ČLANAK 457

Prema odredbama zakona, žrtva eventualne diskriminacije čak nije dužna dokazati diskriminaciju sa stepenom sigurnosti, već je dovoljno da učini vjerovatnim da je do diskriminacije došlo. Ako ispuni taj uslov, navodni diskriminator je dužan dokazivati da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.

TERET DOKAZIVANJA

Zakon o zabrani diskriminacije je specifičan zakon i osim što obavezuje hitnost postupka, propisuje i okretanje tereta dokazivanja, odnosno nalaže da tužena stranka, potencijalni diskriminator ima obavezu dokazati da diskriminacija nije izvršena. Shodno članu 32 Ustava RS, stav 1 ovaj podnesak će biti dostavljen i Predsjedniku suda kao prijedlog, (vezano za dio teksta pisan podebljanim slovima) s tim što ne tražim nikakav odgovor niti uticaj na dalji rad sudija u bilo kome od parnica koje sam pokrenuo za utvrđenje diskriminacije.
Teret dokazivanja je institut procesnog prava koji daje odgovor na pitanje na kojoj od stranaka leži teret dokazivanja odlučnih činjenica, odnosno ko snosi štetne posljedice ukoliko činjenično stanje ostane nerazjašnjeno. Prema standardnim pravilima procesnog prava, osoba koja treba u postupku dokazati za sebe povoljnu činjenicu, ima i teret dokazivanja, pa je dužna sa stepenom izvjesnosti dokazati činjenicu na koju se poziva. Ukoliko joj to ne pođe za rukom, sud će, primjenjujući pravilo o teretu dokazivanja (član 126. Zakona o parničnom postupku), u pravilu uzeti da činjenica koja nije dokazana ne postoji. Prema ZZD žrtva eventualne diskriminacije čak nije dužna dokazati diskriminaciju sa stepenom sigurnosti, već je dovoljno da učini vjerovatnim da je do diskriminacije došlo. Ako ispuni taj uslov, navodni diskriminator je dužan dokazivati da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave. Ako tuženi sa stepenom sigurnosti ne dokaže da diskriminacije nema, sud je dužan utvrditi da je pravo na jednako postupanje povrijeđeno („in dubio pro discriminatione“). Standard vjerovatnosti koji je tužitelj dužan dokazati podrazumjeva dokazanost činjenice da je došlo do njegovog stavljanja u nepovoljniji položaj, te da bi bilo moguće da je do toga došlo zbog direktne ili indirektne diskriminacije. Drugačije rečeno, vjerovatnost postoji ukoliko se u sudskom postupku odluka o postojanju diskriminacije čini izglednijom od odluke da diskriminacije nije bilo, a ti izgledi se zasnivaju na dokazima na kojima se temelji postojanje vjerovatnosti da je došlo do diskriminacije. (Postupci za zaštitu od diskriminacije - Goran Nezirović, član VSITV BIH)
Ovaj citat italik tekstom sam naveo jer očito u ovoj parnici tužena RS ne pridaje nikakvu važnost mojim ranije iznesenim stavovima a nažalost ni članovima iz ZOZD-e koje sam citirao još u tužbi. Nadam se da će mišljenje koje je poteklo iz VSITV BIH nagnati zastupnike tužene da ozbiljnije i profesionalnije pristupe postupcima u kojima je tema utvrđivanje diskriminacije a u nastavku ću iznijeti svoje objašnjenje ovog procesnog problema.
Tužilac dakle u ovakvom sporu ima obavezu samo da uvjeri sud u mogućnost diskriminacije te ako u tome uspije i parnica otpočne, može potom da "odćuti" cijeli postupak za razliku od obaveze iz ZOPP-u. U "običnim" parnicama pravilo je da je na tužiocu obaveza pristupanja ročištima i dokazivanje činjenica (aktivan nastup) dok tužena strana ima slobodu da bude pasivna, te ne samo da ne mora dokazivati ništa, nego nije obavezna prisustvovati nijednoj raspravi. Dodatna otežavajuća okolnost za tužioca je to što se u slučaju nedolaska smatra da je tužba povučena.
Ovde se ne radi o obavezi tužioca nego o obavezi stranke na kojoj je teret dokazivanja, te ako se prema ZOZD-e uloge obrću, onda potencijalni diskriminator dobija obavezu aktivne stranke i sve ono što to nosi sa sobom, a to je osim tereta dokazivanja i obaveza pojavljivanja na svim ročištima i opasnost da ako ne pristupi izgubi spor, odnosno da se smatra da prihvata odgovornost. To jasno proizilazi iz člana 126 ZOPP-u koji se pominje u citiranom dijelu, što znači da tužena RS koja svjesno nije pristupila na glavnu raspravu dana 17.06.2014. nego je obavijestila sud da neće doći mora automatski da izgubi spor jer nije dokazala nepostojanje diskriminacije.
Shodno tome sud je trebalo da primjeni zakon na taj način da nepristupanje tužene RS okarakteriše kao odustajanje od prava da pred sudom dokazuje nediskriminaciju, njene iznesene stavove u odgovoru tretira nedokazanim te usvoji tužbeni zahtijev, što sam odmah i predložio, čim sam dobio primjerak obavjesti Pravobranilaštva RS. Umjesto toga ponuđeno mi je da biram između prijedloga tužene da se rasprava održi bez njihovog prisustva ili da se odloži...
Kako izričito smatram da glavna rasprava u parnici za utvrđenje diskriminacije ne može da se održi bez prisustva tužene strane, nisam ni htio da preduzimam bilo kakve radnje, pa ni ispitivanje svjedoka za koje sam spremio preko 100 pitanja. Neprofesionalnost tužene RS se ogleda i u odnosu prema tim svjedocima sudskim policajcima koji bi morali da ponovo dolaze na nastavak parnice, te sam u trenutku odlučio da ih poštedim daljeg maltretiranja. Kolika je šteta nastala time za mene može se vidjeti iz koncepta ispitivanja koje prilažem samo informativno. Napominjem da su ovo bila samo ona najvažnija pitanja i da bi ih sigurno bilo još a podjednako uspješno bih ispitao svjedoke i bez ovog podsjetnika.
Prema saznanjima koje imam ovakve tužbe su rijetke i vjerovatno ne postoji velika sudska praksa kako za sud tako i za Pravobranilaštvo, no da se radi o klasičnoj tužbi prema odredbama ZOPP-u tužilac ne bi mogao da odgodi raspravu samo zato što se tužena stranka nije pojavila, osim ako se ne radi o objektivnim razlozima, (povreda, bolest i slično) te je potpuno jasno da je tužena RS prekršila pravila postupka. Predlažem stoga da sud primjeni obavezu o teretu dokazivanja i da nedolazak tužene RS tretira kao odustajanje od parnice i usvoji tužbeni zahtijev i donese presudu. U tom slučaju zastupniku tužene bi preostala mogućnost žalbe ili prethodno prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje koji bi morali obrazložiti.
S tim u vezi smatram da bi Sud trebao za potrebe daljeg postupanja u drugim parnicama za utvrđenje diskriminacije koje budu pokretali građani da zatraži, (ako već ne postoji) razjašnjenje od VSITV-a o tome, a prema onome što sam već obrazložio, sud bi po prihvatanju tužbe morao poslati tuženoj primjerak i dopis sa upozorenjem da osim standardnih ima i: Obavezu da je dužna preuzeti teret dokazivanja i pristupiti na pripremno ročište, kako bi objasnila relevantnost dokaza, na glavnu raspravu da bi dokazala nepostojanje diskriminacije, te da će u slučaju neodgovaranja na uredno dostavljenu tužbu ili nepristupanja na bilo koje ročište biti smatrano da odustaje od sudskog procesa i prihvata odgovornost i tužbeni zahtijev.
Klasične "bajke" o obavezi pred drugim sudom nisu argument za to, tim prije što sam obavješten direktno od advokatske kancelarije (sa kojom je tužena RS sinhronizovano pripremila parnicu 80 0 P 039221 12 P i falsifikovala kako spis, tako i moj tužbeni zahtijev između ostalog) da ih angažuju o sudskim procesima. Drugim riječima nedolazak se pravda tvrdnjom da nemaju dovoljno zaposlenih, što nije problem druge stranke nego tužene RS, dok naprotiv kad nekoj advokatskoj firmi, (partneru režima i zastupniku tajkuna) treba da se "namjesti" unosan posao, onda nisu spriječeni zbog "obaveza pred drugim sudom".
Istina je da sud ne može prisiliti stranku da pristupi glavnoj raspravi ali to i ne mora da čini. Dovoljno je da primjeni zakon, konstatuje da stranka na kojoj je teret dokazivanja nije ispunila obavezu, te da usvoji tužbeni zahtijev. U suprotnom se diskriminacija proteže praktično na dvije godine samo od dana koji je tema tužbe, a suštinski traje skoro 5 godina, a očito je da je jedina taktika tužene RS odugovlačenje i izbjegavanje suočavanja sa neviđenim kriminalom koje demonstrira OT Bijeljina.
Kao dio dokaza za motive tuženih ne samo u ovoj nego i više drugih parnica, predao sam sudu materijal koji nedvosmisleno dokazuje najteža krivična djela (ubistvo, krijumčarenje, sprečavanje dokazivanja itd) a u šta su umješani pripadnici tužilaštva i da u ovoj zemlji postoji vladavina zakona i prava umjesto svih ovih parničnih bili bi vođeni krivični postupci u kojima bih ja bio svjedok.
Očito je da krivci koriste sve moguće veze i pritiske da bi izbjegli zaslužene kazne i spriječili procesuiranje za svoje monstruozne radnje. S druge strane imajući iskustvo u nedavnoj parnici 80 0 P 053922 13 P u kojoj je daleko manje dokaza, tužena RS je svjesna da na raspravi po ovom predmetu nama šta da traži i da bi ono što sam tada izneo skraćeno samo na jednoj strani, sada bilo 10 puta obimnije, te je i razumljivo što ne želi da prisustvuje.
Podsjećam da je tužena RS trebalo da izgubi ovaj spor još zbog odgovaranja na tužbu poslije zakonskog roka, cijelih 5 dana poslije poziva na pripremno ročište, a čak ni tada nije ispoštovala obavezu da za svoje tvrdnje priloži dokaze. To je učinila tek na pripremnom ročištu i u obilju nerelevantnog materijala pokušala podmetnuti falsifikovani dokument, a potom je dobila priliku da se na elegantan način izvuče iz neprilike "popravljanjem" slabo vidljivih priloga, od čega najbolje vidljive presude prekršajnog suda nije ponovo dostavila, jer sam ih potpuno obesmislio i kompromitovao tuženu RS razotkrivanjem falsifikata.
Iako je dakle ostalo nejasno šta je tačno priložila tužena s obzirom da je dobila 8 dana da to definiše, upotrijebila je novi trik i izdejstvovala da se sve to nađe u drugoj parnici između pripremnog i glavnog ročišta. Na stranu to što sam ja odgovarao na pitanja suda za svaki dokument čija je relevantnost bila sporna, a tužena RS na kojoj je teret dokazivanja je "nabacala" gomilu beskorisnog materijala i opteretila dvoje sudija da satima to pregledaju bez ijedne riječi objašnjenja kakve to veze ima sa tužbenim zahtijevima.
Tako je osim diskriminacije nad cijelom porodicom osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo čije ubistvo prikriva da bi zaštitila odgovorne pripadnike političko tajkunske mafije država primjenila ponižavajući postupak i na svoje sudije, koji bi sve to morali da pregledaju i izvode dokaze umjesto zvaničnog zastupništva, sudske policajce koji uzalud dolaze na raspravu i na prijemnu službu koja je po nečijoj usmenoj naredbi zadržala podnesak Pravobranilaštva u parnici 80 0 P 053922 13 P, kako ja o tome ne bih ništa znao na sutradan održanom ročištu...
No uz sve ove iznesene argumente ja sam spreman na to da se preko ovog očiglednog kršenja obaveze tužene RS pređe, te da nastavi diskriminaciju i u samoj parnici a spreman sam u svakom trenutku da izvodim dokaze i objasnim vrijednost i značenje svakog dokumenta, te u tu svrhu dostavljam i 4 dodatna priloga. S obzirom na odredbe zakona skrećem pažnju sudu da mi je ovaj materijal postao dostupan tek poslije glavne rasprave u predmetu 80 0 P 053922 13 P održane 05.06.2014. a kopirao sam ga po uvidu u spis nekoliko dana kasnije (10.06.2014.) Prema Zakonu o pravobranilastvu RS. član 10 stav 2 ta informacija im je dostavljena, kao i to šta sam konkretno kopirao te su sutradan sačinili obavjest o nedolasku na glavnu raspravu sa očiglednim ciljem da odgode i odugovlače postupak, čime ne samo da daju doprinos nastavku diskriminacije nego i saučestvuju u prikrivanju kriminala pripadnika zločinačke organizacije instalirene od strane mafije unutar državnih organa.
Svi prilozi dokazuju kontinuitet i nastavak diskriminacije i to prvi direktno vezan za već priložene odgovore MUP-a, (Službena zabilješka od 14.08.2013.)
a ostala 3 (Podnesak od 06.05.2014. potvrda o prijemu istog datuma, te Zapisnik od 07.05.2014.) pokazuju na koji je način tužena RS izdejstvovala "meni iza leđa" da se dokazi iz ove parnice nađu u drugoj, te da umjesto zakonskog zastupnika postupajući sudija pregleda materijal i izvodi dokaze nediskriminacije. Suštinski nijedan od ovih priloga mi i nije potreban za dokazivanje navoda iz tužbenog zahtijeva, te je sa tog aspekta i nebitno da li će biti prihvaćeni ali želim da sud ima uvid u to kakvim se sve metodama služe državni organi da bi prikrili teška krivična djela.
A morao sam te dokumente da "čupam" mjesecima pa i godinama, dolazim stotine puta u MUP, tužilaštvo, da budem hapšen, da mi se prijeti, praćen, pretresan, opisan kao terorista, manijak, poremećeni narkoman psihopata...
ŠTA BIH TEK PRONAŠAO DA SAM IMAO ISTE USLOVE KAO ZASTUPNIK TUŽENE RS ???

