CLANAK BROJ 39

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREKRŠAJNOM ODJELJENJU

ŽALBA PO PREDMETU : 80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011.


Postoji više argumenata, na kojima se temelji ova žalba, a shodno stavu B (ako su okrivljenom uskraćena bilo koja prava određena u članu 6 ovog zakona, člana 62. (Bitne povrede prekršajnog postupka), ističem da mi pomenuti član 6 nije čak ni pročitan, a pogotovo nije poštovan, sem stavova C i F, (koji nije ni bio potreban).
Dakle prije svega je prekršen stav A, člana 6, jer mi je odmah po provjeri moje tvrdnje da ranije nisam kaznjavan, saopšteno, da je to olakšavajuća okolnost i ponudjeno da prihvatim odgovornost i praktično priznam krivicu. Iako Član 48. Postupak na usmenom pretresu, daje sudu takvu mogućnost, (što je u suprotnosti sa pretpostavkom nevinosti - greška u zakonu), ta ponuda je uslijedila bez ikakvog izlaganja o navodnom prekršaju, pa čak nije bilo ni pomena o članu 24 ZOJRIM, za šta sam okrivljen. Vidljivo je da ni u jednom dokumentu, (u prilozima) počev od Potvrde o lišenju slobode, pa o Otpustu, te Zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka, Pozivu, samom Pretresu, te Rješenju, nije naveden tekst tog člana.
Jasno je da je time prekršeno moje pravo da znam šta mi se stavlja na teret. To što ja znam tekst pomenutog člana ne amnestira Sud od obaveze da mi se to predoči, a na moju sugestiju da se taj član pročita, makar zbog svjedoka, te da ću im postavljati pitanja o tome kad mi bude omogućeno, dobio sam odgovor, da ne mogu odredjivati i upravljati postupcima i radom Suda i policije, a niti je član pročitan, niti sam dobio dozvolu da ispitujem svjedoke...
Prekršen je takođe stav E, člana 6 (da ispitaju ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njihovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ih terete ), jer iako sam jos krajem jula 2011, predao podneske u istovjetnom obliku Sudu i PS Bijeljina, u kojima sam sem opisa dogadjaja trazio da se pozovu i svjedoci, čija sam imena naveo, to ne samo da mi nije omogućeno, nego nije ni pomenuto.
Pošto sam u toku Pretresa, dobio pitanje o sadržaju materijala koji sam imao namjeru da predam tog dana kada mi se pripisuje prekršaj, shvatio sam da sudija nije pričitala ni slovo iz tog Podneska! S obzirom da mi je dobro poznat ZOP, shvatio sam da je samo to dovoljno da dokaze neregularnost presude i nisam to ni pominjao...
Kompletan tekst tog podneska je u prilogu sa jasno navedenim imenima osoba, koje sam trazio da budu svjedoci, kako bi ih ispitao. Sem toga imao sam namjeru predočiti i 2 dokumenta, (Obavjestenje, te Kako mali Đokica shvata zakon i prava, koji sam objavio na internetu, iste veceri kad sam uhapsen, na blogu http://kriminaluvlasti.blogger.ba/). No kako je praktično prekršen ceo član 48 Postupak na usmenom pretresu ZOP-a, za to nije ni bilo prilike. Nevjerovatno je to da osim što ja nisam dobio priliku da ispitujem svjedoke, nije to omogućeno ni podnosiocu Zahtjeva. Ispitivanje svjedoka je u cjelosti, obavila sudija, što je u suprotnosti sa stavom 2 (Teret dokazivanja da je okrivljeni počinio prekršaj je na ovlaštenom organu.) pomenutog člana. Jedina riječ kojom se dokazivala moja krivica je bila "OSTAJEM", kada je po ispitivanju svih svjedoka, sudija postavila pitanje "Vi ostajete pri..." i ne sačekavši da se dovrši rečenica ,(...svom zahtjevu - pretpostavljam), usledio je gore pomenuti odgovor. Dakle iako nijednim slovom podnosilac zahtjeva nije potkrijepila optužbu, a ja sam se naprotiv u odgovoroma na pitanja sudije, pozivao na članove zakona, postavlja se pitanje VI OSTAJETE, što je očito sugestivno.
U najmanju ruku je trebalo postaviti pitanje: "Da li?" ili "Kakav je vaš stav", a bilo je osnova, s obzirom da sam argumentovano obesmislio navodni prekršaj, da pitanje bude: "VI ODUSTAJETE OD VAŠEG ZAHTJEVA???
