CLANAK 397

Pozadina kriminala tužene RS je obimna i o tome neću detaljnije u ovoj tužbi, a samo zbog važnosti ističem da je slučaj obrađivalo i Specijalno tužilaštvo, g. Mahmut Švraka. Dana 25.02.2011. primili su disk sa dokazima kriminala, To je bio petak, a poslije vikenda prvi radni dan ponedjeljak 28.02.2011. predsjednik RS prijeti im ukidanjem, poslije čega se rad na predmetu zatvara

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

Predmet: 71 0 P 134315 11 P 2

TUŽBA (deklarativna)

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

0 KM (Tužba za utvrđenje)


DOPUNA I PREINAKA TUŽBE

Na osnovu člana 57 ZOPP-u stav "1) Tužilac može preinačiti tužbu najkasnije do zaključenja pripremnog ročišta ili do početka glavne rasprave, ako pripremno ročište nije održano" a u vezi sa članom 55 stav "(4) Tužilac može u jednoj tužbi istaknuti dva ili više tužbenih zahtjeva koji su u međusobnoj vezi i tražiti da sud usvoji slijedeci od tih zahtjeva ako nađe da onaj koji je u tužbi istaknut ispred njega nije osnovan."
Predlažem da Sud izvrši uvid u materijalne dokaze tokom dokaznog postupka na glavnoj raspravi, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću:
PRESUDU:
(I) Osnovni sud u Banjaluci utvrdio je da tužilac Zdenko Bajo posjeduje prava garantovana Ustavom RS:
1) Pravo žalbe ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu, garantovano članom 16 Ustava RS.
2) Pravo da ne bude podvrgnut nehumanom ili ponižavajuem postupanju ili kažnjavanju, garantovano članom 14 Ustava RS.
3) Pravo na nepovredivost ljudskog dostojanstva, garantovano članom 13 Ustava RS.
4) Pravo na ravnopravnost u slobodama, pravima i dužnostima, jednakost pred zakonom i uživanjem pravne zaštite garantovano članom 13 Ustava RS.
5) Pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanose službeno lice ili državni organ, odnosno organizacija koja vrši javna ovlašenja. garantovano članom 17 Ustava RS.
6) Pravo da ne može biti smatran krivim za krivično djelo dok to ne bude utvrđeno pravosnažnom sudskom odlukom, garantovano članom 20 Ustava RS.
7) Pravo da traži i dobije sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama, garantovano članom 23 Ustava RS.
8) Pravo na slobodu misli i opredjeljenja, savjesti i uvjerenja, kao i javnog izražavanja mišljenja, garantovano članom 25 Ustava RS.
9) Pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, garantovano članom 32 Ustava RS.
10) Pravo da ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo, garantovano članom 32 Ustava RS.
11) Pravo da mu se prava i slobode zajamačeni Ustavom RS ne mogu oduzeti ni ograničiti, garantovano članom 48 Ustava RS.
12) Pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. garantovano članom 16 Ustava RS, a vezano za član "Zakonitost dokaza" ZOKP-u.
(II) Osnovni sud u Banjaluci utvrdio je da tužilac Zdenko Bajo posjeduje prava garantovana Zakonima RS:
1) Pravo na podnošenje krivične prijave garantovano članom "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana" tužiocu, pismeno ili usmeno, garantovano članom "Podnošenje prijave" ZOKP-u.
2) Pravo na zaštitu prava i sloboda zajamčene Ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonima, garantovano članom 5 ZOS-a.
3) Pravo na ličnu neophodno potrebnu odbranu svoje imovine, prava i interesa u slučaju trenutnog protivpravnog napada, srazmjerno metodama i snazi napadača, garantovano članom “Nužna odbrana” iz KZRS.
4) Pravo na podnošenje zahtjeva za pristup informacijama i pristup informaciji na način opisan i garantovan ZOSPI.
5) Pravo da se smatra nevinim dok se pravnosnažnom presudom ne utvrdi eventualna krivica.
(III) Osnovni sud u Banjaluci utvrdio je da tužena Republika Srpska nema zakonske osnove da tužiocu Zdenku Bajo, oduzima prava garantovana Ustavom i Zakonima RS:
1) Tužena RS nema pravo, na neodređeno vrijeme i bez ikakvog obrazloženja, vršiti radnje kojim se suspenduju ili ograničavaju garantovana prava tužioca.
2) Tužena RS nema pravo, usmenom naredbom bez prava na žalbu, vršiti radnje kojim se suspenduju ili ograničavaju garantovana prava tužioca.
3) Tužena RS nema pravo, vršiti radnje kojim se tužilac diskrimniše i ponižava.
4) Tužena RS nema pravo, da tužiocu selektivno oduzima bilo koje pravo u odnosu na druge građane, bez pismenog pravosnažnog rješenja.
5) Tužena RS nema pravo, bez pismenog rješenja, oduzimati garantovana prava tužiocu zbog krivične prijave građana da je navodno izvršio neko krivično djelo.
6) Tužena RS nema pravo tužiocu, uskraćivati ili prikrivati dokumentaciju koju je prikupljala o njemu.
7) Tužena RS nema pravo, zabranjivati tužiocu slobodu misli i javnog izražavanja mišljenja.
8) Tužena RS nema pravo, kažnjavati tužioca zbog javnog izražavanja mišljenja o radu njenih organa.
9) Tužena RS nema pravo, oduzimati tužiocu nijedno pravo garantovano Ustavom RS.
10) Tužena RS nema pravo, koristiti dokaze ili materijala u sudskom postupku protiv tužioca, ako se do njih došlo kršenjem Ustava ili zakona na način, opisan u članu "Zakonitost dokaza" ZOKP-u.
11) Tužena RS nema pravo sprečavati tužioca u podnošenju krivične prijave na način garantovan ZOKP-u.
12) Tužena RS nema pravo, uskraćivati tužiocu pravo na "Nužnu odbranu" garantovano KZRS-e, a korišteno po osnovu prava iz člana 48 Ustava RS.
13) Tužena RS nema pravo, uskraćivati tužiocu informacije, tražene zahtjevom prema ZOSPI, osim ako za to ne postoje zakonom predviđena ograničenja o čemu je obavezna pismeno obavjestiti tužioca.
14) Tužena RS nema pravo, prikrivati informacije o krivičnim prijavama, pritužbama, dokazima niti drugim materijalima koje je tužilac lično podneo ili predao nekom njenom organu.
(IV) Osnovni sud u Banjaluci donosi RJEŠENJE
1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane:
2) Naređuje se tuženoj RS da po osnovu nanesene nematerijalne štete zbog višegodišnjeg oduzimanja prava, diskriminacije, ponižavanja i nanošenja duševnog bola isplati tužiocu u roku od 30 dana novčanu nadoknadu u visini ostvarenih primanja glavnog okružnog tužioca u periodu od marta 2010-te do pravosnažnosti ove presude, (120000 KM) odnosno do eventualno ranijeg datuma, kada tužena donese drugo rješenje kojim se naređuje prestanak nezakonitih radnji prema tužiocu.
3) Ukoliko tužena RS prihvati odgovornost bez pretresa ili propuštanjem, prethodna tačka 2 neće se izvršiti.

Uvjeren sam da će sud moći lakše da postupa po ovom tužbenom zahtijevu, koji konkretizira tačno određena prava koja mi se oduzimaju nezakonitim postupanjem državnih organa, te sve potkrepljujem dodatnim činjenicama i dokazima u prilogu:
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Tužena RS je sastavni dio BIH, najkorumpiranije zemlje Evrope, a sve je posljedica toga što je mafija instalirala svoje pripadnike u svim organima vlasti, sa zadatkom da pruže logističku podršku pljački, švercu narkotika, oružja, pranju novca i mahinacijama sa budžetom političara i režimskih tajkuna!
Jedan od kriminalnih poslova je krijumčarenje u firmu Univerzal, Gavrila Bobara, prilikom čega je ubijena ćerka moje sestre Ivona Bajo. Budući da se radi o glavnom čovjeku u Bijeljini, tada premijera a trenutno predsjednika RS Dodik Milorada, upotrijebljene su sve organizovane kriminalne grupe tužene RS da se taj zločin prikrije, počev od tužilaštva kao najmonstruuoznije mafijaške organizacije, preko policije i sudova, pri čemi se nije prezalo ni od fašističkih metoda...
No pošto su korumpirani kriminalci iz organa tužene bili nesposobni da sakriju detalje o krivičnim djelima, otkrio sam dokaze ne samo o tome nego i o načinu prikrivanja krijumčarenja i ubistva. Pošto sam početkom 2010-te objelodanio da imam neke materijalne dokaze i upozorio da će odgovorni završiti u zatvoru, pripadnici mafije me lažno optužuju za "ugrožavanje sigurnosti" i iako nikada nije podignuta optužnica, (OT Doboj nije našao elemente krivičnog djela) to se koristi kao izgovor da mi se otimaju zakonom garantovana prava, sve sa ciljem da dokazi koje imam ne dođu u javnost, te da se ne pokrene istraga protiv odgovornih.
Diskriminacija i otimanje garantovanih prava počelo je odmah po ubistvu Ivone Bajo, no prvi dokument na koji ću ukazati je "Zahtjev za informacije" od 11.02.2010. po obustavi istrage i mom otkrivanju dotad "nepoznatog" dokaza. Umjesto da se odgovori ili da objašnjenje ako postoji, poslije "Zahtjeva tuziocu" od 17.03.2010. tužena RS, svjesna da imam jake dokaze o njenom kriminalu, bez ikakvog osnova šalje policiju da te dokaze odnese. To što sam napisao da će završiti u zatvoru, bio je osnov za pretres zbog ugrožavanja sigurnosti pripadnika mafije ???

