KO STITI UBICE DJECE ??? -

Pomozite da se objavi istina o ubistvu djevojcice Ivone u Bijeljini...
Sprega mafije i tuzilastva, ne dozvoljava novinarima da objave istinu...

Autor zdenkobajo | 30 Januar, 2015 | read_nums (11)

Već ima mnogo a biće sve više bivših moćnika, direktora, poslanika, ministara, predsjednika, pa i tužilaca i sudija kojima će biti potrebne usluge pravnog zastupnika a časnije je braniti plaćenog ubicu kao advokat nego isto to raditi kao sudija...
Apelujem na Predsjednika suda da kopira ovaj dopis i odnese ga fašisti i kriminalcu Kovačević Novaku, koji je i odgovoran za svo ovo bezakonje, neka pronalazi u njemu elemente krivičnog djela skupa sa svojim kriminalcima iz ureda glavnog tužioca. Nadam se da će me ponovo optužiti ali ovaj put i podići optužnicu a ja imam dovoljno materijala da dokazujem kako mafijašku tako i fašističku prirodu OT Bijeljina.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

COPY - PASTE PRESUDE

Kada sam imao dokaze da je neki sudija prekršio zakon, to sam i objavio. Dosta toga i nisam pominjao ali sam navodio i primjere pozitivnog ponašanja, makar se radilo samo o pristojnosti ili ljubaznsti. Da se desilo bilo šta gdje je eventualno Predsjednik suda, (vezano za moje pravne interese) prekršio zakon, ja bih to objavio i u to svi mogu biti sigurni. Ali toga nije bilo NIKADA. Da sam sreo ijednog sudiju, (od onih o čijem radu imam dokumentaciju) koji nije svjesno prekršio zakon i to bih objavio. Ali ni toga nije bilo NIKADA.
ZATO POZIVAM PREDSJEDNIKA SUDA I SVE DRUGE SUDIJE I TUŽIOCE KOJI ŽELE DA RADE ČASNO I POŠTENO DA NAPUSTE U ŠTO SKORIJEM VREMENU CENTAR ORGANIZOVANOG KRIMINALA U BIJELJINI, ZGRADU NA ADRESI VUKA KARADĆIĆA 3 I BAVE SE ADVOKATUROM.
Jer već ima dosta a biće sve više bivših moćnika, direktora, poslanika, ministara, predsjednika, pa i tužilaca i sudija kojima će biti potrebne usluge pravnog zastupnika a časnije je braniti plaćenog ubicu kao advokat nego isto to raditi kao sudija...
U prilogu ovog dopisa su dvije presude Osnovnog suda u Bijeljini po mojim tužbama za utvrđenje diskriminacije i to:
- 80 0 P 043325 13 P2 od 14.10.2014. vezano za dan 05.09.2012.
- 80 0 P 053922 13 P od 03.07.2014. vezano za dan 13.05.2013.
Iz ove dvije presude vidljivo je da nisu zasnovane na priloženim dokazima niti argumentaciji tužene na glavnoj raspravi nego se radi o unaprijed pripremljenoj odluci koja se "obrazlagala" navodima Kovačević Novaka, koji je i sačinio "odgovor" Pravobranilaštva. RS. Osim što su same presude kriminalne, kad se pogledaju zbirno vidjeće se i da su lišene svakog pravnog znanja i logike jer su sačinjene po principi COPY- PASTE, čime je od strane sudija izvršen udar na legitimitet i dostojanstvo suda uopšte.
I najvažnije od svega je to da sudije pojedinci nisu samo prekršili zakon vezano za tok postupka nego su postali saučesnici kriminalaca iz OT Bijeljina koji još od 2010-te neće da odgovore na predate zahtijeve i nove dokaze predate u slučaju ubistva Ivone Bajo. Krv nevinog djeteta je sada i na rukama tih sudija i suda u cjelini a ja sve skupa tretitam kao sastavni dio zločinačke organizacije, što ću u daljem periode uz dokaze objavljivati na internetu, a sada slijede neviđeni pravni "biseri".
Oznakom "0" obilježio sam djelove koji se ponavljaju u obje presude ali su dijelovi zakona te nije sporno da se ponavljaju, dok su brojevima "1" - "7" označeni dijelovi koji se bukvalno prepisani iako se tužbe odnose na dane razdvojene vremenski 8 mjeseci i sa sasvim drugačijim opisom događaja. Uz pomoć programa "Microsof word" prebrojao sam 978 istih riječi u uokvirenim djelovima koji su prepisani i to ne računajući citirane članove zakona označene brojem "0". Iako sam imao namjeru ovde prenijeti sve dijelove koji se podudaraju odustao sam od toga jer je preobimno a ističem samo jedan dio iz koga se vidi sva besmislenost i nelogičnost presude koja nastaje po sistemu:
DONESI PRESUDU PO NAREDBI A OBRAZLOŽI JE SA COPY -PASTE
Slijedi dio koji je relevantan za presudu 80 0 P 053922 13 P u kome se govori upravo o danu 13.05.2013. a u istoj se nalazi na strani 5 u pravougaoniku "3":
"Iz dokaza koje je predložio tužilac, i to iz službene zabilješke broj 10-01/4-3534/13 od 14.08.2013. godine, kao i iz zbimog izvještaja od 13.05.2013. godine, proizilazi da je tužilac tog dana bio u zgradi ovog suda, a u okviru koje se nalaze i prostorije Okružnog tužilaštva u Bijeljini sa ciljem da Okružnom tužilaštvu u Bijeljini preda određena pismena. Iz tih dokaza proizilazi i to da su tačni tužiočevi navodi da ta pismena nije mogao da preda u pisarnici Okružnog tužilaštva u Bijeljini, jer mu to nije dozvolila sudska policija po naredbi Okružnog tužilaštva u Bijeljini. Da tužilac nije mogao lično da pristupi u prostorije Okružnog tužilaštva u Bijeljini i prije 13.05.2013.godine, u jednom periodu, proizilazi i iz službene zabilješke broj 1173/11 od 19.07.2011.godine, zapisnika sa usmenog pretresa od 19.08.2011.godine u predmetu ovog suda broj 80 1 Pr 004323 11 Pr od 19.08.2011.godine i odgovora na dopis broj 10-01/4-4475/13 od 16.08.2013.godine. Međutim, tužiocu je bilo omogućeno da ta pismena preda šefu pisarnice Okružnog tužilaštva u Bijeljini Sekanić Vojislavu, koji je došao u prizemlje zgrade suda kako bi preuzeo pismena od tužioca. Dakle, tužilac je imao mogućnost da preda pismena Okružnom tužilaštvu u Bijeljini, neposredno ovlašćenom radniku, a ta pismena mogao je da preda Okružnom tužilaštvu u Bijeljini i putem pošte."
Zanimljivo je ali i logički nemoguće da se isto obrazloženje o zbirnom izvještaju od 13.05.2013. i opisom događaja tog dana koristi i u presudi 80 0 P 043325 13 P2, (na strani 6, obilježeno pravougaonikom pod brojem "3") koja se odnosi na događaje od cijelih osam mjeseci ranije i u kalendarski prethodnoj godini i to na dan 05.09.2012. Inače do dokaza 10-01/4-3534/13 od 14.08.2013. se došlo naredbom suda u parnici 80 0 P 053922 13 P a u predmetu 80 0 P 043325 13 P2 sam ga priložio samo kao dokaz kontinuiteta diskriminacije.
S obzirom da se radi o sudijama čiji zvanični pristup prema prisutnima, način ophođenja i ljubaznost koju pokazuju, zaslužuje poštovanje i primjer je kako bi osobe na odgovornim pozicijama trebalo da postupaju, nisam u žalbi htio da navodim kako je presuda bukvalno prepisana ali ću biti prisiljen da zbog udara na moja prava, sprečavanja da se dođe do podataka koje sam tražio još 2010-te i saučesništva u prikrivanju ubistva Ivone Bajo od strane sudija, pokrenem i druge pravne korake, kao što su već predata prijava za falsifikovanje i uklanjanje dokaza, te nove pritužbe i tužbe upravo zbog ovog kriminala i otimanja prava te legalizaciju fašizma prema mojoj porodici a i riječnik koji sam do sad koristio na internetu će biti prilagođen stvarnom stanju jer izraz "Zločinačka organizacija" je suviše blag za razbojništvo OT Bijeljina a kome je bezrezervnu podršku definitivno pružio sud.
Tokom ovih parnica priložio sam više dokumenata kojima se razotkrilo kriminalno ponašanje državnih službenika ali se i za vrijeme toka postupaka dešavalo sve samo ne poštovanje zakona. Bilo je tu podmetanja dokaza u spis između pripremnog ročišta i glavne rasprave, nepoštovanje pravila o teretu dokazivanja, gdje je tužena RS "izvodila dokaze" ćutanjem u jednom predmetu a u drugom se nije ni pojavila, te su postupajuće sudije preuzimali tu ulogu i "izvodili dokaze" u samoj presudi.
O nekim tačkama Sud je "zaboravljao da se izjasni", neke je prepravljao, podmetali su se falsifikovani dokumenti, a onda pošto sam to razotkrio uklanjali. Prepravljani su članovi iz zakona, pisale u presudi lažni navodi iz zabilješki sudske policije, koje niko nije dokazivao a naravno zanemarivani ključni dokazi koje sam predao i podnesci u kojima sam uz dokaze razotkrio većinu lažnih stavova predatih od strane Pravobranilaštva RS.
Sud je prekršio više članova iz ZOPP-u a najbitnije je to što se potpuno odstupalo od tužbenog zahtijeva i umjesto relevantnih za konkretne tačke, sud je retroaktivno izvodio dokaze o tome da li je trebalo donijeti naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo a smišljeno se ni riječ nije napisala o tome da li je tu "naredbu" kako god da je glasila tužena RS morala uručiti pismeno ako ne sama, onda na moj zahtijev, te mi omogućiti pravo žalbe garantovano članom 16 Ustava RS.
I o pravu da dobijem podatke prikupljane poslije lažne prijave za "Ugrožavanje sigurnosti" garantovano članom 23 Ustava RS, podatke o otvaranju računara, o mojim krivičnim prijavama koje su sakrivene još od 2010-te, sud je "zaboravio" odlučivati...
Osim što je sinhronizovano djelovao sa Pravobranilaštvom RS i praktično preuzeo njihovu ulogu advokata tužene, sud je nezakonito kršio moja a pomagao zloupotrebu prava tužene. Jadan od takvih primjera je kršenje ZOPP-u vezano za predavanje podnesaka, gdje ne samo da su prihvatani besmisleni "Odgovori" bez ijednog argumenta, odnosno činjenice za njihove tvrdnje, nego su primani i podnesci u jednom primjerku, te se njima mahalo preda mnom na ročištima, kako bih "ostvario uvid" u iste. Moja upozorenja da se takvi podnesci ne smiju primiti uopšte a ako se i prime onda ih je sud dužan vratiti su ignorisana, te mi se "objašnjavalo" da tu nema ništa novo (osim novih troškova koje traže) da ostaju kod odgovora i naravno da su negdje baš tada u Tuzli ili Zvorniku ili na kafi...
Ja sam nasuprot tome pokušao prvi put 2012-te a drugi put prije nekoliko dana da predam podneske poslije rješenja o oslobađanju od troškova postupka. Nijednom nisu primljeni i to prvi jer službenici "ne znaju" da li to rješenje važi tokom čitavog postupka, poslije čega nisam ni pokušavao do nedavno, kada sam htio da provjerim šta će se desiti sada kada se primaju podnesci druge stranke u jednom primjerku. Ovaj put poslije kraćeg čuđenja zašto to njima predajem, zatraženo je da kopiram rješenje o oslobađanju od troškova pa onda predam sve. Nisam naravno htio, jer nije bitno što bih platio 10 feninga više nego što treba da izgubim sat vremena da bih otišao po rješenje, vratio se do kopirnice itd...
ZA JEDAN SAT JA MOGU NAPISATI KRIVIČNU PRIJAVU, TUŽBU, IZRADITI AUDIO PLEJER ZA RAČUNAR...
Da ovo nije bezazleno očit je primjer i način na koji je iz predmeta 80 0 P 043325 13 P2 uklonjen falsifikat "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" o kome sam prethodno obavijestio Sud i tuženu a odmah potom i sve organe na adresi Vuka Karadžića 3. Osnovni sud u Bijeljini i Pravobranilaštvo RS prave plan da uklone sporni podnesak iz dokaznog materijala te ga sprovode na taj način šte sud prvo traži da se ponovo dostave slabo čitljivi dokumenti a onda Pravobranilaštvo, (koje ima iste dokumente i vidi čitljivost) traži da im se vrate SVI dokazi, kako bi navodno provjerili o čemu se radi. Potom su dostavili ponovno dokazni materijal sa neznatno boljim ali nekim i mnogo lošije vidljivim dokumentima, dok falsifikat koji je odlično vidljiv i još neke isto jasno vidljive dokumente nisu priložili, te su se na taj način oslobodili kompromitujućeg materijala.
Podnesak kojim je zatražen povrat dokaza predat je u samo jednom primjerku, kako bi mahinacija prošla nezapaženo a onda uz nove, ništa vidljivije priloge takođe se dostavlja podnesak sa popisom samo u jednom primjerku za sud a ja sam dobio samo dokaze. Vidio sam naravno da nema falsifikata i rekao da ga nikada neće ni dostaviti, što se i potvrdilo ali eto osim što je prekršen zakon, nije poštovana ni naredba Predsjednika suda koja očito služi samo kao ukras u kancelarijama 1 i 13, jer službenici NE SMIJU tražiti od Pravobranilaštva da poštuje zakon, dok sudije ionako krše zakon neprekidno pa im pristrasnost i zloupotreba položaja dođe kao nešto sasvim prirodno.
No to što smatraju da me mogu prevariti, da ne znam svoja prava, što nekad smišljeno puštam da se krše jer je to dio mog plana da prikupljam dokaze o kriminalu sudija je jedna strana priče.
To što ne poštuju mene i smatraju me manje vrijednim od suprotstavljene strane je banalno u odnosu da se na taj način omalovažava i ponižava Predsjednik suda, nepoštovanjem naredbe koja je izdata.
I TO PISMENE NAREDBE, DOK SE ISTOVREMENE USMENA NAREDBA KOVAČEVIĆ NOVAKA STAVLJA IZNAD USTAVA RS.
"Za mene zakonske odredbe ne važe, ko je predsjedik suda da bih postupao po njegovoj naredbi ???" eto to je odnos sudija Osnovnog suda u Bijeljini. Ja se sa svoje strane ne borim samo za svoja prava nego i drugih građana, pa i za prava i dostojanstvo predsjednika suda. Čak i za dostojanstvo samog suda, jer vjerovatno to niko ne zna ali ja sam nedavno predložio povlačenje tužbe u jednoj parnici protiv RS, zbog toga što se slažem sa stavovima Osnovnog suda iznesenim u prijedlogu za njihovo izuzeće. A ovamo same sudije udaraju na dostojanstvo suda u kome rade, krše zakon, ignorišu naredbu predsjednika, ismijavaju se svojim copy - paste presudama nad Ustavom, ljudskim pravima, logikom i razumom, zabijajući iznova nož u leđa ubijenom djetetu.
S tim u vezi u skladu sa članom 32 Ustava RS predlažem da Osnovni sud u Bijeljini ukloni Naredbu koja se ne poštuje i postave ovaj plakat koji prilažem, kako bi se legalizovalo i objelodanilo stvarno stanje u zemlji gdje svi organi uključujući i sudove rade za interese organizovanog kriminala a da bi se dodvorili velikom vođi i odbranili ono što je opljačkala tajkunsko politička mafija, upravo su u presudama koje dostavljam legalizovali fašizam.

JA SAM GLAVNI BAJA


"Neka je na sramotu sutkinje koja je donijela odluku. Može se pozivati na pravo koliko hoće. Kod nas je pravosuđe u nekim segmentima izvan bilo kakve društvene odgovornosti"
Moja prva reakcija je bila da ukinemo sud u Bijeljini, jer očigledno služi za spekulacije, i premjestimo ga na neko drugo mjesto. Možda se to i desi...
A MI ĆEMO NASTAVITI BEZ OBZIRA NA SUDOVE ILI BILO ŠTA DRUGO...

Tužilaštva već znaju šta se od njih traži.
A AKO BUDU RADILI SVOJ POSAO UKINUĆU I NJIH

Koga vidim na televiziji da iznosi negativna mišljenja o meni, neće ostvarit svoja prava, bez obzira na sudske presude.
PA NEK SE ŽALI KOME GOD HOĆE...

Ja sam uvijek do sada pisao da je naredba (a ne neki organ ili država, što je pogrešno interpretirano) izdata od strane Novaka Kovačevića fašistička, jer se odnosi na sve srodnike ubijene osmogodišnje djevojčice a kako sud ne vidi u tome nikakvu diskriminaciju, ništa sporno, onda je sam deklarisao RS i BIH kao mafijašku fašističku tvorevinu, te ću je ubuduće i ja tako opisivati.
Apelujem na Predsjednika suda da kopira ovaj dopis i odnese ga fašisti i kriminalcu Kovačević Novaku, koji je i odgovoran za svo ovo bezakonje, neka pronalazi u njemu elemente krivičnog djela skupa sa svojim kriminalcima iz ureda glavnog tužioca. Nadam se da će me ponovo optužiti ali ovaj put i podići optužnicu a ja imam dovoljno materijala da dokazujem kako mafijašku tako i fašističku prirodu OT Bijeljina. Najveća greška koju su napravili je odluka da me u martu 2010-te lažno prijave a možda sada naprave još veću.
KAD SUD NEĆE DA ZAŠTITI MOJA PRAVA ŠTITIĆU IH JA SAM, JAČINOM DOKAZA, SNAGOM RIJEČI I RAZOTKRIVANJEM KRIMINALA POLITIČARA, TAJKUNA, TUŽILACA, SUDIJA I SVIH DRUGIH KOJE ĆE NAROD ZBACITI SA SVOJIH LEĐA KAO ŠTO SU PADALI I PRETHODNI OKUPATORI I SILNICI KROZ ISTORIJU...

PRILOZI

80 0 P 043325 13 P2 od 14.10.2014.
80 0 P 053922 13 P od 03.07.2014
PRIJEDLOG PLAKAT

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 25 Januar, 2015 | read_nums (16)
Tužena fizička lica nisu uopšte smjela znati za postojanje tužbe protiv RS niti tražiti da se ona nađe eventualno pred Vrhovnim sudom a ako su to kao državni službenici eventalno saznali, onda se radi o zloupotrebi položaja.

