CLANAK 300

Uz sve ranije materijale koje sam dostavio, možete se uvjeriti kakvim su se sve metodama koristili korumpirani službenici državnih organa da bi prikrili krijumčerenje Dodikovog prvog čovjeka u Bijeljini Bobar Gavrila.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U DOBOJU
GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU

Podsjećam da je Ustavom garantovano pravo građanima da traže i dobiju podatke o sebi, Član 23:
Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.
Stoga je nezakonit i neustavan svaki pokušaj da mi se dokumentacija koju sam tražio uskrati, obrazloženjima tipa da će odluku o tone donijeti postupajući tužilac. S obzirom da istrage nema, ne postoje ni razlozi da se materijal krije.
Navodno su osobe koje su me prijavile, (inače tužioci) bili svjesni da nema elemenata krivičnog djela, ali su to učinili iz straha. Sada bi trebalo da kolege iz OT Doboj pripomognu da se cijeli događaj zataška, kao da ga nije ni bilo time što će odbiti da poštuju zakon i dostave mi dokumentaciju, zbog "sitne greškice" tužilaca iz OT Bijeljina!
Stvari naravno uopšte ne stoje tako, jer sam prijavljen pošto sam objelodanio da imam dokaze o krivičnim djelima više lica, pa i pripadnika tužilaštva, te da će svi odgovorni završiti u zatvoru. Umjesto da daju objašnjenje za sve neragularnosti, počev od materijalnog dokaza koji su prali benzinom, pa nadalje, tužioci su napravili plan da mi te dokaze otmu šaljući policiju da odnese računar. Tako vi dakle ne biste pomogli da se prikrije neka greškica, nego postali saučesnici u prikrivanju ubistva i krijumčarenja, za šta sam objavio dokaze na internetu i proslijedio izvan zemlje:
ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA
Nedavno sam na osnovu istog prava dobio sve zabilješke sudske policije o meni, čiji popis prilažem, a uz novi zahtjev za informacije dostavljam i jednu od tih zabilješki iz koje se vidi da nam je još 2010 lažno predstavljano da predmet Ivona Bajo nije u nadležnosti OT Bijeljina, te smo majka ubijenog djeteta i ja pri pokušaju da dostavimo nove dokaze glavnom tužiocu, spriječeni u tome, zarobljeni od strane sudske policije i držani 5 sati bez ikakve potvrde o lišenju slobode.
Uz sve ranije materijale koje sam dostavio, možete se uvjeriti kakvim su se sve metodama koristili korumpirani službenici državnih organa da bi prikrili krijumčerenje Dodikovog prvog čovjeka u Bijeljini Bobar Gavrila.
No kako se vidi iz razvoja događaja nisu uspjeli u tome i samo je pitanje dana, kada će kriminalni politički vrh u cijeloj zemlji da bude pod istragom i procesuiran.
Več prije nekoliko dana me je službenica tužilaštva djelimično izvjestila po pitanju zahtjeva koji sam dostavio u OT Doboj! Nisam uspio da čujem o kome se radi, ali je važnije od toga da je osoba bila izuzetno profesionalna i ljubazna, što doprinosi ugledu vašeg tužilaštva!
Radi se o mom zahtijevu za kopiranje spisa T14 0 KT 0000948 10.
S obzirom da ne znam šta sve spis sadrži, ne mogu ni znati koji dokumenti bi bili potrebni za kopiranje, te stoga uopšteno, ne trebaju mi dokumenti čiji sam ja autor i potpisnik, a od svih drugih za koje znam da postoje imam samo "Naredbu" Okružnog suda za pretres prostorija, "Zabilješku" CJB Bijeljina, potpisanu od Ace Teodorovića od 19.03.2010. i moju "Izjavu" datu u CJB Bijeljina 24.03.2010.
Svi ostali dokumenti iz spisa bi teoretski mogli da budu važni, a potenciram slijedeće:
1) Sve "Zabilješke" i ostale dokumente načinjene od strane MUP-a
2) Sve dokumente potpisane od strane tužioca iz OT Bijeljina
3) Zahtijev MUP-a u kome se traži izdavanje "Naredbe" i "Odobrenje" tužioca po tom zahtijevu, što je navedeno u tekstu "Naredbe"
4) Odluka o nesprovođenju istrage i obrazloženje tužioca iz OT Doboj o tome

