KO STITI UBICE DJECE ??? -

Pomozite da se objavi istina o ubistvu djevojcice Ivone u Bijeljini...
Sprega mafije i tuzilastva, ne dozvoljava novinarima da objave istinu...

Autor zdenkobajo | 28 Jul, 2014 | read_nums (8)
Diskriminacija u ovim predmetima je s obzirom da sam ukazao na relevantne članove iz Ustava i zakona, što je ignorisano, planska, smišljena a cilj je da se zaštiti uspostavljena političko tajkunska mafijaška vlast, koja je brutalno suspendovala Ustav, zakone i garantovana prava, promovišući totalno betakonje kriminal i usmene naredbe, volju i želje organizovanog kriminala, čije interese zastupa.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE (18.04.2014)

1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU :

1) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena Republika Srpska, putem svog organa Okružnog suda u Bijeljini, dana 13.02.2014. suprotno odredbama ZOPP-u, odbacila tužbu tužioca Zdenka Baje kao "neurednu" rješenjem 80 0 P 043472 14 Gž 2, iako je dana 03.01.2013. u skladu sa članom 69. ZOPP-u, slanjem iste na odgovor tuženoj, konstatovano od strane Osnovnog suda u Bijeljini da je ISPRAVNA I POTPUNA, čime je diskriminisala tužioca oduzevši mu pravo na pravično suđenje, garantovano članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i članom 16 Ustava RS.
2) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena Republika Srpska, putem svog organa Okružnog suda u Bijeljini, dana 18.03.2014. rješenjem 80 0 P 039976 14 Gž, oduzela pravo na jednaku zaštitu prava u postupku pred sudom garantovano članom 16 Ustava RS, te pravo na pravično suđenje, garantovano članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, povredom "Načela ravnopravnosti", tako što je zastupala interese tuženih , navodeći član 171 ZOO, na koji se isti nisu uopšte pozvali, dok se o pravno višem članu 48 Ustava RS, na kome je tužitelj zasnivao pravni osnov tužbenog zahtijeva, uopšte nije ni jednom riječju odredila, čime je u odnosu na Zdenka Baju počinila diskriminaciju.
Sporednih potraživanja nema i ne tražim nikakve troškove postupka...

3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Predmet tužbe je nezakonito postupanje tužene RS i diskriminacija u 2 različita predmeta, ali kako se radi o istim organima i skoro istim osobama smatram da nema prepreka da se objedine u jednoj tužbi, no ne protivim se tome da tužena ili sud razdvoje postupke ako smatraju da je to praktičnije.
Presudom 80 0 P 043472 14 Gž 2 tužena RS nastavlja sa brutalnim gaženjem zakona i prava koje je već učinila donošenjem prvostepene presude. Iako je slanjem tužbe na odgovor dana 03.01.2013. shodno ZOPP-u završeno prethodno ispitivanje tužbe te konstatovano da je ispravna i potpuna, potom se ispunjava želja tužene RS te tužba nezakonito odbacuje. Dokaz je odgovor tužene RS u prilogu broj P-3/13.
U svojoj žalbi na odluku prvostepenog suda jasno sam ukazao na kršenja zakona i pozvao se na releventne članove, a sada navodim dijelove koji to potvrđuju:
“Skrećem pažnju drugostepenom sudu da je došlo do očiglednog kršenja odredaba parničnog postupka, odnosno procesne greške suda, te s tim u vezi odmah ističem relevantni dio:
"Postojanje parnice" član 60. ZOPP-u: (1) Parnica pocinje teći dostavom tužbe tuženom.
Uz dopis od 28.05.2012. Osnovni sud mi je dostavio odgovor tužene RS broj P-3/13 sačinjen još 01.02.2013.
Nadalje član 69. ZOPP-u propisuje:
Tužba sa prilozima se dostavlja tuženom na odgovor u roku od 30 dana od dana prijema ispravne i potpune tužbe u sudu.
Istog dana kada je tuženoj dostavljena tužba, parnica je počela teći, a iz istorijata se vidi da je Sud, naredbom od 03.01.2013. dostavio tužbu sa prilozima na odgovor tuženoj strani, čime je shodno odredbi iz člana 69 konstatovao da je tužba ISPRAVNA I POTPUNA !!!
Ne postoji zakonski osnov da se u parnici koja teče i u kojoj je ispravna i potpuna tužba dostavljena na odgovor tuženoj strani naknadno ta ista tužba proglasi NEUREDNOM, samo zato što zastupnik tužene čiji je prvi pravni korak pokušaj sprečavanja bilo kakve rasprave, to traži.
S obzirom da je prvostepeni sud dostavom tužbe na odgovor konstatovao njenu ispravnost, smatram da je to dovoljna argumentacija za drugostepeni sud da poništi sve naredne korake koji su u suprotnosti sa zakonom, odnosno članovima koje sam naveo, no u nastavku ću iznijeti neke stavove i po pitanju nezakonitog Rješenja 80 0 P 043472 13 P2 od 16.10.2013.”
Iako sam jasno ukazao na „greške“ i članove koji su prekršeni, tužena RS, ne samo da je potvrdila odluku Osnovnog suda i tužbu odbacila, nego se nijednom riječju nije osvrnula na taj ključni segment materijalnog prava. Dokaz je spis 80 0 P 043472 12 P, koji je u posjedu tužene RS.
Što se tiče diskriminacije u Presudi 80 0 P 039976 14 Gž, tužena RS je nastupila praktično kao advokat tuženih u tom sporu. Analizirani su šablonski odgovori tuženih, koji su inače na platnom spisku tužene kao glavni okružni tužilac i načelnik sudske policije, davala im se podrška i opravdavali nezakoniti postupci i uz sve to tužena se ničim izazvana poziva na član 171 ZOO i insinuira da je pasivna legitimacija na strani RS. Ova tvrdnje je napisana na strani 3 presude, pasus drugi a dokaz je spis 80 0 P 039976 12 P koji je u posjedu tužene RS.
U tom sporu tuženi Kovačević i Borovčanin se uopšte nisu pozvali na taj član iz ZOO, što im je prema ZOPP-u bila obaveza ako osporavaju osnov tužbe. Istina jedan od njih se pozvao na član 30 ZOT-a RS-e, dok je g. Borovčanin samo napisao da prema zakonu sudska policija izvršava naloge suda i tužilaštva, ne navodeći nijedan član, te potom prepravio zakon i "dopisao" USMENE I PISMENE, što nigdje ne postoji u bilo kom zakonu. Dokaz su odgovor g. Kovačević Novaka i g. Borovčanin Danka od 25.12.2012.
No to što je tužena RS uprkos činjenici da tužene stranke u postupku nisu navele član 171 ZOO, uradila to umjesto njih i ne bi bilo negativno, nego naprotiv pohvalno, da se na isti način odnosila i prema tužiocu. Umjesto toga iako sam još u tužbi naveo kao jedan od pravnih osnova:
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Na glavnoj raspravi mi je omogućeno samo da iznesem završnu riječ i tom prilikom sam podvukao važnost tog člana za ovu parnicu, o čemu prvostepeni sud nije izneo nijednu riječ u donesenoj presudi, te sam u žalbi ponovo detaljno obrazložio argumentaciju na tu temu, citiram, relevantne dijelove:

"Ne ulazim sada uopšte u to da li je naredba da citiram: "ZDENKO BAJO, BUDIMKA BOLLIN BAJO I DRUGI SRODNICI, NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA" zakonita ili je diskriminatorska, pravno nemoguća, ponižavajuća. Uzmimo da je ta naredba savršenstvo pravne struke, no problem je u tome što mi nikada nije bila uručena, niti mi je omogućeno pravo žalbe na tu odluku, čime je prekršeno garantovano pravo iz ustava RS, član 16:
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Naravno nije mi omogućeno ni da iznesem svoje argumente na način predviđen ZOOUP-u, no ostavljam to po strani i zadržavam se na pravima iz Ustava. Postupak kome sam izložen pošto sam otkrio dokaze o kriminalu pojedinih tužilaca je ponižavajući što je takođe zabranjemo Ustavom RS član 14, a član 48 Ustava RS jasno propisuje:
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Ovde je dakle jasno propisana lična odgovornost za one koji se ogriješe o ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom RS a svi drugi zakoni su pravno ispod Ustava!
Republika Srpska shodno ovom članu odgovorna je za sve druge vrste štete, osim nanesenih povredama prava iz Ustava, te tako nikada i nisam podnio tužbu protiv inspektora, tužioca ili sudije koji su na osnovu lažne prijave i bez ijednog argumenta, ijedne riječi prijetnje, tražili i izdali naredbu za pretres što mi je nanijelo neprocjenjivu štetu.
Osnovni sud se nijednom rječju nije osvrnuo na ovaj ključni segment tužbe, (niti na stav 2 člana "Imunitet sudija i tužilaca" iz ZOVSITV-u) nego se bavio nerelevantnim i čak netačnim objašnjenjima zakona, koja su lažno citirana od strane tuženih.
U suštini i nema potrebe da dalje osporavam nepravilnosti u presudi, jer je osnov svega oduzimanje garantovanog prava iz Ustava, za šta su odgovorni tuženi, prema članu 48, koji sam naveo te očekujem od Okružnog suda da se odredi po tom pitanju.
Na drugostepenom sudu je velika odgovornost, da uradi sve kako bi se bezakonje zaustavilo i krivci dobili zasluženu zatvorsku kaznu, (naravno ne u ovom postupku) ili će istima pomoći tako što će odgovornost uprkos odredbi člana 48 Ustava RS prebaciti na državu koju ionako tretiram kao "Zločinačku organizaciju" za šta imam obilje dokaza, a takva odluka bi bila potvrda da mafija ovde ima svoju državu , logističku podršku i zaštitu od svih njenih organa."

Uprkos tome i drugostepeni sud, (odnosno ovde tužena RS) se odnosi ignorantski prema Ustavu i obrazlaže odluku pozivajući se na članove iz drugih zakona, koji su svi "niži" od Ustava, najvišeg pravnog akta u svakoj zemlji. Brutalnim gaženjem Ustava i jasno propisanih i garantovanih prava, odnosno lične odgovornost krivaca za kršenje tih prava, sudije su pristrasno pružile pomoć tuženima Borovčaninu i Kovačeviću. Pisali su o svemu osim o stavu prema članu 48 Ustava RS, čime je došlo do pogrešne primjene materijalnog prava, a time i povrede odredaba parničnog postupka. Sud se uopšte nije odredio da li je za povrede prava iz Ustava odgovornost na direktnom počiniocima ili na organu u kome su zaposleni. Izbjegavanje da se o tome iznese stav je smišljeno, jer ne postoji način da se primjenom člana 48 Ustava RS, odgovornost za štetu pripiše državi.
Dokaz je spis 80 0 P 039976 12 P koji se nalazi u posjedu tužene RS.
Diskriminacija u ovim predmetima je s obzirom da sam ukazao na relevantne članove iz Ustava i zakona, što je ignorisano, planska, smišljena a cilj je da se zaštiti uspostavljena političko tajkunska mafijaška vlast, koja je brutalno suspendovala Ustav, zakone i garantovana prava, promovišući totalno betakonje kriminal i usmene naredbe, volju i želje organizovanog kriminala, čije interese zastupa tužena RS...
Osim priloženih dokaza, te spisa iz navedenih predmeta koje će sud pribaviti po službenoj dužnosti shodno odredbama ZOPP-u, predlažem i da se saslušaju kao svjedoci gospoda Bojičić Radiša, Ivica Sekulić, Vedrana Stojanović i Milenko Marković, vezano za predmet 80 0 P 043472 12 P iz tačke 1 tužbenog zahtijeva, te gospoda Marković Jelena, Ivica Sekulić, Vedrana Stojanović i Radosavljević Petar povodom tačke 2 o predmetu 80 0 P 039976 12 P . Sve naravno ukoliko tužena RS ne prihvati odgovornost bez rasprave...
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
0 KM - TUŽBA ZA UTVRĐENJE
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije, ZOO i odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava!
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...

PRILOZI

Odgovor po 80 0 P 043472 12 P
Danko odgovor
Novak odgovor

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 25 Jul, 2014 | read_nums (26)
DA LI UNUTAR DRŽAVE DJELUJE ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA ILI JE SAMA DRŽAVA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA ???

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OKRUŽNI SUD U BIJELJINI

KO JE U SLUZBI MAFIJE ???(Sadržaj zahtjeva)Obraćam se Okružnom sudu u Bijeljini sa zahtijevom, da mi dostavi podatke o predmetu 12 0 K 001162 10 Kpp u kome sam ja bio osumnjičeni za "Ugrožavanje sigurnosti" i to:
1. Da li je Okružni sud u Bijeljini još 2010-te konstatovao da su navodno ugroženi gospoda Kovačević Novak, Stjepanović Danica, Debeljević Milorad i Gruhonjić Muhamed imali status oštećenih, te da su posljednja dvojica direktni podnosioci prijave protiv mene to učinili u svojstvu građana, što mi je saopšteno iste godine od strane predsjednika prilikom uvida u tada dostupan materijal.
2. Da li Okružni sud u Bijeljini ima i ove 2014-te isti stav o tome ili je sada izmjenjen u takav da su pomenute osobe imale status službenih lica, te razloge ako je to tako...

- Istražne radnje po ovoj prijavi su okončane u OT DOBOJ 14.12.2012. u predmetu T15 0 KT 0002365 10 odlukom DA SE NECE SPROVODITI ISTRAGA jer je citiram: "iz prijave i priloga očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo" a na strani dva odluke se podnosioci prijave opisuju kao "OŠTEĆENI".
- Po okončanju istrage kopirao sam u Okružnom sudu više novodostupnih dokumenata na kojima je ime isključivo tužioca g. Šabić Murisa.
- U zabilješci CJB Bijeljina 10-02/3-230-8/10 koristi se izraz "na okolnosti obavljenog razgovora"
- U Zahtijevu CJB Bijeljina 10-02/3-1-236/10 za pretres stoji opis "obratili su se"...
- U svom odgovoru na tužbu 80 0 P 034147 11 P g. Debeljević tvrdi da NIKADA nije službeno postupao u bilo kom predmetu vezanom za mene.
- Inspektori MUP-a Bojan Maksimović i Zoran Jovičević, te preminuli načelnik Teodorović mi saopštavaju da su sve radnje izvršene po prijavi građana.
- Poslije upoznavanja sa spisom i selekcije tada dostupnih dokumenata, predsjednik Okružnog suda i sekretar su mi omogućili uvid te takođe obavjestili da su državni organi postupili po prijavi građana Debeljevića i Gruhonjića.
Poslije svega da bih dokazao smišljeni plan o lažnoj prijavi kao sredstvo za prikrivanje ubistva prilikom krijumčarenja podnio sam tužbu 80 0 P 048630 13 P protiv građana Stjepanović i Kovačevića uz ponudu da odustajem od kompletne odštete ako otkriju po čijim su instrukcijama, pritiscima ili ucjenama učestvovali u zavjeri. Sve u skladu sa priznanjem g. Švraka Mahmuta da ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE. Taj događaj je direktan uzročnik više tužbi i krivičnih prijava, odnosno događaja u kojima se tražilo od drugih službenika da nastave sa izvršavanjem političke volje i prikrivanjem zločina. Odgovor suda po ovom zahtjevu bi uz obilje dokaznog materijala omogućio da Osnovni i po potrebi drugostepeni sud postupa relaksirano sa snagom argumentacije iza koje stoji Okružni sud. Dokument mi je potreban za pripremno ročište dana 17.06.2014. te očekujem da postupite nepristrasno, bez uticaja VSITV-a, OT Bijeljina ili bilo koga drugog. U slučaju da u narednih 25 a objektivno svega 17 radnih dana ne pristigne traženi odgovor, predaću Osnovnom sudu kopiju ovog zahtijeva te tražiti da potrebne podatke pribavi shodno članovima 131 -134 ZOPP-u.
Naravno ukoliko tuženi prihvate dogovor, to bi oslobodilo neprijatnosti mnoge državne službenike i doprinjelo tome da zaustavimo tiraniju političke volje i uspostavimo vladavinu prava i zakona. Ukoliko ne, onda će svima biti jasno ko je odgovoran za suprotno stanje...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 22 Jul, 2014 | read_nums (22)
Brutalnim gaženjem Ustava i jasno propisanih i garantovanih prava, odnosno lične odgovornost krivaca za kršenje tih prava, sudije su pristrasno pružile pomoć tuženima. Pisali su o svemu osim o stavu prema članu 48 Ustava RS, čime je došlo do pogrešne primjene materijalnog prava, a time i povrede odredaba parničnog postupka.

