pozicije u vlasti, a ja ću nastaviti sa dokazima o gestapovskim metodama organa tužene RS!
U avgustu 2010, majka ubijene djevojčice Ivone je došla na nekoliko dana u Bijeljinu, (inače nastanjena u Cirihu) te smo pokušali sve navedene dokaze prezentovati tužilaštvu i podnijeti krivičnu prijavu, s obzirom da u predmetu KTA-596/09, koji se odnosi na taj slučaj, ne samo da ne objašnjava ništa od toga, nego se i ne pominje. S obzirom da takvo sakrivanje dokaza i uklanjanja tragova nije moglo proći bez udjela tužioca, logičan je njihov potez, iako je nezakonit. Naime data je naredba sudskoj policiji da ni po koju cijenu ne dozvoli pristup nikom od srodnika ubijenog djeteta !!!???
Tako je brutalnim pravnim nasiljem tužena RS spriječila majku čije je dijete ubijeno i mene, da ostvarimo pravo garantovano u ZKP-u i prijavimo krivično djelo, a time povrijedivši i prava iz Ustava! U prilogu "Zahtjev sudske policije" vidi se da je postupak pokrenut od neovlaštenog organa, no što je mnogo gore, držani smo 5 sati u zarobljeništvu, bez prava na poziv advokatu, bez potvrde o lišenju slobode i o otpustu, čime je brutalno prekršeno više prava iz zakona i ustava...
Na samom suđenju nije mi dozvoljeno da ispitujem svjedoke, (prekinut sam poslije par pitanja) i iznesem odbranu sa obrazloženjem da sudija Đurić, citiram "NEMA NAMJERU OSTAJATI DUGO POSLIJE 15 SATI" !!!???
Pošto smo naravno unaprijed osuđeni, to je formalno okončano presudom, a po uloženoj žalbi Okružni sud obustavlje postupak zbog nepravilnosti u radu državnih organa, no glavni krivac za to bezakonje, OT Bijeljina je ostao u pozadini i njihova krivična djela nisu evidentirana. No kako je fašistička naredba kriminalaca iz tužilaštva i dalje ostala na snazi, 23.06.2011. sam ponovo uhapšen pri pokušaju da dostavim dokaze! Između ta dva hapšenja sam više desetina puta "izbacivan" iz zgrade ili diskriminisan, jer mi nikada nije dozvoljavano da ostvarim nijedno pravo vezano za rad OT Bijeljina, te sam da bih imao dokaz o tom bezakonju odbio naredbu da izađem sve dok mi se ne omoguće garantovana prava ili dok ne budem uhapšen. S obzirom da bi svaka istraga po obradi dokaza koje imam odvela na robiju bar trećinu OT Bijeljina, nastavlja se sa zakonom sile, te me tužena prvo hapsi a 19.08.2011. mi se sudi zbog toga što sam branio svoja prava!
No ja sam postigao ono što mi je bilo važno! Tokom procesa iako je izvršeno brutalno pravno nasilje od strane sudije Dević, koja ne samo da meni nije dozvolila ispitivanje svjedoka, nego niti podnosiocu zahtjeva, svjedok sudski policajac izjavljuje u zapisnik kako glasi fašistička neredba koja se primjenjuje:
"ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
Dokument "Zapisnik sazetak" u prilogu to jasno pokazuje, a kompletan zapisnik je skeniran na disku...
S obzirom da je nezakonito i suprotno Ustavu, diskriminisati i pojedinca bez rješenja suda, postupak po kome se onemogućava grupa građana u ostvarenju zakonom garantovanih prava, samo zato što su u srodstvu sa Ivonom Bajo, je nešto na čemu bi tuženoj RS pozavidio i Adolf Hitler! Sada već trogodišnjom primjenom tih gestapovskih metoda, tužena brani mafiju u svojim redovima, koja je odgovorna ne samo za navedena već i za mnoga druga krivična djela.
Kako mi je odavno bilo jasno da mafija ima kontrolu nad svim organima RS i BIH, dokaze sam još od januara 2010. slao izvan zemlje, sa uputstvom da se proslijede Interpolu! Da li je to i koliko koristilo stranim istražnim organima, nije ni važno, ali ističem da su krajem februara 2012 u Bobar banci, (inače istog vlasnika gdje je švercovana roba prilikom ubistva) otkrivene transakcije, (pranje novca) narko mafije, još od 2008 godine...
I sada, kad bi bilo jako zanimljivo saznati šta se nalazilo u 3 paketa koja su nestala u danu ubistva, kad bi to moglo interesovati i Interpol, iako pišem o tome na internetu, kažem policiji da imam dokaze o krijumčerenju, tokom cijele 2012 se nastavlja još intenzivnije sa blokadom pristupa u OT Bijeljina, kako ni po koju cijenu u istragu o pranju novca ne bi dospjeli podaci o pomenuta 3 paketa...
Sve se i dalje radi prikriveno bez pisanih tragova, ne samo da sam imao namjeru dostaviti dokaze o krivičnim djelima, nego i da sam uopšte dolazio. No da bih imao dokaz o tome ne samo za ovu tužbu, nego i za krivične procese koji će uslijediti u budućnosti, snimao sam svoje razgovore sa svima, te je vidljivo, da se teror tužene RS i dalje nastavlja!
Sudski policajac Petričević u dijelu razgovora koji dostavljam ovom prilikom na disku, (Dragisa 1) potvrđuje da je tako, a policajac Maksimović, ne samo da mi nije dozvolio pristup, nego je i zgužvao dokumente, pokušavši ih baciti u kantu za otpatke, (Goran 3)! Snimke namjerno ne dostavljam u cjelosti sada jer me zanima kakva će biti reakcija tužene na ovakvo bezakonje među svojim pripadnicima, koji vrlo dobro znaju šta su rekli i šta su radili, a sada znaju i da je sve snimljeno...
Dokument "Obavjestenje" u prilogu sam ipak predao, ponovo u prizemlju kao pas lutalica, šefu pisarnice, a njime tražim da se poštuju zakoni i ustavom garantovana prava! Naravno tužena RS nema namjeru da odstupi od gestapovskih metoda te umjesto da postupo po zakonu, ponovo hapsi, (dokument "Hapsenje" takođe u prilogu!
Naime u ZOP je jasno navedeno da se zadržavanje u pritvoru vrši samo ako lice odbija da se legitimiše ili ako postoji opasnost da se prekršaj ponovi!
Kako je radno vrijeme u OT Bijeljina bilo odavno završeno po okončanju administrativne procedure u CJB BIjeljina, nisam mogao ponoviti "prekršaj" te sam dakle neosnovano zadržan u pritvoru. Osim toga, sve i da je taj dio regularan morao sam biti izveden pred Sud najkasnije za 12 sati! Kako se to nije desilo prekršeno je moje pravo na pravičan postupak pred sudom! Treba li da ističem, kako je očito da se ovakvim fašističkim naredbama, jer diskriminacija cijele porodice je upravo to, krše i članovi 13 i 14 iz Ustava RS, jer se maltretiram, ponižavam i šikaniram konstantno sa ciljem da me psihički slome i natjeraju da odustanem od svojih prava i dostave dokaza o krivičnim djelima službenika tužene!
Dokaz za to su potvrde o lišenju slobode i otpustu, koje su u prilogu!
Naredni dokaz koji prilažem uz tužbu je Rješenje kojim mi se odobrava preuzimanje kopija dijela dokaznog materijala o ubistvu i prikrivanju ubistva Ivone Bajo! Više od 3 godine od ubistva a preko dvije i po godine od obustave istrage, kada su se stekli uslovi za dostupnost informacija, tužena je na sve načine prikrivala fotografije od porodice i javnosti! Suočena sa mojom "prijetnjom" da ću se svaki dan suprotstavljati zakonu sile koji se primjenjuje, nepoštovanju Ustava i garantovanih prava, time što ću odbiti naredbu da se udaljim ispred zgrade i prezentovati prolaznicima i zaposlenima fotografiju materijalnog dokaza prikrivanja ubistva od strane MUP-a i OT Bijeljina, te znajući da sam već proslijedio preko 500 stranica materijala istražnim organima izvan zemlje, tužena donosi pomenuto rješenje!
Na prilogu "Snimci obdukcije" se vidi ne samo da je falsifikovano mjesto zločina, te uklonjena torba sa lica mjesta, oprana hemijskim sredstvom, presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, nego je monstruozno falsifikovana i obdukcija!
Dokaze o prikrivanju svih unutrašnjih povreda sam poslao na više adresa, (Ustavni sud, Sipa, UDT...) a kompletan tekst krivične prijave je objavljen u tv emisiju OBN televizije:
Slika broj 1 prikazuje površinski rez i to je jedini element koji je imao vještak trasolog, pri analizi! Na slici 2 obducent pokazuje da je kroz kožu napravljen kanal i neshvatljivo na slici 3 vidljivo je da je famozna žica od 3 mm, "probila" čak i kost, te napravila kanal, kroz koji može da prođe skalpel.
Dimenzije tog kanala su vidljive na slici 4, gdje se vidi da je jedva nešto širi od debljine skalpela, a obdukcijom je ustanovljeno da se radi o svega 1 milimetar! I na kraju na slici 5 ponovo kanal, ali kraći, što asocira da se predmet uzročnik povreda, sužava prema vrhu i možda čak završava oštricom!
Napominjem da su ovi snimci skrivani od porodice gestapovskim metodama, te smo tek poslije više od tri godine došli u njihov posjed! Kako bi i osnovcima bilo jasno da žica od 3 mm prečnika ne može proći kroz otvor od svega 1 mm, niti kroz tkiva i kosti praviti kanale kakvi se vide na slikama, jasno je i zbog čega su činjena tolika krivična djela u međuvremenu, samo da bi fotosi ostali tajna za javnost!
Brutalno pravno nasilje, diskriminacija, ponižavanje i malretiranje uz otimanje garantovanih prava je višestruko teže, kada se zna da je uzrokovano nastojanjima tužene da prikrije ubistvo djeteta, da bi zaštitila kriminalce krijumčare i ubice!
Za informaciju građanima, osnovni cilj ove tužbe i nije novac jer će biti iskorišten u humanitarne svrhe, nego ću kroz parnični postupak izvoditi dokaze o nematerijalnoj šteti, a koji su u stvari posljedica više teških krivičnih djela kriminalaca iz redova tužene RS! Stoga je jedini logičan potez tužene da na sve načine sabotira ovu tužbu, što je već ranije činila u drugim postupcima, "gubeći" prijedloge i dokaze, te štiteći kriminalce iz tužilaštva čije sam laži i krivična djela raskrinkao, predstavljajući njihove zločine kao službeno nastupanje iako to sami negiraju, (dokaz za ovu tvrdnju je odgovor g. Debeljević Milorada)!
No i takvi dokumenti su dokazi, koje prikupljam i proslijeđujem izvan zemlje, tako da nijedan kriminalac koga otkrijem neće ostati nezebeležen, ma na kojoj poziciji u organima tužene se nalazio!
Dokazi koje sam prikupio nesporno pokazuju da organi tužene nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa zakonom i natupaju kao banda drumskih razbojnika, ne birajući sredstva da prikriju svoje zločine, pljačke, ubistva i mahinacije sa budžetom!
U krivičnoj prijavi proslijeđenoj Sipi, KT Sarajevo, UDT-u i Ustavnom sudu, "Zlocin sa potpisom rezima", do detalja sam uz fotografije koji nesporno dokazuju krivična djela tužene, dokazao monstruozna krivična djela. Kompletan tekst je na disku u obliku web stranice sa fotografijama, a takođe i istoimeni video zapis, prilog OBN televizije u kome voditelj čita tu prijavu...
S tim u vezi, i definitivan popis svjedoka, trenutno ne može biti poznat, ali navodimo orijentacioni spisak:
STJEPANOVIC DANICA, KOVACEVIĆ NOVAK, GRUHONJIĆ MUHAMED, DEBELJEVIĆ MILORAD, SIMIC VIDAK, PRODANOVIĆ DANKA, BUSARČEVIC MIROSLAV, VISNJIC RANKO, PETRIČEVIĆ DRAGISA, BOROVČANIN DANKO, MIRIĆ ZORAN, MAKSIMIVIĆ GORAN, SEKANIĆ VOJISLAV...
Ovo je možda jedinstven slučaj u kome državni organi čine mnogo teža krivična djela da bi zaštitili počinioce, jer ubistvo je vjerovatno bilo iz nehata, a falsifikovanje dokaza i autopsije je smišljeno i sa namjerom tužene!
Nažalost, oni koji su stvarno odgovorni za najteža krivična djela neće biti nasuprot mene u ovom procesu, nego osobe koje nemaju sa tim zločinima nikakve veze, a službeno su obavezni da brane i postupke tih kriminalaca!
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
500000 (pet stotina hiljada) KM
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Ustavu RS član 17.
Svako ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanose službeno lice ili državni organ, odnosno organizacija koja vrši javna ovlašenja. Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode, ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrđena prava.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...
Sugerišem tuženoj da prihvati odgovornost i ponudi dogovor unutar postavljenih zahtjeva bez rasprave, inače ću tužbu poslati u Strazbur sa većim odštetnim zahtjevom...!

