CLANAK 417

KAD SE ODUZME 4-1 (PAKETA) I SABERE SA OPRANIM MILIONIMA, DOLAZIMO DO ZAKLJUČKA DA JE OT BIJELJINA PRIKRILA UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE DA BI ZAŠTITILA KOKAINSKU MAFIJU.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043325 13 P 2

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

OBAVJEST I PRIJEDLOG SUDU I TUŽENOJ

S obzirom da se pojavio administrativni problem o kome smatram da je potrebno obavjestiti i predsjednika suda, prvo ću ukazati na to, a potom nastaviti sa ostalim temama. Naime dana 16.11.2013. prilikom predlaganja dokaza, postupajuća sudija je iznijela primjedbu da dokument OT Bijeljina od 31.08.2012. nije relavantan za događaje 13.05.2013. opisane u podnesku koji je evidentiran kao uređenje tužbe.
Pošto mi je detaljno obrazloženo o čemu se radi, shvatio sam da je u pitanju tužba koja nema nikakve veze sa događajima od 05.09.2012. koje sam opisao u prvobitnom tekstu, odnosno da je to trebao biti novi predmet pod novim brojem. U prilog tome govori i činjenica da osim što ne nosi naziv "UREĐENJE TUŽBE" ne postoji ni broj predmeta, što je logično samo za tek napisanu tužbu koja nije dobila broj. Bilo bi prije svega štetno za mene da tužbeni zahtjev za događaje od 05.09.2012. koji je Okružni sud vratio na prvostepeni postupak, praktično u cjelosti "izbrišem" i mjenjam ga drugim sa radnjama na dan 13.05.2013. a između kojih je cijelih 9 mjeseci.
No osoblje na prijemu pošte to naravno nije moglo uočiti, a kako postoji više tužbi za utvrđenje diskriminacije, u kojima se pojavljujem kao tužilac, tužena je RS, čak sa sličnom pozadinom događaja, došlo je očito do nenamjerne greške i umjesto da se podnesak tretira kao nova tužba, shvaćen je kao "uređenje" već postojeće.
Predlažem da predsjednik suda ostvari uvid u spis, te ako je to u skladu sa propisima, podnesak uveden kao "uređenje tužbe" (tačan datum mi nije poznat, a po sjećanju 10.06.2013.) bez broja predmeta sa naslovom "TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE" bude izuzet iz ovog predmeta, te da se tretira kao zasebna tužba.
S tim u vezi je i doneseno rješenje da se ne spaja predmet 80 0 P 051015 13 P sa ovim predmetom, za šta ja i dalje smatram da je odluka sudije opravdana, jer je unosom obimne dokumentacije kojom se pokušava opravdati diskriminacija i ovaj predmet postao složeniji. No ako se na varam u trenutku donošenja te odluke, postupajuća sudija je još uvjek vjerovala da se u ovoj parnici radi o događajima od 13.05.2013. koji zaista nemaju dodirnih tačaka sa predmetom 80 0 P 051015 13 P, za razliku od stvarnog datuma 05.09.2012. čiji je nastavak tužba za događaje 03.12.2012. i 10.12.2012. a sve se završava tužbom 80 0 P 051015 13 P. Sve tri tužbe vezuje datum 05.09.2012. te sam o tome svojevremeno i obavjestio sud podneskom, kako bi to imao u vidu. Nadalje vas obavještavam da sam dobio odluku Okružnog suda broj 80 0 P 045953 13 Gž od 15.11.2013. u kojoj se po prijedlogu Osnovnog suda u Bijeljini taj predmet vezan za datume 03. i 10.12.2012. određuje Osnovni sud u Zvorniku. S obzirom na sve navedene okolnosti i dalje smatram da je doneseno rješenje postupajuće sudije da se predmeti ne spajaju najbolje moguće, ali ostavljam zastupniku tužene i sudu da sve analiziraju i donesu svoje zaključke, koje ću ja prihvatiti kakvi god da budu, jer sam spreman u svakom trenutku da izvodim dokaze posebno ili zbirno po svim predmetima.
Tako je i zastupnik tužene bio u zabludi prilikom pisanja podneska od 11.12.2013. u kome pominje upravo datum 13.05.2013, no priloženi dokazi su očito pogodni i za datum 05.09.2012. stvarno relevantan za ovu tužbu, te će ih moći koristiti ukoliko dođe do glavne rasprave. No, ja ću u nastavku iznijeti neke argumente koji će moguće uvjeriti zastupnika tužene RS da postignemo zbirni dogovor za SVE predate tužbe za utvrđenje diskriminacije, te tako prevaziđemo lakše i ovu administrativnu grešku a uz to rasteretimo i Sud i Pravobranilaštvo sa bar 5 predmeta.
S tim u vezi obavještavam zastupnika tužene RS da sam spreman da odustanem od tačke iz tužbenog zahtijeva I:
10) Dana 03.12.2012. tužena RS je donijela rješenje kojim se dozvoljava samo uvid u traženu dokumentaciju, ali ne i kopiranje kako je zahtijevao tužilac, te tako oduzela pravo garantovano članom 23 Ustava RS!
Komanda Sudske policije u Banjaluci je poslije ponovljenog zahtijeva izdala nalog Okružnom centru u Bijeljini, te sam dobio kopije svih dotad sačinjenih zabilješki, pa smatram da ukoliko sud usvoji moj tužbeni zahtijev, ne bi bilo korektno prema SP, da se i to nađe u popisu diskriminatorskih radnji.

Prije svega podsjećam na činjenicu da je svako službeno lice, koje ostvari uvid u dokazni materijal koji sam prezentovao, a ukazuje na izvršenje krivičnog djela, dužno postupiti prema članu "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela", što je meni kao građaninu onemogućavano 4 godine, od strane OT Bijeljina, koja prikriva zločine i pere dokaze benzinom...
SLIKA TORBE NA KOJOJ SU VIDLJIVA OBA DJELA PRESECENOG KAISA
ISTA TORBA SLIKANA ODOZGO, GDJE JE TAKODJE VIDLJIVO DA JE POMENUTI KAIS PRESECEN
OLOVKOM JE OZNACENA ALKA, GDJE JE PRESECENI KAIS BIO PRICVRSCEN
U KRUPNOM PLANU SU OBA DJELA PRESECENOG KAISA
NA SLICI JE VIDLJIVO DA OSTATAK KAISA JEDVA DOSEZE ALKU, ZA KOJU JE BIO PRICVRSCEN
U naredbi Osnovnog suda, po sudiji Savić Jovanu broj 080-0-Kpp-09-00 214 od 02.09.2009. pod stavkom 4 nalazi se torba o kojoj govorim i čiju sam sliku priložio kao dokaz. U toj naredbi se vodi kao dječji ruksak - neseser bez pomena da je kaiš dvostruko presječen i opran, a sve pošto je prošao kroz ruke MUP-a i OT Bijeljina. Dakle nekih mjesec i po od ubistva dokazni predmet se "sklanja" i izuzima iz svih istražnih radnji, iako je u takvom stanju. Moju tvrdnju da su dokaz oprali g. Kovačević i tužilac Stjepanović ne treba shvatati bukvalno, jer sasvim je svejedno da li je to uradio portir, Sofrenić, koji ju je i uklonio sa lica mjesta, inspektor Marković, ili bilo ko drugi, odgovornost je na OT Bijeljina, kao nadležnima za spis KTA-596/09. Nije nemoguće da je taj materijalni dokaz "nestao" iz sudskog depoa, ali zato postoje fotografije koje sam načinio u januaru 2010-te u Osnovnom sudu, poslije prekida istražnih radnji nadležne tužioca Stjepanović. Reakcija OT Bijeljina kada sam u februaru dostavio te snimke kao novi dokaz, bila je ćutanje, neodgovaranje na zahtjeve, lažna optužba za ugrožavanje sigurnosti i tek poslije mojih desetina dolazaka, podnošenja krivične prijave protiv portira 24.06.2010. sa upozorenjem da imam još dokaza, stižemo do datuma 08.07.2010. kada sam se suprotstavio daljem teroru, diskriminaciji i ponižavanjima, isključivo zbog toga da bih imao dokaz da sam uopšte dolazio i da OT Bijeljina NEĆE ništa da preduzme, iako sam im predao dokaze na tacni, plus audio snimak razgovora sa trasologom, koji NEMA POJMA ni o torbi ni o kvaru kamiona, trakama, a posebno ne o unutrašnjim povredama koje su konstatovane obdukcijom, a priložio sam ih kao dokaz. Na ranije predate zahtjeve, od februara 2010-te nadalje, naravno nikada nije odgovoreno, krivične prijave iz juna i decembra iste godine protiv Sofrenića i AD Univerzal se sakrivaju, a ja proglašavam, atentatorom na tužioce, ludakom, psihopatom, narkomanom, sklonim remećenju javnog reda i mira. Sitnica da to "remećenje" ne postoji, prije datuma kada sam otkrio dokaze da je OT Bijeljina servis mafije, nije prepreka za zastupnika tužene da obmane sud i napiše da su me isti nebrojeno puta primali te da nisam nikada diskriminisan. Logičnom analizom slijeda događaja vidljivo je da sam prvo ja objavio dokaze i podneo krivične prijave, a onda je uslijedila osveta OT Bijeljina. Istragu po osnovi materijalnih dokaza koje sam dostavio, pa čak i protiv portira ne smiju pokrenuti jer na kraju vodi do njih, koji su ubistvo djeteta svjesno prikrili. Tužena RS je umjesto da sankcioniše počinioce krivičnih djela u svojim redovima, o čemu su dokazi dostavljeni i pravobranilaštvu i ministarstvu pravde, vrši diskriminaciju svih srodnika ubijene djevojčice, tajnom naredbom o zabrani pristupa, koja je razotkrivena i postala javna tak kada sam odbio nezakonitu naredbu organa tužene RS koji to i nisu, jer ne poštuju zakone, pljačkaju i ubijaju građane a prikrivaju zločine i tretiram ih kao i svaku drugu Zločinačku organizaciju, ali mnogo goru od recimo grupe Darka Eleza, čiji je pripadnik S.B. u aprilu 2013-te uhapšen kao tadašnji direktor Univerzala, čije krijumčarenje na dan ubistava Ivone Bajo prikriva tužena RS.
Što se tiče predloženih dokaza tužene RS, njeno je pravo da predloži sve što smatra za potrebno i nemam nikakvih primjedbi na to, no skrećem pažnju da u svom podnesku od 11.12.2013. zastupnik uopšte ne negira diskriminaciju, nego pokušava da za nju nađe neko opravdanje. Time se praktično i priznaje krivica, jer prema članu 16 Ustava RS, moje je pravo da dobijem naredbu, (kojom se odlučuje o mojim pravima, koja se ograničavaju, suspenduju ili ukidaju) u pismenom obliku, sa pravom žalbe, a ne da to sad objašnjava i opravdava neko ko ne zna razloge za takav postupak. To je trebalo uraditi u vrijeme izdavanja naredbe, u skladu sa ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
Načelo saslušanja stranke
Pre donošenja rešenja stranci se mora pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje rešenja.
2. Oblik i sastavni delovi rešenja
Rešenje se donosi pismeno, izuzetno, u slučajevima predviđenim ovim zakonom ili drugim propisima, rešenje se može doneti i usmeno. Kad se rešenje saopšti usmeno, mora se izdati u pismenom obliku, osim ako je zakonom ili drugim propisom drukčije određeno. Pismeno izrađeno rešenje mora potpuno da odgovara rešenju koje je usmeno saopšteno. Rešenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u overenom prepisu.