Osim već navedenih trebalo, je da postoji i "Izvještaj" MUP-a o posebnim istražnim radnjama, koga kako sam obaviješten nema, što sam i očekivao.
Iz Okružnog suda u Bijeljini sam obavješten, da naredba za te radnje nije izdata, te se potvrdila moja sumnja da je sve urađeno nezakonito i prikriveno ne samo od mene nego i od OT Doboj.
Poznato je da se i samo prijavljivanje i poseban nadzor prikrivaju od strane podnosilaca, čak tvrdnjama tipa, da sam sve izmislio, te mi je veoma važno da imam dokumente koji će dokazati da nijedna moja radnja nije bila usmjerena na "Ugrožavanje sigurnosti" bilo koga, te da je istraga obustavljena, ili se neće sprovoditi.
Pomenuta optužba služi kao izgovor da se na nazakonit način ne dozvoli pristup ne samo meni nego nikom od srodnika djevojčice Ivone Bajo, za čije ubistvo i prikrivanje ubistva imamo dokaze, a u prilogu je jedna od zabilješki sudske policije koja me sprečava u ostvarenju više prava garantovanih zakonom, bez naredbe suda, bez pismenog rješenja i mogućnosti žalbe, opravdavajući to tvrdnjama da sam ludak ili psihopata.
Tekst te zabilješke sa "dijagnozom" da sam pod uticajem narkotika ili psihički poremećen sam ranije poslao na internet adresu OT Doboj, a da bih došao do tog dokaza, do snimaka falsifikovanja obdukcije ubijenog djeteta i do sad se ispostavilo lažne informacije da je Izvještaj CJB Bijeljina o nadzoru nada mnom proslijeđen u OT Doboj, morao sam se suprotstaviti nezakonitom otimanju prava, odbiti naredbu da se udaljim, "zaprijetiti" da ću dolaziti svaki dan dok ne dobijem podatke, te provesti nekoliko sati u zatvoru, do 01:30 narednog jutra.
Dakle, to što tražim prava garantovana zakonom, znači da sam lud, drogiran, neuračunljiv...
I takvom "psihopati" su sledeći put predali disk sa fotografijama, uz doneseno riješenje, a što sam tražio još od 2010 godine. Sve što se u međuvremenu desilo je bilo sa ciljem da se više monstruoznih krivičnih djela prikrije!
Naravno, moguće je da se prijava podnese samo iz straha iako nema osnova, ali tvrditi da "prijetim" i drugim osobama, koje to nisu tražile, bez njihove dozvole, je malo neobično, a postaje sumnjivo kad se zna da je uslijedilo poslije mog otkrivanja materijalnog dokaza ubistva, što ukratko obrazlažem.
- obavještavam tužioca da postoji torba presječenog kaiša opranog hemijskim sredstvom, tražeći da se to tretira kao novi dokaz, jer nije bilo pomena u prethodnih 6 mjeseci i objašnjenje kako je došlo do toga da nestane iz istražnih radnji.
- nerednih 50 dana umjestio toga tužilac izbjegava susrete i razgovore sa mnom, što meni dokazuje da je predmet sakriven od strane MUP-a i tužilaštva.
- pismeno obavještavam odgovorne da će zbog prikrivanja ubistva završiti u zatvoru, te da imam osim fotografija torbe i druge dokaze.
- reakcija na to je umjesto objašnjenja, lažna prijava sa osnovnim ciljem da mi se odnese računar
- pošto sam imao u vidu takvu mogućnost, dokaze sam poslao izvan zemlje i neutralisao uništavanje podataka
- kako je cijela akcija bila kontraproduktivna, negira se i prijava i nezakoniti nadzor, a ja nemam nikakav dokaz da nisam pod istragom, što se koristi, da me sprečavaju u raskrinkavanji kriminalaca, predstavljajući me ludim
Materijal iz spisa će dati odgovore na mnoga pitanja i motive za pojedine radnje.
Ukoliko nije u suprotnosti sa pravilima, svi dokumenti mi mogu biti dostavljeni kao skenirani u digitalnom obliku na disku, uz štampani popis sadržaja, odnosno dokumenata koji mi se dostavljaju...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 299

IZ ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE
U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA
ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE ŽELJKE VAKIČIĆ

Predmet: 80 0 P 043325 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


OBRAZLOŽENJE

Kao argument ovog zahtijeva u prilogu je "obrazloženje" Rješenja postupajuće sudije Željke Vakičić po navedenom predmetu 80 0 P 043325 12 P doneseno 04.01.2013. te "obrazloženje" drugog sudije u predmetu 80 0 P 041069 12 P od 07.09.2012.
Poslednji datum u ovoj tužbi koji opisujem je 05.09.2012, što je prije donošenja oba rješenja. Dakle, za vrijeme pisanja nisam imao nijedan od ta 2 obrazloženja, a tužba je zaprimljena u Sudu nekoliko dana kasnije od donošenja rješenja 80 0 P 041069 12 P od 07.09.2012!
Uvidom u tekstove oba obrazloženja vidljivo je da su identični, što znači da nisu zasnivani na znanju, stručnosti, radu uvidu i obradi tužbe, nego sudije Osnovnog suda imaju već pripremljen tekst kojim će da "obrazlože" doneseno rješenje.
Ne ulazeći sada u to da li je odluka sudije ispravna ili ne, takvo korištenje šablona u radu suda je uvreda ne samo za stranke, nego u za Sud u cjelini jer šteti ugledu tog organa vlasti.
Potpuno je nebitno šta je navedeno u tužbi, da li nedostaje eventualno samo jedan obavezni element ili više njih, pa čak ako ne nedostaje nijedan, sudija će upotrijebiti pripremljenu odluku i ubaciti u rješenje.
Samo to je dovoljno da pokažem kako postupajuća sudije nema potrebne osobine da nepristrasno, profesionalno vodi ovaj predmet. S obzirom da se radi o najmonstruoznijim krivičnim djelima, koja je prikrivala i izvršila tužena RS, te je kao logični nastavak toga brutalno gaženje ljudskih prava, sa ciljem da se spriječi istraga o tim zločinima, a sud je njen organ, nisam ni očekivao niti očekujem da će sudije raditi po zakonu, nego naravno po nalozima mafijaškog režima, odnosno biće protiv mene upotrijebljene "druge metode" o čemu sam već obavjestio predsjednika!
A sada detaljnije o tome, zašto rad suda nije profesionalan i nepristrasan, nego je kriminalan. Da li je to zbog straha za posao, ličnu sigurnost ili zbog korupcije objasniće svako posebno, kad u ovoj zemlji umjesto mafije zavlada pravo i zakoni...
Pod brojem jedan, (obilježeno osim brojem i okvirom) u šablon obrazloženju postupajuće sudije, navodi se šta navodno treba sadržati tužbeni zahtijev, te pominju i sporedna potraživanja. Uz moj komentar da ne mora biti u svakom tužbenom zahtjevu sporednih potraživanja, formalno u ovoj tužbi i nema potraživanja, (materijalnih) nego se samo traži utvrđenje. Naravno da se i zahtjev na izvršenje neke radnje može posmatrati kao potraživanje, recimo da se naredi tuženoj predaja određene dokumentacije na koju tužilac ima zakonsko pravo, a objava presude kao sporedno potraživanje!
I sada postavljam pitanje: A ŠTA TU SUDU NIJE JASNO (tužilac ne može prepustiti sudu da presudom utvrdi koja pravna posljedica proističe iz navedenih događaja), te da su potrebni datumi svake radnje!
Istina je da u samom tužbenom zahtjevu nije uz svaku radnju naveden datum, ali sam u činjeničnom stanju naveo datume i konkretno za sve stavke datum je samo jedan i to 05.09.2012. To je jedino što eventualno nedostaje od svega iz "obrazloženja".
Što se tiče tvrdnje da je neophodno navesti konkretnje ranje tužene, skrećem pažnju predsjedniku da je sudija falsifikovala moj tužbeni zahtjrv i iz prepisa izostavila svih 9 stavki u kojima opisujem pojedine radnje! Ja lično smatram da je prepisivanje tužbenog zahtjeva u ovom rješenju sasvim nepotrebno jer je sadržan u tužbi i jedina funkcija toga je da doneseno rješenje izgleda duže i ozbiljnije. Praktično se sastoji samo od odluke u par redova na koju se dodaje tekst zahtijeva i unaprijed pripremljeni šablon!
No ako se već prepisivao tužbeni zahtijev trebalo ga je prenijeti u cjelini. Umjesto da iz unaprijed pripremljenog teksta "obrazloženja" izbaci djelove koji nisu relavantni za konkretnu tužbu, sudija falsifikuje sam zahtijev i izbacuje dio da bi ga prilagodila postavljenoj matrici!
Pravougaonik označen brojem 2 sadrži naravno opet unaprije pripremljen tekst, sa pojmovima, kao što je "činjenični osnov" i "činjenično stanje".
Da ništa od ovog nije relevantno za moju tužbu pokazaću na primjeru samo jedne od stavki iz tužbenog zahtijeva:
(I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, primjenom usmene naredbe Okružnog tužilaštva u Bijeljini, koja glasi:
"ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
koju je izvršavala Sudska policija, povrijedila pravo tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela:
1)Pravo na podnošenje žalbe na navedenu naredbu, garantovano članom 16 Ustava RS!

