CLANAK BROJ 30


KAKO MALI ĐOKICA, SHVATA ZAKON I PRAVA


Dana 23.06.2011. poslije podne oko 13:15, usao sam u zgradu gdje su smjestene sudske i tuzilačke institucije grada Bijeljine, sa namjerom da predam materijal u pisarnici tužilaštva...
Radilo se o Zahtjevu za pristup informacijama i disku sa dokazima o ubistvu djevojcice Ivone Bajo, te dokazima o ucestvovanju tužioca Stjepanović Danice u prikrivanju tog ubistva.
Kako mi je vec oko godinu dana onemogućeno da ostvarim bilo koje pravo predvidjeno zakonom u Tuzilastvu, kao recimo podnošenje prijave, navodim relevantne članove :

Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana
(1) Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela.
(2) Svako je dužan prijaviti izvršenje krivičnog djela kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo.

Podnošenje prijave
(1) Prijava se podnosi tužiocu, pismeno ili usmeno.
(2) Ako se prijava podnosi usmeno, lice koje podnosi prijavu upozoriće se na posledice lažnog prijavljivanja. O usmenoj prijavi sastaviće se zapisnik, a ako je prijava saopštena telefonom, sačiniće se službena zabilješka.
(3) Ako je prijava podnesena sudu ili ovlašćenom službenom licu, oni će prijavu primiti i odmah i dostaviti tužiocu.
- nedavno sam dostavio obavještenje na adrese drzavnih institucija, da takvo nezakonito ponašanje i bahatost, neću više dozvoliti i da ću ako se to nastavi, da se mirnim putem suprotstavim tom nasilju...
Jedno vrijeme se pokušalo potpuno onemogućavanje predaje dokumenata, ali kad sam ih upozorio na član KZ-a :

Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva
(1) Ko sprijeci drugog da koristi pravo na podnosenje tuzbe, zalbe, prigovora ili nekog drugog pravnog sredstva ili podneska, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Ako djelo iz stava 1. ovog clana ucini sluzbeno lice zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, kaznice se zatvorom do tri godine.
- od toga se odustalo i dokumentaciju, (kojoj se kasnije gubio svaki trag) sam predavao u prizemlju zgrade u hodniku, kao pas lutalica, dok je Pravilnikom jasno propisan nacin predaje dokumenata, (član 75, relevantni stav) :

Prijem - registracija dokumenata
1. Primanje podnesaka, spisa, telegrama, paketa i drugih pismena u tužilaštvima se vrši u toku radnog vremena u pisarnici.
Naravno, da to nije kraj potpunog bezakonja i samovolje Tuzilaštva, jer iako sam opunomoćen da zastupam sestru, majku ubijene Ivone Bajo, a imam i sopstvene razloge za pristup i razgovor sa ovlaštenim osobama, to se konstantno sprečava! Relevantni stavovi iz članova 69 i 70 Pravilnika :

Radno vrijeme
3. Prijem stranaka u tužilaštvu se vrši u vremenu koje odredi Glavni tužilac, a koje ne može biti kraće od 4 (četiri) sata na dan.

Poštivanje radnog vremena
1. Svi zaposleni dužni su se pridržavati utvrđenog radnog vremena i vremena za rad sa strankama.
Dakle iako je sve jasno određeno zakonom, kriminalci iz vlasti to ne poštuju i sprečavaju bilo kakav pokušaj da se dostavi materijal o ubistvu, na zakonom propisani način, iz razloga, što su to dokazi o njihovim krivičnim djelima...
Dakle iako sam i danas jasno istakao da želim, predati materijal na zakonom propisani način, pripadnik sudske policije je javio da ako meni ne dozvole pristup, neko sidje dole, (sa 4-og sprata), sto se i desilo. Ja to naravno nisam prihvatio, nego sam se izvinio gospođi, što su je pozvali i što je uzalud silazila. Nije mi odmah bilo jasno, zašto, su to uradili, kada sam bio izričit, da to neću prihvatiti ???
No ubrzo sam shvatio: Na suđenju, (pošto sam uhapšen), pokušaće se predstaviti, da mi je bilo omogućeno da predam materijal i na taj način opravdati nezakonito sprečavanje u ostvarenju zakonskih prava. Do suđenja još nije došlo, iako sam takođe bez osnova pritvoren 3 i po sata, a morao sam da budem izveden pred sudiju najkasnija za 12 sati...
Zato pišem ovaj tekst, prije suđenja, jer sam uvjeren, da će predstavnik optužbe upravo ovako pokušati da opravda nasilje i pokušaću da se pozovem na njega, kako bih pokazao da sam razotkrio plan kriminalaca iz tužilaštva...
No to, će biti uz eventualnu dozvolu sudije, da se pozovem na moj tekst sa interneta, no ako se to ne desi, obrazložiću svoj stav usmeno. A sada zbog građana, pojašnjenje o tome, u čemu je nezakonitost, predaje materijala, u hodniku:

Povreda ljudskog dostojanstva
Sluzbeno lice koje u vrsenju sluzbe, zloupotrebom svog polozaja ili ovlascenja drugog grubo zlostavlja, zastrasuje, tjelesno povrijedi ili uopste prema njemu postupa na nacin kojim se vrijedja ljudsko dostojanstvo, kaznice se zatvorom do tri godine.

Povreda ravnopravnosti gradjana
(1) Ko na osnovu razlike u rasi, boji koze, vjeri, polu, jeziku, politickom ili drugom ubjedjenju, polnoj usmjerenosti, nacionalnoj ili etnickoj pripadnosti, imovnom stanju, rodjenju ili socijalnom porijeklu, obrazovanju ili drustvenom polozaju uskrati ili ogranici slobodu ili pravo covjeka utvrdjeno ustavom, zakonom ili ratifikovanim medjunarodnim ugovorom, ili ko na osnovu ove razlike daje gradjanima povlastice ili pogodnosti suprotno ustavu, zakonu ili ratifikovanom medjunarodnom ugovoru, kaznice se zatvorom do tri godine.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i ko vrsi proganjanje lica ili organizacija zbog njihovog zalaganja za ravnopravnost ljudi.
(3) Ako djelo iz st. 1. i 2. ovog clana ucini sluzbeno lice zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, kaznice se zatvorom od sest mjeseci do pet godina.
A sada dva primjera, ( a mogao bih da navedem na stotone takvih) :
Sudija, koji meni bude sudio, ima kao i svaki drugi, svoju sudnicu, radni sto i sve ostale "rekvizite".
Zamislimo da sad neki kriminalac, izbaci radni sto sudije u hodnik, te ako se ovaj pobuni, kaze :
"PA, BILO TI JE OMOGUĆENO DA RADIŠ" ?????????????????????????
Ili drugo, vi koji ste srećom zaposleni i imate topli obrok, (u tanjiru, sa priborom i hlebom), zamislite da vam dodje neki silnik, prospe jelo na pločice, odnese pribor i kaže "LIŽI SA PODA". Ako se pobunite, čujete odgovor :
"PA, BILO TI JE OMOGUĆENO DA JEDEŠ" ?????????????????????????
Tako "mali Đokica" shvata zakon i ljudska prava...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 29


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:          TUŽBA 
Tužilac: BUDIMKA BAJO BOLLIN
Tuženi: REPUBLIKA SRPSKA

UVODNI DIO


Prije predaje ove tužbe sudu, pokušalo se sa postizanjem vansudskog dogovora sa tuženom stranom. U nastavku ce biti predočen kompletan tekst prijedloga o tome,(između dvije horizontalne linije) upućen, institucijama tužene, Republike Srpske, kako bi Sud imao punu predstavu o svim činjenicama, koje su prethodile ovoj tužbi i uticale na njen sadržaj...