GDJE JE NESTALA LOGIKA


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE


(Sadržaj zahtjeva)Dana 23.10.2014. obavješten sam tokom rasprave, pred Osnovnim sudom u Bijeljini u predmetu 80 0 P 039222 12 P da je Vrhovni sud RS zatražio taj spis za svoje potrebe, te zahtijevam kopiranje i pismenu dostavu tog dopisa, odnosno objašnjenje po čijem zahtijevu i sa kojim obrazloženjem je taj spis izuzet od Osnovnog suda u Bijeljini.?
OBRAZLOŽENJE
U prethodne 3 godine pokrenuo sam više tužbi protiv fizičkih lica koji su me lažno prijavili za "Ugrožavanje sigurnosti" 19.03.2010. što je okončano poslije 30 mjeseci Odlukom o nesprovođenju istrage, (T15 0 KT 0002365 10 dana 14.12.2012) jer nisu postojali elementi tog niti bilo kog drugog krivičnog djela iako sam konstantno pod specijalnim nadzorom.. No to je za posljedicu imalo mnoge štetne radnje, povredu ugleda i časti kao i prava ličnosti, odnosno oduzimanje računara sa dokazima o teškim krivičnim djelima pripadnika OT Bijeljina.
Poslije 9 mjeseci računar je vraćen bez kontrole koju sam pismeno zahtijevao upozoravajući više puta da postoji neprocjenjivo vrijedan programski kod. Uprkos svemu nudio sam Pravobranilaštvu RS povlačenje tužbe i odustajanje od kompletnog traženog iznosa pod uslovom da državni organi ispune zakonsku obavezu i upotrijebe dokaze kriminala koje sam priložio i u tužbama.
Taj prijedlog je ignorisan a nastavilo se sa kriminalom i od strane suda, gdje su se falsifikovale činjenice, izlazilo izvan tužbenog zahtijeva, primali podnesci Pravobranilaštva samo u jednom primjerku, (za sud ali ne i za mene, te se čak desilo da je podmetnut falsifikovani dokument, (sa lažnim pečatom) koji je poslije razotkrivanja sa moje strane, umjesto da se po službenoj dužnosti podnese krivična prijava, uklonjen iz dokaznog materijala.
Nadalje odgovori Pravobranilaštva se primaju bez ijedne činjenice, sa svega par rečenica po sistemu COPU-PASTE, te je konkretno upravo u predmetu 80 0 P 039222 12 P predloženo da se kao dokazi uvrste spisi 80 0 P 034147 11 P i 80 0 P 039976 12 P. Iako dakle nijednom riječju nije obrazloženo kakva je veza između tužbi koje sam podneo protiv fizičkih lica za povredu ugleda, časti i prava ličnosti iz Ustava RS, sa tužbom za materijalnu štetu, nastalu uništavanjem programskog koda sa računara koji je bio u posjedu države, sud je takav zahtijev prihvatio te odgodio ročište do povratka spisa koji su bili pred Vrhovnom sudom po podnesenoj reviziji.
Sada je odjednom nestao i matični spis bez ikakvog objašnjenja i logičnog razloga. Tužena fizička lica nisu uopšte smjela znati za postojanje tužbe protiv RS niti tražiti da se ona nađe eventualno pred Vrhovnim sudom a ako su to kao državni službenici eventalno saznali, onda se radi o zloupotrebi položaja. Uglavnom nema nikakvog razloga da se predmet 80 0 P 039222 12 P dostavlja Vrhovnom sudu kao nešto u šta bi trebalo ostvariti uvid po mojim revizijama i jedini mogući razlog je nečiji prijedlog da se taj spis analizira odnosno priloženi disk jer Osnovni sud u Bijeljini nije stručno opremljen za informatiku i programiranje. Pa i da je tako to ne bi smjelo biti tajna za mene, što je sada slučaj.
Šta god da je u pitanju, pošto se radi o mojoj tužbi i nova 2 mjeseca odlaganja, bilo bi korektno da mi se objasni ZAŠTO ???
IZ ODGOVORA JE VIDLJIVO DA VRHOVNI SUD NIKADA NIJE ZATRAŽIO SPIS ZA SVOJE POTREBE. DA LI JE TAMO ZALUTAO GREŠKOM ILI "GREŠKOM" OSTALO JE TAJNA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Autor zdenkobajo | 20 Januar, 2015 | read_nums (27)
Sinhronizovana akcija Osnovnog suda i PRS kojom su uklonili ovaj dokument pokazuje da je u pitanju smišljeni kriminal, te su odgovorni prema stavu 2 člana 379. KZRS, a tek potom i prema članu 347 KZRS, jer su iskoristili svoj položaj da bi manipulacijama uklonili dokaze krivičnog djela ali smatram da je najveća krivica na onome ko je Pravobranilaštvu RS podmetnuo taj falsifikat, znajući da je lažan.

PRIJAVA ZA FALSIFIKAT


KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA

ZA KRIVIČNA DJELA

Zloupotreba službenog položaja ili ovlašcenja Clan 347. KZRS
(1) Službeno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu neimovinsku korist ili da drugom nanese kakvu štetu, iskoristi svoj položaj ili ovlašcenje, prekoraci granice svog ovlašcenja ili ne izvrši službenu dužnost, kaznice se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.
(2) Ako je djelom iz stava 1. ovog clana nanesena znatna šteta ili je došlo do teže povrede prava drugog, ucinilac ce se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.
(3) Službeno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu imovinsku korist, iskoristi svoj položaj ili ovlašcenje, prekoraci granice svog ovlašcenja ili ne izvrši službenu dužnost, kaznice se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.
(4) Ako je djelom iz stava 3. ovog clana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10.000 KM, ucinilac ce se kazniti zatvorom od jedne do osam godina, a ako taj iznos prelazi 50.000 KM, kaznice se zatvorom od dvije do deset godina.
Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave Clan 379. KZRS
(1) Službeno ili odgovorno lice koje u službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis unese neistinite podatke ili ne unese kakav važan podatak, ili svojim potpisom, odnosno službenim pecatom ovjeri službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis sa neistinitom sadržinom, ili koje svojim potpisom, odnosno službenim pecatom omoguci pravljenje takve isprave, knjige ili spisa sa neistinitom sadržinom, kaznice se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i službeno ili odgovorno lice koje neistinitu službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis upotrijebi u službi ili poslovanju kao da su istiniti, ili koje službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis uništi, prikrije, u vecoj mjeri ošteti ili na drugi nacin ucini neupotrebljivom.
OBRAZLOŽENJE
Dana 11.12.2013. Pravobranilaštvo RS je sačinilo odgovor na moju tužbu za utvrđenje diskriminacije, (80 0 P 043325 13 P 2) sa prilozima među kojima se nalazio i falsifikat, odnosno dokument sa neistinitim sadržajem, ovjerenim službenim pečatom. Na prvoj strani tog odgovora koju prilažem uokvireno je pravougaonikom sporno "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" koje takođe prilažem. U desnom gornjem uglu stoji pravougli pečat sa tekstom "OVA ODLUKA JE PRAVOSNAŽNA" dana 22.12.2010. te sve ovjereno okruglim službenim pečatom Osnovnog suda u Bijeljini. Ja sam odmah pismenim podneskom "OBAVJEST I PRIJEDLOG SUDU I TUŽENOJ" ukazao na grešku i nisam imao namjeru podnositi bilo kakvu krivičnu prijavu niti išta drugo izvan tog predmeta, te sam samo podneo dodatni zahtijev za utvrđenje slijedećeg sadržaja:
1) Osnovni sud u Bijeljini je utvrdio da Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010 nikada nije postalo pravosnažno, s obzirom da je dana 22.12.2010. odlukom Okružnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 000670 10 Pžp postupak obustavljen.
2) Osnovni sud u Bijeljini je utvrdio da ne postoji rješenje stvarno nadležnog Prekršajnog suda u Bijeljini, kojim se konstatuje činjenje bilo kakvog prekršaja Bajo Zdenka na dan 08.07.2010.
No po prijamu mog podneska u kome sam obavjestio o falsifikatu Osnovni sud u Bijeljini i Pravobranilaštvo RS prave plan da uklone sporni podnesak iz dokaznog materijala te ga sprovode na taj način šte sud prvo traži da se ponovo dostave slabo čitljivi dokumenti a onda Pravobranilaštvo, (koje ima iste dokumente i vidi čitljivost) traži da im se vrate SVI dokazi, kako bi navodno provjerili o čemu se radi. Potom su dostavili ponovno dokazni materijal sa neznatno boljim ali nekim i mnogo lošije vidljivim dokumentima, dok falsifikat koji je odlično vidljiv i još neke isto jasno vidljive dokumente nisu priložili, te su se na taj način oslobodili kompromitujućeg materijala.
Ja i dalje ne bih preduzimao ništa po tom pitanju ali onda Osnovni sud dana 14.10.2014. donosi presudu u kojoj navodi da materijal koji nije dostavljen neće biti uvršten u spis niti imati dokaznu vrijednost. Iako su time izbačeni svi dokumenti kojima mi se htjelo spočitati činjenje prekršaja, sud je uprkos tome u presudi potencirao "ČINJENJE ISTOVRSNOG PREKRŠAJA" a moj tužbeni zahtjev za utvrđenje odbacio pod izgovorom da "NEMAM PRAVNOG INTERESA" za takav zahtijev.
To je naravno neviđena besmislica jer samo to što se ovaj falsifikat povlači po ko zna kojim državnim organima, je dovoljna za postojanje mog pravnog interesa da tu laž demantujem a osim toga iako je uklonjeno to i sva druga rješenja Prekršajnog suda iz dokaznog materijala, Osnovni sud u Bijeljini je da bi mi nanio štetu nastavio da mi imputira "istovrsni prekršaj" te je jasno da je tužbeni zahtijev i odbijen kako bi se izvela ta manipulacija u presudi. Ovaj dio navodim samo kao objašnjenje zašto sam napisao ovu krivičnu prijavu, te želim da se zna da nikada ne bi bila napisana da nije bilo ove zloupotrebe i pokušaja prevare od strane suda i pravobranilaštva.
Nesporno je da postoji odgovornost postupajućih iz oba organa zbog prikrivanja dokaza o krivičnom djelu, pomoć poslije izvršenja, sprečavanje dokazivanja, ali akcenat stavljam na one koji su nekada ranije napravili plan da na rješenje koje je preinačeno i postupak obustavljen, (dokaz "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" u prilogu) udare pečat pravosnažnost pa to dijele okolo po državnim organima kako bi njime opravdali fašističke metode kojima se svi srodnici ubijene djevojčice Ivone Bajo tjeraju kao stoka iz OT Bijeljina jer su otkrili da su nadležni oprali materijalni dokaz ubistva benzinom da bi prikrili ne samo taj zločin nego i krijumčarenje u AD Univerzal, tehnički neispravnim kamionom, koji je po svemu sudeći i ubio djevojčicu prilikom pucanja trake nategnute na 3000 kg zatezne sile...
S obzirom da na dokumentu postoji ime osobe koja je ovjerila falsifikat neće biti teško istražiteljima doći do iste ali sam uvjeren da će se krivac braniti time da je u pitanju "nenamjerna greška". To naravno nije istina jer se ovaj falsifikat ne bi mogao naći u posjedu pravobranilaštva a imam podatke doduše usmene da je proslijeđivan i na druge adrese pa čak i VSITV-u, kao protivargument mojim pritužbama.
A i sinhronizovana akcija Osnovnog suda i PRS kojom su uklonili ovaj dokument pokazuje da je u pitanju smišljeni kriminal, te su odgovorni prema stavu 2 člana 379. KZRS, a tek potom i prema članu 347 KZRS, jer su iskoristili svoj položaj da bi manipulacijama uklonili dokaze krivičnog djela ali smatram da je najveća krivica na onome ko je Pravobranilaštvu RS podmetnuo taj falsifikat, znajući da je lažan. Podvlačim da podnesak kojim PRS traži od Osnovnog suda povrat dokaznog materijala nije sačinjen u dva primjerka, odnosno ne postoji kopija za mene kao stranku u postupku, što je obavezno zakonim a poznato je i Pravobranilaštvu i Osnovnom sudu koji je bio dužan da se stara za provođenje zakona. Napominjem da čak postoji upozorenje u kancelarijama 1 i 13 Osnovnog suda u Bijeljini, izdato od strane predsjednika suda, vezano za prijem podnesaka.
Iako ni ovo krivično djelo nije bezazleno mnogo je važnija pozadina svega a to je osim prikrivanja ubistva osmogodišnje djevojčice prilikom krijumčarenja i pranje novca narko mafije preko Bobar banke, čiji je većinski vlasnik, kao i Univerzala, bio sada preminuli G.B. a Republika Srpska je suvlasnik te banke. Dana 25.02.2012. evidentirano je preko 4 miliona KM transakcija narko mafije Darka Šarića preko te banke, a 10.04.2013. uhapšen je direktor AD Univerzal Slaviša Bobar, kao član pljačkaške grupe odgovorne za krivična djela još od 2005-te godine...
Ovaj falsifikat je samo jedan mali segment u obilju bezakonja i kriminala izvršenih od strane pripadnika zločinačke organizacije sa ciljem da se prikriju najmonstruoznija krivična djela o kojima imam obilje dokaza...

PRILOZI

Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Januar, 2015 | read_nums (22)
13.05.2013. pokušao sam predati više krivičnih prijava i dokazni materijal o krijumčarenju preko Bobar grupe(prilikom koga je ubijena osmogodišnja djevojčica) tužiocu na zapisnik u čemu sam spriječen. Za to prema priznanju pred kamerama, glavnog republičkog tužioca g. Mahmuta Švrake, nema POLITIČKE VOLJE, odnosno volje Dodik Milorada, koji je zaprijetio ukidanjem kako Specijalnom tužilaštvu, tako i Okružnom privrednom sudu a nedavno da niko neće ostvariti prava iz pravosnažnih presuda ukoliko ga on vidi na BN televiziji.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 050856 13 P

Osnovni sud u Bijeljini doneo je 25.04.2014. Rješenje u predmetu 80 0 P 050856 13 P kojim se odbacuje moja tužba za utvrđenje diskriminacije. Prethodno je 24.03.2014. doneseno rješenje za "uređenje" tužbe u kome se na trećoj strani, četvrti pasus navodi da je tuženoj RS dostavljena tužba i da je odgovor sačinjen 27.08.2013. Taj "odgovor" nikada nisam dobio jer je sačinjen u jednom primjerku te je automatski morao biti odbijen na prijemu ili vraćen od strane suda shodno odredbama zakona. Kako to nije učinjeno diskriminisan sam od strane suda te su odluke donošene na osnovu nelegalnog i nezakonitog podneska, sačinjenog SAMO za sud ali ne i za mene.
Stoga sam bio prisiljen prije pravnih lijekova, zatražiti uvid u spis i kopiranje, te sam tako pribavio i dopis suda tuženoj od 22.08.2013. u kome se pod tačkom 7 upozorava da će odgovor biti vraćen ukoliko ne ispunjava zakonske uslove u smislu člana 336 ZOPP-u. Podsjećam na stav 4 tog člana "Ako podnesci ili prilozi nisu podneseni u dovoljnom broju primjeraka, sud će pozvati podnositelja da ih u određenom roku podnese. Ako podnosilac ne postupi po tom nalogu, sud će podnesak odbaciti"...
Iako dakle "odgovor" tužene RS nije ispunio zakonski uslov isti je postao sastavni dio predmeta potpuno nezakonito a onda se odugovlači cijelih 7 mjeseci i tek poslije 200 dana tužba šalje na "uređenje". Ja sam detaljno u dopuni te žalbi upozorio sud da je prema ZOPP-u, slanjem tužbe na odgovor konstatovano da je tužba UREDNA I POTPUNA te se ne može naknadno proglašavati neurednom, no drugostepeni sud je to ignorisao te sve opravdava pozivanjem na član 79, vezano za članove 66 i 67. No iz sadržine člana 67 je vidljivo da se radi o sasvim drugim okolnostima koje mogu da se pojave, (nenadležnost, ista parnica, pravosnažna presuda, sposobnosti stranaka ili ovlaštenja zastupnika). Nema ni govora o naknadnom oglašavanju tužbe neurednom jer je to propisano članovima vezanim za prethodno ispitivanje tužbe. Ni tvrdnja da je tužeba RS ukazala na "nedostatke" nije tačna s obzirom da je sud tužbu naknadno odbacio kao "konfuznu i kontradiktornu" dok je tužena RS u svom šablonskom "copy-paste" odgovoru, predložila da se ista ODBACI ili ODBIJE, kao NEBLAGOVREMENA ili NEUREDNA.
Dakle nijedan konkretan argument u prilog tim tvrdnjama, nego opcija ILI - ILI, pa šta sud odabere...
Kako je očito da je prihvatanjem podneska tužene RS u nedovoljnom broju primjeraka prekršen zakon i moje pravo na jednak tretman i pravično suđenje te je poslije 200 dana zadržavanja već prihvaćena tužba proglašena neurednom, predlažem da se Apelacija usvoji i predmet vrati na postupanje Osnovnom sudu.
Ističem da sam u međuvremenu uspio doći i do ključnog dokaza, zbog čega je sud ovu tužbu odbacio. Naime u tužbenom zahtijevu I sam istakao da je povrijeđeno moje pravo, neodgovaranjem na zahtijev podnesen prema ZOSPI-a 15.05.2013., vezano za Zabilješku sačinjenu po mojoj prijavi 13.05.2013. a da sam poslednji put istu tražio 14.08.2014. i kako je nisam dobio zaprijetio tužbom.
Zabiljeska 14.08.2013. koju prilažem je sačinjena upravo tog dana poslije moje "prijetnje" a odnosi se na sporni datum 13.05.2013. Istu sam pribavio poslije sizifovskih muka, pošto je sud naredio dostavu u predmetu 80 0 P 053922 13 P a ja sam potom zatražio uvid i kopirao dokument. Iz svega je vidljivo da nadležni iz CJB Bijeljina uopšte nisu htjeli da sačine zabilješku, nego su pružili pomoć pripadnicima organizovanog kriminala.
Za ovaj predmet to nije relevantno ali ističem kao pozadinu te da bi se razumjeli motivi i ozbiljnost svega. Naime dana 13.05.2013. pokušao sam predati više krivičnih prijava i dokazni materijal o krijumčarenju preko Bobar grupe(prilikom koga je ubijena osmogodišnja djevojčica) tužiocu na zapisnik u čemu sam spriječen. Za to prema priznanju pred kamerama, glavnog republičkog tužioca g. Mahmuta Švrake, nema POLITIČKE VOLJE, odnosno volje Dodik Milorada, koji je zaprijetio ukidanjem kako Specijalnom tužilaštvu, tako i Okružnom privrednom sudu a nedavno da niko neće ostvariti prava iz pravosnažnih presuda ukoliko ga on vidi na BN televiziji.
Pošto sam ja neuporedivo "GORI" i od pojedinaca koje pominje i od BN televizije, sudu je bilo jednostavnije prekršiti zakon i tužbu naknadno odbaciti, nego nastaviti zvanično postojeću parnicu i razotkriti kriminal na koji sam ukazao. Nije zanemarljiva činjenica da je u vrijeme donošenja odluke drugostepenog suda vlasnik Bobar grupe, koja je vršila šverc i pranje novca narko mafije putem Bobar banke još uvijek bio živ a neposredno poslije toga je preminuo.
DA SU RJEŠENJA DONOŠENA POSLIJE TOGA A POSEBNO POSLIJE IZBORA 2014-TE VJEROVATNO BI BILA ZAKONITA...

PRILOZI

Tužba za utvrđenje
Dopis suda tuženoj
Odgovor tuzene RS
Rjesenje za dopunu
Dopuna tuzbe

Odbacivanje tužbe
Zalba na rjesenje
80 0 P 050856 14 Gž
Zabiljeska 14.08.2013.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 10 Januar, 2015 | read_nums (37)
Sada je već opšte poznato da je Agencija za bankarstvo dala rok Bobar banci da izvrši dokapitalizaciju do kraja septembra, kao i da je vlasnik Gavrilo Bobar preminuo 30.09.2014. No činjenica da osoba koja mora namiriti veliki novac koji je "nestao" u ranijem periodu umire ("umire") upravo poslednji dan isteka tog roka nije izgleda privukla ničiju pažnju niti je primjećena ta "koincidencija". Ne postoje podaci da je OT Bijeljina naložilo obdukciju a toksikološko ispitivanje je za njih očito nepoznanica.

