KO STITI UBICE DJECE ??? -

Pomozite da se objavi istina o ubistvu djevojcice Ivone u Bijeljini...
Sprega mafije i tuzilastva, ne dozvoljava novinarima da objave istinu...

Autor zdenkobajo | 21 Maj, 2017 | read_nums (19)
Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka". U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" koje sam lično načinio i komentarisao uočivši i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU STJEPANOVIĆ DANICI

ZAHTJEV ZA PONOVNO OTVARANJE ISTRAGE U PREDMETU KTA-596/09 PROTIV NN LICA

Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017. i Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Na osnovu člana "Obustava istrage" ZKP-u, stav :
(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo.
OBRAZLOŽENJE

Osnovni sud u Bijeljini u svom dopisu po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017. ističe da nema saznanja kako je došlo do oštećenja predmeta i iznosi pretpostavke da ili nisu ni postojala ili se tome tada nije pridavao nikakav značaj, te da nisu navedena u zahtjevu policije za deponovanje niti u zapisniku o prijemu.
U drugom prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017" OJT Bijeljina, odnosno VI, kao postupajuća tužilac ističete da nemate saznanja o oštećenjima" dječjeg ruksaka.
DAKLE ŠTO SE TIČE OT BIJELJINA POMENUTA OŠTEĆENJA NISU EVIDENTIRANA, NISU VJEŠTAČENA JER "NISU POSTOJALA" UOPŠTE U SPISU KTA-596/09.
Da ta oštećenja nisu navodna nego stvarna, dokaz je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome su precizno konstatovana a postoje i slike tog predmeta koji je moje privatno vlasništvo. Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka". U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" koje sam lično načinio i komentarisao uočivši i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica.
I dvostruko presjecanje kaiša, dio koji nedostaje i pranje ostatka jakim hemijskim sredstvom su postojali kada je policija načinila snimke ali iz priloga "Zahtjev za deponovanje 01.09.2009." se vidi da potpisnici nisu ni inspektor Marković Dragoslav niti VI, (Stjepanović Danica) kao nadležni nego neke sasvim druge osobe čija tačna imena ne mogu da dešifrujem.
To je onda uzrok zbog čega VI, nemate nikakva saznanja o oštećenjima materijalnog dokaza ubistva jer je bio u rukama drugih osoba koje to nisu evidentirale. Ali kako je iz snimka koji je načinila policija prije odlaganja u sudski depo javno vidljivo da je kaiš presječen, time se dokazuje da je oštećenje postojalo prije odnosno kaiš je presječen oštrim i čvrstim predmetom i to dvostruko kada je bio preko ramena Ivone Bajo doka je još bila živa i nepovrijeđena a onda je taj predmet nanio djevojčici smrtonosne povrede.
IZ SVEGA PROIZILAZI DA JE "DJEČJI RUKSAK" SA NAVEDENIM OŠTEĆENJIMA NOVI DOKAZ ZA PREDMET KTA-596/09 TE STE PREMA ZKP-U DUŽNI PONOVNO OTVORITI ISTRAGU I VJEŠTAČITI MATERIJALNI DOKAZ, KOJI ĆU VAM PO POZIVU PREDATI.
PRILAŽEM NOVE DOKAZE I ZAHTJEVAM DA SE PONOVO POKRENE ISTRAGA I TO SADA PROTIV NN LICA, KOJA MORA DATI ODGOVOR NA PITANJA:

1) KO JE, KAKO, ZAŠTO I ČIME PRESJEKAO KAIŠ PRIVATNOG VLASNIŠTVA DJEČJEG RUKSAKA
2) GDJE JE NESTAO DIO PRESJEČENOG KAIŠA
3) KO JE I ZAŠTO UKLONIO TAJ RUKSAK SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO
4) KO JE I ZAŠTO OPRAO OSTATAK KAIŠA HEMIJSKIM SREDSTVOM
5) KO JE ODGOVORAN ŠTO OŠTEĆENJA NISU EVIDENTIRANA I VJEŠTAČEN TAJ MATERIJALNI DOKAZ
6) KO JE ODGOVORAN ŠTO MOJE PISMENE DOJAVE O TOME NISU RAZMATRANE CIJELIH 7 GODINA JER EVO SADA OT BIJELJINA NE ZNA NIŠTA O TOME ???

PRILOZI

Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev za deponovanje 01.09.2009.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 18 Maj, 2017 | read_nums (20)
Iako sam upozoravao da se mora donijeti pismeno rješenje i video snimci nadzornih kamera uručiti zainteresovanim strankama prije novog ročišta i to je potpuno ignorisano. Da li će se izvršiti "uvid u disk" tako što će mi biti omogućeno da ga vidim analogno "uvidima" u predmete koje vrše sudije parničnog odeljenja, tako što na sto donesu spis i omoguće mi da procjenjim njegovu debljinu i težinu ???

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

UPOZORENJE I ZAHTJEV PREKRŠAJNOM SUDU

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr
Podsjećam i upozoravam da sam u ovom postupku jedna od dvije ravnopravne strane, bar tako bi moralo biti i predviđeno je zakonom. Nijedna strana ne smije imati prednost, pomoć niti podršku suda a posebno sud ne smije postupati, donositi odluke ili ih ne donositi uopšte kako bi nanio štetu nekoj od strana.
Iako sam pismeno upozorio da se na prethodno zakazano ročište 20.04.2017. ne pozivaju svjedoci, jer poziv nije sadržavao sve zakonom predviđene stavke, to je ignorisano, članovi zakona koje sam naveo nisu analizirani, kao ni brojevi članova iz zakona za koje sam okrivljen. No na stranu to što su 4 osobe uzalud dolazile, podsjećam da sam i ja predložio više svjedoka koji bi trebali svjedočiti u prilog mojih tvrdnji a NIJEDAN OD NJIH SE NIJE POJAVIO.
Dakle, ne samo da je sud bez pogovora i bez ikakvog pismenog ili usmenog objašnjenja prihvatio predložene svjedoke PS Bijeljina, (koji ili nemaju nikakve veze ni saznanja o pravima koja su kršena ili su nesposobni da odgovaraju na moja pitanja - sudski policajci), ne samo da nije pozvao nijednog svjedoka koga sam predložio nego o tome nije donesena nikakva odluka, niti je iznesen usmeno neki stav, da li se prihvataju moji prijedlozi.
Ista je situacija i sa dokumentacijom koju sam predložio za dokazni postupak.
SUD JE JEDNOSTAVNO SVE TO IGNORIOSAO.
Iako sam upozoravao da se mora donijeti pismeno rješenje i video snimci nadzornih kamera uručiti zainteresovanim strankama prije novog ročišta i to je potpuno ignorisano.
Da li će se izvršiti "uvid u disk" tako što će mi biti omogućeno da ga vidim analogno "uvidima" u predmete koje vrše sudije parničnog odeljenja, tako što na sto donesu spis i omoguće mi da procjenjim njegovu debljinu i težinu ???
Ali ovde postoje predloženi dokazi različite vrijednosti a posebno ističem one na koje polažem pravo garantovani članom 23 ustava RS, što je materijal koji se odnosi direktno na mene, te tražim da se sud izjasni o svim mojim prijedlozima a insistiram na pomenutom pravu iz člana 23 te zahtijevam da mi se prije dokaznog postupka uruči slijedeći materijal, (koji sam već pismeno tražio) i ostavi dovoljno vremena za analizu i pripremu odbrane odnosno pitanja:
1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
3) Snimke nadzornih kamera koje kontrolišu ulaz u zgradu, u vrijeme kada se desio napad na mene i moja prava dana 15.12.2016.

OVO NIJE PITANJE DOBRE VOLJE BILO KOGA I PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE. OVO JE PRAVO GARANTOVANO USTAVOM KOJE NIKO, OD POLICIJE, TUŽILAŠTVA, SUDA, DO PREDSJEDNIKA I VLADE NE MOŽE I NE SMIJE ODUZIMATI NITI OGRANIČAVATI, ŠTO JE JASNO DEFINISANO ČLANOM 48, USTAVA REPUBLIKE SRPSKE.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 Maj, 2017 | read_nums (22)
Postoji obilje dokumenata koji dokazuju da je Stjepanović obavještavana godinama ali prilažem samo ovaj gdje se jasno vide oštećenja a ista je glumila da o tome ništa ne zna jer prikriva ubistvo, šverc i pljačku preko Bobar banke.
Krivicu sada svaljuje na policiju a vidi se iz priloga “Snimci dječjeg ruksaka” da je policija slikala taj predmet koji je potom prošao kroz ruke Stjepanović, koja je taj dokaz prikrila. Izgled dokaza ubistva je evidentiran u prilogu “Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)” te je potpuno jasno da nije u pitanju nemar niti nepažnja nego smišljeni kriminal Stjepanović Danice, koja je radila za interese Bobar grupe u koju je u vrijeme ubistva dovezen tovar narkotika neispravnim kamionom usljed čega je djevojčica i usmrćena ali je zaslugom Stjepanović Danice, pljačka preko Bobar grupe nastavljena narednih 5 godina…

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV STJEPANOVIĆ DANICE PO IZJAŠNJENJU

Član 57. Disciplinski prekršaji tužilaca (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošu i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. Očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti; 22. ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke dužnosti; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.

OBRAZLOŽENJE
Dana 28.06.2016. pokušao sam da dostavim u OJT Bijeljina, nadležnom oktužnom tužiocu Danici Stjepanović, materijalni dokaz izvršenja više krivičnih djela i pokazao ga sudskim policajcima, uključujući i načelnika Borovčanin Danka.
Pristup mi nije omogućen uz pojašnjenje da su iz OJT Bijeljina i konkretno Stjepanović izdala naredbu, da mi se ne dozvoli pristup i da više uopšte ne obavještavaju pripadnike OT Bijeljna o mojim dolascima i dokazima koje donosim.
U audio zapisu "Borovcanin.mp3" to se jasno čuje kao i imena svjedoka. Da je materijalni dokaz ubistva oštećen dokaz je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je konstatovano da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran nekim hemijskim sredstvom. U prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" su u vrhu fotografije policije neposredno poslije ubistva a prije smještaja u sudski depo i na njima se jasno vidi da je kaiš presječen ali bez ikakvog opisa o tome. U dnu su slike koje sam lično načinio poslije preuzimanja.
Iz priloga "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." vidi se da Sud nema saznanja o oštećenju predmeta i ističe kao jednu od mogućnosti "da se tome možda tada nije pridavala pažnja".
Naprotiv u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležna okružni tužilac Stjepanović Danica, kaže da nema nikakvih saznanja o oštećenjima predmeta "jer nisu evidentirana u zahtjevu policije" i naziva ih "NAVODNIM".
Da se ne radi o navodnim oštećenjima nego stvarnim, dokaz je zapisnik suda ali je ovde bitno da OJT Bijeljina NEMA NIKAKVIH PODATAKA O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA, KOJI JE SKINUT SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE.
Dakle sada 2017-te, Stjepanović tvrdi da NAMA POJMA o materijalnom dokazu a izdala je naredbu da mi se pristup zabrani i da se uopšte o tome ne obavještava. Nadalje, prilažem i zahtjev od 15.01.2014. u kome kao drugu stavku ukazujem na upravo taj materijalni dokaz ubistva.
Postoji obilje dokumenata koji dokazuju da je Stjepanović obavještavana godinama ali prilažem samo ovaj gdje se jasno vide oštećenja a ista je glumila da o tome ništa ne zna jer prikriva ubistvo, šverc i pljačku preko Bobar banke.
Krivicu sada svaljuje na policiju a vidi se iz priloga “Snimci dječjeg ruksaka” da je policija slikala taj predmet koji je potom prošao kroz ruke Stjepanović, koja je taj dokaz prikrila. Izgled dokaza ubistva je evidentiran u prilogu “Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)” te je potpuno jasno da nije u pitanju nemar niti nepažnja nego smišljeni kriminal Stjepanović Danice, koja je radila za interese Bobar grupe u koju je u vrijeme ubistva dovezen tovar narkotika neispravnim kamionom usljed čega je djevojčica i usmrćena ali je zaslugom Stjepanović Danice, pljačka preko Bobar grupe nastavljena narednih 5 godina…