PRITUZBA NA POSTUPANJE SUDIJA U PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

Član 56. ZOVSITV-u "Disciplinski prekršaji sudija" (prekršeni stavovi):
1. povreda načela nepristrasnosti;
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke;
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama;
9. donošenje odluka kojim se očgledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka;

Počinioci disciplinskih prekršaja tokom postupanja u navedenom predmetu 80 0 P 039976 12 P su gospoda Marković Jelena, Ivica Sekulić, Vedrana Stojanović i Radovanović Petar, a počinjeno je na taj način što su primjenili član iz nižeg zakona (171 ZOO) na koji se u tom predmetu tuženi uopšte nisu pozvali, umjesto višeg člana 48 iz Ustava RS, koji sam naveo čak u 3 navrata.
Prvo kao jedan od pravnih osnova tužbenog zahtijeva, potom u završnoj riječi i detaljno obrazložio u žalbi na prvostepenu presudu a član 48 Ustava RS jasno propisuje, citiram:

"Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Ovde je dakle jasno propisana lična odgovornost za one koji se ogriješe o ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom RS a svi drugi zakoni su pravno ispod Ustava!
Republika Srpska shodno ovom članu odgovorna je za sve druge vrste štete, osim nanesenih povredama prava iz Ustava, te tako nikada i nisam podnio tužbu protiv inspektora, tužioca ili sudije koji su na osnovu lažne prijave i bez ijednog argumenta, ijedne riječi prijetnje, tražili i izdali naredbu za pretres što mi je nanijelo neprocjenjivu štetu.
Osnovni sud se nijednom rječju nije osvrnuo na ovaj ključni segment tužbe, (niti na stav 2 člana "Imunitet sudija i tužilaca" iz ZOVSITV-u) nego se bavio nerelevantnim i čak netačnim objašnjenjima zakona, koja su lažno citirana od strane tuženih.
U suštini i nema potrebe da dalje osporavam nepravilnosti u presudi, jer je osnov svega oduzimanje garantovanog prava iz Ustava, za šta su odgovorni tuženi, prema članu 48, koji sam naveo te očekujem od Okružnog suda da se odredi po tom pitanju.
Na drugostepenom sudu je velika odgovornost, da uradi sve kako bi se bezakonje zaustavilo i krivci dobili zasluženu zatvorsku kaznu, (naravno ne u ovom postupku) ili će istima pomoći tako što će odgovornost uprkos odredbi člana 48 Ustava RS prebaciti na državu koju ionako tretiram kao "Zločinačku organizaciju" za šta imam obilje dokaza, a takva odluka bi bila potvrda da mafija ovde ima svoju državu , logističku podršku i zaštitu od svih njenih organa." (kraj navoda)

Uprkos tome i drugostepeni sud se odnosi ignorantski prema Ustavu i obrazlaže odluku pozivajući se na članove iz drugih zakona, koji su svi "niži" od Ustava, najvišeg pravnog akta u svakoj zemlji. Brutalnim gaženjem Ustava i jasno propisanih i garantovanih prava, odnosno lične odgovornost krivaca za kršenje tih prava, sudije su pristrasno pružile pomoć tuženima Borovčaninu i Kovačeviću. Pisali su o svemu osim o stavu prema članu 48 Ustava RS, čime je došlo do pogrešne primjene materijalnog prava, a time i povrede odredaba parničnog postupka. Sud se uopšte nije odredio da li je za povrede prava iz Ustava odgovornost na direktnom počiniocima ili na organu u kome su zaposleni. Izbjegavanje da se o tome iznese stav je smišljeno, jer ne postoji način da se primjenom člana 48 Ustava RS, odgovornost za štetu pripiše državi.
Navedene osobe su dakle kao sudije Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini, svjesno odbile primjeniti član 48 iz Ustava RS prema kome je počinilac koji se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem, te sa ciljem da im pomognu primjenile član iz nižeg pravnog akta ZOO, koji se odnosi na sve druge vrste šteta, ali ne i na one nastale kršenjem garantovanih prava iz Ustava RS...
Dokazi izvršenja prekršaji su u prilozima.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 19 Jul, 2014 | read_nums (21)
Prilog "Falsifikati" je samo mali dio fotografija koje dokazuju svu monstruoznost tužene RS, koja je falsifikovala mjesto zločina, materijalni dokaz oprala benzinom te od vještaka trasolaga sakrila unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom.

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

300 (tri stotine) KM


1. OSNOV ZA NADLEŽNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Opšta mjesna nadležnost (član 30 ZOPP-u)

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću:

PRESUDU:
I) 1) Tužena RS je putem svog organa OT Bijeljina izdala neustavnu i nezakonitu USMENU naredbu, koju je sprovodila putem Sudske policije "da se tužiocu zabrani pristup u OT Bijeljina" čime je nezakonito oduzela prava tužitelja, garantovana članovima 16 i 48 Ustava RS te se obavezuje da isplati tužiocu Zdenku Baji, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100 (sto) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti, slobode i prava ličnosti.
2) Tužena RS je dana 05.09.2012. putem svojih organa OT Bijeljina, Sudske policije i MUP-a spriječila tužitelja Zdenka Baju da na zakonom propisan način podnese krivičnu prijavu u OT Bijeljina, lišila ga slobode i nezakonito zadržala u pritvoru od 14:10 do 01:30, 06.09.2012 ne izvevši ga pred Sud u roku od najkasnije 12 sati, čime je prekršila pravo ličnosti, (član 7 ZOP-a, stav 2) te se obavezuje da isplati tužiocu Zdenku Baji, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100 (sto) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove.
3) Tužena RS je dana 23.06.2011. putem svojih organa OT Bijeljina, Sudske policije i MUP-a spriječila tužitelja Zdenka Baju da na zakonom propisan način podnese krivičnu prijavu u OT Bijeljina, lišila ga slobode i nezakonito zadržala u pritvoru od 14:30 do 19:00, ne izvevši ga pred Sud u roku od najkasnije 12 sati, čime je prekršila pravo ličnosti, (član 7 ZOP-a, stav 2) te se obavezuje da isplati tužiocu Zdenku Baji, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100 (sto) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove.
II) Tuženoj RS se naređuje da na ime sporednih potraživanja prekine sa radnjama koje povređuju pravo ličnosti tužioca Zdenka Baje, odnosno sa primjenom neustavne i nezakonite naredbe o zabrani pristupa u OT Bijeljina u skladu sa članom "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" ZOO, pod prijetnjom plaćanja novčanog iznosa od 100 KM po svakom danu nepoštovanja ove naredbe.

3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV I 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE :
Dana 13.12.2013. u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 dobio sam u sklopu dokumentacije priložene od strane zastupnika tužene RS dokument A - 326/12, (dokaz u prilogu) iz koga se vidi da je tužena preko svog organa Glavnog okružnog tužioca izdala naredbu kojom mi se zabranjuje pristup u OT Bijeljina.
Meni je to naravno bilo poznato i ranije, ali mi je samo usmeno saopštavano putem organa tužene RS, Sudske policije, čime je prekršeno moje pravo garantovano članom 16 Ustava RS, da dobijem pismeno rješenje o tome i da mi se omogući pravo žalbe. Umjesto toga nije mi omogućeno ni da prema ZOOUP, član "Načelo saslušanja stranke" i "Oblik i sastavni delovi rešenja" iznesem svoje argumente po tom pitanju.
Uzrok svega su dokazi do kojih sam došao o teškim krivičnim djelima za koje su odgovorni, kako pojedini građani, tako i pripadnici MUP-a i OT Bijeljina. Materijal o tome je izuzetno obiman, jer se radi o krijumčarenju režimskih tajkuna iz Federacije BIH u AD Univerzal, tehički neispravnim kamionom, prilikom čega je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo. Dokaz u prilogu "Izjave aktera sverca i ubistva" te "Torba" sa slikom materijalnog dokaza koju je tužena oprala jakim hemijskim sredstvom da bi prikrila krijumčarenje koje je izvršila putem poslanika svoje Skupštine.
Istovremeno je prala novac narko mafije preko Bobar banke istog vlasnika u kojoj je suvlasnik, te je 25.02.2012. MUP evidentirao preko 4 miliona KM transakcija. Ovi podaci o krivičnim djelima nisu ni bitni za ovu tužbu, ali otkrivaju motive tužene za diskriminaciju koju je vršila.
Prve dokaze i zahtjeve za pristup informacijama sam predao još početkom 2010-te na šta mi nikada nije odgovoreno, a dokaz toga su skenirane kopije u prilogu "Zahtjevi".
Umjesto objašnjenja sam optužen za "Ugrožavanje sigurnosti" plaćenika tužene RS, te je poslana policija da mi otme dokaze njenog kriminala. Prijava je naravno bila lažna i završena je poslije dvije i po godine odlukom o nesprovođenju istrage u OT Doboj, (T15 0 KT 0002365 10 14.12.2012.). Teror, bezakonje i kriminal tokom tog perioda koji je demonstrirala tužena tokom tog perioda nije tema ove tužbe, pa ističem samo bitne događaje.
Naime krajem maja dolazim do izjava svjedoka iz spisa KTA-596/09 i otkrivam da su dana 23.07.2009. dovezena 4 paketa neke robe, te da su 3 "NESTALA" preko noći, jer je ujutru magacioner zatekao samo paket. Takođe prilikom razgovora sa portirom AD Univerzal otkrivam da je isti lično uklonio materijalni dokaz "Torba" sa mjesta zločina, te prvo predajem krivičnu prijavu protiv njega, 24.06.2010. a protiv pravnog lica 02.12.2010. Dokaz o tome je "Zahtjev 08.01.2013." na kome su vidljivi datumi predaje prijava.
Isti dokument dokazuje i da je uzrok za zabranu pristupa to što sam razotkrio kriminal i podneo prijavu krajem juna 2010-te, a 15 dana kasnije mi nije omogućeno da dostavim dodatne dokaze i dobijem odgovore po predatim zahtjevima, nego je izdata usmena zabrana pristupa, kako bi se prijava uspješno "ZAGUBILA".
Više desetina puta sam dolazio da ostvarim zakonom i ustavom garantovana prava, što je sprečavano brutalnim pravnim nasiljem tužene RS i ostajalo skriveno jer je odbijala da mi izda pismeno riješenje o zabrani pristupa, te sam da bih imao dokaz o tome, kako za tužbe, tako i za krivično djelo, dana 23.06.2011. odbio da izvršim nezakonitu naredbu o zabrani pristupa i zahtijevao da mi se omoguće sva garantovana prava ili da budem uhapšen.
Tužena RS koja nema nikakvih dodirnih tačaka sa zakonom, odabrala je kriminal i nezakonito me lišila slobode, (Pritvaranje 23.06.2011.) i prekršila obavezu da me izvede pred sud najkasnije za 12 sati. Dokaz za to je "Otpust 23.06.2011. i "Zapisnik 19.08.2011." te spis 80 1 Pr 004323 11 Pr kada je tek održano suđenje. Tom prilikom sam i uspio da ostvarim namjeru i dođem do izjave svjedoka sudskog policajca, o postojanju nezakonite naredbe i kako ona glasi:
"ZDENKU BAJO, NJEGOVOJ SESTRI I SVIM SRODNICIMA, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA"
Tretman dostojan ideologa trećeg rajha. No iako sam taj dokaz objavio na internetu, tužena RS umješana u prikrivanje monstruoznih zločina nastavlja sa bezakonjem a jedan od dokaza je i "Zabiljeska 1173/11". Kako je nastavljeno sa konstantnim kršenjem mojih prava tokom 3 godine dana 21.08.2012. predajem tuženoj Obavještenje sa zahtjevima na koje je odgovoreno na ponižavajući način, bukvalnim izrugivanjem, jer se samo o jednoj od 7 stavki piše laž, a ostalih 6 ignorišu, što je vidljivo iz dokaza "Zahtjevi i odgovor".
Do tada sam bar 150 puta dolazio do zgrade u kojoj je smješteno OT Bijeljina tražeći da se poštuje Ustav i omogući ostvarenje garantovanih prava, ali bez rezultata, te sam otišao ponovo 05.09.2012. i upozorio da se neću udaljiti dok ne dobijem sve traženo u posljednjih 30 mjeseci ili ću u suprotnom stati ispred ulaza i postaviti na sebe plakat sa materijalnom dokazom ubistva, te da ću dolaziti svaki dan dok ne dobijem traženo, makar me hapsili 10, 100 ili 1000 puta.
Oko pola sata kasnije sligla je patrola policije i lišila me slobode na trotoaru, te me zadržali u pritvoru do 01:30 narednog dana, što se dokazuje prilozima "Pritvaranje 05.09.2012." i "Otpust 06.09.2012." Naravno ponovo nije poštovano moje pravo da budem izveden pred sud najkasnije za 12 sati, nego je do toga došlo 03.12.2012. kada je tužena RS sakrila glavnog svjedoka Mićić Zorana a drugog Čavić Zorana, instruirala da lažno svjedoči za šta je dokaz spis 80 1 Pr 007070 12 Pr. Suprotno od naredbe koju je opisao Mićić 19.08.2011. odnosno Kovačević Novak u svom odgovoru VSITV-u. Taj dokument je nastao kao posljedica moje pritužbe na događaje od 05.09.2012. ali prije toga kada sam sledeći put došao da tražim dokumentaciju iz spisa KTA-596/09, tužena RS je konačno popustila plašeći se da će građani danima gledati kako prezentujem dokaze o njenom kriminalu te sam dobio snimke obdukcije ubijene djevojčice skrivane prethodne 3 godine a dokaz je "Rjesenje 12.09.2012."
Prilog "Falsifikati" je samo mali dio fotografija koje dokazuju svu monstruoznost tužene RS, koja je falsifikovala mjesto zločina, materijalni dokaz oprala benzinom te sakrila unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom od vještaka trasolaga dr. Miroslava Busarčevića. Tako je predstavila da je do smrti osmogodišnje djevojčice došlo poslije pada sa bicikla kada se navodno nabola na žicu od korpe sa bicikla.
Odakle onda mrlje krvi bar 10 metara prije pada, kako je presječen kaiš torbe, gdje je nestao dio, ko je i zašto oprao ostatak i posebno zašto vještak ne zna ništa o unutrašnjim povredama i čime je probodena kost do danas tužena neće a i ne može da odgovori. Kanal koji je napravljen u prsnoj kosti je izmjeren od strane obducenta i iznosi samo 1 mm širine, dok je prečnik žice čak 3 mm. Jasno je dakle da su ti snimci smišljeno prikrivani kako od trasologa tako i od porodice da bi se prikrilo ubistvo jednog djeteta, jer je viši interes tužene zaštititi Gavrila Bobara, koji je organizovao šverc i sa kojim je tužena prala novac narko mafije, tako da nije teško zaključiti šta se nalazilo u 3 nestala paketa.
No predmet ove tužbe nije krivična odgovornost tužene i njenih službenika, nego nematerijalna šteta koja mi je nanesena povredom garantovanih prava, na način opisan u tačkama tužbenog zahtijeva, te sam i priložio dokaze o tome. U slučaju da tužena RS ne prihvati odgovornost i upusti se u parnicu vrijednosti 300 KM, osim priloženih dokaza predlažem da se saslušaju svjedoci Kovačević Novak (OT Bijeljina), Mićić Zoran, Čavić Zoran i Borovčanin Danko (Sudska policija) na okolnosti navedenih događaja i tretmanu koji se provodio, te da Sud po službenoj dužnosti pribavi spise Prekršajnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 004323 11 Pr i 80 1 Pr 007070 12 Pr...
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
300 (tri stotine) KM
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Ustavu RS član 17, član 201 "Šteta" (ZOO), član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO) te član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO).
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...


