KO STITI UBICE DJECE ??? -

Pomozite da se objavi istina o ubistvu djevojcice Ivone u Bijeljini...
Sprega mafije i tuzilastva, ne dozvoljava novinarima da objave istinu...

Autor zdenkobajo | 21 Avgust, 2017 | read_nums (11)
Niti jedan sudija ne može biti objektivan u postupku gdje sam sa jedne strane ja a sa druge strane je mafijaška fašistička organizacija RS, koja plaće svoje sudije i zauzvrat traži prikrivanje mafijaških poslova u kojima učestvuje.
PREKRŠAJNI SUD U BJELJINI JE ORGANIZOVANA KRIMINALNA GRUPA - DOKAZ FALSIFIKAT RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10, RAZLIČIT OD ORIGINALA U SPISIMA SUDA I MUPA
PREKRŠAJNI SUD U BJELJINI JE FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA - DOKAZ SPIS 80 1 Pr 004323 11 Pr
Na svakom narednom pretresu u drugim predmetima ako ih bude ako sudijska mafija nastavi da me napada i krši zakone i garantovana prava, pojavljivaće se samo nova imena novih kriminalaca i to će trajati sve dok ne srušim dodikav mafijaški režim ili dok sudije ne prestanu da izvršavaju naloge mafije.
..

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

Na osnovu ZOP-a članovi 113 - 119 a konkretno 114, stav "Sudija koji učestvuje u prekršajnom postupku izuzeće se ako : 6) postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost." podnosim :

ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE U PREDMETU 80 1 PR 082502 17 PR

OBRAZLOŽENJE
Veza : Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr, (svi moji dopisi sudu i predati dokazi), dopis suda OCSP u Bijeljini od 21.04.2017. Akt OCSP u Bijeljini SU/SP-3-331/10 od 24.04.2017.
U članu 9 ZOP-a je jedan od stavova "Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da: 1) se smatra nevinim dok se ne dokaže njegova odgovornost u skladu sa zakonom, 3) mu se da odgovarajuće vrijeme i mogućnosti za pripremu odbrane, te da bude upoznato sa svim pravima, kao i pravom na ćutanje, 5) ispitaju ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete.
Članom "Obezbjeđenje prisustva svjedoka na pretresu i pribavljanje dokaza" stavovi : "(5) Ako isprava nije dostupna stranci koja želi da je podnese kao dokaz, ta stranka može zahtijevati od suda da izda sudski nalog radi pribavljanja tog dokaza. (6) Ako sud odobri zahtjev za izdavanje sudskog naloga i ako je neophodno dodatno vrijeme da bi se nalog uručio, sud može odgoditi pretres i odrediti rok za pribavljanje dokaza" propisani su procedura i prava stranaka u postupku.
Ja sam se pismeno 3 puta obraćao sudu te između ostalog zahtijevao prije oko 50 dana da se naredi sudskoj policiji da preda snimke video nadzore te da mi se kopija uruči bar 7-8 dana ranije kako bih prema odredbi člana 9 imao odgovarajuće vrijeme za pripremu odbrane. Adekvatna odbrana bi uključivala detaljne preglede svih snimaka, upoređivanje sa zapisnikom sudske policije, uočavanje eventualnih falsifikata snimka, (isjecanje ili montiranje djelova), te priprema pitanja svjedocima o tom snimku i zabilješci koju su sačinili.
Na pretresu 20.04.2017. pošto je ignorisan moj pismeni zahtjev, ponovo sam usmeno ponovio zahtjev i istakao da se snimci moraju uručiti stranama u postupku najmanje 7 dana pred nastavak pretresa, kako ne bi došli u situaciju da se ponovo odgađa, da svjedoci uzalud dolaze ali kako se ispostavilo, snimci su zatraženi 21.04. dostavljeni već dopisom SU/SP-3-331/10 od 24.04.2017. a narednih 20 dana nema nikakve reakcije sudije i snimci mi se ne dostavljaju čime je izvršen direktan udar na moja prava, onemogućava mi se adekvatna priprema odbrane i otimaju prava garantovana ustavom RS, član 23. Osim ovih snimaka zahtijevao sam da se naredi organima RS da mi predaju materijal sačinjen danonoćnim nadzorom te pregledom odnesenog računara, što je takođe pravo iz člana 23.
Ja sam recimo podneo zahtjev povodom istražnih radnji OT Bijeljina vezano za smrt načelnika kriminalističke policije, (priloženo u spis) kome sam 5 dana ranije predao dokaze o mafijaškim radnjama Stjepanović, Kovačevića i ostatka bande, na koji mi nikada nije odgovoreno ali nisam sada zahtijevao da se podaci o tome dostave, nego isključivo O MENI, vezano za pravo iz člana 23. I ovde sud nema šta da odlučuje i procjenjuje - dužnost je sudije da štiti prava garantovana ustavom i zakonima na šta je obavezuje član 6 ZOS-a.
Ignorišući moje zahtjeve i prava sudija Sekulić Cvijeta se svrstala na jednu stranu, stranu koja me je lažno prijavila, sakupljala podatke o meni, dužna je da mi ih preda a to neće da uradi da bi mi nanijela štetu a sebi pokušala osugurati prednost. Osim kršenja tog prava sudija saučestvuje i u napadu na moj život.
U prilogu "Replika na kriminal u vlasti" vidljivo je da postoje psihopate iz paradržavnih struktura koje me prate, koje znaju podatke izvan onoga što sam ja objavljivao na internetu, koji mi prijete a očito je da isti prate i sudiju kojoj je time takođe ugrožena sigurnost. Šta može uraditi neki od naoružanih psihopata koji imaju podatke o mom kretanju ako se slučajno hodajući gradom zadesim pored automobila u kome je sudija koju psihopate "štite". Da se dokaže ispali mi metak u leđa... možda pogodi i svima u zgradi donese olakšanje a možda i promaši pa im donese probleme, možda pogodi i mene i sudiju, možda samo sudiju.
BAŠ JE BRIGA SUDIJE SEKULIĆ ŠTO SE KRŠI PRAVO IZ USTAVA I ŠTO KO ZNA KOJE MAFIJAŠKE SKUPINE IMAJU PODATKE O MENI, ŠTO IMAJU PODATKE O MOM PROGRAMSKOM KODU ŠTO MAFIJA IMA VIDEO SNIMKE I SPREMA NOVE LAŽI A JA NEMAM NIŠTA OD TOGA...
Nisu ovo jedini razlozi za izuzeće a ima ih toliko da ih neću sve ni navesti. Kompletan zapisnik od 20.04.2017. je neregularan. Ima i izmišljenih djelova koji se nisu desili a više je toga što nije zabeleženo. Samo ću istaći da ne postoji nikakav razlog niti obrazloženje zbog čega se pretres odlaže ???
Ne postoji u zapisniku a izostavljeno je smišljeno jer sam ja to tražio jer se radi o greškama sudije. Prvi i glavni razloz su upravo pomenuti snimci a drugi je nepažnja osobe Sekulić Cvijete koja je potpisala poziv i stavila pečat suda na kome sam okrivljen za član 27 ZOJRIM-u. Iako sam pismeno ukazao na više članova koji se dovedeni u pitanje među kojima i relevantni član 167 "Pozivanje okrivljenog", (stav 3) sugerisao da se ne pozivaju svjedoci, jer za to neće biti potrebe, sudija opet nije učinila ništa i tek na pretresu kada sam usmeno saopštio da nisam okrivljen po članu 24 nego 27, bila je prisiljena da odgodi postupak a posljedica je da su 4 osobe uzalud dolazile...
S druge strane iako su dakle sva 4 predložena svjedoka PS Bijeljina, pozvana od strane osobe Sekulić Cvijete, nije se pojavio nijedan od svjedoka koje sam ja predložio što nedvosmisleno znači da se jednoj strani daje prednost i ispunjava sve što zažele iako imaju neograničen pristup dokumentaciji a meni se to uskraćuje i otimaju prava i od strane sudije.
Niti na jedan moj drugi prijedlog niti zahtjev nije bilo reakcije ni pismene ni usmene o čemu neću trošiti vrijeme na dalja opisivanja. Dovoljno je pogledati moje podneske i njihov sadržaj. Niti jedan sudija ne može biti objektivan u postupku gdje sam sa jedne strane ja a sa druge strane je mafijaška fašistička organizacija RS, koja plaće svoje sudije i zauzvrat traži prikrivanje mafijaških poslova u kojima učestvuje.
PREKRŠAJNI SUD U BJELJINI JE ORGANIZOVANA KRIMINALNA GRUPA - DOKAZ FALSIFIKAT RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10, RAZLIČIT OD ORIGINALA U SPISIMA SUDA I MUPA
PREKRŠAJNI SUD U BJELJINI JE FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA - DOKAZ SPIS 80 1 Pr 004323 11 Pr
Ne očekujem da bilo koji sudija postupa po zakonu, mada se nadam da ima i takvih ali neka se bar pripremi dovoljno dobro da odglumi nepristrasnost.
Sudija Sekulić Cvijeta me je očigledno potcijenila i sada ima dvije mogućnosti ili da nastavi sa kršenjem zakona koje ću ja evidentirati i objaviti ili da nadalje postupa po zakonu, nepristrasno te očekuje osvetu mafije koju je javno uputio šef bande Dodik Milorad, vezano za CRNU KNJIGU i "njihove ljude" u institucijama, koji će sprovesti gestapovske metode mafijaškog bosa. Svježi su primjeri sudija A-N.M. koja je suspendovana i optužena od strane tužilačke mafije iz Bijeljine, pravobranioca RS, D.N. koja je javno objavila da joj je prijećeno i ubrzo završila pod zemljom. Poslije likvidacija eksplozivom i automatima, mafija je prešla na sigurnije metode... druge metode kako je javno na ročištu zaprijetio kriminalac Gruhonjić Muhaned, sudiji LJ. M. o čemu sam pismeno obavjestio sud i NIKO ME NIKADA NIJE DEMANTOVAO.
Suštinski, meni je svejedno da li će ostati ista sudija ili će se predmet dodijeliti drugom. Kako god da bude pokazaću i dokazaću da je i sud i tužilaštvo i RS u cjelini FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA.
Na svakom narednom pretresu u drugim predmetima ako ih bude ako sudijska mafija nastavi da me napada i krši zakone i garantovana prava, pojavljivaće se samo nova imena novih kriminalaca i to će trajati sve dok ne srušim dodikav mafijaški režim ili dok sudije ne prestanu da izvršavaju naloge mafije...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 18 Avgust, 2017 | read_nums (19)
Član 6 ZOS-a: "Sudovi štite prava i slobode zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom". Ustav RS, član 23: "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." Ustav RS, član 48: Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 077873 16 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


Po osnovu člana 6 ZOS-a, vezano prije svega za pravo garantovano Ustavom RS, član 23, koje se prema članu 48 Ustava NE MOŽE NI ODUZETI NITI OGRANIČITI te članova 131 - 136 ZOPP-u, podnosim:

PRIJEDLOG ZA PRIMJENU ČLANA 23 USTAVA RS I 131 - 135 ZPP U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

Član 6 ZOS-a: "Sudovi štite prava i slobode zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom". Ustav RS, član 23: "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama."
Ustav RS, član 48: Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Što se tiče odredbi relevantnih članoava 131 - 136 ZPP-u, ističem naročito član 135. stav (2) Stranka ne može uskratiti podnošenje isprave ako se ona sama u parnici pozvala na tu ispravu za dokaz svojih navoda, ili ako je riječ o ispravi koju je po zakonu dužna predati ili pokazati, ili ako se isprava s obzirom na njen sadržaj smatra zajedničkom za obje strane. Kako se radi o materijalu koji je tužena dužna da mi preda jer je na to obavezuje pravo garantovano članom 23, a koje se prema članu 48, NE MOŽE ODUZETI NITI OGRANIČITI, to je jasno da tužena taj materijal NE MOŽE USKRATITI, (podebljani tekst) te stoga:

ZAHTIJEVAM

DA SUD IZDA NALOG - NAREDBU, REPUBLICI SRPSKOJ, MUPU, OJT BIJELJINA I OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI DA MI ODMAH BEZ ODLAGANJA URUČE MATERIJAL KOJI SU PRIKUPLJALI O MENI, TRAŽEN VIŠE PUTA PO OSNOVU PRAVA GARANTOVANOG USTAVOM RS, ČLAN 23, JER ĆU GA KORISTITI KAO DOKAZ A NAVEDENO U ZAHTJEVIMA OD 15.07.2017. U PRILOGU POD TAČKAMA 1 I 2 KOJE CITIRAM
1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
Prilozi uz ovaj podnesak su sastavni dio dokaznog materijala. Ovaj materijal sam tražio pismeno više puta u poslednjih 5 godina a sada to dokazujem dokumentom "Zahtjev organima tužene 15.07.2016." na šta se tužena oglušila, brutalno gazi ustav i garantovana prava a informacije o mom kretanju posjeduju razne psihopate. Više osoba u uniformi i civilu je angažovano da me prati i o tome se podnosio izvještaj poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti o čemu je istraga okončana 14.12.2012. Tužena RS podatke o tome ODBIJA da mi uruči kao i o pregledu računara, dok sa druge strane neki od onih koji su me pratili nastavljaju to pa čak prate i sudiju što se vidi iz priloga "Replika na kriminal u vlasti".
To što su meni lično upućene prijetnje zanemarujem ali takve psihopate mogu ugroziti sigurnost i sudije koju navodno želi zaštititi. Na disku se osim kompletne dokumentacije za ovu tužbu nalazi i veliki broj dokaza o krivičnim djelima te što je posebno bitno, instalacijski paketi, oko 130 programa koje sam kreirao a programski kod za njih je bio na oduzetom računaru. Kako je tužena navela vršen je pregled i otvaranje od strane stručnih lica a osnovna radnja pri tome je bekapovanje, (kopiranje hard diska). Pošto mi je računar vraćen bez kontrole ispravnosti koju sam zahtijevao, bez podataka na hard disku, to je jedini način da povratim programski kod kreiran godinama, da mi tužena preda kopiju koju je sačinila. Naravno želim i sve izvještaje svih lica koja su me pratila i prikupljala podatke poslije lažne prijave jer ne samo da mi je sigurnost ugrožena od onih koji imaju te podatke i sada me prate privatno, nego je to pravo koje mi je garantovano Ustavom...