Navedeni dokumenti su u prilogu tužbe i na njih NIKADA nije odgovoreno, iako je to obaveza tužene po ZOSPI.
Pozadina kriminala tužene RS je obimna i o tome neću detaljnije u ovoj tužbi, a samo zbog važnosti ističem da je slučaj obrađivalo i Specijalno tužilaštvo, g. Mahmut Švraka. Dana 25.02.2011. primili su disk sa dokazima kriminala, To je bio petak, a poslije vikenda prvi radni dan ponedjeljak 28.02.2011. predsjednik RS prijeti im ukidanjem, poslije čega se rad na predmetu zatvara. Krajem 2012-te u novembru isti g. Švraka pred kamerama priznaje da za procesuiranje krupnih riba nema političke volje. Za sabotiranje istrage nagrađen je u međuvremenu, položajem glavnog republičkog tužioca...

Tužena RS je u početku prikriveno primjenjivala teror nad porodicom Ivone Bajo, no to je razotkriveno dana 10.08.2010. kada je na nezakonit način bez potvrde o lišenju slobode zarobila majku i ujaka ubijene djevojčice, ne dozvolivši telefonski poziv. Dokaz je spis 80 1 Pr 000670 10 P (u posjedu tužene) a uz tužbu prilažem "Zabiljesku 1420-10" u kojoj sudska policija opisuje događaj. Da bi zaštitila krijumčare i ubice, tužena RS je onemogućila majku ubijenog djeteta i mene da dostavimo dokaze i podnesemo prijavu, otevši pravo garantovano zakonom, a umjesto toga nas držala u zarobljeništvu satima ne dozvolivši sestri da pozove advokata...
Ni tada ni u narednim slučajevima tužena RS se ne osvrće na obavezu iz člana 5 ZOS-a, te tako poslije konstantnog bezakonja u predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr kada svjedok sudski policajac daje izjavu o naredbi koja se primjenjuje:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA
Nikakav dalji komentar o ovoj fašističkoj naredbi nije potreban, a umjesto da zaštiti prava garantovana građanima, tužena RS, putem svojih sudova (ionako slijepa boginja pravde) legalizuje teror kriminal i bezakonje.
Iako sam upozoravao da se takvom usmenom naredbom krši više prava, a prije svega član 16 Ustava RS, od februara 2010-te, do kraja 2013-te kad nastaje ova tužba više od 150 puta sam spriječen u ostvarenju prava, a jedan od dokumenata koji dokazuje kontinuitet bezakonja je "Zabiljeska 1173-11" iz koje se vidi da je na snazi naredba o zabrani pristupa i da ta naredba ostaje. Bez suda i presude, prava na odbranu i žalbu, preko svojih organa OT Bijeljina i Sudske policije tužena RS, otima bez obrazloženja, datuma početka sankcije i neograničeno dugo više prava garantovanih zakonom.
Da bih uopšte imao dokaze o tom fašističkom tretmanu i konstantnom bezakonju, bio sam prisiljen nekoliko puta odbiti naredbu da se udaljim pošto mi nije omogućeno ostvarenje prava, ta da na prekršajnom sudu dođem da izjava o tome. Da se tužena RS služi bestidnim lažima, dokaz su upravo opisi sudske policije o naredbi koju primjenjuju.
U prilogu "Izjave policije" vidljivo je da od fašističke naredbe, (pošto sam dokument objavio na internetu) u narednom periodu prepravljaju i ublažavaju bezakonje koje primjenjuje tužena RS, da bi ga na kraju potpuno negirali !!!???
U predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr osim što je izveden svjedok da lažno svjedoči, tužena RS je sakrila, uklonila ili šta već glavnog svjedoka iz sudske policije Mićić Zorana, koji je prvi opisao tekst naredbe, te me na kraju osudila čak i za izraženo mišljenje o radu njenih organa, čime je otela pravo iz člana 32 Ustava RS.
Bezakonje i kriminal tužene RS sam opisao na oko 400 članaka bloga Kriminal u vlasti sa više od 1000 strana, tako da je sve nesvrsishodno i nabrajati u ovoj tužbi, te ističem samo još jedan primjer u kome mi je smišljeno nanesena šteta ne samo zbog otimanja prava, nego i da se pruži pomoć tuženom AD Univerzal u parnici po mojoj tužbi.
Pošto sam još 2010-te podneo krivične prijave, tražio sam podatke o tome od OT Bijeljina. Kako mi se uskraćuju sva prava vezano za rad te zločinačke organizacije, (čak sam 05.09.2012. uhapšen) podneo sam zahtjev za pristup informacijama 08.01.2013. na ponižavajući način, kao pas lutalica, tri sprata ispod i izvan prostorija tužilaštva.

Taj zahtjev prilažem a iz njega se jasno vidi da tražim podatke o mojim krivičnim prijavama protiv pravnog lica AD Univerzal. te njihovog radnika portira, kao i to da su mi potrebni u parničnom postupku.
Tužena RS naravno nije odgovorila na taj zahtjev nikada, a i Osnovni sud je odbio da izda naredbu o tome, čime se pomoglo ne samo drugoj stranki, nego je pružena zaštita krijumčarima i ubicama, za šta sam predao neoborive dokaze.
Dana 13.05.2013. ponovo sam spriječen u predaji 7 već otkucanih krivičnih prijava na zakonom propisani način, o čemu sam obavijestio CJB Bijeljina i tražio intervenciju. Na zahtjev da dobijem kopiju zabilješke od tog dana, odgovoreno je tek po više ličnih intervencija, ali bez kopiranja traženog dokumenta i praktično bez ikakvog odgovora. Usmeno mi je saopšteno da oni NEĆE da daju nikakve informacije građanima, (ne poštuju zakon namjerno) nego samo u slučaju da to zatraži sud...
Na kraju prilažem i fotografije dokaza prikrivanja ubistva koje čini tužena RS a što je stvarni uzrok otimanja garantovanih prava. Prilog "Torba" je materijalni dokaz ubistva, koji je tužena RS oprala benzinom da bi uklonila tragove, te isti sakrila za vrijeme istražnih radnji. Takođe je falsifikovala i slike mjesta ubistva, te obdukcije i o njima uopšte nije obavjestila vještaka trasologa. Snimci su prikrivani gestapovskim metodama preko 3 godine, a dio se može vidjeti u prilogu "Falsifikati". Bilo je potrebno preko 200 puta da odem do OT Bijeljina, 4 puta mi je suđeno zbog "odbijana zakonitog naređenja" da se udaljim, a dva puta sam hapšen prije nego je konačno 12.09.2012. doneseno rješenje da mi kao punomoćniku majke ubijene djevojčice konačno budu predati ovi snimci, dokaz monstruoznog kriminala tužene RS.
Ukoliko tužena RS ne prihvati odgovornost i upusti se u parnicu, na pripremnom ročištu ću dostaviti sudu popis svih drugih važnih dokumenata koji su bitni za ovu parnicu, a prikrivaju se od njenih organa te predložiti da sud izda naredbu za dostavu tih materijala...