PRILOZI TUŽBE


A - 326/12
Izjave aktera sverca i ubistva
Zahtjevi
Torba
Zahtjev 08.01.2013."
Pritvaranje 23.06.2011.
Otpust 23.06.2011.

Zapisnik 19.08.2011.
Zabiljeska 1173/11
Zahtjevi i odgovor
Pritvaranje 05.09.2012.
Otpust 06.09.2012.
Rjesenje 12.09.2012.
Falsifikati

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 16 Jul, 2014 | read_nums (27)
Sud se uopšte nije odredio da li je za povrede prava iz Ustava odgovornost na direktnom počiniocima ili na organu u kome su zaposleni. Izbjegavanje da se o tome iznese stav je smišljeno, jer ne postoji način da se primjenom člana 48 Ustava RS, odgovornost za štetu pripiše državi.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039976 12 P

TUŽBA - REVIZIJA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 1)

DANKO BOROVČANIN (NAČELNIK SUDSKE POLICIJE)
NEZNANIH JUNAKA 5/26 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC)
OT BIJELJINA / VUKA KARADŽIĆA 3 / 76300 BIJELJINA

Vrijednost spora:

30000 KM


REVIZIJA PROTIV PRESUDE

NAPOMENA: Prema odredbi člana 243 ZOPP-u, revizija na presudu se dostavlja Osnovnom sudu u Bijeljini, ali će identična kopija iste biti informativno proslijeđena direktno Vrhovnom sudu RS, s obzirom da sudovi u Bijeljini svjesno i planski krše zakon. Kako uopšte ne vjerujem u njihovu objektivnost ovim upozorenjem im se stavlja na znanje da bilo kakav dalji pokušaj zloupotrebe neće uspjeti s obzirom da viši sud već ima podatke o svemu...
Presuda donesena 18.03.2014. od strane drugostepenog (Okružnog suda u Bijeljini) se pobija u cjelini:
1) zbog povrede odredaba parničnog postupka iz člana 209 ZOPP-u, koja je učinjena u postupku pred drugostepenim sudom
2) zbog pogrešne primjene materijalnog prava

OBRAZLOŽENJE
Donesena rješenja odnosno presude Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini sadrže obilje neistina na koje uopšte neću trošiti vrijeme, no da ne bi ova moja tvrdnja bila smatrana neargumentovanom, skrenuću pažnju samo na stranu 3 Presude 80 0 P 039976 14 Gz gdje u četvrtom pasusu stoji da citiram "tužilac nije dokazao da je prvotuženi, na bilo koji način onemogućio tužioca da predoči dokaze o navodnom ubistvu, da je prikrivao ili uklanjao dokaze u vezi sa tim, kao i da je učinio drugo krivično djelo"...
S tim u vezi ističem da je čak i prvostepeni sud konstatovao na strani 3, drugi pasus:
"Iz navedene službene zabilješke od 19.07.2011. godine, koju je sačinio sudski policajac Jelačić Srebrenko proizilazi da je Zdenko Bajo tražio da ga primi Glavni Okružni Tužilac ili neko iz njegovog kabineta i da je istom saopšteno da je na snazi usmena naredba Glavnog Okružnog Tužioca Kovačevića o zabrani njegovog dolaska u prostorije Tužilaštva."
Insinuacija da nisam dokazao onemogućavanje predočavanja dokaza (kao i više drugih prava) uz nedvosmisleno priznanje da mi je zabranjen dolazak u OT Bijeljina je ispod svakog nivoa pravosudne etike. Mogu samo da poželim onima koji su to napisali da im UDT i VSITV-e u 2015-oj omogući na isti način nastavak rada u pravosuđu onako kako je meni omogućavano da pristupim u OT Bijeljina i iznesem svoje argumente i dokaze o krivičnim djelima.
Što se tiče drugog dijela tvrdnje da nisam dokazao prikrivanje dokaza ili drugih krivičnih dijela podsjećam na pasus koji sam napisao u tužbi na sredini prve strane:
"Skrećem pažnju kako tuženima, tako i Sudu, da sam svjestan činjenice, kako ovom parnicom neće biti istraživana krivična odgovornost tuženih, te ovaj uvod i dokaze o kriminalu predočavam sudu, na disku u prilogu, unutar foldera "Dokazi kriminala", sa ciljem da istaknem pozadinu događaja i motive tuženih za sve svoje nezakonite aktivnosti i krivična djela, koja su mi nanijela neprocjenjivu nematerijalnu štetu! No podsjećam da shodno ZKP-u, svako službeno lice ima obavezu postupiti prema odredbama člana "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela"...
Unutar pomenutog foldera je više dokaza o teškim krivičnim djelima a posebno skrećem pažnju na fotografiju "Torba" koja prikazuje materijalni dokaz sa mjesta zločina. Radi se dakle o torbi dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje, a veći dio ostatka je opran benzinom. To je "ručni rad" postupajućeg i glavnog okružnog tužioca, a pisanjem ovakvih neistina, da nisam dokazao krivična djela, (što i nije tema tužbenog zahtijeva) sudije se pridružuju odgovornima u prikrivanju krijumčarenja i ubistva.
No sve to samo govori o kredibilitetu i kvalitetu donesenih presuda ali osnovni argument za Reviziju je član 48 Ustava RS, koji sam naveo još u tužbi kao jedan od pravnih osnova:
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Na glavnoj raspravi mi je omogućeno samo da iznesem završnu riječ i tom prilikom sam podvukao važnost tog člana za ovu parnicu, o čemu prvostepeni sud nije izneo nijednu riječ u donesenoj presudi, te sam u žalbi ponovo detaljno obrazložio argumentaciju na tu temu, citiram, relevantne dijelove:

"Ne ulazim sada uopšte u to da li je naredba da citiram: "ZDENKO BAJO, BUDIMKA BOLLIN BAJO I DRUGI SRODNICI, NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA" zakonita ili je diskriminatorska, pravno nemoguća, ponižavajuća. Uzmimo da je ta naredba savršenstvo pravne struke, no problem je u tome što mi nikada nije bila uručena, niti mi je omogućeno pravo žalbe na tu odluku, čime je prekršeno garantovano pravo iz ustava RS, član 16:
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Naravno nije mi omogućeno ni da iznesem svoje argumente na način predviđen ZOOUP-u, no ostavljam to po strani i zadržavam se na pravima iz Ustava. Postupak kome sam izložen pošto sam otkrio dokaze o kriminalu pojedinih tužilaca je ponižavajući što je takođe zabranjemo Ustavom RS član 14, a član 48 Ustava RS jasno propisuje:
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Ovde je dakle jasno propisana lična odgovornost za one koji se ogriješe o ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom RS a svi drugi zakoni su pravno ispod Ustava!
Republika Srpska shodno ovom članu odgovorna je za sve druge vrste štete, osim nanesenih povredama prava iz Ustava, te tako nikada i nisam podnio tužbu protiv inspektora, tužioca ili sudije koji su na osnovu lažne prijave i bez ijednog argumenta, ijedne riječi prijetnje, tražili i izdali naredbu za pretres što mi je nanijelo neprocjenjivu štetu.
Osnovni sud se nijednom rječju nije osvrnuo na ovaj ključni segment tužbe, (niti na stav 2 člana "Imunitet sudija i tužilaca" iz ZOVSITV-u) nego se bavio nerelevantnim i čak netačnim objašnjenjima zakona, koja su lažno citirana od strane tuženih.
U suštini i nema potrebe da dalje osporavam nepravilnosti u presudi, jer je osnov svega oduzimanje garantovanog prava iz Ustava, za šta su odgovorni tuženi, prema članu 48, koji sam naveo te očekujem od Okružnog suda da se odredi po tom pitanju.
Na drugostepenom sudu je velika odgovornost, da uradi sve kako bi se bezakonje zaustavilo i krivci dobili zasluženu zatvorsku kaznu, (naravno ne u ovom postupku) ili će istima pomoći tako što će odgovornost uprkos odredbi člana 48 Ustava RS prebaciti na državu koju ionako tretiram kao "Zločinačku organizaciju" za šta imam obilje dokaza, a takva odluka bi bila potvrda da mafija ovde ima svoju državu , logističku podršku i zaštitu od svih njenih organa."

Uprkos tome i drugostepeni sud se odnosi ignorantski prema Ustavu i obrazlaže odluku pozivajući se na članove iz drugih zakona, koji su svi "niži" od Ustava, najvišeg pravnog akta u svakoj zemlji. Brutalnim gaženjem Ustava i jasno propisanih i garantovanih prava, odnosno lične odgovornost krivaca za kršenje tih prava, sudije su pristrasno pružile pomoć tuženima Borovčaninu i Kovačeviću. Pisali su o svemu osim o stavu prema članu 48 Ustava RS, čime je došlo do pogrešne primjene materijalnog prava, a time i povrede odredaba parničnog postupka. Sud se uopšte nije odredio da li je za povrede prava iz Ustava odgovornost na direktnom počiniocima ili na organu u kome su zaposleni. Izbjegavanje da se o tome iznese stav je smišljeno, jer ne postoji način da se primjenom člana 48 Ustava RS, odgovornost za štetu pripiše državi.
Na kraju podvlačim da je ignorisanjem pomenutog člana iz Ustava RS pogrešno primjenjeno materijalno pravo, te predlažem da se postupi prema članu 250 ZOPP-u:
(1) Ako revizijski sud utvrdi da je materijalno pravo pogrešno primijenjeno, presudom će usvojiti reviziju i preinačiti pobijanu presudu.
Dokazi za moje navode su u spisu 80 0 P 039976 12 P, a uz ovu reviziju prilažem disk na kome se nalaze svi tekstovi i dokazi iz predmeta, kako o odgovornosti tuženih tako i kriminala koji prikrivaju, te dokument A - 326-12 koji sam dobio od Pravobranilaštva RS 16.12.2013 u parnici 80 0 P 043325 13 P 2. To je jedini dokument u kome jedan od tuženih priznaje da je izdao naredbu i to usmenu, a dobio sam ga poslije glavne rasprave iz ovog predmeta. Iako je sud konstatovao postojanje naredbe, smatram da je bitno priložiti i ovaj dokument kao dokaz da je prekršeno pravo iz člana 16, za šta su prema članu 48 Ustava odgovorni direktni izvršioci...

PRILOZI


A - 326-12
DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 13 Jul, 2014 | read_nums (18)
KOMANDA SUDSKE POLICIJE JE ODBILA DA MI DOSTAVI PISMENO ONO ŠTO MI JE SAOPŠTENO USMENO. NAJBLAŽE REČENO, ZABIJA SE GLAVA U PIJESAK I ČEKAJU REZULTATI IZBORA A PRAKTIČNO SE PRUŽA PODRŠKA ZLOČINAČKOJ ORGANIZACIJI OT BIJELJINA, KOJA NEMA NIKAKVIH DODIRNIH TAČAKA SA ZAKONOM, NEGO JE NAJOBIČNIJA RAZBOJNIČKA BANDA...

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)SUDSKA POLICIJA REPUBLIKE SRPSKE(Sadržaj zahtjeva)Obraćam se Sudskoj policiji RS sa zahtijevom da mi dostavi podatke o svojim zapažanjima i saznanjima u vezi mojih dolazaka u zgradu na adresi Vuka Karadžića broj 3 u Bijeljini i zahtjeva da shodno pravilniku OT Bijeljina razgovaram sa nadležnim tužiocem Danicom Stjepanović, a sve vezano za moje krivične prijave, dokaze i druge podneske predavane od 2010-te do danas.
Naime postoje materijali koji su "nestali" i na moje pismene zahtijeve o recimo krivičnim prijavama iz 2010-te godine protiv portira i AD Univerzal nikada nije odgovoreno, a usmeno sam saznao (u prisustvu jednog sudskog policajc) od šefa pisarnice da ne zna gdje su prijave završile, te da to moguće zna tužilac Stjepanović.
Potom je ista uporno odbijala da razgovara sa mnom i kako mi je preneseno od strane Mićić Zorana pripadnika SP, rekla je da se pismeno obratim. Napominjem da na preko 20 pismenih podnesaka, zahtijeva uglavnom nikada nije odgovoreno, te se OT Bijeljina očigledno izruguje zakonu i pravima građana.
Stoga sam pokrenuo više tužbi pred Osnovnim sudom za šta bi mi koristio dokument sudske policije u formi Zabilješke vezano za teme koje sam opisao. Očekujem od vas da naložite sudskoj policiji, konkretno Zoranu Mićiću da sačini zabilješku te primjerak dostave vama i meni poštom ili lično.
Time bismo izbjegli opciju da u nekom od narednih ročišta tražim od suda da pozove pripadnike sudske policije da lično svjedoče i odgovaraju na pitanja.
Za vašu informaciju, nestale krivične prijave se odnose na prikrivanje ubistva prilikom krijumčarenja u AD Univerzal, a poslije 2010-te kada su predate, prvo je u Bobar banci pronađeno preko 4 miliona KM transakcija narko mafije 25.02.2012. a potom je 10.04.2013. direktor Univerzala Slaviša Bobar uhapšen u akciji "Lutka" kao član pljačkaške grupe, a dio materijala o tome sam dostavljao i sudskoj policiji.
Time je i jasnije zašto tužioci koji su prikrili ta krivična djela odbijaju svaki kontakt i usmene ili pismene odgovore...
SLIJEDI SKENIRANI ODGOVOR SUDSKE POLICIJE:


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Autor zdenkobajo | 10 Jul, 2014 | read_nums (23)
SLANJEM TUŽBE NA ODGOVOR SUD JE KONSTATOVAO DA JE TUŽBA ISPRAVNA I POTPUNA.
Uprkos tome sud NAKNADNO ispunjava želju tužene i retroaktivno proglašava tužbu neurednom, te je potom prvo Osnovni a onda i Okružni sud odbacuju, uprkos tome što sam u žalbi detaljno ukazao ne kršenje odredaba ZOPP-u i pravnu neutemeljenost...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 043472 14 Gž 2

Zbog nanesene štete po više osnova predao sam tužbu protiv RS, koja je zaprimljena 22.11.2012., a potom proslijeđena tuženoj na odgovor, koji je zastupnik uputio sudu pod brojem P-3/13 datiran na 01.02.2013. što se vidi u priloženoj kopiji.
SLANJEM TUŽBE NA ODGOVOR SUD JE KONSTATOVAO DA JE TUŽBA ISPRAVNA I POTPUNA.
Uprkos tome sud NAKNADNO ispunjava želju tužene i retroaktivno proglašava tužbu neurednom, te je potom prvo Osnovni a onda i Okružni sud odbacuju, uprkos tome što sam u žalbi detaljno ukazao ne kršenje odredaba ZOPP-u i pravnu neutemeljenost, citiram:
“Skrećem pažnju drugostepenom sudu da je došlo do očiglednog kršenja odredaba parničnog postupka, odnosno procesne greške suda, te s tim u vezi odmah ističem relevantni dio:
"Postojanje parnice" član 60. ZOPP-u: (1) Parnica pocinje teći dostavom tužbe tuženom.
Uz dopis od 28.05.2012. Osnovni sud mi je dostavio odgovor tužene RS broj P-3/13 sačinjen još 01.02.2013.
Nadalje član 69. ZOPP-u propisuje:
Tužba sa prilozima se dostavlja tuženom na odgovor u roku od 30 dana od dana prijema ispravne i potpune tužbe u sudu.
Istog dana kada je tuženoj dostavljena tužba, parnica je počela teći, a iz istorijata se vidi da je Sud, naredbom od 03.01.2013. dostavio tužbu sa prilozima na odgovor tuženoj strani, čime je shodno odredbi iz člana 69 konstatovao da je tužba ISPRAVNA I POTPUNA !!!
Ne postoji zakonski osnov da se u parnici koja teče i u kojoj je ispravna i potpuna tužba dostavljena na odgovor tuženoj strani naknadno ta ista tužba proglasi NEUREDNOM, samo zato što zastupnik tužene čiji je prvi pravni korak pokušaj sprečavanja bilo kakve rasprave, to traži.
S obzirom da je prvostepeni sud dostavom tužbe na odgovor konstatovao njenu ispravnost, smatram da je to dovoljna argumentacija za drugostepeni sud da poništi sve naredne korake koji su u suprotnosti sa zakonom, odnosno članovima koje sam naveo, no u nastavku ću iznijeti neke stavove i po pitanju nezakonitog Rješenja 80 0 P 043472 13 P2 od 16.10.2013.”
Iako sam jasno ukazao na „greške“ i članove koji su prekršeni, drugostepeni sud ne samo da je potvrdio odluku Osnovnog suda i tužbu odbacio nego se nijednom riječju nije osvrnuo na taj ključni segment materijalnog prava.
Na taj način sam diskriminisan i spriječen u ostvarivanju prava pred sudom
Smatram da je oduzeto i PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE prema članu 6 Evropske Konvencije o ljudskim pravima, odnosno „Načelo ravnopravnosti” te predlažem da Ustavni sud Apelaciju usvoji proglasi osporenu presudu nevažećom i vrati slučaj sudu koji je donio presudu na ponovni postupak…
Dokument A - 326-12 koji sam dobio od Pravobranilaštva RS 16.12.2013 u parnici 80 0 P 043325 13 P 2, je jedini u kome državni organ priznaje da je izdao naredbu i to usmenu, a u vrijeme dostave tužbe mi nije bio dostupan. Tuženoj RS očito jeste, jer je smišljeno prikrivala postojanje neustavne naredbe...

