KO STITI UBICE DJECE ??? -

Pomozite da se objavi istina o ubistvu djevojcice Ivone u Bijeljini...
Sprega mafije i tuzilastva, ne dozvoljava novinarima da objave istinu...

Autor zdenkobajo | 30 Maj, 2015 | read_nums (16)
Pripadnici pravosudne mafije u Bijeljini su aktivno saučestvovali u pljačkanju i prikrivanju višegodišnjeg kriminala vršenog preko Bobar grupe a danas je definitivno razotkriveno pranje novca narko mafije, krađa oko 150 miliona depozita u Bobar banci te prikrivanje krijumčarenja i ubistva Ivone Bajo. Šta će sve da ispliva na površinu vidjeće se kad srušim sa vlasti mafijaškog bosa, tiranina i diktatora Dodik Milorada...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: Zalba na presudu 80 0 P 057426 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

400 KM

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 057426 14 P

- Osnovni sud u Bijeljini je bio u obavezi da utvrđuje i raspravlja isključivo o tome da li je povrijeđeno moje pravo garantovano članom 16 ili ne, da li mi je rješenje o zabrani pristupa izdato pismeno ili ne, te da li mi je time uskraćeno pravo žalbe. Sve drugo čime se sud bavio je izlaženje iz tužbenog zahtijeva i nema nikakve veze sa njim.
- Osnovni sud u Bijeljini je bio u obavezi da utvrđuje u tačkama 2 i 3 tužbenog zahtijeva, da li sam izveden pred sud u dane 23.06.2011. i 05.09.2012. ili ne te da li je time prekršeno pravo iz člana 7 ZOP-a koji sam naveo ili sam isti izmislio a ne da li sam trebao ili ne biti uhapšen, da li sam i kada pušten. Suština i osnov tužbenog zahtijeva je u neizvođenju pred sud koje je obavezno u slučaju lišenja slobode i to najkasnije za 12 sati.
- Osnovni sud u Bijeljini je putem postupajuće sudije saučestvovao u prikrivanju falsifikata kojim mi se nanosila šteta na takav način da je dijeljen okolo od VSITV-a naniže kao opravdanje za fašističke metode kriminalaca iz OT Bijeljina prema jednoj porodici a sudija Vakičić ne vidi moj pravni interes jer je sama saučesnik u falsifikovanju, prema stavu 2, te automatski i u prikrivanju ubistva, krijumčarenju i više drugih krivičnih dijela koje je izvršavala u svakoj parnici u kojoj je postupala vezano za moje pravne interese.
- No važnije od svega iz tužbenog zahtijeva je moj zahtijev da se naredi tuženoj da citiram: "prekine sa radnjama koje povređuju pravo ličnosti tužioca Zdenka Baje, odnosno sa primjenom neustavne i nezakonite naredbe o zabrani pristupa u OT Bijeljina u skladu sa članom "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" ZOO" što sudija Vakičić naravno ne želi da dozvoli jer štiti uspostavljeni mafijaški režim kome i sama pripada.

Prava garantovana ustavom ne pripadaju ni Kovačević Novaku ni Vakičić Željki da ih oni po svom nahođenju udjeljuju kome hoće ili neće. Nisu u vlasništvu niti OT Bijeljina niti Osnovnog suda a ni ovde tužene Republike Srpske nego pripadaju svakom građaninu a dužnost sudova je da štiti ta prava, primjenjujući Ustav i zakone. Svako ko mi otima moje pravo se ne razlikuje od pljačkaša koji otima novac, nakit ili na drugi način teroriše narod, s tim da je ovde u pitanju mnogo gori i opasniji kriminal...
Okružno tužilaštvo u Bijeljini ima legitimitet kao i svaka druga razbojnička banda, za šta sam i u ovom predmetu priložio neoborive dokaze a svi oni koji im pomažu u prikrivanju krivičnih dijela su saučesnici te zločinačke i fašističke organizacije.
PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Osnovni sud je prekršio više odredbi iz zakona a prije svega član 2, stav "(1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku." što je i ključni osnov žalbe te ću na to i staviti akcenat.
Predlažem da drugostepeni sud shodno članu 225, stav 5 preinači prvostepenu presudu i usvoji postavljeni tužbeni zahtijev, za šta ću argumente iznijeti u nastavku. U suprotnom ću naravno svoja prava braniti pred Ustavnim sudom, koji će prepoznati najbolje koja se prava krše. U nastavku ću uz citiranje relevantnih članova zakona navesti redom tačke iz tužbenog zahtijeva i pojasniti kako su prekršena moja prava što Osnovni sud u Bijeljini nije htio da vidi jer neće da štiti Ustav i garantovana prava građana na šta je obavezan prema članu 5 Zakona o sudovima nego zastupa interese organizovanog kriminala, odnosno štiti milijarde evra opljačkanih od strane tajkunsko političke mafije.

1) U tački 1, tužbenog zahtijeva navodi se da je do duševnog bola, povrede ugleda, časti, slobode i prava ličnosti, došlo, jer je tužena RS citiram "nezakonito oduzela prava tužitelja, garantovana članovima 16 i 48 Ustava RS" a sada da vidimo o kojim se to pravima radi i to prvo član 16 Ustava RS:
"Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu."

Dakle na stranu to što sud neće da ustanovi čak ni to kako tačno glasi ta naredba a po izjavi sudskog policajca koji je izvršava je brutalno fašistička diskriminacija svih srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo, tužena zločinačka organizacija a sada je jasno i fašistička mafijaška organizacija RS, je pogazila Ustav i ZOUP-u ne izdajući pismeno rješenje o odluci koja se tiče mojih prava i oduzimajući mi pravo žalbe. Nadalje da vidimo šta se garantuje članom 48 Ustava RS:
"Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Dakle jasno se kaže da se prava zajamčena Ustavom NE MOGU ODUZETI NI OGRANIČITI a nepoštovanjem prava iz člana 16 to je učinjeno. I onda umjesto da Osnovni sud u Bijeljini odlučuje o povredi i šteti nastaloj otimanjem garantovanih prava koja se NE MOGU oduzeti, vrši se kriminalna manipulacija i izlaženje iz tužbenog zahtijeva te se fašizam opravdava tumačenjem da nisam diskriminisan niti oštećen jer sam mogao predavati podneske u prizemlju ili u pošti.
TO ŠTO MI JE OTETO PRAVO NA ŽALBU GARANTOVANO USTAVOM OVAJ SUD SMIŠLJENO IGNORIŠE I SAM SEBE DEKLARIŠE KAO ZLOČINAČKU ORGANIZACIJU, KOJA OPRAVDAVA I RETROAKTIVNO LEGALIZUJE FAŠISTIČKE METODE DA BI ODRŽAO USPOSTAVLJENI TAJKUNSKO MAFIJAŠKI REŽIM, ČIJI JE SUD SASTAVNI DIO.
Sada ću se osvrnuti na dio tužbenog zahtjeva koji se odnosi na utvrđenje i navodno sud ne vidi koji je moj pravni interes a istina je da sud to neće da vidi, jer su radnje koje su izvršene od strane tužene Republike Srpske iako su bile nezakonite što i sam sud priznaje, korištene kao izgovor da bi se nada mnom i mojom porodicom vršila višegodišnja diskriminacija.
Prvo što se tiče usmene naredbe o zabrani pristupa, izdata je navodno 2010. što je u svojoj parnici navodno konstatovala i ovdje postupajuća sudija a činjenica je da je prva presuda Prekršajnog suda postala pravosnažna tek 2012. godine što znači da je tužena Republika Srpska koristila lažne izjave glavnog Okružnog tužioca, sudske policije i falsifikovanu presudu kako bi opravdala fašističke metode koje se primjenjuju prema porodici djevojčice čije ubistvo prikriva tužena Republika Srpska. I ovdje postupajuća sudija je upravo opravdavala taj fašizam tužilaštva pravdajući to ponavljanjem istovrsnih prekršaja još od 2010. godine iako je dakle sada u ovoj presudi konstatovala da je nesporno da 2010. godine nije postojala nijedna pravosnažna presuda očito je da sud koristi te laži kako mi u drugim parnicama smišljeno načinio štetu i nema govora ni o kakvim slučajnim greškama.
To je upravo i tema druge tačke, dijela gdje se traži utvrđenje a s obzirom da sam podnio krivičnu prijavu protiv kreatora i podstrekača tog falsifikata jasno je da imam pravni interes da bi se krivci kaznili a ovdje postupajuća sudija je saučesnik u tom krivičnom djelu s obzirom da je na kriminalan način u sadejstvu s Pravobranilaštvom RS uklonila taj falsifikat iz spisa umjesto da po službenoj dužnosti prijavi krivično djelo.
Koliko je ona u ovoj parnici uopšte objektivna ostavljam drugostepenom sudu da procijeni a svoj stav sam joj iznio lično na glavnoj raspravi u drugom predmetu dana 16. marta 2015. ističući da postoje uslovi da sama zatraži svoje izuzeće.
I na kraju ovog dijela moj je pravni interes da sud utvrdi nezakonite radnje tužene koje su u direktnoj vezi sa ovom tužbom, jer mi je interes da dobijem parnicu, da se prekine sa diskriminacijom, da dobijem sve tražene informacije koje zločinačka organizacija OT Bijeljina prikriva 5 godina i da bih imao dokaze pred sudom u Strazburu i drugim legalnim sudovima u budućnosti jer ovaj nelegalni sud okupatorskog mafijaškog i fašističkog režima nema nikakav legitimitet i nijedan dokument okupatora nema nikakvu težinu ali će jednog dana biti dokaz u postupcima kada se bude sudilo kriminalcima koji su odgovorni za najteža krivična djela...
Što se tiče trajanja i intenziteta duševnog bola dovoljno je reći da sam još u februaru 2010-te predao zahtijev prema ZOSPI-a u OT Bijeljina vezano za oštećenje privatne imovine moje porodice, torbe ili ruksaka čija je fotografija usvojena kao dokaz u ovoj parnici. Od tada je prošlo 5 godina i to govori o dužini a s obzirom da je zločinačka organizacija OT Bijeljina taj predmet uzela sa mjesta pogibije osmogodišnje Ivone Bajo i iživljavala se nad njim perući ga benzinom iz razloga koje god želi drugostepeni sud da zamisli a ja tvrdim s obzirom da odbijaju dati objašnjenje o tome da su dokaz ubistva odnijeli, oprali i sakrili kako bi prikrili krijumčarenje kokaina u AD Univerzal i pranje novca preko Bobar banke, čija je tužena RS suvlasnik a istovremeno su pljačkali stotine miliona novca iz iste banke što je i razotkriveno i objelodanjeno krajem 2014-te a OT Bijeljina i sudovi u Bijeljini su saučesnici u prikrivanju tog monstruoznog kriminala.
Imenom i prezimenom ističem sudiju Vakičić Željku kao saučesnika u prikrivanju ubistva Ivone Bajo za šta je izvršavala konstantno krivična dijela u svakoj parnici u kojoj je postupala a isto su činile i sve druge sudije u svim parnicama u kojima sam priložio dokaze o prikrivanju ubistva i krijumčarenja.
2 i 3) U tačkama 2 i 3 radi se o smišljenim kršenjima prava iz zakona da osoba koja je lišena slobode zbog navodnog prekršaja mora biti izvedena pred sud u roku od 12 sati. Tužena RS to nije učinila jer ne želi sprovoditi zakon nego teror tajkunsko političke mafije a čiji je sudija Vakičić Željka pripadnik.
4) I naravno u poslednjoj tački tužbenog zahtijeva radi se o krivičnom djelu "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave član 379. KZRS" za koje je prema stavu dva odgovorna i ovde postupajuća sudija Vakičić.

Bitno je istaći da su pripadnici pravosudne mafije od kriminalca, fašiste i zločinca Kovačević Novaka do kriminalke inače ljubazne i pristojne Vakičić, taj falsifikat koristili da bi mi namijeli štetu. Ponovo ističem da je kriminalac i fašista Kovačević Novak izdao tajnu usmenu naredbu 2010-te opravdavajući je tek 2012-te navodnim prekršajima. To što sam tada bio optužen za planiranje ubistva polovine OT Bijeljina se sada smišljeno prikriva, kao i činjenica da je prva prekršajna presuda postala pravosnažna tek 2012-te i ne sadrži klauzulu o zabrani pristupa bilo kom državnom organu...

Analizirajuči presudu donesenu po ovom predmetu, kao i sva druga postupanja utvrdio sam da je sudija Vakičić, pristojna, ljubazna, korektna osoba pri ličnim kontaktima sa svim učesnicima postupka, te da je u pitanju kriminalac, pripadnik pravosudne mafije, koja smišljeno krši zakon i čini krivična djela. Konkretno u ovoj parnici direktno je umješana u krivično djelo iz tačke 4 tužbenog zahtijeva vezano za kreiranje i puštanje u promet falsifikata a krivičnu prijavu protiv više lica među kojima je i sudija Vakičić sam kao dokaz predao na pripremnom ročištu u predmetu 80 0 P 056780 14 P (takođe postupajuće sudije Vakičić) što je i evidentirano na zapisniku od 10.11.2014. kao druga stavka od 7 dodatnih dokaza, citiram: "-krivična prijava za falsifikat predata MUP-u 20.10.2014."
U podnesku sudu predatog istog dana sam pojasnio ulogu sudije Vakičić u tom kriminalu:
"Vezano za pomenuti falsifikat podneo sam 20.10.2014. "Prijavu za falsifikat" koju takođe prilažem a podneo sam je isključivo zbog toga što je Osnovni sud odbio da utvrdi nepostojanje bilo kakvog mog prekršaja tokom 2010-te, pošto je prethodno saučestvovao u uklanjanju dokaza kriminala iz spisa, a potom mi u presudi spočitavao ponavljanje prekršaja bez ijednog dokaza o tome. S tim u vezi predlažem da se izvrši uvid u predmet 80 0 P 043325 13 P 2 u kome mi je čak, (koristim izraze suda) paušalno i ničim potkrepljeno imputirano pisanje "uvreda" predsjedniku RS, poslaniku i tužilaštvu na plakatima. Ta insinuacija je zasnovana na lažima sudske policije a Osnovni sud je bez izvođenja dokaza od strane tužene RS na kojoj je teret dokazivanja preuzeo tu laž i koristio je u presudi na moju štetu. Dokaz za to su oduzeti "transparenti" te takođe predlažem da se naredi CJB-u Bijeljina dostava oduzetog materijala na dan 05.09.2012. te uvid u predmet 80 1 Pr 007070 12 Pr u kome je Prekršajni sud konstatovao šta je stvarno napisano. S obzirom da je Osnovni sud u Bijeljini u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 presudio da nisam diskriminisan izdavanjem naredbe da: ZDENKO BAJO, BUDIMKA BAJO I DRUGI SRODNICI NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA jer su mogli otići do pošte, predlažem da Osnovni sud u Bijeljini shodno ZOPP-u naredi POŠTI SRPSKE da dostavi za potrebe ovog predmeta podatke o otvaranju i pregledu računara koji mi je oduzet naredbom Okružnog suda od 23.03.2010. podatke prikupljene posebnim istražnim radnjama 24-satnim nadzorom MUP-a nada mnom, kao i podatke o torbi Ivone Bajo, koje sam tražio zahtijevima u OT Bijeljina još 2010-te a već predatim u ovaj spis. Takođe tražim da se od POŠTA SRPSKE zatraže podaci o mojim krivičnim prijavama protiv Ad Univerzal i Sofrenić Blagiše, da dostave dokumentaciju kojom se utvrđuje čime su nanesene sve unutrašnje povrede Ivone Bajo konstatovane obdukcijom. S obzirom da sam ja i dalje uvjerenja kako se ništa od svega ne može dobiti od POŠTA SRPSKE, predlažem da se sve navedeno zatraži i od OT Bijeljina i to dakle obavezno od oba javna organa, kako bi se utvrdilo ko je od njih nadležan..."
U samoj krivičnoj prijavi uvrštenoj u dokazni materijal pojasnio sam ulogu sudije Vakičić u tom smišljenom kriminalu:
"Ja i dalje ne bih preduzimao ništa po tom pitanju ali onda Osnovni sud dana 14.10.2014. donosi presudu u kojoj navodi da materijal koji nije dostavljen neće biti uvršten u spis niti imati dokaznu vrijednost. Iako su time izbačeni svi dokumenti kojima mi se htjelo spočitati činjenje prekršaja, sud je uprkos tome u presudi potencirao "ČINJENJE ISTOVRSNOG PREKRŠAJA" a moj tužbeni zahtjev za utvrđenje odbacio pod izgovorom da "NEMAM PRAVNOG INTERESA" za takav zahtijev. To je naravno neviđena besmislica jer samo to što se ovaj falsifikat povlači po ko zna kojim državnim organima, je dovoljna za postojanje mog pravnog interesa da tu laž demantujem a osim toga iako je uklonjeno to i sva druga rješenja Prekršajnog suda iz dokaznog materijala, Osnovni sud u Bijeljini je da bi mi nanio štetu nastavio da mi imputira "istovrsni prekršaj" te je jasno da je tužbeni zahtijev i odbijen kako bi se izvela ta manipulacija u presudi. Ovaj dio navodim samo kao objašnjenje zašto sam napisao ovu krivičnu prijavu, te želim da se zna da nikada ne bi bila napisana da nije bilo ove zloupotrebe i pokušaja prevare od strane suda i pravobranilaštva. Nesporno je da postoji odgovornost postupajućih iz oba organa zbog prikrivanja dokaza o krivičnom djelu, pomoć poslije izvršenja, sprečavanje dokazivanja, ali akcenat stavljam na one koji su nekada ranije napravili plan da na rješenje koje je preinačeno i postupak obustavljen, (dokaz "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" u prilogu) udare pečat pravosnažnost pa to dijele okolo po državnim organima kako bi njime opravdali fašističke metode kojima se svi srodnici ubijene djevojčice Ivone Bajo tjeraju kao stoka iz OT Bijeljina jer su otkrili da su nadležni oprali materijalni dokaz ubistva benzinom da bi prikrili ne samo taj zločin nego i krijumčarenje u AD Univerzal, tehnički neispravnim kamionom, koji je po svemu sudeći i ubio djevojčicu prilikom pucanja trake nategnute na 3000 kg zatezne sile... S obzirom da na dokumentu postoji ime osobe koja je ovjerila falsifikat neće biti teško istražiteljima doći do iste ali sam uvjeren da će se krivac braniti time da je u pitanju "nenamjerna greška". To naravno nije istina jer se ovaj falsifikat ne bi mogao naći u posjedu pravobranilaštva a imam podatke doduše usmene da je proslijeđivan i na druge adrese pa čak i VSITV-u, kao protivargument mojim pritužbama. A i sinhronizovana akcija Osnovnog suda i PRS kojom su uklonili ovaj dokument pokazuje da je u pitanju smišljeni kriminal, te su odgovorni prema stavu 2 člana 379. KZRS, a tek potom i prema članu 347 KZRS, jer su iskoristili svoj položaj da bi manipulacijama uklonili dokaze krivičnog djela ali smatram da je najveća krivica na onome ko je Pravobranilaštvu RS podmetnuo taj falsifikat, znajući da je lažan. Podvlačim da podnesak kojim PRS traži od Osnovnog suda povrat dokaznog materijala nije sačinjen u dva primjerka, odnosno ne postoji kopija za mene kao stranku u postupku, što je obavezno zakonim a poznato je i Pravobranilaštvu i Osnovnom sudu koji je bio dužan da se stara za provođenje zakona. Napominjem da čak postoji upozorenje u kancelarijama 1 i 13 Osnovnog suda u Bijeljini, izdato od strane predsjednika suda, vezano za prijem podnesaka.
Posebno ističem dio u kome navodim "da će se krivac braniti time da je u pitanju "nenamjerna greška". " te je jasno zašto sudija Vakičić u svojoj presudi pokazuje nervozu i aludira na mogućnost nenamjerne greške koju ja "isključujem".
Greške su naravno moguće i dešavaju se a jedna od nenamjernih grešaka sudije Vakičić je bila u parnici 80 0 P 043325 13 P 2, koja se odnosila na događaje od 05.09.2012. kada je prepisujući iz presude sudije Matkovića (80 0 P 053922 13 P), takođe kriminalne, prepisala i cijeli pasus sa datumom 13.05.2013. Problem je samo što sam ja tu grešku uočio, te objavio na internetu i dostavio predsjedniku suda sa dokazima u podnesku "COPY - PASTE PRESUDE".
Iako je dakle sudiji Vakičić prezentovan materijal koji se ne odnosi na tamo neki konflikt između nas u kafani, na autoputu i slično nego na kriminalni čin povezan direktno sa odlučivanjem u ovoj i drugim parnicama to nije bilo dovoljno da sama u skladu sa zakonom zatraži svoje izuzeće, te sam direktno podneskom i na raspravi pred sudom u parnici 80 0 P 056780 14 P održanoj 16.03.2015. izneo argumente o tome:
S tim što ukratko navodim da sam u istom naveo da postoje razlozi da postupajući sudija na osnovu zakona traži svoje izuzeće u ovom predmetu a iz razloga što smatram da ista ne može da odlučuje u predmetnima u kojima je ona postupala, te navodim da sam podnio pritužbu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te krivičnu prijavu protiv više lica za falsifikovanje isprave i prikrivanju falsifikata u čemu je učestvovao Osnovni sud i Pravobranilaštvo RS u prikrivanju tog dokumenta, umjesto da se po službenoj dužnosti prijavi krivčno djelo. S toga smatram da bi postupajući sudija trebala da zatraži svoje izuzeće, te iz razloga što se radi o o predmetima u kojima je postupala postupajući sudija pa mislim da ne bi bilo objektivno da sama odlučuje o svom radu obzirom da su ti predmeti predloženi kao dokaz u ovom predmetu, inače nemam nikakve primjedbe na rad i odnos postupajućeg sudije prema meni i svim drugim učesnicima u toku postupka koji je izuzetno korektan.
Uprkos svim upozorenjima sudija Vakičić iako ima zakonsku obavezu da zatraži svoje izuzeće to nije učinila jer je direktno zainteresovana da prikrije sopstveni kriminal a ja sam već odavno obavijestio sudove u Bijeljini da nikada neću tražiti izuzeće nijednog sudije jer kompletnu sudsku vlast, RS i BIH, okupatorske države, tretiram kao zločinačke a sada dodajem i fašističke organizacije...
Sudija Vakičić se izgovara na greške, no ja imam razrađene metode da takva providna opravdanja opovrgnem i obesmislim te navodim jasno upozorenje koje sam izneo istoj sudiji u parnici 80 0 P 043325 13 P 2, dana 19.09.2014.
Podsjetio bi prije svega da se prema Ustavu RS čl. 48 prava garantovana tim Ustavom ne mogu oduzeti niti ograničiti. Predmet ovog tužbenog zahtjeva nije to da li je tužena RS trebala ili mogla donijeti naredbu o zabrani nego moje pravo da odluku koja se tiče mojih prava dobijem u pismenom obliku i da na istu imam pravo žalbe, što je garantovano čl. 16 Ustava RS. Tužena nije dostavila dokaze da mi je Rješenje o bilo kakvoj zabrani ikada uručeno niti da mi je omogućena žalba na to rješenje. Takođe, moje je pravo prema čl. 23 Ustava RS da dobijem sve podatke koje je tužena prikupljala o meni, te da ne budem ponižavan od strane službenika tužene. Sva ova prava garantovana Ustavom su pogažena dana 05.09.2012. godine kada sam pokušao da ostvarim ta prava da podnesem krivičnu prijavu po krivičnim djelima usmeno na zapisnik, te da dobijem podatke po krivičnim prijavama koje sam predao još 2010. godine.
Potom sam u tužbenom zahtijevu u tački 1, jasno naveo da namaterijalnu štetu zasnivam na tome što je naredba USMENA, čime se krše moja prava iz Ustava i to konkretno član 16 a onda po automatizmu i član 48 a onda i obrazložio u opisu, citiram: "Meni je to naravno bilo poznato i ranije, ali mi je samo usmeno saopštavano putem organa tužene RS, Sudske policije, čime je prekršeno moje pravo garantovano članom 16 Ustava RS, da dobijem pismeno rješenje o tome i da mi se omogući pravo žalbe. Umjesto toga nije mi omogućeno ni da prema ZOOUP, član "Načelo saslušanja stranke" i "Oblik i sastavni delovi rešenja" iznesem svoje argumente po tom pitanju."
A onda sudija Vakičić u Presudi uopšte ne pominje navedena prava iz Ustava niti raspravlja da li je neuručivanjem naredbe i onemogućavanjem prava žalbe na nju, oduzeto garantovano pravo, nego retroaktivno opravdava fašističke metode kriminalca Novaka Kovačevića, kao da su laži koje je on pisao VSITV-u nesporna istina. To je bilo potrebno iznositi u postupku koji se nije održao prije donošenja riješenja o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo a ne da to sada čini njegova saučesnica u kriminalu Vakičić i falsifikuje smisao tužbe kao da sam naveo povredu prava na podnošenje pravnog sredstva. Koga je uopšte briga za predavanje dokumentacije kad ona nestaje kao da sam je ubacio u kontejner.
Ko je i zašto uništio privatno vlasništvo, podatke o nadzoru nada mnom o otvaranju i pregledu računara ITD, da li sam mogao dobiti odgovore na zahtijeve o tome u prizemlju, od rukovodnog radnika ili u pošti, sudija se ne izjašnjava, iako su dokazi o tome usvojeni u spis. Sve što se dešavalo od 2010-te naovamo, počev od sprečavanja kontakta i razgovora sa nadležnim tužiocem koja treba objasniti zašto je presjekla kaiš torbe i oprala ga benzinom su te SMICALICE, koje sam predvidio a koje navodi i postupajuća sudija.
I lažna prijava za ugrožavanje sigurnosti, neodgovaranje na pismene zahtijeve, falsifikovanje dokumentacije, laži o nenadležnosti, laži o prekršajima iz 2010-te, oslobađanja kriminalaca koji su me lažno prijavili od odgovornosti iako sami tvrde da nisu službeno postupali pa sve do ove kriminalne presude sudije Vakičić, koja je prethodno uklonila falsifikat iz druge parnice umjesto da prijavi krivično djelo.
Umjesto da štiti prava garantovana ustavom i zakonima u skladu sa članom 5 ZOSRS-e sudija Vakičić zloupotrebljava svoj položaj i brutalno manipulše činjenicama i datumima. Iako je u samoj presudi konstatovala slijedeće:
Uvidom u Zahtjevi za pristup inoformacijama od 11.02.2010. i od 17.03.2010. sud je utvrdio da se tužilac obraćao Okružnom tužilalaštvu Bijeljina i to sa prvim zahtjevom da porodici nastradale djevojčice detaljno obrazloži do kakvih je zaključaka došlo tužilaštva posle 6 mjeseci, te da je ostalo nepoznato na osnovu čega je donesena odluka o nesprovođenju istrage te tužilac navodi da zna da tužilaštvo nema odgovor na ova pitanja ali da će biti zanimljivo pročitati kakve će smicalice koristiti da bi se izvukli iz ove situacije, te da se ne mogu pozivati više na to da u interesu istrage ne mogu otkrivati podatke. U drugom zahtjevu tužilac se ponovo obraćao Okružnom tužilaštvu Bijeljina da porodici ubijene djevojčice da na uvid kompletan materijal vezano za pomenuti slučaj, te da obzirom da su svi materijali u elektronskom obliku, traži da pomenuti meterijal preuzme u istom obliku. Uvidom u Fotografija torbe sud je utvrdio da je na njoj prikazana torba koju je kako tužilac navodi htio da predoči tužilaštvu i ukaže na krivično djelo.
Ovde se smišljeno previđa da sam zahtijevom tražio da tužena RS obrazloži kako je torba koja se pominje a koja je privatno vlasništvo moje porodice, došla u stanje u kome se trenutno nalazi a "SMICALICE" koje sam pomenuo i koje navodi i sama sudija Vakičić su uslijedile u narednim mjesecima i to slijedećim redom:
Potpuna blokada kontakta sa bilo kim iz OT Bijeljina tokom februara i marta 2010-te; lažna prijava za "Ugrožavanje sigurnosti" krajem marta iste godine, te korištenje iste za opravdanje zabrane pristupa svim pripadnicima porodice Bajo. Istovremeno su kriminalci iz OT Bijeljina naložili sudskoj policiji da laže kako oni nisu nadležni te da tjeraju sve srodnike ubijene djevojčice kao stoku iz zgrade na adresi Vuka Karadžića broj 3. Kada smo se suprotstavili tom fašističkom tretmanu, banda nas je uhapsila poslije obilja laži i osudila a kada je ipak 22.12.2010. drugostepeni sud poništio tu presudu, kriminalci iz OT Bijeljina su naložili da se na prvostepenu udari pečat pravosnažnosti da bi je proslijeđivali okolo od VSITV-a naniže, kako bi opravdavali svoje fašistićke metode. U te predviđene "smicalice" spada i ova kriminalna presuda sudije Vakičić, kao i ranija postupanja sudija kriminalaca, Đurić Dragoljuba, Smiljke Dević, Đonlić Mensura, Destanović Senada, Jelene Marković, Ljubiše Mićića, Aleksandra Matkovića ITD... izvinjavam se svim pripadnicima pravosudne mafije koje sam ovom prilikom propustio da navedem a koje kao što je poznato štiti pretpostavka nevinosti, što će oni znati da objasne svima koji budu čitali dokaze o njihovom kriminalu na internetu, koje ja lično objavljujem a ne prepisujem od drugih kao što to rade sudije pripadnici pravosudne mafije...
PREDSJEDNICA SUDA BIH JE JAVNO PRED KAMERAMA OBZNANILA POSTOJANJE PRAVOSUDNE MAFIJE A PRESUDE SUDOVA U BIJELJINI SU NAJBOLJI DOKAZ DJELOVANJA TE MAFIJE...
Konkretno, pripadnici pravosudne mafije u Bijeljini su aktivno saučestvovali u pljačkanju i prikrivanju višegodišnjeg kriminala vršenog preko Bobar grupe a danas je definitivno razotkriveno pranje novca narko mafije, krađa oko 150 miliona depozita u Bobar banci te prikrivanje krijumčarenja i ubistva Ivone Bajo. Šta će sve da ispliva na površinu vidjeće se kad srušim sa vlasti mafijaškog bosa, tiranina i diktatora Dodik Milorada...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 25 Maj, 2015 | read_nums (24)
Za ovo bezakonje odgovorna je prvo tužilac Stjepanović Danica, kao nadležna za predmet KTA-596/09 a potom i kompletna OT Bijeljina, jer umjesto da obrazloži usmeno ili bar odgovori na pismene zahtijeve, izdaje usmenu naredbu o zabrani pristupa koja prema izjavi sudskog policajca pred sudom, koji je sprovodio tu naredbu glasi: "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA".