A pošto to nikada nije urađeno oduzeto je pravo garantovan Ustavom RS član 16:
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
S obzirom da tužena RS na moja mnogobrojna upozorenja nije htjela da izda rješenje, nego ga je vremenom "prepravljala", kada sam dokaze o tome objavio na internetu, očito je da je zakon prekršila namjerno.
Povlačim paralelu sa poznatom presudom suda u Strazburu Damjanović - Maktouf, kad se taj sud nije bavio time da li su oni ili nisu trebali biti osuđeni, nego samo time da li je tokom suđenja primjenjen adekvatan zakon. Iako je očigledno da sankcija prema svim srodnicima Ivone Bajo ne može biti zasnovana na važećim zakonima nijedne evropske zemlje, nego samo na zakonima trećeg rajha prije drugog svjetskog rata, u ovoj parnici sud ne može da se bavi uzrocima i "opravdanjima" pa ni zakonitosti takve naredbe, nego samo utvrđivanjem da li mi je ta naredba uručena u pismenom obliku i omogućena prava iz Ustava i ZOUP-u, koja sam naveo ili to nije učinjeno, te da li je izvršena diskriminacija na način opisan u tužbenom zahtijevu. Jedina uloga dokaza i dokumenata iz ranijeg perioda je da pokaže sudu da 05.09.2012. nije neki izolovani slučaj, do koga je došlo zbog nekih okolnosti, zauzetosti državnog organa ili nekom drugom vanrednom situacijom, nego da se radi o planskoj trajnoj i praktično doživotnoj diskriminaciji, odnosno koja će trajati dok je na poziciji glavnog tužioca osoba za koju sam otkrio i izneo neoborive dokaze da je pripadnik mafije, kao i neki drugi tužioci. A oni će se zadržati u OT Bijeljina i na slobodi, sve dok je na vlasti trenutni pljačkaški i mafijaški režim, koji ću da srušim sa vlasti snagom svojih dokaza, tako da je ova parnica samo jedan od otvorenih frontova moje borbe sa mafijom a najznačajniji su oni koji se vode u saradnji sa Interpolom i istražnim organima susjednih zemalja.
Da bi imali opravdanje za tretman tužene prema porodici Bajo, zastupnik tužene mora dostaviti sudu Rješenje u kome se navode razlozi za određenu sankciju, datum početka i završetka, te dokaz da mi je to rješenje uručeno i ostavljena mogućnost žalbe, a sve u skladu sa navedenim pravom iz člana 16. Ovako je kako sam istakao na snazi praktično doživotna zabrana pristupa u OT Bijeljina za sve srodnike ubijene djevojčice Ivone Bajo i suspenzija svih prava vezanih za rad tužilaštva.
Analogno tome, s obzirom da sam (zbog pisanja da će odgovorni za prikrivanje ubistva završiti u zatvoru), prijavljen za "Ugrožavanje sigurnosti" g. Kovačević Novak je mogao usmeno narediti sudskoj policiji da me zatvore u podrum zgrade, 3 godine, kolika je predviđena kazna, a zastupnik tužene RS bi se sad pozvao na "činjenicu" da u Zabilješci CJB Bijeljina stoji da sam upućivao "ozbiljne prijetnje" gospodi Debeljeviću, Gruhonjiću i ostalima koje su naveli...
Ja pred ovim sudom nastupam sa članovima iz Ustava i zakona, a zastupnik tužene se tome suprotstavlja "USMENOM NAREDBOM" nekog ko je oprao benzinom materijalni dokaz ubistva, da bi prikrio to ubistvo i krijumčarenje, a sve pravdajući to "ČUDNIM" ponašanjem mene i moje porodice ??? Što je najgore to je finiji izraz, a u stvarnosti smo opisivani kao ludaci, manijaci, narkomani i psihopate, da bi se kako tako opravdali postupci konkretnih krivaca iz OT Bijeljina.
U nastavku obavještavam zastupnika tužene da je prevaren i izmanipulisan od strane osoba odgovornih za diskriminaciju, što ću uz dokaze i obrazložiti, a vezano za prethodne redove, postavljam pitanje sudu i zastupniku tužene RS: Postoji li u nekoj od "mnogobrojnih" presuda prekršajnog suda odluka, kaznena mjera zabrane pristupa za porodicu Bajo? Dakle prema članu 2 ZOPP-u na glavnoj raspravi tema su događaji od 05.09.2012. te da li tužena ima doneseno Rješenje prema kome mi je zabranjen pristup u OT Bijeljina, a ne da li sam ili nisam nekada ranije narušio javni red i mir...
Dovoljno bi bilo samo da sudu dostavi to rješenja da bi osporila diskriminaciju, no kako ono ne postoji pokušava se nekom gomilom dokumenata koje nemaju nikakve veze sa mojim tužbenim zahtjevom opravdati zabrana pristupa cijeloj porodici. Ja nisam naveo da sam diskriminisan time što tužilac Rubil Goran nije pokrenuo istragu po mojoj prijavi. Isti je inače poznat po ključnoj ulozi u oslobađanju počinioca ubistva nad Garić Branislavom u Doboju, tako što su ga proglasili neuračunljivim, nevezano naravno za to što se radi o milioneru. U predmetu KTA-90/10 postoji gomila slavopojki radu prijavljenih, ali ni riječi objašnjenja, ko je odgovoran za pranje dokaza benzinom i prikrivanje unutrašnjih povreda. Sem toga ta naredba je donesena 28.06.2010. o prijava je podnesena mnogo ranije, od kada sam došao do mnogo novih dokaza, uključujući i tonski razgovor sa vještakom koji tvrdi da NEMA POJMA ni o torbi a niti o jednoj unutrašnjoj povredi. Isti je slučaj sa odlukom Ustavnog suda. Apelacija je podnesena u martu 2010-te godine, dvije i po godine prije događaja opisanih diskriminacijom i nikada nisam tvrdio da sam diskriminisan tom odlukom, koja je imala sasvim drugu temu od onih iz ove tužbe.
S tim u vezi obavještavam vas da je pred Ustavnim sudom predmet AP-3701-13, koji se odnosi na donesene presude u prekršajnom postupku, koje je tužena RS priložila kao dokaz, tako da ću u skladu sa uputama obavjestiti Ustavni sud BIH, da tim presudama pravobranilaštvo pokušava opravdati diskriminaciju koja se vrši, a vidjećemo kakva će sudbina biti tih "mnogobrojnih" prekršaja koje mi je napakovala Tužena RS, mnogobrojnim lažima, podmetanjima i čak prikrivanjem svjedoka, Mićić Zorana, koji se nije pojavio samo da bi drugi mogao lažno opisivati tretman prema meni. U prilogu koji sam predao iz odgovora MUP-a vidi se da "NE ZNAJU" zašto svjedok nije došao.
U startu svog podneska zastupnik tužene obmanjuje sud tvrdnjom da se prema meni primjenjuje IDENTIČAN postupak kao i prema svim drugim građanima. Da je to najobičnija farsa dokaz je nastavak izlaganja pravobranilaštva, koje potvrđuje da je glavni tužilac naložio da mi se ne dozvoljava ulazak u Tužilaštvo. Dakle po tom objašnjenju, sudska policija "provjerava" da li me može primiti neko u tužilaštvu gdje mi je ulazak zabranjen ??? Je li ovaj podnesak pisala ista osoba od početka do kraja ili zastupnik tužene smatra da sam ja idiot koji neće primjetiti ove prevare.
Kod glavnog tužioca sam bio samo jednom i to u julu 2009-te, kada nije htio da uzme disk sa snimkom razgovora iznuđivača nego je majku koja je upravo sahranila dijete "tješio" riječima PA MOŽDA JE TO NEKI MANIJAK i upućivao nas da se obratimo MOBIS-u. Kod tužioca Stjepanović takođe samo jedan put isti mjesec, a potom po pozivu u avgustu 2009-te, sa napomenom da je već kasno i da samo odgovaram na pitanja, uglavnom besmislena, te da ću sve drugo što znam dopuniti neki drugi dan. Taj pokušaj je ista odbila, a imam smimak tog telefonskog razgovora. Nijedan kontakt sa njima direktno nadležnima nije postojao poslije 2009-te, te pozivam zastupnika tužene da o tim nebrojenim primanjima dostavi dokaze sudu, a ne da izmišlja. Posebno što se tiče sudija, jer me nikada nije primio nijedan, a tražio sam susret samo sa sudijom Đonlić Mensurom, što mi nije omogućeno. Nekoliko puta sam bio kod Predsjednika suda ili sekretara, no ja nikada i nisam tvrdio da sam diskriminisan od strane sudova, pa ni od sudske policije, koja je samo tehnički izvršni organ, nego isključivo od OT Bjeljina. Činjenica je da od trenutka kada sam otkrio sakriveni materijalni dokaz ubistva koju su oprali, ni nadležna tužilac Stjepanović, ni glavni tužilac nisu dozvolili da dođem do njih i dobijem odgovore.
Pozivam zastupnika tužene RS da iznese sudu imena tih tužilaca koji su sa mnom "razgovarali" i "više puta" pri tom ne računajući tužioca Šabić Murisa do koga sam išao u decembru 2012-te i januaru 2013-te 3 ili 4 puta isključivo zbog nerazjašnjene smrti oca, kada su nestali njegova knjižica i kompletna medicinska dokumentacija u KC Banjaluka, te sam to prijavio. Ja sam svjestan da zastupnik tužene ništa od ovoga ne iznosi lično nego prenosi podatke koje je dobio od tužilaštva, ali je potrebno i da iste provjeri, a ne da tek tako piše neistine o "nebrojenim susretima" sa nekim tužiocima, što bih u drugim okolnostima tretirao kao uvredu i tražio tužbom nadoknadu za nanesene duševne bolove, no kako se već radi o sudskom postupku, imam mogućnost da odmah razotkrijem svaki falsifikat kojim tužana pokuša da obmane sud.
Da su mi samo jedan put objasnili ono što sam pitao ili ako smatraju da sam glup pa ne mogu shvatiti njihovo izlaganje, onda da to napišu u odgovoru na zahtijeve, danas nebi ni bilo ove tužbe za utvrđenje diskriminacije.
Nova neistina je da sam tražio susret sa bilo kojim tužiocem koji nema veze sa predmetom, te pozivam zastupnika tužene RS neka dostavi imena tih tužilaca, a osim dokaza koje sam htio predati prvo tužiocu Stjepanović, pa kad je odbila, onda nadleženom Uredu glavnog tužioca što su takođe odbili, pa dežurnom tužiocu na šta je obavezan ZOKP-u. Nije uopšte problem ni u kakvim drugim tužiocima nego u onima koji su prikrili dokaze ubistva na načine koje sam opisao, a takođe dostavio neke dokaze o tome.
Šta znači kvalifikacija "drsko i čudno ponašanje" ? Da li bih trebao da zaboravim na dokaze kriminala koje sam otkrio, na zahtjeve koje sam predao još 2010-te, kao i krivične prijave, koje glavni tužilac prikriva što se može vidjeti na zahtijevu iz 08.01.2013. Trebalo bi možda da odem i nikada se više ne vratim da bi tužilaštvo imalo svoj mir. Građani koji brane svoje dostojanstvo i prava su drski i čudni, a glavni tužilac koji pere dokaze benzinom je savršenstvo majke prirode, vidovit i nadaren da predviđa, kako ću se boriti za svoja prava pošto sam to pismeno najavio i dostavio im. Još 08.03.2010. u dokumentu sudske policije "Zabilješka 401/10" a koji je priložila tužena RS, navedeno je da imam namjeru biti uhapšen, (ako se nastavi sa diskriminacijom) tako da tu nema šta da se predviđa. Jedino što im nije bilo jasno da je to meni potrebno kao dokaz, jer NIKO nije vjerovao da dolazim u OT Bijeljina sa tvrdnjom da imam nove dokaze o ubistvu i prikrivanju ubistva, a da mi se ne dozvoljava pristup ni nadležnom ni dežurnom tužiocu, a ni uredu glavnog tužioca. Prava istina je da sam ja predvidio svaki potez, kako OT Bijeljina, tako i zastupnika tužene RS u ovoj parnici, te se dokazima koje sam dostavio na pripremnom ročištu, njihova taktika raspala u komade.
I poslednja laž koja je zastupniku tužene ispričana od OT Bijeljina u njihovom podnesku je to da mi se odgovaralo na zahtijeve. Eto sad imate nekoliko zahtijeva na koje nikada nije odgovoreno, pa oni neka pronađu te "odgovore" kako bi se prezentovali sudu, (na stranu to što sam snimke dobio tek 3 godine poslije ubistva) a o "neosnovanosti" mojih krivičnih prijava najbolji komentar je dao glavni republički tužilac g. Mahmut Švraka izjavom za medije da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE."
Dana 10.08.2010. tužena RS je zarobila majku ubijene djevijčice koja je donijela dokaze o ubistvu svog djeteta i prikrivanju tog zločina, slagavši joj da OT Bijeljina nije više nadležna za predmet, a potom je 5 sati držala pod stražom bez dozvole da pozove advokata i bez potvrde o lišenju slobode.
Tužilaštvo nema šta da pretpostavlja jer sam još u februaru predao više zahtijeva, razotkrivši njihov kriminal, te im je jedini izlaz bio da na te zahtjeve ne odgovore, a moje insistiranje da se zakon poštuje i da mi se omoguće sva zakonom garantovana prava, oni koji su oprali dokaze benzinom su predstavili kao narušavanje reda i mira da bi zataškali svoje zločine. Ako zastupnik tužene smatra da nije tako, neka dostavi sudu odgovore na sve moje zahtijeve koje sam priložio u spis, a na koje nikada do sada nije odgovoreno. Nisam ja dakle nikada narušavao javni red i mir, nego sam svoja prava branio od zločinačke organizacije OT Bijeljina koja prikriva ubistvo ćerke moje sestre, a samo snimke obdukcije su inkvizitorskim metodima skrivali 3 godine, te su ih predali tek pošto sam proveo noć u zatvoru.
ZAISTA PRIMJER DEMOKRATIJE...
Datum 13.05.2013. se pominje zbog tehničke greške no i obrazložanje za taj dan je skandalozno. Nebrojeno puta sam predavao podneske na ponižavajući način, a tada nisam htio iz samo meni znanih razloga, je uporedivo sa time da zastupnik tužene plaća "reket" nekom silniku nebrojeno puta 10% od plate, pa kad odbije onda se ovaj čudi, zašto ne pristaje i dalje na ponižavanja.
Koliko je to "često" MUP RS, (inače takođe zločinačka organizacija, za šta imam dokaze) podnosila prijave protiv mene ? Ja sam svaki put branio svoja prava koja otimaju silnici iz tužilaštva inače skloni kriminalu i korupciji, prikrivanjima pljački i ubistava i braniću ih uvijek, a neću se zaustaviti u borbi sa mafijom dok iza rešetaka ne završe svi kriminalci koji su učestvovali u prikrivanjima ovog gnusnog zločina i oni koji su im u tome pomogli otimanjem mojih prava.
Zastupnik tužene očito ne zna šta je diskriminacija, te ga podsjećam da se pod tim smatra SVAKO RAZLIČITO POSTUPANJE, no važnije od svega je pokušaj da se obmane sud prilaganjem Rješenja prekršajnog suda od 12.08.2010. br 80 1 Pr 000670 10 Pr sa pečatom na vrhu da se radi o pravosnažnoj odluci. Istina je da je dana 22.12.2010. ta odluka preinačena a postupak OBUSTAVLJEN DONESENIM Rješenjem 80 1 Pr 000670 10 Pžp, koje prilažem. Pitanje je samo da li je tužena RS pokušala prevariti sud ili je neko obmanuo zastupnika ?
Rješenje 80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011. na strani 2 od reda 13 nadalje opisuje kako glasi diskriminatorska naredba prema svim srodnicima majke ubijene djevojčice i mene. Sve to je potpisano od strane sudije Dević Smiljke, te se time potvrđuje autentičnost Zapisnika koji sam priložio samo na jednoj strani sa djelovima izjava svjedoka. Ovde skrećem pažnju ne samo sudu nego i zastupniku tužene RS, da osim toga što sam branio svoja prava, čast i dostojanstvo shodno članu 48 Ustava RS, odbijanjem nezakonite naredbe došao sam do dokaza kakav se tretman sprovodi, inače bi ostala tajna i NIČIM ne bih mogao uvjeriti ovaj Sud da sam diskriminisan, jer bi to krivci negirali, što ću prezentovati u nastavku.
Rješenje 80 1 Pr 004601 11 Pr od 05.01.2012. sudija Hanušić Aid, na strani 2 pri dnu navodi da nije raspravljano o činjenici da su mi nepravedno oduzeta prava koja sam naveo i da to može biti predmet drugog suđenja, dok je u konkretnom predmetu prema načelu akuzatornosti raspravljano samo o navodima iz Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.
Tužena RS bi sada i na ovom suđenju htjela da raspravlje o prekršaju i izbjegne raspravu o tome da li sam dana 05.09.2012. diskriminisan u odnosu na druge građane, bez pismeno donesenog rješenja, koje mi je uručeno sa pravom žalbe, te druga prava navedena u tužbenom zahtijevu, prije nego što sam se suprotstavio toj diskriminaciji. Na stranu to što sam uhapšen nezakonito na trotoaru, a čak i da je to bilo regularno morao sam zbog lišenja slobode biti izveden pred sud najkasnije za 12 sati. O prikrivanju informacija prethodne dvije i po godine, neodgovaranjima na pismene zahtijeve, da i ne govorim, a vrhunac svega je prikrivanje krivičnih prijava iz 2010-te.
Ovaj sud treba da se prema članu 2 ZOPP-u bavi isključivo temama iz tužbenog zahtijeva, no kako sam predvidio da će tužena RS svoju taktiku zasnivati na navodnom remećenju javnog reda i mira 08.07.2010. priložio sam više zahtijeva za pristup informacijama od 02.02.2010. što je 5 mjeseci ranije pa do 17.03.2010. na koje NIKADA NIJE ODGOVORENO.
Iz teksta tih zahtijeva se vidi da pravi razlog diskriminacije nije neki prekršaj iz jula 2010-te, nego moje otkriće o više teških krivičnih djela Kovačević Novaka i Stjepanović Danice.
Kako izgleda torba koju su uklonili sa mjesta ubistva i oprali benzinom može vidjeti i zastupnik i sud. Umjesto da daju odgovore, ako ih imaju, odgovorni su se posakrivali i dali nalog sudskoj policiji da mi ni po koju cijenu ne dozvole pristup njima, naravno ni pismeno ne odgovarajući.
ZAŠTO SU PODACI IZ SPISA KOJE JE OT BIJELJINA OBRADILA "STRUČNO", "PROFESIONALNO" I NEPRISTRASNO POSTALI DRŽAVNA TAJNA, TOLIKA DA NI NA JEDNO PITANJE O TOME NEĆE DA ODGOVORE ???
Ko je tu prekršio pravila može se vidjeti iz Pravilnika o radu tužilaštava, član "Radno vrijeme" stav 3. Prijem stranaka u tužilaštvu se vrši u vremenu koje odredi Glavni tužilac, a koje ne može biti kraće od 4 (četiri) sata na dan, te "Poštivanje radnog vremena" 1. Svi zaposleni dužni su se pridržavati utvrđenog radnog vremena i vremena za rad sa strankama.
Poslije mjesec dana svakodnevnih pokušaja da dobijem odgovore upozorio sam komandu sudske policije na to, što je vidljivo iz priloga tužene "Zabilješka 401/10" od 08.03.2010. Iako im je predat disk i pokazane fotografije torbe sudska policija po naredbi NIKADA ni u jednoj zabilješci to ne pominje, jer ja treba da budem "čudan", "rastresen", "manijak", "narkoman", "psihopata" a tužioci se opisuju kao korektni i profesionalni koji nas "uvijek" primaju.
Da li vam je čudno što je tužilac Stjepanović oprala dokaz ubistva benzinom i kako je to objasnila majci ubijene djevojčice, jedan jedini put od 2010-te naovamo kada joj je dozvolila pristup. Meni naravno nije iako sam opunomoćen da je zastupam, ali sam dao instrukcije sestri koje pitanje da postavi i kako.
Vidjevši sliku torbe tužilac Stjepanović je reagovala kao da je vidjela živu kobru i viknula "NOSITE TO OD MENE". Potom je sestra pitala, odakle tragovi krvi 10 metara prije "pada" ko je sklonio torbu, kako je kaiš presječen, zašto je opran, gdje je nestao dio, zašto trasolog ne zna ništa ni o tome ni o unutrašnjim povredama ? IMATE LI VI ODGOVOR ???
Na to je tužilac odgovorila "NEMAM" i dodala: "ZNATE LI VI, HAJDE VI NAMA RECITE" ???
Nevjerovatno ! Donijela je odluku da je u pitanju nesrećan slučaj, a ne zna ništa da objasni i još traži odgovore od majke ubijene djevojčice. Tada sam imao samo izjavu trasologa da nije dobio podatke o povredama ali ne i njihove fotografije. Zato je OT Bijeljina brutalnim nasiljem sprečavala da dođem do njih, te su bili spremni hapsiti i sestru i mene da bi to prikrili. Tek poslije 05.09.2012. kada sam jasno rekao da ću dolaziti svaki dan sa slikom torbe i pokazivati je svima sve dok ne dobijem te diskove, ma koliko puta me hapsili, bira se manje zlo, poštuje zakon i izdaje rješenje 12.09.2012. koje sam priložio kao dokaz. Iz dotad sakrivenih slika, koje su odštampane u prilogu "Falsifikati" a jasno vidljive na disku na web stranici "Zlocin sa potpisom rezima" vidi se sva monstruoznost OT Bijeljina, koja je sve ove povrede sakrila, odnosno proizilazi da je prema njima žica prečnika 3 mm, osim površinskog reza, probila kožu napravivši kanal od 2 cm, napravila probod kroz prsnu kost, 25x1 mm, te razderine desne plućne arterije i dušnice od 1 cm. KAKO ŽICA OD 3 MM MOŽE PROĆI KROZ PUKOTINU U KOSTI ŠIRINE SAMO 1 MM, NARAVNO NIKO NIKADA NIJE OBJASNIO.
Sastavni dio stranice je i link ka fajlu u kome trasolog kaže da ne zna ništa o ovim povredama. Slike torbe, snimak razgovora, podatke o krijumčarenju, majka ubijene djevojčice je donijela na disku onog dana kada je uhapšena. Uhapšena da ne bi donijela te dokaze, a još su joj slagali da OT Bijeljina nije više nadležna za slučaj...

