CLANAK 359

Ne može se raditi ni o kakvoj grešci ili nestručnosti, nego je u pitanju smišljena kriminalna radnja usmjerena na to da uopšte ne dođe do suđenja, a ako se to i desi, kao u slučaju sudije Marković Jelene, onda ni po koju cijenu ne dozvoliti izvođenje dokaza, kako ne bi bila iznesena nijedna činjenica o monstruoznom kriminalu u koji su direktno umješani desetine pripadnika organa vlasti, sve do samog političkog vrha, a indirektno mnogo više...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA
PRESUDE PO NARUDŽBI

Više puta sam se pismeno obraćao sudu i apelovao da sudije u svom radu poštuju i primjenjuju važeće zakone i ne pružaju pomoć kriminalcima, koji su izvršili više teških krivičnih djela, vezano za ubistvo Ivone Bajo koje se desilo prilikom krijumčarenja. Republika Srpska i BIH u cjelini su opšte poznato najkorumpiranije područje Evrope, a ja ću ovde iznijeti materijalne dokaze da se radi o Zločinačkoj organizaciji, a Osnovni sud je njen sastavni dio, klasična organizovana kriminalna grupa.
Centar sveg zla je naravno tužilaštvo, kao najmonstruoznija razbojnička banda u zemlji o čemu sam napisao već više od 1000 stranica, a samo kao uvod podsjećam da sam u strartu uočio više nelogičnosti među kojima i laž o povređivanju poslije pada sa bicikla. Prilikom prvog kontakta sa inspektorom, a potom i tužiocem, postavio sam nezgodno pitanje:
AKO JE POVREDA NASTALA OD ŽICE POSLIJE PADA SA BICIKLA, KAKO JE MOGUĆE DA JE DJEVOJČICA KRVARILA VIŠE OD 10 METARA PRIJE MJESTA GDJE JE NAVODNO DOŠLO DO TRAGEDIJE ???
Na slici mjesta zločina se to jasno vidi, te uhvaćeni u laži, (već 4 godine nema odgovora na to pitanje) kriminalci iz MUP-a i OT Bijeljina prije svega se prvo "sakrivaju" izbjegavaju svaki razgovor i susret, a pošto nisam odustajao, te sam dodao nova pitanja i pronašao nove dokaze izdaju fašističku naredbu da se svim srodnicima ubijene djevojčice zabrani pristup u tužilaštvo.
To je sasvim razumljiv postupak kriminalaca uhvaćenih u zločinačkim radnjama u sadejstvu sa krijumčarima a slikovit primjer toga je torba presječenog kaiša, (ČIME ?) dio nedostaje, dok su ostatak oprali benzinom da uklone tragove ubistva, (mast, ulje ili čak nečiji otisci prstiju):
Obilje je neoborivih dokaza, a vrhunac monstruoznosti tužilaštva je falsifikovanje obdukcije, jer su unutrašnje povrede, konstatovane od obducenta prikrili od vještaka trasologa, čije su mišljenje tražili, što sam do detalja razotkrio na web stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Sud je još u avgustu 2010-te mogao da zaustavi bezakonje tužilaštva, no umjesto toga terorističkom akcijom sudija Đurić Dragoljub i komanda sudske policije u saradnji sa Kovačević Novakom, zarobljavaju majku ubijene djevojčice i mene, (bez ikakve potvrde o lišenju slobode), te Budimki Bollin Bajo, ne dozvoljavaju da pozove kuću, aerodrom, niti advokata. Sudija Đurić je pokušao napraviti distancu od tih radnji, no dokument sudske policije do koga sam došao 2013-te, pokazuje da je obavješten i da ga nije briga za prava građana, a usput da pomenem, sudska policija nema ovlaštenja za podnošenje zahtijeva:
Tako je bezakonje nastavljeno, a potpunu lagalizaciju fašizma izvršila je sudija Dević Smiljka, koja je osim što je pretres vodila inkvizitorskim metodama, obavljajući posao i tužbe i sudije, ne dozvolivši mi da ispitujem svjedoke, hladno je prešla preko fašističke naredbe kriminalca Kovačevića, uz komentar:
PA VJEROVATNO JE IMAO RAZLOGA DA TO NAREDI !!!???
Da gospođo Dević, imao je razloge, isto kao i izvjesni gospodin ADOLF...