PRILOZI

Zahtjev organima tužene 15.07.2016.
Replika na kriminal u vlasti
Disk sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Avgust, 2017 | read_nums (23)
Prilikom uvida utvrdio sam i da je postupajuća sudija podnijela prijedlog za svoje izuzeće što je odbijeno od strane predsjednika suda. Ne ulazeći u razloge niti sudije niti predsjednika suda ja taj postupak doživljavam kao moralni čin... kao stav da se ne želi postupati po nalozima mafijaškog režima i javnim porukama o formiranju CRNE KNJIGE, te uputama da se preko institucija, SNSD obračuna sa onima koji su im nanijeli štetu odnosno koji ih ometaju u nastojanjima da pokradu i ono malo što je preostalo od državnih resursa.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 077873 16 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

S obzirom da imam ovog mjeseca pozive za 2 predmeta, (80 0 P 077873 16 P i 80 0 Mal 080317 16 Mal) iz kojih se ne može a posebno ne iz odgovora tužene RS ni naslutiti o kakvoj se tužbi i temama radi, morao sam izvršiti uvid kako bih ustanovio sadržaj tih predmeta.
Prilikom uvida utvrdio sam i da je postupajuća sudija podnijela prijedlog za svoje izuzeće što je odbijeno od strane predsjednika suda. Ne ulazeći u razloge niti sudije niti predsjednika suda ja taj postupak doživljavam kao moralni čin... kao stav da se ne želi postupati po nalozima mafijaškog režima i javnim porukama o formiranju CRNE KNJIGE, te uputama da se preko institucija, SNSD obračuna sa onima koji su im nanijeli štetu odnosno koji ih ometaju u nastojanjima da pokradu i ono malo što je preostalo od državnih resursa.
Stoga pismeno a to ću učiniti i usmeno odajem priznanje za ovaj čin sudije.
S obzirom da izuzeće nije prihvaćeno a slažem se da je osnovano, predaću na pripremnom ročištu sopstveni zahtjev za isključenje sa obrazloženjem i prilozima a podvlačim da će biti kako druge tako i dokumentacije nastale poslije prethodne odluke predsjednika suda. Ovu obavjest predajem kako bi sudija imala predstavu o narednim događajima u skladu sa članom 360, stavovi 1 i 2. Prema tim odredbama smatram da je sudija bila u obavezi osim predsjedniku suda svoje mišljenje dostaviti i strankama no onog trenutka kada predam svoj zahtjev postaje relevantna odredba "Do donošenja rješenja o zahtjevu za isključenje, sudija će da preduzima samo one radnje za koje postoji opasnost za odgađanje.”...
Takođe ću predložiti da iz svih radnji bude izuzet g. Radujko Milan, s obzirom da ću ga predložiti kao svjedoka zbog učestvovanja u uklanjanju falsifikata rješenja ovog suda iz spisa i odbijanja da otkrije od kog organa ili osobe je Pravobranilaštvo RS, dobilo navedeni falsifikat. Ta kriminalna radnja je samo dio od mnogobrojnih zločinačkih aktivnosti usmjerenih prema mojoj porodici, (sestričinu i oca mi je ubila RS, moguće i majku a mene pokušavala) koje traju u kontinuitetu od 2009-te godine.
Da li će biti prihvaćen moj prijedlog za izuzeće ili ne, lično mi je svejedno ali ću insistirati da g. Radujko svjedoči a osim toga ističem da takozvani odgovor koji je isti potpisao nije u skladu sa odredbama iz ZPP-u, (član 71, stav (2) Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, cinjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te činjenice), odnosno tvrdnja da je tužba "NEOSNOVANA" nije potkrepljena nijednom činjenicom niti nekim dokazom, da mi je recimo tužena RS uručila dokumentaciju koju je prikupljala o meni pošto je napravila plan da me lažno prijavi za "ugrožavanje sigurnosti" nekolicine pripadnika mafije i drugih građana koji niti su se nekome žalili niti su konsultovani a ni ovlastili bilo koga da u njihovo ime preduzimaju bilo kakve radnje i podnose lažne prijave.
STOGA TRAŽIM DA SE TUŽENOJ NALOŽI DA DOPUNI ODGOVOR, IZNESE ČINJENICE I DOKAZE A POSEBNO IMAJUĆI U VIDU DA JE NA NJOJ TERET DOKAZIVANJA I DA NIJE UOPŠTE PRIHVATLJIVO NITI NA ZAKONU ZASNOVANO DA SE UOPŠTE NE POJAVI JER BI PREMA ZOZD-E I ČLANU 126 ZOP-U SUD BIO OBAVEZAN DA PRIHVATI TUŽBENI ZAHTJEV SVE IMAJUĆI U VIDU DA SADA NIJE MOJA OBAVEZA DA DOKAZUJEM DISKRIMINACIJU NEGO JE OBAVEZA TUŽENE DA DOKAŽE DA DISKRIMINACIJE NIJE BILO...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
zdenkobajo@gmail.com
065831902

Autor zdenkobajo | 12 Avgust, 2017 | read_nums (33)
Zahtjev sudiji Marković od 14.02.2017. predat je prije skoro 3 mjeseca a rok za odgovor je 15 dana. Radi se o pravima garantovanim ustavom za čije kršenje, bezakonje i kriminal koji su proizašli je odgovorna direktno osoba Marković Jelena koja je zastupala i štitila interese mafije, Bobar grupe odnosno zločinačke organizacije koja je ubila Ivonu Bajo prilikom šverca a istovremeno pljačkala građane i državu preko 3 banke pod kontrolom vlade RS u iznosu oko 2 milijarde maraka.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

PRIJEDLOG SUDU ZA PRIMJENU ČLANOVA 360 ZPP-U I 115 ZOP-A

Veza : Predmeti 80 1 Pr 082502 17 Pr (Sekulić Cvijeta), 80 0 P 077873 16 P i 80 0 Mal 080317 16 Mal (Marković Jelena), te moji zahtjevi po ZOSPI-a od 14.02.2017. 08.08.2013. Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017., Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128) i Snimci dječjeg ruksaka.
Ukoliko navedene sudije ne postupe prema obavezi iz zakona ja ću na narednim ročištima u zapisnik i navesti i obrazložiti razloge za to kako ove tako i neke druge na koje sada neću da trošim vrijeme...
OBRAZLOŽENJE:
ZPP-, član 360. "Kada sazna da postoji neki od razloga za isključenje iz člana 357. stav 1. t. 1. do 6. ovog zakona ili čim sazna da je podnesen zahtjev za njegovo isključenje, sudija je dužan da prekine svaki rad na tom predmetu i da o razlozima za isključenje odmah obavijesti stranke i predsjednika suda, koji će da odluči o isključenju." a vezano za relevantni stav člana 357 "Sudija može da bude izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost (izuzeće), kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost.”"
ZOP-a, član 115. "Sudija koji učestvuje u prekršajanom postupku, čim sazna da postoji neki od razloga za izuzeće iz člana 114. stav 1. t. 1) do 5) ovog zakona, dužan je da prekine svaki rad u tom predmetu i da o tome obavijesti predsjednika suda, koji će odrediti drugog sudiju." a vezano za relevantni stav člana 114, "ako 6) postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost."

Zahtjev sudiji Marković od 14.02.2017. predat je prije skoro 3 mjeseca a rok za odgovor je 15 dana. Radi se o pravima garantovanim ustavom za čije kršenje, bezakonje i kriminal koji su proizašli je odgovorna direktno osoba Marković Jelena koja je zastupala i štitila interese mafije, Bobar grupe odnosno zločinačke organizacije koja je ubila Ivonu Bajo prilikom šverca a istovremeno pljačkala građane i državu preko 3 banke pod kontrolom vlade RS u iznosu oko 2 milijarde maraka.
Ovaj zahtjev je posljedica priznanja drugog kriminalca Danice Stjepanović, (prilog Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) da "NEMA SAZNANJA" o oštećenju predmeta - materijalnog dokaza ubistva.
Ta oštećenja su nastala prilikom ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i detaljno su opisana u prilogu "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" dok je fotografije istog moguće vidjeti u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka". U vrhu su snimci policije neposredno poslije ubistva što dokazuje i da su takvi prošli kroz ruke policije i tužilaštva i da su smišljeno prikriveni kako bi se zataškao zločin i astronomska pljačka koja je bila u toku. Osoba Marković Jelena je saučesnik u tom prikrivanju i tretiram je kao kriminalca u rangu onih koji su izvršili ubistvo kao da je svojim rukama zabola metal u grudi djevojčice. Protiv iste ću podnijeti krivičnu prijavu što nisam htio učiniti prije zakazanih ročišta dok joj ne dam priliku da sama zatraži svoje izuzeće.
Da se ne radi samo o argumentima iz ove godine kada se ispostavilo da je preuzela oba spisa u kojima sam stranka dokaz su dva zahtjeva od 08.08.2013. po istoj temi ali ni na njih nikada nije odgovoreno. Razlika je u tome što tada nije bilo zvaničnog stava OT Bijeljina da "NEMA POJMA" o meterijalnom dokazu ubistva.
Taj dokaz je bio tema tužbe 80 0 P 039221 12 P, protiv AD Univerzal koju pominjem u zahtjevima i njegove fotografije priložene kao dokaz. Osoba Marković kao saradnik Bobar grupe je falsifikovala tužbeni zahtjev i bavila se temom ubistva ili ne djevojčice umjesto uklanjanjem ruksaka sa lica mjesta. Obavezu da prijavi krivično djelo na osnovu dokaza koje sam priložio nije poštovala. U tom i drugom predmetu gdje je postupala 80 0 P 039976 12 P, protiv Borovčanina i Kovačevića zbog povrede prava garantovanih ustavom za šta su prema članu 48 Ustava RS lično odgovorni, pomenuta je prenebregla taj član i primjenila odredbe nižeg ZOO-a ali je najbitnije da u predmetu gdje je u pitanju FAŠISTIČKA DISKRIMINACIJA, osoba Marković Jelena, kao sudija primjenjuje takođe istu diskriminaciju i umjesti stola predviđenog za stranke koji su koristili nesmetano zastupnici zločinačke Bobar grupe, meni zabrani da ga koristim i dodjeli mi kao prosjaku klupu bez mogućnosti da ispred sebe odložim dokumentaciju. Preostalo je jedino da sjednem na pod i sortiram materijal.
Namjera je bila naravno da me diskriminiše, ponizi i onemogući da čitam jer nije mogla ni zamisliti da mi nisu potrebni nikakvi podsjetnici ni nečije zabilješke, da sve podatke imam u svojoj glavi za razliku od nje koja postupa po instrukcijama mafije. Zbog kriminala, diskriminacije i razbojništva koje je demonstrirala osoba Marković Jelena podneo sam tužbe protiv RS i predložio da ista svjedoči, tako da teoretski kada sa vlasti srušim tiranina, diktatora i vođu mafije Dodik Milorada, to može i da se ostvari a sve u svemu navedena ličnost bez karaktera, časti, profesionalizma i pravnog znanja sasvim sigurno neće biti nepristrasna i dužnost joj je da imajući u vidu sve navedeno zatraži svoje izuzeće.
UKOLIKO SE TO NE DESI SVAKOJ DISKRIMINACIJI ĆU SE SUPROTSTAVITI I NIKADA NI POD KOJIM USLOVIMA NEĆU SJESTI NA KLUPU NITI PRISTATI NA BILO KOJI DRUGI OBLIK DISKRIMINACIJE I FAŠIZMA A ZA SVAKI EVENTUALNI INCIDENT ODGOVORNOST ĆE BITI NA SUDU.
Za razliku od bahate i uobražene Marković koja je već izvršila obilje krivičnih djela, primjenjivala diskriminaciju i pokazala opšte neznanje, (držeći recimo priloženi disk u ruci pitala me je "KAKVA JE OVO PLOČA"), sudija Sekulić je pristojna i ljubazna osoba kao i većina sudija ali nije dovoljno samo to nego je potrebna i hrabrost da se u okolnostima kada šef mafijaške bande Dodik Milorad prijeti crnom knjigom, (pravobranilac završava pod zemljom poslije sukoba sa mafijom a sudije se suspenduju ako ne izvršavaju naloge mafije ITD), primjeni zakon i postupa nepristrasno, dakle:
Ročište od 20.04.2017. je odgođeno bez ikakvog razloga i obrazloženja, niti na jedan od mojih prijedloga i zahtijeva u 3 predata podnaska prije ročišta nije bilo nikakve reakcije a zapisnik ne odgovara ni približno onome što se dešavalo. 4 svjedoka su bez potrebe dolazila iako sam pismeno upozorio sudiju da ih ne poziva i pozvao se na relevantne članove iz zakona.
Prvo, što se tiče odlaganja kažem da je bez razloga i obrazloženja jer se iz zapisnika ne može zaključiti zbog čega je donesena takva odluka. Naime u rješenju nema obrazloženja a do odgađanja je došlo na moj zahtjev i to prvenstveno da bi strankama bio dostavljem video snimak nadzornih kamera koji je sudska policija "velikodušno" ponudila u zabilješci koja je priložena kao dokaz optužbe. To je naravno još jedna katastrofalna greška kriminalca Borovčanina, koji ni po koju cijenu ne smije objelodaniti svoje fašističk metode te očekujem da će vjerovatno slagati kako je snimak nestao ili slično. Stoga sam pismeno zatražio isti od komande u Banjaluci. Sudija Sekulić je 20 dana ranije zaprimila moj podnesak u kome tražim da se snimak dostavi bar 8 dana prije ročišta, na šta nije reagovala. Potom sam usmeno zahtijevao isto na ročištu i to istakao kao ključni argument za odlaganje a onda pri kraju sudija kaže da neka od stranaka treba predložiti da se taj dokaz dostavi.
KOLIKO PUTA JA TREBA NEŠTO DA NAPIŠEM ILI KAŽEM DA BI TO RS SHVATILA ???
Drugi manje bitan razlog je taj što sam u pozivu obavješten da se teretim za prekršaje iz članova 7 i 27, a na ročištu mi je saopšteno da su u pitanju članovi 7 i 24. Ja sam naravno bio spreman za bilo kakvu optužbu ali potenciram da je u pitanju greška sudije jer može svako da otipka pogrešan broj ali mora sudija da prati i pregleda tekst prije potpisa i pečata pa i ako to previdi obaveza je da osim broja u pozivu postoji i naziv prekršaja, na šta sam ukazao navođenjem relevantnog člana 158 "Sadržaj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka", (stav Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sadrži: 7) zakon, odnosno propis kojim je propisan prekršaj koji treba primijeniti).
U samom dopisu naravno nisam namjerno naveo ovaj stav ali sam to usmeno istakao na ročištu, što takođe nije ušlo u zapisnik. Ni moji argumenti na primjedbe optužbe po pitanju sudije da su i zbog čega relevantni svi dokazi koje sam predložio nisu zavedeni ali je doslovno unesena prethodna, (već pripremljena i dogovorena teza policije). Dakle ni tvrdnja u zapisniku kako shvatam šta mi se stavlja na teret nije tačna jer sam izjavio da je u pozivu drugi član što se vidi u daljem tekstu zapisnika, Ne postoji ni oštećeni koji se pominje u zapisniku a pitanje o nadležnosti ne samo da mi nije postavljeno nego sam istakao da ne priznajem legitimitet ni suda ni RS, ni BIH i u tu svrhu priložio nekoliko dokaza od kojih sada potenciram, samo nasilno svrgavanje tada regularno izabranog predsjednika RS i dovođenje na vlast kriminalca i saradnika okupatora Dodik Milorada, te CRNU KNJIGU, koju je najavio za sve koji su SNSD-u, (a ne Republici Srpskoj) nanijeli štetu, te da će taj posao obaviti njihovi ljudi unutar institucija.
Misli se na osobe kao što su Stjepanović, Kovačević, Gruhonjić, Debeljević, Marković, Đurić, Đonlić, Vakičić, Borovčanin, Destanović... naveo sam samo one koji su izvršili više krivičnih djela za koje imam neoborive dokaze.
Sudija Sekulić je za sada pokazala samo pristrasnost i načinila nekoliko grešaka sopstvenom nepažnjom što svakom može da se desi. Ja sam recimo umjesto zahtjeva Okružnom sudu, priložio ponovo već dostavljeni identični zahtjev MUP-u, istovjetan tekstom ali ne sa pečatom suda nego MUP-a. No ta greška nije bitna jer sam mnoge važnije dokaze izostavio a dovoljan mi je samo onaj predat u OT Bijeljina. Sada sudija ima dvije opcije i to da na osnovu iznesenih argumenata prihvati i prizna greške i pristrasnost te zatraži svoje izuzeće ili da ostane u postupku suočena sa prijetnjama mafije CRNOM KNJIGOM, uz svježi primjer suspendovane sudije Nađ-Mađarac iz Bijeljine, nešto starijim primjerom predsjednice istog suda koja je poslije brutalne reakcije vođe mafije Dodik Milorada i prijetnji ukidanjem suda u Bijeljini završila takođe pod zemljom.
Gavrilo Bobar je imao rok za dokapitalizaciju banke do kraja septembra a "preminuo" je upravo poslednjeg dana tog roka. Načelnik kriminalističke policije Teodorović je "preminuo" 5 dana pošto sam mu dostavio dokaze o kriminalu Stjepanović Danice među kojima i one za koje sada tvrdi da nema pojma. Pokojni načelnik je prije smrti proslijedio dokaze Specijalnom tužilaštvu a tada postupajući Mahmut Švraka je prekinuo istragu sa obrazloženjem da "NISU PRILOŽENI DOKAZI DA JE PREDMET OŠTEĆEN NA NAČIN KAKO SAM OPISAO" odnosno onako kako je to 4 godine kasnije konstatovano u zapisniku suda.
GOSPODIN MAHMUT ŠVRAKA JE POTOM NAGRAĐEN MJESTOM GLAVNOG REPUBLIČKOG TUŽIOCA I SA TE POZICIJE PRED KAMERAMA REKAO DA "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA, NEMA POLITIČKE VOLJE".
To nedvosmisleno znači da političari odnosno Dodik i njegova banda odlučuju kakve će biti odluke tužilaca i sudija. Usmeno sam istakao i to takođe nije ušlo u zapisnik da nevezano kakva će odluka biti u ovom prekršajnom postupku, sudija i predstavnik policije su dužni postupiti prema ZOKP o obavezi prijavljivanja krivičnog djela i proslijediti dokaze o teškom kriminalu koje sam predao na postupanje nadležnima u Tužilaštvu BIH i SIPI.
Sudija Sekulić do sada nije načinila ozbiljnije povrede i nije zaslužila da bude kažnjena tako što će štititi i prikrivati kriminal ranije navedenoh pripadnika mafije od kojih potenciram Đurić Dragoljuba, kriminalca koji je svjesno sačinio falsifikat rješenja iz sopstvenog predmeta, različit od originala sa ciljem da meni nanese štetu, pomogne kriminalcima iz OT Bijeljina i doprinese prikrivanju zločina što sam dokazao podneskom sudu i sada o tome priložio dokaze. Stoga i njega smatram članom mafije koja je ubila djevojčicu isto kao da je to uradio svojim rukama.
S obzirom na sve okolnosti i da FAŠISTIČKI RAZBOJNIČKI NAPAD, na moju porodicu i mene traje i dalje, ja RS i sve njene organe tretiram kao zločinačke organizacije i sasvim mi je svejedno koji će sudija postupati, odnosno svakog sudiju tretiram kao kriminalca sve dok ne pokaže da to nije kao što je to u prethodnih 7 godina više puta pokazao gospodin sudija Savić Jovan. Svako neka sam izabere hoće li postupati prema zakonu i pokazati da zaslužuje poštovanje ili će se priključiti kriminalcima koje sam naveo. Izvinjavam se onima koje sam izostavio...