IZJAVA VJESTAKA
 
Sve i da je rad i odluka tužioca bala savršenstvo, a vidi se kakav je kriminal u pitanju ZOKP-u, stav 3 člana "Obustava istrage" obavezuje tužioca na reakciju: "Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo." No pošto to za njih i nije ništa novo nego vrlo dobro znaju šta su uradili, krivci iz OT Bijeljina su još u februaru 2010-te, blokirali svaki kontakt, te sam ih pismeno upozorio da ću ako ne otkriju za koga su radili podnijeti krivičnu prijavu, te da će završiti u zatvoru istovremeno objavivši slike torbe svim tužiocimaa. Rješenje su našli u tome da me optuže za "Ugrožavanje sigurnosti" i pošalju policiju da mi otme dokaze. Taj predmet je "razvlačen" dvije i po godine, jer su svi znali da nije bilo prijetnji, ali se to koristilo da me predstavljaju kao manijaka i opravdavaju zabranu pristupa. Sada kad je konačno donesena odluka u OT Doboj o tome, ta se činjenica ne pominje u odgovoru tužene RS.
Danima sam praćen, legitimisan, pretresan i nadziran sa stražom u 3 smjene ispred kuće, a sve bez naredbe suda. Podaci o tome su poslani iz MUP-a u OT Bijeljina te netragom nestali, a 3 mjeseca od upada policije i nadziranja sipan mi je otrov u pivo što je izazvalo tegobe danima. Preživio sam vjerovatno samo zahvaljujući tome što sam povratio dio tečnosti. Početkom avgusta sam tražio podatke o nadzoru od načelnika g. Ace Teodorovića te da se pokrene istraga na osnovu mojih dokaza, što je obećao da će uraditi. 5 dana kasnije gospodin je "umro" a materijal koji smo sestra i ja ostavili NESTAO. Naredni načelnik g. Vujić Nedeljko nije znao ništa o tome, niti je smio da uradi bilo šta...
No o kakvom se kriminalnom planu radilo pokazuje izjava sekretara tužilaštva, koju sam tužio taktički sa odštetnim zahtjevom od 10 KM, sa isključivim ciljem da dođem do dokaza da istoj nikada nisam prijetio. U prilogu "Izjava sekretara" (80 0 Mal 035904 11 Mal) vidljivo je da su g. Debeljević i Gruhonjić, slagali ne samo da prijetim njima, nego i sekretaru koja o tome ništa nije znala. Prikazan sam kao ludak koji prijeti svima, pa i sekretaru koja nema nikakvih veza sa istražnim radnjama, što naravno znaju svi osim mene koji sam "psihopata". Kako je mene kao "čudaka i manijaka" opisala sekretar kojoj sam "prijetio" vidi se iz njene izjave.
G. Kerović Ranko mi je takođe potvrdio u telefonskom razgovoru da sa tim nema ništa da ne osjeća strah od mene i da ne zna zašto su ga "ubacili", a ostalo četvoro sam tužio parnično, te g. Debeljević u parnici 80 0 P 034147 11 P odgovara na tužbu tvrdeći da sam sve izmislio. I njihovu prijavu i naredbu za pretres, nadzor, SVE !!!???
Prilog "Odgovor Debeljevica" pokazuje da iako sam ih tužio kao građane, jer su me i prijavili u svojstvu građana, (što se vidi iz zabilješke, a to su mi osim pokojnog g. Teodorovića potvrdili i inspektori, te predsjednik Okružnog suda lično, kada mi je omogućen uvid u taj spis) on kao tuženi odgovara u potpisu kao zamjenik glavnog tužioca. Taj odgovor razotkriva svu monstruoznost, kriminal i laži OT Bijeljina i to sve da ne bi odgovorili na nekoliko zahtijeva za pristup informacijama sa početka 2010-te. ZAŠTO ??? A sve ovo pokazuje kakav je kredibilitet dokaza predloženih od strane tužene, čiji su autori OT Bijeljina ili sudska policija koja piše onako kako im naredi glavni tužilac.
Svi moji zahtjevi su bili u skladu sa zakonom i pravima, što se vidi iz priloga "Obavještenje" u tačkama 1-7, a predatog Sudskoj policiji i OT Bijeljina 21.08.2012. što je opisano u prilogu tužene RS 1244/12 od 25.08.2012. koji je nastao poslije moje dojave komandi u Banjaluci. Pošto je lažno prikazao događaj i prećutao da je zgužvao dokumente i pokušao ih baciti u kantu za otpatke, dostavio sam komandi snimak kompletnog događaja i dokazao da potpisani laže, a potom je kamanda odobrila da dobijem kopije svih zabilješki.
U prilogu "Članak i dokazi kriminala" osim što se vidi da me i u medijima "MJEŠTANI" opisuju kao ludaka nalaze se i djelovi izjava vozača i direktora "Univerzala" koje inače imam u cjelosti. Iz njih se vidi da su u firmu ispred koje je ubijena Ivona Bajo dovezena 4 paketa, a direktor je ujutru zatekao samo paket. Tri paketa su nestala preko noći dok su bili pod nadzorom portira, onog istog koji je uklonio torbu sa lica mjesta, pomogao kamionu da pobjegne i prikrio da je uopšte dolazio, pričao da je vidio djete da se kreće i krvari, pa onda tu priču izmjenio...
ŠTA JE TOLIKO VRIJEDNO BILO U TIM PAKETIMA ???
Od početka 2010-te slao sam dokaze na više lokacija, pa i izvan zemlje. KT Sarajevo vodi ovaj slučaj šverca, (roba je krenula iz Federacije BIH) pod brojem T09 0 KTA 0034144 13, a iz Interpola je došao nalog da se pretraže transakcije Bobar banke, nakon čega je otkriveno preko 4 miliona KM novca koji je prala narko mafija Darka Šarića od 2008-me, do 2012-te. Većinski vlasnik banke je isti kao i Univerzala, gdje je švercovana "ROBA" a suvlasnik je tužena RS.
KAD SE ODUZME 4-1 (PAKETA) I SABERE SA OPRANIM MILIONIMA, DOLAZIMO DO ZAKLJUČKA DA JE OT BIJELJINA PRIKRILA UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE DA BI ZAŠTITILA KOKAINSKU MAFIJU.
Detaljan opis bjegstva kamiona, falsifikovanje tahograf trake i dokazi o krijumčarenju su dostavljeni u KT Sarajevo, a prvi od tih tekstova se nalazi i na priloženom disku kao html fajl "Kantonalnom tužilastvu kantona Sarajevo" uz napomenu da su slike na vanjskim internet lokacijama, te je za njihovo učitavanje potrebna konekcija.
KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO
Prijave protiv portira i AD Univerzal, predate 2010-te u OT Bijeljina su naravno nestale. Nisam ih dobio ni poslije zahtjeva 21.08.2012. odnosno 05.09.2012. kada sam uhapšen da ne bih dobio podatke o njima, a na poslije zahtjeva 08.01.2013. koji sam priložio kao dokaz. Ni poslije lične intervencije kada sam predao kopiju šefu pisarnice nema naravno nikakve reakcije, čak ni ko je tužilac. Mogu sa velikom dozom vjerovatnoće predvidjeti da će te prijave biti pronađene u nekom drugom spisu, gdje su ubačene "greškom i nenamjerno" a ja "nikada nisam dolazio" da im ukažem na grešku...
Hoće li zastupnik tužene i dalje insistirati da se jednostavna rasprava ima li ili nema pismenog rješenja o zabrani pristupa porodici Bajo, pretvori u dokazivanje zbog čega se to čini i da li ćemo se zaustaviti na datumu 08.07.2010. ili ćemo doći do 01.02.2010. mojih zahtijeva iz tog perioda, pranja dokaza benzinom...
Polazim od pretpostavke da je zastupnik tužene RS, častan profesionalac koji nema dodirnih tačaka sa kriminalom na koji sam ukazao, a dokazao sam da oni koji vrše diskriminaciju zbog prikrivanja zločina obmanjuju i njega, a u dokumentima koja su mu dali postoje i druge laži koje sam razotkrio. Recimo lično g. Salih Memić me je obavjestio da je tvrdnja o prenosu nadležnosti nad spisom o istrazi smrti Ivone Bajo u OT Doboj laž, a to se pominje i u dokumentima koje je predložila tužena RS. No to su detalji koje spremam za druge važnije parnice, kao Bollin protiv RS gdje sam 13.12.2013. predao 70 priloga na oko 160 strana + disk.
Dokazni postupak iz te i svake druge parnice i krivične prijave koju sam napisao, sve objavljeno na skoro 400 članaka na internetu, mogu da izvodim u svakom trenutku "iz glave" a dokumenti bi mi bili potrebni samo toliko da pokažem kako je ono što govorim istina, u stilu:
OT BIJELJINA JE OPRALA BENZINOM MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, EVO FOTOGRAFIJE KOJA TO DOKAZUJE...
Zastupnika tužene RS su krivci za najmonstruoznija krivična djela već doveli u bezizlaznu situaciju, lažnom predstavom događaja, očekujući da će braniti bezakonje i kriminal koji demonstriraju. Nekoliko puta je ponovljeno da nisam ničim diskriminisan, a dvije i po godine tražim snimke obdukcije, zatvaran sam i hapšen sa sestrom ili sam a tek poslije trenutno poslednjeg hapšenja 05.09.2012. relevantnog upravo za ovu parnicu sam ih dobio i sve tako "nediskriminisan" nisam dobio nijedan odgovor na zahtijeve još iz 2010-te, skrivaju se prijave iz iste godine i sve to već izrečeno i napisano treba odbraniti pred sudom.
Predlažem stoga da za glavnu raspravu Pravobranilaštvo zatraži od glavnog okružnog tužioca dokumente koje sam tražio svojim zahtjevima, da biste parirali dokazima koje sam neočekivano priložio, a ruše postavku o naredbi zbog incidenta iz jula 2010-te, i završne tvrdnje zastupnika tužene da mi je "BLAGOVREMENO" odgovarano. Tražite odgovore o nestalim krivičnim prijavama, o tragovima krvi prije pada, gdje je vještačenje u kome stoji da je sve unutrašnje povrede nanijela žica od 3 mm prečnika, zašto trasolog to nije dobio, ko je sklonio torbu, kako je presječen kaiš, gdje je nestao dio, ko je i čime oprao ostatak, je li to tužilac uopšte "vidjela".
Pratite njihovu reakciju, gledajte ih u oči i posmatrajte kako traže izlaz.
Onda ćete shvatiti, ako već niste ranije i ako dokazi prezentovani u ovoj parnici nisu bili dovoljni, na kakve su sve zločine spremni pojedini pripadnici OT Bijeljina. A situacija je savršeno jasna. Da nemaju ništa što žele sakriti, ne bi ni skrivali spis, niti izbjegavali odgovore, ali pošto imaju, spremni su na sve samo da se istina ne otkrije.
A MOJE NAJJAČE "ORUŽJE" JE UPRAVO ISTINA. TOGA SE PLAŠI OT BIJELJINA...
Sve ovo ranije navedeno i nije u svrhu dokazivanja navoda iz tužbenog zahtijeva, nego primjer i sudu a prije svega zastupniku tužene, u kom pravcu parnica ne treba da ide, no neće biti napisano uzalud jer će kompletan tekst biti dostupan građanima na blogu koji uređujem, jednom od najposjećenijih od 300 hiljada registrovanih. Tako će ostati zabeleženo šta je sve urađeno sa moje strane i ko je sve učestvovao u prikrivanjima zločina prije konačnog otkrivanja istine, a koja neizbježno stiže. Ukoliko sud umjesto da se bavi samo time da li je dana 05.09.2012. izvršena diskriminacija na način opisan u pojedinim tačkama, te da li tužena ima doneseno rješenje o tretmanu koji primjenjuje, dopusti da se dokazuju opravdanja za oduzimanje tih prava, ja ću dokazati da je pravi razlog sasvim drugi. Otkriveni dokazi o krivičnim djelima tužilaca su jedini motiv za blokadu pristupa, koja je razotkrivena isključivo zato što sam se tome suprotstavio. Da to nisam uradio za jedno ovakvo suđenje ne bih imao nijedan dokaz, a šta bi izjavila tužena RS, slikovit je primjer odgovor zamjenika glavnog tužioca g. Debeljevića. Stoga predlažem da se kao svjedoci pozovu g. Kovačević Novak i gđa. Stjepanović Danica, zaposleni u OT Bijeljina i to isključivo ako sud smatra da je potrebno ustanovljavati uzroke diskriminacije. U suprotnom, ako se ostaje u granicama postavljenog zahtijeva ostajem kod prijedloga da se pozove samo sudski policajac Mićić Zoran, kao direktno zadužen za nadzor nada mnom i autor najvećeg broja zabilješki, čija je privatna adresa (Račanska 87, Bijeljina). Na kraju napominjem da je ovo samo dio dokaza koje imam o lažnim podacima i nekredibilitetu materijala koji je predložila tužena RS, a nalaze se čak i unutar tih dokumenata koji su u suprotnosti jedan sa drugim i iznesenim tvrdnjama zastupnika tužene RS u podnesku, te ću ih, po potrebi razotkriti na glavnoj raspravi...