Jedina osoba iz suda, koja zaslužuje poštovanje (osim sekretara i predsjednika) od onih sa kojima sam imao službene kontakte, je g. Hanušić, koji iako smatram da nije primjenio obavezu iz zakona, koju je trebao primjeniti, (Zaštita prava, iz Zakona o sudovima RS)
Sudovi štite prava i slobode zajamčene ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost.
ipak se ogradio od kriminala koji se čini, što se vidi iz presude koju je doneo i ubrzao moje dalje aktivnosti u borbi za istinu i prava garantovana zakonom:
Pravo na nužnu odbranu i krajnju nuždu iz KZRS, što je obavezno i u ZOP-a, niko nikada takođe nije htio da primjeni, kao ni član 49 "Dokaz", s obzirom na kršenje Ustava i zakona od strane organizovanih kriminalnih grupa, OT Bijeljina i MUP-a:
Sud ne može svoju odluku zasnovati na dokazima do kojih se došlo kršenjem ljudskih prava i sloboda na način opisan u članu 10 Zakona o krivičnom postupku.
Trenutno poslednji primjer bezakonja u režiji Prekršajnog suda, vezano za ovaj slučaj je ponovo izvršio sudija Đurić, koji je u sadejstvu sa drugim pripadnicima zločinačke organizacije pripremio montirani proces, gdje su "sakrili" glavnog svjedoka, odgodili nezakonito pretres skoro 3 mjeseca da bi uticali na svjedoke da lažu, dodaju "prekršaje" kojih nema u zabilješkama, a zaštita prava građana ponovo "NIJE BILA NJEGOVA STVAR".
Dio bezakonja obuhvaćen je tužbom za utvrđenje diskriminacije, objavljeno na stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030
No s obzirom da mafijaški režim zna da se obračuna sa neposlušnima na razne načine, počev od pokušaja zastrašivanja koji je ta banda pokušala primjeniti prema meni, lažno me optuživši za "ugrožavanje sigurnosti" nekih svojih pripadnika kriminalaca, te nadzirući nezakonito bez naredbe suda, do likvidacija poput dizanja u vazduh Milana Vukelića, a primjer Dijane Milić je očito opomena i za sudije i tužioce, šta može da ih zadesi, imao sam razumjevanje i za takvo postupanje koje je očito bilo nezakonito, a na moju štetu.
Ipak brutalno izrugivanje zakonu, od strane sudije Jelene Marković, klasičan primjer krivičnog djela "Povreda zakona od strane sudije", falsifikovanjem dokaza i činjenica iz tužbe 80 0 P 039221 12 P, zaobilaženjem i gaženjem zakonskih odredbi, te otimanjem prava na pravično suđenje, tako što je izbacila SVE priložene dokaze, odbila predložene svjedoke i dokumente državnih organa po mom prijedlogu, prešlo je sve granice obične pristrasnosti i jasno odredilo sudiju kao pripadnika zločinačke organizacije, koja godinama pljačka i ubija građane, te prikrava svoje zločine...
U toj kriminalnoj parnici nije mi dozvoljeno da ijednu riječ kažem o navodima iz tužbe i izvodim dokaze, shodno stavu 1, člana 99 ZOPP-u " Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava" a mogao sam samo da odgovaram na pitanja sudije, što je i vidljivo iz zapisnika. Predočavam sada, kako je izgledao "dokazni postupak":
Provešće se dokazni postupak.
Vrši se uvid u spis Okružnog tužilaštva Bijeljina br. KTA-596/09, te je saslušao tužioca kao parničnu stranku.
Tužilac izjavi: ne prigovaram provedenim dokazima, nemam novih prijedloga, mada posebno želim da istaknem da je sud trebao provesti dokaz uvidom u moje krivične prijave protiv tuženog a.d. „Univerzal“ i protiv radnika a.d. „Univerzal“ portira.
Tuženi preko punomoćnika izjavi: ne prigovaramo provedenim dokazima.
Dokazni postupak je završen.