PRILOZI TUŽBE


Obavijest
Patologija
Torba
Lažna prijava
Clanak i izjave
Zahtjev sudske policije
Hapsenje
Rjesenje
Snimci obdukcije

Falsifikovanje mjesta zločina
Punomoc
Zahtjev
Nezakoniti nadzor
Tahograf
Zapisnik sazetak
Obavjestenje
Otpust
Disk sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 278

Prošlog tjedna kolega iz Respekta zamolio me za intervju na temu Slučaj Dodik - Hypo, a zamolio me da žurno odgovorim na pitanja kako bi sve bilo gotovo za broj od jučer. Pogađate, intervju nakon Dodikovih javnih ispada nije objavljen, iako bi bio dobra ekskluziva. Kolega me nije obavijestio da intervju neće biti objavljen, niti me na bilo koji način korektno ponovno kontaktirao, nego sam za neobjavljivanje saznao naknadno. I dopustite imam razloga vjerovati u svoju procjenu o motivima zabrane ovog intervjua, pogotovo ako znam ime i prezime onoga kome najviše odgovara zabrana ovog intervjua: Milorada Dodika. Vi sami procijenite! Obzirom da mi se kolega jučer i danas nije našao za vrijedno korektno javiti s razlozima zabrane, objavljujem ovdje zabranjeni intervju Respektu u cijelosti.