DODATNI PRILOZI TUŽBE


Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Izjava sekretara
Odgovor Debeljevica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 416

Kompletan državni aparat, ne samo sudska policija, nego i MUP, sudovi i tužilaštva su pod kontrolom kriminalnog klana i nemaju nikakav legitimitet. Ja lično ne priznajem nijedan organ, nijednu naredbu i nijedno rješenje, niti ću ga ikada priznavati, a sa vremenom će sve više građana da se suprotstavlja mafijaškom režimu.

(DOKUMENT JE SA PRILOZIMA PREDAT SUDSKOJ POLICIJI KRAJEM JANUARA 2014-TE. SIGURAN SAM DA ONI KOJI SU ČITALI NISU MOGLI NI ZAMISLITI SA ĆE SAMO NEKOLIKO DANA KASNIJE NAROD DA NAPRAVI ZEMLJOTRES U MAFIJAŠKOJ VLASTI...)

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE
ISTINA SE RAZOTKRIVA

Napomena: Krivične prijave, i dokazi na disku, su zagubljeni u OT Bijeljina, a zahvaljujući sudskoj policiji, koja mi je od 2010-te kada su prijave predate, sprečavale pristup po usmenoj naredbi, u suprotnosti sa ustavom, niko nije mogao da im skrene pažnju na to, te su tako krijumčari i ubice na slobodi i danas.
Dana 21.01.2014. zatražio sam objašnjenje od OT Bijeljina povodom neodgovaranja na moj Zahtijev za pristup informacijama predat prije godinu dana. Podsjećam da sam nedavno predao podnesak sa prilozima, Predsjednicima sudova i sudskoj policiji, pod nazivom "FALSIFIKATI, LAŽI I MANIPULACIJE", gdje sam na drugoj strani, drugi pasus, predvidio tačno šta se u stvari desilo:
"S obzirom da nisam dobio ni obavjest o nesprovođenju istrage, a ni po koju cijenu mi se ne dozvoljava pristup, jasno je da su te prijave sakrivene i zato mi iz OT Bijeljina nije odgovoreno."
Iz prostorija OT Bijeljina je u prizemlje sišao šef pisarnice S.V. i u prisustvu sudskog policajca, (koji je pažljivo pratio sve i vjerujem sačinio o tome zabilješku) "objasnio" da je problem u tome što ima mnogo prijava i oni "na znaju" da li je to ovde ili možda u Doboju, (za šta nema ni promil zakonskog osnova). Ne zna se takođe ni da li su spojene sa nekim drugim spisom ili su poseban predmet. Ukratko, nestale su bez traga i ja bih vjerovatno trebalo sav srećan da se vratim kući, poslije takvog objašnjenja i živim srećno do kraja života, ne dolazeći više nikad da se raspitujem za bilo šta, pa bi i svi ostali bili srećni...
Logičan zaključak bi bio da su krivične prijave, o kojima sam tražio podatke zaturene greškom te osobe, što naravno nije istina, jer isti samo izvršava naloge tužilaca, a kako niko nije u međuvremenu dolazio da se raspituje, taj propust nije mogao biti uočen. No nažalost postoji obilje zabilješki, pa i sudskih postupaka u kojima je evidentirano da sam sprečavan prilikom svakog pokušaja da dobijem bilo kakvu informaciju ili kontaktiram s nadležnoma vezano za krivična djela koja sam otkrio.
Za početak ukazujem na prilog "Zahtjev za informacije 11.02.2010." od prije 4 godine u kome su opisani neki sporni detalji, od kojih ističem uklanjanje materijalnog dokaza ubistva, torbe, dvostruko presječenog kaiša, kojoj nedostaje dio, a ostatak je opran jakom hemijskim sredstvom, (vidljivo na dnu istog dokumenta). Tada je prošlo svega 15-tak dana od kad sam otkrio u kakvom je stanju predmet i ne znajući kako je došao u takvo stanje zatražio objašnjenje od tužilaštva. Naravno imajući u vidu prethodna prikrivanja, bio sam siguran da odgovora neće biti, nego da će biti korištene sve moguće smicalice da bih bio eliminisan, te da više ne postavljam neprijatna pitanja.
Oko mjesec i po kasnije sam optužen za "Ugrožavanje sigurnosti" jer sam zbog odbijanja da se odgovori na ovaj i još nekoliko zahtijeva, napisao da će odgovorni za prikrivanje ubistva završiti u zatvoru. Na taj segment, koji bi psihički slomio više od pola zaposlenih u zgradi na adresi Vuka Karadžića 3, da su ga doživjeli, neću sada uopšte da trošim vrijeme, te prelazim na maj mjesec 2010-te, kada sam došao do izjava većine svjedoka i kao punomoćnok gđe Bollin, čija je ćerka Ivona Bajo ubijena, razgovarao sa više osoba, uključujući i portira AD Univerzal B.S. koji u telefonskom razgovoru kaže da je on lično uklonio materijalni dokaz, a što se može poslušati u audio zapisu na disku u prilogu.
Po završetku analiza i sortiranja dokaza, predao sam krivičnu prijavu protiv portira 24.06.2010. a protiv AD Univerzal 02.12.2010. što se može vidjeti na dokumentu "Zahtjev 08.01.2013." koji sam pominjao na početku. Obe prijave su na priloženom disku, a sada ističem sam dio na kraju krivične prijave predate dana 24.06.2010.
"Napominjem da postoje i audio zapisi telefonskih razgovora obavljenih sa portirom i trasologom, (koji je izrazio spremnost da pomogne), te će po zelji istražitelja, biti im i ustupljeni… Od istrage očekujem (sugerišem), da pozove gospodina Sofrenić Blagisu, upozori ga na posledice davanja lažnog iskaza, te da mu se prije bilo kakvog odgovora stavi na znanje da njegova izjava može biti provjeravana poligrafom, te da mu se ukaze na mogućnost da moze biti oslobodjen od kazne po članu 383 Zločinačko udruženje, stav 3 : Izvršilac djela iz st. 1. i 2. koji spriječi izvršenje krivičnih djela navedenih u stavu 1. ovog člana ili ih pravovremeno prijavi ili otkrije organizaciju i vođe, članove udruženja, oslobodiće se od kazne. Na taj način bi se moglo doći do istine. Potrebno je samo da to i vi želite…"
KRIVICNA PRIJAVA PROTIV SOFRENIC BLAGISE
Oko 15 dana kasnije tražio sam da mi se omogući dostava drugih dokaza, da dobijem odgovore na zahtijeve sa početka godine i druga sporna pitanja, što mi nije omogućeno, nego je g. Gruhonjić umjesto toga naložio da izađem napolje. Sudska policija je taj događaj evidentirala u Zabilješci 1260/10, naravno ne znajući tada za uzroke svega. Ni za zahtijeve iz februara, niti za materijalni dokaz, ni da sam otkrio ko je isti uklonio i o tome 15 dana ranije podneo prijavu. Još tog dana i kasnije kada sam uhapšen skupa sa sestrom ili sam, bio sam siguran da će ta prijava i ostali dokazi da se "greškom zagube". Da se nisam nekoliko puta suprotstavio naredbama da se udaljim, danas ne bih imao nikakav dokaz da sam uopšte dolazio. Audio snimci mogu poslužiti kao dokaz, ali mnogo je veća težina kada je sve to zabilježeno u dokumentima sudske policije i zapisnicima prekršajnog suda. Tako je danas jasno vidljivo šta je sve i ko radio da bi spriječio ne samo istragu o krijumčarenju i ubistvu, nego i da bi osigurao da prijave o tome ostanu sakrivene.
Krivična "Prijava protiv Univerzala" predata je 02.12.2012. i na kraju podvlačim:
"Ističem da mi je u poslednjih godinu dana prektično onemogućen bilo kakav razgovor sa predstavnicima tužilaštva na bilo koju temu, te odgovornost za nepostupanje po navedenim krivičnim djelima snosi isključivo ured glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina."
PRIJAVA PROTIV UNIVERZALA
No, neću sada da krivim ni sudsku policiju, ni tužilaštvo, jer i oni izvršavaju naredbe sa vrha vlasti. Iako je prema zakonu tužilac samostalan u svom radu, to je obična farsa, što je uostalom potvrdio pred kamerama i glavni tužilac RS g. Mahmut Švraka, izjavivši da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE".
Ja sam to znao od početka, te radio paralelno na rušenju kriminalaca iz vrha vlasti, dostavljajući dokazni materijal istražnim organima izvan zemlje, ali i svim institucijama u državi. Kompletna zemlja je u kandžama mafije, a čine je u najkraćem grupa političara koja godinama "implementira" presudu SEJDIĆ - FINCI. U državi, kojom hara nezaposlenost, bijeda, glad, kriminal i korupcija, oni su sa svojim tajkunima teški desetine milijardi evra opljačkanog novca, što u kešu, što u nekretninama, ovde i izvan zemlje. Njihove naredbe izvršavaju tužioci, sudije, policija, ministri, poslanici, a ako im se neko suprotstavi, dobije metak, raznesu ga eksplozivom, suspenduju ga pa "umre" i slično, a neko strada i od prejake doze, infarkta ili se "nabode na žicu", a kad baš ne može drugačije, jer postoji i zločin i ubica - režimski tajkun, onda ga proglase neuračunljivim i oslobode... Potpuno je jasno, da tužioci, sudije, policija rade po nalozima političara tajkuna, što im ne služi na čast, ali imajmo u vidu da je svakome od njih u opasnosti posao, pa i život, ako ne izvrše naredbe, što se najbolje vidjelo na primjeru tužiteljice Dijane Milić iz Tuzle, koju su prvo lažno optužili kao i mene, a onda je uvjeren sam i otrovali, a zvanično je umrla "usljed poremećaja metabolizma".
Znajući dakle da sve dok ne srušim sa vlasti taj mafijaški vrh, (što je moguće samo dostavama dokaza Interpolu i susjednim državama) kako bi se objelodanio kriminal ovdašnjih političara, pokrenuo sam i parnicu protiv AD Univerzal, da bi sakrivene prijave isplivale na površinu i naravno nastavio na svim ostalim frontovima. Dana 21.08.2012. predao sam podnesak u OT Bijeljina, a kopiju sudskoj policiji, pošto je prethodno sudski policajac G.M. iste zgužvao i krenuo da ih baci u kantu za otpatke. Slučaj sam prijavio i tražio da se izjasni o tome. Znajući da će lagati i negirati, nisam namjerno izneo sve dokaze, nego tek kad je sačinio zabilješku prema kojoj je postupio "profesionalno" poslao sam disk sa snimkom događaja iz koga se vidi ta profesionalnost. Vjerujem da je sada svima jasno šta ih čeka ako bilo kada pokušaju nešto da slažu pred sudom u budućnosti ili su to već činili kao sudski policajac Z.Č.
U pomenutom podnesku sam zahtijevao da se poštuje zakon i dobijem sve ranije tražene podatke, što se može vidjeti u prilogu "Zahtjevi i odgovor". Pod brojem 4 navodim nestale krivične prijave, a iako ima 7 stavki u odgovoru od 31.08.2012. pominje se samo prva, bez dozvole za kopiranje, uz lažno obrazloženje. Dana 05.09.2012. sudska policija mi saopštava, (opisano u Zabilješki 1292/12) da će mi biti pismeno odgovoreno...
Uopšte ne sumnjam da sudska policije nije znala da sam taj "odgovor" već dobio, te da me i njime i tim usmenim obavještenjem bukvalno ismjevaju iz OT Bijeljina, što ja nisam htio više da dozvoljavam, te sam ispred zgrade pokazao sliku materijalnog dokaza ubistva kao simbola kriminala i uzroka bezakonja koje se konstantno demonstrira. Svima sam rekao da me mogu hapsiti 10, 100, 1000 puta, ali ću dolaziti svaki dan da tim dokazom sve dok ne dobijem snimke obdukcije. Ta "prijetnja" je ozbiljno shvaćena te sam sledeći put i dobio tražene snimke. Uvjeren sam da su svi oni koji su me usmeno i u dokumentima opisivali kao ludaka i narkomana, kada su vidjeli dio tih 3 godine sakrivanih snimaka obdukcije, shvatili da su griješili ako su mislili da je istraga bila regularna, te da nema ništa sporno.