KANTONALNOM TUŽILAŠTVU KANTONA SARAJEVO
DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

KRAH BOBAR GRUPE

VEOMA JE VAŽNO DA SE OVA DOPUNA ODMAH DOSTAVI TUŽIOCU JER POSTOJI VELIKA VJEROVATNOĆA DA ĆE DIO MATERIJALNIH DOKAZA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH DIJELA U BOBAR BANCI BITI UNIŠTEN DO KRAJA 2014. GODINE...
Ukratko podsjećam na početku da je suština krivične prijave koju sam podneo marta 2012-te, krijumčarenje neidentifikovane robe iz Federacije BIH u AD Univerzal iz Bijeljine, jedne od firmi iz Bobar grupe. Tom prilikom na asvaltu ispred ulaza u "Univerzal" prilikom ulaska kamiona koji je dovezao robu, smrtno je povrijeđena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo a kamion pošto je istovario robu, uz pomoć portira Sofrenić Blagiše, pobjegao prije dolaska policije, te ostao neevidentiran preko 7 dana sve dok to ja lično nisam otkrio.
Da se zaista radilo o krijumčarenju dokazuju izjave date u OT Bijeljina dvadeset dana kasnije u kojima vozači kažu da su dovezli 4 paketa robe, dok je tadašnji direktor Lazarević Zlatan ujutru zatekao samo paket. Dakle preko noći dok je magacin bio pod nadzorom portira, nestala su 3 paketa "nečega" a zanimljivo je da je tada jedan od zaposlenih bio i Slaviša Bobar, koji je kao novi direktor AD Univerzal uhapšen 10.04.2013. a inače osumnjičen za pljačke još iz 2005.
Dio navedenog se vidi iz priloga "Izjave aktera sverca i ubistva".
Paralelno sa tim je narko mafija Darka Šarića prala novac preko banke Bobar grupe, te je poslije mojih dojava stranim istražnim organima uključujući i Interpol, 25.02.2012. otkriveno preko 4 miliona transakcija u banci. Jedina posljedica toga je bila povlačenje vlasnika Bobar grupe iz trke za gradonačelnika grada a OT Bijeljina je nastavilo da štiti taj kriminal i zabranilo pristup svim srodnicima ubijene djevojčice. U prilogu je rješenje Prekršajnog suda u Bijeljini kojim se oglašavam "ODGOVORNIM" jer sam na pitanja policije da objasnim u čemu je problem, zašto mi se ne dozvoljava pristup i da neću da se udaljim dok mi se ne omoguće ustavom i zakonima garantovana prava, rekao (citiram njih):
POVIŠENIM TONOM VIŠE PUTA GOVORIO DA JE MILORAD DODIK VRHOVNI KRIMINALAC, DA SU GAVRILO BOBAR I OKRUŽNI TUŽILAC KRIMINALCI, TE DA SU U SPREZI SA MAFIJOM...
Dio o uzvikivanju "ZAUSTAVIMO SPREGU MAFIJE I TUŽILAŠTVA" ne prenosim u navodu jer je to gnusna laž kako bi se opravdalo hapšenje. U zapisniku za taj dan nema ni pomena o vici a iz prethodnog teksta se vidi da sam tu rečenicu NAPISAO na plakatu...
Ovaj spis prekršajnog suda danas i u budućnosti dokazivaće šta sam ja sve učinio da bih na zakonom garantovan način podneo krivičnu prijavu tužiocu i dostavio dokaze izvršenja te ko je sve i na koji način to sprečavao i time saučestvovao ne samo u prikrivanju krijumčarenja i ubistva osmogodišnjeg djeteta nego i finansijskim malverzacijama u Bobar grupi.
Sada je već opšte poznato da je Agencija za bankarstvo dala rok Bobar banci da izvrši dokapitalizaciju do kraja septembra, kao i da je vlasnik Gavrilo Bobar preminuo 30.09.2014. No činjenica da osoba koja mora namiriti veliki novac koji je "nestao" u ranijem periodu umire ("umire") upravo poslednji dan isteka tog roka nije izgleda privukla ničiju pažnju niti je primjećena ta "koincidencija". Ne postoje podaci da je OT Bijeljina naložilo obdukciju a toksikološko ispitivanje je za njih očito nepoznanica.
No nevezano za to da li je smrt vlasnika Bobar grupe prirodna ili ne ostaje činjenioca da je praktično pokradeno 160 miliona KM novca preko Bobar banke a s obzirom da je ukupan iznos novčane mase (prema dokumentaciji) preko 250 miliona KM, dok je osigurano svega 90 miliona (ulozi do 50000 KM) a sama banka nema trenutno ni blizu te sume.
Ovaj dio finansijskih malverzacija je naravno izvan nadležnostu KT Sarajevo te vas obavještavam da sam po pokretanju akcije "Pandora" telefonski kontaktirao jednog od nadležnih tužilaca (O.Č) i potom poslao na njegov mejl dio dokaznog materijala. Veza između transakcija narko mafije preko Bobar banke i krijumčarenja unutar Bobar grupe, prilikom čega se desilo ubistvo djevojčice je očigledna a s obzirom na to da je roba transportovana iz jednog u drugi entitet, smatram da je potrebna saradnja između KT Sarajevskog kantona i Tužilaštva BIH.
NA POMOĆ I SARADNJU OT BIJELJINA KOJE JE DO SADA PRIKRIVALO KRIMINAL BOBAR GRUPE ZASIGURNO SE NE MOŽE RAČUNATI...
To je jasno vidljivo iz odgovora od 26.06.2014. IT-24/14 u kome je u stavki dva naveden broj T14 O KTA 0010617 14 formiran po mojim krivičnim prijavama iz 2010-te godine. Te prijave su dakle bile sakrivane 4 godine a za to vrijeme je terorisana i diskriminisana cijela porodica Ivone Bajo sa isključivim ciljem da ne bi bilo primjećeno "slučajno" gubljenje prijava na koje "niko nije ukazavao"...

PRILOZI

Presuda 3 decembar 2012
Izjave aktera sverca i ubistva
Tuzilastvo 26.06.2014.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 5 Januar, 2015 | read_nums (40)
NA POSTAVLJENA PITANJA DO DANAS NIJE STIGAO ODGOVOR, NO IMAJUĆI U VIDU RANIJI PROFESIONALAN RAD NADLEŽNIH ZA INFORMACIJE IZ OVOG SUDA TE NEZAKONITO PRAĆENJE I NADZOR KOMUNIKACIJA KOJIMA SU IZLOŽENI GRAĐANI, ODGOVORNOST ZA NESTANAK NEKIH POŠILJAKA JE VJEROVATNO NA NEKOJ DRUGOJ STRANI...

PITANJA BEZ ODGOVORA

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz

                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina

                      Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina.

1. Ima li Osnovni sud u Bijeljini tehničke uslove za tonsko snimanje rasprava ?2. Dana 23.10.2014. obavješten sam tokom rasprave u predmetu 80 0 P 039222 12 P da je Vrhovni sud RS zatražio taj spis za svoje potrebe, te zahtijevam kopiranje i pismenu dostavu tog dopisa, odnosno objašnjenje po čijem zahtijevu i sa kojim obrazloženjem je taj spis izuzet od Osnovnog suda u Bijeljini.3. Dana 11.12.2013. Pravobranilaštvo RS je sačinilo podnesak na moju tužbu za utvrđenje diskriminacije, (80 0 P 043325 13 P 2) sa prilozima među kojima se nalazio i falsifikat "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" o čemu sam obavijestio odmah Sud u tom predmetu, nakon čega je pomenuti falsifikat povučen.

Da li je Osnovni sud u Bijeljini podneo po službenoj dužnosti krivičnu prijavu zbog krivičnog djela “Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave” ?
4. Da li je Osnovni sud u Bijeljini dostavio Pravobranilaštvu RS pomenuti falsifikat ili je to učinio neki drugi organ, te ako vam je poznato koji ?

5. U više navrata Pravobranilaštvu RS je dozvoljeno da podneske predaje samo u jednom primjerku, (za sud) uprkos mojim konstantnim primjedbama. Prvi put se to desilo prilikom dopisa kojim su tražili povrat dokaza (80 0 P 043325 13 P 2), kako ja ne bih primjetio uklanjanja falsifikata a poslednji put dana 22.10.2014. (80 0 P 039222) Da li je naredba Predsjednika suda vezano za tu temu obavezujuća za prijemnu službu, postupajuće sudije i sve stranke ili je samo ukras na zidovima kancelarija 1 i 13 ???

Bijeljina, _____________2014.godine                                   Podnosilac zahtjeva

 

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 30 Decembar, 2014 | read_nums (60)
REPUBLICI SRPSKOJ JE U STARTU PONUĐENO DA UKOLIKO UPOTRIJEBI PREDATE DOKAZE O KRIVIČNIM DJELIMA I POKRENE ISTRAGU, BIĆE POVUČENA KOMPLETNA TUŽBA I ODUSTAĆE SE OD MILION KM ODŠTETE, NA ŠTA KAO NI NA OVU NAREDNU NIJE REAGOVALA. OVAJ PRIJEDLOG JE POSLAT POČETKOM OKTOBRA ALI JE TUŽENA RS ODLUČILA NASTAVITI SA PRIKRIVANJEM KRIMINALA U BOBAR GRUPI SVE DO KRAJA NAVEMBRA KAD SU BILI PRISILJENI UVESTI PRINUDNU UPRAVU SA NAMJEROM DA BOBAR BANKA BUDE LIKVIDIRANA I PO MOGUĆNOSTI UNIŠTE DOKAZI SA VRHOM VLASTI...

PRAVOBRANILAŠTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

NAPOMENA : Ovaj dokument se šalje direktno zastupništvu tužene RS u skladu sa ZOPP-u, član 87. Već sam ranije dostavio prijedlog za dogovor pri čemu bih ja sa svoje strane odustao od kompletnog iznosa iz tužbenog zahtijeva i ne bih ponovo pokretao tu mogućnost, (s obzirom da niste odgovorili) da nedavno nije došlo do možda i prelomnog događaja za sve tužbe i krivične prijave koje sa podneo. Kako nije prikladno govoriti o mrtvima išta negativno neću pisati o detaljima, nego ću samo podsjetiti da je tužena RS prikrila ubistvo osmogodišnje djevojčice i čak materijalni dokaz ubistva u saradnji sa portirom AD Univerzal, (vlasnika nedavno preminulog poslanika) oprala benzinom da bi sakrila postojanje kamiona koji je dovezao 3 paketa švercovane robe.
Budući da KT Sarajevo već vrši radnje po mojoj prijavi za krijumčarenje a i Tužilaštvo BIH, (Pandora) ima podatke o tome, realno je da prva informacija o tome u javnosti bude upravo o tome šta se dešavalo u AD Univerzal i ko je sve umješan, počevši od portira koji sad nema nikakve zaštite a i direktor S.B. je uhapšen 10.04.2013. kao član pljačkaške grupe u akciji "Lutka".
Ključni segment moje tužbe je lažna prijava protiv mene, za "ugrožavanje sigurnosti" što je od strane OT Doboj nesporno konstatovano da nije istina a u čemu su učestvovali prvo inspektori CJB Bijeljina, potom tužilac Šabić i sudija Đonlić. Ukoliko bi sud presudio, da je i samo podnošenje prijave izvršeno službeno od strane RS, utoliko gore po RS. Dakle nesporno je da se radi o smišljenoj laži i sve što preostaje je da se dokazuje intenzitet, vrsta i trajanje štetnih posljedica, za šta sam predao oko 200 strana dokumentacije. I nezakonita usmena naredba je usko povezana sa ovom laži i opravdavana obiljem falsifikata, podmetanja, novih laži i kršenja zakona, što je sve vidljivo iz dokaza a detaljno ću sve obrazložiti shodno članu 7 ZOPP-u, stav 1 "Stranke su dužne iznijeti sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se utvrđuju te činjenice" a vezano za članove 99, 101, 102, 103, 123 i 128 istog zakona.
Dakle zahtijevaću od suda doslovno primjenjivanje zakona i zaštitu svojih prava u postupku, te tražiti da mi se omogući čitanje važnih dijelova iz svih dokumenata i obrazloženje istih u skladu sa navedenim članovima ili da mi sud rješenjem zabrani izvođenje dokaza...
Čak i kada bi se to desilo i ne bi mi se dozvolilo da kažem ijednu riječ, dokazi su takvi da govore sve samo po sebi. Stoga vam ostavljam mogućnost da sve to izbjegnete i prihvatite sporazum ali naravno ne pod ranijim uslovima:
1) Ukoliko me kontaktitate i postignemo dogovor prije izbora 12.10.2014. odustajem od polovine traženog iznosa.
2) Ako sporazum bude postignut poslije izbora odštetna nadoknada ostaje ista i jedino što će tužena RS dobiti je izbjegavanje višesatnog izvođenja dokaza o njenom kriminalu na zapisnik suda.

Sa svoje strane tužena RS bi morala da pronađe "zagubljene" dokaze i krivične prijave a ja bih prihvatio u sporazumu da su "greškom bili zagubljeni". U tu svrhu može poslužiti "Dopuna prijave protiv Univerzala" predata 19.03.2014. u OT Bijeljina a takođe je dio usvojenih dokaza u ovoj parnici. U toj prijavi je u 8 tačaka navedeno koje su radnje izvršene i u kom dokumentu u posjedu OT Bijeljina se navode a ukazuju na krivična djela. Kako je ta dopuna prijave, predata relativno skoro, (za razliku od prvih koje su sakrivene još 2010-te) bila bi savršen izgovor i opravdanje zašto se istraga pokreće tek sada a o "gubljenju" ranije predavanog materijala shodno eventualnom dogovoru ne bih dalje postavljao pitanja. Oko drugih tužbi takođe možemo potom postići sporazum jer mi je bitno samo dokazivanje istine i od toga ne bih odustao ni da mi se ponudi milijarda KM. Nadam se da možete sagledati sve aspekte trenutne situacije bez čitanja svih dokaza koje sam predao, jer bez namjere da bilo koga uvrijedim i potcijenim stručnost, taj materijal ne može niko potpuno da sagleda i razumije osim mene a nema ni vremena više mnogo. U slučaju da odbijete bilo kakvu mogućnost ponuđenog dogovora, kopije ove ponude će biti predate sudu na narednom ročištu i objavljene na internetu sa adekvatnim komentarom...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 25 Decembar, 2014 | read_nums (53)
AKO NEKOME NIJE JASNO KAKO SE DESILO DA SE GODINAMA PRIKRIVAJU PLJAČKE I UBISTVA A KRIMINAL U BOBAR KOMPANIJI RAZOTKRIJE TEK POSLIJE SMRTI VLASNIKA, PRISJETIMO SE IZJAVA VRHOVNOG BOSA TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE...

BISERI MILA RONHILA

JA SAM GLAVNI BAJA

"Neka je na sramotu sutkinje koja je donijela odluku. Može se pozivati na pravo koliko hoće. Kod nas je pravosuđe u nekim segmentima izvan bilo kakve društvene odgovornosti"
Moja prva reakcija je bila da ukinemo sud u Bijeljini, jer očigledno služi za spekulacije, i premjestimo ga na neko drugo mjesto. Možda se to i desi...
A MI ĆEMO NASTAVITI BEZ OBZIRA NA SUDOVE ILI BILO ŠTA DRUGO...

Tužilaštva već znaju šta se od njih traži.
A AKO BUDU RADILI SVOJ POSAO UKINUĆU I NJIH

Koga vidim na televiziji da iznosi negativna mišljenja o meni, neće ostvarit svoja prava, bez obzira na sudske presude.
PA NEK SE ŽALI KOME GOD HOĆE...

Autor zdenkobajo | 20 Decembar, 2014 | read_nums (58)
Ovo je samo mali dio kriminala za koji su odgovorni, prije svega Kovačević Novak i Stjepanović Danica i sve izvršeno sa ciljem da se prikrije krijumčarenje Gavrila Bobara, vlasnika AD Univerzal, koji je istovremeno godinama prao novac narko mafije Darka Šarića preko svoje banke, tako da nije teško zaključiti šte je bilo u 3 nestala paketa. G. Mahmut Švraka je pred kamerama objasnio zašto nije otvorio istragu, jer citiram "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE".

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOČINA

OD STRANE KOVAČEVIĆ NOVAKA I DANICE STJEPANOVIĆ

Član 57. Disciplinski prekršaji tužilaca (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti.
2. postupanje s pristrasnošu i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke.
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama.
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti.
9. neopravdano kašnjenje u provođenju radnji u vezi s vršenjem dužnosti tužioca ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti tužioca.
16. upuštanje u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima tužioca.
22. ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke dužnosti.
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.

