ČLANAK 1105

Kako su pred sudom razotkriveni zločinci koji su pokušali likvidaciju

Umjesto da postupe prema obavezama propisanim zakonom, pripadnici mafije su odlučili da me ubiju, što bi vjerovatno predstavili kao `zadesnu` smrt i tako prikriju ne samo ovo ubistvo osmogodišnje djevojčice, nego i mnoge druge zločine u koje su umiješani. Član mafijaške organizacije, koja je falsifikovala nadležnost i isplanirala likvidaciju, smjenjen sa pozicije glavnog tužioca u Istočnom Sarajevu, odlukom VSTV a protiv njega i saučesnika je podnijeto više krivičnih prijava za terorizam i druga krivična djela ne samo u ovom slučaju nego i za brojne druge zločine koje su izvršili lično ili štite počinioce, svoje saučesnike...

KAKO SU PRED SUDOM RAZOTKRIVENI ZLOČINCI KOJI SU POKUŠALI LIKVIDACIJU

U nastavku ovog teksta je rješenje suda u Bijeljini iz postupka u kome sam dokazao organizovani kriminal mafijaške grupe, sastavljene od glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu, predsjednika osnovnog suda u Sokocu, nekih članova komande sudske policije i komande MUP-a, koji su poslije više neuspjelih pokušaja ubistva na lokalnom terenu, lažirali nadležnost zakonom nenadležnih organa i odvukli me na udaljenu lokaciju, gdje je čekao tim za likvidaciju.
Ovaj sudski postupak se nije bavio time a pitanja su umnogome redukovana i sprečavana, više nego što je trebalo a događaj je opisan, odnosno prepričan ukratko od strane sudije ali se suština svega može odlično vidjeti.
Razlog za ovaj podmukli pokušaj ubistva je činjenica da sam detaljno razotkrio, pripadnike mafijaškog klana, koji su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca u Bobar grupu a potom su kriminalci iz policije sa saučesnicima, uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, oprali ga hemijskim sredstvom i sakrli iz istražnih radnji.
Umjesto da postupe prema obavezama propisanim zakonom, pripadnici mafije su odlučili da me ubiju, što bi vjerovatno predstavili kao `zadesnu` smrt i tako prikriju ne samo ovo ubistvo osmogodišnje djevojčice, nego i mnoge druge zločine u koje su umiješani.
Ali pošto sam bio spreman na ovakav razbojnički napad, što se može i vidjeti iz opisa sudije, izbjegao sam tim za likvidaciju, koji je čekao a ovaj materijal je već dostavljen na više adresa i vode se tajni istražni postupci protiv pojedinih pripadnika mafije.
Ova grupa se sasvim slobodno može nazvati i `crno-knjiška` banda s obzirom da nastupa po uputama jednog od svojih šefova, koji je javno pred kamerama izjavio da će njihovi ljudi da se bore protiv svih onih koji su im nanijeli štetu i da to moraju da urade.
Službenici koji se ovdje pominju kao svjedoci i čija se imena navode samo kao inicijali su tek puki izvršioci i u najvećem procentu nisu ni znali kakav je cijeli plan za likvidaciju ali su bezuslovno svi istrenirani da lažu i falsifikuju dokumentaciju pa čak i da lažno svjedoče pred sudom.
U ovom konkretnom postupku su u dobrom dijelu govorili istinu s obzirom da sam dokaze, ranije poslao da više drugih mjesta ali su u jednom dijelu i lagali, što sada neću posebno isticati jer ti tragovi vode do drugih kriminalaca, koji su iznad u vrhu mafijaške hobotnice.
BOSNA I HERCEGOVINA - REPUBLIKA SRPSKA - OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0 Pr 100636 18 Pr Bijeljina, 29.10.2019. godine
Osnovni sud u Bijeljini, sudija XX, uz sudjelovanje YY kao zapisničarke, u prekršajnom postupku protiv okrivljenog Bajo Zdenke sina KB, zbog prekršaja iz člana 7. i 24. Zakona o javnom redu i miru RS, nakon usmenog i javnog pretresa održanog 28.10.2019 godine, u prisustvu ovlaštenog predstavnika Policijske stanice Bijeljina II, NM, kao podnosioca zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i okrivljenog, na osnovu člana 110, 111, 195. stav 2., 200. i 199. tačka l.i 2. Zakona o prekršajima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 63/14,110/16 i 100/17), dana 29.10.2019. godine, donosi

RJEŠENJE

OKRIVLJENI: Zdenko Bajo, sin K i majke C, rođen u ______, po narodnosti Jugosloven, državljanin SFR Jugoslavije, nastanjen na adresi_____

OSLOBAĐA SE ODGOVORNOSTI

1. Da je dana 27.09.2018. godine oko 12,00 časova u Bijeljini u ulici Knez Ivo od Semberije, neposredno ispred „Sokolskog doma“, narušio javni red i mir svađom, vikom i drugim nepristojnim ili drskim ponašanjem, na taj način što je nakon što su mu službenici sudske policije LM i JS, saopštili da imaju naredbu za njegovo dovođenje, počeo da viče, galami i da doziva u pomoć policiju, čime bi počinio prekršaj iz člana 7. Zakona o javnom redu i miru RS, kažnjiv po istom članu istog zakona,
- Jer djelo za koje se tereti nije prekršaj.
2. Da je istog dana i u isto vrijeme, te na istom mjestu, nakon što je radnju opisanu u prvoj tački dispozitiva ponovio, od strane policijskog službenika PS, prijavljeni je upozoren da prekine sa narušavanjem javnog reda i mira, a kada je lice nastavilo sa vršenjem prekršaja, policijski službenik PS je izdao zakonito naređenje prijavljenom da prekine sa narušavanjem javnog reda i mira ili će u suprotnom biti lišen slobode, prijavljeni se tada približio policijskom službeniku PS i povišenim tonom rekao „ajde liši me slobode ako možeš, ne možeš ti meni da naređuješ“ a zatim se okrenuo i pošao sa lica mjesta i dalje vičući, čime bi počinio prekršaj iz člana 24. Zakona o javnom redu i miru RS, kažnjiv po istom članu istog zakona.
- Jer nije dokazano daje okrivljeni počininio prekršaj koji mu se stavlja na teret.
Troškovi prekršajnog postupka na osnovu člana 97. stav 1. i 100. stav 1. te člana 96. stav 2. tačka e) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 53/12 i 91/17) a u vezi sa članom 105 stav 3. Zakona o prekršajima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 63/14,110/16 i 100/17), padaju na teret budžeta.

Obrazloženje

Policijska stanica Bijeljina II zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka broj 15-01/3-221-30-1619/18 od 12.10.2018 godine, pokrenula je prekršajni postupak protiv okrivljenog, zbog prekršaja navedenih u dispozitivu ovog rješenja.
Postupajući po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka ovaj sud je dana 02.10. i 28.10.2019.godine održao usmeni pretres na kome je ovlašteni predstavnik podnosioca prekršajnog zahtijeva ostao pri podnesenom prekršajnom zahtjevu.
Na usmenom pretresu od 02.10.2019.godine okrivljeni je, nakon upozorenja o posljedicama prihvatanja odgovornosti, izjavio da ne prihvata odgovornost za prekršaje koji mu se stavljaju na teret.
Okrivljeni je u odbrani naveo da sadržaj zahtjeva za pokretanje postupka se bitno razlikuje od služebene zabilješke sačinjene tog dana. Prvo u službenoj zabilješki je navedeno da su službenici MUP-a primjetili kako on viče i galami te da doziva policiju u pomoć, bez navođenja i jedne riječi šta je vikao a šta galamio. Nije tačno ni da je pozivao u pomoć, konkretizuje da nije vikao pomozite ili pomagajte, nego sam pozvao policiju da radi svoj posao za koji su plaćeni a s obzirom da je bila u pitanju nezakonita radnja - protivpravni napad na njega i njegova prava. Konkretizuje, RS je poslala službenike da me presretnu bez kopije pismene naredbe što je i navedeno u službenoj zabilješci a smišljeno izostavljeno u izvještaju i u zahtjevu. Time je prekršen ZKP član 183. stav 5. naredba za dovođenje a na način što mi policajci nisu predali kopiju naredbe kako je propisano zakonom. Umjesto toga su slagali da imaju naredbu da ga dovedu u ovaj sud, na što sam krenuo prema policijskom automobilu i rekao "nema problema idemo, dajte mi naredbu". Na to je policajac JM, rekao "pa ima naredba", a on je rekao "u redu, dajte naredbu" i to je ponavljano nekih pet do šest puta te je samo odgovarao "pa ima naredba", te je najzad rekao "ima naredba izdao je sud u Sokocu". Pokušali su da ga prevare na što je rekao da taj sud i tužilaštvo nisu nadležni, da su montirali optužnicu, da žele gore da ga odvedu i ostave kako bi ga ubili pripadnici narko i auto mafije o čijim krivičnim djelima piše na portalu. S obzirom da policijski službenici nisu imali naredbu, rekao je "ako nemate naredbu ja onda idem" a sudski policajac L ga je spriječio samo rukom, dodirom, rekavši ne možeš ići. Imajući u vidu činjenicu da mu je život godinama u opasnosti a da su službenici poslati bez naredbe da ga lažu, pozvao je policajce PS Bijeljina II da intervenišu, riječima nešto glasnijim, jer su bili udaljeni oko 40-ak metara, "halo policija, dođite ovamo" i ponovio je to možda dva puta a momci su odmah reagovali i kad je vidio da dolaze, nije više ni riječ progovorio. Kada su stigli objasnio im je o čemu se radi, da se ne ponavlja, na šta je pripadnik MUP-a PS upitao LM citiram “a što na Sokolac" te je LM odgovorio da je "sud u Bijeljini zatražio svoje izuzeće i da je Vrhovni sud prenio nadležnost u Sokolac, kao i da je OJT Bijeljina, zatražila izuzeće te je Republičko tužilaštvo prenijelo nadležnost u Istočno Sarajevo". Sve ovo smišljeno nije navedeno ni u zabilješci ni u zahtjevu, a on je već tada imao dokaze da je nadležnost lažirana. Svi skupa službenici su ga ubjeđivali da on treba da pođe sa njima što je napisano u zabilješci a što je suprotno zakonu, te da će mu tamo negdje biti uručena naredba i da mora da ide sa njima a što je napisano sve u službenoj zabilješci. Od službenika PS je tražio da on sačini službenu zabilještku jer mu je ugrožen život i rekao mu konkretno član 8 plus više članova iz KZ i ZKP RS, što je isti odbio i pokušali su ga prisiliti da ide bez sačinjene zabilješke i bez uručene kopije naredbe. Dakle policijski službenici nisu naveli ni jednu riječ koju je on ove prilike izgovorio, njegovo citiranje članova zakona na koje se pozivao su opisali kao "viku". Pošto pripadnik MUP-a nije htio da evidentira kršenje zakona, rekao im je "ukoliko nemate naredbu i rješenje o prenosu nadležnosti i nećete da sačinite zabilješku da on ide i doviđenja", i krenuo ulicom prema Amajlijama, te je bez ikakvog upozorenja napadnut s leđa i gurnut na zid Sokolskog doma, nije pružao otpor dok su ga pretresali, a onda su pokušali da mu saviju ruke, čemu se usprotivio, te čim je to opazio sa dva kratka trzaja sastavio ruke i odmah im ponudio da ukoliko žele, dozvoliće da mu stave lisice, na šta je policijski službenik PS rekao "u redu" i pustio da mu stave lisice. Prilikom ulaska u zgradu policije su mu izuzetno grubo gurali glavu prema tlu, čemu sam se isto suprotstavio a što je izazvalo dodatne tegobe koje inače ima zbog gušenja polenom ambrozije.

Na prijedlog predstavnika podnosioca prekršajnog zahtjeva na usmenom pretresu izvedeni su dokazi saslušanjem svjedoka LM, JS, oba sudski policajci Okružnog centra sudske policije Bijeljina te PS policijskog službenika PS Bijeljina II, kao i uvidom u i čitanjem pisanih dokaza:
- Izvještaj o prekršaju PU Bijeljina od 11.10.2018. godine,
- Službena zabilješka PU Bijeljina od 27.09.2018. godine,
- Potvrda o lišenju slobode MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018 godine,
- Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018. godine,
- Zapisnik MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018. godine,
- Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2019. godine,
- Potvrda o predaji lica lišenog slobode MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018. godine,
- Potvrda o preuzimanju lica i ličnih stvari Sudska policija Bijeljina od 27.09.2018. godine,
- Naredba Osnovnog suda u Sokocu od 06.09.2018. godine.
Na prijedlog okrivljenog izveden je pisani dokaz pribavljen putem suda i to:
- Službena zabilješka OC Sudske policije Bijeljina od 27.09.2019. godine.
Preostale dokaze okrivljenog sud je procesnim rješenjem na usmenom pretresu od 28.10.2019. godine odbio iz razloga što isti na bilo koji način ne doprinose razrješenju predmetne prekršajne pravne stvari.
Odlučujući u predmetnoj prekršajnoj pravnoj stvari, sud je nakon sprovedenog dokaznog postupka, analizom izvedenih dokaza pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti, pritom dovodeći iste u vezu sa navodima iznesenim od strane optužbe i odbrane, donio odluku kao u dispozitivu a iz sljedećih razloga.
Iz iskaza svih neposredno pred sudom saslušanih svjedoka LM, JS i PS, u bitnome proizilazi da je okrivljeni kritičnog dana 27.09.2018. godine i u označeno vrijeme kao u dispozitivu, a pošto su mu prišli sudski policajci u cilju postupanja po Naredbi Osnovnog suda Sokolac (koju nesporno nisu imali uz sebe) te nakon što su uprkos toj činjenici kazali okrivljenom da mora poći sa njima, glasnijim povikom pozvao redovnu policiju čija se zgrada nalazila u blizini (PS Bijeljina II) riječima „policijo, policijo, upomoć policija, ovo je otmica“. Međutim, ove riječi okrivljenog, nisu konkretizovano i dosljedno unesene u činjenični opis bića prekršaja opisanog u tački prvoj dispozitiva rješenja, nego je samo opisano daje okrivljeni počeo da viče, galami i doziva policiju u pomoć, a niti je u činjeničnom opisu konkretizovano da je na ovaj način od strane okrivljenog došlo do uznemirenja javnosti i koga konkretno.
Radi toga, usljed prednjeg zaključka ovog suda, odnosno kako činjenični opis radnji stavljenih na teret okrivljenom ne sadrži sve zakonske elemente bića prekršaja opisanog u članu 7. Zakona o javnom, redu i miru RS, valjalo je okrivljenog i osloboditi odgovornosti za navedeni prekršaj opisan u tački prvoj dispozitiva po osnovu odredbe člana 199. tačka 1 Zakona o prekršajima RS.
Nadalje, iz izjava svih naprijed saslušanih svjedoka, odnosno odlučnih činjenjica koje su iz istih utvrđene, nespornim je konstatovano da sudski policajci Okružnog Centra sudske policije Bijeljina, kod sebe nisu imali predmetnu Naredbu Osnovnog suda Sokolac a na koju su se pozivali da po istoj postupaju prilikom njenog izvršavanja, odnosno prinudnog dovođenja okrivljenog pred Osnovni sud Sokolac a i sam okrivljeni je sudske policajce pozivao da mu uruče navedenu naredbu (što takođe ne spore saslušani policijski službenici).
Odbrana okrivljenog u toku postupka pravilno ukazuje da postupanje sudskih policajaca na naprijed navedeni način nije u skladu sa odredbom iz člana 183. stav 5 ZKP-a RS koja glasi: „Lice kome je povjereno izvršenje naredbe predaje naredbu osumnjičenom, odnosno optuženom i poziva ga da s njim pođe. Ako osumnjičeni, odnosno optuženi to odbije, dovešće ga prinudno.“
Naime, kod prednjeg činjeničnog utvrđenja, valja izvesti zaključak da su u potpunosti izostali dokazi a time i odlučne činjenice, koje bi van svake razumne sumnje upućivale na zaključak da je okrivljeni počinio prekršaj iz člana 24. Zakona o javnom redu i miru RS.

Članom 24. Zakona o javnom redu i miru RS propisano je da ,,Ko ometa ili sprečava djelovanje državnih organa, privrednih društava ili drugih pavnih lica koja vrše javna ovlašćenja ili njihove službenike da vrše svoje funkcije, ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju njihovog službenog lica kazniće se ..."
Dakle, valja izvesti zaključak da je za postojanje prednjeg prekršaja, neophodno dokazati da je okrivljeni odbio postupiti po zakonitom zahtjevu ili naređenju službenika a koji dokazi za takve njegove radnje su u konkretnom izostali, što se nedvosmisleno utvrđuje iz izjava svih saslušanih policijskih službenika.
Dakle, teret dokaza da je okrivljeni počinio radnje koje mu se stavljaju na teret a bliže opisane u tački 2. dispozitva rješenja u skladu sa članom 164. stav 7. Zakona o prekršajima RS pada isključivo na optužbu - ovlaštenog predstavnika podnosioca zahtijeva, a optužba sudu nije ponudila bilo kakav validan dokaz u pravcu dokazivanja tvrdnji da je okrivljeni počinio prekršaj iz člana 24. Zakona o javnom redu i miru RS.

Bez uticaja u ovoj pravnoj stvari su Izvještaj o prekršaju PU Bijeljina od 11.10.2018. godine, Službena zabilješka PU Bijeljina od 27.09.2018. godine, Potvrda o lišenju slobode MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018 godine, Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018. godine, Zapisnik MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018. godine, Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2019. godine, Potvrda o predaji lica lišenog slobode MUP RS PS Bijeljina od 27.09.2018. godine, Potvrda o preuzimanju lica i ličnih stvari Sudska policija Bijeljina od 27.09.2018. godine, Naredba Osnovnog suda u Sokocu od 06.09.2018. godine te Službena zabilješka OC Sudske policije Bijeljina od 27.09.2019. godine, a s obzirom da se radi o posrednim dokazima.
Radi svega naprijed navedenog, valjalo je okrivljenog i osloboditi odgovornosti a iz razloga navedenih kao u tački 1 i 2 dispozitiva.
Sud je na osnovu člana 97. stav 1. i člana 100. stav 1. a u vezi sa članom 96. stav 2. tačka e) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske4', broj: 53/12 i 91/17), te članom 105. stav 3. Zakona o prekršajima Republike Srpske, odlučio da troškovi prekršajnog postupka padaju na teret budžeta a s obzirom da je okrivljeni oslobođen odgovornosti.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU :
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana njegovog prijema. Žalba se u dvije kopije predaje ovom sudu - Prekršajnom odjeljenju. O žalbi odlučuje Okružni sud u Bijeljini.
Dana 28.01.2020. Okružni sud u Bijeljini je odbio žalbu policije i potvrdio oslobađajuću odluku Osnovnog suda.
To rješenje je vjerovatno zbog lažne pandemije i neustavnog - terorističkog vanrednog stanja, dostavljeno poštanskom pošiljkom u drugoj polovini maja 2020-te. U međuvremenu je član mafijaške organizacije, koja je falsifikovala nadležnost i isplanirala likvidaciju, smjenjen sa pozicije glavnog tužioca u Istočnom Sarajevu, odlukom VSTV a protiv njega i saučesnika je podnijeto više krivičnih prijava za terorizam i druga krivična djela ne samo u ovom slučaju nego i za brojne druge zločine koje su izvršili lično ili štite počinioce, svoje saučesnike...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1104

Dokazni postupak u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr je pokazao da se službenici MUP-a i sudske policije, obučavaju i pripremaju da falsifikuju dokumentaciju i činjenično stanje te da lažno svjedoče pred sudom sa ciljem da nanesu štetu nevinim građanima a zaštite i prikriju zločince iz mafijaškog klana instalirane u takozvanim državnim organima od policijskih stanica do vlade i predsjednika kantona, entiteta, skupština...

Veza : Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1/20 od 13.05.2020.; Rješenje 80 0 Pr 100636 19 Pžp od 28.01.2020.; UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.