ZABRANJENI INTERVJU

-Nedavno je oslobađajućom presudom završeno suđenje protiv vas po optužnici Hypo Alpe Adria banke, zbog objavljivanja takozvane poslovne ili bankarske tajne. Kako danas, sa pobjedničke distance, gledate na taj proces?
Radilo se o vrlo ozbiljnom sudskom procesu u kojem je predviđena zatvorska kazna po hrvatskim zakonima od godinu dana do pet godina zatvora, pa i po tome možete vidjeti kakva mi je kazna prijetila i s čime sam se kao novinar suočio. Ovo je velika stvar, jer otvara novo poglavlje u procesuiranju Afere Hypo, i otvara brojna druga pitanja u ovoj aferi, obzirom da je Hypo banka u pisanom obliku tijekom ovog sudskog postupka priznala kako je sve što sam napisao u mojem istraživanju o Aferi Hypo istinito i točno. Dakle, potvrdili su vjerodostojnost informacija koje sam objavio i time su sami sebe inkriminirali za niz kaznenih djela organiziranog kriminala i korupcije. Međutim, ovo je i za novinarsku struku bitan proces, jer da je u ovom postupku pobijedila Hypo banka bio bi to opasan presedan koji bi uvelike ograničio novinarske slobode, pogotovo kada izvješćujemo o osjetljivim aferama i objavljujemo osjetljivu i povjerljivu dokumentaciju. Sud je zauzeo jasno stajalište prema kojem novinar nije dužan čuvati poslovne i službene tajne, te kako novinari ne mogu počiniti ovo kazneno djelo, što je izuzetno važan sudski presedan za samu struku u slučaju da se danas sutra bilo koji drugi kolegica ili kolega nađu pod istom optužnicom. Osobno smatram ovo velikom pobjedom, svaki novinar sanja o Aferi Watergate, Afera Hypo je moj Wategrate, najveća bankarska afera u Europi nakon Drugog svjetskog rata i činjenica da sam na sudu u ovako važnom postupku pobijedio Hypo banku meni kao novinaru predstavlja sudski proces karijere. S druge strane, sada se otvara pitanje procesuiranja Afere Hypo na Balkanu, na temelju dokaza koje sam ja otkrio za kriminal Hypo banke u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori i nekim drugim državama. Afera Hypo šifra je kriminalne ratnoprofiterske tranizicije na Balkanu, i krije ključ traga novca kojeg su političke elite u Hrvatskoj, Srbiji i BiH dogovorno opljačkale dok su se obični ljudi ubijali u krvavom ratu.
-Prvi ste objavili da se pred tužilaštvom u Minhenu vodi postupak protiv Hypo banke i predsjednika RS Milorada Dodika i njegovog sina. Dodik je ubrzo potom demantovao vaše navode, ali je ipak angažovao tim advokata. Hoće li mu trebati?
Dodiku će svakako vrlo brzo trebati dobar tim odvjetnika ne kako bi ostao na slobodi, nego kako bi mu pokušali isposlovati što manju zatvorsku kaznu. Milorad Dodik klasičan je politički mafijaš koji je institucije vlasti pretvorio u kriminalni korupcijski instrument svoje političke mafije, sa jednim jedinim ciljem: stjecanjem multimilijunskog bogatstva za sebe i pripadnike njegove mafije. Pritom se taj kriminalac, kao i drugi kriminalci; hrvatski ili bošnjački, lukavo krije iza retorike tzv. Nacionalnih interesa, a obranu sebe i svojih povlastica temeljenih na organiziranom kriminalu, korupciji i sukobu interesa, Dodik lukavom političkom retorikom prikazuje kao obranu nacionalnih interesa. No vjerujte, Dodik je prvi koji će prodati nacionalne interese Srba u BiH onog trenutka kada će takva trgovina značiti spašavanje njegove guzice. Tu je formula vrlo jednostavna, banalna i svodi se na političku čuvanja vlastitog dupeta, u čemu je Dodik najbolji. Najbolje to vidite na slučaju ove njemačke istrage. Kada je Dodik procijenio da bi ga istraga u Njemačkoj mogla stvarno ugroziti tada je zloupotrijebio svoj položaj kako bi izlobirao i ishodio prodaju koncesija za hidroelektrane na Drini upravo njemačkoj tvrtki. Dakle, ima li boljeg dokaza da će Dodik za vlastitu korist prodati i najveće nacionalne interese Srba u BiH od ovog primjera?!
-Kako komentirate i navode iz njemačkog tužiteljstva u Munchenu da ne vode istragu protiv Dodika?
Njemačko tužiteljstvo je potvrdilo kako su pod brojem kako sam napisao otvorili istražni spis protiv Hypo banke, ali su iz nekog razloga rekli kako u tim prijavama nigdje nema Dodikovog imena, što naprosto nije točno. No kaznene prijave u tom predmetu, koje Vam ustupam za objavu jasno dokazuju kako se Milorad i Igor Dodik na više mjesta spominju u tom predmetu, te kako se taj predmet istrage u Tužiteljstvu u Munchenu odnosi i na Dodikove. Bitno je, dakle, da je tužiteljstvo u Njemačkoj potvrdilo da predmet pod tim brojem postoji i da je u proceduri, a mi imamo dokument koji dokazuje da su i Igor i Milorad Dodik itekako predmet istrage u tom spisu.
-Imate li saznanja kako će teći taj proces?
Vjerujem da će svjedoci iz RS-a uskoro biti pozvani na davanje dodatnih obavijesti nadležnom tužiteljstvu, ali će istražni proces sasvim sigurno završiti kao i u slučaju Sanadera – optužnicom. Iskreno, mislio sam da je Dodik pametniji od Sanadera, ali sam se sada uvjerio da je jedna obična budala koncentrirana samo na svoj uski interes. Ništa nije naučio iz slučaja Sanader i na kraju će završiti upravo kao bivši HDZ-ov premijer u Hrvatskoj. A biti bosanski Sanader baš i nije neka perspektiva. Dodikov put prema optužnici i zatvoru je počeo, iz Predsjedničke palate vrlo brzo mogao bi završiti u nimalo predsjedničkom zatvoru.
-Mediji bliski vlasti u RS objavili su da je riječ o reketu novinarskog podzemlja. Kako to komentarišete?
To je budalaština i Dodikova laž koja ne zaslužuje ozbiljan komentar. Dodik je očito pobrkao medije koje kontrolira u Republici Srpskoj s neovisnim medijima za koje ja pišem. Naime, upravo su Dodikovi mediji koje on plaća iz proračuna RS-a medijsko podzemlje koje služi Dodikovim kriminalnim interesima i plasiranju njegove propagande, odnosno medijsko podzemlje koje kontrolira Dodik je jedan od glavnih instrumenata obrane njegove političke mafije. Dakle, njegovi mediji, poput recimo Kopanjinih Nezavisnih i sličnih medija koji prikrivaju Dodikovu korupciju i kriminal, ti se mediji bave medijskim reketom koji im Dodik plaća kako bi šutjeli o njegovom kriminalu. Dodik je vjerojatno bijesan jer sam odbio sve njegove milijunske ponude koje mi je slao kako bi me platio da prestanem pisati o Slučaju Dodik – Hypo. Nakon što sam odbio sve njegove takve ponude počeo je s otvorenim prijetnjama.
-Svojebremeno ste objavili da je sa vama o slučaju Dodik-Hipo razgovarao i jedan visoki funkcioner RS. Ko je to bio i šta je htio od vas?
Bio je to potpredsjednik Emil Vlajki. Vlajki mi je 10. Listopada ove godine u Mercatoru u Banja Luci, došao prijetiti i sa mnom u ime Dodika pregovarati o tome da prestanem pisati o ovom slučaju. Tom prilikom Emil mi je ovoreno rekao kako ga šalje Dodik, ali mi je i zaprijetio porukom da «jel me nije strah doći u Banja Luku nakon što pišem protiv Dodika?». Prije nekoliko dana zbog više takvih prijetnji podnio sam kaznenu prijavu SIPA-i u Sarajevu, i to protiv Milorada Dodika, Emila Vlajkija, Gorana Kljajčina, Miloša Čubrilovića Čubrija i Dževada Galijaševića. Svi oni prijete mi zadnjih mjeseci nakon što sam odbio njihove ponude da prestanem pisati o Aferi Dodik Hypo. O tim sam prijetnjama izvijestio i pojedine visoke državne institucije u Hrvatskoj. Vlajkiju sam na kraju našeg razgovora rekao neka Dodiku poruči da će završiti kao Sanader.
-Dobro ste upućeni u slučaj „Novković“ u RS. Kakve su vaše procjene, kako će se završiti ta priča?
Slučaj Novković čist je slučaj bankarske prijevare Hypo banke, s političkim ciljem otvaranja puta za slovensku Perutninu Ptuj iza kojeg se opet krio Milorad Dodik i njegovi politički dogovori sa Slovencima. Radi se o ciljanom političkom uništavanju jednog domaćeg poduzetnika i proizvodnog projekta, odnosno o šteti od gotovo 53 milijuna eura. Slučaj je trenutno podignut na najvišu međunarodnu razinu, i predmet je istrage i u Njemačkoj i u Austriji, te smatram da je samo pitanje vremena kada će Hypo banka na kraju morati obeštetiti Novkovića i njegovu firmu. Zapravo u desetogodišnjem istraživanju Afere Hypo nisam vidio čišći i jasniji slučaj, u koji su korupcijskom spregom umiješane sve institucije u kriminalno klupko s Hypo bankom; od Vlade RS-a, Dodika, Okružnog tužiteljstva Banja Luka, Glavnog tužiteljstva RS-a, Specijalnog tužiteljstva, Agencije za bankarstvo RS-a, Ministarstva financija i brojnih drugih institucija. Ovo je ogledni primjer korupcije u Aferi Hypo, i što je još bitnije slučaj koji je potpuno dokumentiran tisućama stranica dokumenata. Koliko mi je poznato uskoro se zbog tog slučaja pokreće i postupak protiv RS i BiH pred Europskom komisijom, te Antimafijaškim odborom Europskog parlamenta, što će dodatno otežati proces pridruživanja BiH Europskoj uniji, jer je dokaz ne samo nefunkcioniranja institucija i pravosuđa, nego i dokaz osnovne pravne, imovinske i financijske nesigurnosti privatnih investitora u RS-u, što je u EU jedan od glavnih indikatora da neka zemlja, u ovom slučaju BiH, nije spremna za članstvo u EU.
-U RS se dugo smatralo da ste i vi na platnom spisku ovdašnje vlasti jer su mediji bliski Vladi RS često citirali vaše navode , odnosno saopštenja koja je davao Ekspertski tim Jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala. Šta je danas sa Timom?
To je zapravo čista glupost. Takav je dojam bio prije svega jer je član tog tima bio i Dževad Galijašević, čovjek s Dodikovih platnih lista. Osobno nikada nisam imao nikakve veze s Dodikom, niti s institucijama RS-a, niti bilo kojim segmentom vlasti u RS, osim što sam na nekim slučajevima surađivao s policijom RS kako bi im pomogao riješiti neke slučajeve, što nikako ne smatram spornim. Nikada nisam niti od jedne institucije u RS primio nikakav novac, tako da su to bile glupe pretpostavke bez ikakvih temelja. Danas je taj tim praktički blokiran u radu upravo zbog Galijaševića koji je spriječio izjašnjavanje Tima o Slučaju Dodik Hypo, te se pozivao na to da ga Dodik plaća i da će ostati bez egzistencije ako se tim jasno postavi u tom slučaju. Time je tim dokle god je Galijašević član tog tima izgubio svaki smisao i kredibilitet.

AUTOR TEKSTA :
Domagoj Margetić

OBRADA :
Zdenko Bajo

CLANAK 277

Prošle godine sam vam govorio da ću srušiti Bobara, a ove da rušim Dodika!
Samo je pitanje dana kada će završiti na robiji.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)



SUDSKA POLICIJA U BIJELJINI

(Sadržaj zahtjeva)

Obavještavam vas da je Osnovnom sudu u Bijeljini dostavljena tužba za utvrđenje diskriminacije, kojom se traži od suda da konstatuje, kako je prema meni izvršena diskriminacija od strane državnih organa po više osnova!
S obzirom da je jedan od događaja koji sam naveo postupak sudskog policajca Maksimović Gorana 21.08.2012. iza koga je stala komanda sudske policije iz Banjaluke okarakterisavši ga zakonitim, time njegov postupak nije djelo pojedinca nego radnja države...
S tim u vezi zahtijevam da mi se dostavi dokument u kome pomenuti sudski policajac iznosi svoj stav o tom događaju, odnosno da li je potvrdio moje navode da je "ZGUŽVAO DOKUMENTE I KRENUO DA IH BACI U KANTU ZA OTPATKE ILI JE TO NEGIRAO"???
Nadalje vas obavještavam da je sudu dostavljen disk sa audio zapisom dijela tog događaja na kome se jasno čuje šta izgovara pomenuti policajac, te još jedan dio mog razgovora sa drugim sudskim policajcem!
Ostatak tonskih zapisa na kome su zabeleženi kompletani događaji i razgovori će biti dostavljen na pripremnom ročištu, te po potrebi i ostali koje imam, kako sa tužiocima, inspektorim i pripadnicima sudske policije!
Pomenuti snimak, koji je već u posjedu suda, te proslijeđen i izvan zemlje, namjerno nisam dostavio sudskoj policiji prilikom pritužbe da bih "dao sudskom policajcu priliku" da bude častan i kaže istinu ili da da lažnu izjavu...
Šta se od toga desilo već je poznato komandi sudske policije a od vas očekujem da poštujete zakon i dostavite mi dokument koji tražim, kako bih ga predao sudu. Alternativno preko ZOPP imam mogućnost da tražim od suda naredbu po službenoj dužnosti, koja se primjenjuje ukoliko državni organ odbija poštovanje zakona!
Više puta sam isticao da ne želim bilo kom pripadniku sudske policije da krivično odgovara zbog primjene nezakonite naredbe, pa ni sada nemam interesa da negativne posljedice zadese niti tog policajca pa ni bilo koga iz tužilaštva zato što ste svi skupa bili prisiljeni na poslušnost tajkunskoj mafiji.
Tužilaštvu je poznato da sam još prije 2 mjeseca proslijedio 520 stranica dokaznog materijala izvan zemlje, timu koji je nedavno pokrenuo istragu u Minhenskom tužilaštvu.
Prošle godine sam vam govorio da ću srušiti Bobara, a ove da rušim Dodika!
Samo je pitanje dana kada će završiti na robiji.
Stoga mi je poslije 3 godine skrivanja omogućeno da dobijem ono što je bio uzrok naredbe da mi se zabrani pristup! Fotografije sa obdukcije ubijenog djeteta.
Možete se lično uvjeriti na poleđini ovog zahtjeva zašto je od vas i tužilaštva traženo da kršite ustav!