Napomena: Tužba je sačinjena u dvije verzije i to štampana, na papiru i digitalna, na disku u prilogu, sa aktivnim linkovima ka fajlovima na koje se poziva, uvažavajući činjenicu, da je dio dokaznog materijala u formi, slika i audio zapisa.
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadlezan sud, s obzirom da se dogadjaj koji je prouzrokovao stetne posljedice, odvijao ne samo u gradu, nego čak u službenim prostorijama suda... Takodje je bitno istaći činjenicu da će shodno članu 10, troškovi postupka biti najmanji mogući.
Tužbom se traži nadoknada materijalne štete, koju je tužitelj imala, kao posljedicu više izvršenih krivičnih, djela od strane državnih organa, a koji su posredno nanijeli i materijalnu štetu, na način koji će biti opisan u daljem tekstu tužbe.
Materijalna vrijednost spora, (nanesena materijalna šteta), je oko 1000 KM, što je minimum odštetnog zahtjeva. Kada se radi o nematerijalnoj šteti, nju je nezahvalno procijenjivati, ali je tužitelj, BUDIMKA BAJO BOLLIN, spremna da od tog dijela odustane, ukoliko se postigne dogovor sa tuženom stranom, te će im se to ponuditi. Ukoliko tuženi ne prihvati nagodbu, kao sastavni dio tužbe će biti navedena i nematerijalna šteta, a spor će biti i internacionalizovan, sa mogućnošću da više stotina puta premaši osnovni iznos od 1000 KM.
Radi se naime o brutalnom kršenju prava predviđenih zakonom, jer je majka ubijenog djeteta donoseći dokaze o tome, umjesto da bude tretirana kao ljudsko biće, omalovažavana, šikanirana, a čak joj nije dozvoljeno da pozove pravnog zastupnika, iako je to tražila i sve sa ciljem da se pomogne izvršiocima ubistva i spriječi istraga o tome...
Ovaj dokument je "radna verzija" i bice u slicaju potrebe modifikovan i doradjen, ako naravno dogovor sa odgovornom, tuženom stranom ne bude moguć. Suština je da je tužena strana, učestvovala direktno ili indirektno u ubistvu djevojčice Ivone Bajo, osmogodišnje ćerke tužiteljke, a u svrhu prikrivanja tog ubistva, izvršeno je više krivičnih djela i nanesena materijalna i nematerijalna šteta tužiocu Budimki Bollin Bajo...
Osnova svega je dakle ubistvo djevojčice Ivone, koje su kriminalci zaposleni u institucijama vlasti, prije svega tužilaštva, pokušali da prikriju, koristeći se svim sredstvima. Tako je za vrijeme fiktivne istrage tužilac OT Bijeljina Stjepanović Danica, iako joj je to dužnost, odbila da uzme izjavu od gradjanina, ujaka ubijene djevojčice, jer je to kvarilo njen plan da prikrje ubistvo Danica.
Kriminalac Stjepanović, u ovom audio zapisu jasno pokazuje da ne zeli razgovor sa osobom koja joj je predhodno dostavila materijal na disku, koji ukazuje da se radi o ubistvu...
Istovremeno se javnosti plasira vise laži i falsifikata, o kojima sada nece biti riječi, a takodje se izbjegava razgovor sa majkom ubijenog djeteta, sve sa ciljem da se zločinački plan nesmetano izvrši. Finalizacija toga je sramno Obavještenje o nesprovođenju istrage Obavijest. Tom prilikom je od strane Sudske policije, a po nalogu OT Bijeljina onemogućen pristup dokumentaciji, kako bi se podneo adekvatan prigovor, i kako ne bi bile otkrivene sve kriminalne radnje državnih organa usmjerene na prikrivanje ubistva.
No, iako je tokom same istrage izvršeno više krivičnih djela, sa time se nastavlja još intenzivnije po obustavi istrage: Iako je ZKP predvidio obavezu tužioca da analizira sve nove informacije, to se uporno izbjegava i čak zabranjuje pristup članovima porodice, kako ne bi mogli dostaviti materijal, što je pravo predvidjeno zakonom.
