KO STITI UBICE DJECE ??? -

Pomozite da se objavi istina o ubistvu djevojcice Ivone u Bijeljini...
Sprega mafije i tuzilastva, ne dozvoljava novinarima da objave istinu...

Autor zdenkobajo | 30 Mart, 2015 | read_nums (12)
Na pitanje policije odgovorio sam, da imam dokaze o teškim krivičnim djelima pripadnika, odnosno radnika AD "Univerzal" iz Bobar grupe, te da sam konstantno sprečavan kako bi se prikrio kriminal tadašnjeg poslanika čije ime neću sada navoditi s obzirom da je preminuo, i da taj kriminal smišljeno prikriva glavni OT, a sve po nalozima Predsjednika RS koji je najveći kriminalac u zemlji...

GLAVNA RASPRAVA 80 0 P 058903 14 P

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0 P 058903 14 P
Bijeljina, 22.01.2015. godine
ZAPISNIK O GLAVNOJ RASPRAVI

Sastavljen u Osnovnom sudu Bijeljina dana 22.01.2015. godine
OD SUDA PRISUTNI
S U D IJ A, Ljubiša Mićić
Asistent, Nada Mićić

PRAVNA STVAR
TUŽITELJ: Zdenko Bajo
TUŽENI: Republika Srpska
RADI: utvrđenje diskriminacije

Započeto u 12,00 časova
Konstatuje se da su na glavnu raspravu pristupili:
Pristupio lično tužitelj Zdenko Bajo, sin Krunoslava iz Bijeljine ul. Majke Jevrosime br. 20.
Za tuženog niko, dostava poziva za glavnu raspravu uz zapisnik sa pripremnog ročišta i materijalne dokaze tužioca uredna, tužena primila dana 19.12.2014.g., te se nije očitovala na povlačenje tužbe tužioca iz tačke 1 pod 1.2 i 3 u roku od 8 dana iz čega slijedi da se ista saglasila u tom dijelu sa povlačenjem tužbe.
Sud konstatuje da su od strane pisarnice ovog suda priklopljeni spisi br. 80 0 P 053922 13 P i 80 0 P 043325 13 P2.
Sud donosi
RJEŠENJE
Otvara se glavna rasprava. Rasprava je javna.
Poziva se tužilac da izloži tužbu.
Tužilac izjavljuje da ostaje u cjelosti kod uređene tužbe sa pripremnog ročišta od 18.12.2014.godine.
Sud čita odgovor na tužbu tužene i podneske date tokom postupka od strane tužene,
Sud donosi
RJEŠENJE
Utvrđuje se da je tužba tužioca u dijelu tužbenog zahtjeva iz tužbe od 03.07.2014.godine iz tačke 1 pod 1,2 i 3 povučena.
Sud donosi
RJEŠENJE
Provesće se dokazni postupak.
Vrši se uvid i čita se:
spis Osnovnog suda u Bijeljini br. 80 0 P 053922 13 P,
spis Osnovnog suda u Bijejljini br. 80 0 P 043325 13 P 2,
dopis OT u Bijeljini br. A-326/12 od 15.11.2012.g. upućen VSTV,
zahtjev za pristup informacijama upućen OT Bijeljina od 11.02.2010.g. i 17.03.2010.g.,
kopija fotografije materijalnog dokaza-torbe u vezi koga je tužilac podnosio zahtjeve OT u Bijeljini za pristup informacijama,
zahtjev tužioca upućen OT u Bijeljini i odgovor OT u Bijeljini na taj zahtjev br. IT-18/12 od 31.08.2012.g.,
zahtjev tužioca za pristup informaciji upućen OT Bijeljina od 08.01.2013.g. i odgovor OT Bijeljina br. 1T-2/I4 od 19.02.2014.g., podnesak Ustavnog suda BiH br. P-124/14 od 12.03.2014.g.,
dopis tužioca upućen OT Bijeljina od 23.01.2014.g. i zahtjev za pristup informacijama upućen od strane tužioca OT Bijeljina od 20.06.2014.g. i odgovor OT Bijeljina br. IT-24/14 od 26.06.2014.g.,
odgovor MUP RS. CJB Bijeljina, br. 10-02/2-230-236/10 od 15.12.201 l.g. upućen tužiocu,
dopis tužioca upućen Okružnog sudu u Bijeljini dana 14.07.2014.g.,
dopis tužioća upućen Osnovnom sudu u Bijeljini dana 14.07.2014.g. - zahtjev za pristup informacijama i odgovor suda br. 080-0-Su-14-000 028 (6) od 22.07.2014.g.,
dopis OT Bijeljina upućen tužiocu br. IT-36/14 od 18.11.2014.g.,
zahtjev tužioca za pristup informacijama upućen OT Bijeljina od 21.07.2014.g.,
dopis tužioca upućen predsjedniku Osnovnog suda u Bijeljini,
rješenje Osnovnog suda u Bijeljini - Prekršajno odjeljenje br. 80 I- Pr 007070 12 Pr od 10.12.2012.g
punomoć Bajo Bollin Budimke data bratu, ovoparničnom tužiocu Bajo Zdenku, ovjerena kod notara Marjanović Dušana pod br. OPU-559/2010 od 21.05.2010.g.
Uvid izvršen, tužilac ne prigovara izršenom uvidu, ne osporavaju vjerodostojnost materijalnih dokaza priloženih u kopiji, te ne traži sravnjenje sa originalima. Što se tiče uvida u naprijed navedene parnične spise Osnovnog suda u Bijeljini br. 80 0 P 053922 13 P i 80 0 P 043325 13 P 2 tužilac je saglasan da sud izvrši uvid u navedene spise samo iz razloga kako bi utvrdio da li je prigovor litispedencije i prigovor presuđene stvari koju je istakla tužena osnovan ili ne, ta da li se radi o istim događajima iz navedenih parnica u poređenju sa predmetnom parnicom br. 80 0 P 058903 14 P i smatram da ni jedan dokument iz navedenih predmeta ne može biti dokaz u ovoj parnici.
Kako tužilac nema novih dokaznih prijedloga, sud konstatuje da je dokazni postupak završen.
U završnom izlaganju tužilac izjavi:
Ukazao bih prvo sudu da se ovdje radi o posebnom postupku, tužbi za utvrdenje diskriminacije, gdje je teret dokazivanja na potencijalnom diskriminatoru. S obzirom da se zastupnik tužene nije pojavio ni na pripremnom ročištu ni na glavnoj raspravi niti je ponudio bilo kakav dokaz kojim bi opovrgao potencijalnu diskriminaciju smatram da je sud dužan u skladu sa č1. 126. ZPP presuditi da je diskriminacija izvršena.
Što se tiče dokaza pomenuo bih prvo dokument A-326/I2 od 15.11.2012.g. u kome prvi put pismeno glavni okružni tužilac OT Bijeljina potvrđuje i priznaje u dopisu VSTV da je izdao usmenu naredbu o zabrani pristupa meni u prostorije OT Bijeljina. Time je prekršen Zakon o opštem upravnom postupku, jer je bez ikakve rasprave suda i presude izrečena zabrana, odnosno sankcija koja se tiče mojih prava s obzirom da sam tražio da mi se ta naredba uruči pismeno kako bih na nju imao pravo žalbe što tužena nije učinila očito je prekršeno Ustavom garantovano pravo iz člana 16.
Zahtjv za pristup informacijama od 11.02.2010.g. i 17.03.2010.g. pokazuju dužinu i kontinuitet diskriminacije što znači da se ovdje ne radi o samo jednom danu koji je tema ovog suđenja, nego o višegodišnjoj diskriminaciji. Skrećem pažnju da sam ovim zahtjevima tražio uvid u spis KTA. 596/09 što mi nikada do današnjeg dana nije omogućeno i postavio jasna pitanja kako je došlo do presjecanja kaiša materijalnog dokaza sa mjesta gdje je usmrćeno jedno dijete, ko je taj dokaz uklonio i opravo benzinom, odakle potiču krvavi tragovi prije mjesta pada, te kojim je vještačenjem ustanovljeno kako su nastale sve unutrašnje povrede kod Ivone Bajo konstatovano obdukcijom. Za nekoliko dana će biti punih 5 godina kako sam predao taj zahtjev, sve do danas mi nikada nije odgovoreno. Dolazio sam više od 200 puta, pristup mi je zabranjen, a OT Bijeljina i dalje prikriva te informacije. Dodao bih još činjenicu da samo pravo zastarjeva tek poslije 5 godina, tako da i ovaj dokument još uvijek pokazuje da se moja prava krše.
Fotografija materijalnog dokaza pokazuje sudu, a dostavljena je i Tužilaštvu da se radi o krivičnom djelu sprečavanje dokazivanja za koje je očigledno poslije višegodišnjeg ćutanja da je odgovornost prije svega na postupajućem tužiocu, potom na uredu glavnog tužioca, na OT Bijeljina i na kraju na tuženoj Republici Srpskoj. Takode skrećem pažnju sudu da se ovdje ne radi o nekom običnom dokazu. Ova torba je vlasništvo moje porodice, odnosno moje sestre gospođe Bollin, koju sam ovlašten da zastupam. Tužena dakle, 5 godina odbija da majci čije je dijete izgubilo život, odnosno vjerovatno je ubijeno odgovori kako je torba došla u ovakvo stanje i da li to ima neke veze sa smrtonosnim povredama kod djevojčice.
Dokument obavještenja OT takođe pokazuje kontinuitet i diskriminaciju gdje sam u 7 tačaka tražio ostvarenje Zakonom garantovanih prava. Na to je tužilaštvo poslalo ,,odgovor“ IT-18/12 u kome lažno saopštava da mi je bio omogućen uvid u predmet, a ustvari je uvid bio omogućen tadašnjem advokatu g-đe Bollin. O temama iz ostalih 6 tačaka uopšte se nisu izjasnili, tada mi je zabranjen pristup tužilaštvu, spriječen sam da podnesem krivičnu prijavu tužiocu usmeno na zapisnik, te sam odbio da se udaljim tražeći da se Zakon i Ustav poštuje ili da budem uhapšen, sve sa ciljem da jednog dana imam dokaz šta sam ja sve pokušavao, da ukažem na krivična djela i ko je sve učestvovao u prikrivanju kriminala.
Zahtjev od 08.01.2013.g. pokazuje da sam od OT Bijeljina tražio podatke o mojim krivičnim prijavama protiv fizičkog lica od 24.06.2010.g. i pravnog lica AD ,.Univerzal“ Bijeljina od 02.12.2010.g. Radi se o fizičkom i pravnom licu iz Bobar grupe. Jano sam naveo u zahtjevu da su mi podaci potrebni za parnicu protiv AD ,,Univerzal“ Bijeljina, te da očekujem da će OT Bijeljina omogućiti sudu da ostvari uvid u spis, odnosno da neće pomoći tuženom pravnom licu prikrivanje relevantne dokumentacije.
Na ovaj zahtjev nikada nisam dobio odgovor, a sud je potom odbio sve moje dokaze i odbio da službeno zatraži ove podatke čime je pružena pomoć drugoj stranki. Kasnije se ispostavilo da su ove krivične prijave u to vrijeme bile sakrivene što je bilo poznato i OT Bijeljina i Osnovnom sudu u Bijeljini, odnosno ovdje tuženoj Republici Srpskoj. Odgovor OT Bijeljina IT-2/14 od 19.02.2014.g. pokazuje da tužena nastavlja sa obmanama i manipulacijama sprečavajući mi uvid u traženi spis i navodeći da se nalazi u posjedu Ustavnog suda. Predvidjevši šta će da odgovori OT Bijeljina zatražio sam podatke od Ustavnog suda koji svojim dopisom P-124/14 obavještava da je pomenuti spis vraćen skoro godinu dana ranije. Obavještenje od 23.01.2014.g. predao sam u OT Bijeljina u prizemlju i poslije nekih pokrenutih parnica gdje sam dokazao da su moje krivične prijave sakrivene ukazujem na to i tužilaštvu, te tražim od njih objašnjenje. Objašnjenje nikad nisam dobio. ali se kasnije ispostavilo da je to uticalo na formiranje spisa u 2014.g. o mojim krivičnim prijavama. Svaki kontakt usmeni razgovor i objašnjenje postupajućeg tužioca je bio sprečavan iako svaki tužilac ima obavezu četvorosatnog rada sa strankama svaki dan. Dolazim do dokumenta koji je tema ove parnice radi se o zahtjevu od 20.06.2014.g. koji sam takode bio prisiljen da predam na način različit od ostalih gradana, u prizemlju zgrade izvan prostorija OT Bijeljina. U zahtjevu je navedeno 8 tačaka na koji se traži odgovor, odnosno relevantna dokumentacija. Takode mi je tada saopšteno da mi je zabranjen pristup Tužilaštvu i kontakt sa tužiocem, a na moj zahtjev da mi se ta naredba uruči pismeno nije odgovoreno, odnosno nisam dobio tu naredbu.
Odgovor OT Bijeljina IT-24/14 od 26.06.2014.g. pokazuje da su moje krivične prijave iz 2010.g. zavedene pod brojem T 14 0 KTA 0010617 14. Posljednja dva broja pokazuju godinu otvaranja spisa. Moja pitanja koja sam već ranije izdiktirao na zapisnik tako da neću da ih ponavljam vezano za torbu lica mjesta i povrede su potpuno ignorisane što je dodatno ponižavanje kako mene tako i majke ubijenog djeteta. Na kraju tog odgovora OT Bijeljina piše da je MUP ,,sačinio“ neke podatke o meni što insinuira da to nije tačno, odnosno da sam sve izmislio. I ranije sam tražio podatke koje je MUP prikupljao o meni poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti koju su podnijeli pripadnici OT Bijeljina nikada nisam dobio ni jedan dokument od tužene o tome.
Dokument MUP-a 10-02/2-230-236/10 od 15.12.2011.g. pokazuje da je CJB Bijeljina dostavilo u OT Bijeljina svoj Izvještaj o meni. Radi se o podacima koje je MUP prikupljao mjesec dana, a tom prilikom sam pred kućom imao stražu u 3 smjene 24 sata dnevno i praćen u korak od policije gdje god da krenem. U to vrijeme je načelnik krim policije bio gospodin Aleksandar Teodorović koji je ubrzo poslije toga preminuo pod sumnjivim okolnostima. Samo 5 dana pošto sam u njegovoj kancelariji obavio razgovor vezano za ovaj nadzor i dokaze koje imam o krivičnim djelima inspektora Marković Dragoslava i tužioca Stjepanović Danice. Gospodin je obećao da će pokrenuti istražne radnje protiv navedenih kao što je pokrenuo i protiv mene, ali 5 dana kasnije smrt ga je spriječila u tome, a nije poznato gdje su moji dokazi završili. Naredni dokument obavještenje predsjedniku Okružnog suda se ovom sudu dostavlja samo informativno kako bi dokazao da sam pismeno obavjestio tuženu da ću povući dio tužbenog zahtjevr vezano za radnje Okružnog suda. Iako je zastupnišlvo tužene to vrlo dobro znalo u svom odgovoru su se bavili samo ovim temama koje će biti povučene, a smišljeno nisu napisali ni jednu riječ vezano za diskriminatorsku i kriminalno postupanje OT Bijeljina koje je ustvari i uzrok svega. Naredna 2 dokumenta Zahtjev Osnovnom sudu i odgovor Osnovnog suda su takode vezani za istu temu, odnosno pokazuju da više nema motiva tražiti da sud utvrdi diskriminaciju vezano za povučene tačke. U zahtjevu predatom OT Bijeljina 21.07.2014.g. tražim da mi se omogući uvid u ranije navedeni spis formiran po mojim krivičnim prijavama, te da li je istina da.je tužilac Stjepanović navela da će mi odgovarati samo na pismena obraćanja kao i to da li je istinita tvrdnja koju mi je Sudska policija više puta saopštavala da OT Bijeljina nije više nadležna za slučaj tragične pogibije Ivone Bajo. Na taj zahtjev OT Bijeljina ponovo nije htjela da odgovori, ali onda dana 18.11.2014.g. šalje ,,odgovor“ IT-36/14 u kome prvo lažno navodi da je moj prethodni zahtjev predat 03.11:2014.g.
Iz stvamog datuma predaje i ovog odgovora vidi se da je prošlo 4 mjeseca, a u samom odgovoru me obavještavaju da se pomenuti spis nalazi u Osnovnom sudu koji je isti sud zatražio na uvid. Ovo je nova manipulacija i pokušaj prevare tužene koja želi predstaviti da bi mi uvid bio omogućen da se spis nalazi kod njih, a ustvari su ovaj odgovor poslali tek kad sam u jednoj drugoj parnici predložio da sud službeno zatraži ovaj spis s obzirom da ga OT Bijeljina prikriva. Dopis predsjedniku Osnovnog suda od 20.01.2014.g. pod nazivom "advokati mafije" odnosi se na postupanje sudija Osnovnog i Okružnog suda u parnici protiv AD „Univerzal" br. 80 0 P 039221 12 P. Pošto je prethodno OT Bijeljina odbila da mi odgovori na zahtjev vezano za moje krivične prijave koje su mi bile potrebne za ovu parnicu, a sud takođe odbio da zatraži taj spis (formiran naredne godine). Osnovni sud je prvo falisflkovao moj tužbeni zahtjev formulišući da oštetu tražim zbog smrti djevojčice, te je falisfikovao i spis KTA-596/09 OT Bijeljina navodeći ,,da je žica presjekla krvni sud djevojčice“. Takva formulacija ne postoji niti u jednom vještačenju. niti u mišljenju OT Bijeljina. Naredni dokument Rješenje Prekršajnog suda 80 1 Pr 007070 12 Pr od 10.12.2012.g. pokazuje da sam dana 05.09.2012.g. pošto sam spriječen u pristupu Tužilaštvu postavio na sebe plakat na kome je pisalo :
„Glas istine, prikrivanje ubistva, skrivanje dokaza, falsifikovanje vještačenja, teror nad medijima, smrt na saslušanju, imam dokaze o krivičnim djelima i kriminalu pripadnika OT Bijeljina, šta će da se desi, hoće li uhapsiti njih ili mene ??? Zaustavimo spregu mafije i Tužilaštva“.
lako Ustav RS u čl.32. daje pravo građanima da izraze svoje mišljenje o radu državnih organa javno i da za to ne smiju biti kažnjavani, Prekršajni sud je ovaj tekst ocjenio kao uvredljiv iako se njime ne vrijeđa ni neka rasa, nacija, pol ili druga osobina koja bi bila kažnjiva Zakonom o prekršajima. U nastavku je navedeno kako su policajci zapamtili moj odgovor za razloge sprečavanja pristupa.
Ja sam tada na pitanje policije odgovorio da imam dokaze o teškim krivičnim djelima pripadnika, odnosno radnika AD ,,Univerzal“ iz Bobar grupe, te da sam konstantno sprečavan kako bi se prikrio kriminal tadašnjeg poslanika čije ime neću sada navoditi s obzirom da je preminuo, i da taj kriminal smišljeno prikriva glavni OT, a sve po nalozima Predsjednika RS koji je najveći kriminalac u zemlji.
Ovim želim ukazati sudu da su sve diskriminatorske radnje kako za konkretan dan tako i u prethodnom periodu bile smišljene da bi se prikrila pljačka stotina miliona evra preko „Bobar grupe". Posljednji događaj pokazuje da je OT Bijeljina pokrenulo istragu po tom kriminalu po kojem sam ja godinama pokušavao da ukažem.
Poslednji dokument je punomoć gospođe Bollin kojim dokazujem da sam pokušavao ostvariti njena prava za koje me je ovlastila. Smatram da sud ima dovoljno dokaza koji dokazuju kontinuitet diskriminacije pa čak i motive pojedinaca i tužene RS u cjelini, te da je potrebno usvojiti tužbeni zahtjev, posebno imajući u vidu činjenicu da je tužena na kojoj je teret dokazivanja ovdje nastupila sa nula dokaza i nula izgovorenih riječi.

Ostajem kod prijedloga za oslobođenje od obaveze plaćanja takse u ovoj pravnoj stvari zbog slabog imovnog stanja, koje se nije promijenilo do danas, a ukoliko mi bude dosuđen iznos štete koji sam potraživao od 100.000,00 KM ja ću taksu platiti.
Kako stranke više ne traže riječ, to sud objavljuje da je glavna rasprava završena.
Sud obavještava tužioca da će presuda u ovoj pravnoj stvari biti donijeta dana 20.02.2015.god. u 14,30 časova, kada se može preuzeti u zgradi suda u kancelariji br. 13, obzirom da neće biti dostavljana na adrese iz tužbe.
Obavještenje o datumu donošenja presude dostaviti tuženoj preko Pravobranilaštva RS sjedište zamjenika u Bijeljini shodno čl. 185. ZPP RS uz prepis zapisnika sa glavne rasprave.
Rok za žalbu protiv presude iznosi 30 dana i počinje teći od 21.02.2015. godine za tužioca kao i za tuženu pod uslovom urednog prijema obavještenja o datumu donošenja presude, u suprotnom od dana dostavljanja prepisa presude.
Završeno u 13,15 časova.
Prisutni pregleda i potpisuje zapisnik bez primjedbi.

OBRADA DOKUMENATA OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 25 Mart, 2015 | read_nums (21)
Krajem 2014-te godine razotkriveno je zbog čega se prikrivalo ubistvo djevojčice Ivone Bajo izvršeno prilikom krijumčarenja, pošto je prvo uvedena prinudna uprava u Bobar banku a potom i priglašena likvidacija, dok su na površinu isplivale i nezakonite radnje u ostalim firmama Bobar grupe. Već sada je poznato da je preko Bobar banke opljačkano na stotine miliona KM i bilo je dakle potrebno upotrijebiti sva sredstva da bi me spriječili u dostavi dokaza i podnošenjima krivičnih prijava protiv fizičkih i pravnih lica iz Bobar grupe.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

KO SU FALSIFIKATORI ???