Ovde je jasno naveden član iz Ustava na kome zasnivam svoju tvrdnju da mi pripada garantovano pravo, koje se nezakonitom naredbom takođe predočenom sprečava od strane tužene.
Tužena RS koju ne čine samo njeni organi nego i građani i to svi građani, (dakle ovom tužbom u neku ruku tužim i samog sebe) umjesto da je zasnovana na zakonima i Ustavu, radi pod punom kontrolom organizovanog kriminala. Svi organi RS i Federacije BIH, uključujući i sudove su korumpirani od strane mafije na vlasti, koja nemilice pljačka građane i budžet!
Došao sam do neoborivih dokaza da je režim, (MUP, OT Bijeljina i tužilaštvo u cjelini) umješano u prikrivanje krijumčarenja i ubistva prilikom jednog od poslova mafije. Radi se o švercu tajkuna Bobar Gavrila, koji je prvi čovjek u Bijeljini diktatora Dodik Milorada. Isti tiranin je zaprijetio ukidanjem Specijalnom tužilaštvu samo 3 dana pošto sam im dostavio dokaze o tome.
S druge strane da bi me spriječili u daljem raskrinkavanju mafije, te podnošenju prijava i dostavi dokaza kriminalci iz OT Bijeljina i komande sudske policije provode fašizam i primjenjuju tajnu naredbu koja je razotkrivena u sudskom procesu suda u Bijeljini. S obzirom da ta naredba ne samo da ne smije biti usmena i treba da je dobijem lično, nego ne može ni postajati u pravnom sistemu BIH, nego eventualno crpi pravni osnov iz zakona trećeg rajha, tužena RS pokušava da sve prikrije pritiskom na sud da opstruiše ovu tužbu.
Nisam ništa drugo ni očekivao od sudske vlasti koja oslobađa brutalnog ubicu u Doboju samo zato što je težak par stotina miliona KM i jedan od ljudi Dodik Milorada, ali je sve ovo bilo potrebno kao dokazni materijal za Strazbur, gdje će znati da uoče diskriminaciju koju ovdašnja boginja pravde ne vidi.
Na kraju pravougaonik označen brojem 3 sadrži tvrdnju da se uz tužbu moraju dostaviti dokazi i to "ne bilo koji nego relevantni dokazi". Nadalje se lažno navodi da ih nisam dostavio niti predložio.
Prije svega je brutalno pogažen zakon propisan u članu 15, "Teret dokazivanja"
1) U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.
2) U slučajevima u kojima lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije, kao dokazno sredstvo za ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti i statistički podaci ili baze podataka.
3) U slučajevima kada lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije zbog propuštanja razumnog prilagođavanja, teret dokazivanja leži na protivnoj strani.
Bilo bi dakle dovoljno samo da opišem šta se desilo i predložim svjedoke, a onda teret dokazivanje prelazi na tuženu. No umjesto toga iako sam naveo 6 stavki i priložio ih kao dokaz, sudija tvrdi da su bezvrijedni! Time ne vrijeđa samo mene nego i Sud u kome radi, jer je prvi dokaz "Zapisnik" njegov dokument. Osim toga tu su dokumenti CJB Bijeljina i OT Bijeljina, što uz sudski dokument postupajuća sudija kaže da su "bilo kakvi" odnosno nikakvi.
Uz to sam dostavio disk sa audio zapisima iz kojih se vidi tretman tužene prema meni.
Osim toga zakonom je ostavljena mogućnost da se ne prezentuju svi dokazi uz tužbu nego čak do glavne rasprave, ako nije bilo pripremnog ročišta i to u klasičnim tužbama, a ovde je posebna tužba za utvrđenje diskriminacije u kojoj teret dokazivanje prelazi na diskriminatora.