PRILOZI

Rješenje Okružnog suda u Bijeljini 80 0 P 043472 14 Gž 2
Odgovor tužene RS P-3/13
Disk sa kompletnom dokumentacijom i dokazima iz predmeta
A - 326-12

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 5 Jul, 2014 | read_nums (24)
Najslikovitiji prikaz monstruoznih falsifikata tužilačke mafije je na snimku gdje kroz rupu na kosti navodno načinjenu žicom prečnika 3 mm, patolog provlači skalpel oblika lenjira cijelom dužinom...

FALSIFIKATI TUŽILAČKE MAFIJE

DOKAZI O PRIKRIVANJU ZLOČINA

Mafijaški režim koji godinama pljačka, ubija i diskriminiše građane u oba entiteta BIH instalirao je korumpirane službenike u svim državnim organima, sa zadatkom da prikriva zločine njihovih pripadnika. Posebnu ulogu u tome ima tužilaštvo, koje se po svom ustrojstvu, drskosti, bahatosti, bezobrazluku i monstruoznosti može uporediti samo sa Gestapoom.
Najočigledniji dokaz toga je uloga te bande plaćenih ubica u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja njihovih saučesnika kriminalaca, tajkuna iz mafijaškog režima:
Fotografije i skenirani dokumenti pokazuju o kakvoj se ZLOČINAČKOJ ORGANIZACIJI radi:
POSLIJE 6 MJESECI "ISTRAGE" OT BIJELJINA ŠALJE OBAVJEST NA CIJELIH 10 REDOVA TEKSTA DA JE OSMOGODIŠNJA DJEVOJČICA SAMA KRIVA ZA SVOJU SMRT JER SE NABOLA NA KORPU OD BICIKLA!
Manipulacijama sa saučesnicima krijumčarima i uticajem na druge svjedoke izmislili su priču da je djevojčica pala sa bicikla i tom prilikom se nabola na žicu korpe, prikrivajući da je tada u krug tajkunske firme, kamion dovezao neku robu. Pošto su omogućili da vozilo pobjegne, to se zataškava danima, pa tako portir Univerzala 5 dana po ubistvu nastavlja sa sakrivanjem i ne kaže ni riječ u izjavi datoj MUP-u:
No, pošto smo to naknadno otkrili, 15 dana kasnije ista osoba priznaje u tužilaštvu dolazak kamiona i čak tvrdi da je to rekao u prvoj izjavi, na šta tužilac ne reaguje:
Međutim, trudeći se da ne pomene kamion u izjavi datoj policiji, portir priznaje da je vidio tragove krvi na asvaltu dok je prilazio djevojčici, što pokazuje i fotografija mjesta zločina:
KADA SAM POSTAVIO PITANJE "AKO DA SMRTI DOŠLO POSLIJE PADA SA BICIKLA" KAKO JE MOGUĆE DA JE DJEVOJČICA KRVARILA 10 METARA PRIJE TOG PADA" ? (ŠTO SE JASNO VIDI NA SLICI) KRIMINALCI IZ TUŽILAŠTVA NA TO NIKADA NISU ODGOVORILI I PREKIDAJU SVAKI KONTAKT SA PORODICOM...
Žica na korpi koju su podmetnuli kao uzrok smrti se vidi na narednoj slici:
Kolike su dimenzije žice i njen izgled možemo vidjeti na snimku gdje se to mjeri lenjirom, te je vidljivo da je prečnik odnosno debljina žice oko 3 milimetra:
Sada je važno istaći da je torbu koju je djevojčica nosila preko ramena portir uklonio sa mjesta zločina, te su je potom sakrili saučesnici iz policije i tužilaštva. Tek po okončanju istrage uspijevam da je vidim i fotografišem u sudu:
Kako je došlo do dvostrukog presjecanja kaiša, da li je i to učinila žica ili nešto drugo, gdje je nestao dio, te zašto je boja izmjenjena, tužilačka mafija nije naravno odgovorila, nego je sve pokušala da sakrije od porodice i vještaka, a da bi ostvarili svoj zločinački plan, prikrili su i sve podatke o unutrašnjim povredama šaljući vještaku samo sliku površinske rane. Na narednim slikama je dodat i vrh žice kako bi se lakše analizirala mogućnost teorije da su sve povrede nanesene njome, a slijedi prvo snimak povrede na grudima:
To je jedina povreda za koju vještak trasolog kaže da je znao, a ne samo da nije obavješten o presjecanju kaiša torbe, nego nema podatke ni o izgledu unutrašnjih rana, kao na primjer kanalu kroz kožu:
Više od 3 godine tužilačka mafija je prikrivala ove snimke od porodice, sprečavajući fašističkim metodama pristup svim srodnicima ubijene djevojčice i tek suočeni sa mojom "prijetnjom" da ću svaki dan donositi snimke torbe koju su oprali benzinom i pokazivati je zaposlenima i prolaznicima, uz imena odgovornih, dobio sam diskove kao "manje zlo" po mafijaški režim. Na narednoj slici vidi se kanal kroz grudnu kost, a da li ga je mogla napraviti žica procijenite sami. Po nalazu patologa, ubod u kosti je 1 milimetar dok je sjetimo se žica čak 3 milimetra...
Najslikovitiji prikaz monstruoznih falsifikata tužilačke mafije je na narednom snimku gdje kroz rupu na kosti navodno načinjenu žicom prečnika 3 mm, patolog provlači skalpel oblika lenjira cijelom dužinom:
Pošto je došlo do prodiranja na lijevoj strani grudi, proboda kroz kožu, grudnu žlijezdu i prsnu kost, smrtonosni predmet razdire desnu plućnu arteriju i dušnicu, što se opet u obliku kanala vidi na snimku sa obdukcije:
Izjave vozača i direktora pokazuju da su 3 paketa nečega nestala preko noći, te postaje jasnije zašto je ubistvo djevojčice prikriveno. Skrećem pažnju da tragovi krvi počinju na mjestu ukrštanja putanje bicikla i kamiona:
Slaviša Bobar koji se pominje je 10.04.2013. uhapšen pod sumnjom da je učestvovao u dvije pljačke banke ukupne vrijednost 4 miliona KM, a što je možda još zanimljivije, 25.02.2012. u Bobar banci istog vlasnika gdje je švercovana roba, otkrivena je dokumentacija o transakcijama narko mafije u iznosu od preko 4 miliona KM.
TEK DA BUDE SASVIM JASNO, KOGA SVE I ZBOG ČEGA ŠTITE PLAĆENE UBICE IZ TUŽILAŠTVA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 30 Jun, 2014 | read_nums (35)
U ZEMLJI KOJOM VLADA POLITIČKO TAJKUNSKA MAFIJA, PLJAČKAJUĆI I UBIJAJUĆI NAROD GODINAMA, INSTALIRANI SU NJIHOVI POSLUŠNICI U SVE DRŽAVNE ORGANE KAKO BI SPRIJEČILI BILO KAKVE ISTRAGE. UNIŠTAVAJU SE DOKAZI, SAKRIVAJU KRIVIČNE PRIJAVE, LIKVIDIRAJU I LAŽNO OPTUŽUJU POJEDINCI OPASNI PO MAFIJAŠKI REŽIM. BAHATOST, DRSKOST, BEZOBRAZLUK, KORUPCIJA I KRIMINAL IDE DOTLE DA SE LAŽNO PROGLAŠAVAJU APSOLUTNO ZAŠTIĆENIM OD BILO KAKVOG SUDSKOG POSTUPKA, ZA RADNJE IZVRŠENE SLUŽBENO ILI PRIVATNO, ŠTO OSIM SAUČESTVOVANJA U ZLOČINIMA, NJIHOVIM PRIKRIVANJEM, TEORETSKI UKLJUČUJE I SILOVANJA, PREMLAĆIVANJA, UBISTVA GRAĐANA, PLJAČKE, FALSIFIKOVANJA, ODNOSNO BILO KOJE KRIVIČNO DJELO, A SLIKOVIT PRIMJER I DOKAZ TOGA JE NA SKENIRANOM DOKUMENTU KOJI VIDITE :
DA JE TO GNUSNA LAŽ I POKUŠAJ OBMANE NARODA POKAZUJE RELEVANTNI ČLAN IZ ZAKONA O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAŠKOM VIJEĆU, STAV 2 A PRIMJER DA SE NEPOSLUŠNI I NEPODOBNI TUŽIOCI KAŽNJAVAJU I PROCESUIRAJU ČAK I ZA RADNJE IZVRŠENE TOKOM ISTRAGE U SOPSTVENOM PREDMETU JE UKLANJANJE TUŽITELJICE DIJANE MILIĆ. ISTRAGA PROTIV NJE JE OKONČANA PAR MJESECI KASNIJE SMRĆU OSUMNJIČENE U BOLNICI POD SUMNJIVIM OKOLNOSTIMA, POŠTO JOJ JE IZNENADA POZLILO...
Član 87. ZOVSITV-u "Imunitet sudija i tužilaca"
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.
TAKO SE OD ZAKONSKI OPRAVDANOG IMUNITETA ZA SLUČAJNE GREŠKE PRILIKOM ISTRAŽNIH RADNJI, KAO ŠTO JE RECIMO NALOG ZA PRITVOR NEVINE OSOBE, PREŠLO NA PRODAJU TOG IMUNITETA, TAKO ŠTO SE JEDNOSTAVNO ODBACUJU SVE KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV KRIMINALACA KOJI TO MOGU DA PLATE A NASTAVLJA SE OTIMANJEM USTAVOM I ZAKONOM GARANTOVANIH PRAVA SVIM "OBIČNIM" GRAĐANIMA IAKO JE DISKRIMINACIJA ZABRANJENA USTAVOM I POSEBNIM ZAKONOM O ZABRANI DISKRIMINACIJE. POŠTO MNOGI NE ZNAJU KAKVA SU IM PRAVA I NE ZNAJU DA JE ZABRANJENO I KAŽNJIVO BILO KAKVO RAZLIČITO POSTUPANJE KOJE SE VRŠI PREMA NJIMA, POGLEDAJTE KAKO JE SNAGOM DOKAZA "RAZBIJEN" ADVOKATSKI TIM DRŽAVNOG ZASTUPNIKA PRAVOBRANILAŠTVA UZ NAPOMENU DA JE OVO SAMO PRVA I NAJMANJA OD VIŠE PARNICA, ŠTO ZNAČI DA ĆE U OSTALIM DOŽIVJETI MNOGO VEĆE BLAMAŽE OD OVE. NA NAREDNOJ KOJA SE POMINJE U OVOM TEKSTU 17.06.2014. I U KOJOJ JE DOKAZNI MATERIJAL MNOGO OBIMNIJI, ODNOSNO OBRAZLOŽENJE DOKAZA BI UMJESTO NA JEDNOJ KAO OVDE BILO NA 5-10 STRANICA, UOPŠTE SE NISU POJAVILI IAKO JE PREMA ZAKONU NA NJIMA TERET DOKAZIVANJA, TE JE ISTA ODLOŽENA ZA 3 MJESECA, DO PRED IZBORE !!!???
ŠIRITE DALJE OVAJ PRIMJER I POKAŽITE SVOJIM PRIJATELJIMA KOJI SU NA UDARU KRIMINALACA IZ VLASTI DA IMAJU ZAKONOM GARANTOVANA PRAVA I DA SE MOGU IZBORITI ZA NJIH. PRESUDA JOŠ UVIJEK NIJE DONESENA A KO JE OVDE IZVODIO DOKAZE, KO SE "BRANIO" ĆUTANJEM, KO JE POBJEDNIK A KO TREBA DA IZGUBI SPOR, PROCJENITE SAMI...

DEMONTIRANJE MAFIJAšKOG REžIMA

NAPOMENA : U prvom dijelu je tekstualni prikaz toka parnice sa ispravkama grešaka nastalih zbog brzine tipkanja i umetnutim dokazima koji se pominju a u nastavku su skenirane slike originalnog zapisnika sa glavne rasprave...
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0 P 053922 13 P
Bijeljina, 05.06.2014. godine

ZAPISNIK
Sastavljen kod Osnovnog suda u Bijeljini dana 05.06.2014. godine

PRAVNA STVAR:
TUŽILAC: Zdenko Bajo
TUŽENA: Republika Srpska
RADI: Diskriminacija iz oblasti pravosuđa
OD SUDA PRISUTNI:
SUDIJA, Matković Aleksandar
Zapisničar, Slobodanka Marjanović
Započeto u 08,30 časova.
Konstatuje se da su pristupili:
Za tužioca pristupio Zdenko Bajo - lično
Za tuženu Stoja Jovičić po punomoći koju ulaže u spis.
Sud donosi:

R j e š e nj e

Održaće se glavna rasprava.
Tužiočev punomoćnik izjavi: Ostajem kod tužbe i kod tužbenog zahtjeva u cjelosti.
Punomoćnik tuženog izjavi: Ostajem kod odgovora na tužbu i svih dosadašnjih navoda.
Sud donosi


R j e š e nj e

Vrši se uvid službenu zabilješku broj 10-01/4-3534/13 od 14.08.2013.godine, zbirni izvještaj sačinjen dana 13.05.2013.godine, zahtjev za pristup informacijama koje je tužilac uputio CJB Bijeljina PS Bijeljina 15.05.2013.godine, službena zabilješka sudske policije RS odjeljenje u Bijeljini broj 1173/11 od 19.07.201 l.godine, zapisnik sa usmenog pretresa od 19.08.2011 .godine u predmetu ovog suda broj 80 1 Pr 004323 11 Pr sa obavještenjem koji je tužilac u vezi zahtjeva za dostavljanje tog zapisnika dobio od istog suda zaveden pod brojem 080-0-Su-l 1-000612 od 24.10.201 l.godine, dopis Okružnog tužilaštva u Bijeljini broj A-326/12 od 15.11.2012.godine, zahtjev za pristup informacijama koje je tužilac podnio Okružnom tužilaštvu dana 08.01.2013.godine i odgovore koje sam dobio od CJB Bijeljina PS Bijeljina broj 10- 01/4-4475/13 od 16.08.2013.godine i broj 10-01/4-4475/13 od 09.09.2013.godine, zahtjev koji je podnio Okružnom tužilaštvu Bijeljina dana 30.04.2010.godine, odgovor koji je dobio od Okružnog tužilaštva broj IT-2/14 od 19.02.2014.godine i odgovor Ustavnog suda BiH broj P 124/14, zabilješke koju jc sačinio CJB br. 10- 01/4-3534/13 , uvid u spis broj 80 0 P0 43325 13 P 2. Nakon izvršen uvida sud izdvaja spis broj 80 0 P0 43325 13 P 2 a kopiju istog zadržava, jer je predmet u radu kod drugog sudije i ročište je zakazano za 17.06.2014g.
Prisutni ne prigovaraju izršenom uvidu niti navedenim konstatacijama.
Tužilac izjavi da uvidom u spis konstatovao da tuženom nije dostavljen jedan primjerak zahtjeva od 30.04.2010g , podnesen OT Bijeljina, pa predpostavljam da tuženoj nije dostavljen jedan primjerak tog dokaza.
Punomoćnik tužene izjavi da nema primjerak tog zahtjeva.
Nakon toga sud je jedan primjerak tog zahtjeva uručio punomoćniku tužene, a drugi primjerak zadržao u spis.
Nakon toga punomoć. tužene izjavi da se ne protivi uvidu u isti,od strane suda, a nakon što sam danas izvršila uvid u zahtjev.
Tužilac u završnoj riječi izjavi:

Prije nego što dam svoj komentar dokaza i predloga u vezi rješenja ovog spora u ovoj završnoj riječi želim da se osvrnem na navode tužene date na odgovor u tužbi.
Tužena RS uopšte nije negirala diskriminaciju koju provodi prema meni nego pokušava da za nju nađe neko opravdanje i dostavljanjem potpuno nerelavantne dokumentacije, želi da ovaj sud legalizuje tu diskriminaciju.
Tužena RS nije dostavila bilo kakvo rješenje kojim mi se suspenduje neko pravo, niti dokaz da je odgovorila na moj zahtjev za pristup informacijama.
Najstariji dokument koji nosi datum 30.04.2010. dokazuje kontinuitet diskriminacije i motive tužene RS zbog kojih to i čini.
Razlog za to je prikrivanje teških krivičnih dijela od strane tužene RS, a što se može vidjeti iz teksta ovog zahjteva koji sud ima na uvid.
Zabilješka sud. policije 1173/11 pokazuje da mi tužena RS zabranjuje pristup Tužilaštvu bez ikakvog pismenog rješenja.
Dokument iz Prekršajnog suda od 19.08.2011. pokazuje kakav tretman tužena RS primjenjuje prema cijeloj porodici jedne djevojčice, čije ubistvo tužena prikriva.
Zahtjev za pristup informacijama predat u CJB Bijeljina 15.05.2013. pokazuje da od tužene tražim podatke o prijavi krivičnog dijela od prije dva dana tj. od 13.05.2013. a što je tema ove tužbe. Na taj zahtjev mi tužena nije odgovarala i tek poslije mojih više intervencija sam dobio lažni odgovor koji ću naknadno da obrazložim.
Dokument A-326/12 je upućen od OT Bijeljina UDT-u i predstavlja prvi pisani dokaz OT Bijeljina, kakav se tretman prema meni primjenjuje i to ne prema Zakonu, nego prema usmenim naredbama.
Zahtjev za pristup informacijama od 08.01.2013. odnosi se na moje krivične prijave predate 2010-te. Ja nisam tražio da se izvrši uvid u krivične prijave, ali imam dokaz da one zaista postoje.
Iz objašnjenja koje sam dao na dnu zahtjeva vidi se koji su motivi tužene za sakrivanje tih krivičnih prijava. Tužena RS je sakrila te krivične prijave da bi prikrila krijumčarenje neidentifikovane robe koje je vršeno putem Bobar grupe, vlasnika poslanika njene Skupštine.
Istovremeno je tužena RS prala novac narko mafije preko Bobar Banke istog vlasnika.
Odgovori MUP-a od 16.08.2013. i 09.09.2013. pokazuju novi pokušaj manipulacije.
Vidi se da se tvrdi kako mi je dozvoljen ulaz u zgradu, kao i do pisarnice ali nije dozvoljen pristup u prostorije tužilaštva.
Svi zaposleni u ovoj zgradi znaju da je nemoguće doći do pisarnice ako se ne dođe u prostorije tužilaštva a što u svom dopisu potvrđuje i g. Novak Kovačević. Skrećem pažnju sudu na očiglednu laž u odgovoru od 16.08.2013. gdje se tvrdi:
"Obavještavam Vas da smo postupili po Vašem zahjtevu kojim tražite pristup informacijama te smo utvrdili da je povodom te prijave sačinjena službena zabilješka"...
Sud je konstatovao da službena zabilješka dostavljena od strane MUP-a nosi datum 14.08.2013. što znači da zabilješka po mojoj prijavi ne postoji, nego je ova dostavljena, sačinjena cijela tri mjeseca kasnije, a poslije moje "prijetnje" odgovomim u MUP-u, da ću podnijeti tužbu protiv RS i predložiti da kompletnu odštetu snose odgovorni.
U odgovoru od 09.09.2013. MUP navodi da tu službenu zabilješku nije u mogućnosti da dostavi, a ne žele da dostave da se ne bi otkrila njihova manipulacija sa datumima.
Odgovor OT Bijeljina broj IT-2/14
i odgovor Ustavnog suda BiH broj P-124/14 pokazuje nastavak diskriminacije, obmana i manipulacija tužene RS jer pokušava sakriti spis koji im je vraćen godinu dana ranije.
Smatram da tužena na kojoj je teret dokazivanja nije uradila ništa da bi dokazala nepostojanje diskriminacije, nego to vrši ćutanjem.
U službenoj zabilješki koju je sud dobio tvrdi se da sam krivične prijave predao u pisarnici suda što je takođe manipulacija, te dajem sudu na uvid da se uvjeri da su iste predate u MUP CJB Bijeljina, a u iste nisam predlagao da se izvrši uvid.
Predlažem da sud usvoji postavljeni tužbeni zahtjev u cjelosti.

Punomoćnik tužene u završnoj riječi izjavi:
Tužena prije svega smatra da je tužbeni zahtjev tužioca neuredan i stoga predlaže da se tužbeni zahtjev tužioca odbaci. Osim toga, iz danas provedenih materijalnih dokaza proizilazi da je tužbeni zahtjev neosnovan, pa s toga predlažemo da sud odbije tužioca sa tužbenim zahtjevom, a sve kako je to već istakla u svom pismenom odgovoru na tužbu.

Sud zaključuje glavnu raspravu, a prisutnim predočava da će odluka u ovoj pravnoj stvari biti donijeta dana 03.07.2014. godine sa napomenom da im ista neće biti dostavljena poštom, da odluku mogu da preuzmu u zgradi suda soba broj 13 i da od dana donošenja teče rok za žalbu.
Dovršeno. Prisutni pregledaju i potpisuju zapisnik bez primjedbi.

SKENIRANE STRANICE ORIGINALNOG ZAPISNIKA SA GLAVNE RASPRAVE


UVODNI KOMENTAR I NAPOMENE
OBRADA DOKUMENTACIJE OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 25 Jun, 2014 | read_nums (104)
NA OVAJ ZAHTIJEV NIKADA NIJE ODGOVORENO ŠTO ZNAČI DA SU SUDIJE SVJESNO PREKRŠILI ZAKON I PRAVILA POSTUPKA DA BI ZAŠTITILI POČINIOCE KRIMINALNIH RADNJI A ODGOVORNOST SUPROTNO USTAVU PREBACILI NA DRŽAVU...

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OKRUŽNI SUD U BIJELJINI

(Sadržaj zahtjeva)Obraćam se Okružnom sudu u Bijeljini sa zahtijevom:
- Da mi dostavi kopiju objašnjenja prvostepenog suda u predmetu 80 0 P 039976 14 Gž

koje je moralo biti napisano, shodno ZOPP-u član 215, stav:
(2) Ako žalitelj tvrdi da su u prvostepenom postupku povrijeđene odredbe parničnog postupka, sudija prvostepenog suda dat će objašnjenje u povodu navoda žalbe koji se tiču tih povreda, a prema potrebi će provjeriti istinitost tih navoda u žalbi.
U žalbi sam jasno istakao citiram:
PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
I potom obrazložio kako su povrijeđene odredbe parničnog postupka, (izdvajam samo dio):
"Tuženi Kovačević je dostavio neke dokumente koje pominje i prvostepeni sud, ali ne u potrebnom broju kopija, odnosno te "dokaze" ja nikada nisam dobio i ne mogu se koristiti kao argumentacija za presudu"
Čime je prekršana odredba iz člana 72, stav:
(2) Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, cinjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te činjenice, te pravni osnov za navode tuženog.
sve vezano za član 334, stav;
(5) Podnesci sa prilozima koji se dostavljaju protivnoj stranci, predaju se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.
Takođe su grubo oduzeta moja prava u postupku od čega posebno ističem dio vezan za PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA, jasno naveden u tužbi:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 48. (IZ USTAVA)
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.
Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Iako sam član 48 naveo u tužbi kao jedan od pravnih osnova, prema kome je osoba LIČNO odgovorna za kršenje prava iz Ustava, ni prvostepeni ni drugostepeni sud se nijednom riječju nisu osvrnuli na ovaj ključni segment tužbe, što će naravno biti glavni argument prilikom podnošenja vanrednog pravnog lijeka...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 20 Jun, 2014 | read_nums (108)
Moguće je da trenutna "POLITIČKA VOLJA" još ima uticaja da uprkos svemu privatne kriminalne aktivnosti proglasi službenim radnjama, ali to neće biti poslije oktobra, kada bi tek mogli očekivati pravosnažnu odluku. Na svakome je da obabere hoće li biti novi heroj borbe za uspostavljanje pravne države ili brana za nju...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 048630 13 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20/76300 Bijeljina)

Tuženi: 1)

DANICA STJEPANOVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Vrijednost spora:

40000 KM


PRIJEDLOG TUŽENIMA

Kako sam i nagovijestio u samoj tužbi ostavljam mogućnost tuženima g-đi Stjepanović Danici i g. Kovačević Novaku da se parnica okonča nagodbom shodno članu 87 ZOPP-u. Sporazum mogu prihvatiti oboje tuženih ili jedno od njih u kom slučaju bih ja odustao od tražene nadoknade od stranke koja je prihvatila dogovor, a tužena stranka bi bila u obavezi da pismeno obrazloži sve okolnosti i nalogodavce za lažnu prijavu protiv mene, umjesto da se procesuiraju odgovorni za ubistvo djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja, zbog čaga su materijalni dokazi prani benzinom i prikrivane evidentirane unutrašnje povrede.
O detaljima bi se prvo morao postići usmeni dogovor bilo direktno ili preko punomoćnika koga tuženi ovlaste da me kontaktira, no ovo je minimum ispod koga ne prihvatam sporazum. Dakle, ukoliko tuženi daju svojeručno potpisano objašnjenje o svim okolnostima koje su doveli do lažne prijave, ja se obavezujem svojim potpisom da odustajem od nadoknade odnosno povlačim tužbu, pri čemu svaka stranka sama snosi dotadašnje troškove...

Kao jedan od dokaza za motive svega priložen je disk na kome se između ostalog nalazi i video zapis "Politička volja" u kome Glavni republički tužilac, pred kamerama za javnost priznaje da citiram "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE".
Direktna veza između njega i tuženih, (osim što su pripadnici tužilaštva) je materijalni dokaz zločina "Torba" oprana jakim hemijskim sredstvom, koju pominje u svojoj odluci KTA-ST-122/10.
Naredba je donesena 20.01.2011. dok je isti bio specijalni tužilac, poslije čega sam dokaze o kojima je govorio dostavio i Specijalnom tužilaštvu i lično Glavnom republičkom tužiocu, poslije čega je krajem 2012-te uslijedilo pomenuto priznanje. Sigurno je da postoje i drugi slučajevi gdje se ne primjenjuje zakon nego volja političara, no u ovom slučaju postoji jasna veza između dokaza kriminala koje sam otkrio, tuženih i glavnog republičkog tužioca, pa nije isključeno da su mu se tuženi svojevremeno lično požalili na pritiske kojima su izloženi.
Stoga očekujem od njih da pokažu sada hrabrost i krenu korak naprijed te imenuju nosioce te POLITIČKE VOLJE.
Tuženi naravno ne samo da ne moraju prihvatiti dogovor nego uopšte ne moraju odgovoriti na njega, te ih obavještavam da je krajnji rok za njihovu odluku 15.06.2014. ili datum održavanja glavne rasprave ako do nje dođe ranije. Na njima je odluka da li će se deklarisati kao žrtve "političke volje" ili kao njena "udarna pesnica". Vjerujem da je tuženima poznato da sadašnja politička situacije nije ni blizu one iz 2010-te a kao primjer i motiv im može poslužiti slučaj osobe T.G. (koji je bio na čelu Republičke geodetske uprave) i iznoseći dokaze o djelovanju građevinske mafije preko noći postao heroj. S druge strane imajući u vidu da sam za ovu parnicu došao do dokaza ko je službeno postupao u predmetu po lažnoj prijavi, kao i odluke OT Doboj i drugih važnih dokaza koji isključuju službeno postupanje tuženih, moguće je da trenutna "POLITIČKA VOLJA" još ima uticaja da uprkos svemu njihovu ulogu proglasi službenim radnjama, ali to neće biti poslije oktobra, kada bi tek moglo očekivati pravosnažnu odluku.
Takođe postoje istrage i suđenja u zemljama regiona na kojima bi se mogli iznijeti dokazi ili pojaviti svjedoci o događajima zbog kojih sam lažno optužen, poslije čega više neće biti mogućnosti za bilo kakve dogovore.
Na tuženima je da obaberu hoće li biti novi heroji borbe za uspostavljanje pravne države ili brana za nju...