Tako je još u februaru 2010. tužilastvu predat prvi materijal (u pisarnici, dok se direktan razgovor i davanje izjave izbjegava konstantno već 15 mjeseci, sa ciljem da se ti dokazi "zagube"). Taj prvi, meterijalni dokaz je torba koju je djevojčica nosila preko ramena u trenutku ubistva. Jesno se vidi na slici, Torba da je kaiš iste presječen. Komad nedostaje, a veći dio ostatka je opran jakim hemijskim sredstvom, da bi se uklonili tragovi ubistva. Sve te podatke servis mafije OT Bijeljina je krio za vrijeme navodne istrage...
Naravno i danas 15 mjeseci kasnije, niko iz ove mafijaške vlasti nema odgovor na to, zašto je torba u takvom stanju i ko je presjekao kaiš, ko je isti oprao i zašto je to sakriveno od porodice i javnosti???
Jedina reakcija OT Bijeljina je bila da se naloži Sudskoj policiji, sprečavanje pristupa tužilaštvu, prije svega ujaku djevojčice, kao svjedoku i zastupniku majke ubijene djevojčice Punomoc. a u kasnijem periodu se pokušalo lažnom prijavom, oteti sve što ukazuje na njihove kriminalne aktivnosti, tako što su izdejstvovali nalog za pretres i odnošenje računara...
Sa polaznom pretpostavkom da je prikrivanje dokaza izvršeno bez znanja tužioca, više pute se o tome obavještava i traži razgovor sa njim, usmeno i pismeno. Zahtjev tuziocu je samo jedan od dokumenata, koji to dokazuju. Kada je postalo očito da je tužic Stjepanović, upravo taj kriminalac, koji je sakrio te dokaze, obavještava se više puta ured Glavnog okružnog tužioca, a dokumenti Obavjestenje i zahtjev 1 i Obavjestenje i zahtjev 2 to takođe dokazuju.
Ovaj dokument je sačinjen u vrijeme, kada je već odavno bilo jasno da je glavni tužilac Kovačević Novak, kriminalac, koji je dao aktivan doprinos prikrivanju ubistva, i namjena mu je bila upravo da bude korišten kao dokaz na sudu. Naime kako se konstantno dolazilo do novih dokaze o ubistvu i kriminalu drzavnih organa, kao dokaz tome je izjava vještaka dr. Busarčevića, Istina o ubistvu iz koje se jasno vidi da mu je OT Bijeljina namjerno uskratio, (sakrio - falsifikovao) podatke o unutrašnjim povredama, koje je djevojčica imala, sa namjerom da se vještak navede na pogrešan zaključak i potvrdi monstruozni plan tuženog.
Tekstualna verzija izjave je u dokumentu Izjava vjestaka.
Kako je taj snimak predat 5 dana ranije načelniku kriminalističke policije g. Teodorović Aci, sa kojim je postignut dogovor da na osnovu njega i još nekih dokaza podnese Zahtjev, za saslušanje tužioca, bilo je za očekivati da će kriminalci na sve načine pokušati da spriječe predavanje tog materijala u Tužilaštvu.
Bitno je istaći da su neposredno prije hapšenja o kome će još biti riječi podnesene krivične prijeve Prijava protiv Novaka 2 i Prijava protiv Sudske policije, zbog nezakonitog sprečavanja , odnosno onemogućavanja da se dokumenti i dokazni materijal, predaju na zakonom propisani način.
Kako je jasno istaknuto i Sudskoj policiji, kao "kuriru" i OT Bijeljina, kao primaocu poruka da ćemo donijeti nove materijale i insistirati na stavu tužilaštva po pitanju dosada dostavljenih dokaza, postaje očito da je nezakonito hapšenje gdje. Budimke 10.08.2010. bilo smišljeno i planski izvedeno ne samo sa ciljem da se spriječi dostava novih dokaza, nego i čin osvete za neposredno predate prijave.
Sutradan po tom dogadjaju, pomenuti načelnik policije je pronadjem mrtav u sumnjivim okolnostima. Nikada nije izvrsena autopsija, a šta se desilo sa materijalom koji mu je dostavljen pred smrt je tajna, koju je odneo u grob...
Dakle, iako je nesporno pravo gradjanina da podnese krivičnu prijavu, to je brutalno spriječeno od strane kriminalaca, koji su naložili to nezakonito hapšenje Sudskoj policiji. Ističući prije svega korektnost svih pripadnika sudske policije, mora se istaći da je u tekstu Zahtjeva : Zahtjev 1, Zahtjev 2 i Zahtjev 3 izneseno namjerno više laži, sa ciljem da nam, se nanese šteta i izdejstvuje osudjujuća presuda, kako bi se "dozvali pameti" i odustali od borbe protiv mafije iz vlasti...