PRILOZI

Zabiljeska 14.08.2013.
Podnesak 06.05.2014.
Prijem podneska 06.05.2014.
Pripremno rociste 80 0 P 053922 13 P

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 456

Diskriminacija u ovim predmetima je s obzirom da sam ukazao na relevantne članove iz Ustava i zakona, što je ignorisano, planska, smišljena a cilj je da se zaštiti uspostavljena političko tajkunska mafijaška vlast, koja je brutalno suspendovala Ustav, zakone i garantovana prava, promovišući totalno betakonje kriminal i usmene naredbe, volju i želje organizovanog kriminala, čije interese zastupa.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE (18.04.2014)

1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU :

1) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena Republika Srpska, putem svog organa Okružnog suda u Bijeljini, dana 13.02.2014. suprotno odredbama ZOPP-u, odbacila tužbu tužioca Zdenka Baje kao "neurednu" rješenjem 80 0 P 043472 14 Gž 2, iako je dana 03.01.2013. u skladu sa članom 69. ZOPP-u, slanjem iste na odgovor tuženoj, konstatovano od strane Osnovnog suda u Bijeljini da je ISPRAVNA I POTPUNA, čime je diskriminisala tužioca oduzevši mu pravo na pravično suđenje, garantovano članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i članom 16 Ustava RS.
2) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena Republika Srpska, putem svog organa Okružnog suda u Bijeljini, dana 18.03.2014. rješenjem 80 0 P 039976 14 Gž, oduzela pravo na jednaku zaštitu prava u postupku pred sudom garantovano članom 16 Ustava RS, te pravo na pravično suđenje, garantovano članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, povredom "Načela ravnopravnosti", tako što je zastupala interese tuženih , navodeći član 171 ZOO, na koji se isti nisu uopšte pozvali, dok se o pravno višem članu 48 Ustava RS, na kome je tužitelj zasnivao pravni osnov tužbenog zahtijeva, uopšte nije ni jednom riječju odredila, čime je u odnosu na Zdenka Baju počinila diskriminaciju.
Sporednih potraživanja nema i ne tražim nikakve troškove postupka...