DODATNI PRILOZI TUŽBE


Naredba KTA-ST-122-10 (kompletna)
Odluka OT Doboj T15 0 KT 0002365 10
Izjašnjenje postupajućeg tužioca 13.05.2010.
Izjašnjenje postupajućeg tužioca 06.12.2010
Zahtjev za deponovanje 25.03.2010.
Zahtjev za pretres 19.03.2010.
Materijalni dokaz zločina

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Jun, 2014 | read_nums (92)
Tužilac Stjepanović nije istraživala ubistvo djeteta nego ga je prikrila da bi zataškala krijumčarenje Dodikovog tajkuna inače trenutnog poslanika Skupštine RS. Istovremeno su u Bobar banci istog vlasnika, čiji je RS suvlasnik prali novac narko mafije Darka Šarića, te je 25.02.2012. evidentirano preko 4 miliona KM transakcija

VISOKOM SUSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV TUŽIOCA STJEPANOVIĆ DANICE

U PRILOGU OVE PRITUŽBE JE MATERIJAL KOJI JE NEDOSTAJAO SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU RS DA BI POKRENUO ISTRAGU. TOKOM 3 GODINE STJEPANOVIĆ DANICA UZ POMOĆ KOVAČEVIĆ NOVAKA KORISTILA JE SVE MOGUĆE NAZAKONITE METODE DA BI TI DOKAZI OSTALI SAKRIVENI...
Početkom 2010-te, poslao sam pritužbu VSITV-u, vezano za postupanje prije svega nadležne tužioca Stjepanović Danice u predmetu istrage okolnosti pod kojima je nastradala osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo. U oko pola godine lažne istrage bilo je obilje bezakonja i kriminala, a podsjećam samo na nelogičnost oko mjesta povređivanja.
Naime prema slici lica mjesta, izjavama svjedoka a i mišljanja vještaka, do povrede je došlo bar 10 metara prije pada, a kada sam postavio pitanje: "Ako je do povrede došlo padom sa bicikla na žicu od korpe, kako je moguće da je krvarila prije tog pada" tužilac je odgovorila "TUŽILAŠTVO ĆE URADITI SVE ŠTO JE POTREBNO" i to ponavljala na svako pitanje. Potom je još u septembru, spriječila da dostavim dokaze koje sam otkrio, te je bilo sasvim jasno da joj je cilj prikrivanje ubistva iz tada nepoznatih razloga. Pritužba je evidentirana pod brojem 8547/10, a okončana je dana 06.04.2012. odlukom koju prilažem, da nema osnova za pokretanje postupka.
Predmet ove pritužbe sada se događaji poslije odluke o nesprovođenju istrage donesene 04.01.2010. koje ću redom ukratko obrazložiti. Prilog Patologija 29.07.2009. pokazuje koje su povrede konstatovane obdukcijom, a Patologija 05.08.2009. govori o izgledu pretpostavljenog oruđa i ne radi se o žici...
No po okončanju radnji tužioca, početkom 2010-te dobio sam dozvolu suda i fotografisao predmete koje je djevojčica imala u vrijeme ubistva, te uočio da je torba dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje, a ostatak opran jakim hemijskim sredstvom, koje je čak i boju skinulo, što se vidi na prilogu "Torba".
Kako o tome nije bilo ni pomena, a pogotovu da je to neko objasnio dostavio sam u OT Bijeljina više snimaka materijalnog dokaza, te s obzirom da ZOKP-u predviđa reakciju tužioca na novi dokaz koji ukazuje na izvršenje krivičnog djela zatražio objašnjenje i stav OT Bijeljina o tome. Kako su mjesecima ranije izbjegavali svaki razgovor bio sam siguran da će tako nastaviti i dalje te sam zatražio pismeno podatke Zahtjevima prama ZOSPI-a. Podsjećam da sam tad već podneo krivičnu prijavu i na činjenicu da UDT uz svako obavještenje o otvaranju predmeta šalje objašnjenje da se mogu dostaviti dodatne informacije za taj predmet, te će biti jasnije zašto niti na jedan od narednih zahtijeva nikada nije odgovoreno:
Zahtjev 02.02.2010. pokazuje da tražim uvid i kopiranje, a Zahtjev 11.02.2010. u nekoliko redova odslikava suštinu prikrivanja ubistva, jer pokreće pitanje mjesta i načina povređivanja, da li je i po jednom vještaku, sve unutrašnje povrede nanijela žica, zašto je torba u takvom stanju, te na kraju predviđam razne smicalice, odnosno da će nemajući odgovor koristiti svaki način da me neutrališu.
Zahtjev 15.02.2010. pokazuje da mi nije omogućen uvid i kopiranje te ponavljam isto, a Zahtjev 17.03.2010. potvrđuje kontinuitet bezakonja i odbijanja tužioca da omogući pristup informacijama, koje dokazuju njena krivična djela.
Kako je poslije 50 dana odbijanja svakog razgovora, više desetina uzaludnih dolazaka i neodgovaranja na zahtijeve, bilo jasno da je tužilac Stjepanović prikrila ubistvo i nastavlja sa tim, poslao sam obavjest o tome svim tužiocima i objavio sliku materijalnog dokaza uz opasku da će odgovorni završiti u zatvoru, ako ne otkriju za čije su interese radili. Prilog "Obavještenje" pokazuje tekst koji sam poslao tužiocima službeno nevezanim za slučaj, te tužiocu Gruhonjiću, poslije čega su me on i Debeljević lažno prijavili za "Ugrožavanje sigurnosti".
Dakle umjesto da pokrenu istragu pošto sam im doneo dokaz "na tacni" ili da daju objašnjenje ako ga imaju, odgovore na zahtjeve što bi bilo u skladu sa odgovornim poslom koji obavljaju, smišlja se plan kako da mi se nanese šteta, te šalju policiju da mi odnese računar, misleći da dokaze nisam umnožio. Ta lažna prijava okončana je poslije dvije i po godine razvlačenja, za koje vrijeme sam opisivan kao psihopata i manijak te se to koristilo kao izgovor za zabranu pristupa. OT Doboj je u predmetu T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012. godine, konstatovao da nije bilo nikakvih prijetnji, što su svi dobro znali, ali im je to trebalo kao protivteža mojim prijavama i pritužbama, ta da bi me spriječili u prikupljanju novih dokaza i dostavama istih UDT-u. Da bih došao do dokaza da se radi o lažima pokrenuo sam taktičke tužbe, a prilažem zapisnik sa pretresa 80 0 Mal 035904 11 Mal u kome sekretar OT Bijeljina izjavljuje da joj nikada nisam prijetio, te da nikoga nije ovlastila da u njeno ime prijavljuje navodne prijetnje.
Ista osoba je u spis priložila dokument MUP-a "Aco Teodorovic zabiljeska" iz koga se vidi da su prijavu izvršili g. Debeljević i Gruhonjić u svojstvu građana, te slagali da prijetim i drugima uključujući Stjepanović Danicu. Iako pod neprestanim nadzorom, stražom i pretresanjima predajem pismeni "Zahtjev tuziocu" dana 30.04.2010. na koji naravno nije bilo reakcije, a iz sadržaja se vidi i zašto, te koji su motivi tužioca.
No ja nastavljam sa ličnom istragom i otkrivam da je materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina uklonio portir AD Univerzal, te podnosim prijavu u OT Bijeljina 24.06.2010. uz dodatak da je mjenjao izjave više puta i pomogao kamionu da pobjegne prije dolaska policije. Sve to je urađeno da se ne otkrije krijumčarenje, o čemu sam dokaze htio lično da predočim tužiocu i dobijem odgovore na mjesecima ranije poslate zahtijeve. U OT Bijeljina 08.07. to odbijaju, te nalažu da izađem čime nastavljaju sa ponižavanjima kršeći pravo iz Ustava RS, član 14, čemu sam se mirno suprotstavio, shodno članu 48 Ustava RS, da bih imao dokaz o tom bezakonju. Nadao sam se da ću biti uhapšen, ali to se nije desilo nego je taj dan kasnije predstavljan kao "početak svega" odnosno da sam tada prvi put bez ikakvog razloga došao u OT Bijeljina, samo da bih remetio "red i mir". RED I MIR, kriminalaca, koji je tužilac Stjepanović štitila prikrivajući ubistvo djeteta.
Plan je bio da me ignorišu i nalažu sudskoj policiji zabranu pristupa nadležnima sve dok sam ne odustanem, a sve što bih predavao u pisarnici je "nestajalo", tako da je jedini način da imam dokaz da sam uopšte dolazio i da mi se otimaju zakonom garantovana prava bio taj da se nasilnicima suprotstavim odbijanjem njihovih naredbi. Da je to istina dokaz je to što nikada nije odgovoreno na moje zahtijeve upućene mjesecima ranije. Istovremeno dolazim do dokaza da je tužilac Stjepanović prevarila vještaka trasologa i nije mu dostavila podatke o unutrašnjim povredama, te s obzirom da je majka ubijene djevojčice najavila dolazak, obavještavam o tome glavnog tužioca, (prilog "Obavjestenje i zahtjev") uvjeren da će pokušati na sve načine da nas otjeraju i nastave sa prikrivanjem zločina, jer drugi izlaz nemaju...
Zabilješka 1419/10, pokazuje da su nam cijelo vrijeme lagali kako OT Bijeljina nije nadležno za slučaj, a ono što se ne vidi je da su slagali i to da tužilac Stjepanović nije u zgradi. Pošto smo stajali ispred zgrade sa sudskim policajcem Petričevićem, iznenada se na ulazu pojavila dotična, "koje nije bilo" te vidjevši nas pobjegla nazad u zgradu. Uglavnom ulaz nam je zabranjen, te smo se mirno tome suprotstavili i odbili da izađemo dok nam, se ne omogući predaja dokaza i što je najvažnije da se odgovori na sporna pitanja. Naravno da oni koji su i prikrili zločine nemaju namjeru davati objašnjenja koja nemaju, te se umjesto da se majci daju odgovori o njenom jedinom ubijenom djetetu, teror intenzivira i drže nas u zarobljeništvu 5 sati bez potvrde o lišenju slobode.
Kako nije bilo moguće ni usmeno razgovarati sa nadležnima, niti predati dokaze uz izjavu na zapisnik, sačinio sam transkript razgovora sa trasologom, "Izjava vještaka" i predao ga u OT Bijeljina dana 20.10.2010, kao i disk sa audio snimkom. Razgovor se može čuti i na web stranici "KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO" na kojoj su i detalji koji dokazuju šverc i falsifikovanje tahograf trake od strane krijumčara koji si dovezli "robu" istovremeno kada djevojčica pada na asvalt:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089
Ova prijava je dostavljena u KT Sarajevo, kao mjesno nadležno za firme iz kojih je dovezena švercovana roba a koje vodi predmet pod brojem T09 0 KTA 0034144 13. Istovremeno sam sve podatke slao izvan zemlje, sa uputama da se dostave Interpolu, te mnogim organima u zemlji, od kojih je neko to proslijedio Specijalnom tužilaštvu, što sam saznao tek kad sam dobio obavjest o nesprovođenju.
Naredba KTA-ST-122-10, čije isječke prilažem na jednom listu, (kompletnu možete zatražiti od njih kako bi se uvjerili u autentičnost) pokazuje da se istraga ne sprovodi jer nisu dostavljeni dokazi da je torba u stanju koje opisujem, kao i o tome da trasologu nisu poslati podaci o svim povredama.
U vrijeme kada UDT i Specijalni tužilac rade na ovim predmetima u kojima teretim tužioca Stjepanović za izvršenje teških krivičnih djela koje je g. Švraka Mahmut precizno, kratko i jasno opisao, krivci čine sve da me spriječe u pristupu spisu, kako snimke ne bih mogao poslati onima koji rade na tim predmetima. Stvarni stav OT Bijeljina otkriva se u dopisu "A - 326/12" od 15.11.2012. u kome g. Kovačević Novak kaže da je za njega slučaj okončan u februaru 2010-te iz čega se vidi da za njih NE POSTOJI ništa od materijala koje smo dostavljali tokom skoro 4 godine.
Još se čudi zašto se neki dopisi ponavljaju iako skoro ni na šta nisu odgovarali. Zahtjev 25.02.2011. u prilogu je jedan od takvih zahtijeva, a igrom slučaja predat istog dana kada je u Specijalnom tužilaštvu RS zaprimljena moja pritužba sa diskom na kome se nalaze fotografije torbe i izjava vještaka. 3 dana potom, 28.02.2011. Dodik Milorad prijeti ukidanjem tog tužilaštva, g. Švraka se imenuje na poziciju glavnog republičkog tužioca, te se slučaj zatvara bez pomena o dostavljenim dokazima. Razlog se otkriva krajem 2012-te kada isti g. Švraka, priznaje pred kamerama da za procesuiranje "KRUPNIH RIBA" nema političke volje.
Zato tužilac Stjepanović nije istraživala ubistvo djeteta nego ga je prikrila da bi zataškala krijumčarenje Dodikovog tajkuna inače trenutnog poslanika Skupštine RS. Istovremeno su u Bobar banci istog vlasnika, čiji je RS suvlasnik prali novac narko mafije Darka Šarića, te je 25.02.2012. evidentirano preko 4 miliona KM transakcija. Kasnije te godine i UDT obustavlja rad na predmetu UDT : 8547/10, tako da smatrajući vjerovatno da je opasnost prošla i da nemam koristi više od dostavljanja materijala VSITV-u, poslije 3 godine terora, diskriminacije, ponižavanja, dolazaka oko 200 puta, hapšenja i vrijeđanja, konačno se donosi "Rjesenje 12.09.2012." te mi predaju diskovi sa snimcima mjesta zločina i obdukcije.
"Snimci kamiona" koje sam tada takođe dobio pokazuju da stigao tehnički neispravan, sa rezervoarom našpanovanim trakama upravo na visini rane na grudima djevojčice. No da li je Ivonu Bajo ubio komad lima otkinut prilikom skretanja, dejstvom jedne od ovih traka našpanovanih silom od 3 tone kako sumnjam da se desilo je mnogo manje važno od snimaka koji pokazuju falsifikovanje lica mjesta i obdukcije.
Poslednji prilog na nekoliko slika pokazuje prvo da tragovi krvi počinju mnogo prije pada i to upravo na mjestu ukrštanja djevojčice sa kamionom. Snimak gdje se mjeri žica pokazuje da je tupa i prečnika 3 mm, dok su povrede sasvim drugih dimenzija. Nijednu od njih a posebno se to jasno vidi kod probodene kosti ta žica ne samo da nije mogla napraviti, nego kroz otvor dimenzija 25 mm dužine i samo 1 mm širine, žica prečnika 3 mm, ne može proći.
Zato ovi snimci nisu poslati trasologu i zato sam gestapovskim metodama sprečavan da dođem do njih. Uz sliku torbe, to su upravo oni dokazi koje pominje g. Mahmut Švraka da ih nije bilo, te zato i nije pokrenuo istragu.
Tužilac Stjepanović Danica kao nadležna za spis u kome su sakrivani snimci, je od dana obustave istražnih radnji ignorisala obavezu iz ZOKP-u vezano za nove dokaze, odbijala rad sa strankama na koji je obavezna 4 sata dnevno i samo jednom se udostojila da razgovara sa majkom ubijenog djeteta.
Da li vam je čudno što je tužilac Stjepanović oprala dokaz ubistva benzinom i kako je to objasnila majci ubijene djevojčice, jedan jedini put od 2010-te naovamo kada joj je dozvolila pristup. Meni naravno nije iako sam opunomoćen da je zastupam, ali sam dao instrukcije sestri koje pitanje da postavi i kako.
Vidjevši sliku torbe tužilac Stjepanović je reagovala kao da je vidjela živu kobru i viknula "NOSITE TO OD MENE". Potom je sestra pitala, odakle tragovi krvi 10 metara prije "pada" ko je sklonio torbu, kako je kaiš presječen, zašto je opran, gdje je nestao dio, zašto trasolog ne zna ništa ni o tome ni o unutrašnjim povredama ? IMATE LI VI ODGOVOR ???
Na to je tužilac odgovorila "NEMAM" i dodala: "ZNATE LI VI, HAJDE VI NAMA RECITE" ???
Uz sve ove dostavljene dokaze, od UDT-a očekujem da će postaviti ova pitanja tužiocu Stjepanović i o njenom odgovoru obavjestiti mene kao zastupnika gospođe Budimke Bollin Bajo, jer sve dok odgovore ne dobijemo ili krivci za sakrivanje dokaza i zločina ne budu pod istragom mi odustati nećemo, nego će ovi dokazi sa prvim proljetnim danima biti prezentovani prolaznicima ispred zgrade OT Bijeljina.
UKOLIKO VSITV-E NE ZAUSTAVI OVAJ MONSTRUOZNI KRIMINAL RANIJE

PRILOZI

Odluka za 8547/10
Patologija 29.07.2009.
Patologija 05.08.2009
Torba
Zahtjev 02.02.2010.
Zahtjev 11.02.2010.
Zahtjev 15.02.2010.
Zahtjev 17.03.2010.
Obavještenje
Zahtjev tuziocu
Zapisnik 80 0 Mal 035904 11 Mal

Aco Teodorovic zabiljeska
Obavjestenje i zahtjev
Zabilješka 1419/10
Izjava vještaka
Naredba KTA-ST-122-10
Zahtjev 25.02.2011.
A - 326/12
Rjesenje 12.09.2012.
Snimci kamiona
Falsifikati

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 10 Jun, 2014 | read_nums (85)
U sklopu aktivnosti za raskrinkavanje mafijaške mreže zatražio sam od OT Bijeljina uvid u spis i dokazni materijal vezano za pogibiju osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, na šta je odgovoreno na način koji sam i očekivao. Plasiran je izgovor da to nije moguće zbog tehničkih prepreka, no kako sam znao da to nije istina spremio sam zamku da razotkrijem te laži na najefektniji način preko Ustavnog suda BIH, te uputio novi zahtijev u OT Bijeljina, (čiji tekst slijedi):

ZAŠTO TUŽILAŠTVO PRIKRIVA UBISTVO


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI


(Sadržaj zahtjeva)Prema ZOSPI-a obraćam se sa zahtijevom da mi se kao punomoćniku gđe Budimke Bollin Bajo, čije pravne interese štitim i zastupam dostavite informacije o spisu KTA-596/09.
Naime u dopisu IT-2/14 od 28.01.2014. (skenirana slika ispod ove rečenice) obavještavate me da je spis ustupljen Ustavnom sudu BIH, a po nekom zahtijevu za apelaciju.