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

ZAHTIJEV ZA URUČENJE PISMENE NAREDBE O ZABRANI PRISTUPA U OT BIJELJINA

Više puta sam od strane sudske policije sprečavan u tome da pristupim u prostorije OT Bijeljina i ostvarim prava garantovana zakonom od čega sada ističem samo to da je privatno vlasništvo moje porodice, torba ubijene djevojčice Ivone Bajo oštećena na takav način da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a većina ostatka je oprana jakim hemijskim sredstvom koje je skinulo čak i originalnu žutu boju.
Za ovo bezakonje odgovorna je prvo tužilac Stjepanović Danica, kao nadležna za predmet KTA-596/09 a potom i kompletna OT Bijeljina, jer umjesto da obrazloži usmeno ili bar odgovori na pismene zahtijeve, izdaje usmenu naredbu o zabrani pristupa koja prema izjavi sudskog policajca pred sudom, koji je sprovodio tu naredbu glasi: "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA".
Prema stavu Pravobranilaštva RS u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2, naredba je izdata poslije navodnog remećenja ZOJRIM na dan 08.07.2010. (koje nije utvrdio nijedan isključivo i jedino nadležan Prekršajni sud) a ista mi nikada nije uručena u pismenom obliku niti omogućeno pravo žalbe na tu odluku što je grubo kršenje prava garantovanih članovima 16 i 48 Ustava RS:
(16) Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
(48) Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.

S obzirom da samo pravo zastarijeva tek poslije 5 godina, obavezni ste da mi uručite pismenu naredbu o zabrani pristupa i omogućite pravo žalbe u skladu sa navedenim članovima iz Ustava RS a na osnovu relevantnog člana iz ZOO "Zastarjelost samog prava" a koje je zastarijevanje prestalo teći podnošenjem tužbi u više parnica od kojih je najvažnija 80 0 P 056780 14 P u toku, sa zakazanim narednim ročištem za 29.04.2015. kada ću obavijestiti sud o vašoj reakciji na ovaj zahtijev.
Nadalje podsjećam na relevantne članove iz ZOUP-u "Oblik i sastavni delovi rešenja" stav: Kad se rešenje saopšti usmeno, mora se izdati u pismenom obliku, osim ako je zakonom ili drugim propisom drukčije određeno. Pismeno izrađeno rešenje mora potpuno da odgovara rešenju koje je usmeno saopšteno. Rešenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u overenom prepisu." te "Načelo saslušanja stranke" Pre donošenja rešenja stranci se mora pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje rešenja. Rešenje se može doneti bez prethodnog saslušanja stranke samo u slučajevima kad je to zakonom dopušteno.
Te stoga zahtijevam da mi se na ruke ili preporučenom pošiljkom uruče:
1) PISMENO RJEŠENJE O ZABRANI PRISTUPA U OT BIJELJINA
2) ZAPISNIK IZ SPROVEDENOG POSTUPKA O IZNESENIM ČINJENICAMA I OKOLNOSTIMA, KAKO MOJIM TAKO I ORGANA KOJI JE DONEO RJEŠENJE A KOJE SU VAŽNE ZA DONOŠENJE RJEŠENJA, ODNOSNO NA OSNOVU KOJIH JE ISTO I DONESENO.

Traženu dokumentaciju na koju imam pravo prema navedenim članovima iz zakona i ustava, te na osnovu člana 23 Ustava RS i ZOSPI-a, dostaviću Osnovnom sudu u Bijeljini na narednom ročištu ili ću obavijestiti sud da je moj pismeni zahtijev odbijen te u skladu sa tim preduzeti sve druge potrebne pravne radnje da bih zaštitio svoja prava.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 20 Maj, 2015 | read_nums (27)
Na jednoj od fotografija se na zadnjem sjedištu vidi tablica Stop, što znači da sam nezakonito nadziran od strane policajaca u civilu. Svaki moj pokušaj da dobijem od strane tužene materijal sačinjen poslije ovih nadziranja je odbijan čime je prekršeno moje pravo garantovano čl. 23. Ustava RS.

GLAVNA RASPRAVA ZA 80 0P 056780 14 P 10.02.2015.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0P 056780 14 P
Bijeljina, 10.02.2015. godine
ZAPISNIK SA GLAVNE RASPRAVE

Sastavljen dana 10.02.2015. godine u Osnovnom sudu u Bijeljini
OD SUDA PRISUTNI
SUDIJA: Vakičić Željka
ZAPISNIČAR:Mila Terzić

PRAVNA STVAR
TUŽITELJ: Zdenko Bajo
TUŽENI: Republika Srpska
RADI: naknada štete

Započeto u 11,00 časova
Konstatuje se da su na glavnu raspravu pristupili:
-Za tužitelja pristupio lično Zdenko Bajo -Za tuženu nije pristupio niko, uredno pozvana,
Tužitelj predlaže da sud održi glavnu rasprava u skladu sa zakonom, a u odsustvu uredno obavještene tužene.
Sud donosi