3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Predmet tužbe je nezakonito postupanje tužene RS i diskriminacija u 2 različita predmeta, ali kako se radi o istim organima i skoro istim osobama smatram da nema prepreka da se objedine u jednoj tužbi, no ne protivim se tome da tužena ili sud razdvoje postupke ako smatraju da je to praktičnije.
Presudom 80 0 P 043472 14 Gž 2 tužena RS nastavlja sa brutalnim gaženjem zakona i prava koje je već učinila donošenjem prvostepene presude. Iako je slanjem tužbe na odgovor dana 03.01.2013. shodno ZOPP-u završeno prethodno ispitivanje tužbe te konstatovano da je ispravna i potpuna, potom se ispunjava želja tužene RS te tužba nezakonito odbacuje. Dokaz je odgovor tužene RS u prilogu broj P-3/13.
U svojoj žalbi na odluku prvostepenog suda jasno sam ukazao na kršenja zakona i pozvao se na releventne članove, a sada navodim dijelove koji to potvrđuju:
“Skrećem pažnju drugostepenom sudu da je došlo do očiglednog kršenja odredaba parničnog postupka, odnosno procesne greške suda, te s tim u vezi odmah ističem relevantni dio:
"Postojanje parnice" član 60. ZOPP-u: (1) Parnica pocinje teći dostavom tužbe tuženom.
Uz dopis od 28.05.2012. Osnovni sud mi je dostavio odgovor tužene RS broj P-3/13 sačinjen još 01.02.2013.
Nadalje član 69. ZOPP-u propisuje:
Tužba sa prilozima se dostavlja tuženom na odgovor u roku od 30 dana od dana prijema ispravne i potpune tužbe u sudu.
Istog dana kada je tuženoj dostavljena tužba, parnica je počela teći, a iz istorijata se vidi da je Sud, naredbom od 03.01.2013. dostavio tužbu sa prilozima na odgovor tuženoj strani, čime je shodno odredbi iz člana 69 konstatovao da je tužba ISPRAVNA I POTPUNA !!!
Ne postoji zakonski osnov da se u parnici koja teče i u kojoj je ispravna i potpuna tužba dostavljena na odgovor tuženoj strani naknadno ta ista tužba proglasi NEUREDNOM, samo zato što zastupnik tužene čiji je prvi pravni korak pokušaj sprečavanja bilo kakve rasprave, to traži.
S obzirom da je prvostepeni sud dostavom tužbe na odgovor konstatovao njenu ispravnost, smatram da je to dovoljna argumentacija za drugostepeni sud da poništi sve naredne korake koji su u suprotnosti sa zakonom, odnosno članovima koje sam naveo, no u nastavku ću iznijeti neke stavove i po pitanju nezakonitog Rješenja 80 0 P 043472 13 P2 od 16.10.2013.”
Iako sam jasno ukazao na „greške“ i članove koji su prekršeni, tužena RS, ne samo da je potvrdila odluku Osnovnog suda i tužbu odbacila, nego se nijednom riječju nije osvrnula na taj ključni segment materijalnog prava. Dokaz je spis 80 0 P 043472 12 P, koji je u posjedu tužene RS.
Što se tiče diskriminacije u Presudi 80 0 P 039976 14 Gž, tužena RS je nastupila praktično kao advokat tuženih u tom sporu. Analizirani su šablonski odgovori tuženih, koji su inače na platnom spisku tužene kao glavni okružni tužilac i načelnik sudske policije, davala im se podrška i opravdavali nezakoniti postupci i uz sve to tužena se ničim izazvana poziva na član 171 ZOO i insinuira da je pasivna legitimacija na strani RS. Ova tvrdnje je napisana na strani 3 presude, pasus drugi a dokaz je spis 80 0 P 039976 12 P koji je u posjedu tužene RS.
U tom sporu tuženi Kovačević i Borovčanin se uopšte nisu pozvali na taj član iz ZOO, što im je prema ZOPP-u bila obaveza ako osporavaju osnov tužbe. Istina jedan od njih se pozvao na član 30 ZOT-a RS-e, dok je g. Borovčanin samo napisao da prema zakonu sudska policija izvršava naloge suda i tužilaštva, ne navodeći nijedan član, te potom prepravio zakon i "dopisao" USMENE I PISMENE, što nigdje ne postoji u bilo kom zakonu. Dokaz su odgovor g. Kovačević Novaka i g. Borovčanin Danka od 25.12.2012.
No to što je tužena RS uprkos činjenici da tužene stranke u postupku nisu navele član 171 ZOO, uradila to umjesto njih i ne bi bilo negativno, nego naprotiv pohvalno, da se na isti način odnosila i prema tužiocu. Umjesto toga iako sam još u tužbi naveo kao jedan od pravnih osnova:
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Na glavnoj raspravi mi je omogućeno samo da iznesem završnu riječ i tom prilikom sam podvukao važnost tog člana za ovu parnicu, o čemu prvostepeni sud nije izneo nijednu riječ u donesenoj presudi, te sam u žalbi ponovo detaljno obrazložio argumentaciju na tu temu, citiram, relevantne dijelove:

"Ne ulazim sada uopšte u to da li je naredba da citiram: "ZDENKO BAJO, BUDIMKA BOLLIN BAJO I DRUGI SRODNICI, NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA" zakonita ili je diskriminatorska, pravno nemoguća, ponižavajuća. Uzmimo da je ta naredba savršenstvo pravne struke, no problem je u tome što mi nikada nije bila uručena, niti mi je omogućeno pravo žalbe na tu odluku, čime je prekršeno garantovano pravo iz ustava RS, član 16:
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Naravno nije mi omogućeno ni da iznesem svoje argumente na način predviđen ZOOUP-u, no ostavljam to po strani i zadržavam se na pravima iz Ustava. Postupak kome sam izložen pošto sam otkrio dokaze o kriminalu pojedinih tužilaca je ponižavajući što je takođe zabranjemo Ustavom RS član 14, a član 48 Ustava RS jasno propisuje:
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Ovde je dakle jasno propisana lična odgovornost za one koji se ogriješe o ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom RS a svi drugi zakoni su pravno ispod Ustava!
Republika Srpska shodno ovom članu odgovorna je za sve druge vrste štete, osim nanesenih povredama prava iz Ustava, te tako nikada i nisam podnio tužbu protiv inspektora, tužioca ili sudije koji su na osnovu lažne prijave i bez ijednog argumenta, ijedne riječi prijetnje, tražili i izdali naredbu za pretres što mi je nanijelo neprocjenjivu štetu.
Osnovni sud se nijednom rječju nije osvrnuo na ovaj ključni segment tužbe, (niti na stav 2 člana "Imunitet sudija i tužilaca" iz ZOVSITV-u) nego se bavio nerelevantnim i čak netačnim objašnjenjima zakona, koja su lažno citirana od strane tuženih.
U suštini i nema potrebe da dalje osporavam nepravilnosti u presudi, jer je osnov svega oduzimanje garantovanog prava iz Ustava, za šta su odgovorni tuženi, prema članu 48, koji sam naveo te očekujem od Okružnog suda da se odredi po tom pitanju.
Na drugostepenom sudu je velika odgovornost, da uradi sve kako bi se bezakonje zaustavilo i krivci dobili zasluženu zatvorsku kaznu, (naravno ne u ovom postupku) ili će istima pomoći tako što će odgovornost uprkos odredbi člana 48 Ustava RS prebaciti na državu koju ionako tretiram kao "Zločinačku organizaciju" za šta imam obilje dokaza, a takva odluka bi bila potvrda da mafija ovde ima svoju državu , logističku podršku i zaštitu od svih njenih organa."

Uprkos tome i drugostepeni sud, (odnosno ovde tužena RS) se odnosi ignorantski prema Ustavu i obrazlaže odluku pozivajući se na članove iz drugih zakona, koji su svi "niži" od Ustava, najvišeg pravnog akta u svakoj zemlji. Brutalnim gaženjem Ustava i jasno propisanih i garantovanih prava, odnosno lične odgovornost krivaca za kršenje tih prava, sudije su pristrasno pružile pomoć tuženima Borovčaninu i Kovačeviću. Pisali su o svemu osim o stavu prema članu 48 Ustava RS, čime je došlo do pogrešne primjene materijalnog prava, a time i povrede odredaba parničnog postupka. Sud se uopšte nije odredio da li je za povrede prava iz Ustava odgovornost na direktnom počiniocima ili na organu u kome su zaposleni. Izbjegavanje da se o tome iznese stav je smišljeno, jer ne postoji način da se primjenom člana 48 Ustava RS, odgovornost za štetu pripiše državi.
Dokaz je spis 80 0 P 039976 12 P koji se nalazi u posjedu tužene RS.
Diskriminacija u ovim predmetima je s obzirom da sam ukazao na relevantne članove iz Ustava i zakona, što je ignorisano, planska, smišljena a cilj je da se zaštiti uspostavljena političko tajkunska mafijaška vlast, koja je brutalno suspendovala Ustav, zakone i garantovana prava, promovišući totalno betakonje kriminal i usmene naredbe, volju i želje organizovanog kriminala, čije interese zastupa tužena RS...
Osim priloženih dokaza, te spisa iz navedenih predmeta koje će sud pribaviti po službenoj dužnosti shodno odredbama ZOPP-u, predlažem i da se saslušaju kao svjedoci gospoda Bojičić Radiša, Ivica Sekulić, Vedrana Stojanović i Milenko Marković, vezano za predmet 80 0 P 043472 12 P iz tačke 1 tužbenog zahtijeva, te gospoda Marković Jelena, Ivica Sekulić, Vedrana Stojanović i Radosavljević Petar povodom tačke 2 o predmetu 80 0 P 039976 12 P . Sve naravno ukoliko tužena RS ne prihvati odgovornost bez rasprave...
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
0 KM - TUŽBA ZA UTVRĐENJE
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije, ZOO i odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava!
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...

PRILOZI

Odgovor po 80 0 P 043472 12 P
Danko odgovor
Novak odgovor

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ĆLANAK 455

DA LI UNUTAR DRŽAVE DJELUJE ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA ILI JE SAMA DRŽAVA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA ???


