CLANAK 358

Tužena RS je sastavni dio BIH, najkorumpiranije zemlje Evrope, a sve je posljedica toga što je mafija instalirala svoje pripadnike u svim organima vlasti, sa zadatkom da pruže logističku podršku pljački, švercu narkotika, oružja, pranju novca i mahinacijama sa budžetom političara i režimskih tajkuna!

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

100000 (STO HILJADA) KM


TUŽBA ZA NADOKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE (10.08.2013.)

Tužena Republika Srpska (u daljem tekstu RS) preko 3 godine otima zakonom garantovana prava sa ciljem da zaštiti kriminalce ubice i krijumčare, te njihove saučesnike u sopstvenim redovima, a u čemu je aktivno učestvovao i ovaj Sud. Predmet ove tužbe su radnje tužene RS, koja je preko svog organa Osnovnog Suda u Bijeljini izvršila više kriminalnih radnji pružajući pomoć tuženoj strani AD Univerzal u parnici 80 0 P 039221 12 P, a meni nanijela štetu...
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32) ZOPP
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
1) Tužena RS je u parnici 80 0 P 039221 12 P, propustila da utvrdi istinitost navoda iz tužbenog zahtjeva "da je druga strana u tom postupku davala više različitih izjava o smrti Ivone Bajo". Time je došlo do povrede ugleda, časti i prava ličnosti tužioca te se tužena RS obavezuje da za pretrpljene duševne bolove, isplati Bajo Zdenku, odštetu od 10000 KM, u roku od 30 dana.
2) Tužena RS je u parnici 80 0 P 039221 12 P, propustila da utvrdi istinitost navoda iz tužbenog zahtjeva "da je druga strana u tom postupku pomogla bjegstvo kamionu prije dolaska istražitelja, te prikrivala taj podatak, sve dok tužilac to nije lično otkrio". Time je došlo do povrede ugleda, časti i prava ličnosti tužioca te se tužena RS obavezuje da za pretrpljene duševne bolove, isplati Bajo Zdenku, odštetu od 10000 KM, u roku od 30 dana.
3) Tužena RS je u parnici 80 0 P 039221 12 P, propustila da utvrdi istinitost navoda iz tužbenog zahtjeva "da je druga strana u tom postupku uklonila materijalni dokaz (torbu, presječenog kaiša, čiji dio nedostaje, a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom)". Time je došlo do povrede ugleda, časti i prava ličnosti tužioca te se tužena RS obavezuje da za pretrpljene duševne bolove, isplati Bajo Zdenku, odštetu od 10000 KM, u roku od 30 dana.
4) Tužena RS je u parnici 80 0 P 039221 12 P, odbacila sve priložene dokaze tužioca, odbila predložene svjedoke, sve predložene dokumente državnih organa, te onemogućila bilo kakvo izvođenje dokaza. Na taj način je prekršila "Načelo ravnopravnosti" te "Pravo stranke da aktivno učestvuje u raspravi" iz člana 6 "Pravo na pravično suđenje" Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, te sa obavezuje da zbog na taj način izvršene povrede ugleda, časti i prava ličnosti tužioca isplati Bajo Zdenku, odštetu od 10000 KM, u roku od 30 dana.
5) Zbog smišljeno iznesene uvredljive lažne tvrdnje u presudi parnice 80 0 P 039221 12 P, da tužilac zasniva svoj tužbeni zahtjev po osnovu nadoknade štete za smrt sestričine, a što ne postoji u istom, tužena RS je povrijedila ugled i čast tužioca, te se obavezuje da za pretrpljene duševne bolove, isplati Bajo Zdenku, odštetu od 10000 KM, u roku od 30 dana.
6) Zbog smišljene insinuacije u presudi parnice 80 0 P 039221 12 P, da tužilac pominje odgovornost AD Univerzal za smrt Ivone Bajo, a što ne postoji u tužbenom zahtijevu, tužena RS je povrijedila ugled i čast tužioca, te se obavezuje da za pretrpljene duševne bolove, isplati Bajo Zdenku, odštetu od 10000 KM, u roku od 30 dana.
7) Zbog smišljene laži u presudi parnice 80 0 P 039221 12 P, da u odredbama ZOO nisu predviđeni vidovi nematerijalne štete za duševne bolove, povredu ugleda i časti, a što je jasno istaknuto u tužbenom zahtijevu, tužena RS je povrijedila ugled, čast i pravo ličnosti tužioca, te se obavezuje da za pretrpljene duševne bolove, isplati Bajo Zdenku, odštetu od 10000 KM, u roku od 30 dana.
8) Zbog smišljene laži u presudi parnice 80 0 P 039221 12 P, da je OT Bijeljina utvrdilo "da je žica pokidala krvni sud" Ivone Bajo, a što ne postoji u Obavjesti od 04.01.2010. tužena RS je povrijedila ugled, čast i pravo ličnosti tužioca, te se obavezuje da za pretrpljene duševne bolove, isplati Bajo Zdenku, odštetu od 10000 KM, u roku od 30 dana.
9) Tužena RS je u parnici 80 0 P 039221 12 P, prekršila obavezu iz član 2 ZOPP-u stav: "(1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku" te je raspravljala, odlučivala i obrazlagala isključivo o stavovima u odgovoru tuženog. Na taj način je povrijedila prava ličnosti tužioca, te se obavezuje da isplati Bajo Zdenku, odštetu od 10000 KM, u roku od 30 dana.
10) Tužena RS je primjenom fašističke naredbe da ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA koja se primjenjuje neprekodno od 2010-te više puta spriječila tužioca da dođe do podataka o materijalu vezanom za tužbeni zahtjev parnice 80 0 P 039221 12 P, ne odgovarajući na zahtjeve za pristup informacijama, izlagala ga poniženjima i diskriminaciji, te ga čak hapseći samo da bi prikrila krivične prijave protiv druge stranke u toj parnici. Sakrivanjem dokumentacije o tome tužena RS je povrijedila prava ličnosti tužioca, ugled i čast te se obavezuje da isplati Bajo Zdenku, odštetu od 10000 KM, u roku od 30 dana.