RAZOTKRIVANJE MAFIJAŠKE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE

Dana 13.05.2020. od strane službe predsjednika Republike, dostavljen mi je dopis "Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." po mom zahtjevu, koji sam prethodno uputio predsjedniku i vladi.
U dopisu se vidi da je to u stvari dokument upućen na ruke ministra unutrašnjih poslova a meni je dostavljena kopija tog dopisa.
Takođe se navodi da su ministru dostavljeni i prilozi koje sam uputio a podsjećam da je MUP, odnosno vlada, dobila taj materijal direktno od mene, ne samo istovremeno kad i predsjednik Republike, nego i više puta ranije.
Nekih 7 dana kasnije oko 20.05.2020. poštanskom pošiljkom mi je dostavljeno "Rješenje 80 0 Pr 100636 19 Pžp" Okružnog suda u Bijeljini doneseno 28.01.2020.
Tim rješenjem se odbija žalba Policijske stanice Bijeljina II i potvrđuje rješenje osnovnog suda u Bijeljini, kojim se oslobađam krivnje za gomile laži koje su iznesene protiv mene od strane predstavnika MUP-a.
Pošto se radi o Prekršajnom postupku, nekome bi to na prvi pogled izgledalo banalno te ističem da sam u konkretnom slučaju naveo, (i podneo krivične prijave) da je u pitanju protivpravni razbojnički napad na mene od strane pripadnika terorističke organizacije, kojima je osnovni cilj bio da me odvuku na udaljenu lokaciju, gdje bi me likvidirali njihovi saučesnici iz narko mafijaških klanova.
U dokaznom postupku sam dokazao da su pripadnici MUP-a, svjesno falsifikovali dokumentaciju i činjenično stanje te preko svog predstavnika lagali čak i pred sudom.
Pripadnici sudske policije su u stvari bili ti koji su počinili prekršaj jer su pokušali da me na prevaru odvedu a pri tome nisu imali uz sebe nikakvu pismenu naredbu.
Ali mnogo gore od toga je to što su pojedinci iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i osnovnog suda u Sokocu, svjesno i smišljeno falsifikovali i lažirali svoju nadležnost, koju inače nemaju te pune 4 godine protiv mene provodili posebne istražne radnje, prikupljajući podatke, angažujući legalne informatore, prikrivene istražitelje i gomilu nelegalnih, koji su pokušavali da me ubiju a kada sve to nije uspjelo, odlučili su zloupotrijebiti sudsku policiju i Ministarstvo unutrašnjih poslova, dovevši u zabludu pojedine službenike te me preko njih odvući na udaljenu lokaciju, gdje je pripremljen, čekao tim za likvidaciju.
Materijal o tome je izuzetno obiman i neću ga sada opisivati niti prilagati veći broj dokumenata, osim nekoliko najvažnijih a to je prije svega odluka republičkog tužilaštva Republike Srpske, (RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15) kojom se u stvari moja krivična prijava protiv nekih pripadnika terorističke organizacije, dodjeljuje u rad tužilaštvu u Istočnom Sarajevu a što su pripadnici mafije zloupotrijebili da falsifikuju nadležnost i otvore predmet protiv mene.
Kolika je "profesionalnost" i "znanje" MUP-a i sudske policije, dovoljno govori činjenica kada su na moja pitanja odgovorili da ne znaju kako trebaju primijeniti član iz zakona o krivičnom postupku "Naredba za dovođenje" odnosno da nemaju pojma koji je sud nadležan ili nije nadležan na određenoj teritoriji.
Iz gomile krivičnih dijela i laži pred sudom, ističem još samo činjenicu da je predstavnik MUP-a, na moje pitanje izjavio pred sudom da nije čuo moje zahtjeve za hitnu pomoć zbog gušenja a predstavnik sudske policije je sudu priznao da je čuo kako to zahtijevam od pripadnika MUP-a ali ni MUP ni sudska policija mi nisu omogućili hitnu pomoć nego su po naredbama iz vrha terorističke organizacije, uradili sve da me što prije odvuku na nišan plaćenim ubicama, koje su čekale u jednom restoranu na Sokocu.
Dobar primjer smišljenih laži se vidi iz dokumenata "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." gdje se konkretno prikriva činjenica da nisu uz sebe imali naredbu za dovođenje, kao i da sam je više puta tražio a u dokazu "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." je opisano da sam pozvao pripadnike MUP-a upravo zbog toga što sudska policija nije imala naredbu. To naravno uopšte nije slučajno jer je trebalo sakriti od svih pravni odnov za angažovanje gomile službenika pošto je sve trabalo da se okonča "zadesnom" smrću na Sokocu.
Dokazni postupak u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr je pokazao da se službenici MUP-a i sudske policije, obučavaju i pripremaju da falsifikuju dokumentaciju i činjenično stanje te da lažno svjedoče pred sudom sa ciljem da nanesu štetu nevinim građanima a zaštite i prikriju zločince iz mafijaškog klana instalirane u takozvanim državnim organima od policijskih stanica do vlade i predsjednika kantona, entiteta, skupština itd. Još važnije od ovih i drugih laži i falsifikata službenika sudske policije i MUP-a je činjenica da sam po sugestiji postupajućeg sudije, pismeno zatražio da mi tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, sud na Sokocu, sudska policija i MUP, za potrebe tog predmeta dostave, prije svega dokumentaciju o nadležnosti za konkretno postupanje u tom događaju i odgovore na postavljena pitanja, vezana za krivična djela koje su izvršili njihovi pripadnici a naveo sam ih punim imenom i prezimenom.
S obzirom da ni jedan od tih organa nije dostavio sudu traženu dokumentaciju niti se distancirao od teških krivičnih dijela koje su izvršili njihovi pripadnici, time je potpuno jasno da nisu u pitanju krivična djela samo tih pojedinaca, nego iza njih stoje i drugi pripadnici tih organa, koji u stvari ne štite interese Republike, niti državnih organa, nego terorističke organizacije kojoj pripadaju.
Za sada je reagovalo jedino VSTV-e, odlukom o prestanku mandata glavnom tužiocu u OJTIS, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) što je očito pretpostavka za njegovo krivično procesuiranje u budućnosti a što ne bi smjeli izbjeći ni ostali saučesnici.
Iz dokumenta "Zahtjev predsjedniku republike i vladi" vidi se da nije u pitanju samo višegodišnji plan za pokušaj mog ubistva, nego su pripadnici mafijaškog klana, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika te materijalni dokaz ubistva u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe, uklonili sa ubijene djevojčice te oprali jakih hemijskim sredstvom i sakrili iz svih istražnih radnji kako bi prikrili svoje zločine.
Pošto se Okružno tužilaštvo u Bijeljini pismeno izjasnilo da o tom materijalnom dokazu, nema nikakvih saznanja a ja sam dostavio MUP-u imena službenika koji su prikrili taj dokaz, pravno gledano pripadnici tužilaštva su skinuli odgovornost sa sebe a štiteći navedene službenike koji su izvršili krivična djela, kompletan MUP se deklarisao kao mafijaška teroristička organizacija.
Osim službe predsjednika Republike, materijal je dostavljen i na više drugih domaćih i stranih adresa, koje sada neću navoditi a pred ministrom i vrhom MUP-a su sada dva moguća rješenja.
Ili će postupiti prema obavezama, koje su zakonom propisane i učiniti sve da se otkrije istina i krivci budu kažnjeni ili će iznova angažovati svoje agente, špijune, informatore, i provokatore sa ciljem da ponovo pokušaju da me ubiju.
Podsjećam da je MUP, umjesto da poštuje zakon i reaguje profesionalno na materijalne dokaze ubistva, koje sam doneo 22.05.2019. umjesto toga poslao svog službenika u civilu da me fizički napadne, vuče i gura izvan grade, istovremeno vrijeđajući i prijeteći da će me ubiti ako se ikada više pojavim i tražim bilo gdje, bilo koja prava.
Od tada je prošlo više od godinu dana a MUP se nije od toga distancirao, niti pokrenuo bilo kakve radnje o kojima bi me obavijestio a o ubistvu djevojčice Ivone Bajo da i ne govorim.
Pravno gledano to znači da je pomenuti pripadnik MUP-a, koji me u civilu napao pred više prisutnih uniformisanih službenika, koji nisu reagovali, nastupio u ime MUP-a, prijeteći mi ubistvom, što je apsolutno protivzakonito, te do daljnjeg, kompletan MUP tretiram kao najobičniju bandu i pozivam građane da ih tretiraju na isti način, jer konstantno demonstriraju najmonstruoznije razbojničko ponašanje nad narodom a radeći isključivo za interese tajkunsko političke mafije, koja je kako sam više puta ranije istakao, dovedena na vlast od bjelosvjetske pljačkaške mafijaške mreže, konkretno na tenkovima NATO pakta, sa zadatkom da unište domaću industriju, rasele narod i pripreme teren za uvođenje novog svjetskog totalitarnog diktatorskog poretka, koji sada imate priliku vidjeti na djelu...

PRILOZI

Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.
Rješenje 80 0 Pr 100636 19 Pžp od 28.01.2020.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.
Zahtjev predsjedniku republike i vladi

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1103

O zločinima terorističke političko mafijaške organizacije, moglo bi se napisati hiljade stranica sa isto toliko krivičnih dijela u šta se naravno neću sada udubljivati s obzirom da je u pozadini ove prijave, uvođenje nepotrebnog i nezakonitog vanrednog stanja kao pozadine za pljačku i masovna krivična djela koja su izvršena ili su u toku.

JAVNA KRIVIČNA PRIJAVA ZA TERORIZAM I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA PROTIV ORGANIZIRANE GRUPE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" :
(1) Ko počini teroristički čin s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili prisiljavanja organa vlasti Bosne i Hercegovine, vlade druge zemlje ili međunarodne organizacije, da što izvrši ili ne izvrši, ili s ciljem ozbiljne destabilizacije ili uništavanja osnovnih političkih, ustavnih, privrednih ili društvenih struktura Bosne i Hercegovine, druge zemlje ili međunarodne organizacije, kaznit će kaznom zatvora od najmanje tri godine. (2) Ako je usljed krivičnog djela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt jedne ili više osoba, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina. (3) Ako je pri učinjenju krivičnog djela iz stava 1. ovog člana učinitelj neku osobu s umišljajem lišio života, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (4) Teroristički čin, u smislu ovog člana, podrazumijeva koju od sljedećih namjernih radnji, koja s obzirom na svoju prirodu ili kontekst može ozbiljno oštetiti državu ili međunarodnu organizaciju:
a) napad na život osobe koji može prouzrokovati njezinu smrt; b) napad na fizički integritet osobe; c) protupravno zatvaranje, držanje zatvorenom ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja druge osobe, s ciljem da nju ili nekoga drugoga prisili da što izvrši, ne izvrši ili trpi (otmica) ili uzimanje talaca; d) nanošenje velike štete objektima Bosne i Hercegovine, vlade druge države ili javnim objektima, transportnom sistemu, objektima infrastrukture uključujući informacioni sistem, fiksnoj platformi koja se nalazi u kontinentalnom pojasu, javnom mjestu ili privatnoj imovini, za koju štetu je vjerovatno da će ugroziti ljudski život ili dovesti do znatne privredne štete; e) otmica zrakoplova, broda ili drugog sredstva javnog saobraćaja ili za prevoz roba; f) proizvodnja, posjedovanje, sticanje, prevoz, snabdijevanje, korištenje ili osposobljavanje za korištenje oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala, kao i istraživanje i razvoj biološkog i hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala; g) ispuštanje opasnih materija ili izazivanje požara, eksplozija ili poplava s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; h) ometanje ili zaustavljanje snabdijevanja vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursomu s posljedicom ugrožavanja ljudskih života; i) prijetnja učinjenjem kojeg djela iz tačke a. do h. ovog stava.

Iako će se u narednim redovima vidjeti djelovanje i drugih osoba u početku ističem samo dva imena iz terorističke grupe a to su Fahrudin Radončić i Dodik Milorad.
Više medija je prenijelo izjavu Radončića, prilog (Državna tajna Dodika i Radončića) 09.03.2020. da se u Banjaluci sastao sa Miloradom Dodikom, tokom koga su riješili ozbiljan bezbednosni problem, pri čemu je istakao da se radi o državnoj tajni.
Potpuno je neprimjereno da se ministar sigurnosti sastaje samo sa jednim članom predsjedništva BIH, koje je kolektivni organ i to u trenutku kada taj član nije trenutno predsedavajući a dodatno nelogično je da se na sva zvona opisuje kako je u pozadini svega, bezbjednosni problem koji je državna tajna.
Umjesto da se ako je zaista u pitanju nešto stvarno tajno i bezbjednosna prijetnja, to potpuno sakrije od javnosti, ministar sigurnosti je to objelodanio i zasigurno ne sa ciljem da informiše građane, nego da se opravda pred stranim nalogodavcima, kojima služe svi pripadnici terorističke organizacije, odnosno objavio je da je izvršio naredbu, koju je dobio od gospodara izvan zemlje.
To je bilo vrijeme kada je moram reći, sasvim opravdano od političara i stručnjaka u regionu, dolazilo mišljenje da je korona virus izmišljen, da je najsmješniji virus na svijetu i da nema nikakve opasnosti a onda odjednom poslije sastanka osovine "Radončić - Dodik" održavaju se sastanci od kojih ističem onaj u Banjaluci, kome je prisustvovao i zdravstveno sanitarni inspektor Desimir Miljić te poslije toga gostovao na TV, (Miljić o dodatnim kontrolama) 11.03.2020.
Tada nas već mediji pod kontrolom režima, počinju zaspati podacima o virusu, proglašavajući ga bukvalno smrtonosnim kao kuga, unoseći paniku, histeriju i nesigurnost među narod, što je nesumnjivo u kasnijim mjesecima rezultovalo brojnim psihičkim poremećajima, tehničkim i zdravstvenim problemima sa više smrtnih ishoda.
I onda iznenada, čovjek koji je logično trebalo da vodi glavnu ulogu u narednim događajima oko epidemije ili pandemije, glavni zdravstveni sanitarni inspektar Desimir Miljić je obješen o drvo pored rijeke, (Ubio se glavni zdravstveni inspektor) 13.03.2020.
Javno su dostupni podaci, stručnjaka za bezbjednost i političara, prema kojima većina ubistava koju vrše tzv. državne bezbjednosne službe, proglašavaju zadesima a najveći procenat toga otpada na vješanje.
Vijest o vješanju gospodina Desimira Miljića se pojavila bukvalno samo na jedan dan, sa nezakonitom i monstruoznom izjavom policije da je u pitanju samoubistvo, bez ijedne izvršene istražne radnje i prije autopsije a nakon toga, bukvalno nema ni slova o tome, nego se javnost zasipa sa smrtima "od korone" osoba od 90 godina .
Nema nikakve sumnje da je ugledni zdravstveni stručnjak, koji je proveo praktično cijeli životni vijek bez skandala, ubijen jer nije imao nikakvog razloga da baš tada izvrši samoubistvo, osim što je na njega izvršen neviđeni pritisak da saučestvuje u lažiranju pandemije.
Ovo ne mora izričito značiti da je nalog za ubistvo došao bilo od pomenute dvojice ili nekog drugog člana terorističke organizacije jer je to mogao samoinicijativno učiniti i neko na nižim granama hijerarhije mafije, primjenjujući javnu usmenu izjavu i naredbu Dodik Milorada o formiranju crne knjige te borbi koju će njihovi ljudi morati da vode prema svima koji su im načinili štetu, (Crna knjiga).
Samo 2 - 3 dana nakon što je gospodin Desimir Miljić obješen, uvodi se vanredna situacija a vrlo brzo i vanredno stanje te vrši neviđena histerija, psihički teror i maltretiranje naroda od strane terorističke grupacije.
Danas je već javno poznato da je zdravstveni sistem bio u katastrofalnom stanju što je teroristička organizacija pokušala predstaviti sasvim drugačije pa čak i na istinito razotkrivanje pravog stanja od strane zdravstvenih radnika reagovalo se hitno, prekršajnim prijavama pa potom prijetnjom i donošenjem uredbe o zabrani izazivanja panike i širenja lažnih vijesti.
Kada je Dodik Milorad otputovao u Beograd predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić je javno pred kamerama izjavio da je Republika Srpska tražila medicinsku opremu, uključujući 27 vrsta lijekova pa čak i najosnovnija sredstva kao što su stetoskopi, stalci i slično.
Gebelsovska uredba o zabrani slobode govora i iznošenja istine je potom povučena ali to ne briše izvršeno krivično djelo, jer lopov ostaje lopov, izvršio je krađu čak i ako vrati ukradeno ako se za njegovo nedjelo sazna.
No mnogo ozbiljnija krivična djela su izvršena poslije sastanka Dodik - Radončić, a navešću samo neka, koja su opšte poznata.
Budući da su novčana sredstva koja su opljačkali u predhodnim godinama, uglavnom iznesena u strane banke koja su im sada a vjerovatno i zauvijek nedostupna, pripadnici mafijaške mreže su punom snagom krenuli da pljačkaju sve što im je došlo pod ruku.
Primjer toga je nabavka 100 respiratora po naduvanoj cijeni od 10 miliona maraka i to preko firme, (Afera srebrenih malina) koja se bavi proizvodnjom i prodajom poljoprivrednih proizvoda.
Da sve bude mnogo gore, ispostavilo se da nisu uopšte u pitanju respiratori za bolnice, nego za ambulantna kola te su praktično neupotrebljivi.
Sa druge strane, pljačkaška ekipa je na sličan način kupila, navodno pokretnu bolnicu u startu izjavivši da uopšte neće biti korištena za pandemiju, nego eto neka je tu za neke potrebe u budućnosti.
Podsjećam i ukazujem da Dodik Milorad nema nikakvu funkciju u zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti u RS a sve odluke, postupke a kasnije i uredbe je javno najavljivao u medijima, (Dodik najavio uvođenje vanrednog stanja) prije nego bi ih vlada "predlagala" odnosno prije nego bi ih predsjednica "donosila". Navodnici ukazuju da je kompletnim terorističkim napadom, komandovao upravo Dodik Milorad a svi ostali su izvršavali naloge, bilo svojevoljno kao saučesnici ili uplašeni za svoj život.
Pored živog premijera, predsjednice, ministara u vladi, Dodik Milorad je potpuno nepotrebno za vrijeme izolacije država, putovao u Beograd, davao izjave pred kamerama, (između ostalog - Dodik i Vučić bez zaštitnih sredstava) bez maski i rukavica a 10 do 15 dana po njegovom povratku u Banjaluku su objavljene vijesti o "eksploziji" broja zaraženih, (U UKC 50 zaraženih lekara i tehničara) u vrijeme kada su sve druge zemlje imale suprotne tokove.
Do današnjeg dana je na područje Banjaluke stigla samo metalna konstrukcija sa ceradama, odnosno praktično veliki šator, koji će kako je komentar sada među građanima, služiti za predizborne mitinge Dodikove stranke.
Osim toga u ovakvoj situaciji terora i psihoze, kada zdravstveni radnici nemaju osnovna sredstva a zaštitne maske dobiju jednu na 7 dana, određuje se suma od 35 miliona za izgradnju podzemne garaže Kliničkog centra, (Firma iz Laktaša dobila 35 miliona za garaže).
Teror, psihoza i haos koji je mafijaška grupa izazvala, doveli su do više smrtnih slučajeva od koga je najstrašniji i najtužniji primjer smrti tročlane porodice te majke sa nerođenim djetetom, što je uzrokovano prethodno opisanim haosom.
Takvih primjera je mnogo a na kraju ću navesti samo opšte poznato i nepotrebno uvođenju uredbe o obaveznom nošenju zaštitnih maski i rukavica sa zaprijećenom novčanom kaznom.
Prije svega poznato je da je Svjetska zdravstvena organizacija objavila kako maske ne štite od virusa, (Zaštitne maske treba da nose samo zaraženi i medicinari) a na ambalaži je navedeno, (dodato na prethodni članak) da maska ne štiti od korona virusa, niti od drugih virusa.
Uprkos tome, pripadnici terorističke organizacije su izgurali pomenutu uredbu, koja je istini za volju provođena i u drugim zemljama za potrebe farmaceutske mafije sa ciljem ostvarenja enormne zarade, preko apoteka, koju drže njihovi prijatelji, kumovi ili članovi porodica.
Teroristička mreža je naravno raspoređena u svim zemljama svijeta a jedan od ciljeva im je prisilna vakcinacija svih stanovnika zemlje, što bi im donijelo ogromnu finansijsku korist.
Najizrazitiji primjer i višegodišnji kontinuitet toga je dovođenja pripadnika mafijaške terorističke svjetske organizacije, Milorada Dodika na tenkovima nato pakta, koji je opisivan kao "dašak svježeg vjetra na Balkanu" a u naredne dvije decenije je izvršio pljačku milijardi evra, uništio industriju i narod a mnogi građani su u tom periodu likvidirani.
O zločinima terorističke političko mafijaške organizacije, moglo bi se napisati hiljade stranica sa isto toliko krivičnih dijela u šta se naravno neću sada udubljivati s obzirom da je u pozadini ove prijave, uvođenje nepotrebnog i nezakonitog vanrednog stanja kao pozadine za pljačku i masovna krivična djela koja su izvršena ili su u toku.
Privreda, turizam, ugostiteljstvo, poljoprivreda, stočarstvo, hiljade porodičnih firmi su uništene ili ozbiljno oštećene zabranom rada i prodaje dok su favorizovani veliki marketi, povezani sa političko tajkunskom mafijom, koji su uz farmaceutsku mafiju ostvarili ogroman profit...