DODATAK - ZAHTJEVI SUDU PO 80 1 Pr 082502 17 Pr KOJI SU POTPUNO IGNORISANI

1) Dostavu uz poziv, kompletnog dokaznog materijala koji će koristiti druga strana u postupku.
2) Audio snimanje kompletnog postupka te ako ne postoji potrebna oprema, odlaganje istog sve dok mafijaška Vlada RS ne obezbjedi uslove za to jer je pokrala novac za funkcionisanje osnovnih sudova.
3) U svrhu ekonomičnosti postupka da se prvo utvrde eventualne povrede Ustava, garantovanih prava i kontinuitet napada na mene od kojih sam se branio tog dana, jer ukoliko je to tačno onda nema potrebe izvoditi dokaze o "prekršaju" što će ako se desi, trajati satima a vjerovatno i danima.
4) Da se obezbjedi sudnica dovoljno velika da može primiti do 10 građana, novinara i pripadnika nevladinih organizacija.

DA SUD IZDA NALOG - NAREDBU, REPUBLICI SRPSKOJ, MUPU, OJT BIJELJINA I OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI DA MI ODMAH BEZ ODLAGANJA URUČE MATERIJAL KOJI SU PRIKUPLJALI O MENI, TRAŽEN VIŠE PUTA PO OSNOVU PRAVA GARANTOVANOG USTAVOM RS, ČLAN 23, JER ĆU GA KORISTITI KAO DOKAZ A NAVEDENO U ZAHTJEVU MUPU POD TAČKAMA KOJE CITIRAM A SADA DODAJEM I TREĆU:
1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
3) Da sud izda naredbu sudskoj policiji da mi uruči snimke nadzornih kamera koje kontrolišu ulaz u zgradu, u vrijeme kada se desio napad na mene i moja prava dana 15.12.2016. i to najkasnije 8 dana pred pretres zakazan 20.04.2017.

OVO NIJE PITANJE DOBRE VOLJE BILO KOGA I PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE. OVO JE PRAVO GARANTOVANO USTAVOM KOJE NIKO, OD POLICIJE, TUŽILAŠTVA, SUDA, DO PREDSJEDNIKA I VLADE NE MOŽE I NE SMIJE ODUZIMATI NITI OGRANIČAVATI, ŠTO JE JASNO DEFINISANO ČLANOM 48, USTAVA REPUBLIKE SRPSKE.
- Predmete 80 1 Pr 000670 10, 80 1 Pr 004323 11 Pr, 80 1 Pr 004601 11 Pr, 80 1 Pr 007070 12 Pr, koji su u posjedu suda.
- Da sud izda nalog MUP-u RS, PS Bijeljina da na pretres donese svoj primjerak spisa 80 1 Pr 000670 10.
- Da sud izda nalog MUP-u RS, OJT Bijeljina, Osnovnom sudu i Okružnom sudu u Bijeljini da dostave dokaze da su mi uručili materijal, dokumentaciju, rješenja i privatnu imovinu traženu zahtjevima od 15.07.2016. koji sam primjerak već dostavio ovom sudu ili da se očituju da to nisu učinili, čime su napali na mene i garantovana prava.
2) OD SUDA ZAHTIJEVAM DA U SLUČAJU DA SE UPRKOS FAŠISTIČKOM RAZBOJNIČKOM KRŠENJU USTAVA I PRAVA, POKRENE DOKAZNI POSTUPAK U VREMENSKIM TERMINIMA KOJE SUD ODREDI POZOVU SLIJEDEĆI SVJEDOCI :
- Borovčanin Danko i Mićić Zoran, zaposleni u Sudskoj Policiji RS.
- Kovačević Novak, Prodanović Danka i Stjepanović Danica zaposleni u OJT Bijeljina.
- Aid Hanušić, Dijana Savić Božić i Dragoljub Đurić, zaposleni u Osnovnom sudu u Bijeljini.
- Milomir Čodo, Đonlić Mensur zaposleni u Okružnom sudu u Bijeljini.
- Žarko Ćosić, Darko Kovrlija, Srđan Gajić, Marinko Trakilović, Ilić Zoran i Torbica Milo, zaposleni u CJB Bijeljina.
3) OD SUDA TRAŽIM DA UPUTI NE NAREDBU NEGO POZIV GOSPODINU SUDIJI SAVIĆ JOVANU DA ISKLJUČIVO UKOLIKO TO ŽELI SVJEDOČI U OVOM POSTUPKU, S OBZIROM DA JE VEĆ DAO OGROMAN DOPRINOS U RAZOTKRIVANJU PRIPADNIKA MAFIJE UNUTAR ORGANA RS.
Svjedoke čije prisustvo mogu obezbjediti, pozvaću lično a takođe i dokumentaciju koju posjedujem a namjeravam je koristiti donijeću i predati sudu na pretresu. Svi svjedoci treba da svjedoče o postupanju državnih organa, o poštovanju ili nepoštovanju prava garantovanih ustavom o tretmanu koji se primjenjuje prema porodici Bajo o postupanju u slučaju kada građanin pristupa u zgradu sa dokazima krivičnih djela kod sebe o događaju od 15.12.2016. o odgovornosti za činjenicu da OJT Bijeljina "nema saznanja" o dokazu krivičnog djela ITD o falsifikatima zvanične sudske dokumentacije - sve razloge ne mogu izneti ovde kako bih spriječio pojedine svjedoke da pripreme lažne izjave a dokazi da je takvih bilo ranije dostaviću naravno na pretresu.

PRILOZI

Zahtjev za informacije A od 08.08.2013.
Zahtjev za informacije B od 08.08.2013.
Zahtjev sudiji Marković od 14.02.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 9 Avgust, 2017 | read_nums (93)
Po osnovu prava garantovanog članom 17 Ustava RS, stav "Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode, ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrđena prava." a vezano za član 15, stav "Licu koje je pritvoreno mora se uručiti pismeno obrazloženo rješenje u času pritvaranja. Protiv ovog rješenja pritvoreno lica ima pravo žalbe."

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

Veza : Predmet 80 0 P 043325 13 P2, Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Izjašnjenje OJT Bijeljinja po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. te falsifikat rješenja i kompletan predmet 80 1 Pr 000670 10 Pr.
Po osnovu prava garantovanog članom 17 Ustava RS, stav "Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode, ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrđena prava." a vezano za član 15, stav "Licu koje je pritvoreno mora se uručiti pismeno obrazloženo rješenje u času pritvaranja. Protiv ovog rješenja pritvoreno lica ima pravo žalbe." u svojstvu punomoćnika g-đe Budimke Bollin Bajo, podnosim:

ZAHTJEV ZA PISMENO IZVINJENJE OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI

1) Zbog nezakonitog lišenja slobode, bez ikakve pismene potvrde o tome, dana 10.08.2010. u prostorijama Prekršajnog suda u Bijeljini uz znanje sudije Đurić Dragoljuba i načelnika sudske policije Borovčanin Danka.
2) Zbog onemogućavanja da pozovem telefonom tadašnjeg advokata g. Tomića a što sam zahtijevala od Prekršajnog suda u Bijeljini putem sudske policije.
3) Zbog sačinjavanja falsifikata rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, na koje je udaren pečat pravosnažnosti, različitog od originala u spisu koje se prema pravosnažnoj odluci Okružnog suda u Bijeljini preinačava i postupak obustavlja.
4) Zbog puštanja u pravni promet falsifikata rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, koje je korišteno sa ciljem da se prikrije postojanje materijalnog dokaza ubistva odnosno oštećenja opisana u dokumentu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)", kao i da se tim falsifikatom opravdaju fašističke metode zabrane pristupa, majci Ivone Bajo, ujaku i drugim srodnicima.
5) Zbog uklanjanja falsifikata rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, iz spisa 80 0 P 043325 13 P2 čime se pružila pomoć kreatorima falsifikata i saučesnicima u prikrivanju materijalnog dokaza ubistva cijelih 7 godina od januara 2010-te do dana 16.01.2017. kada se pismeno priznaje da OJT Bijeljina o oštećenjima "NEMA SAZNANJA" dokumentom "Izjašnjenje OJT Bijeljinja po 80 0 K 065467 17 Kpp".
OBRAZLOŽENJE
Još 20.01.2010. po dozvoli sudije Savić Jovana, fotografisan je sporni predmet "dječji ruksak" pod brojem 4 u spisu 80 0 K 065467 koji bi s obzirom da nije vještačen bio novi dokaz u predmetu OJT Bijeljina KTA-596/09 i on suštinski dokazuje ubistvo osmogodišnje djevojčice odnosno OJT Bijeljina je obavezna da utvrdi kako je došlo do opisanih oštećenja i da li je to načinjeno istim predmetom za koji se "pretpostavilo" da je usmrtilo djevojčicu ili je za oboje uzrok nešto drugo.
Osim prikrivanja ubistva, prikrivan je i šverc narkotika u Bobar grupu, kao naravno i pljačka milijardi maraka preko banaka pod kontrolom vlade RS što je danas opšte poznata činjenica.
Ukoliko Osnovni sud u Bijeljini smatra da nije na njemu odgovornost za štetu nanesenu Budimki Bollin Bajo i fašistički teror od preko 7 godine koji i dalje traje, po nekom od osnova iz navedenih 5 tačaka, očekujem da se ogradi pismeno od počinilaca pojedinaca i navede imena istih...

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) BADENERSTRASSE 23
8952 SCHLIEREN
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

PO OVOM ZAHTJEVU NIJE BILO NIKAKVOG ODGOVORA ŠTO ZNAČI DA JE OSNOVNI SUD U BIJELJINI STAO IZA FAŠISTIČKIH RAZBOJNIČKIH AKTIVNOSTI KOJE SU IZVRŠILI PRIPADNICI MAFIJE TE SE TAKO SAM DEKLARISAO KAO FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA KOJA KONSTANTNO SAUČESTVUJE U PLJAČCI I TERORU NAD NARODOM...
Autor zdenkobajo | 6 Avgust, 2017 | read_nums (27)
Ovim zahtjevom tražim isključivo izuzeće osobe Jelene Marković, sugerišem da se predmet dodijeli osobi koja nije ranije postupala ni u jednom postupku u kome sam stranka a ne tražim ni izuzeće svih sudija niti Osnovnog suda u Bijeljini jer ni RS, (i kompletna BIH), ni njeni organi uključujući sudove nemaju nikave veze sa zakonom i isključivo su u službi mafije koja je već opljačkala desetine milijardi maraka. Časni pojedinci, profesionalci ne mjenjaju opšti karakter i ulogu Tužilaštava, Vlade RS, Sudske vlasti, Parlamenta, Predsjednika RS, MUP-a, kao servisa mafije za šta ću u ovom predmetu dostaviti dio dokaza.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 077873 16 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