Važnost tih snimaka je bila tolika da sam morao posvetiti vrijeme drugim obavezama i ne insistirati na drugim traženim podacima, ali sam s obzirom da mi je za potrebe parnice sa AD Univerzal bilo potrebno da imam i dokaz o podnesenim prijavama, predao novi zahtjev dana 08.01.2013. i jasno istakao da to tražim za potrebe suđenja.
Prema zakonu ja ne treba da objašnjavam razloge, ali sam to uradio jer sam bio uvjeren i da su sakrivene i da neću dobiti odgovor iz OT Bijeljina, pa čak i da će sudija M.J. saučestvovati u prikrivanju, te neće narediti OT Bijeljina da dostavi podatke o njima, kako bi pomogla tajkunu G.B. vlasniku pravnog lica.
Taj dio mi je bio bitan za naredne pravne korake, kao što su tužbe protiv RS za diskriminaciju i nanesenu štetu. Suština je dakle u tome da je RS sakrila moje prijave sa materijalom koji dokazuje da je osmogodišnja djevojčica ubijena prilikom šverca tajkunskih firmi iz Federacije BIH u Univerzal, sprečavajući me na sve nezakonite načine da ukažem državnim organima da postoje i da su "greškom" zagubljene.
Šta je švercovano toga dana može se zaključiti iz činjenice da je kokainska mafija Darka Šarića, prala novac preko banke istog vlasnike, te je poslije mojih dojava Interpolu, evidentirano preko 4 miliona KM transakcija, a S.B. (tadašnji direktor AD Univerzal) je uhapšen aprila 2013-te u akciji "Lutka" kao član organizovane kriminalne grupe Darka Eleza. Direktno je osumnjičen za pljačku oko 2 miliona KM još 2005-te, a da je bio prisutan za vrijeme krijumčarenja i ubistva, vidljivo je iz priloga "Izjave aktera sverca i ubistva".
Takođe je uočljivo da su dovezena 4 paketa, tog dana, a ujutru je bio samo paket, kao i na slici mjesta zločina da tragovi krvi počinju prije pada bar 10 metara. Sve to uz snimke obdukcije "Falsifikati" pokazuuje i dokazuje teška krivična djela i njihovo prikrivanje, a radi se samo o malom dijelu materijala.
Istražne radnje vezano za krijumčerenje prije svega vode se i izvan zemlje a i u KT Sarajevo, o čemu sam nedavno obavjestio i OT Bijeljina. Vjerujem da je i njima jasno kako ovaj mafijaški režim neće opstati na vlasti, vjerovatno ni do zvaničnih izbora, a pitanje je dana kada će se objaviti svjedočenja nekog zaštićenog svjedoka saradnika.
Da li će se uključiti u borbu protiv kriminala, neka odluče sami, a od sudske policije očekujem da to evidentira u svojim zabilješkama, da ne izvršava naredbe koje nisu u skladu sa ustavom i zakonima, odnosno da u slučajevima kad je to obavezno zahtijevate pismene naredbe od onih koji takve naredbe izdaju. Ova zemlja nije ni sultanat, ni dodikat i onog trenutka kada državni organ, prestane da radi u skladu sa zakonom, prestaje da bude državni i ne razlikuje se od svake druge razbojničke bande.
Udruženim snagama, OT Bijeljina i MUP, su prvobitno prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice, da bi omogućili tajkunsko mafijaškoj osovini Dodik - Bobar, da prikrije krijumčarenje, koje je izvršeno sa ortacima iz Federacije. Da li je umješana samo jedna firma ili obje, (dobavljač i prevoznik) nisam ni istraživao, ali je jasno da koja god da je u pitanju, vezana je za politički vrh Federacije.
Stoga, izvršavajući nezakonite naredbe, pišući laži u zabilješkama, i posebno lažući pred sudom, vaša profesija se izvrgava ruglu i svodi na nivo servisa mafije. Kompletan državni aparat, ne samo sudska policija, nego i MUP, sudovi i tužilaštva su pod kontrolom kriminalnog klana i nemaju nikakav legitimitet. Ja lično ne priznajem nijedan organ, nijednu naredbu i nijedno rješenje, niti ću ga ikada priznavati, a sa vremenom će sve više građana da se suprotstavlja mafijaškom režimu.
Republiku Srpsku, Federaciju BIH i BIH u cjelini, tretiram kao okupatorsku mafijašku vlast u rangu Austrougarske vojske od prije 100 godina, i biće takva sve dok je pod kontrolom političara milijardera, za koje zakoni ne važe, a za građane ne važe garantovana prava. Pozivam sudsku policiju da se priključi narodu kome pripada i postupa isključivo prema važećim zakonima, da evidentira svaki kriminal i odbija izvršenje nazakonitih naredbi, što je u nadležnosti samog vrha sudske policije da jasno istakne svim svojim pripadnicima.
Kako god bi bilo nezakonito bičevanje građana, po naredbi tužioca, tako je nezakonito i lažno opisivanje događaja, prećutkivanje činjenica, i laganje pred sudom. Oni koji su to činili moraju biti spremni da sve to objašnjavaju uskoro u krivičnim postupcima, gdje ću ja biti svjedok, odnosno moji dokazi. A šta čeka ovde Dodika i SNSD-e, može vam za usporedbu poslužiti Boris Tadić i DS u Srbiji, te Mišković, kao najveći tajkun, ortak ovdašnjeg mafijaškog bosa. A ovde je jednom Zoranu Ćopiću, koji je realno treća liga tajkunskog klana, upravo oduzeta imovina od 20 miliona KM. Možete onda samo da zamislite, koliko su opljačkali, Lagumdžije, Čovići, Dodici, Stankovići, Bobari, Lijanovići, Izetbegovići, Radišići...
Žrtvovali su pomenutog "biznismena" da bi sačuvali ono što su lično opljačkali. Žrtvovaće i vas, jer ko može dokazati da mu je naređeno da piše laži, da lažno svjedoči, da sakriva dokaze, da ne odgovara na zahtijeve, da prikriva krivične prijave i dokaze...
A KO VAM GARANTUJE DA SUTRA NEĆE VAŠE DIJETE DA SE NAĐE NA PUTU NEKOM ŠVERCERSKOM VOZILU ?
Mislite li da bi u ovakvom sistemu za njega i vas bilo zakona i prava ili bi se usmena naredba o zabrani pristupa, primjenjivala na sve vaše srodnike i sve one koji imaju neke dokaze o zločinu. Ili biste tek tada shvatili kakvom kriminalu sada služite i podržavate ga...
Nedavno su uhapšeni i članovi grupe za likvidaciju Slavka Ćuruvije, čije je ubistvo u Srbiji bilo neriješeno 15 godina, te je objelodanjeno da je ubistvo izvršila i prikrivala država, a ja sam ovde, ovaj zločin razriješio do detalja, što je druga paralela, pa ko god se još nije umiješao a ima namjeru da pripomogne kriminalcima neka samo izvoli. Meni je svejedno koliko ih ima, bar će ova zemlja biti čistija, ako se više korumpiranih službenika razotkrije. Ili više volite da radite svoj posao u skladu sa zakonom, časno, profesionalno i odgovorno ?
Neka svako pronađe najbolji način da ispravi svoje greške i izvuče se iz ove situacije i ja ih u tome neću ometati, ako se prekine sa blokadom pristupa, gubljenjem prijava, prikrivanjem informacija i slično.
Ako se to ne desi, ja ću nastaviti pravnu borbu prema planu, a čim to vremenski uslovi dozvole, prezentovaću građanima ispred zgrade na javnoj površini mnogo ozbiljniji i efektniji materijal nego ranije, ali tada će proći svi vozovi za izlazak na put zakona, za sve one koji su sada na pogrešnom kolosjeku.
Meni niko iz zgrade na adresi Vuka Karadžića 3, nije bitan, ni da bude suspendovan, niti zatvorski kažnjen, jer nije učestvovao ni u švercu ni u ubistvu, ali ako je za dokazivanje istine neophodno da prethodno dokazujem, laži, falsifikate, krivična djela, nekog policajca, tužioca, sudije... ja ću to da uradim.
I niko i ništa me neće uplašiti niti zaustaviti.
U TO MOŽETE SVI SKUPA DA BUDETE SASVIM SIGURNI

PRILOZI


Zahtjev 11.02.2010.
Zahtjevi i odgovor
Zahtjev 08.01.2013.
Izjave aktera sverca i ubistva
Falsifikati
Izjave portira
Disk

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 415

Tužena RS 4 godine odbija odgovoriti na ova pitanja, te je očigledno da je falsifikovala dokazni materijal, kako bi ubistvo ćerke tužilje Bollin, predstavila kao samopovređivanje.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043324 13 P2

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KM


Na osnovu člana 54 ZOPP-u: (1) Tužilac može u tužbi tražiti da sud samo utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa, ili istinitost, odnosno neistinitost neke isprave. (2) Takva se tužba može podići kad je to posebnim propisima predviđeno ili, kad tužilac ima pravni interes da sud utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa ili istinitost, odnosno neistinitost neke isprave prije dospjelosti zahtjeva za činidbu iz istog odnosa. (3) Ako odluka o sporu zavisi o tome postoji li ili ne postoji neki pravni odnos koji je tokom parnice postao sporan, tužilac može pored postojeceg zahtjeva istaknuti i tužbeni zahtjev da sud utvrdi da takav odnos postoji, odnosno da ne postoji, ako je sud pred kojim parnica teče nadležan za takav zahtjev. (4) Isticanje zahtjeva prema odredbi stava 3. ovog člana neće se smatrati preinakom tužbe. ističem dodatni:
TUŽBENI ZAHTIJEV ZA UTVRĐENJE
U parnici 80 0 P 039221 12 P, čija se kopija dostavlja u dva primjerka, tužena Republika Srpska, je falsifikovala Obavjest od 04.01.2010. iz spisa KTA - 596/09, (priloženo kao dokaz i u ovoj parnici pod rednim brojem 020), te u Presudi donesenoj 26.07.2013. na strani dva, peti pasus navela citiram: Na osnovu uvida u navedeni spis ovaj sud je utvrdio da je Okružno Tužilaštvo na osnovu provedenih dokaza u prethodnom postupku utvrdilo da je malodobna Ivona Bajo navedenog dana vozila dječiji bicikl „Bnx Turbo“ u blizini poslovnih prostorija tuženog i da je prilikom pada sa bicikla pokidana metalna žica od korpe istog bicikla, probila joj grudi i da je žica pokidala krvni sud te da je malodobna Ivona Bajo umrla zbog iskrvavljenja i da je s toga Okružno Tužilaštvo u Bijeljini odlučilo da se ne vodi istraga iz razloga što se radi o zadesnoj smrti malodobne Ivone Bajo, a ne o ubistvu ili nastradanju u saobraćajnoj nezgodi.
Naprotiv, u Obavjesti OT Bijeljina ne postoji tvrdnja da je žica pokidala krvni sud, kao niti u nalazu i mišljenju vještaka trasologa dr. Busarčević Miroslava, (006 Trasologija) gdje se nalazi samo fotografija površinske rane na grudima i iznesen stav da je mogla nastati dejstvom nekog vozila, manje ograde ili višeg trotoara, kakve on nije uočio.
U pomenutom vještačenju uopšte se ne pominju unutrašnje povrede, kako krvni sud, tako i grudna žlijezda, prsna kost i desna dušnica. U telefonskom razgovoru, koji je takođe dostavljen u prilozima ove tužbe na disku i tekstualno, (003 Izjava vještaka), pomenutu ekspert ističe da NEMA POJMA o unutrašnjim povredama, niti o torbi presječenog kaiša, čiji dio nedostaje a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom. Kako se radi o ključnim pitanjima iz ove tužbe potrebno je ustanoviti istinitost dokumenata koji potiču od tužene RS i rezultate istražnih radnji po pitanju materijalnih dokaza, te utvrditi iz spisa OT Bijeljina KTA - 596/09 :

1) Da li se trasološkim ili nekim drugim vještačenjem ustanovilo da je metalna žica sa korpe bicikla prečnika 3 mm, probola prsnu kost Ivone Bajo, napravivši kanal 25x1 mm, te razderine desne plućne arterije u desne dušnice ?
2) Da li je OT Bijeljina ustanovilo koko je došlo do dvostrukog presjecanja kaiša na torbi koju je nosila Ivona Bajo, prilikom ranjavanja, gdje je nestao dio, te čime je i zašto opran ostatak kaiša ?