PRILOZI

Državna tajna Dodika i Radončića
Miljić o dodatnim kontrolama
Ubio se glavni zdravstveni inspektor
Crna knjiga
Afera srebrenih malina

Dodik najavio uvođenje vanrednog stanja
Dodik i Vučić bez zaštitnih sredstava
U UKC 50 zaraženih lekara i tehničara
Firma iz Laktaša dobila 35 miliona za garaže
Zaštitne maske treba da nose samo zaraženi i medicinari

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1102

Da bi prikrili krijumčarenje, pripadnici MUP-a, Marković, Stanišić i Vrućinić, direktno a neki drugi indirektno su sa saučesnicima iz Bobar grupe, uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice njen dječji ruksak, čiji je kaiš dvostruko presječen prilikom smrtonosnog ranjavanja te sa njega hemijskim sredstvom oprali tragove masti i ulja, potekle od kamiona koji je dovezao krijumčarenu robu, pa uz pomoć portira Sofrenića iz Bobar grupe pobjegao sa mjesta zločina. Imena ovih osoba su već dostavljena na više adresa a razlog zbog čega su godinama zaštićeni od strane MUP-a je naravno taj što bi isti da su uhapšeni vrlo brzo `propjevali` po čijim nalozima rade...

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

Veza : Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1/20 od 13.05.2020.

OTKRIVA LI POLICIJA ZLOČINCE ILI IH PRIKRIVA

Ovaj tekst koji je prije svega namjenjen javnosti a biće poslat i na mejl Ministarstva unutrašnjih poslova, direktno je povezan sa dopisom službe predsjednika Republike, (Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.) koji prilažem.
Time je predsjednik, odnosno služba predsjednika, skinula svu odgovornost sa sebe i prenijela je tamo gdje joj je suštinski i mjesto - u Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Sada je na ministru i nadležnim službenicima da daju odgovor na pitanje iz naslova, odnosno da li unutar policije postoje mafijaški klanovi koji rade za sopstvene interese ili su oni pod direktnom zaštitom MUP-a.
Napominjem da sam osim službi predsjednika, dokaze o monstruoznim zločinima, ranije dostavio i Ministarstvu sigurnosti, Sipi, Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, te na adrese više stranih ambasada, koje neprekidno prate sve moje komunikacije i reakcije kriminalnih klanova, koji su umiješane u transporte narkotika, trgovinu oružjem, pranje novca i sve druge vrste finansijskog kriminala.
Konkretno u pozadini ovog slučaja je ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja u Bobar grupu, preko koje se istovremeno godinama vršila pljačka više stotina miliona maraka godišnje, uključujući i malverzacije preko Bobar banke.
Da bi prikrili to krijumčarenje, pripadnici MUP-a, Marković, Stanišić i Vrućinić, direktno a neki drugi indirektno su sa saučesnicima iz Bobar grupe, uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice njen dječji ruksak, čiji je kaiš dvostruko presječen prilikom smrtonosnog ranjavanja te sa njega hemijskim sredstvom oprali tragove masti i ulja, (Ručni rad policije) potekle od kamiona koji je dovezao krijumčarenu robu, pa uz pomoć portira Sofrenića iz Bobar grupe pobjegao sa mjesta zločina.
Imena ovih pripadnika MUP-a su već dostavljena na više adresa a razlog zbog čega su godinama zaštićeni od strane MUP-a je naravno taj što bi isti da su uhapšeni vrlo brzo `propjevali` po čijim nalozima rade.
Ali kad su već pripadnici specijalne policije poslati da izvrše oružanu pljačku transportnog vozila banke na autoputu pa potom pohapšeni (kad je Europol analizirao tragove DNK iz ostavljenog vozila pljačkaša) i ne pričaju pred sudom ništa o nalogodavcima tako će nesumljivo moći i sada da se uradi sa onima koji su pokušali prikriti ubistvo jednog djeteta.
Napominjem da od trenutka kada sam od suda dobio materijalni dokaz ubistva, što je zavedeno u zapisniku o preuzimanju predmeta, umjesto da postupi profesionalno, komanda kriminalističke policije i Policijska uprava Bijeljina, odbija da se izjasni da li zna nešto o tome kako je materijalni dokaz ubistva došao u ovakvo stanje.
Istovremeno, pripadnici mafijaškog klana iz Istočnog Sarajeva pod vodstvom kriminalca Rajka Čolovića, lažiraju nadležnost, pokreću protiv mene nezakoniti tajni predmet i nelegalne "posebne istražne radnje" sa ciljem da evidentiraju moje kretanje i pripreme likvidaciju.
Iako sam više puta, mjesecima tražio od tog kriminalca da mi dostavi rješenje o prenosu nadležnosti, on je znajući šta je uradio to izbjegavao, čak uprkos pismenim nalozima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, te su više puta pokušali da me ubiju, uključujući i zloupotrebu sudske policije i pripadnika MUP-a, da me nezakonito presretnu i kidnapuju na ulici te odvezu na Sokolac i ostave na ulici gdje je čekao pripremljen tim za likvidaciju.
Tom prilikom je pripadnik kriminalističke policije Minić, izvršio više teških krivičnih dijela, nagovarajući druge pripadnike PS Bijeljina II da lažu i falsifikuju dokumentaciju a da li je to uradio svojevoljno ili po nalazima kriminalca Čolovića, ostaje na njemu da se izjasni.
Zločinac Čolović Rajko je još prošle godine odlukom Vijeća, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) skinut sa mjesta glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu, iako je imao mandat do decembra 2019-te i na to mjesto je imenovana Vukadin Anica a početkom ove godine sam o tome i pismeno obavješten.
Naravno pritužbe UDT-u su sporedne a uklanjanje sa dotadašnje pozicije je uzrokovano krivičnim prijavama koje sam podneo, odnosno, smjenjen je kako ne bi uticao na istragu. S druge strane MUP, prikriva podatke o događajima vezanim za nezakonite radnje kriminalnog klana pod komandom Čolovića i ometa istragu.
Očekujem da ministar unutrašnjih poslova, preduzme sve potrebne aktivnosti te da mi se od strane ministarstva i policijske uprave Bijeljina na moj mejl, odmah dostavi pismeno izjašnjenje, konkretno :
Da li MUP zna, kako je došlo do dvostrukog presijecanja kaiša na dječjem ruksaku, kako je i zašto kaiš opran, gdje je nestao dio kaiša, kako je došlo do pucanja metalne vođice rajfešlusa... ili MUP o tome ne zna ništa.
Naravno i sve ostalo što sam pismeno pokrenuo te da odmah uspostavi saradnju sa porodicom ubijene djevojčice u razotkrivanju ovog gnusnog zločina.
Zbog javnosti prije svega, ističem da u slučaju da policija o tome nema pojma, onda je to novi dokaz, odnosno navedena lica su smišljeno prikrila materijalni dokaz ubistva, te je prema zakonu o krivičnom postupku, neophodno odmah otvoriti istragu ne samo o ubistvu djevojčice, nego i o drugim krivičnim djelima, uključujući prikrivanje ubistva.
Dakle u ovom trenutku, pred nama su samo dvije mogućnosti - da li će MUP postupiti prema zakonu, obavijestiti me o svojim saznanjima ili će pripadnici zločinačke organizacije unutar policije pokušati ponovo da me ubiju.
Zbog toga obavještavam javnost i sve domaće i strane službe, koje snimaju moje komunikacije, da nisam samoubica nikad bio, niti ću pod bilo kakvim okolnostima pokušati "samoubistvo" te ako nekome padne na pamet da inscenira recimo "pljačku kuće, skakanje u kanal" neko "samovješanje" pored rijeke ili nešto slično, neka unaprijed zna da su sve te opcije predviđene kao mogućnost i neće ih biti lako izvesti, kao što nije uspio ni zločinac Čolović Rajko a samo će kao i on uz pokušaj mog ubistva imati na savjesti i teretu i druga povezana krivična djela, počev od najvećeg zločina, ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo...

PRILOZI

Odgovor službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.
Ručni rad policije
UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1101

Super heroji u borbi protiv korone

02.05.2020. u 18:34, izlazi članak, gdje formalna predsjednica, kaže kako je epidemiološka situacija poslednijih dana zabrinjavajuća, da je broj zaraženih koronavirusom porastao, iako to nije niko nije očekivao, imajući u vidu "preduzete" mjere. I na kraju dodaje da je postalo jasno da je trebalo rigoroznije kažnjavati one koji krše mjere. Sve u svemu, izgleda da predsjednica misli da suzaista preduzete sve potrebne mjere. Vjerovatno nije pogledala ovaj snimak... pa eto nadam se da će sad shvatiti, kako je došlo do širenja zaraze i koga treba kazniti...

SUPER HEROJI U BORBI PROTIV KORONE

Na pratećem video prilogu su prezentovane fotografije događaja opisanih u tekstu iz kojih se može jasno sagledati na kome je odgovornost za širenje zaraze među zdravstvenim radnicima i za više smrtnih ishoda...

Na prvoj slici vidimo naša 3 superheroja, koji se golim rukama bore protiv smrtonosnog virusa a ovo je samo jedan od mnogobrojnih članaka objavljenih, kako se vidi 15.04.2020. u 12:14.
A poručuju nam, kako se vidi iznad slike, da su razgovarali u Beogradu i pozvali vjernike da se suzdrže od okupljanja za predstojeće vaskršnje praznike.
Na samoj slici vidimo da ih je troje... nije mnogo, imaju razmak između sebe ali niko od njih nema ni masku ni zaštitne rukavice.
Možemo reći da je to poprilično neozbiljno ali ajde, pošto znamo da su hrabri da im oprostimo.
A opet, možda ova slika nije od tog dana nego sa nekog susreta od ranije, pa da vidimo, postoji video snimak tog susreta kako su izgledali.
Znate kako se kaže... "ako laže koza, ne laže rog"...
Ovde na ovom snimku vidimo da nijedan od ova dva superheroja, nema masku ni zaštitne rukavice a kao što je poznato, predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, svaki dan ide uzduž i poprijeko zemljom a njegov kum je bio jedan od prvih zaraženih i takođe, jedan član njegove porodice je zaražen korona virusom.
Poznato je takođe da nijedan od ove dvojice superheroja nije htio da se testira.
Idemo dalje...
Istoga dana 15.04.2020. u 19:54 na aerodrom u Banjalici slijeće avion sa medicinskom zaštitnom opremom iz Kine.
Kako piše dalje u članku, avion su dočekali, srpski član predsedništva, Milorad Dodik, premijer Višković i ministar Šeranić.
To jasno pokazuje da je Milorad Dodik, odmah iz Beograda gdje nije bio zaštićen ni na koji način, došao u Banjaluku i ko zna koliko je ljudi sreo u tom danu.
Narednog dana dolazi novi avion iz Mađarske, 16.04.2020. Dakle, ministar spoljnih poslova i trgovine, kako kažu u članku, Dodiku simbolično uručuje zaštitno odjelo.
Idemo onda nekih 10 dana kasnije, 26.04.2020. Zatler je uručio zaštitnu opremu a prisustvuje i Dodik.
Dalje se u članku kaže da je zaštitna oprema namjenjena istitutu za javno zdravstvo RS u Banjaluci i naravno primopredaji je opet došao da prisustvuje Milorad Dodik.
Ovde je potrebno istaći da je Milorad Dodik član predsjedništva Bosne i Hercegovine, nema nikakvu funkciju u republici Srpskoj, nikakvog razloga nije bilo da prisustvuje bilo kom od ovih događaja a posebno ne da ide u Beograd.
Bilo je logično i pametno u ovim okolnostima da je komunikacija obavljena telefonski ili na neki drugi način, umjesto da se ovako širi zaraza i dovode u opasnost životi drugih ljudi.
Kako se vidi, samo nekoliko dana kasnije 02.05.2020. izlazi članak pod naslovom "U UKC Republike Srpske, oko 50 zaraženih ljekara i tehničara".
U međuvremenu je bilo više smrtnih slučajeva od kojih su najteži stradanje tročlane porodice i trudnice sa nerođenom bebom a sve zbog haosa u zdravstvu usljed katastrofalnog stanja u koje ga je doveo mafijaško pljačkaški režim.
I na kraju, istog tog dana 02.05.2020. u 18:34, izlazi članak, gdje formalna predsjednica, Željka Cvijanović kaže... još u naslovu, "Bilo je potrebno rigoroznije kažnjavati kršenje mjera".
Dalje u tekstu se žali kako je epidemiološka situacija u republici Srpskoj poslednijih dana zabrinjavajuća, kaže da je broj zaraženih koronavirusom porastao, iako to nije niko nije očekivao, imajući u vidu "preduzete" mjere.
I na kraju dodaje da je postalo jasno da je trebalo rigoroznije kažnjavati one koji krše mjere.
Sve u svemu, izgleda da predsjednica misli da su preduzete sve potrebne mjere. Vjerovatno nije pogledala ovaj snimak... pa eto nadam se da će sad shvatiti, kako je došlo do širenja zaraze i koga treba kazniti...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1100

Da bi zataškali krijumčarenje, pripadnici mafije unutar policije su sa saučesnicima, uklonili materijalni dokaz ubistva čija fotografija je priložena a radi se o dječjem ruksaku, čiji je kaiš dvostruko presječen prilikom smrtnog ranjavanja djevojčice, dio kaiša je nestao sa lica zemlje a ostatak je opran hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi ubistva...

ZAHTJEV PREDSJEDNIKU REPUBLIKE I VLADI

S obzirom na okolnosti, odnosno vanredno stanje uzrokovano proglašenom pandemijom, šaljem ovaj zahtjev elektronskim putem na službeni mejl da bi se izbjegla opasnost od zaraze službenih lica te tražim da mi na isti način bude odgovoreno.
Iz teksta zahtjeva a posebno iz priloženih dokumenata, vidljivo je da u ministarstvu unutrašnjih poslova, postoji organizovana teroristička mreža, odgovorna za brojne zločine, pljačke i likvidacije a konkretno pripadnici te kriminalne grupe su saučestvovali u ubistvu i prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo 23.07.2009. prilikom krijumčarenja iz Istočnog Sarajeva u Bobar grupu.
Da bi zataškali krijumčarenje, pripadnici mafije unutar policije su sa saučesnicima, uklonili materijalni dokaz ubistva čija fotografija je priložena, (Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva) a radi se o dječjem ruksaku, čiji je kaiš dvostruko presječen prilikom smrtnog ranjavanja djevojčice, dio kaiša je nestao sa lica zemlje a ostatak je opran hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi ubistva.
Kako se vidi iz priloženog dokumenta osnovnog suda u Bijeljini, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.) opisano stanje dječjeg ruksaka je konstatovano prilikom preuzimanja a Okružno tužilaštvo u Bijeljini se pismeno izjašnjava da o tim oštećenjima nema nikakvih saznanja, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) jer ih kako kaže policija nije evidentirala.
Na sve moje pokušaje da od MUP-a dobijem odgovor, (Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011. te Zahtjev za informacije 29.01.2018. itd) da li znaju nešto o tome ili ne u kom slučaju bi morali da ponovo pokrenu istražne radnje prema zakonu o krivičnom postupku, pripadnici mafijaške mreže ne samo da izbjegavaju odgovor, nego su 22.05.2019. poslali pripadnika MUP-a u civilu da me napadne u zgradi PU Bijeljina, vrijeđa, gura, vuče i prijeti ubistvom ako ikada više dođem da tražim neka svoja prava.
Ni na naredne moje zahtjeve MUP ne odgovara, (Javno upozorenje pripadnicima policije da prekinu pomagati kriminalne klanove) što nedvosmisleno znači da su potpuno svjesno saučestvovali u ubistvu, (Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica) i zataškavanju zločina te sada prekrivaju i počinioce.
Zbog toga tražim od predsjednika Republike da shodno svojim ovlaštenjima u vanrednom stanju, zaustavi ovo razbojništvo ministra unutrašnjih poslova i članova terorističke organizacije instaliranih u jedinicama policije, te pokrene zakonom propisane radnje prema istima, uključujući i naloge za njihova hapšenja, počev od ministra, te administraciji naloži da mi odmah dostavi odgovor na pismene zahtjeve...

PRILOZI

Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011.
Zahtjev za informacije 29.01.2018.
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica
Javno upozorenje pripadnicima policije da prekinu pomagati kriminalne klanove

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1099

Da su mediji i diktatorski režimi saučesnici i djeluju sinhronizovano, najbolji dokaz je cenzurisanje informacija na društvenim mrežama, koje im nisu po volji uz istovremeno donošenje nezakonitih režimskih uredbi o kažnjavanju građana, koji kako kažu šire navodne "lažne" vijesti. Možete samo zamisliti kakvi su to monstrumi, koji znaju da medicinski radnici nemaju dovoljno zaštitnih sredstava a tjeraju ih da rizikuju život, istovremeno zabranjujući da o tome govore te prijeteći i kažnjavajući ih...