Već duže vrijeme pismeno obavještavam sudove u Bijeljini o kriminalu koji prikriva OT Bijeljina, koja je suštinski sastavni dio i udarna pesnica organizovanog kriminala. Još u startu sam apelovao na sudije da postupaju isključivo prema odredbama zakona, da ne tražim nikakvu pomoć za sebe ali i da ne pružaju pomoć kriminalcima iz OT Bijeljina o čijim teškim krivičnim djelima sam dostavio više dokaza.
Pri tome sam upozoravao da nijedan takav pokušaj neće biti moguće izvesti a da se ne ostave pisani tragovi kršenja zakona u zapisnicima i presudama. Praktično zločinačka organizacija OT Bijeljina, odnosno organizovana kriminalna grupa "Ured glavnog tužioca" je suočen sa dokazima svojih teških krivičnih dijela izveo potez koji sam predvidio još početkom 2010-te a to je da se posakrivaju po budžacima mafijaškog servisa na poslednjem spratu, zabrane pristup građanima koji traže poštovanje zakona i ostvarenja prava a onda je teret izvršenja krivičnih djela padao na pripadnike sudske policije i sudije...
Krajem godine razotkriveno je i zbog čega se prikrivalo ubistvo djevojčice Ivone Bajo izvršeno prilikom krijumčarenja, pošto je prvo uvedena prinudna uprava u Bobar banku a potom i priglašena likvidacija, dok su na površinu isplivale i nezakonite radnje u ostalim firmama Bobar grupe.
Već sada je poznato da je preko Bobar banke opljačkano na stotine miliona KM i bilo je dakle potrebno upotrijebiti sva sredstva da bi me spriječili u dostavi dokaza i podnošenjima krivičnih prijava protiv fizičkih i pravnih lica iz Bobar grupe.
U prilogu je "Rješenje 80 1 Pr 007070 12 Pr" od 10.12.2012. koje je samo mali dio razbojništva koje su demonstrirali takozvani državni organi koristeći se inkvizitorskim i gestapovskim metodama.
Pošto su kriminalci iz OT Bijeljina već 30 mjeseci kršili ustavom garantovana prava i između ostalog odbijali da odgovore ko je, kako i zašto oprao hemijskim sredstvom torbu ubijene djevojčice, te da njenoj majci predaju kopije snimaka mjesta zločina i obdukcije, konstatovano je da sam napisao "ZAUSTAVIMO SPREGU MAFIJE I TUŽILAŠTVA" te što je bitnije za ovaj tekst, da zam zamislite "POVIŠENIM TONOM" na pitanje policije o čemu se radi rekao citiram sud:
Da je Milorad Dodik vrhovni kriminalac, da su Gavrilo Bobar i okružni tužilac kriminalci, te da su u sprezi sa mafijom"
Ova rečenica naravno nije ispravno prenesena i to je smišljeno urađeno. Tačno je da sam pomenuo takozvanog predsjednika i sada preminulog poslanika ali treća osoba nije bio neki "okružni tužilac" nego sam jasno rekao da je glavni okružni tužilac najodgovorniji za prikrivanje ubistva, krijumčarenje i sva druga krivična djela koja vrše prethodno imenovana dvojka.
Sad je došlo vrijeme da su dvojica imenovanih u pomenutom rješenju praktično uprli prstom u trećeg svega 40 dana poslije smrti i ukazali na višegodišnji kriminal. Pitanje je samo kako sada misle da glume neobavještenost i profesionalizam, kad su prethodnih godina bili spremni da zabranjuju pristup i hapse svakog ko je to pokušavao prijaviti i razotkriti.
Sudska policija koja je izvršavala fašističku naredbu Novaka Kovačevića sigurno nije imala pojma koji su uzroci, pa vjerovatno ni sudije koje su u SVIM predmetima, bilo prekršajnim bilo parničnim podržavali taj kriminal i pružali pomoć direktnim krivcima iz OT Bijeljina. Moguće je da čak ni tužilac Stjepanović pa ni Kovačević nisu znali koje su razmjere kriminala u Bobar grupi ali to nikoga ne opravdava za bezakonje koje su činili. Posebno ne one koji su zbog prikrivanja milionske pljačke, pranja novca narko mafije, bili spremni ukloniti sa mjesta zločina materijalni dokaz ubistva i oprati ga benzinom.
Nije nažalost to jedini kriminal iza koga je kao logistička podrška bila OT Bijeljina. Samo iz Birča je ukradena milijarda KM, dok posljedice pljačke naroda preko Bobar banke tek nailaze a samoubistvo penzionera pred sjedištem samozvanog "glavnog baje" prvog dana nove godine je samo još jedna od bezbroj nevinih žrtava za koje je odgovorna političko tajkunska mafija. Tome su svojim nezakonitim postupanjem doprinjeli i sudovi u Bijeljini pošto su konstantno pružali pomoć odgovornima iz OT Bijeljina i to za najteža krivična djela. A sve pošto sam prezentovao dokaz da su spremni prikriti ubistvo djeteta, krijući i uništavajući dokaze.
Vjerovatno najteži i najozbiljniji kriminal koji je izvršio jedan sudija (bar što se tiče onih u kojima sam stranka) je u predmetu 80 0 P 039221 12 P protiv AD Univerzal. Odbačeni su SVI dokazi koje sam predao te sam tako spriječen da govorim. Dok napolju beskućnici umiru od hladnoće, postupajuća sudije je neposredno prije odbacivanja dokaza, mašući lepezom da se rashladi uzela CD (compact disc) i upitala "KAKVA JE OVO PLOČA ???". Zaista je šteta što nije bilo tonskog snimanja.
Osim diskriminacije u odnosu na zastupnike tuženog koji su dobili sto i stolice a ja klupu pored koje sam mogao redati dokumentaciju na podu, ista osoba je brutalno falsifikovala ne samo tužbeni zahtijev izmišljajući nepostojeći osnov štete nego je falsifikovala i tekst iz spisa OT Bijeljina, lažno navodeći da piše kako je žica pokidala krvni sud a čega nema niti u jednom vještačenju.
Kad je već sudija spramna na takve falsifikate onda i ne čudi da je neko iz administracije falsifikovao rješenje prekršajnog suda i preinačenu presudu predstavio pravosnažnom (Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr) iako je odluka Okružnog suda sasvim drugačija (Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp).
I umjesto da sud ustanovi kako je došlo do tog kriminala i ko je sve djelio taj falsifikat i sa kojim motivima te ko je bio inspirator, urađeno je sve da se uklone tragovi i dokaz krivičnog djela ukloni iz spisa.
Ovo je sramota i za Osnovni i za Okružni sud jer su ih neke osobe kompromitovale a evo više od godinu dana od kako sam razotkrio tu manipulaciju ne zna se ko je predao Pravobranilaštvu RS taj falsifikat. I uz sve to iako su uklonjeni priloženi dokazi potekli od prekršajnog suda sa opaskom da neće biti uzimani u razmatranje sud je očiglednu diskriminaciju, poslije parnice na kojoj se nijedne sekunde nije pojavila stranka na kojoj je teret dokazivanja, (80 0 P 043325 13 P 2) ocijenio kao regularnu, spočitavajući mi ponavljanje istovrsnog prekršaja.
Poslije toga sam bio prisiljen podnijeti krivičnu prijavu da bih u budućnosti branio svoja prava. I sve ovo se dešavalo prije likvidacije Bobar banke i kraha Bobar grupe.
AKO SUDIJE NISU ZNALE KAKAV KRIMINAL ŠTITE I PRIKRIVAJU EVO SAD ZNAJU BAR DIO TOGA...

PRILOZI

Rješenje 80 1 Pr 007070 12 Pr
Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2
Prijava za falsifikat

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 20 Mart, 2015 | read_nums (21)
Ova tužba kao i prethodne za utvrđenje diskriminacije su posljedica toga što su svi državni organi u službi ratnih prifitera i poslijeratne tajkunsko političke mafije a to su nedvosmisleno potvrdili najstručnije ličnosti iz te oblasti i to:
Glavni republički tužilac RS izjavom pred kamerama ATV-a DA ZA PROCESUIRANJE "KRUPNIH RIBA" NEMA POLITIČKE VOLJE.
Predsjednica suda BIH, pred kamerama FTV-e da u državi djeluje pravosudna mafija.
ŠTO NEDVOSMISLENO ZNAČI DA IZMEĐU DRŽAVE I MAFIJE STOJI ZNAK JEDNAKOSTI...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 058903 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

100000 KM

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 058903 14 P

PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Osnovni sud je prekršio više odredbi iz zakona, obrtanje pravila tereta dokazivanja, podmetnuo je dva spisa iz njih izvodio dokaze iako sam upozorio na glavnoj raspravi da to nije moguće i time jasno stavio na znanje da znam kakvu je prevaru smislio postupajući sudija. Na moju primjedbu da nijedan dokument iz priklopljenih spisa ne može biti korišten kao dokaz u ovoj parnici niko me nije demantovao, te je time prekršen i član 101 "Postupak na glavnoj raspravi odvija se usmeno, a dokazi se izvode neposredno pred sudom, ukoliko nije drugacije predviđeno ovim zakonom." Ovde naprotiv nije bilo nikakvog izvođenja dokaza od strane tužene na glavnoj raspravi nego je na kriminalan način postupajući sudija "izvodio" dokaze u presudi.
Ova tužba kao i prethodne za utvrđenje diskriminacije (80 0 P 053922 13 P i 80 0 P 043325 13 P 2) su posljedica toga što su svi državni organi u službi ratnih prifitera i poslijeratne tajkunsko političke mafije a to su nedvosmisleno potvrdili najstručnije ličnosti iz te oblasti i to:
Glavni republički tužilac RS izjavom pred kamerama ATV-a DA ZA PROCESUIRANJE "KRUPNIH RIBA" NEMA POLITIČKE VOLJE.
Predsjednica suda BIH, pred kamerama FTV-e da u državi djeluje pravosudna mafija.
ŠTO NEDVOSMISLENO ZNAČI DA IZMEĐU DRŽAVE I MAFIJE STOJI ZNAK JEDNAKOSTI...
To što su ovde u pitanju ljubazne i pristojne sudije ne oslobađa ih od odgovornosti za organizovani kriminal koji su počinili. Recimo u prve dvije parnice (80 0 P 053922 13 P i 80 0 P 043325 13 P 2) jedna od tačaka je bila povreda prava na pristup informacijama o MOJIM krivičnim prijavama protiv Bobar grupe predatih još 2010-te i tada sudije nijednom riječju nisu u presudama pominjali tu temu jer su znali da su prijave sakrivene.
A onda u ovoj parnici kada postavljam kao tačku pravo na pritužbu na odluku tužioca koje mi je uskraćeno, sud to prepravlja u tezu da sam informisan i dodatno me diskriminiše smatrajući građane budalama kojima može manipulisati kako želi.
Predlažem da drugostepeni sud shodno članu 225, stav 5 preinači prvostepenu presudu i usvoji postavljeni tužbeni zahtijev, za šta ću argumente iznijeti u nastavku. U suprotnom ću naravno svoja prava braniti pred Ustavnim sudom, koji će prepoznati najbolje koja se prava krše...

"Podsjetio bi prije svega da se prema Ustavu RS čl. 48 prava garantovana tim Ustavom ne mogu oduzeti niti ograničiti. Predmet ovog tužbenog zahtjeva nije to da li je tužena RS trebala ili mogla donijeti naredbu o zabrani nego moje pravo da odluku koja se tiče mojih prava dobijem u pismenom obliku i da na istu imam pravo žalbe, što je garantovano čl. 16 Ustava RS."
OVO JE MOJA TUŽBA, MOJ TUŽBENI ZAHTIJEV I SUD JE DUŽAN DA SA BAVI ISKLJUČIVO TIME A NE DA PREPRAVLJA, FALSIFIKUJE, MANIPULIŠE I IZMIŠLJA SOPSTVENU TUŽBU PREMA KOJOJ ĆE OBRAZLAGATI UNAPRIJED PRIPREMLJENU PRESUDU.
U nastavku ću uz citiranje relevantnih članova zakona navesti redom tačke iz tužbenog zahtijeva i pojasniti kako je počinjena diskriminacija koju Osnovni sud u Bijeljini nije htio da vidi jer neće da štiti Ustav i garantovana prava građana na šta je obavezan prema članu 5 Zakona o sudovima nego zastupa interese organizovanog kriminala, odnosno štiti milijarde evra opljačkanih od strane tajkunsko političke mafije.

1 i 2) Prema odredbama ZOZD-e, diskriminacija je svako različito postupanje što znači da je tužena Republika Srpska prekršila taj zakon.
Može tužena Republika Srpska da hapsi i zatvara svoje građane ali je obavezna da o tome donese rješenje i da ono postane pravosnažno, odnosno da građaninu omogući pravo žalbe. U ovom slučaju nije poštovan ni Zakon o opštem upravnom postupku, niti Zakon o zabrani diskriminacije a posebno Ustav Republike Srpske, član 16 čime je prekršen i Ustav Bosne i Hercegovine član 4.
3) Prema zakonu o krivičnom postupku, podnosilac krivične prijave ima pravo pritužbe na odluku o nesprovođenju istrage postupajućeg tužioca a taj tužilac je dužan da svoju odluku dostavi podnosiocu u pismenom obliku u roku od 3 dana. Tužena Republika Srpska to nije učinila ni po donošenju a ni poslije podnošenja mog zahtjeva za pristup informacijama čime me je diskriminirala u odnosu na ostale građane.
4, 5 i 6) U ovim tačkama tužbenog zahtjeva postavljena su jasna i precizna pitanja, kako se materijalni dokaz sa mjesta zločina našao u takvom stanju kakvom je danas, kako su nastali krvavi tragovi 10 m prije pada Ivone Bajo, te da li je ijednim vještačenjem utvrđeno čime su nanesene sve unutrašnje povrede kod djevojčice.
Tuženu Republiku Srpsku niko nije pitao gdje su nakačili ono što su navodno utvrdili. Tužena je dakle prema zakonu bila dužna da odgovori na postavljena pitanja ili da dostavi dokumente, gdje se nalaze odgovori na ta pitanja a naravno u zabilješki koji pominju ne nalazi se ništa od toga što se vidi iz priloženog dokaza.
7) Tačka 7 tužbenog zahtjeva vezana je za krijumčarenje u Bobar grupi a što nema nikakve veze sa istragom o pogibiji Ivoni Bajo. Tužena Republika Srpska uopšte ni jednom riječju nije komentarisala nikako o tom postavljinom pitanju niti je sud utvđivao detalje o tome. Time je tužena RS, diskriminirala tužioca tako što mu je otela pravo garantovano zakonom o slobodi pristupa informacijama.
8) Umjesto da jasno i precizno odgovori na postavljeno pitanje, recimo vezano za privatnu imovinu kao što je torba, tužena Republika Srpska se ismijava nad prolivenom krvlju ubijenog djeteta i navodi neke činjenice na nekoj stranici na Internetu čime ponižava ne samo porodicu nego i to ubijeno dijete čije ubistvo prikriva.
9) Prema Ustavu Republike Srpske član 23, svaki građanin ima pravo da dobije podatke koje su državni organi prikupljali o njemu i to nema nikakve veze sa pravima iz Zakona o krivičnom postupku u slučajevima kada je neki građanin okrivljen za neko krivično djelo.
Ovdje sud brutalno gazi po Ustavu, ismijava se nad garantovanim građanskim pravima, manipulišući sa pravom iz Ustava i lažno to povezujući sa pravom iz ZOKP-u.

OBRAZLOŽENJE
Kao prilog ove žalbe dostavljam Zabilješku IT-3/10, koju je tužena RS "nakačila" na svoj sajt kako bi navodno informisala javnost. Iz njenog sadržaja se lako uočava monstruozni kriminal OT Bijeljina ali se prije svega vidi da među "činjenicama" koje su "utvrđene" ne postoji nijedna riječ o torbi, niti o tome kako su nastali tragovi krvi prije pada a niti o tome čime su nanesene sve unutrašnje povrede. Osnovni sud ne samo da se nije bavio time, postoje li ovi podaci uopšte nego se nije potrudio ni da utvrdi adresu web stranice na kojoj se navodno nalazi ili se nalazila pomenuta zabilješka. Osim toga ovde se radi o privatnoj imovini i tužena je dužna da odgovori vlasniku torbe na postavljeno pitanje u skladu sa ZOSPI-a a u istom nema ni pomena o "kačenju" informacija na internet, nego se predviđa neposredni uvid, kopiranje i slanje na kućnu adresu. Izmišljanje nepostojećih odredbi u zakonu je sraman čin s obzirom da se time štite kriminalci koji su uništili predmet vlasništvo Budimke Bollin Bajo koju zastupam.
Osnovni sud u Bijeljini može ovu presudu objaviti na internetu kako bi informisao javnost ali je dužan, što je i učinjeno istu da mi uruči u pismenom obliku te omogući pravo na žalbu garantovano zakonom. OT Bijeljina naprotiv nastupa kao banda drumskih razbojnika i izdaje usmenu fašističku naredbu kojom se diskriminišu svi srodnici ubijene djevojčice Ivone Bajo a svojim odlukama sudovi u Bijeljini, nezakonito retroaktivno pokušavaju da legalizuju taj fašizam i time nedvosmisleno sami definišu OT Bijeljina prije svega a time i RS kao mafijašku, fašističku zločinačku organizaciju i saučestvuju u uništavanju privatne imovine, ubistvu i prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice, prikrivanju krijumčarenja preko Bobar grupe a sada je definitivno jasno da su svi organi smješteni na adresi Vuka Karadžića broj 3 saučesnici u pljački preko 150 miliona KM kroz Bobar banku i pranju novca narko mafije jer su me dana 05.09.2012. spriječili da o tom kriminalu podnesem krivičnu prijavu i umjesto toga uhapsili sa optužbom da sam "povišenim tonom" rekao da su predsjednik, poslanik i glavni tužilac tužene RS kriminalci, što je moje prava garantovano članom 32 Ustava RS a sada je jasno i da je to istina...
Osnovni sud u Bijeljini licemjerno izražava "razumjevanje" prema meni a u stvarnosti razumjevanje pokazuje isključivo prema zločinačkoj organizaciji OT Bijeljina. Pri tome se tvrdi da sud ne može preinačavati odluke državnih organa ne navodeći na koju se odluku misli. Da li na onu fašističku o zabrani pristupa svim srodnicima ubijenog djeteta ili na odluku OT Doboj o nesprovođenju istrage protiv mene po lažnoj optužbi za "Ugrožavanje sigurnosti". Iako je dakle OT Doboj poslije 30 mjeseci detaljne istrage odustao od optužnice za bilo kakvo krivično djelo, Osnovni sud se usuđuje da mi spočitava prijetnje nasilnim ulaskom pozivajući se na zabilješku sudske policije, koja je bila dio dokaza u istražnim radnjama OT Doboj a čak i ta zabilješka se smišljeno lažno citira, jer se "zaboravlja" da je autoru tada to samo tako izgledalo. Time je i pominjanje pretpostavke nevinosti potpuno obesmišljeno jer iako je OT Doboj pismeno poslije istrage utvrdio da sam nevin, zločinačka organizacija OT Bijeljina i dalje prema meni primjenjuje fašističke metode a Osnovni sud ih opravdava i podržava.
O lažima glavnog okružnog tužioca i navodnim razgovorima sa drugim tužiocima, neću trošiti vrijeme (iako ovaj prvi kaže da nema više o čemu da raspravlja) a samo se pominje "razgovor" sa g. Gruhonjićem. To je kriminalac koji me ja lažno prijavio za ugrožavanje sigurnosti a onda došao u mom prisustvu da vrijeđa stručnost i znanje ovde postupajućeg sudije u parnici 80 0 P 034147 11 P, zahtijevajući da smjesta odbaci tužbu a on neće više dolaziti nego će koristiti druge metode i kako uopšte može biti moguć razgovor sa takvim bahatim i uobraženim zločincem koji čak i sudiju na ročištu vrijeđa i prijeti mu (pravosudnom mafijom iz UDT-a očito). Jasno je da su te metode uspjele jer je sud proglasio krivično djelo građana za službenu radnju iako je drugi tuženi g. Debeljević jasno priznao u odgovoru sudu da nikada nije postupao niti u jednom predmetu vezanom za mene i moje pravne interese.
Tu je dakle istinita izjava stranke tretirana od ovde postupajućeg sudije kao laž da bi ga oslobodio odgovornosti, dok naprotiv zabilješka sudske policije o "nasilnom" ulasku već utvrđano od OT Doboj da je netačna u ovoj parnici se proglašava kao istinita da bi se legalizovao fašizam OT Bijeljina.
Da je LAŽ, LAŽ i samo LAŽ jedini argumet OT Bijeljina dokaz je i "Zabilješka 1419/10" u kojoj stoji na drugoj strani uokvireno pravougaonikom da sam više puta tražio razgovor sa glavnim tužiocem a da su oni cijelo vrijeme LAGALI sa nisu nadležni. Na znanje svima, tužiocima sudskoj policiji, sudijama i građanima... moje je pravo da prijavim krivično djelo u najbližem tužilaštvu bez obzira čija je nadležnost, pa makar prijavio otmicu izvršenu u Doboju tužiocu u Trebinju a ne zaboravimo da cijelo to vrijeme zločinačka organizacija drži u svom posjedu nezakonito predmete vlasništvo Budimke Bollin i ne odgovara na zahtijeve iz februara 2010-te.
PA SAD KO GOD ŽELI DA BUDE SAUČESNIK TE MAFIJAŠKE ORGANIZACIJE NEKA IZVOLI A JA ĆU IMENA SVIH OBJAVITI NA INTERNETU KAO SAUČESNIKA U PRIKRIVANJU UBISTVA DJEVOJČICE IVONE BAJO A OVDE POSTUPAJUĆI SUDIJA MIĆIĆ LJUBIŠA IMA ČAST DA BUDE PRVI IMENOVAN.
Osim toga, sve sudije koje su postupale u bilo kom predmetu u kome sam priložio dokaze ubistva smatram saučesnicima, kao i Osnovni i Okružni sud u cjelini. No neka niko ne brine jer ga štiti pretpostavka nevinosti, kao što je štitila i Milana Vukelića, Nedeljka Radmana, Dijanu Milić i mnoge druge.
JA SAM USPIO DA PREŽIVIM NAPADE MAFIJE ALI ONI NISU... A SUD MI USKRAĆUJE PODATKE O NADZORU KOJI JE VRŠEN NADA MNOM...
U zapisniku Prekršajnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 004323 11 Pr stoji da je svjedok sudski policajac MIĆIĆ Zoran izjavio kako je zabranjen pristup svim srodnicima Ivone Bajo.
Ovde je postupajući sudija MIĆIĆ Ljubiša, asistent je bila MIĆIĆ Nada, a živimo u gradu gdje je gradonačelnik MIĆIĆ Mićo i naravno gdje je zabranjen ulaz svakom ko se preziva Bajo. Samo ovo bi bilo dovoljno za osnov sumnje o diskriminaciji i samo možemo zamisliti šta bi se desilo da neki Bajo konkuriše za prijem u radni odnos u OT Bijeljina.
Ovo je samo mali dio kriminalnih radnji suda izvršenih sa ciljem da se zaštiti tajkunsko politička mafija kojoj je na čelu tiranin i diktator, samozvani "glavni baja" mješavina Kaponea i Hitlera i to više Ala nego Adolfa. Upozoravam sud i sve sudije ponaosob da je na vlasti najobičnija razbojnička banda koja Skupštinu i Vladu formira kupujući poslanike koje naziva "papcima", narod tretira kao stoku, primjenjujući fašističke metode. Dužnost suda je da zaštiti Ustav i garantovana prava inače je saučesnik u tome a kada građani zbace tirane sa vlasti svako će pred narodnim sudom odgovarati za svoje postupke...