Ukoliko sud odluči da ne može postupati prema ovako postavljenom zahtjevu, shodno članu 55 ZOPP-u, stav (4) Tužilac može u jednoj tužbi istaknuti dva ili više tužbenih zahtjeva koji su u međusobnoj vezi i tražiti da sud usvoji slijedeci od tih zahtjeva ako nađe da onaj koji je u tužbi istaknut ispred njega nije osnovan, a s obzirom da imam saznanja o tim dokumentima za koja vjerujem da su istinita, predlažem da sud donese slijedeće:
RJEŠENJE
1) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da u spisu KTA - 596/09 ne postoji nijedno vještačenje kojim se izražava mišljenje da je metalna žica sa korpe bicikla probola prsnu kost, desnu plućnu arteriju i desnu dušnicu Ivone Bajo.
2) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da u spisu KTA - 596/09 ne postoji nijedno vještačenje kojim se objašnjava, kako je i čime presječen kaiš materijalnog dokaza, torbe Ivone Bajo, gdje je nestao dio i zašto je i čime opran ostatak presječenog kaiša.
Tužena RS 4 godine odbija odgovoriti na ova pitanja, te je očigledno da je falsifikovala dokazni materijal, kako bi ubistvo ćerke tužilje Bollin, predstavila kao samopovređivanje. Utvrđivanje istinitosti ili neistinitosti dokumenata, odnosno postojanje ili nepostojanje vještačenja, obdukcijom konstatovanih unutrašnjih povreda i torbe, pomoći će sudu da brže i detaljnije sagleda činjenice bitne za ovaj predmet.

PRILOG : Presuda 80 0 P 039221 12 P

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) BADENERSTRASSE 23
8952 SCHLIEREN
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 414

Na drugostepenom sudu je velika odgovornost, da uradi sve kako bi se bezakonje zaustavilo i krivci dobili zasluženu zatvorsku kaznu, (naravno ne u ovom postupku) ili će istima pomoći tako što će odgovornost uprkos odredbi člana 48 Ustava RS prebaciti na državu koju ionako tretiram kao "Zločinačku organizaciju" za šta imam obilje dokaza, a takva odluka bi bila potvrda da mafija ovde ima svoju državu , logističku podršku i zaštitu od svih njenih organa.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039976 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 1)

DANKO BOROVČANIN (NAČELNIK SUDSKE POLICIJE)
NEZNANIH JUNAKA 5/26 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC)
OT BIJELJINA / VUKA KARADŽIĆA 3 / 76300 BIJELJINA

Vrijednost spora:

30000 KM

ŽALBA NA PRESUDU OSNOVNOG SUDA

PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Na početku bih istakao prije svega da sam prije održavanja glavne rasprave u ovoj parnici, predao krivičnu prijavu protiv postupajuće sudije Marković. Iako joj je ta činjenica bila poznata, nijednim postupkom nije pokazala da to utiče na njen rad, nego je naprotiv djelovala dostojanstveno i profesionalno, što je za svaku pohvalu. Namam dakle namjeru osporavati presudu po tom osnovu, nego ću ukazati isključivo na procesne greške, te polazim od, (ako mogu tako nazvati na strani 5 sedmi pasus) savjeta sudije da citiram:
"Ako je već tužilac smatrao da su tuženi Kovačević Novak, kao glavni tužilac u Okružnom Tužilaštvu i Borovčanin Danko, kao starješina Organizacione jedinice Sudske policije u Bijeljini, učinili štetu nezaknitim radom na određeni način, onda je trebao da podnese tužbu protiv Republike Srpske.."
Bilo bi pravilnije reći da ako su tuženi nastupali kao državni službenici, trebali su mi uručiti pismeni primjerak rješanja, kojim se suspenduju moja prava, te omogućiti pravo žalbe.
Na glavnoj raspravi objasnio sam zašto nisam podneo tužbu protiv RS, nego protiv direktno odgovornih i nadam se da je to jasno evidentirano u zapisniku, a sada obrazlažem i ovde.
Protiv mene i svih srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo primjenjuje se diskriminacija, čiji su efekti takvi da ni na zahtjeve iz februara 2010-te u kojima ukazujem na krivična djela nikada nije odgovoreno, sprečava sa direktan razgovor sa nadležnima u konkretnom predmetu, predaja dokaza i podnesaka, davanje izjave tužiocu na zapisnik, te uvid u spis i majci ubijenog djeteta i meni čiji sam zastupnik, te je tek 3 godine od ubistva OT Bijeljina donijela rješenje da mi se predaju kopije diskova sa fotografijama, koje dokazuju prikrivanje ubistva.
Ne ulazim sada uopšte u to da li je naredba da citiram: "ZDENKO BAJO, BUDIMKA BOLLIN BAJO I DRUGI SRODNICI, NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA" zakonita ili je diskriminatorska, pravno nemoguća, ponižavajuća. Uzmimo da je ta naredba savršenstvo pravne struke, no problem je u tome što mi nikada nije bila uručena, niti mi je omogućeno pravo žalbe na tu odluku, čime je prekršeno garantovano pravo iz ustava RS, član 16:
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Naravno nije mi omogućeno ni da iznesem svoje argumente na način predviđen ZOOUP-u, no ostavljam to po strani i zadržavam se na pravima iz Ustava. Postupak kome sam izložen pošto sam otkrio dokaze o kriminalu pojedinih tužilaca je ponižavajući što je takođe zabranjemo Ustavom RS član 14, a član 48 Ustava RS jasno propisuje:
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Ovde je dakle jasno propisana lična odgovornost za one koji se ogriješe o ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom RS a svi drugi zakoni su pravno ispod Ustava!
Republika Srpska shodno ovom članu odgovorna je za sve druge vrste štete, osim nanesenih povredama prava iz Ustava, te tako nikada i nisam podnio tužbu protiv inspektora, tužioca ili sudije koji su na osnovu lažne prijave i bez ijednog argumenta, ijedne riječi prijetnje, tražili i izdali naredbu za pretres što mi je nanijelo neprocjenjivu štetu.
Osnovni sud se nijednom rječju nije osvrnuo na ovaj ključni segment tužbe, (niti na stav 2 člana "Imunitet sudija i tužilaca" iz ZOVSITV-u) nego se bavio nerelevantnim i čak netačnim objašnjenjima zakona, koja su lažno citirana od strane tuženih.
U svom odgovoru tuženi Borovčanin je naveo da je sudska policija dužna da izvršava naloge suda i tužilaštva, a onda otvorio zagradu upisao "USMENE I PISMENE" pa zatvorio zagradu, prepravljajući zakon i dodajući nepostojeće riječi. Jedina pravilna formulacija bi bila "U SKLADU SA ZAKONOM I USTAVOM" što ova naredba očito nije. Šta spriječava sutra g. Kovačevića da izda usmenu naredbu sudskoj policiju da me uhvate ili nekog drugog i zatvore u podrum 3 godine kolika je zaprijećena kazna za "Ugrožavanje sigurnosti" ako sud legalizuje ovo bezakonje kao rad u interesu države ??? Očito je i za pranje dokaza benzinom i prikrivanje ubistva izdata usmena naredba zarad viših interesa...
Tuženi Kovačević je dostavio neke dokumente koje pominje i prvostepeni sud, ali ne u potrebnom broju kopija, odnosno te "dokaze" ja nikada nisam dobio i ne mogu se koristiti kao argumentacija za presudu. Poznato je da okružni tužilac postupa, sa dokumentima, naredbama, odlukama, sa svojim potpisom i pečatom državnog organa, a ovo je slučaj tajne, nezakonite diskriminatorske urote, koja je postala javna i otkrivena isključivo zbog toga što sam se nekoliko puta suprotstavio bezakonju i na prekršajnim suđenjima došao do teksta te naredbe i načina na koji se sprovodi. U suštini i nema potrebe da dalje osporavam nepravilnosti u presudi, jer je osnov svega oduzimanje garantovanog prava iz Ustava, za šta su odgovorni tuženi, prema članu 48, koji sam naveo te očekujem od Okružnog suda da se odredi po tom pitanju. Meni ova parnica ne znači ništa lično, a posebnio ne novac, nego je samo jedan od frontova borbe sa mafijom, te vam skrećem pažnju na osnov svega.
Tuženi su se ogriješili o Ustav da bi prikrili zločine za koje imam dokaze i to tajno, ne u interesu organa ili države nego zbog privatnih interesa i ja zbog toga ne krivim RS. Ako sad drugostepeni sud ignoriše član 48 iz Ustava i legalizuje bezakonje tuženih Borovčanina i Kovačevića, te prebaci odgovornost na RS, takvu odluku bih koristio kao dokaz u već pokrenutim parnicama, i u narednim uključujući Sud u Strazburu.

Na strani 5 presude, (drugi pasus odozdo) sud zaključuje "Istina je, da iz provedenih dokaza proizilazi da je tuženi Kovačević Novak izdao usmenu naredbu Odjeljenju sudske policje u Bijeljini da sudski policajci spriječe tužioca..." a kako je time prekršeno pravo iz Ustava RS, proizilazi da država namjerno krši ljudska prava, sa ciljem da prikrije pljačke i ubistva, za šta sam predao dana 13.12.2013. 70 priloga na oko 160 strana u parnici 80 0 P 043324 12 P, gdje je tužena upravo RS, tako da će i ova presuda biti dodatni dokaz, krivice države za ubistvo i prikrivanje ubistva, te teror nad porodicom Bajo...
U prilozima tužbe je više dokaza kriminala koji prikrivaju tuženi, a dužnost svakog službenog lica je da postupi u skladu sa članom "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" kako bi se zaustavilo bezakonje unutar OT Bijeljina.
Odluka OT Doboj koju sam priložio ima za cilj da diskredituje stavove i dokumentaciju tuženih, jer pokazuje da su bili spremni (ovde g. Borovčanin nije direktno umješan) pisati i govoriti laži da bi mi naškodili, iako vrlo dobro znaju kao tužioci da moje pisanje kako će završiti u zatvoru nije prijetnja iz člana "Ugrožavanja sigurnosti". Tako i sve zabilješke sudske policije sadrže laži, jer:
-Nikad nisam razgovarao sa g. Gruhonjićem, nego je gospodin izašao u hodnik i tu mi samo rekao da izađem vani; Nikada nisam prijetio nasiljem što je g. Višnjić naknadno potvrdio u zabilješci 779/10 od 26.04.2010; Nisam napisao na plakatu ništa ni o Dodiku niti i Bobaru što se može provjeriti jer je to oduzeo MUP, a kopije dostavio u spis 80 1 Pr 007070 12 Pr; Sudska policija izvršava naredbu te nikada u zabilješkama ne unosi da sam svima pokazao slike materijalnih dokaza, a istovremeno me opisuju kao labilnog, narkomana i prihopatu.
U dokazu od 11.02.2010. Osnovni sud pogrešno navodi (strana 4 presude, drugi pasus) da tražim "biološko i trasološko vještačenje i autopsiju". Istina je da su ta vještačenja već bila obavljena a ja sam u tom zahtjevu, (treći pasus) tražio da se OT Bijeljina izjasni da li je ijedno od njih potvrdilo da je sve unutrašnje povrede nanijela žica, u šta se može uvjeriti drugostepeni sud uvidom u taj zahtijev.
Očito ovaj dio nije pravilno shvaćen, od strane prvostepenog suda, no još tada, što i sud konstatuje sam bio siguran da na ovaj i druge zahtijeve nikada neće biti odgovoreno, jer odgovora nemaju, jer su namjerno prikrili ubistvo, te da će koristiti razne "smicalice" a mjesec i po poslije su me prvo lažno optužili za ugrožavanje sigurnosti, da bi 5 mjeseci kasnije, datum 08.07.2010. poslužio kao izgovor za usmenu naredbu koja je bila na snazi još od 2009-te...
Tretman kome sam izložen je izuzetno ponižavajući, toliko da tu naredbu doživljavam kao "ISTJERAJTE TU STOKU NAPOLJE", a da bih dobio skrivene snimke obdukcije morao sam tokom 3 godine dolaziti oko 200 puta, 4 puta mi je suđeno zbog odbijanja nezakonite naredbe i dva puta sam hapšen, samo da bi zločin ostao sakriven. Krivične prijave iz 2010-te koje sam predao protiv krijumčara tuženi Kovačević i danas prikriva. Tvrdnja prvostepenog suda koji podržava tuženog Kovačevića da sam 08.07.2010. narušio red i mir (poslije 5 mjeseci uzaludnih dolazaka) je neutemeljena jer samo PREKRŠAJNI SUD može to da odluči i izrekne zakonom propisanu sankciju.
Bilo bi korektno ako već nije bilo izjašnjavanja o tome da li dokazi koje sam dostavio u ovaj spis pokazuju izvršenje krivičnih djela prije svega g. Kovačevića, da se ne daje nikakva težina njegovim tvrdnjama o kršenju reda i mira za šta nema nadležnost, te je učinio krivično djelo "Samovlašće".
Ovde se naprotiv radilo o odbrani mojih prava, časti i dostojanstva te sam rekao da neću izaći dok mi ne daju termin kada mogu dobiti odgovore na zahtijeve iz februara, te da obrazložim nove dokaze do kojih sam došao. Tuženi Kovačević koji je sakrio materijalni dokaz ubistva u saradnji sa tužiocem Stjepanović, (fotografije torbe koju su oprali benzinom su na priloženom disku u folderu "Dokazi kriminala") naravno ne smije dozvoliti nikakvu istragu, nego je bez rasprave, bez suda i prava na žalbu u dogovoru sa g. Borovčaninom izrekao doživotnu zabranu pristupa u OT Bijeljina.
Priča o tome da sam mogao predati materijale poštom ili u prizemlju je dodatno ponižavanje, jer ni na jedan zahtjev koji dokazuje teška krivična djela nikada nije odgovoreno.
Na drugostepenom sudu je velika odgovornost, da uradi sve kako bi se bezakonje zaustavilo i krivci dobili zasluženu zatvorsku kaznu, (naravno ne u ovom postupku) ili će istima pomoći tako što će odgovornost uprkos odredbi člana 48 Ustava RS prebaciti na državu koju ionako tretiram kao "Zločinačku organizaciju" za šta imam obilje dokaza, a takva odluka bi bila potvrda da mafija ovde ima svoju državu , logističku podršku i zaštitu od svih njenih organa.
Tuženi nisu sudu dostavili nijedan dokaz, da mi je ta naredba uručena, što znači i da iza nje ne stoji nijedan državni organ, te predlažem da Okružni sud žalbu usvoji i primjeni stav 5, člana 224:
Drugostepeni sud može u sjednici vijeća ili na osnovu održane rasprave: "preinačiti prvostepenu presudu" te usvojiti tužbeni zahtijev u cjelosti.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 413