PRILOZI

Borovcanin.mp3
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev od 15.01.2014.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 12 Maj, 2017 | read_nums (29)
Ako su policija i tužilaštvo smišljeno prikrili oštećenja privatnog vlasništva, to je precizno opisano u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je dostavljen uz prethodni prijedlog a sada se kao i snimci ruksaka prilaže zbog opisa i vizuelnog predstavljanja za sudiju koji će odlučivati o ovom prijedlogu. Dakle ta oštećenja nisu "navodna" nego "STVARNA" a nadležna osoba Stjepanović Danica ih nije htjela vještačiti jer je prikrivala ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila godinama u toku preko Bobar banke.
POSLJEDICA SVEGA JE DA SE OD 23.07.2009. KADA JE UBIJENA IVONA BAJO A MATERIJALNI DOKAZ SAKRIVEN, NESMETANO NASTAVILA PLJAČKA PREKO BOBAR BANKE I DRUGIH BANAKA POD KONTROLOM TUŽENE, TE JE DO DANAS ZVANIČNO OPLJAČKANO OKO 2 MILIJARDE MARAKA. Za toliki novac, tajkunsko politička mafija je spremna pobiti i prikriti ubistva djece iz cijele osnovne škole a kamoli jedne djevojčice iz jednog razreda te škole...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

1000000 KM

PRIJEDLOG 2 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 056780 14 P

Napomena: U ovom predmetu već sam podneo, nedavno prijedlog za ponavljanje postupka ali sam u međuvremenu došao do novih važnih dokaza, te ih prilažem sada u novom prijedlogu...
U skladu sa stavom 2 člana 50 ZPP-u, predlažem da o ovom prijedlogu odlučuje drugi stvarno nadležan Okružni sud jer su sve štetne posljedice i kršenja prava koja sam naveo u tačci "C" vezano za lažnu prijavu za "ugrožavanje sigurnosti", posljedica Naredbe Okružnog suda u Bijeljini. Poslije 30 mjeseci istražnih radnji tužena RS je konstatovala da je prijava neosnovana. Okružni sud u Bijeljini koji nije bio objektivan niti nepristrasan tada kada je bez ikakve argumentacije izdao Naredbu za pretres i oduzimanje računara, ne može biti objektivan ni sada kada se utvrđuju posljedice te odluke i odgovornost Okružnog suda u Bijeljini za nanesenu štetu...
Bijeljina 23.12.2016. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
6) ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
A vezano za Član 257. (1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana, i to:
5) (1) u slučaju iz člana 255. tačka 6. ovog zakona - od dana kad je stranka mogla iznijeti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva.
(2) Ako bi rok određen u stavu 1. ovog člana počeo teći prije nego što je odluka postala pravomoćna, taj će se rok računati od pravomoćnosti odluke ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lijek, odnosno od dostave pravomoćne odluke višeg suda izrečene u posljednjem stepenu
Vezano za Član 256. (2) Zbog okolnosti navedenih u članu 255. tač. 1 i 6. ovog zakona, ponavljanje postupka može se dopustiti samo ako stranka bez svoje krivnje nije mogla te okolnosti iznijeti prije nego što je prijašnji postupak završen pravomoćnom sudskom odlukom.
OBRAZLOŽENJE
Prvi dokaz koji prilažem je "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." a iz datuma se vidi da je dokument nastao prije svega 20 dana a u njemu stoji da sud nema nikakvih saznanja o tome kako su nastala oštećenja uz pretpostavke da ili nisu ni postojala pri preuzimanju ili jesu ali im se nije pridavao značaj. Da su postojala dokaz je snimak policije prije smještaja u depo, koji takođe prilažem a ne radi se o tome da im se nije pridavao značaj nego su upravo zbog svog značaja SMIŠLJENO SAKRIVENA.
Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka".
U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" koje sam lično načinio i komentarisao uočivši i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica. I dvostruko presjecanje kaiša, dio koji nedostaje i pranje ostatka jakim hemijskim sredstvom je bilo suviše "sitno" za osobu Stjepanović Danicu. Ili je smišljeno prikrila materijalni dokaz ubistva djeteta jer se desio prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna o čemu imam dokaze a i pljačka preko Bobar grupe u koju je vršen šverc je bila godinama. A šta sada kaže o tome vidi se u prilogu "Izjašnjenje Danica po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.".
Ovde nadležna osoba Stjepanović glumi iznenađenje i oštećenja naziva NAVODNIM, kao da nikada ista nije vidjela niti ju je iko ikada za ovih 7 godina obavjestio o tome. To naravno nije istina jer postoji više dokumenata u ovom predmetu, koji dokazuju da sam godinama pismeno obavještavao tuženu RS o tome da je materijalni dokaz, (presječenog kaiša, dio nedostaje, ostatak opran hemijskim sredstvom) uklonjen sa smrtno ranjene djevojčice i izuzet iz svih istražnih radnji kako bi se prikrilo ne samo ubistvo djeteta, nego i krijumčarenje i pljačka stotina miliona maraka preko Bobar grupe.
U presudi ovog postupka sad je zauzeo stav da moja prava nisu kršena, da mi nije nanesena šteta s obzirom da nisam psihički poremećen kao recimo što je to dokazao predsjednik tužene RS pred sudom u predmetu Dodik - Bosić. Takođe je iznošen stav da FAŠISTIČKA NAREDBA o zabrani pristupa, nije nanijela štetu jer sam eto mogao nasmetano otići do pošte i slati dokumente. Ali kako se sad dokazuje, moja obavještenja o krivičnim djelimna, oštećenju PRIVATNOG VLASNIŠTVA, nisu uopšte dolazila do nadležnog OJT Bijeljina, jer evo sada pismeno se priznaje da o tome NE ZNAJU NIŠTA.
Tako su moja prava kršena i pred sudom, te se tužena RS uopšte nije pojavljivala u tužbama za utvrđenje diskriminacije u kojima je prema zakonu obavezna dokazivati nediskriminaciju. Tako recimo u predmetu 80 0 P 058903 14 P, (predmet u posjedu suda te će ga u ponovljenom postupku sud priklopiti ovom spisu) sudsko vijeće priznaje tu činjenicu, citiram:
"Tužilac žalbom nastoji da dokaže da je bila dužnost tužene da dokaže da on nije diskriminisan u navedenim pravima, a da nije bila njegova dužnost kao tužioca da dokazuje da je diskriminisan u tim pravima, što je tačno, jer je prema članu 15. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“, br. 59/09) propisano da u slučaju kada osoba ili grupa osoba navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je dokazati da nije prekršio načelo jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave."
Iako se priznaje da nije poštovan zakon u prvostepenom postupku, Okružni sud u Bijeljini legalizuje to bezakonje i to sve obrazlažući tvrdnjama koje niko nije ne samo dokazivao nego nisu uopšte iznesene ni u odgovoru tužene a kamoli na ročištu.
I ovde se vidi zašto je neophodno i zakonom propisano da diskriminator preuzima teret dokazivanja jer niko ništa nije dokazivao a sud je kao aksiom uzeo tezu da je "OT Bijeljina, savršena i nepogrešiva" pa je izveo i sasvim pogrešan zaključak koji navodim:
"Okružno tužilaštvo u Bijeljini je u konkretnom predmetu u svom radu postupilo shodno svojoj nadležnosti i ovlašćenjima kao i u svakom drugom slučaju, obradi predmeta prema dostavljenim tragovima sa lica mjesta, potrebnim vještačenjima od strane lica kvalifikovanih da obave vještačenja te vrste, prema zatečenim tragovina na licu mjesta (uključujući i torbu Ivone Bajo) i nakon dobijenih rezultata o tome kako je nastupila smrt maloljetne djevojčice, je obustavljena istraga."
I evo sada OT Bijeljina 16.01.2017. neposredno po pravosnažnosti presude priznaje ne samo da nije vještačilo torbu Ivone Bajo, kako je to vjerovalo sudsko vijeće prilikom donošenja presude, nego eto nadležna osoba čak djeluje kao da o opisanim oštećenjima nije imala pojma. Sve ovo bi se izbjeglo i sud ne bi dolazio do pogrešnih zaključaka da je poštovan zakon, da je tužena na raspravi dokazivala kakve god tvrdnje želi i da je upućen poziv svjedocima kao što je Stjepanović Danica. Podsjećam da na isti način kako nisu opisana oštećenja u zapisnicima tokom prijema i prilikom fotografisanja, tako ni unutrašnje povrede konstatovane obdukcijom, ne postoje u nalazu i mišljenju vještaka trasologa, jer mu nisu ni poslate fotografije o tome.
No ako su policija i tužilaštvo smišljeno prikrili oštećenja privatnog vlasništva, to je precizno opisano u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je dostavljen uz prethodni prijedlog a sada se kao i snimci ruksaka prilaže zbog opisa i vizuelnog predstavljanja za sudiju koji će odlučivati o ovom prijedlogu. Dakle ta oštećenja nisu "navodna" nego "STVARNA" a nadležna osoba Stjepanović Danica ih nije htjela vještačiti jer je prikrivala ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila godinama u toku preko Bobar banke.
Ovi novi dokazi, direktno su povezani sa svim tačkama tužbe, jer evo punih 7 godina uz sve moje pokušaje da dostavim dokaze, ništa od toga "nije dospjelo" do tužene RS, jer svi njeni organi, MUP, OJT Bijeljina, Osnovni sud u Bijeljini i na kraju u dokazu koji prilažem, nadležna okružni tužilac "NE ZNAJU NIŠTA" o predmetu koji nije samo privatno vlasništvo, (pravo na imovinu), nego je i potencijalni dokaz više krivičnih djela, što će se tačno utvrditi tek kad se zaista bude vještačio DJEČJI RUKSAK i ustanovi, kako je presječen kaiš, čime, ko je dokaz uzeo sa ubijene djevojčice, ko je odgovoran za prikrivanje tog dokaza i činjenica da je oštećen na način opisan u zapisniku Osnovnog suda.
Umjesto da mi omogući kontakt sa nadležnim tužiocem, kome bih ukazao na te detalje KOJE TUŽENA RS "NIJE PRIMJETILA", ona je (tužena) reagovala tako što me je LAŽNO PRIJAVILA, za ugrožavanje sigurnosti i izdala FAŠISTIČKU NAREDBU, o zabrani pristupa svim srodnicima djevojčice, čije ubistvo se prikriva. Dakle ovi dokazi, odnosno ovaj predmet, (dječji ruksak) su u direktnoj vezi sa tužbenim zahtjevom i pravima koja su kršena a i danas se krše jer sud nije htio izdati naredbu o prekidu tih radnji.
POSLJEDICA SVEGA JE DA SE OD 23.07.2009. KADA JE UBIJENA IVONA BAJO A MATERIJALNI DOKAZ SAKRIVEN, NESMETANO NASTAVILA PLJAČKA PREKO BOBAR BANKE I DRUGIH BANAKA POD KONTROLOM TUŽENE, TE JE DO DANAS ZVANIČNO OPLJAČKANO OKO 2 MILIJARDE MARAKA.
Za toliki novac, tajkunsko politička mafija je spremna pobiti i prikriti ubistva djece iz cijele osnovne škole a kamoli jedne djevojčice iz jednog razreda te škole...