Na osnovu ZPP-u član 358 i 357, stav "Sudija može da bude izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost (izuzeće), kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost.”
OBRAZLOŽENJE
U parnici gdje je stranka Republika Srpska, nijedan sudija ne može biti objektivan i nepristrasan ali da bi se bar stvorio privid toga, potrebno je bar da se radi o osobi koja nije postupala nikada ranije u predmetima vezanim za mene što znači da nije lično doprinjela ni smišljeno niti nehotice niti na bilo koji drugi način, povredama mojih prava i diskriminaciji kojoj sam izložen. Dakle ovim zahtjevom tražim isključivo izuzeće osobe Jelene Marković, sugerišem da se predmet dodijeli osobi koja nije ranije postupala ni u jednom postupku u kome sam stranka a ne tražim ni izuzeće svih sudija niti Osnovnog suda u Bijeljini jer ni RS, (i kompletna BIH), ni njeni organi uključujući sudove nemaju nikave veze sa zakonom i isključivo su u službi mafije koja je već opljačkala desetine milijardi maraka. Časni pojedinci, profesionalci ne mjenjaju opšti karakter i ulogu Tužilaštava, Vlade RS, Sudske vlasti, Parlamenta, Predsjednika RS, MUP-a, kao servisa mafije za šta ću u ovom predmetu dostaviti dio dokaza. Sve priloge iz ovog zahtjeva predlažem istovremeno i kao dokaze u samom predmetu.
Prvi prilog je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." vezan za 2 predmeta, moje privatno vlasništvo. Jedan od njih tužena RS i dalje drži u svom posjedu a drugi je oštećen prilikom ubistva osmogodišnje Ivone Bajo, uklonjen sa smrtno ranjene djevojčice sa ciljem da se prikrije šverc i astronomska pljačka unutar Bobar grupe. Sada 7 godina poslije zločina OJT Bijeljina odnosno tužena RS, kaže da "nema saznanja" o kako kaže "NAVODNIM" oštećenjima.
Da su oštećenja stvarna dokaz je uz tužbu priloženi "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" te njegove fotografije "Dokazni predmeti". Uz ovaj zahtjev prilažem proširenu verziju "Snimci dječjeg ruksaka" koja u vrhu sadrži dva snimka MUP-a, načinjena odmah poslije ubistva a prije odlaganja u depo. I sada navodno nijedan službenik RS za 7 i po godina nije primjetio ove dokaze ubistva...
Osoba Stjepanović Danica, koja je potpisnik izjašnjenja, naravno bezočno laže jer je smišljeno prikrila ubistvo da bi prikrila astronomsku pljačku. Posjedujem više desetina dokaza da je tužena a prije svega OJT Bijeljina i konkretno Stjepanović Danica obavještavana pismeno o materijalnom dokazu ubistva a uz zahtjev prilažem "Zahtjev tuziocu" predat još 30.04.2010. u kome se pominje sporni dokaz ubistva. Još stariji dokaz su "Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010." i umjesto da se tada odgovori kako "NEMAJU SAZNANJA" a ne poslije 7 godina, pristupa se drugim metodama, koje sam tada predvidio i napisao da će se koristiti "SMICALICE" da bi pripadnici mafije u redovima RS glumili da nemaju pojma o dokazu ubistva. I na kraju ovog djela prilažem "Obavjest tuziocima" Poslatu prve polovine marta 2010-te na mejl OJT Bijeljina i poštom svim okružnim tužiocima ponaosob. I eto prve "smicalice" jer niko "nije primjetio" dokaz prikrivanja ubistva, nego su pripadnici mafije "primjetili" samo "ozbiljne prijetnje" te me lažno prijavili za ugrožavanje sigurnosti.
Ono što povezuje dosad navedeno i osobu Marković Jelenu je predmet 80 0 P 039221 12 P, u kome je postupala a priložio sam između ostalih dokaz "Torba" na kome je jasno prikazan pomenuti materijalni dokaz ubistva a bio je tačka 3 tužbenog zahtjeva sa istaknutim osnovom, citiram "zbog nanošenja duševnog bola, od strane tuženog, (uklanjanjem materijalnog dokaza ubistva "TORBE"), što je dovelo do povrede ugleda i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima...". Tema druge dvije tačke su bili različiti, (lažni) prikazi događaja meni i policiji, te pomaganje u bjegstvu kamionu koji je dovezao krijumčarenu robu.
I umjesto da utvrđuje osnovanost tih argumenata, osoba Marković Jelena je preformulisala - falsifikovala tužbeni zahtjev kao da sam tražio naknadu za ubistvo djevojčice. Nikakav zaključak, utvrđeno činjenično stanje, nijedna riječ o predmetu koji je i dokaz zločina i privatno vlasništvo. Iako sam opisao da je u pozadini bilo krijumčarenje, citiram iz tužbe "Smišljene radnje osoblja "Univerzala" prije svega portira Sofrenić Blagiše, direktno su usmjerene na prikrivanje šverca i ubistva Ivone Bajo, što su teška krivična djela, no te laži, uklanjanje dokaza sa lica mjesta i davanje lažnih izjava su nanijele težak duševni bol, kako meni, tako i svim pripadnicima porodice!" a ZKP-u, obavezuje svako službeno lice da prijavi krivično djelo, ovde postupajuća sudije to nije učinila, nego je pristrasno pružila pomoć moćnom, bogatom i uticajnom vlasniku Bobar grupe i pripadnicima mafije koji su ubili djevojčici, krijumčarili narkotike, pljačkali milijarde preko banaka pod kontrolom ovde tužene RS.
Tako su u presudi predmeta 80 0 P 039221 12 P. navedene dvije ozbiljne laži, da sam tražio odštetu zbog ubistva te da je tužilaštvo utvrdilo kako je "ŽICA PROBILA KRVNI SUD". Odgovore o tome sam zatražio 14.02.2017. od osobe koja je to napisala, ovde postupajuće, (prilog "Zahtjev sudiji Marković"). U 4 tačke zatražio sam kopije dokumenata na osnovu kojih su napisane tvrdnje kao i objašnjenja o oštećenjima ruksaka, (torbe) NA ŠTA NIJE BILO ODGOVORA.
U vrijeme kada je vođena parnica vlasnik Bobar grupe je bio po mnogima najbogatiji srbin Gavrilo Bobar a vlasnik Asa auta i Haak transa odakle je stigla i dovezena švercovana pošiljka narkotika je najbogatiji bošnjak Nijaz Hastor. Dovoljno da se kompletna SNSD i SDA, (kao i HDZ mafija) uključe i svim sredstvima brane pokradene milijarde. U mom prisustvu pred više svjedoka, kriminalac Gruhonjić je prijetio sudiji Mićić Ljubiši, tražeći da odbaci moju tužbu za lažnu prijavu, da više neće dolaziti nego će koristiti druge metode. Kakve su to metode vidljivo je i danas iz svježih primjera Pravobranioca RS, Novaković koja je poslije objelodanjivanja prijetnji i pritisaka, završila pod zemljom. Prije toga i predsjednica Okružnog privrednog suda u Bijeljini a sada je suspendovana sudija koja je takođe po njenom priznanju i zabilješkama trpjela pritiske u postupcima vezanim za pljačku milijarde maraka preko AD Birač.
Ovde ukazujem predsjedniku suda da više nisu u pitanju samo argumenti koje navodim nego osobi Marković Jeleni prijeti i opasnost po život od strane mafije koja se sprema da opljačka još nekoliko stotina miliona maraka preko firme "Alumina" ukoliko bi postupala suprotno od instrukcija koje je javno izneo vođa mafije Dodik Milorad, kriminalac koji je na vlast postavljen nasilnim svrgavanjem legalno izabranog predsjednika upravo sa ciljem da uništi Republiku Srpsku i opljačka je za interese okupacionih tajkunsko mafijaških sila.
Nadalje osoba Marković je i u toj i u drugoj parnici, nevezano za pristrasnost prema Kovačević Novaku i Borovčanin Danku i pogrešnu primjenu zakona u predmetu 80 0 P 039976 12 P, gdje je osnov bila fašistička diskriminacija prema meni i sama demonstrirala diskriminaciju dodjeljujući mi klupu bez stola i mogućnosti da odložim dokumente dok je recimo zastupnički tim AD Univerzal na svakom ročištu koristio postojeći sto. Zbog te diskriminacije i po drugim osnovama podneo sam tužbe sa prijedlogom i namjerom da kao svjedok bude pozvana i osoba Marković Jelena, što se u budućnosti može i desiti u nekom postupku.
NEMA NIKAKVIH ŠANSI DA U TAKVIM OKOLNOSTIMA OSOBA MOŽE BITI NEPRISTRASNA ŠTO SE MOŽE ZAKLJUČITI I IZ NJENE ARGUMENTACIJE ZA IZUZEĆE ZA ŠTA PISMENO ODAJEM PRIZNANJE I TRETIRAM TO KAO MORALNI ČIN.
Ako neki okružni tužilac ili sudija 2010, 2011, 2012, 2013, 2014-te nije znao kakav se kriminal vrši u Bobar grupi, sada je to opšte poznato svima i nijedan častan profesionalac ne želi izvršavati naloge mafijaških bosova te štititi milijarde koje su opljačkali a sa druge strane ako to ne učine dovode u opasnost ili svoj život ili će ih u najboljem slučaju kriminalci iz OJT Bijeljina optužiti za neko krivično djelo kao što su mene, kao što su mnoge druge i na kraju poslednji pokazni primjer je suspenzija sudije A N-M iz Bijeljine.
Zahtjev od 14.02.2017. nije moja reakcija na, (sumnjivo) dvostruko dodjeljivanje predmeta osobi Marković, nego reakcija na Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. koje sam tada upravo bio primio od sudije Savić Jovana a da sam mnogo ranije ukazivao na "greške" i tražio istu dokumentaciju dokaz su prilozi Zahtjev za informacije A od 08.08.2013. i Zahtjev za informacije B od 08.08.2013. Predati su prije skoro 4 godine a odgovora nema i to je samo dio argumentacije da osoba Marković ne može biti nepristrasna.
Najjednostavnije rečeno, priznanjem odnosno "Izjašnjenjem po 80 0 K 065467 17 Kpp 3" Stjepanović Danica otkriva i koji je razlog bio za 7-godišnju fašističku diskriminaciju prema svim srodnicima ubijene djevojčice. Cilj je bio da do nje odnosno do nadležnog tužilaštva, "NIKADA NE DOĐE" informacija o materijalnom, dokazu ubistva koji bi lančanom reakcijom ugrozio poslove mafije teške milijarde evra. Odgovornost za to je i na osobi Marković Jeleni jer je ignorisala, prikrila ili kako god ko hoće da tumači materijalne dokaze koji su teretili vlasnika Bobar grupe za krijumčarenje i prikrivanje ubistva umjesto da postupi po članu "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela". Nije naravno ona jedina jer sam taj dokaz prilagao ili je opisivan u svim postupcima uključujući i onaj koji je vodio sadašnji predsjednik suda.
Svi su vidjeli taj predmet i okružni tužioci i sudije i inspektori i sudska policija a sada kao "NEMAJU SAZNANJA".
Osim izuzeća sudije iako to nije izrčito definisano zakonom predlažem da se izuzme iz tima tužene RS, osoba Radujko Milan jer ga namjeravam predložiti kao svjedoka na okolnosti uklanjanja falsifikata sudskog rješenja i prikrivanja osoba koje su to rješenje sačinile koristile kao argument za FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU koja je tema ove tužbe.

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.
Obavjest tuziocima
Torba
Zahtjev sudiji Marković
Zahtjev za informacije A od 08.08.2013.
Zahtjev za informacije B od 08.08.2013.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 3 Avgust, 2017 | read_nums (27)
Po stavu suda navedenom u poslednjoj rečenici da će "ODLUČITI PREMA STANJU U SPISU" skrećem pažnju da je tužba podnesena sa prijedlogom za oslobađanje od takse, da nikada nije poslat dopis da se taksa naplati, što znači da je prijedlog osnovan a prema članu 14, oslobađanje se odnosi na sve takse u ovom predmetu, NEBITNO ŠTO JE PREBAČEN DRUGOM SUDU, pošto sudije iz Bijeljine ne mogu i ne žele da legalizuju kriminal svojih kolega sudija i okružnih tužilaca, odgovornih za diskriminaciju i saučesnika u pljački građana i države...

OSNOVNOM SUDU U ZVORNIKU
OBAVJEST PO PREDMETU 83 0 P 020967 13 P

ZVORNIČKOM SUDU PO DOPISU OD 30.03.2017.

Tužilac : Zdenko Bajo
Tužena : Republika Srpska

Veza: Dopis od 30.03.2017.

Već sam navikao da se uvjek u svakom trenutku u svakom dokumentu pozivam na pozitivne zakonske propise, odnosno relevantne članove iz zakona ili čak Ustava a da državni organi to ignorišu i postupaju suprotno zakonskim odredbama.
Dakle u svom prethodnom obraćanju sam jasno istakao da je uz tužbu podnesen prijedlog za oslobađanje od takse i DA NA TUŽBU NIKAD NIJE NAPLAĆENA TAKSA, NITI JE TO TRAŽENO OD MENE a naveo sam relevantni član koji ponavljam:
Član 14. (1) Rješenje o oslobađanju od obaveze plaćanja takse odnosi se na sve takse po odgovarajućem predmetu bez obzira kada je nastala taksena obaveza.
Sud nije naveo da je prema stavu 2 istog člana "UTVRDIO" da sam u mogućnosti platiti taksu, niti da je postupio prema odredbi člana 13, stav:
(3) Sud može, po službenoj dužnosti, pribaviti potrebne podatke i obavještenja o imovnom stanju taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, a može o tome saslušati i protivnu stranku.
I na kraju po stavu suda navedenom u poslednjoj rečenici da će "ODLUČITI PREMA STANJU U SPISU" skrećem pažnju da je tužba podnesena sa prijedlogom za oslobađanje od takse, da nikada nije poslat dopis da se taksa naplati, što znači da je prijedlog osnovan a prema članu 14, oslobađanje se odnosi na sve takse u ovom predmetu, NEBITNO ŠTO JE PREBAČEN DRUGOM SUDU, pošto sudije iz Bijeljine ne mogu i ne žele da legalizuju kriminal svojih kolega sudija i okružnih tužilaca, odgovornih za diskriminaciju i saučesnika u pljački građana i države.
No uprkos svemu sada dostavljam dokumente koje sam pronašao u arhivi iz vremenskog perioda neposredno po podnošenju OVE TUŽBE, što je JEDINI RELEVANTAN FAKTOR, i uz to originalni "IZVJEŠTAJ KORISNIKU" o jedinom mjesečnom prihodu koji imam a to je iznos od 34,10 KM, trenutno dok je u vrijeme podnošenja tužbe bio 30 KM...

PRILOZI

Uprava prihoda
Uvjerenje biroa
ZK ulozak
Izvještaj korisniku

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

NEPOSREDNO POTOM, DONESENO JE RJEŠENJE O OSLOBAĐANJU OD TAKSE, ZATO... BORITE SE ZA SVOJA PRAVA JER NISTE NI SVJESNI KOLIKO PUTA PLATITE NEŠTO ŠTO NISTE TREBALI...
Autor zdenkobajo | 30 Jul, 2017 | read_nums (32)
Uz ovaj dopis prilažem materijal koji dokazuje kršenja prava s napomenom da se ne radi o "greškama" nego o organizovanom kriminalu ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE čiji su pripadnici na pozicijama sudija, državnih tužilaca, inspektora, poslanika, ministara, pa do predsjednika. Sve sa ciljem da se vrši i nastavi sistematska pljačka naroda i državne imovine a pritom se bezočno gazi zakon, ljudska prava garantovana Ustavom i pri tome koriste fašističke metode na kojima bi im i nacisti pozavidjeli.

INSTITUCIJI OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEST O KRŠENJU LJUDSKIH PRAVA I KRIMINALU U DRŽAVNIM ORGANIMA

OMBUDSMENU O KRŠENJU PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM

OČEKUJEM DA U SKLADU SA SVOJIM NADLEŽNOSTIMA I OVLAŠTENJIMA, ZAUSTAVITE OVAJ KRIMINAL I FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU KOJA SE NE VRŠI SAMO PREMA MENI I MOJIM SRODNICIMA NEGO I PREMA SVIM DRUGIM GRAĐANIMA KOJI NISU U SLUŽBI TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE.
Punih 7 godina pripadnici mafije instalirani u državnim organima zloupotrebljavaju institucije i svoj položaj te osim više drugih prava garantovanih zakonom, krše i prava garantovana Ustavom RS, od kojih ističem ona opisana u članovima, 16, 23, 27, 32, te pravo na imovinu a prema članu 48 Ustava RS, ta prava se ne mogu ni ODUZETI niti OGRANIČITI. Dakle razlog mog obraćanja nisu ni prikrivanje kriminala niti neke pismene odluke tužilaštava ili sudova, nego kršenje prava na dobijanje materijala prikupljanog o meni, poslije odnošenja računara i danonoćnog nadzora, (član 23 i 27), neuručivanje pismenog rješenja o zabrani pristupa svim pripadnicima porodice Bajo i neomogućavanja prava žalbe na tu odluku, prikrivanje uništavanja privatne imovine, nesprovođenje bilo kakvih istražnih radnji o uzrocima uništavanja, odgovornima za prikrivanje materijalnih dokaza itd...
Uz ovaj dopis prilažem materijal koji dokazuje kršenja prava s napomenom da se ne radi o "greškama" nego o organizovanom kriminalu ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE čiji su pripadnici na pozicijama sudija, državnih tužilaca, inspektora, poslanika, ministara, pa do predsjednika. Sve sa ciljem da se vrši i nastavi sistematska pljačka naroda i državne imovine a pritom se bezočno gazi zakon, ljudska prava garantovana Ustavom i pri tome koriste fašističke metode na kojima bi im i nacisti pozavidjeli.

UVOD: Prije svega skrećem pažnju na opšte poznatu činjenicu da svakodnevno izlaze u javnost afere u kojima su akteri nosioci državnih funkcija, pokraden ogroman novaac a praktično bez ijedne osuđujuće presude jer tužioci kojima je posao da gone počinioce krivičnih djela i plaćeni su za to novcem građana, umjesto toga prikrivaju dokaze i štite krivce jer su i sami dio mafije. Javno je poznato i priznato od strane vlasti pritisnute dokazima iz EU, da je samo preko 3 banke koje je kontrolisala Vlada RS, (BIB, BOBAR i BANKA SRPSKE), opljačkano oko 2 milijarde maraka, sve uz znanje i logistiku predsjednika, agencije za bankarstvo, vlade i okružnih tužilaštava.
ORGANIZOVANI KRIMINAL: Danas je takođe opšte poznato da je Bobar grupa klasična zločinačka organizacija, preko koje se pljačkao novac a 25.02.2012. je otkriveno preko 4 miliona maraka transakcija narko mafije kroz Bobar banku, na šta nije bilo nikakve reakcije, nego je vjest brzo zataškana i postala tabu tema. Ali ono što se još krije fašističkim metodama je to da se preko firmi režimskih tajkuna vršilo krijumčarenje, (vjerovatno narkotika) a sada dostavljam dokaz o švercu iz Federacije BIH, firme Asa auto, prevoznikom Haak trans, (vlasnik Nijaz Hastor, najbogatiji bošnjak) do firme AD Univerzal, (vlasništvo sada zvanično preminulog Bobar Gavrila, tada najbogatiji srbin).
U pitanju je dan 23.07.2009. kada je prilikom krijumčarenja tehnički neispravnim kamionom na ulazu u AD Univetzal usmrćena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, kamion je pobjegao a tužilaštvo i policija sakrili dokaze kako bi sve predstavili kao pad sa bicikla i prikrili režimski šverc. Prvo dokaz koji prilažem je "Izjave aktera sverca i ubistva" iz koga se vidi da su vozači ostavili 4 PAKETA, magacioner ujutru zatekao samo PAKET, što znači da su 3 PAKETA, neke "robe" nestala preko noći.
Pripadnici mafije u policiji i tužilaštvu sa smislili plan da ubistvo predstave kao pad sa bicikla, na žicu od korpe i stoga je uklonjen materijalni dokaz zločina "Dokazni predmeti". Radi se o ruksaku koji je ubijana djevojčica imala a vidljivo je da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak zamrljan ili opran jakim hemijskim sredstvom. Očito je isti predmet koji je ubio djevojčicu, presjekao i kaiš, te je zato ovaj dokaz i sakriven kako bi se prikrilo ubistvo, šverc i nastavilo sa krađom milijardi maraka. O ovom predmetu i o unutrašnjim povredama konstatovanih obdukcijom, pripadnici mafije iz tužilaštva nisu obavjestili ni javnost niti vještaka trasologa, dr. Busarčevića, koji o tome NEMA POJMA. Razgovor sa njim i svi dokazi se nalaze na priloženom disku, a štampano dostavljam dokument "Falsifikati" na kome se vide slike koje dokazuju moje tvrdnje.