Nadalje, iako je u tekstu Zahtjeva, jasno istaknuto, da će se dokazi izvoditi saslušanjem svjedoka, ne postoji bukvalno ni jedno slovo od izjava bilo kog od svjedoka. Tekst Rješenja koji je potpisala sudija je doslovce prepisan iz teksta Zahtjeva, sa samo jednim premještanjem rečenice. Da je to istina vidi se u prilozima, gdje su uokvireni stavovi podnosioca i suda, a oni su kako sam naveo u dlaku isti. Zašto je to tako i zbog čega nije bilo ni riječi od izjava svjedoka policajaca, biće jasnije kada predočim izjavu svjedoka Mirić Zorana:
Pomenuta osoba je izjavila da sam u zgradu ušao sa namjerom da predam materijal o ubistvu Ivone Bajo i da sam insistirao da to učinim lično, na način predvidjen Pravilnikom. No s obzirom da kako dalje kaže postoji USMENA naredba glavnog tužioca, da se meni, mojoj sestri i svima iz porodice Bajo, ne dozvoli pristup Tužilaštvu, oni to nisu mogli da mi omoguće, te mi je naloženo da napustim zgradu. Ko je i kakva krivična djela izvršio tom prilikom, naveo sam u tekstu podneska, a sada podvlačim samo to, ( a prvi put sam tada čuo da tako glasi "NAREDBA"), to nije samo kriminal, ne samo krivično djelo, nego je diskriminacija cijele jedne porodice, čist primjer fašizma.
Tekst o tome sam poslao u obliku elektronskih poruka na nekoliko desetina adresa i uslijedila je reakcije od strane VSITV, te sam obavješten da je pomenuti dogadjaj, protokilisan pod br. UDT:9994/11, te da na njega mogu slati dopune. Kompletan tekst ove žalbe sa prilozima ce biti proslijedjen na adresu UDT-a i objavljen na internetu, kao i sve reakcije po ovom pitanju, a taj tekst je u cijelosti priložen uz ovu žalbu...
Osnovano sumnjam da je ta izjava svjedoka namjerno izostavljena, ne samo da bi se meni nanijela šteta i imalo pokriće za osuđujuću presudu, nego i da bi se prikrilo bezakonje i kriminal u Tužilaštvu, te brutalno gaženje zakona toga dana od strane državnih organa, što sam takođe opisao u svom podnesku...
Popis neregularnosti na samom Pretresu završavam time, što sam na kraju istakao činjenicu da Sud ne može zasnivati svoju odluku na dokazima do kojih se došlo kršenjem zakona, član 49 ZOP-a, povezano sa članom 10 ZOKP-u.
Da to obrazložim: Navedenog dana sam pokušao da predam disk sa dokazima o ubistvu jednog djeteta, i više krivičnih djela počinjenih od strane državnih službenika sa ciljem prikrivanja tog zločina, te Zahtjev za pristup informacijama. ZOKP-u je dao pravo građaninu da prijavi krivično djelo, odnosno da dostavi dokaze o tome, a Pravilnikom je regulisan način na koji se to čini.
Svako uskraćivanje prava predvidjenim zakonom je napad na mene i ja ću se od tog napada braniti na najefikasniji način, pozivajući se na KZ, članove " Nužna Odbrana" i " Krajnja nužda", što je predvidjeno i u ZOP-u.
Dakle cilj dokazivanja optužbe je moralo biti dokazivanje zakonitosti naredbe, a s obzirom da je u suprotnosti sa pravom zagarantovanim zakonom, jasno je da je ona bila NEZAKONITA...
I na kraju dodajem da osim ovih navedenih nepravilnosti i onih koje su izvrsene toga dana kada sam brutalnim pravnim nasiljem, spriječen da dostavim materijal o teškim krivičnim djelima, bilo je neregularnosti i u tretmanu, koji sam imao po lišavanju slobode. Naime, iako nije bilo nikakvog osnova da budem pritvoren, to je učinjeno u intervalu od 3,5 sati. Očito je da nije bilo opasnosti da se radnja ponovi, jer je kraj radnog vremena i nisam mogao predati materijal, a na stranu to što sam zbog tog pritvaranja, MORAO, da najkasnije u roku od 12 sati budem izveden pred sudiju, relevantni stav : Član 7. Lišenje slobode i jemstvo kao obezbjeđenje prisustva i plaćanja novčane kazne
(2) Sud mora ispitati okrivljenog odmah a najkasnije u roku od 12 časova.
Postoju dakle obilje argumenata koji dokazuju nepravilnosti u radu državnih slušbenika, pa i Suda u ovom predmeta, ali osnova svega je činjenica da je sve uradjeno sa ciljem da se prikrije ubistvo djevojčice Ivone Bajo i zaštite počinioci. Dio materijala o tome je na disku u prilogu, a s obzirom da je djevojčica usmrćena, na ulazu u firmu, tajkuna Bobar Gavrila, prvog čovjeka u gradu tada premijera a sad predsjednika Dodik Milorada, u vrijeme kada su švercovali neku robu, (čitaj oružje), jasno je kako je došlo do opstrukcije ovog monstruoznog zločina i ko je odgovoran za to...