PRILOZI

Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 9 Maj, 2017 | read_nums (36)
PREMA TRENUTNOJ DOKUMENTACIJI I STAVU OJT BIJELJINA, TUŽILAŠTVO NEMA POJMA DA JE OŠTEĆEN MATERIJALNI DOKAZ, PRIVATNO VLASNIŠTVO, JER JE BOROVČANIN DANKO NAREDIO SUDSKOJ POLICIJI, DA MI NE DOZVOLI PRISTUP I KONTAKT SA TUŽIOCEM TE DA NIPOŠTO U ZABILJEŠKAMA NE NAVODI DA SU VIDJELI SLIKE TOG DOKAZA RANIJE A U POSLEDNJIH GODINU DANA I TAJ PREDMET UŽIVO, POŠTO SAM GA PREUZEO. SVE POD IZGOVOROM DA SUDSKA POLICIJA NIJE NADLEŽNA ZA ISTRAŽNE RADNJE. NARAVNO DA NIJE ALI SVAKO SLUŽBENO LICE JE OBAVEZNO PREMA ZKP-U, DA PRIJAVI KRIVIČNO DJELO I SAČUVA DOKAZE, ŠTO NIKADA NIJE UČINJENO TE SVI PRIPADNICI SUDSKE POLICIJE SU IZVRŠILI KRIVIČNO DJELO "NEČINJENJEM" I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA VEZANIH ZA POMAGANJA, SAUČESNIŠTVO, PRIKRIVANJE, KAKO UBISTVA, TAKO I KRIJUMČARENJA NARKOTIKA, PRANJA NOVCA I PLJAČKU PREKO BOBAR GRUPE...

VRHOVNOM SUDU RS
SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJEŠTENJE KOMANDI SUDSKE POLICIJE U BANJALUCI

Veza : SU/SP-232/15 od 28.04.2015.
U dokumentu koji sam naveo obavjestili ste me da sudska policija nije odgovorna za oštećenje privatnog vlasništva torbe, (dječjeg ruksaka) koji je skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo i sakriven kako bi se ubistvo predstavilo kao nesrećan slučaj.
Iako sam više stotina puta pokušavao da ukažem tužilaštvu na tu činjenicu i dobijem objašnjenje, sudska policija me je sprečavala u tome po naredbi Borovčanin Danka a koju je opisao svjedok sudski policajac Mićić Zoran u prilogu "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr". To je nesporno FAŠISTIČKA NAREDBA, jer se odnosi na grupaciju ljudi vezanu krvnim srodstvom sa ubijenom djevojčicom a iako sam više puta upozoravao načelnika Borovčanina da ne smije izvršavati takve naredbe odnosno da je traži napismeno i preda mi kopiju on je to odbijao te je tako on lično i kompletan sastav SP u Bijeljini postao saučesnik u prikrivanju ubistva. Pošto sam pokazao VAŠ dopis, pristup mi ponovo nije omogućen uz pojašnjenje da je FAŠISTIČKA NAREDBA, proširena tako da više uopšte ne obavještavaju pripadnike OT Bijeljna o mojim dolascima i dokazima koje donosim.
U audio zapisu "Borovcanin.mp3" to se jasno čuje kao i imena svjedoka. Da je materijalni dokaz ubistva oštećen dokaz je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je konstatovano da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran nekim hemijskim sredstvom. U prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" su u vrhu fotografije policije neposredno poslije ubistva a prije smještaja u sudski depo i na njima se jasno vidi da je kaiš presječen ali bez ikakvog opisa o tome. U dnu su slike koje sam lično načinio poslije preuzimanja.
Iz priloga "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." vidi se da Sud nema saznanja o oštećenju predmeta i ističe kao jednu od mogućnosti "da se tome možda tada nije pridavala pažnja".
Naprotiv u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležna okružni tužilac Stjepanović Danica, kaže da nema nikakvih saznanja o oštećenjima predmeta "jer nisu evidentirana u zahtjevu policije" i naziva ih "NAVODNIM".
Da se ne radi o navodnim oštećenjima nego stvarnim, dokaz je zapisnik suda ali je ovde bitno da OJT Bijeljina NEMA NIKAKVIH PODATAKA O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA, KOJI JE SKINUT SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE. Nema, jer je "NIKO NIKADA NIJE O TOME OBAVJEŠTAVAO" od strane pripadnika sudske policije.
Ona ne kaže da je izdala naredbu o zabrani pristupa, niti da je se ne obavještava o mojim dolascima i dokazima i te naredbe i "NE POSTOJE" jer ih sudska policija nema u pismenom obliku. Kada bude suđeno Kovačeviću, Stjepanović, (pretpostavimo to ili se budu izjašnjavali na moju pritužbu VSITV-u) ona će negirati da je izdala tu naredbu.
TAKO PREMA TRENUTNOJ DOKUMENTACIJI I STAVU OJT BIJELJINA, TUŽILAŠTVO NEMA POJMA DA JE OŠTEĆEN MATERIJALNI DOKAZ, PRIVATNO VLASNIŠTVO, JER JE BOROVČANIN DANKO NAREDIO SUDSKOJ POLICIJI, DA MI NE DOZVOLI PRISTUP I KONTAKT SA TUŽIOCEM TE DA NIPOŠTO U ZABILJEŠKAMA NE NAVODI DA SU VIDJELI SLIKE TOG DOKAZA RANIJE A U POSLEDNJIH GODINU DANA I TAJ PREDMET UŽIVO, POŠTO SAM GA PREUZEO. SVE POD IZGOVOROM DA SUDSKA POLICIJA NIJE NADLEŽNA ZA ISTRAŽNE RADNJE.
NARAVNO DA NIJE ALI SVAKO SLUŽBENO LICE JE OBAVEZNO PREMA ZKP-U, DA PRIJAVI KRIVIČNO DJELO I SAČUVA DOKAZE, ŠTO NIKADA NIJE UČINJENO TE SVI PRIPADNICI SUDSKE POLICIJE SU IZVRŠILI KRIVIČNO DJELO "NEČINJENJEM" I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA VEZANIH ZA POMAGANJA, SAUČESNIŠTVO, PRIKRIVANJE, KAKO UBISTVA, TAKO I KRIJUMČARENJA NARKOTIKA, PRANJA NOVCA I PLJAČKU PREKO BOBAR GRUPE.
Očekujem od Komande sudske policije u Banjaluci da ODMAH reaguje i naloži Okružnom centru sudske policije u Bijeljini da prekine sa izvršavanjem, fašističkih naredbi i saučestvovanjem u kriminalu, te da VI o svemu obavjestite VSITV-e, zbog prikrivanja kriminala i izdavanja fašističkih naredbi od strane OJT Bijeljina, ukoliko ne sumnjate u riječi Borovčanin Danka i Zorana Mićića, koji je tu fašističku naredbu opisao pred sudom i postala je dio jednog sudskog predmeta što je i bio moj plan kada sam odbio da izvršim tu FAŠISTIČKU NAREDBU...

PRILOZI

Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
Borovcanin.mp3
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 6 Maj, 2017 | read_nums (23)
Tužena RS je imala obavezu da me tokom istrage ODMAH, obavjesti o pregledu računara u skladu sa ZKP-u, što nije učinila a između ostalih najveću odgovornost ima sudija Đonlić Mensur, koji je IZDAO NAREDBU ZA PRETRES I ODNOŠENJE RAČUNARA, ODBIJA DA MI DOSTAVI PODATKE O PREGLEDU GODINAMA I SADA JE PREDSJEDAVAO VIJEĆEM KOJE JE ODLUČIVALO O MOM PRIJEDLOGU U POSTUPKU ZA NADOKNADU ŠTETE UZROKOVANU NJEGOVIM RANIJIM ODLUKAMA.
Na ovu odluku izjavio sam reviziju u kojoj detaljnije pojašnjavam kršenja zakona a koju takođe prilažem ali u skladu sa uputom “Ukoliko smatrate da pomoć tog organa ili suda ne bi bila djelotvorna, za vas bi ipak moglo biti korisno da se obratite Ustavnom sudu iako sve pravne opcije nisu iskorištene” podnosim istovrenemo i Apelaciju jer očito se u RS ne poštuje ni zakon ni ljudska prava pa ni odluke Ustavnog Suda BIH, nego je na sceni fašistička diktatura i samovolja Dodik Milorada.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA 80 0 P 039222 16 GVLŽ