Unaprijed pripremljenim "obrazloženjem" ne samo da se ne poštuje zakon nego se pred tužioca postavljaju još drastičniji uslovi o nekim nadzemaljskim relevantnim dokazima.
Pozovite gospodine predsjedniče postupajućeg sudiju pa je upitajte, a šte je to za nju relevantan dokaz, koji ima veću težinu od dokumenata CJB Bijeljina, OT Bijeljina i Osnovnog suda u Bijeljini ???
Što se samog predsjednika suda tiče, za koga mogu samo da izrazim poštovanje prema njegovom radu i odnosu prema građanima, očekujem da ovaj zahtijev uvaži i dodijeli predmet drugom sudiji ili da ga odbije i zadrži trenutnog!
Obrazloženje tipa "ZAHTJEV JE ODBIJEN, ALI JE PREDMET DODIJELJEN U RAD DRUGOM SUDIJI" ne odražava pravu sliku i pokriva neprofesionalan, nezakonit i ponekad kriminalan rad sudija, koji će nastaviti dalje da rade ne po zakonima, nego po nalozima tajkuna i političara kriminalaca iz mafijaškog režima
...PRILOZI

UVECAJ
UVECAJ

OBRAZLOŽENJE PO PREDMETU 80 0 P 043325 12 P
OBRAZLOŽENJE PO PREDMETU 80 0 P 041069 12 P

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 298

Nije mi cilj da negativne posledice snosi ijedan sudski policajac uključujući komandu, ali s obzirom da su pokazali takav kukavičluk i nemoral, znajući da štite ubice djeteta, sami su krivi za posledice koje će ih snaći shodno odredbama KZRS...

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJEŠTENJE

Dostavljam Sudskoj policiji RS kopiju krivične prijave protiv "ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE" unutar koje su djelovali i pripadnici Sudske policije iz Bijeljine!
Da li su to činili svjesno, aktivno i sa namjerom ili su izmanipulisani od nekog drugog, ostaje im da razmišljaju u narednom periodu i da objasne kad za to dođe vrijeme.
Navodim stav zamjenika načelnika, Višnjić Ranka, da svi sudski policajci stoje iza onoga što su pisali, na šta sam odgovorio da i ja stojim iza svega i da ću srušiti tiranina i dikatatora Milorada Dodika sa vlasti!
Kada se to desi, moraće da objasne svoje laži.
A da su sudski policajci lagali vidljivo je iz materijala koji prilažem.

Time su dali doprinos u prikrivanju ubistva osmogodišnje Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja!
Kopiju prijave vam dostavljam stoga što sam uvjeren da bi ti pripadnici sudske policije radili svoj posao časno i pošteno da nisu dobili naredbu suprotnu zakonu.
Nije mi cilj da negativne posledice snosi nijedan sudski policajac uključujući komandu, (na šta sam ih upozoravao više puta) koji su u zabilješkama ili na sudu lagali, odnosno gužvali dokumente s namjerom da ih bace u otpad, za šta imam neoborive dokaze, ali s obzirom da su pokazali takav kukavičluk i nemoral, znajući da štite ubice djeteta, sami su krivi za posledice koje će ih snaći shodno odredbama KZRS...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 297

Iz krivičnog zakona Republike Srpske:
Zločinačka organizacija je udruženje od najmanje tri lica čiji članovi su se udružili radi vršenja krivičnih djela. Djelovanje zločinačke organizacije višeg stepena usmjereno je i prema ostvarivanju i zadržavanju nadzora nad pojedinim privrednim ili drugim djelatnostima, pri čemu se koristi zastrašivanjem ili nasiljem radi uticaja na druga lica da im pristupe ili im se povinuju. Zločinačku organizaciju odlikuje visok stepen povezanosti članova, unutrašnja organizacija na osnovu odnosa hijerarhije i discipline, te podjela rada. Zločinačka organizacija je osnov pojma organizovanog kriminala.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE

U prilogu ove krivične prijave je "Službena zabeleška" koju su formalno potpisali Mićić Zoran i Čavić Zoran, te se zbog namjernih laži iznesenih u tekstu i aktivnim radnjama suprotnim Ustavu i zakonima, svrstali kao pripadnici zločinačke organizacije, čiji je cilj PRIKRIVANJE UBISTVA, KRIJUMČARENJA, SPREČAVANJE DOKAZIVANJA, POMOĆ UČINIOCIMA POSLIJE IZVRŠENJA, ne birajući pri tome sredstava zastrašivanja, koristeći čak i fašističke metode!
Pomenuti su naveli i dvoje službenika tužilaštva, sekretara Prodanović Danku i šefa pisarnice, Sekanić Vojislava, te ako je istina da su postupili prema opisanom, onda su i oni pripadnici organizacije. No ne vjerujem da je to istina, jer sam od istih obavješten ranije da sve odluke donosi "šef" misleći pri tome na "Kovačević Novaka" glavnog okružnog tužioca.
Prema ranije prikupljenim dokazima, članovi zločinačke organizacije su osim "šefa" i njegovi zamjenici, Gruhonjić Muhamed te Debeljević Milorad, a podršku su im činili pripadnici komande sudske policije Borovčanin Danko i Višnjić Ranko!
Još od početka 2010. organizacija vrši krivična djela sa opisanim ciljem, primjenjujući ne samo nezakonitu i kriminalnu, nego fašističku "usmenu" naredbu da se:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NE DOZVOLI PRISTUP U OT BIJELJINA!
Osnovni cilj zločinačke organizacije je da pomogne kriminalnoj grupi koja je prilikom krijumčarenja u Univerzal, 23.07.2009. ubila Ivonu Bajo, a sve su prikrili pripadnici MUP-a i OT Bijeljina. Pošto znaju da imam dokaze o svemu donosi se odluka da se fotodokumentacija ne daje porodici, ne odgovara na pitanja i zahtjeve, te da se spriječi direktna dostava novih dokaza i podnošenje prijava na zakonom propisani način!
Navedena lica su nesporno činila krivična djela, ali osnovano sumnjam da su neki od njih a možda i svi bili pod pritiskom političkog mafijaškog vrha, odnosno prisiljeni na poslušnost u strahu za posao ili čak život...

