KO STITI UBICE DJECE ??? -

Pomozite da se objavi istina o ubistvu djevojcice Ivone u Bijeljini...
Sprega mafije i tuzilastva, ne dozvoljava novinarima da objave istinu...

Autor zdenkobajo | 25 Februar, 2015 | read_nums (19)
U prepisivanju koje je samo po sebi skandalozno, načinjena je katastrofalna greška te se u tužbi 80 0 P 043325 13 P2 koja ima za temu događaje od 05.09.2012. koristi isti tekst i argumentacija iz druge tužbe 80 0 P 053922 13 P te opisuje dan 13.05.2013. Taj pasus je u obje presude označen brojem “3” i uz preostalih 6 segmenata nedvosmisleno pokazuje da je cijeli postupak bio obična farsa.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

PRITUŽBA ZA PREPISIVANJE PRESUDA

U dva različita predmeta vezana za dane 05.09.2014. i 13.05.2014. postupale su sudije Vakičić Željka i Matković Aleksandar. Poslije obilja kriminalnih radnji tokom postupka o kojima ću opisati detalje i predočiti dokaze ukoliko se pokrene disciplinski postupak, sudije su sinhronizovano donijele odluku da se tužbe odbiju, te je obrazlagana sa identičnom argumentacijom.
U prilogu šaljem kompletne presude na kojima sam pravougaonicima uokvirio cijele pasuse sa istovjetnim tekstom. Osim dijelova označenih brojem “0” gdje se citiraju članovi iz zakona, koje zanemarujem, postoji 7 dijelova sa ukupno skoro 1000 riječi koje su identične u oba predmeta.
Dakle sudije uopšte nisu uzimali u obzir predate dokaze, nego su unaprijed isplanirali presudu koju su potom prepisali sa nekim dodacima zavisno od teme tužbe.
No u tom prepisivanju koje je samo po sebi skandalozno, načinjena je katastrofalna greška te se u tužbi 80 0 P 043325 13 P2 koja ima za temu događaje od 05.09.2012. koristi isti tekst i argumentacija iz druge tužbe 80 0 P 053922 13 P te opisuje dan 13.05.2013.
Taj pasus je u obje presude označen brojem “3” i uz preostalih 6 segmenata nedvosmisleno pokazuje da je cijeli postupak bio obična farsa.
Bilo je tu podmetanja dokaza u spis između pripremnog ročišta i glavne rasprave, nepoštovanje pravila o teretu dokazivanja, gdje je tužena RS "izvodila dokaze" ćutanjem u jednom predmetu a u drugom se nije ni pojavila, te su postupajuće sudije preuzimali tu ulogu i "izvodili dokaze" u samoj presudi.
O nekim tačkama Sud je "zaboravljao da se izjasni", neke je prepravljao, podmetali su se falsifikovani dokumenti, a onda pošto sam to razotkrio uklanjali. Prepravljani su članovi iz zakona, pisale u presudi lažni navodi iz zabilješki sudske policije, koje niko nije dokazivao a naravno zanemarivani ključni dokazi koje sam predao i podnesci u kojima sam uz dokaze razotkrio većinu lažnih stavova predatih od strane Pravobranilaštva RS.
Sud je prekršio više članova iz ZOPP-u a najbitnije je to što se potpuno odstupalo od tužbenog zahtijeva i umjesto relevantnih za konkretne tačke, sud je retroaktivno izvodio dokaze o tome da li je trebalo donijeti naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo a smišljeno se ni riječ nije napisala o tome da li je tu "naredbu" kako god da je glasila tužena RS morala uručiti pismeno, ako ne sama, onda na moj zahtijev, te mi omogućiti pravo žalbe garantovano članom 16 Ustava RS.
I o pravu da dobijem podatke prikupljane poslije lažne prijave za "Ugrožavanje sigurnosti" garantovano članom 23 Ustava RS, podatke o otvaranju računara, o mojim krivičnim prijavama koje su sakrivene još od 2010-te, sud je "zaboravio" odlučivati...
Osim što je sinhronizovano djelovao sa Pravobranilaštvom RS i praktično preuzeo njihovu ulogu advokata tužene, sud je nezakonito kršio moja a pomagao zloupotrebu prava tužene. Radi se zaista o obimnoj temi koju zasad neću dalje obrazlagati a prilažem još samo kopiju krivične prijave vezano za podmetanje falsifikovanog Rješenja u predmet 80 0 P 043325 13 P2 a potom kada sam to razotkrio, pomenuti dokaz se povlači i pokušava sve zataškati, uključujući i odbijanje da se u presudi utvrdi nepostojanje pravosnažnosti tog rješenja, što je detaljnije opisano u priloženoj prijavi…

PRILOZI

Presuda 80 0 P 043325 13 P2 od 14.10.2014.
Presuda 80 0 P 053922 13 P od 03.07.2014.
Prijava za falsifikat

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 20 Februar, 2015 | read_nums (25)
Predlažem da se ostvari uvid u predmet 80 0 P 048630 13 P, za koji je na dan predaje ovog podneska u poštu bila donesena presuda ali je namjerno nisam htio preuzeti, nego ću to učiniti dan kasnije, što će se moći ustanoviti. Naime siguran sam da će tužena RS koja prikriva ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja koje je vršila, osloboditi odgovornosti svoje saučesnike u zločinu i aktere lažne prijave protiv mene, iako sam dostavio nesporne dokaze da ni oni niti direktni podnosioci prijave nisu postupali službeno u tom predmetu.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan miliona) KM


DODATNI DOKAZI ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

Uz dokazni materijal koji je već dostavljen, predlažem i dodatne priloge i to "Falsifikati, laži i manipulacije" predat dana 30.12.2013. svim organima u zgradi na adresi Vuka Karadžića 3, a prilažem kopiju za Osnovni sud u Bijeljini. U ovom dokumentu sam obavijestio državne organe o falsifikatu koji je Pravobranilaštvo RS dostavilo u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 poslije čega tužena RS podneskom u JEDNOM primjerku traži povrat svih dokaza i uklanja svoj falsifikat.
U istom dokumentu pominjem i prijave protiv AD Univerzal i portira iz 2010-te, poslije čega ih OT Bijeljina "pronalazi" te tokom 2014-te godine formalno otvara i zatvara predmet ne dostavljajući mi obavijest o tome. Broj predmeta je razotkriven kao i ovaj pokušaj prevare dopisom OT Bijeljina od 26.06.2014. IT-24/14.
Vezano za pomenuti falsifikat podneo sam 20.10.2014. "Prijavu za falsifikat" koju takođe prilažem a podneo sam je isključivo zbog toga što je Osnovni sud odbio da utvrdi nepostojanje bilo kakvog mog prekršaja tokom 2010-te, pošto je prethodno saučestvovao u uklanjanju dokaza kriminala iz spisa, a potom mi u presudi spočitavao ponavljanje prekršaja bez ijednog dokaza o tome.
S tim u vezi predlažem da se izvrši uvid u predmet 80 0 P 043325 13 P 2 u kome mi je čak, (koristim izraze suda) paušalno i ničim potkrepljeno imputirano pisanje "uvreda" predsjedniku RS, poslaniku i tužilaštvu na plakatima. Ta insinuacija je zasnovana na lažima sudske policije a Osnovni sud je bez izvođenja dokaza od strane tužene RS na kojoj je teret dokazivanja preuzeo tu laž i koristio je u presudi na moju štetu. Dokaz za to su oduzeti "transparenti" te takođe predlažem da se naredi CJB-u Bijeljina dostava oduzetog materijala na dan 05.09.2012. te uvid u predmet 80 1 Pr 007070 12 Pr u kome je Prekršajni sud konstatovao šta je stvarno napisano.
S obzirom da je Osnovni sud u Bijeljini u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 presudio da nisam diskriminisan izdavanjem naredbe da:
ZDENKO BAJO, BUDIMKA BAJO I DRUGI SRODNICI NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA
jer su mogli otići do pošte, predlažem da Osnovni sud u Bijeljini shodno ZOPP-u naredi POŠTI SRPSKE da dostavi za potrebe ovog predmeta podatke o otvaranju i pregledu računara koji mi je oduzet naredbom Okružnog suda od 23.03.2010. podatke prikupljene posebnim istražnim radnjama 24-satnim nadzorom MUP-a nada mnom, kao i podatke o torbi Ivone Bajo, koje sam tražio zahtijevima u OT Bijeljina još 2010-te a već predatim u ovaj spis. Takođe tražim da se od POŠTA SRPSKE zatraže podaci o mojim krivičnim prijavama protiv Ad Univerzal i Sofrenić Blagiše, da dostave dokumentaciju kojom se utvrđuje čime su nanesene sve unutrašnje povrede Ivone Bajo konstatovane obdukcijom.
S obzirom da sam ja i dalje uvjerenja kako se ništa od svega ne može dobiti od POŠTA SRPSKE, predlažem da se sve navedeno zatraži i od OT Bijeljina i to dakle obavezno od oba javna organa, kako bi se utvrdilo ko je od njih nadležan...
I na kraju predlažem da se ostvari uvid u predmet 80 0 P 048630 13 P, za koji je na dan predaje ovog podneska u poštu bila donesena presuda ali je namjerno nisam htio preuzeti, nego ću to učiniti dan kasnije, što će se moći ustanoviti. Naime siguran sam da će tužena RS koja prikriva ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja koje je vršila, osloboditi odgovornosti svoje saučesnike u zločinu i aktere lažne prijave protiv mene, iako sam dostavio nesporne dokaze da ni oni niti direktni podnosioci prijave nisu postupali službeno u tom predmetu.
Obrazloženje doduše neće biti isto kao u predmetu 80 0 P 034147 11 P ali ću obje presude koristiti kao dokaz protiv ovde tužene RS za smišljeni zločinački plan usmjeren protiv mene...

PRILOZI

Falsifikati, laži i manipulacije
Prijava za falsifikat

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Februar, 2015 | read_nums (20)
I POSLIJE VIŠE OD GODINU DANA OD KAD SAM RAZOTKRIO POSTOJANJE FALSIFIKATA KRIJU SE ODGOVORNE OSOBE ZA NJEGOV NASTANAK A SVE JE URAĐENO U SKLOPU KRIMINALNIH AKTIVNOSTI ZA PRIKRIVANJE UBISTVA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE PRILIKOM KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPI...

PRIKRIVANJE FALSIFIKATA


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)PRAVOBRANILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE


(Sadržaj zahtjeva)Dana 11.12.2013. Pravobranilaštvo RS je sačinilo podnesak na moju tužbu za utvrđenje diskriminacije, (80 0 P 043325 13 P 2) sa prilozima, među kojima se nalazio i falsifikat "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" o čemu sam obavijestio odmah Sud u tom predmetu, nakon čega je pomenuti falsifikat povučen.

1.Da li je Pravobranilaštvo RS podnijelo po službenoj dužnosti krivičnu prijavu zbog krivičnog djela “Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave” ?
2. Od kog državnog organa je Pravobranilaštvo RS dobilo pomenuti dokument ?


OBRAZLOŽENJE

Obavještavam vas da sam nedavno podneo krivičnu prijavu u CJB Bijeljina vezano za navedeni prilog u dokaznom materijalu sa akcentom upravo na lice koje je Pravobranilaštvu RS uručilo taj falsifikat. Poslije moje obavijesti sudu i zastupništvu tužene RS u tom predmetu, odnosno razotkrivanju prevare, sud i Pravobranilaštvu RS su sinhronizovano uklonili kompromitujući dokument, kako bi se izbjeglo utvrđivanje koje sa zatražio, čime mi je nanesena šteta, te sam stoga prinuđen preduzimati i sve ove druge pravne korake do kojih ne bi došlo da su državni organi radili po zakonu umjesto da štite organizovani kriminal.
Nevezano za kriminal u parnici koji su izvršili Pravobranilaštvo RS, nepojavljivanjem na ročištu gdje imaju teret dokazivanja, odnosno sud koji je suprotno ZOPP-u, "izvodio dokaze" u presudi, čime je prekršeno više članova a posebno 128 i 126, imali ste obavezu prijaviti krivično djelo a ako to nije učinjeno svi akteri koji su učestvovali u povlačenju dokumenta iz dokaznog materijala i njegovom eventualnom prikrivanju su postali saučesnici ne samo vezano za član "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave član 379. KZRS" stav:
(2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i službeno ili odgovorno lice koje neistinitu službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis upotrijebi u službi ili poslovanju kao da su istiniti, ili koje službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis uništi, prikrije, u vecoj mjeri ošteti ili na drugi nacin ucini neupotrebljivom.
nego i u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna, odnosno političkog vrha RS u čemu učestvuju svi takozani državni a u stvarnosti organi mafije...
U TOME JE I PRAVOBRANILAŠTVO RS OSTAVILO VIŠE NEGO DOVOLJNO TRAGOVA DA OVU TVRDNJU MOGU DOKAZATI PRED BILO KOJIM SUDOM...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Autor zdenkobajo | 10 Februar, 2015 | read_nums (27)
Takozvani "državni organi" nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa zakonom i pravom uključujući i kompletnu sudsku vlast nego im je prvenstvena uloga zaštita organizovanog kriminala čiji su sastavni dio. Tužilaštva su u svemu tome udarna pesnica mafije i nastupaju u stilu srednjovjekovne inkvizicije po sistemu: "TO JE VJEŠTICA, SPALIMO JE NA LOMAČI"...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 048630 13 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20/76300 Bijeljina)

Tuženi: 1)

DANICA STJEPANOVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Vrijednost spora:

40000 KM


ŽALBA NA PRESUDU OSNOVNOG SUDA

PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Predlažem da drugostepeni sud shodno članu 225, stav 5 preinači prvostepenu presudu i usvoji postavljeni tužbeni zahtijev, za šta ću argumente iznijeti u nastavku ili alternativno s obzirom da je prvostepeni sud propustio utvrditi bitne činjenice da se prema stavu 3 istog člana predmet uputi prvostepenom sudu na ponovno suđenje...
Podsjećam prije svega da je tuženima ponuđen dogovor pri čemu bih se odrekao kompletnog traženog iznosa ukoliko oni pruže objašnjenja za svoje postupke, na šta nije bilo reakcije. Takođe sam tražio pismeno stav o statusu tuženih u vezi sa lažnom prijavom, od Okružnog suda u Bijeljini, (dokaz o tome je usvojen u spis) te od OT Doboj i CJB Bijeljina. Okružni sud mi se izvinuo zbog nedostavljanja odgovora a preostala dva organa su "odgovorili" nešto što uopšte nisam pitao ali ne i to da li su tuženi postupali službeno ili ne. To znači da država, koja je saučestvovala u toj terorističkoj akciji i sada je suočena sa tužbama na dva kolosijeka odbija da iznese bilo kakav stav o tome, svjesna svoje odgovornosti a sa ciljem da putem svog suda pomogne krivcima.
Osnovni sud u Bijeljini nije analizirao dokaze, niti je utvrdio stvarno činjenično stanje na osnovu njih nego je presudu zasnovao na tome ko su stranke u postupku a obrazloženje takođe nije plod uvida u dokaze nego je prepisano iz predmeta 80 0 P 034147 11 P. U prilogu ove žalbe je presuda iz tog spisa gdje sam označio pravougaonicima prepisane dijelove a posebno skrećem pažnju na dio sa dna prve strane gdje piše "Tuženi su u odgovoru na tužbu i tokom postupka istakli prigovor pasivne legtimacije, da su svi navodi iz tužbe proizvoljni, osporavaju i osnov i visinu, uz prijedlog da sud odbije tužbeni zahtjev kao neosnovan." a u ovoj presudi 80 0 P 048630 13 (druga strana drugi pasus) P samo je poslije prvog zareza ubačen dio "pozivajući se na čl 30 Zakona o tužilaštvu, predlažu da se tužba odbaci, te ukazuju na to da nema dokaza da su isti nastupali prema tužitelju u svojstvu fizičkog lica, i".
Ovde posebno ističem dio da su svi navodi iz tužbe proizvoljni, što ne postoji ni u odgovorima tuženih, ni u jednom dokazu, uključujući i Presudu Okružnog suda u Bijeljini br 80 0 P 034147 12 Gž od 20.11.2012. Dakle Sud uopšte nije imao dodira sa Presudom 80 0 P 034147 11 P a ista se nalazi trenutno pred Vrhovnim sudom RS po mojoj Reviziji. Niko nije predložio uvid i dostavu tog spis U OVOJ PARNICI, te na to skrećem pažnju drugostepenom sudu a za sudiju pojedinca Osnovnog suda direktno pitanje za Objašnjenje koje će sastaviti prema članu 215 ZOPP-u stavovi 2 i 3: U KOM ODGOVORU ILI BILO KOM DOKAZU POSTOJI IZRAZ "DA SU SVI NAVODI IZ TUŽBE PROIZVOLJNI" ???
Ovaj izraz je posljedica odgovora tuženog Debeljevića u tom sporu koji je tvrdio da su svi moji navodi izmišljeni a onda je sud tu riječ malo ublažio u "PROIZVOLJNI".
Osnovni sud u Bijeljini je izneo stav da: "Po ocjeni ovog suda osnovan je prigovor pasivne legitimacije kao materijalno-pravni prigovor koji su istakli tuženi." ali nije obrazložio iz kog dokumenta ili dokaza proizilazi takav zaključak. Da li iz Odluke Ustavnog suda koji je priložila tužena Stjepanović a odnosi se na istragu povodom pogibije Ivone Bajo okončane dva i po mjeseca prije lažne prijave ili iz Presude Okružnog suda koja se bavi ulogom gospode Debeljevića i Gruhonjića ali ne i ovde tuženih ili iz bilo kog drugog dokumenta. I šta uopšte znači kvalifikacija da se radi o "OCJENI".
Ako je već sud "odlučio" da tuženi nisu odgovorni jer je za eventualntualnu štetu prema članu 30 ZOT-a na koji su se pozvali, odgovorna RS, onda nije uopšte bilo potrebe da se komentariše ima li ili nema štete, da li je pretpostavka nevinosti dovoljna da zaštiti nečiju čast u javnosti ili ne. Da je recimo sud uzeo u obzir pisanje sudske policije da sam narkoman i psihopata, (kao što nije) i odlučio da ta kleveta, povreda časti i ugleda vrijedi cijelih pola marke, ko bi nadoknadio tu štetu ??? Ovde tuženi ne bi, jer su već oslobođeni odgovornosti. I čemu onda ta analiza ? Samo da bi presuda bila duža i izgledala koliko toliko pravno utemeljena.
No sud je mogao da teoretski ocjenjuje težinu nastale štete i donese neku procjenu izraženu u novcu ali kako sud uopšte može "OCJENJIVATI" da li je neko službeno zadužio neki predmet ili nije. Da li se zna ko je sačinio ovu presudu na koju ulažem žalbu ili će to biti predmet ocjene i procjene drugostepenog suda, Revizionog, Ustavnog, UDT-a, VSITV-a, nekog tužilaštva i slično. Dakle Osnovni sud u Bijeljini nije uopšte utvrdio da su tuženi i spornom predmetu nastupali službeno, nego o tome iznosi "ocjenu" ???. Nije utvrdio jer ne postoji službeno postupanje i apsurdno je da se u ozbiljnoj državi ne zna ko je zadužio predmet a ko nije nego se vrše procjene i ocjene...
Osnovni sud u Bijeljini je (takođe prepisano) u najmanju ruku neprimjereno izvodio impresije tipa, "ŠTA JE PISAC HTIO DA KAŽE" i tumačio "šta proizilazi" iz zabilješke jedine osobe koja više nije u životu ali ne i iz Zahtjeva MUP-a za pretres, koje je odobrio tužilac OT Bijeljina poslije čega je Okružni sud izdao naredbu za pretres.
Osnovni sud u Bijeljini je je sasvim ignorisao više dokumenata koje sam predao a iz kojih se vidi da je u konkretnom slučaju tužilac kome je predmet dodijeljin gospodin Šabić Muris. Na kraju presude se opet prepisuje dio "Sud je cijenio i ostale dokaze provedene tokom postupka, ali smatra da isti nisu bitni za donošenje pravilne odluke u ovoj pravnoj stvari." i dakle potpuno ignoriše činjenicu da sam dostavio dokaze o imenu postupajućeg tužioca a ti dokumenti nisu zbog tajnosti istrage bili dostupni u predmetu 80 0 P 034147 11 P odakle se vršilo prepisivanje. S tim u vezi skrećem pažnju na moju završnu riječ u kojoj svaka rečenica ima svoju svrhu i pokazuje da sam predvidio na koji će se način manipulisati činjenicama i dokazima te pružiti pomoć tuženima zbog službenog položaja koji imaju.
Osnovni sud u Bijeljini je smišljeno zanemario odluku OT Doboj T15 0 KT 0002365 10 u kojoj se konstatuje da nema elemenata krivičnog djela za koje sam lažno prijavljen, da nisu pronašli nijedan dokaz za bilo koje drugo krivično djelo poslije dvije i po godine nadzora i istraživanja kompletne moje biografije. Sud je propustio konstatovati da iz toga proizilazi da je prijava protiv mene bila zaista lažna te po službenoj dužnosti prijaviti počinioce VSITV-u.
Osnovni sud u Bijeljini je takođe smišljeno zanemario Naredbu KTA-ST-122/10 od 20.01.2011. g. Mahmuta Švrake u kojoj stoji da se neće sprovoditi istraga protiv g-đe Stjepanović jer nisu dostavljeni dokazi o tome da je materijalni dokaz ubistva TORBA, presječenog kaiša i bez jednog dijela a većina ostatka je oprana benzinom. Taj dokaz je istovremeno motiv tuženih zbog koga su me prijavili a Sud je fotografiju istog odbacio umjesto da podatke o tome dostavi Specijalnom tužilaštvu po službenoj dužnosti kao dokaz koji nedostaje a takođe i o tome obavijesti VSITV-e. Podsjećam da je tužiteljica Milić Dijana suspendovana i optužena za mnogo banalnije stvari, (navođenje na lažan iskaz i neprimjerno ponašanje) dok su ovde tuženi sada je to nesporno saizvršioci krivičnog djela "Lažno prijavljivanje" izvršenog kao grupa građana te Sprečavanje dokazivanja "Teškog ubistva" i krijumčarenja izvršenog za vrijeme službenih radnji.
Osnovni sud u Bijeljini je prepisujući obrazloženje iz presude 80 0 P 034147 11 P naveo da "tuženi Kovačević Novak i Stjepanović Danica nisu lično ni u svoje ime podnosili nikakvu prijavu Centru javne bezbjednosti protiv tužioca, pa samim tim nema ni njihove odgovornosti za štetu"... što ja nisam ni tvrdio nego sam upravo znajući kako će sud pokušati da pomogne tuženima istakao u završnoj riječi citiram: "To što ovde tuženi nisu lično otišli da me prijave ne amnestira ih odgovomosti jer ovde se radi o krivičnom djelu: lažno prijavljivanje, i oni bi bili odgovomi po istom osnovu kao bilo ko ko me hipotetski mrzi i angažuje plaćene ubice da me likvidiraju. U tom slučaju ne bi bili odgovorni samo direktni izvršioci nego čak i više nalogodavci odnosno podstrekači."...
Osnovni sud u Bijeljini je sasvim ignorisao stav VSITV-a koji sam priložio kao dokaz u kome stoji da su sudije i tužioci zaštićeni imunitetom samo kada postupaju službeno u predmetima koji su im dodijeljeni. Ovde se ponovo vraćamo na dokaze koje sam priložio a iz kojih se vidi službeno postupanje isključivo okružnog tužioca Šabića.
Tuženi nijednom riječju nisu osporili istinitost mojih tvrdnji, nisu negirali svoje učešće, niti tvrdili da lažem, a što je posebno važno nisu tvrdili da su u konkretnom predmetu službeno postupali, što su prema ZOO bili obavezni, da bi dokazali da nema njihove lične krivice a relevantni član je i sud citirao u presudi. Oni su samo predočili član iz zakona bez ijednog dokaza da su u konkretnom predmetu postupali službeno. Tužena Stjepanović je dostavila sasvim drugi spis a tuženi Kovačević presudu sa kojom se ne može povući paralela. Ne ulazeći sada u to kakav je status bio g. Gruhonjića i Debeljevića, ovde tuženi nisu bili sa njima nego imaju ulogu nalogodavaca i podstrekača a druga dvojica izvršilaca, što sam unaprijed razotkrio u završnoj riječi: "u toj parnici bili su tuženi gospoda Debeljević i Gruhonjić koji su lično otišli do MUP-a da me prijave dok ovde tuženi gdin. Kovačević i gđa. Stjepanović nisu bili sa njima i ne mogu imati isti pravni status. Moguća je jedino veza sa predmetom u kome sam taktički tužio sekretara Prodanović s obzirom da se ista nije usudila da mi da pismeni dokaz o tome kako nema nikakve veze sa tom lažnom prijavom." Sva upozorenja koja sam tada dao sudu bila su jasan znak da znam kako će se vršiti manipulacije ali kako drugi način nije postojao, presuda je obrazložena po već pripremljenom planu COPY - PASTE, plus ili minus ponešto...
Osnovni sud u Bijeljini je sasvim ignorisao potpisano priznanje g. Debeljevića sudu, da NIKADA nije službeno postupao u bilo kom predmetu vezanom za mene i moje pravne interese. Ovde je dakle sada nesporno da me je isti kao saizvršilac grupe više lica prvo lažno prijavio a onda je nove laži pisao u obraćanju sudu iako je kao stranka, (član 9 ZOPP-u) obavezan da govori istinu.
Umjesto toga sud prepravlja riječi mrtve osobe da bi pomogao počiniocima više teških krivičnih dijela. Da nije užasno bilo bi smiješno, jer "proizilazi" da okružni tužioci idu okolo po policijskim stanicama, "OBAVLJAJU RAZGOVORE" sa načelnicima, "OBRAĆAJU SE" inspektorima, zabavljajući se tako što lažno prijavljuju građane za izmišljena krivična dijela i sve to bez ijedne naredbe, dokumenta sa svojim potpisom i pečatom.
Osnovni sud u Bijeljini moje tvrdnje praktično tretira kao laž, (citiram iz prvog pasusa na drugoj strani) "navodi da su navodno podnosioci podnijeli dokument u kojima se iznose izvjesne prijetnje"... U dokazu koji sam predao "zahtjev MUP CJB Bijeljina, sektor kriminalističke policije, broj 10-02/3-1 -230-236/10 od 19.03.2010. godine na trećoj strani, navedeno je više stavki od kojih se u dvije pominje ime ovde tuženog Kovačević Novaka kao osobe od koje potiču "dokazi ozbiljnih prijetnji". Sud dakle nije ni pročitao dokazni materijal, nego se sve svodilo na prepisivanje i pomoć tuženima.
Osnovni sud u Bijeljini prepisuje pasus iz druge presude "Pored toga tužilac nije dokazao postojanje duševnog bola, te uopšte nije provodio dokaze na okolnost trajanja i intenziteta trpljenja istih, niti je dokazivao tokom postupka u čemu se sastoji povreda ugleda i časti i dostojanstva kod tužioca." Ovde je prije svega bitno istaći da je sud potpuno suspendovao odredbe ZOPP-u i ne dozvoljava nikakvo izvođenje dokaza, nego to mjenja frazom "vrši se uvid i čita se sva prihvaćena materijalna dokumentacija" pri čemu su stranke pasivni posmatrači procesa u kome se prepisuju dokazi usvojeni na pripremnom ročištu, poslije čega se kao sproveo dokazni postupak.
Tako je sud prekršio više članova iz ZOPP-u, počev od člana 99, te 7, 101, 102, 103, 123, 128, vezano za prava stranaka koja je sud oduzeo a dužan ih je štititi članom 10, odnosno spriječiti zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku. No uprkos tome u dokaznom materijalu postoje dokumenti iz kojih se vidi kršenje mojih prava i dovođenje u ponižavajući položaj koje traje sve do danas. Službena zabilješka Sudske policije broj 1173/11 od 19.07.2011. pokazuje da mi je zabranjen pristup u OT Bijeljina po naredbi g. Kovačevića. To je bilo u vrijeme oko godinu i po prije okončanja istrage u OT Doboj. Službena zabilješka Okružni Centar sudske policije Bijeljina, broj 1292/12 od 05.09.2012 pokazuje da su mi i dalje uskraćene sve informacije koje sam tražio još od februara 2010-te, a opisujem se kao narkoman i psihopata, što se onda šalje VSITV-u, Komandi sudske policije i ko zna kome sve, što je sasvim nevezano za pretpostavku nevinosti koju potencira sud.
Osim toga predao sam kao dokaz i članak iz časopisa SAN u kome se tvrdi da sam "OTIŠAO NA ŽIVCIMA" sve uzrokovano opisivanjima državnih organa poslije lažne prijave. Taj dokaz sud takođe nije htio da uvrsti jer osim pomenutog članka sadrži i dokaze o krijumčarenju na dan ubistva Ivone Bajo. što su službeno prikrili ovde tuženi. Dakle postoje dokazi o povredi časti i ugleda a takođe i prava ličnosti jer sam upravo na dan 05.09.2012. poslije oko 150 uzaludnih dolazaka, tretiranja mene i moje porodice kao stoke koju treba otjerati, uhapšen i zadržan u pritvoru do 01:30 narednog jutra.
Tek poslije takve torture dobio sam snimke lica mjesta i obdukcije Ivone Bajo. Radi se o ubistvu osmogodišnjeg djeteta pa je komentar o intenzitetu i dužini trajanja i trpljenja u ovakvim okolnostima u najmanju ruku neprimjeren. Zabrana pristupa nikada nije ukinuta a kako glasi je postala opšte poznata činjenica koju znaju skoro svi zaposleni u zgradi Vuka Karadžića 3 "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA." Čak i da nikada nisam pokušao ući na ulazna vrata, samo postojanje ove FAŠISTIČKE naredbe je udar na čast, dostojanstvo, ljudska prava a kako se radi o podacima i novim dokazima vezano za ubistvo jednog djeteta od koga je prošlo 5 godina, time je jasna i dužina i intenzitet, što sud naravno NE ŽELI DA VIDI.
Podsjećam a to je opšte poznata činjenica koju ne treba dokazivati da je samo nekoliko dana prije lažne prijave protiv mene, poslije samo sat vremena "obrade" u CJB Bijeljina, preminuo građanin Nedeljko Radman a na lice mjesta službeno izašla g-đa Stjepanović. Dakle ono što sam ja doživio i trpim godinama neki od stresa ne mogu ni da prežive bilo na ovakav ili na drugi način. Milana Vukelića je zločinačka organizacija na potpuno isti način lažno optužila za "ugrožavanje sigurnosti" mjesecima terorisala i progonila a onda raznijela eksplozivom ispred zgrade MUP-a u Banjaluci. Mene su pokušali da ubiju trovanjem 3 mjeseca poslije pretresa a kada to nije uspijelo, počela je satanizacija, otvorene zabrane pristupa, kršenja ljudskih prava i montiranje prekršaja, da bi se kako tako opravdavale fašističke metode. Takozvani "državni organi" nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa zakonom i pravom uključujući i kompletnu sudsku vlast nego im je prvenstvena uloga zaštita organizovanog kriminala čiji su sastavni dio. Tužilaštva su u svemu tome udarna pesnica mafije i nastupaju u stilu srednjovjekovne inkvizicije po sistemu: "TO JE VJEŠTICA, SPALIMO JE NA LOMAČI"...
Dakle sve PREPISANE tvrdnje Osnovnog suda u Bijeljini su krajnje neprimjerene i netačne kao i ona "u ovom slučaju tužilac nije ponudio dokaz da je ta krivična prijava protiv njega podnijeta, već da je samo podnijeta prijava Centru javne bezbjednosti". Ovde se opet radi o neprimjerenoj manipulaciji suda sa osnovama za nadoknadu štete. Naime ja nisam ni potencirao da je podnesena krivična prijava ili "samo prijava" nego da je LAŽNA PRIJAVA uzrokovala da budem opisivan u narednom periodu, kao poremećeni psihopata, otišao na živcima, narkoman, masovni ubica tužilaca u pokušaju, što je dovelo do povrede ugleda i časti, te prava ličnosti.
ALI ČAST JE NEŠTO ŠTO BAHATI DRŽAVNI SLUŽBENICI OČITO NEMAJU A SMATRAJU NORMALNIM DA SE GRAĐANIMA OTIMAJU ZAKONOM I USTAVOM GARANTOVANA PRAVA.
Duševni bol je subjaktivan osjećaj i relativan pojam. Ne može ga svako shvatiti i razumjeti kao onaj ko ga doživljava i preživljava a posebno ne sud koji je plaćen da ne razumije narod a da štiti političko tajkunsku mafiju. Evo ja ću ove sedmice podnijeti krivičnu prijavu protiv sudije po članu "Povreda zakona od strane sudije" i za primanje mita da bi se donijela nezakonita odluka.
Prvo pitanje je da li bi iko bio oštećen tom prijavom i da li bi doživio duševni bol odnosno pretrpio nematerijalnu štetu. A onda recimo rukovodeći se logikom suda u ovoj parnici da postoji član 30 ZOT-a, da su tuženi nesporno zaposleni kao državni službenici, te se prihvata prigovor o pogrešnoj pasivnoj legitimaciji BEZ IJEDNOG DOKAZA O NJIHOVOM SLUŽBENOM POSTUPANJU U KONKRETNOM PREDMETU, isto tako i krivični sud osudi sudiju jer postoji član 376 a postoji i službena radnja sudije. To što ne postoje dokazi krivičnog djela sa zanemaruje ???
Ovo je samo slikovit primjer, prikaz pretpostavljene situacije do koje neće doći, jer ja nikada nisam podnosio prijave bez dokaza a za primanje mita NE POSTOJI DOKAZ. Osim toga uopšte nisam imenovao sudiju i ako se ponovo pročita vidjeće se da niti se može identifikovati osoba niti predmet zamišljene prijave ali... da li je bar u tom trenutku bilo nelagodno osobi koja čita a tek ako bi bila pokrenuta akcija, upad policije i pretresi, 5 godina otimanja zakonom garantovanih prava...
Ili recimo da platim nekome 10000 KM da lažno optuži sudiju za zloupotrebu položaja, primanje mita, nagovaranje na davanje lažne izjave, neprikladno ponašanje i slično, pa ta osoba ode u tužilaštvo i podnese takvu prijavu. Sudiju suspenduju, podignu optužnicu, satanizuju po medijima. Da li tu postoji duševna bol, ima li neke štete po čast, ugled ???
Ovakva situacija nažalost nije imaginacija nego se desila godinu dana poslije lažne optužbe prema meni. Tužilac Dijana Milić je lažno optužena, po hitnom postupku uklonjena sa "vrućeg" predmeta, kako bi se zaštitila mafija a ona je živjela još samo par mjeseci. Umrla je u bolnici poslije sličnih simptoma koje sam i ja imao godinu dana ranije. Razlika je u tome što ja nisam tražio advokatsku pomoć, nisam htio u bolnicu i nisam vjerovao nikome. A zamjera mi se što sam preživio, jer trebalo je da umrem, bilo na policijskoj stolici, bilo u bolnici ili izrešetan, raznesen eksplozivom da bi sud teška srca priznao da možda postoji nematerijalna šteta.
Pretpostavka nevinosti ??? Hajde sada kad njima ne možete lično, jer su mrtvi, objasnite porodici, Milana Vukelića, Dijane Milić, Nedeljka Radmana, da ih štiti preptostavka nevinosti i da ni oni niti njihova porodica nisu oštećeni time što je protiv njih podnesena prijava. Ništa se nije promjenilo kroz istoriju a narod je to najbolje opisao u priči "ERO I KADIJA" i izrekom "VRANA VRANI OČI NE VADI" koju sam naravno znao od djetinjstva a zamislite kada su svi otvoreno pričali da su me prijavila lica u svojstvu građana i ja onda saopštio da ću ih kao građane i tužiti, dobio sam komentar upravo od policije citiranjem navedene izreke.
Dakle ovakva presuda za mene nije nikakvo iznenađenje pa je još 2011-te prije predavanja ijedne tužbe bila predviđena uz još neke druge samo kao dodatni dokaz u tužbi protiv RS, gdje ću dokazati smišljenu zločinačku prirodu i ustrojstvo države.
I teza : "postojanje štete, oštećenog, štetnika, protivpravnosti štetne radnje, te uzročno-posljedična veza između štetnog događaja i štete uz odgovomost određenog lica za tu štetu" koju je izneo sud je u ovom slučaju nesporna, samo Osnovni sud u Bijeljini u ovoj parnici NEĆE da vidi uzročno posljedičnu vezu, ali je zato vidjeo i opravdavao izdavanje FAŠISTIČKE naredbe u presudi 80 0 P 043325 13 P2 navodnom opasnošću nasiljem, pozivajući se na službenu zabilješku broj 779/10 od 26.04.2010. koja je nastala neposredno poslije lažne prijave. Iako je dakle OT Doboj poslije 30 mjeseci istražnih radnji, pregledanog dokaznog materijala, razgovora sa akterima i svjedocima, konstatovalo da nije bilo nikakvog nasilja niti prijetnje nasiljem, eto u toj presudi po tužbi za utvrđenje diskriminacije, sud je vidio vezu i opravdava izdavanje naredbe, ali eto ovde tu vezu ne vidi.
Ostalo je nejasno gdje je slijepa boginja pravde vidjela potpise tuženih kojima se dokazuje njihovo službeno postupanje u predmetu otvorenom za krivično djelo "Ugrožavanje sigurnosti" a postavljam i konkretno pitanje, kako je sud iz jasnog odgovora g. Debeljević Milorada da NIKADA nije službeno postupao, "utvrdio" da je isti podneo prijavu u ime OT Bijeljina?.
JEDINO ŠTO SE DOBRO VIDJELO SU IMENA I POZICIJE TUŽENIH I SUDBINA DIJANE MILIĆ AKO SE BUDE POŠTOVAO ZAKON...
No kako sam ja predvidio ove kriminalne radnje, manipulacije i falsifikate suda, izvedene sa ciljem da se pomogne grupi od više lica (Gruhonjić i Debeljević u jednoj te ovde tuženi u drugoj parnici) i poslije nespornog krivičnog dijela, spasu od krivične odgovornosti kako za to, tako i za brojna druga krivična djela koja su izvršili ili ih "službeno" prikrivaju, to ću ovu presudu koristiti u tužbi protiv RS, što sam najavio podneskom "POJAŠNJENJE I DOPUNA TUŽBE" citiram sa poslednje strane:
"Sud je privremeno legalizovao bezakonje g. Gruhonjića i Debeljevića, proglasivši krivično djelo službenim postupanjem, čime se mislio rješiti trenutni problem. No ja sam predvidio takav scenario i upravo zbog toga razdvojio tužbe, te presudu iz te parnice koristim kao dokaz u tužbi protiv RS. Naime, ja sam imao dokaze o štetnim radnjama od trenutka podnošenja zahtijeva MUP-a za pretres nadalje, a ovako može i ovaj sud proglasiti tajni sastanak i dogovor za lažno prijavljivanje za službene radnje, ali će mi time samo dati zvanični dokaz, potvrdu države da je prethodno napravila plan kako da me lažno optuži na nezakonit način, potom ga i sprovela pišući laži da ima dokaze o prijetnjama, a onda bi da upadne u kuću i traži te dokaze koje kao već ima ??? GENIJALNO... I sve to da bi prikrila ubistvo jedne osmogodišnje djevojčice. Ako RS, (na koju tuženi pokušavaju prenijeti odgovornost) proglasi tajni privatni plan građana bez ijednog dokumenta sa njihovim potpisom i pečatom za službene radnje, imaće isti dan tu presudu kao dokaz u tužbi protiv nje sa 10 puta većim odštetnim zahtjevom, koji će biti iskorišten u humanitarne svrhe, uz podsjećanje na član "Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ" stav (2) Ako za određeni slučaj nije što drugo u zakonu određeno, pravno lice ima pravo na naknadu od lica koje je štetu skrivilo namjerno ili krajnjom nepažnjom."
Osnovni sud u Bijeljini je dakle već mjesecima upoznat sa time da će prekršivši zakon i pomaganjem ovde odgovornim tuženima za saučestvovanje, podstrekivanje i inspirisanje u izvršenju krivičnog djela, prebaciti odgovornost za nematerijalnu štetu na građane RS koji nizašta nisu krivi. To nedvosmisleno znači da državni službenici svjesno čine krivična djela a teret svaljuju na budžet otimajući i na taj način novac građanima koje ionako pljačkaju bezočno već godinama. Dan prije preuzimanja presude u ovom predmetu, poslao sam poštom podnesak u parnici protiv RS 80 0 P 056780 14 P odakle citiram završni dio:
"I na kraju predlažem da se ostvari uvid u predmet 80 0 P 048630 13 P, za koji je na dan predaje ovog podneska u poštu bila donesena presuda ali je namjerno nisam htio preuzeti, nego ću to učiniti dan kasnije, što će se moći ustanoviti. Naime siguran sam da će tužena RS koja prikriva ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja koje je vršila, osloboditi odgovornosti svoje saučesnike u zločinu i aktere lažne prijave protiv mene, iako sam dostavio nesporne dokaze da ni oni niti direktni podnosioci prijave nisu postupali službeno u tom predmetu. Obrazloženje doduše neće biti isto kao u predmetu 80 0 P 034147 11 P ali ću obje presude koristiti kao dokaz protiv ovde tužene RS za smišljeni zločinački plan usmjeren protiv mene... "
Očekivao sam nešto veće razlike od one fraze "da nisu ovde tuženi lično podnijeli prijavu, nego OT Bijeljina, putem Debeljevića i Gruhonjića" a ne samo puko prepisivanje i falsifikovanje činjenica, no to mi je samo dodatni dokazni materijal u parnici protiv RS. A U TOJ PARNICI NEĆU DOZVOLITI NIKAKVO OTIMANJE MOJIH PRAVA NEGO ĆU PROČITATI SVAKI PAPIR OD SKORO 200 PREDATIH I IZVODITI DOKAZE O KRIMINALU KAKO TUŽILAŠTVA, TAKO I SUDA, TE DRŽAVE U CJELINI MAKAR TO TRAJALO MJESECIMA...