PRILOZI TUŽBE


Zahtjev 11.02.2010.
Zahtjev tuziocu
Zabiljeska 1420-10
Zabiljeska 1173-11
Izjave policije
Zahtjev 08.01.2013.
Odgovori MUP-a
Torba
Falsifikati

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 396

Ukoliko tužena RS zaista smatra da ne postoje dokazi protiv nje, neka se ne brine i dozvoli izvođenje dokaza na zakonom propisani način, a ne da vrši opstrukciju pokušajima da se dokazi tužilje odbace i da do rasprave nikada i ne dođe, što je jedina moguća taktika tužene da bi spriječila iznošenje dokaza o kriminalu njenih službenika i organa pred sudom i javnošću...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 12 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KM


PREINAKA TUŽBE

Na osnovu člana 57 ZOPP-u stav "1) Tužilac može preinačiti tužbu najkasnije do zaključenja pripremnog ročišta ili do početka glavne rasprave, ako pripremno ročište nije održano"
Predlažem da Sud izvrši uvid u materijalne dokaze tokom dokaznog postupka na glavnoj raspravi, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću:
PRESUDU:
I) Tužena Republika Srpska se obavezuje da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 2000000 (dva miliona) KM, odštete zbog ubistva njene ćerke Ivone Bajo!
II) 1) Zbog sakrivanja materijalnog dokaza ubistva, u periodu od 23.07.2009. do 01.02.2010. kada je zvanično okončana lažna istraga, torbe djevojčice Ivone Bajo dvostruko presječenog kaiša, čiji dio nedostaje a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom i izuzimanja iste iz svih istražnih radnji čime je nanijela tužilji šok, traume i duševne bolove, te povrijedila njena prava, tužena Republika Srpska se obavezuje da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo 500000 (pet stotina hiljada) KM.
2) Zbog prikrivanja obdukcijom konstatovanih unutrašnjih povreda djevojčice Ivone Bajo, u periodu od 23.07.2009. do 01.02.2010. kada je zvanično okončana lažna istraga, proboda grudne žlijezde, prsne kosti, te razderina desne plućne arterije i dušnice od vještaka trasologa, od koga je tražila mišljenje, čime je nanijela tužilji šok, traume i duševne bolove, te povrijedila njena prava, tužena Republika Srpska se obavezuje da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo 500000 (pet stotina hiljada) KM.
3) Zbog ponižavanja i omalovažavanja tužilje, sprečavanja podnošenje prijave tužiocu na zapisnik, dostavu dokaza i informacija do kojih su dolazili građani, a koji se nisu uklapali u unaprijed pripremljen plan tužene RS da predmet završi kao samopovređivanje, čime je nanijela tužilji traume i duševne bolove, te povrijedila njena prava, u periodu od 23.07.2009. do 01.02.2010. kada je zvanično okončana lažna istraga, tužena Republika Srpska se obavezuje da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo 200000 (dvije stotine hiljada) KM.
III) 1) Tužena RS od prekida istražnih radnji 01.02.2010. odbija da tužilji Budimki Bollin Bajo obrazloži usmeno ili pismeno, zašto ne postoje mišljanja vještaka o nastanku unutrašnjih povreda, zašto vještak trasolog o njima ne zna ništa, zašto je torba Ivone Bajo u takvom stanju, te se obavezuje da na ime nematerijalne štete za nanesene duševne bolove i povrede prava ličnosti, isplati tužilji 500000 (pet stotina hiljada) KM.
2) Tužena RS je izdala fašističku usmenu naredbu da ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA, čime je tužilja Bollin diskriminisana, ponižavana, te su joj oduzimana sva ustavom i zakonom garantovana prava, koja je lično ili putem punomoćnika pokušavala da ostvari u OT Bijeljina, te se tužena RS obavezuje da na ime nematerijalne štete za nanesene duševne bolove povrede prava ugleda i časti, isplati tužilji 1000000 (milion) KM.
3) Tužena RS je od prekida istražnih radnji 01.02.2010. do 12.09.2012. sakrivala i odbijala da preda tužilji Budimki Bollin Bajo diskove sa snimcima obdukcije njene ćerke Ivone Bajo, koji su važan dokaz za ostvarenje pravnih interesa tužilje te se tužena RS obavezuje da na ime nematerijalne štete za nanesene duševne bolove, povrede prava ugleda i časti, isplati tužilji 500000 (pet stotina hiljada) KM.
4) Tužena RS je dana 10.08.2010. spriječila tužilju Budimku Bollin Bajo, da dostavi nove dokaze koji ukazuju na izvršenje krivičnih djela, podnese prijavu usmeno na zapisnik i dobije odgovore za ranije dostavljene materijale i podnesene zahtjeve, lišila ju slobode bez ikakve potvrde o tome, te se tužena RS obavezuje da na ime nematerijalne štete za nanesene duševne bolove uzrokovane omalovažavanjem, ponižavanjem, diskriminacijom, povredama ugleda, časti, slobode i prava ličnosti, te naneseni strah i traume isplati tužilji Budimki Bollin Bajo 100000 (sto hiljada) KM.

UKOLIKO SUD DOZVOLI PREINAKU, UKUPAN ODŠTETNI IZNOS ZA NANESENU NEMATERIJALNU ŠTETU PO SVIM OSNOVAMA TIME BI BIO 5300000 (PET MILIONA I TRI STOTINE HILJADA) KM
Izvršeno je povećanje u odnosu na prvobitnu visinu odštete, no prije svega se radi o detaljnijem određivanju i konkretizaciji pojedinih radnji tužene RS koja u svom odgovoru tvrdi "da je tužba neosnovana, neutemeljana na pravnim činjenicama i bilo kakvim dokazima". Tužena RS očito falsifikovanje materijalnih dokaza i izjava svjedoka, pranje predmeta sa mjesta zločina benzinom, te prikrivanje smrtonosnih povreda od vještaka čije se mišljenje traži smatra normalnim i zakonitim, a diskriminaciju tužilje i svih srodnika njene ubijene ćerke vrhuncem demokratije.
Umjesto da istraži na koji je način došlo do presjecanja kaiša torbe, te prije svega kako su nastali i kojim predmetom probodi prsne kosti i desne dušnice, tužena RS je usmjerila postupak u pravcu da dokazuje kako je pod nekim specifičnim okolnostima, žica sa korpe bicikla, mogla da napravi površinski rez na koži Ivone Bajo. U kompletnom spisu uopšte ne postoje podaci o uzrocima unutrašnjih povreda, o presjecanju i pranju kaiša torbe, a nerazjašnjenih "sitnica" poput izmjena priče svjedoka, nastanku krvavih mrlja prije pada, nestanku 3 paketa dovezene robe i slično je bezbroj...
Što se tiče dokaza, već ih je dostavljeno toliko da se dokažu navodi iz tužbe, a dovoljno je samo pogledati sliku torbe, koju je tužena sakrila da bi prikrila ubistvo. Tužilja će predočiti obiman materijal, kojim će dokazivati da je tužena izvršila više radnji kako bi ubistvo njene ćerke Ivone Bajo lažno predstavila kao nesrećan slučaj, te joj nanijela štetu istovremeno je varajući, ponižavajući i diskriminišući. Ukoliko tužena RS zaista smatra da ne postoje dokazi protiv nje, neka se ne brine i dozvoli izvođenje dokaza na zakonom propisani način, a ne da vrši opstrukciju pokušajima da se dokazi tužilje odbace i da do rasprave nikada i ne dođe, što je jedina moguća taktika tužene da bi spriječila iznošenje dokaza o kriminalu njenih službenika i organa pred sudom i javnošću...

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) KIRCHENFELD 65
8052 ZURICH
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 395

Mnoge žrtve su pale krivicom mafijaškog režima, a mnogi nisu mogli i ne uspjevaju psihički da se izbore sa tiranijom tih monstruma...