R J E Š E NJ E
Otvara se glavna rasprava. Glavna rasprava je javna.
U uvodnom izlaganju tužitelj izjavljuje da u cjelosti ostaje kod tužbenog zahtjeva i prijedloga iz tužbe i svih dosadašnjih navoda.
Te sud donosi
R J E Š E NJ E
Nastavlja se dokazni postupak odnosno nastavlja se obrazlaganje materijalnih dokaza od strane tužitelja, nakon čega tužitelj izlaže sledeće:
Prije svega želim obavjestiti sud o novom u nizu pokušaja prevare od strane tužene. Na predhodnom ročištu obavješten sam da je OT Bijeljina dostavila spis T 14 0 Kta 010617 14. S obzirom da sam izvršio uvid u dosad priloženi materijal te se uvjerio da OT Bijeljina sada tvrdi kako su moje krivične prijave priklopljene u drugi spis još 2011. godine, očito je da je nemoguće da se onda otvara novi predmet 2014. godine.
S obzirom da sam već na predhodnom ročištu izvodio dokaze da je OT Bijeljina konstatno tvrdila i obmanjivala nas da nije nadležna za spis Kta 596/09 time je još jasnije da se radi o pokušaju prevare. Nadalje činjenica je da mi navodna odluka tužioca iz 2011. godine nikada nije dostavljena a do danas sam dolazio najmanje dvije stotine puta da dobijem informacije o tome.
Što se tiče obavještenja tužilaštva o traženoj službenoj zabilješki zatražena je zabilješka koja se pominje u dokumentu IT 24/14 nastalom posle mog zahtjeva da dobijem podatke o tome kako je došlo do toga da materijalni dokaz sa lica mjesta bude uklonjen, presječen i opran jakim hemijskim sredstvom, kako su nastali tragovi krvi prije mjesta pada djevojčice Ivone Bajo te da li je OT Bijeljina u bilo kom vještačenju utvrdilo čime su nanesene sve unutrašnje povrede kod djevojčice. OT Bijeljina odgovora da su sve činjenice navedene u službenoj zabilješki u predmetu Kta 596/09 i objavljene na internetu. Međutim sada se vrši manipulacija i obavještava sud da nije sačinjena nikakva službena zabilješka vezano za moj dolazak 2014. godine u junu.
Radi se o očito smišljenoj manipulaciji jer je tužilaštvo dostavilo recimo Odluku ustavnog suda koju nijedna od stranaka u sporu nije zatražila. OT Bijeljina treba da dostavi ono što je traženo a ne da ubacuju ono što njima padne na pamet, te nakon toga nastavljam sa obrazlaganjem materijalnih dokaza.
Sledeči materijalni dokaz je dopis od 22.02.2010. godine, naslov na ruke glavnom Okružnom tužiocu, pakazuje da sam obavjestio ured glavnog okružnog tužioca o novim dokazima vezano za pogibiju Ivone Bajo, izbjegavanju nadležnog tužioca ne samo da iznese svoj stav, nego i kontaktira sa bilo kim od članova porodice. Glavni okružni tužilac nije regovao na to nego je poslije oko mjesec dana odlučio da me u sadejstvu sa još nekim osobama lažno prijavi za ugrožavanje sigumosti, zbog mojih konstatnih pokušaja da dobijem tražene podatke od OT Bijeljina, te pošto se to nije desilo mog upozorenja da će svi koji su učestovali u prikrivanju krivičnih djela završiti u zatvoru.
Dokument, od 27.09.2010. godine je novo obraćanje uredu glavnog tužioca u kome se navode novi dokazi do kojih sam došao, predlaže saradnja sa građanima u rješavanju krivičnih dijela, te angažovanje drugog tužioca u ovom predmetu. Na ovaj dopis nikada nije odgovoreno ali mi je zato zabranjivan pristup i nastavljeno je sa obmanama da OT Bijeljina navodno nije nadležna, što se kasnije ispostavilo da nije istina.
Dokument 01.10.2010. godine je novo obraćanje uredu glavnog Okružnog tužioca. S obzirom da mi je onemogućavan usmeni kontakt i podnošenje krivične prijave na zapisnik, ovdje sam obradio dio materijala i obrazložio zbog čega je rad postupajućeg tužioca ustvari smišljena sabotaža.
Dokument pod nazivom radimo po zakonu od 11.10.2010. godine, je novo obraćanje tuženoj a iz naslova se vidi da pozivam OT Bijeljina da postupi po zakonu i iznese stav o novim dokazima što je obaveza po čl. obustava istrage i ZKP-a.
Dokument od 20.10.2010. godine, dostavljen uredu glav. tužioca je transkript mog razgovora sa vještakom Miroslavom Busarčevićem koji sam obavio kao punomoćnik gospođe Budimke Bollim Bajo. Audio zapis ovog razgovora je još ranije predat u OT Bijeljina a predat je i ovom predmetu Osnovnom sudu na priloženom disku, čime se dokazuje da je svaka riječ iz ovog transkipta istinita. Iz ovog dokaza se vidi da je OT Bijeljina smišljeno obmanula vještaka i nije mu dostavila podatke ne samo o unutrašnjim povredama kod djevojčice nego ni o presječenom kaišu torbe niti o kvaru koji je imao kamion koji je tog dana dovezao krijumčarenu robu.
Vještak jasno kaže da o svemu navedenom citiram „nema pojma“, i kompletno svoje mišljenje je zasnovao samo na slici površinske povrede a čak i u takvom mišljenju nije potvrdio da je do povrede Ivone Bajo došlo posle pada, nego je eventualno to moglo da se desi ućešćem nekog vozila koje je naguralo pomenutu žicu ili padom na nižu ogradu ili viši trotuar. Vještak je predložio izlazak na lice mjesta i rekonstrukciju što tužilaštvo nije prihvatilo jer bi tada vještak imao uvid i u unutrašnje povrede koje su mu do tada bile sakrivene.
17.11.2010. godine je novo obraćanje uredu glav. tužioca na koje nije bilo reakcije.
26.04.2011. godine je zahtjev gravnom Okružnom tužiocu u kome se traži da tužilaštvo izvrši svoju zakonsku obavezu i iznese stav o novodostavljenim dokazima i pokrene istragu. U ovom dokumentu na drugoj strani sam ponovio iz kog razloga se prikriva ubistvo jednog djeteta.
Citiram "(Univerzal-Bobar-SNSD-Dodik)"
Danas 4 godine kasnije, cijeloj zemlji je jasno da je u zadnjih nekoliko godina preko Bobar grupe izvršena pljačka vjerovatno više od milijardu eura. Dakle motiv tužene za prikrivanje ubistva i krijumčarenja se krije u ogromnoj količini novca koja se izvlačila godinama a istovremeno se preko Bobar Banke prao novac narko mafije Darka Šarića.
Prijava krivičnih djela od 25.juna 2012. godine predata u CJB Bijeljina. Radi se o prijavi vezano za nezakoniti nadzor koji je MUP vršio nada mnom i mojom porodicom u kome se nalazi obavjest Okružnog suda da nisu izdali nikakvu naredbu za posebne istražne radnje, fotografija jednog od automobila koji je korišten za nadzor sa jasno vidljivom registracijom, službena zabilješka MUP-a iz koje se vidi koje osobe su me lažno prijavile te da su to učinile u svojstvu građana a ne službeno jer se koristi izraz obratili su se a ne naredili ili naložili.
Pomenuta prijava sadrži i odgovor sudu jedne od osoba koja me lažno prijavila, G. Debeljević Milorada na moju tužbu gdje isti tvrdi da sam sve izmislio, da nikada nije službeno postupao ni u jednom predmetu vezanom za mene i moje pravne interese. U to vrijeme nisam imao nijedan dokaz, nijedan dokument kojim bih mogao dokazati da je pomenuti gospodin izvršio tu prijavu, što su OT Bijeljina vrlo dobro znali, jer mi nisu dozvoljavali ni uvid ni pristup tužilaštvu.
Zahtjev za otvaranje istrage od 04.02.2013 godine u kome nastavljam sa iznošenjem novih dokaza i podsječanjem na već ranije dostavljene. U istom dokumentu obavještavam OT Bijeljina da sam podnio krivičnu prijavu u KT Sarajevo vezano za krijumčarenje nepoznate robe u AD Univerzal, s obzirom da je ista dovezena iz područja mjesne nadležnosti KT Sarajevo. Pozvao sam OT Bijeljina kako na saradnju sa KT Sarajevom, tako i sa porodicom na šta naravno nije bilo reakcije.
Dana 21.08.2012. godine, predao sam zahtjev u OT Bijeljina sa 7 tačaka u kojima tražim pristup određenim podatcima. Pod tačkom 4 sam tražio podatke o krivičnim prijavama iz 2010. godine a u odgovoru od 31.08.2012. godine OT Bijeljina "odgovara" samo vezano za prvu tačku u kojoj tražim uvid i kopiranje spisa Kta 596/09, što mi nije nikada do danas omogućeno. To je omogućilo OT Bijeljina da sada pokušava sa manipulacijama i ubacivanjima mojih krivičnih prijava u ovoj spis. Podječam da je sprecavanje mojih prava išlo toliko da sam 05.09.2012. godine spriječen u pokušaju da dobijem traženu informaciju te sam uhapšen i zadržan u pritvoru skoro 12 sati.
Dakle OT Bijeljina je umjesto da mi preda kopiju zabilješke iz 2011. godine na koju sam ukazao, evo već 4 godine izdaje naredbu o zabrani pristupa a umjesto da postupi po zakonu spremni su da hapse građane da se ne bi otkrila istina o prikrivanju kriminala. Skrećem pažnju sudu da je jedini način da dokažem sudu svoje tvrdnje o nezakonitoj i neustavnoj naredbi bio da se tada i u nekim drugim prilikama suprostavim toj naredbi i zatražim od tužene da postupi po zakonu ili da me uhapsi. Na prekršajnom sudu sam tako uspio da dođem do dokaza kakav se kriminal činio i koja su prava iz ustava smišljeno kršena. Radi se o pravima iz članova 14, 15, 16, 23, 32 i 48.
Dokument OT Bijeljina od 12.09.2012. godine pokazuje da su tek poslije pomenutog hapšenja iz OT Bijeljina odlučili da mi predaju dio traženog materijala jer sam ih upozorio da ću dolaziti ako je potrebno deset, sto, hiljadu puta ma koliko me puta hapsili sve dok ne dobijem fotodokumentaciju sa lica mjesta i obdukcije Ivone Bajo. Pomenuti materijal sam dakle dobio poslije više od dvije i po godine od podnesenog prvog zahtjeva i po mojoj procjeni oko 150 uzaludnih dolazaka, što je i sudska policija u jednom od ranije obrazloženih dokumenta potvrdila navodeći da se radilo o skoro svakodnevnim dolascima. Nikada za svo to vrijeme mi nije omogućen kontakt sa nadležnim ili nekim iz ureda glavnog tužioca.
Zahtjev za pristup informacijama od 08.01.2013. godine je predat u OT Bijeljina a sadrži skenirane krivične prijave protiv portira i AD Univerzal. U ovom zahtjevu tražim podatke o tim prijavama za potrebe u parnici protiv AD Univerzal te sam naveo citiram "očekujem od vas da ćete postupiti nepristrasno i omogućiti da sud ostvari uvid u spise odnosno da nećete pružiti pomoć tuženom pravnom licu prikrivanjem relevantne dokumentacije".
Ovo nije bila nikakva moja molba niti apel tužilaštvu nego sam tada jasno upozorio da znam da mi dokumentacija neće biti dostavljena niti omogućen uvid nego da će OT Bijeljina nastaviti sa prikrivanjem tih krivičnih prijava. Tužena dakle ni tada nije htjela da mi preda navodnu službenu zablješku iz 2011. godine koja je sada dostavljena ovom sudu, što nedvosmisleno znači da tada nije ni postojala nego da je ova sada dostavljena falsifikat.
Dokument sa nazivom prijedlog po članu 134. ZPP je predat Osnovnom sudu u Bijeljini u parnici protiv AD Univerzal. U njemu tražim od suda da naredi dostavu neke dokumentacije koju ja nisam mogao pribaviti a među njima i krivične prijave iz 2010. godine. Tužena RS je i ovoj pamici odbila da se otkrije istina o tim krivičnim prijavama te je tako nastavljeno sa kršenjem mojih prava. Dakle sud ne samo da je odbio žatražiti po službenoj dužnosti predloženi materijal nego je odbacio i sve moje priložene dokaze čime je sprečen dokazni postupak.
Prijedlog sudu po čl. 81. ZPP, u istoj parnici u kome upozoravam sud o važnosti dokaza te da ukoliko Osnovni sud iz spisa 596/09 koji je predložila suprotna strana ne dođe do odgovora potrebnih za okončanje parnice izda naredbu da se dostave podaci koje sam ja tražio. Sud naravno nije ustanovio ko je i zašto uklonio materijalni dokaz ispred AD Univerzal ali je okončao pamicu na moju štetu mjenjajući smisao tužbenog zahtjeva i umjesto povrede ugleda i časti, naveo da ja kao ujak nemam pravo na nadoknadu štete, što ja nisam ni istakao u tužbi.
Zapisnik s pripremnog ročišta u istoj pamici gdje se vidi da su moji maloprijašnji navodi istiniti, citiram "ja nikada nisam ni tvrdio da postoji bilo čija direktna odgovornost za tragičnu smrt djevojčice. Moji navodi u tužbi odnosili su se na to da su izvršene neke radnje od strane službenika tuženog koji su tada i u naknadno vrijeme sve do danas proizvele neke štetne posljedice meni i mojoj porodici".
Iz dosad navedenog proizlazi da je tužena RS smišljeno prvo preko OT Bijeljina a potom i preko svojih sudova učestvovala u prikrivanju krivičnih prijava jer u ovoj zemlji ne postoji vladavina prava nego se postupa po nalozima političke volje, što je jasno u medijima potvrdio glavni republički tužilac Republike Srpske.
Dokument pod nazivom glavna rasprava je moj koncept ranije pripremljen za izvođenje dokaza u istom predmetu protiv AD Univerzal. Osnovni sud u Bijeljini mi nije dozvolio da izvodim dokaze ni u tom ni u bilo kom drugom postupku do danas u kome sam bio stranka. Ovaj predmet je prvi put da mi se dozvoljava izvođenje dokaza na način predviđen zakonom i to posle mojih insistiranja da se to učini ili da se donese rješenje kojim mi se to zabranjuje.
Zahtjevi od 08.08. 2013. godine. Radi se o zahtjevima predatim Osnovnom sudu u Bijeljini kojima se ukazuje na falsifikate suda u toj pamici te traži dokumentacija iz koje je navodno sud prenio određene informacije. Citiram sud „prilikom pada sa bicikla pokidana metalna žica od korpe istog bicikla probila joj je grudi i da je žica pokidala krvni sud“.
U dopisu OT Bijeljina koji sam skenirao u tom zahtjevu ova rečenica ne postoji a ne postoji ni u bilo kom drugom dokumentu. U drugom zahtjevu sam skrenuo pažnju da je sud izašao iz tužbenog zahtjeva i praktično falsifikovao isti tvrdeći da sam tužbu zasnovao zbog nematerijalne štete zbog smrti Ivone Bajo. Odgovorne osobe ovog suda, Predsjednik suda i sekretar su me pozvali pismeno da bi udovoljili ovim zahtjevima ali kako materijal na koji se postupajuća sudija pozivala ne postoji Osnovni sud nije ni mogao da mi preda tražene podatke.
Dokument 080-0-Su-14-000 028 od 22. jula 2014. godine kojim me sud obavještava da u parnicama u kojima sam tražio podatke nisu registrovane radnje predviđene čl. 215 ZPP.
Odluka odnosno Rješenje Osnovnog suda u Bijeljini u predmetu br. 80 0 P 039227 12 P od 13.11.2012. godine. Radi se o mojoj tužbi protiv g. Kovačević Novaka i g-đe Stjepanović Danice koji su saučestovali u grupi lica koja su napravili plan da mi nanesu štetu i otmu dokaze o sopstvenim krivičnim djelima, tako što su me dvojica od njih lažno prijavili za ugrožavanje sigurnosti, te potom zatražili pretres kuće i odnošenje računara na kome su se nalazili pomenuti dokazi. U ovoj parnici tužena RS putem svog suda smišljeno pokušava da me prevari i nanese štetu tražeći da se izjasnim o kakvoj se vrsti nematerijalne štete radi.
Osnovni sud od mene traži citiram da se opredjelim "da li su uzrokovane protivpravnom radnjom vršioca tužilačke funkcije u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini prilikom preduzimania službenih radnji u rasvjetljavanju slučaja ubistva maloljetne Ivone Bajo ili zbog preduzimanja službenih radnji prema ovdje tužitelju od strane ovlaštenih lica Okružnog tužilaštva u Bijeljini".
Iako sam u tužbi jasno naveo da je nematerijalna šteta nastala zbog učešća pomenutih u lažnom prijavljivanju krivičnog djela, ovdje sud pokušava da me prevari i navede da ja sam te radnje okarakterišem kao službene, posle čega bi se mogla donijeti odluka o grešci u pasivnoj legtimaciji. Radi se o brutalnoj zlupotrebi službenog položaja osobe pravno stručne koja vjeruje da ja ne znam ništa o pravu i odgovomosti, odnosno o osnovima odgovomosti. Ja naravno nisam htio da te radnje okarakterišem kao službene ali je sud svejedno odbacio tužbu.
Radi se o tužbi pod naslovom tužba za utvrdenje prava od 22.07.2013. godine u kojoj od suda tražim da se utvrdi samo postojanje ili nepostojanje nekog prava što je moguće prema Zakonu o parničnom postupku. Isti sudija koji je pokušao da me prevari u predhodnom predmetu odbacuje tužbu sa obrazloženjem da ovakav zahtjev moguć samo ako postoji neki drugi spor za koji bi se vezao pomenuti zahtjev za utvrđenje.
Dokument pod naslovom dopuna tužbe za utvrđenje prava u kome ukazujem sudu na greške iz predhodnog rješenja pozivajući se na relevantne članove iz zakona. No to nije spriječilo postupajućeg sudiju da odbaci tužbu i zasniva sve na nepostojećim argumentima.
U žalbi na rješenje Osnovnog suda ukazao sam drugostepenom sudu na kršenja zakona od strane Osnovnog suda te izrazio stav da postupajući sudija ima svoje lične razloge zbog kojih krši moja prava, povezujući to sa predhodnom parnicom gdje je pokušao da me prevari i navede da sam okarakterišem neke radnje kao službene. Takođe sam iznio stav da je naredba „Zdenko Bajo, Budimka Bollin Bajo i svi drugi srodnici ne mogu lično pristupiti u OT Bijeljina" - fašistička. To je pogrešno tumačeno da sam državni organ opisao navedenim atributom što nije istina, jer sam to mišljenje iznio o samoj naredbi. Predpostavimo da sam ja počinilac najtežih krivičnih djela, pravno je nemoguće da se bilo kakva sankcija primjenjuje prema bilo kome od mojih srodnika što je međutim u ovoj zemlji postalo moguće.
Rješenje Okružnog suda u Bijeljini 80 0 P 050285 14 Gž je nastalo po mojoj žalbi na predhodno opisanu tužbu. U ovom rješenju drugostepeni sud potvrdjuje da su ispravni moji argumenti citiram "tačno je da tužilac može tužbom tražiti utvrđenje postojanja odnosno nepostojanja konkretnog prava ili pravnog odnosa".
Time postaja jasno da je prvostepeni sud nastavio sa kršenjem zakona smišljeno i posle mog upozorenja u dopuni tužbe. No u ovoj parnici ja ne tražim od ovog suda da preinačava već donesene presude i rješenja niti da ocjenjuje njihovu zakonitost. Osnovna svrha ovih nekoliko posljednjih dokaza je da pokažem da osim već ranije opisanih kršenja mojih prava tužena RS mi ovdje prijeti i putem svoga suda, citiram "u žalbi se iznose razna vrijeđanja ovog sudije što je neprihvatljivo a u smislu toga da je isti sudija iz ličnih interesa tužbu odbacio te da je naredba o zabrani pristupanja tužioca i drugih srodnika u Okružnom tužilaštvu Bijeljina fašistička, što u najmanju ruku razlog za kažnjavanje tužioca zbog vrijeđanja državnih organa".
Maloprije sam objasnio da se ovdje ne iznosi moj stav ni o jednom državnom organu nego o samoj naredbi koja je bila tajna, usmena i nije djelo nijednog organa nego pojedinca koji je zloupotrebio svoj položaj izdajući takvu naredbu. Još važnije ovom navodu je izraz "u najmanju ruku razlog za kažnjavanje tužioca".
Postavlja se pitanje: ako je moje kažnjavanje nešto što bi trebalo da se učini u najmanju ruku, šta bi po mišljenju suda bila prava kazna za mene. Smatram da je ovo još jedno jasno upozorenje da prekinem sa svojim pokušajima u dokazivanju krivičnih djela ili mogu da se suočim sa još težim posljedicama, nekom novom lažnom prijavom ili možda da citiram sud nekom "pravom" kaznom.
Pritužba na rad tužioca od 22.12.2009. godine. Radi se o mojoj pritužbi vezano za odbijanje gospodina Gruhonjić Muhameda da kao dežurni tužilac evidentira moju krivičnu prijavu usmeno na zapisnik. Radilo se o dokazima protiv okružnog tužioca Stjepanović Danice koja je sabotirala istražne radnje u slučaju pogibije Ivone Bajo. Iz datuma se vidi da je to bilo još u vrijeme navodnih istražnih radnji kada tužilac Stjepanović zvanično još nije bila donijela odluku. Odbijanjem OT Bijeljina da preuzme dokaze htjela se stvoriti slika da je rad tužioca bio profesionalan i da niko nikada nije imao nekih primjedbi niti je pokušavao ukazati tužilaštvu na neke druge dokaze i krivična djela nekih osoba, što sam kasnije bio prisiljen da u pisanom obliku podnesem protiv portira i pravnog lica Univerzal. Na ovu pritužbu nije bilo nikakvog odgovora.
Dokument pod nazivom Obavještenje je moje obraćanje marta 2010. godine svim tužiocima OT Bijeljina putem mejla i svima pojedinačno poštanskim pošiljkama. U tom obavještenju ukazujem na krivično dijelo sprečavanja dokazivanja za koje poslije oko mjesec i po dana izbjegavanja odgovora i objašnjenja optužujem tužioca Stjepanović te glavnog okružnog tužioca. Ovo obavještenje sadrži skenirani snimak materijalnog dokaza uklonjenog sa mjesta zločina. Radi se o predmetu koji je vlasništvo gospođe Bollin, tako da iako je ovaj sud odbacio kao dokaz fotografiju na kojoj se nalazi uvećana ova torba jasno je da je ovaj dokaz ostao u drugim dokumentima i ne može nikako biti odbačen. Ovaj dokaz pokazuje i koji su motivi osoba koje su me lažno prijavile jer je reakcija na ovo obavještenje nekoliko dana kasnije bila lažna prijava za ugrožavanje sigurnosti.
Dokument, 10-02/3-230-8/10 od 19.03.2010. godine je službena zabilješka MUP-a u kojoj stoji da su se gospoda Gruhonjić i Debeljević obratili CJB Bijeljina citiram "na okolnosti obavljenog razgovora". Od strane inspektora MUP-a i lično potpisnika zabilješke, danas preminulog Teodorović Ace, dobio sam informaciju da su prijavu podnijela navedena lica u svojstvu građana, kako bi izbjegli da se to dovede u vezu sa mojim predhodnim obavještenjem i javnim razotkrivanjem njihovog kriminala.
Zahtjev za izdavanje naredbe za pretres br. 10-02/3-1-230-236/10 od 19.03.2010. godine. U obrazloženju stoji da su se u CJB Bijeljina "obratili zamjenici Okružnog tužioca Gruhonjić i Debeljević a ne da su izdali naredbu ili nalog te tvrdili kako im mjesecima upućujem opasne prijetnje po život i tijelo".
Osim činjenice da je nelogično da se nekome mjesecima upućuju prijetnje ubistvom recimo ili nešto slično i da se to tek pola godine kasnije prijavi, skrećem pažnju da su korištena imena tužioca Kerovića i sekretara Prodanović kao lica kojima sam navodno takođe prijetio. Ovom sudu je dostavljen snimak mog razgovora sa gospodinom Kerovićem koji potvrđuje da mu nikada nisam prijetio i da „nezna zašto su ga ubacili“. U mojoj tužbi protiv sekretara Prodanović koju sam bio prisiljen taktički da podnesem da bi došao do njene izjave jer se ista nije usudila da mi to pismeno preda gos. Prodanović na glavnoj raspravi ističe da joj nikada nisam prijetio da sam uvjek bio korektan prema njoj da nikoga nije ovlastila da u njeno ime podnosi prijavu, niti je znala da je to neko uradio. Smatram i sud treba to da ima u vidu da je ovo ubacivanje osoba bez njihovog znanja i dozvole izvršeno sa ciljem da se ja u javnosti predstavim kao ludak, manijak i psihopata koji prijeti svima redom, čak i onima koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa konrketnim predmetom, što naravno znaju inspektori, tužioci i sudije a ja kao "ludak" nemam pojma. U više dokumenata predatih ovom sudu je vidljivo da sam upravo tako opisivan, kao poremećeni psihopata ili narkoman čime se pokušalo opravdati nezakonito postupanje prije svega OT Bijeljina a potom i sudske policije koja je suštinski samo tehnički organ bez prava da preispituje naredbe koje dobija.
Naredba o pretresu br. 12 0 K 001162 10 Kpp od 23.03.2010. godine. Pomenuta naredba je izdata kao posljedica lažne prijave u kojoj su kao dokaz već priloženi dokumenti sa mojim navodnim prijetnjama. Postavlja se pitanje zašto je tuženoj potrebno da vrši pretres i traži dokaze koje kao već ima. Iz naredbe je vidljivo da se traži odnošenje računara koji se sasvim sigurno ne bi upotrebio kao sredstvo za ugrožavanje života ili nanošenje tjelesnih povreda. Dakle, pošto je tužena "već imala dokaze mojih prijetnji" nije imala razloga da odnosi računar ali je zato vrlo dobro znala da na računaru imam dokaze o teškim krivičnim djelima pripadnika Tužilaštva.
Smatram da osim namjere da mi se ti dokazi otmu i unište cilj grupe fizičkih lica koja je zlupotrebila kako svog tako i položaj inspektora, tužioca i okružnog sudije je bio da se uplašim ja i moja porodica te da se u javnosti predstavim kao kriminalac, masovni ubica tužilaca u pokušaju te psihopata. Time bi se i obesmislili dokazi o njihovim krivičnim dijelima koje sam ja slao u VSTV, Specijalnom tužilaštvu i objavljivao na internetu.
Dokument pod nazivom Vozilo korišteno za posebne istražne radnje. Na njemu su navedeni podaci o registraciji vozila koji kažu da je prvobitno bilo registrovano za potrebe vojske RS. Na jednoj od fotografija se na zadnjem sjedištu vidi tablica Stop, što znači da sam nezakonito nadziran od strane policajaca u civilu. Svaki moj pokušaj da dobijem od strane tužene materijal sačinjen poslije ovih nadziranja je odbijan čime je prekršeno moje pravo garantovano čl. 23. Ustava RS.
Dokument broj: 80 0 P 034147 11 P. Radi se o odgovoru gospodina Debeljevića na koji sam već ukazao u kome on tvrdi da sam sve izmislio i što je najvažnije lično potvrđuje da nije imao nikakve službene radnje vezano za mene.
Dokument br. 012-0-Su-12-000 249 od 15.06.2012. godine je odgovor Okružnog suđa na moj zahtjev u kome se potvrđuje da sud nije izdao naredbu za provođenje posebnih istražnih radnji. Posebne istražne radnje su dakle vršene nezakonito a poslije razgovora podnosilaca Gruhonjića i Debeljevića sa načelnikom kriminalističke policije g. Teodorovićem, koji je izdao pripadnicima MUP naredbu za te radnje. U avgustu 2010. godine sam skupa sa sestrom razgovorao sa pomenutim gospodinom tražeći podatke o nadzoru i predao dokaze o kriminalu inspektora Markovića i tužioca Stjepanović, tražeći da na isti način kako je bez ijednog argumcnta o ugrožavanju sigurnosti pokrenuo radnje protiv mene to isto učini i protiv ovo dvoje navedenih, ako se ne plaši.
Gospodin Teodorović je obećao da će pokrenuti sve potrebne radnje. Šta se dogodilo sa materijalom koji sam mu predao do danas mi nije pozanto jer je samo 5 dana kasnije posle tog razgovora pomenuti gospodin preminuo po sumljivim okolnostima. Na moj zahtjev u OT Bijeljina da dobijem podatke o radnjama vezanim za smrt pomenutog gospodina odnosno ko je nadležni tužilac u tom slučaju nikada nije odgovoreno a moja pretpostavka je da se radi o tužiocu Stjepanović. Po usmenim saznanjima koje sam dobio obdukcija nije izvršena iako sam pismeno upozorio tužilaštvo da postoje otrovi koji simuliraju srčani udar.
Radi se o mejlu od 19.04.2010. godine koji je upućen iz Ugostiteljskog objekta mojoj sestri dan kasnije pošto sam na njen zahtjev sa laptopa iz tog objekta (namjenjemo gostima za korištenje) poslao podatke koje sam dobio predhodnih mjesec dana. To je prvi mjesec od pretresa i odnošenja računara, kada ja nisam mogao lično iz svoje kuće poslati ništa a nisam htio koristiti računare prijatelja i poznanika s obzirom da sam znao da se prema ZKP-u sve moje komunikacije prate i da tako mogu dovesti nekoga u neprijatan položaj. Ja dakle, nisam nikoga pitao za dozvolu nego sam koristio laptop namjenjen gostima. Međutim sutradan vlasnici šalju mojoj sestri poruku gdje kažu citiram "obavještavam vas da je sa mog laptopa i moje adrese bez mog znanja i dozvole na prevaru (sa izgovorom da šalje poštu prijatelju) poslata pošta. Uz izvinjenje vas obavještavam da sa pomenutim i njegovom poštom nemam nikakvih veza".
Ja sam usmeno obavješten da je u lokal poslije mog dolaska dolazila policija a iz citirane poruke se vidi da je nelogična, jer ako sam ja zaista rekao da šaljem poštu prijatelju i dobio od nekoga dozvolu onda on ne može znati da sam ga prevario a pogotovo da tvrdi kako je to bilo bez njegovog znanja. Jasno je da je samo policija mogla reči vlasniku da je pošta upućena mojoj sestri a ne nekom prijatelju.

Imajući u vidu obimnost materijalnih dokaza odnosno preostali dio materijalnih dokaza koje je još potrebno obrazložiti te da bi želio da ukratko obrazložim i predmete čije sam priklapanje predložio, predlažem da se nastavak obrazloženja materijalnih dokaza i predmeta sprovede na narednom ročištu.
Nakon toga a imajući u vidu naprijed navedeni prijedlog te da je ostao jedan dio materijalnih dokaza kao i predmeti koje tužitelj treba obrazložiti sud donosi a u saglasnosti sa prisutnim
R J E Š E NJ E
Nastavak glavne rasprave se zakazuje za dan 16.03.2015. godine u 12,00 časova, o čemu se prisutni usmeno obavještava na posljedice izostanka, te da pismeni poziv neće dobiti.
Na glavnu raspravu pozvati tuženu putem PRS sjedište zamjenika u Bijeljini uz kopiju zapisnika, te imajući u vidu da je OT Bijeljina vezano za službenu zabilješku povodom zahtjeva tužitelja Zdenka Baja od 20.06.2014. godine dostavila podnesak sa prilozima uz taj podnesak koji su u podnesku navedeni dana 15.01.2015. godine i to samo u jednom primjerku, uputiti dopis OT-u Bijeljina da dostave isto još u dva primjerka, jer je sud dužan da to dostavi i stranama u postupku a sve u roku od 8 dana, imajući u vidu da sud ovaj dokaz mora dostaviti stranama u postupku te da je ročište zakazano za dan 16.03.2015. godine a što smo već tražili od tužilaštva dopisom od 21.01.2015. godine, a po kom dopisu još nije postupljeno.
Tužilac izjavljuje da poziva tuženu da postupi po zakonu u smislu da okončamo ovu parnicu postizanjem dogovora, pa je to i dalje moj prijedlog upućen suprotnoj strani zastupane putem Pravobranilaštva. U ovoj pravnoj stvari možemo postići dogovor, odnosno poravnanje pod uslovima koje sam već navodio, jer ću u suprotnom biti prisiljen da izvodim dokaze i o drugim krivičnim djelima koja su mi nanijela štetu počinjena od strane nekih osoba koja nemaju nikakvu odgovornost ni krivicu za događaje iz 2009. godine.
Dovršeno,prisutni pregledaju i potpisuju zapisnik bez primjedbi.
OBRADA DOKUMENATA OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Maj, 2015 | read_nums (30)
O kriminalu u Bobar grupi govorim i pišem od 2010-te a potom je prvo 25.02.2012. otkriveno preko 4 miliona transakcija narko mafije Darka Šarića preko Bobar banke, 10.04.2013. uhapšen je direktor AD "Univerzal" kao član kriminalne grupe Darka Eleza za kriminal još od 2005-te a kao šlag na tortu je došla likvidacija Bobar banke poslije pljačke stotina miliona KM...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

NA RUKE OKRUŽNOM TUŽIOCU MEDIĆ MIRI

Veza : Vaš dokument "Službena zabilješka" od 21.03.2014. po predmetu T14 0 KTA 0010617 14
Obavještavam vas da pomenuta zabilješka sadrži više grešaka odnosno netačnih podataka, na koje ću vam usmeno ukazati jednog od narednih dana a za sada navodim samo jednu od njih:
Naime na samom početku zabilješke navodite da sam podneo krivičnu prijavu 23.01.2014. protiv Sofrenić Blagiše i AD "Univerzal" što nije istina. Radi se o informativnom podnesku sa naslovom citiram :
"OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI - UREDU GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA - OKRUŽNOM TUŽIOCU STJEPANOVIĆ"

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

A u nastavku se samo pominju moje krivične prijave predate još 2010-te a o kojima nisam imao nikakvih podataka ni pismenih obavjesti a da bi sve ostalo sakriveno zabranjen je pristup u OT Bijeljina kako meni tako i svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo.
I ja samo tražim podatke o tim krivičnim prijavama, što sam činio i ranije a i poslije toga.
Tretirati taj podnesak kao krivičnu prijavu je jednako besmisleno kao kada bi predsjednik Osnovnog suda kome sam dostavljao desetine informativnih obavještenja o nezakonitom radu pojedinih državnih službenika to okarakterisao kao tužbu te dodijelio sudiji XY, koji bi potom slijedeći logiku vaše zabilješke odlučio da odbaci tužbu jer ne sadrži dokaze a da me o tome ne obavještava s obzirom da je to učinjeno kod neke ranije tužbe, da li moje, sestrine ili ko zna čije, nije bitno...
Dakle list papira po kome ste vi odlučivali uopšte nije krivična prijava i ne sadrži nikakve dokaze u prilogu ali sam poslije toga predao zaista pravu krivičnu prijavu i u 8 tačaka naveo dokaze o krijumčarenju.