NAVEDENI TUŽIOCI SU KAO PRIPADNICI ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE UČESTVOVALI U PRIKRIVANJU KRIJUMČARENJA I UBISTVA KOJE SE DESILO TOM PRILIKOM, TAKO ŠTO SU FALSIFIKOVALI MJESTO ZLOČINA, SAKRILI MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, OPRALI GA BENZINOM, TE PRIKRILI OD VJEŠTAKA SVE UNUTRAŠNJE POVREDE KONSTATOVANE OBDUKCIJOM, A POTOM IZDALI USMENU NAREDBU SUDSKOJ POLICIJI O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE !
Napominjem da sam u ranijem periodu za vrijeme mandata prethodnog predsjednika dostavljao dokaze o teškim krivičnim djelima i disciplinskim prekršajima pojedinih tužilaca iz OT Bijeljina, bez ikakvih rezultata i posljedica po počinioce a istovremeno nije dato objašnjenje za postavljena pitanja vezano za prikrivanje dokaza i saučesništvo u kriminalu.
Ovom prilikom dostavljam nove dokaze i to prvo zahtijev podnesen 20.06.2014. u OT Bijeljina prema ZOSPI-a, sa uokvirenim jasno postavljenim pitanjima. Svaki usmeni kontakt sa tužiocima mi je zabranjen a u odgovoru od 26.06.2014. IT-14/14 vidi se da su krivične prijave iz 2010-te bile sakrivene 4 godine, (ako uopšte postoje) jer su zavedene pod brojem T14 0 KTA 0010617 14.
Poslednje dvije cifre pokazuju godinu a ova informacija je razotkrivena jer sam podnio više tužbi protiv RS i pojedinaca, te su usljed tog pritiska bili prisiljeni objelodaniti informaciju. Napominjem da mi uprkos obavezi iz ZOKP-u nije dostavljena obavjest o nesprovođenju istrage, niti se dozvoljava uvid u spis. Osim toga na pitanja u stavkama 4-8 se izbjegava odgovor a postavljaju se neprekidno od 2010-te. naovamo.
Zahtjev 08.01.2013. pokazuje razloge zbog kojih su prijave sakrivene. Na njega mi nikada nije odgovoreno te nisam ni mogao koristiti podatke u parnici protiv AD Univerzal. Vidljivo je da opisujem da se radi o ubistvu i krijumčarenju, te prikrivanju zločina. Dakle u to vrijeme predmet nije bio "otvoren" što su znali u OT Bijeljina a znala je i sudija Marković Jelena koja je odbila moj prijedlog da izda naredbu državnom organu shodno članovima 131-136 ZOPP-u. Time su svi skupa doprinjeli da te 2013-te ostane sakrivena činjenica da su prijave sakrivene.
Vidljivo je da je prijava protiv Blagiše Sofrenića predata 24.06.2010. a najavljeni su dodatni dokazi, (vezano za krijumčarenje). Dana 08.07.2014. sam spriječen da podnesem krivičnu prijavu o tome na način predviđen zakonom, (usmeno na zapisnik dežurnom tužiocu). Dokazni materijal koji sam doneo na disku je sadržao izjavu portira Sofrenića da je lično uklonio materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina, te pismene izjave vozača i direktora AD Univerzal iz kojih se vidi da su krijumčarena 3 paketa neidentifikovane robe. Tada dežurni tužilac Gruhonjić Muhamed je odbio da evidentira prijavu i naložio sudskoj policiji da me izbace, čemu sam se usprotivio i sjeo iz protesta na klupu. Kako se radilo o višemjesečnom teroru nadao sam se da ću biti uhapšen i tako doći do pismenog dokaza o tome.
No to se nije desilo te sam pismeno obavjestio OT Bijeljina da će majka ubijene djevojčice Ivone Bajo doputovati iz Ciriha, te donijeti nove dokaze, a dana 10.08.2010. je i ona spriječena u tome pošto nam je prethodno ispričana laž da OT Bijeljina nije više nadležna za predmet, (Zabilješka 1419/10 od tog dana). Umjesto toga smo uhapšeni bez potvrde o lišenju slobode a sve je izvedeno tako da bi se uspješno "zagubila" pomenuta prijava od 24.06.2010.
U svom dopisu VSITV-u A-226/12, Kovačević Novak razotkriva pravo stanje stvari i kaže da s obzirom da je predmet završen (februar 2010-te) on nema šta o tome da raspravlja. Obaveza iz ZOKP-u "Obustava istrage", stav 3 vezano za nove dokaze se smišljeno izbjagava i kako se vidjelo naređeno je sudskoj policiji da priča laži o nenadležnosti, te da se svim srodnicima ubijenog djeteta ni po koju cijenu ne dozvoli pristup tužilaštvu. To je jasno vidljivo iz izjave sudskog policajca Mićić Zorana datoj na pretresu 80 1 Pr 004323 11 Pr.
S obzirom da mi je pristup i svaki kontakt sa tužiocima zabranjen, ne samo zbog podnošenja krivičnih prijava nego prije svega da na postavljena pitanja ne bi bilo odgovoreno poslao sam poštom prijavu u KT Sarajevo, vezano za krijumčarenje iz Federacije, na šta sam dobio odgovor da je predmet zaveden pod brojem T09 0 KTA 0034144 13, (dopis u prilozima od 30.09.2013.)
Motivi Kovačević Novaka za sprečavanje pristupa su bili da prikrije svoje kriminalne radnje, kao i tužioca Stjepanović a dio njih je opisan u spisu KTA-ST-122/10 od 22.01.2011. Tada postupajući g. Mahmut Švraka navodi da se istraga neće sprovoditi jer nisu dostavljeni dokazi o prikrivanju materijalnog dokaza i unutrašnjih povreda. U prilogu su skenirani djelovi na jednoj strani dok je original na 5 strana.
Naredni prilog je upravo slika torbe koju je portir uklonio sa lica mjesta te su je odmah ili kasnije inspektor Marković Dragoslav i tužilac Stjepanović, odnosno Kovačević, oprali benzinom i sa kaiša saprali čak i originalnu žutu boju. Kaiš torbe je dvostruko presječen, očito istovremeno kada je djevojčica Ivona Bajo probodena kroz grudni koš. Dio tog kaiša je nestao sa lica zemlje a budući da je torba u ovakvom stanju tužilac Stjepanović ju je "sakrila" i izuzela iz svih istražnih radnji i vještačenja.
Prilog sa slikama falsifikovanja pokazuje da je povreda, (mrlje krvi) nastala bar 10 metara prije navodnog pada sa bicikla. Za sve povrede je okrivljena žica prečnika 3 mm, a nekoliko slika načinjenih prilikom obdukcije pokazuju da je ubodni predmet napravio kanal kroz tijelo a najekstremniji prikaz je slika na kojoj se vidi da patolog kroz probod u kosti provlači skalpel. Dimenzije koje je izmjerio su 25x1 mm, te je očito da žica od 3 mm kroz to ne može proći a posebno taj kanal nije mogla napraviti.
Dakle sve ove fotografije su skrivane cijele 3 godine kao i činjenica da je tog dana švercovana neka roba. Istovremeno se svi članovi porodice opisuju usmeno i u dokumentima državnih organa kao ludaci, što je došlo i do medija. U prilogu je skenirani članak lista San gdje se to vidi a ispod su djelovi izjava vozača i direktora. Trebalo je dakle zabraniti pristup svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo da bi se prikrila činjenica kako su tada od 4 dovezena paketa 3 nestala preko noći te je ujutru magacioner zatekao samo paket...
Prilikom jednog od pokušaja da dobijem tražene snimke 05.09.2012. mi je naravno ponovo zabranjen pristup te pošto sam odbio da se udaljim uhapšen sam i zadržan do 01:30 narednog jutra, što se vidi iz priloga o lišenju slobode i otpustu.
No kako sam "zaprijetio" da ću dolaziti svaki dan i postavljati na sebe sliku torbe koju su oprali benzinom ma koliko puta me hapsili, sledeći put se odobrava kopiranje traženog materijala, (prilog od 12.09.2012.) Sa tih diskova i potiču fotografije unutrašnjih povreda, dok sam torbu lično fotografisao januara 2010-te po odobrenju Osnovnog suda.
Da sam se konstantno obraćao nadležnima vezano za prikrivanje zločina dokaz je prilog od 30.04.2010. naslovljen kao ZAHTJEV tužiocu Stjepanović Danici, što je naravno ignorisano a ni na zahtjeve prema ZOSPI-a od 11.02.2010. i 17.03.2010. nije odgovoreno, odnosno trebalo ja da dolazim oko 150 puta u naredne dvije i po godine da bih u jesen 2010-te dobio konačno tražene fotografije, dok na pitanja o tragovima krvi prije pada, presječenom i opranom kaišu, te prikrivenim unutrašnjim povredama nikada nije odgovoreno.
Umjesto odgovora na navedene zahtjeve, dana 19.03.2010. gospoda Debeljević Milorad i Gruhonjić Muhamed me lažno prijavljuju za "Ugrožavanje sigurnosti" što se vidi iz priložene zabilješke. Jedan od ciljeva je bio da se izdejstvuje naredba za pretres i odnese računar sa dokazima kriminala, što se vidi iz priloga od 23.03.2010. Okružnog suda u Bijeljini.
Prethodno sam poslije konstantnog izbjegavanja odgovaranja na pismene zahtijeve i sprečavanja pristupa upozorio pismeno Kovačevića, Stjepanović i Gruhonjića da ću podnijeti krivičnu prijavu protiv njih, te da će završiti u zatvoru, zbog prikrivanja ubistva. Tada još nisam imao podatke o krijumčarenju, no informativno sam obavjestio i sve druge tužioce te objavio sliku torbe u mejlu upućenom u OT Bijeljina. Iz priloga "OBAVJEŠTENJE (MEJL)" se vidi kakve sam "opasne" prijetnje uputio recimo g. Debeljiviću, koji je odmah otrčao u CJB Bijeljina da me prijavi.
Istražne radnje po toj prijavi su okončane u OT Doboj, konstatacijom da nema elemenata krivičnog djela u predmetu T15 0 KT 0002365 10, dana 14.12.2012. ali prije toga sam tužio parnično podnosioce, na šta g. Debeljević odgovara sudu, (prilog 80 0 P 034147 11 P) da sam sve izmislio i da on NIKADA NIJE SLUŽBENO POSTUPAO, niti u jednom predmetu vezano za mene.
Da bi sve bilo razumljivije napominjem da tada nisam imao nijedan dokaz o njegovom učešću u prijavi, a prvi sam dobio u tužbi protiv sekretara Prodanović Danke. Radi se o taktičkoj tužbi od 10 KM odštetnog zahtijeva s obzirom da mi ona nije smjela dati pismenu izjavu niti otići do MUP-a kako bi demantovala optužbe. No u izjavi datoj sudu, dostavila je kao dokaz i zabilješku MUP-a i izjavila u zapisnik da nikada nije bilo prijetnji sa moje strane, da nije tražila niti ovlastila bilo koga da me prijavi u njeno ime.
Ovo je samo mali dio kriminala za koji su odgovorni, prije svega Kovačević Novak i Stjepanović Danica i sve izvršeno sa ciljem da se prikrije krijumčarenje Gavrila Bobara, vlasnika AD Univerzal, koji je istovremeno godinama prao novac narko mafije Darka Šarića preko svoje banke, tako da nije teško zaključiti šte je bilo u 3 nestala paketa. G. Mahmut Švraka je pred kamerama objasnio zašto nije otvorio istragu, jer citiram "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE".
Posebno je zanimljivo da je Specijalno tužilaštvo RS zaprimilo dodatne dokaze od mene (sa slikama torbe) 25.02.2011. a 3 dana kasnije lično Dodik Milorad im prijeti ukidanjem, tako da je jasno i o čijoj se političkoj volji radi. Tako sam dakle od tada pa sve do danas radio konstantno na rušenju Dodikovog mafijaškog režima objavljivanjem dokaza o kriminalu na internet blogu, koji trenutno sadrži 475 članaka sa oko 2000 strana dokumentacije. Kada ova pritužba bude u obradi Milorad Dodik će već biti politička istorija poslije gubitka predsjedničkih izbora 12.10.2014. tako da će UDT moći nepristrasno postupati. Za sve dodatne podatke možete me kontaktirati na dole navedeni broj, vezano za pojašnjenja oko ostalog obimnog dokaznog materijala. Do tada ostavljem link ka web stranici "POSTUPANJE TUZIOCA" na kojoj se nalazi transkript mog razgovora sa tužiocem Stjepanović iz 2009-te, kada je glumila da vodi istragu. Osim teksta u pozadini je i audio snimak telefonskog razgovora iz koga se jasno čuje da ista odbija evidentirati dokaze do kojih sam došao, jer ima unaprijed zacrtani cilj da prikrije ubistvo i krijumčarenje:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336
Uz štampane dokumente prilažem i disk sa nekim od dokaza teških krivičnih djela, kao što su fotografije, video i tonski zapisi, te tekstovi i skenirani dokumenti...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Decembar, 2014 | read_nums (63)
Disk sa ovim snimkom je predat u OT Bijeljina lično glavnom okružnom tužiocu Novaku Kovačeviću, koji je tada odbijao da ga primi a kamoli posluša, upućujući majku koja je tek sahranila jedino dijete na MOBIS. Kasnije je obavještena i tužilac Stjepanović o hapšenju E.S. te joj odnesena štampana web stranica vijesti, pošto sama nije znala da je pronađe na internetu...

KANTONALNOM TUŽILAŠTVU TUZLANSKOG KANTONA

Veza: Odluka KT Tuzla T03 0 KT 00011602 10 od 19.09.2012. koju predočavam:
U skladu sa članom "Obustava istrage" ZOKP-u Federacije BIH, stav:
(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka 2. ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pružaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjičeni počinio krivično djelo.
dostavljam vam disk na kome se nalazi audio snimak telefonskog razgovora koji je majka ubijene djevojčice Ivone Bajo, obavila sa potencijalnim iznuđivačem koji je tvrdio da ima video snimak ubistva. Radilo se o broju 066512456 a osumnjičeni je bio E.S.
SNIMAK
Napominjem da sam disk sa s ovim snimkom predao u OT Bijeljina lično Novaku Kovačeviću, koji je tada odbijao da ga primi a kamoli posluša, upućujući majku koja je tek sahranila jedino dijete na MOBIS. Kasnije sam obavjestio i tužioca Stjepanović o hapšenju E.S. te joj odneo štampanu web stranicu vijesti pošto sama nije znala da je pronađe na internetu.
Prema podacima koje imam nikada u KT Tuzla nije dostavljen ovaj snimak a na disku je kao fajl "Razgovor.mp3"
Osim njega tu su i neki drugi materijali vezano za ubistvo i krijumčarenje koje obrađuje KT Sarajevo pod brojem T09 0 KTA 0034144 13, s obzirom da su od 4 paketa neidentifikovane robe 3 nestala preko noći a dovezeni su iz Federacije BIH. Istovremeno je preko Bobar banke istog vlasnika kao i AD Univerzal gdje je vršeno krijumčarenje narko mafija prala novac te je 25.02.2012. evidentirano preko 4 miliona transakcija.
Iznuđivač vjerovatno sa tim nema nikakve veze ali to objašnjava zašto iz OT Bijeljina nisu htjeli ni prstom da maknu povodom ovog snimka, jer su imali za cilj da zaštite Gavrila Bobara po nalogu Dodik Milorada...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 10 Decembar, 2014 | read_nums (58)
Strukturirani dubinski intervju sa: Zdenko Bajo, bloggerIntervju vodio: mr. Sci. Šejn Husejnefendić

Mjesto: Bijeljina                                                      Vrijeme: 13.09.2014.

Građansko novinarstvo u Bosni i Hercegovini

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

 

Da li možete identifikovati motive zbog kojih građani postaju medijski aktivni (recimo u pogledu protesta iz februara ove godine)?

Nisam siguran da je izraz MEDIJSKI AKTIVNI  adekvatan, jer bi to značilo da su odjednom odlučili iznositi svoje mišljenje preko TV ekrana ili dnevnih novina. Istina je da u poslednje vrijeme ima više priloga te vrste ali smatram da se ne radi o nekom „buđenju“ građanskog mišljenja nego o mnogo većoj pažnji koju mediji pridaju „običnom čovjeku.Razlozi za to su u nejvećoj mjeri ti, jer su mediji pod kontrolom političara i tajkuna a koji ne žele da se pojavljuju vijesti, mišljenja i prijedlozi vezano za kriminal u koji su umješani.Pobuna i demonstracije naroda su uzrokovani time što je veliki broj građana doveden skoro do ivice života, (neki se nažalost i ubijaju ili umiru od gladi i bolesti) a onda je to neminovno dovelo do povećanja interesa medija. Takođe je došlo do podrške i ohrabrenja uticajnih stranih zemalja nekim medijima, pa se nešto jače čuje glas naroda.Nažalost to nije ni blizu slobode jer evo čak ni sada ne postoji nijedan medij koji bi se usudio objaviti dokazni materijal koji ja imam i prezentujem na internetu o teškim krivičnim djelima tajkuna, političara, tužilaca, sudija i inspektora izvršenih sa ciljem da se prikriju pljačke i ubistva nevinih građana a sve u stilu izjave glavnog republičkog tužioca RS:ZA PROCESUIRANJE „KRUPNIH RIBA“ NEMA POLITIČKE VOLJE…
 

Da li je i koliko angažman građana u medijima (odvojeno od profesionalnog medijskog/novinarskog angažmana) doprinio formiranju javnog mnijenja ili svijesti o trenutnim problemima (recimo neusvajanje Zakona o JMBG)?

Dugo je mišljenje građana bilo nepoželjno a stvarana je slika od strane političara da niko i nije sposoban osim njih voditi zemlju a kamoli kritikovati njihovu „nadzemaljsku inteligenciju“. U poslednje vrijeme sve je više tekstova i video zapisa u kojima apolitične ličnosti svih profesija hrabro iznose istine koje u stvari svi znaju ali se plaše da kažu ili da budemo precizniji, mediji su se plašili objaviti njihove stavove. Naravno i borba nas pojedinaca koji su zarobljani medijskom blokadom bili prisiljeni sami praktično kreirati svoj „glasnik“ i prenositi istinu drugima preko blogova, fejsbuk grupa, stranica i slično.

Uvjeren sam da su se mnogi ohrabrili čitajući takve članke…

Može li se reći da su medijski aktivni pojedinci koji ne rade u medijima direktno potaknuli dešavanja ne samo u medijskom prostoru nego i u stvarnosti?

Naravno. To je upravo nešto o čemu se govori u prethodnom odgovoru. Lično sam se uvjerio da od 2011-te kada sam se uvjerio da nijedan medij ne smije objaviti dokaze o teškom kriminalu državne mafije i praktično niko nije smio da progovori protiv vlasti ni na fejsbuku osim nas nekolicine, do danas svakodnevno raste broj onih koji javno iskazuju nezadovoljstvo, podržavaju antirežimske i revolucionarne grupe, sve više shvatajući da su njihovi neprijatelji takozvane „njihove“ nacionalne i vjerske vođe udružene sa „njihovim“ vođama a ne komšija koji kao ni on nema posla, dostojanstva niti perspektive…

Da li građanski medijski aktivizam (građansko novinarstvo) ima ili može imati ulogu u demokratizaciji odnosa u BiH? Molim pojasnite.

Sigurno da ima ali ograničenu. Znam vrlo dobro koliko je vremena i truda bilo potrebno da se blog koji uređujem nađe među prvih 10 po posjećenosti i popularnosti. Ostali iz vrha su stariji godinama, posvećeni zabavi, sportu odnosno temama koje privlače pažnju samim naslovom, dok je moj KRIMINAL U VLASTI, sa obiljem (dosadnih) članova iz raznih zakona. Zato je trebalo riječnik prilagoditi tako da sve bude i shvatljivije i zanimljivije većini građana a uz to da ih i podstakne u borbi za bolju budućnost.Da parafraziram izjavu jedne istorijske ličnosti :DAJTE MI KONTROLU NAD TELEVIZIJOM SAMO MJESEC DANA I IMAĆETE POTOM SLOBODU, DEMOKRATIJU, VLADAVINU ZAKONA A NAJVEĆI BROJ POLITIČARA I TAJKUNA ZAVRŠIĆE IZA REŠETAKA…

Nažalost kontrolu još uvjek ima mafija…

Prema Vašoj procjeni, koliko su medijski aktivni građani u mogućnosti promijeniti medijsku sliku Bosne i Hercegovine?

Medijsku sliku ne jer sam uvjeren da se nikada ne bi čuo glas naroda bez podrške stranaca. Dajem samo jedan konkretan primjer. 13-og januara 2010. Dodikova tužilačka mafije je poslala policiju u pretres BN televizije zbog navodne prijave građanina po djelu koje je očito zastarjelo čak i ako je izvršeno. Posljedica je strah i teror te je BN cijele te izborne godine neograničeno reklamirao Dodik Milorada, što je možda i ključni faktor prilikom izbora za predsjednika. Iako sam tražio od tužilaštva podatke o tome (i mnogim drugim razbojništvima države) nikad ih nisam dobio te samo mogu pretpostaviti da je vlasniku ponuđena uslovna kazna za podršku diktatoru i tiraninu a kada je 2012-te tadašnji ambasador SAD posjetio BN televiziju, došlo je do naglog zaokreta.

Dakle svi ovi političari su došli na vlast uz podršku svjetskih moćnika a kako izgleda vjek trajanja im je istekao…

Na kakvom je nivou (ako je suditi prema kvalitetu nekih amaterskih snimaka i brojnih fotografija) medijska i tehnička pismenost građana koji su bili prisutni u medijskom prostoru tokom pomenutih socijalnih nemira?

Tu se uglavnom radi o kvalitetu mobilnih telefona, raznih vrsta koji su praktično postali računari u malom sa kamerama visoke rezolucije. Danas skoro svaki osnovac ima znanja da načini video snimak i postavi ga na svoj fejsbuk profil.

Za mene je u svemu mnogo važnija uvezanost i saradnja ljudi koji se fizički ne poznaju ali proslijeđuju takve snimke, te postaju dostupni velikom broju građana.

Da li se može reći da su medijski aktivni građani bili pristrasni ili pak objektivni tokom dešavanja? Molim pojasnite.

Svako ko plasira neku vijest čini to sa nekim ciljem. Meni je cilj rušenje mafijaškog režima kako u RS, tako i u Federaciji, odnosno na nivou cijele zemlje. Prema tome i ja se mogu smatrati pristrasnim pošto objavljujem i prenosim isključivo vijesti usmjerene protiv trenutne vlasti, koje govore o kriminalu i aferama. S druge strane režimski mediji hvale uspjehe vlada o novim „povoljnim“ kreditima, prodajama resursa i slično. Razlika je u tome što su oni plaćeni da forsiraju laži a ja sve radim besplatno…

Da li ste, u amaterskim snimcima/fotografijama zabilježenih od strane građana-novinara, primjetili da li postoje elemenati profesionalnosti?