U ovom sporu, tužena RS mi je 24.03.2010. odnijela računar, (Naredba za pretres) i držala ga u svom posjedu do 22.12.2010. Razlog za to je bilo navodno "Ugrožavanje sigurnosti" pripadnika OT Bijeljina a što je bila obična laž, definitivno potvrđena odlukom OT Doboj poslije više od 30 mjeseci razvlačenja istražnih radnji, (T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.)
Zahtjevao sam pismeno da se prilikom prijema provjeri ispravnost računara, (Zahtjev za kontrolu) a u njemu i više puta ranije upozoravao da se na hard disku nalazi oko 250 fajlova sa programskom kodom. Tužena RS je vratila računar bez ikakvih podataka na hard disku a odbila kontrolu ispravnosti. Pošto nije htjela ni da mi preda podatke o vještačenju podneo sam tužbu, koja je odbijena sa obrazloženjem da računar nije ni vještačen te tako ne postoji radnja kojom mi je nanesena šteta.
U međuvremenu sam poslije zahtjeva, (Zahtjev MUP-u 10.11.2015. i Zahtjev za OT Bijeljina 27.11.2015.) pribavio dokaz “Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.” koji je u stvari krunski za ovu apelaciju jer se u njemu priznaju istražne radnje od strane “ovlaštenih i stručnih lica”. Iz priloga “Odgovor MUP-a 18.11.2015.” vidi se da se potpuno ignoriše pitanje o računaru koje sam postavio.
Dakle tužena RS je imala obavezu da me tokom istrage ODMAH, obavjesti o pregledu računara u skladu sa ZKP-u, što nije učinila a između ostalih najveću odgovornost ima sudija Đonlić Mensur, koji je IZDAO NAREDBU ZA PRETRES I ODNOŠENJE RAČUNARA, ODBIJA DA MI DOSTAVI PODATKE O PREGLEDU GODINAMA I SADA JE PREDSJEDAVAO VIJEĆEM KOJE JE ODLUČIVALO O MOM PRIJEDLOGU U POSTUPKU ZA NADOKNADU ŠTETE UZROKOVANU NJEGOVIM RANIJIM ODLUKAMA.
Na kraju odluke koju potpisuje isti sudija koji je izdao naredbu za odnošenje računara, nalazi se i takozvano “objašnjenje” kao da se radi samo o nekom pregorjelom ili polomljenom dijelu računara a nijednom riječju se ne pominje stvarni osnov tužbe i parnice a to je brisanje – uništavanje oko 250 fajlova programskog koda za oko 130 instalacijskih programskih paketa.
Važna je činjenica da meni uopšte nije dozvoljeno da izvodim dokaze a u sklopu tog kršenja prava na pravično suđenje izvršeno je bezmalo pravo razbojništvo od strane sudije Vakičić Željke koja je naredila sudskoj policiji da mi oduzme laptop pošto sam pismeno najavio da ću ga koristiti za dokazivanje autorstva. U prilogu “080-0-Su-16-000025(-4) od 03.05.2016.” se to i vidi ali se koristi izraz “privremeno nalazio na portirnici”. To je bio plan da mi kao sudska policija uzme laptop “bez znanja” sudije ali pošto sam zahtijevao da se to razbojništvo unese u zapisnik, plan se mijenja, laptop se vraća a parnica odgađa te je u 2 navrata vršen uvid u disk bez mog prisustva što se poslije predstavlja da je bio moj prijedlog.
Da je to laž i pokušaj prevare sudije, odnosno tužene RS, dokaz je “Osnovni sud odgovor od 12.07.2016” u kome ista sudija na kraju druge strane kaže “DA JE UVID U DISK BILO POTREBNO OBAVITI NA SUDSKOM RAČUNARU”. Iako nisam bio prisutan bilo je dovoljno podataka koji dokazuju moje autorstvo kao što je moje ime kao instalacijski folder i datum mog rođenja kao kod za instalaciju, no sve se to prenebreglo tvrdnjom da navodno nije bilo istražnih radnji te tako nema ni odgovornosti tužene, kao da do štete nije moglo doći na više drugih načina za 9 mjeseci koliko je računar bio u posjedu tužene. Na ovu odluku izjavio sam reviziju u kojoj detaljnije pojašnjavam kršenja zakona a koju takođe prilažem ali u skladu sa uputom “Ukoliko smatrate da pomoć tog organa ili suda ne bi bila djelotvorna, za vas bi ipak moglo biti korisno da se obratite Ustavnom sudu iako sve pravne opcije nisu iskorištene” podnosim istovrenemo i Apelaciju jer očito se u RS ne poštuje ni zakon ni ljudska prava pa ni odluke Ustavnog Suda BIH, nego je na sceni fašistička diktatura i samovolja Dodik Milorada.

PRILOZI

Prijedlog za ponavljanje postupka 80 0 P 039222 12 P
Naredba za pretres
Zahtjev MUP-u 10.11.2015.
Zahtjev za OT Bijeljina 27.11.2015.
Odgovor MUP-a 18.11.2015.

Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
080-0-Su-16-000025(-4) od 03.05.2016.
Osnovni sud odgovor od 12.07.2016.
Rješenje 80 0 P 039222 16 Gvlž
Revizija na 80 0 P 039222 16 Gvlž

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 3 Maj, 2017 | read_nums (29)
Zakon o zabrani diskriminacije je donesen 23.07.2009. što je istog dana kada je RS, ubila djevojčicu Ivonu Bajo prilikom šverca narkotika u zločinačku organizaciju Bobar grupu a još nije usaglasila druge zakone sa odredbama ZOZD-e. Naprotiv, taj zločin i pljačku preko bankarskog sektora prikriva MUP, OT Bijeljina i Sudovi u Bijeljini te se ni u ovom postupku se nije poštovalo pravilo o obrtanju tereta dokazivanja a od mnogobrojnih drugih kršenja zakona izdvojiću samo povrede člana 215, jer sudije ne žele da poštuju zakon i objašnjavaju povrede koje su činili tokom postupka.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 058903 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

100000 KM

Na osnovu člana "Nadležnost, rokovi i izvršenje" ZOZD-e, stav (2) U postupcima propisanim u članu "Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije", ovog zakona uvijek je dozvoljena revizija, člana 24 kao i članova 237, 240 i 292 ZOPP-u:

ODGOVOR NA DOPIS 80 0 P 058903 14 P OD 27.01.2017.

Skrećem pažnju da se radi o posebnoj vrsti tužbe za utvrđenje diskriminacije o čemu postoji poseban zakon a član 24 "(Usaglašavanje ostalih propisa s ovim zakonom)" glasi:
"(1) U slučaju neusaglašenosti drugih zakona s ovim zakonom u postupcima po ovom zakonu, primjenjivaće se ovaj zakon. (2) Svi zakoni i opšti propisi biće usaglašeni s odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu. (3) Ovaj zakon ne prejudicira odredbe i uslove koji su utvrđeni u međunarodnim ugovorima i sporazumima s vjerskim zajednicama, čime se ne dira u njihovu djelatnu, normativnu i organizacionu autonomiju i princip punog uživanja prava vjerskih sloboda i izražavanja.
Zakon je donesen 23.07.2009. što je istog dana kada je RS, ubila djevojčicu Ivonu Bajo prilikom šverca narkotika u zločinačku organizaciju Bobar grupu a još nije usaglasila druge zakone sa odredbama ZOZD-e. Naprotiv, taj zločin i pljačku preko bankarskog sektora prikriva MUP, OT Bijeljina i Sudovi u Bijeljini te se ni u ovom postupku se nije poštovalo pravilo o obrtanju tereta dokazivanja a od mnogobrojnih drugih kršenja zakona izdvojiću samo povrede člana 215, jer sudije ne žele da poštuju zakon i objašnjavaju povrede koje su činili tokom postupka.
Što se tiče člana 301b, on se ne može posmatrati izolovano nego u kontekstu sa ostalim članovima kao što je recimo 292 "Stranka koja je potpuno poslovno sposobna može sama obavljati radnje u postupku (parnična sposobnost)." a konkretno član 301b glasi:
"U postupku po reviziji stranku mora, kao punomoćnik, zastupati advokat, osim ako je sama stranka advokat. Izuzetno od stava 1. ovog člana, stranka može sama izjaviti reviziju, ako ima položen pravosudni ispit, odnosno za stranku reviziju može izjaviti punomoćnik koji je, prema odredbama ovog ili drugog zakona, ovlašćen da zastupa stranku, a koji ima položen pravosudni ispit.“
Ovde sam istakao riječi KAO PUNOMOĆNIK, koje bi mogle komotno da se izbace iz stava da nemaju određeno značenje a to je da punomoćnici mogu biti ne samo advokati nego i srodnici ali stranka može i sama da se zastupa bez punomoćnika koji su advokati ili to nisu. Konkretno da je obaveza imati advokata onda podebljane riječi ne bi uopšte bile potrebne.
Istina je da su odredbe zakona neprecizne i mogu se tumačiti dvojako ali smatram da se ne može stranki koja ima parničnu sposobnost zabraniti da sama sebe zastupa i ako nije ovlastila nekog za punomoćnika ima pravo da obavlja sve radnje uključujući i reviziju.
Problem je u tome što postoje fizička i pravna lica, što punomoćnici mogu u nekim fazama biti i krvni srodnici a u nekim kao što je izjava revizije, punomoćnik mora biti advokat ili imati položen pravosudni ispit.
Ukoliko recimo stranka koja je notar i ispunjava te uslove a ne može se zbog nekog razloga pojaviti na sudu, (bolest) prema odredbama zakona može opunomoćiti svog srodnika koji nije pravnik da u njegovo ime preda reviziju, koju je lično napisao.
DAKLE SMATRAM DA NEMAM NIKAKVIH OGRANIČENJA ZA IZJAVU REVIZIJE JER ZASTUPAM SEBE I PIŠEM JE U SVOJE IME A NE ZA DRUGU OSOBU, KOJA BI AKO SAMA NE MOŽE TO DA UČINI MORALA ANGAŽOVAT ADVOKATA ILI SRODNIKA SA POLOŽENIM PRAVOSUDNIM ISPITOM.
Uglavnom, očekujem da sud čak i ako ne prihvati ovu argumentaciju, proslijedi reviziju Vrhovnom sudu uz svoje tumačenje a da se o primjeni člana 301 ZPP-u i usaglašavanju sa ZOZD-e odredi Vrhovni sud RS...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 30 April, 2017 | read_nums (28)
Moje je pravo da dobijem pravično suđenje što podrazumjeva da se radi o najbližem mjestu a potom i mjesno nadležnom jer ne samo ja nego i svi svjedoci bi morali putovati iz Bijeljine u Zvornik, čime bi se stvarali nepotrebni troškovi, te sam u istom dopisu predložio da se Osnovni sud u Zvorniku oglasi mjesno nenadležnim, te da se predmet vrati sudu u Bijeljinu.
POŠTO SU OSNOVNI SUD U ZVORNIKU I OKRUŽNI SUD U BIJELJNI IGNORISALI OVAJ MOJ PRIJEDLOG IZNOSIM GA SADA I U REVIZIJI NA DONESENO RJEŠENJE I OČEKUJEM OD VRHOVNOG SUDA RS DA PREDMET DODJELI NA POSTUPANJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI...