3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Tužena RS je sastavni dio BIH, najkorumpiranije zemlje Evrope, a sve je posljedica toga što je mafija instalirala svoje pripadnike u svim organima vlasti, sa zadatkom da pruže logističku podršku pljački, švercu narkotika, oružja, pranju novca i mahinacijama sa budžetom političara i režimskih tajkuna!
Jedan od kriminalnih poslova je krijumčarenje u firmu Univerzal, Gavrila Bobara, prilikom čega je ubijena ćerka moje sestre Ivona Bajo. Budući da se radi o glavnom čovjeku u Bijeljini, tada premijera a trenutno predsjednika RS Dodik Milorada, upotrijebljene su sve organizovane kriminalne grupe tužene RS da se taj zločin prikrije, počev od tužilaštva kao najmonstruuoznije mafijaške organizacije, preko policije i sudova, pri čemi se nije prezalo ni od fašističkih metoda...
No predmet ove tužbe će biti isključivo kriminalne radnje tužene RS vezano za parnicu sa AD Univerzal, kome je kao saučesniku u izvršenju i prikrivanju krivičnih djela pružila podršku.
Tužena RS konstantno prikriva dokaze o svojim krivičnim djelima, a dokaz za to je Zahtjev od 11.02.2010. u kome tražim podatke o torbi presječenog kaišam na koji mi nikada nije odgovoreno, kao i na preko 20 u međuvremenu, a u prilogu dostavljem i jedan od novijih, direktno povezan sa parnicom.
Radi se o dokumentu predatom 08.01.2013. u kome tražim podatke o mojim krivičnim prijavama jasno navodeći da su mi potrebni za parnicu sa Univerzalom. To što nikada nisam dobio traženo niti sam mogao koristiti na raspravi je najbolji dokaz da je šteta nanesena od strane tužene planirana, kako bi se pomogli i zaštitili krivci, na samo u parnici nego i od krivične odgovornosti.
Radi se o prijavama koje sam predao nekoliko mjeseci poslije zatvaranja istrage o pogibji Ivone Bajo, a kada sam saznao da je portir AD Univerzal uklonio sa lica mjesta materijalni dokaz, koji je zbog toga izuzet iz istražnih radnji. Tako je sakrivena činjenica da je kaiš torbe presječen, dio nedostaje, a ostatak opran hemijskim sredstvom, koje je i boju skinulo. Danas, više od tri godine kasnije tužena RS prikriva svaku informaciju o tim prijavama, a u parnici 80 0 P 039221 12 P sam jasno odredio u tužbenom zahtjevu odgovornost tužene strane kako za uklanjanje torbe, tako i za prikrivanje vozila i davanje lažnih iskaza, čime mi je nanesena duševna bol, te kao posljedica povrjeđeni potom čast, ugled i prava ličnosti. No tužena u ovoj parnici RS tokom rasprave i u presudi se uopšte ne osvrće na navode iz zahtjeva, ne utvrđuje da li je to istina što sam naveo ili je laž...
Vezano za prve 3 tačke tužbenog zahtjeva, povrijeđeno je moje pravo na sudsku zaštitu, jer se tužena bavila lažima i falsifikatima umjesto da ustanovi istinitost. Na pripremnom ročistu 11.12.2012. (dokaz spis 80 0 P 039221 12 P) tužena RS prihvata nalog tuženog a odbija sve moje prijedloge i priložene dokaze, a ovde navodim tekst tog dijela zapisnika:
R J E Š E N J E
Na glavnoj raspravi izvršit će se uvid u spis Okružnog tužilaštva Bijeljina broj KTA -596/09 , saslušat će se tužilac kao parnična stranka na okolnosti iz tužbe.
Ostali dokazi predloženi po tužiocu neće se provesti jer je njihovo provođenje nepotrebno.