Detalji o tome će po potrebi biti dokazivani na sudu, a na osnovu zvanične sudske dokumentacije...
Tom prilikom je uskraćeno gdji Budimki da pozove advokata, a nije dozvoljeno ni iznošenje odbrane, sa obrazloženjem da sudija nema namjeru da ostaje dugo poslije 15 sati. Očito pravni argument...
Detalji o tome i izvodjenje dokaza, takodje po potrebi, a tekst u kome se osuđuje majka ubijenog djeteta, zato što se usudila da pokuša dostaviti dokaze o ubistvu njenog djeteta je u dokumentima : Osuda 1, Osuda 2 i Osuda 3.
Na tu kriminalnu presudu je naravno uložena žalba, koja sada neće biti predočena, ali će po potrebi biti korištene u sudskom procesu. Krajem 2010. Okružni sud donosi Rješenje kojim konstatuje nezakonitosti od strane državnih organa izvršenih tom prilikom i obustavlja postupak Oslobadjanje 1, Oslobadjanje 2.
S obzirom da su ranije bili upozoreni da je sprečavanje građana u ostvarenju prava predviđenih zakonom krivično djelo, očito je da su te nezakonite radnje bile izvršene namjerno, sa unaprijed razrađenim scenariom...
Jedan od elemenata na koji se pokušala skrenuti pažnja tužilaštvu, sem navedenih je i traka, koja se koristi za španovanje tereta, Traka. Njene dimenzije u dlaku odgovaraju dimenzijama povrede na tijelu djevojčice, posebno probodenoj prsnoj kosti, a po mišljenju jednog vještaka, koje je takođe dostavljeno tužilaštvu, predmet koji je ubio djevojčicu je trakastog oblika...
Iz svega ovoga je lako dokazivo ne samo da je cerka Budimke Bollin Bajo ubijena, nego i da je organizovanim djelovanjem kriminalaca iz ograna vlasti tužene Republike Srpske, izvršeno više krivičnih djela sa ciljem da se ubistvo prikrije, a kao posledica toga je materijalna i nematerijalna šteta, nanesena tužiteljki.
Prva materijalna posljedica je propuštanje rezervisanog leta Karta, gdje su crveno obeleženi datum i vrijeme. Takodje isti dokoment u html fajlu, (originalno) Karta, .
Tako je drugi let, sutradan marala da rezerviše hitno, po najskupljoj tarifi, (koja je jedina preostala), oko 600 KM. Za troškove osobi koju je platila da je zamjeni (11.08.2010. na poslu) i druge "sitnije" izdatke, odlazi još oko 400 KM, što iznosi ukupno 1000 KM i to je OSNOVNI ZAHTJEV tuženom za nadoknadu štete.
No kako je dokumentom, kojim se zahtijeva pokretanje prekršajnog postupka, opisana kao neko ko "remeti red i mir", a morala je da ga predoči kao dokaz za kašnjenje, on pokreće niz okolnosti koje dovode do otkaza i gubitka posla :Otkaz. Tako materijalna šteta indirektno postaje mnogo veća, a činjenica da je tužilac bez posla će biti korištena kao argument za oslobađanje od sudske takse.
Dakle ova radna verzija Tužbe je namjenjena tuženom i nudi mogućnost dogovora :
1. Minimalno dogovorno isplaćivanje odštete od 1000 KMuz obavezu tuženog da odmah po postignutom sporazumu, u svim sredstvima informisanja objavi dokaze koji ukazuju na ubistvo i odgovornost istražnih organa, te neodložno pokrene istragu o tome kako je do prikrivanja ubistva došlo. Detalji će obavezno biti dogovoreni sa zastupnikom gdje Budimke...
2. Ukoliko tuzena Republika Srpska, odbije da postupi po zakonu i istraži kriminal u svojim redovima, tužba će biti doradjena, modifikovana i dopunjena nematerijalnom štetom u iznosu od 500000 KM...
3. Tuzba za materijalnu i nematerijalnu štetu za ubistvo Ivona Bajo, prikrivanje istog i sve radnje koje su imale za posljedicu, poniženje, maltretiranje, šikaniranje majke ubijene djevojčice i nanošenje duševnog bola, te kršenja njenih osnovnih ljudskih prava, biće predata Sudu za ljudsaka prava u Strazburu sa odštetnim zahtjevom od 5000000 KM
Ukoliko tužena Republika Srpska odbije dogovor i podrži kriminalce u svojim redovima, o svim detaljima će biti obavještena javnost...