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

Kako vi o tome očito ne znate ništa, usmeno ću vam sve detaljno obrazložiti a od vas očekujem profesionalnost, odnosno da poštujete Pravilnik koji vas obavezuje na četvoročasovni rad sa strankama svaki dan.
Ukoliko po ugledu na neke druge tužioce budete ignirisali dojave građana o kriminalu i odbijali razgovor, te me prisilili da pišem o svemu, sve činjenice ću tako i dostaviti sa odgovarajućim komentarima u svom stilu, objaviti na internetu, te predati sudu u parnici gdje je već dostavljen predmet T14 0 KTA 0010617 14 i zatražiti da budete pozvani kao svjedok uz već predložene Stjepanović, Kovačevića, Debeljevića i Gruhonjića, gdje ćete pred sudom odgovarati na moja pitanja.
Podsjećam vas da o kriminalu u Bobar grupi govorim i pišem od 2010-te a potom je prvo 25.02.2012. otkriveno preko 4 miliona transakcija narko mafije Darka Šarića preko Bobar banke, 10.04.2013. uhapšen je direktor AD "Univerzal" kao član kriminalne grupe Darka Eleza za kriminal još od 2005-te a kao šlag na tortu je došla likvidacija Bobar banke poslije pljačke stotina miliona KM, te dio tog kriminala kako je objavljeno istražuje i OT Bijeljina, možda baš vi.
Zanimljivo je da je u vrijeme nastanka vaše zabilješke Bobar grupa javno još bila u punoj snazi i moći, dok su već razrađeni planovi za likvidaciju Bobar banke s obzirom da je Agencija za bankarstvo dala rok vlasniku da do kraja septembra izvrši dokapitalizaciju.
Novac naravno nije obazbijeđen a umjesto toga vlasnik Bobar grupe umire 31. septembra 2014.
POSLEDNJI DAN TOG PREDVIĐENOG TERMINA A KOLIKA JE VJEROVATNOST DA SE PRIRODNA SMRT POKLOPI SA ZAVRŠNIM DANOM ZADATOG ROKA PROCIJENITE SAMI ZA SEBE KAO ŠTO ĆE TO URADITI I GRAĐANI KOJIMA PREZENTUJEM DOKAZE NA INTERNETU.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 10 Maj, 2015 | read_nums (20)
Još ranije sam obavijestio Osnovni i Okružni sud u Bijeljini da kompletnu sudsku vlast, kao i RS i BIH u cjelini tretiram kao zločinačku organizaciju, da ni od jednog sudije ne očekujem zakonito postupanje, nego isključivo smišljeno kršenje zakona i pomoć tajkunsko političkoj i tužilačkoj mafiji te da zbog toga neću tražiti izuzeće nijednog sudije.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan miliona) KM

PRIJEDLOG ZA USVAJANJE NOVIH DOKAZA ZA 80 0 P 056780 14 P

Na osnovu člana 102, stav 2 ZPP-u, predlažem da sud uvrsti u dokazni materijal i slijedeće:
Predmet 80 0 P 058903 14 P Osnovnog suda u Bijeljini, Zahtijev za OT Bijeljina od 27.02.2015. i Dopis Osnovnog suda u Bijeljini 80 0 K 065167 15 Kpp od 03.03.2015.
Svi predloženi dokazi su nastali poslije poslednje održanog ročišta u ovoj parnici a direktno su vezani za tužbeni zahtijev.
Naime Zahtijev za povrat stvari, vlasništvo moje porodice a izuzetih prilikom takozvanih "istražnih radnji" OT Bijeljina poslije smtnog povređivanja djevojčice Ivone Bajo je obnavljanje već ranije postavljenog zahtijeva, što u već usvojenom dokazu 080-0-Kpp-09-000 214 od 24.01.2014. navodi i sudija za prethodni postupak. OT Bijeljina dakle već 5 godina počev od februara 2010-te odbija da odgovori ko je i zašto uklonio dokaz sa mjesta zločina, zašto je taj dokaz (ruksak ili torba) presječenog kaiša, zašto nedostaje presječeni dio, ko je i zbog čega veći dio ostatka oprao hemijskim sredstvom, te odbija da vrati izuzete predmete vlasniku.
Kako se jasno vidi Osnovni sud je odmah reagovao dopisom upućenom u Okružno tužilaštvo u Bijeljini i meni lično, dok tužilaštvo nastavlja sa bezakonjem i kriminalom.
Pošto se ovdje radi o privatnoj imovini, ukoliko tužilaštvo nastavi da je zadržava i odbije da istu vrati, tražim od suda da na narednu raspravu, kada bude pozvan svjedok Danica Stjepanović dostavi i predmet dječiji ruksak koji je tužilaštvo uništilo dok je držalo u svom posjedu, te će svjedok pred sudom objasniti sve i odgovoriti na pripremljena pitanja.
Dakle tužena RS je putem svojih organa i to prvo OT Bijeljina uklonila sa lica mjesta i oštetila premet vlasništvo Budimke Bollin Bajo, koju sam opunomoćen da zastupam, te odbija da odgovori na zahtijeve i vrati oteto a onda putem sudske policije sprečava pristup u OT Bijeljina te na kraju preko svojih sudova legalizuje fašističke metode diskriminacije prema svim srodnicima djevojčice čije ubistvo prikriva tužena, da bi zaštitila milijarde evra novca opljačkanog od strane političko tajkunsko pravosudne mafije...
Predloženi predmet osnovnog suda u Bijeljini je nastavak organizovanog kriminala kojim su sudovi saučestvovali u prikrivanju krivičnih prijava predatih 2010. protiv Bobar grupe a priklopljeni su mu spisi 80 0 P 053922 13 P i već usvojeni 80 0 P 043325 13 P 2. Sve je počelo prikrivanjem tih prijava od strane suda u parnici protiv AD Univerzal 80 0 P 039221 12 P, iz koje su neki dokumenti uvršteni i u ovu parnicu. Sve je naravno izvršeno sa ciljem da se pomognu odgovorni iz OT Bijeljina koji su i sakrili podnesene prijave, kako da bi prikrili uništavanje dječjeg ruksaka, tako i dokaze o ubistvu djevojčice prilikom krijumčarenja. Danas je opšte poznato da je preko Bobar grupe vršena pljačka neviđenih razmjera. Samo preko Bobar banke je oteto preko 150 miliona KM i prao se novac narko mafije. S obzirom da je ovde tužena RS suvlasnik Bobar banke, jasno je da su prije svega njeno tužilaštvo i sudovi svjesno prikrili krivične prijave koje sam predao 2010-te i time mi otimali prava kako bi pomogli pripadnicima mafije iz redova tužene RS a meni nanijeli štetu.
Iako je u prva dva predmeta jedna od tema bila upravo vezana za prikrivanje tih krivičnih prijava i oduzimanje garantovanih prava i prava pristupu informacijama, povodom toga Osnovni sud se ni jednom riječju u svojim presudama nije odredio povodom toga, dok je tek 2014. godine, tužilaštvo "formiralo" spis po tim krivičnim prijavama.
Ja sam još ranije obavijestio Osnovni i Okružni sud u Bijeljini da kompletnu sudsku vlast, kao i RS i BIH u cjelini tretiram kao zločinačku organizaciju, da ni od jednog sudije ne očekujem zakonito postupanje, nego isključivo smišljeno kršenje zakona i pomoć tajkunsko političkoj i tužilačkoj mafiji te da zbog toga neću tražiti izuzeće nijednog sudije.
No kako u ovoj parnici osim već navedenog spisa 80 0 P 043325 13 P 2 postoji kao dokaz i predmet 80 0 P 048630 13 P iste postupajuće sudije, proizilazi da bi odlučivala o svojim radnjama za koje ću ja dokazivati da su kriminalne. Stoga smatram da postoje svi uslovi da sama sudija zatraži svoje izuzeće, što ja ponavljam neću učiniti niti ovo treba smatrati mojim prijedlogom iako bi mi više odgovaralo da umjesto ljubazne i pristojne osobe, kakva je ovde postupajuća sudija imam bahatog, korumpiranog i uobraženog sudiju, pripadnika pravosudne mafije kakve sam imao prilike da sretnem ranije.
Na sve ovo dodajem da sam protiv ovde postupajuće sudije podneo pritužbu UDT-u zbog prepisivanja iz presude drugog sudije što je tako očigledno da je čak prepisan događaj iz naredne godine, osam mjeseci od datuma iz tužbenog zahtijeva kao i da sam podneo krivičnu prijavu protiv više lica zbog falsifikovanja isprave a postupajuća sudije je umjesto da krivično djelo prijavi po službenoj dužnosti u sadejstvu sa Pravobranilaštvom RS, uklonila iz spisa dokaz kriminala.
Pozivam sud da prekine sa pristrasnošću, da prekine sa kršenjem zakona, da prekine sa podrškom zločinačkoj organizaciji OT Bijeljina čije sam monstruozna krivična djela razotkrio do detalja i o tome priložio dokaze. Pozivam sud da poštuje zakon o parničnom postupku i da se dokazni postupak vrši na glavnoj raspravi, pozivam sud da dokaze izvodi pravobranilaštvo na glavnoj raspravi ako želi da dođu a ne da sud njihovu ulogu advokata tužene Republike Srpske obavlja nezakonito u svojim presudama, pozivajući se na laži sudske policije, pozivajući se na laži Okružnog tužilaštva u Bijeljini, pozivajući se na lažne tvrdnje koje je čak i sud u presudama ranije utvrdio da su lažne a koje niko nije izvodio na glavnoj raspravi niti je bilo omogućeno da se ja kao suprotna strana o tome izjasnim, kada je za to bilo vrijeme i mjesto.

PRILOZI

Zahtijev za OT Bijeljina od 27.02.2015
Dopis Osnovnog suda u Bijeljini 80 0 K 065167 15

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 5 Maj, 2015 | read_nums (39)
Glavni republički tužilac Republike Srpske, gospodin Mahmut Švraka je javno izjavio pred kamerama Alternativne televizije da "za procesuiranje krupnih riba nema političke volje" što znači da nijedno tužilaštvo Republike Srpske pa ni specijalno neće goniti počinioce najtežih krivičnih dijela jer su pod zaštitom najvećeg kriminalca u entitetu, trenutnog takozvanog predsjednika Republike Srpske, koji je i odgovoran za najteža krivična djela njegovih tajkuna, od kojih je pljačka preko 160000000 maraka depozita iz Bobar banke samo jedan mali dio.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

UREDU GLAVNOG TUŽITELJA

PRITUŽBA NA ODLUKU T 20 0 KTA 0006590 13OD 16.02.2015.

Prije svega skrećem pažnju da se ovdje radi o organizovanom kriminalu, pri čemu se neidentifikovana roba dovozi iz Federacije Bosne i Hercegovine, tačnije iz Asa auta preko prevoznika Haak trans, a isporučuje se u Bobar grupu, firmu AD Univerzal Bijeljina.
Dakle u pitanju je organizovani kriminal u kome učestvuju firme iz Federacije i firme iz Republike Srpske a konkretno krivično djelo je krijumčarenje, jer iz izjava vozača proizilazi da su dovezli 4 paketa robe, dok je ujutro magacioner zatekao samo paket, što znači da su 3 paketa nečega nestala preko noći.
Podsjećam da istovremeno narko mafija Darka Šarića prala novac preko Bobar banke te je 25. februara 2012. otkriveno preko 4000000 maraka transakcija, te kriminalne organizacije.
Prilikom isporuke dana 23.7.2009. ubijena je osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo a tada zaposlen u firmi Univerzal, bio je Slaviša Bobar, kasnije uhapšen kao član kriminalne grupe Darka Eleza, što se procesuira u tužilaštvima Bosne i Hercegovine.
Dokaz za to je dokument "Izjave aktera šverca i ubistva" koji prilažem a kompletne izjave vozača i direktora se nalaze na disku u prilogu ovog dokumenta. Nadalje podsjećam da je glavni republički tužilac Republike Srpske, gospodin Mahmut Švraka javno izjavio pred kamerama Alternativne televizije da citiram "za procesuiranje krupnih riba nema političke volje" što znači da nijedno tužilaštvo Republike Srpske pa ni specijalno neće goniti počinioce najtežih krivičnih dijela jer su pod zaštitom najvećeg kriminalca u entitetu, trenutnog takozvanog predsjednika Republike Srpske, koji je i odgovoran za najteža krivična djela njegovih tajkuna, od kojih je pljačka preko 160000000 maraka depozita iz Bobar banke samo jedan mali dio.
Dodatni dokaz da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine nadležno za pomenuti kriminal su putni nalog i prijem robe koje također prilažem gdje se vidi da je vozilo koje je dovezlo švercovanu robu u Republiku Srpsku istu primilo u Federaciji Bosne i Hercegovine, konkretno dovezena je iz Asa auta.
Dakle neovisno od toga šta je konkretno dovezeno a pretpostavljam da se radi o kokainu s obzirom da je pranje novca preko Bobar banke vršila narko grupa Darka Šarića koja se time bavi, nadležnost je za postupanje upravo Tužilaštva Bosne i Hercegovine, jer je promet krijumčarene robe započeo u Federaciji Bosne i Hercegovine a završen je na teritoriji Republike Srpske a i jedna i druga lokacija su unutar Bosne i Hercegovine.
Napominjem da je ovo samo mali dio dokaza koji imam o neviđenom kriminalu u kome saučestvuju MUP Republike Srpske i Okružno tužilaštvo u Bijeljini, prikrivanjem ubistva osmogodišnje djevojčice i krijumčarenja unutar Bobar grupe.

PRILOZI


Izjave aktera sverca i ubistva
Prijem robe
Putni nalog
Disk

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 30 April, 2015 | read_nums (25)
Trenutni tajkunsko politički mafijaški režim gubi svoje pozicije na nivou BIH, što će neminovno dovesti do toga da saučesnici mafije iz OT Bijeljina ostanu bez dosadašnje zaštite i dobiju zaslužene zatvorske kazne koliko god se trudili da to izbjegnu.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Veza : 80 0 K 065167 15 Kpp od 03.03.2015.
Zahvaljujem sudiji za prethodni postupak za iskazanu profesionalnost i brzinu ne samo u odgovaranju na moj poslednji dopis nego je to bio slučaj i sa svim ranije predatim, vezano za ovu temu.
Što se tiče odobrenja (NAREDBE) da mi se omogući uvid i fotografisanje "dječjeg ruksaka" i "mrežaste metalne korpe" zahtijev za to sam predao 15.01.2014. a sve za potrebe dokazivanja na sudu u parnici 80 0 P 043324 13 P 2 na zakazanom ročištu 14.03.2014. pa nadalje.
Kako je OT Bijeljina (odgovorna osoba je okružni tužilac Stjepanović Danica) sabotirala taj zahtijev i očekivano nastavila sa prikrivanjem kriminala a takođe je i u navedenoj parnici postupajući sudija, Destanović Senad, (takođe očekivano) ignorisao sve dokaze kriminala OT Bijeljina pa i taj, te bez izvođenja dokaza i glavne rasprave samo sa završnom riječi odbacio tužbu, to poslije godinu dana više i nema svrhe vršiti fotografisanje, posebno stoga što zahtijevamo povrat svih predmeta.
DAKLE FOTOGRAFISANJE VIŠE NIJE OPCIJA I IZRIČITO SE ZAHTIJEVA POVRAT SVIH POPISANIH PREDMETA
Svima je jasno da je OT Bijeljina uhvaćena u neviđenom kriminalu jer su uklonili sa mjesta zločina i oprali benzinom materijalni dokaz ubistva osmogodišnje djevojčice da bi prikrili krijumčarenje preko Bobar grupe, (vjerovatno kokaina s obzirom da je narko mafija Darka Šarića prala svoj novac kroz Bobar banku).
Poslednji događaji sa likvidacijom Bobar banke pokazuju da su u pozadini i mnoga druga krivična djela koje je OT Bijeljina godinama prikrivala, "teška" samo u banci 160 miliona KM opljačkanog novca a preko cijele grupe vjerovatno su u pitanju milijarde pokradenog i utajenog novca.
Odgovorni za prikrivanje tog kriminala iz OT Bijeljina su se tokom 5 godina služili najpodmuklijim metodama, lažima i falsifikatima, zabranili pristup svim srodnicima ubijenog djeteta, hapsili njenu majku samo da bi spriječili dostavu dokaza, izbjegli odgovora na pismene zahtijeve, sakrili već predate krivične prijave i spriječili podnošenje novih.
Vrijeme je da polože račune za svo zlo koje su počinili i vrate izuzete predmete uz objašnjenje kako je ruksak došao u takvo stanje da mu je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak opran hemijskim sredstvom.
Ništa manje od toga nije prihvatljivo a šta će iz OT Bijeljina sad uraditi da bi izbjegli objelodanjivanje svojih zločina ostaje da se vidi. Pozivam Osnovni sud u Bijeljini da se aktivno uključi u borbu protiv organizovanog kriminala i spriječi dalje prikrivanje dokaza koje u ovom i mnogim drugim slučajevima vrši sadašnji sastav ureda glavnog tužioca i tužilaštvo u cjelini.
Trenutni tajkunsko politički mafijaški režim gubi svoje pozicije na nivou BIH, što će neminovno dovesti do toga da saučesnici mafije iz OT Bijeljina ostanu bez dosadašnje zaštite i dobiju zaslužene zatvorske kazne koliko god se trudili da to izbjegnu.
Nažalost u prethodnih 5 godina tražili su i dobijali pomoć od drugih državnih službenika i ograna, što je generisalo nova krivična djela osoba koje nemaju veze sa prikrivanjem ubistva prilikom krijumčarenja.
VRIJEME JE DA SE SA TIM PREKINE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 25 April, 2015 | read_nums (30)
Ono što se još uvijek zvanično ne zna i ne objavljuje a ja sam to odavno razotkrio i objavio je to da je ovaj kaiš ruksaka koji se nalazio na osmogodišnjoj djevojčici u trenutku njenog smrtonosnog povređivanja, sa lica mjesta uklonio Sofrenić Blagiša, portir AD Univerzal, da bi prikrio krijumčarenje, (vjerovatno kokaina) iz Asa auta, prevoznikom Haak trans u Bobar grupu i omogućio kamionu da pobjegne prije dolaska policije.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

ZAHTJEV ZA TONSKO SNIMANJE RASPRAVA

Podsjećam da sam se ranije obraćao sudu podnoseći PRIJEDLOG a sada pismeno:
1) ZAHTIJEVAM DA SE RASPRAVA U PREDMETU 80 0 P 056780 14 P, 29.04.2015. I SVE NAREDNE KOLIKO GOD IH BUDE SNIMAJU TONSKI
2) UKOLIKO TUŽENA RS, ODNOSNO SUD NE OBEZBIJEDI TEHNIČKE USLOVE ZAHTIJEVAM DA SE PARNICA ODLOŽI SVE DOK SE NE STVORE USLOVI ZA ZAKONITI POSTUPAK I PRAVIČNO SUĐENJE
Ukoliko moji zahtijevi ne budu prihvaćeni ja ću naravno nastaviti postupak i u takvim uslovima ali će ostati dokaz da država i sudska vlast nemaju nikakav legitimitet i nikakvih dodirnih tačaka sa zakonom...