OSNOVNOM SUDU U ZVORNIKU


Predmet: 83 0 P 020967 16 Gž

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM

Na osnovu člana "Nadležnost, rokovi i izvršenje" ZOZD-e, stav (2) U postupcima propisanim u članu "Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije", ovog zakona uvijek je dozvoljena revizija, kao i člana 240 ZOPP-u, stavovi 1, 2 i 3, podnosi se vanredni pravni lijek:

REVIZIJA NA RJEŠENJE 83 0 P 020967 16 GŽ

Predlažem da Vrhovni sud RS, shodno odredbama ZOPP-u, član 250 "(1) Ako revizijski sud utvrdi da je materijalno pravo pogrešno primijenjeno, presudom će usvojiti reviziju i preinačiti pobijanu presudu. (2) Ako revizijski sud ustanovi da je zbog pogrešne primjene materijalnog prava ili zbog povrede pravila postupka činjenično stanje nepotpuno utvrđeno i da zbog toga nema uvjeta za preinaku pobijane presude, rješenjem će usvojiti reviziju, ukinuti u cijelosti ili djelimično presudu drugostepenog suda i predmet vratiti na ponovno suđenje istom ili drugom vijeću drugostepenog suda. i član 251."Ako utvrdi da je pravomoćnom presudom donesenom u drugom stepenu prekoračen tužbeni zahtjev, revizijski sud će presudom preinačiti pobijanu presudu." (a s obzirom da se diskriminacije vrši neprekidno više od 5 godina sa karakteristikama da traje neograničeno dugo u budućnosti), usvoji ovu reviziju i preinači pobijano rješenje.
Ovde se radi o dva različita problema.
Prvo, samo pristupanje sudu u Zvorniku u vrijeme kada mi je kretanje ograničeno na par stotina metara zbog izuzetno otežanog disanja je rizično po život a o tom problemu sam pismeno obavjestio sud prije pripremnog ročišta, na šta nije bilo nikakvog komentara u odluci prvostepenog suda, kao da taj dopis ne postoji. Tek sada to pominje drugostepeni sud i opravdava odluku Osnovnog suda u Zvorniku time da nisam predočio neke dokaze. Ovde se ne radi o prelomu noge ili operaciji srca za koju je potrebna hirurška intervencija sa pratećom dokumentacijom, nego o sezonskom problemu opšte poznatom u ovim krajevima.
Ali nevezano za to, moje je pravo da dobijem pravično suđenje što podrazumjeva da se radi o najbližem mjestu a potom i mjesno nadležnom jer ne samo ja nego i svi svjedoci bi morali putovati iz Bijeljine u Zvornik, čime bi se stvarali nepotrebni troškovi, te sam u istom dopisu predložio da se Osnovni sud u Zvorniku oglasi mjesno nenadležnim, te da se predmet vrati sudu u Bijeljinu.
Osnovni sud u Zvorniku se ni o tome nije izjašnjavao a kako je očito da nije mjesno nadležan te s obzirom da sam pismeno predložio da se oglasi nenadležnim, bilo je potrebno primjeniti član 51 ZPP-u:
"Ako je za suđenje nadležan sud u RS, ali se prema odredbama ovog zakona ne može utvrditi koji je sud mjesno nadležan, Vrhovni sud RS će, na prijedlog stranke, odrediti koji će stvarno nadležan sud biti mjesno nadležan."
POŠTO SU OSNOVNI SUD U ZVORNIKU I OKRUŽNI SUD U BIJELJNI IGNORISALI OVAJ MOJ PRIJEDLOG IZNOSIM GA SADA I U REVIZIJI NA DONESENO RJEŠENJE I OČEKUJEM OD VRHOVNOG SUDA RS DA PREDMET DODJELI NA POSTUPANJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 27 April, 2017 | read_nums (28)
Ja ovde postavljam pitanje o PRIVATNOM VLASNIŠTVU. Ne ni o 10 miliona pokradenih sredstava za funkcionisanje Osnovnih sudova, niti za stotine miliona, opljačkanih preko Bobar grupe, ni za 2 MILIJARDE maraka, pokradenih preko 3 banke pod kontrolom vlade, pa ni o tome šta je krijumčareno u 3 nestala paketa na dan ubistva Ivone Bajo 23.07.2009.
SADA JE MATERIJALNI DOKAZ DOSTUPAN JAVNOSTI I KONSTATOVANO U KAKVOM JE STANJU PRILIKOM PREUZIMANJA, IVONA BAJO JE 7 GODINA POD ZEMLJOM A KRIVCI ZA OŠTEĆENJE RUKSAKA I NJENO UBISTVO SU NA SLOBODI...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
GLAVNOM OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

ZAHTJEV PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM RS I BIH


Veza: T14 0 KTP 0017537 16 od 06.02.2017.

Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 16, stav 1 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom", a vezano za članove 10, 17 i 48 Ustava RS te Ustava BIH, član "Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode" stav "(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka (2), koje ukljucuju:" tačka "(k) Pravo na imovinu."

ZAHTJEV GLAVNOM OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

ZAHTEVAM

1. Pismeno izjašnjenje šta je OJT Bijeljina utvrdilo kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" na način evidentiran u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je priložen prilikom podnošenje krivične prijave - KAIŠ DJEČJEG RUKSAKA JE DVOSTRUKO PRESJEČEN, DIO NEDOSTAJE A SA OSTATKA KAIŠA SU JAKIM HEMIJSKI SREDSTVOM OPRANI TRAGOVI MASTI I ULJA TE JE ČAK SKINUTA I ORIGINALNA ŽUTA BOJA.
2. Pismeno izjašnjenje šta je OT Bijeljina utvrdilo ko je odgovoran, (ako već nisu Marković i Sofrenić) za to što su 5 GODINA ignorisane moje dojave i obavještenja da je materijalni dokaz skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo u takvom stanju.


OBRAZLOŽENJE
U navedenom dokumentu, (odgovoru na pritužbu) obavještavate me da je Kolegij OJT Bijeljina "zaključio" da je okružni tužilac "pravilno" postupio, kada je odlučio da se ne sprovodi istraga protiv lica, Marković Dragoslava i Sofrenić Blagiše, jer citiram taj dio velikim podebljanim slovima:
"NE POSTOJE OSNOVI SUMNJI DA SU MARKOVIĆ I SOFRENIĆ POČINILI NAVEDENA KRIVIČNA DJELA"
Dakle OJT Bijeljina ne osporava da je predmet, materijalni dokaz, oštećen na opisani način, ne osporava ni da je uklonjen sa lica mjesta, niti se osporava da su izvršena navedena krivična djela iz članova 347, 354 i 366...
Tvrdi se samo da navedene dvije osobe nisu odgovorne za očigledna krivična djela. Kako je to nadležna osoba zaključila kada nije izvršila NIJEDNU istražnu radnju, ostaje misterija ali to je drugi problem te će biti potrebno istražiti ko su zaista odgovorne osobe ako nisu dvije od TRI, koliko sam ih prijavio.
Ja ovde postavljam pitanje o PRIVATNOM VLASNIŠTVU. Ne ni o 10 miliona pokradenih sredstava za funkcionisanje Osnovnih sudova, niti za stotine miliona, opljačkanih preko Bobar grupe, ni za 2 MILIJARDE maraka, pokradenih preko 3 banke pod kontrolom vlade, pa ni o tome šta je krijumčareno u 3 nestala paketa na dan ubistva Ivone Bajo 23.07.2009.
ZAHTJEVAM ODGOVOR O UNIŠTAVANJU PRIVATNOG VLASNIŠTVA I IMENA ODGOVORNIH LICA, ZBOG POVRIJEĐENIH PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM. JER TAJ "DJEČJI RUKSAK" VRIJEDI MILIJARDU MARAKA.
VRIJEDI I VIŠE JER JE BIO NOV, NEOŠTEĆEN NA ŽIVOJ I ZDRAVOJ OSMOGODIŠNJOJ DJEVOJČICI A SADA JE TAKAV KAKAV JESTE SA KAIŠOM KOJI JE DVOSTRUKO PRESJEČEN ISTOVREMENO I ISTIM PREDMETOM KOJI JE USMRTIO IVONU BAJO.
SADA JE MATERIJALNI DOKAZ DOSTUPAN JAVNOSTI I KONSTATOVANO U KAKVOM JE STANJU PRILIKOM PREUZIMANJA, IVONA BAJO JE 7 GODINA POD ZEMLJOM A KRIVCI ZA OŠTEĆENJE RUKSAKA I NJENO UBISTVO SU NA SLOBODI...
Upozoravam glavnog okružnog javnog tužioca, da se radi o privatnom vlasništvu, da se radi o dokazu ubistva i prikrivanja ubistva i da je lično odgovoran za eventualno neutvrđivanje činjenica, odnosno prikrivanje više krivičnih djela koja osim pomenutih u prijavi uključuju ubistvo i krijumčarenje.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 24 April, 2017 | read_nums (34)
Prijavljena Stjepanović Danica je u izjašnjenju Osnovnom sudu u Bijeljini od 16.01.2017. (ŠTO JE ISTOG DANA KAD I NADLEŽNA MEDIĆ MIRA DONOSI NAREDBU), priznala da citiram "NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA JER NISU EVIDENTIRANA U ZAHTJEVU POLICIJE NITI U ZAPISNIKU O PRIJEMU", što je očito sinhronizovano od strane osoba Stjepanović i Medić, kako osoba Medić "ne bi imala saznanje da osoba Stjepanović NEMA POJMA o oštećenju koje je bila dužna da PRIMJETI", a ako već nije jer je recimo nesavjesna onda je bila dužna da provjeri istinitost mojih višegodišnjih dojava o tome.
Osoba Medić Mira, vrlo dobro zna šta prikriva a to će vrlo brzo znati i javnost...


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

DOPUNA PRITUŽBE PROTIV TUŽIOCA MEDIĆ MIRE

Veza : Elektronska pritužba poslata na vašu internet adresu od 19.01.2017. 21:31
S obzirom da još nisam dobio potvrdu o prijemu i broj pritužbe, povezujem ovu dopunu sa vremenom slanja prvog dopisa o ovoj temi a kako se desilo još nekoliko važnih događaja obavještavam vas odmah o tome. Podsjećam prvo da mi nije omogućen uvid u spis po mojoj krivičnoj prijavi u 2 uzastopna dana te sam podneo pismeni zahtjev 20.01.2017. čiju kopiju prilažem, (Zahtjev tužiocu Medić) sa 4 tačke koje i citiram:
1. Uvid i po potrebi kopiranje djelova spisa T14 0 KTA 0017537 16, ODMAH, a najkasnije u roku od 48 sati s obzirom da je za pritužbu predviđen zakonski rok od 8 dana od kojih je proteklo već 3 a dva uzastopna dana, 18. i 19.01.2017. mi nije omogućen uvid u navedeni spis.
2. Uvid i po potrebi kopiranje djelova spisa T14 0 KTA 0012900 14.
3. Pismeno izjašnjenje šta je OT Bijeljina utvrdilo kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" na način evidentiran u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je priložen prilikom podnošenje krivične prijave.
4. Pismeno izjašnjenje šta je OT Bijeljina utvrdilo ko je odgovoran za to što su 5 GODINA ignorisane moje dojave i obavještenja da je materijalni dokaz skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo u takvom stanju.
Odgovor je zaista stigao ekspresno, ("OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 23.01.2017.") a u njemu se kaže kako NEMA NIKAKVIH NOVIH DOKUMENATA, ŠTO ZNAČI DA TUŽILAC NIJE IZVRŠILA NIJEDNU ISTRAŽNU RADNJU. No svejedno i da je tako, trebalo je da se lično uvjerim u to a ne da mi se prepričava od strane nekoga ko nije odgovorio ni na jedno od 3 preostala pitanja a suštinski je najbitnije da nije ustanovila ili nije htjela da istražuje kako je materijalni dokaz, privatno valasništvo uklonjen sa ubijene djevojčice i zašto je presječenog kaiša. Naravno ne postoji objašnjenje ni za to, ko su odgovorni što su moje dojave ignorisane 5 godina.
Ni u prilogu "Naredba T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017." nema ni riječi o tome, što dodatno potvrđuje da osoba Medić Mira nije makla ni malim prstom da ustanovi kako je oštećen materijalni dokaz.
Ali osim dokumenata koji su sastavni dio spisa došao sam i do drugog važnog dokaza vezanog za oštećenje privatnog vlasništva, odnosno prikrivanje dokaza ubistva. Naime poslije mog obraćanja Osnovnom sudu, zatraženo je izjašnjenje Stjepanović Danice o tome i zanimljivo je da je ono sačinjeno istog dana kada je Medić Mira donjela svoju odluku, što je očito dogovoreno između njih dvije.
Pitanje o tome je imala obavezu okružni tužilac Medić da postavi prijavljenoj Stjepanović Danici te da postupa u skladu sa odgovorima. Prijavljena Stjepanović Danica je u izjašnjenju Osnovnom sudu u Bijeljini od 16.01.2017. (ŠTO JE ISTOG DANA KAD I NADLEŽNA MEDIĆ MIRA DONOSI NAREDBU), priznala da citiram "NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA JER NISU EVIDENTIRANA U ZAHTJEVU POLICIJE NITI U ZAPISNIKU O PRIJEMU", što je očito sinhronizovano od strane osoba Stjepanović i Medić, kako osoba Medić "ne bi imala saznanje da osoba Stjepanović NEMA POJMA o oštećenju koje je bila dužna da PRIMJETI", a ako već nije jer je recimo nesavjesna onda je bila dužna da provjeri istinitost mojih višegodišnjih dojava o tome.
- Osoba Medić Mira, kao ni osoba Stjepanović Danica, zvanično "NE ZNA", NEMA POJMA, KAKO JE DOŠLO DO PRESJECANJA KAIŠA, GDJE JE NESTAO DIO, KO JE OPRAO BENZINOM OSTATAK I ZAŠTO, TE ZAŠTO SU MOJE DOJAVE O TOME IGNORISANE 6 GODINA.
- Osoba Medić Mira, SMIŠLJENO NIJE HTJELA DA PREUZME MATERIJALNI DOKAZ "DJEČJI RUKSAK" KOJI SAM DONEO PRILIKOM PODNOŠENJA PRIJAVE, na šta je bila obavezna prema ZKP-u, kao i svako službeno lice, čime postaje saučesnik u svim zločinima koje sam naveo.
- Osoba Medić Mira, vrlo dobro zna šta prikriva a to će vrlo brzo znati i javnost...