Mislim da nije uvijek u pitanju amaterizam. Postoje i planske organizovane aktivnosti no to je nešto o čemu ne bih detaljnije komentarisao jer  je režim spraman na sve da ućutka slobodna mišljenja

Prema onome viđenom od strane amatera-novinara tj. građana koji su bili direktno ili indirektno akteri u medijskom prostoru može li se reći da su osnovna etička pravila poštovana?

Moje subjektivno mišljenje je da su bili profesionalniji od nekih profesionalaca koji su plaćeni da zastupaju interese trenutne vladajuće političko tajkunske klike…

Koliko su često (otprilike) sadržaji građana-novinara bili diseminirani u formalnim medijskim kanalima (mainstream medijima) a koliko u alternativnim kanalima (blog, komentari na portalima, socijalne mreže itd.)?

Ne mogu reći da imam tačnu predstavu o tome jer pratim veoma mali broj „slobodnih“ medija a mnogo više prati i radim na internetu. Suštinski još je nemoguće zaustaviti ideju na internetu a različitih mišljenja i sukoba pa i vrijeđanja uvjek ima. Doduše ima tu i drugačijih primjera kao što je slučaj fejsbuk stranice „RUŠIMO DODIKA“.Poslije lažne optužbe o švercu 1000 kg narkotika i upadu policije u kuću kreatora stranice, stranica je nestala a kako sam čuo vlasnik je sa porodicom napustio zemlju. Slično je i sa nekim aktivnijim učesnicima protesta.

MAFIJA ĆE OČITO KORISTITI SVA SREDSTVA KAKO BI OPSTALA I IZBJEGLA ROBIJU

Prema Vašem mišljenju, u kom je stadiju građansko novinarstvo u BiH (začetak, razvoj ili zrela faza)? Molim elaborirajte.

To je opet zavisno od slučaja do slučaja, jer ima nas koji se time bavimo par godina i uporni smo u tome, neki tek počinju a neki to rade povremeno ili iz zabave. Ja bih akcenat stavio na istraživačko novinarstvo, što bi značilo da stvarne pomake ne može donijeti neko pisanje o fudbalu, filmu, muzici i slično nego otkrivanje i razotkrivanje afera i kriminala dosada „nedodirljivih“ moćnika.Poslednja hapšenja državnih službenika od kojih su najzvučnija u akciji „Pandora“ i „Meso“ se možda ne bi ni desila da nije bilo građana koji su pisali o tome. Za mene recimo postoji zabrana pristupa u tužilaštvo jer sam razotkrio krijumčarenje Dodikovog tajkuna Gavrila Bobara prilikom čega je ubijena osmogodišnja djevojčica a tužilac je dokaze oprao benzinom i sabotirao istragu.Potom su poslije mojih dojava u inostranstvo pronađene transakcije narko mafije preko Bobar banke od preko 4 miliona evra, poslije čega se tajkun povlači iz trke za načelnika grada ali sve postaje tabu tema.Podatke sam takođe dostavljao u KT Sarajevo i tužilaštvo BIH vezano za akcije Lutka i Pandora ali nemam povratnih informacija da li je i koliko korišteno od dokaza koje su dobili od mene.

Suštinski dok ne srušim Dodika sa vlasti nema mnogo izgleda da se pohapse pripadnici njegovog kumovsko tajkunskog klana.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Autor zdenkobajo | 5 Decembar, 2014 | read_nums (79)
Iz objašnjenja koje sam dao na dnu zahtjeva vidi se koji su motivi tužene za sakrivanje tih krivičnih prijava. Tužena RS je sakrila te krivične prijave da bi prikrila krijumčarenje neidentifikovane robe koje je vršeno putem Bobar grupe, vlasnika poslanika njene Skupštine. Istovremeno je tužena RS prala novac narko mafije preko Bobar banke istog vlasnika.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE
APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 053922 14 GŽ

Dana 13.05.2013. spriječen sam od strane sudske policije da pristupim pisarnici OT Bijeljina kako bih predao krivične prijave na način propisan zakonom te dobijem informacije tražene ZOSPI-a (Zahtijev od 08.01.2013. u prilogu). Izgovor je bio da postoji naredba o zabrani pristupa a na moj zahtijev da mi se ista uruči odgovoreno je da je naredba usmena. Iako sam upozorio da se time krši ZOUP-u te pravo na žalbu garantovano članom 16 Ustava RS, nije mi uručeno rješenje, kao ni omogućeno da dobijem tražene informacije što je ključno, niti da predam već napisane prijave u pisarnici a niti da podnesem dežurnom tužiocu usmenu prijavu o krijumčarenju u AD Univerzal sa dokazima koje sam doneo na disku...
Ponudu da iste predam u prizemlju kao pas lutalica na ponižavajući način sam odbio jer je obilje materijala koje sam ranije predavao „nestajalo“ i nisam dobivao nikakve odgovore.
Konkretno prijave iz 2010-te za koje sam tražio podatke su bile sakrivene i tek nedavno sam dobio odgovor 26.06.2014. da su zavedene pod brojem T 14 0 KTA 0010617 14, dakle poslije 4 godine a sumnjam i da uopšte postoje jer nikad nisam dobio odluku o nesprovođenju istrage. Time se objašnjava zašto mi je zabranjen pristup u OT Bijeljina, zašto se ne odgovara na pismene zahtijeve i zašto se nije izdalo pismeno rješenje o zabrani pristupa.
Okružni sud čiju odluku osporavam je izašao iz tužbenog zahtijeva i nije se bavio utvrđivanjem postojanja pismene naredbe, da li je uručena i omogućeno pravo žalbe, nego opravdavanjima za tu naredbu, pravima glavnog tužioca i savjetima šta sam sve mogao da uradim umjesto podnošenja tužbe i traženja zaštite svojih prava.
Opširniji detalji i opisi događaja su u nastavku…
Već 5 godina se primjenjnuje diskriminatorski tretman od strane državnih organa RS koji glasi :
"ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
Radi se o usmenoj naredbi glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina, koju je izdao zbog svoje uloge u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna 23.07.2009. U Bijeljini. S obzirom da je porodica ubijene djevojčice došla do više novih dokaza o prikrivanju ubistva kao i "neprimjećenom" švercu, te postavljala usmena pitanja i pismene zahtijeve prama ZOSPI-a, na koja nemaju odgovor, krivci iz OT Bijeljina su i izdali naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijenog djeteta a takva naredba očito nije samo obična diskriminacija nego ima i elemente fašizma s obzirom da je usmjerena na grupaciju ljudi po osnovu srodstva sa djevojčicom Ivonom Bajo, čije ubistvo prikrivaju državni organi.
Kako je ta neradba bila tajna, (saopštavana je usmeno) a svi pokušaje da je dobijem pismeno su odbijani bio sam prisiljen da bih imao dokaz pred sudom o tom ponižavajućem tretmanu da odbijem naredbu da se udaljim, kako bih zatražio zaštitu Prekršajnog suda, što se nije desilo, odnosno da dobijem izjave sudske policije o postojanju nezakonite neredbe, (Zapisnik 19.08.2011. u prilogu).
Dokaz da je motiv glavnog tužioca za zabranu upravo pokušaj da sakrije sopstvena krivična djela je materijalni dokaz sa mjesta zločina "Torba" a slike sam načinio krajem januara 2010 po dozvoli Osnovnog suda. Kako mi je svaki kontakt sa nadležnim tužiocem onemogućavan još od avgusta 2009-te jer sam postavio nezgodno pitanje na koje nisu imali odgovor : "AKO JE DJEVOJČICA SMRTNO POVRIJEĐENA POSLIJE PADA SA BICIKLA, ODAKLE ONDA TRAGOVI I MRLJE KRVI 10 METARA PRIJE TOG PADA ???", podneo sam zahtijeve još u februaru i martu 2010-te a na njih i mnoge druge nikada nije odgovoreno, nego je uslijedila naredba o zabrani pristupa. Prilog "Zahtjevi" od 11.02.2010. i 17.03.2010. to dokazuju a fotografije sam ipak dobio poslije oko 30 mjeseci, preko 150 dolazaka i izbacivanja na ulicu, pošto sam dana 05.09.2012. odbio da se udaljim i postavio na sebe sliku torbe sa tekstom da se prikriva ubistvo. Taj dan sam uhapšen i proveo noć u pritvoru ali sam naredni put dobio disk sa snimcima jer sam rekao da ću dolaziti 10, 100, 1000 puta, ma koliko me hapsili. Postoji veliki broj snimaka koji dokazuje prikrivanje materijalnih tragova i povreda konstatovanih obdukcijom, a informativno prilažem nekoliko "Falsifikati".
19.03.2010. pošto sam prethodno prvi put objavio snimak materijalnog dokaza ubistva torbe i napisao da će odgovorni završiti u zatvoru ako ne otkriju koga štite, krivci su me lažno prijavili za "ugrožavanje sigurnosti", sa ciljem da mi otmu računar sa dokazima, predstave me ludakom i tako opravdaju zabranu pristupa u OT Bijeljina. Istražne radnje protiv mene su razvlačene 30 mjeseci i završene konstatacijom u OT Doboj T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012. da ne postoje elementi prijavljenog niti bilo kog drugog krivičnog djela. Poslije te odluke izgovori OT Bijeljina za diskriminaciju su bili navodna kršenja reda i mira. No sve i da ne postoje moji dokazi protiv pripadnika tužilaštva i da sam ja zaista psihički poremećeni narkoman, kako me opisuju u dokumentima, naredba o zabrani pristupa je donesena suprotno odredbama ZOUP-u i nije mi uručeno pismeno rješenje a time ni pravo žalbe garantovano članom 16 Ustava RS, po kom sam osnovu i temeljio tužbu za utvrđenje diskriminacije.
Prvo je Osnovni sud u sadejstvu sa Pravobranilaštvom RS, prikrio postojanje podneska koji je navodno predat dan pred pripremno ročište i o tome me tek naknadno obavjestio "Dopis 08.05.2014." Uz isti mi je dostavljen i zbirni nizvještaj a nema ni pomena da li se prihvata prijedlog o uvrštavanju drugog spisa, čiji mi sadržaj (bar što se tiče usvojenih priloga tužene RS) ni do danas nije u cjelosti poznat. Da je postojanje prijedloga tužene RS sakriveno od mene dokaz je zapisnik "Pripremno rociste 80 0 P 053922 13 P" od 07.05.2014 u kome se ne pominje nijedan dokaz druge strane u postupku.
No ja sam se spremio da osporim validnost bilo kog dokumenta ili tvrdnje tužene RS, što sam pismeno uradio na 8 gusto kucanih strana u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 odnosno spisu koji je predložen, s obzirom da je na tuženoj teret dokazivanja. Uprkos tome tužena RS nije iznijela nijedan argumen niti povezala bilo koji dokaz sa tužbenim zahtijevom nego je pročitano slijedeće:
"Tužena prije svega smatra da je tužbeni zahtjev tužioca neuredan i stoga predlaže da se tužbeni zahtjev tužioca odbaci. Osim toga, iz danas provedenih materijalnih dokaza proizilazi da je tužbeni zahtjev neosnovan, pa s toga predlažemo da sud odbije tužioca sa tužbenim zahtjevom, a sve kako je to već istakla u svom pismenom odgovoru na tužbu."
To je evidentirano u prilogu "Zapisnik 80 0 P 053922 13 P" sa glavne rasprave održane 05.06.2014. ali uprkos odredbama ZOPP-u, član 126, prvostepeni sud je odbacio tužbeni zahtijev bez ijednog argumenta tužene RS i umjesto toga je Sud "izvodio" dokaze umjesto Pravobranilaštva u obrazloženju presude 03.07.2014. Istu ne prilažem štampano jer se praktično objašnjenje ponavlja u Rješenju drugostepenog suda na koje i ulažem Apelaciju, ali se ta presuda kao i svi drugi dokumenti nalazi skenirana na priloženom disku.
Sve ovo je uvod u glavnu temu "Okruzni sud 80 0 P 053922 14 Gz" rješenje doneseno 22.08.2014. prepuno netačnih argumenata i falsifikata. Prvo skrećem pažnju na lažnu tvrdnju da se "ne stavlja nikakav određeni prijedlog u vezi sa žalbom". Drugostepeni sud očito žalbu nije ni čitao kao ni dokaze koje sam priložio, što se može vidjeti iz priloga "Zalba na presudu 80 0 P 053922 13 P" u kome na poslednjoj strani podvučeno stoji sledeće:
S obzirom da je nesporna činjenica da mi nije odgovoreno na zahtjev od 08.01.2013. a priloženim dopisom OT Bijeljina od 26.06.2014. pokazujem i zbog čega, (jer su prijave zaista bile sakrivene) a ne postoji ni pismeni tekst naredbe kojim mi se bilo šta zabranjuje, te mi nije omogućeno da se žalim na takvu odluku, predlažem da drugostepeni sud shodno članu 225, stav 5 preinači prvostepenu presudu i usvoji postavljeni tužbeni zahtijev.
Prilog koji pominjem "Odgovor 26.06.2014." OT Bijeljina sam dostavio uz žalbu a iz njega se vidi da su prijave iz 2010-te bile sakrivene sve do 2014-te, kada su navodno obrađivane i dobile broj T 14 0 KTA 0010617 14. Time postaje jasno zašto je mene trebalo tjerati iz zgrade 4 godine i ne odgovarati na pismene zahtijeve pošto bi se razotkrilo već tada da državni organi ne postupaju prema zakonu nego štite interese organizovanog kriminala. U ovom slučaju konkretno Gavrila Bobara, vlasnika AD Univerzal i Dodik Milorada a podsjećam da je tužena RS godinama preko Bobar banke istog vlasnika, čiji je RS suvlasnik prala novac narko mafije te je 25.02.2012. evidentirano preko 4 miliona transakcija a direktor AD Univerzal je 10.04.2013. uhapšen u akciji LUTKA sa kriminalnim stažom još od 2005-te a na dan ubistva Ivone Bajo prilikom krijumčarenja u "Univerzal" je bio zaposlen...
Naredna laž je takođe na drugoj strani gdje se tvrdi da sam OBAVLJAO razgovore sa glavnim tužiocem te da sam razgovarao i sa DRUGIM TUŽIOCIMA. Iz priloga A - 326/12, vidi se da sam g. Kovačević kaže da je u pitanju JEDNA PRILIKA, a ne više njih kako tvrdi sud, dok vezano za druge tužioce sam glavni tužilac iznosu laži, pokušavajući se opravdati pred VSITV-em, poslije moje pritužbe. Taj dio sam razotkrio još u žalbi, (strana 3, treći uokvireni pasus) citiram:
Što se tiče laži o razgovorima sa nekim drugim tužiocima kako od strane g. Kovačevića, tako i sudske policije na koju se poziva sud (73/11 od 24.11.2011) ne navodi se nijedno ime, ali je poslije uvodnog dijela o "mnogobrojnim prijemima" na drugoj strani dugačak spisak sa identičnim tekstom "ISTI GA NIJE PRIMIO" te "PREDAO PODNESKE U PRIZEMLJU".
Dokument koji se pominje "Zabilješka 73/11" takođe prilažem a iz njega se vidi da je sudskoj policiji naređeno da piše laži kako bi opravdali diskriminaciju tužilaštva. Naime na prvoj strani se tvrdi kako smo SVAKODNEVNO primani ali na drugoj strani gdje se navode pojedini primjeri ne postoji nijedno ime bilo kog tužioca. Sudska policija vodi detaljnu evidenciju, posebno za mene o bilo kom pristupu zgradi, kao i gdje se konkretno ide. Kako nije navedeno nijedno ime tužioca a bitni su Kovačević Novak kao glavni i Stjepanović Danica kao postupajuća, jasno je da je tvrdnja iz zabilješke gnusna laž koju je iskoristio sud da opravda diskriminatorske metode tužilaštva. U već pomenutom prilogu A - 326/12 i sam glavni tužilac demantuje ovu laž jer kaže da poslije odluke Kolegija nisu imali šta da raspravljaju o tome...
Na strani 3 rješenja 80 0 P 053922 14 Gz se ponovo opravdava bezakonje lažnom tvrdnjom da NEKOLIKO puta nisam htio napustiti prostorije tužilaštva. To je naravno u pitanju laž koju plasira g. Kovačević ali je sud prihvata bez ijednog dokaza iako postoje zapisnici sa Prekršajnog suda gdje su opisana sva dešavanja prilikom uskraćivanja mojih prava čemu sam se suprotstavljao. Radi se samo o jednom slučaju kada sam tražio da podnesem usmeno krivičnu prijavu o krijumčarenju i dobijem odgovore na zahtijeve upućivanje mjesecima ranije. Naime krajem maja 2010-te sam otkrio da je portir AD Univerzal uklonio torbu sa lica mjesta koja je potom oprana banzinom od strane policije ili tužilaštva te sakrivena i podneo pismenu prijavu 24.06.2010. Pošto su pročitali tu prijavu odlučeno je da se sakrije i ne dozvoli dostava drugih dokaza o švercu, te su dana 08.07.2010. pokušali da me izbace, čemu sam se suprotstavio, nadajući se da će me uhapsiti kako bih imao dokaz i o zabrani i o tome da su prijave namjerno sakrivene.
U nastavku obrazloženja drugostepenog suda na strani 3 tvrdi se lažno da NISAM NAVEO koje informacije sam trebao dobiti u OT Bijeljina. Ističem da suštinski nije ni bitno za utvrđenje diskriminacije o kakvim se podacima radi nego samo to da mi nije odgovoreno, ali sam naravno opisao o čemu se radi i u "Tužbi za utvrđenje" i u žalbi, (strana 2) citiram:
Ovde ističem kao ključni argument diskriminacije tačku 4 te podsjećam da sam podatke o krivičnim prijavama protiv AD Univerzal i portira tražio i 2012-te kada je tužena RS odbila da odgovori na to i umjesto toga pokušala da me otjera a onda uhapsila na trotoaru, (parnica 80 0 P 043325 13 P 2). Ti podaci su mi trebali za spor protiv AD Univerzal, što i navodim jasno u ovde relevantnom zahtijevu od 08.01.2013. koji je dio dokaznog materijala. Tužena RS naravno nije odgovorila jer je sakrila pomenute prijave, što sam i izjavio u zapisnik a sada dokazujem da je to istina i prilažem shodno članu 207 ZOPP-u dva nova dokumenta (Zahtijev 20.06.2014. i Odgovor 26.06.2014.) Iz datuma se vidi da su nastali poslije glavne rasprave a suštinski je bitan samo odgovor OT Bijeljina.
U ovom pasusu se pominje i "Zahtjev 08.01.2013." koji je dio dokaznog materijala a prilažem ga i sada. Zadivljujuće je kako je Sud uspio iz one dvije rečenice "izvođenja dokaza" tužene RS na glavnoj raspravi da izvuče sve one zaključke kojima se obrazlagala presuda ali je onda boginja pravde slijepa i ne vidi ništa što sam ja više puta napisao a iz samog zahtijeva se sve vidi i sve je jasno. Ne samo da sam opisao da tražim podatke o krivičnim prijavama protiv SOFRENIĆ BLAGIŠE od 24.06.2010. i AD UNIVERZAL od 02.12.2010. nego sam i objasnio zašto neću dobiti te podatke, što sam istakao i na glavnoj raspravi :
Zahtjev za pristup informacijama od 08.01.2013. odnosi se na moje krivične prijave predate 2010-te. Ja nisam tražio da se izvrši uvid u krivične prijave, ali imam dokaz da one zaista postoje. Iz objašnjenja koje sam dao na dnu zahtjeva vidi se koji su motivi tužene za sakrivanje tih krivičnih prijava. Tužena RS je sakrila te krivične prijave da bi prikrila krijumčarenje neidentifikovane robe koje je vršeno putem Bobar grupe, vlasnika poslanika njene Skupštine. Istovremeno je tužena RS prala novac narko mafije preko Bobar Banke istog vlasnika.
ZAŠTO OKRUŽNI SUD NIŠTA OD OVOGA "NIJE VIDIO" ???
Naravno jer ne smije da vidi pošto citiram izjavu glavnog republičkog tužioca "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE"...
Savjeti da sam mogao tražiti pismeno da mi se odgovori te ukoliko se ne postupi po tome TRAŽITI DALJA PRAVA PO ZAKONU, (kraj treće i početak 4-te strane) su krajnje neprimjereni s obzirom da Zahtjev 08.01.2013. i nije prvi po istom osnovu a već postoji preko 10 na koje nikada nije odgovoreno.
Čak je direktan "Zahtjev 30.04.2010." priložen kao dokaz u ovoj parnici i umjesto da se odgovori uslijedila je zabrana pristupa a "Zahtjev 10.09.2012." pokazuje da sam upravo uradio to što mi se velikodušno savjetuje. Naravno i na pismeni zahtijev i postavljeno pitanje šta se desilo sa 7 prethodnih zahtijeva koji su nestali, nikada nije odgovoreno i poslije svega sud meni dijeli savjete šta sam mogao da uradim umjesto da konstatuje kršenje zakona i oduzimanje prava što mu je dužnost.
Umjesto toga sud je ako već želi djeliti savjete trebao napisati šta je MORALO shodno obavezi iz ZOSPI-a da uradi tužilaštvo i usvoji tužbeni zahtijev a ne da meni djeli savjete koje nisam ni tražio tužbom nego zahtijevam da sud zaštiti garantovana prava što mi je obaveza propisana članom 5 ZOS-a. Naravno ne radi se tu samo o sakrivenim krivičnim prijavama nego je OT Bijeljina sakrila i materijalni dokaz ubistva, falsifikovala mjesto zločina i unutrašnje povrede te na pismene zahtijeve o tome ne odgovara. Ovakvo bezakonje i razbojništvo sud smatra normalnim kao i pranje dokaza benzinom a ko smo mi da se usudimo postavljati pitanja o tome.
Dalja prava po zakonu sam tražio upravo ovom tužbom no sud je smišljeno izašao iz tužbenog zahtijeva i saučestvuje u prikrivanju ubistva i krijumčarenja. Osim očite insinuacije kojom se opravdava neodgovaranje jer navodno NISAM NAVEO O KOJIM SE PODACIMA RADI, ključni segment je nepostojanje pismenog rješenja o zabrani pristupa. Nisam ja dakle podneo tužbu zbog izdavanja nezakonite naredbe pa čak ni zbog njene primjene, nego zbog toga što mi nije uručena u pismenom obliku i omogućeno pravo žalbe garantovano članom 16 Ustava RS. Da li glavni tužilac ima pravo ili nema izdati jednu takvu bukvalno fašističku naredbu nije tema tužbenog zahtijeva ali eto sud pokušava da legalizuje uspostavljeni kriminalno koruptivni sistem i bezakonje koje takozvani državni organi sprovode godinama, omogućavajući političko tajkunskom mafijaškom klanu nasmetanu pljačku naroda...