CENZURISANJE INFORMACIJA I SAUČESNIŠTVO U KRIMINALU IZMEĐU MEDIJA I DIKTATORSKIH REŽIMA

Već godinama je u toku organizovani kriminal takozvanih vlada sa medijima i društvenim mrežama.
U sklopu toga se špijuniraju građani te njihova komunikacija, lokacija i navike, dostavljaju diktatorskim režimima a što je još gore, zajedničkim snagama cenzurišu vijesti i prikrivaju informacije o kriminalu, uključujući i ubistva.
To su mnogi primijetili tek posljednjih mjeseci, kada je očigledna orkestrirana kampanja mnogih režima sa medijima kojom izazivaju stanje straha kod naroda, zbog navodno najsmrtonosnijih virusa u istoriji čovječanstva te pripremama za prisilno vakcinisanje, čipovanje, uvođenje 5G mreže i otimanje garantovanih prava i sloboda.
Da su mediji i diktatorski režimi saučesnici i djeluju sinhronizovano, najbolji dokaz je cenzurisanje informacija na društvenim mrežama, koje im nisu po volji uz istovremeno donošenje nezakonitih režimskih uredbi o kažnjavanju građana, koji kako kažu šire navodne "lažne" vijesti.
Ubrzo poslije donošenja tih kriminalnih i nezakonitih uredbi, uručeno je nekoliko prekršajnih naloga pa čak izvršana hapšenja pojedinih građana, samo zato što su pisali istinu o katastrofalnom stanju u zdravstvenom sektoru i nedostatku zaštitnih sredstava.
Možete samo zamisliti kakvi su to monstrumi iz režima, koji znaju da medicinski radnici nemaju dovoljno zaštitnih sredstava a tjeraju ih da rizikuju život, istovremeno zabranjujući da o tome govore te prijeteći i kažnjavajući ih.
Srećom ta fašistička uredba je vrlo brzo proglašena neustavnom pa su je zločinci iz vlasti morali povući a sa druge strane i na svjetskom nivou je došlo do istraga o motivima medija za cenzurisanje informacija.
Tako je vlasnik fejsbuka, saslušan u Senatu gdje je potvrdio i priznao cenzurisanje vijesti koje mu se ne dopadaju.
Ali naravno, ovo nije prvi put, nego se taj organizovani kriminal i cenzura vrši godinama u saradnji režima i medija pri čemu zajedničkim snagama prikrivaju kriminal i ubistva.
Primjer toga je proglašavanje vijesti o neodgovornom ponašanju u domu za nezbrinutu djecu, zlostavljanju te djece i krađi sredstava namijenjenih za taj dom za navodni "neželjeni" sadržaj.
Kako se vidi na propratnoj slici datum je 11.11.2019. u 04:37.
Druga objava, (od više sličnih primjera) je proglašena za neželjeni sadržaj, istog datuma 11.11.2019. u 16:17. Taj navodni neželjeni sadržaj je vijest, javno objavljena u svim medijima o toku suđenja vezano za smrt, odnosno ubistvo Dženana Memića.
Zanimljivo je da je veliki broj medija i korisnika društvenih mreža objavio ovu vijest ali oni nisu sankcionisani, nego se vrši udar na pojedina imena, koja se društvenim mrežama dostavljaju od kriminalaca unutar diktatorskih režima.
Iz obrazloženja, kako se vidi, kaže se da neželjeni sadržaj opisuju kao, umjetno povećanje distribucije sadržaja radi zarade, zahtijevanje da korisnici označe sadržaj sa "sviđa mi se" podjele ili preporuče, prije nego što ih mogu vidjeti i treća opcija je predstavljanje sebe kao nekog drugog.
Očigledno je da nije u pitanju ništa od toga, nego im smeta pojedinac i objave o monstruoznim krivičnim djelima i ubistvima koje mafijaški režimi prikrivaju.
U nastavku, odnosno na dnu propratne slike, vidi se da je blokirana svaka aktivnost do 09.02.2020. u 16:17.
Ono što se ne vidi je to da je istovremeno i sam profil bio blokiran i zaključan više od mjesec dana a ukupno oko 5 mjeseci tokom 2019. Dakle od 12 mjeseci je 5 mjeseci potpuno zaključavanje a 7 preostalih je omogućen pristup uz konstantne zabrane objavljivanja na grupama po 7, 30 i više dana. Prosječno poslije najviše 2 dana slobode izražavanja, slijedi cenzura, zabrana objavljivanja ili zaključavanja profila na društvenoj mreži uz sinhronizovane akcije lokalnih terorističkih grupa koje pokušavaju likvidacije onih koji smetaju mafijaškim režimima.
Kada se pažljivo pogledaju datumi i vremena proglašavanja objave za neželjeni sadržaj a to je 16:17 i onemogućavanje bilo kakvih objava u naredna 3 mjeseca do u minut isto 16:17, jasno je da je zaključavanje naloga i cenzurisanje imalo za cilj da spriječi pojedince u objavljivanju sadržaja koje se ne dopadaju režimu i koji ukazuju na njihovu umiješanost u ubistva.
Posljednji događaji, sve jasnije ukazuju na to da je u pozadini monstruozni plan izazivanja histerije, terora nad narodom i panike, navodno opasnim virusom, kako bi se stanovništvo prisililo na vakcinaciju i ugrađivanje čipova a vrlo lako moguće je to uvod u depopulaciju ili da se jasnije kaže, ubijanje velikog procenta stanovništva i svođenje na kako oni kažu "zlatnu" milijardu. O tome postoje video snimci i izjave uticajnih ljudi što bukvalno znači da planiraju pobiti 6 milijardi ljudi koji im smetaju a ostale pretvoriti u čipovane robove.
Vjerovatno mnogi od vas nisu imali prethodnih godina nikakva saznanja o ovim monstruoznim planovima ali sada je to očigledno u cijelom svijetu i vrijeme je da konačno ustanemo, podignemo svoj glas i srušimo ove mafijaške režime, koji nas napadaju, terorišu, otimaju garantovana prava i žele pobiti raznim sredstvima.
Na žalost, situacija je takva da neki neće ni dočekati, korištenje najnovijih tehničkih sredstava za egzekuciju, nego već sada umiru od gladi...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1098

Rajko Čolović naravno nije jedini umiješan u teške zločine a podsjećam da je isti godinama štitio pripadnike narko i auto mafije uključujući i grupu koja je pokušala likvidaciju Slobodana Vasiljevića. Ta grupa je nesumnjivo učestvovala i u krijumčarenju robe na dan ubistva Ivone Bajo a saučesnici mafijaškog klana su i pripadnici MUP-a koji su učestvovali u uklanjanju materijalnog dokaza ubistva, pokušaju mog ubistva i drugim teškim krivičnim djelima...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
TUŽILAŠTVU BIH - MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI BIH

DIGITALNA KRIVIČNA PRIJAVA ZA PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO

A VEZANO ZA VIŠE TEŠKIH KRIVIČNIH DJELA I NJIHOVO PRIKRIVANJE

S obzirom na aktuelnu situaciju i vanredno stanje, vezano za proglašenu pandemiju, ovu prijavu šaljem elektronskim putem na zvanične mejlove, kako bi se izbjegla opasnost da pošiljka tokom transporta bude zaražena i tako ugrozi nekoga od nadležnih službenika. Kada to stanje na terenu budi dozvolilo, prijava i prateći dokazni materijali biće dostavljeni i pismenom poštanskom pošiljkom.
KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE (Službeni glasnik RS : 64/17 od 13.07.2017) :
Produženo krivično djelo : " (1) Produženo krivično djelo čini više istih ili istovrsnih umišljajnih krivičnih djela učinjenih u vremenskoj povezanosti, koja zbog načina njihovog izvršenja, istovjetnosti oštećenog, prostorne povezanosti, korištenja iste prilike ili trajnijeg odnosa ili drugih sličnih okolnosti koje ih povezuju, predstavljaju jedinstvenu krivičnopravnu cjelinu. (2) Produženo krivično djelo ne mogu činiti krivična djela protiv života i tjelesnog integriteta, polne i druge slobode čovjeka. (3) Ako produženo krivično djelo obuhvata različite oblike istog djela, produženo krivično djelo će se pravno kvalifikovati kao najteže od tih krivičnih djela. (4) Ako posljedice ostvarene djelima iz stava 1. ovog člana u svojoj ukupnosti predstavljaju posljedicu nekog težeg krivičnog djela, produženo krivično djelo će se kvalifikovati kao to krivično djelo. (5) Za produženo krivično djelo može se izreći kazna za polovinu veća od najviše kazne propisane za utvrđeno djelo ali ne smije preći najveću mjeru te vrste kazne. (6) Krivično djelo koje nije obuhvaćeno produženim krivičnim djelom u pravnosnažnoj sudskoj presudi predstavlja posebno krivično djelo ili ulazi u sastav posebnog produženog krivičnog djela. (7) U sastav produženog krivičnog djela ne mogu ulaziti krivična djela izvršena nakon podizanja optužnice.
Osim navedenog krivičnog djela, te "Terorizma" "(1) Ko u cilju ozbiljnog zastrašivanja građana ili prisiljavanja organa vlasti Republike Srpske da nešto izvrše ili ne izvrše, ili u cilju ozbiljnog narušavanja ili uništavanja osnovnih ustavnih, političkih, ekonomskih ili društvenih struktura Republike Srpske, izvrši jedno od sljedećih djela koje može nanijeti ozbiljnu štetu Republici Srpskoj: 1) napad na život lica koji može prouzrokovati njegovu smrt, 2) napad na tjelesni integritet nekog lica, 3) protivpravno zatvaranje lica, držanje zatvorenog lica ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja drugom licu s ciljem da se on ili neko drugi prisili da nešto učini, ne učini ili trpi, ili uzimanje talaca." a koje generalno opisuje karakter kriminalnog klana izvršana su i druga kao : "Davanje lažnog iskaza", "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave", "Nepružanje pomoći", "Saizvršilaštvo", "Pomaganje", Povreda ravnopravnosti građana", "Udruživanje radi vršenja krivičnih djela", "Povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca", "Samovlašće", "Podstrekavanje", "Sprečavanje dokazivanja", "Nesavjestan rad u službi", "Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja", "Neprijavljivanje pripremanja krivičnog djela", "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca", "Pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela", "Navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja", "Stvaranje terorističkih grupa ili organizacija".

U ovoj krivičnoj prijavi stavljam težište na smišljeno prikrivanja krivičnih dijela, odnosno sprečavanje dokazivanja i saučesništo a vezano za više teških krivičnih dijela, od ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo 23. jula 2009. prikrivanja tog krivičnog djela, te pokušaja mog ubistva prije svega 27. septembra 2018. za šta postoje pismeni dokazi izvedeni i sadržani u predmetu osnovnog suda u Bijeljini 80 0 Pr 100636 18 Pr a druge pokušaje ubistva ovom prilikom neću isticati.
Ovom prilikom prije svega ukazujem na kršenja prava garantovana Ustavom iz člana 23 od strane više lica koja smišljeno krše to pravo i prikrivaju dokumentaciju vezano za zahtjeve koje sam pismeno predavao.
Prvenstveno se radi o smišljenom prikrivanju materijalnog dokaza ubistva "Dječjeg ruksaka" koji je uklonjen sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo a potom opran jakim hemijskim sredstvom da se uklone tragovi zločina.
Nadležno Okružno tužilaštvo u Bijeljini se pismeno oglasilo, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) da o oštećenju materijalnog dokaza i stanju u kome se nalazi "nema saznanja" jer to policija nije evidentirala a na sve moje pokušaje da dobijem odgovor da li policija o tome nešto zna ili ne, umjesto da postupi po zakonu, više puta je pokušano moje ubistvo a na kraju čak 22. maja 2019. godine poslat je službenik MUP-a u civilu da me napadne u zgradi Policijske uprave Bijeljina, pred više uniformisanih službenika, vrijeđajući me, fizički napavši, gurajući i vukući, te prijeteći ubistvom ako se ikad više vratim da tražim bilo kakva prava.
Na moje pismene zahtjeve upućene poslije toga vezano za taj napad i podstrekivanje drugih službenika od strane Dejana Minića, (27.09.2018.) a na moju štetu sa namjerom da budem doveden u životnu opasnost i ubijen, niko od nadležnih NN lica iz MUP-a nije dostavio nikakav odgovor čak ni u sudski spis "80 0 Pr 100636 18 Pr" Osnovnom sudu u Bijeljini.
To nesumljivo znači da grupa NN lica, smišljeno prikriva počinioce teških krivičnih dijela i doprinosi da sam konstantno u životnoj opasnosti jer ne znam ko je sve pripadnik mafijaškog klana te svaki susret na ulici, posebno u situaciji kada je većina prolaznika pod maskama, može biti životno opasan za mene.
Svi pokušaji mog ubistva i prikrivanja materijalnih dokaza krivičnih djela su uzrokovani ubistvom osmogodišnje devojčice Ivone Bajo u čije prikrivanje su umiješani pripadnici mafijaškog klana iz MUP-a posebno kada sam konačno 15.04.2015. preuzeo taj materijalni dokaz ubistva uz zapisnik gdje je sud konstatovao u kakvom se stanju nalazi :
"Kaiš dječjeg ruksaka koji je uklonjen sa ubijene djevojčice je dvostruko presječen - presječeni dio nedostaje a ostatak kaiša je opran jakim hemijskim sredstvom da bi se prikrilo ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje nepoznate robe u zločinačku Bobar grupu.
Odmah po prijemu tog dokaza, uputio sam pismene dopise na više mjesta, uključujući i MUP sa zahtjevom da odgovore šta o tome znaju, kako je materijalni dokaz došao u takvo stanje i umjesto da se postupi po zakonu, pripadnici mafijaškog klana su smislili plan da protiv mene pokrenu posebne istražne radnje i u tu svrhu sa sučesnikom Rajkom Čolovićem, glavnim Okružnim tužiocem u Istočnom Sarajevu lažiraju nadležnost i otvore predmet protiv mene, (RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15) kako bi prikupljali podatke o mom kretanju te angažovali kriminalce iz narko i auto mafije sa zadatkom da me likvidiraju na nekoj udaljenoj lokaciji.
NESUMNJIVA JE VEZA IZMEĐU ZAPISNIKA O PREDAJI PREDMETA KOJI SADRŽE MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA 15.04.2015. SA FALSIFIKOVANJEM NADLEŽNOSTI I MONTIRANJEM ISTRAGE PROTIV MENE, PRED NENADLEŽNIM TUŽILAŠTVOM MJESEC I PO KASNIJE, KORIŠTENJEM DOKUMENTA RJT T12 0 KTA 0000398 15.
Danas je dobro poznato da je Rajko Čolović falsifikovao nadležnost, koristeći odluku Republičkog tužilaštva kojom se moja krivična prijava dodjeljuje njima u rad a konstantno je cijelo vrijeme čak uprkos pismenim nalozima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća odbijao da mi dostavi kopiju rješenja kojom se eventualno opravdava bilo kakva istraga protiv mene.
Nije to naravno ni mogao učiniti jer takvo rješenje ne postoji i jedini njegov cilj je bio da me njegovi saučesnici ubiju i tako presjeku sve veze, svoje i njegove sa krijumčarenjima i ubistvom Ivone Bajo a koji zločin, s obzirom na posljednje događaje u svijetu je moguće i smišljeno namjerno izvršen.
Početkom 2020-te, pismeno sam obaviješten od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) da je Rajku Čoloviću odlukom vijeća prestao mandat.
To se desilo poslije više mojih pismenih pritužbi i dostavljanja dokaza o lažiranju nadležnosti od strane Rajka Čolovića te pošto sam još prošle godine došao do informacije da je na mjesto glavnog tužioca imenovana, Vukadin Anica a Čolović Rajko je imao mandat do decembra 2019-te, bilo mi je jasno da je smijenjen, upravo zbog podmuklih krivičnih dijela o kojima sam obavijestio vijeće.
Rajko Čolović naravno nije jedini umiješan u teške zločine a podsjećam da je isti godinama štitio pripadnike narko i auto mafije uključujući i grupu koja je pokušala likvidaciju Slobodana Vasiljevića.
Ta grupa je nesumnjivo učestvovala i u krijumčarenju robe na dan ubistva Ivone Bajo a saučesnici mafijaškog klana su i pripadnici MUP-a koji su učestvovali u uklanjanju materijalnog dokaza ubistva, pokušaju mog ubistva i drugim teškim krivičnim djelima...

DOKAZI - MANJI DIO

Predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zahtjev za informacije 29.01.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ČLANAK 1097

Pošto su uništili fabrike, banke, bolnice... opremili jedino policiju da brane njih i ono što su pokrali od naroda, taj recept su primjenili i ovaj put. U navodnoj "pandemiji" i u borbu protiv virusa su zatvorili građane u kućni pritvor, otežali im pristup bolnicama za bilo koju bolest kao uzrok a na "virus" poslali kordone naoružane dugim cjevima sa prstom na obaraču. NEVIĐENA GENIJALNOST, NEMA ŠTA...

POLITIČARI, VIRUSI, NARKOTICI I TESTOVI

U propratnom video prilogu, koji se sastoji iz 3 djela, pojavljuju se kao akteri prvo dva političara sa Balkana, čija imena suštinski nisu uopšte bitna jer su ovakvi skoro svi, ne samo ovdje nego u većini zemalja svijeta.
Oni su samo dobar ogledni primjer, pošto su kao manje bitni "igrači" na svjetskoj sceni i kao takvi neobaviješteni u početku sa svojim režimima a vezano za aktualne događaje oko virusa, prvo iznosili stavove da je u pitanju izmišljeni virus, odnosno najsmješniji te dijelili savjete građanima da idu u šhoping, upravo na lokacije koje su prema vijestima bile najviše pogođene zarazom.
Ali to se nije svidjelo njihovim šefovima, koji su ih i doveli na vlast te su im vrlo brzo skrenuli pažnju kako treba da se ponašaju a onda su oni promijenili ploču i zaveli zajedničkim snagama, najveći teror nad sopstvenim narodom, uveli zabrane kretanja i policijski čas pa čak i policijske dane, uz izvođenje naoružanih patrola na ulice, kakve praktično nisu viđene od drugog svjetskog rata.
Pošto su uništili fabrike, banke, bolnice... opremili jedino policiju da brane njih i ono što su pokrali od naroda, taj recept su primjenili i ovaj put. U navodnoj "pandemiji" i u borbu protiv virusa su zatvorili građane u kućni pritvor, otežali im pristup bolnicama za bilo koju bolest kao uzrok a na "virus" poslali kordone naoružane dugim cjevima sa prstom na obaraču. NEVIĐENA GENIJALNOST, NEMA ŠTA...
Onda su uslijedile drame i monodrame danima u kojima se navodno brinulo za zdravlje stanovništva, dijeli savjeti o distanciranju, ostajanju kod kuće, nošenju maski i rukavica što su i lično na svojim primjerima danima i nedeljama demonstrirali.
Sa druge strane, tih mjera i savjeta se uopšte nisu pridržavali, nego su potpuno suprotno, bukvalno 24 sata dnevno, obilazili zemlju uzduž i poprijeko, pri čemu su susretali na desetine saradnika i vjerovatno više stotina poltrona, čime su, da je opasnost od zaraze zaista postojala, mogli dovesti kompletan narod u katastrofu.
Možete biti potpuno sigurni, da je život političara zaista bio ugrožen, ne bi ih ni sa puškom mogli istjerati izvan kabineta, nego bi zauzeli prva mjesta u onom poznatom sefu o kome se od posljednjeg rata ispredaju priče.
Naravno da nije uopšte bilo potrebe da se lično sastaju jer su u danasnje vrijeme sve mogli da dogovore telefonom ili nekim drugim vidom elektronske komunikacije ali to nisu učinili, jer im nije ni bio bitan bilo kakav dogovor vezano za takozvanu pandemiju.
Morali su naravno, da se sastanu u "gluvoj sobi" a što je za one koji nisu upoznati, prostorija koja je specijalno pripremljena, zvučno izolovana u kojoj nema elektronskih, odnosno prislušnih uređaja i u koju se ulazi bez telefona.
Sve to naravno kao predostrožnost od prisluškivanja i snimanja razgovora, koji naravno treba da ostanu tajni, kako za narod tako i za njihove šefove sa svjetskog nivoa.
S obzirom da su zatvorene granice država i onemogućen im pristup bankama gdje sklonjen opljačkani novac, onda dobro dođe da se skokne makar do pobratima i bar neka sića podigne u tamošnjim bankama.
A helikopter baš dobro dođe kao zgodno sredstvo da bi se izbjegle carine i granični prelazi.
Što se same konferencije za medije tiče a koja je sadržana u prvom dijelu video priloga, može se čuti da nastavljaju sa savjetima građanima o opreznosti sa "opasnim" neprijateljem.
Međutim njih dvojica. ulaze jedan pored drugog, bez maski i bez rukavica, koje su reklamirali prethodnih dana i sedmica.
Svako ima pravo na sopstveno misljenje i neka bude oprezan, neka koristi sve mjere da bi se zaštitio ali mnogi od nas su uvjereni da je cijela priča oko virusa ranije isplanirana, smišljeno prenaduvana kako kod političara tako i medija, sve sa ciljem da se u pozadini toga obave neke druge mutne radnje.
U drugom djelu je jedan od dvojice ortaka, tokom gostovanja od skoro sat i po u kome je odgovarao na pitanja novinarke a ovaj isječak je sa samog kraja u kome se postavlja veoma neobično i nezgodno pitanje, koje je očigledno novinarka pripremila i čekala pogodan trenutak da ga postavi.
Pitanje je bilo da li se gospodin štiti, je li se testirao na prisustvo virusa i može se zaključiti da je dobro znala kako on to nije učinio te potom pita zbog čega nije.
Jedan od balkanskih vođa se začudo na jedno tako naizgled nevino pitanje vidno uznemirio i rekao da nije, nema potrebe da se testira, neće, sve u tom stilu, što se drastično razlikuje od savjeta narodu i globalne politike koja se vodi vezano za ove događaje.
Zbog čega je bilo više ovakvih sastanaka u vrijeme kad treba smanjiti kretanje i zašto nervoza oko testiranja, može se zaključiti iz trećeg djela u video prilogu.
U pitanju je isječak iz dvosatne emisije na internet video kanalu, gdje su se pominjale aktivnosti mafijaških grupa, vezano za pranje novca, šverca narkoticima, trgovinu oružjem i ljudima, te pozadini tog kriminala u šta su umiješani mnogi političari.
Jedna od tema je bila i proizvodnja narkotika, koji se dobija na monstruozan način i izjava da u stvari testovi iz Kine nisu uopšte namijenjeni za detektovanje virusa nego otkrivaju upravo taj narkotik.
Ako je to zaista istina a gospodin koji je izneo tu tvrdnju je veoma dobro informisan od strane obavještajnih službi najmoćnijih zemalja, onda je potpuno jasna nervoza ovdašnjih političara i izbjegavanje testiranja uprkos tome što je jedan od njih bio u kontaktima sa svojim kumom, koji je među prvima zaražen a takođe je nedavno objavljeno da je zaražen i jedan član njegove porodice.
I na kraju da rezimiramo kako se iz svega može zaključiti da su lokalni političari, debelo umiješani ne samo u obične kriminalne radnje i pljačku nad narodom, nego su povezani i sa najmonstruoznijim zločinima koje možete zamisliti.
Da li je to tako ili ne pokušajte sami da donesete zaključak pošto pogledate video prilog...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1096

Ustav i ljudska prava u vanrednom stanju

U članu 25 ustava koji je u ovom slučaju posebno zanimljiv navodi se da je "zajamčena sloboda misli i opredeljenja, savjesti i uvjerenja kao i javnog izražavanja mišljenja". Ovo pravo na javno izražavanje mišljenja ne može da se suspenduje ne samo za vrijeme vanrednog stanja, nego ni u eventualnom ratnom stanju ili stanju neposredne ratne opasnosti. To u praksu znači da policija, odnosno režim ne mogu nikako da zabranjuju a posebno ne mogu da kažnjavaju građane za iznesena mišljenja, bilo da se radi o usmenom razgovoru, bilo u komentarima ili objavama na društvenim mrežama...