PRILOZI

Zabilješka IT-3/10
Zabilješka 1419/10

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Mart, 2015 | read_nums (28)
Iako je sud odbio da zaštiti prava garantovana Ustavom RS, što mu je dužnost prema članu 5 ZOS-a, to rješenje je postalo pravosnažno tek početkom 2012-te, što znači da je za terorističko postupanje prema meni i mojoj porodici tokom dvije godine 2010. i 2011. služila LAŽNA OPTUŽBA za "ugrožavanje sigurnosti" i LAŽNI DOKUMENT 80 1 Pr 000670 10 Pr, sa ovjerenim neistinitim sadržajem. SVE IZVRŠENO SA CILJEM DA SE PRIKRIJE UBISTVO DJETETA IZVRŠENO PRILIKOM KRIJUMČARENJA DANA 23.07.2009.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:80 0 P 057426 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

400 (četiri stotine) KM


DOPUNA TUŽBE 80 0 P 057426 14 P

Uz ranije predat tužbeni zahtijev sa 3 tačke dodajem i jednu novu te uređen i potpun tužbeni zahtjev slijedi:
I) 1) Tužena RS je putem svog organa OT Bijeljina izdala neustavnu i nezakonitu USMENU naredbu, koju je sprovodila putem Sudske policije "da se tužiocu zabrani pristup u OT Bijeljina" čime je nezakonito oduzela prava tužitelja, garantovana članovima 16 i 48 Ustava RS te se obavezuje da isplati tužiocu Zdenku Baji, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100 (sto) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti, slobode i prava ličnosti.
2) Tužena RS je dana 05.09.2012. putem svojih organa OT Bijeljina, Sudske policije i MUP-a spriječila tužitelja Zdenka Baju da na zakonom propisan način podnese krivičnu prijavu u OT Bijeljina, lišila ga slobode i nezakonito zadržala u pritvoru od 14:10 do 01:30, 06.09.2012 ne izvevši ga pred Sud u roku od najkasnije 12 sati, čime je prekršila pravo ličnosti, (član 7 ZOP-a, stav 2) te se obavezuje da isplati tužiocu Zdenku Baji, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100 (sto) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove.
3) Tužena RS je dana 23.06.2011. putem svojih organa OT Bijeljina, Sudske policije i MUP-a spriječila tužitelja Zdenka Baju da na zakonom propisan način podnese krivičnu prijavu u OT Bijeljina, lišila ga slobode i nezakonito zadržala u pritvoru od 14:30 do 19:00, ne izvevši ga pred Sud u roku od najkasnije 12 sati, čime je prekršila pravo ličnosti, (član 7 ZOP-a, stav 2) te se obavezuje da isplati tužiocu Zdenku Baji, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100 (sto) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove.
4) Tužena RS je kreirala i pustila u promet dokument, presudu Prekršajnog suda 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010 sa lažno ovjerenim sadržajem. odnosno lažnim pečatom pravosnažnosti, te se obavezuje da isplati tužiocu Zdenku Baji, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 100 (sto) KM, odštete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i prava ličnosti.
II) Tuženoj RS se naređuje da na ime sporednih potraživanja prekine sa radnjama koje povređuju pravo ličnosti tužioca Zdenka Baje, odnosno sa primjenom neustavne i nezakonite naredbe o zabrani pristupa u OT Bijeljina u skladu sa članom "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" ZOO, pod prijetnjom plaćanja novčanog iznosa od 100 KM po svakom danu nepoštovanja ove naredbe.
Na osnovu člana 54 ZOPP-u: (1) Tužilac može u tužbi tražiti da sud samo utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa, ili istinitost, odnosno neistinitost neke isprave. (2) Takva se tužba može podići kad je to posebnim propisima predviđeno ili, kad tužilac ima pravni interes da sud utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa ili istinitost, odnosno neistinitost neke isprave prije dospjelosti zahtjeva za činidbu iz istog odnosa. (3) Ako odluka o sporu zavisi o tome postoji li ili ne postoji neki pravni odnos koji je tokom parnice postao sporan, tužilac može pored postojeceg zahtjeva istaknuti i tužbeni zahtjev da sud utvrdi da takav odnos postoji, odnosno da ne postoji, ako je sud pred kojim parnica teče nadležan za takav zahtjev. (4) Isticanje zahtjeva prema odredbi stava 3. ovog člana neće se smatrati preinakom tužbe. ističem dodatni:
TUŽBENI ZAHTIJEV ZA UTVRĐENJE
I predlažem da sud donese slijedeće: RJEŠENJE
1) Osnovni sud u Bijeljini je utvrdio da tužena RS nikada nije uručila tužitelju Zdenku Baji pismeno riješenje u zabrani pristupa u OT Bijeljina, niti je omogućila pravo žalbe na takvu odluku.
2) Osnovni sud u Bijeljini je utvrdio da Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010 nikada nije postalo pravosnažno, s obzirom da je dana 22.12.2010. odlukom Okružnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 000670 10 Pžp postupak obustavljen.

DODATNE ČINJENICE I DOKAZI
Početkom 2010-te sam otkrio više dokaza o teškim krivičnim djelima prije svega pripadnika OT Bijeljina od kojih je jedan od ključnih materijalni dokaz sa mjesta ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koji je uklonjen i opran benzinom. To je izazvalo reakcije u vidu osvete direktnih krivaca koji su me prvo sprečavali u pristupu informacijama a onda lažno prijavili za ugrožavanje sigurnosti kako bi me eliminisali kao opasnost po svoje kriminalne poslove. S obzirom da sam podneo više krivičnih prijava i pritužbi, kao protivteža njima služile su te lažne optužbe i opisivanja kao ludaka i psihopate pod istragom a takođe je na rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010 uprkos tome što je odlukom Okružnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 000670 10 Pžp postupak obustavljen, udaren pečat pravosnažnosti, te je takav falsifikovani dokument pušten u promet i njime opravdavan diskriminatorski tretman koji se sprovodio nad cijelom porodicom Bajo 2010-te i kasnije.
Po usmenim informacijama još uvijek neprovjerenim, što za ovu parnicu nije ni bitno, nalog za taj kriminal došao je iz Ureda glavnog tužioca OT Bijeljina. Isti organ je sačinio odgovor tužene RS, odnosno asistirao Pravobranilaštvu RS u parnici 80 0 P 043325 13 P 2, gdje je takođe pokušano korištenje falsifikata, (dokaz je pomenuti spis). U tom odgovoru tvrdi se da je naredba o zabrani pristupa izdata zbog navodnog remećenja reda i mira 08.07.2010. što je naravno laž. Dokaz za to je kompletan spis 80 1 Pr 000670 10 Pr vezan za dan 10.08.2010.. Iako je u pitanju događaj od cijelih mjesec dana kasnije, u opisu i zabilješkama se ne pominje nikakva zabrana (jer se tada tajno sprovodila) nego se navodi da mene i sestru niko "nije mogao" da primi, te laž koja je više puta ponavljana "da OT Bijeljina nije nadležno" za slučaj Ivone Bajo, odnosno nove dokaze koje smo sestra i ja donosili kako o ubistvu tako i o krijumčarenju.
Dakle iz svega se dokazuje da je naredba o zabrani pristupa bila smišljeno donesena usmeno da bi bila tajna, odnosno da ne bi postojali dokazi za takvo bezakonje. Tek dana 23.06.2011. odbijanjem da postupim po nezakonitoj naredbi sve dok ne dobijem pismeno riješenje, uspio sam da isprovociram događaje poslije kojih sam došao do dokaza da ta naredba postoji i to na prekršajnom sudu 19.08.2011.
Iako je sud odbio da zaštiti prava garantovana Ustavom RS, što mu je dužnost prema članu 5 ZOS-a, to rješenje je postalo pravosnažno tek početkom 2012-te, što znači da je za terorističko postupanje prema meni i mojoj porodici tokom dvije godine 2010. i 2011. služila LAŽNA OPTUŽBA za "ugrožavanje sigurnosti" i LAŽNI DOKUMENT 80 1 Pr 000670 10 Pr, sa ovjerenim neistinitim sadržajem.
SVE IZVRŠENO SA CILJEM DA SE PRIKRIJE UBISTVO DJETETA IZVRŠENO PRILIKOM KRIJUMČARENJA DANA 23.07.2009.
Osim dokaza u prilogu predlažem da sud izvrši uvid u naprijed navedene spise 80 1 Pr 000670 10 Pr i 80 0 P 043325 13 P 2.


PRILOZI


80 1 Pr 000670 10 Pr
80 1 Pr 000670 10 Pžp

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 10 Mart, 2015 | read_nums (31)
Tužilja poziva Osnovni sud da izvrši uvid u spis i provjeri da li postoji pomenuti prijedlog ili je zagubljen, kao što su bili "zagubljeni" materijalni dokazi ubistva Ivone Bajo, ćerke tužilje Bolin, kako su bili zagubljeni vozači i kamion koji su švercovali robu u firmu poslanika tužene RS, zagubljeni milioni kokainske mafije, koje je RS prala preko Bobar banke.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 13 P 2

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5300000 (pet miliona i tri stotine hiljada) KM


OBAVJEST PO TAKSI

Obavještavam Osnovni sud u Bijeljini da je odmah uz tužbu, dostavljen i prijedlog za oslobađanje od plaćanja takse shodno ZOST-a.
Za svo ovo vrijeme od preko dvije godine nije poslata nijedna obavijest od strane suda u smislu da se prijedlog ne prihvata, da nije dozvoljen niti nešto slično, odnosno Osnovni sud nije doneo nikakvo rješenje po tom prijedlogu.
Dakle trenutno stanje je sledeće:
Osnovni sud uopšte nije odlučivao o prijedlogu, niti je doneseno rješenje a poslat je poziv za plaćanje takse.
Kako se "smatra da je pogrešno tumačenje propisa, moguće u redovnom postupanju organa vlasti prilikom obavljanja službenih dužnosti" kao i nenamjerno previđanje dijela materijala u spisu od oko 200 strana, tužilja poziva Osnovni sud da izvrši uvid u spis i provjeri da li postoji pomenuti prijedlog ili je zagubljen, kao što su bili "zagubljeni" materijalni dokazi ubistva Ivone Bajo, ćerke tužilje Bolin, kako su bili zagubljeni vozači i kamion koji su švercovali robu u firmu poslanika tužene RS, zagubljeni milioni kokainske mafije, koje je RS prala preko Bobar banke.
Zagubljen je i Ustav RS, ljudska prava, članovi iz ZOPP-u, ZOKP-u, brojne krivične prijave i dokazi o kriminalu OT Bijeljina, koje je glavni krivac za prikrivanje ubistva.
Tako da je sasvim prirodno da je zagubljen i prijedlog za oslobađanje od plaćanja takse...

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) KIRCHENFELD 65
8052 ZURICH
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 5 Mart, 2015 | read_nums (41)
Kako je tužilja Bollin predlagala tuženoj RS još 2011-te da iskoristi dokaze o krivičnim djelima i pokrene istražne radnje u kom slučaju tužba ne bi bila ni podnesena, ovom prilikom se ističe da tužilja neće odustati od svojih prava i razotkrivanja istine, čak i da joj bude isplaćena kompletna tražena odšteta.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 13 P2

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5300000 (pet miliona i tri stotine hiljada) KM


ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 043324 13 P2

PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Predlažem da drugostepeni sud shodno članu 225, stav 5 preinači prvostepenu presudu i usvoji postavljeni tužbeni zahtijev, za šta ću argumente iznijeti u nastavku ili alternativno s obzirom da je prvostepeni sud propustio utvrditi bitne činjenice da se prema stavu 3 istog člana predmet uputi prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Kako je tužilja Bollin predlagala tuženoj RS još 2011-te da iskoristi dokaze o krivičnim djelima i pokrene istražne radnje u kom slučaju tužba ne bi bila ni podnesena, ovom prilikom se ističe da tužilja neće odustati od svojih prava i razotkrivanja istine, čak i da joj bude isplaćena kompletna tražena odšteta. S druge strane otvorena je i dalje mogućnost dogovora ali naravno ne pod istim uslovima. Ukoliko i drugostepeni sud ignoriše sve predate dokaze i povrede odredaba parničnog postupka te potvrdi presudu, tužilja će dalju pravnu borbu nastavite odmah pred sudom u Strazburu, za šta je s obzirom na naredbu kojom se diskriminiše cijela njena porodica, već imala uslove...