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OKRUŽNI SUD U BIJELJINI

(Sadržaj zahtjeva)Obraćam se Okružnom sudu u Bijeljini sa zahtijevom:
1) Da mi dostavi kopiju objašnjenja prvostepenog suda u predmetu 80 0 P 039221 13 Gž koje je moralo biti napisano, shodno ZOPP-u član 215, stav (2) Ako žalitelj tvrdi da su u prvostepenom postupku povrijeđene odredbe parničnog postupka, sudija prvostepenog suda dat će objašnjenje u povodu navoda žalbe koji se tiču tih povreda, a prema potrebi će provjeriti istinitost tih navoda u žalbi.
2) Da mi dostavi kopiju zapisnika ili podatke o glasanju tročlanog sudskog vijeća, koje je odlučivalo po mojoj želbi protiv prvostepene presude u predmetu 80 0 P 039221 13 Gž.
3) Da mi se dostavi obrazloženje u kom je od MOJIH tužbenih zahtijeva koje predočavam u skeniranom isječku presude Okružnog suda 80 0 P 039221 13 Gž, sudsko vjeće utvrdilo da tražim nadoknadu zbog smrti bliske osobe, što je korišteno kao izgovor u obrazloženjima odluka oba suda.
Traženi podaci su mi potrebni zbog narednih pravnih koraka, a ovde je relevantno podnošenje krivične prijave protiv odgovornih koji su učestvovali u falsifikovanju mog tužbenog zahtijeva i umjesto da ustanove da li je ili nije osoblje AD Univerzal mjenjalo izjave o tragediji, da li je uklonilo ili nije materijalne dokaze, po osnovu čega sam podneo krivične prijave još 2010-te, te da se odredi da li mi je time nanesena šteta, sudije su se bavile analizom spisa koji nema veze sa navodima iz tužbe, te da li su ili nisu radnici AD Univerzal doprinijeli nečijoj smrti, što NIKADA, nijednom riječju nisam tvrdio, jer sam bio siguran da će upravo na takav način sud pokušati pomoći odgovornima za prikrivanje dokaza ubistva. Krivična prijava protiv sudije Marković je već podnesena, a od toga da li je tročlano vijeće podržalo taj kriminal i falsifikate glasanjem 3:0 ili 2:1, zavisi da li će neko biti izuzet iz prijave, pritužbe UDT-u i objavljivanjem imena počinilaca sa dokazima o izvršenom krivičnom djelu na internetu, kao saučesnika u prikrivanju ubistva. Osim toga podneo sam i tužbe zbog bezakonja u ovoj parnici i to čak prije donesene prvostepene presude, a za šta će biti potrebno da sudije objasne pismeno ili kao svjedoci svoje postupke ili ću predati samo ovaj zahtijev uz napomenu da nije odgovoreno na njega.
Ukoliko nadležne službe ne budu u mogućnosti da mi odgovore na ovaj zahtijev, očekujem da isti proslijedite predsjedniku suda, kako bi se uvjerio kakve su falsifikate spremni da počine sudije da bi prikrili krivična djela tajkuna...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 412

Drugi zahtijev pokazuje da je falsifikovana Obavijest iz spisa KTA - 596/09, te je u presudi naveden neistinit sadržaj. Najbolji dokaz da se radi o falsifikatima je činjenica da dokumenti koje sam tražio nisu mogli biti pronađeni od strane Osnovnog suda, te iste nisam ni dobio.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039221 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20)

Tuženi:

UNIVERZAL AD BIJELJINA (Knez Ivo od Semberije 88)

Vrijednost spora:

500000 KM


PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
2) ako kojoj stranci nezakonitim postupanjem nije bila data mogućnost da raspravlja pred sudom;
4) ako se odluka suda zasniva na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka ili na ispravi koja je krivotvorena ili u kojoj je ovjeren neistinit sadržaj;
Skrećem pažnju da se ovaj prijedlog podnosi manje od mjesec dana od kada mi je dostavljena presuda, te što se tiče zakonskih rokova, ispunjava predviđene uslove. Osnovni sud je dopisom od 30.12.2013. dostavio Presudu Okružnog suda, koju sam primio nekoliko dana kasnije, te je očigledno da do dana 22.01.2014. kada se šalje ovaj prijedlog nije prošlo ni 30 dana.
Što se tiče zakonskih osnova po kojima tražim ponavljanje, prvo ću ukazati na stav 4 dio "ako se odluka suda zasniva na ispravi koja je krivotvorena ili u kojoj je ovjeren neistinit sadržaj" te ističem, da je došlo do falsifikovanja spisa KTA - 596/09 u koji se po prijedlogu tužene strane vršio uvid, te čak i do falsifikovanja mog tužbenog zahtijeva.
U prilogu ovog prijedloga su Zahtijevi za pristup informacijama, predati 08.08.2013. kojima tražim da mi se dostave dokumenti u kojima navodno tvrdim slijedeće:
1) DA SU ZA SMRT IVONE BAJO DIREKTNO ODGOVORNI RADNICI AD UNIVERZAL !
2) DA TRAŽIM NADOKNADU KAO SRODNIK IVONE BAJO ZBOG NJENE SMRTI !

Naime u obrazloženju presude, navodi se da ne postoje dokazi da je tuženi odgovoran za smrt Ivone Bajo, te da ja kao ujak nemam pravo na nadoknadu za smrt bliske osobe, što ja nikada nisam napisao ili izjavio, niti sam tražio odštetu zbog smrti i srodstva, nego zbog duševnog bola uzrokovanog obmanjivanjem, te povredom ugleda i časti, zbog slike koja je stvorena o meni kao poremećenoj osobi, pošto sam pokušao dostaviti i objelodaniti dokaze koje je prikrio tuženi.
Drugi zahtijev pokazuje da je falsifikovana Obavijest iz spisa KTA - 596/09, te je u presudi naveden neistinit sadržaj. Radi se u tvrdnji citiram "da je žica probola krvni sud" a što ne postoji u pomenutom spisu. Najbolji dokaz da se radi o falsifikatima je činjenica da dokumenti koje sam tražio nisu mogli biti pronađeni od strane Osnovnog suda, te iste nisam ni dobio. Umjesto toga pozvan sam u sud da pojasnim o čemu se radi što sam i učinio:
Navodi na koje se sud pozivao ne postoje niti u jednom dokumentu i niko ne može da ih pronađe, što znači da je odluka zasnovana na falsifikatima i neistinitima sadržajima...
Drugi osnov je tok glavne rasprave, koje u stvari nije ni bilo. Izbacivanjem SVIH 25 priloga koje sam dostavio, predmet je u potpunosti obesmišljen, te je sud "utvrđivao" činjenično stanje po mom tužbenom zahtijevu isključivo koristeći se predloženim dokazom druge stranke, koji nema nikakve veze sa osnovom tužbe. Podatke o mojim krivičnim prijavama koje se odnose na tužbeni zahtijev sud je odbio da zatraži od OT Bijeljina, jer je postupajuća sudija znala da su sakrivene.
Prema posljednjim usmenim saznanjima iz prijemne službe OT Bijeljina, nepoznato je gdje se te prijave nalaze, a uz veliku dozu sigurnosti, uvjerenja sam da su "greškom" ubačene u drugi spis, tako da su ih OT Bijeljina i Sud smišljeno prikrili. Treći prilog je zahtijev za podatke o tim prijavama predat još 08.03.2013. na koji nikada nije odgovoreno.
Posljedica odbacivanja svih dokaza koje sam predložio je kršenje člana 99 ZOPP-u, stav 1) Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava. Iako sam spremio detaljan dokazni materijal, nije mi omogućeno da o tome kažem ijednu riječ, čime se pomoglo tuženoj strani. Iz presude je jasno da sud nije utvrdio, niti se uopšte bavio istinitosti nijedne moje tvrdnje iz tužbenog zahtijeva, nego se bavio opravdavanjem stava tužene strane koja nema nikakve veze sa radnjama na kojima zasnivam tužbu. U ponovljenom postupku, uz korištenje dokaza i prava na izvođenje, što mi je nezakonito oduzeto, kao i ispitivanje ključnog svjedoka, radnika tuženog AD Univerzal, dokazao bih ne samo navode iz tužbenog zahtijeva, nego i krivična djela više lica, što je i bio jedini razlog da mi se to ne dozvoli u prvom postupku.
DA BI SE ONA PRIKRILA !
A dokaz za to je poslednji prilog uz ovaj prijedlog iz koga se vidi da sam mnogo prije presude predvidio na koji način će sud pomagati tuženom da izbjegne odgovornost...
PRIJEDLOG PO CLANU 81

PRILOZI


Zahtjev 08.01.2013.
Zahtjev A 08.0.2013.
Zahtjev B 08.0.2013.
Prijedlog po clanu 81

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 411

Odbačeni su svi prijedlozi za dostavu dokumentacije državnih organa od čega su najvažnije krivične prijave iz 2010-te protiv tužene strane. S obzirom da ih OT Bijeljina krije godinama, ne odgovaraju na zahtijeve, (jedan je u prilogu sa jasnom porukom da je potreban za parnicu) a i sudije su odbile da izvrše uvid u njih, jasno je da smišljeno prikrivaju organizovani kriminal...

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

Tročlano sudsko vijeće sastavljeno od Ivice Sekulića, kao predsjednika vijeća i sudija Vedrane Stojanović i Zorana Džide, kao članova vijeća, u predmetu BROJ; 80 0 P 039221 13 Gž od 12.12.2013. godine, izvršilo je smišljeno povredu odredaba ZOPP-u sa ciljem da pomogne jednoj od strana i prikrije njenu odgovornost, tako što je u saradnji sa prvostepenim sudijom Marković Jelenom, falsifikovalo moj tužbeni zahtijev i prilagodilo ga željama zastupnika tuženog, što se vidi iz njihovog odgovora.
Time su sudije prekršile više odredbi zakona, a posebno član 2 stav “(1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku.” Tako se nisu ni dotakli navoda iz tužbenog zahtijeva, nego su obrazlagali nešto što nisam ni tvrdio, ali zato jeste tuženi bazirao odbranu na toj izmišljenoj tezi.
Osnovnu povredu i krivično djelo počinila je sudija Marković Jelena u prvostepenom postupku, koja je čak i Obavjest OT Bijeljina falsifikovala, što je Vijeće ispravilo poslije moje žalbe, ali lažno tvrde da je pravilno utvrđeno činjenično stanje iako se ništa od onoga što je navedeno u zahtijevu nije provjeravalo.
Naprotiv odbačeni su svi moji prijedlozi za dostavu dokumentacije državnih organa od čega su najvažnije krivične prijave iz 2010-te protiv tužene strane. S obzirom da ih OT Bijeljina krije godinama, ne odgovaraju na zahtijeve, (jedan je u prilogu sa jasnom porukom da mi je potreban za parnicu) a i sudije su odbile da izvrše uvid u njih, jasno je da smišljeno prikrivaju organizovani kriminal.
Ostali detalji su u prilozima…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 410

Sudiju Destanović Senada tretiram kao saučesnika u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja i po tom osnovu ću preduzeti sve pravne korake predviđene zakonom da bi se istina razotkrila, a do tada ću dokaze o kriminalu pripadnika vlasti objavljivati na internetu, kako bi bili dostupni građanima...

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DESTANOVIĆ SENADA

Na osnovu člana 347 KZRS "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja" a vezano za član 376 KZRS "Povreda zakona od strane sudije":
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