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OKRUŽNI SUD U BIJELJINI

KO JE U SLUZBI MAFIJE ???(Sadržaj zahtjeva)Obraćam se Okružnom sudu u Bijeljini sa zahtijevom, da mi dostavi podatke o predmetu 12 0 K 001162 10 Kpp u kome sam ja bio osumnjičeni za "Ugrožavanje sigurnosti" i to:
1. Da li je Okružni sud u Bijeljini još 2010-te konstatovao da su navodno ugroženi gospoda Kovačević Novak, Stjepanović Danica, Debeljević Milorad i Gruhonjić Muhamed imali status oštećenih, te da su posljednja dvojica direktni podnosioci prijave protiv mene to učinili u svojstvu građana, što mi je saopšteno iste godine od strane predsjednika prilikom uvida u tada dostupan materijal.
2. Da li Okružni sud u Bijeljini ima i ove 2014-te isti stav o tome ili je sada izmjenjen u takav da su pomenute osobe imale status službenih lica, te razloge ako je to tako...

- Istražne radnje po ovoj prijavi su okončane u OT DOBOJ 14.12.2012. u predmetu T15 0 KT 0002365 10 odlukom DA SE NECE SPROVODITI ISTRAGA jer je citiram: "iz prijave i priloga očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo" a na strani dva odluke se podnosioci prijave opisuju kao "OŠTEĆENI".
- Po okončanju istrage kopirao sam u Okružnom sudu više novodostupnih dokumenata na kojima je ime isključivo tužioca g. Šabić Murisa.
- U zabilješci CJB Bijeljina 10-02/3-230-8/10 koristi se izraz "na okolnosti obavljenog razgovora"
- U Zahtijevu CJB Bijeljina 10-02/3-1-236/10 za pretres stoji opis "obratili su se"...
- U svom odgovoru na tužbu 80 0 P 034147 11 P g. Debeljević tvrdi da NIKADA nije službeno postupao u bilo kom predmetu vezanom za mene.
- Inspektori MUP-a Bojan Maksimović i Zoran Jovičević, te preminuli načelnik Teodorović mi saopštavaju da su sve radnje izvršene po prijavi građana.
- Poslije upoznavanja sa spisom i selekcije tada dostupnih dokumenata, predsjednik Okružnog suda i sekretar su mi omogućili uvid te takođe obavjestili da su državni organi postupili po prijavi građana Debeljevića i Gruhonjića.
Poslije svega da bih dokazao smišljeni plan o lažnoj prijavi kao sredstvo za prikrivanje ubistva prilikom krijumčarenja podnio sam tužbu 80 0 P 048630 13 P protiv građana Stjepanović i Kovačevića uz ponudu da odustajem od kompletne odštete ako otkriju po čijim su instrukcijama, pritiscima ili ucjenama učestvovali u zavjeri. Sve u skladu sa priznanjem g. Švraka Mahmuta da ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE. Taj događaj je direktan uzročnik više tužbi i krivičnih prijava, odnosno događaja u kojima se tražilo od drugih službenika da nastave sa izvršavanjem političke volje i prikrivanjem zločina. Odgovor suda po ovom zahtjevu bi uz obilje dokaznog materijala omogućio da Osnovni i po potrebi drugostepeni sud postupa relaksirano sa snagom argumentacije iza koje stoji Okružni sud. Dokument mi je potreban za pripremno ročište dana 17.06.2014. te očekujem da postupite nepristrasno, bez uticaja VSITV-a, OT Bijeljina ili bilo koga drugog. U slučaju da u narednih 25 a objektivno svega 17 radnih dana ne pristigne traženi odgovor, predaću Osnovnom sudu kopiju ovog zahtijeva te tražiti da potrebne podatke pribavi shodno članovima 131 -134 ZOPP-u.
Naravno ukoliko tuženi prihvate dogovor, to bi oslobodilo neprijatnosti mnoge državne službenike i doprinjelo tome da zaustavimo tiraniju političke volje i uspostavimo vladavinu prava i zakona. Ukoliko ne, onda će svima biti jasno ko je odgovoran za suprotno stanje...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 454

Brutalnim gaženjem Ustava i jasno propisanih i garantovanih prava, odnosno lične odgovornost krivaca za kršenje tih prava, sudije su pristrasno pružile pomoć tuženima. Pisali su o svemu osim o stavu prema članu 48 Ustava RS, čime je došlo do pogrešne primjene materijalnog prava, a time i povrede odredaba parničnog postupka.

PRITUZBA NA POSTUPANJE SUDIJA U PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

Član 56. ZOVSITV-u "Disciplinski prekršaji sudija" (prekršeni stavovi):
1. povreda načela nepristrasnosti;
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke;
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama;
9. donošenje odluka kojim se očgledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka;

Počinioci disciplinskih prekršaja tokom postupanja u navedenom predmetu 80 0 P 039976 12 P su gospoda Marković Jelena, Ivica Sekulić, Vedrana Stojanović i Radovanović Petar, a počinjeno je na taj način što su primjenili član iz nižeg zakona (171 ZOO) na koji se u tom predmetu tuženi uopšte nisu pozvali, umjesto višeg člana 48 iz Ustava RS, koji sam naveo čak u 3 navrata.
Prvo kao jedan od pravnih osnova tužbenog zahtijeva, potom u završnoj riječi i detaljno obrazložio u žalbi na prvostepenu presudu a član 48 Ustava RS jasno propisuje, citiram:

"Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Ovde je dakle jasno propisana lična odgovornost za one koji se ogriješe o ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom RS a svi drugi zakoni su pravno ispod Ustava!
Republika Srpska shodno ovom članu odgovorna je za sve druge vrste štete, osim nanesenih povredama prava iz Ustava, te tako nikada i nisam podnio tužbu protiv inspektora, tužioca ili sudije koji su na osnovu lažne prijave i bez ijednog argumenta, ijedne riječi prijetnje, tražili i izdali naredbu za pretres što mi je nanijelo neprocjenjivu štetu.
Osnovni sud se nijednom rječju nije osvrnuo na ovaj ključni segment tužbe, (niti na stav 2 člana "Imunitet sudija i tužilaca" iz ZOVSITV-u) nego se bavio nerelevantnim i čak netačnim objašnjenjima zakona, koja su lažno citirana od strane tuženih.
U suštini i nema potrebe da dalje osporavam nepravilnosti u presudi, jer je osnov svega oduzimanje garantovanog prava iz Ustava, za šta su odgovorni tuženi, prema članu 48, koji sam naveo te očekujem od Okružnog suda da se odredi po tom pitanju.
Na drugostepenom sudu je velika odgovornost, da uradi sve kako bi se bezakonje zaustavilo i krivci dobili zasluženu zatvorsku kaznu, (naravno ne u ovom postupku) ili će istima pomoći tako što će odgovornost uprkos odredbi člana 48 Ustava RS prebaciti na državu koju ionako tretiram kao "Zločinačku organizaciju" za šta imam obilje dokaza, a takva odluka bi bila potvrda da mafija ovde ima svoju državu , logističku podršku i zaštitu od svih njenih organa." (kraj navoda)

Uprkos tome i drugostepeni sud se odnosi ignorantski prema Ustavu i obrazlaže odluku pozivajući se na članove iz drugih zakona, koji su svi "niži" od Ustava, najvišeg pravnog akta u svakoj zemlji. Brutalnim gaženjem Ustava i jasno propisanih i garantovanih prava, odnosno lične odgovornost krivaca za kršenje tih prava, sudije su pristrasno pružile pomoć tuženima Borovčaninu i Kovačeviću. Pisali su o svemu osim o stavu prema članu 48 Ustava RS, čime je došlo do pogrešne primjene materijalnog prava, a time i povrede odredaba parničnog postupka. Sud se uopšte nije odredio da li je za povrede prava iz Ustava odgovornost na direktnom počiniocima ili na organu u kome su zaposleni. Izbjegavanje da se o tome iznese stav je smišljeno, jer ne postoji način da se primjenom člana 48 Ustava RS, odgovornost za štetu pripiše državi.
Navedene osobe su dakle kao sudije Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini, svjesno odbile primjeniti član 48 iz Ustava RS prema kome je počinilac koji se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem, te sa ciljem da im pomognu primjenile član iz nižeg pravnog akta ZOO, koji se odnosi na sve druge vrste šteta, ali ne i na one nastale kršenjem garantovanih prava iz Ustava RS...
Dokazi izvršenja prekršaji su u prilozima.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ĆLANAK 453

Prilog "Falsifikati" je samo mali dio fotografija koje dokazuju svu monstruoznost tužene RS, koja je falsifikovala mjesto zločina, materijalni dokaz oprala benzinom te od vještaka trasolaga sakrila unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom.

