CLANAK 363

Radi se o nastavku bezakonja koje demonstrira tužena vezano za događaje od 05.12.2012. kom prilikom mi je primjenom fašističke naredbe oduzeto više prava, čemu sam se suprotstavio lično na miran način, braneću ta prava, shodno članu 48 Ustava RS, stav 1 "Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti" jer Sud neće da zaštiti prava što mu je obaveza propisana stavom 2 istog člana "Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom" kao i članom "Zaštita prava" Zakona o sudovima...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE (22.08.2013.)

Obavještavam Sud da su direktno vezano za pozadinu ove tužbe, ranije već predate dvije tužbe za utvrđenje diskriminacije, te shodno članu 83 stav 1 mogu da se spoje. Radi se o parnici 80 0 P 043325 12 P, koja je već u obradi suda vezano za događaje od 05.09.2012. kada sam nezakonito spriječen u ostvarenju više prava i zadržan u pritvoru, dok se druga odnosi na diskriminatorske radnje tokom pretresa 03.12.2012. a još nemam podatke o broju predmeta...
Tužena je konstantno, od kraja 2009. godine vršila brutalno pravno nasilje nad mojom porodicom, primjenom ne samo nezakonitog i kriminalnog, nego fašističkog tretmana, da citiram "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
čime se izdvaja i diskriminiše cijela porodica Bajo!
Kao posljedica toga došlo je do otimanja više prava garantovanih Ustavom i zakonima, što tužena RS pokušava prikriti na sve načine služeći se lažima, falsifikatima, i novim diskriminatorskim radnjama, a sve sa ciljem da spriječi istragu o ubistvu djevojčice Ivone Bajo koje se desilo prilikom krijumčarenja poslanika Skupštine tužene, Gavrila Bobara !
Predmet ove tužbe je diskriminacija izvršena donošenjem Rješenja 80 1 Pr 007070 13 Pžp od 30.07.2013. a koje sam primio redovnom poštanskom pošiljkom 20.08.2013. Radi se o nastavku bezakonja koje demonstrira tužena vezano za događaje od 05.12.2012. kom prilikom mi je primjenom fašističke naredbe oduzeto više prava, čemu sam se suprotstavio lično na miran način, braneću ta prava, shodno članu 48 Ustava RS, stav 1 "Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti" jer Sud neće da zaštiti prava što mu je obaveza propisana stavom 2 istog člana "Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom" kao i članom "Zaštita prava" Zakona o sudovima...
1. OSNOV ZA NADLEŽNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
(I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, donesenim Rješenjem 80 1 Pr 007070 13 Pr, od 30.07.2013. povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela:
1) 30.07.2013. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, pogrešnom primjenom odredbe iz ZOPP-u da je potrebno uz zahtijev za ponavljanje postupka, dostaviti pravosnažnu sudsku presudu, donesenu u nekom krivičnom postupku.
2) 30.07.2013. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, pravo na nepovredivost dostojanstva garantovano članom 13 Ustava RS, te pravo da ne bude podvrgnut ponižavajuem postupanju ili kažnjavanju, garantovano članom 14 Ustava RS netačno navodeći da se tužitelj pozvao na primjenu odredbi ZOPP-u.
3) 30.07.2013. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, tako što je lažno navela da primjenjuje relevantni član 73 ZOP-a, koji obavezuje podnosioca zahtjeva samo da dostavi dokaz o lažnom iskazu svjedoka, a ne i pravosnažnu presudu.
4) 30.07.2013. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, tako što je lažno navela da, Zabilješka 1173/11, nije novi dokaz iako je tužilac taj dokument dobio tek poslije održanog pretresa i donesene prvostepene presude.
5) 30.07.2013. prava tužioca garantovano članom 48 Ustava RS, da se prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu oduzeti ni ograničiti, oduzimajući mu prava iz člana 13,14 i 16 legalizacijom fašističke naredbe da "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA".