OBRAZLOŽENJE

1) Dana 05.09.2012. spriječen sam od strane navedene organizacije da ostvarim više prava garantovanih zakonom, na šta sam ranije pismeno i usmeno upozoravao više puta počinioce! U tekstu zabeleške pasus označen brojem 1 sa desne strane dokumenta, lažno se navodi da sam "narušio javni red i mir" U PRIZEMLJU ZGRADE, što je osporeno na pretresu od 03.12.2012. (80 1 Pr 007070 12 Pr, kompletan zapisnik je na disku u prilogu, a takođe je dostupan istražnim organima preko Osnovnog suda) kada svi svjedoci isključuju bilo kakav incident unutar zgrade
2) Brojem 2 označen je pasus u kome se tvrdi "da me ne mogu primiti", te "da ću biti pismeno obavješten"
Da je to gnusna laž dokaz je dopis br. IT-18/12 od 31.08.2012. (5 dana ranije) priložen uz ovu prijavu iz koga se vidi ne samo da sam već "obaviješten" nego i da nemaju namjeru poštovati zakon, prikrivajući fotodokumentaciju! Takođe je bitno istaći da zahtijev nisam podneo nekoliko dana ranije što se lažno prikazuje, nego još 15.11.2010. vidljivo u priloženoj kopiji zahtjeva, a postoje i drugi, od kojih je najstariji iz februara 2010, (skeniran na disku)
Dokument od 12.09.2012. br. KTA-596/09, koji je u prilogu, nastao 7 dana poslije incidenta pokazuje da mi se odobrava to što sam tražio još prije skoro 3 godine, a ogranizacija je smišljeno lagala svo ovo vrijeme...
3) Pod brojem 3 je navedena laž da se radi o "protestu" no moj cilj je bio da pošto se sprečavam u dostavi dokaza, pokažem javno fotografiju materijalnog dokaza ubistva, te se suprotstavim brutalnom pravnom nasilju kriminalaca! Smišljeno se sakriva i uopšte ne pominje fotografija torbe presječenog kaiša iako je formata A4!
4) Na stranu to što je obična laž tvrdnja obilježena brojem 4, podsjećam da prema Ustavu RS, član 32 građani imaju pravo iznositi javno mišljenje o radu državnih organa i za to ne smiju biti kažnjavani. To što se pripadnicima organizacije ne dopada istina da su kriminalci kao i trenutni predsjednik, je njihov problem i krivica...
5) Pod ovim brojem su gomile laži potpisnika, jer tvrde da tekstovi sadrže tvrdnje : "Vrhovni kriminalac Milorad Dodik i Bobar Gavrilo", nasilna smrt inspektora MUP-a "Ace Teodorovića"! Tačno je jedino da je pisalo "Zaustavimo spregu mafije i tužilaštva". Na disku se nalaze originalni plakati, a postoje i primjerci zaplenjeni od strane CJB Bijeljina i kopije u Sudu po već navedenom predmetu, iz kojih se vidi da su policajci lagali u zabilješci!
6) Pod ovim brojem isti tvrde da sam počinio prekršaje iz člana 7 i 8, što je naravno dvostruka laž unaprijed smišljena i pripremljena. Prije svega tekstovi nisu uvredljivi jer se član 7 ne odnosi na državne organe, u skladu sa relevantnim članom Ustava, nego na uvrede tipa OVA RASA JE OVAKVA, SA ONIMA TREBA ONAKO, ONA JE VJERA TAKVA, ITD...
Nadalje su se sasvim izblamirali sa članom 8, što je i izbačeno iz optužbe, jer proizilazi da su se policajci, njih četvorica uplašili od mene, a istina je da tretirajući me kao stoku, otimajući zakonom garantovana prava grubim i bezobraznim ponašanjem i kako se vidi neprestanim lažima, oni vrijeđaju mene
7) Tvrdnja da su građani "negodovali" prolazeći pored mene je još jedna neistina zločinačke organizacije, koja nema nijednu prijavu ili svjedočenje građana nego samo svoje gnusne laži!
8) Pasus pod brojem 8 je potpuno tačan, ali je bitan zbog opisa "da su me sveli na trotoar"! Kako sam i predvidio, izbjegavanje zakonom propisane procedure da se izvedem pred sud u roku od 12 sati je izvršeno da se utiče na svjedoke šta treba da slažu. Tako je osim već navedenog pripadnika zločinačke organizacije Čavića, na suđenju lagao i policajac Stokić, koji je tvrdio da me je zatekao pred vratima, iako sam bio na trotoaru, što se vidi u zabilješci. Policajac Minić Dejan je jedini pokazao čast i moral, ali su i njega natjerali da me "premjesti" na stepenik, kako bi opravdali hapšenje na trotoaru u navodno demokratskoj zemlji, gdje je garantovana sloboda mišljenja i javnog izražavanja!
9) Pod ovim brojem su 2 pasusa i to prvi sa ispravnim, zakonitim stavom da se prema članu 7 moram izvesti pred sud u roku od 12 sati, a drugi je posebno zanimljiv. Naime sudski policajac Mićić Zoran je na moj stav da samo tražim poštovanje Ustava i prava garantovanih zakonom rekao, citiram: "NE TREBA TI DATI NIKAKVA PRAVA! TAKVE KO ŠTO SI TI TREBA ZATVORIT NA SOKOLAC". Potom je mudro izbjegao da dođe na pretres, iako je uredno pozvan, a niko od 3 preostala svjedoka, koji su to dobro čuli se "nije sjećao" te "dijagnoze" dr. Mićića.
No srećom je postupajući sudija shvatio da se radi o lažima i pročitao mi tekst zabilješke, u kome stoji da konzilij zločinačke organizacije smatra kako je moje "ponašanje uzrokovano dejstvom narkotika ili psihičkim poremećajem".
Time se razotkriva plan meni poznat i od ranije, da svoje fašističke metode kriminalci opravdavaju tvrdnjama da mi sprečavaju ulazak zbog toga što sam ludak, koji ne zna šta priča i nešto je umislio u svojoj paranoji...
Da li će svoje laži objašnjavati uticajem narkotika da bi opravdali krivična djela ostaje da se vidi.