PRILOZI

Presuda 80 0 P 034147 11 P

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 5 Februar, 2015 | read_nums (24)
Dana 13.05.2013. pokušao sam predati više krivičnih prijava i dokazni materijal o krijumčarenju preko Bobar grupe, (prilikom koga je ubijena osmogodišnja djevojčica) tužiocu na zapisnik u čemu sam spriječen. Za to prema priznanju pred kamerama, glavnog republičkog tužioca g. Mahmuta Švrake, nema POLITIČKE VOLJE, odnosno volje Dodik Milorada, koji je zaprijetio ukidanjem kako Specijalnom tužilaštvu, tako i Okružnom privrednom sudu a nedavno da niko neće ostvariti prava iz pravosnažnih presuda ukoliko ga on vidi na BN televiziji...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

PRITUŽBA NA POSTUPANJE U PREDMETU 80 0 P 050856 13 P

Prije svega želim istaći da mi nije cilj bilo kakvo sankcionisanje ili konstatacija odgovornosti sudija, (Bojičić Radiša, Bajić Sedika, Salihbegović Alma, Sekulić Ivica) nego apelujem da VSITV-e i UDT-a utiču da se zakonske odredbe primjenjuju onako kako je propisano a ne da se miksuju, prepravljaju, zaobilaze ili mjenjaju.
Konkretno u ovom predmetu je poslije PRETHODNOG ISPITIVANJA TUŽBE, ista poslata na odgovor tuženoj RS kao ISPRAVNA I POTPUNA a onda je poslije odgovora na tužbu, koji je podnesen nezakonito u jednom primjerku sud odugovlačio postupak 200 dana te naknadno proglasio tužbu neurednom.
Kako je ta radnja predviđena i moguća isključivo prije slanja tužbe na odgovor, očito je da su prekršena pravila postupka a tužba je odbačena zbog odgovornosti nadležnih u CJB Bijeljina koji uopšte nisu sačinili zabilješku poslije moje prijave a onda mi nisu ni odgovarali na zahtijev podnesen prema ZOSPI-a sve dok nisam poslije više dolazaka zaprijetio ovom tužbom.
Tek tada mi je poslat odgovor da je navodno sačinjena zabilješka ali da mi je ne mogu dostaviti.
Ispostavilo se da je to obična laž i da je ta zabilješka sačinjena naknadno, odnosno upravo istog dana kada sam im rekao da ću napisati tužbu.
Sve je jasno vidljivo iz teksta tužbe u kojoj se navodi :
Moj poziv MUP-u je bio 13.05.2013.
Zahtijev za kopiju zabilješke po tom pozivu 15.05.2013.
Moj dolazak i “prijetnja” tužbom 14.08.2013.
Službena zabilješka sačinjena 14.08.2013. o događaju od 13.05.2013.