TELEVIZIJI BN
NA RUKE DIREKTORU

Obraćam se BN televiziji u svojstvu zastupnika gospođe Budimke Bajo Bollin, čije je jedino dijete, osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo ubijena prilikom krijumčarenja u AD Univerzal, Bobar Gavrila, prvog čovjeka u Bijeljini najvećeg kriminalca u zemlji Dodik Milorada. Zločin je prikriven gestapovskim metodama pripadnika bande iz policije i tužilaštva, a o izvršiocima, njihovim imenima i načinu na koji su pokušali falsifikovanje imam sve dokaze.
Još 2011-te ponuđeno je Vladi RS i Pravobranilaštvu da pokrene istragu na osnovu dokaza koje smo im dali, pošto smo lično do njih došli uprkos pokušajima zastrašivanja, opstrukcijama i teroru uz demo verziju tužbe, koja ne bi ni bila predata da su prihvatili nagodbu. Naravno uz laž da će nam odgovoriti nisu ni prstom makli da se krivci kazne, nego su očekivano pokušali sa opstrukcijama tužbe, 3 puta je odbijajući.
Prvi put jer nije bila napisana adresa u Švajcarskoj tužilje, nego samo ovde, potom jer "nisu dostavljeni dokazi" i na kraju zato što nije dostavila punomoć za tu tužbu. Iako sam upozorio sud da adresu u Cirihu neću pisati da ne bih doveo sestru u opasnost, (pošto su ovde već pokušavali moje ubistvo), tužba je odbačena, a potom i druga iako je predsjednik suda pronašao kasnije sve dokaze koje sam poslao i o tome me pismeno obavjestio.
Treću tužbu je poslije odbacivanja i uložene žalbe, Okružni sud vratio na prvostepeni postupak, te je zakazano pripremno ročište za 13.12.2013. Skenirani poziv, dokazi dosad dostavljeni, odbijanje suda, sve se nalazi na disku u prilogu, a iz sadržaja žalbe i Rješenja Okružnog suda kojom se ona usvaja vidi se da iako sam potpuno istom argumentacijom upozoravao postupajućeg sudiju da je izmislio nepostojeći uslov, on je to odbacio. No kako sam paralelno radio na dostavi podataka stranim istražnim organima i rušenju mafijaškog režima, došlo je do neke prekretnice, te se pretres više ne može izbjeći.
Suština je osim već navedenog da je i tužilac Mahmut Švraka iz Specijalnog tužilaštva radio na slučaju i nije pokrenuo istragu jer "Nisu dostavljeni dokazi" da je materijalni dokaz ubistva torba, presječenog kaiša i oprana benzinom uklonjena sa mjesta zločina. 25.02.2011. su uz pritužbu dobili i slike torbe te disk sa drugim dokazima uz napomenu da su to dodatni dokazi shodno ZOKP-u.
PRITUZBA SPECIJALNOM TUZILASTVU
Poslije neradnog vikenda u ponedjeljak 28.02.2011. Dodik Milorad im prijeti javno u medijima ukidanjem, te glavni tužilac samo potvrđuje obustavu istrage bez ijedne riječi o torbi, (slike se nalaze takođe na ovom disku) g. Švraka kao nagradu dobija poziciju glavnog republičkog tužioca, a krajem 2012-te priznaje pred kamerama da za procesuiranje krupnih riba "NEMA POLITIČKE VOLJE".
Ako tada nije bilo jasno na šta je mislio, da pojasnim...
U poslednjih nekoliko godina, još od prije ubistva pa sve do 2012-te preko Bobar banke istog većinskog vlasnika, kao i firme u koju je švercovana roba, a čiji je suvlasnik u parnici tužena RS, prali su narko novac svog ortaka Šarić Darka, što je poslije mojih dojava Interpolu preko posrednika konačno otkriveno 25.02.2012. u vrijednosti od preko 4 miliona KM transakcija.
Time se objašnjava zašto je naloženo kriminalcima iz tužilaštva da prikriju ubistvo, a s obzirom na okolnosti u 3 paketa nestala u noći poslije ubistva vjerovatno se nalazio kokain. O svemu tome imam izjave aktera date tužiocu kao dokaz, fotografije mjesta ubistva iz kojih se vide tragovi krvi prije pada, audio izjavu vještaka kome nije dostavljena nijedna unutrašnja povreda, slike svih tih povreda ITD. Sve se to nalazi na priloženom disku.
ZLOČIN SA POTPISOM REZIMA
Predlažem BN televiziji da pruži priliku majci ubijene djevojčice da se u nekoj vašoj emisiji obrati javnosti i objelodani dokaze kriminala koje imamo, a da bi sve dobilo na težini ponudite i tužilaštvu da iznese svoje viđenje odnosno da objasni sve falsifikate. Pretpostavljam da vi lično znate nešto o ovim zločinu, a i većina zaposlenih, no materijal je zaista obiman, a do danas sam objavio skoro 400 članaka na blogu "Kriminal u vlasti" koji je sada među prvih 10 po posjećenosti, tako da pravu sliku svega imam samo ja i niko je bolje ne može izložiti.
No siguran sam da ako se BN usudi objaviti neki prilog, biće mnogo efektnije da se pred gledaocima pojavi majka kojoj su ubili jedino dijete i prikrivaju to po naredbi predsjednika Dodik Milorada. Medijska prezentacija obilja neoborivih dokaza o kriminalu bi sigurno ubrzala razotkrivanje ovog zločina i pad Dodika sa vlasti, vama bi donijela još veći rejting i popularnost, no važnije od svega je korist za građane.
Mnoge žrtve su pale krivicom mafijaškog režima, a mnogi nisu mogli i ne uspjevaju psihički da se izbore sa tiranijom tih monstruma. Pomenuću sada samo jedni drugu majku, koja nije izdržala bahatost, pokvarenost i bezobrazluk kriminalaca iz režima, inspektora i tužilaca.
Sara Simikić je 9 godina poslije ubistva svoje ćerke Suzane, čije su ubistvo prikrivali, (a i dalje se prikriva) skočila u bunar i prekratila agoniju u koju su je doveli neprestanom lažima i prikrivanjima. Ja sam otkrio dokaze za drugi zločin, koji vode na robiju desetine kriminalaca iz policije, tužilaštva, sve do samog vrha vlasti, a vi imate mogućnost da to prikažete narodu te ubrzate slom Laktaškog klana.
Svaki dan ostanka na vlasti je produžavanje opasnosti za mnoge građane koji su na udaru mafije i jedva preživljavaju. Sve potresne priče koje BN televizija povremeno objavljuje su direktna posljedica pljačke, kriminala, korupcije i bezakonja ove vlasti. Ako ste spremni da date doprinos u borbi protiv kriminala možete me pozvati, odnosno neko od novinara, na navedeni telefon, do dolaska sestre oko 10.12.2013..
NE ZBOG IVONE BAJO, KOJU VRATITI NE MOŽEMO, NITI ZBOG GLEDANOSTI, NEGO ZBOG DRUGE DJECE I NJIHOVIH MAJKI KOJE MOŽETE SPASITI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 394

Najbolji primjer je zahtijev od 08.01.2013. kada sam tražio podatke o mojim krivičnim prijavama iz 2010-te, jasno navodeći da mi je to potrebno za parnicu sa AD Univerzal. OT Bijeljina koja prikriva te prijave i štiti kriminalce i ubice naravno nije htjela nikako da odgovori...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDMET : 80 0 P 045953 13 P
PREDMET : 80 0 P 049834 13 P
PREDMET : 80 0 P 048630 13 P

PO DOPISU SUDA OD 11.11.2013.

PREDLAŽEM DA SUD ISKORISTI SVOJE PRAVO I PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PRIBAVI POTREBNI DOKUMENT.
Osnovni sud je ispravno konstatovao, da je uvjerenje koje je dostavljeno uz prijedlog za oslobađanje od troškova postupka, starije od 6 mjeseci što je u suprotnosti sa propisanim u stavu 2, člana 13 ZOST-a, te sa te strane ništa nije sporno, nego naprotiv mogu odati priznanje postupajućoj sudiji za pažnju i savjestan rad zbog uočene nepravilnosti.
Uvjerenja iz stava 1. ovog člana, koja služe kao dokaz za oslobađanje od plaćanja takse ne mogu biti starija od šest mjeseci.
Sudu je vjerujem poznato da sam predao više tužbi za utvrđenje diskriminacije a jedan od razloga je odbijanje državnih organa da izdaju dokumente koje tražim, čak i po podnesenom zahtjevu shodno pravu iz ZOSPI-a. Kao sastavni dio ovog podneska prilažem skenirani dopis MUP-a u kome se vidi da mi nisu kopirali traženo iako se radi o zabilješci sačinjenoj po mojoj prijavi. Prethodno su mi poslije 2 mjeseca i ličnih odlazaka samo prepričali sadržaj ukratko i lažno, navodeći da mi je zabranjen ulazak "samo" u tužilaštvo, ali ne i pisarnicu tužilaštva. Svako ko je zaposlen u zgradi zna da je nemoguće ući u pisarnicu koja je unutar prostorija tužilaštva, a ne ući u samo tužilaštvo i lako može uočiti laž. Problem je što se zabilješka krije pa nije poznato ko je izrekao tu laž, jer je pravo stanje da podneske mogu predati samo u prizemlju, gdje silazi službenik sa posljednjeg sprata, što je diskriminacija, a na zahtjeve mi ne odgovaraju.
Najbolji primjer za to je moj zahtijev od 08.01.2013. kada sam tražio podatke o mojim krivičnim prijavama iz 2010-te jasno navodeći da mi je to potrebno za parnicu sa AD Univerzal. OT Bijeljina koja prikriva te prijave i štiti kriminalce i ubice naravno nije htjela nikako da odgovori, a tome se pridružila i postupajuća sudija u parnici 80 0 P 039221 12 P, odbijajući da primjeni obavezu iz člana 134 ZOPP-u, stav 3 i naredi dostavu traženog materijala, čime je pomogla prikrivanju zločina.
U ZOST-a takođe postoji takva mogućnost, vezano za dokumente kojima se ostvaruje traženo pravo, s tim da je za razliku od termina iz navedenog člana u ZOPP-u "SUD ĆE" što je obavezujuća radnja, ovde upotrebljeno "SUD MOŽE" član 13, stav 3 ZOST-a:
Sud može, po službenoj dužnosti, pribaviti potrebne podatke i obavještenja o imovnom stanju taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, a može o tome saslušati i protivnu stranku.
S obzirom da mene državni organi diskriminišu i odbijaju izdati dokumente, (prethodno uvjerenje je izdato poslije intervencije suda), čak navodeći u usmenom razgovoru u MUP-u recimo, vezano za zabilješku koju sam tražio da oni NEĆE nikada da kopiraju bilo kakav materijal građanima, i da iste daju samo po naredbi suda.
Stanje je dakle ovakvo: Građanima se otimaju brutalnim pravnim nasiljem prava garantovana zakonom da bi se prikrilo ubistvo, a ne daju se nikakvi dokumenti koji to dokazuju, a sa druge strane sud ima već pripremljeno obrazloženje kojima odbacuje tužbe jer su potrebni citiram "ne bilo kakvi nego relevantni dokazi"...
U rješenju 80 0 P 041069 12 P od 25.09.2012. na trećoj strani treći pasus, redovi 20-22, sudija Bojičić iznosi upravo ovakve argumente, iako sam dostavio zapisnik prekršajnog suda u kome svjedok sudski policajac jasno kaže da po usmenoj naredbi glavnog tužioca: ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I DRUGI SRODNICI NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA.
Ja sam dakle da bih došao do te izjave bio prisiljen odbiti naredbu, provesti popodne u pritvoru, a sud umjesto da zaštiti prava, hladno je zapisao tu fašističku naredbu. Odbacujući tužbu jer zapisnik Prekršajnog suda nije dovoljno relavantan dokument, Osnovni sud se tada pridružio kršenju zakona izbjegavanjem obaveze iz člana 5 ZOS-a i direktno je odgovoran što sam ponovo uhapšen 05.09.2012. te proveo noć u pritvoru, da bi dobio tražene snimke obdukcije čije ubistvo prikriva tužilaštvo, a tražene prethodne dvije godine.
Druge podatke među kojima i informacije potrebne za parnicu sa AD Univerzal nisu nikad dali, smišljeno pomažući kriminalcima odgovornim za ubistvo prilikom krijumčarenja. U kasnijem periodu je direktor AD Univerzal uhapšen zbog pljačke banke, u akciji "Lutka" a biće zanimljivo u nastavku ko je sve ovde i na koji način štitio počinioce krivičnih djela iz Univerzala, posebno odgovorne za ubistvo Ivone Bajo. S obzirom da ja dokumente mogu da dobijem samo poslije noći provedene u zatvoru ili me državni službenici diskriminišu, pokušavajući da me naprave budalom i ponize, očekujem od suda da će to imati u vidu i iskoristiti svoje pravo te narediti dostavu uvjerenja Poreskoj upravi.
U ovom trenutku najvažnije je za dalju pravnu borbu znati, da li sud želi pružiti pravnu sigurnost i pomoći građanima da ostvaruju svoja prava i to ne mene radi, nego zbog onih ne
poznaju zakone ili će im otežavati.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 393