Prema podacima koje ja imam g-đa Budimka Bollin Bajo je podnijela podnijela Apelaciju početkom 2010-te, a u naradnom periodu sam lično, (od trenutka kada sam dobio punomoć) dostavljao dopune na AP 862/10 te dobio i odluku donesenu dana 16. 05.2013. a spis je potom vraćen i bio je na Glavnoj raspravi u predmetu 80 0 P 039221 12 P, gdje sam bio prisutan kao tužilac, dana 26.06.2013.godine.
Moguće je da ste pronašli podatak o slanju spisa Ustavnom sudu, ali ne i da je isti vraćen ili je možda ponovo zatražen ?
Očekujem od OT Bijeljina da me obavijesti:
1) Kog datuma je ponovo zatražen spis KTA-596/09 i po kojoj Apelaciji ?
2) Da li se radi o istoj AP 862/10 ili o nekom drugom predmetu ???

USLIJEDIO JE ODGOVOR KOJI SE MOŽE VIDJETI NA SKENIRANOJ SLICI:


Naravno da u OT Bijeljina nisu znali da sam istovremeno uputio drugi zahtijev Ustavnom sudu BIH, te su ovom manipulacijom mislili riješiti problem i napraviti građane budalama, ali na njihovu žalost, odgovor Ustavnog suda koji slijedi razotkriva gnusne laži:


Ustavni sud dakle potvrđuje da je istina ono što sam tvrdio. Spis je po dopisu Osnovnog suda u Bijeljini vraćen tužilaštvu, a onda dostavljen na ročište tokom koga sam bio lično prisutan. U OT Bijeljina izgleda "ne znaju" da su spis poslali Osnovnom sudu, a naročito "ne znaju" da li im je vraćen i očigledno "ne znaju" ni gdje se nalazi, da li uopšte više postoji.
Ne bi bilo iznenađenje da tokom svih tih putovanja "nestane" zauvjek u požarima tokom protesta ili poplavama, te bi tako nestali i dokazi o teškim krivičnim djelima više desetina osoba, običnih kriminalaca, političara, inspektora, tužilaca i sudija izvršenih sa ciljem da se prikrije ubistvo jednog djeteta tokom šverca režimskih tajkuna iz Federacije u RS.
Falsifikovani su materijalni tragovi sa mjesta zločina, svjedoci nagovarani da mjenjaju izjave, prikrivene sve unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom, da bi se obmanuli vještaci, porodica i javnost, a možda i vrhunac svega je to što su materijalni dokaz ubistva uklonili sa lica mjesta i sakrili, pošto su ga prethodno oprali benzinom.
SLIJEDE SNIMCI "RUČNOG RADA" TUŽILAŠTVA:


SLIKA TORBE NA KOJOJ SU VIDLJIVA OBA DJELA PRESECENOG KAISA
ISTA TORBA SLIKANA ODOZGO, GDJE JE TAKODJE VIDLJIVO DA JE POMENUTI KAIS PRESECEN
OLOVKOM JE OZNACENA ALKA, GDJE JE PRESECENI KAIS BIO PRICVRSCEN
U KRUPNOM PLANU SU OBA DJELA PRESECENOG KAISA
NA SLICI JE VIDLJIVO DA OSTATAK KAISA JEDVA DOSEZE ALKU, ZA KOJU JE BIO PRICVRSCEN

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 5 Jun, 2014 | read_nums (104)
U OVOJ PARNICI DEFINITOVNO JE POTVRĐENO DA IZMEĐU DRŽAVE I MAFIJE STOJI ZNAK JEDNAKOSTI, S OBZIROM DA JE ZASTUPNIŠTVO POLITIČKO TAJKUNSKE MAFIJE ODBILO PONUDU ZA ODUSTAJANJE OD MILIONSKE NADOKNADE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU, KOJU SU OTELI I UNIŠTILI, JER IM JE VAŽNIJA PRIVATNA IMOVINA BANDE ČIJE INTERESE ŠTITE...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039222 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan milion) KMPRIJEDLUG TUŽENOJ RS

Shodno odredbama ZOPP-u član 86, stav 2 predlažem da tužena RS razmotri mogućnost sporazuma do čijeg bi konkretnog teksta došli postupkom medijacije, odnosno pregovora. Nagodbom bi obe strane snosile svoje dosadašnje troškove, (kojih suštinski nije ni bilo) ja bih odustao u cijelosti od novčane nadoknade, a tužena RS bi bila u obavezi da objelodani javnosti putem medija slijedeće:
Činjenicu da je odlukom OT Doboj T15 0 KT 0002365 10 konstatovano da je prijava protiv mene, zbog koje mi je odnesen računar sa programskim kodom bila neosnovana.
Da prikaže dokaze koje sam dostavio i o njima podneo zahtjev još 11.02.2010. odnosno o kojoma u svojoj odluci KTA-ST-122/10 piše g. Mahmut Švraka. Prema ZOKP-u, član "Obustava istrage" stav 3, tužena RS bi putem Specijalnog tužilaštva pokrenula istragu na osnovu tih i drugih dokaza koje sam već odavno dostavio a tužena ih je "ZAGUBILA".
SLIKA TORBE NA KOJOJ SU VIDLJIVA OBA DJELA PRESECENOG KAISA
ISTA TORBA SLIKANA ODOZGO, GDJE JE TAKODJE VIDLJIVO DA JE POMENUTI KAIS PRESECEN
OLOVKOM JE OZNACENA ALKA, GDJE JE PRESECENI KAIS BIO PRICVRSCEN
U KRUPNOM PLANU SU OBA DJELA PRESECENOG KAISA
NA SLICI JE VIDLJIVO DA OSTATAK KAISA JEDVA DOSEZE ALKU, ZA KOJU JE BIO PRICVRSCEN
O svim detaljima dogovor bi se postigao tokom medijacije a za prihvatanje ili neprihvatanje prijedloga tuženoj ostavljam rok od 7 dana. Ukoliko do dana 04.06.2014. ne bude reakcije smatraću da tužena RS ne želi dogovor. S obzirom da sam prvu ponudu izneo još 2011-te, a ista je ignorisana, te da 05.06.2014. imamo glavnu raspravu po tužbi za diskriminaciju, smatram da tužena ne zaslužuje nijedan dan više od ponuđenog za analizu...
Za razliku od većine ljudi i posebno korumpiranih političara i službenika tužene mene novac uopšte ne zanima i osnovni cilj mi je uvijek bio da kreiram neke korisne, zabavne, lijepe ili vrijedne stvari, bilo da se radi o programima ili drugim oblastima iz nauke ili umjetnosti kojima sam se bavio. Samo uništavanje programskog koda jeste veliki problem i ogromna šteta, ali s obzirom da sam kreirao prosječno 1 program sedmično, (često radeći do zore dok ne bih riješio određene probleme) procjenjujem da bih pošto imam sačuvane sve instalacijske pakete osim 3 koja su bila u fazi izrade, mogao rekonstruisati, odnosno iznova napisati programski kod za sve njih do kraja godine, ako bih odmah krenuo sa radom. No s obzirom da sam bio i moram biti i dalje, detektiv istražitelj, tužilac, policajac, sudija, novinar bloger ITD... (da radim isti posao odnosno da predviđam kako će neko od njih reagovati da bi prikrio kriminal unutar državnih organa), za programiranje nemam vremena, niti motiva ako se zna da tužena može svaki trenutak upasti i oteti sve što uradim, izmislivši nove optužbe za nepostojeća krivična djela.
Podvlačim da je šteta koja mi je nanesena mnogo veća, jer sam od trenutka prekida rada na programiranju napisao oko 450 tekstova, sa skoro 2000 strana, za šta je preduslov bio prethodno proučavanje i razumjevanje velikog broja zakona, te se samo može pretpostaviti koliko bih za to vrijeme mogao kreirati programa da je tužena primjenjivala zakon umjesto što je štitila interese organizovanog kriminala, uništavala dokaze i optuživala nevine osobe...
Ukoliko tužena RS ne prihvati dogovor ovaj tekst će biti objavljen na internetu poslije 05.06.2014. uz odgovarajući komentar, što će se najvjerovatnije i desiti, jer tužena će radije rizikovati jedan milion novca iz budžeta, nego da pokrene istrage protiv "političke volje" i tajkunskog klana teškog milijarde evra...

DOKAZI TUŽBE

PRIJAVA CJB-U
MOLBA ZA POVRAĆAJ
NAREDBA ZA PRETRES
ODGOVOR NA 80 0 P 034147 11 P
ODLUKA T15 0 KT 0002365 10
RJEŠENJE ZA POVRAT
POVRAT RAČUNARA
PRESUDA 80 0 P 034147 11 P
IZJAŠNJENJE TUŽIOCA 13.05.2010.
IZJAŠNJENJE TUŽIOCA 06.12.2010.
ZAHTIJEV ZA PRETRES
ZAHTIJEV ZA DEPONOVANJE
ZAHTIJEV ZA POVRAT 2
ZAHTIJEV ZA KONTROLU
DISK

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 30 Maj, 2014 | read_nums (114)
Ne treba meni ničija potvrda da sam ljudsko biće, da imam garantovana prava, čast i dostojanstvo, nego sve ovo činim da pomognem desetinama hiljada obespravljenih, uplašenih građana, koji jednim djelom dovedeni na ivicu egzistencije, dižu ruku na sebe i prekraćuju bijedni život u koji su ih doveli pripadnici mafijaškog režima, a oni hrabriji evo sve češće iskazuju svoje nezadovoljstvo i otpor demonstrirajući na ulicama.

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE

Podsjećam Sud da se prema odredbama ZOZD-e sve radnje moraju preduzimati hitno, a od događaja koji su osnov tužbe proteklo je 18 mjeseci, sa očiglednom namjerom tužene strane da prikrije teror, bezakonje, kriminal i diskriminaciju koje primjenjuje, te očekujem od Predsjednika suda da preduzme sve kako bi se postupak nastavio bez daljeg odlaganja.
Od više tužbi i to ne samo vezano za utvrđenje diskriminacije, ovaj predmet je postao posebno važan, kako zbog snage dokaza priloženih sa moje strane, tako i katastrofalnom taktikom zastupnika tužene RS, koji se članovima i garantovanim pravima iz Ustava, suprotstavljaju nečijim usmenim naredbama, a sve "začinjeno" sa dodatnim falsifikatima, lažima i podmetanjima i to ne od strane zastupnika, nego su odgovorni za kriminal i diskriminaciju pokušali prevariti svog zastupnika i sud. Mene ne samo da nisu iznenadili nego sam na pripremno ročište 16.12.2013. doneo dokumentaciju, koja u potpunosti obesmišljava materijal tužene priložen istog dana, što znači da ga ranije nisam vidio, nego sam bio spreman na takvu opciju i precizno predvidio kakvim će se lažima služiti odgovorni za prikrivanje ubistava, pljački i drugih teških krivičnih djela počinjenih od strane režimskih tajkuna i njihovih korumpiranih saučesnika unutar tužilaštava i sudova. Ja lično poštujem samo moral i profesionalnost pojedinaca a ne priznajem niti jedan organ, nijednu naredbu niti rješenje bilo kog od kriminalizovanih, korumpiranih i od strane mafije privatizovanih organa, pa tako ni eventualnu presudu suda u moju korist ne priznajem kao validnu, jer...
Ne treba meni ničija potvrda da sam ljudsko biće, da imam garantovana prava, čast i dostojanstvo, nego sve ovo činim da pomognem desetinama hiljada obespravljenih, uplašenih građana, koji jednim djelom dovedeni na ivicu egzistencije sve češće dižu ruku na sebe i prekraćuju bijedni život u koji su ih doveli pripadnici mafijaškog režima, a oni hrabriji evo sve češće iskazuju svoje nezadovoljstvo i otpor demonstrirajući na ulicama.
Problem je međutim u tome što je u igri ogroman novac i jezgro političko tajkunske mafije teško milijarde evra koje je instaliralo poslušnike u sve državne organe, neće se povući tek tako, nego je spremno i da proliva krv nevinom narodu. Presuda jednog suda kojom se utvrđuje diskriminacija počinjena od strane države i zabranjuje svaka naredna, bila bi zaštita građanima koji ne znaju svoja prava i opomena državnim službenicima da nastupaju isključivo prema zakonskim odredbama, a ne po nalozima mafijaških bosova i njihovim usmenim naredbama. Za svaki nevini život izgubljen do sada odgovornost snose i sudije koje su "žmurile" pred bezakonjem i donosile presude po naredbama VSITV-a, odnosno političkog vrha, sve u skladu sa priznanjem Glavnog republičkog tužioca, da za procesuiranje "krupnih riba" nema političke volje.
To znači da osnovni zadatak pravosuđa nije da primjenjuje zakon i goni počinioce krivičnih djela nego da prikriva i štiti političko tajkunsku mafiju, koja je privatizovala sve državne organe i upravlja njihovim radom i odlukama. Jedini način da se tome suprotstavimo je da ih ne priznajemo i barem nas nekolicina koji imamo hrabrosti radimo na razotkrivanju kriminala u vlasti.
Zbog toga sam imao nebrojene prijetnje, pa i pokušaje ubistva, lažne optužbe, podmetanja, nezakonita praćenja, lažna svjedočenja, falsifikate, a nedavno sam dobio i prijetnju sudskog vijeća od 17.01.2014 u predmetu 80 0 P 050285 14 Gž citiram:
U žalbi se iznose razna vrijeđenja ovog sudije što je neprihvatljivo, a u smislu toga da je isti sudija iz ličnih interesa tužbu odbacio te da je naredba o zabrani pristupanja tužioca i drugih srodnika u Okružnom tužilaštvu Bijeljina fašistička što je u najmanju ruku razlog za kažnjavanje tužioca zbog vrijeđenja državnih organa.
Prvi dio u kome vijeće tvrdi da je moj stav kako je neki sudija doneo odluku iz ličnih interesa njegovo vrijeđanje zanemarujem, jer sam argumente o tome izneo u žalbi no drugi dio je mnogo opasniji nego što djeluje na prvi pogled. Moja tvrdnja da je fašistička NAREDBA, dakle rečenica ("ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA") se kvalifikuje kao opis državnih organa i njihovo vrijeđanje, ne navodeći pri tome po kom članu kog zakona je to kažnjivo. Ja ću naravno istaći da prema članu 32 Ustava RS i pravu iz njega ne smijem biti kažnjavan za izneseno mišljenje o radu državnih organa, odnosno mogu se kazniti samo takve kvalifikacije upućene određenim narodima, udruženjima, rasama, vjerskim zajednicama, poput one koju je iznosio predsjednik RS, (kako kaže sam za sebe pred kamerama "GLAVNI BAJA" ovde) da je neka grupacija strani plaćenik recimo, odnosno domaći izdajnik...
U istom takvom stilu nastupaju i pojedini državni službenici, ne shvatajući da svaka njihova prijetnja izaziva samo dodatni impuls u razotkrivanju mafije a da poštujem isključivo časne, moralne i odgovorne osobe.
No sama prijetnja kaznom, bilo da misle na novčanu ili na zatvorsku, što je jedino legitimno zakonsko sredstvo kažnjavanja od strane države je beznačajna i ne bih obraćao pažnju da u svemu ne postoji dio "U NAJMANJU RUKU". Ovde dakle sudsko vijeće jasno kaže da kazna nije sasvim adekvatna za mene, nego bi bilo prikladnije nešto ozbiljnije. "pravilnije", "pravednije" od toga. Da li misle na još jedno optuživanje poput onoga za "Ugrožavanje sigurnosti" iz 2010-te, neko " svjedočenje" kao protiv Milić Dijane, ili na metode upotrijebljene protiv Vukelića, Kneževića, Leutara, ostalo je nedorečeno, ali i sa nedvosmislenom porukom:
AKO NASTAVIŠ SA RAZOTKRIVANJEM KRIMINALA, SUOČIĆEŠ SE SA NEČIM OZBILJNIJIM OD NEKE TAMO NOVČANE ILI ZATVORSKE KAZNE...
No i ova prijetnja nije najekstremniji prikaz bezakonja i panike koja vlada među korumpiranim sudijama, tužiocima, policajcima, jer je bar otvorena, javna i pismeno iskazana u zvaničnom dokumentu. Imao sam ja prijetnje usmene, nezabilježene, nezvanične iz zgrade na adresi Vuka Karadžića broj 3, kako kažnjavanjima tako i tužbama. Niko se još od 2010-te kada sam dobio prve prijetnje do ove 2014-te, kada je upućena trenutno poslednja nije usudio da me tuži za klevetu, jer sve i da rad državnog službenika može proći kao činjenični osnov za aktivnu legitimaciju u privatnoj tužbi, a ne može, ja za svaku svoju tvrdnju o počinjenom krivičnom djelu imam dokaze i najveću uslugu koju mi neko može učiniti, od svih onih čija sam imena objavio na internetu, kao počinilaca krivičnih djela, je da me tuži za klevetu. Od ubistva djevojčice Ivone Bajo je prošlo skoro 5 godina a od prvih diskrimninatorskih i drugih pratećih štetnih radnji nešto manje. Kako svaka radnja podliježe zastarijevenju, ja nemam namjeru da sa mafijom "natežem konopac zakona" 10 godina, nego ću u slučaju nastavka kriminala tužilaca i sudija dokaze osim na internetu ponovo javno prezentovati ispred zgrade, sve dok ne srušim kriminalni klan sa vlasti.
NE POSTOJI NIKO KO BI ME UPLAŠIO I ZAUSTAVIO U RASKRINKAVANJU PRIPADNIKA MAFIJE