6) 30.07.2013. pravo garantovano članom 32 Ustava RS, "da niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo" kaznivši ga za napisano mišljenje da je rad OT Bijeljina povezan sa interesima mafije.
(II) Tuzena RS se obavezuje da prekine sa radnjama kojima se diskriminiše tužilac, te da pri narednim kontaktima sa njim, službenici tužene poštuju isključivo važeće zakone i osiguraju prava garantovana Ustavom i zakonima!
(III) Tuzena RS se obavezuje da otkloni negativne posljedice diskriminacije, zbog kršenja ustavom garantovanih prava ustanovljanih u tužbenom zahtjevu I, te da se poništi odluka po predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr, shodno odredbi člana "Dokaz" ZOP stav 2) "Sud ne može svoju odluku zasnovati na dokazima do kojih se došlo kršenjem ljudskih prava i sloboda na način opisan u članu 10 Zakona o krivičnom postupku"
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Rješenje 80 1 Pr 007070 13 Pžp od 30.07.2013. je prepuno grubih falsifikata kojima tužena RS smišljeno pokušava da mi nanese štetu i nastavi sa otimanjem garantovanih prava, što konstantno čini sa ciljem da me spriječi u razotkrivanju kriminalaca u njenoj službi koji su odgovorni za više teških krivičnih djela.
DOKAZI ZA TO SU MOJA ŽALBA I RJEŠENJE KOJE PRILAŽEM UZ TUŽBU IZ KOJIH SE VIDI:
1) Tužena RS u donesenom rješenju navodi, (podvučeno i označeno brojem 1):
"Protiv navedenog rješenja, osuđeni je pravovremeno uložio žalbu, bez navođenja žalbenih osnova, no, sadržina iste ukazuje, da prvostepenu odluku pobija, zbog bitnih povreda prekršajnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava"
Da to nije istina vidljivo je već na samom početku žalbe gdje stoji:
"Skrećem pažnju drugostepenom sudu, kao argument za uvažavanje žalbe, da je prilikom donošenja rješenja od strane sudije prvostepenog suda došlo do očito nenamjerne greške u primjeni materijalnog prava, te je citiram navedeno da:"
JASNO SA VIDI DA UKAZUJEM NA POVREDU MATERIJALNOG PRAVA !
ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP
2) Naredni navod iz rješenja "(...kažnjeni uz zahtjev nije priložio pravosnažno sudsku odluku donijetu u krivičnom postupku...)" označen brojem 2 je izraz koji je upotrijebio prvostepeni sud, te ga i ja ponavljem u žalbi kao pogrešnu primjenu materijalnog prava i ukazujem de je SUD postupao po odredbama ZOPP-u u kojima je preduslov postojanje pravomoćne presude, te navodim stavove koje je ponavljam sad ponovo sud pogrešno primjenio, dok odredbe ZOP-a nigdje ne pominju da je potrebno dostaviti pravosnažnu sudsku odluku u krivičnom postupku!
Navodim doslovno član Član 73. "Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka" stav:
a) ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka
NEMA NAVEDENOG USLOVA DA JE POTREBNO DOSTAVITI PRAVOSNAŽNU SUDSKU ODLUKU, TE JE OČITO DA JE TO TUŽENA RS IZMISLILA SAMO DA BI MI NANIJELA ŠTETU...
3) U podvučenim redovima označenim brojem 3 u rješenju pogrešno se tvrdi da se ja pozivam na članove ZOPP-u koje je trebalo primjeniti, citiram:
"U konkretnoj pravnoj stvari trebalo se držati odredbi člana 255 do člana 257 Zakona o parničnom postupku ,,ZOPP“, koje propisuju znatno duze rokove (5 godina od saznanja za pravosnažno presudu u krivičnom postupku), posebice, kada se ima u vidu, da je on podnio krivične prijave nadležnom tužilaštvu protiv svjedoka, pripadnika sudske policije, na čijim iskazima su i utemeljene ranije odluke, i prvostepenog i drugostepenog suda."