Osnovni sud u Bijeljini doneo je 25.04.2014. Rješenje u predmetu 80 0 P 050856 13 P kojim se odbacuje moja tužba za utvrđenje diskriminacije. Prethodno je 24.03.2014. doneseno rješenje za "uređenje" tužbe u kome se na trećoj strani, četvrti pasus navodi da je tuženoj RS dostavljena tužba i da je odgovor sačinjen 27.08.2013. Taj "odgovor" nikada nisam dobio jer je sačinjen u jednom primjerku te je automatski morao biti odbijen na prijemu ili vraćen od strane suda shodno odredbama zakona. Kako to nije učinjeno diskriminisan sam od strane suda te su odluke donošene na osnovu nelegalnog i nezakonitog podneska, sačinjenog SAMO za sud ali ne i za mene.
Stoga sam bio prisiljen prije pravnih lijekova, zatražiti uvid u spis i kopiranje, te sam tako pribavio i dopis suda tuženoj od 22.08.2013. u kome se pod tačkom 7 upozorava da će odgovor biti vraćen ukoliko ne ispunjava zakonske uslove u smislu člana 336 ZOPP-u. Podsjećam na stav 4 tog člana "Ako podnesci ili prilozi nisu podneseni u dovoljnom broju primjeraka, sud će pozvati podnositelja da ih u određenom roku podnese. Ako podnosilac ne postupi po tom nalogu, sud će podnesak odbaciti"...
Iako dakle "odgovor" tužene RS nije ispunio zakonski uslov isti je postao sastavni dio predmeta potpuno nezakonito a onda se odugovlači cijelih 7 mjeseci i tek poslije 200 dana tužba šalje na "uređenje". Ja sam detaljno u dopuni te žalbi upozorio sud da je prema ZOPP-u, slanjem tužbe na odgovor konstatovano da je tužba UREDNA I POTPUNA te se ne može naknadno proglašavati neurednom, no drugostepeni sud je to ignorisao te sve opravdava pozivanjem na član 79, vezano za članove 66 i 67. No iz sadržine člana 67 je vidljivo da se radi o sasvim drugim okolnostima koje mogu da se pojave, (nenadležnost, ista parnica, pravosnažna presuda, sposobnosti stranaka ili ovlaštenja zastupnika). Nema ni govora o naknadnom oglašavanju tužbe neurednom jer je to propisano članovima vezanim za prethodno ispitivanje tužbe. Ni tvrdnja da je tužeba RS ukazala na "nedostatke" nije tačna s obzirom da je sud tužbu naknadno odbacio kao "konfuznu i kontradiktornu" dok je tužena RS u svom šablonskom "copy-paste" odgovoru, predložila da se ista ODBACI ili ODBIJE, kao NEBLAGOVREMENA ili NEUREDNA. Dakle nijedan konkretan argument u prilog tim tvrdnjama, nego opcija ILI - ILI, pa šta sud odabere...
Ističem da sam u međuvremenu uspio doći i do ključnog dokaza, zbog čega je sud ovu tužbu odbacio. Naime u tužbenom zahtijevu "I" sam istakao da je povrijeđeno moje pravo, neodgovaranjem na zahtijev podnesen prema ZOSPI-a 15.05.2013., vezano za Zabilješku sačinjenu po mojoj prijavi 13.05.2013. a da sam poslednji put istu tražio 14.08.2014. i kako je nisam dobio zaprijetio tužbom.
Zabiljeska 14.08.2013. koju prilažem je sačinjena upravo tog dana poslije moje "prijetnje" a odnosi se na sporni datum 13.05.2013. Istu sam pribavio poslije sizifovskih muka, pošto je sud naredio dostavu u predmetu 80 0 P 053922 13 P a ja sam potom zatražio uvid i kopirao dokument. Iz svega je vidljivo da nadležni iz CJB Bijeljina uopšte nisu htjeli da sačine zabilješku, nego su pružili pomoć pripadnicima organizovanog kriminala.
Za ovaj predmet to nije relevantno ali ističem kao pozadinu te da bi se razumjeli motivi i ozbiljnost svega. Naime dana 13.05.2013. pokušao sam predati više krivičnih prijava i dokazni materijal o krijumčarenju preko Bobar grupe, (prilikom koga je ubijena osmogodišnja djevojčica) tužiocu na zapisnik u čemu sam spriječen. Za to prema priznanju pred kamerama, glavnog republičkog tužioca g. Mahmuta Švrake, nema POLITIČKE VOLJE, odnosno volje Dodik Milorada, koji je zaprijetio ukidanjem kako Specijalnom tužilaštvu, tako i Okružnom privrednom sudu a nedavno da niko neće ostvariti prava iz pravosnažnih presuda ukoliko ga on vidi na BN televiziji.
Pošto sam ja neuporedivo "GORI" i od pojedinaca koje pominje i od BN televizije, sudu je bilo jednostavnije prekršiti zakon i tužbu naknadno odbaciti, nego nastaviti zvanično postojeću parnicu i razotkriti kriminal na koji sam ukazao. Nije zanemarljiva činjenica da je u vrijeme donošenja odluke drugostepenog suda vlasnik Bobar grupe, koja je vršila šverc i pranje novca narko mafije putem Bobar banke još uvijek bio živ a neposredno poslije toga je preminuo.
DA SU RJEŠENJA DONOŠENA POSLIJE TOGA A POSEBNO POSLIJE IZBORA 2014-TE VJEROVATNO BI BILA ZAKONITA...

PRILOZI

Tužba za utvrđenje
Dopis suda tuženoj
Odgovor tuzene RS
Rjesenje za dopunu
Dopuna tuzbe

Odbacivanje tužbe
Zalba na rjesenje
80 0 P 050856 14 Gž
Zabiljeska 14.08.2013.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 30 Januar, 2015 | read_nums (28)

Već ima mnogo a biće sve više bivših moćnika, direktora, poslanika, ministara, predsjednika, pa i tužilaca i sudija kojima će biti potrebne usluge pravnog zastupnika a časnije je braniti plaćenog ubicu kao advokat nego isto to raditi kao sudija...
Apelujem na Predsjednika suda da kopira ovaj dopis i odnese ga fašisti i kriminalcu Kovačević Novaku, koji je i odgovoran za svo ovo bezakonje, neka pronalazi u njemu elemente krivičnog djela skupa sa svojim kriminalcima iz ureda glavnog tužioca. Nadam se da će me ponovo optužiti ali ovaj put i podići optužnicu a ja imam dovoljno materijala da dokazujem kako mafijašku tako i fašističku prirodu OT Bijeljina.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

COPY - PASTE PRESUDE

Kada sam imao dokaze da je neki sudija prekršio zakon, to sam i objavio. Dosta toga i nisam pominjao ali sam navodio i primjere pozitivnog ponašanja, makar se radilo samo o pristojnosti ili ljubaznsti. Da se desilo bilo šta gdje je eventualno Predsjednik suda, (vezano za moje pravne interese) prekršio zakon, ja bih to objavio i u to svi mogu biti sigurni. Ali toga nije bilo NIKADA. Da sam sreo ijednog sudiju, (od onih o čijem radu imam dokumentaciju) koji nije svjesno prekršio zakon i to bih objavio. Ali ni toga nije bilo NIKADA.
ZATO POZIVAM PREDSJEDNIKA SUDA I SVE DRUGE SUDIJE I TUŽIOCE KOJI ŽELE DA RADE ČASNO I POŠTENO DA NAPUSTE U ŠTO SKORIJEM VREMENU CENTAR ORGANIZOVANOG KRIMINALA U BIJELJINI, ZGRADU NA ADRESI VUKA KARADĆIĆA 3 I BAVE SE ADVOKATUROM.
Jer već ima dosta a biće sve više bivših moćnika, direktora, poslanika, ministara, predsjednika, pa i tužilaca i sudija kojima će biti potrebne usluge pravnog zastupnika a časnije je braniti plaćenog ubicu kao advokat nego isto to raditi kao sudija...
U prilogu ovog dopisa su dvije presude Osnovnog suda u Bijeljini po mojim tužbama za utvrđenje diskriminacije i to:
- 80 0 P 043325 13 P2 od 14.10.2014. vezano za dan 05.09.2012.
- 80 0 P 053922 13 P od 03.07.2014. vezano za dan 13.05.2013.
Iz ove dvije presude vidljivo je da nisu zasnovane na priloženim dokazima niti argumentaciji tužene na glavnoj raspravi nego se radi o unaprijed pripremljenoj odluci koja se "obrazlagala" navodima Kovačević Novaka, koji je i sačinio "odgovor" Pravobranilaštva. RS. Osim što su same presude kriminalne, kad se pogledaju zbirno vidjeće se i da su lišene svakog pravnog znanja i logike jer su sačinjene po principi COPY- PASTE, čime je od strane sudija izvršen udar na legitimitet i dostojanstvo suda uopšte.
I najvažnije od svega je to da sudije pojedinci nisu samo prekršili zakon vezano za tok postupka nego su postali saučesnici kriminalaca iz OT Bijeljina koji još od 2010-te neće da odgovore na predate zahtijeve i nove dokaze predate u slučaju ubistva Ivone Bajo. Krv nevinog djeteta je sada i na rukama tih sudija i suda u cjelini a ja sve skupa tretitam kao sastavni dio zločinačke organizacije, što ću u daljem periode uz dokaze objavljivati na internetu, a sada slijede neviđeni pravni "biseri".
Oznakom "0" obilježio sam djelove koji se ponavljaju u obje presude ali su dijelovi zakona te nije sporno da se ponavljaju, dok su brojevima "1" - "7" označeni dijelovi koji se bukvalno prepisani iako se tužbe odnose na dane razdvojene vremenski 8 mjeseci i sa sasvim drugačijim opisom događaja. Uz pomoć programa "Microsof word" prebrojao sam 978 istih riječi u uokvirenim djelovima koji su prepisani i to ne računajući citirane članove zakona označene brojem "0". Iako sam imao namjeru ovde prenijeti sve dijelove koji se podudaraju odustao sam od toga jer je preobimno a ističem samo jedan dio iz koga se vidi sva besmislenost i nelogičnost presude koja nastaje po sistemu:
DONESI PRESUDU PO NAREDBI A OBRAZLOŽI JE SA COPY -PASTE
Slijedi dio koji je relevantan za presudu 80 0 P 053922 13 P u kome se govori upravo o danu 13.05.2013. a u istoj se nalazi na strani 5 u pravougaoniku "3":
"Iz dokaza koje je predložio tužilac, i to iz službene zabilješke broj 10-01/4-3534/13 od 14.08.2013. godine, kao i iz zbimog izvještaja od 13.05.2013. godine, proizilazi da je tužilac tog dana bio u zgradi ovog suda, a u okviru koje se nalaze i prostorije Okružnog tužilaštva u Bijeljini sa ciljem da Okružnom tužilaštvu u Bijeljini preda određena pismena. Iz tih dokaza proizilazi i to da su tačni tužiočevi navodi da ta pismena nije mogao da preda u pisarnici Okružnog tužilaštva u Bijeljini, jer mu to nije dozvolila sudska policija po naredbi Okružnog tužilaštva u Bijeljini. Da tužilac nije mogao lično da pristupi u prostorije Okružnog tužilaštva u Bijeljini i prije 13.05.2013.godine, u jednom periodu, proizilazi i iz službene zabilješke broj 1173/11 od 19.07.2011.godine, zapisnika sa usmenog pretresa od 19.08.2011.godine u predmetu ovog suda broj 80 1 Pr 004323 11 Pr od 19.08.2011.godine i odgovora na dopis broj 10-01/4-4475/13 od 16.08.2013.godine. Međutim, tužiocu je bilo omogućeno da ta pismena preda šefu pisarnice Okružnog tužilaštva u Bijeljini Sekanić Vojislavu, koji je došao u prizemlje zgrade suda kako bi preuzeo pismena od tužioca. Dakle, tužilac je imao mogućnost da preda pismena Okružnom tužilaštvu u Bijeljini, neposredno ovlašćenom radniku, a ta pismena mogao je da preda Okružnom tužilaštvu u Bijeljini i putem pošte."
Zanimljivo je ali i logički nemoguće da se isto obrazloženje o zbirnom izvještaju od 13.05.2013. i opisom događaja tog dana koristi i u presudi 80 0 P 043325 13 P2, (na strani 6, obilježeno pravougaonikom pod brojem "3") koja se odnosi na događaje od cijelih osam mjeseci ranije i u kalendarski prethodnoj godini i to na dan 05.09.2012. Inače do dokaza 10-01/4-3534/13 od 14.08.2013. se došlo naredbom suda u parnici 80 0 P 053922 13 P a u predmetu 80 0 P 043325 13 P2 sam ga priložio samo kao dokaz kontinuiteta diskriminacije.
S obzirom da se radi o sudijama čiji zvanični pristup prema prisutnima, način ophođenja i ljubaznost koju pokazuju, zaslužuje poštovanje i primjer je kako bi osobe na odgovornim pozicijama trebalo da postupaju, nisam u žalbi htio da navodim kako je presuda bukvalno prepisana ali ću biti prisiljen da zbog udara na moja prava, sprečavanja da se dođe do podataka koje sam tražio još 2010-te i saučesništva u prikrivanju ubistva Ivone Bajo od strane sudija, pokrenem i druge pravne korake, kao što su već predata prijava za falsifikovanje i uklanjanje dokaza, te nove pritužbe i tužbe upravo zbog ovog kriminala i otimanja prava te legalizaciju fašizma prema mojoj porodici a i riječnik koji sam do sad koristio na internetu će biti prilagođen stvarnom stanju jer izraz "Zločinačka organizacija" je suviše blag za razbojništvo OT Bijeljina a kome je bezrezervnu podršku definitivno pružio sud.
Tokom ovih parnica priložio sam više dokumenata kojima se razotkrilo kriminalno ponašanje državnih službenika ali se i za vrijeme toka postupaka dešavalo sve samo ne poštovanje zakona. Bilo je tu podmetanja dokaza u spis između pripremnog ročišta i glavne rasprave, nepoštovanje pravila o teretu dokazivanja, gdje je tužena RS "izvodila dokaze" ćutanjem u jednom predmetu a u drugom se nije ni pojavila, te su postupajuće sudije preuzimali tu ulogu i "izvodili dokaze" u samoj presudi.
O nekim tačkama Sud je "zaboravljao da se izjasni", neke je prepravljao, podmetali su se falsifikovani dokumenti, a onda pošto sam to razotkrio uklanjali. Prepravljani su članovi iz zakona, pisale u presudi lažni navodi iz zabilješki sudske policije, koje niko nije dokazivao a naravno zanemarivani ključni dokazi koje sam predao i podnesci u kojima sam uz dokaze razotkrio većinu lažnih stavova predatih od strane Pravobranilaštva RS.
Sud je prekršio više članova iz ZOPP-u a najbitnije je to što se potpuno odstupalo od tužbenog zahtijeva i umjesto relevantnih za konkretne tačke, sud je retroaktivno izvodio dokaze o tome da li je trebalo donijeti naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo a smišljeno se ni riječ nije napisala o tome da li je tu "naredbu" kako god da je glasila tužena RS morala uručiti pismeno ako ne sama, onda na moj zahtijev, te mi omogućiti pravo žalbe garantovano članom 16 Ustava RS.
I o pravu da dobijem podatke prikupljane poslije lažne prijave za "Ugrožavanje sigurnosti" garantovano članom 23 Ustava RS, podatke o otvaranju računara, o mojim krivičnim prijavama koje su sakrivene još od 2010-te, sud je "zaboravio" odlučivati...
Osim što je sinhronizovano djelovao sa Pravobranilaštvom RS i praktično preuzeo njihovu ulogu advokata tužene, sud je nezakonito kršio moja a pomagao zloupotrebu prava tužene. Jadan od takvih primjera je kršenje ZOPP-u vezano za predavanje podnesaka, gdje ne samo da su prihvatani besmisleni "Odgovori" bez ijednog argumenta, odnosno činjenice za njihove tvrdnje, nego su primani i podnesci u jednom primjerku, te se njima mahalo preda mnom na ročištima, kako bih "ostvario uvid" u iste. Moja upozorenja da se takvi podnesci ne smiju primiti uopšte a ako se i prime onda ih je sud dužan vratiti su ignorisana, te mi se "objašnjavalo" da tu nema ništa novo (osim novih troškova koje traže) da ostaju kod odgovora i naravno da su negdje baš tada u Tuzli ili Zvorniku ili na kafi...
Ja sam nasuprot tome pokušao prvi put 2012-te a drugi put prije nekoliko dana da predam podneske poslije rješenja o oslobađanju od troškova postupka. Nijednom nisu primljeni i to prvi jer službenici "ne znaju" da li to rješenje važi tokom čitavog postupka, poslije čega nisam ni pokušavao do nedavno, kada sam htio da provjerim šta će se desiti sada kada se primaju podnesci druge stranke u jednom primjerku. Ovaj put poslije kraćeg čuđenja zašto to njima predajem, zatraženo je da kopiram rješenje o oslobađanju od troškova pa onda predam sve. Nisam naravno htio, jer nije bitno što bih platio 10 feninga više nego što treba da izgubim sat vremena da bih otišao po rješenje, vratio se do kopirnice itd...
ZA JEDAN SAT JA MOGU NAPISATI KRIVIČNU PRIJAVU, TUŽBU, IZRADITI AUDIO PLEJER ZA RAČUNAR...
Da ovo nije bezazleno očit je primjer i način na koji je iz predmeta 80 0 P 043325 13 P2 uklonjen falsifikat "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" o kome sam prethodno obavijestio Sud i tuženu a odmah potom i sve organe na adresi Vuka Karadžića 3. Osnovni sud u Bijeljini i Pravobranilaštvo RS prave plan da uklone sporni podnesak iz dokaznog materijala te ga sprovode na taj način šte sud prvo traži da se ponovo dostave slabo čitljivi dokumenti a onda Pravobranilaštvo, (koje ima iste dokumente i vidi čitljivost) traži da im se vrate SVI dokazi, kako bi navodno provjerili o čemu se radi. Potom su dostavili ponovno dokazni materijal sa neznatno boljim ali nekim i mnogo lošije vidljivim dokumentima, dok falsifikat koji je odlično vidljiv i još neke isto jasno vidljive dokumente nisu priložili, te su se na taj način oslobodili kompromitujućeg materijala.
Podnesak kojim je zatražen povrat dokaza predat je u samo jednom primjerku, kako bi mahinacija prošla nezapaženo a onda uz nove, ništa vidljivije priloge takođe se dostavlja podnesak sa popisom samo u jednom primjerku za sud a ja sam dobio samo dokaze. Vidio sam naravno da nema falsifikata i rekao da ga nikada neće ni dostaviti, što se i potvrdilo ali eto osim što je prekršen zakon, nije poštovana ni naredba Predsjednika suda koja očito služi samo kao ukras u kancelarijama 1 i 13, jer službenici NE SMIJU tražiti od Pravobranilaštva da poštuje zakon, dok sudije ionako krše zakon neprekidno pa im pristrasnost i zloupotreba položaja dođe kao nešto sasvim prirodno.
No to što smatraju da me mogu prevariti, da ne znam svoja prava, što nekad smišljeno puštam da se krše jer je to dio mog plana da prikupljam dokaze o kriminalu sudija je jedna strana priče.
To što ne poštuju mene i smatraju me manje vrijednim od suprotstavljene strane je banalno u odnosu da se na taj način omalovažava i ponižava Predsjednik suda, nepoštovanjem naredbe koja je izdata.
I TO PISMENE NAREDBE, DOK SE ISTOVREMENE USMENA NAREDBA KOVAČEVIĆ NOVAKA STAVLJA IZNAD USTAVA RS.
"Za mene zakonske odredbe ne važe, ko je predsjedik suda da bih postupao po njegovoj naredbi ???" eto to je odnos sudija Osnovnog suda u Bijeljini. Ja se sa svoje strane ne borim samo za svoja prava nego i drugih građana, pa i za prava i dostojanstvo predsjednika suda. Čak i za dostojanstvo samog suda, jer vjerovatno to niko ne zna ali ja sam nedavno predložio povlačenje tužbe u jednoj parnici protiv RS, zbog toga što se slažem sa stavovima Osnovnog suda iznesenim u prijedlogu za njihovo izuzeće. A ovamo same sudije udaraju na dostojanstvo suda u kome rade, krše zakon, ignorišu naredbu predsjednika, ismijavaju se svojim copy - paste presudama nad Ustavom, ljudskim pravima, logikom i razumom, zabijajući iznova nož u leđa ubijenom djetetu.
S tim u vezi u skladu sa članom 32 Ustava RS predlažem da Osnovni sud u Bijeljini ukloni Naredbu koja se ne poštuje i postave ovaj plakat koji prilažem, kako bi se legalizovalo i objelodanilo stvarno stanje u zemlji gdje svi organi uključujući i sudove rade za interese organizovanog kriminala a da bi se dodvorili velikom vođi i odbranili ono što je opljačkala tajkunsko politička mafija, upravo su u presudama koje dostavljam legalizovali fašizam.