ZAŠTO JE BILO POTREBNO DA MI SE ONEMOGUĆI DOKAZIVANJE NAVODA TUŽBE I IZVOĐENJE DOKAZA ?
Sudija Marković nije donijela presudu na osnovu argumenata sa pretresa, nego je prvo pripremila tu "presudu", a onda je sve radnje tome podredila, a čak je i odgovor tuženog rezultat unaprijed donesene presude, što se vidi iz "obrazloženja"
Pitanje je samo iz koje je presude prepisana ovakva argumentacija, jer u mom tužbenom zahtjevu ne postoji ništa od toga. Niti sam tražio odštetu za smrt Ivone Bajo, a nigdje nisam pomenuo odgovornost "Univerzala" za to:
Tvrdio sam dakle, da je radnik tuženog pričao SVIMA da je djevojčicu vidio kako se kreće i krvari prije pada, pa to potom porekao, da je pomogao kamionu da pobjegne i prećutao to istražiteljima, te uklonio sa lica mjesta materijalni dokaz ubistva torbu, koja je u međuvremenu oprana benzinom i sakrivena...
Pogledajmo šta o tome kaže ZOPP-u "Član 2. stav (1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku. Sudija se naprotiv bavila nečim što nema veze sa tužbenim zahtjevom, a kolika je to nepravilnost pokazaću na nešto slikovitijem primjeru:
Tužilac recimo tuži neku osobu da ga je gurnula pod kamion, te je potom više mjeseci bio u komi i zadobio povrede, a sudija "utvrdi" da tuženi nije vozio kamion i da ne može biti odgovoran...
Pošto je sudija u presudi "obrazlagala" istu stvar koju nisam ni pominjao kao što je to u svom odgovoru radio tuženi potpuno je jasno da su bili cijelo vrijeme u saradnji, odnosno da je sudija prikriveni advokat "Univerzala", koji upotrebljava potpuno iste argumente, (navod iz odgovora tuženog):
Uz sve to falsifikovana je i tužilačka odluka, tvrdnjom da je utvrđeno kako je žica probola krvni sud, čega nema u Obavještenju OT Bijeljina, a sve se može vidjeti u pritužbi VSITV-u:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018
Ovde je sudija Marković prevazišla kriminalce iz OT Bijeljina, koji su najmonstruoznija razbojnička banda u Semberiji. Falsifikovali su sve, od mjesta zločina, navodili svjedoke na lažne iskaze, oprali materijalni dokaz ubistva benzinom, pa čak falsifikovali i povrede konstatovane obdukcijom, ali čak ni oni nisu napisali da je ŽICA PROBOLA KRVNI SUD. Na taj način sudija se priključuje kriminalcima i saučestvuje u prikrivanju zločina.
Zbog neviđenog bezakonja koje je demonstrirala sudija Marković, da bi pomogla tuženom, ne samo u parnici, (gdje sam ponudio da sasvim odustanem od nadoknade, ako se distanciraju od portira) nego i krijumčarima i ubicama, umjesto da reaguje po službenoj dužnosti "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" po uvidu u dokaze koje sam dostavio, nastaje i ovaj tekst - "zaslugom" g-đe Marković. Osim dvije pritužbe i krivične prijave za nju lično, tu su i dvije nove tužbe protiv RS a kolege sudije Vakičić i Destanović, mogu da joj zahvale i za pritužbe protiv njih, za čiji je rad Okružni sud već konstatovao da je pogrešan. To naravno ne znači da sam ja u pravu, te ostavljam mogućnost da je ispravna odluka prvostepenog suda, a griješimo ja i tročlano vijeće Okružnog suda. Nadam se da će sudije dati objašnjenje za svoj "rad" UDT-u i da neću dobiti klasično obrazloženje : HVALA NA VAŠEM VREMENU UDT NIJE NAŠAO OSNOVA ZA POKRETANJE POSTUPKA !!!???
Odluke sudova u suprotnosti, a niko nije odgovoran... ali to je već drugi problem.
Uostalom već ranije sam obavijestio predsjednike da kompletnu sudsku vlast smatram "Zločinačkom organizacijom" i ne priznajem regularnost nijednog organa, nijedno rješenje, pa ni ono koje potvrđuje moje stavove i prava, jer prava su mi garantovana Ustavom i zakonima i nisu predmet dobre volje i želje nekog tužioca, policajca, sudije, kome će i koliko da odobri od toga. S druge strane, s obzirom da su OT Bijeljina i Osnovni sud falsifikovali mnoge činjenice i dokumente, "gubili" dokaze, pitanje je da li je Okružni sud imao u predmetima gdje je potvrđivana odluka prvostepenog suda sve podatke ili su i njih obmanjivali. Dobar primjer za to je predmet u kome su sinhronizovano sudije Martinović i Bojičić "izgubile" dokaze (80 0 P 036327 12 P gdje je sastavni dio rješenja argument da nisu dostavljeni) a postoji dokument u kome je sve dokaze pronašao predsjednik suda.
TAJ DOKUMENT OKRUŽNI SUD NIJE IMAO, ZAR NE ???
Prvobitno sam odlučio da ne preduzimam ništa, no sada objavljujem totalni pravni rat korumpiranom pravosuđu i objaviću sve dokaze i imena sudija kriminalaca, koji svjesno krše zakon i rade za mafiju.
Sudija Vakičić Željka je pokušala da sabotira tužbu za utvrđenje diskriminacije, pritom falsifikujući moju tužbu, (80 0 P 043325 12 P) i izbacivši sve tačke diskriminacije iz zahtjeva a "obrazloženje" je prekopirala iz već pripremljenog šablona. Sve to je detaljno opisano na web lokaciji ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579
Uprkos tome što sam ukazao argumentovano na sve bitne zakonske odredbe, sudija Vakičić nastavlja opstrukciju i odbacuje tužbu, a da sam bio potpuno u pravu dokaz je Rješenje Okružnog suda, koji u svemu prihvata moje stavove:
Tako je zahvaljujući sabotaži sudije očigledno da tužba za utvrđenje diskriminacije koja treba da se radi po hitnom postupku neće početi ni poslije godinu dana od diskriminatorskih događaja (05.09.2012.) što znači da krivicom suda uzrok diskriminacije nije otklonjen te se ona sprovodi svakodnavno i dalje...
Sudija Destanović Senad, takođe uporno istrajava na sabotiranju tužbe, (80 0 P 043324 12 P) koju sam dostavio sudu, kao punomoćnik svoje sestre uz priloženi dokaz o tome. Okružni sud je je precizno uočio sve nepravilnosti u postupanju, što se vidi iz skeniranog Rješenja sa obilježenim najvažnijim djelovima:
Prethodno je Sudija Destanović, vratio tužbu na dopunu i ispravku, ali iako sam ukazao na sve ono što je potom objasnio i Okružni sud, uporno se krši zakon i pravila postupka, te tužba odbacuje.
Kompletan tekst te DOPUNE, nalazi se na internetu, gdje se može vidjeti da koristim istu argumentaciju po kojoj je kasnije nastupio drugostepeni sud:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877
Ne može se dakle raditi ni o kakvoj grešci ili nestručnosti sudija, nego je u pitanju smišljena kriminalna radnja usmjerena na to da uopšte ne dođe do suđenja, a ako se to i desi, kao u slučaju Marković Jelene, onda ni po koju cijenu ne dozvoliti izvođenje dokaza, kako ne bi bila iznesena nijedna činjenica o monstruoznom kriminalu u koji su direktno umješani desetine pripadnika organa vlasti, sve do samog političkog vrha, a indirektno mnogo više...
No prije ovog propalog pokušaja opstrukcije, bilo je i uspjelih, a u "režiji" sudija Zlatne Martinović i Bojičić Radiše, (80 0 P 036327 12 P) nestajali su dokazi, te se oduzimalo pravo na oslobađanje od troškova postupka. Čak sam intervenisao kod predsjednika suda, koji je izuzetno profesionalno reagovao i dostavio mi SVE podatke o predmetu, čak i one koje nisam tražio, što se i vidi iz teksta zahtijeva, te odgovora koji je potpisao predsjednik suda:

Obraćam vam se sa zahtijevom da mi se dostavi obavještenje o predmetu 80 0 P 036327 12 P, (Budimka Bollin Bajo protiv Republike Srpske). Naime Rješenjam od 22.08.2012. Sud tvrdi da uz tužbu nisu dostavljeni dokazi !!!???
S obzirom da je predmet zadužen od strane jednog sudije, a pomenuto Rješenje je doneo drugi sudija, nije isključeno da je došlo do neke tehničke greške te nije ostvaren uvid u cjelokupan dostavljeni materijal!
Stoga predočavam šta je uz tužbu bilo dostavljeno:

Prilog 1 : Zahtjev sudske policije
Prilog 2 : Osuđujuća presuda
Prilog 3 : Oslobađajuće rješenje
Prilog 4 : Punomoć
Prilog 5 : Karta

Prilog 6 : Zapisnik sazetak
Prilog 7 : Domovnica
Prilog 8 : Zagubljeni dokazi
Prilog 9 : Zahtjevi i odgovori
Prilog 10 : DISK (dostavljen ranije)

Takođe je nejasno šta se desilo sa prijedlogom za oslobađanje od troškova, te tražim podatke o:
1) DOKAZIMA PRILOŽENIM UZ TUŽBU
2) PRIJEDLOGU ZA OSLOBAĐANJE OD TROŠKOVA
Očekujem da me sud, kao zastupnika tužilje, obavijesti o tome da li taj materijal postoji u spisu ili ne ???