PRILOZI

Zapisnik 19.08.2011.
Torba
Zahtjevi
Falsifikati
Dopis 08.05.2014.
Zapisnik 80 0 P 053922 13 P
Okruzni sud 80 0 P 053922 14 Gz
Zalba na presudu 80 0 P 053922 13 P

A - 326/12
Zabilješka 73/11
Tužba za utvrđenje
Zahtjev 08.01.2013.
Zahtjev 30.04.2010.
Zahtjev 10.09.2012.
DISK

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 30 Novembar, 2014 | read_nums (99)
Tužena Republika Srpska je 19.03.2010. prijavila tužioca Zdenka Baju za "Ugrožavanje sigurnosti" koristeći smišljeno lažnu argumentaciju prilikom usmenog podnošenja prijave putem zamjenika glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina, pismeno u zahtijevu za pretres putem CJB Bijeljina, što je podržala i preko dežurnog tužioca OT Bijeljina, te je izdala naredbu za pretres, putem Okružnog suda u Bijeljini.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan miliona) KM


DOPUNA I PREINAKA TUŽBENOG ZAHTIJEVA

Prema članu 56 ZOPP-u stav 1:
Preinačenja tužbe jeste promjena istovjetnosti zahtjeva, povećanje postojećeg ili isticanje drugog zahtjeva uz postojeći.
TUŽENA SE OBAVEZUJE:

a) Tužena Republika Srpska, obavezuje se da na ime naknade nematerijalne štete, za pretrpljene duševne bolove, povrede ugleda, časti i prava ličnosti, (u periodu od 23.07.2009. do 31.01.2010) uzrokovane sprečavanjem pristupa tužiocu i davanju izjave po saznanjima o krivičnim djelima, sprečavanjem podnošenja krivične prijave usmeno na zapisnik te dovođenjem u diskriminatorski, ponižavajući položaj, isplati tužiocu Zdenku Baji, iznos od 50000 KM, (pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 30 dana.
b) Tužena Republika Srpska, je izdavanjem neustavne, nezakonite naredbe da ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA, diskriminisala i ponižavala tužioca, (u periodu od 01.02.2010. do danas) te su mu oduzimana sva ustavom i zakonom garantovana prava, koja je lično pokušavao da ostvari u OT Bijeljina i to pravo da rješenje o suspenziji prava dobije pismeno i ima pravo žalbe i pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom garantovano članom 16 Ustava RS, pravo da dobije podatke koje je tužena RS prikupljala o njemu garantovano članom 23 Ustava RS, pravo da ne bude doveden u ponižavajući položaj garantovano članom 14 Ustava RS, pravo da mu se prava garantovana Ustavom RS, ne mogu oduzeti niti ograničiti i pravo na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, pravo na podnošenje krivične prijave garantovano ZOKP-u, pravo na pristup informacijama garantovano ZOSPI-a, te pravo na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH. Istovremeno je tužena RS, opisivala tužioca Zdenka Baju kao rastresenog, psihički poremećenog, kao narkomana i slično, kako usmeno tako i u svojim službenim dokumentima, što je došlo i do medija gdje je opisivan kao osoba "otišla na živcima" a sve navedeno je dovelo do povrede ugleda, časti i prava ličnosti, te se odgovorna tužena Republika Srpska, obavezuje da na ime naknade nematerijalne štete, za pretrpljene duševne bolove isplati tužiocu Zdenku Baji iznos od 500000 KM, (pet stotina hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 30 dana.
c) Tužena Republika Srpska je 19.03.2010. prijavila tužioca Zdenka Baju za "Ugrožavanje sigurnosti" koristeći smišljeno lažnu argumentaciju prilikom usmenog podnošenja prijave putem zamjenika glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina, pismeno u zahtijevu za pretres putem CJB Bijeljina, što je podržala i preko dežurnog tužioca OT Bijeljina, te je izdala naredbu za pretres, putem Okružnog suda u Bijeljini. Osim što je tužiocu odnijela dokaze na računaru o teškim krivičnim djelima za koje je odgovorna, tužena RS je vršila psihički teror nad tužiocem i njegovom porodicom, pretresanjem, praćenjem i danonoćnim nadzorom u 3 smjene ispred kuće. Navedene štetne radnje su viđene od velikog broja komšija, prijatelje, poznanika, te objavljene u medijima, što je doprinjelo da tužilac dobije status, kriminalca pod istragom, psihički poremećenog manijaka, masovnog ubice tužilaca u pokušaju, čime je došlo do teške povrede ugleda i časti Zdenka Baje u javnosti, kao i suspenzije prava ličnosti od strane OT Bijeljina, organa Republike Srpske, pa se tužena Republika Srpska obavezuje da na ime naknade nematerijalne štete, za pretrpljene duševne bolove isplati tužiocu Zdenku Baji iznos od 450000 KM, (četiri stotine pedeset hiljada konvertibilnih maraka), u roku od 30 dana.

Radi se dakle o konkretizaciji i pojašnjenju o kakvim se štetnim radnjama radi, te njihovim posljedicama, a u nastavku shodno ZOPP-u, član 54, stav 3 ističem TUŽBENI ZAHTIJEV ZA UTVRĐENJE i predlažem da Sud donese :

RJEŠENJE

I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da tužilac Zdenko Bajo posjeduje prava garantovana Ustavom RS:
1) Pravo žalbe ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu, garantovano članom 16 Ustava RS.
2) Pravo da ne bude podvrgnut nehumanom ili ponižavajuem postupanju ili kažnjavanju, garantovano članom 14 Ustava RS.
3) Pravo na nepovredivost ljudskog dostojanstva, garantovano članom 13 Ustava RS.
4) Pravo na ravnopravnost u slobodama, pravima i dužnostima, jednakost pred zakonom i uživanjem pravne zaštite garantovano članom 13 Ustava RS.
5) Pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanose službeno lice ili državni organ, odnosno organizacija koja vrši javna ovlašenja. garantovano članom 17 Ustava RS.
6) Pravo da ne može biti smatran krivim za krivično djelo dok to ne bude utvrđeno pravosnažnom sudskom odlukom, garantovano članom 20 Ustava RS.
7) Pravo da traži i dobije sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama, garantovano članom 23 Ustava RS.
8) Pravo na slobodu misli i opredjeljenja, savjesti i uvjerenja, kao i javnog izražavanja mišljenja, garantovano članom 25 Ustava RS.
9) Pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, garantovano članom 32 Ustava RS.
10) Pravo da ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo, garantovano članom 32 Ustava RS.
11) Pravo da mu se prava i slobode zajamačeni Ustavom RS ne mogu oduzeti ni ograniiti, garantovano članom 48 Ustava RS.
12) Pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. garantovano članom 16 Ustava RS, a vezano za član "Zakonitost dokaza" ZOKP-u.
(II) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da tužilac Zdenko Bajo posjeduje prava garantovana Zakonima RS:
1) Pravo na podnošenje krivične prijave garantovano članom "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana" tužiocu, pismeno ili usmeno, garantovano članom "Podnošenje prijave" ZOKP-u.
2) Pravo na zaštitu prava i sloboda zajamčene Ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonima, garantovano članom 5 ZOS-a.
3) Pravo na ličnu neophodno potrebnu odbranu svoje imovine, prava i interesa u slučaju trenutnog protivpravnog napada, srazmjerno metodama i snazi napadača, garantovano članom “Nužna odbrana” iz KZRS.
4) Pravo na podnošenje zahtjeva za pristup informacijama i pristup informaciji na način opisan i garantovan ZOSPI.
5) Pravo da se smatra nevinim dok se pravnosnažnom presudom ne utvrdi eventualna krivica.
6) Pravo da bude obavješten o otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije, garantovano članom "Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije" ZOKP-u.
7) Pravo da bude pismeno obavješten o podacima prikupljenim "Posebnim istražnim radnjama" shodno članu "Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama" ZOKP-u
Na osnovu člana "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" (ZOO) predlažem da Sud donese:

RJEŠENJE

1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane:

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 27 Novembar, 2014 | read_nums (104)
U njihovim ocima i odnosom prema nama od prvog momenta jasno i bez trunke morala pokazaju da smo mi neke male beznacajne brojke, nismo cak ni osobe sa imenom i prezimenom, mi smo neki XY-slucaj koji pokasavaju da slome, da nas natjeraju da sutimo i budemo pokorni „velicanstvu i velicanstvenima“...i budemo sretni sto smo uopste zivi...