Ukoliko zastupnik tužene želi prebaciti spor na taj teren i sud mu to dozvoli, ja ću dokazivati da je tužena RS razbojnička banda koja je ubila ćerku moje sestre Ivonu Bajo prilikom šverca u firmu svog tajkuna, a istovremeno je prala novac svog ortaka Šarić Darka preko Bobar banke čiji je suvlasnik...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043325 13 P 2

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

OBAVJEST PO ČLANU 182

Dana 26.11.2013. zatražio sam uvid u spis, što mi je omogućeno na izuzetno profesionalan način u prizemlju zgrade.
Kako sam imao tačno određen cilj, za manje od 3 minuta sam se uvjerio da je ono na šta ću skrenuti pažnju istina.
Prva stvar je bio sadržaj tužbenog zahtjeva koji je u posjedu suda. Naime osnovni argumenat žalbe drugostepenom sudu, po odbacivanju tužbe je bio taj što je Osnovni sud, u svom obrazloženju u potpunosti izostavio svih 10 tačaka iz tužbenog zahtjeva I. Odmah na početku žalbe izneo sam pretpostavku da se to desilo usljed neke tehničke greške.
U narednom periodu Okružni sud je uvažio moju žalbu ali nije precizirao da li se radilo o nenamjernom propustu, zagubljenom dijelu dopunjene tužbe ili možda čak grešci prilikom štampanja, koje obavljam u uslužnim objektima u gradu, te se znaju desiti propusti, iako to uvijek provjeravam prije slanja. Dakle ako bi to nedostajalo u primjerku dostavljenom sudu, morao bih izvršiti preinaku, te bih takav podnesak predao na pripremnom ročištu.
Pošto sam se uvjerio da je sud dobio dio u kome se posebnim tačkama opisuju diskriminatorne radnje, ostao je drugi razlog zbog čega sam tražio uvid, a to je "Odgovor" tužene, koji nikada nisam dobio.
Odmah sam uočio da isti postoji i da nosi datum 11.11.2013. što je čak poslije dana 06.11.2013. kada je Osnovni sud sačinio Poziv za pripremno ročište zakazano za 16.12.2013. u 11:00 sati, soba br 19.
Kako sud nije mogao zakazati pripremno ročište a da prethodno ne dostavi tužbu tuženoj strani i ostavi joj zakonom predviđeno vrijeme za odgovor, shvatio sam odmah po prijemu poziva, da je moralo doći do propuštanja, jer isti nikada nisam dobio.
U odjeljku "4. Pripremno ročište " ZOPP-u, dio "a) Opšte odredbe" u članu 75, stav 2 propisano je:
Ako tuženi nije dostavio odgovor na tužbu, a tužilac u tužbi nije tražio donošenje presude zbog propuštanja, sud će zakazati pripremno ročište nakon proteka roka za podnošenje odgovora na tužbu.
S obzirom da sam tražio donošenje presude zbog propuštanja, postoje svi pravni preduslovi da se to i učini, no umjesto toga tužena RS poslije svih zakonom predviđenih rokova, piše odgovor na tužbu godinu dana poslije podnošenja !!!???
Nije to ništa novo ni neobično i u skladu je sa kriminalom koje demonstrira tužena i odnosom prema zakonu kao prema cijenama na pijaci. Svakih pola sata je druga cijena, pa tako se fašistička usmena naredba tužene RS prema svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, prepravlja po potrebi, od slučaja do slučaja, u šta su se uključili i predstavnici Pravobranilaštva RS, koji u odgovoru na tužbu u parnici 71 0 P 162681 13 P, (koju sam pokrenuo pred sudom u Banjaluci, za događaje iz maja 2013-te) iznose nove dodatne laži te sada tvrde kako mi nije zabranjen pristup tužilaštvu, nego samo tužiocima.
Zločinačka organizacija RS se još hvali svojim bezakonjem, jer i takva naredba bi bila nezakonita, pošto je u suprotnosti sa pravom iz člana 16 Ustava RS, odnosno relevantnim članovima iz ZOOUP-u i to prije svega "Oblik i sastavni delovi rešenja" a podsjećam i na objašnjenje iz ZOZD-e član 2 "Diskriminacijom, u smislu ovog zakona, smatraće se svako različito postupanje..."
U ovoj parnici su stvoreni svi uslovi da se usvoji tužbeni zahtijev zbog propuštanja, što je u stvari i najpovoljnija opcija za tuženu, jer moj cilj jeste dokazivanje diskriminacije i dobijanje parnice, ali ne na ovaj način da tužena RS ima izgovor da je izgubila spor zbog tehničke greške. Još u vrijeme pisanja tužbe analizirao sam sve opcije i naravno poslije standardnog pokušaja izbjegavanja parnice, pošto to nije uspjelo, a s obzirom na dokaze koje imam, najbezbolnija opcija za tuženu RS, je da "propusti" odgovor na tužbu i tako me spriječi da dokazujem njene fašističke metode pred sudom.
S tim u vezi su i pokušaji opravdanja za to bezakonje navodnim prekršajima. Predmet ove parnice je diskriminacija, shodno članu 2 ZOPP-u, a ne radi se o prekršajnom postupku. Ukoliko zastupnik tužene želi prebaciti spor na taj teren i sud mu to dozvoli, ja ću dokazivati da je tužena RS razbojnička banda koja je ubila ćerku moje sestre Ivonu Bajo prilikom šverca u firmu svog tajkuna, a istovremeno je prala novac svog ortaka Šarić Darka preko Bobar banke čiji je suvlasnik...
Taj materijal će svakako biti dostavljen sudu na pripremnom roćištu, kao dokaz da su motivi tužene za diskriminaciju koju sprovodi uzrokovani time da prikrije svoje zločine pljačke i ubistva, za šta imam neoborive dokaze. S druge strane moj stav je da se u ovoj parnici sud mora baviti isključivo time da li se prema meni primjenjuje tretman različit u odnosu na ostale građane i ako je tako da li tužena RS ima doneseno RJEŠENJE u kome je objašnjeno zašto se vrši neka sankcija, od kada do kada i naravno da mi je to uručeno uz mogućnost žalbe.
Eventualnu raspravu, ako sud ne donese presudu zbog propuštanja, uprkos iznesenim argumentima, ja ne mogu spriječiti, a u interesu mi je da dokažem zašto tužena čini diskriminaciju. Stoga tražim od suda da ukoliko dođe do zakazivanja glavne rasprave, da se ista snima tonski, te da se sud izjasni po tom pitanju, da li se prihvata ili ne, kao i da se dozvoli prisustvo nevladinih organizacija prema članu 16 ZOZD-e.
Na kraju skrećem pažnju na neprikladan i prije svega netačan termin koji je upotrijebio sud u Pozivu, a to je "diskriminacija iz oblasti porodice" ???
Šta je ovo trebalo da znači ? Da muž diskriminiše ženu ili obrnuto ili roditelji djecu ???
Ja ovaj termin nisam upotrijebio i nema nikakve veze sa porodicom, jer se radi o diskriminaciji u vezi PRAVA GARANTOVANIM USTAVOM I ZAKONIMA, KOJE ČINI TUŽENA RS PREMA MENI LIČNO PRIJE SVEGA A PO POTREBI I PREMA SVIM SRODNICIMA DJEVOJČICE KOJU SU UBILI PRILIKOM SVOJIH MAFIJAŠKIH POSLOVA.
Zahtijevam da se sud izjasni po pitanju ove sramne kvalifikacije i unaprijed upozoravam da neću dozvoliti nikakvu diskriminaciju na eventualnoj glavnoj raspravi, vezano za član 99 ZOPP-u, stavovi 1 i 2.
AKO JE TUŽENA MISLILA DA ĆE OVU PARNICU ZAVRŠITI ZA 5 MINUTA, GRDNO SE PREVARILA
a na znanje sudu ističem činjenicu da je tuženoj RS još 2011-te bio ponuđen dogovor uz dostavljene dokaze o krivičnim djelima kriminalaca iz OT Bijeljina, koje je metaforički rečeno najobičnija "banda plaćenih ubica", na koji nikada nisu odgovorili iako je to obećano iz ministarstva pravde. što će takođe biti predato u okviru dokaznog materijala. Uvažavajući činjenicu da je bilo ko, ko se pojavi kao zastupnik tužene RS, samo tehničko lice, koje vrši posao za koji je plaćen i nema nikakve veze sa zločinima koje prikriva tužena i diskriminacijom koju vrši, ostaje nesporno da je tužena zločinačka organizacija u službi i pod kontrolom mafije na čijem je čelu trenutni predsjednik RS, te stoga Pravobranilaštvo i ne zastupa RS odnosno građane, nego tajkunsku bandu Milorada Dodika...
SAMO IZ BIRČA SU OPLJAČKALI MILIJARDU KM UZ SVESRDNU POMOĆ MAFIJAŠKOG SERVISA OT BIJELJINA, KOJE JE I ODGOVORNO ZA SVE RADNJE DISKRIMINACIJE IZ OVE PARNICE.
Od mene će svaki pojedinac na pretresu imati korektan pristup, uvažavanje i poštovanje, za razliku od riječnika koji upotrebljavam u tekstovima, te objavljujem na internetu, sve u skladu sa članom 100 ZOPP-u, stav 2, ali zadržavam pravo da o radu državnih organa iznesem svoje mišljenje kao o organizovanim kriminalnim grupama, shodno pravu iz člana 32 Ustava RS. U prevodu: OT Bijeljina je zločinačka organizacija, ured glavnog tužioca je organizovana kriminalna grupa, a "Spremačica radnog prostora" je osoba čiji rad i ličnost cijenim i uvažavam, kao i svakoga drugog ko časno obavlja svoj posao.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 392