Na dio u kome je konstatovano da su dostavljeni svi dokazi, koje sam naveo iako je sudija tvrdila da ih nema, neću uopšte trošiti vrijeme, jer je to očigledno i jasno vidljivo, te ću ukazati samo na manipulaciju sa pravom na oslobađanje od troškova. Brojem 1 na dokumentu označio sam dio gdje se navodi da je prijedlog podnesen 21.02.2012. Naredni dio nisam označio brojem 2 nego tek sledeći u kome stoji da je 05.05.2012. zatraženo izuzeće sudije. Tekst tog podneska sa kompletnom argumentacijom, je na web lokaciji:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669
Iz tog obimnog članka izdvajam samo OPOMENU za plaćanje takse, donesenu 20.04.2012. a već smo konstatovali da je prijedlog za oslobađanje zaprimljen dva mjeseca ranije...
Dakle odmah po prijemu ove opomene zatražio sam izuzeće jer je sudija ignorisala zakonom garantovano pravo i pokušala odvratiti majku ubijene djevojčice od pravne borbe jasno iskazanom prijetnjom da ako se ne plati 10000 KM inače će prinudno naplatiti 15000.
Vratimo se sad na dokument predsjednika suda, gdje u dijelu označenom brojem 3 piše da je tek 03.07.2012. zatraženo mišljenje ministarstva po tom pitanju, što je 4 i po mjeseca od podnošenja prijedloga, tek pošto je prethodno pokušala naplatiti taksu, te moje reakcije u vidu zahtjeva za izuzeće. I na kraju brojem 4 je označen dio u kome se zaključije da sud nije mogao donijeti odluku o oslobađanju jer ministarstvo nije dostavilo traženo mišljenje, no postavlja se pitanje zašto to nije traženo odmah, nego tek kad sam u zahtjevu izneo dokaze o tom bezakonju, odnosno jasno je da će sud građanima koji ne poznaju svoja prava OTETI novac ili ta prava i da nikada ne bi poslali zahtjev da nisam proučio sve zakone potrebne za pravnu bitku sa pravosudnom mafijom, prije svega tužilačkom, a potom i sudskom...
Sudiju Martinović je zamjenio kolega Bojičić Radiša, koji je dovršio ovo bezakonje odbacivanjem tužbe završivši "obrazloženje" tvrdnjom da tužiteljica "NIJE DOSTAVILA DOKAZE" ???
Kako vidimo predsjednik suda je uspio da pronađe veći broj dokumenata + disk.

Sudija Bojičić, sabotirao je moju tužbu za utvrđenje diskriminacije zanimljivo u isto vrijeme kao i ovu, korištenjem već pomenutog šablona sa nekim nadzemaljskim "relevantnim dokazima" no imam da ukažem još neke drastičnije primjere bezakonja, pa u ovom obimnom članku neću detaljnije opisivati "blaže" prekršaje sudija. Pomenuću u tom segmentu još i sudiju Matković Aleksandra, koji je odbacio tužbu sa izgovorom da osim adrese u Bijeljini, nije dostavljena adresa moje sestre u Cirihu, (dakle traži dvije njene adrese, a ja sam punomoćnik). Upozorio sam sudiju da bi objava te adrese mogla dovesti sestru u opasnost, (mene su već pokušavali da ubiju, a pošto sam kasnije objavio tu adresu, zaista su joj se desile neke "neobične" stvari). Uglavnom nisam htio da dam tu adresu smatrajući da je dovoljna jedna, što je sudiji bio argument da tužbu odbaci.
Drugi "propust" napravio je u mojoj taktičkoj tužbi protiv sekretara tužilaštva gdje sam tražio 10 KM odštete, a pravi cilj je bio da dokažem bezakonje u tužilaštvu, jer su me lažno optužili za "ugrožavanje sigurnosti". Tu je sudija odbio da naredi dostavu spisa i saslušavanje predloženih svjedoka iz MUP-a. S obzirom da je tada naloženo nezakonito praćenje, poslije čega mi je sipan otrov u pivo, tražio sam te podatke i od načelnika policije, koji je naredio nadzor po usmenom zahtjevu kriminalaca iz tužilaštva, te da pokrene istragu na osnovu dokaza koje sam dostavio.
5 dana kasnije bio je mrtav i sahranjen bez autopsije, tako da je sudija Matković ovde pomogao kriminalcima koji su nesporno nezakonito vršili nadzor i pokušali da me ubiju, a osnovano sumnjam i da je g. Teodorović ubijen, jer mi na zahtijev u vezi toga iz OT Bijeljina nikada nije odgovoreno...
Iz uvoda se vidi da mi i ranije nije odgovarano te da sam bio siguran da neću dobiti odgovor ni na ovaj zahtijev, a da li je smrt načelnika kriminalističke policije bila prirodna procijenite sami. Uglavnom sudija Matković je spriječio da saznam više podataka o tome, spis po lažnoj optužbi i nezakonitom praćenju se još uvijek krije i poslije 3 godine, a jedina važna činjenica je da sam dobio izjavu sekretara, koja negira bilo kakve prijetnje i opasnost od mene:
S tim u vezi je i tužba protiv Danice Stjepanović i Novaka Kovačevića, (80 0 P 039227 12 P) pripadnika grupe kriminalaca, uz Debeljevića i Gruhonjića, koji su napravili plan da mi otmu dokaze o njihovim krivičnim djelima, tako što će me lažno optužiti, a još su slagali da prijetim i drugima, poslije čega, MUP, tužilac Šabić Muris, te sudija Mensur Đonlić, vrše službene radnje. Pomenuta četvorka kriminalaca nema nikakav službani nastup u tome, a ne sumnjam da su koristeći svoj službani položaj NAGOVARALI druge šta da urade, što mi je u razgovoru potvrdio tužilac Šabić, citiram:
DOŠLI SU KOD MENE I REKLI : "TI BI KAO DEŽURNI TO TREBAO DA POTPIŠEŠ"
Iako sam jasno postavio tužbani zahtijev:
1)Tuženi Novak Kovačević, dužan je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom krivičnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu ugleda i časti, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 50000 KM, (pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
2)Tuženi Novak Kovačević, dužan je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.
3)Tužena Danica Stjepanović, dužna je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom krivičnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu ugleda i časti, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 50000 KM, (pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
4)Tužena Danica Stjepanović, dužna je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.