PRILOZI

Zahtjev tužiocu Medić
OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 23.01.2017.
Naredba T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 21 April, 2017 | read_nums (48)
Odmah po ulasku čim sam pokazao poziv za ročište, sudski policajac je naložio da otvorim torbu i rekao da laptop ne mogu unjeti u kancelariju. Potpuno je jasno da je naredba izdata ranije, da je sudska policija obavještena da ću imati laptop, pošto sam to najavio, te ako ga zaista i donesem da mi ga oduzmu a onda bi da sam se uplašio i ćutao, sudija Vakičić odglumila da je ona bila korektna i omogućila bi mi izvođenje dokaza ali eto ja iz nekog "nepoznatog razloga" nisam doneo laptop. PODSJEĆAM DA JE OVA RADNJA OVO RAZBOJNIŠTVO NEEVIDENTIRANO U SPISU, NE RADI SE O ODLUKAMA I MIŠLJENJIMA SUDIJE TOKOM POSTUPKA NEGO JE IZVRŠENA NEZAKONITA RADNJA PRIJE POČETKA ROČIŠTA.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

DODATAK NA UDT: 15417/16 ZA ODUZIMANJE LAPTOPA

Podsjećam da je tema ove pritužbe događaj od 09.07.2014. kada mi je na ulazu u zgradu Osnovnog suda u Bijeljini sudska policija oduzela laptop a za koji sam pismeno najavio da ću ga koristiti u predmetu 80 0 P 039222 12 P kao sredstvo za dokazivanje autorstva nad programima koje sam kreirao a čiji je programski kod uništen, obrisan sa hard diska računara oduzetog poslije LAŽNE PRIJAVE za ugrožavanje sigurnosti.
Nekih pola sata kasnije, poslije uvodnog dijela odmah sam zatražio da se to razbojništvo unese u zapisnik i evidentira da mi je tužena RS, inače druga stranka u postupku, u kojoj je tužena za uništavanje podataka na računaru koji je oduzela, sada uzela i laptop, kako bi me spriječila u dokazivanju i tako sebe dovela u povoljniji položaj.
Sudija Vakičić Željka je glumila iznenađenje kao da o tome ništa ne zna te poslije mojih insistiranja da se događaj evidentira u zapisnik, odlučila da to izbjegne tako što je pozvala telefonom sudsku policiju, te mi je laptop vraćen u kancelariji broj 19. Pošto plan nije uspio, sudija Vakičić je potom u dva navrata između ročišta, BEZ MOG PRISUSTVA, vršila uvid u disk sa instalacijskim programima, sve sa ciljem da mi nanese štetu i maksimalno umanji vrijednost i količinu informacija koje ukazuju na moje autorstvo.
Dakle iako je osoba Vakičić glumila da ne zna ništa o oduzimanju laptopa, znajući kako postupa sudska policija te da sam prethodno neometano unosio laptop više puta, kada nije bio potreban za dokazivanje autorstva, bio sam siguran da je upravo sudija izdala naredbu da mi se laptop oduzme.
Načelnik sudske policije Borovčanin Danko mi je u razgovoru pred 4 svjedoka sudska policajca rekao da je naredba za oduzimanje izdata od strane sudije Vakičić Željke, prije mog dolaska te da oni to ne bi učinili samoinicijativno što i odgovara slijedu događaja u kojima sam učestvovao.
Međutim pošto sam podneo pritužbu protiv sudije i zatražio pismeno izjašnjenje i zabilješku, Borovčanin odbija da mi to preda te nalaže sudskoj policiji da mi onemoguće kontakt sa njim i ne primaju nikakve pismene podneske od mene. S druge strane u razgovoru sa Predsjednikom i Sekretarom suda, (Hanušić Aid i Dijana Božić) o toj temi su me obavjestili da sudska policija sačinjava pismene dokumente, (vjerovatno upravo za UDT, kako bi pomogli osobi Vakičić) u kojima navodi, (LAŽNO) da se laptopovi oduzimaju svima pa čak i advokatima. To je GNUSNA LAŽ, Borovčanin Danka jer sam poslije toga više puta unosio laptop a dokaz da je naredbu izdala sudija Vakičić je prilog "SU-SP-232-15 od 23.01.2017." Vrhovni sud RS, komanda sudske policije u Banjaluci.
U tom dokazu je jasno navedeno da je naredbu za oduzimanje izdala Vakičić Željka a potom se pretvarala da ništa o tome ne zna i ističe da se postupalo ISKLJUČIVO PO NAREDBI SUDIJE VAKIČIĆ ŽELJKE. Netačno je i nažalost smiješno djeluje koliko je lažno da je u pitanju vrijeme od svega JEDNE MINUTE. Istina je da na laptopu nisam primjetio nikakva oštećenja ni nedostatke, odnosno vraćen mi je u ispravnom stanju ali i nije moja tvrdnja bila da je oštećen nego je poenta da mi je nazakonito oduzet predmet koji nije na listi zabranjenih te sam tako oštećen u postupku zbog povrede prava na pravično suđenje.
Takođe je netačno da je sudski policajac kontaktirao sudiju. To može pričati drugima a ne meni koji sam bio učesnik svega a proteklo je bar 15 minuta od ulaza u zgradu do prozivanja iz sudnice te još 10 -15 minuta standardne uvodne procedure, pa moja primjedba na koju je otišlo oko 5 minuta i još toliko dok se sudski policajac nije pojavio u kancelariji što je sve u svemu više od pola sata.
Dakle, odmah po ulasku čim sam pokazao poziv za ročište, sudski policajac je naložio da otvorim torbu i rekao da laptop ne mogu unjeti u kancelariju. Potpuno je jasno da je naredba izdata ranije, da je sudska policija obavještena da ću imati laptop, pošto sam to najavio, te ako ga zaista i donesem da mi ga oduzmu a onda bi da sam se uplašio i ćutao, sudija Vakičić odglumila da je ona bila korektna i omogućila bi mi izvođenje dokaza ali eto ja iz nekog "nepoznatog razloga" nisam doneo laptop.
PODSJEĆAM DA JE OVA RADNJA OVO RAZBOJNIŠTVO NEEVIDENTIRANO U SPISU, NE RADI SE O ODLUKAMA I MIŠLJENJIMA SUDIJE TOKOM POSTUPKA NEGO JE IZVRŠENA NEZAKONITA RADNJA PRIJE POČETKA ROČIŠTA.
Svjedok svega je zapisničar Mladenka Maletić a prilažem i zapisnik "Rociste 09.07.2014. 80 0 P 039222 12 P" u kome ne postoji nijedna riječ o incidentu a iz dokumenta sudske policije i dokumenata suda koje sam ranije dostavio vidi se da se nezakonito oduzimanje laptopa zaista i desilo...

PRILOZI

SU-SP-232-15 od 23.01.2017.
Rociste 09.07.2014. 80 0 P 039222 12 P

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 18 April, 2017 | read_nums (46)
Prema optužnici Tužilaštva BIH, citiram: "U podignutoj optužnici tereti se zločinačko udruženje koje su formirali preminuli vlasnik “Bobar banke” Gavrilo Bobar i Darko Jeremić, član NO Banke i direktor firmi iz Bobar grupacije." navedene su neke osobe, osim njih koje su saučestvovale u pljačci naroda i države ali nedostaju neka imena državnih tužilaca i SUDIJA, koji su podržavali i prikrivali organizovani kriminal. JA ĆU NA OSNOVU ODGOVORA ILI NEODGOVARANJA NA MOJE ZAHTJEVE DOSTAVITI TUŽILAŠTVU BIH SVE PODATKE O SAUČESNICIMA PLJAČKE 2 MILIJARDE MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM MAFIJAŠKE FAŠISTIČKE VLADE REPUBLIKE SRPSKE...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
SUDIJI MARKOVIĆ JELENI

ZAHTJEV PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM RS I BIH


ZAHTJEV SUDIJI MARKOVIĆ

Veza: Predmet "80 0 P 039221 12 P", "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.", Izjašnjenje Danica Stjepanović po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." i Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-000 011(-128) od 15.04.2015. po Naredbi 80 0 K 065167 15 Kpp 2 od 16.03.2015.
Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 16, stav 1 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom", a vezano za članove 10, 17 i 48 Ustava RS te Ustava BIH, član "Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode" stav "(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka (2), koje ukljucuju:" tačka "(k) Pravo na imovinu."