Osnovni sud u Bijeljini je prekršio više članova iz ZOPP-u, počev od člana 99, te 7, 101, 102, 103, 123, 128, vezano za prava stranaka koja je sud oduzeo a dužan ih je štititi članom 10, odnosno spriječiti zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku. Naime u zapisniku sa glavne rasprave održane 24.09.2014. stoji "Nakon toga punomoćnik tužiteljice izjavi: da želi predati u spis u dva primjerka u pisanoj formi svoje mišljenje o sadržini vrijednosti predloženih dokaza u ovom sporu („glavna rasprava"), pa se u spis prilažu dva primjerka, za sud i suprotnu stranu."
Ovde se u stvari ne radi ni o kakvom mišljenju, (jer i ne nosi takav naslov) nego o radnom tekstu za izvođenje dokaza, koji je sačinjen još prije pripremnog ročišta za slučaj da punomoćnik tužilje ne dočeka živ glavnu raspravu. Sud dakle nije dozvolio tužilji da izvodi dokaze, (što je očekivano i predviđeno) pa je s obzirom da tokom postupka upravlja sud a ne stranke, prihvaćena opcija da se tekst koji je trebao biti pročitan u zapisnik, preda u pisanom obliku, pri čemu je preimenovan u "mišljenje". Ovime se pokazuje da ne može postojati nikakva regularnost sudskog postupka bez tonskog snimanja rasprava a što tužena RS smišljeno izbjegava da obezbijedi.
Iz donesene presude se vidi da taj tekst na 14 gusto kucanih strana nije ni pročitan od strane suda, s obzirom da se ne osporava nijedan od navedenih argumenata a obrađeni su svi predati dokazi te se od drugostepenog suda očekuje da detaljno analizira sadržaj i uvjeri se u snagu dokaznog materijala, kako o kršenju prava tužilje tako i o teškim krivičnim djelima.
Osnovni sud u Bijeljini nije prihvatio digitalne dokaze priložene na disku, (fotografije, audio snimke razgovora sa nadležnim tužiocem koja ne želi da prihvati dokaze i uzme izjavu, te vještaka koji ne zna ništa ni o presječenom kaišu torbe, ni o kvaru na kamionu a čak nema pojma ni o unutrašnjim povredama, nego samo o površinskoj. Ni drugi predloženi dokazi osim štampanih, (predmeti, svjedoci) što je pismeno zatraženo od suda nisu prihvaćeni, te je dokazni postupak potpuno obesmišljen i spriječen od strane suda.
Osnovni sud u Bijeljini na strani 4 presude navodi "Prije svega, sud u pamičnom postupku nije ovlašten da ispituje zakonitosti odluka krivičnog suda, odnosno akata i odluka tužilaštva, kao i dr. organa vlasti, nego se, u konkretnom slučaju, uzima u obzir da li su organi vlasti tužene postupali u okviru zakonskih ovlaštenja, odnosno da li postoji odgovornost označene tužene ako je šteta nastala kao posljedica takvog rada njenih organa vlasti koji se mogu smatrati prekoračenjem, zloupotrebom ili pogrešnom primjenom datih ovlaštenja.."
Tužilja Bollin uopšte nije tražila preispitivanje bilo kakve odluke a jedina koja postoji u pismenom obliku je odluka o nesprovođenju istrage od 04.01.2010. Od suda se tražilo sa utvrdi da li su kršena prava tužilje za vrijeme i poslije okončanja istražnih radnji vezano za pogibiju njene kćerke i to sprečavanje dostave dokaza i podnošenje prijave za vrijeme te po okončanju istrage, propuštanje da ustanovi kako je materijalni dokaz torba, uklonjena sa lica mjesta, čime je presječena, zašto je opran kaiš i ko je to učinio. Tužena RS takođe smišljeno nije utvrdila čime su nanesene sve unutrašnje povrede, jer vještak koji je angažovan o njima NEMA POJMA...."
Osnovni sud u Bijeljini na strani 4 presude navodi "Naime, organ koji postupa u okviru zakonskih ovlaštenja nije odgovoran za pogrešno tumačenje zakonske norme. Primjena neodgovarajuće zakonske norme, sama po sebi nije povreda dužnosti u vršenju funkcije organa vlasti tužene. Ovde se postavlja pitanje odakle sudu ovakav stav, kada se tužena nije na njega pozivala u svom odgovoru niti je izvodila bilo kakve dokaze ??? Dakle tužena RS uopštre nije tvrdila da je postupala u skladu sa zakonom, niti je dostavila bilo kakav dokaz da su argumenti tužilje Bollin netačni, odnosno da je postupala u okviru zakonskih ovlaštenja. Stav tužene je bio da tužbeni zahtjev nije utemeljen na činjenicama i dokazima a ne da je postupala u skladu sa zakonom. Osnovni sud u Bijeljini je uprkos tome izneo navedeni stav ne utvrdivši da li je bili prekoračenja zakona ili ne i ne osporfivši nijedan argument tužilje Bollin iznesen u tužbenom zahtjevu, potkrepljen dokazima i objašnjen u tekstu "glavna rasprava".
Istina je da organ koji postupa u okviru zakonskih ovlašćenja, nije odgovoran za pogrešno tumačenje zakonske norme ali ovde ne samo da nema nikakvog postupanja u okvirima zakona, nego se radi o smišljanom organizovanom kriminalu a zakon kaže da:
Pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija (član 172. stav 1. ZOO). Za primenu ove odredbe potrebno je da je šteta prouzrokovana građanima i pravnim licima, da je prouzrokovana od strane državnog organa ili organizacija koja vrše javna ovlašćenja, da postoji uzročna veza između vršenja dužnosti službenog lica i prouzrokovane štete i da je šteta nastupila zbog nezakonitog ili nepravilnog rada državnog organa.
Nezakonit rad se manifestuje kao postupanje protivno zakonu, drugom propisu ili opštem aktu, ili pak propuštanjem da se zakon, drugi propisi ili opšti akt primeni. Predmet tužbenog zahteva je naknada štete prouzrokovane nepravilnim radom tužene RS tj. njenih organa i posledica je takvog rada koji se ogleda u prekoračenju i pogrešnoj primeni datih ovlašćenja, odnosno smišljenom kršenju prava tužilje i propuštanju da se postupi u skladu sa zakonom na načine opisane u tužbenom zahtijevu.
Nastala šteta na strani tužilje je posledica rada tužene RS koja je nezakonitim postupanjem, (a u najvećem broju slučajeva kriminalnim) kršila načelo da je svako dužan da se uzdrži od postupka (koji se mogu ogledati u činjenju ili nečinjenju) kojim se može drugom prouzrokovati šteta.
Uzrok nastale štete je nepoštovanje Prava garantovanim Ustavom RS, član 15, stav "Licu koje je pritvoreno mora se uručiti pismeno obrazloženo rješenje u času pritvaranja. Protiv ovog rješenja pritvoreno lica ima pravo žalbe" vezano za lišavanje slobode bez ikakve potvrde dana 10.08.2010. Radi se dakle o povredi tog prava i povredi ugleda i časti koje su iz toga proizašle, jer je tužilja morala nedolazak na posao "pravdati" Presudom tužene RS za taj dan. Materijalna šteta uzrokovana propadanjem rezervisane karte je sitnica u odnosu na to da je tužilja, (pošto je etiketirana kao "sklona" prekršajima i krivac za štetu poslodavca zbog nedolaska) dobila rješenje o otkazu. Naknadna obustava postupka nije i ne može otkloniti štetu a posebno ne onu uzrokovanu kršenjem prava iz Ustava.
Osim toga izraz "organ koji postupa u okviru zakonskih ovlaštenja nije odgovoran za pogrešno tumačenje zakonske norme" predstavlja pravu sliku stvarnosti koja se dešava u zemlji a ogleda se u razbojništvu državnih organa nad narodom. Sličan primjer je građanin Milan Vukelić, koji je poslije ukazivanja na kriminal tužene RS, prvo lažno optužen za "Ugrožavanje sigurnosti" privođen pa mu je prijećeno u MUP-u, (postoje video snimci njegove izjave o tome). Da li je ovde neko "pogrešno tumačio zakonske norme" znajući da neće biti odgovoran ?
I je li to što je raznesen eksplozivom ispred zgrade MUP-a u Banjaluci isti primjer "POGREŠNOG TUMAČENJA ZAKONSKE NORME" za šta niko nije odgovoran a ovde tužena RS sve do danas prikriva ubice i nalogodavce ovog monstruoznog zločina, kao što prikriva ubistvo Ivone Bajo. No ako za prvi zločin porodica nije otkrila dokaze u ovom slučaju postoji obilje dokaznog materijala, predatih i o ovoj tužbi. Ni tužena RS ni Osnovni sud nisu dali nikakav odgovor na sva postavljena pitanja, vezano za mrlje krvi, presjecanje kaiša, prikrivanje unutrašnjih povreda, krijumčarenja ITD. Sve ovo je ostalo tajna za sud a OT Bijeljina i dalje prikriva ovaj i mnoge druge zločine...
Nadalje stav Osnovnog suda "Smatra se da je pogrešno tumačenje propisa moguće u redovnom toku stvari u postupanju organa vlasti pri vršenju svoje dužnosti i da stoga ne postoji osnov za odgovomost kada je u pitanju obična nepažnja, u smislu čl. 172. ZOO-a." bi bio adekvatan da je tužilja uhapšena greškom u nekoj raciji, lišena slobode te pretresana i pregledana na ponižavajući način. Ovde se radi o višegodišnjem teroru, planskom i konstantnom kršenju ljudskih prava uz brojna pismena obraćanja i ukazivanja na to i krivična djela. Čak je više puta pismeno navođeno da su krivične prijave iz 2010-te namjerno sakrivene, što se i dokazalo a govoriti o nekoj "OBIČNOJ NEPAŽNJI" poslije 5 godina, preko 200 dolazaka, nekoliko stotina podnesaka, obavještavanja, krivičnih prijava i slično je krajnje neumjesno. Više priloženih dokaza ukazuje da je štetu tužilji načinilo i konstantno čini OT Bijeljina uz asistenciju sudske policije kao organa koji izvršava nezakonite naredbe i sprečava tužilju u ostvarenju Ustavom i zakonima garantovanih prava. Dokazi o tome su predati ali Osnovni sud očito ne želi da ih vidi...
Ništa od tema iz tužbe i dokaznog materijala koje ukazuju na nezakonito i kriminalno postupanje nije bilo predmet zanimanja suda niti je na bilo koji način osporeno ali se zato sud bavio "saslušanjima svjedoka". Saslušanjima do kojih je došlo pošto je neposredno po tragediji tužena RS omogućila nesmetano bjegstvo kamionu, koji je dovezao švercovanu robu, (dokaz izjave vozača Kešmera i Moce o 4 paketa i direktora koji je zatekao samo PAKET) te je prikrivan preko 7 dana, a tek pošto je tužilja lično otkrila tu informaciju, OT Bijeljina je skoro 20 dana poslije nesreće saslušavalo vozače i "pregledalo" kamion. Krijumčarenje "nije primjećeno" prilikom analize izjava, što se može podvesti pod nepažnju ili pogrešno tumačenje pravne norme ali da li je to i višegodišnje sprečavanje tužilje da ukaže na kriminal ?
Osnovni sud u Bijeljini, tek onako bez ijednog dokaza da se radi o nanamjernim greškama, da su prava tužilja Bollin kršena "običnom nepažnjom" i bez iznesenog stava tužene RS o tome, iznosi mišljene da nema odgovornosti državnog organa a o usmenoj naredbi koja se primjenjuje na sve srodnike ubijene djevojčice Ivone Bajo, nema komentara.
AKO JEDNA OSOBA IZJAVI ILI NAPIŠE DA SVI ONI KOJI SU PRIKRIVALI ZLOČINE TREBA DA ZAVRŠE U ZATVORU, ONDA DRŽAVA PRIMJENJUJE SANKCIJU NE SAMO PREMA TOJ OSOBI NEGO PREMA SVIM SRODNICIMA. DA LI JE U OVOM SLUČAJU POSTUPAK TUŽENE RS ZASNOVAN NA ZAKONU ODNOSNO DA LI SU SVI ŽIVI SRODNICI ODGOVORNI AKO UOPŠTE POSTOJI ODGOVORNOST ???
Osnovni sud u Bijeljini čini sve da na ovaj način oslobodi tuženu RS od odgovornosti za neviđeni kriminal, bahatost i bezobrazluk koji pokazuje prema ubijenom djetetu iznoseći stav da "Smatra se da je pogrešno tumačenje propisa moguće u redovnom toku stvari u postupanju organa vlasti pri vršenju svoje dužnosti i da stoga ne postoji osnov za odgovomost kadaje u pitanju obična nepažnja, u smislu čl. 172. ZOO-a." ali da vidimo šta o svemu kaže Ustav RS član 17:
"Svako ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanose službeno lice ili državni organ, odnosno organizacija koja vrši javna ovlašćenja. Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode, ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrđena prava." i ZOO-a član Šteta (ZOO 155) "Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta); 206 Postojanje krivice (ZOO 158) Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom; 219 Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ (ZOO 172) (1) Pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ uzrokuje trećem licu u obavljanju ili u vezi s obavljanjem svojih funkcija; 202 Osnovi odgovornosti (ZOO 154) (1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice."
Ovde se dakle radi o višegodišnjim pokušajima da se ostvare prava tužilje koja se krše u raznim oblicima iako se konstantno ukazivalo usmeno i pismeno državnim organima na "pogrešno tumačenje zakonskih normi" i sad bez ijednog priloženog dokaza od strane tužene RS, Osnovni sud legalizuje to bezakonje i karakteriše ga kao možda samo mala nepažnja ???
TUŽENA RS JE "NEPAŽNJOM" OPRALA DOKAZ SA MJESTA ZLOČINA BENZINOM I "NEPAŽNJOM" ODBIJA TUŽILJI DATI OBJAŠNJENJE I VRATITI NJENO VLASNIŠTVO.
A to je samo mali dio terora koji se primjenjivao i dalje postoji prema tužilji. Samo postojanje naredbe koja se odnosi na sve srodnike je dostojno ideologa trećeg rajha i da u ovoj zemlji postoji pravna država, kao što ne postoji svi odgovorni za to i krivična djela koja su u pozadini svega bi odavno bili iza rešetaka.
Na petoj strani presude Osnovni sud konstatuje, (samo dio) od brojnih obraćanja prema OT Bijeljina na koje nikada nije bilo reakcije, te dodaje odgovore Osnovnog suda, navodeći da to nije relevantno. Malo je najasno da li se misli na odgovore suda ili na sve, te treba pojasniti da se dokumentima Osnovnog suda ne dokazuje kršenje prava tužene RS, nego se njima razotkrivaju laži OT Bijeljina. To što tužena ima jednog časnog predsjednika osnovnog suda ne amnestira je od odgovornosti za radnje kriminalnog i korumpiranog OT Bijeljina.
Osnovni sud na dnu pete strane presude navodi "Naime, tužena, tačnije njeni organi vlasti nisu odgovorni za smrt mldb. Ivone Bajo, iz Bijeljine, pa tako tužena ne može odgovarati za smrt iste, jer nije prouzročila njenu smrt, tj. nema nikakve uzročno posljedične veze između kritičnog događaja i djelovanja nekog od službenih lica zaposlenih u organima vlasti tužene, u smislu čl. 201. stav 1. ZOO-a, a u vezi sa čl. 172. istog Zakona.".
I ovaj segment je objašnjen u tužbi, odnosno tekstu "Glavna rasprava". AD Univerzal je dio Bobar grupe, čiji je vlasnik bio nedavno preminuli poslanik Republičke Skupštine tužene RS a ranije gradske u Bijeljini. Radi se o poslovnom partneru tužene sa kojim su se sklapali različiti poslovi, od nabavke automobila upravo preko AD Univerzal, iznajmljivanja prostora do suvlasničkog odnosa u Bobar banci. Najkasnije od 2008-e a vjerovatno i ranije, pa da 25.02.2012. poslovni partneri tužena RS i njen poslanik su prali novac narko mafije te je navedenog datume poslije dojave Interpola evidentirano preko 4 miliona maraka transakcija Darka Šarića.
U sličnim slučajevima kada su službenici tužene RS (Gruhonjić, Debeljavić, Kovačević i Stjepanović) napravili privatno zločinački plan i u svojstvu građana prijavili lažno punomoćnika tužilje Bollin za "ugrožavanje sigurnosti, sud je krivce oslobodio odgovornosti u predmetima 80 0 P 034147 11 P i 80 0 P 048630 13 P iako je recimo g. Debeljević u odgovoru na tužbu (priloženo kao dokaz u ovoj parnici) jasno naveo da nikada nije postupao službeno, vezano za pravne interese punomoćnika i njega lično. Dakle, poslanik tužene RS "nije lično krijumčario NEKU ROBU, niti je prao novac narko mafije za svoje interese negu je to činio u ime RS"...
Dakle tužena RS je na dan ubistva Ivone Bajo, krijumčarila jednu od mnogobrojnih pošiljki kokaina a da su u pitanju i čačkalice to da citiram Osnovni sud u Bijeljini, nije relevantno za ovu parnicu. Poenta je u tome da je tužena RS klasična zločinačka organizacija ogrezla u kriminalu i prikrivanjima zločina putem svojih takozvanih organa i naravno neće da pokrene istragu niti da dozvoli podnošenje prijava na tu temu što je sve vidljivo iz dokaza. Činjenica da je vlasnik AD Univerzal u međuvremenu preminuo, može biti od presudnog značaja, jer predmeti o švrecu su u obradi u KT Sarajevo i Tužilaštvu BIH, te nije isključeno da se istina o svemu objavi prije odluke drugostepenog suda, a možda i kasnije. Stoga bi Okružni sud imao obavezu da navedenim tužilaštvima po službenoj dužnosti dostavi dokaze iz ovog predmeta s obzirom da ih je mnogo više od onoga što je tužilja putem ponomoćnika dostavila poštom...
Osnovni sud u Bijeljini na kraju pete i početku šeste strane navodi više osnova zbog kojih tužilja potražuje štetu među kojima je i jedan netačan. Naime u prvom redu šeste strane stoji "zbog "prekida" istražnih radnji od 01.02.2010." što je pogrešno jer se u tužbenom zahtijevu III (1) navodi sledeće: "Tužena RS od prekida istražnih radnji 01.02.2010. odbija da tužilji Budimki Bollin Bajo obrazloži usmeno ili pismeno, zašto ne postoje mišljanja vještaka o nastanku unutrašnjih povreda, zašto vještak trasolog o njima ne zna ništa, zašto je torba Ivone Bajo u takvom stanju...
Dakle cijela jedna tačka tužbenog zahtijeva i to izuzetno bitna uopšte nije ispravno shvaćena od strane Osnovnog suda u Bijeljini, jer se povreda prava i nanesena nematerijalna šteta na zasniva na prekidu istrage nego na odbijanju da se daju objašnjenja za postavljena pitanja a koja ukazuju da je kompletna istraga smišljeno sabotirana od strane OT Bijeljina.
O stavu Osnovnog suda u Bijeljini "Tokom ovog postupka, tužiteljica nije dovela u uzročno-posljedičnu vezu postupanje van zakonskih ovlaštenja organa vlasti tužene i navodno izazvane duševne bolove i patnje usljed povrede ugleda, časti, prava ličnosti i slobode kod tužiteljice, pa tako ne dokazavši ni odgovomost tužene za nastanak duševnih patnji kod tužiteljice. poslije svega već navedenog izlišan je svaki komentar. U nastavku se međutim aludira na nedostatak "onih dokaza pomoću kojih bi uvjerila ovaj sud o nastanku, uzroku, mehanizmu, trajanju i jačini duševnih bolova, jer sud ne raspolaže određenim stručnim znanjima i vještinama iz određenih oblasti i polja medicine".
Očito se misli na psihijatrijska vještačenja kaja nisu obavezna o čemu će još biti riječi. Tužilja nije predsjednik tužene RS, koji tuži građane zbog klevete prilažući pritom nalaze o psihičkim poremećajima zbog duševnih bolova a potom kad se kandiduje za predsjednika ponovo, saopšte mu da takav nalaz ne bi bio prikladan u predizbornoj kampanji pa se ročište odgodi za 14.10.2014. odmah poslije izbora. Tužilja dakle nama namjeru glumiti ludilo niti lažirati vještačenja kako to čine pojedinci i sama tužena RS, nego sve zasniva na čvrstim dokazima. Dovoljno je što sudska policija opisuje tužilju i njenu porodicu kao ludake, (priložene zabilješke u spisu 73-11 od 24.01.2011. gdje se opisuje cijela porodica kao grupa ludaka a sam punomoćnik u više njih, sredstvima informisanja, dopisima OT Bijeljina, pa je čak i Pravobranilaštvo RS u odgovoru na tužbu 80 0 P 043325 13 P 2 potenciralo "drsko i neobično ponašanje".
Osnovni sud u Bijeljini nema stručna znamja ali ih očito imaju sudska policija, glavni tužilac, njegovi zamjenici i ostali neuropsihijatri u organima tužene RS. Takođe je bitno istaći da iako nema navedena stručna znanja po sopstvenom priznanju vezano za oblast medicine, Osnovni sud je na neki način imao saznanja da je sve u radu državnih organa bilo "okviru zakonskih ovlaštenja te nisu odgovorni za pogrešno tumačenje zakonske norme" s obzirom da ako je i bilo nekih nepravilnosti onda je "u pitanju obična nepažnja". Tužilja nije ni očekivala da pošto je tužena RS pokušala prikriti ubistvo njene ćerke, te je godinama diskriminisala, sada dobije korektno i pravično suđenje ali da umjesto pravnog zastupnika tužene RS, tu ulogu preuzme sud, bez ijednog iznesenog protivargumenta Pravobranilaštva RS je previše očigledna pristrasnost.
Ponovljena teza suda na kraju šeste strane "u slučaju povrede ugleda i časti, prava ličnosti i dr. novčana naknada neimovinske štete pripada samo onda kada je povreda izuzetno teška, tako da je kod povrijeđenog, odnosno oštečenog izazvala naročito jaku duševnu bol. Međutim, u prvostepenom postupku, tužiteljica nije dokazala postojanje naročito jakog stepena duševne boli i straha budući da uopšte nije predlagala i provodila dokaze na okolnosti dužine trajanja i inteziteta trpljenja istih, niti je dokazivala u čemu se sastoji povreda ugleda i časti, te prava ličnosti i na koji način su se te povrede ugleda i časti, kao i povrede prava ličnosti reflektovale na ličnost tužiteljice." je opet neprimjerena pošto je uzrok svemu pogibija jedinog djeteta, te dakle sud "ne razumije" bol majke, koja mjesecima i godinama pokušava dobiti odgovore od tužene RS o spornim pitanjima u čemu je konstantno sprečavana, kao i u dostavi dokaza, pristupu spisu itd, sve navedeno u tužbenom zahtijevu. Što se tiče dokazivanja, svaki dokument je objašnjen u pisanom podnesku "Glavna rasprava" predviđenom za dokazni postupak, koji očito sud nije ni pogledao...
Osnovni sud u Bijeljini očito nije analizirao nijedan od predatih dokaza jer da jeste morala bi izostati šablonska rečenica na kraju presude "Sud je cijenio i ostale dokaze provedene tokom postupka, ali smatra da isti nisu bitni za donošenje pravilne odluke suda u ovoj pravnoj stvari."
Takođe i zabrana pristupa svim srodnicima nastradale Ivone Bajo, jedine ćerke tužilje dovela je do kršenja ZOUP-u, donesena bez ikakve rasprave, bez uručivanja pismene odluke o tome i onemogućavanja prava žalbe na tu odluku, čime je prekršen član 16 Ustava RS "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu", te s tim u vezi prava iz člana 48 Ustava RS, stav "Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti."
Tužena RS je Poslije odluke o nesprovođenju istrage 04.01.2010. konstantno kršila odredbe ZOKP-u, (što je dakle IZVAN ZAKONSKIH OVLAŠĆENJA) i to konkretno član "Obustava istrage" stav 3, "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana", "Podnošenje prijave" kao i "Prava i dužnosti tužioca", vezano za nove dokaze ne samo za ubistvo djevojčice, nego i za krijumčarenje, sprečavanje dokazivanja itd. O obavezi iz "Pravilnika o radu tužilaštva" 4-satnog rada sa strankama svakoga dana koju ima okružni tužilac ne treba ni govoriti. Kršenjem te obaveze tužena RS je izbjegavala da tužilji pruži usmeno objašnjenja za postavljena pitanja a osim toga je smišljeno kršila i ZOSPI-a neodgovaranjem na zahtjeve.
Podaci o tome kako su nastali tragovi krvi prije pada djevojčice, čime su nanesene sve unutrašnje povrede i prije svega, kako je presječen kaiš torbe, čime, gdje je nestao dio, te ko je i zašto oprao kaiš hemijskim sredstvom su i danas "DRŽAVNA TAJNA" a otkriće tužilje da je materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina uklonio portir AD Univerzal kako bi prikrio ne samo ubistvo nego krijumčarenje, pa i samo postojanje kamiona, kažnjeno je sprečavanjem da o tome podnese prijavu, maltretiranjem, ponižavanjem i lišenjem slobode. Uz sve to ne samo dana 10.08.2010. kada je uhapšena nego tokom cijele 2010-te plasirane su laži da OT Bijeljina nije nadležno, što se vidi iz Zabilješki sudske policije i zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka.
I podatak da je tužilja tražila snimke lica mjesta i obdukcije svog jedinog djeteta još u februaru 2010-te a dobila ih tek 30 mjeseci kasnije, (priloženo rješenje od 12.09.2012.) poslije oko 150 uzaludnih dolazaka, novih zahtijeva, maltretiranja, laži, ponižavanja i diskriminacije tužilje, te lišavanja slobode, (svaka radnja usmjerena na punomoćnika tužilje prilikom pokušaja da ostvari njena prava je udar na prava tužilje), pokazuje svu bahatost, drskost i bezobrazluk pripadnika OT Bijeljina, za šta je odgovorna tužena RS.
Samo lišenje slobode tužilje je učinjeno da bi se krivična prijava protiv portira predata 24.06.2010. uspješno "zagubila" da bi bila spriječena u podnošenju prijave o krijumčarenju, koje je pismeno najavljeno, kao i naravno da se ne odgovori na postavljena pitanja putem ZOSPI-a, niti dozvoli uvid i kopiranje spisa, posebno snimaka obdukcije, lica mjesta i torbe, jer je taj materijal predstavljao opasnost za pojedine tužioce, s obzirom na predmet Specijalnog tužilaštva KTA-ST-122-10. Taj dokaz je istovremeno i jedan od motiva pripadnika OT Bijeljina a Sud ima fotografiju istog u spisu te treba podatke o tome da dostavi Specijalnom tužilaštvu po službenoj dužnosti kao dokaz koji nedostaje a takođe i o tome obavijesti VSITV-e. Podsjećam da je tužiteljica Milić Dijana suspendovana i optužena za mnogo banalnije stvari, (navođenje na lažan iskaz i neprimjerno ponašanje) dok se ovde radi sada je to nesporno o više teških krivičnih djela.
Intenzitet i trajanje duševnih bolova zbog povrede časti, ugleda, slobode i prava ličnosti je osnov tužbenog zahteva, a sve zbog nepravilnog i nezakonitog rada organa R S. Prvostepeni sud se nije bavio ocjenom ove okolnosti, od čega, pored nezakonitog i nepravilnog rada državnog organa, zavisi osnovanost tužbenog zahteva, a zbog pogrešnog stava da u konkretnom slučaju treba izvesti dokaz veštačenjem od strane veštaka psihijatra.
Kada se, u smislu člana 200. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, utvrdi povreda ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, potrebno je utvrditi da li postoji šteta, pa tek potom odmeriti novčanu naknadu. Uslov za naknadu je nesumnjivo i uzročna veza između štetne radnje i posledice. Povredom ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti povređena su ljudska prava, izvršena je štetna radnja.
Duševni bol je individualni subjektivni fenomen i zavisi od strukturalnih i psihičkih osobina ličnosti. Međutim, iako se radi o individualnom fenomenu, sud primenom pravnog standarda analizira sve okolnosti slučaja, pa zato ne mora za činjeničnu podlogu svoje odluke uvek uzeti subjektivnu procenu oštećenog, već će uz pomoć logike, psihologije i životnog iskustva, ceneći objektivne i subjektivne momente, stvoriti uverenje o trajanju i intenzitetu duševnog bola. Pri tome, psihijatrijsko veštačenje nije nužno.
Psihička osećanja u sebi nosi i doživljava ih svaki čovek, pri čemu se zaključak o intenzitetu i trajanju izvlači, ne samo iz subjektivnog prikaza bola oštećenog, nego prvenstveno i iz drugih okolnosti slučaja, psihijatrijsko veštačenje treba izvoditi samo izuzetno.
Što se tiče dužine trajanja i intenziteta duševnih bolova, od čega zavisi postojanje osnova za dosuđivanje naknade sve govori činjenica da je u pitanju jedino dijete tužilje a da tužena RS neprekidno preko 5 godina sprečava tužilju u ostvarenjima SVIH prava, vezano za taj događaj. Dovoljno je reći da je materijalni dokaz sa lica mjesta TORBU, (koja je vlasništvo tužilje Bollin) tužena RS u sadejstvu sa saučesnicima kriminala, uklonila sa lica mjesta, oprala benzinom i izuzela iz istražnih radnji a sve do danas krije taj predmet, ne dozvoljavajući tužilji pristup, fotografisanje niti preuzimanje.
Dodatni dokazi koji se prilažu uz ovu žalbu, (Zahtijev 20.06.2014. i odgovor 26.06.2014.) pokazuju da tužena RS i dalje ponižava tužilju odbijajući odgovoriti na pitanja o mrljama krvi, torbi i nanesenim unutrašnjim povredama, a definitivno se razotkriva da su krivične prijave iz 2010-te zaista bile sakrivene. Osim toga i u ovaj predmet formiran 2014-te godine se sprečava uvid a nije poslato nikakvo obavještenje koje u skladu sa ZOKP-u, mora sačiniti tužilac.
Drugim riječima da je tužena RS dana 10.08.2010. (i tokom cijelog narednog perioda) dozvolila tužilji Bollin da u skladu sa zakonom dopuni prijavu predatu 24.06.2010. i podnese drugu vezano za krijumčarenje, morao bi već tada neki okružni tužilac da zaprimi predmet, te bi propao plan o sakrivanju prijave. Naravno ne manje bitno je i sprečavanje da se pojave novi dokazi u slučaju ubistva Ivone Bajo, jer je očigledno da je umjesto da goni počinioce krivičnih djela i istraži da li mast i ulje na presječenom kaišu torbe, potiču sa trake kojima je bio našpanovan rezervoar kamiona koji je poslije istovara krijumčarene robe pobjegao, OT Bijeljina taj materijalni dokaz oprala benzinom da bi pomogla izvršiocima.
Gledajući globalno, presuda Osnovnog suda bi bila adekvatna i pravno utemeljena da se radi o krađi bicikla za šta državni organi ne mogu pronaći kradljivca dok ih oštećeni vlasnik nervira svakodnevnim dolascima, Ovde se naprotiv radi o pogibiji osmogodišnjeg djeteta a tužena RS između ostalog u svom posjedu još uvjek drži vlasništvo tužilje Bollin, torbu koji je oprala benzinom i odbija da je vrati i naravno pruži objašnjenje za sve, osim ako taj dokaz nije uništen, jer OT Bijeljina u poslednjem odgovoru koji se prilaže na pitanje gdje se nalazi spis KTA-596/09, ne odgovara to što je pitano nego da nije kod njih a gdje je ne zna se...
Drugostepeni sud ima veliku odgovornost, da analizira kompletan dokazni materijal i zaustavi ovaj kriminal ili će se u suprotnom priključiti u prikrivanju ubistva te postati saučesnik zločina...