Kompletan tekst se može vidjeti na stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730
Sudija Destanović "nije shvatio" smisao te mi naređuje da se izjasnim da li tražim odštetu za "službeno prikrivanje ubistva" Ivone Bajo, (kada stvarno jesu postupali službeno) ili za učestvovanje u lažnoj prijavi, kada je jedini službeno postupao g. Šabić. Htio je u stvari g. Destanović da me prevari, (napravi budalu od mene) i nanese mi štetu, jer ako bih potupio, kako je tražio, onda bi Sud odbacio tužbu zbog "greške" u pasivnoj legitimaciji tuženih:
Ovo je samo dio rješenja u kome čak 3 puta se ponavlja ista stvar o službenim radnjama, te prepisivački dio o "životnom događaju iz koga izvire tužbeni zahtjev" što je krajnje uvredljivo jer je jasno navedeno u samom zahtjevu da se radi o lažnoj prijavi...
Stoga sam se u dopuni jasno odredio po tom pitanju:

Rješenjem od 05.l0.2012. Osnovni sud je vratio tužbu, radi ispravke i dopune, navodeći da su tuženi pogrešno označeni i da postoje nejasnoće oko toga, šta je konkretan uzrok nematerijalne štete! Stoga ovom dopunom, obavještavam Sud i tužene, da ostajem u potpunosti kod određivanja pasivne legitimacije, što ću u nastavku pojasniti, kao i navedene nejasnoće! Dopunom se samo unose dodatne cinjenice i dokazi...
1) Tuženi u konkretnom slučaju nisu nastupali službeno!
2) Uzrok štete i povod za ovu tužbu je isključivo lažna optužba za "Ugrožavanje sigurnosti"!