Ja sam naprotiv u svojoj žalbi odmah na startu ukazao da se radi o grešci prvostepenog suda koji je primjenio ove članove gdje se traži dostava prvostepene presude, umjesto relevantnog člana 73 ZOP-a, gdje toga uopšte nema...
TUŽENA RS JE MOJE UKAZIVANJE NA POGREŠNU PRIMJENU ZOPP-U NETAČNO PREDSTAVILA KAO DA JA TVRDIM DA JE TREBALO PRIMJENITI TE ČLANOVE U KOJIMA SE ZAISTA TRAŽI DOSTAVA PRAVOSNAŽNE PRESUDE...
4) Brojem 4 u rješenju obeležio sam dio u kome tužena RS obrazlaže svoju odluku: "U konkretnoj pravnoj stvari, nije moguća primjena Zakona o parničnom postupku. U prekršajnim stvarima se primjenjuje Zakon o prekršajima RS i, u smislu odredbi člana 8 stav 2. i 3. istog zakona, Zakon o krivičnom postupku RS, koji, za ispunjenje uvjeta iz člana 73 tačka a) i tačka b) Zakona o prekršajima RS, zahtijevaju postojanje pravosnažne presude u krivičnom postupku, kako to pravilno nalazi i rješenje prvostepenog suda."
A to je upravo ono što sam i ja tvrdio da je prvostepeni sud pogrešno primjenio ZOPP-u, no u drugom djelu se ponovo lažno tvrdi da član 73 u sebi zahtijeva postojanje pravosnažne presude za primjenu. Navodim ponovo relevantni stav člana 73, koji sam citirao i u žalbi: "a) ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka;" A odmah potom obrazlažem u tekstu žalbe: "Dakle od mene se zakonom traži samo da dostavim dokaz da je svjedok lagao, a ne i bilo kakvu odluku u krivičnom postupku" GDJE JE TO U ČLANU 73 ZOP-A VIDJELA TUŽENA RS DA SE TRAŽI POSTOJANJE PRAVOSNAŽNE PRESUDE ???
5) Brojem 5 u rješenju sam označio dio u kome se lažno tvrdi: "Nadalje, ne radi se niti o novim činjenicama, niti o novim dokazima u smislu odredbe člana 73 tačka d) Zakona o prekršajima RS, koji nisu bili poznati podnosiocu žalbe, tokom ranijeg postupka." Da to nije istina pokazuje i navod iz zahtjeva za ponavljenje postupka:
ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR
"Osim te centralne laži, svjedok Čavić je gnusno lagao i tvrdeći da sam bilo šta vikao. S obzirom da mi nijedan od dokaza nije predočen prije pretresa, te ga nisam mogao koristiti prilikom ispitivanja, tek poslije toga sam ostvario uvid i naravno dobio među pomenutih 27 i Zabilješku 1292-12 od konkretnog dana.
JASNO NAVODIM DA SAM TEK POSLIJE PRETRESA OSTVARIO UVID I DOBIO TE ZABILJEŠKE A OVOM PRILIKOM DOSTAVLJAM I DOKUMENT SUDSKE POLICIJE SU/SP-3-331/10 OD 18.01.2013. ŠTO JE OČIGLEDNO POSLIE SUĐENJA ODRŽANOG 03.12. PRETHODNE GODINE...
U tom dokumentu sam pravougaonikom označio pomenutu zabilješku, treći red desne kolone...
Uz zahtijev sam dostavio Zabilješku 1173/11 koja je dokument tužene RS i pokazuje kakav se tretman primjenjivao prema meni i kakav se I DALJU primjenjuje. Sudska policija kao organ tužene RS precizno navodi da mi je po usmenoj naredbi ulaz ZABRANJEN, te (pošto sam lično tražio) sudski policajac provjerava i ustanovljava da je FAŠISTIČKA NEREDBA i dalje na snazi...
Taj dokument tužene RS je dokaz da je svjedok Čavić Zoran lagao, kako bi tužena lažno predstavila da je tretman koji primjenjuje prema meni uobičajen i da se njime ne krše ustavom garantovana prava.