ZA KOJI NOVAC, ZA KOLIKU PLATU ???
A SAD ĆE BITI 10% MANJE !
TO JE NAGRADA TAJKUNA ZA PRIKRIVANJE KRIJUMČARENJA I UBISTVA...
Pozivam sve državne službenike da rade isključivo prema zakonskim odredbama i prestanu sa izvršavanjem naredbi mafijaškog režima!
Njihov pad je blizu, a tada će se postaviti pred sudom pitanje svačije odgovornost...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 276

Diskriminacija, šikaniranje, otimanje prava garantovanih Ustavom i zakonom, i brutalno gaženje ličnosti i dostojanstva, posebno imajući u vidu de se vrše sa ciljem prikrivanja ubistva djevojčice ubijene sa svega osam godina, svakoj osobi bi nanijeli psihički bol, što je jedan od zakonom opisanih vidova štete, a tuženi to čine od početka 2010 godine neprekidno i nemaju namjeru da prekinu sa time, jer ih dokazi koje imam vode direktno na robiju, zbog ubistva, krijumčarenja, prikrivanja tih djela...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039976 12 P

TUŽBA /(DOPUNA TUŽBE)

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 1)

DANKO BOROVČANIN (NAČELNIK SUDSKE POLICIJE)
NEZNANIH JUNAKA 5/26 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC)
OT BIJELJINA / VUKA KARADŽIĆA 3 / 76300 BIJELJINA

Vrijednost spora:

30000 KM


DOPUNA TUŽBE

Smatram da je sve što je Sud tražio da dopunim, već bilo sadržano u tekstu tužbe, sem privatnih adresa, ali postupam po Rješenju i shodno članu 336 ZOPP-u dostavljam ovaj podnesak kao dopunu, na već dostavljenu tužbu...
Dana 28.06.2012. Osnovni Sud je doneo Rješenje, pod navedenim brojem, koje mi je dostavljeno 04.07.2012.
Tim rješenjem se nalaže da navedem, citiram:
- ko je tužilac i njegovu adresu
- ko su tuženi i njihove adrese
- kog vida je tražena nadoknada u tužbenom zahtijevu
- te da se uredi u skladu sa članom 53 ZOPP-u

Kako su dakle moje ime kao tužioca i adresa navedeni na kraju tužbe, uz svojeručni potpis, na osnovu čega mi je Sud bez poteškoća dostavio rješenje, smatram da je taj zahtjev neumjesan i neosnovan!
Adresa je takođe navedena i u prijedlogu za oslobađanje od troškova postupka, koji takođe nije primjećen, niti registrovan kao ni prilozi po tom prijedlogu, te mi je neosnovano i suprotno zakonu upućena opomena za plaćanje takse, bez ikakvog izjašnjenja o prijedlogu, čime je pogaženo zakonom predviđeno pravo...
Tako Sud "ne zna" ko je tužilac i njegovu adresu, ali vrlo dobro zna kome treba poslati prijetnju o prinudnoj naplati, što shvatam kao pristrasnost i podršku tuženima, te sugerišem postupajućoj sudiji da konstatuje grešku i sama zatraži svoje izuzeće! Ukoliko to ne učini, ja neću preduzimati nikakve radnje da to sam učinim niti usmeno niti pismeno i pretpostaviću da je greška vezano za zagubljeni prijedlog slučajna i tehnička, zbog ogromnog materijala, kojima su opterećene službe Suda...
Primjedba vezano za adrese tuženih, (ali ne i za imena, koja su jasno navedena) je umjesna i osnovana! No skrećem pažnju sudu da sam tužene odredio po njihovim funkcijama koje obavljaju u istoj zgradi gdje se nalaze prostorije suda, jer mi privatne adrese nisu poznate! U međuvremenu sam saznao adresu jednog od tuženih Borovčanin Danka, ali adresu Kovačević Novaka ne mogu dobiti ni na koji način.
Podsjećam da je razlog za ovu tužbu upravo nezakonito i diskriminatorsko postupanje Kovačević Novaka, koji između ostalog zabranjuje predaju bilo kog dokumenta, dokaza, podnošenje prijave meni i svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, pošto je lično učestvovao u prikrivanju tog zločina, i krijumčarenju Gavrila Bobara koje se obavljalo za vrijeme ubistva! Narko mafija je tada uplaćivala novac u Bobar banku, od čega je nedavno otkriveno preko 4 miliona KM, poslije mojih dojava istražnim organima izvan zemlje.
Naravno ni na Zahtijeve za pristup informacijama mi se ne odgovara uopšte, a kako je isti učestvovao u grupi koja me je lažno optužila za Ugrožavanje sigurnosti, kada su saznali da imam dokaze o njihovim zločinima, te poslali policiju da mi to otme, moj pokušaj da tražim adresu bi bio iskorišten za "dokazivanje" planiranja izvršenja neke od prijetnji opisanih u članu 169 KZ-a! Dakle kako je meni nemoguće doći do te adrese, navešću mjesto zaposlenja kao službenu adresu!
Što se tiče vida nematerijalne štete, jasno sam opisao radnje koje su povrijeđivale moje dostojanstvo, citiram dio iz tužbenog zahtjeva: (dužan je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane izdavanjem neustavne, nezakonite i fašističke naredbe, diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu dostojanstva) te naveo u obrazloženju pravnog osnova i relevantni član iz ZOO, "Šteta" koji objašnjava da je jedan od vidova štete i nanošenje psihičkog bola!
Dakle ako iz svega ovoga nije jasno, iznosim suštinu: Diskriminacija, šikaniranje, otimanje prava garantovanih Ustavom i zakonom, i brutalno gaženje moje ličnosti i dostojanstva, posebno imajući u vidu de se vrše sa ciljem prikrivanja ubistva djevojčice ubijene sa svega osam godina, svakoj osobi bi nanijeli psihički bol, što je jedan od zakonom opisanih vidova štete, a tuženi to čine od početka 2010 godine neprekidno i nemaju namjeru da prekinu sa time, jer ih dokazi koje imam vode direktno na robiju, zbog ubistva, krijumčarenja, prikrivanja tih djela, podrške pranju narko novca od strane klana Šarić, koji je u poslednjih 10 dana izvršio dvije likvidacije u Beogradu dizanjem eksplozivom u vazduh, a ovde ga podržavaju između ostalih i tuženi sprečavajući me da o svim tim djelima dostavim dokaze...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 275

Suština je da je tužena strana, učestvovala direktno ili indirektno u ubistvu djevojčice Ivone Bajo, osmogodišnje ćerke tužiteljke, a u svrhu prikrivanja tog ubistva, od strane organa tužene, izvršeno je više krivičnih djela i nanesena materijalna i nematerijalna šteta tužiocu Budimki Bollin Bajo...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KM


1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.
(2) Ako je šteta nastala zbog smrti ili teške tjelesne ozljede, nadležan je, pored suda iz stava 1. ovog člana, i sud na čijem području tužilac ima prebivalište, odnosno boravište.