Zaista detaljno obrazloženje, koje se može vidjeli preko narednog linka, sudija Destanović ponovo "nije shvatio" i nezadovoljan što ih nisam označio kao službenike u tom događaju odbacio tužbu:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226
U žalbi na to Rješenje sam ponovio ranije argumente i dodao neke nove:
Ako su tuženi, kao što su napravili pritisak na policiju i svog kolegu da podnesu zahtijev, odnosno odobre akciju protiv mene, na isti način uticali na sudiju Destanovića, kakvu odluku da donese, (ili budu uticali i na drugostepeni sud) te se to dokaže, hoće li i to biti službeno postupanje tuženih???
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747
No kako je to još uvijek bilo vrijeme kada je Dodik Milorad bio neprikosnovena vlast po pitanju svega, od izbora čistačice do imenovanja predsjednika VSITV, Okružni sud je potvrdio kriminalnu odluku g. Destanovića, pa sam intenzivirao dostavu materijala stranim istražnim organima, kako bi se srušio mafijaški režim. Vjerujem da su rezultati toga vidljivi tokom cijele ove godine i na svjetlost izlazi sve više afera Laktaškog klana, počev od iznošenja keša od tričavih milion KM u torbi preko granice, do priznanja premijerke da je samo iz Birča izvučena MILIJARDA !!!
S obzirom da su se okolnosti promjenile, nova mahinacija sudije Destanovića, sa nedozvoljavanjem da podnesem tužbu u sestrino ime, iako sam dostavio generalnu punomoć za zaštitu njenih interesa pred svim državnim organima nije prošla...
Mnogo značajnija je s tim u vezi bila moja tužba protiv direktnih podnosilaca lažne prijave, kriminalaca Debeljevića i Gruhonjića, koje sam u potpunosti raskrinkao i objavio dokaze na internetu o njihovim lažima i krivičnim djelima:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018
Taj predmet je zadužen od strane jednog sudije, a bez ikakvog objašnjenja je preuzeo drugi sudija, (80 0 P 034147 11 P). Želim vjerovati da sudija čije ime neću navoditi odbija izvršiti nečasne radnje, (a mogući su i drugi razlozi) te se predmet dodjeljuje sudiji Mićić Ljubiši, koji će kako ću prikazati, pod pritiskom i prijetnjama (tuženi Gruhonjić javno vrijeđa stručnost sudije, te da neće dolaziti na raspravu, nego će koristiti druge metode) sabotirati tužbu i falsifikovati činjenice da bi pomogao tuženima...
Ovde su dakle pripadnici zločinačke organizacije smislili plan kako da mi otmu dokaze o svojim zločinima i u startu napravili grešku. Naime htjeli su ostaviti utisak da nisu lično umješani, da se ne radi o osveti ili zloupotrebi ovlaštenja, te su dvojica pripadnika mafije otišli do CJB Bijeljina, pa me lažno prijavili za opasne prijetnje, a potom nagovorili inspektore da podnesu zahtijev, bez ikakvog pisanog traga o tome.
Osim od preminulog g. Teodorovića i zabilješke kao dokaza, podatke o tome da su pomenuti dali izjavu kao građani dobio sam i od inspektora MUP-a, te predsjednika Okružnog suda, uz prisustvo sekretara !
Pisao sam da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva završiti u zatvoru, što nije prijetnja prema članu "Ugrožavanje sigurnosti" iz KZ-a, a da se radi o prijavi građana vidi se po Zabilješki MUP-a u kome se koristi termin "NA OKOLNOSTI OBAVLJENOG RAZGOVORA", a nema ni pomena o nekoj naredbi i bilo kakvim službenim radnjama!

Pošto je autor zabilješke završio pod zemljom neposredno pošto sam zatražio od njega sve podatke i istragu, kriminalci pokušavaju da zataškaju slučaj i ne daju mi nikakve podatke o ovom bezakonju, čak ga negirajući. U dva odgovora OT Bijeljina vidi se da pokušavaju osporiti nezakoniti nadzor, a imao sam čak stražu ispred kuće i praćenje ukorak gdje god da krenem:
No to je naravno gnusna laž, jer imam veći broj dokaza, pa i fotografije iz tog perioda vezano za osobe i sredstva koja su upotrebljavana, a poslije pokušaja opstrukcije, dobio sam potvrdu i iz MUP-a:
No naravno, kriminalci iz OT Bijeljina ne daju podatke o tome, sve negiraju, a zabranili su pristup cijeloj porodici, te stoga sam prisiljen privatnim tužbama doći do dokumentacije i istine, što i uspijeva djelimično, jer upravo tužena sekretar tužilaštva, (mart 2012) kao svoj dokaz je i dostavila kopiju zabilješke o lažnoj prijavi, koju ranije nisam imao...
Znajući da nemam dokaze i da mi ih oni neće dati, u drugoj parnici tuženi Debeljević čini novu grešku, ovaj put KATASTROFALNU i u svom odgovoru na tužbu tvrdi da sam sve izmislio, (što je laž) i da nikada nije službano nastupao u bilo kakvim postupcma vezano za mene ili moje pravne interese, (što je tačno).
Gospodin je to još i podvukao, te ponavlja dva puta u odgovoru, što bi trebalo značiti da sam lažljivac koji ga neosnovano tereti za nešto što nije uradio. To je pisano u decembru 2011-te, kada nisam imao ni odgovor MUP-a potpisan od strane Andrić Vasilija, niti Zabilješku preminulog Teodorovića, koju dobijam nekoliko mjeseci kasnije.
Uhvaćeni u mreži koju sam ispleo i svojim lažima prije svega, tuženi Debeljević se ne pojavljuje na pretresima i odbija čak primiti sudsku obavjest, što je zabeleženo u zapisniku, a tuženi Gruhonjić prijeti sudiju drugim metodama. Rezultat toga je falsifikovanje činjenica, te uprkos tome što tuženi negira događaje, sudija to prepravlja i proglašava da se radi o službenim radnjama, a da bi sve lakše ostvario, odbija uvid u spis o tim radnjama, te saslušavanje predloženih svjedoka.
Osim što sam ovo bezakonje i falsifikat sudije Mićić Ljubiše upotrijebio u parnici protiv RS, nastavio sam i dalje sa pravnom borbom, s obzirom na sve nepravilnosti i neutvrđivanje svih činjenica, te je ovaj predmet u fazi revizije:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041
Pitanje je i to zašto za svo ovo vrijeme nisam dobio stav nijednog organa da li je naredba o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo zakonita ili ne? A opstrukcijama tužbi sud potpomaže taj fašistički tretman !
Ja naravno znam da je nazakonita, ali mafija jednostavno nema više drugog načina da spriječi istrage o svojim zločinima, osim terora, diskriminacije, gaženja ustava, zakona i otimanjem prava.
Na sve ovo dodajem da sudija Vakičić više od godinu dana odugovlači sa parnicom 80 0 P 039222 12 P, u kome je tužena RS za uništavanje programskog koda sa hard diska računara koji su mi odnijeli poslije lažne prijave. Pošto je u tužbi 80 0 P 034147 11 P jedan od tuženih g, Debeljević tvrdio da sam sve izmislio i da nikada nije službeno postupao, a sudija Mićić Ljubiša to potom falasifikovao i proglasio za službene radnje, odmah sam i taj segment prebacio u ovu tužbu protiv RS.
Zapetljani u sopstvenim lažima i falsifikatima, sada jednostavno ne znaju šta da rade i to je odgovor za sudiju Mićića, kada je pitao zašto nisam sve objedinio u jednu tužbu nego ih ima 15 ???