SVAKI ODGOVOR NA OVU PRITUŽBU, KOJI NEĆE OBJASNITI, ČIJA JE ODGOVORNOST ŠTO JE MATERIJALNI DOKAZ UKLONJEN SA LICA MJESTA PRESJEČENOG KAIŠA, TE OPRAN BENZINOM, JE BEZVRIJEDAN I BESMISLEN, A TO JE SAMO DIO KRIMINALA

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA
PRITUŽBA NA ODLUKU T 17 0 KTA 0004187 13 OD 06.11.2013.

Uz ovu pritužbu prilažem disk sa dokazima krivičnih djela za koje je odgovoran Kovačević Novak, a sada skrećem pažnju samo na članove iz zakona, koji su relevantni za ovaj predmet.
Vidljivo je iz dokumenta da nosi datum 04.11.2013. dok je pečat na kovertu 26.11.2013. a da vidimo šta o tome kaže zakon:
Naredba o sprovođenju istrage ZOKP-u, stav
(4) O nesprovođenju istrage, kao i o razlozima za to, tužilac ce obavijestiti oštećenog i podnosioca prijave u roku od tri dana. Oštećeni i podnosilac prijave imaju pravo podnijeti pritužbu u roku od osam dana uredu tužioca.

Tih 19 dana zakašnjenja je najmanji problem, kada bi sve ostalo bilo u redu, no da vidimo razloge...
U obrazloženju se kaže citiram: "povodom stradanja Vaše mldb. kćerke" pa s obzirom da se radi o ćerki moje sestre, da se zaključiti da se vaše tužilaštvo i nije udubljivalo u suštinu prijave kad se ne znaju ni osnovni akteri. Nadalje se navodi: "za iste insinuacije na inkriminacije krivičnih djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti odlučivalo Okružno tužilaštvo u Doboju" koje je donijelo odluku o nesprovođenju istrage, te se dodaje: "Kod takvog stanja ove pravne stvari po kojoj je nadležno tužilaštvo već donijelo odluku, ne može se po istoj stvari ponovo otvarati i voditi krivični postupak iz kojih razloga je ovo tužilaštvo u skladu sa članom 224, stav 3, ZKP-a odlučilo dana 04.1l.20l3. godine da se u ovoj predmetnoj stvari istraga neće sprovoditi"
Da vidimo šta je navedeno u pomenutom stavu:
(3) Tužilac donosi naredbu da se istraga neće provoditi ako je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo, ako ne postoje osnovi sumnje da je prijavljeno lica učinilo krivično djelo, ako je nastupila zastarjelost ili je djelo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem ili ako postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje.
U ovom stavu ne postoji opcija da se ne može po istoj stvari ponovo otvarati istraga, a to bi eventualno moglo da se podvede pod dio "ako postoje druge okolnosti", no ni to nije moguće jer postoji ćlan "Obustava istrage" stav:
(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo.
U ZOKP-u postoji samo član "Ne bis in idem": Niko ne može biti ponovo suđen za djelo za koje je već bio suđen pred sudom i za koje je donesena pravnosnažna sudska odluka.
I jasno je da se radi o suđenju, da nikome ne može biti ponovo suđeno, a ne da se "ne može po istoj stvari ponovo otvarati istraga". Dakle stav 3 člana "Obustava istrage" jasno kaže da tužilac može pokrenuti istragu, ako se dobiju nove činjenice, ta da vidimo onda da li ih ima...
Iz obrazloženja se vidi da je OT Doboj, (tužilac Rubil Goran, poznat po uspješno obavljenom zadatku oslobađanja ubice, koga su proglasili neuračunljivim, "nevezano" za to što je milioner, tajkun režima) doneo odluku 28.06.2010. što je skoro prije 3 i po godine. Ja sam od vremena podnošenja te prijave do danas došao do obilja novih dokaza o monstruoznosti izvršilaca krivičnih djela vezano za ubistvo i prikrivanje ubistva Ivone Bajo, a posebno ističem "NESTALE" fotografije unutrašnjih povreda, koje sam dobio krajem 2012-te, pošto sam prethodno proveo noć u zatvoru, sve to da bih došao do njih.
Skrećam vam prvo pažnju da je na tom slučaju radio i trenutni Glavni republički tužilac g. Mahmut Švraka, čiju Naredbu KTA-ST-122/10, prilažem skeniranu na disku, folder "KTA-ST-122/10". Iz nje se vidi citiram g. Švraku:
Zdenko Bajo navodi da je materijalni dokaz, odnosno torbu koju je na sebi imala ubijena djevojčica, presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, tužilac Stjepanović Danica ili neko drugi oprala jakim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili svi tragovi koji ukazuju na ubistvo, te nije prihvatila rezultate autopsije i konstatacije patologa, naloživši nova vještačenja, masakrirajući podatke sa autopsije, te pokušavajući obmanuti stručnjake, istima dostavila radi vještačenja samo slike površinske povrede, dok o unutrašnjim povredama, koje su po podnosiocu prijave, dovele do smrtnog ishoda nije obavijestila, niti upoznala vještaka.
Ovaj pasus se nalazi na dnu druge strane, te još neki argumenti, koje možete pročitati u daljem tekstu, no da vidimo zašto se nije donijela odluka o istrazi, (strana 5, treći pasus):
"Zbog svega prethodno navedenog, obzirom da ovom tužilašvu nije dostavljen niti jedan materijalni dokaz koji bi u odredenoj mjeri potvrdio navode iznesene u prijavi, to je tužilac donio odluku da se istrage neće sprovoditi, jer ne postoje dokazi koji bi upućivali na postojanje osnova sumnje da je od strane prijavljenih lica učinjeno krivično djelo na način kako je to podnosilac prijave naveo."
G. Mahmut Švraka kaže da nije dostavljen nijedan dokaz te je iz tog razloga doneo odluku, a ja sam uz pritužbu koju takođe šaljem na disku poslao i dokaze, koje ću poslati i sada...
Materijal je stigao 25.02.2011. a tri dana kasnije 28.02.2011. Dodik Milorad je javno zaprijetio ukidanjem Specijalnog tužilaštva, pošto je Ivona Bajo ubijena prilikom šverca u firmu njegovog tajkuna Bobar Gavrila. Istovremeno su u njegovoj banci prali narko novac svog ortaka Šarić Darka...
G Mahmut Švraka je potom "sklonjen" sa slučaja, ali je krajem 2012-te pred kamerama priznao da za procesuiranje "krupnih roba" nema političke volje. Čije to volje nema, po svoj prilici je poznato svima, ali ako g Švraka nije smio da pomene ime, ja smijem. Dodik Milorad je vrhovni mafijaški bos i naredio je opstrukciju istrage i prikrivanje ubistva za koje ja imam sve dokaze, a sada na disku dostavljam:
1) KOMPLET FOTOGRAFIJA MATERIJALNOG DOKAZA UBISTVA KOJE SU U SADEJSTVU BLAGIŠA SOFRENIĆ, MARKOVIĆ DRAGOSLAV, DANICA STJEPANOVIĆ I KOVAČEVIĆ NOVAK, UKLONILI SA MJESTA ZLOČINA, OPRALI BENZINOM I SAKRILI ZA VRIJEME ISTRAGE.
2) AUDIO SNIMAK RAZGOVORA SA PORTIROM UNIVERZALA SOFRENIĆ BLAGIŠOM, KOJI KAŽE DA JE SKLONIO TORBU SA ASVALTA.
3) SNIMAK RAZGOVORA SA VJEŠTAKOM TRASOLOGOM, KOGA SU PREVARILI KOVAČEVIĆ I STJEPANOVIĆ, NE DOSTAVIVŠI MU PODATKE NE SAMO O PRESJEČENOM KAIŠU TORBE NEGO NITI O JEDNOJ UNUTRAŠNJOJ POVREDI.
4) KOMPLETAN NALAZ I MIŠLJENJE TRASOLOGA KOJI TVRDI DA JE DO POVREDE DOŠLO BAR 3 METRA PRIJE PRVE MRLJE KRVI, A 10 METARA PRIJE MJESTA PADA
5) WEB STRANICU I VIDEO PRILOG "ZLOČIN SA POTPISOM REZIMA" NA KOJIMA SE VIDI KAKO JE FALSIFIKOVANO MJESTO UBISTVA I MATERIJALNI DOKAZI, TE REZULTATI OBDUKCIJE
6) ODŠTAMPANE SLIKE TORBE I FALSIFIKOVANJA MJESTA ZLOČINA I OBDUKCIJE