USTAV I LJUDSKA PRAVA U VANREDNOM STANJU

U ovoj trenutnoj histeriji oko politički i medijski naduvane "pandemije" Korona virusa, na mala vrata je uvedeno vanredno stanje, zabrana kretanja i veliki udari na garantovana ljudska prava o čemu će najviše biti riječi, mada je tema mnogo složenija a obuhvata je i 5G mreža, problem migranata, vakcine, pripreme za ukidanje papirnog te uvođenje virtuelnog novca, čipovanje ljudi i slično, vezano za planove "novog svjetskog poretka".
S tim u vezi, ukazaću na nekoliko vijesti objavljenih u posljednjih oko mjesec dana te relevantne članove iz Ustava i zakona. Počinjemo sa člankom, koji kako se vidi u naslovu, sadrži riječi "virus Korona izmišljen da zaustavi privredni rast nekih zemalja". Nije uopšte toliko bitno ko je tu izjavu dao, dovoljno reći da je u pitanju premijer, odnosno predsjednik Vlade.
Ta vijest je kako se vidi objavljena 04.03.2020. i nije jedina jer je bilo a ima i danas onih koji smatraju da je u pitanju prevara, da opasnosti uopšte nema, nego je posrijedi dimna zavjesa koja treba da nas zaslijepi, dok se u pozadini odigravaju stvari koje moćnici ne želi da vidimo. Tako je recimo još nedelju dana ranije kako se vidi iz sadržaja članka od 26.02.2020. iznesen stav da je u pitanju najsmješniji virus u istoriji čovječanstva.
Ovdje nije u pitanju mišljenje nekog novinara ili slučajnih prolaznika, nego dugogodišnjeg stručnjaka iz medicine, koji je komentar dao na osnovu trenutnog stanja broja zaraženih od virusa korona u odnosu na slične primjere prethodnih godina.
Činjenica je da, ne samo da nije postojala neka veća opasnost u odnosu na prethodne godine, nego je i neshvatljivo u medijima naduvavana priča o tome, što je mnogima opravdano bilo neshvatljivo ali je malo neobično u cijeloj toj priči da se javno na TV ekranima od strane medicinskih stručnjaka i vrha države, dijele savjeti i nagovaraju ljudi da je sada najbolje otići u Italiju u šoping jer kako su čuli da će tamo biti veliki popust a što se dobro vidi u članku.
Naredna vijest na prvi pogled djeluje, kako nema nikakve veze sa prethodnim a prema datumu objavljivanja 09.03.2020. vidi se da je uslijedila neposredno poslije izjave premijera Viškovića o tome da je u pitanju izmišljeni virus a u ovoj vijesti, ministar bezbjednosti Fahrudin Radončić, kaže da njegov dogovor sa Dodikom predstavlja državnu tajnu.
Malo je neobično da ne kažem nezakonito da ministar bezbjednosti raspravlja o državnoj tajni sa osobom koja nema nikakvu funkciju u tom entitetu i kako se jasno vidi u članku kaže da je sa Dodikom riješio jedan "ekstremno riskantan bezbednosni problem".
Dalje pojašnjava da se radi o nečemu što spada u "apsolutno državnu tajnu i ekstremno važnom pitanju koje može naštetiti državnim i nacionalnim interesima" i kaže da su to riješili.
Tako dakle umjesto da o tome razgovara sa trenutnim predsjednikom ili premijerom, ministar sigurnosti se obraća Dodik Miloradu koji formalno nema nikakvu funkciju a u stvarnosti kako je ovdje poznato svi drugi koji smo na funkcijama radi isključivo po Dodikovim naredbama te je jasno i ministru Radoniću da je tako.
No to im ne daje pravo da privatno u 4 oka raspredaju o državnim tajnama i pravi planove šta dalje da rade.
Ovde je potpuno jasno da sastanak Radončića i Dodika ima direktne veze sa izjavom premijera od prije dva dana o izmišljenom virusu, odnosno najsmješnijem kako ga neki drugi tumače jer se to nije uklapalo u aktuelno stanje u svijetu i planove ranije napravljene o kojima većina političara ovdje nije tada znala ništa.
Odmah poslije sastanka Radončića i Dodika, situacija se drastično mijenja i od najsmješnijeg izmišljenog virusa, dolazimo do toga da se on, odnosima korona virus, proglašava najvećom opasnošću koja se pojavila u istoriji čovječanstva.
Ta promjena je bila munjevita i samo na nekoliko dana kako se vidi, 16.marta 2020, predsjednica Željka Cvijanović u medijima izjavljuje da će biti proglašena vanredna situacija.
Druga vijest na ovoj slici u sredini je od 28.03. 2020. i obavještava nas da je proglašeno vanredno stanje a u tekstu se pojašnjava da je narodna skupština donijela odluku o proglašenju vanrednog stanja zbog epidemiološke situacije uslijed korona virusa.
Ali mnogo prije toga pojavila se vijest u medijima još 19. marta 2020. kako se planira kažnjavanje zbog kako kažu "lažnih vijesti o korona virusu".
Taj plan je u medijima objavio poznati epidemiolog i stručnjak za viruse, Dragan Lukač koji kaže da se to odnosi na prenošenje lažnih vijesti putem sredstava javnog informisanja i društvenih mreža.
Ovo prethodno je naravno, bila mala šala, odnosno satirični komentar, jer nije u pitanju nikakav stručnjak, nego osoba koja je na poziciji ministra unutrašnjih poslova a koji kako se na slici vidi osim zakonom predviđenih kazni, uopšte se ne ustručava da kažnjava neistomišljenike i šakama.
Obavijest je pokazala da režim uopšte ne razmatra bilo kakvu borbu za zdravlje i živote građana, nego im je prioritet da unaprijed stvori strah i spriječi građane da iznose bilo kakva svoja mišljenja, koja bi se razlikovala od sada to već možemo sigurno tvrditi njihovih smišljenih laži.
Zaista je neobično da umjesto medicinskih stručnjaka o epidemijama i zdravlju priča predsjednica, ministri pa i skupština a pogotovo policija, dok su pravi stručnjaci nestali a kako je do toga došlo, pokazaće nam naredne vijesti ali predhodno ćemo obraditi temu ljudskih prava i članova iz Ustava vezano za uvođenje vanrednog stanja.
Pošto je bilo nekih komentara u medijima da je cilj uvođenja vanrednog stanja to, da uzak krug ljudi može preko predsjednika republike da donosi uredbe bez odobrenja skupštine o novim zaduženjima, možemo vidjeti da u članu 81, piše da se to može činiti za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti i to u slučaju ako narodna skupština ne može da se sastane.
Podsjetimo da niko nije iznio stav o tome da narodna skupština ne može da se sastane a do danas su već donesene neke uredbe, posebno one o kažnjavanju za navodne lažne vijesti.
Dalje se u članu 81, tačka 3, kaže da u vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti, mogu da se obustave pojedine odredbe Ustava, vezano za pojedine ljudske slobode i prava osim onih koja su navedena u članovima 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24 i 25.
I da zaključimo, kako je Ustavom predviđeno da predsjednik Republike dobiva dodatne nadležnosti u eventualnim uslovima uvođenja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti ukoliko narodna skupština ne može da se sastane. U članu 70. Ustava stoji da narodna skupština u skladu sa zakonom proglašava pod 1) ratno stanje, pod 2) neposrednu ratnu opasnost i što je u ovom slučaju najbitnije pod 3) proglašava vanredno stanje za Republiku ili dio Republike u slučaju ugrožavanja bezbjednosti ljudskih prava i sloboda i normalnog funkcionisanja državnih organa.
Iz sadržaja tačke 3 vidljivo je da je pravni osnov donošenja vanrednog stanja u ovom konkretnom slučaju vezano za korona virus, samo ugrožavanje bezbjednosti, da to nema veze sa ljudskim pravima ali je suštinski najbitnije to da je narodna skupština proglasila vanredno stanje a ne ratno stanje niti neposrednu ratnu opasnost.
To u praksi znači da predsjednica Republike, nije dobila nikakva dodatna ovlaštenja jer je iz sadržaja člana 71, vidljivo da ih dobija samo u slučajevima ako se proglasi ratno stanje ili neposredna ratna opasnost i to pod uslovom da narodna skupština ne može da se sastane.
Pravno gledano, vidi se da je grupica ljudi iz vrha režima, ovim praktično izvršila državni udar.
Ne ulazeći uopšte u to da li je priča o koronavirusu i pandemiji izmišljena ili prenaduvana, odnosno da li je stvarna, činjenica je da su svojom glasačkom mašinerijom uveli vanredno stanje opisano u tački 3 a hoće da primjenjuju i već su u nekoliko navrata primijenili ovlaštenja koja su Ustavom predviđena samo za situaciju predviđenu tačkama 1 i 2, koje se odnose na ratno stanje ili neposrednu ratnu opasnost.
Ministarstvo sigurnosti, Sipa i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, već sada može početi sa aktivnostima i istražnim radnjama, protiv ove kriminalne grupe koja je suspendovala Ustav i zakone te prigrabila ovlaštenja na koja nemaju nikakvo pravo a ustavni sud bi morao po službenoj dužnosti ili na inicijativu ovlaštenih organa da se odredi o uvođenju vanrednog stanja i posljedicama te odluke, prvenstveno o primjeni ovlaštenja koja su vezana samo za proglašenje ratne opasnosti a nikako za vanredno stanje koje je formalno uvedeno.
Vezano za prava garantovana Ustavom iz svega je vidljivo da se u slučaju uvođenja vanrednog stanja, nijedno od njih ne može ukinuti ali da vidimo prvo ona koja moraju ostati čak i u ratnom stanju. U članu 23, piše da je zabranjeno korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja.
Taj član na slici nije uokviren jer može da se suspenduje za vrijeme ratnog stanja, što u praksi znači da će policija špijunirati građane odnosno danas već ih špijunira.
Crvenim pravougaonikom su označeni članovi 24 i 25 koji se ni u kom slučaju ne mogu suspendovati a u članu 24 stoji da je stan nepovrediv, što znači da niko ne može vanredno bez pravosnažnog rješenja, dolaziti u stan, upadati i provaljivati ni u vanrednom stanju a što se pokušavalo predstaviti da je moguće.
I sad dolazimo do člana 25, koji je u ovom slučaju posebno zanimljiv a u njemu piše da je "zajamčena sloboda misli i opredeljenja, savjesti i uvjerenja kao i javnog izražavanja mišljenja".
Ovo pravo na javno izražavanje mišljenja dakle, ne može da se suspenduje ne samo za vrijeme vanrednog stanja, nego ni u eventualnom ratnom stanju ili stanju neposredne ratne opasnosti.
To u praksu znači da policija odnosno režim ne mogu nikako da zabranjuju a posebno ne mogu da kažnjavaju građane za iznesena mišljenja, bilo da se radi usmenom razgovoru, bilo u komentarima ili objavama na društvenim mrežama.
Ovo je veoma bitno da narod zna, ukoliko se desi da ih policija optuži za iznošenje navodnih lažnih vijesti i treba da se od tih optužbi brane pred sudom.
Većina građana ne zna kakva su prava garantovana Ustavom a nažalost ne znaju to ni mnogi pripadnici policije i kada se sve rezimira, jasno je da iako nema zakonskog osnova za kažnjavanje, mnogi građani će izbjegavati bilo kakve komentare u strahu da će biti kažnjeni, što je glavni cilj i prioritet režima, kako bi bez smetnji mogli plasirati svoje pripremljene laži.
Na narednoj slici, prikazani su članovi iz Ustava od broja 10 do broja 17.
Nijedan od ovih članova ne može biti suspendovan prilikom vanrednog stanja a samo članovi 12 i 16, koji su obilježeni slovom `X` odnosno prekriženi na ovoj slici, mogu da se suspenduju prilikom ratnog stanja ili stanja neposredne ratne opasnosti.
Korisno je da se svi upoznaju sa pravima garantovanim Ustavom u ovim članovima a ovdje su pravogaonicima uokvirena prava i to od člana 10, gdje stoji da su "građani Republike ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki pred zakonom i uživaju istu pravnu zaštitu, bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, rođenje, obrazovanje, imovinsko stanje, političko i drugo uvjerenje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo".
Članom 14. se garantuje "da niko ne smije biti podvrgnut mučenju, svirepom nehumanom i ponižavajućem postupku ili kažnjavanju. Zabranjeno je i kažnjivo svako iznuđivanje priznanja izjava, zabranjeno je na bilo kom licu bez njegovog pristanka, vršiti medicinske i druge naučne oglede a ovo je posebno važno da znate ukoliko uskoro bude pokušana, prisilna vakcinacija nad narodom.
Niko dakle bez vašeg izričitog pristanka ne može da vas vakciniše pa čak ni da vas liječi i naravno ne može da eksperimentiše na vama kao zamorcima ukoliko vi to sami ne prihvatite dobrovoljno.
U članu 17 je propisano da svako ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanese službeno lice ili državni organ, odnosno organizacije koja vrši javna ovlašćenja. Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrđena prava.
Ovdje je dakle važno da svako kome je nanesena šteta, ima pravo, (kada padne ovaj mafijaški režim) da pred sudom traži materijalnu nadoknadu od države a takođe je bitno to da svaki pojedinac je krivično odgovoran za bilo kakvo kršenje zakona, ustava i garantovanih prava te protiv njega treba podnijeti krivične prijave za šta će odgovarati u krivičnom postupku gdje su predviđene zatvorske kazne.
Ovo naravno nije prvi put da policija odnosno režim pokušavaju da brutalno gaze garantovana prava a sada podsjećam samo na nezakonitu zabranu okupljanja građanima, vezano za opravdane proteste zbog smišljenog prikrivanja ubistva Davida Dragičevića.
Pripadnici policije su pokušali proturiti laži da je za svako okupljanje potrebno njima podnijeti zahtjev da bi oni znali unaprijed šta se priprema i manipulisali sa svojim kontra protestima i praktično takođe pribavljaju sebi prava i ovlaštenja koja nemaju.
To se dobro vidi iz člana 30 Ustava, gdje piše da građani imaju pravo na mirno okupljanje i javni protest, sloboda okupljanja može se zakonom ograničiti samo radi zaštite bezbjednosti ljudi i imovine.
Možemo reći da je zabrana okupljanja u vrijeme eventualne opasnosti od zaraze opravdana no više je nego jasno da u takvim situacijama niko normalan nebi ni učestvovao u nekim skupovima kad prijeti opasnost da će se zaraziti pa čak i umrijeti.
Ali u normalnim uslovima u zakonu o javnim okupljanjima u članu 30, jasno je napisano, stav "1) Drugi javni skupovi su okupljanja građana, čija je svrha ostvarivanje državnih, vjerskih, humanitarnih, kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih interesa, koja nemaju za cilj ostvarenje prihoda i ne prijavljuju se.
Opšte je poznato da su policija i režim zaveli teror svojim lažima i progonili građane sprečavajući čak da sjede na klupama a tek godinu dana kasnije je pred sudom u više postupka pokazano da je sve bilo potpuno nezakonito i da građani nisu učinili nikakve prekršaje.
To brutalno prisvajanje ovlašćenja na koja nemaju pravo, režim i policija čine i sada na mnogo višem nivou, jer praktično hoće da svaki građanin od njih mora tražiti dozvolu, ne samo da ode u neki drugi grad, na rijeku, u šumu... nego bez dozvole ne može da izađe iz dvorišta i to je ono što bi oni željeli.
Za to vrijeme, dok je narod zatvoren u kućama, pripadnici mafije mogu nesmetano da nastave svoje poslove, mogu da transportuju migrante, da se namještaju tenderi a nije zanemarivo ni montiranje 5G mreže, koja je obavezna za sve države članice NATO pakta, odnosno one koje sarađuju sa NATO paktom a poznato je koliko je bilo tokom prethodne godine sastanaka i natezanja oko sporazuma koji je na kraju potpisan i poslat a sada dolazi na naplatu.
Svjedoci smo svakodnevnih vijesti o broju preminulih kako kažu od virusa" korona" a radi se o osobama čiji je prosjek starosti oko 80 godina te je jasno da bi svako od njih u tom životnom dobu preminuo sa ili bez korone.
Sa druge strane a što je posebno važno marginalizovane su vijesti vezane za glavnog zdravstveno sanitarnog inspektora Desimira Miljića.
Taj gospodin je prema svom položaju i stručnom znanju, morao da upravlja i rukovodi ovom situacijom, vezanom za pandemiju, da predlaže mjere, izdaje naredbe a kako se vidi 11.03.2020 je imao zvaničan intervju na državnoj televiziji.
Gospodin je takođe učestvovao na sastanku sa političkim vrhom a u svom obraćanju javnosti, nema nikakvih naznaka o nekoj velikoj opasnosti i vanrednim mjerama.
Samo dva dana kasnije 13.03.2020. u medijima se pojavila vijest pod naslovom "Glavni republički zdravstveni sanitarni inspektor Desimir Miljić ubio se danas u Banjaluci".
Iz daljnjeg teksta se vidi da je beživotno tijelo gospodina Miljića, pronađeno obješeno u blizini rijeke Vrbas a onda se ponovo insinuira da se gospodin "ubio" i dodaje "u vrijeme sve aktuelnijih priča o virusu korona".
Ovdje je neko sebi dakle, dao za pravo da kvalifikuje slučaj bez ikakve istrage, iako postoji realna mogućnost da je gospodin ubijen a onda se to predstavlja kao samoubistvo.
Svjedoci smo danas da se praktično svaka smrt objavljuje kao smrt od korone bez obzira da li je u pitanju neka druga bolest ili prirodna smrt a ako je neko zaista stradao od korone onda je to upravo gospodin Miljić, samo je preciznije reći da je stradao zbog korona zavjere.
Takav stručnjak je nesporno znao, šta je virus, šta je zaraza, šta je epidemija, šta je pandemija i nisu mogli neki diletanti, nametati mu svoje stavove i naravno u vanrednom stanju koje su planirali ne bi mogli da rade šta žele a sada kada gospodina više nema, ovom situacijom gdje su potrebni medicinski stručnjaci, upravljaju kriminalci koji su u godinama iza nas uništili i opljačkali sve što im je došlo pod ruku, uključujući robne rezerve i banke.
Zaista je sramno da se opisuju i u prvi plan stavljaju vijesti o smrti stogodišnjaka u svijetu a gospodin Desimir Miljić se ne pominje ni od strane medija, ni policije niti bilo koga iz tzv. vlasti.
Što se njih tiče, izgleda da im je dovoljno ono što su napisali na kraju članka, kako je prijavljeno "samoubistvo" čime su oni što se njih tiče očito "riješili" slučaj.
Dobro nisu ispričali kako se nesretni gospodin, prethodno potukao, opljačkao neku kuću pa potom izvršio samoubistvo.
Toliko o policiji kao dijelu režima pa da podsjetimo malo i na aktivnosti predsjednice a u ovom članku se vidi iz naslova da "Premijerka Cvijanović laže - snimak dva papka je autentičan".
U pitanju je dobro poznata afera, odnosno kriminal u kome je učestvovala današnja predsjednica uz naravno saučesnike iz vrha režima, kada su novcem građana kupovali narodne poslanike da bi glasali za njihove kriminalne zakone i omogućili nastavak pljačke.
Slijedi podsjećanje na bezobrazluk, laži i razbojništvo policije i režima, kroz članak iz 2018-te, sa naslovom "Dragičević se potukao sa 3 lica opljačkao kuću i sa mosta skočio u rijeku".
Danas je poznato da su ovo bile gnusne laži i sad zvanično se vodi istraga protiv NN lica za ubistvo a kompletna policija je angažovana da spriječi istragu i teroriše građane koji zahtijevaju da se pronađu ubice i nalogodavci ovog zločina.
Istorijat razbojništva, policije i režima seže daleko u prošlost a to se može vidjeti iz ovog članka gdje u naslovu piše "Vukeliću su prijetili u MUP-u ispred kojeg je i ubijen".
Milan Vukelić je raznesen eksplozivom 2007. godine a neposredno prije toga je načinjen video snimak u kome opisuje kako je pozvan u policiju, gdje mu je prijećeno na najbrutalniji način.
I za kraj, podsjećanje na aktivnosti, zvanično vrhovnog vođe mafije, Dodik Milorada, koji je 30. oktobra, javno objelodanio formiranje crne knjige.
U tom javnom obraćanju za šta postoji i video snimak, Dodik u stilu šefova narko kartela, kaže da će uspostaviti "crnu knjigu" u kojoj će biti upisani svi oni, koji su im načinili štetu a onda će preko njihovih ljudi u institucijama da vode borbu protiv tih imena i na kraju dodaje svojim poslušnicima to moraju da urade.
Ono što je jasno je da im je Milan Vukelić smetao a smetao bi im i glavni zdravstveno - sanitarni inspektor da je ostao na toj poziciji i mnogi drugi koji su u prethodnim godinama izgubili život a da se nije razjasnilo, ko su ubice i nalogodavci, odnosno pokušalo se predstaviti da su u pitanju zadesne smrti ili samoubistva.
I to su osobe, odnosno neke od onih, koji danas žele da imaju potpunu kontrolu nad narodom, otimajući garantovana prava a sebi prisvajajući ovlaštenja za koja nemaju ustavnu i zakonsku osnovu.
Mi dakle, i ne samo mi, nego mnoge zemlje, nemaju državu, nego mafijaški kartel koji je godinama pljačka narod a sada želi od građana da napravi robove, dio da pobije ili da sami umru od gladi.
Ali neće to ići tako lako kako su zamislili a za kraj da vam kažem:
Koliko god da se neko od vas osjeća usamljen, ugrožen i da mu je teško, vjerujte da je većini političara mnogo teže nego vama, jer iako imaju ovdje vrijedne nekretnine i mnogo novca, većina onoga što su pokrali je u stranim bankama a sada ni oni ne mogu izvan države a kad bi i mogli, nemaju pristup tom novcu a vjerovatno nikada više neće ni doći do njega.
I to je po svoj prilici najveći razlog zbog čega sprovode ovakve mjere, jer se nadaju da će im njihovi gospodari dozvoliti da podignu ono što su opljačkali od naroda...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1095