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
1) da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 2000000 (dva miliona) KM, odštete zbog smrti bliskog lica, (ubistvo djevojčice Ivone Bajo)!
2) da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 1000000 (jedan milion) KM, odštete zbog pretrpljenih duševnih bolova uzrokovanim omalovažavanjem, ponižavanjem, diskriminacijom, prema tužilji i članovima njene porodice u periodu od 23.07.2009. do 01.02.2010. kada je zvanično okončana lažna istraga!
3) da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 2000000 (dva miliona) KM, odštete zbog pretrpljenih duševnih bolova uzrokovanim omalovažavanjem, ponižavanjem, diskriminacijom, povredama ugleda, časti i slobode, tužilji i članovima njene porodice, te naneseni strah i traume, u periodu od 01.02.2010. do novembra 2012. odnosno do dana podnošenja ove tužbe!
Ukupna suma u pogledu glavne stvari je dakle navedenih 5000000 KM, sporednih potraživanja nema, a nadoknadu za troškove postupka ne tražim s obzirom da postoje zakonski uslovi za oslobađanje od sudske takse!
Svaka od stavki (1-3) će biti posebno dokazivana, i samo u slučaju da se dokažu sve, odšteta suma bi bila 5000000 KM. što će biti na Sudu da ocijeni.
Dokazi za tačke 2 i 3 su direktni, dok je to što su ograni tužene aktivno učestvovali u prikrivanju dokaza, falsifikovanju i uništavanju, posredan ali podjednako jak dokaz da su za taj zločin i odgovorni...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Suština je da je tužena strana, učestvovala direktno ili indirektno u ubistvu djevojčice Ivone Bajo, osmogodišnje ćerke tužiteljke, a u svrhu prikrivanja tog ubistva, od strane organa tužene, izvršeno je više krivičnih djela i nanesena materijalna i nematerijalna šteta tužiocu Budimki Bollin Bajo...
Osnova svega je dakle ubistvo djevojčice Ivone, koje su kriminalci zaposleni u institucijama vlasti, prije svega tužilaštva, pokušali da prikriju, koristeći se svim sredstvima. Tako je za vrijeme fiktivne istrage tužilac OT Bijeljina Stjepanović Danica, iako joj je to dužnost, odbila da uzme izjavu od gradjanina, ujaka ubijene djevojčice, jer je to kvarilo njen plan da prikrije ubistvo, a ista, (postoji audio zapis, koji će biti dostavljen na pripremnom ročištu u digitalnom obliku, skupa sa svim sličnim dokazima) jasno pokazuje da ne zeli razgovor sa osobom koja joj je predhodno dostavila materijal na disku, koji ukazuje da se radi o ubistvu...
Istovremeno se javnosti plasira vise laži i falsifikata, o kojima sada nece biti riječi, a takodje se izbjegava razgovor sa majkom ubijenog djeteta, sve sa ciljem da se zločinački plan nesmetano izvrši. Finalizacija toga je sramno Obavještenje o nesprovođenju istrage, (dokaz u prilogu) na CIJELIH 10 redova teksta. Tom prilikom je od strane Sudske policije, a po nalogu OT Bijeljina onemogućen pristup dokumentaciji, kako bi se podneo adekvatan prigovor, i kako ne bi bile otkrivene sve kriminalne radnje državnih organa usmjerene na prikrivanje ubistva.
No prikrivanje ubistva je počelo već prvog dana kada se dozvoljava kamionu koji je dovezao "neku robu" u firmu "Univerzal" čiji je vlasnik Gavrilo Bobar, pripadnik režima, da pobjegne sa lica mjesta, a niti u jednom dokumentu se ne navodi da je uopšte postojao! Tek poslije saznanja porodice o tome i zahtjeva tadašnjeg punomoćnika tužilje g. Tomića, dolazi do rekonstrukcije kretanja kamiona i njegovog fotografisanja!
Ispostavilo se da je kamion bio tehnički neispravan, sa rezervoarom našpanovanim trakama, upravo na visini, koja odgovara položaju rane na tijelu djevojčice, što se može vidjeti na slici gdje su prikazani kamion i trake u prilogu!
Naravno to "nije bilo poznato" za vrijeme obdukcije, pa iako je opisano više unutrašnjih povreda, (prilog patologija) i jasno izražen stav da je to mogao nanijeti čvrst mehanički predmet, a nikako labava i elastična žica, pokušava se sa falsifikatom i traži mišljenje drugih vještaka, od kojih se skrivaju sve te evidentirane povrede!
Lažno se predstavlja da je djevojčica preminula, pošto je pala sa bicikla i nabola se na žicu od korpe! Da je to monstruozna laž vidi sa na fotografiji mjesta zločina, gdje postoji više krvavih mrlja prije pada u dužini od bar 10 metara. U cilju realizacije tog falsifikata, forsiraju se slike korpe i mjeri žica!
To što su tada koristili da sabotiraju istragu, vratilo se kao bumerang, jer će pomoći da se u potpunosti raskrinka zločinački plan! Na slici ispod već pomenute sa krvavim mrljama, vidi se da širina žice iznosi 3 milimetra!
No povrede koje je konstatovao patolog nikako ne odgovaraju toj dimenziji! Snimci obdukcije u prilogu pokazuju da se radi o kanalu dužine oko 20 milimetara dubine bar 7 centimetara u tijelo!
Slika broj 1 prikazuje površinski rez i to je jedini element koji je imao vještak trasolog, pri analizi! Razgovor sa vještakom će biti takođe dostavljen u digitalnom obliku, a sada je u prilogu transkript razgovora. Na slici 2 obducent pokazuje da je kroz kožu napravljen kanal i neshvatljivo na slici 3 vidljivo je da je famozna žica od 3 mm, "probila" čak i kost, te napravila kanal, kroz koji može da prođe skalpel.
Dimenzije tog kanala su vidljive na slici 4, gdje se vidi da je jedva nešto širi od debljine skalpela, a obdukcijom je ustanovljeno da se radi o svega 1 milimetar! I na kraju na slici 5 ponovo kanal, ali kraći, što asocira da se predmet uzročnik povreda, sužava prema vrhu i možda čak završava oštricom!
Napominjem da su ovi snimci skrivani od tužilje gestapovskim metodama, te je tek poslije više od tri godine došla u njihov posjed! Kako bi i osnovcima bilo jasno da žica od 3 mm prečnika ne može proći kroz otvor od svega 1 mm, niti kroz tkiva i kosti praviti kanale kakvi se vide na slikama, jasno je i zbog čega su činjena tolika krivična djela u međuvremenu, samo da bi fotosi ostali tajna za javnost!
No, osim što je tokom same istrage izvršeno više krivičnih djela, sa time se nastavlja još intenzivnije po obustavi istrage. Iako je ZKP predvidio obavezu tužioca da analizira sve nove informacije, to se uporno izbjegava i čak zabranjuje pristup članovima porodice, kako ne bi mogli dostaviti materijal, što je pravo predvidjeno zakonom.
Tako je još u februaru 2010. tužilastvu predat prvi materijal (u pisarnici, dok se direktan razgovor i davanje izjave izbjegava konstantno već 3 godine, sa ciljem da se ti dokazi "zagube"). Taj prvi, materijalni dokaz je torba koju je djevojčica nosila preko ramena u trenutku ubistva. Jasno se vidi na slici, u prilogu, a taj dokaz je u depou suda, da je kaiš iste presječen. Komad nedostaje, a veći dio ostatka je opran jakim hemijskim sredstvom, da bi se uklonili tragovi ubistva. Sve te podatke servis mafije OT Bijeljina je krio za vrijeme navodne istrage...
Naravno i danas skoro 3 godine kasnije, niko iz ove mafijaške vlasti nema odgovor na to, zašto je torba u takvom stanju i ko je presjekao kaiš, ko je isti oprao i zašto je to sakriveno od porodice i javnosti???
Materijalni dokaz, torbu, koja se vidi u kakvom je stanju, uklanja portir, te je inspektor i tužilac, uzimaju iz vozila, ostavivši sve druge predmete. Kako je došlo do presjecanja kaiša, gdje je nestao dio, i zašto je isti većim djelom izmjenjena boje, (opran), ne samo da nije odgovoreno, nego se predmet skriva i od porodice i vještaka!
Pokušajte samo da zamislite šok, koji je doživjela tužilja, vidjevši da je materijalni dokaz ubistva, sakriven, onako presječen, bez dijela i opran benzinom, vjerovatno da se uklone tragovi ubistva...
Jedina reakcija OT Bijeljina je bila da se naloži Sudskoj policiji, sprečavanje pristupa tužilaštvu, prije svega ujaku djevojčice, kao svjedoku i zastupniku majke ubijene djevojčice, a u kasnijem periodu se pokušalo lažnom prijavom, oteti sve što ukazuje na njihove kriminalne aktivnosti, tako što su izdejstvovali nalog za pretres i odnošenje računara...
Sa polaznom pretpostavkom da je prikrivanje dokaza izvršeno bez znanja tužioca, više pute se o tome obavještava i traži razgovor sa njim, usmeno i pismeno! Zahtjev tuziocu je samo jedan od dokumenata, koji to dokazuju. Kada je postalo očito da je tužic Stjepanović, upravo taj kriminalac, koji je sakrio te dokaze, obavještava se više puta ured Glavnog okružnog tužioca, a dokumenti "Obavjestenje i zahtjev" to takođe dokazuju.
Ovaj dokument je sačinjen u vrijeme, kada je već odavno bilo jasno da je glavni tužilac Kovačević Novak, kriminalac, koji je dao aktivan doprinos prikrivanju ubistva, i namjena mu je bila upravo da bude korišten kao dokaz na sudu.