Kako nikada nije ustanovila ništa od onoga što je bio predmet tužbe, a više puta sam upozoravao na to i podneskom "Prijedlog po clanu 81" tražio da se u tom slučaju shodno relevantnom članu upotrijebe moji dokazi i zatraže oni koje sam predložio. No to bi pokvarilo plan tužene da prikrije krijumčarenje i ubistvo, te uporno brutalnim pravnim nasiljem otima sva moja prava i izbacuje sve što sam dostavio i predložio.
Na strani 3 Presude, tužena RS navodi da sam tražio nadoknadu zbog smrti sestričine, što je bestidna laž, vidljiva u samoj presudi, (kompletna u prilogu) jer već na strani 1, u opisu zahtjeva koji se odbacuju, nema ni pomena o tome nego ih zasnivam po osnovu duševnih bolova, povredama časti i ugleda.
Nadalje na dnu strane 2 insinuiše se od strane tužene da sam tvrdio kako je AD Univerzal odgovoran za smrt Ivone Bajo, što je gnusna laž dogovorena sa zastupnikom tuženog, kako bi raspravu skrenuli na besmislice, te dodatno lažno navodi da u ZOO, nisu predviđeni vidovi nematerijalne štete koje potražujem:
Više zbog građana koji će ovo moći da čitaju na internetu predočavam relevantni član "Novčana naknada" (ZOO)
(1) Za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog smanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica te za strah, sud će, ako nađe da okolnosti slučaja a naročito jačina bolova i straha i njihovo trajanje to opravdavaju, dosuditi pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade materijalne štete, kao i kad nje nema.
Da nema kraja lažima tužene RS pokazuje i tvrdnja da sam navodio kako su me radnici Univerzala sprečavali u predaji dokaza, a u stvarnosti se radi o naredbi mafijaškog servisa OT Bijeljina, da se zabrani pristup svim srodnicima, koju izvršava sudska policija, (dokaz je Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr u prilogu)
No za tu "sitnicu" i ne tražim nadoknadu jer sam uvjeran da nije plod namjere tužene RS, nego njene nepažnje i nesposobnosti da falsifikuje činjenice na takav način da to ne bude jasno vidljivo. S druge strane tvrdnja da u spisu KTA -596/09 piše da je utvrđeno kako je žica probila krvni sud je monstruozna laž, usmjerena na prikrivanje ubistva. Dokaz za to je "Obavjest" OT Bijeljina od 04.01.2013. koju prilažem. Vještak koji je radio trasološke analize citiram NEMA POJMA o unutrašnjim povredama, a audio zapis razgovora sa njim "Istina o ubistvu" sam dostavio na disku uz tužbu, kao i sa portirom, u kome isti priznaje da je uklonio dokaz sa mjesta zločina...
Iako je dakle članom 2 ZOPP-u obavezna da odlučuje u granicama tužbenog zahtjeva, tužena RS, se bavila svime drugim, što je na liniji odgovora tuženog, samo ne o onome što je zadato tužbom, tako da u presudi ne postoji nijedna rečenica o tome da li je tuženi uklonio torbu ili ne, da li je prikrivao kamion, da li je mjenjao izjave ili ne, pa tek onda da se odredi po pitanju toga, da li je i koliko to moglo da mi nanese nematerijalnu štetu...
Jednako besmisleno bi bilo da se tuženi AD Univerzal branio time kako nema odgovornost za ubistvo Kenedija, Linkolna ili Cezara, no eventualna odluka suda da je tuženi prikrivao postojanje vozila koje je dovezlo 4 paketa robe, od kojih su 3 nestala preko noći, no to nije moglo da mi nanese duševne bolove niti su odgovorni za povredu ugleda potom kada sam javno opisivan kao poremećena osoba zbog iznošenja otkrića i dokaza, ne bi se svidjela tuženom u toj parnici.
Posebno stoga što su u Bobar banci istog vlasnika otkrivene transakcije narko mafije preko 4 miliona KM, uplaćivane u vrijeme krijumčarenja, a direktor Univerzala S.B. je uhapšen nedavno, kao član pljačkaške grupe...
Kako se te kriminalne radnje ne bi dovele u vezu sa ubistvom Ivone Bajo i krijumčarenjem, tužena RS štiti vlasnika, inače poslanika njene skupštine, i prikriva moje krivične prijave, kako od strane OT Bijeljina, tako i u ovoj parnici.
Najbolji dokaz fašističkog tretmana koji primjenjije tužena RS je Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr u kome je opisan tekst naredbe koju primjenjuje sudska policija, a tome je dao doprinos i Osnovni sud...