O svemu imam mnogo više dokaza, ali dok je mafijaški bos na čelu RS, mala je vjerovatnoća da će se ijedan tužilac usuditi da donosi "špekulativne odluke" i goni KRUPNE RIBE iz vlasti, inače bi Dodik Milorad mogao ukinuti tužilaštvo u Istočnom Sarajevu. Stoga je glavni način moje borbe sa mafijom objavljivanje dokaza na internetu i proslijeđivanje istražnim organima izvan zemlje. Rezultati se vide već odavno, a osim pronalaska preko 4 miliona transakcija narko mafije u Bobar banci i njegovog povlačenja iz trke za gradonačelnika, kompletan mafijaški režim na čelu sa Dodikom se trese od afera i samo je pitanje kada će potonuti, a onda će svi iznenada progledati i vidjeti dokaze koje šaljem...
SVAKI ODGOVOR NA OVU PRITUŽBU, KOJI NEĆE OBJASNITI, ČIJA JE ODGOVORNOST ŠTO JE MATERIJALNI DOKAZ UKLONJEN SA LICA MJESTA PRESJEČENOG KAIŠA, TE OPRAN BENZINOM, JE BEZVRIJEDAN I BESMISLEN, A TO JE SAMO DIO KRIMINALA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 391

Šta vrijedi pravo iz zakona, kad Sud BIH i Ustavni sud nisu htjeli da to poštuju, te je g. Maktouf morao da preko Strazbura ubijedi organe u BIH i samu državu, da to pravo postoji i da ga imaju SVI građani.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 050285 13 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


DOPUNA TUŽBE ZA UTVRĐENJE PRAVA

Prije svega podsjetio bih sud na član 5 "Zaštita prava" (ZAKON O SUDOVIMA)
Sudovi štite prava i slobode zajamčene ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost.