NIJE MI BITNO I NEĆU INSISTIRATI NA ODGOVORNOSTI PRIPADNIKA SUDSKE POLICIJE NEGO ŽELIM RAZOTKRITI KRIMINALNI KLAN KOJI JE UBIO OSMOGODIŠNJU DJEVOJČICU IVONU BAJO, NO AKO SP NASTAVI DA IM PRUŽA PODRŠKU, UPOZORAVAM SVE DA JE SAUČESNIK U PRIKRIVANJU UBISTVA JEDNAKO ODGOVORAN KAO I UBICA...

Veza predmeti : KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp, T15 0 KT 0002365 10, T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS, 80 0 Pr 100636 18 Pr, T13-KTN 00 14576 12 i T14 0 KTA 0007449 12...

Na osnovu člana "Jednakost u postupanju" ZKP-u, prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.", te Zakona o krivičnom postupku i Zakona o slobudi pristupa informacijama.
U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava tražim od Sudske policije RS da mi uruči sve informacije i kopije dokumentacije i materijala te podnosim :

UPOZORENJE I ZAHTJEV KOMANDI SUDSKE POLICIJE

Napomena: Osim navedenih članova vezanih za temu, prilažem i dio dokumentacije, (iz koje se vidi djelovanje pripadnika terorističke organizacije) koja je takođe i važan dokazni materijal a popis priloga je na dnu. S obzirom na aktuelno stanje i eventualnu opasnost od širenja zaraze, ovaj zahtjev ću poslati u elektronskom obliku i tražim da mi odgovori i eventualni propratni dokumenti takođe budu poslati na navedeni mejl. Takođe ističem da je proteklih godina bilo angažovano više kriminalnih grupa kojima su dirigovali pripadnici terorističke grupe instalirani unutar MUP-a i tužilašatva i sudske policije, koji su pokušavali više puta da me ubiju a nastavljaju sa prijetnjama i dalje, te s obzirom da se trenutno veliki broj lica kreće maskiran, time je opasnost po moju sigurnost i život utoliko veća a za to odgovornost snosi i Sudska policija Republike Srpske koji godinama falsifikuje dokumentaciju, lažno svjedoči pred sudom, prikriva dokaze krivičnih djela i izvršioce zločina, krši zakone, ustav i garantovana prava a pomaže kriminalce u svojim redovima.
1) Zahtjevam da mi se na navedeni mejl pošalju kopije svih zabilješki i drugih dokumenata koje je Sudka policija RS sačinila, vezano za mene, od 01.06.2015. kada je pripadnik mafije Čolović Rajko, formirao predmet protiv mene i pokrenuo "posebne istražne radnje" lažirajući nadležnost tužilaštva u Istočnom Sarajevu a zbog čega mu je prije godinu dana, VSTV prekinulo mandat.
2) Zahtjevam da mi odgovorite, da li su službenici sudske policije, Jelačić Srebrenko, Petričević Dragiša i Radić Dragan, obavjestili komandu SP, odnosno načelnika ili osobu koja je 27.09.2018. vršila komandnu funkciju, da sam više puta zahtijevao hitnu pomoć zbog tegoba sa disanjem uzrokovanih alergijom na polen ambrozije.
3) Ukoliko to nisu učinili, izvršili su krivično djelo koje sam dokazao pred sudom i dio je zapisnika, predmeta 80 0 Pr 100636 18 Pr a ako jesu, odgovorite mi da li je odluku da se ne pozove hitna pomoć i izložim opasnosti po život, doneo neko iz komande SP ili je taj kriminal izvršen pod uticajem Čolović Rajka ili neke druge osobe.
OBRAZLOŽENJE
Ukoliko Sudska policija Republike Srpske ne odgovori na ove zahtjeve, time neće postati saučesnik u teškim krivičnim djelima, jer je već sad učesnik i saučesnik u svemu navedenom i mnogim drugim zločinima a eventualna nova kršenja zakona i krivična djela, prikrivanje pripadnika mafije u uslovima vanrednog stanja, bila bi utoliko teža. Ovo je samo prilika da se časni i profesionalni pripadnici SPRS, odvoje od pripadnika terorističke organizacije i prestanu da im pružaju pomoć i podršku te će kopija ovog zahtjeva biti istovremeno dostavljena Predsjedniku Vrhvnog suda RS, Sipi i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje je već dobilo više prijava i dokaza o ovom kriminalu te se o tome vode istrage.
Napominjem da je jedan od pripadnika terorističke organizacije, glavni okružni tužilac Rajko Čolović, poslije mojih dopisa na više adresa smijenjen sa te pozicije, odnosno kako sam obavješten dopisom "UDT DI 009312 19 od 27.01.2020." od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, njihovom odlukom mu je prestao mandat još prije godinu dana, (imenovana Vukadin Anica) a Čolović je inače 2013-te, bio imenovan do decembra 2019 te je potpuno jasno da je smjenjen da ne bi uticao na događeje i da bi tužilaštvo moglo bez pristrasnosti voditi istragu o njegovim zločinima. Veoma je bitno ustanoviti kakva je njegova uloga u svim radnjama koje sam pomenuo i da li je on ili neko drugi tražio od pripadnika SPRS i MUP-a da čine teška krivična djela.
Podsjećam da sam još u oktobru 2018-te, tražio od komande sudske policije, kopiju zabilješke sačinjene 27.09.2018. a što ste odbili da mi dostavite sa lažnim izgovorom da je ta zabilješka sastavni dio krivičnog spisa i da samo sud može narediti njenu dostavu.
To je naravno i ponavljam, bila obična laž, jer prije svega ta zabilješka nije sastavni dio nijednog krivičnog spisa a osim toga je sud sačinio dokument u kome jasno stoji da imam pravo uvida u sve dokumente, koji mi mogu ići u prilog a što nije ništa specijalno nego je pravo garantovano i predviđeno zakonom.
Pravi razlog zbog čega ste prekršili zakon je to što je sudska policija, smišljeno lažirala činjenični opis i što je najvažnije u svom dokumentu "Zabilješka SP 1774/18 od 27.09.2018." prikrila činjenicu da me je presrela i lažima pokušala ugurati u vozilo, iako uz sebe uopšte nisu imali naredbu za moje dovođenje.
To je očigledno dokazano pred sudom a vidljivo i iz dokaza "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." gdje se pokušalo sa sakrivanjem imena pripadnika MUP-a ali su svi razotkriveni pred sudom.
Svjedok Jelačić je čak pred sudom, (80 0 Pr 100636 18 Pr) izjavio da naredba koja mu je predočena nije uopšte ona po kojoj su postupali, što izaziva osnovanu sumnju da je pojedinim pripadnicima sudske policije pokazivan nekakav falsifikat a sve u pokušaju da se prikrije činjenica da je kriminalac Rajko Čolović, lažirao nadležnost Tužilaštva u Istočnom Sarajevu sa namjerom da pripremi moju likvidaciju.
Osim toga sam pred sudom u Bijeljini, razotkrio i druge smišljene laži pripadnika sudske policije, kao i krivična djela, uključujući falsifikovanje potpisa drugih osoba te što je u ovom slučaju najbitnije, smišljeno zločinačko odbijanje ukazivanja Hitne pomoći, koju sam tražio više puta, zbog teških tegoba uzrokovanim polenom ambrozije.
Pripadnik sudske policije je čak priznao i taj detalj, odnosno da je čuo kako tražim hitnu pomoć u policijskoj stanici a onda je slagao da nije čuo kako to tražim kasnije i od sudske policije u njihovom vozilu, cjelo vrijeme dok su stajali pred zgradom suda u Bijeljini.
Pošto sam vrlo jasno pitao, jesu li prenijeli moj zahtjev načelniku Borovčanin Danku a oni su ćutali, bilo je potpuno jasno da jesu a ostaje samo da se ustanovi je li načelnik Borovčanin Danko, samoinicijativno odlučio i naredio da mi se ne ukazuje hitna pomoć i time ugrozio moj život, želeći da što prije budem odveden kao meta timu plaćenih ubica ili je njemu takav nalog došao od nekog kriminalca iz Istočnog Sarajeva.
Na kraju podvlačim ponovo da ukoliko mi ne bude odgovoreno na jasno postavljena pitanja, komanda sudske policije neće postati saučesnik u krivičnim djelima jer je sudska policija već odavno učesnik i saučesnik ne samo u ovim nego i u drugim brojnim zločinima a o svemu će biti obaviješteno i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, odnosno Sipa ali na robiju neće i ne može ići SP, nego krivično i komandno odgovorna lica.
Ovo je samo prilika da se časni i profesionalni pripadnici sudske policije, ako takvih uopšte ima u komandi, distanciraju od kriminalaca koji su izvršili više teških krivičnih dijela uz želju da me ubiju a pošto već godinama pokušavaju prikriti ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom šverca narkotika mafijaške mreže sa područja Istočnog Sarajeva u zločinačku Bobar grupu.
Da nije sve kriminalno u sudskoj policiji, pokazuje način da koji su reagovala sva tri službenika 27.09.2018. jer ne samo da im je očito bilo neprijatno izvršavati nezakonite i nehumane radnje, nego je gospodin Radić Dragan, na moju molbu da uzme moj novac i da mi kupi bocu vode, to učinio, plativši svojim novcem a što mi je pomoglo da olakšam tegobe i preživim transport.
NIJE MI BITNO I NEĆU INSISTIRATI NA ODGOVORNOSTI PRIPADNIKA SUDSKE POLICIJE NEGO ŽELIM RAZOTKRITI KRIMINALNI KLAN KOJI JE UBIO OSMOGODIŠNJU DJEVOJČICU IVONU BAJO, NO AKO SP NASTAVI DA IM PRUŽA PODRŠKU, UPOZORAVAM SVE DA JE SAUČESNIK U PRIKRIVANJU UBISTVA JEDNAKO ODGOVORAN KAO I UBICA...

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Ministarstvo sigurnosti od 22.11.2019.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1094

Umjesto da otkriju ime slubenika i postupe u skladu sa ZKP-u, pripadnici MUP-a su prikrivali dokaze i asistirali u pokušajima mog ubistva i višegodišnjim lažima i falsifikovanjma dokumenata pripremanih za prekršajne postupke kojima su me htjeli zastrašiti a kada to nije uspjelo i ubiti u sadejstvu sa auto i narko mafijaškim klanovima iz Istočnog Sarajeva pod kontrolom i zaštitom Rajka Čolovića...

MUP-U REPUBLIKE SRPSKE / PU BIJELJINA / VLADI RS


Veza predmeti : KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp, T15 0 KT 0002365 10, T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS, 80 0 Pr 100636 18 Pr, T13-KTN 00 14576 12 i T14 0 KTA 0007449 12...

JAVNO UPOZORENJE PRIPADNICIMA MUP-A DA PREKINU POMAGATI KRIMINALNE KLANOVE

Napomena: Osim Navedenih članova vezanih za temu, prilažem i dio dokumentacije iz koje se vidi djelovanje pripadnika terorističke organizacije, koja je takođe i važan dokazni materijal a popis priloga je na dnu. S obzirom na aktuelno stanje i eventualnu opasnost od širenja zaraze, ovaj zahtjev ću poslati u elektronskom obliku i tražim da mi odgovori i eventualni propratni dokumenti takođe budu poslati na navedeni mejl. Takođe ističem da je proteklih godina bilo angažovano više kriminalnih grupa kojima su dirigovali pripadnici terorističke grupe instalirani unutar MUP-a i tužilašatva, koji su pokušavali više puta da me ubiju a nastavljaju sa prijetnjama i dalje, te s obzirom da se trenutno veliki broj lica kreće maskiran, time je opasnost po moju sigurnost i život utoliko veća a za to je odgovoran isključivo MUP Republike Srpske koji godinama prikriva dokumentacija, krši zakone, ustav i garantovana prava a pomaže zločince u svojim redovima.
Ukoliko Policijska uprava Bijeljina, odnosno MUP Republike Srpske ne odgovori na ove zahtjeve, time neće postati saučesnik u teškim krivičnim djelima, jer je MUP već sad učesnik i saučesnik u svemu navedenom i mnogim drugim zločinima a eventualna nova kršenja zakona i krivična djela, prikrivanje pripadnika mafije u uslovima vanredne situacije a očekuje se i vanredno stanje, bila bi utoliko teža. Ovo je samo prilika da se časni i profesionalni pripadnici MUP-a, odvoje od pripadnika terorističke organizacije i prestanu da im pružaju pomoć i podršku te će kopija ovog zahtjeva biti istovremeno dostavljena Sipi i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje je već dobilo više prijava i dokaza o ovom kriminalu te se o tome vode istrage.
Napominjem da je jedan od pripadnika terorističke organizacije, glavni okružni tužilac Rajko Čolović, poslije mojih dopisa na više adresa smijenjen sa te pozicije, odnosno kako sam obavješten dopisom "UDT DI 009312 19 od 27.01.2020." od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, njihovom odlukom mu je prestao mandat još prije godinu dana, (imenovana Vukadin Anica) a Čolović je inače 2013-te, bio imenovan do decembra 2019 te je potpuno jasno da je smjenjen da ne bi uticao na događeje i da bi tužilaštvo moglo bez pristrasnosti voditi istragu o njegovim zločinima. Veoma je bitno ustanoviti kakva je njegova uloga u svim radnjama koje sam pomenuo i da li je on ili neko drugi tražio od pripadnika MUP-a da čine teška krivična djela.
Osim što je nesporno da je smišljeno lažirao nadležnost, postoji velika vjerovatnoća da je i falsifikovao potpis drugog pripadnika tužilaštva na dokumentaciji, koja je potom korištena kao sredstvo za pripreme mogu ubistva. Sve to iz razloga jer sam otkrio sve detalje o ubistvu i prikrivanju ubistva Ivone Bajo, koje se desilo prilikom šverca narkotika sa područja Istočnog Sarajeva u Bobar grupu i druge destinacije. Rajko Čolović je godinama štitio mafijaške klanove, koji su se na tom području bavili krađama automobila, krijumčarenje narkotika, premlaćivanjima i likvidacijama, uključujući i kriminalnu grupu koja je nedugo poslije njegove smjene uhapšena nakon pokušaja ubistva Slobodana Vasiljevića.
U nastavku ponavljam tačke iz zahtjeva predatog 29.01.2018. na koji mi nikada nije odgovoreno, nego je MUP, pružao podršku pripadnicima terorističke organizacije narednih godinu dana u pokušajima da me ubiju, dojavljujići im moje kretanje i polžaj čak i 12.03.2018. kada je zakazan susret u prostorijama PU Bijeljina te mi g. Radenko Knežević, obećao dostaviti tražene dgovore i materijal u narednih 7 dana. Umjesto toga javljeno je kriminalcu Borovčanin Danku, koji je vrlo dobro znao da je nadležnost u predmetu iz Istočnog Sarajeva lažirana te poslao troje sudskih policajaca bez pisnmene naredbe da me presretnu. To je učinjeno i 27.09.2018. ali je Borovčanin lažno opisao događaje i prećutao da je poslao službenike bez pismene naredbe kako bi podaci o lažiranju nadležnosti i pripremama za moje ubistvo bilo sakriveni od službenika.
Uvidom u dokaz "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." izveden pred sudom, vidljivo je da je Borovčanin naredio podređenima da lažiraju činjenično stanje koje se razlikije od opisa PS Bijeljina II o istom događaju. No zbog tih "neplaniranih" detalja, grupa za likvidaciju se razišla te me je oko 16:45, dana 27.09.2018. na Sokocu presreo samo jedan od njih koji je ostavljen da osmatra i budući da ih nije bilo bar trojica nije se usudio da me napadne.
Ova pitanja iz Zahtjeva od 29.01.2018. se djelom preklapaju sa već opisanim temama u tački A a da je u skladu sa zakonom na vrijeme odgovoreno na njih ne bi ni došlo do više događaja u 2018-toj i 2019-toj u kojima su izvršavana krivična djela od strane pripadnika MUP-a, uključujući napad i prijetnje ubistvom poslije čaga sam ustanovio ime slubenika traženo u tački 8 te ga dostavio tužilaštvu. Važno je istaći da umjesto da otkriju ime slubenika i postupe u skladu sa ZKP-u, pripadnici MUP-a su prikrivali dokaze i asistirali u pokušajima mog ubistva i višegodišnjim lažima i falsifikovanjma dokumenata pripremanih za prekršajne postupke kojima su me htjeli zastrašiti a kada to nije uspjelo i ubiti u sadejstvu sa auto i narko mafijaškim klanovima iz Istočnog Sarajeva pod kontrolom i zaštitom Rajka Čolovića. Koliko dugo MUP RS smišljeno prikriva ubistvo osmogodišnje djevojčice i druga teška krivična djela uključujući pljačku milijardi evra preko Bobar grupe, najbolje pokazuje "Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011." koji je predat prije skoro 10 godina a još od 2010-te, teroristička organizacija neprekidno pokušava da me "zadesno" ubije odnosno da likvidaciju predstavi kao "zadesnu" smrt.