JA SAM GLAVNI BAJA


"Neka je na sramotu sutkinje koja je donijela odluku. Može se pozivati na pravo koliko hoće. Kod nas je pravosuđe u nekim segmentima izvan bilo kakve društvene odgovornosti"
Moja prva reakcija je bila da ukinemo sud u Bijeljini, jer očigledno služi za spekulacije, i premjestimo ga na neko drugo mjesto. Možda se to i desi...
A MI ĆEMO NASTAVITI BEZ OBZIRA NA SUDOVE ILI BILO ŠTA DRUGO...

Tužilaštva već znaju šta se od njih traži.
A AKO BUDU RADILI SVOJ POSAO UKINUĆU I NJIH

Koga vidim na televiziji da iznosi negativna mišljenja o meni, neće ostvarit svoja prava, bez obzira na sudske presude.
PA NEK SE ŽALI KOME GOD HOĆE...

Ja sam uvijek do sada pisao da je naredba (a ne neki organ ili država, što je pogrešno interpretirano) izdata od strane Novaka Kovačevića fašistička, jer se odnosi na sve srodnike ubijene osmogodišnje djevojčice a kako sud ne vidi u tome nikakvu diskriminaciju, ništa sporno, onda je sam deklarisao RS i BIH kao mafijašku fašističku tvorevinu, te ću je ubuduće i ja tako opisivati.
Apelujem na Predsjednika suda da kopira ovaj dopis i odnese ga fašisti i kriminalcu Kovačević Novaku, koji je i odgovoran za svo ovo bezakonje, neka pronalazi u njemu elemente krivičnog djela skupa sa svojim kriminalcima iz ureda glavnog tužioca. Nadam se da će me ponovo optužiti ali ovaj put i podići optužnicu a ja imam dovoljno materijala da dokazujem kako mafijašku tako i fašističku prirodu OT Bijeljina. Najveća greška koju su napravili je odluka da me u martu 2010-te lažno prijave a možda sada naprave još veću.
KAD SUD NEĆE DA ZAŠTITI MOJA PRAVA ŠTITIĆU IH JA SAM, JAČINOM DOKAZA, SNAGOM RIJEČI I RAZOTKRIVANJEM KRIMINALA POLITIČARA, TAJKUNA, TUŽILACA, SUDIJA I SVIH DRUGIH KOJE ĆE NAROD ZBACITI SA SVOJIH LEĐA KAO ŠTO SU PADALI I PRETHODNI OKUPATORI I SILNICI KROZ ISTORIJU...

PRILOZI

80 0 P 043325 13 P2 od 14.10.2014.
80 0 P 053922 13 P od 03.07.2014
PRIJEDLOG PLAKAT

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 25 Januar, 2015 | read_nums (28)
Tužena fizička lica nisu uopšte smjela znati za postojanje tužbe protiv RS niti tražiti da se ona nađe eventualno pred Vrhovnim sudom a ako su to kao državni službenici eventalno saznali, onda se radi o zloupotrebi položaja.

GDJE JE NESTALA LOGIKA


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE


(Sadržaj zahtjeva)Dana 23.10.2014. obavješten sam tokom rasprave, pred Osnovnim sudom u Bijeljini u predmetu 80 0 P 039222 12 P da je Vrhovni sud RS zatražio taj spis za svoje potrebe, te zahtijevam kopiranje i pismenu dostavu tog dopisa, odnosno objašnjenje po čijem zahtijevu i sa kojim obrazloženjem je taj spis izuzet od Osnovnog suda u Bijeljini.?
OBRAZLOŽENJE
U prethodne 3 godine pokrenuo sam više tužbi protiv fizičkih lica koji su me lažno prijavili za "Ugrožavanje sigurnosti" 19.03.2010. što je okončano poslije 30 mjeseci Odlukom o nesprovođenju istrage, (T15 0 KT 0002365 10 dana 14.12.2012) jer nisu postojali elementi tog niti bilo kog drugog krivičnog djela iako sam konstantno pod specijalnim nadzorom.. No to je za posljedicu imalo mnoge štetne radnje, povredu ugleda i časti kao i prava ličnosti, odnosno oduzimanje računara sa dokazima o teškim krivičnim djelima pripadnika OT Bijeljina.
Poslije 9 mjeseci računar je vraćen bez kontrole koju sam pismeno zahtijevao upozoravajući više puta da postoji neprocjenjivo vrijedan programski kod. Uprkos svemu nudio sam Pravobranilaštvu RS povlačenje tužbe i odustajanje od kompletnog traženog iznosa pod uslovom da državni organi ispune zakonsku obavezu i upotrijebe dokaze kriminala koje sam priložio i u tužbama.
Taj prijedlog je ignorisan a nastavilo se sa kriminalom i od strane suda, gdje su se falsifikovale činjenice, izlazilo izvan tužbenog zahtijeva, primali podnesci Pravobranilaštva samo u jednom primjerku, (za sud ali ne i za mene, te se čak desilo da je podmetnut falsifikovani dokument, (sa lažnim pečatom) koji je poslije razotkrivanja sa moje strane, umjesto da se po službenoj dužnosti podnese krivična prijava, uklonjen iz dokaznog materijala.
Nadalje odgovori Pravobranilaštva se primaju bez ijedne činjenice, sa svega par rečenica po sistemu COPU-PASTE, te je konkretno upravo u predmetu 80 0 P 039222 12 P predloženo da se kao dokazi uvrste spisi 80 0 P 034147 11 P i 80 0 P 039976 12 P. Iako dakle nijednom riječju nije obrazloženo kakva je veza između tužbi koje sam podneo protiv fizičkih lica za povredu ugleda, časti i prava ličnosti iz Ustava RS, sa tužbom za materijalnu štetu, nastalu uništavanjem programskog koda sa računara koji je bio u posjedu države, sud je takav zahtijev prihvatio te odgodio ročište do povratka spisa koji su bili pred Vrhovnom sudom po podnesenoj reviziji.
Sada je odjednom nestao i matični spis bez ikakvog objašnjenja i logičnog razloga. Tužena fizička lica nisu uopšte smjela znati za postojanje tužbe protiv RS niti tražiti da se ona nađe eventualno pred Vrhovnim sudom a ako su to kao državni službenici eventalno saznali, onda se radi o zloupotrebi položaja. Uglavnom nema nikakvog razloga da se predmet 80 0 P 039222 12 P dostavlja Vrhovnom sudu kao nešto u šta bi trebalo ostvariti uvid po mojim revizijama i jedini mogući razlog je nečiji prijedlog da se taj spis analizira odnosno priloženi disk jer Osnovni sud u Bijeljini nije stručno opremljen za informatiku i programiranje. Pa i da je tako to ne bi smjelo biti tajna za mene, što je sada slučaj.
Šta god da je u pitanju, pošto se radi o mojoj tužbi i nova 2 mjeseca odlaganja, bilo bi korektno da mi se objasni ZAŠTO ???
IZ ODGOVORA JE VIDLJIVO DA VRHOVNI SUD NIKADA NIJE ZATRAŽIO SPIS ZA SVOJE POTREBE. DA LI JE TAMO ZALUTAO GREŠKOM ILI "GREŠKOM" OSTALO JE TAJNA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Autor zdenkobajo | 20 Januar, 2015 | read_nums (43)
Sinhronizovana akcija Osnovnog suda i PRS kojom su uklonili ovaj dokument pokazuje da je u pitanju smišljeni kriminal, te su odgovorni prema stavu 2 člana 379. KZRS, a tek potom i prema članu 347 KZRS, jer su iskoristili svoj položaj da bi manipulacijama uklonili dokaze krivičnog djela ali smatram da je najveća krivica na onome ko je Pravobranilaštvu RS podmetnuo taj falsifikat, znajući da je lažan.