ZAHTEVAM

1) KOPIJU DOKUMENTA IZ KOJE JE SUD UTVRDIO KAKO JE UKLONJENA SA LICA MJESTA TORBA, (DJEČJI RUKSAK) IVONE BAJO, KO JE TO UČINIO, ČIME JE PRESJEČEN KAIŠ, GDJE JE NESTAO DIO I ZAŠTO JE OPRAN HEMIJSKIM SREDSTVOM.
2) KOPIJU DOKUMENTA IZ KOJE JE SUD UTVRDIO DA JE NAVODNO, CITIRAM IZ PRESUDE 80 0 P 039221 12 P OD 26.07.2013. "ŽICA POKIDALA KRVNI SUD" IVONE BAJO.
3) KOPIJU TUŽBENOG ZAHTJEVA ILI BILO KOJI DOKUMENT U KOME NAVODNO TVRDIM "DA SU ZA SMRT IVONE BAJO DIREKTNO ODGOVORNI RADNICI AD UNIVERZAL".
4) KOPIJU TUŽBENOG ZAHTJEVA ILI BILO KOJI DOKUMENT U KOME NAVODNO TRAŽIM NADOKNADU KAO SRODNIK IVONE BAJO ZBOG NJENE SMRTI.

OBRAZLOŽENJE

U Zapisniku o predaji predmeta 080-0-Su-000 011(-128) od 15.04.2015. po Naredbi 80 0 K 065167 15 Kpp 2 od 16.03.2015 konstatovano je oštećenje torbe, (dječjeg ruksaka) koja je bila jedna od tema predmeta 80 0 P 039221 12 P u kome ste VI postupali, citiram tačku iz tužbenog zahtjeva: "3) Da na ime naknade nematerijalne štete, zbog nanošenja duševnog bola, od strane tuženog, (uklanjanjem materijalnog dokaza ubistva "TORBE"), što je dovelo do povrede uglada i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima, isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 200000 KM, (dvije stotine hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana."
Nedavno je sudija Savić Jovan zatražio izjašnjenje OT Bijeljina o tom predmetu, (dječji ruksak - torba) koji je PRIVATNO VLASNIŠTVO, na šta je odgovoreno da OJT Bijeljina i nadležna Stjepanović Danica NE ZNAJU NIŠTA O TOME. O oštećenju NE ZNA NIŠTA ni sudija Savić, (Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.") ali VI očito znate jer je upravo taj predmet bio tema parnice u kojoj ste VI "utvrdili" da tuženi AD Univerzal nije odgovoran... za ono za šta ga nisam ni teretio a to je ubistvo Ivone Bajo.
U presudi ste VI naveli da ste "utvrdili" kako je tužilaštvo "utvrdilo" da je žica probola krvni sud što je netačno jer evo OJT Bijeljina priznaje da nije ne samo utvrdilo, nego nema pojma da je oštećeno privatno vlasništvo a kamoli da je utvrđivalo čime je i kako proboden krvni sud, pa prsna kost, pa grudna žlijezda...
I još nešto što nije utvrđivalo OJT Bijeljina niti ste to VI utvrđivali iako sam to tvrdio za razliku od onoga što ste VI navodili, da je u AD Univerzal, članicu mafijaške Bobar grupe, švercovana nelegalna roba, (narkotici) a godinama je preko Bobar banke vršena pljačka više stotina miliona maraka.
Prema optužnici Tužilaštva BIH, citiram: "U podignutoj optužnici tereti se zločinačko udruženje koje su formirali preminuli vlasnik “Bobar banke” Gavrilo Bobar i Darko Jeremić, član NO Banke i direktor firmi iz Bobar grupacije." navedene su neke osobe, osim njih koje su saučestvovale u pljačci naroda i države ali nedostaju neka imena državnih tužilaca i SUDIJA, koji su podržavali i prikrivali organizovani kriminal.
JA ĆU NA OSNOVU ODGOVORA ILI NEODGOVARANJA NA MOJE ZAHTJEVE DOSTAVITI TUŽILAŠTVU BIH SVE PODATKE O SAUČESNICIMA PLJAČKE 2 MILIJARDE MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM MAFIJAŠKE FAŠISTIČKE VLADE REPUBLIKE SRPSKE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 15 April, 2017 | read_nums (44)
Očekujem od Vrhovnog suda, nevezano kakvu će odluku donijeti po reviziji da po službenoj dužnosti pokrenu sve potrebne radnje u skladu sa zakonom da se sankcionišu počinioci krivičnog djela i njihovi pomagači jer je u pozadini svega, prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice koje se desilo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu 23.07.2009. u vrijeme dok je u toku bila pljačka više stotina miliona maraka preko Bobar banke...

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE


OBAVJEST VRHOVNOM SUDU RS O FALSIFIKATU

Prema podacima koje sam dobio od informativne službe Osnovnog suda u Bijeljini, predmet 80 0 P 043325 13 P2 u koji sam tražio uvid se nalazi pred Vrhovnim sudom RS, po mojoj izjavljenoj reviziji.
Dio nezakonitog i neprofesionalnog postupanja sam obrazložio u samom tekstu a sada vas obavještavam o smišljenom kriminalu koji je izveo prvo sudija prekršajnog suda Dragoljub Đurić, tako što je sačinio falsifikat presude 80 1 Pr 000670 10 Pr i ustupio ga Kovačević Novaku iz OT Bijeljina da bi imao izgovor za fašističke metode koje primjenjuje prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, čije ubistvo prikriva OT Bijeljina. Dakle iako je Okružni sud u Bijeljini preinačio prvostepenu presudu 22.12.2010.(Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp), sudija Đurić je u sadejstvu sa službenikom sačinio falsifikat različit od originala i pustio ga u pravni promet.
Taj falsifikat je kružio bez moga znanja sve dok se nije pojavio upravo u predmetu 80 0 P 043325 13 P2, kada ga je u sklopu dokaznog materijala dostavilo Pravobranilaštvo RS. Kada sam uočio falsifikat, odmah sam o tome pismeno obavjestio sud i umjesto da po službenoj dužnosti sačuva dokaz krivičnog djela, sudija Vakičić Željka, pravi plan sa Pravobranilaštvom RS i vjerovatno Kovačević Novakom koji je i predao falsifikat pravnom zastupništvu da taj kompromitujući dokument uklone iz spisa.
To je učinjeno tako što su suprotno zakonu u jednom primjerku sud i PRS, imali privatnu prepisku i navodno zbog nečitljivosti nekih dokumenata, svi dokazi su vraćeni natrag a onda PRS, nije više priložilo taj falsifikat. Ovo je ukratko opis mahinacije a na moja precizna pitanja o tome Osnovni sud u Bijeljini je u prilogu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." detaljno opisao kriminal koji su izveli osobe Vakičić Željka i Radujko Milan.
Trenutno stanje je takvo da se u spisu više ne nalazi pomenuti falsifikat, nego samo "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" koje sam ja dostavio da bih dokazao krivično djelo. Falsifikat su tako uklonili iz predmeta ali je ostao primjerak koji sam ja dobio, te kopiju dostavljam Vrhovnom sudu.
Napominjem da je na moje prvo obraćanje sudu, osoba Vakičić Željka pokušala lažirati slijed događaja i predstaviti da sam ja priložio taj falsifikat, što je poslije moje druge intervencije lično predsjedniku suda provjereno i tačno opisano u prilogu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.".
Na moje pismeno obraćanje Pravobranilaštvu RS a nedavno i usmeno, osoba Radujko Milan je odbio da kaže od koga je dobio pomenuti falsifikat, što znači da i on i sudija prikrivaju krivično djelo.
Očekujem od Vrhovnog suda, nevezano kakvu će odluku donijeti po reviziji da po službenoj dužnosti pokrenu sve potrebne radnje u skladu sa zakonom da se sankcionišu počinioci krivičnog djela i njihovi pomagači jer je u pozadini svega, prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice koje se desilo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu 23.07.2009. u vrijeme dok je u toku bila pljačka više stotina miliona maraka preko Bobar banke...

PRILOZI

Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Autor zdenkobajo | 12 April, 2017 | read_nums (61)
Oštećenja materijalnog dokaza sa mjesta zločina nisu "navodna" nego "STVARNA" a nadležna osoba Stjepanović Danica ih nije htjela vještačiti jer je prikrivala ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila godinama u toku preko Bobar banke a time je štitila i Bobar grupu, preko koje se odvijalo krijumčarenje i pljačka novca iz Bobar banke...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 13 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