OBRAZLOŽENJE
Obavještavam predsjednika Osnovnog suda u Bijeljini da Osnovni sud kao organ RS ne postoji jer je pod okupacijom pravosudne mafije koja ne postupa prema važećim zakonima nego po svom nahođenju ukida važeće i unosi nepostojeće odredbe prilikom postupanja. Najveći dio tih kriminalnih radnji ostaje nezabeležen u zapisnicima a o mnogima sam pismeno izneo dokaze i obavjestio javnost preko interneta. Sudije kriminalci koji rade za uspostavljeni zločinački režim tajkunsko političke mafije su sramota kako za časne i profesionalne sudije koji su u manjini tako i za sudsku vlast u cjelini, jer su njihova postupanja i presude "povreda ugleda suda" a ne moji tekstovi u kojima razotkrivam njihove nezakonite radnje.
Pošto ću u nastavku pomenute parnice dokazivati i kriminal sudija u drugim predmetima, ne sumnjam da će me u tome pokušati spriječiti, da opise kriminalnih radnji, postupajući sudija neće htjeti da unese u zapisnik, te je stoga neophodno imati snimak kao dokaz, odnosno da postoji snimanje pripadnici pravosudne mafije se uopšte ne bi ni usuđivali da čine krivićna djela, nego bi postupali u skladu sa odredbama zakona. Sve časne sudije trebaju insistirati da se obezbijede tehnički uslovi za snimanje s obzirom da režim smišljeno neće da to omogući upravo zato da bi korumpirane sudije njihovi poslušnici mogli bezočno manipulisati postupkom, kršiti zakonske odredbe i frizirati zapisnik po svom nahođenju, izbacujući riječi koje "smetaju" a ubacujući one koje će koliko toliko koristiti kao izgovori za već pripremljene presude.
O kriminalu sudija imam toliko materijala da bih mogao napisati doktorat na tu temu i o tome ću izvoditi dokaze na raspravi a sada navodim samo nekoliko primjera kriminalnog postupanja koje je ostalo nezabilježeno u zapisnicima, što su ujedno i argumenti za neophodnost snimanja:
- U predmetu 80 0 P 039222 12 P zahtijevao sam da mi se omogući da lično na svom laptopu dokazujem autorstvo nad instalacijskim paketima mojih programa a reakcija na to je bilo oduzimanje tog laptopa od strane sudske policije na ulazu prilikom dolaska na naredno ročište. Kada sam zatražio da se ovo razbojništvo uvede u zapisnik postupajuća sudija je brže bolje pozvala telefonom da mi se donese laptop ali nijedno slovo o svemu nije zapisano, no postoje svjedoci, zapisničar te sudski policajci. Naravno, poslije mi nije dozvoljeno da izvodim dokaze autorstva jer je sudiji bilo potrebno da ne utvrdi kako je moj datum rođenja ugrađen u programske pakete kao instalacijski kod iako sam to više puta istakao...
- U predmetu 80 0 P 053922 13 P sudija je kao kukavičje jaje u sadejstvu sa Pravobranilaštvom RS podmetnuo dva spisa između pripremnog i glavnog ročišta. Rečenica izgovorena na glavnoj raspravi da je vidio podnesak na pristupnom kodu, prilikom pripremnog ročišta ali da mu navodno nije bio dostavljen, takođe nije našla mjesto u zapisniku. No ostali su tragovi da se upravo ovako odigralo.
- U predmetu 80 0 P 058903 14 P sudija je pozivanje tužene RS na prigovor litispendencije, vezano za 2 predmeta, (bez ijednog argumenta) pokušao da ubaci kao dokaze i to kao da sam ih ja predložio, što sam demantovao u zapisnik ali je taj pokušaj sudije ostao nezapisan, no tu ga nije spriječilo da te spise tretira kao dokaz. Inače je praksa suda da nije upoznat sa pravilom o obrtanju tereta dokazivanja kod tužbi za diskriminaciju tako da je tužena RS u 3 parnice nastupila sa NULA izgovorenih riječi i izvedenih dokaza na raspravama.
- I na kraju opšti kriminal Osnovnog suda u Bijeljini koji je prvo kreirao falsifikat 22.12.2010. te ovjerio kao pravosnažnu presudu prekršajnog suda iako je ista ukinuta rješenjem Okružnog suda. Potom je taj falsifikat dijeljen okolo kao izgovor za fašističke metode OT Bijeljina i pokušan da se upotrijebi kao dokaz u parnici 80 0 P 043325 13 P 2. Kada sam razotkrio taj kriminal sudija je u privatnoj prepisci sa Pravobranilaštvom RS, (sve u jednom primjerku) uklonila dokaz kriminala a moje primjedbe o kršenju zakona nisu evidentirane.
NO ZA SVAKI OD OVIH PRIMJERA POSTOJI DOVOLJNO OSTAVLJENIH TRAGOVA, BILO DA SE U BUDUĆNOSTI SUDI SUDIJAMA KOJI SU IZVELI OVA KRIVIČNA DJELA, BILO DA ZBOG ISTINE I JASNIH, TAČNIH I PRECIZNIH IZRAZA KOJE KORISTIM NEKO OD PRIPADNIKA PRAVOSUDNE MAFIJE KOJI SE OSJETI UVRJEĐENIM PROTIV MENE PODNESE KRIVIČNU PRIJAVU PREMA ČLANU 370 KZRS A NADAM SE DA HOĆE...
U prilogu ovog zahtijeva je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je konstatovano da je PRIVATNO VLASNIŠTVO moje porodice uništeno, što je krivično djelo "Oštecenje tude stvari" a da bi se to krivično djelo prikrilo u prethodnih 5 godina su pojedini pripadnici OT Bijeljina, sudske policije i sudije činili konstantno druga krivična djela da bi pomogli počiniocima:
Zloupotreba sluzbenog polozaja, Povreda ravnopravnosti gradjana, Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva, Nesavjestan rad u sluzbi, Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, Pomoc uciniocu poslije izvrsenja, Davanje laznog iskaza, Sprecavanje dokazivanja, Navodjenje na ovjeravanje neistinitog sadrzaja, Samovlasce i naravno "Povreda zakona od strane sudije".
Drugi prilog je samo jedan od više pismenih obraćanja u skladu sa zakonom i to "Zahtjev za informacije 25.02.2011." a prvi od njih je predat u februaru 2010-te. I na kraju u prilogu "Dokazni predmeti" je nekoliko fotofrafija gdje se vidi dvostruki presjek kaiša na ruksaku, veliki dio nedostaje, većina ostatka je zamrljana a takođe i vođica rajfešlisa je polomljena jakim udarcem.
To je ono što je nesporno i dakle već 5 godina a sudije u Bijeljini već 3 godine saučestvuju u prikrivanju ovog krivičnog djela. Ono što je formalno u pozadini je razlog zašto je došlo do presjecanja i zašto se izbjegava odgovor na to pitanje ???
Detalji presjeka koji je paralelan pokazuju da je izveden jednim potezom očito jakom i brzom silom, mnogo jačom od ruke čovjeka. Uvjeren sam da troje ljudi, (dva tužioca recimo koji drže kaiš i jedan sudija koji presjeca oštrim nožem ovakav kaiš) ne bi mogli ovako precizno, ukoso u ravnoj liniji, to da urade ali mogu najpodmuklijim metodama da prikrivaju zločine.
Naime ono što se još uvijek zvanično ne zna i ne objavljuje a ja sam to odavno razotkrio i objavio je to da je ovaj kaiš ruksaka koji se nalazio na osmogodišnjoj djevojčici u trenutku njenog smrtonosnog povređivanja, sa lica mjesta uklonio Sofrenić Blagiša, portir AD Univerzal, da bi prikrio krijumčarenje, (vjerovatno kokaina) iz Asa auta, prevoznikom Haak trans u Bobar grupu i omogućio kamionu da pobjegne prije dolaska policije.
Ovaj materijalni dokaz pokazuje da je i on nečim presječen istovremeno kad je ubijena Ivona Bajo i sasvim je jasno da se radi o istom uzročniku. S obzirom da je rezervoar kamiona bio našpanovan trakama, uvjeren sam da je došlo do pucanja, te je komad metala ubio dijete, pošto je prethodno presjekao kaiš i polomio dio rajfešlusa. U svakom slučaju nadležni tužilac je saučestvovala u uklanjanju i sakrivanju ruksaka i NIKADA nije ustanovila kako je došlo do presjecanja kaiša, da li ima veze sa povredama djeteta pa čak je i sve unutrašnjue povrede sakrila od trasologa, kao i kvar na rezervoaru i ovaj ruksak da bi "UTVRDILA" kako je djevojčicu ubila žica poslije pada.
Nije ovo naravno učinjeno bez razloga jer su što je danas poznato preko Bobar banke pokradene stotione miliona maraka a preko Bobar grupe vjerovatno milijarde. Zato su angažovani svi korumpirani pripadnici pravosudne mafije da me spriječe u tome da dobijem odgovor na jasno i precizno pitanje:
KAKO JE, ZAŠTO I ČIME PRESJEČEN KAIŠ RUKSAKA, GDJE JE NESTAO DIO I ZAŠTO JE OSTATAK ZAMRLJAN ???
Na kriminalce iz OT Bijeljina neću sada da gubim vrijeme, nego podsjećam da sam više puta pozivao i sve sudije da poštuju zakon i ne pomažu pripadnicima mafije, jer će i sami činiti krivična djela a to neće moći niti znati sakriti. Slijedi dio navoda kojima sam uputio ta upozorenja a prvi je iz dokumenta predatog sudovima u Bijeljini sa podnaslovom "PO PREDMETIMA: 12 0 K 001162 10Kpp / 80 1 Pr 004323 11 Pr / 80 0 Mal 035904 11 Mal":
"Pozivam sudije Osnovnog i Okružnog suda da se uključe u borbu protiv organizovanog kriminala i upotrijebe dokazni materijal, koji im je predočen! Oni koji se iz straha od mafije ne usuđuju raditi po zakonu, mogu da podnesu ostavku i tako očuvaju svoju čast, ponos i profesionalizam, a u suprotnom će sa naći pod pritiskom organizovanog kriminala i biti primorani da čine krivična djela." Sledeći pasus je iz dokumenta "KRIMINALNI REŽIM":
"NA SUDIJAMA JE IZBOR, ILI DA RADE PO ZAKONU I BEZ PRISTRASNOSTI ILI DA POMAŽU PRIKRIVANJE ZLOČINA, A ŠTA GOD DA ODABERU, OSTAĆE TRAGOVI U ZAPISNICIMA KOJE ĆU KORISTITI U STRAZBURU I OBJAVITI NA INTERNETU..."
Čak sam imao napade "neidentifikovanih" simpatizera sudija na šta sam odgovorio tekstom "OSNOVNOM SUDU O BLOGU":
"Više puta sam upozoravao sud na kriminal u vlasti i sugerisao da sudije rade isključivo po zakonu i ne pomažu kriminalcima iz OT Bijeljina koji su učestvovali u prikrivanju krijumčarenja i ubistva Ivone Bajo, no na to se uglavnom niko nije obazirao. Kompletna sudska vlast, stala je na stranu mafijaško tajkunskog režima legalizujući fašističke metode i naredbe, krijući i gubeći dokaze, falsifikujući dokumente, kako moje tako i drugih strana u postupku."
Podrška kriminalcima Gruhonjiću i Debeljeviću čije sam laži i kriminal detaljno razotkrio pred sudom je jedna od najvećih sramota sudija, jer su CRNO pretvorili u BIJELO, odnosno jasan odgovor stranke u postupku da NIKADA nije službeno postupao vezano za mene i moje pravne interese, pretvorili u "SLUŽBENU RADNJU U IME OT BIJELJINA". Ne postoji dakle laž koju sudije nisu spremne izreći, ne postoji kriminal koji nisu spremni napraviti samo da bi pomogli pripadnicima pravosudne mafije i prikrili ubistvo djeteta: "IMA LI PRAVA IZVAN SUDA ???":
"Da li će Republika Srpska i možda neke njene sudije doživjeti sramotu da se razotkrije kako su žmurili i podržavali kriminalce iz tužilaštva i narko mafiju, neka odluči sama i svaki sudija ponaosob! Ne poštujući obavezu iz ZOKP, svako službeno lice, kome sam bilo kada dostavio dokaze o kriminalu, uključujući i predsjednika suda, izvršiće krivično djelo nečinjenjem član 8 stav 2, iz KZ-a, povezano sa drugom krivičnim djelima, prije svega "Zloupotreba službenog položaja", te "Pomoć učiniocu poslije izvršenja"! Osim toga, svaka povreda zakona od strane sudije, što pokušava pritiscima i prijetnjama da izdejstvuje mafija, ako do nje dođe, će biti očigledna i prezentovana drugostepenom sudu! Apelujem na vas i na sve sudije da se hrabro i odlučno suprotstave mafiji i postupe po zakonskim odredbama..."
Tako je dakle danas savršeno jasno da nema nikakve greške u postupanju, nego su sudije sudova u Bijeljini kriminalci po svom izboru i konstantno su svjesno kršili odredbe zakona, gazili Ustav, falsifikovali tužbene zahtijeve, prikrivali falsifikate koje sam razotkrio, te sam izneo poslednje upozorenje u tekstu "COPY - PASTE PRESUDE:
"ZATO POZIVAM PREDSJEDNIKA SUDA I SVE DRUGE SUDIJE I TUŽIOCE KOJI ŽELE DA RADE ČASNO I POŠTENO DA NAPUSTE U ŠTO SKORIJEM VREMENU CENTAR ORGANIZOVANOG KRIMINALA U BIJELJINI, ZGRADU NA ADRESI VUKA KARADĆIĆA 3 I BAVE SE ADVOKATUROM. Jer već ima dosta a biće sve više bivših moćnika, direktora, poslanika, ministara, predsjednika, pa i tužilaca i sudija kojima će biti potrebne usluge pravnog zastupnika a časnije je braniti plaćenog ubicu kao advokat nego isto to raditi kao sudija..."
Ovaj tekst je uslijedio poslije blamaže sudije Vakičić Željke, koja je prepisujući iz presude kolega Matković Aleksandra, napravila katastrofalnu grešku i prepisala cijeli pasus koji se odnosio na drugu presudu i dan 13.05.2013. godinu kasnije u odnosu na datum 05.09.2012. o kome je trebalo da odlučuje sudija Vakičić. No to je sitnica jer su uz još jednog kolegu sudiji Mićić Ljubišu bestidno na najpodliji način mjenjali smisao tužbenog zahtijeve i umjesto da odlučuju o tome kako je jasno navedeno:
Da li sam diskriminisan jer mi nije URUČENO pismeno rješenje o zabrani pristupa u OT Bijeljina, niti omogućeno PRAVO ŽALBE na tu odluku, čime je oteto pravo garantovano članom 16 Ustava RS, oni su komentarisali da nisam diskriminisan time što je naredba o zabrani pristupa IZDATA, jer sam mogao otići do pošte u čemu me citiram sudije "niko nije mogao spriječiti".
A kako glasi ta naredba kojom "nisam diskriminisan" te "časne" sudije nisu ni "utvrdile" u presudi iako je kao dokaz predata izjava pripadnika sudske policije u prekršajnom sudu da se radi o klasičnoj fašističkoj naredbi prema kojoj se diskriminiše cijela grupa ljudi po osnovu srodstva sa djevojčicom čije ubistvo prikriva zločinačka organizacija takozvana Republika Srpska, mafijaška i fašistička kao i njena posestrima Federacija i BIH u cjelini. Stoga sam u prilogu "Legalizacija fašizma" vizuelno predstavio u gornjem dijelu pismenu naredbu nacista iz drugog svjetskog rata, te dvije verzije usmene naredbe koju sprovodi RS nad svim srodnicima Ivone Bajo. Potom slijedi stav troje sudija o toj naredbi, s tim da je konkretni tekst preuzet doslovce iz jedne od presuda dok se druge dvije neznatno razlikiju u redoslijedu riječi. Na kraju su brojevi predmeta i potpisi sudija koji su proglasili zakonitim, ove nacističke metode.
Zbog takvih sudija kriminalaca ja i poslije 5 godina nemam odgovor na pitanje ko je odgovoran za uništavanje privatne imovine moje porodice, te ih sve skupa, sudove u Bijeljini, sudsku policiju a posebno OT Bijeljina smatram odgovornim ne samo za prikrivanje odgovornih za oštećenje ruksaka nego i saučesnicima u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, krijumčarenju, pljački novca preko Bobar grupe i svim drugim razbojništvima iza kojih stoji mafijaški i fašistički režim Dodik Milorada.

PRILOZI


Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Zahtjev za informacije 25.02.2011.
Dokazni predmeti
Legalizacija fašizma

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 20 April, 2015 | read_nums (41)
U pozadini ove parnice je više teških krivičnih dijela od kojih je najteže ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje se desilo prilikom krijumčarenja unutar Bobar grupe. Danas je opšte poznato da su preko Bobar grupe opljačkane stotine miliona maraka ali tada su zaposleni u Okružnom tužilaštvu Bijeljina prikrili materijalne dokaze ubistva da bi zataškali krijumčarenje, koje se desilo istog dana.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 048630 14 GŽ

Prema odredbama zakona, postojala je mogućnost izjave revizije, no to nije učinjeno iz slijedećih razloga:
U pozadini ove parnice je više teških krivičnih dijela od kojih je najteže ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje se desilo prilikom krijumčarenja unutar Bobar grupe.
Danas je opšte poznato da su preko Bobar grupe opljačkane stotine miliona maraka ali tada su zaposleni u Okružnom tužilaštvu Bijeljina prikrili materijalne dokaze ubistva da bi zataškali krijumčarenje, koje se desilo istog dana.
Pošto sam otkrio dokaze o tome, grupa od više lica među kojima su i tuženi ovoj parnici odlučuje da me lažno prijavi u svojstvu građana za ugrožavanje sigurnosti i izdejstvuje oduzimanje računara kako bi uništili dokaze svojih krivičnih djela.
Ali pošto sam ih tužio u građanskoj parnici kao fizička lica onda isti zloupotrebljavaju svoj položaj i vrše pritisak na sud da ih oslobodi odgovornosti zbog navodnih službenih radnji, što se i desilo iako nisu priložili nijedan dokument koji bi dokazali svoje tvrdnje, za razliku od mene koji sam dokazao postupanje sasvim drugog tužioca.
Očito je da dok je na vlasti isti predsjednik i vlada Republike Srpske u ovom entitetu nema pravne države niti pravičnih sudskih odluka.
U ovoj pravnoj stvari tuženi su gospoda Kovačević Novak i Stjepanović Danica zbog učestvovanja u grupi više lica koja je smislila plan da me lažno prijavi za ugrožavanje sigurnosti te izdejstvuje odnošenje računara kako bi uništili dokaze o teškim krivičnim djelima za koje su lično odgovorni.
Sami tuženi nisu uopšte osporavali navode iz tužbe odnosno tužbenog zahtjeva niti su dostavili bilo kakav dokaz svog službenog postupanja, nego su samo uopšteno naveli da postoji član 30 Zakona o tužilaštvu Republike Srpske kojim se odgovornost za eventualne propuste službenih lica u tužilaštvima prenosi na Republiku Srpsku.
Iako dakle tuženi nisu dostavili nikakav dokument kojim bi dokazali svoje službeno postupanje Osnovni sud u Bijeljini je umjesto da utvrđuje činjenice i dokaze, izneo "ocjenu" da je njihov prigovor opravdan iako sam ja priložio više dokaza da je u pomenutom predmetu povodom lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti postupao isključivo gospodin okružni tužilac Šabić Muris.
Bitno je još istaći da sam putem zahtijeva za pristup informacijama tražio od Okružnog suda u Bijeljini, CJB Bijeljina i OT Doboj da se izjasne i obavjeste me ko je postupao službeno iz OT Bijeljina vezano za lažnu prijavu protiv mene, odnosno da li su gospoda Kovačević i Stjepanović imali svojstvo građana - "oštećenih" ili službenih lica, na šta ni od jednog organa nisam dobio konkretan odgovor...
Bitno je istaći da je u narednom periodu pomenuta prijava prebačena u nadležnost Okružnog tužilaštva u Doboju gdje je poslije oko 30 mjeseci razvlačenja istražnih radnji konstatovano da ne samo da ne postoji nikakvo ugrožavanje sigurnosti nego nisu mogli da pronađu nijedno krivično djelo za koje bi me optužili od mog rođenja naovamo...
Poslije moje detaljne i argumentovane žalbe, drugostepeni sud uopšte ne osporava nijedan od navoda nego zauzima sasvim drugačiji stav od prvostepenog suda. Naime rješenjem Okružnog suda se tvrdi kako ne postoji dokaz da su tuženi namjerno i nezakonito naložili lažno prijavljivanje tužitelja što apsolutno nije istina.
Naime u više dokumenata koje sam priložio kao dokaz vidi se da navodno prijetim upravo ovdje tuženima Kovačeviću i Stjepanović a što je najbitnije u zahtjevu za pretres MUP-a, kao jedan od priloga navodi se koverat koji sam uputio gospodinu Kovačević Novaku kao i pismo u tom kovertu. Jasno je dakle da je gospodin Kovačević Novak to pismo i koverat, predao gospodi Debeljeviću i Gruhonjiću koji su i otišli kao fizička lica da me lično prijave u centar javne bezbjednosti Bijeljina.
Kakav je monstruozni kriminal u pitanju pokazuje i odgovor gospodina Debeljevića, Osnovnom sudu u Bijeljini u drugoj parnici, gdje isti tvrdi da sam sve navode tužbe izmislio, (što je naravno laž) te da on nikada nije postupao službeno niti u jednom predmetu vezanom za mene ili moje pravne interese, što jeste tačno.
Tada nisam imao nijedan dokument, nijedan dokaz o učešću bilo koga od njih u lažnom prijavljivanju ali kada sam vremenom došao do tih dokaza, pomenuta grupa koristeći svoje veze vrši pritisak na sudove da se njihove kriminalne radnje i smišljeno krivično djelo lažnog prijavljivanja, proglasi za službenu radnju iako nije postojao nijedan dokument sa njihovim potpisom i pečatom.
Time su sudovi izvršili disriminaciju u postupku i praktično nastupali kao advokati tuženih pomažući im ne samo da izbjegnu parničnu odgovornost, nego prije svega krivičnu kako za lažno prijavljivanje u svojstvu građana, tako i za smišljena krivična djela vezano za službeno postupanje kada su prikrili dokaze o ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. te krijumčarenje nepoznate robe u Bobar grupu istog dana. Kada se tome doda višegodišnje pranje novca narko mafije preko Bobar banke nije teško zaključiti šta je tada švercovano a motivi su još vidljiviji ako se zna da se preko iste banke godinama vršila pljačka depozita građana i javnih preduzeća, opštinskih budžeta i slično i sve pod zaštitom i uz saradnju istih osoba koje su me lažno prijavile, da bi mi nanijeli štetu, uništili dokaze i diskreditovale me u javnosti.

PRILOZI

Presuda 80 0 P 048630 13 P
Zalba na presudu 80 0 P 048630 13 P
Okružni sud 80 0 P 048630 14 Gž
Zabiljeska 10-023-230-810
Zahtjev za pretres
Sabic izjasnjenja

Stjepanović odgovori
Kovačević odgovori
Odgovor Debeljevica
Materijalni dokaz zločina
Članak i dokazi kriminala
Falsifikati

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 April, 2015 | read_nums (39)
Ja ne želim da glumim ludilo pred sudom i ne donosim psihijatrijska vještačenja ali se pokazuje da država prikriva kriminal i lažno optužje druge gradane koji kao posledicu toga završavaju razneseni eksplozivom ili umiru na druge sumnjive načine.

GLAVNA RASPRAVA ZA 80 0P 056780 14 P 16.12.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0P 056780 14 P
Bijeljina, 16.12.2014. godine
ZAPISNIK SA GLAVNE RASPRAVE

Sastavljen dana 16.12.2014. godine u Osnovnom sudu u Bijeljini
OD SUDA PRISUTNI
SUDIJA: Vakičić Željka
ZAPISNIČAR:Mladenka Maletić

PRAVNA STVAR
TUŽITELJ: Zdenko Bajo
TUŽENI: Republika Srpska
RADI: naknada štete

Započeto u 11,00 časova
Konstatuje se da su na glavnu raspravu pristupili:
-Za tužitelja pristupio lično Zdenko Bajo
-Za tuženu nije pristupio niko, sud konstatuje da je ista uredno pozvana
Tužitelj predlaže da sud održi glavnu rasprava u skladu sa zakonom a u odsustvu uredno obavještene tužene.
Sud donosi
RJEŠENJE
Otvara se glavna rasprava. Glavna raspravaje javna.
U uvodnom izlaganju tužitelji izjavljuje da u cjelosti ostaje kod tužbenog zahtjeva i prijedloga iz tužbe i svih dosadašnjih navoda, te dodaje da je u međuvremenu nakon uvida u zapisnik sa prošlog ročišta uvidio da postoji greška na drugoj stranici drugi pasus u istom, gdje stoji u trećem redu "jer postoji uvijek mogućnost dogovora u kom slučaju ne bi povukao prijedlog za saslušanje svjedoka" a treba da stoji umjesto ne bi "bi", a u kom slučaju ne bi postojao razlog da se dalje nastavija parnica ukoliko bi se postigao dogovor sa tuženom, te ukazuje na to da u istom pasusu nije upotrijebio riječ "molim" nego je tražio da se omogući da ukratko obrazloži svaki dokaz i sve ostalo kako u tom pasusu i stoji, dakle ne treba da stoji riječ "molim“.
Takođe bih da ovim putem ukažem da sam na prošlom ročištu, što ponavljam i na ovom, pomenuo član 81 ZPP-a u kom stoji da sud nije vezan za ranije donesena rješenja u smislu usvojenih dokaza i da ih može usvojiti u daljem toku postupka.
Vezano za dokaze koje je sud odbacio na prošlom ročištu takođe ukazujem na čl. 81 ZPP-a jer je to važno da je moje pravo da ukažem tužiocu na nove dokaze i eventualna krivična djela, u čemu sam sprečavan a vezano je za tužbeni zahtjev jer postoji naredba o zabrani pristupa. Vezano za članak iz novina, on pokazuju matricu ponašanja tužene i ovo nije izolovan slučaj. Ja ne želim da glumim ludilo pred sudom i ne donosim psihijatrijska vještačenja ali se pokazuje da država prikriva kriminal i lažno optužje druge gradane koji kao posledicu toga završavaju razneseni eksplozivom ili umiru na druge sumnjive načine.
Sud je propustio da se izjasni o nekim mojim prijedlozima.
Tražio sam da se izvrši uvid u spis 80 0 P 048630 13 P gdje sam kao gradane tužio pripadnike tužilaštva a sud ih je oslobodio odgovornosti sa obrazloženjem du su nastupali sužbeno, a to sam predložio u pismenom podnesku.

