CLANAK 354

U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.
(IZ ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE)

 

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU
UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA NA RAD SUDIJE ŽELJKE VAKIČIĆ U PREDMETU 80 0 P 043325 12 P

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva

OBRAZLOŽENJE
U prilogu ove pritužbe kao najsnažniji argument je Rješenje Okružnog suda u Bijeljini kojim se uvažava moja žalba na odluku prvostepenog suda gdje je postupajuća bila sudija Vakičić, a u nastavku tekstualno prenosim dijelove obrazloženja kao smjernicu građanima koji su svakondevno diskriminisani od strane bahatih i korumpiranih državnih službenika.
Skenirani dokument je obrađen OCR (Optical Character Recognition) programom za optičko prepoznavanje slova i brojeva sa digitalnih fotografija:

RJEŠENJE
Žalba se uvažava, rješenje prvostepenog suda ukida i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovni postupak.
Ispltujući ožalbenu odluku, izjavljenu žalbu i ostale spise predmeta saglasno čl. 221 i čl.236 Zakona o parničnom postupku, u dijelu u kome se odluka pobija žalbom u granicama razloga navedenih u žalbi, pazeći po službenoj dužnosti na primjenu materijalnog prava i povrede odredaba parničnog postupka koje se odnose na stranačku sposobnost i zastupanje, ovaj sud je našao daje žalba osnovana.
Odluka prvostepenog suda kojom je tužba odbačena kao neuredna je pogrešna zbog pogrešnog pravnog pristupa konkretnoj pravnoj stvari. Iz spisa predmeta proizilazi da se radi o posebnoj tužbi za diskriminaciju, koja je novi način zaštite prava na jednakao postupanje. U tužbi tužilac traži da se utvrdi postojanje diskriminacije (deklaratorna antidiskrimiciona tužba), da se zabrane diskriminirajuće radnje, odnosno naloži preduzimnje radnji za uklanjanje diskriminacije (kondemnatrorna antidiskriminacijska tužba), kao i da se tužiocu koji tvrdi da je žrtva diskriminacije naknadi nenovčana satisfakcija (tužba za objavu presude koja je utvrdila diskriminaciju)
Tužba sadrži sve elemente u skladu sa odredbama iz čl.334 ZPP, koji predstvaljaju obavezni sadržaj tužbe.
Tužbeni zahtjev za zaštitu od diskriminacije osnovni je element ove tužbe,koji je određen u pogledu glavne stvari, odnosno utvrđenja da je došlo do povrede zaštićenog prava, ali i sporednih potraživanja, jer je tužilac u tužbi naveo da sud presudom utvrdi koja pravna posledica je proistekla iz navedenog dogadaja.
U tužbi je istaknuto više tužbenih zahtjeva, radi se dakle o objektivnoj kumulaoiji, jer je jednom tužbom obuhvaćeno više zahtjeva protiv istog tuženog koji proizilaze iz istog činjeničnog i pravnog osnova, i za sve zahtjeve, predvidena je ista vrsta postupka, pa je slijedom navedenog žalbu kao osnovanu valjalo uvažiti, rješenje prvostepenog suda ukinuti i predmet uputiti istom sudu na ponovni postupak, a u skladu s odredbom čl.235 ZPP

KOMPLETAN TEKST RJEŠENJA MOŽE SE VIDJETI NA SLICI SKENIRANOG DOKUMENTA
Na osnovu odluke Okružnog suda jasno je dakle da je postupanje sudije Vakičić bilo pogrešno, no ne i to da li je bilo slučajno ili namjerno, te stoga prilažem i "Zahtjev za izuzece Zeljke Vakicic" koji sam predao Sudu poslije njenih neprikladnih radnji, te objavio na internetu, kako se vidi po adresi 25.01.2013.
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579
Naveo sam da je sudija Vakičić donijela Rješenje po unaprijed pripremljenom šablon obrazloženju, te priložio dokaze za to. Naime dva dokumenta iz dvije različite parnice su od riječi do riječi identična, što znači da sudije za platu od 2500-3000 KM, prikrivaju diskriminaciju nad građanima uglavnom koristeći se sistemom rada "COPY/PASTE"...
Nadalje sam ukazao da je najveći dio mog tužbenog zahtjeva nestao, odnosno da je falsifikovan, te podsjetio na specifičnosti zakona o zabrani diskriminacije koji opet zbog građana predočavam i ovde, sa uvodom gdje obrazlažem bezakonje:
Na kraju pravougaonik označen brojem 3 sadrži tvrdnju da se uz tužbu moraju dostaviti dokazi i to "ne bilo koji nego relevantni dokazi". Nadalje se lažno navodi da ih nisam dostavio niti predložio. Prije svega je brutalno pogažen zakon propisan u članu 15, "Teret dokazivanja"
1) U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.
2) U slučajevima u kojima lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije, kao dokazno sredstvo za ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti i statistički podaci ili baze podataka.
3) U slučajevima kada lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije zbog propuštanja razumnog prilagođavanja, teret dokazivanja leži na protivnoj strani..
U prilogu ove pritužbe je i rješenje drugog sudije, (Bojičić Radiše) sa potpuno identičnim šablon obrazloženjem, što jasno pokazuje da je "greška" u radu suda sistemska te da VSITV, treba preduzeti ozbiljne i konkretne mjere da se bezakonje zaustavi.
Podsjećam da su svi prekršaji i krivična djela sudija posljedica prikrivanja ubistva Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja Gavrila Bobara, što sam do detalja raskrinkao i objavio dokaze na internetu.
Kriminalci iz OT Bijeljina su pokušali da prikriju taj zločin, falsifikujući i obdukciju, te kada su otkriveni Kovačević Novak izdaje fašističku naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice. Tako je došlo do skoro četvorogodišnje diskriminacije, koju na sve načine pokušavaju prikriti korimpirani pripadnici zločinačke organizacije utičući i na sudije da im u tome pruže pomoć!

PRILOZI

Okruzni sud po zalbi
Zahtjev za izuzece Zeljke Vakicic
Zalba na rjesenje 80 0 P 043325 12 P
Vakicic rjesenje
Bojicic rjesenje

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902