PRIJAVA ZA FALSIFIKAT


KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA

ZA KRIVIČNA DJELA

Zloupotreba službenog položaja ili ovlašcenja Clan 347. KZRS
(1) Službeno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu neimovinsku korist ili da drugom nanese kakvu štetu, iskoristi svoj položaj ili ovlašcenje, prekoraci granice svog ovlašcenja ili ne izvrši službenu dužnost, kaznice se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.
(2) Ako je djelom iz stava 1. ovog clana nanesena znatna šteta ili je došlo do teže povrede prava drugog, ucinilac ce se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.
(3) Službeno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu imovinsku korist, iskoristi svoj položaj ili ovlašcenje, prekoraci granice svog ovlašcenja ili ne izvrši službenu dužnost, kaznice se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.
(4) Ako je djelom iz stava 3. ovog clana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10.000 KM, ucinilac ce se kazniti zatvorom od jedne do osam godina, a ako taj iznos prelazi 50.000 KM, kaznice se zatvorom od dvije do deset godina.
Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave Clan 379. KZRS
(1) Službeno ili odgovorno lice koje u službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis unese neistinite podatke ili ne unese kakav važan podatak, ili svojim potpisom, odnosno službenim pecatom ovjeri službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis sa neistinitom sadržinom, ili koje svojim potpisom, odnosno službenim pecatom omoguci pravljenje takve isprave, knjige ili spisa sa neistinitom sadržinom, kaznice se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i službeno ili odgovorno lice koje neistinitu službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis upotrijebi u službi ili poslovanju kao da su istiniti, ili koje službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis uništi, prikrije, u vecoj mjeri ošteti ili na drugi nacin ucini neupotrebljivom.
OBRAZLOŽENJE
Dana 11.12.2013. Pravobranilaštvo RS je sačinilo odgovor na moju tužbu za utvrđenje diskriminacije, (80 0 P 043325 13 P 2) sa prilozima među kojima se nalazio i falsifikat, odnosno dokument sa neistinitim sadržajem, ovjerenim službenim pečatom. Na prvoj strani tog odgovora koju prilažem uokvireno je pravougaonikom sporno "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" koje takođe prilažem. U desnom gornjem uglu stoji pravougli pečat sa tekstom "OVA ODLUKA JE PRAVOSNAŽNA" dana 22.12.2010. te sve ovjereno okruglim službenim pečatom Osnovnog suda u Bijeljini. Ja sam odmah pismenim podneskom "OBAVJEST I PRIJEDLOG SUDU I TUŽENOJ" ukazao na grešku i nisam imao namjeru podnositi bilo kakvu krivičnu prijavu niti išta drugo izvan tog predmeta, te sam samo podneo dodatni zahtijev za utvrđenje slijedećeg sadržaja:
1) Osnovni sud u Bijeljini je utvrdio da Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010 nikada nije postalo pravosnažno, s obzirom da je dana 22.12.2010. odlukom Okružnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 000670 10 Pžp postupak obustavljen.
2) Osnovni sud u Bijeljini je utvrdio da ne postoji rješenje stvarno nadležnog Prekršajnog suda u Bijeljini, kojim se konstatuje činjenje bilo kakvog prekršaja Bajo Zdenka na dan 08.07.2010.
No po prijamu mog podneska u kome sam obavjestio o falsifikatu Osnovni sud u Bijeljini i Pravobranilaštvo RS prave plan da uklone sporni podnesak iz dokaznog materijala te ga sprovode na taj način šte sud prvo traži da se ponovo dostave slabo čitljivi dokumenti a onda Pravobranilaštvo, (koje ima iste dokumente i vidi čitljivost) traži da im se vrate SVI dokazi, kako bi navodno provjerili o čemu se radi. Potom su dostavili ponovno dokazni materijal sa neznatno boljim ali nekim i mnogo lošije vidljivim dokumentima, dok falsifikat koji je odlično vidljiv i još neke isto jasno vidljive dokumente nisu priložili, te su se na taj način oslobodili kompromitujućeg materijala.
Ja i dalje ne bih preduzimao ništa po tom pitanju ali onda Osnovni sud dana 14.10.2014. donosi presudu u kojoj navodi da materijal koji nije dostavljen neće biti uvršten u spis niti imati dokaznu vrijednost. Iako su time izbačeni svi dokumenti kojima mi se htjelo spočitati činjenje prekršaja, sud je uprkos tome u presudi potencirao "ČINJENJE ISTOVRSNOG PREKRŠAJA" a moj tužbeni zahtjev za utvrđenje odbacio pod izgovorom da "NEMAM PRAVNOG INTERESA" za takav zahtijev.
To je naravno neviđena besmislica jer samo to što se ovaj falsifikat povlači po ko zna kojim državnim organima, je dovoljna za postojanje mog pravnog interesa da tu laž demantujem a osim toga iako je uklonjeno to i sva druga rješenja Prekršajnog suda iz dokaznog materijala, Osnovni sud u Bijeljini je da bi mi nanio štetu nastavio da mi imputira "istovrsni prekršaj" te je jasno da je tužbeni zahtijev i odbijen kako bi se izvela ta manipulacija u presudi. Ovaj dio navodim samo kao objašnjenje zašto sam napisao ovu krivičnu prijavu, te želim da se zna da nikada ne bi bila napisana da nije bilo ove zloupotrebe i pokušaja prevare od strane suda i pravobranilaštva.
Nesporno je da postoji odgovornost postupajućih iz oba organa zbog prikrivanja dokaza o krivičnom djelu, pomoć poslije izvršenja, sprečavanje dokazivanja, ali akcenat stavljam na one koji su nekada ranije napravili plan da na rješenje koje je preinačeno i postupak obustavljen, (dokaz "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" u prilogu) udare pečat pravosnažnost pa to dijele okolo po državnim organima kako bi njime opravdali fašističke metode kojima se svi srodnici ubijene djevojčice Ivone Bajo tjeraju kao stoka iz OT Bijeljina jer su otkrili da su nadležni oprali materijalni dokaz ubistva benzinom da bi prikrili ne samo taj zločin nego i krijumčarenje u AD Univerzal, tehnički neispravnim kamionom, koji je po svemu sudeći i ubio djevojčicu prilikom pucanja trake nategnute na 3000 kg zatezne sile...
S obzirom da na dokumentu postoji ime osobe koja je ovjerila falsifikat neće biti teško istražiteljima doći do iste ali sam uvjeren da će se krivac braniti time da je u pitanju "nenamjerna greška". To naravno nije istina jer se ovaj falsifikat ne bi mogao naći u posjedu pravobranilaštva a imam podatke doduše usmene da je proslijeđivan i na druge adrese pa čak i VSITV-u, kao protivargument mojim pritužbama.
A i sinhronizovana akcija Osnovnog suda i PRS kojom su uklonili ovaj dokument pokazuje da je u pitanju smišljeni kriminal, te su odgovorni prema stavu 2 člana 379. KZRS, a tek potom i prema članu 347 KZRS, jer su iskoristili svoj položaj da bi manipulacijama uklonili dokaze krivičnog djela ali smatram da je najveća krivica na onome ko je Pravobranilaštvu RS podmetnuo taj falsifikat, znajući da je lažan. Podvlačim da podnesak kojim PRS traži od Osnovnog suda povrat dokaznog materijala nije sačinjen u dva primjerka, odnosno ne postoji kopija za mene kao stranku u postupku, što je obavezno zakonim a poznato je i Pravobranilaštvu i Osnovnom sudu koji je bio dužan da se stara za provođenje zakona. Napominjem da čak postoji upozorenje u kancelarijama 1 i 13 Osnovnog suda u Bijeljini, izdato od strane predsjednika suda, vezano za prijem podnesaka.
Iako ni ovo krivično djelo nije bezazleno mnogo je važnija pozadina svega a to je osim prikrivanja ubistva osmogodišnje djevojčice prilikom krijumčarenja i pranje novca narko mafije preko Bobar banke, čiji je većinski vlasnik, kao i Univerzala, bio sada preminuli G.B. a Republika Srpska je suvlasnik te banke. Dana 25.02.2012. evidentirano je preko 4 miliona KM transakcija narko mafije Darka Šarića preko te banke, a 10.04.2013. uhapšen je direktor AD Univerzal Slaviša Bobar, kao član pljačkaške grupe odgovorne za krivična djela još od 2005-te godine...
Ovaj falsifikat je samo jedan mali segment u obilju bezakonja i kriminala izvršenih od strane pripadnika zločinačke organizacije sa ciljem da se prikriju najmonstruoznija krivična djela o kojima imam obilje dokaza...

PRILOZI

Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Januar, 2015 | read_nums (37)
13.05.2013. pokušao sam predati više krivičnih prijava i dokazni materijal o krijumčarenju preko Bobar grupe(prilikom koga je ubijena osmogodišnja djevojčica) tužiocu na zapisnik u čemu sam spriječen. Za to prema priznanju pred kamerama, glavnog republičkog tužioca g. Mahmuta Švrake, nema POLITIČKE VOLJE, odnosno volje Dodik Milorada, koji je zaprijetio ukidanjem kako Specijalnom tužilaštvu, tako i Okružnom privrednom sudu a nedavno da niko neće ostvariti prava iz pravosnažnih presuda ukoliko ga on vidi na BN televiziji.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 050856 13 P

Osnovni sud u Bijeljini doneo je 25.04.2014. Rješenje u predmetu 80 0 P 050856 13 P kojim se odbacuje moja tužba za utvrđenje diskriminacije. Prethodno je 24.03.2014. doneseno rješenje za "uređenje" tužbe u kome se na trećoj strani, četvrti pasus navodi da je tuženoj RS dostavljena tužba i da je odgovor sačinjen 27.08.2013. Taj "odgovor" nikada nisam dobio jer je sačinjen u jednom primjerku te je automatski morao biti odbijen na prijemu ili vraćen od strane suda shodno odredbama zakona. Kako to nije učinjeno diskriminisan sam od strane suda te su odluke donošene na osnovu nelegalnog i nezakonitog podneska, sačinjenog SAMO za sud ali ne i za mene.
Stoga sam bio prisiljen prije pravnih lijekova, zatražiti uvid u spis i kopiranje, te sam tako pribavio i dopis suda tuženoj od 22.08.2013. u kome se pod tačkom 7 upozorava da će odgovor biti vraćen ukoliko ne ispunjava zakonske uslove u smislu člana 336 ZOPP-u. Podsjećam na stav 4 tog člana "Ako podnesci ili prilozi nisu podneseni u dovoljnom broju primjeraka, sud će pozvati podnositelja da ih u određenom roku podnese. Ako podnosilac ne postupi po tom nalogu, sud će podnesak odbaciti"...
Iako dakle "odgovor" tužene RS nije ispunio zakonski uslov isti je postao sastavni dio predmeta potpuno nezakonito a onda se odugovlači cijelih 7 mjeseci i tek poslije 200 dana tužba šalje na "uređenje". Ja sam detaljno u dopuni te žalbi upozorio sud da je prema ZOPP-u, slanjem tužbe na odgovor konstatovano da je tužba UREDNA I POTPUNA te se ne može naknadno proglašavati neurednom, no drugostepeni sud je to ignorisao te sve opravdava pozivanjem na član 79, vezano za članove 66 i 67. No iz sadržine člana 67 je vidljivo da se radi o sasvim drugim okolnostima koje mogu da se pojave, (nenadležnost, ista parnica, pravosnažna presuda, sposobnosti stranaka ili ovlaštenja zastupnika). Nema ni govora o naknadnom oglašavanju tužbe neurednom jer je to propisano članovima vezanim za prethodno ispitivanje tužbe. Ni tvrdnja da je tužeba RS ukazala na "nedostatke" nije tačna s obzirom da je sud tužbu naknadno odbacio kao "konfuznu i kontradiktornu" dok je tužena RS u svom šablonskom "copy-paste" odgovoru, predložila da se ista ODBACI ili ODBIJE, kao NEBLAGOVREMENA ili NEUREDNA.
Dakle nijedan konkretan argument u prilog tim tvrdnjama, nego opcija ILI - ILI, pa šta sud odabere...
Kako je očito da je prihvatanjem podneska tužene RS u nedovoljnom broju primjeraka prekršen zakon i moje pravo na jednak tretman i pravično suđenje te je poslije 200 dana zadržavanja već prihvaćena tužba proglašena neurednom, predlažem da se Apelacija usvoji i predmet vrati na postupanje Osnovnom sudu.
Ističem da sam u međuvremenu uspio doći i do ključnog dokaza, zbog čega je sud ovu tužbu odbacio. Naime u tužbenom zahtijevu I sam istakao da je povrijeđeno moje pravo, neodgovaranjem na zahtijev podnesen prema ZOSPI-a 15.05.2013., vezano za Zabilješku sačinjenu po mojoj prijavi 13.05.2013. a da sam poslednji put istu tražio 14.08.2014. i kako je nisam dobio zaprijetio tužbom.
Zabiljeska 14.08.2013. koju prilažem je sačinjena upravo tog dana poslije moje "prijetnje" a odnosi se na sporni datum 13.05.2013. Istu sam pribavio poslije sizifovskih muka, pošto je sud naredio dostavu u predmetu 80 0 P 053922 13 P a ja sam potom zatražio uvid i kopirao dokument. Iz svega je vidljivo da nadležni iz CJB Bijeljina uopšte nisu htjeli da sačine zabilješku, nego su pružili pomoć pripadnicima organizovanog kriminala.
Za ovaj predmet to nije relevantno ali ističem kao pozadinu te da bi se razumjeli motivi i ozbiljnost svega. Naime dana 13.05.2013. pokušao sam predati više krivičnih prijava i dokazni materijal o krijumčarenju preko Bobar grupe(prilikom koga je ubijena osmogodišnja djevojčica) tužiocu na zapisnik u čemu sam spriječen. Za to prema priznanju pred kamerama, glavnog republičkog tužioca g. Mahmuta Švrake, nema POLITIČKE VOLJE, odnosno volje Dodik Milorada, koji je zaprijetio ukidanjem kako Specijalnom tužilaštvu, tako i Okružnom privrednom sudu a nedavno da niko neće ostvariti prava iz pravosnažnih presuda ukoliko ga on vidi na BN televiziji.
Pošto sam ja neuporedivo "GORI" i od pojedinaca koje pominje i od BN televizije, sudu je bilo jednostavnije prekršiti zakon i tužbu naknadno odbaciti, nego nastaviti zvanično postojeću parnicu i razotkriti kriminal na koji sam ukazao. Nije zanemarljiva činjenica da je u vrijeme donošenja odluke drugostepenog suda vlasnik Bobar grupe, koja je vršila šverc i pranje novca narko mafije putem Bobar banke još uvijek bio živ a neposredno poslije toga je preminuo.
DA SU RJEŠENJA DONOŠENA POSLIJE TOGA A POSEBNO POSLIJE IZBORA 2014-TE VJEROVATNO BI BILA ZAKONITA...

PRILOZI

Tužba za utvrđenje
Dopis suda tuženoj
Odgovor tuzene RS
Rjesenje za dopunu
Dopuna tuzbe

Odbacivanje tužbe
Zalba na rjesenje
80 0 P 050856 14 Gž
Zabiljeska 14.08.2013.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 10 Januar, 2015 | read_nums (55)
Sada je već opšte poznato da je Agencija za bankarstvo dala rok Bobar banci da izvrši dokapitalizaciju do kraja septembra, kao i da je vlasnik Gavrilo Bobar preminuo 30.09.2014. No činjenica da osoba koja mora namiriti veliki novac koji je "nestao" u ranijem periodu umire ("umire") upravo poslednji dan isteka tog roka nije izgleda privukla ničiju pažnju niti je primjećena ta "koincidencija". Ne postoje podaci da je OT Bijeljina naložilo obdukciju a toksikološko ispitivanje je za njih očito nepoznanica.