OBRAZLOŽENJE

G. Senad Destanović je kao sudija Osnovnog suda u Bijeljini u 3 različita predmeta izvršio više radnji u suprotnosti sa zakonom a sve sa ciljem da mi nanese štetu i pomogne pripadnicima zločinačke organizacije, koja je ubila djevojčicu Ivonu Bajo prilikom šverca, u firmu AD Univerzal, dana 23.07.2009. te u narednom periodu pokušava prikriti zločin uz pomoć svojih pripadnika iz vlasti...
Prvi slučaj se odnosi na predmet 80 0 P 039227 12 P, kada je sudija Destanović pokušao da me prevari i pomogne tuženima (Kovačević Novak i Stjepanović Danica) tako što je tražio od mene da radnje koje su mi nanijele štetu SAM okarakterišam kao službene iako to nisu bile. Pomenuti su učestvovali u dogovoru kriminalne grupe čiji su me članovi potom, marta 2010-te u CJB Bijeljina lažno prijavili za ugrožavanje sigurnosti, zato što sam napisao da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva Ivone Bajo završiti u zatvoru. Ta lažna prijava završena je tek 14.12.2012. kada je u predmetu T15 0 KT 0002365 10 OT Doboj donijelo odluku o nesprovođenju istrage, jer nije bilo nijednog elementa krivičnog djela. Da sam prihvatio nalog sudije Destanovića i napisao da je zavjerenički plan, kako da me lažno optuže službena radnja, ta tužba bi bila odbačena kao neosnovana jer naravno za službene radnje odgovara prema ZOO-a državni organ, član "Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ" (1) Pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ uzrokuje trećem licu u obavljanju ili u vezi s obavljanjem svojih funkcija.
Dokaz pokušaja prevare u sudskom postupku je Rješenje 80 0 P 039227 12 P od 13.11.2012. gdje sam podvukao dio u kome se to od mene traži. Napominjem da je jedini tužilac koji je u tom slučaju postupao službeno g. Šabić Muris, što sam i naveo, a može se provjeriti uvidom u kompletan spis...
Potom je u tužbi koju sam predao kao zastupnik Budimke Bollin Bajo, (80 0 P 043324 12 P) isti sudija pokušao da je odbaci jer nije predata punonoć za TAJ predmet, nego samo generalna za sve njene pravne interese. U žalbi na to rješenje sam naveo osim svih nepravilnosti koje je potom konstatovao i drugostepeni sud da je sudija Destanović počinio krivično djelo, te da ću podnijeti krivičnu prijavu, što se može vidjeti na stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796
U prilogu je Rješenje 80 0 P 043324 13 Gž Okružnog suda u Bijeljini, softwerski obrađeno za prezentaciju na internetu na jednoj stranici i sa podvučenim relevantnim djelovim, dok je original na 3 strane što se može provjeriti ako neko posumnja u autentičnost dijelova ili kompletnog Rješenja.
Ovim je praktično drugostepeni sud konstatovao smišljeno kršenje odredbi ZOPP-u, s obzirom da sam u dopuni upozorio sudiju upravo na iste članove, ali sve to nije bilo dovoljno da sudija zatraži svoje izuzeće, te je na pripremnom ročištu 13.12.2013. u parnici Bollin protiv RS u kojoj sam punomoćnik tužilje, prijetio da će me kazniti jer sam "uvrijedio" državni organ napisavši da je usmena naredba koja glasi citiram : ZDENKO BAJO, BUDIMKA BOLLIN BAJO I SVI DRUGI SRODNICI NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA - fašistička. Iako se ovde ne opisuje organ nego naredba, pozvao sam se na pravo iz člana 32 Ustava RS, te tražio da se ono poštuje. na šta je sudija Destanović, pred osim mene još 3 svjedoka rekao:
TO JE VAŠE MIŠLJENJE, A MENE VAŠE MIŠLJENJE NE INTERESUJE. MENE NE INTERESUJE NIČIJE MIŠLJENJE, NI U OVOJ ZGRADI NI IZVAN NJE...
Naime, pošto sam već dostavio pritužbu VSITV-u zbog nezakonitog rada sudije Destanovića, časno, profesionalno i moralno bi bilo da shodno članu "Disciplinski prekršaji sudija" stav 7, zakona o VSITV-u zatraži svoje izuzeće, što nije učinio, a tekst pritužbe je objavljen na internet lokaciji:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775
A sve to vezano je za postupanje istog sudije u predmetu 80 0 P 050285 13 P u kome sam tužilac u sporu protiv RS za utvrđenje prava. Skrećem pažnju da sam još u dopuni tužbe ukazao na neke povrede odradaba parničnog postupka, ali izneseni argumenti uopšte nisu uticali na postupajućeg sudiju u prvostepenom postupku, te je zbog ličnih interesa tužbu odbacio.
Naime u prvobitno donesenom rješenju za ispravku i dopunu od 11.11.2013. sudija iznosi stav da tužbom UOPŠTE ne mogu tražiti utvrđenje prava koje mi je već garantovano, te navodim kompletan treći pasus na drugoj strani iz tog rješenja, sa podebljanim relevantnim dijelom teksta:
"S tim u vezi, dekleratornom tužbom, tužitelj može tražiti utvrđenja postojanja, odnosno nepostojanja konkretnog prava ili pravnog odnosa, pa tako dekleratorna pravna zaštita ne stvara nove pravne odnose, niti preinačuje postojeće, već se njome samo konstatuje određeno postojeće pravno stanje, što znači da tužilac u svojoj tužbi ne može svojim tužbenim zahtjevom tražiti utvrđenje postojanja bilo kojeg pojedinačnog, kolektivnog ili dr. prava tužioca, koje mu je već garantovano Ustavom BiH i Ustavom RS, kao i svakom građaninu BiH, nego ovakvu vrstu sudske zaštite može tražiti za utvrđenje postojanja odnosno nepostojanja konkretnog prava ili pravnog odnosa povodom konkretnog spora."
Poslije ovakvog obrazloženja bilo je jasno da postupajući sudija nema namjeru prihvatiti tužbu nego upravo suprotno da planira istu odbaciti, te sam u prilogu dopune dostavio rješenje Okružnog suda u Banjaluci 71 0 P 134315 12 Gž od 30.12.2011.
Uvidom u kompletan sadržaj Rješenja, (a nalazi se u spisu) vidljivo je da se radi o istoj vrsti tužbe, o istim događajima, vezano za prikrivanje ubistva Ivone Bajo, što je Okružni sud jasno shvatio, samo što se tada tražilo utvrđenje drugih prava i naravno vezano za događaje do 2011-te. Na drugoj strani tog rješenja u prvom pasusu, peti red, Okružni sud u Banjaluci konstatuje da je moj pravni interes da se utvrdi postojanje određenog prava, što je jasno navedeno kao jedna od mogućnosti pokretanja tužbe za utvrđenje u stavu 2 člana 54 ZOPP-u:
"Takva se tužba može podici kad je to posebnim propisima predviđeno ili kad tužilac ima pravni interes da sud utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa ili istinitost, odnosno neistinitost neke isprave prije dospjelosti zahtjeva za činidbu iz istog odnosa.
Podebljan je upravo taj dio relevantan za ovu tužbu, dok sudija Destanović (Rjesenje 80 0 P 050285 13 P u prilogu) osporava takvu mogućnost i objašnjava da je takvu tužbu moguće pokrenuti samo u nekom tekućem sporu što je u stvari samo jedna od opcija obrazložena u stavu 3 istog člana:
"Ako odluka o sporu zavisi o tome postoji li ili ne postoji neki pravni odnos koji je tokom parnice postao sporan, tužilac može pored postojeceg zahtjeva istaknuti i tužbeni zahtjev da sud utvrdi da takav odnos postoji, odnosno da ne postoji, ako je sud pred kojim parnica teče nadležan za takav zahtjev.
Dakle postupajući sudija odbija sve druge mogućnosti propisane stavom 2, a dozvoljava samo opciju iz stava 3 što obrazlaže riječima "tako da takvu vrstu sudske zaštite tužitelj može tražiti za utvrđenje postojanja, odnosno nepostojanja konkretnog prava ili pravnog odnosa povodom konkretnog spora..." (prvi pasus druge strane rješenja prvostepenog suda).
U istom pasusu se navodi: "dekleratorna pravna zaštita ne stvara nove pravne odnose, niti preinačuje postojeće", što aludira da sam tražio uspostavljanje nekih novih prava koja nisu postojala ili njihovu izmjenu. No već u nastavku se navodi "već se njome samo konstatuje određeno postojeće pravno stanje" što je upravo ono što sam i tražio od suda.
Postupajući sudija Destanović ima već pripremljeno šablon obrazloženje da citiram: "iz činjeničnog supstrata tužbe tužitelja ne može se izvesti zaključak iz kojeg konkretnog životnog događaja izvire njegov tužbeni zahtjev" a koje koristi u svakom odbijanju tužbe bez obzira kako je napisana. S druge strane vidi se da je uočio, kao i Okružni sud u Banjaluci, koji je to događaj: "S tim u vezi, tužitelj je u činjeničnom opisu tužbe prezentovao, po svom viđenju konkretne društvene pojave i procese koji se odvijaju u BIH, odnosno u RS, a povodom smrti mldb. Bajo Ivone, te organa vlasti, (OT Doboj, OT Bijeljina, MUP RS - CJB Bijeljina i dr.) Naravno i u činjeničnom opisu sam izneo detalje pozadine slučaja i razloge za podnošenje tužbe te ističem pasus:
"Iako sam upozoravao da se takvom usmenom naredbom krši više prava, a prije svega član 16 Ustava RS, od februara 2010-te, do jula 2013-te kad nastaje ova tužba više od 150 puta sam spriječen u ostvarenju prava, a jedan od dokumenata koji dokazuje kontinuitet bezakonja je "Zabiljeska 1173-11" iz koje se vidi da je na snazi naredba o zabrani pristupa i da ta naredba ostaje. Bez suda i presude, prava na odbranu i žalbu, preko svojih organa OT Bijeljina i Sudske policije tužena RS, otima bez obrazloženja, datuma početka sankcije i neograničeno dugo više prava garantovanih zakonom."
UVJEREN SAM DA JE SASVIM JASNO DA JE MOJ PRAVNI INTERES UTVRĐIVANJE POSTOJANJA PRAVA KOJA MI SE OTIMAJU
E, sada, (s obzirom na izrečeno u parnici Bollin-RS) naravno da to što je moje mišljenje nevažno nije ništa sporno i pravo je sudije da ga smatra bezvrijednim, no što se tiče drugog dijela, podsjećam na odluke Okružnih sudova u Bijeljini i Banjaluci. Dakle, nebitno šta su odlučili viši sudovi, sudiju Destanovića to ne zanima, kako odluka po predmetu 80 0 P 043324 12 P, tako i odluka Okružnog suda u Banjaluci 71 0 P 134315 12 Gž, te ju je ignorisao i odbacio tužbu.
S obzirom da sam u jednoj od tačaka tužbenog zahtijeva ove tužbe tražio utvrđenje sledećeg:
9) Pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, garantovano članom 32 Ustava RS.
A u drugom predmetu isti sudija hoće da me kazni zbog napisanog mišljenja, očito je da je u konfliktnoj situaciji i praktično sukobu interesa, jer prema njemu, ja samo mislim da imam neko pravo, ali ga neću dobiti sve dok je on sudija.
Sudiju Destanović Senada tretiram kao saučesnika u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja i po tom osnovu ću preduzeti sve pravne korake predviđene zakonom da bi se istina razotkrila, a do tada ću dokaze o kriminalu pripadnika vlasti objavljivati na internetu, kako bi bili dostupni građanima...

PRILOZI

Rješenje 80 0 P 039227 12 P
Rješenje 80 0 P 043324 13 Gž
Rjesenje 80 0 P 050285 13 P

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 409

Slike torbe koju su u OT Bijeljina oprali benzinom, te falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije pokazuju svu monstruoznost pojedinih pripadnika OT Bijeljina, a šaljem ih sada u prilogu. Na vama je odgovornost da zaustavite taj kriminal i dovršite predmet KTA-ST-122-10, koji je kako sam obavješten poslat upravo u OT Bijeljina, da ga što bolje sakriju...


REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE

GLAVNOM REPUBLIČKOM TUŽIOCU

OBAVJEST O NEZAKONITOM RADU OT BIJELJINA

U PRILOGU OVE OBAVJESTI JE MATERIJAL KOJI JE NEDOSTAJAO SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU RS DA BI POKRENUO ISTRAGU. TOKOM 3 GODINE STJEPANOVIĆ DANICA UZ POMOĆ KOVAČEVIĆ NOVAKA KORISTILA JE SVE MOGUĆE NAZAKONITE METODE DA BI TI DOKAZI OSTALI SAKRIVENI...
Obavještavam vas da sam na pripremnom ročištu po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P 2 dobio od strane pravobranilaštva više dokumenata koji su prepuni laži pa čak i falsifikata presuda, o čemu sam obavjestio predsjednike sudova. Skrećem pažnju da je sudska policija pod kontrolom Novaka Kovačevića i da su sve laži koje su pisali plod naredbe istoga. Prvi dokument koji prilažem je odgovor g. Kovačevića VSITV-u, broj A - 326/12, od 15.11.2012. u kome sam podvukao najznačajnije dijelove obmana i laži.
Zahtjev 11.02.2010. u nekoliko redova odslikava suštinu prikrivanja ubistva, jer pokreće pitanje mjesta i načina povređivanja, da li je i po jednom vještaku, sve unutrašnje povrede nanijela žica, zašto je torba u takvom stanju, te na kraju predviđam razne smicalice, odnosno da će nemajući odgovor koristiti svaki način da me neutrališu, a Zahtjev 17.03.2010. potvrđuje kontinuitet bezakonja i odbijanja tužioca da omogući pristup informacijama, koje dokazuju njena krivična djela.
Umjesto saradnje sa porodicom pravi se plan da me optuže za "Ugrožavanje sigurnosti" te da mi otmu dokaze koje sam sakupio, a poslije dvije i po godine razvlačenja, za koje vrijeme sam opisivan kao psihopata i manijak te se to koristilo kao izgovor za zabranu pristupa. OT Doboj je u predmetu T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012. godine, konstatovao da nije bilo nikakvih prijetnji, što su svi dobro znali, ali im je to trebalo kao protivteža mojim prijavama i pritužbama, ta da bi me spriječili u prikupljanju novih dokaza i dostavama istih UDT-u.
Dokument A - 326-12 pokazuje da je OT Bijeljina cijelo vrijeme planski sprečavala dostavu dokaza, pristup informacijama i razgovore sa bilo kom iz porodice ubijene djevojčice jer glavni tužilac kaže 9-11-ti red:
Pošto je predmet završen naredbom o nesprovođenju istrage odlukom postupajućeg tužioca i odbijanjem pritužbe od strane Kolegija okružnog tužilaštva to i nema potrebe da ja dalje raspravljam o tom predmetu.
To što sam preko 200 puta dolazio sa novim dokazima o ubistvu i prikrivanju ubistva ga nije zanimalo, nego je izdao naredbu o zabrani pristupa, zbog navodne bezbjednosti osoblja. Podsjetiću sada na Naredba KTA-ST-122-10, čije djelove sam skenirao i šaljem na jednoj stranici. Suština je da se istraga ne sprovodi jer "nisu dostavljeni dokazi" da je torba presječenog kaiša opranog benzinom, te da postoje unutrašnje povrede koje su sakrivene od vještaka.
Sliku torbe sam imao i tada, ali ne i snimke unutrašnjih povreda, a OT Bijeljina se koristi svim nezakonitim sredstvima, kako bi me spriječili u kopiranju, te tek po zatvaranju predmeta UDT : 8547/10, po mojoj pritužbi protiv njih odobrava se kopiranje jer sam dokaz njihovog kriminala pokazao svim prolaznicima ispred zgrade i rekao da ću to ponavljati svaki dan sve dok ne dobijem snimke. Detaljna analiza prikrivanja zločina je objavljena na web stranici ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
A na njoj se može čuti i razgovor sa vještakom trasologom koji "nema pojma" ne samo o presječenom kaišu, i kvaru na kamionu, nego niti o jednoj unutrašnjoj povredi.
Slike torbe koju su u OT Bijeljina oprali benzinom, te falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije pokazuju svu monstruoznost pojedinih pripadnika OT Bijeljina, a šaljem ih sada u prilogu. Po sopstvenom priznanju Kovačević Novak neće ni prstom da makne po pitanju novih dokaza, što me ne čudi jer je lično umješan u zločin.
Na vama je odgovornost da zaustavite taj kriminal i dovršite predmet KTA-ST-122-10, koji je kako sam obavješten poslat upravo u OT Bijeljina, da ga što bolje sakriju...

PRILOZI

A - 326-12
Zahtjevi
Naredba KTA-ST-122-10
Torba
Falsifikati

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902