REZIME


Tuzenoj Republici Srpskoj, je dakle predocen veci dio materijala, na kome tuzilac, zasniva svoju eventualnu tužbu i to prvo u razgovoru sa Pravoblanilaštvom, (kancelarija u Bijeljini), koje je iznelo stav, da nisu nadležni za postizanje nagodbe, te da se obratimo Ministarstvu pravde, što je i učinjeno. Za manje od 7 dana, stigao je odgovor u kome i Ministarstvo pravde ističe da nije nadležno, te da očekujemo obaviještenje od Pravobranilaštva...
Uvažavajući korektan odnos obe ove institucije u tim kontaktima, imali smo namjeru, prihvatiti taj stav uz pojašnjenje, koliko je dug taj vremenski period, poučeni iskustvom da je dosadašnja praksa pokazala, kako je jedina taktika službenika tužene, da maksimalno odugovlači i opstruiše sve vezano za ubistvo djevojčice Ivone Bajo. Čekati na neko obavještenje, nekoliko mjeseci ili godina, nemamo namjeru, tim prije što se paralelno vode aktivnosti i na drugim poljima, prvenstveno obavezi Tužilaštva, shodno članu ZKP-a "Obustava istrage" stav 3...
Tako je ponovo obavljen razgovor sa Pravobranilaštvom i predočen je dokument iz Ministarstva pravde. Stav pravobranilaštva je bio da naš prijedlog nije dobro shvaćen, ( kao mozda su mislili da se radi o nadoknadi za ratnu odštetu), te da se dostavi novi dokument u kome ce se to pojasniti Objasnjenje tuzbe.
Pomenuti dokument je poslan standardnom i elektronskom postom, na obje adrese. Posto je uočena greška u datumu, (umjesto 20.06. naveden je 20.08. vjerovatno zbog toga što je u tom mjesecu izvršeno nezakonito hapšenje, ispravke su upućene elektronskom poštom u dvije poruke Institucijama Republike. No s obzirom da je prvi vremenski rok za prihvatanje naše ponude, 10.06.2011 vec prošao, a ni do 20.06.2011 nije bilo obavještenja, samo o tome da li prihvataju razgovor i dogovor o tome, smatramo da je nas predlog neprihvatljiv za tuženu stranu.
Dakle tužena Republika Srpska će radije rizikovati, da izgubi parnicu od 5 miliona KM, nego da isplati 1000 KM i samo postupi po odredbama ZKP-a i analizira dokaze koji su joj dostavljeni, a ukazuju na ubistvo jednog djeteta i prikrivanje istog od njenih službenika. Jasno je zašto je to tako: OT Bijeljina, odnosno, osobe, koje su izvršile više krivičnih djela i sprečavali građene u ostvarenju osnovnih prava predviđenim zakonom, sa ciljem da pomognu ubicama i zaštite ih, su samo izvršioci naloga mafije od koje su korumpirani.
Dakle, kako tužilac Budimka Bollin Bajo, raspolaže sa materijalnim dokazima, ne samo o kršenju prava predviđenim zakonom, koji se u kontinuitetu brutalno sprečavaju od strane institucija tužene Republike Srpske, već skoro dvije godine, nego i o dokazima, o teskim krivičnom djelima, izvršenim od strane službenika tužene, sa ciljem da se prikrije ubistvo, zastupnik tužene, će po svoj prilici pokušati da izbjegne ili bar odgodi sudsku raspravu, pozivajući se na sve moguće izgovore.
No nas stav je jasan : Sud u Bijeljini je mjesno nadležan sud i bilo koje drugo rješenje bi višestruko uvećalo troškove, jer bi svi akteri morali iz Bijeljine da putuju, recimo u Banjaluku, sa opasnošću da i ne stignu na vrijeme...
No poštujući, zakonsku proceduru ističemo sledeće :
Nudi se tuženoj Republici Srpskoj, da prihvati kao činjenicu da je Tužilaštvo spriječilo gradjanina da da izjavu o saznanjima da kojih je došao i odbilo da o tome uzme izjavu, da su takodje odbili da evidentiraju krivičnu prijavu, da nisu poštovali odredbe KZ-a, da su lažno informisali javnost i falsifikovali izjave vještaka. Da su materijalne dokaze sa lica mjesta, sakrivali, prethodno uklanjajući sa njih tragove ubistva. Da su smišljeno, planski, monstruozno, obmanuli vještake, da bi dobili od njih misljenje koje žele, pa kad ga i tako nisu dobili, da su i to falsifikovali na svom sajtu.
Da počev od februara 2010, sprečavaju pristup i dostavu materijala Tužilaštvu, a u svrhu toga su naložili i nezakonito hapšenje. Da odbijaju analizirati dokaze koji su dostavljeni i poslije 15 mjeseci od dostave prvih dokaza, nijedna institucija nema odgovore, na to ko je i zašto prikrivao dokaze ubistva. Te da se konstantno sprečava predaja materijala i danas na način predviđen zakonom i kontakt sa Tužilaštvom, zastupniku tužiteljke, kako bi se formalno mogli praviti neupućeni u postojanje tih dokaza.
Ukoliko tužena prihvati da je sve to istina, neće biti potrebno izvođenje dokaza, koji su faktički već predočeni i nema potrebe da se dalje obrazlažu, ali naravno mi ćemo to učiniti i zavisno od stava tužene, izvoditi dokaze u segmentima, koje tužena ne bude eventualno prihvatila, kao činjenično stanje.
S tim u vezi, i definitivan popis svjedoka, trenutno ne može biti poznat, ali navodimo orijentacioni spisak:
STJEPANOVIC DANICA, KOVACEVIĆ NOVAK, GRUHONJIĆ MUHAMED, SIMIC VIDAK, PRODANOVIĆ DANKA, BUSARČEVIC MIROSLAV, VISNJIC RANKO, PETRIČEVIĆ DRAGISA, BOROVČANIN DANKO, MIRIĆ ZORAN...
Tokom procesa, biće dokazano da su službenici tužene, nanijeli materijalnu štetu i duševni bol, tužiteljki, kršeći njena prava i ponižavajući je, varajući, obmanjujući, te prikrivajući dokaze o ubistvu njenog jedinog djeteta.
Iz toga je lako izvodivo, da je tužena, odgovorna i za nasilnu smrt djeteta, te će i to predstavljati dio odštetnog zahtjeva. Tuzilac Budimka Bollin Bajo, sa poziva na pravo iz ZPP-u da bude oslobođena od plaćanja taksi i troškova postupka, jer je od 28.10.2010. nezaposlena, a što je velikoj mjeri posledica nezakonitog hapšenja od strane službenika tužene. Skenirani dokument je na disku, a nalazi se i kopija u prilogu...
S obzirom da ćemo lako dokazati sve kriminalne radnje tužene, predlažemo da sud donese sledeću odluku :
Nalaže se tuženoj Republici Srpskoj, da na ime odštete za materijalnu i nematerijalnu štetu, nanesenu tužiocu, Budimki Bollin Bajo, za nasilnu smrt njenog djeteta Ivone Bajo, te prikravanje dokaza o tome i uskracivanje prava predviđenih zakonom, isplati nadoknadu od 5 miliona KM.
Očekujemo od Suda da će po prijemu ove tužbe, neodložno reagovati i shodno članu ZKP-a "Obaveza prijavljivanja krivicnog djela" izvršiti svoju dužnost i učiniti sve što je potrebno da krivci za teška krivična djela, o čemu se na disku nalaze dokazi, budu ispitani i procesuirani, te kažnjeni po zakonu...