PRILOZI ŽALBE :
1. Potvrda o lišenju slobode
2. Potvrda o otpustu lica lišenog slobode
3. Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka
4. Poziv za okrivljenog
5. Rješenje 1 i 2
6. Obavještenje
7. Kako mali Đokica shvata zakon i prava 1 i 2
8. Osnovnom sudu pred pretres 1, 2 i 3
9. Fasisti među nama
10. DVD sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 38


FASISTI MEDJU NAMA


Dana 19.08.2011. sudjeno mi je u Prekrsajnom sudu u Bijeljini, po clanu 24 ZJRIM, koji mi nije cak ni procitan, a niti predocen svjedocima iako sam to trazio, a nije od predstavnika tuzbe, (podnosioca zahtjeva) uopste opisan navodni prekrsaj, niti je izgovorena ijedna rijec, kojom bi se dokazao taj prekrsaj.
Kompletno izvodjenje dokaza obavila je sudija, posto mi je prethodno prije bilo koje radnje i izjava svjedoka, ponudila da prihvatim krivicu, kao najpovoljniju varijantu za mene, sto sam naravno odbio.
Kakva je ona nepovoljnija ostaje da se vidi, no moram istaci da je taj postupak sudije nezakonit i predstavlja brutalno gazenje, prava okrivljenih, clana 6 zakona, po kome se navodno sudi - relavantni stav:

a) da se smatraju nevinim dok se ne dokaže njihova odgovornost u skladu sa zakonom;

Jasno je dakle da u sudnicu nisam usao ne samo kao nevin, nego ni kao okrivljen, nego kao OSUDJEN.
Ostalo je samo da se "nagodim" sa sudijom o visini kazne i to tako da prihvatim krivicu i odreknem se prava na zalbu. O cemu se radi, bice jasnije ako se zna da sam pri pokusaju da predam materijal o ozbiljnim krivicnim djelima, (Tesko ubistvo djevojcice Ivone Bajo, te vise drugih, izvrsenim sa ciljem prikrivanja tog zlocina), sto je pravo svakog gradjanina, predvidjeno po ZKP-u, i to na nacin jasno propisan Pravilnikom o radu tuzilastva, sprijecen od strane sudske policije, te uhapsen.
Naime, posto mi nije omoguceno da predam materijal, naredjeno mi je da izadjem iz zgrade, sto sam ja odbio, saopstivsi da necu izaci, sve dok mi se ne omoguci da predam dokaze ili dok me ne uhapse.
Sada predocavam pomenuti clan 24, da bi bilo jasnije, zasto nije procitan na pretresu:

Ometanje državnih organa u vršenju javnih funkcija
Ko ometa ili sprečava djelovanje državnih organa, preduzeća i drugih pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja ili njihove službenike da vrše svoje funkcije, ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju njihovog službenog lica – kazniće se novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM.


Smetnja je naravno, izraz "po zakonitom zahtjevu", jer je sprecavanje gradjanina da ostvari pravo zagatantovano zakonom, krivicno djelo. Zamislite samo da u grupi od 20 osoba koja ceka na prelaz preko zebre, stojite i vi, te da policajac, propusti sve da predjete ulicu, kad se upali zeleno svijetlo, a vama ne dozvoli, pod izgovorom da je dobio naredjenje da vam onemoguci pristup drugoj strani...
Na tom pretresu, je pripadnik Sudske policije izjavio, da vec drugu godinu, postoji USMENA naredba glavnog tuzioca, kriminalca Kovacevic Novaka, da se meni, mojoj sestri i svima iz porodice Bajo, ne dozvoli pristup prostorijama tuzilastva. Ne radi se znaci samo o diskriminaciji jednog gradjanina, nego o cijeloj porodici. Osmogodisnja djevojcica, je vec ubijena, a sada je otvorena "sezona lova" na porodicu Bajo, jer svaka bitanga moze da nas napadne, maltretira, pa i ubije, (mene su 2 puta pokusavali da ubiju), a mi ne mozemo ni da podnesemo krivicnu prijavu o tome...
Jasno je da posto su dokazi koje imam dovoljni da ga posalju na robiju do kraja zivota, on ne bira sredstva da prikrije svoje zlocine i da bi izvrsio i novo ubistvo da bi ostao na slobodi, ali nalog koji je dat i koji izvrsava sudska policija, te je preko njega hladno presla i sudija, je cisti primjer fasizma.
Vec sam od ranije upozoravao da smo na ivici fasizma, pod doktatorskim, mafijaskim rezimom, Milorada Dodika, ali je sada jasno da fasisti vec postoje i da je tuzilastvo najobicniji servis mafije.
Parola nacista "ZABRANJEN ULAZ PSIMA I JEVREJIMA" sada je modifikovana u "naredbu"

ZABRANJEN PRISTUP TUZILASTVU I OSTVARANJE ZAKONSKIH PRAVA ZIVOTINJAMA I PORODICI BAJO

Jos od ubistva Milana Vukelica, koji je raznesen u automobilu, u centru Banjaluke,
VIDEO ZAPIS, jasno je da mafijaska vlasti, nece prezati ni od kakvih zlocina, da bi nastavila sa pljackanjem i kriminalom, a poslednji primjer iz Tuzle, je tuzilac Dijana Milic, sta ce se desiti neposlusnim sudijama i tuziocima, koji nisu uz kriminalnu vlast. I medijima je jasno, sta ih ceka, ako se usude objaviti nesto od istine i dokaza.
Ostaje na nama gradjanima da se branimo od terora i javno zigosemo te monstrume.
U narednom periodu, nastavicu jos intenzivnije da predocavam gradjanima dokaze o kriminalu u vlasti, koje cu nositi na sebi pred zgradom suda u Bijeljini. Tako ce istina doci do javnosti, ukljucujuci i imena kriminalaca iz tuzilastva, pripadnika tuzilacke mafije, koja je generator kriminala u zemlji.
Pozivam medije, nevladine organizacije i sve casne profesionalce, zaposlene u drzavnim organima da daju svoj doprinos u borbi protiv organizovanog kriminala. Oni ce nastaviti sa svojim gestapovskim metodama i pitanje je samo, koga ce narednog ubiti ???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 37