Naime kako se konstantno dolazilo do novih dokaze o ubistvu i kriminalu drzavnih organa, kao dokaz tome je izjava vještaka dr. Busarčevića, iz koje se jasno vidi da su mu iz OT Bijeljina namjerno uskratili, (sakrili - falsifikovali) podatke o unutrašnjim povredama, koje je djevojčica imala, sa namjerom da se vještak navede na pogrešan zaključak i potvrdi monstruozni plan tužene RS.
Kako je taj snimak predat 5 dana ranije načelniku kriminalističke policije g. Teodorović Aci, sa kojim je postignut dogovor da na osnovu njega i još nekih dokaza podnese Zahtjev, za saslušanje tužioca, bilo je za očekivati da će kriminalci na sve načine pokušati da spriječe predavanje tog materijala u tužilaštvu.
Kako je jasno istaknuto i Sudskoj policiji, kao "kuriru" i OT Bijeljina, kao primaocu poruka da ćemo donijeti nove materijale i insistirati na stavu tužilaštva po pitanju dosada dostavljenih dokaza, postaje očito da je nezakonito hapšenje gdje. Budimke 10.08.2010. bilo smišljeno i planski izvedeno ne samo sa ciljem da se spriječi dostava novih dokaza, nego i čin osvete za neposredno predate prijave.
Sutradan po tom dogadjaju, pomenuti načelnik policije je pronadjen mrtav u sumnjivim okolnostima. Nikada nije izvrsena autopsija, a šta se desilo sa materijalom koji mu je dostavljen pred smrt je tajna, koju je odneo u grob...
Dakle, iako je nesporno pravo gradjanina da podnese krivičnu prijavu, to je brutalno spriječeno od strane kriminalaca, koji su naložili to nezakonito hapšenje Sudskoj policiji. Ističući prije svega korektnost svih pripadnika sudske policije, mora se istaći da je u tekstu Zahtjeva sudske policije izneseno namjerno više laži, sa ciljem da nam, se nanese šteta i izdejstvuje osudjujuća presuda, kako bi se "dozvali pameti" i odustali od borbe protiv mafije iz vlasti...
Detalji o tome će po potrebi biti dokazivani na sudu, a na osnovu zvanične sudske dokumentacije...
Tom prilikom je uskraćeno gdji Budimki da pozove advokata, a nije dozvoljeno ni iznošenje odbrane, sa obrazloženjem da sudija nema namjeru da ostaje dugo poslije 15 sati. Očito pravni argument...
Na tu kriminalnu presudu je naravno uložena žalba, koja sada neće biti predočena, ali će po potrebi biti korištena u sudskom procesu. Krajem 2010. Okružni sud donosi Rješenje kojim konstatuje nezakonitosti od strane državnih organa izvršenih tom prilikom i obustavlja postupak ("Oslobadjanje" u prilogu!.
S obzirom da su ranije bili upozoreni da je sprečavanje građana u ostvarenju prava predviđenih zakonom krivično djelo, očito je da su te nezakonite radnje bile izvršene namjerno, sa unaprijed razrađenim scenariom...
S tim u vezi ističem da je došlo do nezakonitog i neevidentiranog zadržavanja tužilje, što se lako vidi iz slijeda događaja iz zvaničnih dokumenata! Naime, vidljivo je da je vrijeme navodnog izvršenja prekršaja 8:30 do 9:00, dok je početak suđenja od strane suda zabeležen u 13:55.
U tih oko 5 sati između ta dva termina, tužilja se nalazila u praktično, privatnom zatvoru, u prostoriji oko 4 metra kvadratna, na spratu Suda za prekršaje, pod nadzorom, odnosno stražom Sudske policije!
Ne postoji dokument o lišenju slobode, niti o otpustu, no formalno je tužilja bila zarobljena i bez mogućnosti da pozove advokata, iako je to zahtijevala. Očito je time prekršeno njeno pravo na odbranu, a za to vrijeme su odgovorni za to nezakonito zadržavanje, smišljali šta da urade i pisali Zahtjev, sa lažnim sadržajem...
Tužilji tada nanesena šteta odnosi sa na duševni bol, povredu ugleda i časti, slobode i prava, te doživljenog poniženja, a sve sa ciljem, kako bi se "dozvala pameti" i nikada više se ne usudi, postaviti pitanje o smrti jedinog djeteta i pogotovo ne pokušavati donijeti dokaze o tome...
Bezakonje i kriminal institucija tužene sa nastavio u narednom periodu, kada nam je onemogućeno da dostavimo dokaze do kojih smo u međuvremenu dolazili! To je dugo bilo prikriveno, pa je čak tokom hapšenja, koje je opisano, ta činjenica izostavljena.
Jedan od elemenata na koji se pokušala skrenuti pažnja tužilaštvu, sem navedenih je i to da je kamion koji je pobjegao sa lica mjesta dovezao švercovanu robu, jer je po izjavama vozača od 4 paketa, do jutra ostao samo paket! Šta je bilo u nestala 3 paketa nije ni važno za ovu tužbu, ali je jasnije zašto je sve sabotorano, ako se zna da je početkom 2012 otkriveno da je narko mafija u više navrata prala kokainski novac u Bobar banci istog vlasnika...
Iz svega ovoga je lako dokazivo ne samo da je cerka Budimke Bollin Bajo ubijena, nego i da je organizovanim djelovanjem kriminalaca iz ograna vlasti tužene Republike Srpske, izvršeno više krivičnih djela sa ciljem da se ubistvo prikrije, a kao posledica toga je šteta, nanesena tužiteljki.
Međutim tokom sudske rasprave, održane u Bijeljini 19.08.2011. svjedoci izjavljuju da postoji USMENA NAREDBA, o zabrani pristupa i ostvarenja bilo kog prava, svim srodnicima ubijene djevojčice: ("ZAPISNIK SAŽETAK"). Time je jasno da je postojao plan za nezakonito hapšenje, te da je razlog naveden u zahtijevu "OVOM PRILIKOM NIJE MOGAO DA IH PRIMI", gnusna laž!
Dakle već 3 godine postoji naredba, kojom se tužilja svodi na nivo životinje, jer joj se otimaju zakonom garantovana prava da lično ili putem zastupnika dostavi materijal o ubistvu svog jedinog djeteta, na zakonom propisani način, te da dođe do istine o tome kako je Ivona Bajo izgubila život!
Naredba o zabrani pristupa i ostvarenja bilo kojih brava svima iz porodice Bajo nikada nije povučena te se teror, diskriminacija, ponižavanje i maltretiranje protežu na 3 godine, tokom čega se prvenstveno prikriva dokumentacija. Iako su službenici tužene konstantno upozoravani da krše Ustav i više zakonom garantovanih prava, zastupnik tužilje je zadržan na ulazu u zgradu i uhapšen i 05.09.2012. umjesto da preuzme materijal tražen još prije skoro 3 godine! No pritisnuti snagom dokaza, koji se probijaju na više frontova organi tužene donose rješenje, da se zastupniku predaju čak i snimci obdukcije, a dio njih je prezentovan uz tužbu, dok će svi snimci biti predati u izvornom digitalnom obliku na disku u zakonom predviđenom roku!
Tokom procesa, biće dokazano da su službenici tužene, nanijeli nematerijalnu štetu i duševni bol, tužiteljki, kršeći njena prava i ponižavajući je, varajući, obmanjujući, te prikrivajući dokaze o ubistvu njenog jedinog djeteta, a osim 3 navedena hapšenja u protekle 3 godine više od 100 puta je zastupnik tužilje spriječen a nekad i ona lično da ostvari prava garantovana zakonom, što znači da je tretirana ne kao ljudsko biće, nego kao stoka koju tužena može da vara, laže, diskriminiše, meltretira, ponižava, a sve da bi prikrila počinioce ubistva i razloge za to.
S tim u vezi, i definitivan popis svjedoka, trenutno ne može biti poznat, ali navodimo orijentacioni spisak:
STJEPANOVIC DANICA, KOVACEVIĆ NOVAK, GRUHONJIĆ MUHAMED, SIMIC VIDAK, PRODANOVIĆ DANKA, BUSARČEVIC MIROSLAV, VISNJIC RANKO, PETRIČEVIĆ DRAGISA, BOROVČANIN DANKO, MIRIĆ ZORAN...
Očekujemo da će težina već predočenih dokaza, stimulisati tuženu na dogovor, tako da neće biti potrebe iznositi te dodatne dokaze, i druge koji u ovom trenutku taktički nisu predočeni!
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
5000000 (pet miliona) KM
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Tužena Republika Srpska, odgovorna je za nematerijalnu štetu nanesenu tužilji, te se od nje traži nadoknada te štete.
Član 17. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanose službeno lice ili državni organ, odnosno organizacija koja vrši javna ovlašenja. Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode, ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrena prava.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Član 206 Postojanje krivice (ZOO)
Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Tužilja Budimka Bollin Bajo, povremeno boravi u porodičnoj kući, (Majke Jevrosime 20 u Bijeljini), na kojoj adresi je konstantno i punomoćnik Zdenko Bajo, a u poslednjih 20 godina, je kao podstanar na privremenom radu, boravila na više lokacija. Trenutno je u iznajmljenom stanu u Cirihu, a adresa je na dnu dokumenta.
Adresa zastupnika tužene je navedeno na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina!
Postoje samo dvije opcije! Ili je Republika Srpska kriminalac, ubica i monstrum ili ima među svojim službenicima pripadnike organizovanog kriminala. Potezi organa tužene će dati odgovor na pitanje, šta je od toga istina...
U prilozima je dio dokaznog materijala, dovoljan da dokaže krivicu i odgovornost tužene, a ako se ne prihvati odgovornost, shodno članu 77, ZOPP-u, predočiće se materijal o onim dijelovima tužbenog zahtijeva, koji se eventualno budu osporavali!

PRILOZI TUŽBE


OBAVJEST
PATOLOGIJA
SNIMCI OBDUKCIJE
PUNOMOĆ
OBAVJEŠTENJE I ZAHTJEV
OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA

SLIKA KAMIONA I TRAKE
FALSIFIKOVANJE MJESTA ZLOČINA
IZJAVA VJEŠTAKA
ZAHTJEV TUŽIOCU
ZAHTJEV SUDSKE POLICIJE
ZAPISNIK SAŽETAK


BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) KIRCHENFELD 65
8052 ZURICH
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 274

U svim nivoima vlasti je mali procenat kriminalaca, ali na uticajnim pozicijama, kojih se svi ostali plaše i ne smeju ili nemaju moć da im se suprotstave! Pozivam sve državne službenike, posebno sudije da rade po zakonu i ne pružaju podršku mafiji. Meni ne treba ničije razumjevanje, ničija pomoć niti olakšavajuće okolnosti! Samo tražim da se poštuje Ustav i zakoni ove zemlje, a ja ću se protiv režima koji je napao moju porodicu, štiteći mafiju koja je ubila Ivonu, boriti isključivo primjenom važećih zakona, za razliku od njih koji misleći da će me uplašiti, krše konstantno zakon!