PRILOZI TUŽBE


Prilog 1 : KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV KOVAČEVIĆ NOVAKA
Prilog 2 : KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV PRAVNOG LICA (SUDSKE POLICIJE)
Prilog 3 : GDJE ISTINA LEŽI
Prilog 4 : ZAHTJEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA
Prilog 5 : RJEŠENJE OSNOVNOG SUDA
Prilog 6 : RJEŠENJE OKRUŽNOG SUDA
Prilog 7 : RJEŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA
Prilog 8 : DISK : TUZBA I DOKAZI

BUDIMKA BOLLIN BAJO
po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
065831902

 

CLANAK BROJ 28

INSTITUCIJAMA REPUBLIKE


VLADI REPUBLIKE SRPSKE
PRAVOBRANILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

 

Obavjestavam institucije Republike Srpske da ce u slucaju neprihvatanja nase ponude za vansudski sporazum, do 20-tog juna 2011 godine biti preduzete i druge aktivnosti.

Sem objave teksta tuzbe na internetu i proslijedjivanja medijima, sa akcentom na detalje ponudjenog sporazuma, u najkracem roku ce biti predata i tuzba Sudu u Strazburu.

Kako je ocito da bi prvi potez Pravobranilastva, po predaji tuzbe u domacem sudu, bila opstrukcija, pod raznim izgovorima, od pozivanja na nenadleznost, prije svega pa nadalje, a jasno je da su sem servisa mafije Tuzilastva, koje je i odgovorno za sva krivicna djela, iz kojih je proizasla steta, i Pravobranilastva, koja obavlja tehnicki dio posla u zastiti interesa Republike, i Sudovi dio institucija tuzene.