A BIĆE IH I 50 ILI 100 AKO BUDE POTREBNO !
Zato što sam znao da će se koristiti sve nezakonite metode da se kriminal prikrije, a to će teže ići u više tužbi. Jednostavno ne postoji niko ko može pratiti dokumentaciju iz ovih parnica osim mene, niti zna gdje ću iskoristiti neku "grešku" falsifikat, krivično djelo sudije iz jedne parnice, da li u drugom predmetu ili novoj tužbi.
A BROJ OTKRIVENIH SUDIJA KRIMINALACA JE SVE VEĆI...
Svojevremeno sam u kratkom razgovoru sa predsjednikom Osnovnog suda zapamtio da mu je dužnost zaštita svojih sudija, što je pohvalno ali i zaštita prava, te da ne želi da presude i rješenja Osnovnog suda padaju. I ja sam ukazivao na kriminal kojim je okovana zemlja, sugerišući sudijama više puta pismeno da poštuju zakone, da mi ne pomažu ni oko jedne proceduralne sitnice, oko prava u procesu, a kamoli u presuđivanju, ali da ne pružaju pomoć ni drugima, posebno stoga što sam U SVAKOM PREDMETU unosio kao pozadinu dokaze o prikrivanju ubistva.
Nažalost, uzalud je želja i profesionalnost predsjednika suda, kad sudije nisu htjele da poštuju zakon i sada će se pojaviti na internetu ovaj tekst sa njihovim imenima, dokazima o krivičnim djelima koje su počinili bacajući time ljagu na sud u kome rade i cjelokupno pravosuđe. A moj blog ima veću posjetu nego stranice sudova, tužilaštva i MUP-a zajedno...
Da li su to činili kao pripadnici zločinačke organizacije ili u strahu za posao ili život nije svejedno, ali postoje mnogi doktori, inžinjeri, pravnici, koji rade časno, kao konobari, taksisti, prodavci na pijaci, ne želeći da se prodaju za prljavi novac mafije i bilo je moralnije napustiti posao u sudu nego raditi po nalozima tajkuna.
A mjesečna primanja sudija poslije ovog bezakonje i pružene pomoći kriminalcima, krijumčarima i ubicama, nisu više samo to, nego je na svakoj novčanici koju dobijete od ovog mafijaškog režima krv Ivone Bajo.
NIJE TO JEDINI ZLOČIN KOJI SE PRIKRIVA, ALI OVAJ PUT NIJE SVE OSTALO SAKRIVENO, KAKO STE DO SADA NAVIKLI, UZ OPASKU DA JE OVDE PREZENTOVAN SAMO DIO DOKAZA KOJE IMAM O KORUPCIJI I KRIMINALU SUDIJA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902