Slikovit primjer bestidnih laži su izjave date sudu u različito vrijeme i različitim predmetima, od više pripadnika sudske policije, o tretmanu koji se provodi nada mnom.
U poslednjem tekstualnom prilogu prvo svjedok Mićić opisuje to kao goli fašistički tretman, diskriminacije prema cijeloj porodici ubijene djevojčice, a potom kada sam to već objavio na internetu, svjedok, Glamočić kaže da postoji naredba o zabrani ulaska za mene, a za druge se NEĆE izjašnjavati.
Potom načelnik Borovčanin, tvrdi da se naredba odnosi samo na mene, i da NE ZNA šta smatraju policajci pod njegovom komandom. Na kraju, svjedok Čavić tvrdi da naredba u stvari glasi da mi se dozvoli pristup uz prethodno kontaktiranje tužilaštva.
Vidljivo je da usmena naredba "evoluira" od fašističke preko diskriminatorske, do skoro zakonite, a ko je ovde pod uticajem narkotika, da li ja ili neko drugi ustanoviće istraga.
Ne traba zaboraviti i odgovorno lice koje je donijelo odluku da se ne izvodim pred sud u zakonskom roku, nego 3 mjeseca kasnije, sa očitom namjerom da se utiče na svjedoke i falsifikuje optužnica! Tako je na pretresu dodato da sam narušio mir i VIKOM ??? Podsjećam da niko od svjedoka nije rekao da me je upozorio na viku, a što je još važnije u moru laži pisanih u zabilješci, Mirić i Čavić, nigdje ne pominju da sam bilo šta vikao, čega se "prisjeća" na pretresu svjedok Čavić, dok policajac Stokić, kaže da sam "galamio".
Sve to je imala predstavnik CJB Bijeljina prilikom podnošenja zahtijeva i ne potencira viku, nego se to čini naknadno kada se izvršio pritisak na svjedoke da daju lažne izjave.
Dakle proizilazi, kako sam po tvrdnji Čavića na suđenju vikao kao ludak neke parole, više puta, a potom oni to zaboravljaju i ne pominju u zabilješci, a baveći se dijagnozom mog psihičkog stanja, te se potom naprasno svega prisjeća jedan od njih. Izostanak svjedoka Mićića je predstavnik MUP-a, Turuntaš Sretanka, prvo pokušala prikriti, te sam morao intervenisati, na šta je odgovorila, da ne zna kakvi su "privatni razlozi" svjedoka ???
Očito je i ona učesnik ovog montiranog slučaja, sa lažnim svjedocima i prevarama, posebno imajući u vidu da je dodala "viku" na samom pretresu, čega nije bilo u zabilješci. Da li je lično pisala zahtijev i navela svjedoke da lažu na sudu, ili je to uradio neko drugi, neka ispriča tužiocu.
I na kraju objašnjenje zašto je sve ovo bilo potrebno zločinačkoj organizaciji.
Na disku se nalazi web stranica "Zlocin sa potpisom rezima" sa tekstom krivične prijave, (izvorno upućene Ustavnom sudu, VSITV-u SIPI, KT Sarajevo) uz fotografije koje pokazuju na koji je monstruozan način falsifikovano ne samo mjesto zločina i materijalni dokazi nego i autopsija. Na istoimenom video zapisu je emisija OBN televizije Vox populi, emitovana 15.10.2012. u kojoj voditelj, čita tekst te prijave, sa većinom slajdova.
Preporučujem prvo gledanje snimka, a potom čitanje teksta, jer su fotografije jasnije, dok u snimku nisu sve prikazane, a postoji i nekolika manjih grešaka prilikom čitanja, što nije čudno jer je emisija koja traje prosječno oko 5-6 minuta, uprkos uloženom trudu da se što brže pročita trajala dvostruko duže...
Navedene osobe i neke koje nisu imenovane a što će otkriti istraga su učestvovale na manji ili veći način u izvršenju više krivičnih djela sa ciljem da me spriječe u dokazivanju ubistva Ivone Bajo, prikriju fotografije koje dokazuju falsifikovanje mjesta zločina, dokaza, i čak same obdukcije, te pomognu kriminalcima iz vrha vlasti da izbjegnu zasluženu kaznu. Možda i nisu znali kakav monstruozan zločin prikrivaju!
SADA TO MOGU DA SAZNAJU, A SAZNAĆE I GRAĐANI, KOJI ĆE OVU PRIJAVU VIDJETI NA INTERNETU...


PRILOZI

1) SLUŽBENA ZABELEŠKA
2) ZAHTIJEV 15.11.201..
3) OBAVJEST 31.08.2012.
4) OBAVJEST 12.09.2012.
5) IZJAVE SVJEDOKA
6) DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 296