Sud vezano za radnje koje su pređviđene da se obave na današnjem ročištu a u spisu su usvojeni za sprovođenje ukazuje tužitelju da se komentar dokaza daje u završnoj riječi na šta isti izjavljuje da u skladu sa zakonom ima pravo da obrazloži materijalne dokaze koje je predložio te traži da iste obrazlaže na današnjem ročištu.
Nakon toga tužitelj započinje sa obrazlaganjem materijalnih dokaza pa sud isto daje riječ na zapisnik:
Ukazujem sudu da sam se još 31.05.2011. obratio Ministarstvu pravde sa prijedlogom da upotrijebi dokaze o teškim krivičnim djelima u kom slučaju nikada ne bi bila pokrentuta nijedna tužba što je tužena ignorisala tako da je ova parnica i sve druge koje su u toku isključivo posledica toga a radi se o br. 08 020/059-513/10 odgovor Ministarstva pravde
Nedavno sam se sa istim povodom 02.10.2014.g obratio PRS RS bez ikakve reakcije
Obraćanje OT Bijeljina (prigovor na odluku tužioca) od 15.01.2010. gdje je ukazano na nepravilnosti a na koje nije bilo reakcije,
Rješenje komunalne policije br. 02/13-371-692/10 od 29.07.2010. ovim dokumentom ne želim ukazati na povredu mojih prava iako ih ima, nego dajem primjer kako jedan organ postupa po zakonu, za razliku od OT Bijeljina koja to nije učinila nego je izdala tajnu usmenu naredbu u suprotnosti sa pravima iz Ustava,
Krivična prijava protiv više lica od 08.10.2014. g. na kojoj je transkript razgovora koji sam obavio sa tužiocem Stjepanović u Oktobru 2009. g. iz koga se vidi da ista odbija evidentirati dokaze do kojih sam došao za vrijeme trajanje navodne istrage a audio snimak ovog razgovora nalazi se na priloženom CD-u tako da sud ne bi mogao navesti kako nisam dostavio dokaze,
"Ubistvo" je moje obraćanje tužiocu iz 2009. a datum mi nije poznat, u kome sam iznio svoja saznanja i umjesto da mi se omogući podnošenje prijave tužilac je odbila svaki kontakt što se vidi iz prethodnog dokumenta,
Dokument pod nazivom "Policija" iz 2009. je predat na CD-u tužiocu Stjepanović, a u njemu sam ukazao na kriminalan rad MUP-a na šta takode nije bilo reakcije,
S obzirom da mi je bio zabranjen pristup 2009. bio sam prisiljen da se OT Bijeljina obraćam putem interneta i dokument "Analiza" pokazuje da povrede konstatovane kod Ivone Bajo nisu mogle biti nanesene žicom,
Dokument "Ko skriva ubice" dostavljen je u OT Bijeljina na isti način, na šta takođe nije bilo reakcije a na drugoj strani tog dokaza sam ukazao da OT Bijeljina mora ustavnoviti čime je nanesena:
površinska rana od 2 cm dužine i 3-5 mm širine,
probod grudne kosti 2,5 cm dužine i 1 mm širine,
povrede desne plućne arterije od 1 cm,
OT Bijeljina to nije utvrdila.
Dokument "Mahinacije u tužilaštvu" predat u OT Bijeljina 24.12.2009.g. u kome sam ukazao na dio kriminalnog rada tužilaštva,
Odluka Specijalnog tužilaštva RS br. Kta-ST-122/10 od 20.01.2011. u kom G. Mahamut Švraka, donosi odluku o nesprovođenju istrage sa obrazloženjenm da nisu dostavljeni dokazi da je torba presječena i oprana benzinom te da postoje unutrašnje povrede koje sam opisao. Svaki moj pokušaj da u OT Bijeljina dođem do tih fotografija je sprečavan 2,5 godine, sve do 05.09.2012.g kada sam uhapšen i zadržan u pritvoru 12 sati. Tek posle toga sam dobio snimke. Vezano za ovaj dokaz bitno je istaći da je predsjednik RS tri dana pošto sam dostavio fotografije torbe javno zaprijetio ukidanjem Specijalnog tužilaštva.
Moja pritužba na prethodnu odluku Specijalnog tužioca, uz koju sam dostavio fotografije torbe a ista je zaprimljena 25.02.201 l.g. Prethodna prijetnja predsjednika RS je iznesena 28.02.2011. g.
Odluka OT Bijeljina br. Kta-596/9 od 04.01.2010.g. u kojoj tužilac u cijelih 10 redova objašnjava svoj šestomjesečni rad o tome kako je jedno dijete izgubilo život,
Odluku OT Bijeljina pod istim brojem od 02.02.2010.g kojom se potvrđuje prethodna odluka tužioca bez ijedne riječi objašnjenja na povrede na koje je ukazano pritužbom,
Zahtjev za pristup informacijama od 02.02.2010. godine , kojim se traži uvid u spis Kta 596/09 što mi nije nikada omogućeno do današnjeg dana,
Isto se traži zahtjevom od 15.02.2010.g,
Zahtjev od 11.02.2010.g. kojim se traži objašnjenje o tome kako je došlo do uklanjanja torbe sa lica mjesta, presjecanja kaiša i pranja benzinom te čime su nanesene sve unutrašnje povrede kod Ivone Bajo,
Zahtjev od 17.03.2010. g. kojim se ponovo traži uvid u spis, sve fotografije, i sve ostale dokumente. U to vrijeme bio je sprečavan svaki kontakt sa tužiocem, te pošto sam u martu 2010. g. napisao da će svi oni koji su učestvovali u prikrivanju ovih dokaza završiti u zatvoru tužena me je lažno optužila za ugrožavanje sigurnosti i izdala naredbu (tajnu i usmenu) o zabrani pristupa u OT Bijeljina svim srodnicima djeteta čije je ubistvo prikrivano,
Zahtjev od 20.04.2010. g. na koji takode nikada nije odgovoreno,
Zahtjev od 16.12.2010. g. na koji takođe nije odgovoreno,
zahtjev od 15,11.2010.g. na koji nije odgovoreno,
Zahtjev od 16.12.2010. g. od 25.02.2001. kojim se ponovo traže podaci o torbi uklonjenoj sa lica mjesta,
Zahtjev od 04.03.2011. upućen CJB Bijeljina postavlja isto pitanje i na njega nikada nije odgovoreno,
Zahtjevom od 10.09.2012.g. obraćam se OT Bijeljina sa pitanjem šta se desilo sa prethodnim zahtjevima na što mi takode nije odgovoreno.
Za svo ovo vrijeme mi je zabranjivan svaki kontakt sa tužiocem iako su obavezni na rad sa strankama 4 sata svaki dan.
Zahtjev od 21.06.2014. u CJB Bijeljina, kojim sam tražio odgovor o statusu osoba koje su me lažno prijavili (da li su nastupali privatno ili službeno) do danas ni od jednog organa nisam dobio taj odgovor.
Zahtjev od 07.07.2014. u kome nastavljam sa pitanjima postavljenim još 2010.g a OT Bijeljina uporno izbjegava da odgovori,
Zahtjev od 21.07.2014. kojim tražim uvid u predmet T14 0 KTA 0010617 14. Radi se o mojim krivičnim prijavama protiv radnika i AD Univerzal, pripadnika Bobar grupe.
Iz broja predmeta se vidi da su iste prijave zaista bile sakrivene 4 godine a ja sam bio cijelo vrijeme sprečavan u pristupu da bi tužena RS prikrila krijumčarenje i ubistvo i kako se nedavno ustanovilo i pljačku preko sto pedeset miliona KM preko Bobar banke. Time se otkrivaju i motivi tužene RS za sve radnje protiv mene, što je javno pred kamerama razotkrio i prethodno pomenuti G. Švraka priznavši citiram "da za procesuiranje krupnih riba nema političke volje".
Četrdeset dana posle smrti vlasnika Bobar grupe pojavila se ta politička volja.
Kta P ST-3/11 od 06.04.2011. je odluka Specijalnog tužilaštva po mojoj već pomenutoj pritužbi u kojoj ističem da je vidljiv datum prijema moje pritužbe na koji sam ukazao,
Zapisnik CJB Bijeljina br. 10-02/32-104/09 od 28.07.2009.g. u kome svjedok Sofrenić Blagiša opisuje da su postojali tragovi krvi na asfaltu prije mjesta pada Ivone Bajo ali ne govori ni riječ o kamionu koji je tada kako sam kasnije ustanovio dovezao krijumčarenu robu.
Zapisnik br. Kta-596/09 od 12.08.2009.g. svjedok Kešmer Mirsad u kome se vidi da je kamion dovezao četiri paketa robe,
Zapisnik isti broj od 11.08.2009.g. svjedok dir. AD Univerzal Zlatan Lazarević koji izjavljuje da je sutradan ujutru u magacinu bio samo paket. Dakle tri paketa nečega su nestala preko noći, što nadležni tužilac "nije primjetila" a ja sam sprečavan da o tome dam izjavu na zapisnik.
Isti broj Kta 596/09 od 11.08.2009. a svjedok Budimka Bollin Bajo iz koga se vidi da je svjedok Sofrenić opisivao kako je vidio djevojčicu da se kreće i krvari prije pada, što je kasnije porekao a OT Bijeljina nije htjela da ustanovi zašto je svjedok lagao.
Zahtjev upućen nadležnom tužiocu Stjepanović Danici kojim se traži pismeno objašnjenje o novim dokazima i neslaganjima na koje sam ukazao ranije pismenim podnescima,
Dopis "Sekretaru tužilaštva" od 23.03.2010. je dokument predat dan prije pretresa moje kuće. U njemu je najvažnije to što sam ukazao da s obzirom da je meni onemogućen pristup, zahtjeve će podnositi drugi članovi porodice. Posle toga je onemogućavan pristup i drugim srodnicima a nekoliko godina kasnije izgovor OT Bijeljina za zabranu pristupa je bio moj navodni prekršaj tek iz jula 2010. g. što se desilo poslije više mjeseci trajanja te zabrane.
Zahtjev tužiocu Stjepanović od 30.04.2010. g. na šta nije bilo nikakve reakcije,
Slijedi serija dokumenata kojima se obraćam pismeno u OT Bijeljina ukazujući na nove dokaze i tražeći odgovore na ranije postavljene zahtjeve. Sve do današnjeg dana nije bilo kontakta niti pismenog odgovora od nadleženog tužioca Stjepanović po ovim temama.
Jedan od njih je od 01.04.2010. g, 21.05.2010.g. podnesak koji se predaje u OT Bijeljina uz punomoć gđe. Bollin i traže podaci,
Istog dana predat je nalaz i mišljenje vještaka Blažanovića Ante koji uz saznanja o unutrašnjim povredama i presječenom kaišu torbe iznosi drugačije stavove od vještaka Busarčevića koje taj vještak nije imao,
Obraćanje u OT Bijeljina od 16.06.2010. g. i 18.06.2010. g. U ova dva dokumenta pismeno obavještavam OT Bijeljina da sam otkrio ime osobe koja je uklonila torbu sa lica mjesta te obavjestio da ću protiv iste podnijeti krivičnu prijavu.
Tahograf traka kamiona koji je dovezao robu pokazuje da su navodno od Bijeljine do Odžaka vozili sat vremena te poslije četiri i po sata pauze prešli put od Odžaka do Sarajeva za 80 minuta. To je s obzirom na distancu od oko 220 km. brzina od 160 km/h.
Ovu nelogičnost OT Bijeljina "nije uočila".
Dokument "Izjave aktera šverca i ubistva" je pripremljen da se nadležnom tužiocu ukaže na krijumčarenje i nestanak tri paketa i učešće radnika AD Univerzal u tim krivičnim djelima.
Svaki moj pokušaj da tužiocu dam izjavu na zapisnik je sprečavan od strane tužene.
"Članak i dokazi kriminala" gdje se vidi da sam u medijima opisivan kao osoba "otišla na živcima" a u nastavku su segmenti izjave vozača i direktora koje sam u cjelosti predao, te šema puta koji je kamion morao da pređe a na šta sam maloprije ukazao,
Sl. zabilješka sudske plicije od 08.03.2010. br. 401/10. Poslije mjesec dana pokušaja da kontaktiram sa nadležnim tužicem obratio sam se komandi sudske policije i dostavio nove dokaze a iz zabilješke se vidi da sudska policija takođe nije htjela da vidi slike ove torbe, kao što ne želi da ih vidi ni Osnovni sud u Bijeljini.
Dokument sudske polcije broj 779/10 od 26.04.2010. u kome g. Višnjić potvrđuje da nisam upućivao prijetnje o nasilnom ulasku nego da mu je tada to tako djelovalo.
Ja sam rekao da ukoliko mi se i dalje bude onemogućavao pristup krenut ću uz stepenice a oni neka odluče da li će da me puste, uhapse ili pucaju u leđa. Meni je bilo potrebno da imam neki pismeni dokaz o zabrani pristupa tako da su ove zabilješke i hapšenja koja su kasnije uslijedila bila usmjerena isključivo ka tom cilju, jer sam ja kao tužilac dužan da dokažem svoje tvrdnje inače bi sud odbacio tužbu s obrazloženjem da ne postoje dokazi.
30.07.2010. g. dokument Uredu glavnog tužioca" kojim obavještavam o dolasku gđe Bollin i njenoj namjeri da u OT Bijeljina dostavi dokaze do kojih smo došli uključujući pomenute slike torbe, audio razgovore sa svjedokom Sofrenićem, vještakom Busarčevićem i da zatraži odgovore od OT na pitanja upućena zahtjevima prethodnoh mjeseci. Umjesto toga tužena RS je upoznata tako sa našim namjerama napravila plan da nas spriječi u pristupu obmanjujući nas da OT Bijeljina nije nadležna za taj predmet.
Službena zbilješka sudske policije 1420/10 od 10.08.2010. i zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka 06/10 od 10.08.2010. iz kojih se vidi da je istinita moja prethodna tvrdnja kako smo tokom cijele 2010.g. obmanjivani od strane tužene.
Rješenje prekršajnog suda od 12.08.2010. g. kojim se gđa. Bollin i ja oglašavamo odgovornim. Na tom Rješenju je 22.12.2010. udaren pečat pravosnažnosti iako je tog dana Okružni sud u Bijeljni donio Rješenje kojima se postupak obustavlja i prethodna odluka preinačava. Ovaj dokumcnt je korišten kao jedan od izgovora za zabranu pristupa (misli se na prethodni gdje je udaren pečat pravosnažnosti) iako se radi o falsifikatu.
Sl. zabilješka sudske Policije br. 73/11 od 24.01.2011. g. u kome se svi članovi moje porodice praktično opisuju kao ludaci, prikirava se činjenica da je sudska policija vidjela dokaze koje smo donosili te lažno navodi da smo kontaktirali tužioce. U ovom dokumentu se "zaboravlja" više puta izgovorena laž da OT Bijeljina nije bila nadležna a na drugoj strani te zabilješke se navodi 20-ak primjera mojih pokušaja da kontaktiram sa nadležnim tužiocem od kojih nijedan nije uspio. Bilo je kontakata sa pripadnicima Okružnog suda vezano za povrat računara ali to je sasvim druga tema.
Zabilješka SP 1173/11 u kojoj piše da mi je pristup OT Bijeljina zabranjen iako sam pokušao prijaviti krivično djelo što je pravo garantovano zakonom.
Sl. zabilješka SP 1292/12 od 05.09.2012. g. U njoj se opisuje događaj kada sam spriječen u ostvarenju više prava. SP je lažno opisala sadržaj plakata koji sam postavio posle zabrane pristupa, što je obmanulo i Osnovni sud u Bijeljini u tužbi za utvrđenje diskriminacije, iako je sudija Prekršajnog suda u presudi posle tog događaja tačno opisao šta je bilo napisano.
Dokument A-326/12 od 15.11.2012.g. je dopis glavnog OT upućen u VSTV. Poslije moje pritužbe vezano za prethodni događaj. Kako sam uz tu pritužbu priložio dokaze do kojih sam bio prisiljen doći i provodeći sate u pritvoru glavni OT je tada bio prisiljen da prvi put prizna da je izdao naredbu o zabrani pristupa ali lažno navodeći da je ona uslijedila tek poslije navodnog prekršaja u Julu 2007. koji nije potvrđen od strane jedino nadležnog prekršajnog suda.
U ovom dokumentu G. Kovačević zaboravlja laži iz prethodnih godina i priznaje da je postojao samo jedan kontakt sa njim (Jul 2009.g.) te dalje navodi "da posliije odluke kolegija iz Februara 2010.g, on o toj temi više nema šta da raspravlja". Podsjećam da nama takva formulacija nikada nije rečena, nego smo obmanjivani da OT Bijeljina nije nadležna. Dalje podsjećam da ZKP čl. Obustava istrage stav 3. obavezuje tužioca na reakciju ukoliko se pojave novi dokazi koji ukazuju na krivično djelo.
Zapisnik Prekršajnog suda 80 1 Pr 004323 11 Pr od 19.08.2011. g. u kome se vidi kako glasi naredba koju je izvršavala SP. Bez ikakvog pismenog rješenja, bez suđenja i prava na žalbu izrečena je sankcija - zabrana pristupa svim članovima moje porodice, odnosno svim članovima porodice Ivone Bajo. Ukazujem sudu da sam više puta pokušao doći do pismene naredbe o zabrani pristupa, što nisam uspio, te je suprotstavljanjem ovoj naredbi i nekoliko sati u pritvoru, suđenje na prekršajnom sudu bio jedini način da ovom sudu dostavim dokaz o tretmanu koji je primjenjivan prema meni i mojoj porodici.
Dijelovi izjava sudskih policajaca iz tri različita predmeta iz kojih se vidi da je vremenom, kada sam objavio dokaze na internetu, pokušano sa umanjivanjem, odnosno potpunim negiranjem postojanja naredbe o zabrani pristupa. Tako je svjedok sudski policajac Čavić Zoran dana 03.12.2012. negirao po instrukciji tužene RS postojanje naredbe o zabrani pristupa te je izjavio: "da se okrivljenom dozvoli pristup tužilaštvu uz prethodno kontaktiranje tužilaštva".
Glavni svjedok Mićić Zoran koji je trebao svjedočiti a već ranije je u prethodno pomenutom postupku dao izjavu o postojanju naredbe je "uklonjen" iz tog postupka kako ne bih mogao dovesti u koliziju tu raniju izjavu i lažno svjedočenje za koje je instruiran Čavić.

Tužitelj a imajući u vidu obimnost materijalnih dokaza te da je ostalo za obrazlaganje više od polovine istih prelaže da sud zakaže nastavak glavne rasprave na kojoj bi se nastavilo obrazlaganje mateerijalnih dokaza koji su preostali te nakon toga se donese odluka i o svjedocima, te ukazujem sudu da sam predložio uvid u predmet 43325 P2, Pr. 007070 i 48630.
Prva dva predmeta sam predložio iz razloga što su se netačni navodi (bilo slačajni ili smišljeni) koristili na moju štetu u narednom periodu tako što je istima - bio obmanut sud a niko na glavnoj raspravi nije o tome izvodio dokaze. A u prekršajnom predmetu dokazujem da je ono što je SP pisala i što je Osnovni sud u Bijeljini prihvatio kao istinu, u stvari bila laž a predmet 48630 predlažem iz razlog što sam u tom predmetu tužbu podnio protiv Kovačević Novaka i Stjepanović Danice kao fizičkih lica te je u presudi kontatovano da je sud zauzeo stav da isti nisu ispravno pasivno legitimisani, odnosno da se radi o službenim radnjama. Ja i dalje tvrdim da nema dokaza o njihovim službenim radnjama ali ukoliko je tužena odlučila da se radi o službenim radnjama onda to čini tuženu odgovornom i pasivno legitimisano u ovom predmetu.
Nakon toga a u saglasnosti sa prisutnim sud određuje termin nastavka glavne rasprave a na kojoj će se nastaviti obrazlaganje materijalnih dokaza od strane tužitelja te će sud odlučiti i o prijedlogu dokaza saslušanja svjedoka te sud donosi
RJEŠENJE
Nastavak glavne rasprave se zakazuje za dan 10.02.2015. godine sa početkom u 11,00 časova u kancelariji br. 19. Prisutni upozoreni na posledice izostanka, shodno odredbama ZPP-a, te pismeni poziv neće dobiti.
Na nastavak glavne rasprave pozvati tuženu putem PRS.
Zatražiti sl. zabilješku od OT koja je navedena na prethodnom ročištu.
Sud donosi
RJEŠENJE
Usvaja se prijedlog tužioca za uvid u naprijed navedene predmete pa je potrebno priklopiti iste.
Dovršeno, prisutni pregledaju i potpisuju zapisnik bez primjedbi.

OBRADA DOKUMENATA OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 10 April, 2015 | read_nums (47)
Ovo je samo mali dio iz višegodišnjeg terora koji vrši OT Bijeljina nad svim srodnicima ubijenog djeteta čije ubistvo pokušava da prikrije. Danas je već razotkriveno da su preko Bobar banke pokradeni stotine miliona KM i potpuno su jasni motivi pripadnika zločinačke organizacije. Kad se tome doda činjenica da je prilikom ubistva izvršeno krijumčarenje (vjerovatno kokaina) postaje jasno o kakvom se monstruoznom kriminalu radi...

ORGANIZOVANI KRIMINAL U BOBAR GRUPI


KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA

ZA KRIVIČNA DJELA

"Zloupotreba službenog položaja ili ovlašcenja te saučestvovanje u izvršenju ili prikrivanju više drugih krivičnih djela...
OBRAZLOŽENJE
Sve radnje koje će biti opisane u nastavku izvršene su sa prvenstvenim ciljem da se spriječi bilo kakva istraga unutar Bobar grupe ta nesmetano nastave kriminalne radnje, među kojima se ističe pranje novca narko mafije, te pljačkanje depozita preko Bobar banke, što je tek nedavno razotkriveno, poslije uvođenja prinudne uprave i likvidacije a radi se o stotinama miliona KM.
Dana 5.9.2012. imao sam namjeru ostvariti više prava garantovanih zakonom i Ustavom a među njima je bilo pravo na podnošenje krivične prijave vezano za kriminalne radnje koje su se dešavale unutar Bobar grupe a počinjene kako od pravnog lica tako i od fizičkih lica.
Napominjem da je materijal o krivičnim djelima mnogo složeniji i obimniji nego što će biti dostavljen u prilozima, no pozadina svega je krijumčarenje koje se vršilo u firmu AD Univerzal, unutar Bobar grupe, te radnje radnika portira firme Univerzal koji je prije svega pomogao kamionu, koji je dovezao krijumčarenu robu da pobjegne sa lica mjesta.
Radi se o gospodinu Sofrenić Blagiši, koji je zatim uklonio sa mjesta zločina materijalni dokaz ubistva, torbu koju je djevojčica nosila na sebi, pa je potom oprana benzinom i uklonjena iz svih istražnih radnji. Vidljivo je u prilogu koji pokazuje fotografiju te torbe da je kaiš dvostruko presječen a vidljiv je i prelaz iz originalne žute boje u drugu nijansu, što je znak da je u pitanju neko jako hemijsko sredstvo koje je i boju skinulo.
Taj dokaz (pomenutu torbu) su imali obavezu, službeno da obrade, prije svega inspektor kriminalističke policije Marković Dragoslav a potom okružni tužilac Danica Stjepanović. Da li su je oni oprali hemijskim sredstvom ili je to prethodno učinio portir Sofrenić ili neki od njihovih saučesnika, zasad je nepoznato ali je činjenica da je odgovornost za sve što se desilo sa pomenutim dokazom i njegovo sakrivanje svih 6 mjeseci navodne istrage, na okružnom tužiocu Stjepanović Danici.
Dakle fotografija torbe je materijalni dokaz prikrivanja ubistva ali ne i jedini. Naime postoji više dokaza da se radi o prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice a jedan od njih je fotografija mjesta zločina koja se nalazi u jednom od drugih priloga pod nazivom "Izjave aktera šverca i ubistva". Na slici je vidljiv ulaz u firmu Univerzal, gdje se vidi više krvavih mrlja nekih desetak metara prije samog pada djevojčice na asvalt.
Prva mrlja krvi nalazi se upravo na mjestu gdje se ukrštaju putanje kamiona i bicikla a narednih desetak metara sve do mjesta pada na asfalt vidljivo je više krvavih mrlja što jasno pokazuje da je da smrtonosne povrede došlo mnogo prije samog pada. Na vrhu pomenutog priloga nalaze se djelovi izjava vozača i direktora gdje se vidi da su vozači dovezli 4 paketa neidentifikovane robe a direktor tvrdi da je ujutro magacioner zatekao samo paket. Osim toga vidljivo je da je jedan od zaposlenih bio i gospodin Slaviša Bobar koji je 10. aprila 2013. uhapšen kao član kriminalne grupe Darka Eleza.
Ranije pomenutu torbu, sam fotografisao krajem januara 2010. u prostorijama Osnovnog suda u Bijeljini i odmah pismeno dostavio Okružnom tužilaštvu u Bijeljini, te podneo zahtjev za pristup informacijama, tražeći da OT Bijeljena objasni kako je došlo do presijecanja kaiša, ko je kada i zašto oprao kaiš pomenute torbe, te da li je Tužilaštvo ustanovilo ima li presjecanje kaiša kakve veze sa nanesenim povredama djevojčice, koje je konstatovao obducent.
To je samo dio materijala koji sam imao namjeru predočiti tužiocu i dati izjavu na zapisnik no u tome sam spriječen.
Glavni okružni tužilac OT Bijeljina Kovačević Novak, znajući odranije da imam veliki broj dokaza o krivičnim djelima, izdao je usmenu naredbu sudskoj policiji, da ne dozvoli pristup nijednom od srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo.
Tako mi je dakle tog dana sudska policija zabranila pristup Tužilaštvu, te sam da bih imao dokaze o tom kriminalu, odbio njihovu naredbu, da se udaljim i na sebe postavio plakat koji pokazuje vezu između Okružnog tužilaštva i organizovanog kriminala.
Da bi se prikrio kriminal u Bobar grupi pripadnici zločinačke organizacije su izdali naredbu da budem uhapšen i držan u pritvoru 12 sati te umjesto da shodno zakonu odmah budem izveden pred sud, čekalo se do 3. decembra kada je svjedok sudski policajac instruisan da lažno svjedoči.
On je naime izjavio da sudska policija ima nalog da se prema meni ophodi kao prema svim drugim građanima, odnosno da mi dozvoli pristup ukoliko je tužilac slobodan.
No, da je to bila obična laž vidljivo je iz dokumenta A– 326/12 koji je glavni okružni tužilac dostavio Visokom sudskom i tužilačkom vijeću a u kome se priznaje da postoji usmena naredba o zabrani pristupa.
U presudi Prekršajnog suda od 3. decembra 2012. navedeno je iz kog razloga razloga sam prekršajno osuđen. Naime na pitanje policajaca zbog čega mi je pristup zabranjen, odgovorio sam da je to zbog toga što donosim dokaze o kriminalu skupštinskog poslanika Gavrila Bobara a da to sprečava glavni okružni tužilac Novak Kovačević po nalogu Milorada Dodika.
Iako izražavanje mišljenja o radu državnih funkcionera nikako ne može da se okarakteriše kao vrijeđanje prema zakonu o prekršajima, sudija je da bi zaštitio "moralni lik i djelo" pomenutih presudio da se radi o prekršaju.
Ovdje se radi dakle o sinhronizovanom djelovanja više lica, počev od Novaka Kovačevića preko načelnika sudske policije Danka Borovčanina te komandira MUP-a Marić Nenada i na kraju sudije Dragoljuba Đurića.
Ostalo je nepoznato ko je instruisao sudskog policajca Zorana Čavića, da lažno svjedoči, no istraga to lako može ustanoviti.
Ovo je samo mali dio iz višegodišnjeg terora koji vrši OT Bijeljina nad svim srodnicima ubijenog djeteta čije ubistvo pokušava da prikrije. Danas je već razotkriveno da su preko Bobar banke pokradeni stotine miliona KM i potpuno su jasni motivi pripadnika zločinačke organizacije. Kad se tome doda činjenica da je prilikom ubistva izvršeno krijumčarenje (vjerovatno kokaina) postaje jasno o kakvom se monstruoznom kriminalu radi...
SAD KAO OT BIJELJINA ISTRAŽUJE KRIMINAL UNUTAR BOBAR GRUPE I KONKRETNO MANJAK OKO 10 MILIONA IZ TREZORA A PRETHODNIH 5 GODINA SU SVIM SREDSTVIMA SPREČAVALI ISTRAŽIVANJE I PROCESUIRANJE KRIMINALA KOJI JE TAMO VRŠEN.