Osim priloga koje dostavljam uz tužbu, sud će po službenoj dužnosti pribaviti spis 80 0 P 039221 12 P, a predlažem da se kao svjedok sasluša sudija Marković Jelena, povodom falsifikata koje sam predočio, odstupanja od tužbenog zahtijeva, odnosno njenog kriminalnog rada na predmetu, te GO tužilac Kovačević Novak na okolnosti prikrivanja krivičnih prijava i neodgovaranja na zahtijeve, Adrese svjedoka mi nisu poznate, a oboje zaposleni na adresi Vuka Karadžića broj 3 u Bijeljini.
Sve ovo je isključivo po osnovu nematerijalne štete u parnici 80 0 P 039221 12 P, koja je sad u žalbenoj fazi, eventualnom vraćanju postupka ili će biti čak i revizija i nema veze sa izmaklom koristi za koju je odgovorna tužena RS. Da li će doći i do te tužbe, da li ovde ili u Strazburu, zavisi od budućih okolnosti.
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
100000 (STO HILJADA KONVERTIBILNIH MARAKA)

6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Član 206 Postojanje krivice (ZOO)
Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom.

7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...


PRILOZI TUŽBE


Zahtjev 11.02.2010.
Zahtjev 08.01.2013.
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
Obavijest 04.01.2010.
Presuda 26.07.2013.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902