PRILOZI

Zahtijev 20.06.2014.
Odgovor 26.06.2014.

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) BADENERSTRASSE 23
8952 SCHLIEREN
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 25 Februar, 2015 | read_nums (37)
U prepisivanju koje je samo po sebi skandalozno, načinjena je katastrofalna greška te se u tužbi 80 0 P 043325 13 P2 koja ima za temu događaje od 05.09.2012. koristi isti tekst i argumentacija iz druge tužbe 80 0 P 053922 13 P te opisuje dan 13.05.2013. Taj pasus je u obje presude označen brojem “3” i uz preostalih 6 segmenata nedvosmisleno pokazuje da je cijeli postupak bio obična farsa.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

PRITUŽBA ZA PREPISIVANJE PRESUDA

U dva različita predmeta vezana za dane 05.09.2014. i 13.05.2014. postupale su sudije Vakičić Željka i Matković Aleksandar. Poslije obilja kriminalnih radnji tokom postupka o kojima ću opisati detalje i predočiti dokaze ukoliko se pokrene disciplinski postupak, sudije su sinhronizovano donijele odluku da se tužbe odbiju, te je obrazlagana sa identičnom argumentacijom.
U prilogu šaljem kompletne presude na kojima sam pravougaonicima uokvirio cijele pasuse sa istovjetnim tekstom. Osim dijelova označenih brojem “0” gdje se citiraju članovi iz zakona, koje zanemarujem, postoji 7 dijelova sa ukupno skoro 1000 riječi koje su identične u oba predmeta.
Dakle sudije uopšte nisu uzimali u obzir predate dokaze, nego su unaprijed isplanirali presudu koju su potom prepisali sa nekim dodacima zavisno od teme tužbe.
No u tom prepisivanju koje je samo po sebi skandalozno, načinjena je katastrofalna greška te se u tužbi 80 0 P 043325 13 P2 koja ima za temu događaje od 05.09.2012. koristi isti tekst i argumentacija iz druge tužbe 80 0 P 053922 13 P te opisuje dan 13.05.2013.
Taj pasus je u obje presude označen brojem “3” i uz preostalih 6 segmenata nedvosmisleno pokazuje da je cijeli postupak bio obična farsa.
Bilo je tu podmetanja dokaza u spis između pripremnog ročišta i glavne rasprave, nepoštovanje pravila o teretu dokazivanja, gdje je tužena RS "izvodila dokaze" ćutanjem u jednom predmetu a u drugom se nije ni pojavila, te su postupajuće sudije preuzimali tu ulogu i "izvodili dokaze" u samoj presudi.
O nekim tačkama Sud je "zaboravljao da se izjasni", neke je prepravljao, podmetali su se falsifikovani dokumenti, a onda pošto sam to razotkrio uklanjali. Prepravljani su članovi iz zakona, pisale u presudi lažni navodi iz zabilješki sudske policije, koje niko nije dokazivao a naravno zanemarivani ključni dokazi koje sam predao i podnesci u kojima sam uz dokaze razotkrio većinu lažnih stavova predatih od strane Pravobranilaštva RS.
Sud je prekršio više članova iz ZOPP-u a najbitnije je to što se potpuno odstupalo od tužbenog zahtijeva i umjesto relevantnih za konkretne tačke, sud je retroaktivno izvodio dokaze o tome da li je trebalo donijeti naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo a smišljeno se ni riječ nije napisala o tome da li je tu "naredbu" kako god da je glasila tužena RS morala uručiti pismeno, ako ne sama, onda na moj zahtijev, te mi omogućiti pravo žalbe garantovano članom 16 Ustava RS.
I o pravu da dobijem podatke prikupljane poslije lažne prijave za "Ugrožavanje sigurnosti" garantovano članom 23 Ustava RS, podatke o otvaranju računara, o mojim krivičnim prijavama koje su sakrivene još od 2010-te, sud je "zaboravio" odlučivati...
Osim što je sinhronizovano djelovao sa Pravobranilaštvom RS i praktično preuzeo njihovu ulogu advokata tužene, sud je nezakonito kršio moja a pomagao zloupotrebu prava tužene. Radi se zaista o obimnoj temi koju zasad neću dalje obrazlagati a prilažem još samo kopiju krivične prijave vezano za podmetanje falsifikovanog Rješenja u predmet 80 0 P 043325 13 P2 a potom kada sam to razotkrio, pomenuti dokaz se povlači i pokušava sve zataškati, uključujući i odbijanje da se u presudi utvrdi nepostojanje pravosnažnosti tog rješenja, što je detaljnije opisano u priloženoj prijavi…

PRILOZI

Presuda 80 0 P 043325 13 P2 od 14.10.2014.
Presuda 80 0 P 053922 13 P od 03.07.2014.
Prijava za falsifikat

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 20 Februar, 2015 | read_nums (45)
Predlažem da se ostvari uvid u predmet 80 0 P 048630 13 P, za koji je na dan predaje ovog podneska u poštu bila donesena presuda ali je namjerno nisam htio preuzeti, nego ću to učiniti dan kasnije, što će se moći ustanoviti. Naime siguran sam da će tužena RS koja prikriva ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja koje je vršila, osloboditi odgovornosti svoje saučesnike u zločinu i aktere lažne prijave protiv mene, iako sam dostavio nesporne dokaze da ni oni niti direktni podnosioci prijave nisu postupali službeno u tom predmetu.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan miliona) KM


DODATNI DOKAZI ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

Uz dokazni materijal koji je već dostavljen, predlažem i dodatne priloge i to "Falsifikati, laži i manipulacije" predat dana 30.12.2013. svim organima u zgradi na adresi Vuka Karadžića 3, a prilažem kopiju za Osnovni sud u Bijeljini. U ovom dokumentu sam obavijestio državne organe o falsifikatu koji je Pravobranilaštvo RS dostavilo u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 poslije čega tužena RS podneskom u JEDNOM primjerku traži povrat svih dokaza i uklanja svoj falsifikat.
U istom dokumentu pominjem i prijave protiv AD Univerzal i portira iz 2010-te, poslije čega ih OT Bijeljina "pronalazi" te tokom 2014-te godine formalno otvara i zatvara predmet ne dostavljajući mi obavijest o tome. Broj predmeta je razotkriven kao i ovaj pokušaj prevare dopisom OT Bijeljina od 26.06.2014. IT-24/14.
Vezano za pomenuti falsifikat podneo sam 20.10.2014. "Prijavu za falsifikat" koju takođe prilažem a podneo sam je isključivo zbog toga što je Osnovni sud odbio da utvrdi nepostojanje bilo kakvog mog prekršaja tokom 2010-te, pošto je prethodno saučestvovao u uklanjanju dokaza kriminala iz spisa, a potom mi u presudi spočitavao ponavljanje prekršaja bez ijednog dokaza o tome.
S tim u vezi predlažem da se izvrši uvid u predmet 80 0 P 043325 13 P 2 u kome mi je čak, (koristim izraze suda) paušalno i ničim potkrepljeno imputirano pisanje "uvreda" predsjedniku RS, poslaniku i tužilaštvu na plakatima. Ta insinuacija je zasnovana na lažima sudske policije a Osnovni sud je bez izvođenja dokaza od strane tužene RS na kojoj je teret dokazivanja preuzeo tu laž i koristio je u presudi na moju štetu. Dokaz za to su oduzeti "transparenti" te takođe predlažem da se naredi CJB-u Bijeljina dostava oduzetog materijala na dan 05.09.2012. te uvid u predmet 80 1 Pr 007070 12 Pr u kome je Prekršajni sud konstatovao šta je stvarno napisano.
S obzirom da je Osnovni sud u Bijeljini u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 presudio da nisam diskriminisan izdavanjem naredbe da:
ZDENKO BAJO, BUDIMKA BAJO I DRUGI SRODNICI NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA
jer su mogli otići do pošte, predlažem da Osnovni sud u Bijeljini shodno ZOPP-u naredi POŠTI SRPSKE da dostavi za potrebe ovog predmeta podatke o otvaranju i pregledu računara koji mi je oduzet naredbom Okružnog suda od 23.03.2010. podatke prikupljene posebnim istražnim radnjama 24-satnim nadzorom MUP-a nada mnom, kao i podatke o torbi Ivone Bajo, koje sam tražio zahtijevima u OT Bijeljina još 2010-te a već predatim u ovaj spis. Takođe tražim da se od POŠTA SRPSKE zatraže podaci o mojim krivičnim prijavama protiv Ad Univerzal i Sofrenić Blagiše, da dostave dokumentaciju kojom se utvrđuje čime su nanesene sve unutrašnje povrede Ivone Bajo konstatovane obdukcijom.
S obzirom da sam ja i dalje uvjerenja kako se ništa od svega ne može dobiti od POŠTA SRPSKE, predlažem da se sve navedeno zatraži i od OT Bijeljina i to dakle obavezno od oba javna organa, kako bi se utvrdilo ko je od njih nadležan...
I na kraju predlažem da se ostvari uvid u predmet 80 0 P 048630 13 P, za koji je na dan predaje ovog podneska u poštu bila donesena presuda ali je namjerno nisam htio preuzeti, nego ću to učiniti dan kasnije, što će se moći ustanoviti. Naime siguran sam da će tužena RS koja prikriva ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja koje je vršila, osloboditi odgovornosti svoje saučesnike u zločinu i aktere lažne prijave protiv mene, iako sam dostavio nesporne dokaze da ni oni niti direktni podnosioci prijave nisu postupali službeno u tom predmetu.
Obrazloženje doduše neće biti isto kao u predmetu 80 0 P 034147 11 P ali ću obje presude koristiti kao dokaz protiv ovde tužene RS za smišljeni zločinački plan usmjeren protiv mene...

PRILOZI

Falsifikati, laži i manipulacije
Prijava za falsifikat

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Februar, 2015 | read_nums (37)
I POSLIJE VIŠE OD GODINU DANA OD KAD SAM RAZOTKRIO POSTOJANJE FALSIFIKATA KRIJU SE ODGOVORNE OSOBE ZA NJEGOV NASTANAK A SVE JE URAĐENO U SKLOPU KRIMINALNIH AKTIVNOSTI ZA PRIKRIVANJE UBISTVA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE PRILIKOM KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPI...

PRIKRIVANJE FALSIFIKATA


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)PRAVOBRANILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE


(Sadržaj zahtjeva)Dana 11.12.2013. Pravobranilaštvo RS je sačinilo podnesak na moju tužbu za utvrđenje diskriminacije, (80 0 P 043325 13 P 2) sa prilozima, među kojima se nalazio i falsifikat "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" o čemu sam obavijestio odmah Sud u tom predmetu, nakon čega je pomenuti falsifikat povučen.

1.Da li je Pravobranilaštvo RS podnijelo po službenoj dužnosti krivičnu prijavu zbog krivičnog djela “Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave” ?
2. Od kog državnog organa je Pravobranilaštvo RS dobilo pomenuti dokument ?


OBRAZLOŽENJE

Obavještavam vas da sam nedavno podneo krivičnu prijavu u CJB Bijeljina vezano za navedeni prilog u dokaznom materijalu sa akcentom upravo na lice koje je Pravobranilaštvu RS uručilo taj falsifikat. Poslije moje obavijesti sudu i zastupništvu tužene RS u tom predmetu, odnosno razotkrivanju prevare, sud i Pravobranilaštvu RS su sinhronizovano uklonili kompromitujući dokument, kako bi se izbjeglo utvrđivanje koje sa zatražio, čime mi je nanesena šteta, te sam stoga prinuđen preduzimati i sve ove druge pravne korake do kojih ne bi došlo da su državni organi radili po zakonu umjesto da štite organizovani kriminal.
Nevezano za kriminal u parnici koji su izvršili Pravobranilaštvo RS, nepojavljivanjem na ročištu gdje imaju teret dokazivanja, odnosno sud koji je suprotno ZOPP-u, "izvodio dokaze" u presudi, čime je prekršeno više članova a posebno 128 i 126, imali ste obavezu prijaviti krivično djelo a ako to nije učinjeno svi akteri koji su učestvovali u povlačenju dokumenta iz dokaznog materijala i njegovom eventualnom prikrivanju su postali saučesnici ne samo vezano za član "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave član 379. KZRS" stav:
(2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i službeno ili odgovorno lice koje neistinitu službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis upotrijebi u službi ili poslovanju kao da su istiniti, ili koje službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis uništi, prikrije, u vecoj mjeri ošteti ili na drugi nacin ucini neupotrebljivom.
nego i u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna, odnosno političkog vrha RS u čemu učestvuju svi takozani državni a u stvarnosti organi mafije...
U TOME JE I PRAVOBRANILAŠTVO RS OSTAVILO VIŠE NEGO DOVOLJNO TRAGOVA DA OVU TVRDNJU MOGU DOKAZATI PRED BILO KOJIM SUDOM...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Autor zdenkobajo | 10 Februar, 2015 | read_nums (46)
Takozvani "državni organi" nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa zakonom i pravom uključujući i kompletnu sudsku vlast nego im je prvenstvena uloga zaštita organizovanog kriminala čiji su sastavni dio. Tužilaštva su u svemu tome udarna pesnica mafije i nastupaju u stilu srednjovjekovne inkvizicije po sistemu: "TO JE VJEŠTICA, SPALIMO JE NA LOMAČI"...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 048630 13 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20/76300 Bijeljina)

Tuženi: 1)

DANICA STJEPANOVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (Vuka Karadžića 3/76300 Bijeljina)

Vrijednost spora:

40000 KM


ŽALBA NA PRESUDU OSNOVNOG SUDA

PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Predlažem da drugostepeni sud shodno članu 225, stav 5 preinači prvostepenu presudu i usvoji postavljeni tužbeni zahtijev, za šta ću argumente iznijeti u nastavku ili alternativno s obzirom da je prvostepeni sud propustio utvrditi bitne činjenice da se prema stavu 3 istog člana predmet uputi prvostepenom sudu na ponovno suđenje...
Podsjećam prije svega da je tuženima ponuđen dogovor pri čemu bih se odrekao kompletnog traženog iznosa ukoliko oni pruže objašnjenja za svoje postupke, na šta nije bilo reakcije. Takođe sam tražio pismeno stav o statusu tuženih u vezi sa lažnom prijavom, od Okružnog suda u Bijeljini, (dokaz o tome je usvojen u spis) te od OT Doboj i CJB Bijeljina. Okružni sud mi se izvinuo zbog nedostavljanja odgovora a preostala dva organa su "odgovorili" nešto što uopšte nisam pitao ali ne i to da li su tuženi postupali službeno ili ne. To znači da država, koja je saučestvovala u toj terorističkoj akciji i sada je suočena sa tužbama na dva kolosijeka odbija da iznese bilo kakav stav o tome, svjesna svoje odgovornosti a sa ciljem da putem svog suda pomogne krivcima.
Osnovni sud u Bijeljini nije analizirao dokaze, niti je utvrdio stvarno činjenično stanje na osnovu njih nego je presudu zasnovao na tome ko su stranke u postupku a obrazloženje takođe nije plod uvida u dokaze nego je prepisano iz predmeta 80 0 P 034147 11 P. U prilogu ove žalbe je presuda iz tog spisa gdje sam označio pravougaonicima prepisane dijelove a posebno skrećem pažnju na dio sa dna prve strane gdje piše "Tuženi su u odgovoru na tužbu i tokom postupka istakli prigovor pasivne legtimacije, da su svi navodi iz tužbe proizvoljni, osporavaju i osnov i visinu, uz prijedlog da sud odbije tužbeni zahtjev kao neosnovan." a u ovoj presudi 80 0 P 048630 13 (druga strana drugi pasus) P samo je poslije prvog zareza ubačen dio "pozivajući se na čl 30 Zakona o tužilaštvu, predlažu da se tužba odbaci, te ukazuju na to da nema dokaza da su isti nastupali prema tužitelju u svojstvu fizičkog lica, i".
Ovde posebno ističem dio da su svi navodi iz tužbe proizvoljni, što ne postoji ni u odgovorima tuženih, ni u jednom dokazu, uključujući i Presudu Okružnog suda u Bijeljini br 80 0 P 034147 12 Gž od 20.11.2012. Dakle Sud uopšte nije imao dodira sa Presudom 80 0 P 034147 11 P a ista se nalazi trenutno pred Vrhovnim sudom RS po mojoj Reviziji. Niko nije predložio uvid i dostavu tog spis U OVOJ PARNICI, te na to skrećem pažnju drugostepenom sudu a za sudiju pojedinca Osnovnog suda direktno pitanje za Objašnjenje koje će sastaviti prema članu 215 ZOPP-u stavovi 2 i 3: U KOM ODGOVORU ILI BILO KOM DOKAZU POSTOJI IZRAZ "DA SU SVI NAVODI IZ TUŽBE PROIZVOLJNI" ???
Ovaj izraz je posljedica odgovora tuženog Debeljevića u tom sporu koji je tvrdio da su svi moji navodi izmišljeni a onda je sud tu riječ malo ublažio u "PROIZVOLJNI".
Osnovni sud u Bijeljini je izneo stav da: "Po ocjeni ovog suda osnovan je prigovor pasivne legitimacije kao materijalno-pravni prigovor koji su istakli tuženi." ali nije obrazložio iz kog dokumenta ili dokaza proizilazi takav zaključak. Da li iz Odluke Ustavnog suda koji je priložila tužena Stjepanović a odnosi se na istragu povodom pogibije Ivone Bajo okončane dva i po mjeseca prije lažne prijave ili iz Presude Okružnog suda koja se bavi ulogom gospode Debeljevića i Gruhonjića ali ne i ovde tuženih ili iz bilo kog drugog dokumenta. I šta uopšte znači kvalifikacija da se radi o "OCJENI".
Ako je već sud "odlučio" da tuženi nisu odgovorni jer je za eventualntualnu štetu prema članu 30 ZOT-a na koji su se pozvali, odgovorna RS, onda nije uopšte bilo potrebe da se komentariše ima li ili nema štete, da li je pretpostavka nevinosti dovoljna da zaštiti nečiju čast u javnosti ili ne. Da je recimo sud uzeo u obzir pisanje sudske policije da sam narkoman i psihopata, (kao što nije) i odlučio da ta kleveta, povreda časti i ugleda vrijedi cijelih pola marke, ko bi nadoknadio tu štetu ??? Ovde tuženi ne bi, jer su već oslobođeni odgovornosti. I čemu onda ta analiza ? Samo da bi presuda bila duža i izgledala koliko toliko pravno utemeljena.
No sud je mogao da teoretski ocjenjuje težinu nastale štete i donese neku procjenu izraženu u novcu ali kako sud uopšte može "OCJENJIVATI" da li je neko službeno zadužio neki predmet ili nije. Da li se zna ko je sačinio ovu presudu na koju ulažem žalbu ili će to biti predmet ocjene i procjene drugostepenog suda, Revizionog, Ustavnog, UDT-a, VSITV-a, nekog tužilaštva i slično. Dakle Osnovni sud u Bijeljini nije uopšte utvrdio da su tuženi i spornom predmetu nastupali službeno, nego o tome iznosi "ocjenu" ???. Nije utvrdio jer ne postoji službeno postupanje i apsurdno je da se u ozbiljnoj državi ne zna ko je zadužio predmet a ko nije nego se vrše procjene i ocjene...
Osnovni sud u Bijeljini je (takođe prepisano) u najmanju ruku neprimjereno izvodio impresije tipa, "ŠTA JE PISAC HTIO DA KAŽE" i tumačio "šta proizilazi" iz zabilješke jedine osobe koja više nije u životu ali ne i iz Zahtjeva MUP-a za pretres, koje je odobrio tužilac OT Bijeljina poslije čega je Okružni sud izdao naredbu za pretres.
Osnovni sud u Bijeljini je je sasvim ignorisao više dokumenata koje sam predao a iz kojih se vidi da je u konkretnom slučaju tužilac kome je predmet dodijeljin gospodin Šabić Muris. Na kraju presude se opet prepisuje dio "Sud je cijenio i ostale dokaze provedene tokom postupka, ali smatra da isti nisu bitni za donošenje pravilne odluke u ovoj pravnoj stvari." i dakle potpuno ignoriše činjenicu da sam dostavio dokaze o imenu postupajućeg tužioca a ti dokumenti nisu zbog tajnosti istrage bili dostupni u predmetu 80 0 P 034147 11 P odakle se vršilo prepisivanje. S tim u vezi skrećem pažnju na moju završnu riječ u kojoj svaka rečenica ima svoju svrhu i pokazuje da sam predvidio na koji će se način manipulisati činjenicama i dokazima te pružiti pomoć tuženima zbog službenog položaja koji imaju.
Osnovni sud u Bijeljini je smišljeno zanemario odluku OT Doboj T15 0 KT 0002365 10 u kojoj se konstatuje da nema elemenata krivičnog djela za koje sam lažno prijavljen, da nisu pronašli nijedan dokaz za bilo koje drugo krivično djelo poslije dvije i po godine nadzora i istraživanja kompletne moje biografije. Sud je propustio konstatovati da iz toga proizilazi da je prijava protiv mene bila zaista lažna te po službenoj dužnosti prijaviti počinioce VSITV-u.
Osnovni sud u Bijeljini je takođe smišljeno zanemario Naredbu KTA-ST-122/10 od 20.01.2011. g. Mahmuta Švrake u kojoj stoji da se neće sprovoditi istraga protiv g-đe Stjepanović jer nisu dostavljeni dokazi o tome da je materijalni dokaz ubistva TORBA, presječenog kaiša i bez jednog dijela a većina ostatka je oprana benzinom. Taj dokaz je istovremeno motiv tuženih zbog koga su me prijavili a Sud je fotografiju istog odbacio umjesto da podatke o tome dostavi Specijalnom tužilaštvu po službenoj dužnosti kao dokaz koji nedostaje a takođe i o tome obavijesti VSITV-e. Podsjećam da je tužiteljica Milić Dijana suspendovana i optužena za mnogo banalnije stvari, (navođenje na lažan iskaz i neprimjerno ponašanje) dok su ovde tuženi sada je to nesporno saizvršioci krivičnog djela "Lažno prijavljivanje" izvršenog kao grupa građana te Sprečavanje dokazivanja "Teškog ubistva" i krijumčarenja izvršenog za vrijeme službenih radnji.
Osnovni sud u Bijeljini je prepisujući obrazloženje iz presude 80 0 P 034147 11 P naveo da "tuženi Kovačević Novak i Stjepanović Danica nisu lično ni u svoje ime podnosili nikakvu prijavu Centru javne bezbjednosti protiv tužioca, pa samim tim nema ni njihove odgovornosti za štetu"... što ja nisam ni tvrdio nego sam upravo znajući kako će sud pokušati da pomogne tuženima istakao u završnoj riječi citiram: "To što ovde tuženi nisu lično otišli da me prijave ne amnestira ih odgovomosti jer ovde se radi o krivičnom djelu: lažno prijavljivanje, i oni bi bili odgovomi po istom osnovu kao bilo ko ko me hipotetski mrzi i angažuje plaćene ubice da me likvidiraju. U tom slučaju ne bi bili odgovorni samo direktni izvršioci nego čak i više nalogodavci odnosno podstrekači."...
Osnovni sud u Bijeljini je sasvim ignorisao stav VSITV-a koji sam priložio kao dokaz u kome stoji da su sudije i tužioci zaštićeni imunitetom samo kada postupaju službeno u predmetima koji su im dodijeljeni. Ovde se ponovo vraćamo na dokaze koje sam priložio a iz kojih se vidi službeno postupanje isključivo okružnog tužioca Šabića.
Tuženi nijednom riječju nisu osporili istinitost mojih tvrdnji, nisu negirali svoje učešće, niti tvrdili da lažem, a što je posebno važno nisu tvrdili da su u konkretnom predmetu službeno postupali, što su prema ZOO bili obavezni, da bi dokazali da nema njihove lične krivice a relevantni član je i sud citirao u presudi. Oni su samo predočili član iz zakona bez ijednog dokaza da su u konkretnom predmetu postupali službeno. Tužena Stjepanović je dostavila sasvim drugi spis a tuženi Kovačević presudu sa kojom se ne može povući paralela. Ne ulazeći sada u to kakav je status bio g. Gruhonjića i Debeljevića, ovde tuženi nisu bili sa njima nego imaju ulogu nalogodavaca i podstrekača a druga dvojica izvršilaca, što sam unaprijed razotkrio u završnoj riječi: "u toj parnici bili su tuženi gospoda Debeljević i Gruhonjić koji su lično otišli do MUP-a da me prijave dok ovde tuženi gdin. Kovačević i gđa. Stjepanović nisu bili sa njima i ne mogu imati isti pravni status. Moguća je jedino veza sa predmetom u kome sam taktički tužio sekretara Prodanović s obzirom da se ista nije usudila da mi da pismeni dokaz o tome kako nema nikakve veze sa tom lažnom prijavom." Sva upozorenja koja sam tada dao sudu bila su jasan znak da znam kako će se vršiti manipulacije ali kako drugi način nije postojao, presuda je obrazložena po već pripremljenom planu COPY - PASTE, plus ili minus ponešto...
Osnovni sud u Bijeljini je sasvim ignorisao potpisano priznanje g. Debeljevića sudu, da NIKADA nije službeno postupao u bilo kom predmetu vezanom za mene i moje pravne interese. Ovde je dakle sada nesporno da me je isti kao saizvršilac grupe više lica prvo lažno prijavio a onda je nove laži pisao u obraćanju sudu iako je kao stranka, (član 9 ZOPP-u) obavezan da govori istinu.
Umjesto toga sud prepravlja riječi mrtve osobe da bi pomogao počiniocima više teških krivičnih dijela. Da nije užasno bilo bi smiješno, jer "proizilazi" da okružni tužioci idu okolo po policijskim stanicama, "OBAVLJAJU RAZGOVORE" sa načelnicima, "OBRAĆAJU SE" inspektorima, zabavljajući se tako što lažno prijavljuju građane za izmišljena krivična dijela i sve to bez ijedne naredbe, dokumenta sa svojim potpisom i pečatom.
Osnovni sud u Bijeljini moje tvrdnje praktično tretira kao laž, (citiram iz prvog pasusa na drugoj strani) "navodi da su navodno podnosioci podnijeli dokument u kojima se iznose izvjesne prijetnje"... U dokazu koji sam predao "zahtjev MUP CJB Bijeljina, sektor kriminalističke policije, broj 10-02/3-1 -230-236/10 od 19.03.2010. godine na trećoj strani, navedeno je više stavki od kojih se u dvije pominje ime ovde tuženog Kovačević Novaka kao osobe od koje potiču "dokazi ozbiljnih prijetnji". Sud dakle nije ni pročitao dokazni materijal, nego se sve svodilo na prepisivanje i pomoć tuženima.
Osnovni sud u Bijeljini prepisuje pasus iz druge presude "Pored toga tužilac nije dokazao postojanje duševnog bola, te uopšte nije provodio dokaze na okolnost trajanja i intenziteta trpljenja istih, niti je dokazivao tokom postupka u čemu se sastoji povreda ugleda i časti i dostojanstva kod tužioca." Ovde je prije svega bitno istaći da je sud potpuno suspendovao odredbe ZOPP-u i ne dozvoljava nikakvo izvođenje dokaza, nego to mjenja frazom "vrši se uvid i čita se sva prihvaćena materijalna dokumentacija" pri čemu su stranke pasivni posmatrači procesa u kome se prepisuju dokazi usvojeni na pripremnom ročištu, poslije čega se kao sproveo dokazni postupak.
Tako je sud prekršio više članova iz ZOPP-u, počev od člana 99, te 7, 101, 102, 103, 123, 128, vezano za prava stranaka koja je sud oduzeo a dužan ih je štititi članom 10, odnosno spriječiti zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku. No uprkos tome u dokaznom materijalu postoje dokumenti iz kojih se vidi kršenje mojih prava i dovođenje u ponižavajući položaj koje traje sve do danas. Službena zabilješka Sudske policije broj 1173/11 od 19.07.2011. pokazuje da mi je zabranjen pristup u OT Bijeljina po naredbi g. Kovačevića. To je bilo u vrijeme oko godinu i po prije okončanja istrage u OT Doboj. Službena zabilješka Okružni Centar sudske policije Bijeljina, broj 1292/12 od 05.09.2012 pokazuje da su mi i dalje uskraćene sve informacije koje sam tražio još od februara 2010-te, a opisujem se kao narkoman i psihopata, što se onda šalje VSITV-u, Komandi sudske policije i ko zna kome sve, što je sasvim nevezano za pretpostavku nevinosti koju potencira sud.
Osim toga predao sam kao dokaz i članak iz časopisa SAN u kome se tvrdi da sam "OTIŠAO NA ŽIVCIMA" sve uzrokovano opisivanjima državnih organa poslije lažne prijave. Taj dokaz sud takođe nije htio da uvrsti jer osim pomenutog članka sadrži i dokaze o krijumčarenju na dan ubistva Ivone Bajo. što su službeno prikrili ovde tuženi. Dakle postoje dokazi o povredi časti i ugleda a takođe i prava ličnosti jer sam upravo na dan 05.09.2012. poslije oko 150 uzaludnih dolazaka, tretiranja mene i moje porodice kao stoke koju treba otjerati, uhapšen i zadržan u pritvoru do 01:30 narednog jutra.
Tek poslije takve torture dobio sam snimke lica mjesta i obdukcije Ivone Bajo. Radi se o ubistvu osmogodišnjeg djeteta pa je komentar o intenzitetu i dužini trajanja i trpljenja u ovakvim okolnostima u najmanju ruku neprimjeren. Zabrana pristupa nikada nije ukinuta a kako glasi je postala opšte poznata činjenica koju znaju skoro svi zaposleni u zgradi Vuka Karadžića 3 "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA." Čak i da nikada nisam pokušao ući na ulazna vrata, samo postojanje ove FAŠISTIČKE naredbe je udar na čast, dostojanstvo, ljudska prava a kako se radi o podacima i novim dokazima vezano za ubistvo jednog djeteta od koga je prošlo 5 godina, time je jasna i dužina i intenzitet, što sud naravno NE ŽELI DA VIDI.
Podsjećam a to je opšte poznata činjenica koju ne treba dokazivati da je samo nekoliko dana prije lažne prijave protiv mene, poslije samo sat vremena "obrade" u CJB Bijeljina, preminuo građanin Nedeljko Radman a na lice mjesta službeno izašla g-đa Stjepanović. Dakle ono što sam ja doživio i trpim godinama neki od stresa ne mogu ni da prežive bilo na ovakav ili na drugi način. Milana Vukelića je zločinačka organizacija na potpuno isti način lažno optužila za "ugrožavanje sigurnosti" mjesecima terorisala i progonila a onda raznijela eksplozivom ispred zgrade MUP-a u Banjaluci. Mene su pokušali da ubiju trovanjem 3 mjeseca poslije pretresa a kada to nije uspijelo, počela je satanizacija, otvorene zabrane pristupa, kršenja ljudskih prava i montiranje prekršaja, da bi se kako tako opravdavale fašističke metode. Takozvani "državni organi" nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa zakonom i pravom uključujući i kompletnu sudsku vlast nego im je prvenstvena uloga zaštita organizovanog kriminala čiji su sastavni dio. Tužilaštva su u svemu tome udarna pesnica mafije i nastupaju u stilu srednjovjekovne inkvizicije po sistemu: "TO JE VJEŠTICA, SPALIMO JE NA LOMAČI"...
Dakle sve PREPISANE tvrdnje Osnovnog suda u Bijeljini su krajnje neprimjerene i netačne kao i ona "u ovom slučaju tužilac nije ponudio dokaz da je ta krivična prijava protiv njega podnijeta, već da je samo podnijeta prijava Centru javne bezbjednosti". Ovde se opet radi o neprimjerenoj manipulaciji suda sa osnovama za nadoknadu štete. Naime ja nisam ni potencirao da je podnesena krivična prijava ili "samo prijava" nego da je LAŽNA PRIJAVA uzrokovala da budem opisivan u narednom periodu, kao poremećeni psihopata, otišao na živcima, narkoman, masovni ubica tužilaca u pokušaju, što je dovelo do povrede ugleda i časti, te prava ličnosti.
ALI ČAST JE NEŠTO ŠTO BAHATI DRŽAVNI SLUŽBENICI OČITO NEMAJU A SMATRAJU NORMALNIM DA SE GRAĐANIMA OTIMAJU ZAKONOM I USTAVOM GARANTOVANA PRAVA.
Duševni bol je subjaktivan osjećaj i relativan pojam. Ne može ga svako shvatiti i razumjeti kao onaj ko ga doživljava i preživljava a posebno ne sud koji je plaćen da ne razumije narod a da štiti političko tajkunsku mafiju. Evo ja ću ove sedmice podnijeti krivičnu prijavu protiv sudije po članu "Povreda zakona od strane sudije" i za primanje mita da bi se donijela nezakonita odluka.
Prvo pitanje je da li bi iko bio oštećen tom prijavom i da li bi doživio duševni bol odnosno pretrpio nematerijalnu štetu. A onda recimo rukovodeći se logikom suda u ovoj parnici da postoji član 30 ZOT-a, da su tuženi nesporno zaposleni kao državni službenici, te se prihvata prigovor o pogrešnoj pasivnoj legitimaciji BEZ IJEDNOG DOKAZA O NJIHOVOM SLUŽBENOM POSTUPANJU U KONKRETNOM PREDMETU, isto tako i krivični sud osudi sudiju jer postoji član 376 a postoji i službena radnja sudije. To što ne postoje dokazi krivičnog djela sa zanemaruje ???
Ovo je samo slikovit primjer, prikaz pretpostavljene situacije do koje neće doći, jer ja nikada nisam podnosio prijave bez dokaza a za primanje mita NE POSTOJI DOKAZ. Osim toga uopšte nisam imenovao sudiju i ako se ponovo pročita vidjeće se da niti se može identifikovati osoba niti predmet zamišljene prijave ali... da li je bar u tom trenutku bilo nelagodno osobi koja čita a tek ako bi bila pokrenuta akcija, upad policije i pretresi, 5 godina otimanja zakonom garantovanih prava...
Ili recimo da platim nekome 10000 KM da lažno optuži sudiju za zloupotrebu položaja, primanje mita, nagovaranje na davanje lažne izjave, neprikladno ponašanje i slično, pa ta osoba ode u tužilaštvo i podnese takvu prijavu. Sudiju suspenduju, podignu optužnicu, satanizuju po medijima. Da li tu postoji duševna bol, ima li neke štete po čast, ugled ???
Ovakva situacija nažalost nije imaginacija nego se desila godinu dana poslije lažne optužbe prema meni. Tužilac Dijana Milić je lažno optužena, po hitnom postupku uklonjena sa "vrućeg" predmeta, kako bi se zaštitila mafija a ona je živjela još samo par mjeseci. Umrla je u bolnici poslije sličnih simptoma koje sam i ja imao godinu dana ranije. Razlika je u tome što ja nisam tražio advokatsku pomoć, nisam htio u bolnicu i nisam vjerovao nikome. A zamjera mi se što sam preživio, jer trebalo je da umrem, bilo na policijskoj stolici, bilo u bolnici ili izrešetan, raznesen eksplozivom da bi sud teška srca priznao da možda postoji nematerijalna šteta.
Pretpostavka nevinosti ??? Hajde sada kad njima ne možete lično, jer su mrtvi, objasnite porodici, Milana Vukelića, Dijane Milić, Nedeljka Radmana, da ih štiti preptostavka nevinosti i da ni oni niti njihova porodica nisu oštećeni time što je protiv njih podnesena prijava. Ništa se nije promjenilo kroz istoriju a narod je to najbolje opisao u priči "ERO I KADIJA" i izrekom "VRANA VRANI OČI NE VADI" koju sam naravno znao od djetinjstva a zamislite kada su svi otvoreno pričali da su me prijavila lica u svojstvu građana i ja onda saopštio da ću ih kao građane i tužiti, dobio sam komentar upravo od policije citiranjem navedene izreke.
Dakle ovakva presuda za mene nije nikakvo iznenađenje pa je još 2011-te prije predavanja ijedne tužbe bila predviđena uz još neke druge samo kao dodatni dokaz u tužbi protiv RS, gdje ću dokazati smišljenu zločinačku prirodu i ustrojstvo države.
I teza : "postojanje štete, oštećenog, štetnika, protivpravnosti štetne radnje, te uzročno-posljedična veza između štetnog događaja i štete uz odgovomost određenog lica za tu štetu" koju je izneo sud je u ovom slučaju nesporna, samo Osnovni sud u Bijeljini u ovoj parnici NEĆE da vidi uzročno posljedičnu vezu, ali je zato vidjeo i opravdavao izdavanje FAŠISTIČKE naredbe u presudi 80 0 P 043325 13 P2 navodnom opasnošću nasiljem, pozivajući se na službenu zabilješku broj 779/10 od 26.04.2010. koja je nastala neposredno poslije lažne prijave. Iako je dakle OT Doboj poslije 30 mjeseci istražnih radnji, pregledanog dokaznog materijala, razgovora sa akterima i svjedocima, konstatovalo da nije bilo nikakvog nasilja niti prijetnje nasiljem, eto u toj presudi po tužbi za utvrđenje diskriminacije, sud je vidio vezu i opravdava izdavanje naredbe, ali eto ovde tu vezu ne vidi.
Ostalo je nejasno gdje je slijepa boginja pravde vidjela potpise tuženih kojima se dokazuje njihovo službeno postupanje u predmetu otvorenom za krivično djelo "Ugrožavanje sigurnosti" a postavljam i konkretno pitanje, kako je sud iz jasnog odgovora g. Debeljević Milorada da NIKADA nije službeno postupao, "utvrdio" da je isti podneo prijavu u ime OT Bijeljina?.
JEDINO ŠTO SE DOBRO VIDJELO SU IMENA I POZICIJE TUŽENIH I SUDBINA DIJANE MILIĆ AKO SE BUDE POŠTOVAO ZAKON...
No kako sam ja predvidio ove kriminalne radnje, manipulacije i falsifikate suda, izvedene sa ciljem da se pomogne grupi od više lica (Gruhonjić i Debeljević u jednoj te ovde tuženi u drugoj parnici) i poslije nespornog krivičnog dijela, spasu od krivične odgovornosti kako za to, tako i za brojna druga krivična djela koja su izvršili ili ih "službeno" prikrivaju, to ću ovu presudu koristiti u tužbi protiv RS, što sam najavio podneskom "POJAŠNJENJE I DOPUNA TUŽBE" citiram sa poslednje strane:
"Sud je privremeno legalizovao bezakonje g. Gruhonjića i Debeljevića, proglasivši krivično djelo službenim postupanjem, čime se mislio rješiti trenutni problem. No ja sam predvidio takav scenario i upravo zbog toga razdvojio tužbe, te presudu iz te parnice koristim kao dokaz u tužbi protiv RS. Naime, ja sam imao dokaze o štetnim radnjama od trenutka podnošenja zahtijeva MUP-a za pretres nadalje, a ovako može i ovaj sud proglasiti tajni sastanak i dogovor za lažno prijavljivanje za službene radnje, ali će mi time samo dati zvanični dokaz, potvrdu države da je prethodno napravila plan kako da me lažno optuži na nezakonit način, potom ga i sprovela pišući laži da ima dokaze o prijetnjama, a onda bi da upadne u kuću i traži te dokaze koje kao već ima ??? GENIJALNO... I sve to da bi prikrila ubistvo jedne osmogodišnje djevojčice. Ako RS, (na koju tuženi pokušavaju prenijeti odgovornost) proglasi tajni privatni plan građana bez ijednog dokumenta sa njihovim potpisom i pečatom za službene radnje, imaće isti dan tu presudu kao dokaz u tužbi protiv nje sa 10 puta većim odštetnim zahtjevom, koji će biti iskorišten u humanitarne svrhe, uz podsjećanje na član "Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ" stav (2) Ako za određeni slučaj nije što drugo u zakonu određeno, pravno lice ima pravo na naknadu od lica koje je štetu skrivilo namjerno ili krajnjom nepažnjom."
Osnovni sud u Bijeljini je dakle već mjesecima upoznat sa time da će prekršivši zakon i pomaganjem ovde odgovornim tuženima za saučestvovanje, podstrekivanje i inspirisanje u izvršenju krivičnog djela, prebaciti odgovornost za nematerijalnu štetu na građane RS koji nizašta nisu krivi. To nedvosmisleno znači da državni službenici svjesno čine krivična djela a teret svaljuju na budžet otimajući i na taj način novac građanima koje ionako pljačkaju bezočno već godinama. Dan prije preuzimanja presude u ovom predmetu, poslao sam poštom podnesak u parnici protiv RS 80 0 P 056780 14 P odakle citiram završni dio:
"I na kraju predlažem da se ostvari uvid u predmet 80 0 P 048630 13 P, za koji je na dan predaje ovog podneska u poštu bila donesena presuda ali je namjerno nisam htio preuzeti, nego ću to učiniti dan kasnije, što će se moći ustanoviti. Naime siguran sam da će tužena RS koja prikriva ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja koje je vršila, osloboditi odgovornosti svoje saučesnike u zločinu i aktere lažne prijave protiv mene, iako sam dostavio nesporne dokaze da ni oni niti direktni podnosioci prijave nisu postupali službeno u tom predmetu. Obrazloženje doduše neće biti isto kao u predmetu 80 0 P 034147 11 P ali ću obje presude koristiti kao dokaz protiv ovde tužene RS za smišljeni zločinački plan usmjeren protiv mene... "
Očekivao sam nešto veće razlike od one fraze "da nisu ovde tuženi lično podnijeli prijavu, nego OT Bijeljina, putem Debeljevića i Gruhonjića" a ne samo puko prepisivanje i falsifikovanje činjenica, no to mi je samo dodatni dokazni materijal u parnici protiv RS. A U TOJ PARNICI NEĆU DOZVOLITI NIKAKVO OTIMANJE MOJIH PRAVA NEGO ĆU PROČITATI SVAKI PAPIR OD SKORO 200 PREDATIH I IZVODITI DOKAZE O KRIMINALU KAKO TUŽILAŠTVA, TAKO I SUDA, TE DRŽAVE U CJELINI MAKAR TO TRAJALO MJESECIMA...

PRILOZI

Presuda 80 0 P 034147 11 P

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 5 Februar, 2015 | read_nums (41)
Dana 13.05.2013. pokušao sam predati više krivičnih prijava i dokazni materijal o krijumčarenju preko Bobar grupe, (prilikom koga je ubijena osmogodišnja djevojčica) tužiocu na zapisnik u čemu sam spriječen. Za to prema priznanju pred kamerama, glavnog republičkog tužioca g. Mahmuta Švrake, nema POLITIČKE VOLJE, odnosno volje Dodik Milorada, koji je zaprijetio ukidanjem kako Specijalnom tužilaštvu, tako i Okružnom privrednom sudu a nedavno da niko neće ostvariti prava iz pravosnažnih presuda ukoliko ga on vidi na BN televiziji...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

PRITUŽBA NA POSTUPANJE U PREDMETU 80 0 P 050856 13 P

Prije svega želim istaći da mi nije cilj bilo kakvo sankcionisanje ili konstatacija odgovornosti sudija, (Bojičić Radiša, Bajić Sedika, Salihbegović Alma, Sekulić Ivica) nego apelujem da VSITV-e i UDT-a utiču da se zakonske odredbe primjenjuju onako kako je propisano a ne da se miksuju, prepravljaju, zaobilaze ili mjenjaju.
Konkretno u ovom predmetu je poslije PRETHODNOG ISPITIVANJA TUŽBE, ista poslata na odgovor tuženoj RS kao ISPRAVNA I POTPUNA a onda je poslije odgovora na tužbu, koji je podnesen nezakonito u jednom primjerku sud odugovlačio postupak 200 dana te naknadno proglasio tužbu neurednom.
Kako je ta radnja predviđena i moguća isključivo prije slanja tužbe na odgovor, očito je da su prekršena pravila postupka a tužba je odbačena zbog odgovornosti nadležnih u CJB Bijeljina koji uopšte nisu sačinili zabilješku poslije moje prijave a onda mi nisu ni odgovarali na zahtijev podnesen prema ZOSPI-a sve dok nisam poslije više dolazaka zaprijetio ovom tužbom.
Tek tada mi je poslat odgovor da je navodno sačinjena zabilješka ali da mi je ne mogu dostaviti.
Ispostavilo se da je to obična laž i da je ta zabilješka sačinjena naknadno, odnosno upravo istog dana kada sam im rekao da ću napisati tužbu.
Sve je jasno vidljivo iz teksta tužbe u kojoj se navodi :
Moj poziv MUP-u je bio 13.05.2013.
Zahtijev za kopiju zabilješke po tom pozivu 15.05.2013.
Moj dolazak i “prijetnja” tužbom 14.08.2013.
Službena zabilješka sačinjena 14.08.2013. o događaju od 13.05.2013.