Očito je da Sud ne samo da neće da štiti prava i slobode, nego pomaže onima koja ta prava otimaju.
Prije svega neumjesan je komentar da citiram: "dekleratorna pravna zaštita ne stvara nove pravne odnose, niti preinačuje postojeće" što aludira da sam tražio uspostavljanje nekih novih prava koja nisu postojala ili njihovu izmjenu. No već u nastavku se navodi "već se njome samo konstatuje određeno postojeće pravno stanje" što je upravo ono što sam i tražio od suda.
Očekujem da sud utvrdi postojanje nekih prava koje smatram da mi pripadanju, odnosno da utvrdi nepostojanje prava državnih organa da mi ta prava oduzimaju bez zakonom donesenog riješenja, shodno članu 16 Ustava RS, a sve zasnovano na relevantnom članu 54 ZOPP-u stav 1 "Tužilac može u tužbi tražiti da sud samo utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa, ili istinitost, odnosno neistinitost neke isprave.".
Stav 2 istog člana određuje da se takva tužba može podnijeti, (citiram jednu od opcija) "kad tužilac ima pravni interes da sud utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa...
S obzirom da mi se od strane tužene RS otima više prava za koje ja smatram da mi pripadaju, moj je pravni interes da se to utvrdi putem suda i to ne zbog mene nego zbog onih koji mi ta prava oduzimaju. Takođe je neumjesna tvrdnja da se "ovakva vrsta sudske zaštite može tražiti za utvrđenje postojanja odnosno nepostojanja konkretnog prava ili pravnog odnosa povodom konkretnog spora" a što je samo jedna od mogućih opcija navedena u stavu 3 člana 54 ZOPP-u.
Postupajući sudija mi sasvim osporava pravo na ovaj oblik sudske zaštite tvrdnjom "tužilac u svojoj tužbi ne može svojim tužbenim zahtjevom tražiti utvrđenje postojanja bilo kojeg pojedinačnog, kolektivnog ili dr. prava tužioca, koje mu je već garantovano Ustavom BiH i Ustavom RS, kao i svakom građaninu BiH". Kao protivargument tome prilažem kopiju odluke Okružnog suda u Banjaluci po predmetu 71 0 P 134315 12 Gž od 30.12.2011. u kome se na kraju kaže "nakon čega će na osnovu provedenih dokaza i utvrdenog činjeničnog stanja pravilnom primjenom materijalnog prava donijeti na zakonu utemeljenu odluku".
Uvidom u kompletan sadržaj Rješenja, vidljivo je da se radi o istoj vrsti tužbe, o istim događajima, vezano za prikrivanje ubistva Ivone Bajo, što je Okružni sud jasno shvatio, samo što se tada tražilo utvrđenje drugih prava i naravno vezano za događaje do 2011-te. Kako sam uz tužbu dostavio dokaze samo na disku, poslije ove odluke sam poslao i štampane dokumente, no poenta je u tome da se ne odbacuje mogućnost takve tužbe, nego se nalaže prvostepenom sudu da provede procesne radnje i donese odluku na osnovu činjeničnog stanje, bez uticaja na to kakva bi trebalo da bude.
S obzirom da je u ovoj parnici sudija izneo stav da "ne mogu tražiti utvrđenje prava garantovanih zakonima", jasno je da nikakva količina dokaza ili dodatni opis činjenica ne bi mogli promjeniti takvu odluku, odnosno jasno je da nema namjeru prihvatiti tužbu ni pod kojim uslovima. Na isti način se pokušao oglasiti nenadležnim i prvostepeni sud u Banjaluci, po parnici iz 2011-te.
Što se tiče pitanja da li je uopšte moguće tražiti utvrđenje prava iz zakona, nadam se da stav Okružnog suda jasno objašnjava da može, a ja ne "prepuštam da sud svojom presudom utvrdi koja pravna posljedica proističe iz tačno određenog događaja" kako navodi postupajući sudija, nego jasno ističem u svom tužbenom zahtijevu, (jedna od stavki):
"Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da tužilac Zdenko Bajo posjeduje pravo žalbe ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu, garantovano članom 16 Ustava RS."
Ne ostavljam dakle ni najmanju mogućnost da sud razmišlja o pravnoj posljedici, odnosno o tome šta treba da proistekne iz činjeničnog opisa i dokaza. Od suda očekujem samo da utvrdi da li je to što tražim da se utvrdi tužbenim zahtijevom u skladu sa zakonom odnosno citiram sudiju kako opisuje ovu vrstu tužbi "već se njome samo konstatuje određeno postojeće pravno stanje".
To je upravo ono što i tražim, da se konstatuje stanje koje vjerujem da egzistira, jer kada se pozovem na neko pravo i tražim da se poštuje ustav, dobijam svakakve odgovore među kojima se ističe izjava sudskog policajca Zorana Mićića, citiram:
"ŽALI SE USTAVNOM SUDU. NE TREBA TI DATI NIKAKVA PRAVA, NEGO TAKVE KAO ŠTO SI TI TREBA ZATVORIT NA SOKOLAC !"
Potom je u Zabilješci 1292-12 koju je sačinio i potpisao sa kolegom Čavić Zoranom, napisao da je takvo ponašanje (pozivao sam se na prava koja tražim da se utvrde) moguće samo ako sam pod dejstvom narkotika ili sam psihički poremećen. Teorijski je moguće da je to istina i ja samo umišljam da imam neka prava, te bi sud to otklonio svojom odlukom. Ako odluči da ne posjedujem prava koja smatram da imam, onda je istina da sam psihički poremećen, a ako sam u pravu, onda ću kopije sudske presude dostaviti svim državnim organima, koji mi oduzimaju neka od tih prava, odnosno ako mi ih budu u budućnosti oduzimali.
Činjenica koju sam nedavno saznao da imam 14 tužbi u Osnovnom sudu u Bijeljini, (znao sam ukupan broj, ali nisam vodio evidenciju po pojedinačnim sudovima) pokazuje da nema određenog, konkretnog, samo jednog spora, nego ću po potrebi koristiti presudu iz ove parnice u nekim od tih sporova po potrebi ili novim u budućnosti, odnosno svaki put kad se ukaže potreba.
Hipotetski da sam nekada ranije tražio utvrđenje prava da mi se sudi po zakonu u vrijeme eventualnog izvršenja krivičnog djela, odnosno ako je došlo do izmjene zakona, onda po blažem, mnogi građani bi izbjegli negativne posljedice. Ovako šta vrijedi pravo iz zakona, kad Sud BIH i Ustavni sud nisu htjeli da to poštuju, te je g. Maktouf morao da preko Strazbura ubijedi organe u BIH i samu državu, da to pravo postoji i da ga imaju SVI građani.
Nepoštovanje tog prava koštaće osim hiljada sati ponovnog suđenja i višemilionski iznos kako za troškove preko 100 postupaka, tako i za nadoknade oštećenima. Stoga Osnovni sud u Bijeljini može izbjeći takav scenario, kakav se trenutno dešava u vezi presude Damjanović - Maktouf, kada svi traže odgovornost g-đe Meddžide Kreso, a ona je prije par dana podsjetila da i Ustavni sud snosi odgovornost.
Na kraju podsjećam da je ovde u pitanju posebna vrsta tužbe, pa iako sam detaljno opisao neke događaje kojima objašnjavam pozadinu svega i svoj pravni interes, praktično nije neophodan nijedan dokaz niti činjenica za samu tužbu.
Ako želim recimo da se utvrdi da imam "Pravo na podnošenje zahtjeva za pristup informacijama i pristup informaciji na način opisan i garantovan ZOSPI" što je jedna od stavki koje sam naveo u tužbenom zahtijevu, ne treba mi nijedna činjenica niti dokaz, odnosno dokaz je ZOSPI, a ja sam uz to dostavio i dokaze da se to pravo oduzima, jer na zahtijeve koje sam priložio tužena nikada nije odgovorila. Takođe sam dostavio Zabilješku 1173/11 u kojoj se konstatuje da mi je pristup u OT Bijeljina zabranjen, te dijelove izjava sudskih policajaca, iz kojih se vidi da je zabrana u stvari za sve srodnike ubijene djevojčice, što su naknadno pošto sam to objavio na internetu, pokušavali da ublažavaju do negiranja bilo kakve zabrane. Osim dokaza koje sam već dostavio, jasno sam istakao na kraju opisa činjeničnog stanja da:
Ukoliko tužena RS ne prihvati odgovornost i upusti se u parnicu, na pripremnom ročištu ću dostaviti sudu popis svih drugih važnih dokumenata koji su bitni za ovu parnicu, a prikrivaju se od njenih organa te predložiti da sud izda naredbu za dostavu tih materijala...
Jedna od ključnih stvari za ovu tužbu je i prikrivanje dokaza, dokumenata i informacija od strane tužene RS, koje se čini zbog toga što su ubili ćerku moje sestre prilikom šverca u firmu svog poslanika, a istovremeno su preko Bobar banke čiji je pomenuti poslanik većinski vlasnik, a tužena RS suvlasnik, prali novac svog ortaka Šarić Darka, prije, u vrijeme i poslije ubistva, te je 25.02.2012. poslije mojih dojava stranim istražnim organima otkriveno preko 4 miliona KM transakcija narko mafije. Stoga se i pozivam na pravo iz ZOPP-u čl. 134, stav 3 da sud naredi organu koji odbija da mi izda kopiju nekog dokumenta i to ukoliko tužena odluči da se upusti u parnicu, koja joj ništa ne znači.
Dodatni dokaz koji prilažem su odgovori CJB Bijeljina od 16.08.2013. u kojoj se prvo tvrdi da mi je dozvoljen pristup pisarnici, a onda da mi nije dozvoljen pristup tužilaštvu. Postupajućem sudiji je poznata zgrada na adresi Vuka Karadžića 3, te će lako uočiti da se radi o laži. Pisarnica se nalazi unutar prostorija tužilaštva iza staklenog zida i vrata desetak metara desno od ulaza. S obzirom da mi je zabranjen pristup prostorijama tužilaštva, apsolutno je nemoguće da pristupim ijednoj prostoriji pa i pisarnici, što je nedvosmisleno evidentirano u dokumentu Suda "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr" i sudske policije "Zabiljeska 1173-11", što sam već dostavio.
Potom iz odgovora 09.09.2013. jasno se vidi da nemaju namjeru dostaviti zabilješku sačinjenu po mojoj prijavi, tako da je od mene sve sakriveno. I šta sam ja izjavio, odnosno kako su opisali moju prijavu, i šta su tačno rekli prijavljeni, te ko je izrekao ovu laž na koju sam ukazao.
Odgovore sam dobio tek poslije više ličnih intervencija, odlazaka u CJB, gdje su mi usmeno rekli mnogo goru verziju, a to je da oni neće nikada da kopiraju dokumente po zahtijevima građana, nego samo ako dobiju naredbu suda. Očito je da MUP ne priznaje i ne poštuje zakon, kao uostalom ni OT Bijeljina, koji neće uopšte da odgovore i ne dozvoljavaju pristup, jer sam razotkrio njihove kriminalne radnje.
To i jeste glavni razlog otimanja garantovanih prava koje pominjem u tužbi.
AKO JE VEĆ SAM POSTUPAJUĆI SUDIJA KONSTATOVAO DA SE RADI O PRAVIMA KOJA SU GARANTOVANA ZAKONOM, ZAŠTO JE PROBLEM SUDU DA TO URADI I U PRESUDI PO OVOJ PARNICI ???
Ukoliko argumenti koje sam izneo nisu dovoljni postupajućem sudiji da prihvati tužbu, podsjećam na rješenje Okružnog suda 80 0 P 043324 13 Gž od 29.04.2013. čiji je tekst poznat postupajućem sudiji Destanoviću, posebno u dijelu koje se odnosi na dokaze, isprave i predmete, na poslednjoj strani pomenute odluke, a što je relevantno ne samo za ovu nego za svaku tužbu. Očekujem od Osnovnog suda da zaštiti prava, shodno članu 5 ZOS-a koji sam pomenuo i da donosi odluke isključivo prema važećim zakonima, tretirajući ravnopravno sve građane, odnosno da ne pruža pomoć državnim službenicima koji su učestvovali u prikrivanju ubistva prilikom šverca, (za šta sam u više navrata dostavljao neoborive dokaze sudu) te nastavljaju to da čine otimajući zakonom garantovana prava, a koje i tražim da se utvrde ovom tužbom...

PRILOZI DOPUNE


Rješenje 71 0 P 134315 12 Gž
Odgovori MUP-a

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902