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU SUDA
PREKRŠAJNOM ODJELJENJU (PO PREDMETU: 80 1 Pr 007070 12 Pr)

Dokument je osim postupajućem sudiji namjenjen i predsjedniku suda te stoga odmah navodim razlog za to!
Predlažem da se pretres zakazan za 03.12.2012. u 10:15, soba br 4, snima tonski, ukoliko postoje tehničke mogućnosti! Razloge za ovaj prijedlog ću obrazložiti u nastavku, a ako Sud ne uvaži prijedlog, tražim da se to u zapisniku navede!
Radi se dakle o montiranom procesu, jer takozvani državni organi već 3 godine brutalno krše Ustav i zakone, diskriminišu, maltretiraju i ponižavaju moju porodicu i mene, pošto su već ubili osmogodišnju Ivonu Bajo, prilikom šverca mafijaškog režima, (tiranin i diktator Milorad Dodik i njegova banda tajkuna kriminalaca)! Potom su ta teška krivična djela pokušali da prikriju, preko pripadnika mafije iz policije i tužilaštva.
Samo krijumčarenje je izvršeno u firmu poslanika mafijaške vlasti, te je zato i stigao nalog za sabotiranje istrage. No u tome nisu uspjeli jer sam potpuno razotkrio falsifikate i krivična djela prije svega tužioca, a fotografija jednog od dokaza će kako je navedeno biti korištena kao dokaz protiv mene. Nepoznato je samo šta su švercovali, jer imam izjavu vozača da su dovezli 4 paketa i direktora da je ujutru bio samo paket. 3 paketa "nečega" su nestala tokom noći, a šta je u njima bilo može se naslutiti poslije otkrića transakcije narko mafije u banci istog poslanika...
Kako sam u dostavi dokaza sprečavan još od 2010. proslijedio sam materijal izvan zamlje, a po dojavi Interpola, otkriveno je da su pomenute transakcije obavljane još od 2008! Zato je sada glavni cilj mafije da me spriječi dostaviti dokaze o krijumčarenju prilikom ubistva, da se nikako ta tri paketa ne nađu u blizini istrage pranja novca!
Stoga fašistička naredba mafijaške vlasti da je:
ZDENKU BAJI I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO ZABRANJEN PRISTUP U OT BIJELJINA
nastavlja da se sprovodi od strane korumpiranih kriminalaca iako je u suprotnosti sa Ustavom i zakonima, (član 16 iz Ustava RS).
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.