PRILOZI

A - 326/12
Torba
Izjave aktera šverca i ubistva
Presuda 3 decembar 2012

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 5 April, 2015 | read_nums (44)
KRIMINALCI IZ OT BIJELJINA KOJI PRIKRIVAJU NAJTEŽE ZLOČINE I KRIVIČNA DJELA I SASTAVNI SU DIO MAFIJE UOPŠTE NISU ODGOVORILI NA OVAJ ZAHTIJEV ALI JE SUDIJA REAGOVO PREMA ZAKONU ODMAH I PO ISTEKU ROKA OD 7 DANA KOJI JE DAO TUŽILAŠTVU, IZDAO JE NAREDBU DA SE SVE IZUZETE STVARI VRATE MAJCI UBIJENE OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINIU nastavku slijedi tekst zahtijeva predatog u OT Bijeljina o čemu vas informišem s obzirom da se traženi predmeti nalaze u sudskom depozitu. Podsjećam da je predmet zaveden pod rednim brojem 4, materijalni dokaz prikrivanja ubistva od strane postupajućeg tužioca Stjepanović Danice te stoga očekujem maksimalnu opstrukciju OT Bijeljina i izbjegavanje povrata stvari koje su privatno vlasništvo, sa ciljem da odgovorni izbjegnu zaslužene zatvorske kazne...
MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA I PRIKRIVANJA ZLOČINA

ZAHTIJEV ZA POVRAT PREDMETA

Obraćam se Okružnom tužilaštvu u Bijeljini sa zahtijevom da mi kao punomoćniku gđe Budimke Bollin Bajo preda sve predmete ubijene djevojčice Ivone Bajo a koje je OT Bijeljina izuzela sa mjesta zločina prilikom postupanja u predmetu KTA-596/09.
1) ZAHTIJEVAM DA SE PREDMETI PREDAJU ODMAH A NAJKASNIJE ZA 15 DANA O ČEMU ĆETE ME PISMENO ILI TELEFONSKI OBAVJESTITI.
2) ZAHTIJEVAM DA OT BIJELJINA PISMENO OBRAZLOŽI KAKO JE PREDMET NAVEDEN POD BROJEM 4 KAO DJEČJI RUKSAK, PRETHODNO NEOŠTEĆEN DOŠAO U STANJE DA MU JE KAIŠ DVOSTRUKO PRESJEČEN, DIO NEDOSTAJE A OSTATAK JE OPRAN HEMIJSKIM SREDSTVOM ?
3) ZAHTIJEVAM DA SE PRILIKOM PRIMOPREDAJE SAČINI ZAPISNIK OD STRANE SLUŽBENOG LICA IZ OT BIJELJINA O STANJU PREDMETA.

U prilogu ovog zahtijeva je odgovor Osnovnog suda u Bijeljini 080-0-Kpp-09-000 214 od 24.01.2014. u kome su precizno popisani svi predmeti vlasništvo gđe Bollin a koje OT Bijeljina nezakonito već duže od 5 godina drži u svom posjedu (od obustave istrage) a ukupno više od 5 i po godina.
Na kraju istog priloga i Osnovni sud traži da razmotrite tu mogućnost a što niste učinili ni poslije godinu dana.
Ukoliko OT Bijeljina ne postupi po bilo koje od 3 tačke iz ovog zahtijeva, kopija će biti predata sudu u već pokrenutoj parnici kao novi dokaz sa zahtijevom da se postupajući tužilac pozove kao svjedok i na zapisnik objasni kriminal koji je počinila...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 30 Mart, 2015 | read_nums (50)
Na pitanje policije odgovorio sam, da imam dokaze o teškim krivičnim djelima pripadnika, odnosno radnika AD "Univerzal" iz Bobar grupe, te da sam konstantno sprečavan kako bi se prikrio kriminal tadašnjeg poslanika čije ime neću sada navoditi s obzirom da je preminuo, i da taj kriminal smišljeno prikriva glavni OT, a sve po nalozima Predsjednika RS koji je najveći kriminalac u zemlji...

GLAVNA RASPRAVA 80 0 P 058903 14 P

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0 P 058903 14 P
Bijeljina, 22.01.2015. godine
ZAPISNIK O GLAVNOJ RASPRAVI

Sastavljen u Osnovnom sudu Bijeljina dana 22.01.2015. godine
OD SUDA PRISUTNI
S U D IJ A, Ljubiša Mićić
Asistent, Nada Mićić

PRAVNA STVAR
TUŽITELJ: Zdenko Bajo
TUŽENI: Republika Srpska
RADI: utvrđenje diskriminacije

Započeto u 12,00 časova
Konstatuje se da su na glavnu raspravu pristupili:
Pristupio lično tužitelj Zdenko Bajo, sin Krunoslava iz Bijeljine ul. Majke Jevrosime br. 20.
Za tuženog niko, dostava poziva za glavnu raspravu uz zapisnik sa pripremnog ročišta i materijalne dokaze tužioca uredna, tužena primila dana 19.12.2014.g., te se nije očitovala na povlačenje tužbe tužioca iz tačke 1 pod 1.2 i 3 u roku od 8 dana iz čega slijedi da se ista saglasila u tom dijelu sa povlačenjem tužbe.
Sud konstatuje da su od strane pisarnice ovog suda priklopljeni spisi br. 80 0 P 053922 13 P i 80 0 P 043325 13 P2.
Sud donosi
RJEŠENJE
Otvara se glavna rasprava. Rasprava je javna.
Poziva se tužilac da izloži tužbu.
Tužilac izjavljuje da ostaje u cjelosti kod uređene tužbe sa pripremnog ročišta od 18.12.2014.godine.
Sud čita odgovor na tužbu tužene i podneske date tokom postupka od strane tužene,
Sud donosi
RJEŠENJE
Utvrđuje se da je tužba tužioca u dijelu tužbenog zahtjeva iz tužbe od 03.07.2014.godine iz tačke 1 pod 1,2 i 3 povučena.
Sud donosi
RJEŠENJE
Provesće se dokazni postupak.
Vrši se uvid i čita se:
spis Osnovnog suda u Bijeljini br. 80 0 P 053922 13 P,
spis Osnovnog suda u Bijejljini br. 80 0 P 043325 13 P 2,
dopis OT u Bijeljini br. A-326/12 od 15.11.2012.g. upućen VSTV,
zahtjev za pristup informacijama upućen OT Bijeljina od 11.02.2010.g. i 17.03.2010.g.,
kopija fotografije materijalnog dokaza-torbe u vezi koga je tužilac podnosio zahtjeve OT u Bijeljini za pristup informacijama,
zahtjev tužioca upućen OT u Bijeljini i odgovor OT u Bijeljini na taj zahtjev br. IT-18/12 od 31.08.2012.g.,
zahtjev tužioca za pristup informaciji upućen OT Bijeljina od 08.01.2013.g. i odgovor OT Bijeljina br. 1T-2/I4 od 19.02.2014.g., podnesak Ustavnog suda BiH br. P-124/14 od 12.03.2014.g.,
dopis tužioca upućen OT Bijeljina od 23.01.2014.g. i zahtjev za pristup informacijama upućen od strane tužioca OT Bijeljina od 20.06.2014.g. i odgovor OT Bijeljina br. IT-24/14 od 26.06.2014.g.,
odgovor MUP RS. CJB Bijeljina, br. 10-02/2-230-236/10 od 15.12.201 l.g. upućen tužiocu,
dopis tužioca upućen Okružnog sudu u Bijeljini dana 14.07.2014.g.,
dopis tužioća upućen Osnovnom sudu u Bijeljini dana 14.07.2014.g. - zahtjev za pristup informacijama i odgovor suda br. 080-0-Su-14-000 028 (6) od 22.07.2014.g.,
dopis OT Bijeljina upućen tužiocu br. IT-36/14 od 18.11.2014.g.,
zahtjev tužioca za pristup informacijama upućen OT Bijeljina od 21.07.2014.g.,
dopis tužioca upućen predsjedniku Osnovnog suda u Bijeljini,
rješenje Osnovnog suda u Bijeljini - Prekršajno odjeljenje br. 80 I- Pr 007070 12 Pr od 10.12.2012.g
punomoć Bajo Bollin Budimke data bratu, ovoparničnom tužiocu Bajo Zdenku, ovjerena kod notara Marjanović Dušana pod br. OPU-559/2010 od 21.05.2010.g.
Uvid izvršen, tužilac ne prigovara izršenom uvidu, ne osporavaju vjerodostojnost materijalnih dokaza priloženih u kopiji, te ne traži sravnjenje sa originalima. Što se tiče uvida u naprijed navedene parnične spise Osnovnog suda u Bijeljini br. 80 0 P 053922 13 P i 80 0 P 043325 13 P 2 tužilac je saglasan da sud izvrši uvid u navedene spise samo iz razloga kako bi utvrdio da li je prigovor litispedencije i prigovor presuđene stvari koju je istakla tužena osnovan ili ne, ta da li se radi o istim događajima iz navedenih parnica u poređenju sa predmetnom parnicom br. 80 0 P 058903 14 P i smatram da ni jedan dokument iz navedenih predmeta ne može biti dokaz u ovoj parnici.
Kako tužilac nema novih dokaznih prijedloga, sud konstatuje da je dokazni postupak završen.
U završnom izlaganju tužilac izjavi:
Ukazao bih prvo sudu da se ovdje radi o posebnom postupku, tužbi za utvrdenje diskriminacije, gdje je teret dokazivanja na potencijalnom diskriminatoru. S obzirom da se zastupnik tužene nije pojavio ni na pripremnom ročištu ni na glavnoj raspravi niti je ponudio bilo kakav dokaz kojim bi opovrgao potencijalnu diskriminaciju smatram da je sud dužan u skladu sa č1. 126. ZPP presuditi da je diskriminacija izvršena.
Što se tiče dokaza pomenuo bih prvo dokument A-326/I2 od 15.11.2012.g. u kome prvi put pismeno glavni okružni tužilac OT Bijeljina potvrđuje i priznaje u dopisu VSTV da je izdao usmenu naredbu o zabrani pristupa meni u prostorije OT Bijeljina. Time je prekršen Zakon o opštem upravnom postupku, jer je bez ikakve rasprave suda i presude izrečena zabrana, odnosno sankcija koja se tiče mojih prava s obzirom da sam tražio da mi se ta naredba uruči pismeno kako bih na nju imao pravo žalbe što tužena nije učinila očito je prekršeno Ustavom garantovano pravo iz člana 16.
Zahtjv za pristup informacijama od 11.02.2010.g. i 17.03.2010.g. pokazuju dužinu i kontinuitet diskriminacije što znači da se ovdje ne radi o samo jednom danu koji je tema ovog suđenja, nego o višegodišnjoj diskriminaciji. Skrećem pažnju da sam ovim zahtjevima tražio uvid u spis KTA. 596/09 što mi nikada do današnjeg dana nije omogućeno i postavio jasna pitanja kako je došlo do presjecanja kaiša materijalnog dokaza sa mjesta gdje je usmrćeno jedno dijete, ko je taj dokaz uklonio i opravo benzinom, odakle potiču krvavi tragovi prije mjesta pada, te kojim je vještačenjem ustanovljeno kako su nastale sve unutrašnje povrede kod Ivone Bajo konstatovano obdukcijom. Za nekoliko dana će biti punih 5 godina kako sam predao taj zahtjev, sve do danas mi nikada nije odgovoreno. Dolazio sam više od 200 puta, pristup mi je zabranjen, a OT Bijeljina i dalje prikriva te informacije. Dodao bih još činjenicu da samo pravo zastarjeva tek poslije 5 godina, tako da i ovaj dokument još uvijek pokazuje da se moja prava krše.
Fotografija materijalnog dokaza pokazuje sudu, a dostavljena je i Tužilaštvu da se radi o krivičnom djelu sprečavanje dokazivanja za koje je očigledno poslije višegodišnjeg ćutanja da je odgovornost prije svega na postupajućem tužiocu, potom na uredu glavnog tužioca, na OT Bijeljina i na kraju na tuženoj Republici Srpskoj. Takode skrećem pažnju sudu da se ovdje ne radi o nekom običnom dokazu. Ova torba je vlasništvo moje porodice, odnosno moje sestre gospođe Bollin, koju sam ovlašten da zastupam. Tužena dakle, 5 godina odbija da majci čije je dijete izgubilo život, odnosno vjerovatno je ubijeno odgovori kako je torba došla u ovakvo stanje i da li to ima neke veze sa smrtonosnim povredama kod djevojčice.
Dokument obavještenja OT takođe pokazuje kontinuitet i diskriminaciju gdje sam u 7 tačaka tražio ostvarenje Zakonom garantovanih prava. Na to je tužilaštvo poslalo ,,odgovor“ IT-18/12 u kome lažno saopštava da mi je bio omogućen uvid u predmet, a ustvari je uvid bio omogućen tadašnjem advokatu g-đe Bollin. O temama iz ostalih 6 tačaka uopšte se nisu izjasnili, tada mi je zabranjen pristup tužilaštvu, spriječen sam da podnesem krivičnu prijavu tužiocu usmeno na zapisnik, te sam odbio da se udaljim tražeći da se Zakon i Ustav poštuje ili da budem uhapšen, sve sa ciljem da jednog dana imam dokaz šta sam ja sve pokušavao, da ukažem na krivična djela i ko je sve učestvovao u prikrivanju kriminala.
Zahtjev od 08.01.2013.g. pokazuje da sam od OT Bijeljina tražio podatke o mojim krivičnim prijavama protiv fizičkog lica od 24.06.2010.g. i pravnog lica AD ,.Univerzal“ Bijeljina od 02.12.2010.g. Radi se o fizičkom i pravnom licu iz Bobar grupe. Jano sam naveo u zahtjevu da su mi podaci potrebni za parnicu protiv AD ,,Univerzal“ Bijeljina, te da očekujem da će OT Bijeljina omogućiti sudu da ostvari uvid u spis, odnosno da neće pomoći tuženom pravnom licu prikrivanje relevantne dokumentacije.
Na ovaj zahtjev nikada nisam dobio odgovor, a sud je potom odbio sve moje dokaze i odbio da službeno zatraži ove podatke čime je pružena pomoć drugoj stranki. Kasnije se ispostavilo da su ove krivične prijave u to vrijeme bile sakrivene što je bilo poznato i OT Bijeljina i Osnovnom sudu u Bijeljini, odnosno ovdje tuženoj Republici Srpskoj. Odgovor OT Bijeljina IT-2/14 od 19.02.2014.g. pokazuje da tužena nastavlja sa obmanama i manipulacijama sprečavajući mi uvid u traženi spis i navodeći da se nalazi u posjedu Ustavnog suda. Predvidjevši šta će da odgovori OT Bijeljina zatražio sam podatke od Ustavnog suda koji svojim dopisom P-124/14 obavještava da je pomenuti spis vraćen skoro godinu dana ranije. Obavještenje od 23.01.2014.g. predao sam u OT Bijeljina u prizemlju i poslije nekih pokrenutih parnica gdje sam dokazao da su moje krivične prijave sakrivene ukazujem na to i tužilaštvu, te tražim od njih objašnjenje. Objašnjenje nikad nisam dobio. ali se kasnije ispostavilo da je to uticalo na formiranje spisa u 2014.g. o mojim krivičnim prijavama. Svaki kontakt usmeni razgovor i objašnjenje postupajućeg tužioca je bio sprečavan iako svaki tužilac ima obavezu četvorosatnog rada sa strankama svaki dan. Dolazim do dokumenta koji je tema ove parnice radi se o zahtjevu od 20.06.2014.g. koji sam takode bio prisiljen da predam na način različit od ostalih gradana, u prizemlju zgrade izvan prostorija OT Bijeljina. U zahtjevu je navedeno 8 tačaka na koji se traži odgovor, odnosno relevantna dokumentacija. Takode mi je tada saopšteno da mi je zabranjen pristup Tužilaštvu i kontakt sa tužiocem, a na moj zahtjev da mi se ta naredba uruči pismeno nije odgovoreno, odnosno nisam dobio tu naredbu.
Odgovor OT Bijeljina IT-24/14 od 26.06.2014.g. pokazuje da su moje krivične prijave iz 2010.g. zavedene pod brojem T 14 0 KTA 0010617 14. Posljednja dva broja pokazuju godinu otvaranja spisa. Moja pitanja koja sam već ranije izdiktirao na zapisnik tako da neću da ih ponavljam vezano za torbu lica mjesta i povrede su potpuno ignorisane što je dodatno ponižavanje kako mene tako i majke ubijenog djeteta. Na kraju tog odgovora OT Bijeljina piše da je MUP ,,sačinio“ neke podatke o meni što insinuira da to nije tačno, odnosno da sam sve izmislio. I ranije sam tražio podatke koje je MUP prikupljao o meni poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti koju su podnijeli pripadnici OT Bijeljina nikada nisam dobio ni jedan dokument od tužene o tome.
Dokument MUP-a 10-02/2-230-236/10 od 15.12.2011.g. pokazuje da je CJB Bijeljina dostavilo u OT Bijeljina svoj Izvještaj o meni. Radi se o podacima koje je MUP prikupljao mjesec dana, a tom prilikom sam pred kućom imao stražu u 3 smjene 24 sata dnevno i praćen u korak od policije gdje god da krenem. U to vrijeme je načelnik krim policije bio gospodin Aleksandar Teodorović koji je ubrzo poslije toga preminuo pod sumnjivim okolnostima. Samo 5 dana pošto sam u njegovoj kancelariji obavio razgovor vezano za ovaj nadzor i dokaze koje imam o krivičnim djelima inspektora Marković Dragoslava i tužioca Stjepanović Danice. Gospodin je obećao da će pokrenuti istražne radnje protiv navedenih kao što je pokrenuo i protiv mene, ali 5 dana kasnije smrt ga je spriječila u tome, a nije poznato gdje su moji dokazi završili. Naredni dokument obavještenje predsjedniku Okružnog suda se ovom sudu dostavlja samo informativno kako bi dokazao da sam pismeno obavjestio tuženu da ću povući dio tužbenog zahtjevr vezano za radnje Okružnog suda. Iako je zastupnišlvo tužene to vrlo dobro znalo u svom odgovoru su se bavili samo ovim temama koje će biti povučene, a smišljeno nisu napisali ni jednu riječ vezano za diskriminatorsku i kriminalno postupanje OT Bijeljina koje je ustvari i uzrok svega. Naredna 2 dokumenta Zahtjev Osnovnom sudu i odgovor Osnovnog suda su takode vezani za istu temu, odnosno pokazuju da više nema motiva tražiti da sud utvrdi diskriminaciju vezano za povučene tačke. U zahtjevu predatom OT Bijeljina 21.07.2014.g. tražim da mi se omogući uvid u ranije navedeni spis formiran po mojim krivičnim prijavama, te da li je istina da.je tužilac Stjepanović navela da će mi odgovarati samo na pismena obraćanja kao i to da li je istinita tvrdnja koju mi je Sudska policija više puta saopštavala da OT Bijeljina nije više nadležna za slučaj tragične pogibije Ivone Bajo. Na taj zahtjev OT Bijeljina ponovo nije htjela da odgovori, ali onda dana 18.11.2014.g. šalje ,,odgovor“ IT-36/14 u kome prvo lažno navodi da je moj prethodni zahtjev predat 03.11:2014.g.
Iz stvamog datuma predaje i ovog odgovora vidi se da je prošlo 4 mjeseca, a u samom odgovoru me obavještavaju da se pomenuti spis nalazi u Osnovnom sudu koji je isti sud zatražio na uvid. Ovo je nova manipulacija i pokušaj prevare tužene koja želi predstaviti da bi mi uvid bio omogućen da se spis nalazi kod njih, a ustvari su ovaj odgovor poslali tek kad sam u jednoj drugoj parnici predložio da sud službeno zatraži ovaj spis s obzirom da ga OT Bijeljina prikriva. Dopis predsjedniku Osnovnog suda od 20.01.2014.g. pod nazivom "advokati mafije" odnosi se na postupanje sudija Osnovnog i Okružnog suda u parnici protiv AD „Univerzal" br. 80 0 P 039221 12 P. Pošto je prethodno OT Bijeljina odbila da mi odgovori na zahtjev vezano za moje krivične prijave koje su mi bile potrebne za ovu parnicu, a sud takođe odbio da zatraži taj spis (formiran naredne godine). Osnovni sud je prvo falisflkovao moj tužbeni zahtjev formulišući da oštetu tražim zbog smrti djevojčice, te je falisfikovao i spis KTA-596/09 OT Bijeljina navodeći ,,da je žica presjekla krvni sud djevojčice“. Takva formulacija ne postoji niti u jednom vještačenju. niti u mišljenju OT Bijeljina. Naredni dokument Rješenje Prekršajnog suda 80 1 Pr 007070 12 Pr od 10.12.2012.g. pokazuje da sam dana 05.09.2012.g. pošto sam spriječen u pristupu Tužilaštvu postavio na sebe plakat na kome je pisalo :
„Glas istine, prikrivanje ubistva, skrivanje dokaza, falsifikovanje vještačenja, teror nad medijima, smrt na saslušanju, imam dokaze o krivičnim djelima i kriminalu pripadnika OT Bijeljina, šta će da se desi, hoće li uhapsiti njih ili mene ??? Zaustavimo spregu mafije i Tužilaštva“.
lako Ustav RS u čl.32. daje pravo građanima da izraze svoje mišljenje o radu državnih organa javno i da za to ne smiju biti kažnjavani, Prekršajni sud je ovaj tekst ocjenio kao uvredljiv iako se njime ne vrijeđa ni neka rasa, nacija, pol ili druga osobina koja bi bila kažnjiva Zakonom o prekršajima. U nastavku je navedeno kako su policajci zapamtili moj odgovor za razloge sprečavanja pristupa.
Ja sam tada na pitanje policije odgovorio da imam dokaze o teškim krivičnim djelima pripadnika, odnosno radnika AD ,,Univerzal“ iz Bobar grupe, te da sam konstantno sprečavan kako bi se prikrio kriminal tadašnjeg poslanika čije ime neću sada navoditi s obzirom da je preminuo, i da taj kriminal smišljeno prikriva glavni OT, a sve po nalozima Predsjednika RS koji je najveći kriminalac u zemlji.
Ovim želim ukazati sudu da su sve diskriminatorske radnje kako za konkretan dan tako i u prethodnom periodu bile smišljene da bi se prikrila pljačka stotina miliona evra preko „Bobar grupe". Posljednji događaj pokazuje da je OT Bijeljina pokrenulo istragu po tom kriminalu po kojem sam ja godinama pokušavao da ukažem.
Poslednji dokument je punomoć gospođe Bollin kojim dokazujem da sam pokušavao ostvariti njena prava za koje me je ovlastila. Smatram da sud ima dovoljno dokaza koji dokazuju kontinuitet diskriminacije pa čak i motive pojedinaca i tužene RS u cjelini, te da je potrebno usvojiti tužbeni zahtjev, posebno imajući u vidu činjenicu da je tužena na kojoj je teret dokazivanja ovdje nastupila sa nula dokaza i nula izgovorenih riječi.

Ostajem kod prijedloga za oslobođenje od obaveze plaćanja takse u ovoj pravnoj stvari zbog slabog imovnog stanja, koje se nije promijenilo do danas, a ukoliko mi bude dosuđen iznos štete koji sam potraživao od 100.000,00 KM ja ću taksu platiti.
Kako stranke više ne traže riječ, to sud objavljuje da je glavna rasprava završena.
Sud obavještava tužioca da će presuda u ovoj pravnoj stvari biti donijeta dana 20.02.2015.god. u 14,30 časova, kada se može preuzeti u zgradi suda u kancelariji br. 13, obzirom da neće biti dostavljana na adrese iz tužbe.
Obavještenje o datumu donošenja presude dostaviti tuženoj preko Pravobranilaštva RS sjedište zamjenika u Bijeljini shodno čl. 185. ZPP RS uz prepis zapisnika sa glavne rasprave.
Rok za žalbu protiv presude iznosi 30 dana i počinje teći od 21.02.2015. godine za tužioca kao i za tuženu pod uslovom urednog prijema obavještenja o datumu donošenja presude, u suprotnom od dana dostavljanja prepisa presude.
Završeno u 13,15 časova.
Prisutni pregleda i potpisuje zapisnik bez primjedbi.