MAFIJA U KLOPCI 
Napomena : Tekst je namjenjen iskljucivo korumpiranim pripadnicima tuzilastva, (tuzilackoj mafiji) ali ce biti upucen na vise adresa drzavnih organa i medija...
Svakim danom, korumpirani pripadnici tuzilastva, koji su dali doprinos ubistvu i prije svega prikrivanju ubistva, djevojcice Ivone Bajo, nalaze se u sve nezavidnijoj poziciji i vec su izgubili poodavno kredibilitet, kako kod suda i kriminalisticke policije, tako i kod PS Bijeljina.
Svima je jasno da su kriminalne radnje tuzilaca, namjerne i smisljene i nece im vise pruzati indirektnu pomoc u ocajnickoj borbi da izbjegnu zasluzenu zatvorsku kaznu.
U poslednjih 20 dana nekoliko puta sam predocio zaposlenim i gradjanima, dokaze o kriminalu korumpiranih tuzilaca, pred zgradom, u trajanju od prosjecno pola sata.
Takav blazi vid moje borbe sa mafijom ce trajati samo do 20. avgusta, a onda cu to intenzivirati, na nacin, da ce trajati mnogo duze i kako je taj metod iznosenja podataka veoma ogranicen, navescu poslije tog datuma i imena krivaca, korumpiranih tuzilaca, protiv kojih imam neoborive dokaze.
Oni su vec odavno sramota za instituciju tuzilastva i ljudski rod, a sada ce za njihove zlocine, saznati i gradjani.
Uzalud cete slati policiju da me skloni!
Postoji nalog da se to ne cini.
A ako se ta naredba i povuce, ne zaboravite da uvijek uz sebe imam dokaze o zlocinima tuzilaca iz OT Bijeljina.
Sanjajte zatvorske resetke i zasluzenu kaznu, koja je neizbjezna...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 36

 DRZAVNI TERORIZAM


Kako je vec odavno jasno da drzavne institucije, ne haju mnogo za zakone i obaveze koji iz njih proisticu, te su spremne na sve kriminalne radnje, kako bi se zastitili tajkuni i kriminalci povezani sa rezimom, u poslednjih mjesec dana presao sam u novu fazu borbe sa organizovanim kriminalom...Dokazni materijal, koji imam o teskim krivicnim djelima, kakav svaki gradjanin ima po zakonu pravo da preda i podnese krivicnu prijavu, a obaveza je tuzilastva da takav materijal primi i obradi, oni naprotiv ne zele da prime i uz to angazuju sudsku policiju da mi se zabrani pristup prostorijama tuzilastva...Samovolja i bezakonje idu dotle da se nalaze i moje hapsenje, samo da ne bih mogao na zakonom propisani nacin predati materijal. No ocito je opet neko debelo pogrijesio, jer ce uslijediti sudjenje na kome cu raskrinkati kriminalni rad korumpiranog tuzilastva. Materijal o krivicnim djelima cu povremeno prezentovati gradjanima pred ulazom u zgradu, ne insistirajuci previse na vremenu, do 19 avgusta ove godine.Postalo je jasno da je policija dobila instrukcije da me ne hapsi, jer ne samo da nema materijala za optuzbu protiv mene, nego ce posledice osjetiti stvarni krivci, koji su i odgovorni za kriminal u radu tuzilastva...Ali, takav blazi vid moje borbe, nece dugo trajati!Ukoliko do 20 avgusta to ne da rezultate, spreman sam da dokaze prezentujem pred zgradom bar 4 sata dnevno svaki dan.Tako ce svi gradjani moci da vide, da tuzilastvo nece da primi i obradi dokaze o ubistvu jednog djeteta, sto je nevidjena sramota i blamaza ne samo za tuzilastvo nego i republiku u cjelini. 
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902