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

300 (tri stotine) KM


1. OSNOV ZA NADLEŽNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Opšta mjesna nadležnost (član 30 ZOPP-u)

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću:

PRESUDU:
I) 1) Tužena RS je putem svog organa OT Bijeljina izdala neustavnu i nezakonitu USMENU naredbu, koju je sprovodila putem Sudske policije "da se tužiocu zabrani pristup u OT Bijeljina" čime je nezakonito oduzela prava tužitelja, garantovana članovima 16 i 48 Ustava RS te se obavezuje da isplati tužiocu Zdenku Baji, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100 (sto) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti, slobode i prava ličnosti.
2) Tužena RS je dana 05.09.2012. putem svojih organa OT Bijeljina, Sudske policije i MUP-a spriječila tužitelja Zdenka Baju da na zakonom propisan način podnese krivičnu prijavu u OT Bijeljina, lišila ga slobode i nezakonito zadržala u pritvoru od 14:10 do 01:30, 06.09.2012 ne izvevši ga pred Sud u roku od najkasnije 12 sati, čime je prekršila pravo ličnosti, (član 7 ZOP-a, stav 2) te se obavezuje da isplati tužiocu Zdenku Baji, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100 (sto) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove.
3) Tužena RS je dana 23.06.2011. putem svojih organa OT Bijeljina, Sudske policije i MUP-a spriječila tužitelja Zdenka Baju da na zakonom propisan način podnese krivičnu prijavu u OT Bijeljina, lišila ga slobode i nezakonito zadržala u pritvoru od 14:30 do 19:00, ne izvevši ga pred Sud u roku od najkasnije 12 sati, čime je prekršila pravo ličnosti, (član 7 ZOP-a, stav 2) te se obavezuje da isplati tužiocu Zdenku Baji, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100 (sto) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove.
II) Tuženoj RS se naređuje da na ime sporednih potraživanja prekine sa radnjama koje povređuju pravo ličnosti tužioca Zdenka Baje, odnosno sa primjenom neustavne i nezakonite naredbe o zabrani pristupa u OT Bijeljina u skladu sa članom "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" ZOO, pod prijetnjom plaćanja novčanog iznosa od 100 KM po svakom danu nepoštovanja ove naredbe.

3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV I 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE :
Dana 13.12.2013. u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 dobio sam u sklopu dokumentacije priložene od strane zastupnika tužene RS dokument A - 326/12, (dokaz u prilogu) iz koga se vidi da je tužena preko svog organa Glavnog okružnog tužioca izdala naredbu kojom mi se zabranjuje pristup u OT Bijeljina.
Meni je to naravno bilo poznato i ranije, ali mi je samo usmeno saopštavano putem organa tužene RS, Sudske policije, čime je prekršeno moje pravo garantovano članom 16 Ustava RS, da dobijem pismeno rješenje o tome i da mi se omogući pravo žalbe. Umjesto toga nije mi omogućeno ni da prema ZOOUP, član "Načelo saslušanja stranke" i "Oblik i sastavni delovi rešenja" iznesem svoje argumente po tom pitanju.
Uzrok svega su dokazi do kojih sam došao o teškim krivičnim djelima za koje su odgovorni, kako pojedini građani, tako i pripadnici MUP-a i OT Bijeljina. Materijal o tome je izuzetno obiman, jer se radi o krijumčarenju režimskih tajkuna iz Federacije BIH u AD Univerzal, tehički neispravnim kamionom, prilikom čega je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo. Dokaz u prilogu "Izjave aktera sverca i ubistva" te "Torba" sa slikom materijalnog dokaza koju je tužena oprala jakim hemijskim sredstvom da bi prikrila krijumčarenje koje je izvršila putem poslanika svoje Skupštine.
Istovremeno je prala novac narko mafije preko Bobar banke istog vlasnika u kojoj je suvlasnik, te je 25.02.2012. MUP evidentirao preko 4 miliona KM transakcija. Ovi podaci o krivičnim djelima nisu ni bitni za ovu tužbu, ali otkrivaju motive tužene za diskriminaciju koju je vršila.
Prve dokaze i zahtjeve za pristup informacijama sam predao još početkom 2010-te na šta mi nikada nije odgovoreno, a dokaz toga su skenirane kopije u prilogu "Zahtjevi".
Umjesto objašnjenja sam optužen za "Ugrožavanje sigurnosti" plaćenika tužene RS, te je poslana policija da mi otme dokaze njenog kriminala. Prijava je naravno bila lažna i završena je poslije dvije i po godine odlukom o nesprovođenju istrage u OT Doboj, (T15 0 KT 0002365 10 14.12.2012.). Teror, bezakonje i kriminal tokom tog perioda koji je demonstrirala tužena tokom tog perioda nije tema ove tužbe, pa ističem samo bitne događaje.
Naime krajem maja dolazim do izjava svjedoka iz spisa KTA-596/09 i otkrivam da su dana 23.07.2009. dovezena 4 paketa neke robe, te da su 3 "NESTALA" preko noći, jer je ujutru magacioner zatekao samo paket. Takođe prilikom razgovora sa portirom AD Univerzal otkrivam da je isti lično uklonio materijalni dokaz "Torba" sa mjesta zločina, te prvo predajem krivičnu prijavu protiv njega, 24.06.2010. a protiv pravnog lica 02.12.2010. Dokaz o tome je "Zahtjev 08.01.2013." na kome su vidljivi datumi predaje prijava.
Isti dokument dokazuje i da je uzrok za zabranu pristupa to što sam razotkrio kriminal i podneo prijavu krajem juna 2010-te, a 15 dana kasnije mi nije omogućeno da dostavim dodatne dokaze i dobijem odgovore po predatim zahtjevima, nego je izdata usmena zabrana pristupa, kako bi se prijava uspješno "ZAGUBILA".
Više desetina puta sam dolazio da ostvarim zakonom i ustavom garantovana prava, što je sprečavano brutalnim pravnim nasiljem tužene RS i ostajalo skriveno jer je odbijala da mi izda pismeno riješenje o zabrani pristupa, te sam da bih imao dokaz o tome, kako za tužbe, tako i za krivično djelo, dana 23.06.2011. odbio da izvršim nezakonitu naredbu o zabrani pristupa i zahtijevao da mi se omoguće sva garantovana prava ili da budem uhapšen.
Tužena RS koja nema nikakvih dodirnih tačaka sa zakonom, odabrala je kriminal i nezakonito me lišila slobode, (Pritvaranje 23.06.2011.) i prekršila obavezu da me izvede pred sud najkasnije za 12 sati. Dokaz za to je "Otpust 23.06.2011. i "Zapisnik 19.08.2011." te spis 80 1 Pr 004323 11 Pr kada je tek održano suđenje. Tom prilikom sam i uspio da ostvarim namjeru i dođem do izjave svjedoka sudskog policajca, o postojanju nezakonite naredbe i kako ona glasi:
"ZDENKU BAJO, NJEGOVOJ SESTRI I SVIM SRODNICIMA, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA"
Tretman dostojan ideologa trećeg rajha. No iako sam taj dokaz objavio na internetu, tužena RS umješana u prikrivanje monstruoznih zločina nastavlja sa bezakonjem a jedan od dokaza je i "Zabiljeska 1173/11". Kako je nastavljeno sa konstantnim kršenjem mojih prava tokom 3 godine dana 21.08.2012. predajem tuženoj Obavještenje sa zahtjevima na koje je odgovoreno na ponižavajući način, bukvalnim izrugivanjem, jer se samo o jednoj od 7 stavki piše laž, a ostalih 6 ignorišu, što je vidljivo iz dokaza "Zahtjevi i odgovor".
Do tada sam bar 150 puta dolazio do zgrade u kojoj je smješteno OT Bijeljina tražeći da se poštuje Ustav i omogući ostvarenje garantovanih prava, ali bez rezultata, te sam otišao ponovo 05.09.2012. i upozorio da se neću udaljiti dok ne dobijem sve traženo u posljednjih 30 mjeseci ili ću u suprotnom stati ispred ulaza i postaviti na sebe plakat sa materijalnom dokazom ubistva, te da ću dolaziti svaki dan dok ne dobijem traženo, makar me hapsili 10, 100 ili 1000 puta.
Oko pola sata kasnije sligla je patrola policije i lišila me slobode na trotoaru, te me zadržali u pritvoru do 01:30 narednog dana, što se dokazuje prilozima "Pritvaranje 05.09.2012." i "Otpust 06.09.2012." Naravno ponovo nije poštovano moje pravo da budem izveden pred sud najkasnije za 12 sati, nego je do toga došlo 03.12.2012. kada je tužena RS sakrila glavnog svjedoka Mićić Zorana a drugog Čavić Zorana, instruirala da lažno svjedoči za šta je dokaz spis 80 1 Pr 007070 12 Pr. Suprotno od naredbe koju je opisao Mićić 19.08.2011. odnosno Kovačević Novak u svom odgovoru VSITV-u. Taj dokument je nastao kao posljedica moje pritužbe na događaje od 05.09.2012. ali prije toga kada sam sledeći put došao da tražim dokumentaciju iz spisa KTA-596/09, tužena RS je konačno popustila plašeći se da će građani danima gledati kako prezentujem dokaze o njenom kriminalu te sam dobio snimke obdukcije ubijene djevojčice skrivane prethodne 3 godine a dokaz je "Rjesenje 12.09.2012."
Prilog "Falsifikati" je samo mali dio fotografija koje dokazuju svu monstruoznost tužene RS, koja je falsifikovala mjesto zločina, materijalni dokaz oprala benzinom te sakrila unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom od vještaka trasolaga dr. Miroslava Busarčevića. Tako je predstavila da je do smrti osmogodišnje djevojčice došlo poslije pada sa bicikla kada se navodno nabola na žicu od korpe sa bicikla.
Odakle onda mrlje krvi bar 10 metara prije pada, kako je presječen kaiš torbe, gdje je nestao dio, ko je i zašto oprao ostatak i posebno zašto vještak ne zna ništa o unutrašnjim povredama i čime je probodena kost do danas tužena neće a i ne može da odgovori. Kanal koji je napravljen u prsnoj kosti je izmjeren od strane obducenta i iznosi samo 1 mm širine, dok je prečnik žice čak 3 mm. Jasno je dakle da su ti snimci smišljeno prikrivani kako od trasologa tako i od porodice da bi se prikrilo ubistvo jednog djeteta, jer je viši interes tužene zaštititi Gavrila Bobara, koji je organizovao šverc i sa kojim je tužena prala novac narko mafije, tako da nije teško zaključiti šta se nalazilo u 3 nestala paketa.
No predmet ove tužbe nije krivična odgovornost tužene i njenih službenika, nego nematerijalna šteta koja mi je nanesena povredom garantovanih prava, na način opisan u tačkama tužbenog zahtijeva, te sam i priložio dokaze o tome. U slučaju da tužena RS ne prihvati odgovornost i upusti se u parnicu vrijednosti 300 KM, osim priloženih dokaza predlažem da se saslušaju svjedoci Kovačević Novak (OT Bijeljina), Mićić Zoran, Čavić Zoran i Borovčanin Danko (Sudska policija) na okolnosti navedenih događaja i tretmanu koji se provodio, te da Sud po službenoj dužnosti pribavi spise Prekršajnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 004323 11 Pr i 80 1 Pr 007070 12 Pr...
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
300 (tri stotine) KM
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Ustavu RS član 17, član 201 "Šteta" (ZOO), član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO) te član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO).
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...