B) 1) Zahtijevam kopiju kompletne dokumentacije koju je MUP prikupljao o meni po bilo kom osnovu počev od lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti,(KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp) pa sve do istražnih radnji zbog navodne povrede ugleda suda po kojoj je podignuta optužnica i potvrđena 07.07.2017. sve do danas.
2) Tražim da mi dostavite kopiju naredbe o nadzoru moga kretanja neposredno poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti, (KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp) do pretresa prostorija i poslije pretresa prostorija.
3) Ko je, (imenom i prezimenom) izdao naredbu da budem praćen 24 sata dnevno poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti.
4) Da li su me osobe Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad, (Službena zabilješka 10-02/3-230-8/10) lažno prijavili kao pripadnici OT Bijeljina ili su nastupili u svojstvu građana.
5) Da li je za moje praćenje bio angažovan policajac Torbica Milo s obzirom da je u Prekršajnom predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr izjavio kako me zna tek iz tog predmeta.
6) Ko je tokom mog nadziranja koristio vozilo registarskih tablica "729-M-117" i da li je u pitanju službeno ili privatno vozilo.
7) Gdje je tokom 5 dana od oduzimanja do predaje u sudski depo bio smješten računar Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji mi je odnesen po naredbi 12 0 K 001162 10 Kpp i koje su osobe iz MUP-a imale pristup računaru.
8) Da li je MUP zatekao dječji ruksak skinut sa ubijene Ivone Bajo presječenog kaiša opranog hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva, (Zahtjev za deponovanje 10-02/3.2-230-662/09 od 01.09.2009.) ili su pripadnici MUP-a oprali kaiš te o tome nisu htjeli izvijestiti tužilaštvo i ko je osoba koja je potpisala taj zatjev a isti je na dokumentu nečitak.

Koristim priliku da pripadnicima MUP-a koji nisu članovi mafije i pripadnicima tužilaštava skrenem pažnju da je osoba koja je najstručnija i koja bi da je živa logično trebalo da nadzire radnje i izdaje naredbe u vanrednom stanju uzrokovanom opasnosti od epidemije, glavni zdravstveni inspektor, Desimir Miljić, pronađen obješen 1-2 dana, poslije sastanka sa pripadnicima vlade, predsjednikom RS i predstavnikom RS u predsjedništvu BIH. Osnovano sumnjam da je isti ubijen kako bi pripadnici mafije inscenirali naredne događaje koje pomenuti stručnjak ne bi dozvolio a sada su drugi, nezakonito i nelegalno preuzeli kontrolu u oblasti o kojoj nemaju pojma ali imaju interese da prikriju svoje ranije zločine...

PRILOZI

Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.

Potpisi i pečati
Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.
Ministarstvo sigurnosti od 22.11.2019.
Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011.
Otpust iz bolnice 17.12.2012.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1093

DA LI ĆE MUP RS, POSTUPATI PREMA ODREDBAMA USTAVA I ZAKONA ILI PREMA ODREDBAMA CRNE KNJIGE KOJU SU ŠEFOVI MAFIJE JAVNO PREDSTAVILI GRAĐANIMA A KOJA JE USMENO NA SNAZI NEPREKIDNO OD RATA DO DANAS A ŠTO JE NESUMNJIVO DIREKTNA NAREDBA "NJIHOVIM" LJUDIMA U "INSTITUCIJAMA" DA UČESTVUJU U PRIPREMAMA KRIVIČNIH DJELA I DIREKTNIM EGZEKUCIJAMA, PLJAČKAMA, PRIJETNJAMA, FALSIFIKATIMA ITD...


MUP-U REPUBLIKE SRPSKE / PU BIJELJINA / VLADI RS

Veza predmeti : KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp, T15 0 KT 0002365 10, T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS, 80 0 Pr 100636 18 Pr, T13-KTN 00 14576 12 i T14 0 KTA 0007449 12...

Na osnovu člana "Jednakost u postupanju" ZKP-u, prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." 27 "Naučno, kulturno i umjetničko stvaranje je slobodno. Zajamčena je zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva i Zakona o slobudi pristupa informacijama.
U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava tražim od MUP-a RS da mi uruči sve informacije i kopije dokumentacije i materijala koji je prikupljan o meni po bilo kom osnovu te podnosim :

ZAHTJEV MUPU I VLADI RS

Napomena: Osim Navedenih članova vezanih za temu, prilažem i dio dokumentacije iz koje se vidi djelovanje pripadnika terorističke organizacije, koja je takođe i važan dokazni materijal a popis priloga je na dnu. S obzirom na aktuelno stanje i eventualnu opasnost od širenja zaraze, ovaj zahtjev ću poslati u elektronskom obliku i tražim da mi odgovori i eventualni propratni dokumenti takođe budu poslati na navedeni mejl. Takođe ističem da je proteklih godina bilo angažovano više kriminalnih grupa kojima su dirigovali pripadnici terorističke grupe instalirani unutar MUP-a i tužilašatva, koji su pokušavali više puta da me ubiju a nastavljaju sa prijetnjama i dalje, te s obzirom da se trenutno veliki broj lica kreće maskiran, time je opasnost po moju sigurnost i život utoliko veća a za to je odgovoran isključivo MUP Republike Srpske koji godinama prikriva dokumentacija, krši zakone, ustav i garantovana prava a pomaže zločince u svojim redovima.
A) 1. Da li Policijska uprava Bijeljina, Uprava kriminalističke policije, odnosno MUP Republike Srpske ima saznanja, kako je došlo do presjecanja kaiša dječijeg ruksaka Ivone Bajo, koji je materijalni dokaz ubistva. Da li je MUP uopšte utvrdio da je kaiš na materijalnom dokazu dvostruko presječen, kako je presječen i čime, gdje je nestao odsječeni dio, ko je taj materijalni dokaz skinuo sa ubijene djevojčice, ko je i zašto ostatak kaiša oprao jakim hemijskim sredstvo kako bi uklonio stranu materiju sa njega, kao što su ulje ili mast sa kamiona koji je pobjegao sa lica mjesta. Da li su službenici MUP-a, smišljeno prikrili ove činjenice o materijalnom dokazu ubistva ili su o tome sačinili dokumentaciju, koja je eventualno izgubljena s obzirom da se Okružno tužilaštvo u Bijeljini pismeno izjasnilo kako o tome nema saznanja jer to policija nije evidentirala. Ko su pripadnici MUP-a koji su fotogafisali i sačinjavali dokumentaciju odnosno zahtjev za deponovanje dokaznih predmeta, (njihova imena sam ustanovio poslije napada opisanog u tački 2, kao i imena mnogih drugih, koja neću sada pominjati ali je bitno znati, da li će ih MUP saopštiti ili će nastaviti da prikriva pripadnike mafije).
2. Ko je, imenom i prezimenom, osoba koju je Policijska uprava Bijeljina, odnosno MUP Republike Srpske, poslao 22.05.2019. u periodu između 11 i 13 sati, da me vrijeđa i fizički napadne, istovremeno prijeteći da će me ubiti, ukoliko ikada više dođem da podnesem krivičnu prijavu i tražim bilo kakva prava. Ko su imenom i prezimenom uniformisani službenici MUP-a, koji su prisustvovali tom događaju a bili su u portirnici, odnosno dežurnoj službi i na moje zahtjeve i upozorenje da sačine zabilješku, nisu to htjeli učiniti, niti su bilo šta preduzeli da spriječe nasilnika u napadu na mene, čime je jasno da je MUP saučesnik u tom krivičnom djelu, pogotovo što mi je službenik MUP-a odgovorio da je u pitanju osoba koja vrši službenu radnju te ako je zaista tako, onda nemate razloga sakrivati njegovo ime.
3. Da li je pripadnik MUP-a Dejan Minić, dana 27.09.2018. u prostorijama Policijske stanice Bijeljina II, učestvovao u tajnoj akciji terorističke grupe protiv mene, koja je planirala da me ubije i nagovarao uniformisane službenike da smišljeno krše zakon, falsifikuju dokumentaciju i odbiju mi ukazati hitnu pomoć koju sam zahtijevao više puta, (dokazano pred sudom u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr) ili je to učinio za svoje i privatne interese terorističke organizacije koja pokušava da me ubije.
4. Ko je imenom i prezimenom, pripadnik tužilaštva u Istočnom Sarajevu, koji je kontaktirao policijsku upravu Bijeljina, odnosno lično pripadnika MUP-a Bojana Maksimovića, koji me je pozvao da dam izjavu vezano za montirani predmet protiv mene, T17 0 KT 0006630 15 u kome je Rajko Čolović smišljeno lažirao nadležnost tužilaštva u Istočnom Sarajevu.
5. Da li je komandir Policijske stanice Bijeljina II, odnosno MUP, ustanovio potrebne činjenice, kako navodi u svojoj žalbi na odluku suda po rješenju 80 0 Pr 100636 18 Pr, vezano za moje optužbe 27.09.2018. da se priprema moje ubistvo, posebno imajući u vidu da se nakon toga desilo sve, kako sam i najavio, da sam uprkos teškom zdravstvenom stanju odvučen na područje Istočnog Sarajeva i ostavljen na ulici gdje je čekao tim za likvidaciju.
5. Gdje je nastala, istorija bolesti, odjeća i novac, mog oca Krunoslava Baje, koji je preminuo poslije tretmana eksperimentalnim lijekovima u trovačnici UKC Banjaluka te u teškom stanju umjesto da bude na intenzivnoj njezi, transportovan 17.12.2012. satima u Bijeljinu, tokom čeka je podlegao a zločinci odgovorni za njegovu smrt su uklonili navedene dokaze o čemu sam prvu prijavu podneo u PU Bijeljina.
6. DA LI ĆE MUP RS, POSTUPATI PREMA ODREDBAMA USTAVA I ZAKONA ILI PREMA ODREDBAMA CRNE KNJIGE KOJU SU ŠEFOVI MAFIJE JAVNO PREDSTAVILI GRAĐANIMA A KOJA JE USMENO NA SNAZI NEPREKIDNO OD RATA DO DANAS A ŠTO JE NESUMNJIVO DIREKTNA NAREDBA "NJIHOVIM" LJUDIMA U "INSTITUCIJAMA" DA UČESTVUJU U PRIPREMAMA KRIVIČNIH DJELA I DIREKTNIM EGZEKUCIJAMA, PLJAČKAMA, PRIJETNJAMA, FALSIFIKATIMA ITD...

PRILOZI

Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva
Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.

Potpisi i pečati
Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.
Ministarstvo sigurnosti od 22.11.2019.
Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011.
Otpust iz bolnice 17.12.2012.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ČLANAK 1092

OSNOVNI CILJ MI JE DA INFORMIŠEM JAVNOST I RAZOTKRIVAM PRIPADNIKE I ZAŠTITNIKE MAFIJE. OVDE VIŠE UOPŠTE NIJE BITAN KONKRETAN DOGAĐAJ NITI SAMO MOJA PRAVA JER SUD NA OSNOVU DOKUMENATA I IZJAVA 2 SVEDOKA VEĆ MOŽE DA ME OSLOBODI "KRIVNJE". MNOGO JE VAŽNIJE SMIŠLJENO FALSIFIKOVANJE I LAŽI MUPA U DRUGIM SITUACIJAMA SA DRUGIM GRAĐANIMA, KOJE MALTRETIRA, ZASTRAŠUJE, FALSIFIKUJE, LAŽE A UZ STRAH I PRAVNO NEZNANJE VEĆINE, PRAKTIČNO PLJAČKA I ZAVODI TEROR NAD NARODOM, ŠTITEĆI INTERESE MAFIJAŠKOH KLANOVA ČIJI JE MUP SERVIS I SASTAVNI DIO...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA - VSITV - UDT-U

Predmet : 80 0 Pr 100636 18 Pr
Uvod i napomena : Dopis će biti poslat u dovoljnom broju primjeraka na sve navedene adrese. Ističem da je u sličnom slučaju, (Odluka po UDT 16893-17 od 19.02.2019.) utvrđen "propust" NN referenta. Vezano za taj "propust" i njegove posljedice, sudija Sekulić Cvijeta je u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr. smišljeno odbila svjedočenje sekretara i predsjednika suda koje sam predložio a koji bi mogli potvrditi naknadno utvrđeni propust.
O uvidu u spis 80 1 Pr 000670 10 Pr se smišljeno nije izjašnjavala nego je saučestvovala u njegovom uništavanju kako bi pomogla kriminalnom klanu koji je sačinio falsifikat sudskog rješenja iz tog predmeta. Umjesto toga je sa kriminalcem Borovčanin Dankom instruisala dva svjedoka da lažno svjedoče a dva od strane MUP-a predložena svjedoka koja nisu htjela da lažu je izostavila. Sve sa ciljem da meni nanese štetu a pomogne zločincima koji su ubili i prikrivaju ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
Ne tražim izuzeće sudije Lazarević Siniše, niti bilo kakav odgovor od bilo koga. Ne zanima me ni odluka UDT-a tako da mi ne trebate dostavljati nikakva obavještenja. Predsjednika suda obavještavam informativno, (u skladu sa ZOS-a, stavovi "Predsjednik suda odgovoran je za rukovođenje cjelokupnim sudom i sudskom upravom" i "Predsjednik suda postupa po pritužbama podnesenim protiv radnika suda, a pritužbe protiv sudija bez odgađanja dostavlja Visokom sudskom i tužilačkom savjetu".) o činjenici da u sudu, čijim radom rukovodi ne vladaju važeći zakoni nego organizovani kriminal, falsifikati i odredbe iz CRNE KNJIGE, šefa mafijaškog terorističkog režima dodik milorada.
OSNOVNI CILJ MI JE DA INFORMIŠEM JAVNOST I RAZOTKRIVAM PRIPADNIKE I ZAŠTITNIKE MAFIJE. OVDE VIŠE UOPŠTE NIJE BITAN KONKRETAN DOGAĐAJ NITI SAMO MOJA PRAVA JER SUD NA OSNOVU DOKUMENATA I IZJAVA 2 SVEDOKA VEĆ MOŽE DA ME OSLOBODI "KRIVNJE". MNOGO JE VAŽNIJE SMIŠLJENO FALSIFIKOVANJE I LAŽI MUPA U DRUGIM SITUACIJAMA SA DRUGIM GRAĐANIMA, KOJE MALTRETIRA, ZASTRAŠUJE, FALSIFIKUJE, LAŽE A UZ STRAH I PRAVNO NEZNANJE VEĆINE PRAKTIČNO PLJAČKA I ZAVODI TEROR NAD NARODOM, ŠTITEĆI INTERESE MAFIJAŠKOH KLANOVA ČIJI JE MUP SERVIS I SASTAVNI DIO TE ZBOG GRAĐANA DOSTAVLJAM JAVNI DOPIS...

PRAVA LICA OKRIVLJENIH ZA PREKRŠAJE

Na osnovu ZAKONA O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE :
Član "Prava lica okrivljenih za prekršaje"
(1) Svako ko je okrivljen da je počinio prekršaj ima pravo da zahtijeva da o njegovoj odgovornosti za počinjeni prekršaj odluči sud u razumnom roku.
(2) Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da:
1) se smatra nevinim dok se ne dokaže njegova odgovornost u skladu sa zakonom, 2) u najkraćem roku bude obaviješteno, detaljno i na jeziku koji razumije, o prirodi i razlogu optužbi protiv njega, 3) mu se da odgovarajuće vrijeme i mogućnosti za pripremu odbrane, te da bude upoznato sa svim pravima, kao i pravom na ćutanje, 4) se brani lično ili putem branioca po vlastitom izboru, ili ukoliko nema dovoljno sredstava, da mu se on obezbijedi besplatno kada to zahtijevaju interesi pravde,
5) ispitaju ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete i 6) dobije besplatnu pomoć prevodioca ako ne razumiju jezik koji se upotrebljava u sudu ili tumača ukoliko je riječ o gluvonijemom ili slabovidom licu.
POTENCIRAM I SPAJAM TEKST TAČKE 2 SA RELEVANTNIM STAVOM 5 :
Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da ispita ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete.
Član 9 jasno ističe da se radi o PRAVU, lica a ne o njegovoj obavezi. To je jasno i iz teksta gdje je navedeno "DA SE OBEZBIJEDI PRISUSTVO I SASLUŠANJE SVJEDOKA U NJEGOVU KORIST". Iako sam se već pri prvom dopisu pozvao na ovo pravo i tražio obezbjeđenje svjedoka, postupajući sudija nije reagovao nego je tražio da se ponovo obraćam istim zločinačkim organizacijama koje godinama smišljeno krše zakon i garantovana prava.
To je traženo od mene uprkos tome što sam obavjestio sud da mi je teroristička organizacija RS i MUP, prijetila ubistvom ne samo preko brojnih NN kriminalaca nego je izvršila fizički napad poslavši službenika u civilu da me napadne i prijeti ubistvom ako se ikada više pojavim a što nije uneseno u zapisnik.
Po ponovnom zahtjevu 02.10.2019, da sud obezbjedi prisustvo svjedoka, sudija Lazaravić Siniša i dalje traži od mene da dovedem svjedoke, tvrdeći da je tako propisano zakonom a kad mu predočavam "Poziv za pretres", čiji je sastavni dio obavjest o pravima iz člana 9, on čita glasno stav 5 i došavši do dijela "koji ga terete i da" zastaje te svjesno i smišljeno pred prisutnima izostavlja riječ "se" nastavljajući riječima "obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka". Time je svjesno falsifikovao član i MOJE PRAVO, propisano zakonom pretvarajući ga u OBAVEZU a mene javno praveći budalom i tretirajući kao stoku bez ikakvih prava što je uostalom uobičajen tretman režima prema građanima, riječima :
"da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist" te pošto sam prethodno i u ovom predmetu, pismeno upozorio, ističem da je time postao sučesnik u pokušaju mog ubistva i prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i o svemu obavještavam predsjednika suda i dostavljam novi pismeni :