DISKRIMINACIJA I KRŠENJE PRAVA: Ali sve ovo ma koliko monstruozno bilo nije razlog mog obraćanja iako očekujem da o ovim zločinima državnih službenika upoznate javnost, nego stavljam akcenat na fašističku diskriminaciju koja se vrši godinama sa ciljem da se zaštite krivci, počinioci i milijarderi koji stoje iza svega. Dakle, iako se htjelo sasvim sakriti postojanje dokaza, još početkom 2010-te, po obustavi istrage a 6 mjeseci od ubistva, uspio sam poslije dozvole sudije da fotografišem sporni "dječji ruksak" i odmah o tome pismeno postavio pitanje "Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010." na šta nije bilo nikakvog odgovora jer je OT Bijeljina smišljeno sakrila materijalne dokaze i ne može odgovoriti jer nisu ni evidentirali presjecanje kaiša a ako to priznaju pismeno onda se radi o NOVOM DOKAZU, te bi bili prisiljeni ponovo otvoriti istragu. Zbog toga je izdata TAJNA USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, da se svim srodnicima ubijene djevojčice zabrani pristup u OT Bijeljina, što je prema planu trebalo i da ostane tajno i skriveno ali sam naredne godine da bih došao do dokaza o tome odbio fašističku naredbu te na prekršajnom sudu, (Zapisnik 19.08.2011.) dobio dokaze za nju, izjavu pripadnika sudske policije koji jasno u zapisnik kaže da citiram "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I DRUGI SRODNICI, (IVONE BAJO) NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA".
Time su htjeli osigurati nastavak MIRNOG KRIMINALNOG NERADA, tužilaštva jer uhvaćeni u monstruoznom kriminalu nisu imali rješenje i odgovor na to, pa su se posakrivali po kancelarijama i naložili sudskoj policiji da nikom ne dozvoli pristup i postavljanje nezgodnih pitanja.
U to vrijeme još nisam imao nikakve dokaze u krijumčarenju nego sam samo pismeno izneo pretpostavku da bi to mogao biti jedan od razloga za prikrivanje ubistva ali ne znajući da dokaze o tome još nemam, dva pripadnika OT Bijeljina su kao građanska lica otišli do CJB Bijeljina, (iako imaju dežurnog tužioca u svojoj zgradi, nadležnog za krivične prijave) te me lažno optužili za "Ugrožavanje sigurnosti". Cilj je bio da to ne izglada kao osveta prema meni i da se potom prilikom pretresa kuće koju su izdejstvovali, otme računar sa dokazima kriminala i isti unište. Računar je zadržan oko 9 mjeseci i iako sam pismeno više puta upozoravao sudiju na postojanje neprocjenjivo vrijednog programskog koda i opasnost da ga kriminalci unište sa dokazima, isti se oglušivao, nije poštovao ZKP-u da me obavjesti o otvaranju i pregledu računara a takođe je ignorisan moj pismeni zahtjev da se izvrši kontrola ispravnosti računara prilikom preuzimanja.
Načelniku kriminalističke policije u CJB, Bijeljina koji je zaprimio lažnu prijavu protiv mene, odneo sam sa sestrom Budimkom, dokaze o kriminalu Stjepanović Danice a on je obećao da će pokrenuti istražne radnje. Šta se desilo da materijalom ne znam sigurno jer je gospodin Teodorović, preminuo samo 5 dana kasnije, navodno od srčanog udara. Autopsije nije bilo a ja osnovano sumnjam da se radi o ubistvu trovanjem što su pokušali i na meni.
Moguće je da je materijal proslijedio Specijalnom tužilaštvu RS, jer sam početkom 2011-te godine dobio odluku "Naredba KTA-ST-122-10" u kojoj se kaže "kako nema dokaza da je torba oštećena na opisani način niti da su unutrašnje povrede sakrivene". Očito je da je zabrana pristupa imala za cilj da spriječi prikupljanje dokaza o kriminalu OT Bijeljina. Tek 15.04.2015. godine vraćene su stvari Ivone Bajo, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)) u kome je konstatovano, sa potpisom i pečatom, oštećenje ruksaka koje sam opisivao godinama.
Imajući taj dokaz nastavio sam sa zahtjevima po ZOSPI-a i tek tada krajem 2015-te, šest godina od ubistva djevojčice, policija i tužilaštvo priznaju da "NEMAJU POJMA" o oštećenju predmeta, (prilog "Odgovori OT i CJB Bijeljina") te svaljuju krivicu jedni na druge. S druge strane skoro istovremeno se priznaju istražne radnje na odnesenom računaru "Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015." što je ranije bezočnim lažima prikrivano čak i u sudskoj presudi.
U prilogu "Okruzni sud 80 0 P 039222 15 Gž" na drugoj strani tvrdi se da nije bilo nikakvog vještačenja iako to tužena strana nije tvrdila niti je sud izvodio dokaze o tome. Ali kada sam dobio dokaz iz OT Bijeljina da su vršene istražne radnje i predložio ponavljanje postupka, to se odbija ali sada u prilogu "Rješenje 80 0 P 039222 16 Gvlž" se kaže kako je LOGIČNO da su vršene istražne radnje, i da je moguće pritom mi nanesena šteta ali se prijedlog za ponavljanje svejedno odbija. No čak ni nanesena šteta uništavanjem programskog koda nije osnov za moje obraćanje vama nego kršenje sledećih prava garantovanih ustavom RS, te navodim stavove iz relevantnih članova:
Član 23. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.
Član 27. Naučno, kulturno i umjetničko stvaranje je slobodno. Zajamčena je zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva.
Član 16. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 48. Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.

Dakle član 48 kaže da se prava iz Ustava RS NE MOGU ODUZETI NITI OGRANIČITI, a s obzirom da se ne samo prema meni nego prema svim srodnicima primjenjuje USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, bez suda i presude, bez pismenog rješenja i prava na žalbu, time je prekršeno pravo zajamčeno članom 16, dok odbijanjem da mi uruče podatke koje su prikupljali pregledom računara i dananoćnim nadzorom nada mnom, krše garantovano pravo iz člana 23 i 27.
Dakle sugerišem da obratite pažnju i zatražite objašnjenje od OT Bijeljina, sudske policije i sudova u Bijeljini o kršenju ovih prava iz članova 16 i 23 a prilažem i dokument "Članovi iz Ustava RS" u kome je navedeno više članova i prava koja se krše. Sudovi se čak ismijavaju sa pravima iz Ustava pišući kako nisam diskriminisam time što je naredba IZDATA, JER KAKO KAŽU MOGU SLOBODNO OTIĆI U POŠTU U ČEMU ME NIKO NE BI SPRIJEČIO, iako je suština prava i tužbe bila u tome da sam diskriminisan zbog toga što mi rješenje o zabrani nije pismeno uručeno niti omogućeno pravo žalbe.
Još jedan dokaz toga da se takozvani državni organi izruguju sa građanima je jedan od poslednjih zahtjeva predat u OT Bijeljina, Osnovnom i Okružnom Sudu, te u CJB Bijeljina a prilažem primjerak predat Okružnom sudu u Bijeljini "Zahtjev za informacije 87 b". Iz tog zahtjeva skrećem pažnju sada samo na prvu tačku u kojoj tražim dokumentaciju o otvaranju i pregledu računara. U takozvanom "odgovoru" mi se uopšte ne dostavljaju podaci koje sam tražio što se vidi iz priloga "Okružni sud odgovor 07.09.2016." nego se nudi uvid u neki predmet, gdje naravno nema ničeg od traženog. I na kraju prilažem dokument - dokaz da je cilj FAŠISTIČKE DISKRIMINACIJE, nad svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo bio da nadležno tužilaštvo OJT Bijeljina i nadležna Danica Stjepanović, "glume" i stvaraju privid kako NEMAJU POJMA, odnosno "nemaju saznanja" da je materijalni dokaz skinut i uklonjen sa ubijenog djeteta, dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak opran benzinom da uklone tragove masi i ulja od kamiona kojim su u vrijeme ubistva dovezeni narkotici u Bobar grupu. Dakle u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležna za spis KTA-596/09 i predmete "Dječji ruksak" i "Metalna korpa" Danica Stjepanović kaže "DA NE ZNA NIŠTA" o oštećenjima ruksaka, svaljujući krivicu na policiju i osoblje suda.
Činjenicu da je ona bila nadležna osoba, odnosno OJT Bijeljina za naredbe o istražnim radnjama, da su joj kroz ruke prošli svi ti predmeti je prećutala a da GNUSNO LAŽE kako nema saznanja o tome dokaz je moj dopis naslovljen na nju lično "Zahtjev tuziocu 30.04.2010." uz mnoge druge postojeće mešu kojima su i ovde dostavljeni Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.

PRILOZI

Izjave aktera sverca i ubistva
Dokazni predmeti
Falsifikati
Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.
Zapisnik 19.08.2011.
Naredba KTA-ST-122-10
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Odgovori OT i CJB Bijeljina

Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
Okruzni sud 80 0 P 039222 15 Gž
Članovi iz Ustava RS
Zahtjev za informacije 87 b
Okružni sud odgovor 07.09.2016.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
DVD sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 27 Jul, 2017 | read_nums (33)
Borovčanin vezano za uvođenje mjera zabrane, kaže citiram "SUDSKA POLICIJA NEMA PROCESNA OVLAŠTENJA" čime sam konstatuje da je NEOVLAŠTENO, NEZAKONITO, NEUSTAVNO, sprovodio FAŠISTIČKU NAREDBU O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA, bez ikakvog pismenog sudskog rješenja, čime je činio konstantno krivično djelo "Samovlašće" i više drugih još i ozbiljnijih...

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

ZAHTJEV ZA PRIMJENU I POŠTOVANJE ČLANOVA 191 I 192 ZOP-A

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr
U ovom dopisu od velikog broja nezakonitih radnji i kršenja odredbi zakona izdvajam suštinski ključnu povredu suda a propisana obaveza je u članu 191 "Tok pretresa" stav : "(6) Ako okrivljeni ne prihvati odgovornost, sud će ga pozvati da iznese svoju odbranu, koju nije obavezan iznijeti, niti dati odgovor, kao ni dokaze". A istu temu obrađuje član 192 "Pravo stranaka na pretresu" stav "(1) Okrivljeni ima pravo da iznese svoju odbranu, ali nije obavezan da govori ili da iznosi dokaze".
Zakon je dakle ostavio pravo izbora okrivljenom da iznese svoju odbranu ili da uopšte ne govori niti bilo šta dokazuje. Naprotiv zakon ne ostavlja sudu mogućnost izbora jer ne piše "SUD MOŽE" nego jasno se propisuje "SUD ĆE GA POZVATI DA IZNESE SVOJU ODBRANU". Potpuno sam siguran da se ne radi o nedovoljnoj stručnosti nego o svjesnoj namjeri da se otmu moja prava kako bih se spriječio da govorim. Ostavljam sudu da ODMAH na početku nastavka pretresa ispravi tu nezakonitu diskriminaciju i da mi riječ ili ću ja lično, pred svjedocima u zapisnik ukazati na to i zahtijevati poštovanje prava.
Ovom prilikom dostavljam i dokumentaciju iz predmeta OJT Bijeljina T14 0 KTA 0017872 16 koju sam dobio dopisom od 20.07.2017. Radi se o TREĆEM krivičnom predmetu po kome me je RS, saslušavala dana 07.07.2017. neposredno pred pretres u ovom postupku što je klasični pokušaj pritiska, zastrašivanja, zbunjivanja, koji na mene ne djeluje. Za taj predmet tada nisam dobio zapisnik jer sam formalno saslušavan kao svjedok no jasno mi je bilo da je to trebao biti uvod u novu lažnu optužnicu za "Ugrožavanje sigurnosti" u kojoj učestvuje g. Borovčanin kao i prethodni put 2010-te.
S obzirom na odredbe ZKP-u i činjenicu da sam dobio materijal jasno je da od tog pokušaja neće biti ništa i da je plan g. Borovčanina propao. No materijal iz tog predmeta je direktno povezan sa ovim postupkom te tražim da se svi dokumenti uvrste kao dokaz koje ću i obrazložiti na pretresu a sada samo ukratko najbitnije veze:
Odgovor OJT Bijeljina po T14 0 KTA 0017872 16 od 20.07.2017. osim datuma pokazuje i ko je podnosilac prijave protiv mene. SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016. je taj akt a u njemu se vidi da se želi "inicirati" radnja OJT i to tako da opisuje "prezentaciju uživo" - što su video snimci u ovom postupku. Potom se pominju agresivnost i "okončani postupci", što je laž no jedan od okončanih je onaj u kome je g. Borovčanin učestvovao u grupi lica koji su na ovakav način dostavili materijal i lažno me prijavili za "ugrožavanje sigurnosti". Završen je odlukom da nema elemenata ni tog niti bilo kog drugog krivičnog djela poslije 30 mjeseci istražnih radnji ekipe od više desetina ljudi. Ali taj predmet je kao posljedicu ostavio prava iz članova 23 i 27 Ustava RS, koja zahtijevam od RS. I sada najzanimljiviji pasus :
"S tim u vezi molimo vas da protiv istog pobudite krivično djelo i da od suda tražite da naloži njegov psihijatrijski pregled kao i da se istom paralelno s tim izrekne mjera zabrane."
Ovde g. Borovčanin daje instrukcije tužilaštva da me optuže za NEKO krivično djelo, da sam očito potpuni LUDAK, zato što zahtijevam primjenu članova iz Ustava RS i potenciram završni dio DA SE IZREKNE MJERA ZABRANE.
Podsjećam da g. Borovčanin već 8 godina primjenjuje tu mjeru zabrane i to ne samo za mene nego za sve srodnike djevojčice Ivone Bajo čije ubistvo pokušava prikriti skupa sa saučesnicima. Na kraju je mnogo poštovani gospodin Borovčanin Danko još jednom istakao svije vrhunske ekspertske kvalitete iz oblasti psihijatrije, neurologije i psihologije napisavši da sa MOJA UPORNOST NE MOŽE PODVESTI POD NORMALNO PONAŠANJE.
I na kraju uvaženi g. Borovčanin vezano za uvođenje mjera zabrane, kaže citiram "SUDSKA POLICIJA NEMA PROCESNA OVLAŠTENJA" čime sam konstatuje da je NEOVLAŠTENO, NEZAKONITO, NEUSTAVNO, sprovodio FAŠISTIČKU NAREDBU O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA, bez ikakvog pismenog sudskog rješenja, čime je činio konstantno krivično djelo "Samovlašće" i više drugih još i ozbiljnijih.
U cjelom tekstu g. Borovčanin uopšte ne pominje nijedan od zahtjeva koje sam napisao u dopisu koji je i priložio kao dokaz moje "NEVIĐENE PSIHIČKE POREMEĆENOSTI" ne osporava osnov i zakonitost nego pokušava izmoliti od suda i tužilaštva da bar sada donesu kakvo takvo rješenje kojim bi opravdao svoje fašističke metode prethodnih 8 godina.
Kada ovako piše za OJT, potpuno je jasno da su instrukcije koje daje pripadnicima sudske policije još mnogo ekstremnije i da je događaj od 15.12.2016. iniciran naredbama koje Borovčanin izdaje ne obraćajući pažnju na moja upozorenja da ću se braniti od razbojničkog napada bilo koga u skladu sa relevantnim odredbama iz KZ-a i ustava. Ništa od ovoga nije navedeno u Zabilješci od 15.12.2016. koju je takođe diktirao g. Borovčanin, nego stoji besmislica "NIČIM IZAZVAN". Na dnu dopisa za sudsku policiju nalazi se popis priloga a to su Zahtjevi od 15.07.2016. za MUP, OJT Bijeljina, Osnovni i Okružni sud.
To su dakle dokumenti koji su direktno povezani sa danom 15.12.2016. a pominju se u zabilješci kao "žalbe i urgencije". Osim njih sada dostavljam i dopis Komande sudske policije iz Banjaluke od 28.04.2015. kojim se upućujem na obraćanje tužilaštvu prije spornog događaja te "Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3" nastalo neposredno poslije. Iz svega se vidi da je posljedica i cilj fašističke naredbe za koju sada priznaje da nema ovlaštenja bio da se spriječi dostava informacije o predmetu koji dokazuje više krivičnih djela za šta je odgovoran g. Borovčanin, onaj isti koji bi sada da upravlja i ovim postupkom i dostavlja smišljeno snimke dalje kamere da bi prikrio neke detalje koji su se odigrali. I na kraju onako "nebitno" prilažem materijal o čemu je trebalo da svjedoči inspektor Bojan Maksimović a to je "Otpust iz bolnice 17.12.2012." za moga oca koji je umro poslije tretmana eksperimentalnim lijekovima u trovačnici UKC Banjaluka, te je nestala kompletna istorija bolesti. 4 i po godine istrage organi RS, ne mogu da pronađu odgovorne. U tom slučaju su formirani predmeti pred OJT Bijeljina i Banjaluka "T13-KTN 00 14576 12 i T14 0 KTA 0007449 12" i naravno pošto mi je zabranjen pristup u OJT Bijeljina tretmanom za koji g. Borovčanin kaže da nema ovlaštenja. Pozvali su me iz OJT Banjaluka da dostavim dodatne informacije preko CJB Bijeljina.
Sve u svemu prema g. Borovčaninu ja godinama "neosnovano" ometam njegov mir a istovremeno je smrt moga oca pod istragom skoro 5 godina, jedan predmet privatno vlasništvo je u posjedu RS, drugi predmet je uklonjen sa ubijene djevojčice, presječenog kaiša, opran benzinom a o tome RS, "nema pojma", podatke o otvaranju računara i nadzoru koji je vršila nada mnom mi se i dalje uskraćuju.
NEMAM NIŠTA PROTIV DA SE UTVRDE MOJE PSIHIČKE SPOSOBNOSTI I G. BOROVČANINA KAO I KRIVIČNA ODGOVORNOST SVAKOGA ZA OVO RAZBOJNIŠTVO KOJE SAM OPISAO A SAMO JE DIO DOKAZA KOJE IMAM.
Na kraju ističem da ja nisam dužan dostavljati dokaze o "POČINJENOM PREKRŠAJU" kako je navedeno u rješenju sa pretresa od 07.07.2017. nego oslobađajući materijal i to kako sam napisao koji dokazuje kršenje prava, nužnu odbranu i krajnju nuždu, te tražim da mi se omogući obrazlaganje svih dokaza koje sam predložio i povezivanje sa temom jer je dio materijala vezan direktno za događaj, dio za raniji period a dio dokazuje nelegimitet kako RS, tako i njenog predsjednika i svih organa uključujući i ovaj sud. Naravno najavljujem i da ću pokrenuti pitanje kršanja mojih prava zbog ignorisanja skoro svih zahtijeva i prijedloga počev od tonskog snimanja i predmeta Prekršajnog suda o kojima sud nije doneo nikakvu odluku jer moji podnesci i dokazi za sudiju Sekulić, citiram "NE POSTOJE"...