INTERVJU BUDIMKE BAJO

Prije svega zelim da Vam se zahvalim na pomoci i podrsci koja je zaista neophodna u borbi protiv sistema koji „lomi i gusi“ sve sto je napredno, sve sto ima smisla i logike, u sustini protiv bilo koga ko nije uz njega i sa njim...Mi (brat i ja) vec godinama uporno i u skladu sa nasim mogucnostima pokusavamo doci do istine cije objeladanjenje u javnosti ne bi pogodovalo mnogima...Nasa borba i istrajnost u borbi protiv drzavnih instituacija nije nimalo laka ali smo ipak uspjeli doci do vaznih informacija koje su skrivane od nas. Vlast i borba za vlast na ovim prostorima od davnina ide nekim svojim uhodanim tokovima a mi igrom slucaja uvuceni i upleteni u neravnopravnu borbu sa sistemom osjecamo svu snagu i brutalnost sistema.U njihovim ocima i odnosom prema nama od prvog momenta jasno i bez trunke morala pokazaju da smo mi neke male beznacajne brojke, nismo cak ni osobe sa imenom i prezimenom, mi smo neki XY-slucaj koji pokasavaju da slome, da nas natjeraju da sutimo i budemo pokorni „velicanstvu i velicanstvenima“...i budemo sretni sto smo uopste zivi...Sve i svi koji se nadju ili mogu eventualno da se pojave kao prepreka na putu ocuvanja „fotelja“ zigosani su kao potencijalna opasnost za vladajucu svitu. Na samom pocetku takodje bih zeljela istaci da mi je jedini i prevenstveni cilj naci krivca koji od prvog dana prikriva istinu sluzeci se drzavnim institucijama kao sto je Tuzilastvo, Sud i Policija.Vise nego ocigledno da je u pitanju neko veoma znacajan i trenutno uticajan jer u protivnom istina bi vec odavno bila objelodaljenja i proturena kao veliki uspjeh nadleznih drzavnih instituacija. Boriti se sam protiv sistema izgleda kao nemoguca jednacina i nasa nastojanja da se dodje do pravde i istine je upravo ono sto nije bilo ocekivano od nas „nebitnih“, pogotovo sto smo inicijalno kategorisani i tretirani kao „tamo neki bez znacaja“ gradjani...S vremenom su uvidjeli da ne odustajemo, cak naprotiv , zelja za pravdom je svakim danom rasla...i raste.Ja razumijem vasu zelju i namjeru da napravite „pricu“ koja ce „probuditi“ uspavane i jos jednanput ukazati na nepravilnosti i licemjere drzavnog sistema... zelju da trgnete iz sna sve one koje jednostavno ne vide i ne vjeruju da se sutra mogu naci u istoj ili slicnoj poziciji. Ja licno podrzavam i pozdravljam Vasu namjeru da nam se pomogne u ostvarenju zadovoljenja pravde, istine i morala koji je vec duze vremena na Ex-Yu prostorima nista drugo nego mislena imenica ali takodje smatram da neka od vasih pitanja ulaze u „zonu“ licne privatnosti, tako da cu odgovoriti u onoj mjeri i kolicini koliko smatram da je zaista potrebno, srazmjerno cilju ovog intervijua.Prije nego sto odgovorim na Vasa pitanja zelim da se osvrnem i prokomentarisem neke teme i razmisljanja koja ce vjerovatno pomoci citateljima da shvate bit nase borbe i istrajnosti. Mnogi ne shvataju da ce biti u identicnoj poziciji, da ce isto tako proci ili biti tretirani ako im se ne dao Bog desi nesto slicno. Ne daj Boze ni neprijatelju da prodje kroz sta smo mi prosli i nazalost jos uvijek prolazimo.Cesto, priznali to ili ne, postavljamo sebi pitanje VJEROVANJA u nesto sto je u biti usko povezano sa nasim nadanjima, nasim ciljevima. To je normalno, dio svakidasnjice...Vjernik ili ateista je drugo pitanje i licno za sebe ne mogu reci da sam vjernik, u punom i pravom smislu te rijeci ali istovremeno mogu reci da nisam ni nevjrnik.Tako se i ponasam. Vjerujem u nesto i to nesto je napribliznije znacenju rijeci: Sudbina...Ima nesto sto nas prati, nesto sto ne mozemo izbjeci i kako rekose nasi „stari“... prstu sudbine ne mozes izmaci.Ja sam bezbroj puta sebi postavljala pitanje sta bi bilo kad bi bilo... konkretno – da sam uspjela Ivonu dovesti u Svajcarsku... to se ne bi desilo.?!Ali nazalost ni ja nisam imala sredjene papire a morala sam otici i naci bilo kakav posao jer nismo imali od cega zivjeti... nas 5-oro u kuci gotovo bez ikakvih primanja.Vec duze vrijeme ljudi zive u polumraku i strahu, standard je daleko ispod zvanicnih i nezavanicnih prezentiranih egzistencijalnih minimuma... jednostavno receno bjeda i siromastvo prisutni i vidljivi na sve strane, gdje kod se okrenes ...U svemu tome pocinje da se namece i prepoznaje „crta“ sebicnosti koja se preoblaci u gramizljivost i zavist. Zbog svega toga i priroda pocinje da nas opominje i kazanjava za nemar prema nama samima.... to je neko moje licno misljenje i stav...Svu trulost drustva gledamo i osjecamo na nasoj kozi ali jos uvijek velika vecina suti, nista ili minimalno preduzimamo da promjenimo postojecu situaciju a potpuno svjesni da se samo od sebe nece nista promjeniti. Nezadovoljstvo je otvoreno ali na nasu zalost samo pojedinci pokusavaju promjeniti postojecu situaciju na bolje. Velika vecina je u strahu da im se pridruzi a i nade gotovo da nema jer se na ovim prostorima pokusavalo i pokusavalo...I onda kad se ta sudbina poigra s vama, dodje bez kucanja na vasa vrata i ognjiste, izgubite najvoljenije bice, dio sebe... veoma brzo shvatite koliko ste nebitni za drustvo, zajednicu ili drzavu. Svaka Vlast je jaka i tesko dodirljiva... sve se svodi na usamljeni pokusaj koji je unaprijed sprecen a vi ste proizvedeni u nepozeljnu osobu... vi ste Drzavni Neprijatelj jer vas osobe na izvrsnoj vlasti okarakterisu kao drzavnog neprijatelja.Iz dana u dan guruju nas sve dublje i dublje u beznadeznu poziciju s ciljem potpune zavisnosti od njihove volje i naklonjenosti kome, kada, koliko i zasto uciniti... s vremenom se priviknes na takav odnos, ojacas i to ti daje dodatnu snagu da izdrzis u naporima za objelodanje istine. Ja ne trazim nista osim da se javno kaze zasto se istina skriva, falsifikuje i prikrivaju odgovorni... zbog cega je to tajna i kome bi naskodilo da istina izidje na vidjelo.Borba je dugotrajana i iscrpljujuca ali krajnje je vrijeme da se svi ukljuce u tu borbu i daju svoj doprinos. Nema tu i nece biti porazenih i pobjednika...Bolje sutra za nasa pokoljenja ne mozemo ocekivati u jednom korumpiranom i trulom drzavnom sistemu. U stanju su sve uciniti da bi zadrzali svoje „fotelje“ a velika vecina svojom pasivnoscu i nezainteresovanoscu svjesno ili ne svjesno „radi“ za njih. A sada da odgovorim na Vasa pitanja. Odgovore cu pokusati sazeti koliko je moguce jer u protivnom bi se izgubila forma interview i to bi licilio na roman sa stotinu stranica.
1. G-djo Bollin kako pamtite malu Ivonu?Moju Ivonu pamtim i pamtit cu... i ne samo ja, postoje jos neke drage osobe i vrijedne pomena koje ce zasigurno pamtiti Ivonin lik.O tome bi se moglo pisati i pisati i opet ne bih bila u mogucnosti prenjeti sva moja osjecanja. Mislim da citulja objavljena nedavno povodom godisnjice smrti na neki nacin prenosi moja osjecanja i pamcenje na moju Ivonu:Evo Andjele moj... jos jedna godina prodje. Jos jedno ljeto bez tebe... ali prisutna u mojim mislima, u mojim snovima... Ti si tu, jasno te vidim i osjecam. Prepoznajem tvoj glas i smjeh, tvoje korake... tu si jer si dio mene. Ne mogu da zaboravim darezljivost koju si imala, Osmjehe koji si nesebicno djelila , pozitivnu energiju koju si na nas prenosila i sve nase male slatke tajne koje si cuvala, na tvojoj sreci koja se zasnivala na srecama osoba u tvom okruzenju... da li je to moguce zaboravati Andjele moj... Bez Tebe je Sve NISTA, a sa Tobom je Nista bilo SVE, Adjele moj mali.2. Recite nasim citateljima sta je Ivona najvise voljela u svom kratkom zivotu?Ivona je bila izuzetno pronicljiva i zrela za svoje godine. Sve je interesovalo. Sve je zeljela da zna i nije imala problem da to ispolji. Kao i svaka mala djevojcica imala je svoje najdraze igracke, svoje male i velike tajne, svoje zelje. Volila je ispitivati... izuzetna doza znatizelje je bila prisutna i ispoljena ali volila je ponekad i „svoj mir“, svoj kutak. Okruzena ljubavlju i paznjom od njoj najblizih i najdrazih (mojih roditelja kojih vise nema i mog brata) bila je pokretac svima nama.3. Citaoci nam se obracaju sa pitanjem - Gdje je otac male Ivone? Molim vas mozete li vi odgovoriti na to pitanje?Ivonu od prvog minuta njenog zivota odgajam sama... uz nesebicnu pomoc moje familije, mog brata i mojih roditelja. Ivonin otac je jedna od onih osoba koje ne zasluzuju da imaju djecu i jednostavno receno nije vrijedan ni pomena. Pomoc od njega nikad nisam ni trazila ni ocekivala, ni materijalnu ni moralnu....Jedan dio mog zivota o kome ne zelim da pricam a jos manje da se publikuje. Iskreno receno i ne vidim neki poseban razlog... vjerujem da je bilo pitanja od citatelja ali svakome kome pazljivo cita i prati slucaj je jasno da je on neko ko ne zasluzuje jedan sekund paznje... nikad nije bio spoment, niti ce ikada biti spoment.Mislim da Vam je sada u potpunosti jasna situacija i iskreno se nadam i ocekujem da cete znati uobliciti taj dio interesovanja citatelja upravo onako kako sam objasnila...Da li ce ovaj odgovor pretrpjeti neke novinarske korekcije ili ne, to ostavljam vama da odlucite ali sustina ne smije biti promjenjena, dogradjena ili oblikovana zbog zelja citatelja...Ne mogu i ne zelim da kazem da u nekom razdoblju pred tragican dogadjaj nije bilo pitanja od Ivone na tu temu ali jos uvijek je bila mala da bi shvatila situaciju...Normalno da smo razgovarali o tome ali uzimajuci u obzir realnost i njene godine, jos nije bilo vrijeme za jedan dublji razgovor na tu temu.4. Recite nam nedostaje li vam Ivona?Mislim da je pitanje prilicno neprikladno formulisano... pitanje koje se ne postavlja ni jednoj majci koja je izgubila svoje djete... djete, pubertetlija, mladic, odrasla osoba – apsolutno nebitno. Bol za djetetom je vjecna bol... poslije jedne takve tragedije naidju neki dani sa malo vise sunca nego kise, covjek pokusava da opet zivi „normalno“... a koliko je to moguce zavisi od slucaja do slucaja ali u nasem slucaju to „tesko vrijeme“ je jos vidljivije jer je prestala da zivi a nije ni pocela da zivi... zbog tamo nekih osoba koji sebi daju za pravo da rade sta hoce, kad hoce i kako hoce...Jedno ili vise malih djecijih srca i osmjeha za njih ne znaci ama bas nista. Ne volim da upotrebljavam neke rijeci jer sebe ne vidim u tom rijecniku ali ponekad jedino te rijeci mogu da opisu stav, ponasanje ili razmisljanje nekoga XY...Za njih je ona osoba koja se nasla na pogresnom mjestu u pogresno vrijeme i uzimajuci u obzir znacaj i velicinu „akcije i transakcije“... spomenuta kao Koleteralna Steta. I samoj meni zvuci grubo ali to je upravo to za tu vrstu ljudi...Kad malo bolje razmislim mislim da se i ne mogu svrstati u kategoriju ljudi... kako ih opisati ne znam, cak i ovaj nas relativno bogat rijecnik je siromasan jer nije u stanju opisati takve umove i ponasanje.5. Kako se vlast u BiH,odnosila prema vama i da li je bilo razumijevanja za ovu vasu borbu za istinu.Sve je vec receno u blogovima i tekstovima moga brata i postoji jos nada da ce sa promjenom vlasti ipak pravda naci svoje mjesto...Takodje vjerujem i u ono staro vjerovanje... Nicija nije do zore... ili Tiha voda brijeg roni. Ne da nije bilo razumjevanja... od prvog dana do danas pokusavaju raznim nacinama da nas prikazu kao mentalno poremecene osobe...Svega drugog je bilo osim razumjevanja. Mi i ne trazimo niti smo trazili razumjevanje, mi trazimo da se postuju i sprovode zakoni bez uticaja politickih mocnika to jest tajkuna na zakone... da se zakon postuje i svi budemo jednaki pred zakonom. Kako ocekivati razumjevanje od nekoga ko vas svjesno laze i obmanjuje od momenta tragedije.6. Da li vam je prijeceno i koje ste sve neugodnosti imali od strane onih koji treba da stite pravdu?I to je veoma detaljno opisano u tekstovima mog brata...Prijetnje su bile minimalne i relitivno zanemarive a bilo ih je u isprobanom stilu...nadziranje, upad u kucu i pljenidba kompjutera ali u poredenju sa sikaniranjem, ismejavanjima, nipodostavanjem, lazima i obmanama... tretiranjem mene i posebno mog brata kao dvoje ludaka i cudaka a prijetnje su najblaze receno „simbolicne“...Najkarakteristicniji je sam proces... u sustini se svodi na uhodana pravila ponasanja i procedure: Mi cemo svjesno da odbijemo svaki zahtjev iako pravno-formalno nemamo razlog, ali vi imate pravo da se zalite drugostepenom sudu... i tako vas vrte u zacarani krug kao ringispil.Idu svjesno na igru zvanu iznuravanje pa koliko ko moze da izdrzi...Uostalom kad je pojedinac-jedinka uspjela protiv sistema...To im je „moto“ kojeg se drze. Nas moto je istina i zadovoljenje pravde ipak ce pobjediti. Jednostavno receno oni koriste „rupe“ pravila i zakona kao naprimjer neurucivanje poziva pravovremeno ili slanje rijesenja i obavjestenja na nepostojece adrese ili zvanicnih tvrdnji odgovornih da je predmet predat drugom u nadleznost i onda nakon dugotrajne prepiske pismeno dobijete odgovor od te institucije da ga nikad nisu ni dobili...Greske su moguce, desavaju se i tim metodama dobijaju na vremenu... nesto sto u biti moze biti odgovoreno odmah, odgovoreno je nakon godinu ili cak i duze...Kakvi su to ljudi, gdje je tu moral ako vec nista drugo? Vjerujem da pojedini ukljuceni u tu igru to ne rade sto zele, sto su zaista pokvareni vec da je u pitanju iskljucivo strah za sutra.... svakodnevno gledaju kako prolaze „neposlusni“ jer koji nije uz njih automatski je protiv njih i da naglasim da ne bi bilo zabune - ja ih ne opravdam ali razumijem zasto su takvi.7. Recite nam, kako je po vama stradala Ivona i zasto se ovaj slucaj uporno zataskava?I to je takodje vec u potpunosti objasnjeno u blogovima a djelimicno dotaknuto i u prehodnim komentarima. Najkrace receno: jedan strasan tragican slucaj, ne smatram da je planiran i namjeran i mi to nikada nismo ni tvrdili... prst zlokobne sudbine se poigrao sa nama i odnio Ivonu od nas.Zvanican izvjestaj kako je stradala Ivona nije ni priblizan istini...Volila bih da mogu reci da je makar poluistinit ali nazalost nije tako. Tu je niz dokaza do kojih smo dosli koji mogu da potvrde ovu moju izjavu.
Prvi pokusaj krivotvorenja istine i obmane je pokusan preko patologa...I on sam je bio u nedoumici kako uticati na nas da prihvatimo njihovu verziju ali vec poslije uradjene obdukcije proradila mu je savjest i saopstio nam je„Ja nisam mogao da potpisem da je zica uzrok smrti“.Patolog nam je takodje saopstio da nikada u karijeri nije vidio takvu povredu, da je rana netipicna, nije noz nije ni zica...I laiku je jasno da je bilo pritisaka od nadleznih (najlogicnije od Tuzioca i MUP-a) da se slucaj tako zakljuci. U to se veoma brzo uvjeravamo jer poslije obdukcije odlazimo u MUP gdje nas inspektor Markovic Dragoslav uvjerava da je zica 100% uzrok smrti i da se on pita vjestak Simic Vidak ne bi radio obdukciju nego Cirhlas iz Tuzle.                                  Dodatnu sumnju je izazvala izjava portira koji nam je rekao da je vidio djete kako se krece sa biciklom, krivuda, iskasljava krv i tek onda pada. Znaci da je Ivona povrijedjena prije pada.  To smo prijavili inspektoru koji je istog momenta negirao i osporavao tu mogucnost. Sa sigurnoscu mogu da tvrdim da su oni upravo uticali na portira da promjeni iskaz. Sedam dana nakon smrti slucajno saznajemo da je neki kamion dovezao robu a MUP I OT Bjeljina nisu to nigdje evidentirali. Oni su upravo dozvolili da kamion napusti mjesto nesrece.Sva vjestacenja ukazuju da zica nije uzrok smrti i da ne moze biti uzimajuci u obzir velicinu rane. U izvjestaju trasologa nigdje se ne spominje nijedna unutrasnja rana. Poslije mnogih pokusaja dolazimo do saznanja o skrivanju dokaza kao sto je torba i presjecen kais...Ubrzo angazujemo drugog vjestaka, dr. Anto Blazenovica koji je uradio analizu, a dostavljene su mu sve povrede i slika torbe. On smatra da tupa zica nista od toga nije mogla da napravi, nego neki trakasti predmet dimenzija 25 x 1 mm.  Tuziocu je dostavljeno vjestacenje prve polovine 2010 i na to nema do danas nikakve reakcije.Poslije odluke o nesprovodjenju istrage, tuzioc je zadrzao obavjestenje 7 dana i otisla na odmor od 12 dana. Rekli su mi da mogu vidjeti spis kad se vrati a rok za prituzbu je bio 8 dana. Da li je potreban ikakav dodatni komentar.S vremenom dolazimo i do drugih dokaza, borba traje do danas i suocavamo se cinjenicom da je nekome izuzetno stalo da se slucaj zataska, da istina ne izidje na vidjelo, najblaze receno da se odugovlaci do beskraja... dok ne familija Bajo ne izumre jer poslije toga niko nece nastaviti borbu. Prosto nevjerovatno koliko drzavnih institucija i pojedinica koji reprezentuju zakonodavnu i izvrsnu vlast je duboko uveceno u skrivanje istine...TO UPRAVO OBJASANJAVA DRUGI DIO VASEG PITANJA: ZASTO SE OVAJ SLUCAJ UPORNO ZATASKAVA.Zasto se zataskava?... Da li je u pitanju: Droga, Oruzje, Novac... nije vise ni bitno... Sa sigurnoscu mogu reci da postoji NESTO, jer ne vidim drugi razlog zasto bi sve nadlezene institucije drzavnog sistema i vlasti uporno i konstatno radile na skrivanju dokaza, zadrazavanju, usporavanju procedure..sve dopustene i ne dopustene „poluge“ su upotrebljene i jos uvijek se upotrebljavaju u cilju skrivanja istine. Skrivaju Nekoga ili Nesto i vrlo vjerovatno da je u pitanju i NEKOGA i NESTO.Svo to skrivanje, prikrivanje i zataskavanje je toliko nestrucno ili tacnije receno neprofesionalno izvedeno. Svugdje je prisutan vidljiv trag te ne strucnosti prikrivanja i izvrtanja istine... jer se nije ocekivalo da ce tamo neki „obicni smrtnici“ pokusati doci do istine...Ma to ce se „smiriti“ za koji mjesec i niko vise nece ni pitati sta je bilo... Sa sigurnoscu im porucujem da su se prevarili... kad tad istina ce izici na vidjelo... i svi oni koji su ucestvovali u tome naci ce se tamo gdje im je mjesto. Iako zaista nemamo adekvatnu edukaciju u oblasti prava i zakona, niti strucnu pomoc uspjeli smo doci do mase informacija koje su bile skrivane, prikrivane, izmjenjene i namjerno pogresno interpretirane.8. Vjerujete li da ce pravda na kraju pobijediti i da ce istina o pogibiji vasse kcerke izaci na vidjelo.Da - jos uvijek duboko vjerujem da ce pravda na kraju pobjediti i istina izici na vidjelo ali samo nakon smjene aktuelne strukture na vlasti.... ovi su vec dokazali za koga i zasto rade, zasta se bore i sta im je cilj...Bilo bi iluzorno ocekivati da ce sadasnja „svita“ poceti postupati u skladu sa zakonom i moralom...Kadija te tuzi, Kadija ti sudi...Da li je vise smjesno ili zalosno tesko je presuditi ali je zaista toliko trulo i toliko smrdi da se ne moze izdrzati taj miris to jest smrad „pravde“...9. Razmisljate li da drzavu BiH tuzite sudu za ljudska prava u Strazburu?Bilo je raznih razmisljanja i jos uvijek postoje jer po svojoj prilici to izgleda kao jedna od preostalih mogucnosti...Ovdje se ovaj proces nece zavrsiti sa ovim Sudom i Tuzilastvom... iskorumpirano da ne moze biti vise i ociglednije.Ne bih zelila i volila da se moj naredeni komentar shvati pogresno ali ne mogu a da se ne osvrnem na Vase pitanje to jest konstataciju:Razmisljate li da drzavu BiH... mislim da tako nesto zaista ne postoji. Postojanje raznih Ministarstva, Skupstine i ostalih zakonodavnih tijela ne znaci da postoji i drzava...Formulano Da - prakticno Ne.Svugdje postoje problemi, greske i slicni propusti ali kad se imaju ocigledni dokazi... onda makar u tom slucaju neki drzavni organ, instituacija stupa na djelo...Dalji komentar nije potreban.10. Koliko cesto posjecujete Ivonin grob i sta osjecate kada dodjete na groblje?Onoliko koliko mi mogucnosti dopustaju s obzirom da zivim i radim van zemlje.Tri, cetiri puta godisnje sigurno... od prosle godine avio transport je vidno povoljniji tako da je moguce i ucestalije posjecivanje Ivoninog groba. Sta osjecam... cesto sebi sve ovo predstavim kao ruzan san i onog momenta kad dodjem na grob po ko zna koji put shvatim – ipak je java. Gubitak djetata je vjecna bol za svakog roditelja.11. Imate li sta poruciti nasim citateljima?Probudite se.. pomozimo jedni drugima... nevolja i nesreca dolaze nepozvane bez kucanja na vrata...Isti ili slican problem i tek onda cete shvatiti kako je tesko biti sam i izolovan u borbi za svoja prava, protiv nepravde.Poceti cete razmisljati o svemu drugacije... sjetit cete se nekih pisanja na tu (te) teme i zato ne dozvolite da se to desi da bi se pokrenuli u borbi za bolje i pravednije sutra...Krenite u borbu za dostojanstvo i srecu sada, odmah poslije citanja ovog ili nekog slicnog teksta.Ja sam sigurna da Svako od nas na neki nacin moze da doprinese brzim i boljim promjenama. Sutra vec moze biti kasno...Nasoj djeci, nasim unucima, nasim pokoljenjima  treba pomoci a i mi jos uvijek udisemo kiseonik... i to bi uskoro mogli da nam uskrate ili ogranice, zapocetak par-nepar i oni bi pravili listu...Neki bi opet bili slucajno "greskom" zaboravljeni... ne bi me iznenadilo...Gotovo redovno gledam i slusam vijesti iz BiH, procitam novine... i uzimajuci u obzir sve navedeno nisam vise sigurna da mi zasluzujemo bolje, mi smo ih izabrali - mi ih trebamo smjeniti i suditi im za sva nepravde pocinjene...Samo smjena s vlasti nije dovoljna. Svi koji su uprljali ruke moraju da odgovaraju za svoje postupke i djela... ali mi nemamo toliko zatvorskih celija i kreveta, po dvoje u jedan zatvorski krevet mozda bi privremeno rjesio problem zatvorskih kapaciteta....