Prema meni i svim srodnicima se dakle provodi diskriminacija dostojna ideologa trećeg rajha, a na naredbu na kojoj se zasniva, ne samo da nisam mogao uložiti žalbu, nego mi nikada nije ni uručena! Nemam namjeru na pretresu izvoditi dokaze o najtežim krivičnim djelima kriminalaca iz vlasti koja sam pomenuo, jer imaju svrhu samo da otkriju pozadinu svega, kako sudu, tako i građanima, koji će ovo moći da čitaju na internetu! Za one koji žele da ostvare uvid u dokaze o tome kako je mafija falsifikovala čak i obdukciju ubijenog djeteta, postoji tekst sa fotografijama izvorno upućen u Ustavni sud, VSITV, SIPU i KT Sarajevo, a na web stranici "ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA" je i video zapis emisije OBN televizije, u kojoj se čita ta prijava i predočava dio snimaka:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Odbranu ću izvoditi u dva pravca i to zasnovano na članu 49 ZOP, stav 2:Sud ne može svoju odluku zasnovati na dokazima do kojih se došlo kršenjem ljudskih prava i sloboda na način opisan u članu 10 Zakona o krivičnom postupku.
Mafijaški režim koji pod kontrolom drži sve državne organe izdao je naredbu, kojom se krše ljudska prava, prava iz Ustava i zakona i ona je uzrok za događaj, koji je predmet pretresa, a kako sam se ja suprotstavio bezakonju drskih, bahatih i bezobraznih kriminalaca iz vlasti, braneći svoja prava, čast i dostojanstvo, Sud mora primjeniti Član 8. "Primjena odredaba Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku" konkretno članove KZ-a, "Nužna odbrana" i "Krajnja nužda"!
U ovom slučaju, kriminalac i ubica je država, no pravo na odbranu je neprikosnoveno, ma ko da je napadač, a meni je svejedno koliko protivnika ima i ići ću do kraja, a kad dođemo da Suda u Strazburu, tamo će se hiljade pripadnika režima svesti samo na pravobranilaštvo, koje nema nikakve šanse sa svim dokazima bezakonja koje imam...
Prava garantovana Ustavom su prava građana, a ne pripadaju tužiocu, policajcu, sudiji, ministru, predsjednika, da ih oni razrezuju, kad kako i kome hoće! Bezobrazluk mafije se ogleda u tome što otimaju prava građaninu i tjeraju ga da ide, inače će ga optužiti po članu 24 ZOJRM. Tako bi recimo "ovlašteno lice" moglo da mi otme novac ili naredi da skočim sa najvišeg sprata na beton, a ako se usprotivim, braneći pravo na život, protiv mene će podnijeti prijavu!
Takav banditizam se ne smije dozvoliti, a Sud ima obavezu da to spriječi (Zaštita prava član 5 ZOS):
Sudovi štite prava i slobode zajamčene ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost.
U dosadašnjim sličnim slučajevima ne samo da nije poštovana ova obaveza nego se sudska vlast pridružila kriminalcima koji su kršili zakon i prikrivala njihova krivična djela! Tako je upravo postupajući sudija Dragoljub Đurić, učestvovao u terorističkoj akciji u avgustu 2010, godine, kada smo prvo majka ubijene djevojčice i ja spriječeni nezakonito da podnesemo krivičnu prijavu, a onda smo nezakonito zarobljeni od strane komande sudske policije i pomenutog sudije u "privatnom zatvoru"!
To je stoga, što smo 5 sati držani pod stražom dvoje policajaca oba pola koji su se smjenjivali, bez potvrde o lišenju slobode i o otpustu, što je brutalno gaženje ustava. Sestri nije dozvoljeno da pozove advokata telefonom, a poslije 5 sati tokom kojih smo tretirani kao stoka bez ikakvih prava postali smo građani i počelo je suđenje!
Pošto je predstavnik sudske policije izveo svoj dio, a tek usput da dodam da nije uopšte imao ovlaštenje da podnese zahtjev, je sam pokušao da postavljajući pitanja dokažem kriminal državnih organa u nezakonitom sprečavanju podnošenja pravnog sredstva, što je krivično djelo iz KZ-a. Vrlo brzo sam prekinut od strane sudije, tretiran ponovo kao stoka bez ikakvih prava, koji je rekao citiram:
IMAĆETE PRILIKU DA IZNESETE ODBRANU, (vjerovatno misleći na žalbu) A JA NEMAM NAMJERU DA OSTAJEM DUGO POSLIJE 15 SATI!!!???
Dokazi o tom bezakonju su sastavni dio tužbe protiv RS, koja je takođe već dva puta sabotirana, "gubljenjem" prvo prijedloga za oslobađanje od takse, te "nestankom" dokaza! Pošto sam obavijestio predsjednika, sve je pronađeno...
Kako je tog dana bukvalno sve izvedeno uz brutalno pravno nasilje i defakto bez ijedne zakonite radnje, a u svemu je važnu ulogu imao sudija Đurić, osnovano sumnjam da će ponovo pokušati da me spriječi u izvođenju dokaza na način koji sam nagovjestio! Već sam imao iskustvo da postupajuća sudija Dević, u drugom pretresu, pošto je sama obavila izvođenje dokaza tužbe, a meni nije dozvolila da ispitujem svjedoke, kasnije lažno tvrdi da sam pokušao izvoditi dokaze o ubistvu, što u zapisniku ne postoji. Stoga je jedini siguran način da moja prava neće biti oteta od strane sudije, da se pretres snima tonski!
O nezakonitim radnjama pomenutih sudija obavjestio sam VSITV, i kompletan tekst objavio isti dan na internetu, pod naslovom "PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)":
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790
Prema datumu koji je automatski registrovan vidi se da je pritužba poslana 25.01.2012. a u obradi UDT-a je mogla biti tek kasnije! Inače sve ovo opisano o ulozi sudije Đurića, ja mali dio te pritužbe jer se veći dio odnosi na sudiju Dević. koja je demonstrirala mnogo veće bezakonje...
Nemam nikakvih iluzija da će UDT, inače beskorisni korumpirani organ, koji uopšte ne čita pritužbe građana, o čemu imam dokaze, "Povredu zakona od strane sudije" kažnjivo prema članu 376 KZ-a, tretirati kao bilo kakav prekršaj, ali je sve navedeno više nego dovoljno da jedan častan sudija sam zatraži svoje izuzeće! No kako to nije urađeno ni ja ne tražim izuzeće sudije Đurića, jer ne priznajem ni ovu lažnu optužbu niti legitimnost sudske vlasti, koja krši sopstvene zakone, niti me zanima kakva će biti presuda. Sve što mi je važno je da izvedem dokaze o nezakonitim kriminalnim i fašističkim metodima mafijaškog režima, ta sve proslijedim izvan zemlje kao i do sada, a materijal će poslužiti i za Strazbur, gdje će biti relevantna ljudska prava i slobode, a ne neke usmene naredbe kriminalaca iz tužilaštva!
Napominjem da ću koristiti pravo da ne odgovaram na pitanja, te neću odgovarati niti na jedno uključujući i informativna, jer među njima ima uvredljivih i neustavnih, a takođe i kao znak protesta zbog totalnog kriminala i bezakonja koje demonstrira režim! Pitanje "OD ČEGA ŽIVITE" u zemlji gdje su već redovi oko kontejnera, te "DA LI PRIHVATATE ODGOVORNOST" a navodno se smatram nevinim su slikoviti primjeri toga da ZOP nije u skladu sa pravima iz Ustava. Osim toga ovo suđenje je već sada neregularno jer su prekršeni i stavovi samog zakona:
Član 7. Lišenje slobode i jemstvo kao obezbjeđenje prisustva i plaćanja novčane kazne
(1) Policijski službenik ili drugo ovlašteno službeno lice može lišiti slobode lice koje je osumnjičeno za prekršaj, i odmah a najkasnije u roku od 12 časova izvesti pred sud, kako bi se obezbijedilo njegovo prisustvo u sudu pod sljedećim uslovima:
a) kada lice odbija ili nije u mogućnosti da otkrije svoj identitet; ili b) kada lice nije nastanjeno u Bosni i Hercegovini ili privremeno boravi u inostranstvu a postoji sumnja da može pobjeći kako bi izbjeglo odgovornost za prekršaj ili c) kada postoji opasnost da će lice nastaviti sa vršenjem prekršaja ili ponovo počiniti istovrsni prekršaj.
(2) Sud mora ispitati okrivljenog odmah a najkasnije u roku od 12 časova.
Ako sasvim zanemarimo činjenicu da su umjesto mene trebale biti uhapšene osobe koje su izvršile više krivičnih djela i propagirale fašizam, skrećem pažnju da prema zakonu, što je jasno iz navedenog člana, nisu postojali uslovi za lišenje slobode, jer je moj identitet utvrđen, a poslije tehničke obrade, radno vrijeme u OT Bijeljina je već odavno bilo završeno tako da nisam mogao ni tražiti niti dobiti bilo kakav dokument ili predati bilo šta u zgradi, te stoga ni "ponoviti prekršaj"! Zadržavanje do 01:30 narednog jutra, je očito bilo nezakonito i izvedeno sa ciljem da se slomi moja valja i otpor prema gestapovskim metodama tužilaštva, koje potpomaže i izvršava policija.
Osim toga, pogaženo je pravo na pravično suđenje, jer sam morao ako su me već lišili slobode biti izveden pred sud najkasnije za 12 sati! Kršenje zakona je izvršeno sa ciljem da se svjedoci pripreme, šta da "zaborave", šta da kažu ili slažu, (sudska policija je više puta lagala po naredbi kriminalaca iz OT Bijeljina), te šta obavezno treba da izjave bez obzira kakvo ja pitanje postavim! Izigravanje zakona jasno pokazuje da je suđenje neregularno i ovaj teror koji je domonstriran tog dana će biti osnov tužbe za utvrđenje diskriminacije, a svako eventualno kršenje prava na pretresu ću dodati u tu tužbu, do pripremnog ročišta, tako da ništa od ovog bezakonja neće ostati nekažnjeno i neutvrđeno...
Niko od prisutnih na suđenju ne može biti nepristrasan, posebno ne sudski policajci, koji su po naredbi demonstrirali teror i bezakonje, no svejedno ću da dokažem sve što imam u planu ako me sudija ne spriječi u tome!
Postupajućeg sudiju i sudsku vlast u cjelini tretiram zbog svega navedenog bezakonja i kriminala, a to je samo dio, kao saučesnike u prikrivanju ubistva, krijumčarenja, svih drugih krivičnih djela usmjerenih na sabotiranje istrage, napada na moju porodicu, nezakonito prisluškivanje i nadzor, poslije čega je pokušano i moje ubistvo, trovanjem 23.06.2010.
4 dana prije opisanog zarobljavanja tražio sam od načelnika kriminalističke policije dokumente o naredbi za nadzor nada mnom, te na osnovu dokaza koje sam im dao, (slike torbe i audio izjava vještaka o falsifikatima tužilaštva) da se ispitaju inspektor Marković i tužilac Stjepanović! Znajući šta donosimo u OT Bijeljina, spriječeni smo u tome uz sve navedene nezakonite radnje, a samo dan kasnije načelnik koji je obećao da će sve ispitati, navodno je doživio infarkt, te sahranjen bez autopsije! Na moj zahtijev za informacije, o tom događaju, nikada nije odgovoreno, a od strane OT Bijeljina se poslije negira nadzor nada mnom! Kako je Okružni sud odgovorio da nije izdao takvu naredbu, potpuno je jasno da je sve bilo nezakonito, a svjedok od koga je usmeno traženo da me prate, je pod zemljom!
Dakle, kada je utvrđeno moje kretanje, 3 mjeseca od pokretanja akcije, sipan mi je otrov u pivo!
Razumijem da sudiju ne zanima to što je mafija ubila jedno dijete, niti što se to pokušava zataškati! Nebitno je sudskoj policiji i to što me kriminalci kojima sam trn u oku, mogu izrešetati već sutra, ako ih ne zaustavim, a tu vijest bi tužilaštvo proslavilo kao novu godinu, no moje je pravo da se branim, i zahtijevaću svaki papirić koji je nezakonito prikupljan o meni i mom kretanju.
(Po istom scenariju, likvidiran je Milan Vukelić ispred zgrade MUP-a u Banjaluci, istina eksplozivom, no iako mafijaški režim prikriva ne samo to nego i mnoga druga ubistva, istragu ne mogu zatvoriti, te se prešlo na otrove, "srčane udare" i "poremećaje metabolizma", kako je stradala tužilac Milić Dijana, koja je stala na žulj tajkunima...)
Materijal o tom nadzoru je po dopisu CJB Bijeljina dostavljen tužilaštvu, te se suprotno zakonu, (Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama, član 23 Ustava RS) prikriva već treću godinu. Sve to je samo mali dio dokaza, koji imam, a poslao bi na robiju, desetine korumpiranih kriminalaca iz policije, tužilaštva, suda, skupštine, sve do vrhovnog bosa, trenutnog predsjednika RS!
U svim nivoima vlasti je mali procenat kriminalaca, ali na uticajnim pozicijama, kojih se svi ostali plaše i ne smeju ili nemaju moć da im se suprotstave! Pozivam sve državne službenike, posebno sudije da rade po zakonu i ne pružaju podršku mafiji. Meni ne treba ničije razumjevanje, ničija pomoć niti olakšavajuće okolnosti! Samo tražim da se poštuje Ustav i zakoni ove zemlje, a ja ću se protiv režima koji je napao moju porodicu, štiteći mafiju koja je ubila Ivonu, boriti isključivo primjenom važećih zakona, za razliku od njih koji misleći da će me uplašiti, krše konstantno zakon!
Ne zaboravimo da je fašistička naredba usmena, da ne bi ostao trag o njoj, ali je ipak dokazana, a krivična djela policajaca i sudija su zabeležena u zapisnicima! Narko mafijaške transakcije preko Bobar banke sam raskrinkao, što je uzrokovalo njegovo povlačenje, a sada rušim Dodika! Kad završi kao Sanader, pretposlednji dio mog zadatkea će biti završen. Poslednji je dostava dokaza o svakom kriminalcu koga sam detektovao i o njemu prikupio materijal...
Stoga od suda zahtijevam da mi omogući pravo na ispitivanje svjedoka i iznošenje odbrane. Ako svjedok bude pokušavao da kaže nešto što nije pitan, tražiću da se to ne unosi u zapisnik, te da se moja pitanje ne prepravljaju, kako bi se prilagodila odgovorima svjedoka!
Sva pitanja će biti relevantna i uglavnom pripremljena za odgovore sa DA ili NE, a ako sudija ne dozvoli odgovor na neko pitanje, zahtijevaću da se pitanje i stav suda unesu u zapisnik, kako bi drugostepeni sud imao potpun uvid.
Izbacivanje bilo kog pitanja, bez traga da je postavljeno je grubo falsifikovanje pretresa...
Takođe zahtijevam kopiju zapisnika i audio zapis, ako bude odobreno snimanje!

Naravno da sudija može koristeći zakon sile da mi ponovo otme prava, iako ističem da ću se prema svima odnositi sa uvažavanjem, no ako budem ponižavan od strane suda i budu oteta moja prava, to neću dozvoliti i ponovo ću se suprotstaviti teroru, silom zakona, koristeći se pravom na nužnu odbranu od nasilnika!
U tom slučaju najavljujem da ću odmah napustiti sudnicu, te preduzeti sve pravne korake, za utvrđenje diskriminacije i zaštitu svojih prava, a kada uskoro bude razbijen mafijaški lanac, (početkom oktobra je proslijeđeno 520 stranica izvan zemlje, što je poznato tužilaštvu, jer mi nikad ne bi dali snimke koje su krili 3 godine, da ne znaju, da je skrivanju kraj i treba hvatati bolje pozicije) svako ko je izvršavao krivična djela da bi pomogao mafiji, moraće da pred sudom odgovara zbog toga, a tad ću ja biti svjedok!
VJERUJEM DA NA TIM SUĐENJIMA NIJEDAN SUDIJA NEĆE SUSPENDOVATI PRAVO NA ODBRANU, ONIMA PROTIV KOJIH PRIKUPLJAM DOKAZE, ZATO ŠTO NEĆE DA OSTAJE DUGO POSLIJE 15:00 U SUDNICI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902