PRILOZI

Dokumenti iz T14 0 KTA 0017872 16
Sudska policija 28.04.2015.
Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3
Otpust iz bolnice 17.12.2012.
Poziv u CJB za 03.03.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 24 Jul, 2017 | read_nums (36)
SUDSKA POLICIJA KOJA JE ODGOVORNA ZA INCIDENT - NAČELNIK BOROVČANIN, DOSTAVIO JE SUDU SNIMKE NAČINJENE DALJOM KAMEROM, KAKO BI U VELIKOM PROCENTU ONEMOGUĆIO REPRODUKCIJU I PREGLED DOGAĐAJA.
Ja sam i iz dostavljenih snimaka izdvojio dovoljno da dokažem kriminalne radnje koje je naredio Borovčanin ali u nastavku očekujem od suda da zatraži pismeno objašnjanje od načelnika OCSP-e Bijeljina zašto je umjesto snimaka bliže kamere dostavio snimke kamere sa koje se događaj mnogo slabije vidi ???

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

DOSTAVA SLIKA IZ VIDEO SNIMKA U PREDMETU 80 1 Pr 082502 17

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr
Na prethodnom pretresu sam predložio da se kao svjedok ispita Mitrović Jovica, IKT Okružnog suda koji bi pojasnio prisutnima, stranama u postupku i sudu, šta mi to u stvari gledamo ???
S obzirom da je moj prijedlog odbijen, poslije analize snimaka obavještavam vas o sledećem:
Razmak od 9 minuta između prvog i drugog snimka je zbog toga što se u to vrijeme nisam nalazio u prizemlju a za "sjeckanje" narednih dešavanja u 3 snimka nema logičkog objašnjenja osim ako se memorisanje vrši automatski u intervalima od po 3 minute. No najbitnije pitanje, zbog čega je za vrijeme od 3 minuta, sačinjen snimak od svega 7 sekundi je relevantno i za odlučivanje suda i za strane u postupku. Naime prema strukturi snimka ispostavlja se da kamere snimaju po jednu sliku svake sekunde što je za 3 minuta, (60*3) ukupno 180 slika. Od toga se kreira video zapis koji plejeri reprodukuju brzinom od 25 slika u sekundi, što je 180/25, oko 7 sekundi.
Dakle slike, (frejmovi) koje smo gledali su snimci u razmacima od 1 sekunde. Uvjeren sam skoro stopostotno u istinitost ovog opisa no mnogo bi bolje bilo da je ove tehničke detalje izložio stručnjak suda. Ali prije nastavka opisa skrećem pažnju na veoma važan detalj.
SUDSKA POLICIJA KOJA JE ODGOVORNA ZA INCIDENT - NAČELNIK BOROVČANIN, DOSTAVIO JE SUDU SNIMKE NAČINJENE DALJOM KAMEROM, KAKO BI U VELIKOM PROCENTU ONEMOGUĆIO REPRODUKCIJU I PREGLED DOGAĐAJA.
Na disku koji prilažem između ostalog nalazi se snimak prizemlja gdje su vidljive kamere video nadzora uokvirene elipsama i to bliža "KAMERA 1" te mnogo dalja "KAMERA 2". Dalja kamera koju sam označio brojem 2 postavljenja je tako da snima pojas između prizemlja i 1. sprata, a snimak koji smo gledali je iz zone koje mnogo bolje "vidi" kamera 1. Na dnu priloga je jedan od snimaka načinjenih kamerom 2 a u donjem desnom uglu se vidi dio stepeništa i ograde. Kamera 1 se nalazi bliže ulazu i nikako ne može prikazati u istom kadru ulazna vrata i stepenište koje je iza nje !!!???
Ja sam i iz dostavljenih snimaka izdvojio dovoljno da dokažem kriminalne radnje koje je naredio Borovčanin ali u nastavku očekujem od suda da zatraži pismeno objašnjanje od načelnika OCSP-e Bijeljina zašto je umjesto snimaka bliže kamere dostavio snimke kamere sa koje se događaj mnogo slabije vidi ???
Sami snimci su rađeni u avi formatu sa rijetkim mpg4 video kodekom, te uz originalne snimke video nadzora dostavljam i 4 snimka nastala konverzijom istih te SVE slike, (frejmove) ekstraktovane iz njih. Konvertovane snimke sam imenovao kao "Snimak 1 - 4) a slike iz njih su u odgovarajućim folderima numerisane redom, primjer "Snimak 03 - 000" kao početni iz trećeg video zapisa sve do završnog "Snimak 03 - 177". U folderu "Snimak mix" su sve slike iz sva 4 video snimka te je moguće pratiti prelaz između recimo snimka 2 na snimak 3.
Sud će moći pratiti na računaru tok ispitivanja i po potrebi postavljati pitanja i ako smatra da je potrebno zbog jasnoće predočiti svjedoku određenu sliku na monitoru a za šta nije više potrebna pomoć nekog stručnjaka.
Uz ovaj dopis prilažem i zapisnike MUP-a i predlažem ih kao dokaz a vezane za istražne radnje protiv mene i to "Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017." broj "15-02/1-193/17" i "Zapisnik za neovlašteno tonsko snimanje 07.07.2017." broj "15-02/1-195/17". Radi se o istražnim radnjama koje je naložilo OJT Istočno Sarajevo a materijal iz tih predmeta je povezan ili može uticati i na ovaj postupak.
Prvo, što se tiče "Povrede ugleda suda" svaki sudija koji je ili bi mogao svjedočiti u drugim postupcima treba da se izuzme iz svakog predmeta gdje bi mogao da odlučuje subjektivno te recimo "DA ME UNAPRIJED PRIJE BILO KAKVE DOKAZNE RADNJE OGLASI I OPISUJE KRIVIM".
Predmet po optužbi za "neovlašteno tonsko snimanje" je direktno povezan sa događajem od 15.12.2016. jer je osoba Stjepanović koja je akter krivičnog predmeta naložila Borovčanin Danku, prema njegovom priznanju i izjavama drugih pripadnika sudske policije da mi ne dozvoli pristup i da je VIŠE NIKADA NE OBAVJEŠTAVA O MOJIM DOLASCIMA.
Podsjećam da posjedujem predmet koji sam predočio i ovom sudu, materijalni dokaz više krivičnih djela a sve potkrijepljeno dokumentacijom Osnovnog suda u Bijeljini, OJT Bijeljina i MUP-a. Iz opisa krivičnog djela za koje se optužujem vidljivo je da se radi o mojim pokušajima da podnesem USMENU KRIVIČNU PRIJAVU, vezano za dokaze koje imam a to osoba Stjepanović Danica odbija te odmah potom se izdaje naredba o zabrani pristupa svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo čije je ubistvo Stjepanović pokušala da prikrije kao i krijumčarenje narkotika i pljačku preko Bobar grupe koja je bila u toku.
Iz priloga "Postupanje tuzioca" vidljivo je da sam ja u stvari podneo krivičnu prijavu i dostavio disk sa snimkom čak mjesec i po ranije, 08.08.2014. nego što u zapisniku piše da je načinjen te bi se dalo zaključiti da sam osmislio kompletan razgovor mnogo prije a onda kako se navodi "USMJERAVAO" osobu Stjepanovič da izgovara riječi koje sam zamislio uključujući i završni komentar da se slaže s mojom konstatacijom da je saučesnik ubistva.
Ako se vidi da je snimak načinjen prije 24.09.2014. iz priloga se ne vidi kada stvarno jeste iako se može zaključiti de je u pitanju period kada je Stjepanović kao vršila neke istražne radnje što je bilo još 2009-te. Prema odredbama KZ-a čak i da postoje elementi krivičnog djela a nema ih ni po stavu jedan jer snimam svoje razgovore i izjave meni namjenjene ni po stavu 2, jer nije namjera zloupotrebe nego dokazivanje krivičnih djela i diskriminacije.
Kako je moguće da nadležni tužilac u ovom krivičnom predmetu previdi ove činjenice ???
TAKO JER JE PREDMET SAMO ZAMKA ZA STJEPANOVIČ DANICU, KOJA ĆE U TIM OKOLNOSTIMA BITI LEGALNO I LAGANO SASLUŠANA U SVOJSTVU SVJEDOKA A NJENA IZJAVA I PRIZNANJE O AUTENTIČNOSTI ĆE BITI DOKAZ U POSTUPKU PROTIV NJE ZA MNOGO OZBILJNIJA KRIVIČNA DJELA.
No za ovaj predmet, (80 1 Pr 082502 17 Pr) sada je bitno da je navodni prekršaj u stvari brutalni fašistički i razbojnički napad na mene i moja prava od strane sudske policije koja je zloupotrijebljena nezakonitim naredbama osmišljenim od strane Stejepanović i Borovčanina te očekujem da sve takozvane dokaze protiv mene sud odbaci jer su posljedica više nezakonitih radnji koje sam opisivao, koje ću ponoviti i dokazati a u pitanju je udar na privatno vlasništvo, (pravo na imovinu) te prava garantovana Ustavom RS, članovi 16, 23, 27, 48, pa i 32.
Podsjećam da je moj prijedlog da se presluša audio snimak "Borovčanin.mp3" odbijen pod izgovorom da je nezakonito pribavljen te shodno tome tražim da sud zauzme identičan pristup jer je naredba kojom se sankcioniše grupacija ljudi prema krvnom srodstvu, (sa ubijenom osmogodišnjom djevojčicom) ne samo nezakonita, ne samo diskriminatorska ne samo pravno nemoguća nego najočigledniji primjer fašizma.
U SUPROTNOM SUD JE OBAVEZAN DA TAKVU NEREDBU OGLASI ZAKONITIM I NORMALNOM U RS I BIH...

PRILOZI

Kamere u zgradi
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017
Zapisnik za neovlašteno tonsko snimanje 07.07.2017
Postupanje tuzioca - krivična prijava
Disk sa slikama video snimaka

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 21 Jul, 2017 | read_nums (35)
Ako je teza da je nešto "NEOSNOVANO" podložna subjektivnom viđenju stranaka pa i suda, tvrdnja da je nešto "NEBLAGOVREMENO" je čisto i isključivo u sferi matematike. Treba samo uporediti datume, izračunati dane i napisati koji je to stav koga člana prekršen, koji je zakonski rok prošao, da li onaj od 30 dana vezan za razloge ili onaj od 5 godina od pravosnažnosti presude. Tužena RS, ništa od toga nije navela te smatram da je krajnje neozbiljno od nje, pisati takve očigledne neargumentovane tvrdnje...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 053922 13 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


DOPIS PO ODGOVORU NA PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 053922 13 P

U svom odgovoru na prijedlog za ponavljanje postupka na koji ima pravo prema članu 260, tužena je zauzela stav da je prijedlog citiram "NEBLAGOVREMEN A I NEOSNOVAN".
Te je predložila da se ODBACI ILI ODBIJE.
Član 260 ZPP-u glasi :
"(1) Neblagovremene, nepotpune ili nedopuštene prijedloge za ponavljanje postupka odbacit će rješenjem prvostepeni sud bez održavanja ročišta. (2) Ako prvostepeni sud ne odbaci prijedlog, dostavit će primjerak prijedloga protivnoj stranci koja ima pravo da u roku od 15 dana odgovori na prijedlog.
S obzirom da je prijedlog dostavljen protivnoj stranci, jasno je da sud nije smatrao ni da je neblagovremen ni nepotpun a ni nedopušten.
Ja sam u uvodnom dijelu prijedloga detaljno obrazložio koji su osnovi za ponavljanje, istakao vremenske rokove vezano za starost novih dokaza i doveo ih u vezu sa zakonski predviđenim terminima te ukazao ne samo zašto bi dokaz koji sada prilažem imao uticaj na povoljniju odluku suda po mene nego i to da je neutvrđivanje činjenica koje su sada dostupne dovelo do nove štete i diskriminacije koja i dalje traje.
ZOPP-u ne obavezuje stranku da u odgovoru na prijedlog za ponavljanje obrazlaže i dokazuje svoje tvrdnje o "neblagovremenosti" i "neosnovanosti" ali je obavezivalo u odgovoru na tužbu kao i shodno odredbama ZOZD-e na to da preuzme teret dokazivanja a svi zakoni su morali da se usklade sa ZOZD-e u roku od godinu dana od dana donošenja tog zakona.
Tužena RS, ništa od toga nije ispoštovala pa se to logično nastavlja i sada. Ako je teza da je nešto "NEOSNOVANO" podložna subjektivnom viđenju stranaka pa i suda, tvrdnja da je nešto "NEBLAGOVREMENO" je čisto i isključivo u sferi matematike.
Treba samo uporediti datume, izračunati dane i napisati koji je to stav koga člana prekršen, koji je zakonski rok prošao, da li onaj od 30 dana vezan za razloge ili onaj od 5 godina od pravosnažnosti presude.
Tužena RS, ništa od toga nije navela te smatram da je krajnje neozbiljno od nje, pisati takve očigledne neargumentovane tvrdnje, ničim obrazložene pa još dodajući "IMAJUĆI U VIDU CJELI SPIS I ODREDBE ZPP-U".
Očigledan primjer "COPY - PASTE" odgovora, koji se primjenjuje u bilo kom postupku samo sa izmjenom broja predmeta, datuma i stranaka pa se na osnovu njega ne može ni naslutiti o kakvom se konkretno sporu radi...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 18 Jul, 2017 | read_nums (38)
Ruksak sa dvostruko presječenim kaišem se krije i 5 godina drži u sudskom depou a istovremeno se prikriva činjenica o tome kao i da Republika Srpska odnosno MUP i Okružno tužilaštvo nikada nigdje nisu evidentirali oštećenje na ruksaku niti vršili vještačenja ili bilo kakve istražne radnje. Da bi se prikrili zločini i osigurao nesmetan nastavak pljačke preko bankarskog sektora izdaje se usmena fašistička naredba o zabrani pristupa svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, čije ubistvo prikriva Republika Srpska...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