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) BADENERSTRASSE 23
8952 SCHLIEREN
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

Autor zdenkobajo | 24 Novembar, 2014 | read_nums (106)

Tužilaštva prije svega a potom i sudovi ukoliko uopšte neki slučaj dođe do te faze ne postupaju prema zakonu i postojećim dokazima nego ISKLJUČIVO prema tome koliko novca ima stranka u postupku. Pravo stanje stvari je da su takozvani državni organi potpuno privatizovani od strane organizovanog kriminala a odavno se i ne krije da političko tajkunski klan djeluje poput Sicilijanske mafije.
I do kad misli policija, tužioci, sudije... da šute i podržavaju ovaj mafijaški sistem u kome hiljade ljudi svake godine izvrši samoubistvo, umiru od gladi ili pretražuju kontejnere a i njih su počeli da zaključavaju. Mislim na kontejnere a ne na ljude.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

IMUNITET NA LICITACIJI

U prilogu ovog dopisa je odgovor VSITV-a na moj pismeni prijedlog za pravno tumačenje člana 87 "Imunitet sudija i tužilaca" ZOVSITV-u. Umjesto kopije dokumentacije koju sam poslao vijeću, prilažem nekoliko članaka o primjeni u praksi, pozadine i posljedica primjene navedenog člana a moj tekst se može pročitati na web stranici "PRIJEDLOG VSITV-U":
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404
Pitanje i prijedlog naravno nisam uputio zbog sebe, nego zbog drugih, kako većine građana koji ne znaju kakva su im prava tako i zbog neodgovornih pojedinaca koji zloupotrebljavaju službeni položaj i zaštitu koju im pruža imunitet, te smišljeno krše zakon, šireći lažnu predstavu da su potpuno zaštićeni od bilo kakvog sudskog postupka. Iako je odgovor VSITV-a prilično diplomatski u prvom dijelu, više je nego jasno objašnjeno (u dijelu obilježenim pravougaonicima) da su sudije i tužioci zaštićeni imunitetom u SVIM PREDMETIMA U KOJIMA POSTUPAJU, ali da NIKO NIJE IZUZET OD ODGOVORNOSTI PRED ZAKONOM, za sve druge radnje izvan svog predmeta ako za to postoje pretpostavke (bilo krivične bilo po osnovu nanesene štete). Ovde ću istaći još samo dio u kome se kaže da ZOKP-u daje pravo SVAKOM GRAĐANINU DA PODNESE PISMENU ILI USMENU PRIJAVU, nadležnom tužilaštvu...
U prethodnih 5 godina da bi zaštitili interese tajkunsko političke mafije i prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice izvršeno prilikom krijumčarenja 23.07.2009. prvo je OT Bijeljina tajno a potim i javno zabranila pristup svim srodnicima ubijenog djeteta, a onda su se tome pridružili i Prekršajni te Okružni sud, odbivši da zaštite garantovana prava prilikom prekršajnih postupaka, na šta su obavezni zakonom. Potom je i Osnovni sud pružio pomoć mafiji a vrhunac bezakonja je bio u predmetu 80 0 P 039221 12 P, gdje je osim što su odbačeni SVI dokazi o nanesenoj šteti i teškim krivičnim djelima, nastavljeno i sa prikrivanjem mojih krivičnih prijava predatih još 2010-te godine protiv AD Univerzal i njihovog portira.
Podsjećam da je prva od njih predata 24.06.2010. a 15 dana kasnije sam onemogućen u dopuni iste, te još nekim pravima, (opisano u Zabilješci 1260/10, sudske policije). Naravno sa lažnim opisom događaja, jer se prijava predata 15 dana ranije te dokazi i zahtijevi još iz februara ne pominju ali se zato opisujem kao ludak koga logično treba otjerati. Tako je OT Bijeljina sakrila te prijave i glumila godinama da ne zna za njih a kako je izdata naredba o zabrani pristupa, nije bilo nikoga da im ukaže na "grešku".
21.08.2012. sam predao pismeni zahtijev sa više tačaka a u jednoj od njih tražim podatke o prijavama iz 2010-te. Pošto je prvo sudski policajac podnesak zgužvao i pokušao da baci u kantu za otpatke, OT Bijeljina šalje "odgovor" odbijajući uvid i kopiranje spisa KTA-596/09, što je tema samo 1. tačke dok ostale i ne pominje a potom 05.09.2012. mi se zabranjuje pristup, hapse me na trotoaru i pritvaraju, te potom ne izvode pred sud u zakonskom roku od 12 sati, nego se sve prolongira za 3 mjeseca. Na suđenju održanom 03.12.2012. sud naravno odbija zaštititi garantovana prava iako sam ukazao na to, (zabeleženo u zapisniku) a inkvizitorskim metodama "nestaje" glavni svjedok, dok se drugi instruira da lažno svjedoči, kako zabrana pristupa i ne postoji, te da sam vikao kao ludak ispred zgrade. Treći svjedok laže da sam bio ispred vrata a ne na trotoaru, dok je samo posljednji opisao stvarno stanje. Uprkos svemu Sud "nije uočio BITNA neslaganja" u izjavama svjedoka te me je osudio između ostalog i zbog toga što sam POVIŠENIM TONOM REKAO DA SU PREDSJEDNIK I POSLANIK KRIMINALCI, KOJE ŠTITE TAKOĐE POJEDINI KRIMINALCI ZAPOSLENI U ZGRADI NA ADRESI VUKA KARADŽIĆA BROJ 3...
OT Bijeljina nastavlja sa sakrivanje krivičnih prijava i poslije zahtijeva predatog 08.01.2013. u kome sam jasno naveo da su mi podaci potrebni za parnicu sa AD Univerzal i na kraju Osnovni sud se u samoj parnici pridružuje bezakonju i pomaže mafiju odbijanjem da se izda naredba o tome čime bi se već tada razotkrilo prikrivanje. Na žalost svih saučesnika mafije to nije pomoglo kriminalcima te je 10.04.2013. uhapšen direktor AD Univerzal sa kriminalnim stažom još od 2005-te. Transakcije narko mafije preko Bobar banke otkrivene još 25.02.2012. su evo već 30 mjeseci tabu tema i niko ih o ovoj zemlji ne smije više osim mene niti da pomene.
Ja sam naravno znao da se krivične prijave i dokazi kriju te sam sve podatke slao ne sve moguće strane uključujući i Interpol, tako da je opisani kriminal razotkriven, naravnom ne zaslugom Bijeljinskih pravosudnih organa. Koliko sve ono što se dešavalo u Bijeljini ima veze sa istragama "Lutka" i "Pandora" pokazaće vrijeme i istražni postupci u tim predmetima a ja se vraćam osnovnoj temi ovog dopisa - IMUNITETU.
Objasniću o kakvom se zlu radi u nekoliko koraka:
1) Svaki sudija i tužilac ima opravdanu zaštitu za nehotične greške (svoje lične ili uzrokovane netačnim, lažnim, podmetnutim podacima ili dokazima, lažnim iskazima svjedoka i slično) za štetu nanesenu građanima zbog pritvaranja, procesuiranja ili čak presuđivanja i robijanja nevinih građana.
2) Čak ni imunitet ne može zaštititi tužioca ili sudiju od odgovornosti ukoliko ima dokaza da je postojala svjesna namjera pomoći kriminalcu ili nanošenja štete nevinima, što je definisano i u KZRS član "Povreda zakona od strane sudije", vezano za sudije a demonstrirano i na primjeru tužiteljice KT Tuzla o čemu prilažem članke.
3) Nečasne i nemoralne osobe manipulišu sa imunitetom te "ZAŠTITU OD NEHOTIČNE GREŠKE" pretvaraju u "PLANSKO ČINJENJE KRIVIČNIH DJELA KOJE NAMJERAVAJU OPRAVDATI IMUNITETOM".
4) Pošto takve radnje ne donose nikakvu korist same po sebi onda se "roba" koju imaju IMUNITET "stavlja na licitaciju" i prodaje kriminalcima, (što bi rekao glavni republički tužilac "krupnim ribama") koji imaju veliki novac.
5) Sasvim je sporedno da li za svoje usluge u prikrivanjima dokaza, krivičnih djela ili prijava, nadležni tužioci dobivaju novac ili na taj način "otplaćuju" uslugu za dobro plaćeno mjjesto na koje su imenovani, ne da rade u skladu sa zakonom nego prema nalozima "političke volje" koja ih je i postavila da štiti njihove interese.
Kako se sprovodi u praksi zloupotreba iminuteta može se vidjeti iz priloga "Tumačenja imuniteta" gdje se prvo lažno predstavlja da okružni tužilac "NE MOŽE KRIVIČNO ODGOVARATI" a u drugom primjeru da "NIKO NE MOŽE TUŽITI PARNIČNO OKRUŽNE TUŽIOCE".
O sitnici da se u tom odgovoru iznose laži i obmanjuje sud da su činjenice i događaji za koje danas praktično znaju svi zaposleni, izmišljeni neću trošiti vrijeme nego skrećem pažnju na ključni nedostatak u oba primjera u odnosu na odgovor i objašnjenje VSITV-a. Naime uopšte ne postoji niti se pominje osnovna pretpostavka za primjenu imuniteta a to je da su u pitanju radnje koje je okružni tužilac VRŠIO SLUŽBENO U SVOM PREDMETU. Umjesto toga se samo uopšteno iznosi član iz ZOT-a, bez ijednog priloženog dokaza da su u pitanju radnje iz nekog dodijeljenog predmeta. Naprotiv iako tuženi iz parničnog predmeta i sam priznaje da NIKADA NIJE SLUŽBENO POSTUPAO NITI U JEDNOM PREDMETU VEZANOG ZA MENE ILI MOJE PRAVNE INTERESE, to ga nije spriječilo da se pozove na imunitet, jer isti ne može biti tužen samo ako je službeno postupao u ime države...
To je dakle bio sistem koji je važio i primjenjivan za vrijeme mandata prethodnog predsjednika VSITV-a. Tužioci koji su štitili političko tajkunsku mafiju odgovornu za pljačke milijardi evra, ubistva i teror nad narodom a protiv kojih sam lično dostavljao neoborive meterijalne dokaze imali su zaštitu UDT-a, dok je tužiteljica koje je namjeravala podići optužnicu protiv "krupnih riba" postala žrtva urote koje se završila tragično.
Tri priložene stranice sa člancima u kojima se opisuje kako je tužiteljica Milić Dijana prvo optužena usmenom prijavom od strane svjedokinje (koja time istovremeno kaže da je ranije lagala) a potom suspendovana i optužena po ekspresnoj proceduri su samo dio materijala koji pokazuje da je mafija spremna ukloniti čak i tužioce i sudije ako se ugroze njihove pozicije. To što je poslije smrti tužiteljice Milić objavljeno da je svjedokinja protiv nje primila novac kako bi je lažno optužila je samo vrh ledenog brijega jer ništa od te kriminalne zavjere ne bi moglo biti realizovano bez udjela pripadnika mafije iz KT Tuzla i Zenice, te UDT-a. Jedina osoba koja MOŽDA nije bila dio zavjere je sudija koji je moguće doveden pred svršen čin i morao potvrditi optužnicu.
Ovaj primjer je obrazac djelovanja državne mafije u cijeloj BIH a najekstrmniji primjer je slučaj Milana Vukelića, koji je podnosio krivične prijave protiv "krupnih riba" za milionske pljačke a onda je uslijedila osveta. Prvo je optužen za "Ugrožavanje sigurnosti" onih koje je prijavio i to mjesecima ranije, potom privedan saslušan, prijećeno mu da prekine jer "ima djecu", praćen i na kraju raznesen eksplozivom ispred zgrade MUP-a u centru Banjaluke. Državna mafija već 7 godina prikrava ubice i nalogodavce ovog monstruoznog zločina.
Na potpuno isti način, kao preslikano je ta mafijaška procedura primjenjena i prema meni. Iste lažne optužbe za "ugrožavanje" sigurnosti osoba protiv kojih sam ranije podneo krivičnu prijavu i izneo dokaze za teška krivična djela. Sve se nastavilo "izvlačenjem" iz kuće pozivom na "informativni razgovor" te upadom policije u kuću sa osnovnim ciljem da mi se otmu dokazi a razlika je, (možda stoga što sam prestao da vozim automobil) prelaz sa vatrenog oružja i eksploziva na "prirodne smrti" korištenjem otrova, što bi naravno tužilac poslije "utvrdio" da je u pitanju infarkt ili slično kao kod nesrećne tužiteljice Milić. I sa tim slučajem postoji paralela uz razliku da ja nisam državni tužilac ali smo se oboje našli na putu i predstavljali opasnost za "krupne ribe".
To je nešto što nisam izjavio ja, nego glavni republički tužilac a to nedvosmisleno znači da između države i mafije stoji znak jednakosti. Tužilaštva prije svega a potom i sudovi ukoliko uopšte neki slučaj dođe do te faze ne postupaju prema zakonu i postojećim dokazima nego ISKLJUČIVO prema tome koliko novca ima stranka u postupku. Pravo stanje stvari je da su takozvani državni organi potpuno privatizovani od strane organizovanog kriminala a odavno se i ne krije da političko tajkunski klan djeluje poput Sicilijanske mafije.
Vrhovni KUM, se tako odmah oglasio u medijima kada su njegovog kuma uhvatili strani carinici sa džeparcom od miliom KM, (što je isti prvobitno negirao) pravdajući da se radi o "pošteno" stečenoj dividendi koju kum može i da spali ako hoće. Jasna je poruka da neki tužilac nema tu šta da istražuje. Potom je glavni KUM, poslao 100 specijalaca da otmu prilazni put porodici Vulić i predaju ga njegovom drugom kumu, (afera Grand trejd) i odmah pred kamerama izjavio da je policija postupala u skladu sa zakonom. I ko sad iz unutrašnje kontrole koja je tek najavila provjeru smije da ustvrdi suprotno volji "glavnog baje" ???
Danas imamo situaciju da je Vrhovni sud RS presudio kako je vlasnik Grand trejda, došao do imovine nezakonito, manipulišući akcijama Medicinske elektronike. Postoje tu još mnogi kumovi i tajkuni, poznati po pljački zdravstvenog sistema, građevinskog zemljišta i slično ali neću sa tim da gubim vrijeme, nego podsjećam na aferu Birač, gdje je pred očima OT Bijeljina izvučena milijarda KM, (koliko je priznala premijerka) a kad je odlukom Okružnog privrednog suda u Bijeljini isplivala "sitnica" od oko 150 miliona KM malverzacija, glavni KUM je opet morao zaprijetiti ovaj put sudu i sudijama.
Nije bilo dovoljno to što je zaprijetio ukidanjem suda ili izmještanjem te pritužbom UDT-u, protiv sudije, koju čak i da je bio učesnik u postupku što je osnovna pretpostavka za pritužbu, ne bi znao ni da napiše, nego je uz opasku da sudiju treba biti sramota i da se džabe poziva na tamo neki zakon, izjavio da će vlada (odnosno on i njegovi kumovi) nastaviti bez obzira na sudske odluke !!!???
DA LI POSTOJI BILO KO, KOME NIJE JASNO DA OVOM ZEMLJOM VLADA MAFIJA NAJGORE VRSTE ???
Tužilaštvo BIH je vezano za akciju "Pandora" objavilo da je politička mafija pljačkala DVIJE MILIJARDE maraka svake godine, a to je iako vjerovatno najveći samo jedan od načina na koji se kralo i punili džepovi političko tajkunske mafije. Deset posto od toga je 200 miliona KM, koliko se navodi da je potrebno, (čak i uz naduvane cijene) za izgradnju sistema zaštite od poplava. Šta se desilo umjesto toga i koliko je imovine i života izgubljeno uglavnom je poznato i zato ću tih 10% predstaviti na drugi način.
Kad se podijeli sa 12, dobija se oko 16-17 miliona KM na mjesečnom nivou, što je uz platu od 3000 KM preko 5000 novih radnih mjesta za sudije i tužioce. Pošto nema potrebe za tim onda možemo reći da bi ta cifra bila i više nego dovoljna da se uvećaju primanja sadašnjim uposlenicima za 100 posto. Toliko povećanje ipak nije realno očekivati čak iako postoji novac ali bi se pomenuta suma mogla upotrijebiti za povećanje isplata 20 - 30 posto svim službenicima u pravosuđu uključujući i administraciju koja je bila prisiljena štrajkovati zbog udara na primanja početkom 2013-te. Dakle, kompletan pravosudni sistem, prije svega tužilaštva su "žmurenjem" i nepostupanjem omogućili da mafijaški klan pljačka svake godine milijarde evra a istovremeno za njihov rad "nema novca".
Ista je situacija sa prosvjetom, zdravstvom, policijom, penzionerima... a ostalo bi bar 500 miliona za ulaganja u nova radna mjesta. Stotine hiljada ljudi bi najveći dio novca potrošili u poboljšanje standarda što bi se opet kroz PDV odrazilo na veliki skok u prihodima budžeta, pokrenuvši tako niz ciklusa povećanja plata i potrošnje. Ovako se najveći dio novca krade i slaže na račune pripadnika mafije koji ne potroše ni par procenata od onoga što bi uradili službenici da su im povećane plate.
Stvarno stanje je takvo da mafijaškom režimu nije dosta to što su bezočno pljačkali kroz budžet, utaje, šverc i pranje novca nego su i donacije humanih ljudi poslije poplava centralizovali na jedan račun i prisvojili a postradalom narodu se dijele "kartončiči" kojima će valjda nekad moći podići neki materijal (iz skladišta režimskih tajkuna) a ko ne može čekati i nema šta da jede prisiljen je prodavati ih čak upola cijene. I na kraju kompletnu sumu svih podjeljenih vaučera će platiti neka druga vlada poslije oktobarskih izbora, odnosno opet narod iz budžeta a ovih kako se navodi oko milijardu evra prikupljenih sredstava je otela mafijaška vlast...
A evo upravo pred kamerama dana 30.08.2014. na nešto više od mjesec dana pred izbore, glavni KUM, bez imalo stida "dijeli" djeci novac iz "svojih" džepova. Novac koji je prethodno otet njihovim roditeljima, postradalima od poplava, grada, klizišta i daleko najvećih katastrofa koje su narod mogle zadesiti - Predsjednika i Vlade RS, kao i Vlada Federacije BIH i svih postojećih kantona sa pripadajućim kumovima i tajkunima...
I do kad misli policija, tužioci, sudije... da šute i podržavaju ovaj mafijaški sistem u kome hiljade ljudi svake godine izvrši samoubistvo, umiru od gladi ili pretražuju kontejnere a i njih su počeli da zaključavaju. Mislim na kontejnere a ne na ljude.
Da li se čekaju rezultati izbora, pad mafije sa vlasti i pritisak EU, da se pronađu "zagubljene" krivične prijave, pojave novi dokazi i procesuiraju najveći kriminalci. Hoće li tada svi početi sa pričom da su sve znali ali nisu smjeli zbog prijetnji njima ili porodici. I da li će taj izgovor biti dovoljan da izbjegnu krivičnu odgovornost?
Nije svrha ovog teksta iako možda tako djeluje da pozove na akciju ili kritikuje bilo koga, što se vidi i time da nisam napisao nijedno ime nekog direktno odgovornog, čega se što svi znaju uopšte ne ustručavam. Upozoravao sam ja već tužioce, pa sudsku policiju i sudije na kršenje zakona i pozivao da se poštuje ustav, prava i postupa po zakonskim odredbama, pa je svako sam sebi najviše kriv ako je kršio zakon. Drago mi je da niko nije stradao na način kako se to desilo tužiteljici Milić, jer da je neki tužilac podigao optužnicu za ubistvo Ivone Bajo i krijumčarenje, po svoj prilici bi UDT, aktivirao neku postojeću ili bi se pojavila nova pritužba odnosno krivična prijava, prije sudske potvrde, a onda bi naredni tužilac bio mnogo pažljiviji i ne bi se moralo prijetiti ukidanjem, kao što je 28.02.2011. zaprijećeno Specijalnom tužilaštvu RS, samo 3 dana pošto su dobili dokaze od mene.
I na kraju pojašnjenje stava VSITV-a o imunitetu, vezano za slučaj suspenzije tužiteljice Milić, o čemu prilažem članke. Kako je moguće da uprkos stavu 1, člana 87 ZOVSITV-u, kantonalni tužilac bude suspendovan i optužan za radnje u SVOM PREDMETU i "nagovaranje" svjedoka sa kojim je SLUŽBENO povezan ???
Odgovor je samo jedan. Smišljena krivična djela nisu i ne mogu biti službene radnje. Formalno prema optužnici, radilo se o nagovaranju svjedokinje da lažno svjedoči, čime bi se nekome nanijela šteta. E sad, kako to da se na "crvenom tepihu" dočeka "svjedok" protiv vlasnika jedne televizije ili protiv kantonalne tužiteljice za zamislite kakav "monstruozni zločin", nagovaranje svjedoka na lažan iskaz, dok je to protiv mene samo mali dio, sitnica, to što su me lažno prijavili ili nagovarali druge da me prijave, odnosno nanesu štetu. I uz jasno priznanje jednog od aktera u odgovoru sudu "Tumačenja imuniteta" da nikada nije službeno postupao a OT Doboj je konstatovao da je prijava lažna, nema nikakvih sankcija za podnosioce, jer nisu oni bili suprotstavljeni "krupnim ribama" nego ja, Vukelić, Milić...
Iako se radi o prikrivanju šverca, (vjerovatno narkotika povezanog sa pranjem novca) i ubistvu osmogodišnjeg djeteta, gdje je nesporno uklonjen materijalni dokaz sa lica mjesta, presječenog kaiša, dio nedostaje a ostatak opran benzinom, OT Bijeljina suprotno stavu VSITV-a koji prilažem sprečava pristup svim srodnicima ubijene djevojčice i podnošenje prijava na način opisan u pomenutom odgovoru.
A SVO TO BEZAKONJE VEĆ ODAVNO PODRŽAVAJU SUDOVI I SUDSKA POLICIJA U BIJELJINI...

PRILOZI

Odgovor VSITV-a
Tumačenja imuniteta
6 godina ubojice su na slobodi
Suspendovana tužiteljica
Dijana Milić - Nisam kriva
Istraga zbog lažnog svjedočenja

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

1 2 3 ... 33 34 35  Sledeći»
    My picture!

Kategorije