5300000 (pet miliona i tri stotine hiljada) KM


PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 043324 13 P2

U skladu sa stavom 2 člana 50 ZPP-u, predlažem da o ovom prijedlogu odlučuje drugi stvarno nadležan Okružni sud jer su sve štetne posljedice i kršenja prava koja su navedena, posljedica udruženog zločinačkog poduhvata MUP-a, OT Bijeljina i Sudova u Bijeljini koji su 7 godina prikrivali materijalni dokaz ubistva a lažno predstavljali da su na njemu vršene istražne radnje i vještačenja, za šta ću sad priložiti dokaze...
31.01.2017. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
6) ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
A vezano za Član 257. (1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana, i to:
5) (1) u slučaju iz člana 255. tačka 6. ovog zakona - od dana kad je stranka mogla iznijeti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva.
(2) Ako bi rok određen u stavu 1. ovog člana počeo teći prije nego što je odluka postala pravomoćna, taj će se rok računati od pravomoćnosti odluke ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lijek, odnosno od dostave pravomoćne odluke višeg suda izrečene u posljednjem stepenu.
Vezano za Član 256. (2) Zbog okolnosti navedenih u članu 255. tač. 1 i 6. ovog zakona, ponavljanje postupka može se dopustiti samo ako stranka bez svoje krivnje nije mogla te okolnosti iznijeti prije nego što je prijašnji postupak završen pravomoćnom sudskom odlukom.
OBRAZLOŽENJE
Punih 7 godina je od strane tužene RS prikrivana činjenica da je moje privatno vlasništvo, DJEČJI RUKSAK, uklonjen sa smrtno ranjene Ivone Bajo i izuzet iz svih istražnih radnji. Prilikom pokušaja da dostavim dokaze o tome, 10.08.2010. sam lišena slobode i držana više sati u zarobljeništvu bez ikakve pismene potvrde, umjesto da tužena RS, postupi u skladu sa zakonom i prihvati dokaze koje sam imala još tada. Sud je bez ikakvih dokaza suprotne strane zauzeo stav da je tužena postupala u skladu sa zakonom i poduzela sve potrebne istražne radnje što se sada ispostavlja da nije istina te o tome dostavljam dokaze u prilozima...
Tužena RS je dana 23.07.2009. u sadejstvu sa osobljem Bobar grupe, uklonila materijalni dokaz ubistva, torbu, (dječji ruksak) sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo, da bi se prikrio dolazak kamiona koji je dovezao i istovario 3 paketa krijumčarene robe.
Nebitno je o čemu se radilo ali je poznato da je Bobar banka prala novac narko mafije kao i da je preko nje u sadejstvu sa AD Univerzal i drugim povezanim pravnim licima iz Bobar grupe opljačkano više stotina miliona maraka. Javno je saopšteno da je preko Bobar, BIB i Banke Srpske, opljačkano oko 2 milijarde maraka a iza te krađe stoji Vlada RS, koja je te banke imala pod kontrolom.
Zato su se u prikrivanje tog kriminala uključili prvo MUP i OT Bijeljina a potom i sudovi. Poslednji dokaz saučesništva sudova, odnosno sudija u prikrivanju ubistva Ivone Bajo je odluka drugostepenog suda u Presudi 80 0 P 058903 15 Gž, (dokaz u posjedu suda) u kojoj sudsko vijeće iznosi stav, citiram:
"Okružno tužilaštvo u Bijeljini je u konkretnom predmetu u svom radu postupilo shodno svojoj nadležnosti i ovlašćenjima kao i u svakom drugom slučaju, obradi predmeta prema dostavljenim tragovima sa lica mjesta, potrebnim vještačenjima od strane lica kvalifikovanih da obave vještačenja te vrste, prema zatečenim tragovina na licu mjesta (uključujući i torbu Ivone Bajo) i nakon dobijenih rezultata o tome kako je nastupila smrt maloljetne djevojčice, je obustavljena istraga."
Dakle punih 7 godina je plasirana i podržavana laž da je OT Bijeljina uzor nepogrešivosti i savršenstva te se bilo kakva tvrdnja ili dokaz da su nešto uradili nepropisno ili nezakonito odbacivala i isticale suprotne tvrdnje bez ikakvih dokaza za to. Ali sada je došao kraj lažima jer su se svi organi RS, izjasnili pismeno da NEMAJU POJMA, kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva.
Prvi dokaz koji prilažem je "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." a iz datuma se vidi da je dokument nastao prije svega desetak dana a u njemu stoji da sud nema nikakvih saznanja o tome kako su nastala oštećenja uz pretpostavke da ili nisu ni postojala pri preuzimanju ili jesu ali im se nije pridavao značaj. Da su postojala dokaz je snimak policije prije smještaja u depo, koji takođe prilažem a ne radi se o tome da im se nije pridavao značaj nego su upravo zbog svog značaja SMIŠLJENO SAKRIVENA.
Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka". U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" gdje se vide i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica. I dvostruko presjecanje kaiša, dio koji nedostaje i pranje ostatka jakim hemijskim sredstvom je bilo suviše "sitno" za osobu Stjepanović Danicu. Ili je smišljeno prikrila materijalni dokaz ubistva djeteta jer se desio prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna o čemu imam dokaze a i pljačka preko Bobar grupe u koju je vršen šverc je bila godinama. A šta sada kaže o tome vidi se u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.".
Ovde nadležna osoba Stjepanović glumi iznenađenje i oštećenja naziva NAVODNIM, kao da nikada ista nije vidjela niti ju je iko ikada za ovih 7 godina obavjestio o tome. To naravno nije istina a osim više desetina dopisa, postoje i u ovom postupku moje tvrdnje o tome.
I evo sada OT Bijeljina 16.01.2017. priznaje ne samo da nije vještačilo torbu Ivone Bajo, nego eto nadležna osoba čak djeluje kao da o opisanim oštećenjima nije imala pojma. Sve ovo bi se izbjeglo i sud ne bi dolazio do pogrešnih zaključaka da je poštovan zakon, da je sud dozvolio izvođenje dokaza vezanih za tužbeni zahtjev i da je upućen poziv svjedocima kao što je Stjepanović Danica, Marković Dragoslav, Vidak Simić.
No ako su policija i tužilaštvo smišljeno prikrili oštećenja privatnog vlasništva, to je precizno opisano u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)".
Dakle ta oštećenja nisu "navodna" nego "STVARNA" a nadležna osoba Stjepanović Danica ih nije htjela vještačiti jer je prikrivala ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila godinama u toku preko Bobar banke a time je štitila i Bobar grupu, preko koje se odvijalo krijumčarenje i pljačka novca iz Bobar banke.
Suštinski su dovoljni dokazi iz 2017-te odnosno od poslednjih nekoliko dana, porjeklom iz Osnovnog suda i OT Bijeljina a prilažem i starije dokumente, (Odgovori OT i CJB Bijeljina) gdje se osim OT Bijeljina i MUP izjašnjava da ne zna ništa o oštećenjima te odgovornost prebacuju jedni na druge pa čak i na sud.
DA SU SUDU BILE POZNATE OVE ČINJENICE, DA NIJEDAN ORGAN RS, NEMA POJMA KAKO JE OŠTEĆENA TORBA, KO JU JE UKLONIO SA MJESTA ZLOČINA, ZAŠTO JE JE UKLONIO, KAKO JE PRESJEČEN KAIŠ I ČIME, ZAŠTO JE OPRAN BENZINOM, ZAŠTO SE POMOGLO KAMIONU DA POBJEGNE I TO SVE PRIKRIJE U IZJAVAMA, POSTUPAK BI OČITO, (UZ NEPRISTRASNOG SUDIJU) BIO SASVIM DRUGAČIJI I POVOLJNIJI PO MENE...

PRILOZI


Predmet 80 0 P 058903
Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Odgovori OT i CJB Bijeljina

(adresa 1) Budimka Bollin Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
055414025

(adresa 2) Badenerstrasse 23
8952 Schlieren
Switzerland

Autor zdenkobajo | 9 April, 2017 | read_nums (51)
MARKOVIĆ DRAGOSLAV I STJEPANOVIĆ DANICA SMIŠLJENO SU PRIKRILI PRESJECANJE KAIŠA I PRANJE BENZINOM DA BI UBISTVO PREDSTAVILI KAO PAD SA BICIKLA, DA BI PRIKRILI KRIJUMČARENJE NARKOTIKA U BOBAR GRUPU, DA BI OMOGUĆILI NESMETANI NASTAVAK RAZBOJNIŠTVA I PLJAČKE PREKO BOBAR BANKE.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA

PRITUŽBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0017537 - DOPUNA

Veza: Naredba T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017. Zahtjev tužiocu Medić od 20.01.2017. Obavjest OT Bijeljina po T14 0 KTA 0017537 16 od 23.01.2017. i Pritužba na odluku od T14 0 KTA 0017537 16 24.01.2017.
- U dopisu od 23.01.2017. okružni tužilac Medić mi ne dozvoljava uvid i kopiranje spisa sa obrazloženjem da ne postoje novi dokumenti, što znači da nije izvršila nijednu istražnu radnju.
- U zahtjevu od 20.01.2017. pod tačkom 3, postavio sam pitanje šta je OT Bijeljina utvrdilo kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" opisanog u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" na šta nije odgovoreno jer nadležna nije to ni htjela da istražuje, niti to ijednom riječju objašnjava u naredbi.
- U zahtjevu od 20.01.2017. pod tačkom 4, postavio sam pitanje šta je OT Bijeljina utvrdilo "ko je odgovoran za to što su 5 GODINA ignorisane moje dojave i obavještenja da je materijalni dokaz skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo u takvom stanju" na šta nadležna Medić Mira nije odgovorila ni u dopisu niti je to utvrdila tokom navodne istrage niti ijednom riječju objašnjava u naredbi.
- U naredbi o nesprovođenju istrage navode se neki dokazi koje sam priložio uz prijavu ali SMIŠLJENO SE IZOSTAVLJAJU KLJUČNI DOKAZI, a to su izjašnjenja OT Bijeljina i CJB Bijeljina da nemaju pojma kako je došlo do oštećenja dječjeg ruksaka.
- U naredbi o nesprovođenju istrage navode se 3 spisa tužilaštava i 1 predmet suda u koje je navodno vršen uvid i na osnovu kog uvida se ne sprovodi istraga jer navodno nema novih dokaza, što je GNUSNA LAŽ.
- Najmlađi od tih predmeta je iz 2014-te godine a u njima nisu postojala izjašnjenja MUP-a i OT Bijeljina da NE ZNAJU, kako je oštećen dječji ruksak, nije postojao KRUNSKI DOKAZ, "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je zvanični dokument suda u kome se konstatuju oštećenja materijalnog dokaza uklonjenog sa ubijene djevojčice.
- Nadležni tužilac Medić, nije obavila nijedan razgovor nijednu istražnu radnju ne samo sa prijavljenima, nego ni sa ekonomom Osnovnog suda i drugim službenicima koji su prisustvovali preuzimanju predmeta i uvjerili se u oštećenja.
- Prijavljena Stjepanović Danica je u izjašnjenju Osnovnom sudu u Bijeljini od 16.01.2017. (ŠTO JE ISTOG DANA KAD I NADLEŽNA MEDIĆ MIRA DONOSI NAREDBU), priznala da citiram "NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA JER NISU EVIDENTIRANA U ZAHTJEVU POLICIJE NITI U ZAPISNIKU O PRIJEMU", što je očito sinhronizovano od strane osoba Stjepanović i Medić, kako osoba Medić ne bi imala saznanje da osoba Stjepanović NEMA POJMA o oštećenju koje je bila dužna da PRIMJETI, a ako već nije jer je recimo nesavjesna onda je bila dužna da provjeri istinitost mojih višegodišnjih dojava o tome.
- Osnovni sud u Bijeljini u svom dopisu po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017. (što je opet poslije odluke osobe Medić od 16.01.2017.) ističe da nema saznanja kako je došlo do oštećenja predmeta i iznosi moguća objašnjenja od kojih nijedno nije tačno a istina je da su MARKOVIĆ DRAGOSLAV I STJEPANOVIĆ DANICA SMIŠLJENO PRIKRILI PRESJECANJE KAIŠA I PRANJE BENZINOM DA BI UBISTVO PREDSTAVILI KAO PAD SA BICIKLA, DA BI PRIKRILI KRIJUMČARENJE NARKOTIKA U BOBAR GRUPU, DA BI OMOGUĆILI NESMETANI NASTAVAK RAZBOJNIŠTVA I PLJAČKE PREKO BOBAR BANKE.
- Osoba Medić Mira, kao ni osoba Stjepanović Danica, zvanično "NE ZNA", NEMA POJMA, KAKO JE DOŠLO DO PRESJECANJA KAIŠA, GDJE JE NESTAO DIO, KO JE OPRAO BENZINOM OSTATAK I ZAŠTO, TE ZAŠTO SU MOJE DOJAVE O TOME IGNORISANE 6 GODINA.
- Osoba Medić Mira, SMIŠLJENO NIJE HTJELA DA PREUZME MATERIJALNI DOKAZ "DJEČJI RUKSAK" KOJI SAM DONEO PRILIKOM PODNOŠENJA PRIJAVE, na šta je bila obavezna prema ZKP-u, kao i svako službeno lice, čime postaje saučesnik u svim zločinima koje sam naveo.
- Osoba Medić Mira, vrlo dobro zna šta prikriva a to će vrlo brzo znati i javnost...
Predlažem da se ova pritužba uvaži, donesena naredba poništi, da OT Bijeljina zatraži svoje izuzeće jer se radi o oštećenom predmetu, materijalnom dokazu iz spisa OT Bijeljina, prijavljena osoba je iz OT Bijeljina a ovde postupajuća okružni tužilac nije uzela materijalni dokaz iako sam ga doneo u kancelariju što znači da nije vršila nikakve istražne radnje na njemu niti je imala namjeru da ih vrši.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

1 2 3 ... 47 48 49  Sledeći»
    My picture!

Kategorije