OBRADA DOKUMENATA OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 25 Mart, 2015 | read_nums (57)
Krajem 2014-te godine razotkriveno je zbog čega se prikrivalo ubistvo djevojčice Ivone Bajo izvršeno prilikom krijumčarenja, pošto je prvo uvedena prinudna uprava u Bobar banku a potom i priglašena likvidacija, dok su na površinu isplivale i nezakonite radnje u ostalim firmama Bobar grupe. Već sada je poznato da je preko Bobar banke opljačkano na stotine miliona KM i bilo je dakle potrebno upotrijebiti sva sredstva da bi me spriječili u dostavi dokaza i podnošenjima krivičnih prijava protiv fizičkih i pravnih lica iz Bobar grupe.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

KO SU FALSIFIKATORI ???

Već duže vrijeme pismeno obavještavam sudove u Bijeljini o kriminalu koji prikriva OT Bijeljina, koja je suštinski sastavni dio i udarna pesnica organizovanog kriminala. Još u startu sam apelovao na sudije da postupaju isključivo prema odredbama zakona, da ne tražim nikakvu pomoć za sebe ali i da ne pružaju pomoć kriminalcima iz OT Bijeljina o čijim teškim krivičnim djelima sam dostavio više dokaza.
Pri tome sam upozoravao da nijedan takav pokušaj neće biti moguće izvesti a da se ne ostave pisani tragovi kršenja zakona u zapisnicima i presudama. Praktično zločinačka organizacija OT Bijeljina, odnosno organizovana kriminalna grupa "Ured glavnog tužioca" je suočen sa dokazima svojih teških krivičnih dijela izveo potez koji sam predvidio još početkom 2010-te a to je da se posakrivaju po budžacima mafijaškog servisa na poslednjem spratu, zabrane pristup građanima koji traže poštovanje zakona i ostvarenja prava a onda je teret izvršenja krivičnih djela padao na pripadnike sudske policije i sudije...
Krajem godine razotkriveno je i zbog čega se prikrivalo ubistvo djevojčice Ivone Bajo izvršeno prilikom krijumčarenja, pošto je prvo uvedena prinudna uprava u Bobar banku a potom i priglašena likvidacija, dok su na površinu isplivale i nezakonite radnje u ostalim firmama Bobar grupe.
Već sada je poznato da je preko Bobar banke opljačkano na stotine miliona KM i bilo je dakle potrebno upotrijebiti sva sredstva da bi me spriječili u dostavi dokaza i podnošenjima krivičnih prijava protiv fizičkih i pravnih lica iz Bobar grupe.
U prilogu je "Rješenje 80 1 Pr 007070 12 Pr" od 10.12.2012. koje je samo mali dio razbojništva koje su demonstrirali takozvani državni organi koristeći se inkvizitorskim i gestapovskim metodama.
Pošto su kriminalci iz OT Bijeljina već 30 mjeseci kršili ustavom garantovana prava i između ostalog odbijali da odgovore ko je, kako i zašto oprao hemijskim sredstvom torbu ubijene djevojčice, te da njenoj majci predaju kopije snimaka mjesta zločina i obdukcije, konstatovano je da sam napisao "ZAUSTAVIMO SPREGU MAFIJE I TUŽILAŠTVA" te što je bitnije za ovaj tekst, da zam zamislite "POVIŠENIM TONOM" na pitanje policije o čemu se radi rekao citiram sud:
Da je Milorad Dodik vrhovni kriminalac, da su Gavrilo Bobar i okružni tužilac kriminalci, te da su u sprezi sa mafijom"
Ova rečenica naravno nije ispravno prenesena i to je smišljeno urađeno. Tačno je da sam pomenuo takozvanog predsjednika i sada preminulog poslanika ali treća osoba nije bio neki "okružni tužilac" nego sam jasno rekao da je glavni okružni tužilac najodgovorniji za prikrivanje ubistva, krijumčarenje i sva druga krivična djela koja vrše prethodno imenovana dvojka.
Sad je došlo vrijeme da su dvojica imenovanih u pomenutom rješenju praktično uprli prstom u trećeg svega 40 dana poslije smrti i ukazali na višegodišnji kriminal. Pitanje je samo kako sada misle da glume neobavještenost i profesionalizam, kad su prethodnih godina bili spremni da zabranjuju pristup i hapse svakog ko je to pokušavao prijaviti i razotkriti.
Sudska policija koja je izvršavala fašističku naredbu Novaka Kovačevića sigurno nije imala pojma koji su uzroci, pa vjerovatno ni sudije koje su u SVIM predmetima, bilo prekršajnim bilo parničnim podržavali taj kriminal i pružali pomoć direktnim krivcima iz OT Bijeljina. Moguće je da čak ni tužilac Stjepanović pa ni Kovačević nisu znali koje su razmjere kriminala u Bobar grupi ali to nikoga ne opravdava za bezakonje koje su činili. Posebno ne one koji su zbog prikrivanja milionske pljačke, pranja novca narko mafije, bili spremni ukloniti sa mjesta zločina materijalni dokaz ubistva i oprati ga benzinom.
Nije nažalost to jedini kriminal iza koga je kao logistička podrška bila OT Bijeljina. Samo iz Birča je ukradena milijarda KM, dok posljedice pljačke naroda preko Bobar banke tek nailaze a samoubistvo penzionera pred sjedištem samozvanog "glavnog baje" prvog dana nove godine je samo još jedna od bezbroj nevinih žrtava za koje je odgovorna političko tajkunska mafija. Tome su svojim nezakonitim postupanjem doprinjeli i sudovi u Bijeljini pošto su konstantno pružali pomoć odgovornima iz OT Bijeljina i to za najteža krivična djela. A sve pošto sam prezentovao dokaz da su spremni prikriti ubistvo djeteta, krijući i uništavajući dokaze.
Vjerovatno najteži i najozbiljniji kriminal koji je izvršio jedan sudija (bar što se tiče onih u kojima sam stranka) je u predmetu 80 0 P 039221 12 P protiv AD Univerzal. Odbačeni su SVI dokazi koje sam predao te sam tako spriječen da govorim. Dok napolju beskućnici umiru od hladnoće, postupajuća sudije je neposredno prije odbacivanja dokaza, mašući lepezom da se rashladi uzela CD (compact disc) i upitala "KAKVA JE OVO PLOČA ???". Zaista je šteta što nije bilo tonskog snimanja.
Osim diskriminacije u odnosu na zastupnike tuženog koji su dobili sto i stolice a ja klupu pored koje sam mogao redati dokumentaciju na podu, ista osoba je brutalno falsifikovala ne samo tužbeni zahtijev izmišljajući nepostojeći osnov štete nego je falsifikovala i tekst iz spisa OT Bijeljina, lažno navodeći da piše kako je žica pokidala krvni sud a čega nema niti u jednom vještačenju.
Kad je već sudija spramna na takve falsifikate onda i ne čudi da je neko iz administracije falsifikovao rješenje prekršajnog suda i preinačenu presudu predstavio pravosnažnom (Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr) iako je odluka Okružnog suda sasvim drugačija (Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp).
I umjesto da sud ustanovi kako je došlo do tog kriminala i ko je sve djelio taj falsifikat i sa kojim motivima te ko je bio inspirator, urađeno je sve da se uklone tragovi i dokaz krivičnog djela ukloni iz spisa.
Ovo je sramota i za Osnovni i za Okružni sud jer su ih neke osobe kompromitovale a evo više od godinu dana od kako sam razotkrio tu manipulaciju ne zna se ko je predao Pravobranilaštvu RS taj falsifikat. I uz sve to iako su uklonjeni priloženi dokazi potekli od prekršajnog suda sa opaskom da neće biti uzimani u razmatranje sud je očiglednu diskriminaciju, poslije parnice na kojoj se nijedne sekunde nije pojavila stranka na kojoj je teret dokazivanja, (80 0 P 043325 13 P 2) ocijenio kao regularnu, spočitavajući mi ponavljanje istovrsnog prekršaja.
Poslije toga sam bio prisiljen podnijeti krivičnu prijavu da bih u budućnosti branio svoja prava. I sve ovo se dešavalo prije likvidacije Bobar banke i kraha Bobar grupe.
AKO SUDIJE NISU ZNALE KAKAV KRIMINAL ŠTITE I PRIKRIVAJU EVO SAD ZNAJU BAR DIO TOGA...

PRILOZI

Rješenje 80 1 Pr 007070 12 Pr
Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2
Prijava za falsifikat

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 20 Mart, 2015 | read_nums (58)
Ova tužba kao i prethodne za utvrđenje diskriminacije su posljedica toga što su svi državni organi u službi ratnih prifitera i poslijeratne tajkunsko političke mafije a to su nedvosmisleno potvrdili najstručnije ličnosti iz te oblasti i to:
Glavni republički tužilac RS izjavom pred kamerama ATV-a DA ZA PROCESUIRANJE "KRUPNIH RIBA" NEMA POLITIČKE VOLJE.
Predsjednica suda BIH, pred kamerama FTV-e da u državi djeluje pravosudna mafija.
ŠTO NEDVOSMISLENO ZNAČI DA IZMEĐU DRŽAVE I MAFIJE STOJI ZNAK JEDNAKOSTI...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 058903 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

100000 KM

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 058903 14 P

PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Osnovni sud je prekršio više odredbi iz zakona, obrtanje pravila tereta dokazivanja, podmetnuo je dva spisa iz njih izvodio dokaze iako sam upozorio na glavnoj raspravi da to nije moguće i time jasno stavio na znanje da znam kakvu je prevaru smislio postupajući sudija. Na moju primjedbu da nijedan dokument iz priklopljenih spisa ne može biti korišten kao dokaz u ovoj parnici niko me nije demantovao, te je time prekršen i član 101 "Postupak na glavnoj raspravi odvija se usmeno, a dokazi se izvode neposredno pred sudom, ukoliko nije drugacije predviđeno ovim zakonom." Ovde naprotiv nije bilo nikakvog izvođenja dokaza od strane tužene na glavnoj raspravi nego je na kriminalan način postupajući sudija "izvodio" dokaze u presudi.
Ova tužba kao i prethodne za utvrđenje diskriminacije (80 0 P 053922 13 P i 80 0 P 043325 13 P 2) su posljedica toga što su svi državni organi u službi ratnih prifitera i poslijeratne tajkunsko političke mafije a to su nedvosmisleno potvrdili najstručnije ličnosti iz te oblasti i to:
Glavni republički tužilac RS izjavom pred kamerama ATV-a DA ZA PROCESUIRANJE "KRUPNIH RIBA" NEMA POLITIČKE VOLJE.
Predsjednica suda BIH, pred kamerama FTV-e da u državi djeluje pravosudna mafija.
ŠTO NEDVOSMISLENO ZNAČI DA IZMEĐU DRŽAVE I MAFIJE STOJI ZNAK JEDNAKOSTI...
To što su ovde u pitanju ljubazne i pristojne sudije ne oslobađa ih od odgovornosti za organizovani kriminal koji su počinili. Recimo u prve dvije parnice (80 0 P 053922 13 P i 80 0 P 043325 13 P 2) jedna od tačaka je bila povreda prava na pristup informacijama o MOJIM krivičnim prijavama protiv Bobar grupe predatih još 2010-te i tada sudije nijednom riječju nisu u presudama pominjali tu temu jer su znali da su prijave sakrivene.
A onda u ovoj parnici kada postavljam kao tačku pravo na pritužbu na odluku tužioca koje mi je uskraćeno, sud to prepravlja u tezu da sam informisan i dodatno me diskriminiše smatrajući građane budalama kojima može manipulisati kako želi.
Predlažem da drugostepeni sud shodno članu 225, stav 5 preinači prvostepenu presudu i usvoji postavljeni tužbeni zahtijev, za šta ću argumente iznijeti u nastavku. U suprotnom ću naravno svoja prava braniti pred Ustavnim sudom, koji će prepoznati najbolje koja se prava krše...

"Podsjetio bi prije svega da se prema Ustavu RS čl. 48 prava garantovana tim Ustavom ne mogu oduzeti niti ograničiti. Predmet ovog tužbenog zahtjeva nije to da li je tužena RS trebala ili mogla donijeti naredbu o zabrani nego moje pravo da odluku koja se tiče mojih prava dobijem u pismenom obliku i da na istu imam pravo žalbe, što je garantovano čl. 16 Ustava RS."
OVO JE MOJA TUŽBA, MOJ TUŽBENI ZAHTIJEV I SUD JE DUŽAN DA SA BAVI ISKLJUČIVO TIME A NE DA PREPRAVLJA, FALSIFIKUJE, MANIPULIŠE I IZMIŠLJA SOPSTVENU TUŽBU PREMA KOJOJ ĆE OBRAZLAGATI UNAPRIJED PRIPREMLJENU PRESUDU.
U nastavku ću uz citiranje relevantnih članova zakona navesti redom tačke iz tužbenog zahtijeva i pojasniti kako je počinjena diskriminacija koju Osnovni sud u Bijeljini nije htio da vidi jer neće da štiti Ustav i garantovana prava građana na šta je obavezan prema članu 5 Zakona o sudovima nego zastupa interese organizovanog kriminala, odnosno štiti milijarde evra opljačkanih od strane tajkunsko političke mafije.

1 i 2) Prema odredbama ZOZD-e, diskriminacija je svako različito postupanje što znači da je tužena Republika Srpska prekršila taj zakon.
Može tužena Republika Srpska da hapsi i zatvara svoje građane ali je obavezna da o tome donese rješenje i da ono postane pravosnažno, odnosno da građaninu omogući pravo žalbe. U ovom slučaju nije poštovan ni Zakon o opštem upravnom postupku, niti Zakon o zabrani diskriminacije a posebno Ustav Republike Srpske, član 16 čime je prekršen i Ustav Bosne i Hercegovine član 4.
3) Prema zakonu o krivičnom postupku, podnosilac krivične prijave ima pravo pritužbe na odluku o nesprovođenju istrage postupajućeg tužioca a taj tužilac je dužan da svoju odluku dostavi podnosiocu u pismenom obliku u roku od 3 dana. Tužena Republika Srpska to nije učinila ni po donošenju a ni poslije podnošenja mog zahtjeva za pristup informacijama čime me je diskriminirala u odnosu na ostale građane.
4, 5 i 6) U ovim tačkama tužbenog zahtjeva postavljena su jasna i precizna pitanja, kako se materijalni dokaz sa mjesta zločina našao u takvom stanju kakvom je danas, kako su nastali krvavi tragovi 10 m prije pada Ivone Bajo, te da li je ijednim vještačenjem utvrđeno čime su nanesene sve unutrašnje povrede kod djevojčice.
Tuženu Republiku Srpsku niko nije pitao gdje su nakačili ono što su navodno utvrdili. Tužena je dakle prema zakonu bila dužna da odgovori na postavljena pitanja ili da dostavi dokumente, gdje se nalaze odgovori na ta pitanja a naravno u zabilješki koji pominju ne nalazi se ništa od toga što se vidi iz priloženog dokaza.
7) Tačka 7 tužbenog zahtjeva vezana je za krijumčarenje u Bobar grupi a što nema nikakve veze sa istragom o pogibiji Ivoni Bajo. Tužena Republika Srpska uopšte ni jednom riječju nije komentarisala nikako o tom postavljinom pitanju niti je sud utvđivao detalje o tome. Time je tužena RS, diskriminirala tužioca tako što mu je otela pravo garantovano zakonom o slobodi pristupa informacijama.
8) Umjesto da jasno i precizno odgovori na postavljeno pitanje, recimo vezano za privatnu imovinu kao što je torba, tužena Republika Srpska se ismijava nad prolivenom krvlju ubijenog djeteta i navodi neke činjenice na nekoj stranici na Internetu čime ponižava ne samo porodicu nego i to ubijeno dijete čije ubistvo prikriva.
9) Prema Ustavu Republike Srpske član 23, svaki građanin ima pravo da dobije podatke koje su državni organi prikupljali o njemu i to nema nikakve veze sa pravima iz Zakona o krivičnom postupku u slučajevima kada je neki građanin okrivljen za neko krivično djelo.
Ovdje sud brutalno gazi po Ustavu, ismijava se nad garantovanim građanskim pravima, manipulišući sa pravom iz Ustava i lažno to povezujući sa pravom iz ZOKP-u.

OBRAZLOŽENJE
Kao prilog ove žalbe dostavljam Zabilješku IT-3/10, koju je tužena RS "nakačila" na svoj sajt kako bi navodno informisala javnost. Iz njenog sadržaja se lako uočava monstruozni kriminal OT Bijeljina ali se prije svega vidi da među "činjenicama" koje su "utvrđene" ne postoji nijedna riječ o torbi, niti o tome kako su nastali tragovi krvi prije pada a niti o tome čime su nanesene sve unutrašnje povrede. Osnovni sud ne samo da se nije bavio time, postoje li ovi podaci uopšte nego se nije potrudio ni da utvrdi adresu web stranice na kojoj se navodno nalazi ili se nalazila pomenuta zabilješka. Osim toga ovde se radi o privatnoj imovini i tužena je dužna da odgovori vlasniku torbe na postavljeno pitanje u skladu sa ZOSPI-a a u istom nema ni pomena o "kačenju" informacija na internet, nego se predviđa neposredni uvid, kopiranje i slanje na kućnu adresu. Izmišljanje nepostojećih odredbi u zakonu je sraman čin s obzirom da se time štite kriminalci koji su uništili predmet vlasništvo Budimke Bollin Bajo koju zastupam.
Osnovni sud u Bijeljini može ovu presudu objaviti na internetu kako bi informisao javnost ali je dužan, što je i učinjeno istu da mi uruči u pismenom obliku te omogući pravo na žalbu garantovano zakonom. OT Bijeljina naprotiv nastupa kao banda drumskih razbojnika i izdaje usmenu fašističku naredbu kojom se diskriminišu svi srodnici ubijene djevojčice Ivone Bajo a svojim odlukama sudovi u Bijeljini, nezakonito retroaktivno pokušavaju da legalizuju taj fašizam i time nedvosmisleno sami definišu OT Bijeljina prije svega a time i RS kao mafijašku, fašističku zločinačku organizaciju i saučestvuju u uništavanju privatne imovine, ubistvu i prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice, prikrivanju krijumčarenja preko Bobar grupe a sada je definitivno jasno da su svi organi smješteni na adresi Vuka Karadžića broj 3 saučesnici u pljački preko 150 miliona KM kroz Bobar banku i pranju novca narko mafije jer su me dana 05.09.2012. spriječili da o tom kriminalu podnesem krivičnu prijavu i umjesto toga uhapsili sa optužbom da sam "povišenim tonom" rekao da su predsjednik, poslanik i glavni tužilac tužene RS kriminalci, što je moje prava garantovano članom 32 Ustava RS a sada je jasno i da je to istina...
Osnovni sud u Bijeljini licemjerno izražava "razumjevanje" prema meni a u stvarnosti razumjevanje pokazuje isključivo prema zločinačkoj organizaciji OT Bijeljina. Pri tome se tvrdi da sud ne može preinačavati odluke državnih organa ne navodeći na koju se odluku misli. Da li na onu fašističku o zabrani pristupa svim srodnicima ubijenog djeteta ili na odluku OT Doboj o nesprovođenju istrage protiv mene po lažnoj optužbi za "Ugrožavanje sigurnosti". Iako je dakle OT Doboj poslije 30 mjeseci detaljne istrage odustao od optužnice za bilo kakvo krivično djelo, Osnovni sud se usuđuje da mi spočitava prijetnje nasilnim ulaskom pozivajući se na zabilješku sudske policije, koja je bila dio dokaza u istražnim radnjama OT Doboj a čak i ta zabilješka se smišljeno lažno citira, jer se "zaboravlja" da je autoru tada to samo tako izgledalo. Time je i pominjanje pretpostavke nevinosti potpuno obesmišljeno jer iako je OT Doboj pismeno poslije istrage utvrdio da sam nevin, zločinačka organizacija OT Bijeljina i dalje prema meni primjenjuje fašističke metode a Osnovni sud ih opravdava i podržava.
O lažima glavnog okružnog tužioca i navodnim razgovorima sa drugim tužiocima, neću trošiti vrijeme (iako ovaj prvi kaže da nema više o čemu da raspravlja) a samo se pominje "razgovor" sa g. Gruhonjićem. To je kriminalac koji me ja lažno prijavio za ugrožavanje sigurnosti a onda došao u mom prisustvu da vrijeđa stručnost i znanje ovde postupajućeg sudije u parnici 80 0 P 034147 11 P, zahtijevajući da smjesta odbaci tužbu a on neće više dolaziti nego će koristiti druge metode i kako uopšte može biti moguć razgovor sa takvim bahatim i uobraženim zločincem koji čak i sudiju na ročištu vrijeđa i prijeti mu (pravosudnom mafijom iz UDT-a očito). Jasno je da su te metode uspjele jer je sud proglasio krivično djelo građana za službenu radnju iako je drugi tuženi g. Debeljević jasno priznao u odgovoru sudu da nikada nije postupao niti u jednom predmetu vezanom za mene i moje pravne interese.
Tu je dakle istinita izjava stranke tretirana od ovde postupajućeg sudije kao laž da bi ga oslobodio odgovornosti, dok naprotiv zabilješka sudske policije o "nasilnom" ulasku već utvrđano od OT Doboj da je netačna u ovoj parnici se proglašava kao istinita da bi se legalizovao fašizam OT Bijeljina.
Da je LAŽ, LAŽ i samo LAŽ jedini argumet OT Bijeljina dokaz je i "Zabilješka 1419/10" u kojoj stoji na drugoj strani uokvireno pravougaonikom da sam više puta tražio razgovor sa glavnim tužiocem a da su oni cijelo vrijeme LAGALI sa nisu nadležni. Na znanje svima, tužiocima sudskoj policiji, sudijama i građanima... moje je pravo da prijavim krivično djelo u najbližem tužilaštvu bez obzira čija je nadležnost, pa makar prijavio otmicu izvršenu u Doboju tužiocu u Trebinju a ne zaboravimo da cijelo to vrijeme zločinačka organizacija drži u svom posjedu nezakonito predmete vlasništvo Budimke Bollin i ne odgovara na zahtijeve iz februara 2010-te.
PA SAD KO GOD ŽELI DA BUDE SAUČESNIK TE MAFIJAŠKE ORGANIZACIJE NEKA IZVOLI A JA ĆU IMENA SVIH OBJAVITI NA INTERNETU KAO SAUČESNIKA U PRIKRIVANJU UBISTVA DJEVOJČICE IVONE BAJO A OVDE POSTUPAJUĆI SUDIJA MIĆIĆ LJUBIŠA IMA ČAST DA BUDE PRVI IMENOVAN.
Osim toga, sve sudije koje su postupale u bilo kom predmetu u kome sam priložio dokaze ubistva smatram saučesnicima, kao i Osnovni i Okružni sud u cjelini. No neka niko ne brine jer ga štiti pretpostavka nevinosti, kao što je štitila i Milana Vukelića, Nedeljka Radmana, Dijanu Milić i mnoge druge.
JA SAM USPIO DA PREŽIVIM NAPADE MAFIJE ALI ONI NISU... A SUD MI USKRAĆUJE PODATKE O NADZORU KOJI JE VRŠEN NADA MNOM...
U zapisniku Prekršajnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 004323 11 Pr stoji da je svjedok sudski policajac MIĆIĆ Zoran izjavio kako je zabranjen pristup svim srodnicima Ivone Bajo.
Ovde je postupajući sudija MIĆIĆ Ljubiša, asistent je bila MIĆIĆ Nada, a živimo u gradu gdje je gradonačelnik MIĆIĆ Mićo i naravno gdje je zabranjen ulaz svakom ko se preziva Bajo. Samo ovo bi bilo dovoljno za osnov sumnje o diskriminaciji i samo možemo zamisliti šta bi se desilo da neki Bajo konkuriše za prijem u radni odnos u OT Bijeljina.
Ovo je samo mali dio kriminalnih radnji suda izvršenih sa ciljem da se zaštiti tajkunsko politička mafija kojoj je na čelu tiranin i diktator, samozvani "glavni baja" mješavina Kaponea i Hitlera i to više Ala nego Adolfa. Upozoravam sud i sve sudije ponaosob da je na vlasti najobičnija razbojnička banda koja Skupštinu i Vladu formira kupujući poslanike koje naziva "papcima", narod tretira kao stoku, primjenjujući fašističke metode. Dužnost suda je da zaštiti Ustav i garantovana prava inače je saučesnik u tome a kada građani zbace tirane sa vlasti svako će pred narodnim sudom odgovarati za svoje postupke...

PRILOZI

Zabilješka IT-3/10
Zabilješka 1419/10

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

1 2 3 ... 34 35 36  Sledeći»
    My picture!

Kategorije