U prilogu ovog dokumenta su odgovori OT Bijeljina i Ustavnog suda, na moje zahtijeve za pristup informacijama, vezano za spis KTA - 596/09, o čemu sam podatke tražio i od Osnovnog suda, a što je posebno bitno, postoji i dodatni tužbeni zahtijev za utvrđenje u parnici 80 0 P 043324 13 P2, koji bi pomogao sudu da sagleda činjenice i ostvari kompletniji uvid u predmet.
Osnovni sud je na zahtijev koji je predat 15.01.2014. odgovorio dana 24.01.2014. (080-0-Kpp-09-000 214) dostavivši kopije meni lično, kao i u OT Bijeljina. S obzirom na ranija iskustva, iz OT Bijeljina ne bi ništa ni bilo odgovoreno da nisu dobili pomenuti dopis od Osnovnog suda, no pošto jesu i oni su poslali odgovor dana 28.01.2014. (IT-2/14) u kome se tvrdi da je relevantni spis iz koga se traže podaci ustupljen Ustavnom sudu BIH.
Znajući da je isti vraćen mjesecima ranije i pojavio se na glavnoj raspravi u parnici 80 0 P 039221 12 P, podnosim novi zahtijev u OT Bijeljina za pojašnjenje i istovremeno Ustavnom sudu, pretpostavivši kakav ću odgovor dobiti, te će mi odgovor Ustavnog suda koristiti da razotkrijem još jedan pokušaj prevare u nizu sličnih vezano za prikrivanje ubistva djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna iz Federacije u RS, dana 23.07.2009.
Odgovor OT Bijeljina od 19.02.2014. i Ustavnog suda od 12.03.2014. pokazuje da sam ponovo bio u pravu i tačno predvidio buduće događaje. Naime pomenuti spis, je prema tim odgovorima "NESTAO", jer OT Bijeljina "misli" da se nalazi u Ustavnom sudu, a vraćen je 17.04.2013. u Bijeljinu kako bi posredstvom OT Bijeljina bio proslijeđen Osnovnom sudu za potrebe parnice 80 0 P 039221 12 P, poslije čega je morao biti vraćen, nadležnom OT Bijeljina.
Ne isključujem mogućnost da se spis nalazi u posjedu nekog drugog organa, (što je svejedno skandalozno da ne znaju u OT Bijeljina) ali s obzirom na istorijat, dokaze o monstruoznim krivičnim djelima koje sadrži i naknadna krivična djela koja su izvršena da bi se zločini prikrili, nije isključeno da je najbolje rješenje da "nestane" zauvjek.
Osim što dokazuje krivična djela pojedinih tužilaca, inspektora i građana, postao je dokaz i za falsifikat u parnici 80 0 P 039221 12 P, povodom čega sam podneo dvije tužbe.
Teoretski, ako se spis zagubi, odgovorni za falsifikat mogu tvrditi da je postojao dokument iz koga je prenesen lažni podatak, a ko je taj falsifikat ranije ubacio unutra oni ne mogu znati niti biti odgovorni, što je najbolji mogući scenario za opravdanje do čega će neizbježno morati doći posebno ako se zna da sam osim pomenute dvije tužbe, podneo dva vanredna pravna lijeka, a kopiju Revizije dostavio i Vrhovnom sudu RS, koji je uzvratio obavješću meni i Osnovnom sudu, te je pravilno reagovao i Okružni sud, 04.03.2014. (80 0 P 039221 14 Gvl) odlukom o prekidu prijedloga za ponavljanje do okončanja postupka po Reviziji.
Sve ovo je samo dio mnogo složenije pozadine u pravnoj borbi koju vodim, i bilo bi preobimno da se ovde razjašnjava, pa u nastavku skrećem pažnju na vezu između svega i ZOZD-e.
Ovo neslaganje oko odgovora OT Bijeljina i Ustavnog suda bi se još i moglo tretirati kao slučajna i nenamjerna greška da nije u pitanju kontinuitet još od 2010-te godine. Postoje zahtijevi iz februara te godine na istu temu, na koje nikada nije odgovoreno. Predate su krivične prijave protiv portira i firme gdje se krijumčarila "ROBA" kojima se izgubio svaki trag, a kao vrhunac svega je majka ubijene djevojčice, obmanjivana da OT Bijeljina više nije nadležna za pomenuti spis, sprečavana da dostavi dokaze i dobije odgovore na ranije postavljena pitanja, u čemu se išlo tako daleko da su prvo pokušali da je otjeraju, a potom kad je odbila, držana je u zarobljeništvu bez ikakve potvrde. Naravno i ja sam bio prisutan i u narednom periodu kao punomoćnik gospođe Bollin, mjesecima dolazio da ostvarim garantovana prava.
I onda što je bitno za ovaj tekst dolazimo do dana 05.09.2012. kada se ponovo novim lažima prikriva spis i drugi traženi dokumenti, čemu sam se suprotstavio na miran način, tražeći da se poštuje Ustav zakoni i garantovana prava i "zaprijetio" da se neću skloniti sve dok ne dobijem traženo ili dok me ne uhapse. Direktna odgovornost za to je na Osnovnom sudu, koji je prethodno odbio zaštititi prava odbacivši tužbu za utvrđenje diskriminacije (80 0 P 041069 12 P) sa obrazloženjem, (na strani 3 u trećem pasusu) da to moraju biti relevantni dokazi, a ne "BILO KOJI" !!!??? a sada prenosim doslovce dio u kome sam to ukazao prilikom žalbe drugostepenom sudu:
Stoga ukazujem drugostepenom sudu da sam kao dokaz svojih navoda, odnosno činjenica opisanih u tužbi dostavio dokumente zvaničnih organa tužene, od kojih jedan zauzima posebno mjesto! Radi se o dokumentu kojim Osnovni sud u Bijeljini, odgovara na moj zahtjev za dostavu zapisnika sa pretresa, (80 1 Pr 004323 11 Pr) koji sadrži izjavu svjedoka, službenika tužene, evidentiranu od strane istog suda, iz koje se jasno vidi kakav tretman se primjenjuje prema pripadnicima cijele porodice jednog ubijenog djeteta, citiram: "BAJO I NJEGOVA SESTRA I DRUGI SRODNICI NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA!!!" Ne mogu a da se ne zapitam, postavim pitanje i postupajućem sudiji, te drugostepenom sudu, da li to znači da se zapisnik sa pretresa Osnovnog suda u Bijeljini, tretira kao BILO ŠTA, kao neki drugorazredni, nevažan dokument, koji nije kako je navedeno RELEVANTAN ???
Odbivši da zaštite garantovana prava koja se otimaju i pružajući pomoć onima koji su ta prava otimali, odnosno prikrivali organizovani kriminal, Sud je direktno prouzrokvao događaje dana 05.09.2012. no ja to ne zamjeram, jer sam poslije toga dobio 3 godine sakrivane snimke kojima se dokazuje falsifikovanje nalaza obdukcije i prikrivanje ubistva. No kako je to bila samo jedna od 7 stavki, podneo sam tužbu za utvrđenje diskriminacije (80 0 P 043325 13 P 2) tokom koje je ponovo došlo do razotkrivanja jednog falsifikata, o čemu sam obavjestio sud. U sklopu dokaza tužene našlo se i rješenje Prekršajnog suda sa pečatom pravosnažnosti na dan 22.12.2010. iako je tada drugostepeni sud obustavio postupak.
Taktika tužene je bila da diskriminaciju opravdava nekim kršenjem javnog reda i mira iz 2010-te što NIKADA nije utvrđeno. Naprotiv radilo se o jednom od bezbroj primjera terora nad porodicom Bajo, a konkretno je sprečavana dalja dostava dokaza po 15 dana ranije predatoj krivičnoj prijavi protiv portira AD Univerzal, (između ostalog) tako da je ta prijava potom uspješno "ZAGUBLJENA" i o njoj mi nisu dati nikakvi podaci dana 05.09.2012. kao ni prije ni poslije toga, potrebni između ostalog i kao dokazni materijal u parnici 80 0 P 039221 12 P.
Cjelinu svega suštinski ne može sagledati niko osim mene, s obzirom da postoji preko 50 krivičnih prijava i tužbi povezanih međusobno, te je tako i zastupnik tužene, (Pravobranilaštvo RS) ušlo nespremno u parnicu i s obzirom na dokaze koje sam dostavio, potpuno je "razbijena na komade" njihova taktika. Istina je da je na pripremnom ročištu zahvaljujući postupajućoj sudiji uočena tehnička greška, zbog čega je isto odloženo do izjašnjenja tužene RS, no od tada je proteklo oko dva i po mjeseca, a nema poziva za nastavak parnice.
Taktika zastupnika tužene je jasna. Prvo se pokušava sa izbjegavanjem suđenja, a potom se odugovlači postupak i to ovde konkretno sa ciljem da se dođe do oktobra i parlamentarnih izbora u BIH, poslije čega bi se zakon počeo primjenjivati ili bi se nastavilo sa bezakonjem i kriminalom zavisno od rezultata. Suštinski, svima je jasno da će monstruozni kriminalni režim, oličen u trenutnom predsjedniku RS pasti sa vlasti ove godine, ali je strah državnih službenika i dalje prevelik.
Sudbina koju su doživjeli kako u RS, tako i u Federaciji svjedoci kriminala režimskih tajkuna i političara, (Nedžad Ugljen, Jozo Leutar, Srđan Knežević, Risto Jugović, Ljubiša Savić, Milan Vukelić, a to je samo manji dio) je jasna opomena svima, kao i tretman primjenjen na tužiteljici Milić Dijani. Stoga sam još u parnici 80 0 P 043472 12 P predložio u žalbi da se ista uvaži zbog kršenja odredaba parničnog postupka, (detaljno ih obrazloživši) te citiram:
Takođe predlažem da se dodijeli drugom sudiji, koji smije da primjeni važeći zakon. S obzirom na diktaturu i teror u kome se nalaze građani i državni službenici, svako postupanje prema zakonu izaziva reakciju odgovornih za kriminal, pljačke i ubistva koja se prikrivaju. Konkretno da su u ovoj parnici poštovani relevantni članovi koje sam naveo predsjednik tužene RS bi zaprijetio ukidanjem Osnovnog suda u Bijeljini i izmještanjem u Laktaše. Optužio bi postupajućeg sudiju za špekulacije, da ga treba biti sramota zbog presude i pozivanja na zakone, jer je to u suprotnosti sa interesima RS. (odnosno sa interesima tajkunske mafijaške mreže, na čijem se čelu nalazi). Ne sumnjam u stručnost postupajućeg sudije, te isključujem grešku kao mogućnost za propust. Jedini logičan razlog je strah od Milorada Dodika, kome sudija ne smije da se suprotstavi, te je prijedlog za izmjenu sudije isključivo zbog toga da se otkloni ta opasnost, ukoliko uopšte postoji neko ko se ne plaši Dodikove mafije...
Nisam dakle podneo zahtijev za izuzeće niti ću to ikada ubuduće činiti, ma kakve dokaze imao, jer radije želim imati sudiju koji svjesno krši zakon i čija ću krivična djela raskrinkati, nego časnog profesionalca, kome će se prijetiti kakvu odluku treba da donese. Ni u parnici za utvrđenje diskriminacije (80 0 P 043325 13 P 2) ne sumnjam u stručnost postupajuće sudije, naprotiv uvjerio sam se u pažnju i koncentraciju na posao koji obavlja, a spletom okolnosti imajući uvid u druge parnice, jedina osim predsjednika suda može sagledati najveći dio dokaznog materijala i plana koji sam sačinio za razotkrivanje mafijaške mreže unutar institucija države, bar u onoj mjeri koliko sam ja htio da to razotkrijem, dozirajući informacije toliko da ni kompletan advokatski tim kojim raspolaže Pravobranilaštvo, ne može pripremiti adekvatnu taktiku.
Ono što ne znam u cijeloj priči je hrabrost koje pojedine sudije imaju ili nemaju, odnosno potencijalna opasnost koja im prijeti od mafijaške mreže protkane kroz sve državne organe. Stoga očekujem od suda da shodno ZOZD-e nastavi postupak, (80 0 P 043325 13 P 2) hitno, član 12. stav:
(2) Sud i druga tijela koja sprovode postupak dužna su da radnje u postupku preduzimaju hitno, obezbjeđujući da sve tvrdnje o diskriminaciji budu što prije ispitane.
S obzirom da je zastupnik tužene nasporno prekoračio rok za odgovor, postojali su uslovi za donošenje presude zbog propuštanja, no meni ta prednost nije potrebna, niti sam na tome zasnivao taktiku, ali Sud ne treba pomagati Pravobranilaštvu izlazeći u susret njihovim željama o odugovlačenju postupka.
Postavlja se pitanje: Da li će državni službenici, prije svega tužioci i sudije išta uraditi da bi zavladala vladavina prava ili će čekati da ja i nekolicina drugih građana "srušimo" kriminalnu vlast objavljivanjem dokaza na internetu i dostavljanjem stranim istražnim organima i Interpolu, da bi se onda uključili u borbu protiv kriminala i korupcije, po ugledu na kolege u Srbiji.
Razlika ipak postoji, jer tamo nije bilo nikog ko bi razotkrivao dokaze kriminala i zataškavanja unutar pravosudnih organa, na način kako ja to činim i objavljujem. Iako sam apelovao na sudije da rade po zakonskim odredbama, to nije ozbiljno shvaćeno i sada postoji obilje krivičnih djela sudija za koje imam neoborive dokaze. Kako će to da se završi zavisi isključivo od moje procjene da li je neko prekršio zakon svojevoljno kao korumpirani službenik ili iz straha za posao, sebe, porodicu i od toga da li će moći dokazati takvu opciju.
NA SUDU I SVAKOME SUDIJI PONAOSOB JE DA ODABERE HOĆE LI POMOĆI USPOSTAVLJANJU PRAVNE DRŽAVE KOJA TRENUTNO NE POSTOJI

PRILOZI

ZAHTJEVI (2)
ODGOVORI (4)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

1 2 3 ... 29 30 31  Sledeći»
    My picture!

Kategorije