KANTONALNOM TUŽILAŠTVU KANTONA SARAJEVO
DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

KRAH BOBAR GRUPE

VEOMA JE VAŽNO DA SE OVA DOPUNA ODMAH DOSTAVI TUŽIOCU JER POSTOJI VELIKA VJEROVATNOĆA DA ĆE DIO MATERIJALNIH DOKAZA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH DIJELA U BOBAR BANCI BITI UNIŠTEN DO KRAJA 2014. GODINE...
Ukratko podsjećam na početku da je suština krivične prijave koju sam podneo marta 2012-te, krijumčarenje neidentifikovane robe iz Federacije BIH u AD Univerzal iz Bijeljine, jedne od firmi iz Bobar grupe. Tom prilikom na asvaltu ispred ulaza u "Univerzal" prilikom ulaska kamiona koji je dovezao robu, smrtno je povrijeđena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo a kamion pošto je istovario robu, uz pomoć portira Sofrenić Blagiše, pobjegao prije dolaska policije, te ostao neevidentiran preko 7 dana sve dok to ja lično nisam otkrio.
Da se zaista radilo o krijumčarenju dokazuju izjave date u OT Bijeljina dvadeset dana kasnije u kojima vozači kažu da su dovezli 4 paketa robe, dok je tadašnji direktor Lazarević Zlatan ujutru zatekao samo paket. Dakle preko noći dok je magacin bio pod nadzorom portira, nestala su 3 paketa "nečega" a zanimljivo je da je tada jedan od zaposlenih bio i Slaviša Bobar, koji je kao novi direktor AD Univerzal uhapšen 10.04.2013. a inače osumnjičen za pljačke još iz 2005.
Dio navedenog se vidi iz priloga "Izjave aktera sverca i ubistva".
Paralelno sa tim je narko mafija Darka Šarića prala novac preko banke Bobar grupe, te je poslije mojih dojava stranim istražnim organima uključujući i Interpol, 25.02.2012. otkriveno preko 4 miliona transakcija u banci. Jedina posljedica toga je bila povlačenje vlasnika Bobar grupe iz trke za gradonačelnika grada a OT Bijeljina je nastavilo da štiti taj kriminal i zabranilo pristup svim srodnicima ubijene djevojčice. U prilogu je rješenje Prekršajnog suda u Bijeljini kojim se oglašavam "ODGOVORNIM" jer sam na pitanja policije da objasnim u čemu je problem, zašto mi se ne dozvoljava pristup i da neću da se udaljim dok mi se ne omoguće ustavom i zakonima garantovana prava, rekao (citiram njih):
POVIŠENIM TONOM VIŠE PUTA GOVORIO DA JE MILORAD DODIK VRHOVNI KRIMINALAC, DA SU GAVRILO BOBAR I OKRUŽNI TUŽILAC KRIMINALCI, TE DA SU U SPREZI SA MAFIJOM...
Dio o uzvikivanju "ZAUSTAVIMO SPREGU MAFIJE I TUŽILAŠTVA" ne prenosim u navodu jer je to gnusna laž kako bi se opravdalo hapšenje. U zapisniku za taj dan nema ni pomena o vici a iz prethodnog teksta se vidi da sam tu rečenicu NAPISAO na plakatu...
Ovaj spis prekršajnog suda danas i u budućnosti dokazivaće šta sam ja sve učinio da bih na zakonom garantovan način podneo krivičnu prijavu tužiocu i dostavio dokaze izvršenja te ko je sve i na koji način to sprečavao i time saučestvovao ne samo u prikrivanju krijumčarenja i ubistva osmogodišnjeg djeteta nego i finansijskim malverzacijama u Bobar grupi.
Sada je već opšte poznato da je Agencija za bankarstvo dala rok Bobar banci da izvrši dokapitalizaciju do kraja septembra, kao i da je vlasnik Gavrilo Bobar preminuo 30.09.2014. No činjenica da osoba koja mora namiriti veliki novac koji je "nestao" u ranijem periodu umire ("umire") upravo poslednji dan isteka tog roka nije izgleda privukla ničiju pažnju niti je primjećena ta "koincidencija". Ne postoje podaci da je OT Bijeljina naložilo obdukciju a toksikološko ispitivanje je za njih očito nepoznanica.
No nevezano za to da li je smrt vlasnika Bobar grupe prirodna ili ne ostaje činjenioca da je praktično pokradeno 160 miliona KM novca preko Bobar banke a s obzirom da je ukupan iznos novčane mase (prema dokumentaciji) preko 250 miliona KM, dok je osigurano svega 90 miliona (ulozi do 50000 KM) a sama banka nema trenutno ni blizu te sume.
Ovaj dio finansijskih malverzacija je naravno izvan nadležnostu KT Sarajevo te vas obavještavam da sam po pokretanju akcije "Pandora" telefonski kontaktirao jednog od nadležnih tužilaca (O.Č) i potom poslao na njegov mejl dio dokaznog materijala. Veza između transakcija narko mafije preko Bobar banke i krijumčarenja unutar Bobar grupe, prilikom čega se desilo ubistvo djevojčice je očigledna a s obzirom na to da je roba transportovana iz jednog u drugi entitet, smatram da je potrebna saradnja između KT Sarajevskog kantona i Tužilaštva BIH.
NA POMOĆ I SARADNJU OT BIJELJINA KOJE JE DO SADA PRIKRIVALO KRIMINAL BOBAR GRUPE ZASIGURNO SE NE MOŽE RAČUNATI...
To je jasno vidljivo iz odgovora od 26.06.2014. IT-24/14 u kome je u stavki dva naveden broj T14 O KTA 0010617 14 formiran po mojim krivičnim prijavama iz 2010-te godine. Te prijave su dakle bile sakrivane 4 godine a za to vrijeme je terorisana i diskriminisana cijela porodica Ivone Bajo sa isključivim ciljem da ne bi bilo primjećeno "slučajno" gubljenje prijava na koje "niko nije ukazavao"...

PRILOZI

Presuda 3 decembar 2012
Izjave aktera sverca i ubistva
Tuzilastvo 26.06.2014.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 5 Januar, 2015 | read_nums (58)
NA POSTAVLJENA PITANJA DO DANAS NIJE STIGAO ODGOVOR, NO IMAJUĆI U VIDU RANIJI PROFESIONALAN RAD NADLEŽNIH ZA INFORMACIJE IZ OVOG SUDA TE NEZAKONITO PRAĆENJE I NADZOR KOMUNIKACIJA KOJIMA SU IZLOŽENI GRAĐANI, ODGOVORNOST ZA NESTANAK NEKIH POŠILJAKA JE VJEROVATNO NA NEKOJ DRUGOJ STRANI...

PITANJA BEZ ODGOVORA

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz

                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina

                      Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina.

1. Ima li Osnovni sud u Bijeljini tehničke uslove za tonsko snimanje rasprava ?2. Dana 23.10.2014. obavješten sam tokom rasprave u predmetu 80 0 P 039222 12 P da je Vrhovni sud RS zatražio taj spis za svoje potrebe, te zahtijevam kopiranje i pismenu dostavu tog dopisa, odnosno objašnjenje po čijem zahtijevu i sa kojim obrazloženjem je taj spis izuzet od Osnovnog suda u Bijeljini.3. Dana 11.12.2013. Pravobranilaštvo RS je sačinilo podnesak na moju tužbu za utvrđenje diskriminacije, (80 0 P 043325 13 P 2) sa prilozima među kojima se nalazio i falsifikat "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" o čemu sam obavijestio odmah Sud u tom predmetu, nakon čega je pomenuti falsifikat povučen.

Da li je Osnovni sud u Bijeljini podneo po službenoj dužnosti krivičnu prijavu zbog krivičnog djela “Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave” ?
4. Da li je Osnovni sud u Bijeljini dostavio Pravobranilaštvu RS pomenuti falsifikat ili je to učinio neki drugi organ, te ako vam je poznato koji ?

5. U više navrata Pravobranilaštvu RS je dozvoljeno da podneske predaje samo u jednom primjerku, (za sud) uprkos mojim konstantnim primjedbama. Prvi put se to desilo prilikom dopisa kojim su tražili povrat dokaza (80 0 P 043325 13 P 2), kako ja ne bih primjetio uklanjanja falsifikata a poslednji put dana 22.10.2014. (80 0 P 039222) Da li je naredba Predsjednika suda vezano za tu temu obavezujuća za prijemnu službu, postupajuće sudije i sve stranke ili je samo ukras na zidovima kancelarija 1 i 13 ???

Bijeljina, _____________2014.godine                                   Podnosilac zahtjeva

 

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 30 Decembar, 2014 | read_nums (71)
REPUBLICI SRPSKOJ JE U STARTU PONUĐENO DA UKOLIKO UPOTRIJEBI PREDATE DOKAZE O KRIVIČNIM DJELIMA I POKRENE ISTRAGU, BIĆE POVUČENA KOMPLETNA TUŽBA I ODUSTAĆE SE OD MILION KM ODŠTETE, NA ŠTA KAO NI NA OVU NAREDNU NIJE REAGOVALA. OVAJ PRIJEDLOG JE POSLAT POČETKOM OKTOBRA ALI JE TUŽENA RS ODLUČILA NASTAVITI SA PRIKRIVANJEM KRIMINALA U BOBAR GRUPI SVE DO KRAJA NAVEMBRA KAD SU BILI PRISILJENI UVESTI PRINUDNU UPRAVU SA NAMJEROM DA BOBAR BANKA BUDE LIKVIDIRANA I PO MOGUĆNOSTI UNIŠTE DOKAZI SA VRHOM VLASTI...

PRAVOBRANILAŠTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

NAPOMENA : Ovaj dokument se šalje direktno zastupništvu tužene RS u skladu sa ZOPP-u, član 87. Već sam ranije dostavio prijedlog za dogovor pri čemu bih ja sa svoje strane odustao od kompletnog iznosa iz tužbenog zahtijeva i ne bih ponovo pokretao tu mogućnost, (s obzirom da niste odgovorili) da nedavno nije došlo do možda i prelomnog događaja za sve tužbe i krivične prijave koje sa podneo. Kako nije prikladno govoriti o mrtvima išta negativno neću pisati o detaljima, nego ću samo podsjetiti da je tužena RS prikrila ubistvo osmogodišnje djevojčice i čak materijalni dokaz ubistva u saradnji sa portirom AD Univerzal, (vlasnika nedavno preminulog poslanika) oprala benzinom da bi sakrila postojanje kamiona koji je dovezao 3 paketa švercovane robe.
Budući da KT Sarajevo već vrši radnje po mojoj prijavi za krijumčarenje a i Tužilaštvo BIH, (Pandora) ima podatke o tome, realno je da prva informacija o tome u javnosti bude upravo o tome šta se dešavalo u AD Univerzal i ko je sve umješan, počevši od portira koji sad nema nikakve zaštite a i direktor S.B. je uhapšen 10.04.2013. kao član pljačkaške grupe u akciji "Lutka".
Ključni segment moje tužbe je lažna prijava protiv mene, za "ugrožavanje sigurnosti" što je od strane OT Doboj nesporno konstatovano da nije istina a u čemu su učestvovali prvo inspektori CJB Bijeljina, potom tužilac Šabić i sudija Đonlić. Ukoliko bi sud presudio, da je i samo podnošenje prijave izvršeno službeno od strane RS, utoliko gore po RS. Dakle nesporno je da se radi o smišljenoj laži i sve što preostaje je da se dokazuje intenzitet, vrsta i trajanje štetnih posljedica, za šta sam predao oko 200 strana dokumentacije. I nezakonita usmena naredba je usko povezana sa ovom laži i opravdavana obiljem falsifikata, podmetanja, novih laži i kršenja zakona, što je sve vidljivo iz dokaza a detaljno ću sve obrazložiti shodno članu 7 ZOPP-u, stav 1 "Stranke su dužne iznijeti sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se utvrđuju te činjenice" a vezano za članove 99, 101, 102, 103, 123 i 128 istog zakona.
Dakle zahtijevaću od suda doslovno primjenjivanje zakona i zaštitu svojih prava u postupku, te tražiti da mi se omogući čitanje važnih dijelova iz svih dokumenata i obrazloženje istih u skladu sa navedenim članovima ili da mi sud rješenjem zabrani izvođenje dokaza...
Čak i kada bi se to desilo i ne bi mi se dozvolilo da kažem ijednu riječ, dokazi su takvi da govore sve samo po sebi. Stoga vam ostavljam mogućnost da sve to izbjegnete i prihvatite sporazum ali naravno ne pod ranijim uslovima:
1) Ukoliko me kontaktitate i postignemo dogovor prije izbora 12.10.2014. odustajem od polovine traženog iznosa.
2) Ako sporazum bude postignut poslije izbora odštetna nadoknada ostaje ista i jedino što će tužena RS dobiti je izbjegavanje višesatnog izvođenja dokaza o njenom kriminalu na zapisnik suda.

Sa svoje strane tužena RS bi morala da pronađe "zagubljene" dokaze i krivične prijave a ja bih prihvatio u sporazumu da su "greškom bili zagubljeni". U tu svrhu može poslužiti "Dopuna prijave protiv Univerzala" predata 19.03.2014. u OT Bijeljina a takođe je dio usvojenih dokaza u ovoj parnici. U toj prijavi je u 8 tačaka navedeno koje su radnje izvršene i u kom dokumentu u posjedu OT Bijeljina se navode a ukazuju na krivična djela. Kako je ta dopuna prijave, predata relativno skoro, (za razliku od prvih koje su sakrivene još 2010-te) bila bi savršen izgovor i opravdanje zašto se istraga pokreće tek sada a o "gubljenju" ranije predavanog materijala shodno eventualnom dogovoru ne bih dalje postavljao pitanja. Oko drugih tužbi takođe možemo potom postići sporazum jer mi je bitno samo dokazivanje istine i od toga ne bih odustao ni da mi se ponudi milijarda KM. Nadam se da možete sagledati sve aspekte trenutne situacije bez čitanja svih dokaza koje sam predao, jer bez namjere da bilo koga uvrijedim i potcijenim stručnost, taj materijal ne može niko potpuno da sagleda i razumije osim mene a nema ni vremena više mnogo. U slučaju da odbijete bilo kakvu mogućnost ponuđenog dogovora, kopije ove ponude će biti predate sudu na narednom ročištu i objavljene na internetu sa adekvatnim komentarom...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 25 Decembar, 2014 | read_nums (68)
AKO NEKOME NIJE JASNO KAKO SE DESILO DA SE GODINAMA PRIKRIVAJU PLJAČKE I UBISTVA A KRIMINAL U BOBAR KOMPANIJI RAZOTKRIJE TEK POSLIJE SMRTI VLASNIKA, PRISJETIMO SE IZJAVA VRHOVNOG BOSA TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE...

BISERI MILA RONHILA

JA SAM GLAVNI BAJA

"Neka je na sramotu sutkinje koja je donijela odluku. Može se pozivati na pravo koliko hoće. Kod nas je pravosuđe u nekim segmentima izvan bilo kakve društvene odgovornosti"
Moja prva reakcija je bila da ukinemo sud u Bijeljini, jer očigledno služi za spekulacije, i premjestimo ga na neko drugo mjesto. Možda se to i desi...
A MI ĆEMO NASTAVITI BEZ OBZIRA NA SUDOVE ILI BILO ŠTA DRUGO...

Tužilaštva već znaju šta se od njih traži.
A AKO BUDU RADILI SVOJ POSAO UKINUĆU I NJIH

Koga vidim na televiziji da iznosi negativna mišljenja o meni, neće ostvarit svoja prava, bez obzira na sudske presude.
PA NEK SE ŽALI KOME GOD HOĆE...

Autor zdenkobajo | 20 Decembar, 2014 | read_nums (72)
Ovo je samo mali dio kriminala za koji su odgovorni, prije svega Kovačević Novak i Stjepanović Danica i sve izvršeno sa ciljem da se prikrije krijumčarenje Gavrila Bobara, vlasnika AD Univerzal, koji je istovremeno godinama prao novac narko mafije Darka Šarića preko svoje banke, tako da nije teško zaključiti šte je bilo u 3 nestala paketa. G. Mahmut Švraka je pred kamerama objasnio zašto nije otvorio istragu, jer citiram "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE".

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOČINA

OD STRANE KOVAČEVIĆ NOVAKA I DANICE STJEPANOVIĆ

Član 57. Disciplinski prekršaji tužilaca (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti.
2. postupanje s pristrasnošu i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke.
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama.
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti.
9. neopravdano kašnjenje u provođenju radnji u vezi s vršenjem dužnosti tužioca ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti tužioca.
16. upuštanje u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima tužioca.
22. ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke dužnosti.
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.