Osnovni sud u Bijeljini doneo je 25.04.2014. Rješenje u predmetu 80 0 P 050856 13 P kojim se odbacuje moja tužba za utvrđenje diskriminacije. Prethodno je 24.03.2014. doneseno rješenje za "uređenje" tužbe u kome se na trećoj strani, četvrti pasus navodi da je tuženoj RS dostavljena tužba i da je odgovor sačinjen 27.08.2013. Taj "odgovor" nikada nisam dobio jer je sačinjen u jednom primjerku te je automatski morao biti odbijen na prijemu ili vraćen od strane suda shodno odredbama zakona. Kako to nije učinjeno diskriminisan sam od strane suda te su odluke donošene na osnovu nelegalnog i nezakonitog podneska, sačinjenog SAMO za sud ali ne i za mene.
Stoga sam bio prisiljen prije pravnih lijekova, zatražiti uvid u spis i kopiranje, te sam tako pribavio i dopis suda tuženoj od 22.08.2013. u kome se pod tačkom 7 upozorava da će odgovor biti vraćen ukoliko ne ispunjava zakonske uslove u smislu člana 336 ZOPP-u. Podsjećam na stav 4 tog člana "Ako podnesci ili prilozi nisu podneseni u dovoljnom broju primjeraka, sud će pozvati podnositelja da ih u određenom roku podnese. Ako podnosilac ne postupi po tom nalogu, sud će podnesak odbaciti"...
Iako dakle "odgovor" tužene RS nije ispunio zakonski uslov isti je postao sastavni dio predmeta potpuno nezakonito a onda se odugovlači cijelih 7 mjeseci i tek poslije 200 dana tužba šalje na "uređenje". Ja sam detaljno u dopuni te žalbi upozorio sud da je prema ZOPP-u, slanjem tužbe na odgovor konstatovano da je tužba UREDNA I POTPUNA te se ne može naknadno proglašavati neurednom, no drugostepeni sud je to ignorisao te sve opravdava pozivanjem na član 79, vezano za članove 66 i 67. No iz sadržine člana 67 je vidljivo da se radi o sasvim drugim okolnostima koje mogu da se pojave, (nenadležnost, ista parnica, pravosnažna presuda, sposobnosti stranaka ili ovlaštenja zastupnika). Nema ni govora o naknadnom oglašavanju tužbe neurednom jer je to propisano članovima vezanim za prethodno ispitivanje tužbe. Ni tvrdnja da je tužeba RS ukazala na "nedostatke" nije tačna s obzirom da je sud tužbu naknadno odbacio kao "konfuznu i kontradiktornu" dok je tužena RS u svom šablonskom "copy-paste" odgovoru, predložila da se ista ODBACI ili ODBIJE, kao NEBLAGOVREMENA ili NEUREDNA. Dakle nijedan konkretan argument u prilog tim tvrdnjama, nego opcija ILI - ILI, pa šta sud odabere...
Ističem da sam u međuvremenu uspio doći i do ključnog dokaza, zbog čega je sud ovu tužbu odbacio. Naime u tužbenom zahtijevu "I" sam istakao da je povrijeđeno moje pravo, neodgovaranjem na zahtijev podnesen prema ZOSPI-a 15.05.2013., vezano za Zabilješku sačinjenu po mojoj prijavi 13.05.2013. a da sam poslednji put istu tražio 14.08.2014. i kako je nisam dobio zaprijetio tužbom.
Zabiljeska 14.08.2013. koju prilažem je sačinjena upravo tog dana poslije moje "prijetnje" a odnosi se na sporni datum 13.05.2013. Istu sam pribavio poslije sizifovskih muka, pošto je sud naredio dostavu u predmetu 80 0 P 053922 13 P a ja sam potom zatražio uvid i kopirao dokument. Iz svega je vidljivo da nadležni iz CJB Bijeljina uopšte nisu htjeli da sačine zabilješku, nego su pružili pomoć pripadnicima organizovanog kriminala.
Za ovaj predmet to nije relevantno ali ističem kao pozadinu te da bi se razumjeli motivi i ozbiljnost svega. Naime dana 13.05.2013. pokušao sam predati više krivičnih prijava i dokazni materijal o krijumčarenju preko Bobar grupe, (prilikom koga je ubijena osmogodišnja djevojčica) tužiocu na zapisnik u čemu sam spriječen. Za to prema priznanju pred kamerama, glavnog republičkog tužioca g. Mahmuta Švrake, nema POLITIČKE VOLJE, odnosno volje Dodik Milorada, koji je zaprijetio ukidanjem kako Specijalnom tužilaštvu, tako i Okružnom privrednom sudu a nedavno da niko neće ostvariti prava iz pravosnažnih presuda ukoliko ga on vidi na BN televiziji.
Pošto sam ja neuporedivo "GORI" i od pojedinaca koje pominje i od BN televizije, sudu je bilo jednostavnije prekršiti zakon i tužbu naknadno odbaciti, nego nastaviti zvanično postojeću parnicu i razotkriti kriminal na koji sam ukazao. Nije zanemarljiva činjenica da je u vrijeme donošenja odluke drugostepenog suda vlasnik Bobar grupe, koja je vršila šverc i pranje novca narko mafije putem Bobar banke još uvijek bio živ a neposredno poslije toga je preminuo.
DA SU RJEŠENJA DONOŠENA POSLIJE TOGA A POSEBNO POSLIJE IZBORA 2014-TE VJEROVATNO BI BILA ZAKONITA...

PRILOZI

Tužba za utvrđenje
Dopis suda tuženoj
Odgovor tuzene RS
Rjesenje za dopunu
Dopuna tuzbe

Odbacivanje tužbe
Zalba na rjesenje
80 0 P 050856 14 Gž
Zabiljeska 14.08.2013.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 30 Januar, 2015 | read_nums (43)

Već ima mnogo a biće sve više bivših moćnika, direktora, poslanika, ministara, predsjednika, pa i tužilaca i sudija kojima će biti potrebne usluge pravnog zastupnika a časnije je braniti plaćenog ubicu kao advokat nego isto to raditi kao sudija...
Apelujem na Predsjednika suda da kopira ovaj dopis i odnese ga fašisti i kriminalcu Kovačević Novaku, koji je i odgovoran za svo ovo bezakonje, neka pronalazi u njemu elemente krivičnog djela skupa sa svojim kriminalcima iz ureda glavnog tužioca. Nadam se da će me ponovo optužiti ali ovaj put i podići optužnicu a ja imam dovoljno materijala da dokazujem kako mafijašku tako i fašističku prirodu OT Bijeljina.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

COPY - PASTE PRESUDE

Kada sam imao dokaze da je neki sudija prekršio zakon, to sam i objavio. Dosta toga i nisam pominjao ali sam navodio i primjere pozitivnog ponašanja, makar se radilo samo o pristojnosti ili ljubaznsti. Da se desilo bilo šta gdje je eventualno Predsjednik suda, (vezano za moje pravne interese) prekršio zakon, ja bih to objavio i u to svi mogu biti sigurni. Ali toga nije bilo NIKADA. Da sam sreo ijednog sudiju, (od onih o čijem radu imam dokumentaciju) koji nije svjesno prekršio zakon i to bih objavio. Ali ni toga nije bilo NIKADA.
ZATO POZIVAM PREDSJEDNIKA SUDA I SVE DRUGE SUDIJE I TUŽIOCE KOJI ŽELE DA RADE ČASNO I POŠTENO DA NAPUSTE U ŠTO SKORIJEM VREMENU CENTAR ORGANIZOVANOG KRIMINALA U BIJELJINI, ZGRADU NA ADRESI VUKA KARADĆIĆA 3 I BAVE SE ADVOKATUROM.
Jer već ima dosta a biće sve više bivših moćnika, direktora, poslanika, ministara, predsjednika, pa i tužilaca i sudija kojima će biti potrebne usluge pravnog zastupnika a časnije je braniti plaćenog ubicu kao advokat nego isto to raditi kao sudija...
U prilogu ovog dopisa su dvije presude Osnovnog suda u Bijeljini po mojim tužbama za utvrđenje diskriminacije i to:
- 80 0 P 043325 13 P2 od 14.10.2014. vezano za dan 05.09.2012.
- 80 0 P 053922 13 P od 03.07.2014. vezano za dan 13.05.2013.
Iz ove dvije presude vidljivo je da nisu zasnovane na priloženim dokazima niti argumentaciji tužene na glavnoj raspravi nego se radi o unaprijed pripremljenoj odluci koja se "obrazlagala" navodima Kovačević Novaka, koji je i sačinio "odgovor" Pravobranilaštva. RS. Osim što su same presude kriminalne, kad se pogledaju zbirno vidjeće se i da su lišene svakog pravnog znanja i logike jer su sačinjene po principi COPY- PASTE, čime je od strane sudija izvršen udar na legitimitet i dostojanstvo suda uopšte.
I najvažnije od svega je to da sudije pojedinci nisu samo prekršili zakon vezano za tok postupka nego su postali saučesnici kriminalaca iz OT Bijeljina koji još od 2010-te neće da odgovore na predate zahtijeve i nove dokaze predate u slučaju ubistva Ivone Bajo. Krv nevinog djeteta je sada i na rukama tih sudija i suda u cjelini a ja sve skupa tretitam kao sastavni dio zločinačke organizacije, što ću u daljem periode uz dokaze objavljivati na internetu, a sada slijede neviđeni pravni "biseri".
Oznakom "0" obilježio sam djelove koji se ponavljaju u obje presude ali su dijelovi zakona te nije sporno da se ponavljaju, dok su brojevima "1" - "7" označeni dijelovi koji se bukvalno prepisani iako se tužbe odnose na dane razdvojene vremenski 8 mjeseci i sa sasvim drugačijim opisom događaja. Uz pomoć programa "Microsof word" prebrojao sam 978 istih riječi u uokvirenim djelovima koji su prepisani i to ne računajući citirane članove zakona označene brojem "0". Iako sam imao namjeru ovde prenijeti sve dijelove koji se podudaraju odustao sam od toga jer je preobimno a ističem samo jedan dio iz koga se vidi sva besmislenost i nelogičnost presude koja nastaje po sistemu:
DONESI PRESUDU PO NAREDBI A OBRAZLOŽI JE SA COPY -PASTE
Slijedi dio koji je relevantan za presudu 80 0 P 053922 13 P u kome se govori upravo o danu 13.05.2013. a u istoj se nalazi na strani 5 u pravougaoniku "3":
"Iz dokaza koje je predložio tužilac, i to iz službene zabilješke broj 10-01/4-3534/13 od 14.08.2013. godine, kao i iz zbimog izvještaja od 13.05.2013. godine, proizilazi da je tužilac tog dana bio u zgradi ovog suda, a u okviru koje se nalaze i prostorije Okružnog tužilaštva u Bijeljini sa ciljem da Okružnom tužilaštvu u Bijeljini preda određena pismena. Iz tih dokaza proizilazi i to da su tačni tužiočevi navodi da ta pismena nije mogao da preda u pisarnici Okružnog tužilaštva u Bijeljini, jer mu to nije dozvolila sudska policija po naredbi Okružnog tužilaštva u Bijeljini. Da tužilac nije mogao lično da pristupi u prostorije Okružnog tužilaštva u Bijeljini i prije 13.05.2013.godine, u jednom periodu, proizilazi i iz službene zabilješke broj 1173/11 od 19.07.2011.godine, zapisnika sa usmenog pretresa od 19.08.2011.godine u predmetu ovog suda broj 80 1 Pr 004323 11 Pr od 19.08.2011.godine i odgovora na dopis broj 10-01/4-4475/13 od 16.08.2013.godine. Međutim, tužiocu je bilo omogućeno da ta pismena preda šefu pisarnice Okružnog tužilaštva u Bijeljini Sekanić Vojislavu, koji je došao u prizemlje zgrade suda kako bi preuzeo pismena od tužioca. Dakle, tužilac je imao mogućnost da preda pismena Okružnom tužilaštvu u Bijeljini, neposredno ovlašćenom radniku, a ta pismena mogao je da preda Okružnom tužilaštvu u Bijeljini i putem pošte."
Zanimljivo je ali i logički nemoguće da se isto obrazloženje o zbirnom izvještaju od 13.05.2013. i opisom događaja tog dana koristi i u presudi 80 0 P 043325 13 P2, (na strani 6, obilježeno pravougaonikom pod brojem "3") koja se odnosi na događaje od cijelih osam mjeseci ranije i u kalendarski prethodnoj godini i to na dan 05.09.2012. Inače do dokaza 10-01/4-3534/13 od 14.08.2013. se došlo naredbom suda u parnici 80 0 P 053922 13 P a u predmetu 80 0 P 043325 13 P2 sam ga priložio samo kao dokaz kontinuiteta diskriminacije.
S obzirom da se radi o sudijama čiji zvanični pristup prema prisutnima, način ophođenja i ljubaznost koju pokazuju, zaslužuje poštovanje i primjer je kako bi osobe na odgovornim pozicijama trebalo da postupaju, nisam u žalbi htio da navodim kako je presuda bukvalno prepisana ali ću biti prisiljen da zbog udara na moja prava, sprečavanja da se dođe do podataka koje sam tražio još 2010-te i saučesništva u prikrivanju ubistva Ivone Bajo od strane sudija, pokrenem i druge pravne korake, kao što su već predata prijava za falsifikovanje i uklanjanje dokaza, te nove pritužbe i tužbe upravo zbog ovog kriminala i otimanja prava te legalizaciju fašizma prema mojoj porodici a i riječnik koji sam do sad koristio na internetu će biti prilagođen stvarnom stanju jer izraz "Zločinačka organizacija" je suviše blag za razbojništvo OT Bijeljina a kome je bezrezervnu podršku definitivno pružio sud.
Tokom ovih parnica priložio sam više dokumenata kojima se razotkrilo kriminalno ponašanje državnih službenika ali se i za vrijeme toka postupaka dešavalo sve samo ne poštovanje zakona. Bilo je tu podmetanja dokaza u spis između pripremnog ročišta i glavne rasprave, nepoštovanje pravila o teretu dokazivanja, gdje je tužena RS "izvodila dokaze" ćutanjem u jednom predmetu a u drugom se nije ni pojavila, te su postupajuće sudije preuzimali tu ulogu i "izvodili dokaze" u samoj presudi.
O nekim tačkama Sud je "zaboravljao da se izjasni", neke je prepravljao, podmetali su se falsifikovani dokumenti, a onda pošto sam to razotkrio uklanjali. Prepravljani su članovi iz zakona, pisale u presudi lažni navodi iz zabilješki sudske policije, koje niko nije dokazivao a naravno zanemarivani ključni dokazi koje sam predao i podnesci u kojima sam uz dokaze razotkrio većinu lažnih stavova predatih od strane Pravobranilaštva RS.
Sud je prekršio više članova iz ZOPP-u a najbitnije je to što se potpuno odstupalo od tužbenog zahtijeva i umjesto relevantnih za konkretne tačke, sud je retroaktivno izvodio dokaze o tome da li je trebalo donijeti naredbu o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo a smišljeno se ni riječ nije napisala o tome da li je tu "naredbu" kako god da je glasila tužena RS morala uručiti pismeno ako ne sama, onda na moj zahtijev, te mi omogućiti pravo žalbe garantovano članom 16 Ustava RS.
I o pravu da dobijem podatke prikupljane poslije lažne prijave za "Ugrožavanje sigurnosti" garantovano članom 23 Ustava RS, podatke o otvaranju računara, o mojim krivičnim prijavama koje su sakrivene još od 2010-te, sud je "zaboravio" odlučivati...
Osim što je sinhronizovano djelovao sa Pravobranilaštvom RS i praktično preuzeo njihovu ulogu advokata tužene, sud je nezakonito kršio moja a pomagao zloupotrebu prava tužene. Jadan od takvih primjera je kršenje ZOPP-u vezano za predavanje podnesaka, gdje ne samo da su prihvatani besmisleni "Odgovori" bez ijednog argumenta, odnosno činjenice za njihove tvrdnje, nego su primani i podnesci u jednom primjerku, te se njima mahalo preda mnom na ročištima, kako bih "ostvario uvid" u iste. Moja upozorenja da se takvi podnesci ne smiju primiti uopšte a ako se i prime onda ih je sud dužan vratiti su ignorisana, te mi se "objašnjavalo" da tu nema ništa novo (osim novih troškova koje traže) da ostaju kod odgovora i naravno da su negdje baš tada u Tuzli ili Zvorniku ili na kafi...
Ja sam nasuprot tome pokušao prvi put 2012-te a drugi put prije nekoliko dana da predam podneske poslije rješenja o oslobađanju od troškova postupka. Nijednom nisu primljeni i to prvi jer službenici "ne znaju" da li to rješenje važi tokom čitavog postupka, poslije čega nisam ni pokušavao do nedavno, kada sam htio da provjerim šta će se desiti sada kada se primaju podnesci druge stranke u jednom primjerku. Ovaj put poslije kraćeg čuđenja zašto to njima predajem, zatraženo je da kopiram rješenje o oslobađanju od troškova pa onda predam sve. Nisam naravno htio, jer nije bitno što bih platio 10 feninga više nego što treba da izgubim sat vremena da bih otišao po rješenje, vratio se do kopirnice itd...
ZA JEDAN SAT JA MOGU NAPISATI KRIVIČNU PRIJAVU, TUŽBU, IZRADITI AUDIO PLEJER ZA RAČUNAR...
Da ovo nije bezazleno očit je primjer i način na koji je iz predmeta 80 0 P 043325 13 P2 uklonjen falsifikat "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" o kome sam prethodno obavijestio Sud i tuženu a odmah potom i sve organe na adresi Vuka Karadžića 3. Osnovni sud u Bijeljini i Pravobranilaštvo RS prave plan da uklone sporni podnesak iz dokaznog materijala te ga sprovode na taj način šte sud prvo traži da se ponovo dostave slabo čitljivi dokumenti a onda Pravobranilaštvo, (koje ima iste dokumente i vidi čitljivost) traži da im se vrate SVI dokazi, kako bi navodno provjerili o čemu se radi. Potom su dostavili ponovno dokazni materijal sa neznatno boljim ali nekim i mnogo lošije vidljivim dokumentima, dok falsifikat koji je odlično vidljiv i još neke isto jasno vidljive dokumente nisu priložili, te su se na taj način oslobodili kompromitujućeg materijala.
Podnesak kojim je zatražen povrat dokaza predat je u samo jednom primjerku, kako bi mahinacija prošla nezapaženo a onda uz nove, ništa vidljivije priloge takođe se dostavlja podnesak sa popisom samo u jednom primjerku za sud a ja sam dobio samo dokaze. Vidio sam naravno da nema falsifikata i rekao da ga nikada neće ni dostaviti, što se i potvrdilo ali eto osim što je prekršen zakon, nije poštovana ni naredba Predsjednika suda koja očito služi samo kao ukras u kancelarijama 1 i 13, jer službenici NE SMIJU tražiti od Pravobranilaštva da poštuje zakon, dok sudije ionako krše zakon neprekidno pa im pristrasnost i zloupotreba položaja dođe kao nešto sasvim prirodno.
No to što smatraju da me mogu prevariti, da ne znam svoja prava, što nekad smišljeno puštam da se krše jer je to dio mog plana da prikupljam dokaze o kriminalu sudija je jedna strana priče.
To što ne poštuju mene i smatraju me manje vrijednim od suprotstavljene strane je banalno u odnosu da se na taj način omalovažava i ponižava Predsjednik suda, nepoštovanjem naredbe koja je izdata.
I TO PISMENE NAREDBE, DOK SE ISTOVREMENE USMENA NAREDBA KOVAČEVIĆ NOVAKA STAVLJA IZNAD USTAVA RS.
"Za mene zakonske odredbe ne važe, ko je predsjedik suda da bih postupao po njegovoj naredbi ???" eto to je odnos sudija Osnovnog suda u Bijeljini. Ja se sa svoje strane ne borim samo za svoja prava nego i drugih građana, pa i za prava i dostojanstvo predsjednika suda. Čak i za dostojanstvo samog suda, jer vjerovatno to niko ne zna ali ja sam nedavno predložio povlačenje tužbe u jednoj parnici protiv RS, zbog toga što se slažem sa stavovima Osnovnog suda iznesenim u prijedlogu za njihovo izuzeće. A ovamo same sudije udaraju na dostojanstvo suda u kome rade, krše zakon, ignorišu naredbu predsjednika, ismijavaju se svojim copy - paste presudama nad Ustavom, ljudskim pravima, logikom i razumom, zabijajući iznova nož u leđa ubijenom djetetu.
S tim u vezi u skladu sa članom 32 Ustava RS predlažem da Osnovni sud u Bijeljini ukloni Naredbu koja se ne poštuje i postave ovaj plakat koji prilažem, kako bi se legalizovalo i objelodanilo stvarno stanje u zemlji gdje svi organi uključujući i sudove rade za interese organizovanog kriminala a da bi se dodvorili velikom vođi i odbranili ono što je opljačkala tajkunsko politička mafija, upravo su u presudama koje dostavljam legalizovali fašizam.

JA SAM GLAVNI BAJA


"Neka je na sramotu sutkinje koja je donijela odluku. Može se pozivati na pravo koliko hoće. Kod nas je pravosuđe u nekim segmentima izvan bilo kakve društvene odgovornosti"
Moja prva reakcija je bila da ukinemo sud u Bijeljini, jer očigledno služi za spekulacije, i premjestimo ga na neko drugo mjesto. Možda se to i desi...
A MI ĆEMO NASTAVITI BEZ OBZIRA NA SUDOVE ILI BILO ŠTA DRUGO...