PRILOZI TUŽBE


A - 326/12
Izjave aktera sverca i ubistva
Zahtjevi
Torba
Zahtjev 08.01.2013."
Pritvaranje 23.06.2011.
Otpust 23.06.2011.

Zapisnik 19.08.2011.
Zabiljeska 1173/11
Zahtjevi i odgovor
Pritvaranje 05.09.2012.
Otpust 06.09.2012.
Rjesenje 12.09.2012.
Falsifikati

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ĆLANAK 452

Sud se uopšte nije odredio da li je za povrede prava iz Ustava odgovornost na direktnom počiniocima ili na organu u kome su zaposleni. Izbjegavanje da se o tome iznese stav je smišljeno, jer ne postoji način da se primjenom člana 48 Ustava RS, odgovornost za štetu pripiše državi.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039976 12 P

TUŽBA - REVIZIJA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 1)

DANKO BOROVČANIN (NAČELNIK SUDSKE POLICIJE)
NEZNANIH JUNAKA 5/26 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC)
OT BIJELJINA / VUKA KARADŽIĆA 3 / 76300 BIJELJINA

Vrijednost spora:

30000 KM


REVIZIJA PROTIV PRESUDE

NAPOMENA: Prema odredbi člana 243 ZOPP-u, revizija na presudu se dostavlja Osnovnom sudu u Bijeljini, ali će identična kopija iste biti informativno proslijeđena direktno Vrhovnom sudu RS, s obzirom da sudovi u Bijeljini svjesno i planski krše zakon. Kako uopšte ne vjerujem u njihovu objektivnost ovim upozorenjem im se stavlja na znanje da bilo kakav dalji pokušaj zloupotrebe neće uspjeti s obzirom da viši sud već ima podatke o svemu...
Presuda donesena 18.03.2014. od strane drugostepenog (Okružnog suda u Bijeljini) se pobija u cjelini:
1) zbog povrede odredaba parničnog postupka iz člana 209 ZOPP-u, koja je učinjena u postupku pred drugostepenim sudom
2) zbog pogrešne primjene materijalnog prava

OBRAZLOŽENJE
Donesena rješenja odnosno presude Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini sadrže obilje neistina na koje uopšte neću trošiti vrijeme, no da ne bi ova moja tvrdnja bila smatrana neargumentovanom, skrenuću pažnju samo na stranu 3 Presude 80 0 P 039976 14 Gz gdje u četvrtom pasusu stoji da citiram "tužilac nije dokazao da je prvotuženi, na bilo koji način onemogućio tužioca da predoči dokaze o navodnom ubistvu, da je prikrivao ili uklanjao dokaze u vezi sa tim, kao i da je učinio drugo krivično djelo"...
S tim u vezi ističem da je čak i prvostepeni sud konstatovao na strani 3, drugi pasus:
"Iz navedene službene zabilješke od 19.07.2011. godine, koju je sačinio sudski policajac Jelačić Srebrenko proizilazi da je Zdenko Bajo tražio da ga primi Glavni Okružni Tužilac ili neko iz njegovog kabineta i da je istom saopšteno da je na snazi usmena naredba Glavnog Okružnog Tužioca Kovačevića o zabrani njegovog dolaska u prostorije Tužilaštva."
Insinuacija da nisam dokazao onemogućavanje predočavanja dokaza (kao i više drugih prava) uz nedvosmisleno priznanje da mi je zabranjen dolazak u OT Bijeljina je ispod svakog nivoa pravosudne etike. Mogu samo da poželim onima koji su to napisali da im UDT i VSITV-e u 2015-oj omogući na isti način nastavak rada u pravosuđu onako kako je meni omogućavano da pristupim u OT Bijeljina i iznesem svoje argumente i dokaze o krivičnim djelima.
Što se tiče drugog dijela tvrdnje da nisam dokazao prikrivanje dokaza ili drugih krivičnih dijela podsjećam na pasus koji sam napisao u tužbi na sredini prve strane:
"Skrećem pažnju kako tuženima, tako i Sudu, da sam svjestan činjenice, kako ovom parnicom neće biti istraživana krivična odgovornost tuženih, te ovaj uvod i dokaze o kriminalu predočavam sudu, na disku u prilogu, unutar foldera "Dokazi kriminala", sa ciljem da istaknem pozadinu događaja i motive tuženih za sve svoje nezakonite aktivnosti i krivična djela, koja su mi nanijela neprocjenjivu nematerijalnu štetu! No podsjećam da shodno ZKP-u, svako službeno lice ima obavezu postupiti prema odredbama člana "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela"...
Unutar pomenutog foldera je više dokaza o teškim krivičnim djelima a posebno skrećem pažnju na fotografiju "Torba" koja prikazuje materijalni dokaz sa mjesta zločina. Radi se dakle o torbi dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje, a veći dio ostatka je opran benzinom. To je "ručni rad" postupajućeg i glavnog okružnog tužioca, a pisanjem ovakvih neistina, da nisam dokazao krivična djela, (što i nije tema tužbenog zahtijeva) sudije se pridružuju odgovornima u prikrivanju krijumčarenja i ubistva.
No sve to samo govori o kredibilitetu i kvalitetu donesenih presuda ali osnovni argument za Reviziju je član 48 Ustava RS, koji sam naveo još u tužbi kao jedan od pravnih osnova:
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Na glavnoj raspravi mi je omogućeno samo da iznesem završnu riječ i tom prilikom sam podvukao važnost tog člana za ovu parnicu, o čemu prvostepeni sud nije izneo nijednu riječ u donesenoj presudi, te sam u žalbi ponovo detaljno obrazložio argumentaciju na tu temu, citiram, relevantne dijelove:

"Ne ulazim sada uopšte u to da li je naredba da citiram: "ZDENKO BAJO, BUDIMKA BOLLIN BAJO I DRUGI SRODNICI, NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA" zakonita ili je diskriminatorska, pravno nemoguća, ponižavajuća. Uzmimo da je ta naredba savršenstvo pravne struke, no problem je u tome što mi nikada nije bila uručena, niti mi je omogućeno pravo žalbe na tu odluku, čime je prekršeno garantovano pravo iz ustava RS, član 16:
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Naravno nije mi omogućeno ni da iznesem svoje argumente na način predviđen ZOOUP-u, no ostavljam to po strani i zadržavam se na pravima iz Ustava. Postupak kome sam izložen pošto sam otkrio dokaze o kriminalu pojedinih tužilaca je ponižavajući što je takođe zabranjemo Ustavom RS član 14, a član 48 Ustava RS jasno propisuje:
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Ovde je dakle jasno propisana lična odgovornost za one koji se ogriješe o ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom RS a svi drugi zakoni su pravno ispod Ustava!
Republika Srpska shodno ovom članu odgovorna je za sve druge vrste štete, osim nanesenih povredama prava iz Ustava, te tako nikada i nisam podnio tužbu protiv inspektora, tužioca ili sudije koji su na osnovu lažne prijave i bez ijednog argumenta, ijedne riječi prijetnje, tražili i izdali naredbu za pretres što mi je nanijelo neprocjenjivu štetu.
Osnovni sud se nijednom rječju nije osvrnuo na ovaj ključni segment tužbe, (niti na stav 2 člana "Imunitet sudija i tužilaca" iz ZOVSITV-u) nego se bavio nerelevantnim i čak netačnim objašnjenjima zakona, koja su lažno citirana od strane tuženih.
U suštini i nema potrebe da dalje osporavam nepravilnosti u presudi, jer je osnov svega oduzimanje garantovanog prava iz Ustava, za šta su odgovorni tuženi, prema članu 48, koji sam naveo te očekujem od Okružnog suda da se odredi po tom pitanju.
Na drugostepenom sudu je velika odgovornost, da uradi sve kako bi se bezakonje zaustavilo i krivci dobili zasluženu zatvorsku kaznu, (naravno ne u ovom postupku) ili će istima pomoći tako što će odgovornost uprkos odredbi člana 48 Ustava RS prebaciti na državu koju ionako tretiram kao "Zločinačku organizaciju" za šta imam obilje dokaza, a takva odluka bi bila potvrda da mafija ovde ima svoju državu , logističku podršku i zaštitu od svih njenih organa."

Uprkos tome i drugostepeni sud se odnosi ignorantski prema Ustavu i obrazlaže odluku pozivajući se na članove iz drugih zakona, koji su svi "niži" od Ustava, najvišeg pravnog akta u svakoj zemlji. Brutalnim gaženjem Ustava i jasno propisanih i garantovanih prava, odnosno lične odgovornost krivaca za kršenje tih prava, sudije su pristrasno pružile pomoć tuženima Borovčaninu i Kovačeviću. Pisali su o svemu osim o stavu prema članu 48 Ustava RS, čime je došlo do pogrešne primjene materijalnog prava, a time i povrede odredaba parničnog postupka. Sud se uopšte nije odredio da li je za povrede prava iz Ustava odgovornost na direktnom počiniocima ili na organu u kome su zaposleni. Izbjegavanje da se o tome iznese stav je smišljeno, jer ne postoji način da se primjenom člana 48 Ustava RS, odgovornost za štetu pripiše državi.
Na kraju podvlačim da je ignorisanjem pomenutog člana iz Ustava RS pogrešno primjenjeno materijalno pravo, te predlažem da se postupi prema članu 250 ZOPP-u:
(1) Ako revizijski sud utvrdi da je materijalno pravo pogrešno primijenjeno, presudom će usvojiti reviziju i preinačiti pobijanu presudu.
Dokazi za moje navode su u spisu 80 0 P 039976 12 P, a uz ovu reviziju prilažem disk na kome se nalaze svi tekstovi i dokazi iz predmeta, kako o odgovornosti tuženih tako i kriminala koji prikrivaju, te dokument A - 326-12 koji sam dobio od Pravobranilaštva RS 16.12.2013 u parnici 80 0 P 043325 13 P 2. To je jedini dokument u kome jedan od tuženih priznaje da je izdao naredbu i to usmenu, a dobio sam ga poslije glavne rasprave iz ovog predmeta. Iako je sud konstatovao postojanje naredbe, smatram da je bitno priložiti i ovaj dokument kao dokaz da je prekršeno pravo iz člana 16, za šta su prema članu 48 Ustava odgovorni direktni izvršioci...

PRILOZI


A - 326-12
DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ĆLANAK 451

KOMANDA SUDSKE POLICIJE JE ODBILA DA MI DOSTAVI PISMENO ONO ŠTO MI JE SAOPŠTENO USMENO. NAJBLAŽE REČENO, ZABIJA SE GLAVA U PIJESAK I ČEKAJU REZULTATI IZBORA A PRAKTIČNO SE PRUŽA PODRŠKA ZLOČINAČKOJ ORGANIZACIJI OT BIJELJINA, KOJA NEMA NIKAKVIH DODIRNIH TAČAKA SA ZAKONOM, NEGO JE NAJOBIČNIJA RAZBOJNIČKA BANDA...


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)SUDSKA POLICIJA REPUBLIKE SRPSKE(Sadržaj zahtjeva)Obraćam se Sudskoj policiji RS sa zahtijevom da mi dostavi podatke o svojim zapažanjima i saznanjima u vezi mojih dolazaka u zgradu na adresi Vuka Karadžića broj 3 u Bijeljini i zahtjeva da shodno pravilniku OT Bijeljina razgovaram sa nadležnim tužiocem Danicom Stjepanović, a sve vezano za moje krivične prijave, dokaze i druge podneske predavane od 2010-te do danas.
Naime postoje materijali koji su "nestali" i na moje pismene zahtijeve o recimo krivičnim prijavama iz 2010-te godine protiv portira i AD Univerzal nikada nije odgovoreno, a usmeno sam saznao (u prisustvu jednog sudskog policajc) od šefa pisarnice da ne zna gdje su prijave završile, te da to moguće zna tužilac Stjepanović.
Potom je ista uporno odbijala da razgovara sa mnom i kako mi je preneseno od strane Mićić Zorana pripadnika SP, rekla je da se pismeno obratim. Napominjem da na preko 20 pismenih podnesaka, zahtijeva uglavnom nikada nije odgovoreno, te se OT Bijeljina očigledno izruguje zakonu i pravima građana.
Stoga sam pokrenuo više tužbi pred Osnovnim sudom za šta bi mi koristio dokument sudske policije u formi Zabilješke vezano za teme koje sam opisao. Očekujem od vas da naložite sudskoj policiji, konkretno Zoranu Mićiću da sačini zabilješku te primjerak dostave vama i meni poštom ili lično.
Time bismo izbjegli opciju da u nekom od narednih ročišta tražim od suda da pozove pripadnike sudske policije da lično svjedoče i odgovaraju na pitanja.
Za vašu informaciju, nestale krivične prijave se odnose na prikrivanje ubistva prilikom krijumčarenja u AD Univerzal, a poslije 2010-te kada su predate, prvo je u Bobar banci pronađeno preko 4 miliona KM transakcija narko mafije 25.02.2012. a potom je 10.04.2013. direktor Univerzala Slaviša Bobar uhapšen u akciji "Lutka" kao član pljačkaške grupe, a dio materijala o tome sam dostavljao i sudskoj policiji.
Time je i jasnije zašto tužioci koji su prikrili ta krivična djela odbijaju svaki kontakt i usmene ili pismene odgovore...
SLIJEDI SKENIRANI ODGOVOR SUDSKE POLICIJE:


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

ĆLANAK 450

SLANJEM TUŽBE NA ODGOVOR SUD JE KONSTATOVAO DA JE TUŽBA ISPRAVNA I POTPUNA.
Uprkos tome sud NAKNADNO ispunjava želju tužene i retroaktivno proglašava tužbu neurednom, te je potom prvo Osnovni a onda i Okružni sud odbacuju, uprkos tome što sam u žalbi detaljno ukazao ne kršenje odredaba ZOPP-u i pravnu neutemeljenost...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 043472 14 Gž 2