TUŽENA DAKLE U RJEŠENJU TAKOĐE LAŽNO NAVODI DA TO NIJE NOVI DOKAZ IAKO SAM GA DOBIO 50 DANA POSLIJE SUĐENJA

Ja sam naravno znao i 03.12.2012. da svjedok Čavić laže. Znao je to i sudija Đurić, i zato je tužena RS montirala proces i SAKRILA - UKLONILA, neznano gdje prvog svjedoka Mićić Zorana koji se nije pojavio na pretresu i iako sam tada postavio pitanje o tome, predstavnik MUP-a "NE ZNA KAKVI SU PRIVATNI POSLOVI SVJEDOKA" (a otkud zna da su privatni), tražio zahtjevom i od Osnovnog suda i od CJB Bijeljina, pa nikada nisam dobio objašnjenje o tome...
6) Brojem 6 označen je stav tužene RS:
"nalazeći, da je prvostepeni sud pravilno primjenio procesne odredbe Zakona o prekršajima Republike Srpske"
Ovde se ponovo iznosi lažna tvrdnja da su pravilno primjenjene odredbe ZOP-a RS što je netačno jer u pomenutom zakonu nema navedene obaveze da se dostavi pravosnažna presuda, što je tužena netačno predstavila putem svojih organa Osnovnog i Okružnog suda!
NA ZASTUPNIKU TUŽENE JE ZADATAK DA PREDOČI ČLAN ZOP-A U KOME SE TRAŽI DOSTAVA PRESUDE...
To je i više nego dovoljno da dokaže odgovornost i krivicu tužene, a ne samo da prebaci teret dokazivanja. Ovo podvlačim stoga jer mi je poznato da sudije imaju već pripremljeno šablon obrazloženje za odbijanje tužbi, (ako u međuvremenu nije povučen iz upotrebe) o čemu sam već obavjestio predsjednika suda. Time se, a posebno frazom, NE BILO KAKVI DOKAZI, NEGO RELEVANTNI DOKAZI, ne vrijeđaju samo građani, nego se krši i sam zakon član 15, "Teret dokazivanja"!
1) U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.
2) U slučajevima u kojima lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije, kao dokazno sredstvo za ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti i statistički podaci ili baze podataka.
3) U slučajevima kada lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije zbog propuštanja razumnog prilagođavanja, teret dokazivanja leži na protivnoj strani.
A osim toga se od strane suda, dodatno diskriminišu već diskriminisani građani, čime sudije ne samo da čine krivično djelo iz člana "Povreda zakona od strane sudije" KZRS, nego postaju saučesnici u prikrivanju navedenih zločina.
Nije nevažna činjenica da je Sudija prvostepenog suda Dragoljub Đurić u avgustu 2010 učestvovao u prvoj većoj demonstraciji terora, u nezakonitom zarobljavanju majke ubijene djevojčice Ivone Bajo i mene, ne dozvolivši joj da pozove advokata, a još ranije u martu iste godine, sudija Mensur Đonlić je izdao naredbu za pretres prostorija i odnošenje računara iako nije postojala nijedna prijetnja od mene bilo kome. Samo pisanje da će odgovorni završiti u zatvoru. Za oba događaja podnesene su tužbe i postupajuće sudije osim odgovornosti za štetu za koju ih može teretiti tužena RS u tim parnicama, mogu i krivično da odgovaraju shodno odredbama člana 376 KZRS.
A DA LI JE TO IMALO UTICAJA NA NJIHOVE "GREŠKE" POKAZAĆE VRIJEME...
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
0 KM - TUŽBA ZA UTVRĐENJE
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije i ZOO!
Član 12. (Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije)
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...

PRILOZI TUŽBE


Zalba na 80 1 Pr 007070 13 Pvlp
Rjesenje 80 1 Pr 007070 13 Pžp
Zabiljeske popis

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902