ZAHTJEV ZA SUDSKO OBEZBJEĐENJE SVJEDOKA

U skladu sa pravom propisanim ZOP-a, vezano za prethodno iznesene argumente zahtijevam od suda da OBEZBIJEDI PRISUSTVO I SASLUŠANJE 4 SVJEDOKA :
Radić Dragan, (zaposlen u sudskoj policiji RS); Minić Dejan, (zaposlen u MUP-u RS), Tomaš Jovana i Rajko Čolović, (zaposleni u tužilaštvu - OJTIS).
Na osnovu izjave već saslušanog svjedoka, Jelačić Srebrenka, utvrđeno je da su me on i Radić Dragan preuzeli od MUP-a RS i uz Petričević Dragišu transportovali za Sokolac te ostavili na ulici po izlasku iz suda iako sam više puta zahtijevao hitnu pomoć. S obzirom da se sudija više puta izjasnio da ga "NE ZANIMA MOJE ZDRAVLJE", (iako sam opisao da su tegobe uzrokovane bespotrebnim divljačkim nasilništvom MUP-a, pošto sam prethodno ponudio da mi mirno stave lisice na ruke), odustajem od svjedočenja Petričević Dragiše, koji koliko znam i nije bio prisutan u zgradi MUP-a. U takvim okolnostima sa rukama vezanim na leđa su mi punom snagom gurali glavu prema zemlji tokom ulaska u zgradu, što je uzrokovalo da sadržaj iz dušnika nastao alergijom na polen, umjesto nužnog iskašljavanja, bude udahnut u pluća i u većem procentu zatvori dotok vazduha, uzrokujući gušenje. Sudski policajac, Radić Dragan mi je doneo čašu vode a kasnije kupio plastičnu bocu vode, zahvaljujući čemu sam uprkos tegobama i više povraćanja, preživio transport.
Minić Dejan je 27.09.2018. bio prisutan iza mojih leđa i davao znake službeniku Panić Srećku a kad sam se okrenuo i oslovio ga imenom, pobjegao je u drugu prostoriju. S obzirom da sam preko već saslušanih svjedoka i dokumenata MUP-a, već dokazao lažiranje činjenićnog opisa i falsifikovanje ne samo sadržaja dokumenata nego i potpisa, Minić Dejan će uz svjedoka Panić Srećka, pojasniti ko je i zbog čega izdao naredbe da se lažira dokumentacija, ne saopšte prava i ne ukaže hitna pomoć čime je prekršeno više prava i odredbi zakona te su i ovi ionako falsifikovani "dokazi" time "pravno nevaljani" te sud ne može na njima zasnivati odluku a moje je pravo da ukažem i dokazujem na zakonitost ili nezakonitost dokaza.
Republika Srpska je preko OJTIS, smišljeno lažirala i falsifikovala nadležnost inače nenadležnog organa te obmanula više službenika da ta nadležnost postoji, čime je takođe prekršila ZKP-u i više drugih prava i zakonskih odredbi koje sam detaljnije naveo u dopisu "Pravično vođenje postupka".
Šta više s obzirom da je predmet otvoren 2015-e a Tomaš Jovana stupila na dužnost tek u aprilu 2017-te, moguće da je i ona prevarena i čak da je njen potpis falsifikovan na optužnici koja je sudiji Malović Branki poslužila kao izgovor za sopstvenu nadležnost i izdavanje NELEGALNE I NIŠTAVNE naredbe. Rajko Čolović je od osnivanja OJTIS, bio na dužnosti glavnog tužioca i nesumnjivo lično učestvovao u falsifikovanju nadležnosti a osim toga je RS i OJTIS iako kao stranka u postupku imam prava na to, sve do današnjeg dana onemogućavala uvid ne samo u dokaze nego i smišljeno prikriva "rješenje o dodjeli nadležnosti" sve sa ciljem da pripreme uslove za događaje 27.09.2018. i moje odvođenje na 200 kilometara udaljenu lokaciju gdje je RS angažovala plaćenike za moju likvidaciju.
Sudija Malović Branka, koja je sačinila i potpisala nelegalnu naredbu nenadležnog suda u Sokocu se već pismeno izjasnila da nema nikakvo rješenje o prenosu nadležnosti, da se oslanja na navodnu dodjelu nadležnosti u OJTIS od strane RTRS a koje rješenje ona niti je vidjela niti postoji u njenom predmetu te njeno svjedočenje nije potrebno. Čak i da je RTRS dodjelilo nadležnost u OJTIS, to ne može mjenjati nadležnost suda nego je u isključivoj nadležnosti Vrhovnog suda RS da donosi odluke o prenosu mjesne nadležnosti a dokaze o tome sam već pribavio i sastavni su dio materijala koji nosim već na dva pretresa i čekam da mi sudija Lazarević omogući da ih predam i obrazložim.

DODATAK ZA UDT I VSTV-E - PRITUŽBA NA SUDIJU LAZAREVIĆ SINIŠU

U skladu sa svojim principima i shvatanjima pravičnosti ja ne krijem dokumentaciju kao terorističke organizacije RS i BIH, nego će i sudija Lazaravić imati uvid u sadržaj disciplinskih prekršaja i krivičnih djela koje je počinio:
Sudija Lazarević Siniša je svjesno i smišljeno u sudnici pred prisutnima falsifikovao zakon o prekršajima i moje konkretno pravo da se obezbedi prisustvo svjedoka u moju korist, pretvorio u moju navodnu obavezu, tražeći da lično dovedem predložene svjedoke.
Nije to samo slučaj 02.10.2019. nego se to desilo i po mom pismenom zahtjevu predatom još prije prvog pretresa 02.09.2019. kada je od mene tražio da lično dovedem svjedoke i pribavim dokumentaciju koja mi ide u korist, iako sam ga obavijestio da je prilikom jednog sličnog pokušaja 22.05.2019. Republika Srpska, odnosno MUP poslala službenika u civilu da me fizički napadne objema rukama i prijeti ubistvom ako ikada više dođem i to u zgradi MUP-a, pred više uniformisanih službenika.
Ovaj moj opis, sudija Lazarević svjesno nije htio da unese u zapisnik, nego se na to nasmijao i rekao da ne moram ni ići lično, nego da pismeno preko pošte pošaljem zahtjeve što sam i učinio te kopije tih zahtjeva uz skenirane potvrde pošte predao sudu. Ali pribavljanje dokumentacije je jedno a pravo na obezbeđenje i saslušavanje svjedoka je nešto sasvim drugo i jasno je definisano u članu 9 ZOP-a, koji se čak kompletan dostavlja uz poziv na pretres.
Osim ovoga, po meni ne samo prekršaja nego i krivičnog djela, kojim se meni smišljeno nanosi šteta a pomaže ne samo drugoj stranki, nego se nastoje prikriti odgovorni za planiranje mog ubistva, sudija Lazarević je spriječio svjedoka Jelačić Srebrenka da odgovori kada se potpisao na dokumentu "Potvrda o predaji lica lišenog slobode 15-01/3-79/18 od 27.09.2018." koji sam mu predočio, pošto je na liniji neko falsifikovao potpis a Jelačić je naknadno potpisao ime kolege Radić Dragana ispod te linije. Zakonom propisana obaveza sudije je bila da odmah sačuva dokaze krivičnog djela i obavijesti dežurnog tužioca o krivičnom djelu na koje sam ukazao.
Iako sam u opisu događaja jasno istakao da je MUP, izuzetno grubim ali i nepotrebnim nasiljem, izazvao dodatne tegobe i gušenje, poslije čega sam tražio hitnu pomoć, sudija Lazarević ne dozvoljava pitanje o tome i iznosi stav da ga moje zdravlje ne zanima, uprkos tome što je MUP prekršio obavezu i ne samo da mi nije saopštio nijedno pravo nego je lažirao da sam odbio da se izjasnim a što se vidi u dijelu dokumenta ako lice odbija da se izjasni, gdje nema ni jednog od 4 predviđena potpisa.
Ovim sudija Lazarević ne samo da meni nanosi štetu i nije mu cilj da zaštiti samo službenika MUP-a koji je to falsifikovao, nego želi zaštititi pripadnike kriminalnog klana, koji se kriju iza ovog plana te su pripremali uslove i naređivali službenicima da krše zakon, kako bi me što prije transportovali timu plaćenih ubica koji je bio angažovan za moju likvidaciju.
Pitanje o tome, da li je postojala akcija MUP-a, tužilaštva i sudske policije uz angažovanje doušnika, koje sam ja naravno bio svjestan i sve snimao telefonskim aparatom, sudija je takođe odbio a što je izuzetno bitno za utvrđivanje svih činjenica. Iako je dakle zakonom jasno propisano da pripadnik sudske policije prvo uručuje naredbu za dovođenje a potom, poziva optuženog da s njim pođe, sudska policija tu naredbu uopšte nije imala, nego su poslani da mi lažu kako treba da me vode samo do suda u Bijeljini a kada sam zatražio naredbu, počela su navodna objašnjenja o prenosima nadležnosti u sud u Sokocu i OJTIS, koja u stvarnosti i ne postoje.
Osim te činjenice, da se u stvari radi o falsifikovanju nadležnosti i protivpravnom napadu za mene, veoma je bitno da je taj događaj pripremljen i osim što su u tim okolnostima pogotovo morali imati naredbu uz sebe, ostaju sakrivena neka imena lica, koja mogu svjedočiti, poput recimo pomenutog Minić Dejana. Nadalje, osoba koja je rukovodila akcijom iz tužilaštva a to je teoretski mogao biti i sudija Lazarević ne može učestvovati ni u kakvom drugom postupku vezano za te događaje.
Sudija Lazarević, naravno nije mogao biti aktivan učesnik te akcije s obzirom da je stupio na dužnost u osnovni sud u Bijeljini 01.12.2017. i tu ostao do danas ali postoje i mnogi drugi postupci po mojim krivičnim prijavama u kojima ne bi smio da postupa tužilac koji je tog dana rukovodio akcijom i izdavao naredbe službenicima da krši zakon.
Takođe i predstavnik policijske stanice Bijeljina II u ovom postupku je zaposlena u toj stanici i moguće da je bila u susjednoj prostoriji i čak učestvovala u nekim odlukama kojima se naređivalo da službenici krše zakon i falsifikuju dokumentaciju te je u tom slučaju lično zainteresovana za ishod.
S tim u vezi, ističem da je sudija Lazarević poslije saslušavanja svjedoka Lazić Milana, odredio pauzu od 15 minuta i to potpuno bespotrebno, pošto ni on ni zapisničar nisu napuštali prostoriju a svi svjedoci i saslušani Lazić i ostali su se zajedno udaljili iz hodnika te su vjerovatno podnijeli nekome izvještaj o toku saslušavanja a ne isključujem mogućnost da je Lazić bio ozvučen.
Pošto nas je sud pozvao da uđemo unutra ja sam to odmah učinio a druga stranka u postupku, predstavnik MUP-a je nekoliko minuta ostala u hodniku, kojom prilikom je očito komunicirala sa svjedokom a posljedica toga je da se svjedok "nije sjećao" nekih dijelova, konkretno "nije vidio grubost policije i guranje moje glave prema zemlji" prilikom ulaska u zgradu. Raspravu o navodnom prenosu nadležnosti između sudskog policajca Lazić Milana i pripadnika MUP-a Srećka Panića navodno takođe nije čuo jer je kako kaže razgovarao telefonom sa komandom.
Sve ostalo je svjedok Jelačić korektno svjedočio i suštinski u potpunosti ponovio i potvrdio moju neposredno iznesenu priču, odnosno opis događaja no skrećem pažnju na detalj da je dok sam prilazio on razgovarao telefonom, što jasno dodatno pokazuje da se radi o planiranoj akciji i da su non stop bili u telefonskim vezama te im je dojavljivano gdje se nalazim i gdje treba da me čekaju.
To suštinski ne bi ni bilo uopšte sporno jer takve akcije su rutinske ali u ovom slučaju je najbitnija činjenica da se sve zasniva na smišljenom falsifikovanju nadležnosti, organa koji nisu nadležni a planeri toga su to vrlo dobro znali i smišljeno zahtijevali od podređenih da čine krivična djela, sve sa ciljem da me odvuku na udaljenu lokaciju gdje su već čekali njihovi saučesnici iz narko i auto mafijaških klanova sa Sokoca i okoline.
Kršenjem mojih prava u ovom postupku i sprečavanje da se otkrije puna istina i sve činjenice, Siniša Lazarević ne samo da čini krivično djelo "Povreda zakona od strane sudije" i disciplinske prekršaje, nego pomaže pripadnicima mafije koji su htjeli da me ubiju te tako postaje saučesnik u pokušaju mog ubistva kao i saučesnik u prikrivanju ubistva Ivone Bajo.
Nije isključeno da sudija Lazarević nije imao predstavu o važnosti pojedinih pitanja ali i to je sopstvenom krivicom jer me je zaustavio u iznošenju odbrane, odnosno opisu događaja riječima da je to za sada dovoljno i da sve ostalo mogu dodati prilikom obrazlaganja dokaza i u završnoj riječi a što nije ušlo u zapisnik. Zbog takvih falsifikata i ne potpisujem zapisnike u kojima se svjesno i smišljeno lažiraju događaji...

PRILOZI

MUP sačinio i sudu podmetnuo falsifikate
Prava lica lišenog slobode 15-01/3-79/18 od 27.09.2018
Potvrda o predaji lica lišenog slobode 15-01/3-79/18 od 27.09.2018.
Potvrda o preuzimanju lica i ličnih stvari SU/SP-3-1114/18 od 27.09.2018.
Potvrda o predaji privremeno oduzetih predmeta 15-01/3-79/18 od 27.09.2018

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com

ČLANAK 1091

Iz dokaza koje dostavljam, vidljivo je da je policija uklonila materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, njen dječji ruksak, koji je dvostruko presječenog kaiša, predmetom koji je i ubio djevojčicu. Potom su tu torbu oprali benzinom da uklone tragove masti i ulja od kamiona koji je dovezao narkotike u Bobar grupu te ga sakrili iz svih istražnih radnji a konačno 7 godina kasnije, tužilaštvo koje je saučesnik u prikrivanju zločina, pismeno tvrdi da navodno "nemaju nikakvih saznanja" o tom dokazu, pošto ga policija smišljeno nije evidentirala...

DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO BOSNIA AND HERZEGOVINA AND EUROPEAN UNION SPECIAL REPRESENTATIVE

DOKAZI O SMIŠLJENOM TERORIZMU REŽIMA U BIH

Opšte je poznato da su političari, pravosuđe i policija u Bosni i Hercegovini, ogrezli u kriminalu, pljačkama i nažalost mnogo težim zločinima kao što su smišljena ubistva koja se godinama prikrivaju.
Najpoznatija u posljednje vrijeme su ubistva Dženana Memića i Davida Dragičevića ali takvih zločina je mnogo više a jedan od najvećih i za koji postoji najviše dokaza je ubistvo i prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom šverca narkotika iz Federacije Bosne i Hercegovine u Bijeljinu u mafijašku Bobar grupu u Republici Srpskoj.
Danas je poznato da je u Bobar grupi u to vrijeme bilo i mnogo drugih kriminalnih radnji, uključujući pljačku stotina miliona maraka a vjerovatno i milijardi preko Bobar banke te su iz tih razloga, pripadnici mafije u navedenim institucijama, učinili sve da ubistvo osmogodišnje djevojčice predstave kao nesretan slučaj.
Iz dokaza koje dostavljam, vidljivo je da je policija uklonila materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, njen dječji ruksak, koji je dvostruko presječenog kaiša, predmetom koji je i ubio djevojčicu.
Potom su tu torbu oprali benzinom da uklone tragove masti i ulja od kamiona koji je dovezao narkotike u Bobar grupu te ga sakrili iz svih istražnih radnji a konačno 7 godina kasnije, tužilaštvo koje je saučesnik u prikrivanju zločina, pismeno tvrdi da navodno "nemaju nikakvih saznanja" o tom dokazu, pošto ga policija smišljeno nije evidentirala.
Taj materijalni dokaz ubistva i druge predmete sam poslije sakrivanja od više godina konačno preuzeo početkom 2015-te i preduzeo aktivnosti da se pokrene istraga i procesuiraju krivci za prikrivanje zločina.
Paralelno sa tim djelovanjem sam sve dokaze kontinuirano objavljivao na internet portalima i blogovima što je izuzetno smetalo krivcima umiješanim u prikrivanje ubistava te su odmah pokrenuli akciju priprema mogu ubistva.
U tu svrhu su me tajno optužili za krivično djelo "povreda ugleda suda" jer sam javno pisao da su tužioci i sudije umiješani u prikrivanja pljački i ubistava te da umjesto po zakonu rade za interese mafijaškog režima.
Nevezano za to da li je to zaista bilo krivično djelo ili ne, protiv mene se nisu usudili pokrenuti postupak na teritoriji Bijeljine, gdje bih pred sudom razotkrio sve detalje njihovog kriminala, nego su falsifikovali, lažirali i montirali predmete, pred nenadležnim tužilaštvom i sudom na području Istočnog Sarajeva, odakle su i transportovani narkotici prilikom ubistva djevojčice.
Od juna 2015-te, pa sve do danas se pokreće i traje postupak nelegalnih "posebnih istražnih radnji" praćenja, snimanja komunikacija, ubacivanje provokatora, doušnika, i špijuna, koji su imali zadatak da prikupljaju podatke i pokušaju me odvući na neku udaljenu lokaciju gdje bi bilo izvršeno ubistvo.

Pošto sve to nije uspjelo, uključuju se pripadnici mafije iz tužilaštva i suda sa područja Istočnog Sarajeva te formiraju nelegalne predmete bez rješenja Republičkog tužilaštva RS i Vrhovnog suda Republike Srpske, sa osnovnim ciljem da me prisile da dođem tamo pod navodnim znacima "dobrovoljno" ili da me fizički dovuku, angažovanjem sudske policije što je i činjeno više puta.
Podvlačim da su prvi put, poslali sudsku policiju po mene, sat vremena prije izlaska sunca, pazeći da niko drugi to ne vidi te da ubistvo koje su pripremali predstave kao nesretan slučaj.
Bilo bi potrebno stotine stranica da opišem šta se sve dešavalo i kakvi su metodi korišteni za pokušaje ubistva a između ostalog kad jedne prilike nisu uspjeli da me u tišini odvuku na Sokolac, pokrenuli su protiv mene prekršajni postupak, optužujući me za kršenje javnoga reda i mira što nije uspjelo jer je sud donio rješenje da se oslobađam odgovornosti a u dokaznom postupku sam dokazao laži i smišljeno falsifikovanje dokumentacije od strane policije o čemu prilažem i falsifikovane dokumente i rješenje suda kao dokaz.
U prilozima ovog dopisa je obimna dokumentacija iz koje se mogu vidjeti najvažniji detalji a na kraju skrećem samo pažnju da sam dostavio i dokumente Republičkog tužilaštva Republike Srpske i Vrhovnog suda Republike Srpske iz kojih se vidi da ne postoji krivični predmet protiv mene na Vrhovnom sudu, odnosno da Vrhovnu sud nije nikome mogao dodijeliti nadležnost a Republičko tužilaštvo je naprotiv moju krivičnu prijavu protiv više lica za falsifikovanje službene dokumentacije, dodijelilo u rad tužilaštvu u Istočnom Sarajevu.
Pošto nisu imali nikakav drugi dokument, odnosno nije im uspio plan da legalno pribave nadležnost, onda je glavni okružni tužilac Rajko Čolović, falsifikovao nadležnost, opravdavajući je tim donesenim rješenjem i cijelo vrijeme krijući taj dokument. Ipak, uspio sam da preživim sve zamke i dokažem njihove zločine, (istina samo pred VSITV-em a za sada je sve u tajnosti za javnost i nema krivične istrage protiv njih) te je u martu ove godine na mjesto glavnog tužioca postavljena druga osoba, odnosno Anica Vukadin a pokušaj saučesnika u kriminalu Luke Borovčanina, predsednike suda u Sokocu da preuzme tu poziciju i nastavi sa zataškavanje zločina nije uspio.
Rezultati su odmah bili vidljivi na terenu jer je pokušaj ubistva Slobodana Vasiljevića, samo mjesec dana kasnije bio neuspješan a pripadnici tima za likvidaciju, koji je bio jedan od onih angažovanih i za pokušaje mog ubistva su pohapšeni i trenutno se nalaze u pritvoru očekujući suđenje.
Ovaj materijal koji šaljem dokazuje svu monstruoznost i smišljeno razbojništvo pripadnika mafije, instaliranih u državne organe koji ne rade po zakonu, nego prema nalozima mafije, odnosno otvoreno planiraju likvidacije nepodobnih što je javno objavio jedan od njihovih šefova Dodik Milorad, objelodanjivanjem njihove "CRNE KNJIGE" sa licima upisanim u njoj a protiv koji oni kako kaže moraju voditi borbu.
Ta borba je u stvari brutalna zloupotreba pozicija i moći gestapovsko inkvizitorskim metodama, lažiranje, falsifikovanje, zastrašivanje, premlaćivanje, ucjenjivanje i na kraju likvidiranje svih onih protiv kojih drugi metodi ne uspiju...

PRILOZI

Motiv i monstruoznost režima
Krivična prijava za terorizam i više drugih krivičnih djela
Krivična prijava za terorizam i više drugih krivičnih djela - prilozi
Dodatak prijave za terorizam i više drugih krivičnih djela
Dodatak prijave za terorizam i više drugih krivičnih djela - prilozi
Pritužba za disciplinske prekršaje i terorizam
Pritužba za disciplinske prekršaje i terorizam - prilozi

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

1 2 3 ... 73 74 75  Sledeći»