UTVRDJENJE POVREDE PRAVA GARANTOVANIM USTAVOM

PODSJEĆAM DA SE PO OVAKVIM TUŽBAMA MORA POSTUPATI PO HITNOM POSTUPKU I UNAPRIJED SE PROTIVIM SVAKOM POKUŠAJU DA SE OVA TUŽBA PRENESE U NADLEŽNOST BILO KOG DRUGOG SUDA UMJESTO MJESNO NADLEŽNOG I NAJBLIŽEG OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI, JER U KOMPLETNOJ RS VLADA BEZAKONJE I ORGANIZOVANI KRIMINAL U SVIM SUDOVIMA, TE PRAVNU ZAŠTITU NIGDJE NEĆU DOBITI ALI BAR NEĆE BITI PROBLEMA OKO PUTOVANJA U DRUGE GRADOVE, KAKO MENI TAKO NI SVJEDOCIMA.
Tužena je konstantno, od kraja 2009. godine vršila brutalno pravno nasilje nad mojom porodicom, primjenom ne samo nezakonitog i kriminalnog, nego fašističkog tretmana, da citiram "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
čime se izdvaja i diskriminiše cijela porodica Bajo!
Diskriminacija je za rezultat imala više posledica a uskraćivanje ili bolje rečeno otimanje ustavom i zakonom garantovana prava, izvršeno je sa ciljem da se prikriju odgovorni za ubistvo djevojčice Ivone Bajo i sabotiranje istrage!
U ovoj tužbi će biti navedeni samo događaji iz 2016-te godine, shodno zakonu i od suda se očekuje da utvrdi diskriminaciju za relevantni period, za koji će biti predočeni dokazi i predloženi svjedoci. Podaci koji se odnose na ranija dešavanja nisu predmet tužbenog zahtijeva, a pominju se zbog kontinuiteta i cjelovitijeg sagledavanja težine diskriminacije.
Što se tiče same tužbe kumuliraću više antidiskriminacijska zahtjeva, predviđeno iz relevantnog Člana 12, "Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije". Ne tražim ovom tužbom nikakvu nadoknadu štete, jer mi je cilj da tužena poštuje zakone, te da građani budu informisani o svojim pravima, a da li će kriminalce iz svojih redova procesuirati ili im dati ordenje za fašističke metode, neka odluči sama...
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
(I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, povrijedila prava tužioca Zdenka Baje:
1) Dana 15.12.2016. jer nije uručila tužiocu pismeno rješenje o naredbi da "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA" te time nije omogućila pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS!
2) Dana 15.12.2016. jer nije uručila tužiocu pismeno rješenje o naredbi da "O DOLASCIMA, ZAHTJEVIMA I DOKAZIMA O KRIVIČNIM DJELIMA KOJE DONOSI ZDENKO BAJO, NE OBAVJEŠTAVATI OT BIJELJINA, STJEPANOVIĆ DANICU, KOVAČEVIĆ NOVAKA, DEBELJEVIĆ MILORADA, GRUHONJIĆ MUHAMEDA, JER IH TO UZNEMIRAVA" te time nije omogućila pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS!
3) Dana 15.12.2016. jer nije uručila tužiocu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je tužena Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno prijavivši tužioca za "ugrožavanje sigurnosti" čime je prekršila pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, te pravo na zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva, garantovano članom 23 i 27 Ustava RS!
4) Dana 15.12.2016. jer nije uručila tužiocu dokumentaciju sačinjenu, pretresanjem, praćenjem, nadzorom komunikacija i drugim istražnim radnjama koje je primjenjivala, lažno prijavivši tužioca za "ugrožavanje sigurnosti" te je time prekršila pravo na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, garantovano članom 23 Ustava RS!
5) Dana 15.12.2016. jer nije uručila tužiocu privatno vlasništvo, predmet - "metalnu korpu" navedenu u dokumentu "Zapisniku o uvidu 080-0-Su-10-000012(-33) od 21.01.2010." niti informaciju zbog čega nije vraćena, traženu zahtjevom od 15.07.2016. čime je nezakonito oduzela pravo na imovinu, garantovano Ustavom BIH, član 2 "Ljudska prava i temeljne slobode", stav 3, tačka "k".
6) Dana 15.12.2016. jer nije uručila tužiocu informaciju, ko je odgovoran za uništavanje materijalnog dokaza "dječjeg ruksaka" skinutog sa ubijene djevojčice Ivone Bajo dana 23.07.2009. a koji je vraćen dana 15.04.2015. sa oštećenjima konstatovanim u "Zapisniku o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" niti ko je odgovoran što se 5 godina o oštećenju tog materijalnog dokaza uklonjenog sa smrtno ranjene djevojčice Ivone bajo nisu vršile nikakve istražne radnje, čime je nezakonito oduzela pravo na imovinu, garantovano Ustavom BIH, član 2 "Ljudska prava i temeljne slobode", stav 3, tačka "k".
7) Dana 15.12.2016. ne poštujući prava navedena u prethodnih 6 tačaka i različitim postupanjem u odnosu na druge građane i o odnosu na zakonom propisanu proceduru, nezakonito oduzela pravo na "Nediskriminaciju" garantovano Ustavom BIH, član 2, stav 4 i Zakonom o zabrani diskriminacije.
8) Dana 15.12.2016. pravo na ravnopravnost, jednakost pred zakonom i uživanje pravne zaštite, garantovano članom 4 Ustava RS!
9) Dana 15.12.2016. pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS!
10) Dana 15.12.2016. pravo da se Ustavom garantovana prava ne mogu oduzeti niti ograničiti, garantovano članom 48 Ustava RS!
(II) Tuzena RS se obavezuje da prekine sa radnjama kojima se diskriminiše tužilac Zdenko Bajo i porodica Bajo, te da pri narednim kontaktima sa pripadnicima porodice, službenici tužene poštuju isključivo važeće zakone i osiguraju prava garantovana Ustavom i zakonima!
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
15.04.2015. preuzeo sam u Osnovnom sudu u Bijeljini, 10 predmeta koje su privatno vlasništvo, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)) a na moju primjedbu da jedan nedostaje, konkretno metalna korpa odgovoreno mi je da u naredbi postoji samo 10 stavki te da se po tom pitanju pismeno naknadno obratim sudu.
Ali što je još važnije predmet pod stavkom 4 dječiji ruksak bio je veoma oštećen, konkretno dvostruko presječenog kaiša, veliki dio nedostaje a ostatak je tretiran nekim hemijskim sredstvom, koje je skinulo čak i originalnu žutu boju sa kaisa. Prihvatio sam sugestiju vezano za metalnu korpu ali nisam htio preuzeti druge predmete sve dok se u zapisniku ne konstatuje oštećenje što je i učinjeno u prisustvu izuzetno profesionalnog i ljubaznog osoblja osnovnog suda. Slike tog materijalnog dokaza se mogu vidjeti na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka".
Važno je istaći da osim što se radi o privatnom vlasništvu, dječji ruksak nije tek tako neki predmet zaplijenjen prilikom pretresa nego je u pitanju materijalni dokaz koji se nalazio preko ramena djevojčice Ivone Bajo u trenutku kada je zadobila smrtonosni udarac od koga je izgubila život.
Istovremeno kada je djevojčica probodena kroz grudni koš i pada na asfalt ispred AD Univerzal iz Bobar grupe u krug te firme ulazi kamion sa krijumčarenom robom, tačnije od 4 paketa koji su istovarili samo jedan je bio regularan a u ostala 3 su bili narkotici. Stoga portir AD Univerzal, uklanja dječji ruksak presječenog kaiša i zamrljanog mašću i uljem sa smrtno ranjene djevojčice a potom ga preuzima tužena Republika Srpska tačnije MUP i Okružno tužilaštvo u Bijeljini.
S obzirom da se osim pomenutog šverca narkoticima, Republika Srpska bavila i pljačkom preko bankarskog sektora bilo je potrebno prikriti kako taj šverc tako i ubistvo te je pomenuti materijalni dokaz izuzet iz svih istražnih radnji odnosno sakrivena je činjenica od porodice, javnosti i prije svega od vještaka da je kaiš presječen, istovremeno kada je djevojčica ubijena. Prikrivanjem ovog materijalno dokaza i svih unutrašnjih povreda istraga se lažira i predstavlja kao da je smrt nastupila uslijed pada sa bicikla i povređivanja na žicu sa korpe.
Ruksak sa dvostruko presječenim kaišem se dakle krije i narednih 5 godina drži u sudskom depou a istovremeno se prikriva činjenica o tome kao i da tužena Republika Srpska odnosno MUP i Okružno tužilaštvo nikada nigdje nisu evidentirali oštećenje na ruksaku niti vršili vještačenja ili bilo kakve istražne radnje. Da bi se prikrili zločini i osigurao nesmetan nastavak pljačke preko bankarskog sektora izdaje se usmena fašistička naredba o zabrani pristupa svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, čije ubistvo prikriva tužena Republika Srpska.
Ali poslije naredbi suda i preuzimanja tog predmeta sa sudski konstatovanim oštećenjima u zapisniku, taj predmet postaje novi dokaz u spisu KTA-596/09, što bi prema zakonu o krivičnom postupku, moralo da dovede do novog pokretanja istrage a tužena Republika Srpska ima obavezu sada ne samo da ustanovi kako je došlo do presijecanja kaiša, ko ga je uklonio sa mjesta zločina i zašto nego i koje sve odgovoran za to što je prethodnih 7 godina ta činjenica prikrivala odnosno ko je sve odgovoran što je materijalni dokaz uklonjen što je prošao kroz ruke policije kroz ruke tužilaštva kao istražnih organa a niko od njih nije zabeležio pomenuta oštećenja.
S obzirom da je već opljačkala 2 milijarde maraka od svojih građana, RS je na sve načine sprečavala da se otkrije istina o prikrivanju ovog zločina, odnosno oštećenja i sakrivanja materijalnog dokaza ubistva. S obzirom na rokove iz ZOZD-e navešću samo dan 15.12.2016. kao primjer a njemu su prethodili zahtjevi predati 15.07.2016. predati Republici Srpskoj, odnosno njenim organima MUP-u, Osnovnom i Okružnom sudu u Bijeljini, OJT Bijeljina i Sudskoj policiji, sve u prilozima.
U tim zahtjevima sam se pozvao na prava garantovana Ustavom i naveo teme koje su sada sadržane u ovom tužbenom zahtjevu. Vidljivo je dakle da je od predaje zahtjeva do dana 15.12.2016. prošlo 5 mjeseci, odnosno 150 dana a rok za odgovor je 15 dana. Osim toga radi se o pravima garantovanim ustavom za koja nije ni potrebno pisati zahtjeve prema ZOSPI-a i što je najvažnije NE MOGU SE NITI ODUZETI NITI OGRANIČITI, prema članu 48 Ustava RS.
NEMA DAKLE NIKO MOĆ DA RAZMATRA, ODLUČUJE I ANALIZIRA DA LI ĆE SE OVA PRAVA POŠTOVATI I TRAŽENO URUČITI, NI SUDSKA POLICIJA NI MUP, NI OJT BIJELJINA NITI OVAJ SUD KOJI BUDE POSTUPAO PO TUŽBI.
Da je tužena RS postupala neprofesionalno i čak razbojnički ne samo dana 15.12.2016. dokaz je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome nadležna za spis KTA-596/09 i predmete "Dječji ruksak" i "Metalna korpa" Danica Stjepanović kaže "DA NE ZNA NIŠTA" o oštećenjima ruksaka, svaljujući krivicu na policiju i osoblje suda. Činjenicu da je ona bila nadležna osoba, odnosno OJT Bijeljina za naredbe o istražnim radnjama, da su joj kroz ruke prošli svi ti predmeti je prećutala a da GNUSNO LAŽE kako nema saznanja o tome dokaz je moj dopis naslovljen na nju lično od 30.04.2010.
Radi se samo o jednom od više desetina dopisa u kojima sam ukazivao na postojanje materijalnog - NOVOG dokaza u vrijeme kada je bio u sudskom depou a ja imao samo fotografije.
ISTINA JE DA JE STJEPANOVIĆ DANICA SA SVOJIM SAUČESNICIMA SMIŠLJENO PRIKRILA MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA DA BI ZATAŠKALA TAJ ZLOČIN, KRIJUMČARENJE NARKOTIKA I PLJAČKU PREKO BOBAR BANKE ALI KAKO JE TUŽENA RS, 7 GODINA ŠTITILA TU KRIMINALKU, SVE RADNJE I RAZBOJNIŠTVA OSOBE STJEPANOVIĆ SU I RADNJE RS, TE JE RS ODGOVORNA ZA SVE POSLJEDICE, ŠTETU I INCIDENTE UZROKOVANE PRIKRIVANJEM OVOG DOKAZA, PRIVATNOG VLASNIŠTVA I IZDAVANJEM FAŠISTIČKIH NAREDBI.
Dakle ne radi se o diskriminaciji u samo jednom danu nego, čitajte pažljivo o konstantnoj FAŠISTIČKOJ RAZBOJNIČKOJ DISKRIMINACIJI tokom cijele 2010-te, 2011-te, 2012-te, 2013-te, 2014-te, 2015-te, 2016-te, i evo sada 2017-te, godine.
Treba vremena dok se to izgovori a tek da se trpi i preživi 8 godina...
Osim dokaza koje prilažem, sa diskom na kome je izjava načelnika sudske policije o diskriminatorskoj naredbi predlažem da se izvrši uvid u predmet 80 1 Pr 004323 11 Pr u kome se sudski konstatuje postojanje FAŠISTIČKE NAREDBE, da se saslušaju svjedoci, Borovčanin Danko, Mićić Zoran, iz sudske policije, te Danica Stjepanović i Kovačević Novak iz OJT Bijeljina, te trenutni predsjednici Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini i trenutni načelnik CJB Bijeljina kao i načelnik kriminalističke policije, sve vezano za kršenje prava iz članova 16,23,27 i 48 Ustava RS, neuručivanje materijala o pregledu računara i nadzorom, te uništavanju i prikrivanju oštećenja dječjeg ruksaka.
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
0 KM - TUŽBA ZA UTVRĐENJE
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije, ZOO, Ustavu RS i BIH te odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava!
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...
Sugerišem tuženoj da prihvati odgovornost i ponudi dogovor unutar postavljenih zahtjeva bez rasprave, inače ću tužbu poslati u Strazbur uz dodatak za novčanu odštetu...!

PRILOZI

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev Osnovnom sudu 15.07.2016.
Zahtjev OJT Bijeljina 15.07.2016.
Zahtjev Okružnom sudu 15.07.2016.

Zahtjev MUP-u 15.07.2016.
Zahtjev SPRS
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
Disk

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Autor zdenkobajo | 15 Jul, 2017 | read_nums (36)
NA OVU ŽALBU STIGLO JE POZITIVNO RJEŠENJE I NE SAMO TO NEGO JE TIME UPOTPUNJENA DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE DA DRŽAVA KRADE TUŽBE GRAĐANA UPUŽENE U STRAZBUR I ŠALJE IM FALSIFIKOVANE "ODGOVORE" KAKO JE DOKUMENTACIJA ODBIJENA ŠTO JE DETALJNO OBRAZLOŽENO U TEKSTU "NEZAKONITI NADZOR I PRISLUŠKIVANJE, KRAĐA TUŽBI ZA STRAZBUR, FALSIFIKATI I OBMANJIVANJE GRAĐANA"...