MEDIJIMA I GRAĐANIMA
O REVOLUCIONARNOM POKRETU BIH

Svjedoci smo da već godinama građani zemlje žive sve teže, sve je više nezaposlenih, a i oni koji rade jedva preživljavaju! Ne prođe dan da se na medijima ne pominju kriminal i korupcija, u čemu zauzimamo najviša mjesta u svjetskim razmjerama.
Govore to novanari, ali i političari. Spremni su kao da se bore sa kriminalom i korupcijom, da podrže rad institucija, ali bez nekih konkretnih imena, bez dokaza i očito bez stvarne namjere da se nešto uradi.
Nije korupcija u prosveti i zdravstvu, koje se uobičajeno pominju. Tamo ima pojedinačnih slučajeva podmićivanja, a sistemska korupcije se krije u organima moći, vladi, političkim partijama, tužilaštvima, policiji.
TO SU GENERATORI KORUPCIJE I KRIMINALA !
Najbolji primjer za to je nedavno hapšenje 6 policijskih službenika u Bihaću, direktno odgovornih za ubistvo, odnosno prikrivanje ubistva prije čak 15 godina.
Najgore od svega, a prošlo je nezapaženo, je javno priznanje da je Kantonalno tužilaštvo opstruisalo istragu.
A tako je u cijeloj zemlji.
Ratni prifiteri, pošto su postali tajkuni, prošireni i ojačani sa novim ortacima pustoše i pljačkaju zamlju.
Prvo su stradala preduzeća, a sada nemilice pljačkaju budžete kako državne tako i lokalne.
Za pokrivanje svojih mahinacija instalirali su poslušnike u tužilaštvima i policiji da po naredbi sabotiraju svaku istragu, koja se pokrene na osnovu njihovih krivičnih djela!
Afera Barašin sa švercom oružja najbolje pokazuje kakvu vlast imamo.
Zato smo mi tu da ukažemo na kriminal, sa dokazima i imenima krivaca.
Ne radi se o uopštenoj tvrdnji da je život težak i da je za to odgovorna vlast koja ne može obezbjediti bolje uslove!
Zbog svog neznanja, nesposobnosti ili kako oni kažu svjetske krize!
Naravno da nije tako!
Dok ljudi obilaze oko kontejnera, rade za bijednu nadnicu i čak dižu ruku na sebe, političke elite zgrću milione svakodnevno, i sve su bogatiji u zemlji koja je sve siromašnija!
Da li su oni toliko sposobni poslovni ljudi ?
Naravno da nisu i iza svega stoji organizovana pljačka.
Pa javno je poznato da je "nestalo" 10 milijardi KM, samo od donacija, koje naši "sposobni" političari bezuspješno traže i ne mogu da nađu, zaboravljajući gdje treba da gledaju.
Zato treba glasno reći ono što je istina!
Zemlju su o stanje očaja doveli političari svojim nazajažljivim pljačkanjem, usput gazeći i ubijajući sve pred sobom!
Na desetine nerješenih ubistava ima ovaj mafijaški režim!
Mi imami podatke o kriminalu pripadnika vlasti, dokaze, imamo njihova imena i objavićemo istinu o tome!
Pozivamo sve građane, koji su pod udarom kriminalaca iz vlasti, imaju dokaze o tome, a ne smiju sami da ih objave, da nam se pridruže i obavjeste nas o tome!
Izađimo na ulice i pokažimo šta mislimo, da ovako više ne može!
DOVELI SU NAS DO DNA!
GOTOVO JE

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 295

Osim što su falsifikovali ne samo opis koji sam ja izneo, nego i odgovor tuženog, navedeni sudci su smišljeno "propustili" da pozovu svjedoke koje sam predložio, kao i da po službenoj dužnosti zatraže spis koji sam identifikovao, znajući da u njemu stoji da je samo jeda tužilac službeno postupao, te ne bi mogli ostvariti plan o pomoći tuženima!

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV SUDIJA

Po članu 347 KZRS "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja"
a vezano za član 376 KZRS "Povreda zakona od strane sudije"
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.


OBRAZLOŽENJE

Dana 19.03.2010. građani Debeljević Milorad i Gruhonjić Muhamed su u sklopu akcije organizovane kriminalne grupe izvršili lažno prijavljivanje krivičnog djela, navodeći da "Ugrožavam sigurnost" kako njima tako i nekim drugim osobama, od kojih niti su dobili dozvolu za to niti im je rečeno da su ugroženi od bilo koga. Iskoristili su činjenicu da su zaposleni u OT Bijeljina i inicirali da bez ijednog argumenta pripadnici CJB Bijeljina podnesu zahtjev za zakonom predviđene radnje, (pretres prostorija i informativni razgovor) te tajne nezakonite radnje danonoćnog praćenja, nadziranja, presretanja i pretresanja, stražarenja ispred moje kuće, a sve bez naredbe suda!
Kako je osnov za sve bilo moje pisanje da će svi oni koji su učestvovali u prikrivanju ubistva Ivone Bajo završiti u zatvoru, nikada nije podignuta optužnica protiv mene, a iz OT Bijeljina negiraju i prikrivaju dokumentaciju o tome, tvrdeći da tih radnji nije ni bilo. Stoga preduzimam više pravnih radnji za dokazivanje krivičnih djela pomenutih lica, među kojima i tužbu za nadoknadu nematerijalne štete, uzrokovane lažnom prijavom!
Iako sam u tekstu tužbe, (Predmet: 80 0 P 034147 11 P) jasno i precizno naveo da tuženi nisu nastupali službeno, citiram:
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV
Tuženi su nastupili kao građani i lažno me optužili za "Ugrožavanje sigurnosti", nakon čega su "zloupotrijebili svoj položaj" i po riječima inspektora kriminalističke policije, NAREDILI IM, da podnesu Zahtijev za sve kasnije radnje protiv mene.

Nadalje sam istakao da sve to mogu potvrditi i akteri događaja, (navod iz tužbe):
Sem toga svoje tvrdnje namjeravam dokazivati i svjedočenjem inspektora Maksimović Bojana, te Jovičević Zorana, ukoliko tuženi ne priznaju krivnju i ne prihvate odgovornost, odnosno sami ponude nagodbu bez Pretresa!
Jedan od tuženih je u svom odgovoru, predložio da sud pribavi spise iz OT Bijeljina, kao dokaz svojih tvrdnji te sam se na pripremnom ročištu odredio i po tom pitanju:
Što se tiče prijedloga da Sud pribavi spise iz OT Bijeljina, pridružujem se tome i identifikujem spis o kome se radi, a pominje se u odgovoru CJB Bijeljina na moj zahtijev, (Izvještaj 10-02/3-1-230-236/10 KU-148) mada sam uvjeren da je taj spis djelimično ili u cjelosti uništen, s obzirom da OT Bijeljina osporava njegovo postojanje...
No daleko dajsnažniji argument koji je išao u prilog mojih tvrdnji je stav iz odgovora na tužbu Debeljević Milorada, koji na dva mjesta jasno ističe da NIKADA NIJE SLUŽBENO POSTUPAO NITI IMAO BILO KAKVU RADNJU, te da su moje optužbe IZMIŠLJENE, što sam efektno raskrinkao prilažući kao dokaz Zabilješku MUP-a i izjavu sekretara OT Bijeljina o tom događaju iz kojih se jasno vidi da ništa nije izmišljeno, a kako tuženi nisu priložili nijedan dokument iz koga bi se vidjelo potpisom i pečatom njihovo eventualno službeno postupanje, niti su se pojavili na glavnoj raspravi, nije ni unesen nijedan argument o bilo kakvom službenom nastupu.
Jedina radnja tuženih je bila "prijetnja" Gruhonjić Muhameda, sudiji da odmah odbaci tužbu na pripremnom ročištu, jer on navodno ne može nikada biti tužen niti krivično niti parnično, inače citiram "neće dolaziti na glavnu raspravu, nego će upotrijebiti druge metode"!
Da je to netačno pokazuje i član 87 ZOVSITV, stav 2, koji sam više puta navodio:
Imunitet sudija i tužilaca (ZOVSITV)
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.