Zbog nanesene štete po više osnova predao sam tužbu protiv RS, koja je zaprimljena 22.11.2012., a potom proslijeđena tuženoj na odgovor, koji je zastupnik uputio sudu pod brojem P-3/13 datiran na 01.02.2013. što se vidi u priloženoj kopiji.
SLANJEM TUŽBE NA ODGOVOR SUD JE KONSTATOVAO DA JE TUŽBA ISPRAVNA I POTPUNA.
Uprkos tome sud NAKNADNO ispunjava želju tužene i retroaktivno proglašava tužbu neurednom, te je potom prvo Osnovni a onda i Okružni sud odbacuju, uprkos tome što sam u žalbi detaljno ukazao ne kršenje odredaba ZOPP-u i pravnu neutemeljenost, citiram:
“Skrećem pažnju drugostepenom sudu da je došlo do očiglednog kršenja odredaba parničnog postupka, odnosno procesne greške suda, te s tim u vezi odmah ističem relevantni dio:
"Postojanje parnice" član 60. ZOPP-u: (1) Parnica pocinje teći dostavom tužbe tuženom.
Uz dopis od 28.05.2012. Osnovni sud mi je dostavio odgovor tužene RS broj P-3/13 sačinjen još 01.02.2013.
Nadalje član 69. ZOPP-u propisuje:
Tužba sa prilozima se dostavlja tuženom na odgovor u roku od 30 dana od dana prijema ispravne i potpune tužbe u sudu.
Istog dana kada je tuženoj dostavljena tužba, parnica je počela teći, a iz istorijata se vidi da je Sud, naredbom od 03.01.2013. dostavio tužbu sa prilozima na odgovor tuženoj strani, čime je shodno odredbi iz člana 69 konstatovao da je tužba ISPRAVNA I POTPUNA !!!
Ne postoji zakonski osnov da se u parnici koja teče i u kojoj je ispravna i potpuna tužba dostavljena na odgovor tuženoj strani naknadno ta ista tužba proglasi NEUREDNOM, samo zato što zastupnik tužene čiji je prvi pravni korak pokušaj sprečavanja bilo kakve rasprave, to traži.
S obzirom da je prvostepeni sud dostavom tužbe na odgovor konstatovao njenu ispravnost, smatram da je to dovoljna argumentacija za drugostepeni sud da poništi sve naredne korake koji su u suprotnosti sa zakonom, odnosno članovima koje sam naveo, no u nastavku ću iznijeti neke stavove i po pitanju nezakonitog Rješenja 80 0 P 043472 13 P2 od 16.10.2013.”
Iako sam jasno ukazao na „greške“ i članove koji su prekršeni, drugostepeni sud ne samo da je potvrdio odluku Osnovnog suda i tužbu odbacio nego se nijednom riječju nije osvrnuo na taj ključni segment materijalnog prava.
Na taj način sam diskriminisan i spriječen u ostvarivanju prava pred sudom
Smatram da je oduzeto i PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE prema članu 6 Evropske Konvencije o ljudskim pravima, odnosno „Načelo ravnopravnosti” te predlažem da Ustavni sud Apelaciju usvoji proglasi osporenu presudu nevažećom i vrati slučaj sudu koji je donio presudu na ponovni postupak…
Dokument A - 326-12 koji sam dobio od Pravobranilaštva RS 16.12.2013 u parnici 80 0 P 043325 13 P 2, je jedini u kome državni organ priznaje da je izdao naredbu i to usmenu, a u vrijeme dostave tužbe mi nije bio dostupan. Tuženoj RS očito jeste, jer je smišljeno prikrivala postojanje neustavne naredbe...

PRILOZI

Rješenje Okružnog suda u Bijeljini 80 0 P 043472 14 Gž 2
Odgovor tužene RS P-3/13
Disk sa kompletnom dokumentacijom i dokazima iz predmeta
A - 326-12

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ĆLANAK 449

Najslikovitiji prikaz monstruoznih falsifikata tužilačke mafije je na snimku gdje kroz rupu na kosti navodno načinjenu žicom prečnika 3 mm, patolog provlači skalpel oblika lenjira cijelom dužinom...

FALSIFIKATI TUŽILAČKE MAFIJE

DOKAZI O PRIKRIVANJU ZLOČINA

Mafijaški režim koji godinama pljačka, ubija i diskriminiše građane u oba entiteta BIH instalirao je korumpirane službenike u svim državnim organima, sa zadatkom da prikriva zločine njihovih pripadnika. Posebnu ulogu u tome ima tužilaštvo, koje se po svom ustrojstvu, drskosti, bahatosti, bezobrazluku i monstruoznosti može uporediti samo sa Gestapoom.
Najočigledniji dokaz toga je uloga te bande plaćenih ubica u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja njihovih saučesnika kriminalaca, tajkuna iz mafijaškog režima:
Fotografije i skenirani dokumenti pokazuju o kakvoj se ZLOČINAČKOJ ORGANIZACIJI radi:
POSLIJE 6 MJESECI "ISTRAGE" OT BIJELJINA ŠALJE OBAVJEST NA CIJELIH 10 REDOVA TEKSTA DA JE OSMOGODIŠNJA DJEVOJČICA SAMA KRIVA ZA SVOJU SMRT JER SE NABOLA NA KORPU OD BICIKLA!
Manipulacijama sa saučesnicima krijumčarima i uticajem na druge svjedoke izmislili su priču da je djevojčica pala sa bicikla i tom prilikom se nabola na žicu korpe, prikrivajući da je tada u krug tajkunske firme, kamion dovezao neku robu. Pošto su omogućili da vozilo pobjegne, to se zataškava danima, pa tako portir Univerzala 5 dana po ubistvu nastavlja sa sakrivanjem i ne kaže ni riječ u izjavi datoj MUP-u:
No, pošto smo to naknadno otkrili, 15 dana kasnije ista osoba priznaje u tužilaštvu dolazak kamiona i čak tvrdi da je to rekao u prvoj izjavi, na šta tužilac ne reaguje:
Međutim, trudeći se da ne pomene kamion u izjavi datoj policiji, portir priznaje da je vidio tragove krvi na asvaltu dok je prilazio djevojčici, što pokazuje i fotografija mjesta zločina:
KADA SAM POSTAVIO PITANJE "AKO DA SMRTI DOŠLO POSLIJE PADA SA BICIKLA" KAKO JE MOGUĆE DA JE DJEVOJČICA KRVARILA 10 METARA PRIJE TOG PADA" ? (ŠTO SE JASNO VIDI NA SLICI) KRIMINALCI IZ TUŽILAŠTVA NA TO NIKADA NISU ODGOVORILI I PREKIDAJU SVAKI KONTAKT SA PORODICOM...
Žica na korpi koju su podmetnuli kao uzrok smrti se vidi na narednoj slici:
Kolike su dimenzije žice i njen izgled možemo vidjeti na snimku gdje se to mjeri lenjirom, te je vidljivo da je prečnik odnosno debljina žice oko 3 milimetra:
Sada je važno istaći da je torbu koju je djevojčica nosila preko ramena portir uklonio sa mjesta zločina, te su je potom sakrili saučesnici iz policije i tužilaštva. Tek po okončanju istrage uspijevam da je vidim i fotografišem u sudu:
Kako je došlo do dvostrukog presjecanja kaiša, da li je i to učinila žica ili nešto drugo, gdje je nestao dio, te zašto je boja izmjenjena, tužilačka mafija nije naravno odgovorila, nego je sve pokušala da sakrije od porodice i vještaka, a da bi ostvarili svoj zločinački plan, prikrili su i sve podatke o unutrašnjim povredama šaljući vještaku samo sliku površinske rane. Na narednim slikama je dodat i vrh žice kako bi se lakše analizirala mogućnost teorije da su sve povrede nanesene njome, a slijedi prvo snimak povrede na grudima:
To je jedina povreda za koju vještak trasolog kaže da je znao, a ne samo da nije obavješten o presjecanju kaiša torbe, nego nema podatke ni o izgledu unutrašnjih rana, kao na primjer kanalu kroz kožu:
Više od 3 godine tužilačka mafija je prikrivala ove snimke od porodice, sprečavajući fašističkim metodama pristup svim srodnicima ubijene djevojčice i tek suočeni sa mojom "prijetnjom" da ću svaki dan donositi snimke torbe koju su oprali benzinom i pokazivati je zaposlenima i prolaznicima, uz imena odgovornih, dobio sam diskove kao "manje zlo" po mafijaški režim. Na narednoj slici vidi se kanal kroz grudnu kost, a da li ga je mogla napraviti žica procijenite sami. Po nalazu patologa, ubod u kosti je 1 milimetar dok je sjetimo se žica čak 3 milimetra...
Najslikovitiji prikaz monstruoznih falsifikata tužilačke mafije je na narednom snimku gdje kroz rupu na kosti navodno načinjenu žicom prečnika 3 mm, patolog provlači skalpel oblika lenjira cijelom dužinom:
Pošto je došlo do prodiranja na lijevoj strani grudi, proboda kroz kožu, grudnu žlijezdu i prsnu kost, smrtonosni predmet razdire desnu plućnu arteriju i dušnicu, što se opet u obliku kanala vidi na snimku sa obdukcije:
Izjave vozača i direktora pokazuju da su 3 paketa nečega nestala preko noći, te postaje jasnije zašto je ubistvo djevojčice prikriveno. Skrećem pažnju da tragovi krvi počinju na mjestu ukrštanja putanje bicikla i kamiona:
Slaviša Bobar koji se pominje je 10.04.2013. uhapšen pod sumnjom da je učestvovao u dvije pljačke banke ukupne vrijednost 4 miliona KM, a što je možda još zanimljivije, 25.02.2012. u Bobar banci istog vlasnika gdje je švercovana roba, otkrivena je dokumentacija o transakcijama narko mafije u iznosu od preko 4 miliona KM.
TEK DA BUDE SASVIM JASNO, KOGA SVE I ZBOG ČEGA ŠTITE PLAĆENE UBICE IZ TUŽILAŠTVA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902