Tužilaštva već znaju šta se od njih traži.
A AKO BUDU RADILI SVOJ POSAO UKINUĆU I NJIH

Koga vidim na televiziji da iznosi negativna mišljenja o meni, neće ostvarit svoja prava, bez obzira na sudske presude.
PA NEK SE ŽALI KOME GOD HOĆE...

Ja sam uvijek do sada pisao da je naredba (a ne neki organ ili država, što je pogrešno interpretirano) izdata od strane Novaka Kovačevića fašistička, jer se odnosi na sve srodnike ubijene osmogodišnje djevojčice a kako sud ne vidi u tome nikakvu diskriminaciju, ništa sporno, onda je sam deklarisao RS i BIH kao mafijašku fašističku tvorevinu, te ću je ubuduće i ja tako opisivati.
Apelujem na Predsjednika suda da kopira ovaj dopis i odnese ga fašisti i kriminalcu Kovačević Novaku, koji je i odgovoran za svo ovo bezakonje, neka pronalazi u njemu elemente krivičnog djela skupa sa svojim kriminalcima iz ureda glavnog tužioca. Nadam se da će me ponovo optužiti ali ovaj put i podići optužnicu a ja imam dovoljno materijala da dokazujem kako mafijašku tako i fašističku prirodu OT Bijeljina. Najveća greška koju su napravili je odluka da me u martu 2010-te lažno prijave a možda sada naprave još veću.
KAD SUD NEĆE DA ZAŠTITI MOJA PRAVA ŠTITIĆU IH JA SAM, JAČINOM DOKAZA, SNAGOM RIJEČI I RAZOTKRIVANJEM KRIMINALA POLITIČARA, TAJKUNA, TUŽILACA, SUDIJA I SVIH DRUGIH KOJE ĆE NAROD ZBACITI SA SVOJIH LEĐA KAO ŠTO SU PADALI I PRETHODNI OKUPATORI I SILNICI KROZ ISTORIJU...

PRILOZI

80 0 P 043325 13 P2 od 14.10.2014.
80 0 P 053922 13 P od 03.07.2014
PRIJEDLOG PLAKAT

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 25 Januar, 2015 | read_nums (46)
Tužena fizička lica nisu uopšte smjela znati za postojanje tužbe protiv RS niti tražiti da se ona nađe eventualno pred Vrhovnim sudom a ako su to kao državni službenici eventalno saznali, onda se radi o zloupotrebi položaja.

GDJE JE NESTALA LOGIKA


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE


(Sadržaj zahtjeva)Dana 23.10.2014. obavješten sam tokom rasprave, pred Osnovnim sudom u Bijeljini u predmetu 80 0 P 039222 12 P da je Vrhovni sud RS zatražio taj spis za svoje potrebe, te zahtijevam kopiranje i pismenu dostavu tog dopisa, odnosno objašnjenje po čijem zahtijevu i sa kojim obrazloženjem je taj spis izuzet od Osnovnog suda u Bijeljini.?
OBRAZLOŽENJE
U prethodne 3 godine pokrenuo sam više tužbi protiv fizičkih lica koji su me lažno prijavili za "Ugrožavanje sigurnosti" 19.03.2010. što je okončano poslije 30 mjeseci Odlukom o nesprovođenju istrage, (T15 0 KT 0002365 10 dana 14.12.2012) jer nisu postojali elementi tog niti bilo kog drugog krivičnog djela iako sam konstantno pod specijalnim nadzorom.. No to je za posljedicu imalo mnoge štetne radnje, povredu ugleda i časti kao i prava ličnosti, odnosno oduzimanje računara sa dokazima o teškim krivičnim djelima pripadnika OT Bijeljina.
Poslije 9 mjeseci računar je vraćen bez kontrole koju sam pismeno zahtijevao upozoravajući više puta da postoji neprocjenjivo vrijedan programski kod. Uprkos svemu nudio sam Pravobranilaštvu RS povlačenje tužbe i odustajanje od kompletnog traženog iznosa pod uslovom da državni organi ispune zakonsku obavezu i upotrijebe dokaze kriminala koje sam priložio i u tužbama.
Taj prijedlog je ignorisan a nastavilo se sa kriminalom i od strane suda, gdje su se falsifikovale činjenice, izlazilo izvan tužbenog zahtijeva, primali podnesci Pravobranilaštva samo u jednom primjerku, (za sud ali ne i za mene, te se čak desilo da je podmetnut falsifikovani dokument, (sa lažnim pečatom) koji je poslije razotkrivanja sa moje strane, umjesto da se po službenoj dužnosti podnese krivična prijava, uklonjen iz dokaznog materijala.
Nadalje odgovori Pravobranilaštva se primaju bez ijedne činjenice, sa svega par rečenica po sistemu COPU-PASTE, te je konkretno upravo u predmetu 80 0 P 039222 12 P predloženo da se kao dokazi uvrste spisi 80 0 P 034147 11 P i 80 0 P 039976 12 P. Iako dakle nijednom riječju nije obrazloženo kakva je veza između tužbi koje sam podneo protiv fizičkih lica za povredu ugleda, časti i prava ličnosti iz Ustava RS, sa tužbom za materijalnu štetu, nastalu uništavanjem programskog koda sa računara koji je bio u posjedu države, sud je takav zahtijev prihvatio te odgodio ročište do povratka spisa koji su bili pred Vrhovnom sudom po podnesenoj reviziji.
Sada je odjednom nestao i matični spis bez ikakvog objašnjenja i logičnog razloga. Tužena fizička lica nisu uopšte smjela znati za postojanje tužbe protiv RS niti tražiti da se ona nađe eventualno pred Vrhovnim sudom a ako su to kao državni službenici eventalno saznali, onda se radi o zloupotrebi položaja. Uglavnom nema nikakvog razloga da se predmet 80 0 P 039222 12 P dostavlja Vrhovnom sudu kao nešto u šta bi trebalo ostvariti uvid po mojim revizijama i jedini mogući razlog je nečiji prijedlog da se taj spis analizira odnosno priloženi disk jer Osnovni sud u Bijeljini nije stručno opremljen za informatiku i programiranje. Pa i da je tako to ne bi smjelo biti tajna za mene, što je sada slučaj.
Šta god da je u pitanju, pošto se radi o mojoj tužbi i nova 2 mjeseca odlaganja, bilo bi korektno da mi se objasni ZAŠTO ???
IZ ODGOVORA JE VIDLJIVO DA VRHOVNI SUD NIKADA NIJE ZATRAŽIO SPIS ZA SVOJE POTREBE. DA LI JE TAMO ZALUTAO GREŠKOM ILI "GREŠKOM" OSTALO JE TAJNA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Autor zdenkobajo | 20 Januar, 2015 | read_nums (68)
Sinhronizovana akcija Osnovnog suda i PRS kojom su uklonili ovaj dokument pokazuje da je u pitanju smišljeni kriminal, te su odgovorni prema stavu 2 člana 379. KZRS, a tek potom i prema članu 347 KZRS, jer su iskoristili svoj položaj da bi manipulacijama uklonili dokaze krivičnog djela ali smatram da je najveća krivica na onome ko je Pravobranilaštvu RS podmetnuo taj falsifikat, znajući da je lažan.

PRIJAVA ZA FALSIFIKAT


KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA

ZA KRIVIČNA DJELA

Zloupotreba službenog položaja ili ovlašcenja Clan 347. KZRS
(1) Službeno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu neimovinsku korist ili da drugom nanese kakvu štetu, iskoristi svoj položaj ili ovlašcenje, prekoraci granice svog ovlašcenja ili ne izvrši službenu dužnost, kaznice se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.
(2) Ako je djelom iz stava 1. ovog clana nanesena znatna šteta ili je došlo do teže povrede prava drugog, ucinilac ce se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.
(3) Službeno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu imovinsku korist, iskoristi svoj položaj ili ovlašcenje, prekoraci granice svog ovlašcenja ili ne izvrši službenu dužnost, kaznice se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.
(4) Ako je djelom iz stava 3. ovog clana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10.000 KM, ucinilac ce se kazniti zatvorom od jedne do osam godina, a ako taj iznos prelazi 50.000 KM, kaznice se zatvorom od dvije do deset godina.
Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave Clan 379. KZRS
(1) Službeno ili odgovorno lice koje u službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis unese neistinite podatke ili ne unese kakav važan podatak, ili svojim potpisom, odnosno službenim pecatom ovjeri službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis sa neistinitom sadržinom, ili koje svojim potpisom, odnosno službenim pecatom omoguci pravljenje takve isprave, knjige ili spisa sa neistinitom sadržinom, kaznice se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i službeno ili odgovorno lice koje neistinitu službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis upotrijebi u službi ili poslovanju kao da su istiniti, ili koje službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis uništi, prikrije, u vecoj mjeri ošteti ili na drugi nacin ucini neupotrebljivom.
OBRAZLOŽENJE
Dana 11.12.2013. Pravobranilaštvo RS je sačinilo odgovor na moju tužbu za utvrđenje diskriminacije, (80 0 P 043325 13 P 2) sa prilozima među kojima se nalazio i falsifikat, odnosno dokument sa neistinitim sadržajem, ovjerenim službenim pečatom. Na prvoj strani tog odgovora koju prilažem uokvireno je pravougaonikom sporno "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" koje takođe prilažem. U desnom gornjem uglu stoji pravougli pečat sa tekstom "OVA ODLUKA JE PRAVOSNAŽNA" dana 22.12.2010. te sve ovjereno okruglim službenim pečatom Osnovnog suda u Bijeljini. Ja sam odmah pismenim podneskom "OBAVJEST I PRIJEDLOG SUDU I TUŽENOJ" ukazao na grešku i nisam imao namjeru podnositi bilo kakvu krivičnu prijavu niti išta drugo izvan tog predmeta, te sam samo podneo dodatni zahtijev za utvrđenje slijedećeg sadržaja:
1) Osnovni sud u Bijeljini je utvrdio da Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010 nikada nije postalo pravosnažno, s obzirom da je dana 22.12.2010. odlukom Okružnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 000670 10 Pžp postupak obustavljen.
2) Osnovni sud u Bijeljini je utvrdio da ne postoji rješenje stvarno nadležnog Prekršajnog suda u Bijeljini, kojim se konstatuje činjenje bilo kakvog prekršaja Bajo Zdenka na dan 08.07.2010.
No po prijamu mog podneska u kome sam obavjestio o falsifikatu Osnovni sud u Bijeljini i Pravobranilaštvo RS prave plan da uklone sporni podnesak iz dokaznog materijala te ga sprovode na taj način šte sud prvo traži da se ponovo dostave slabo čitljivi dokumenti a onda Pravobranilaštvo, (koje ima iste dokumente i vidi čitljivost) traži da im se vrate SVI dokazi, kako bi navodno provjerili o čemu se radi. Potom su dostavili ponovno dokazni materijal sa neznatno boljim ali nekim i mnogo lošije vidljivim dokumentima, dok falsifikat koji je odlično vidljiv i još neke isto jasno vidljive dokumente nisu priložili, te su se na taj način oslobodili kompromitujućeg materijala.
Ja i dalje ne bih preduzimao ništa po tom pitanju ali onda Osnovni sud dana 14.10.2014. donosi presudu u kojoj navodi da materijal koji nije dostavljen neće biti uvršten u spis niti imati dokaznu vrijednost. Iako su time izbačeni svi dokumenti kojima mi se htjelo spočitati činjenje prekršaja, sud je uprkos tome u presudi potencirao "ČINJENJE ISTOVRSNOG PREKRŠAJA" a moj tužbeni zahtjev za utvrđenje odbacio pod izgovorom da "NEMAM PRAVNOG INTERESA" za takav zahtijev.
To je naravno neviđena besmislica jer samo to što se ovaj falsifikat povlači po ko zna kojim državnim organima, je dovoljna za postojanje mog pravnog interesa da tu laž demantujem a osim toga iako je uklonjeno to i sva druga rješenja Prekršajnog suda iz dokaznog materijala, Osnovni sud u Bijeljini je da bi mi nanio štetu nastavio da mi imputira "istovrsni prekršaj" te je jasno da je tužbeni zahtijev i odbijen kako bi se izvela ta manipulacija u presudi. Ovaj dio navodim samo kao objašnjenje zašto sam napisao ovu krivičnu prijavu, te želim da se zna da nikada ne bi bila napisana da nije bilo ove zloupotrebe i pokušaja prevare od strane suda i pravobranilaštva.
Nesporno je da postoji odgovornost postupajućih iz oba organa zbog prikrivanja dokaza o krivičnom djelu, pomoć poslije izvršenja, sprečavanje dokazivanja, ali akcenat stavljam na one koji su nekada ranije napravili plan da na rješenje koje je preinačeno i postupak obustavljen, (dokaz "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" u prilogu) udare pečat pravosnažnost pa to dijele okolo po državnim organima kako bi njime opravdali fašističke metode kojima se svi srodnici ubijene djevojčice Ivone Bajo tjeraju kao stoka iz OT Bijeljina jer su otkrili da su nadležni oprali materijalni dokaz ubistva benzinom da bi prikrili ne samo taj zločin nego i krijumčarenje u AD Univerzal, tehnički neispravnim kamionom, koji je po svemu sudeći i ubio djevojčicu prilikom pucanja trake nategnute na 3000 kg zatezne sile...
S obzirom da na dokumentu postoji ime osobe koja je ovjerila falsifikat neće biti teško istražiteljima doći do iste ali sam uvjeren da će se krivac braniti time da je u pitanju "nenamjerna greška". To naravno nije istina jer se ovaj falsifikat ne bi mogao naći u posjedu pravobranilaštva a imam podatke doduše usmene da je proslijeđivan i na druge adrese pa čak i VSITV-u, kao protivargument mojim pritužbama.
A i sinhronizovana akcija Osnovnog suda i PRS kojom su uklonili ovaj dokument pokazuje da je u pitanju smišljeni kriminal, te su odgovorni prema stavu 2 člana 379. KZRS, a tek potom i prema članu 347 KZRS, jer su iskoristili svoj položaj da bi manipulacijama uklonili dokaze krivičnog djela ali smatram da je najveća krivica na onome ko je Pravobranilaštvu RS podmetnuo taj falsifikat, znajući da je lažan. Podvlačim da podnesak kojim PRS traži od Osnovnog suda povrat dokaznog materijala nije sačinjen u dva primjerka, odnosno ne postoji kopija za mene kao stranku u postupku, što je obavezno zakonim a poznato je i Pravobranilaštvu i Osnovnom sudu koji je bio dužan da se stara za provođenje zakona. Napominjem da čak postoji upozorenje u kancelarijama 1 i 13 Osnovnog suda u Bijeljini, izdato od strane predsjednika suda, vezano za prijem podnesaka.
Iako ni ovo krivično djelo nije bezazleno mnogo je važnija pozadina svega a to je osim prikrivanja ubistva osmogodišnje djevojčice prilikom krijumčarenja i pranje novca narko mafije preko Bobar banke, čiji je većinski vlasnik, kao i Univerzala, bio sada preminuli G.B. a Republika Srpska je suvlasnik te banke. Dana 25.02.2012. evidentirano je preko 4 miliona KM transakcija narko mafije Darka Šarića preko te banke, a 10.04.2013. uhapšen je direktor AD Univerzal Slaviša Bobar, kao član pljačkaške grupe odgovorne za krivična djela još od 2005-te godine...
Ovaj falsifikat je samo jedan mali segment u obilju bezakonja i kriminala izvršenih od strane pripadnika zločinačke organizacije sa ciljem da se prikriju najmonstruoznija krivična djela o kojima imam obilje dokaza...

PRILOZI

Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Januar, 2015 | read_nums (51)
13.05.2013. pokušao sam predati više krivičnih prijava i dokazni materijal o krijumčarenju preko Bobar grupe(prilikom koga je ubijena osmogodišnja djevojčica) tužiocu na zapisnik u čemu sam spriječen. Za to prema priznanju pred kamerama, glavnog republičkog tužioca g. Mahmuta Švrake, nema POLITIČKE VOLJE, odnosno volje Dodik Milorada, koji je zaprijetio ukidanjem kako Specijalnom tužilaštvu, tako i Okružnom privrednom sudu a nedavno da niko neće ostvariti prava iz pravosnažnih presuda ukoliko ga on vidi na BN televiziji.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 050856 13 P

Osnovni sud u Bijeljini doneo je 25.04.2014. Rješenje u predmetu 80 0 P 050856 13 P kojim se odbacuje moja tužba za utvrđenje diskriminacije. Prethodno je 24.03.2014. doneseno rješenje za "uređenje" tužbe u kome se na trećoj strani, četvrti pasus navodi da je tuženoj RS dostavljena tužba i da je odgovor sačinjen 27.08.2013. Taj "odgovor" nikada nisam dobio jer je sačinjen u jednom primjerku te je automatski morao biti odbijen na prijemu ili vraćen od strane suda shodno odredbama zakona. Kako to nije učinjeno diskriminisan sam od strane suda te su odluke donošene na osnovu nelegalnog i nezakonitog podneska, sačinjenog SAMO za sud ali ne i za mene.
Stoga sam bio prisiljen prije pravnih lijekova, zatražiti uvid u spis i kopiranje, te sam tako pribavio i dopis suda tuženoj od 22.08.2013. u kome se pod tačkom 7 upozorava da će odgovor biti vraćen ukoliko ne ispunjava zakonske uslove u smislu člana 336 ZOPP-u. Podsjećam na stav 4 tog člana "Ako podnesci ili prilozi nisu podneseni u dovoljnom broju primjeraka, sud će pozvati podnositelja da ih u određenom roku podnese. Ako podnosilac ne postupi po tom nalogu, sud će podnesak odbaciti"...
Iako dakle "odgovor" tužene RS nije ispunio zakonski uslov isti je postao sastavni dio predmeta potpuno nezakonito a onda se odugovlači cijelih 7 mjeseci i tek poslije 200 dana tužba šalje na "uređenje". Ja sam detaljno u dopuni te žalbi upozorio sud da je prema ZOPP-u, slanjem tužbe na odgovor konstatovano da je tužba UREDNA I POTPUNA te se ne može naknadno proglašavati neurednom, no drugostepeni sud je to ignorisao te sve opravdava pozivanjem na član 79, vezano za članove 66 i 67. No iz sadržine člana 67 je vidljivo da se radi o sasvim drugim okolnostima koje mogu da se pojave, (nenadležnost, ista parnica, pravosnažna presuda, sposobnosti stranaka ili ovlaštenja zastupnika). Nema ni govora o naknadnom oglašavanju tužbe neurednom jer je to propisano članovima vezanim za prethodno ispitivanje tužbe. Ni tvrdnja da je tužeba RS ukazala na "nedostatke" nije tačna s obzirom da je sud tužbu naknadno odbacio kao "konfuznu i kontradiktornu" dok je tužena RS u svom šablonskom "copy-paste" odgovoru, predložila da se ista ODBACI ili ODBIJE, kao NEBLAGOVREMENA ili NEUREDNA.
Dakle nijedan konkretan argument u prilog tim tvrdnjama, nego opcija ILI - ILI, pa šta sud odabere...
Kako je očito da je prihvatanjem podneska tužene RS u nedovoljnom broju primjeraka prekršen zakon i moje pravo na jednak tretman i pravično suđenje te je poslije 200 dana zadržavanja već prihvaćena tužba proglašena neurednom, predlažem da se Apelacija usvoji i predmet vrati na postupanje Osnovnom sudu.
Ističem da sam u međuvremenu uspio doći i do ključnog dokaza, zbog čega je sud ovu tužbu odbacio. Naime u tužbenom zahtijevu I sam istakao da je povrijeđeno moje pravo, neodgovaranjem na zahtijev podnesen prema ZOSPI-a 15.05.2013., vezano za Zabilješku sačinjenu po mojoj prijavi 13.05.2013. a da sam poslednji put istu tražio 14.08.2014. i kako je nisam dobio zaprijetio tužbom.
Zabiljeska 14.08.2013. koju prilažem je sačinjena upravo tog dana poslije moje "prijetnje" a odnosi se na sporni datum 13.05.2013. Istu sam pribavio poslije sizifovskih muka, pošto je sud naredio dostavu u predmetu 80 0 P 053922 13 P a ja sam potom zatražio uvid i kopirao dokument. Iz svega je vidljivo da nadležni iz CJB Bijeljina uopšte nisu htjeli da sačine zabilješku, nego su pružili pomoć pripadnicima organizovanog kriminala.
Za ovaj predmet to nije relevantno ali ističem kao pozadinu te da bi se razumjeli motivi i ozbiljnost svega. Naime dana 13.05.2013. pokušao sam predati više krivičnih prijava i dokazni materijal o krijumčarenju preko Bobar grupe(prilikom koga je ubijena osmogodišnja djevojčica) tužiocu na zapisnik u čemu sam spriječen. Za to prema priznanju pred kamerama, glavnog republičkog tužioca g. Mahmuta Švrake, nema POLITIČKE VOLJE, odnosno volje Dodik Milorada, koji je zaprijetio ukidanjem kako Specijalnom tužilaštvu, tako i Okružnom privrednom sudu a nedavno da niko neće ostvariti prava iz pravosnažnih presuda ukoliko ga on vidi na BN televiziji.
Pošto sam ja neuporedivo "GORI" i od pojedinaca koje pominje i od BN televizije, sudu je bilo jednostavnije prekršiti zakon i tužbu naknadno odbaciti, nego nastaviti zvanično postojeću parnicu i razotkriti kriminal na koji sam ukazao. Nije zanemarljiva činjenica da je u vrijeme donošenja odluke drugostepenog suda vlasnik Bobar grupe, koja je vršila šverc i pranje novca narko mafije putem Bobar banke još uvijek bio živ a neposredno poslije toga je preminuo.
DA SU RJEŠENJA DONOŠENA POSLIJE TOGA A POSEBNO POSLIJE IZBORA 2014-TE VJEROVATNO BI BILA ZAKONITA...

PRILOZI

Tužba za utvrđenje
Dopis suda tuženoj
Odgovor tuzene RS
Rjesenje za dopunu
Dopuna tuzbe

Odbacivanje tužbe
Zalba na rjesenje
80 0 P 050856 14 Gž
Zabiljeska 14.08.2013.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

1 2 3 ... 33 34 35  Sledeći»
    My picture!

Kategorije