A kakve su to "druge metode", vidjelo se iz postupanja nadležnih sudija! Iako je iz dokumentacije sasvim jasno da su tuženi ne samo nanijeli štetu meni nego i izvršili krivično djelo, prvo sudija Mićić Ljubiša, a potom i sudije Ivica Sekulić, Milenko Marković i Vedrana Stojanović, brutalno falsifikuju dokaze i jasan stav tuženog da nije nastupao službeno i za šta ne postoji nijedan dokument, predstavljajući sve kao službene radnje!
ZA DOGAĐAJE KOJE SAM "IZMISLIO" I U KOJIMA TUŽENI KAKO TVRDI NIJE POSTUPAO, DAKLE SVE SAM SLAGAO, SUDIJE IZVLAČE ZAKLJUČAK DA SU SE DESILI, I TO POTPUNO REGULARNO, IAKO NE POSTOJI NIJEDAN DOKUMENT SA POTPISIMA TUŽENIH, KOJI UKAZUJE NA SLUŽBENO POSTUPANJE!
Pomenute sudije su smišljeno pružile pomoć tuženima i time mi nanijeli štetu! Da li zbog primjene "drugih metoda" od strane tuženih, zbog njihovog statusa ili imaju neke druge motive, na istrazi je da ustanovi!
Osim što su falsifikovali ne samo opis koji sam ja izneo, nego i odgovor tuženog, navedeni sudci su smišljeno "propustili" da pozovu svjedoke koje sam predložio, te da po službenoj dužnosti zatraže spis koji sam identifikovao, znajući da u njemu stoji da je jedini tužilac koji je službeno postupao, g. Šabić Muris, te ne bi mogli ostvariti plan o pomoći tuženima!
Imajući u vidu da su g. Gruhonjić i Debeljević izvršili lažnu prijavu sa ciljem da mi se otmu dokazi o učestvovanju nekih tužilaca iz OT Bijeljina u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja tajkuna Gavrila Bobara, proizilazi da su pomenute sudije izvršile i više drugih krivičnih djela sa ciljem da se "Pomogne počiniocu poslije izvršenja krivičnog djela".
Kao prilog ove krivične prijave su odgovori tuženih na moju tužbu, te disk na kome se nalaze skenirani dokumenti, relevantni za ovu prijavu, (zabilješka, presude, prilozi tužbe, koje originalne dokumente može pribaviti tužilac zadužen za ovu prijavu) a takođe i materijal koji dokazuje zašto su izvršena sva ta krivična djela od strane prvo OT Bijeljina, pa onda i navedenih sudija!
Na disku se nalazi web stranica "Zlocin sa potpisom rezima" sa tekstom krivične prijave, (izvorno upućene Ustavnom sudu, VSITV-u SIPI, KT Sarajevo) uz fotografije koje pokazuju na koji je monstruozan način falsifikovano ne samo mjesto zločina i materijalni dokazi nego i autopsija. Na istoimenom video zapisu je emisija OBN televizije Vox populi, emitovana 15.10.2012. u kojoj voditelj, čita tekst te prijave, sa većinom slajdova.

Preporučujem prvo gledanje snimka, a potom čitanje teksta, jer su fotografije jasnije, dok u snimku nisu sve prikazane, a postoji i nekolika manjih grešaka prilikom čitanja, što nije čudno jer je emisija koja traje prosječno oko 5-6 minuta, uprkos uloženom trudu da se što brže pročita trajala dvostruko duže...
To što su sudije pomogli tuženima u nekom procesu je jedna stvar i može biti uzrokovana raznim faktorima pa i greškom i neznanjem, no ovim materijalom jasno dokazujem da se radi o djelovanju organizovane kriminalne grupe, koja je unutar institucija sistema!
Uhvaćen sa neoborivim dokazima o krijumčarenju i ubistvu, mafijaški režim, je prvo izvršio pritisak na MUP i OT Bijeljina da sve unište otimanjem računara sa dokazima, a kada ih je to dovelo u još teži položaj, prave pritisak na sudije da pomognu krivcima i prikriju sve prethodne zločine.
Potpuno je jasno i za to imam dokaze da iza svega stoji Milorad Dodik, koji je potegao veze da bi prikrio krijumčarenje Gavrila Bobara, sa ciljem da se ne dovede u vezu sa transakcijama narko mafije preko Bobar banke, a što su prikrivali još od 2008. godine, svojevremeno prijeteći i Specijalnom tužilaštvu ukidanjem, samo 3 dana pošto sam im dostavio dokaze!
S obzirom na sve dok pomenuti tiranin i diktator ne bude skinut sa vlasti i završi na robiji za sve svoje pljačke i prikrivanje ubistava, ne postoji tužilac koji će se usuditi raditi po ovoj prijavi, tim prije što su u pitanju sudije, no i kad se to desi, jasno je da niko iz OT Bijeljina ne treba da postupa, jer su u pozadini najteža zamisliva krivična djela nekih njihovih pripadnika!

PRILOZI


ODGOVOR DEBELJEVIĆA
ODGOVOR GRUHONJIĆA
DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902