Pošte Srpske A.D. Banjaluka
Komisija za rješavanje reklamacija potrošača
Kralja Petra I Karađorđevića 93a
78000 Banjaluka
komisija.reklamacije@postesrpske.com

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902


POŠTAMA SRPSKE

ŽALBA - KOMISIJI ZA RJEŠAVANJE REKLAMACIJA POTROŠAČA

Veza : Rješenje broj 1/2.1.-02-753/17 od 28.02.2017.
Navedenim rješenjem odbija se zahtjev za nadoknadu štete uz pozivanje na, POSEBNE USLOVE ZA VRŠENJE POŠTANSKIH USLUGA, član 96 stav 2, u kome postoji rok od 30 dana ali ne postoji klauzula da će zahtjev biti odbijen ako bude prekoračen, (to je u drugom članu). Nadalje u Rješenju potražnog postupka od 01.10.2016. se nigdje ne navodi da postoji neki rok od 30 dana ili bilo koji drugi.
NE POSTOJI ČAK NIKAKVA OBAVJEST A KAMOLI UPUTA DA OŠTEĆENI KORISNIK MOŽE OSTVARITI PRAVO NA NADOKNADU ŠTETE.
Da li je to slučajno, smišljeno ili neka greška, ostavljam po strani ali je činjenica da se od strane Pošta Srpske, prikriva podatak da postoji opcija za naknadu štete i posebno da je taj propis, (POSEBNI USLOVI) u suprotnosti sa Zakonom o obligacionim odnosima, koji definiše rokove zastarjevanja.
Rokovi zastarjevanja su 10, 5, 3 godine, minimalni za komunala potraživanja je 1 godina a članom 364 jasno se precizira:
"(1) Pravnim poslom ne može se odrediti duže ili kraće vreme zastarelosti od onog vremena koje je određeno zakonom. (2) Pravnim poslom ne može se odrediti da zastarelost neće teći za neko vreme."
Članom 378, stav 3, definisano je da i potraživanja za poštanske usluge zastarjevaju za 1 godinu a to prema navedenom članu 364 znači da pošta NE MOŽE, taj rok povećavati na više od 1 godine u slučajevima kada potražuje naplatu svojih usluga, niti smanjivati rok zastarjevanja u slučajevima kada treba nadoknaditi štetu. Taj rok koji obavezuje Pošte Srpske u poslovanjima sa drugim poštama i dobavljačima odnosno korisnicima je 3 godine, definisan članom 374:
"(1) Međusobna potraživanja pravnih lica iz ugovora u prometu robe i usluga kao i potraživanja naknade za izdatke učinjene u vezi s tim ugovorima, zastarevaju za tri godine. (2) Zastarevanje teče odvojeno za svaku isporuku robe, izvršeni rad ili uslugu.
Dakle s obzirom da je prema potražnom rješenju pošiljka "NESTALA" na teritoriji druge zemlje, Pošte Srpske imaju rok od 3 godine da naplate štetu, dok svojim klijentima NEZAKONITO, internim propisom, skraćuju taj rok na samo 30 dana.
TO OTVARA PROSTOR DA JAVNI ORGAN NAPLATI ŠTETU OD TREĆIH LICA I UMJESTO DA OBEŠTETI KLIJENTE, KOMPLETAN IZNOS NEZAKONITO PRISVOJI SEBI.
Očekujem da će Komisija analizirati ove primjedbe, usvijiti ovu žalbu i preduzeti mjere da se "POSEBNI USLOVI" usaglase sa ZOO-a a u slučaju odbijanja, svoja ću prava braniti pred sudom i to u posebnom postupku prema Zakonu o zabrani diskriminacije uz pozivanje na pravne osnove iz ZOO-a..
.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 12 Jul, 2017 | read_nums (35)
UDT I VSTV SU SAUČESNICI U PLJAČKI NAD NARODOM, SAUČESNICI U PRIKRIVANJU ZLOČINA. VSTV I UDT SU FAŠISTIČKE ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE OD NJIH NE OČEKUJEM NIKAKVO SANKCIONISANJE KOLEGA FAŠISTA NEGO EGZEKUCIJE NAD PROESIONALCIMA KAO ŠTO SU TO UČINILI NAD DIJANOM MILIĆ. ALI KOMPLETAN TEKST ĆE BITI OBJAVLJEN NA INTERNETU KAO DOKAZ GRAĐANIMA U KAKVOM FAŠISTIČKOM ZLOČINAČKOM REŽIMU ŽIVE I DA JE JEDINI IZLAZ GRAĐANSKA REVOLUCIJA I PROCESUIRANJE KOMLETNE VLASTI POČEV OD SUDIJA, TUŽILACA I NARAVNO POLITIČKIH LIDERA...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

DOPUNA NA 13812-14 I 15957-16

Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi:
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti; 22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.

OBRAZLOŽENJE

Nedavno je u medijima objavljeno kako je pokrenuta istraga protiv tužioca tužilaštva BIH B.M. zbog nestanka 55000 KM. Prenosim tekst objavljen na web lokaciji http://www.istinito.com/index.php/drustvo/3675-pokrenuta-istraga-protiv-tuzioca-boze-mihajlovica-zbog-nestanka-55-000-km :
"Kancelarija disciplinskog tužioca po službenoj dužnosti pokrenula je istragu protiv tužioca Tužilaštva BiH Bože Mihajlovića. Kancelarija je po službenoj dužnosti, u skladu s nadležnošću, na osnovu medijskih objava, 4. januara 2017. godine registrovala predmet protiv zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine Bože Mihajlovića u vezi s iznesenim navodima o mogućoj povredi dužnosti. "Kancelarija takođe može potvrditi da je 6. januara 2017. godine zaprimljena i pritužba tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine Olega Čavke, u vezi s istim navodima i istim nosiocem pravosudne funkcije te će iz tih razloga pritužba biti razmotrena u prethodno registrovanom predmetu Kancelarije", kazali su za Klix iz Kancelarije disciplinskog tužioca."
Na stranu to da li je osumnjičeni gospodin zaista počinio krivično djelo ili ne ovde je bitna činjenica da ni sudije ni tužitelji ne mogu i ne smiju činiti krivična djela tokom svojih službenih radnji, niti koristeći svoj položaj. Osim ovog primjera postoje i drugi slučajevi pretpostavljenih kriminalnih i neprimjerenih radnji od kojih se izdvaja primjer bivšeg odnosno bivših glavnh tužitelja.
Vi u svom dopisu po predmetima 13812/14 i 15957/16 od 17.01.2017. iznosite stav da sudije i tužitelji ne mogu snositi odgovornost za izneseno miljenje izraženo prilikom donošenja odluke.
Ali u ovom slučaju se ne radi ni o kakvom mišljenju nego je sudija Vakičić Željka uklonila, (uništila, jer mu se izgubio svaki trag) falasifikat iz spisa na koji sam pismeno prethodno ukazao. Falsifikat dakle ne postoji više u spisu 80 0 P 043325 13 P2 ali postoji primjerak kod mene jer sam ga dobio u kompletu dokaza pravobanilaštva.
Sasvim pogrešno ste povezali pritužbu sa predmetom 80 1 Pr 000670 10 Pr jer na taj predmet i postupanje sudije Dragoljuba Đurića nisam ulagao prutužbu, nego samo na radnju sudije Vakičić Željke koja je smišljeno uklonila falsifikat koji je sačinio sudija Đurić za potrebe Kovačević Novaka.
ŠTA AKO SUDIJA DONESE ODLUKU DA TOKOM ROČIŠTA SILUJE STRANKU, DA JE MUČI, OTME JOJ NOVAC, ZADAVI JE ILI SVE TO URADI POSLIJE PRETRESA UZ NAREDBU SUDSKOJ POLICIJI DA MU ASISTIRA I POMOGNE U SPROVOĐENJU "ODLUKE" KOJU JE DONEO ???
Sudija Vakičić je izvršila krivično djelo uklonivši falsifikat i o tome ne postoji nikakva odluka, nikakvo rješenje u spisu. Postoje samo pismeni tragovi da je Pravobranilaštvo dostavilo komplet od 28 priloga, među kojma i sporni falsifikat rješnja iz 2010-te ali pošto je sudija Vakičić vratila taj dokaz, sada se u samom spisu falifikat više ne nalazi.
NEMA TU NIKAKVOG SUDSKOG POSTUPANJA, NIKAKVE SUDIJSKE ODLUKE, NEGO BRUTALNO KRIVIČNO DJELO.
U izvršenju krivičnog djela je naravno asistirao Radujko Milan a sada to skupa pokušavaju prikriti. U prilogu "Pravobranilaštvo RS PI-4-17 od 13.02.2017." opisuje se šta sam konkretno tražio a podvlačim tačku 2 u kojoj pitam "OD KOG ORGANA JE PRAVOBRANILAŠTVO RS DOBILO POMENUTI DOKUMENT" - (FALSIFIKAT).
U sudu taj falsifikt ne postoji a s obzirom na okolnosti i porjeklo drugih priloga, taj falsifikat je potekao iz OT Bijeljina, odnosno Kovačević Novaka. U svom odgovoru "Izjašnjenje Radujko Milan JP-18-17" prvo ga opisuje kao navodni. Potom u narednom pasusu, nevješto se glumi neznanje zašto tražim podatke od kog organa je potekao, pošto ga posjedujem i na kome je jasno nanačeno ko je izdavalac istog.
JA DAKLE NE PITAM KO JE IZDAO FALSIFIKAT, NITI KO GA JE SAČINIO NEGO OD KOG ORGANA GA JE DOBILO PRAVOBRANILAŠTVO RS ?
G. Radujko neće da kaže od koga je dobio falsifikat, kao da ne može bilo ko pa i on na skenirani dokument, softwerski dodati neki pečat a onda se tobože čuditi kako to neko pita za izvor kada na dokumentu to jasno piše.
Falsifikat nije navodni a dokaz za to je "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." Osnovnog suda u Bijeljini u kome jasno stoji da je na spornom dokumentu, udaren pečat pravosnažnosti.
DA U SUDSTVU I TUŽILAŠTVU NEMATE PROFESIONALCE NEGO NAJOBIČNIJU BANDU, POSTOJI OBILJE DOKAZA A SVE SA CILJEM DA SE PLJAČKA NAROD I DRŽAVA. NE POSTOJI LAŽ I KRIMINAL KOJI SUDIJE I TUŽITELJI NISU SPREMNI DA IZVRŠE.
Vjerujem da postoje i časni pojedinci ali oni su rijetkost. Poslednji dokaz koji prilažem je "Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu" i direktno odgovornom licu sudiji postavljam pitanje, kome su sve uručivane kopije spornog rješenja - FALSIFIKATA.
Zahtjev nosi datum 22.02.2017. a danas je 25.03.2017. Rok za odgovor je 15 dana i nisam ga dobio iako je dvostruko prekoračen.
REZIME :
Sudija Vakičić Željka je smišljeno uklonila falsifikat iz spisa na koji sam pismeno ukazao, jer ga je sačinio sudija Dragoljub Đurić za potrebe Kovačević Novaka i drugih kriminalaca iz OJT Bijeljina, da bi njime pravdali fašističke metode zabrane pristupa za sve srodnike djevojčice Ivone Bajo, koju je ubila pardržava banda prilikom šverca narkotika u zločinačku Bobar grupu. Osim toga u toku je bila pljačke preko Bobar i druge dvije banke pod kontrolom mafijaškog režima od oko 2 milijarde maraka.
UDT JE JOŠ 2010-TE OBAVJEŠTEN UZ DOKAZE O TOM RAZBOJNIŠTVU KRIMINALACA IZ OT BIJELJINA. UDT I VSTV SU SAUČESNICI U PLJAČKI NAD NARODOM, SAUČESNICI U PRIKRIVANJU ZLOČINA. VSTV I UDT SU FAŠISTIČKE ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE OD NJIH NE OČEKUJEM NIKAKVO SANKCIONISANJE KOLEGA FAŠISTA NEGO EGZEKUCIJE NAD PROESIONALCIMA KAO ŠTO SU TO UČINILI NAD DIJANOM MILIĆ.
ALI KOMPLETAN TEKST ĆE BITI OBJAVLJEN NA INTERNETU KAO DOKAZ GRAĐANIMA U KAKVOM FAŠISTIČKOM ZLOČINAČKOM REŽIMU ŽIVE I DA JE JEDINI IZLAZ GRAĐANSKA REVOLUCIJA I PROCESUIRANJE KOMLETNE VLASTI POČEV OD SUDIJA, TUŽILACA I NARAVNO POLITIČKIH LIDERA...

PRILOZI

Pravobranilaštvo RS PI-4-17 od 13.02.2017.
Izjašnjenje Radujko Milan JP-18-17
080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.
Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 9 Jul, 2017 | read_nums (40)
Više puta sam tokom poslednjih 7 godina, počev od 08.03.2010. upozoravao sudsku policiju da mora postupati u skladu sa zakonom, da mora poštovati ustav i garantovana prava i da ne smiju izvršavati naredbe koje su u suprotnosti sa navedenim. Posebno sam potencirao da NIKAKO NE SMIJU IZVRŠAVATI USMENU FAŠISTIČKU NAREDBU O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE IVONE BAJO, koja je ubijena prilikom šverca režimskih tajkuna.

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

ZAHTJEV PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM RS I BIH


ZAHTJEV SP ZA VIDEO SNIMAK

Veza: Službena zabilješka 1831/16 od 15.12.2016.
Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 23, stav "Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." a vezano za član 16, stav 1 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom" te Ustava BIH, član "2. Ljudska prava i temeljne slobode" stav "(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka (2), koje ukljucuju:" tačke "(d) Prava na slobodu i sigurnost licnosti i (e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima".

ZAHTEVAM

1) VIDEO SNIMKE KAMERA SLUŽBENOG VIDEO NADZORA, VEZANO ZA DOGAĐAJ OPISAN U ZABILJEŠCI 1831/16 od 15.12.2016.


OBRAZLOŽENJE

Snimak je potreban kao dokaz za raspravu u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr, zakazanu za 18.05.2017.
Više puta sam tokom poslednjih 7 godina, počev od 08.03.2010. upozoravao sudsku policiju da mora postupati u skladu sa zakonom, da mora poštovati ustav i garantovana prava i da ne smiju izvršavati naredbe koje su u suprotnosti sa navedenim. Posebno sam potencirao da NIKAKO NE SMIJU IZVRŠAVATI USMENU FAŠISTIČKU NAREDBU O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE IVONE BAJO, koja je ubijena prilikom šverca režimskih tajkuna.
Osim toga sudska policija je izvršavala i naredbu načelnika Borovčanin Danka da ni u kom slučaju ne opisuje u zabilješkama činjenicu da su vidjeli slike i sam materijalni dokaz više krivičnih djela od kojih je najteže ubistvo Ivone Bajo. Radi se o ruksaku koji je dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a pošto je skinut sa ubijene djevojčice sa kaiša su benzinom oprani tragovi masti te je skinuta i originalna boja.
Taj dokaz je naravno smišljeno sakriven od pripadnika mafijaške Bobar grupe u sadejstvu sa inspektorom Marković Dragoslavom i okružnim tužiocem Stjepanović Danicom.
Sada 7 godina kasnije u dokazu predatom sudu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." dotična Stjepanović kaže da "NEMA SAZNANJA" o navedenim oštećenjima a precizno su konstatovana u zapisniku Osnovnog suda o preuzimanju predmeta i sam predmet je fotografisan kako prije smještaja u depo od strane MUP-a tako i sa moje strane, poslije preuzimanja.
Krivac za to što OT Bijeljina "NEMA SAZNANJA" o materijalnom dokazu ubistva je Danko Borovčanin.
Ja ću i bez snimka ukoliko odbijete da mi ga predate dokazati odgovornost Borovčanina i laži sudske policije u navedenoj zabilješci ali od vaše odluke zavisi da li ćete se pridružiti Borovčanin Danku u kriminalu ili ćete poštovati Ustav te dati doprinos u razotkrivanju ubica, krijumčara i pljačkaša stotina miliona maraka preko Bobar grupe...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
zdenkobajo@gmail.com
065831902

1 2 3 ... 49 50 51  Sledeći»
    My picture!

Kategorije