NAVEDENI TUŽIOCI SU KAO PRIPADNICI ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE UČESTVOVALI U PRIKRIVANJU KRIJUMČARENJA I UBISTVA KOJE SE DESILO TOM PRILIKOM, TAKO ŠTO SU FALSIFIKOVALI MJESTO ZLOČINA, SAKRILI MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, OPRALI GA BENZINOM, TE PRIKRILI OD VJEŠTAKA SVE UNUTRAŠNJE POVREDE KONSTATOVANE OBDUKCIJOM, A POTOM IZDALI USMENU NAREDBU SUDSKOJ POLICIJI O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE !
Napominjem da sam u ranijem periodu za vrijeme mandata prethodnog predsjednika dostavljao dokaze o teškim krivičnim djelima i disciplinskim prekršajima pojedinih tužilaca iz OT Bijeljina, bez ikakvih rezultata i posljedica po počinioce a istovremeno nije dato objašnjenje za postavljena pitanja vezano za prikrivanje dokaza i saučesništvo u kriminalu.
Ovom prilikom dostavljam nove dokaze i to prvo zahtijev podnesen 20.06.2014. u OT Bijeljina prema ZOSPI-a, sa uokvirenim jasno postavljenim pitanjima. Svaki usmeni kontakt sa tužiocima mi je zabranjen a u odgovoru od 26.06.2014. IT-14/14 vidi se da su krivične prijave iz 2010-te bile sakrivene 4 godine, (ako uopšte postoje) jer su zavedene pod brojem T14 0 KTA 0010617 14.
Poslednje dvije cifre pokazuju godinu a ova informacija je razotkrivena jer sam podnio više tužbi protiv RS i pojedinaca, te su usljed tog pritiska bili prisiljeni objelodaniti informaciju. Napominjem da mi uprkos obavezi iz ZOKP-u nije dostavljena obavjest o nesprovođenju istrage, niti se dozvoljava uvid u spis. Osim toga na pitanja u stavkama 4-8 se izbjegava odgovor a postavljaju se neprekidno od 2010-te. naovamo.
Zahtjev 08.01.2013. pokazuje razloge zbog kojih su prijave sakrivene. Na njega mi nikada nije odgovoreno te nisam ni mogao koristiti podatke u parnici protiv AD Univerzal. Vidljivo je da opisujem da se radi o ubistvu i krijumčarenju, te prikrivanju zločina. Dakle u to vrijeme predmet nije bio "otvoren" što su znali u OT Bijeljina a znala je i sudija Marković Jelena koja je odbila moj prijedlog da izda naredbu državnom organu shodno članovima 131-136 ZOPP-u. Time su svi skupa doprinjeli da te 2013-te ostane sakrivena činjenica da su prijave sakrivene.
Vidljivo je da je prijava protiv Blagiše Sofrenića predata 24.06.2010. a najavljeni su dodatni dokazi, (vezano za krijumčarenje). Dana 08.07.2014. sam spriječen da podnesem krivičnu prijavu o tome na način predviđen zakonom, (usmeno na zapisnik dežurnom tužiocu). Dokazni materijal koji sam doneo na disku je sadržao izjavu portira Sofrenića da je lično uklonio materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina, te pismene izjave vozača i direktora AD Univerzal iz kojih se vidi da su krijumčarena 3 paketa neidentifikovane robe. Tada dežurni tužilac Gruhonjić Muhamed je odbio da evidentira prijavu i naložio sudskoj policiji da me izbace, čemu sam se usprotivio i sjeo iz protesta na klupu. Kako se radilo o višemjesečnom teroru nadao sam se da ću biti uhapšen i tako doći do pismenog dokaza o tome.
No to se nije desilo te sam pismeno obavjestio OT Bijeljina da će majka ubijene djevojčice Ivone Bajo doputovati iz Ciriha, te donijeti nove dokaze, a dana 10.08.2010. je i ona spriječena u tome pošto nam je prethodno ispričana laž da OT Bijeljina nije više nadležna za predmet, (Zabilješka 1419/10 od tog dana). Umjesto toga smo uhapšeni bez potvrde o lišenju slobode a sve je izvedeno tako da bi se uspješno "zagubila" pomenuta prijava od 24.06.2010.
U svom dopisu VSITV-u A-226/12, Kovačević Novak razotkriva pravo stanje stvari i kaže da s obzirom da je predmet završen (februar 2010-te) on nema šta o tome da raspravlja. Obaveza iz ZOKP-u "Obustava istrage", stav 3 vezano za nove dokaze se smišljeno izbjagava i kako se vidjelo naređeno je sudskoj policiji da priča laži o nenadležnosti, te da se svim srodnicima ubijenog djeteta ni po koju cijenu ne dozvoli pristup tužilaštvu. To je jasno vidljivo iz izjave sudskog policajca Mićić Zorana datoj na pretresu 80 1 Pr 004323 11 Pr.
S obzirom da mi je pristup i svaki kontakt sa tužiocima zabranjen, ne samo zbog podnošenja krivičnih prijava nego prije svega da na postavljena pitanja ne bi bilo odgovoreno poslao sam poštom prijavu u KT Sarajevo, vezano za krijumčarenje iz Federacije, na šta sam dobio odgovor da je predmet zaveden pod brojem T09 0 KTA 0034144 13, (dopis u prilozima od 30.09.2013.)
Motivi Kovačević Novaka za sprečavanje pristupa su bili da prikrije svoje kriminalne radnje, kao i tužioca Stjepanović a dio njih je opisan u spisu KTA-ST-122/10 od 22.01.2011. Tada postupajući g. Mahmut Švraka navodi da se istraga neće sprovoditi jer nisu dostavljeni dokazi o prikrivanju materijalnog dokaza i unutrašnjih povreda. U prilogu su skenirani djelovi na jednoj strani dok je original na 5 strana.
Naredni prilog je upravo slika torbe koju je portir uklonio sa lica mjesta te su je odmah ili kasnije inspektor Marković Dragoslav i tužilac Stjepanović, odnosno Kovačević, oprali benzinom i sa kaiša saprali čak i originalnu žutu boju. Kaiš torbe je dvostruko presječen, očito istovremeno kada je djevojčica Ivona Bajo probodena kroz grudni koš. Dio tog kaiša je nestao sa lica zemlje a budući da je torba u ovakvom stanju tužilac Stjepanović ju je "sakrila" i izuzela iz svih istražnih radnji i vještačenja.
Prilog sa slikama falsifikovanja pokazuje da je povreda, (mrlje krvi) nastala bar 10 metara prije navodnog pada sa bicikla. Za sve povrede je okrivljena žica prečnika 3 mm, a nekoliko slika načinjenih prilikom obdukcije pokazuju da je ubodni predmet napravio kanal kroz tijelo a najekstremniji prikaz je slika na kojoj se vidi da patolog kroz probod u kosti provlači skalpel. Dimenzije koje je izmjerio su 25x1 mm, te je očito da žica od 3 mm kroz to ne može proći a posebno taj kanal nije mogla napraviti.
Dakle sve ove fotografije su skrivane cijele 3 godine kao i činjenica da je tog dana švercovana neka roba. Istovremeno se svi članovi porodice opisuju usmeno i u dokumentima državnih organa kao ludaci, što je došlo i do medija. U prilogu je skenirani članak lista San gdje se to vidi a ispod su djelovi izjava vozača i direktora. Trebalo je dakle zabraniti pristup svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo da bi se prikrila činjenica kako su tada od 4 dovezena paketa 3 nestala preko noći te je ujutru magacioner zatekao samo paket...
Prilikom jednog od pokušaja da dobijem tražene snimke 05.09.2012. mi je naravno ponovo zabranjen pristup te pošto sam odbio da se udaljim uhapšen sam i zadržan do 01:30 narednog jutra, što se vidi iz priloga o lišenju slobode i otpustu.
No kako sam "zaprijetio" da ću dolaziti svaki dan i postavljati na sebe sliku torbe koju su oprali benzinom ma koliko puta me hapsili, sledeći put se odobrava kopiranje traženog materijala, (prilog od 12.09.2012.) Sa tih diskova i potiču fotografije unutrašnjih povreda, dok sam torbu lično fotografisao januara 2010-te po odobrenju Osnovnog suda.
Da sam se konstantno obraćao nadležnima vezano za prikrivanje zločina dokaz je prilog od 30.04.2010. naslovljen kao ZAHTJEV tužiocu Stjepanović Danici, što je naravno ignorisano a ni na zahtjeve prema ZOSPI-a od 11.02.2010. i 17.03.2010. nije odgovoreno, odnosno trebalo ja da dolazim oko 150 puta u naredne dvije i po godine da bih u jesen 2010-te dobio konačno tražene fotografije, dok na pitanja o tragovima krvi prije pada, presječenom i opranom kaišu, te prikrivenim unutrašnjim povredama nikada nije odgovoreno.
Umjesto odgovora na navedene zahtjeve, dana 19.03.2010. gospoda Debeljević Milorad i Gruhonjić Muhamed me lažno prijavljuju za "Ugrožavanje sigurnosti" što se vidi iz priložene zabilješke. Jedan od ciljeva je bio da se izdejstvuje naredba za pretres i odnese računar sa dokazima kriminala, što se vidi iz priloga od 23.03.2010. Okružnog suda u Bijeljini.
Prethodno sam poslije konstantnog izbjegavanja odgovaranja na pismene zahtijeve i sprečavanja pristupa upozorio pismeno Kovačevića, Stjepanović i Gruhonjića da ću podnijeti krivičnu prijavu protiv njih, te da će završiti u zatvoru, zbog prikrivanja ubistva. Tada još nisam imao podatke o krijumčarenju, no informativno sam obavjestio i sve druge tužioce te objavio sliku torbe u mejlu upućenom u OT Bijeljina. Iz priloga "OBAVJEŠTENJE (MEJL)" se vidi kakve sam "opasne" prijetnje uputio recimo g. Debeljiviću, koji je odmah otrčao u CJB Bijeljina da me prijavi.
Istražne radnje po toj prijavi su okončane u OT Doboj, konstatacijom da nema elemenata krivičnog djela u predmetu T15 0 KT 0002365 10, dana 14.12.2012. ali prije toga sam tužio parnično podnosioce, na šta g. Debeljević odgovara sudu, (prilog 80 0 P 034147 11 P) da sam sve izmislio i da on NIKADA NIJE SLUŽBENO POSTUPAO, niti u jednom predmetu vezano za mene.
Da bi sve bilo razumljivije napominjem da tada nisam imao nijedan dokaz o njegovom učešću u prijavi, a prvi sam dobio u tužbi protiv sekretara Prodanović Danke. Radi se o taktičkoj tužbi od 10 KM odštetnog zahtijeva s obzirom da mi ona nije smjela dati pismenu izjavu niti otići do MUP-a kako bi demantovala optužbe. No u izjavi datoj sudu, dostavila je kao dokaz i zabilješku MUP-a i izjavila u zapisnik da nikada nije bilo prijetnji sa moje strane, da nije tražila niti ovlastila bilo koga da me prijavi u njeno ime.
Ovo je samo mali dio kriminala za koji su odgovorni, prije svega Kovačević Novak i Stjepanović Danica i sve izvršeno sa ciljem da se prikrije krijumčarenje Gavrila Bobara, vlasnika AD Univerzal, koji je istovremeno godinama prao novac narko mafije Darka Šarića preko svoje banke, tako da nije teško zaključiti šte je bilo u 3 nestala paketa. G. Mahmut Švraka je pred kamerama objasnio zašto nije otvorio istragu, jer citiram "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE".
Posebno je zanimljivo da je Specijalno tužilaštvo RS zaprimilo dodatne dokaze od mene (sa slikama torbe) 25.02.2011. a 3 dana kasnije lično Dodik Milorad im prijeti ukidanjem, tako da je jasno i o čijoj se političkoj volji radi. Tako sam dakle od tada pa sve do danas radio konstantno na rušenju Dodikovog mafijaškog režima objavljivanjem dokaza o kriminalu na internet blogu, koji trenutno sadrži 475 članaka sa oko 2000 strana dokumentacije. Kada ova pritužba bude u obradi Milorad Dodik će već biti politička istorija poslije gubitka predsjedničkih izbora 12.10.2014. tako da će UDT moći nepristrasno postupati. Za sve dodatne podatke možete me kontaktirati na dole navedeni broj, vezano za pojašnjenja oko ostalog obimnog dokaznog materijala. Do tada ostavljem link ka web stranici "POSTUPANJE TUZIOCA" na kojoj se nalazi transkript mog razgovora sa tužiocem Stjepanović iz 2009-te, kada je glumila da vodi istragu. Osim teksta u pozadini je i audio snimak telefonskog razgovora iz koga se jasno čuje da ista odbija evidentirati dokaze do kojih sam došao, jer ima unaprijed zacrtani cilj da prikrije ubistvo i krijumčarenje:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336
Uz štampane dokumente prilažem i disk sa nekim od dokaza teških krivičnih djela, kao što su fotografije, video i tonski zapisi, te tekstovi i skenirani dokumenti...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Decembar, 2014 | read_nums (106)
Disk sa ovim snimkom je predat u OT Bijeljina lično glavnom okružnom tužiocu Novaku Kovačeviću, koji je tada odbijao da ga primi a kamoli posluša, upućujući majku koja je tek sahranila jedino dijete na MOBIS. Kasnije je obavještena i tužilac Stjepanović o hapšenju E.S. te joj odnesena štampana web stranica vijesti, pošto sama nije znala da je pronađe na internetu...

KANTONALNOM TUŽILAŠTVU TUZLANSKOG KANTONA

Veza: Odluka KT Tuzla T03 0 KT 00011602 10 od 19.09.2012. koju predočavam:
U skladu sa članom "Obustava istrage" ZOKP-u Federacije BIH, stav:
(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka 2. ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pružaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjičeni počinio krivično djelo.
dostavljam vam disk na kome se nalazi audio snimak telefonskog razgovora koji je majka ubijene djevojčice Ivone Bajo, obavila sa potencijalnim iznuđivačem koji je tvrdio da ima video snimak ubistva. Radilo se o broju 066512456 a osumnjičeni je bio E.S.
SNIMAK
Napominjem da sam disk sa s ovim snimkom predao u OT Bijeljina lično Novaku Kovačeviću, koji je tada odbijao da ga primi a kamoli posluša, upućujući majku koja je tek sahranila jedino dijete na MOBIS. Kasnije sam obavjestio i tužioca Stjepanović o hapšenju E.S. te joj odneo štampanu web stranicu vijesti pošto sama nije znala da je pronađe na internetu.
Prema podacima koje imam nikada u KT Tuzla nije dostavljen ovaj snimak a na disku je kao fajl "Razgovor.mp3"
Osim njega tu su i neki drugi materijali vezano za ubistvo i krijumčarenje koje obrađuje KT Sarajevo pod brojem T09 0 KTA 0034144 13, s obzirom da su od 4 paketa neidentifikovane robe 3 nestala preko noći a dovezeni su iz Federacije BIH. Istovremeno je preko Bobar banke istog vlasnika kao i AD Univerzal gdje je vršeno krijumčarenje narko mafija prala novac te je 25.02.2012. evidentirano preko 4 miliona transakcija.
Iznuđivač vjerovatno sa tim nema nikakve veze ali to objašnjava zašto iz OT Bijeljina nisu htjeli ni prstom da maknu povodom ovog snimka, jer su imali za cilj da zaštite Gavrila Bobara po nalogu Dodik Milorada...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

1 2 3 ... 33 34 35  Sledeći»
    My picture!

Kategorije