Iako vjerujemo u objektivnost sudija, poslije najnovijih dogadjaja i afere "Prisluskivanje" ocito je de ne zivimo u policijskoj drzavi, kako neki kazu, nego u mafijaskoj, a citiram jednog sudiju, koji je svoju odluku opravdao rijecima "Vise volim svoj zivot, nego pravdu" , jasno je da ce mafija nece birati sredstva, pa i takva da prijeti sudijama i svjedocima.

Izvor sveg zla i kriminala u zemlji je tuzilastvo!

Dobili ste neoborive dokaze o prikrivanju ubistva djevojcice Ivone Bajo. Navodim samo neke :

http://zdenkobajo.blog.rs/blog/zdenkobajo/generalna/2011/03/25/glas-istine

http://www.youtube.com/watch?v=5nmPYqn0vIc

Rade li dakle ti tuzioci po vazecim zakonima?

Da li su radili za svoje interese i interese mafije kojoj sluze ili je nalog za prikrivanje ubistva dosao iz vrha vlasti Republike Srpske, sto je takodje kriminalno.

Svaki pravnik u sluzbi drzave, moze vidjeti da sa ovim dokazima, nema sta da trazi na sudu i da ce spor biti izgubljen. Ovo je jedinstvena prilika da se obracunate sa kriminalcima koji su formalno u sluzbi drzave, a korumpirani su od strane organizovanog kriminala.

Neko se nasao ovlastenim da prisluskuje gradjane, poput mene, a to se radi i danas.

Ima li neko ovlasten da ispita i procesuira ubice i kriminalce iz Tuzilastva.

Ili ce to biti uradjeno poslije sudskog procesa, kad ga dobijemo.

Samo sto ce krivaca tada biti mnogo vise...

BUDIMKA BOLLIN BAJO
po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
065831902

 

CLANAK BROJ 27

O aferi prisluskivanje


INSTITUCIJAMA REPUBLIKEMEDIJIMA
GRADJANIMA
O AFERI PRISLUSKIVANJE

Vec duzi vremenski period sam obavjestavao medije i upozoravao ih da su Tuzilastva servis organizovanog kriminala i dostavljao dokaze o tome. Nazalost pod terorom tuzilacke mafije, koja je majka zastitnica svih mafija, nijedan medij ne smije da objavi dokaze o umjesanosti tih kriminalaca iz vlasti u ubistvo jednog djeteta.
Stoga sam dio materijala, koji dokazuje da je institucija tuzilastva, najobicnija mafijaska organizacija, sa ciljem da zastiti bosove organizovanog kriminala, objavio na internetu, na lokacijama:
http://zdenkobajo.blog.rs/.
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/.
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002184140160&sk=wall#!/.
http://www.youtube.com/watch?v=5nmPYqn0vIc.
http://www.2shared.com/file/3nnGwRu1/Ko_je_ubio_Ivonu.html.
Takodje sam naveo i imena kriminalaca iz drzavnih organa, protiv kojih imam neoborive dokaze, sa ciljem da ih iznerviram, uznemirim i isprovociram, kako bi oni ili neko drugi, "po sluzbenoj duznosti" reagovali i optuzili me bilo privatno, bilo, u formi krivicne prijave, pod bilo kakvim izgovorom...
Naravno, da se ti kriminalci ne usudjuju, pojaviti na sudu! Jos u martu 2010, godine, tuzilacka mafija je nezakonito izdejstvovala, akciju protiv mene, kakvu prosjecan gradjanin, ne moze ni da zamisli:
Osim sto su me pozvali na "informativni razgovor" poslije kakvog je preminuo gradjanin Nedeljko Radman, i pretresli prostorije, te odnijeli racunar, na kome su smatrali da se nalaze svi dokazi o njihovom kriminalu, nalozili su presretanje, legitimisanje i pretresanje, ne samo mene, nego svakog koga vide sa mnom u drustvu...
Sem toga sam pracen, patrolnim kolima, policajcima u civilu, a ustanovljeno je i strazarsko mjesto u 3 smjene, pred mojom kucom. Jedno od vozila koristenih u tu svrhu, a registrovano za potrebe drzavnih obavjestajnih sluzbi, se vidi na slici u prilogu. O prisluskivanju telefona, blokadi i pracenju interneta, ne bih ni trosio rijeci, jer sa tim zivim 24 sata na dan. poslednjih 2 godine...
Iako sam formalno optuzen za "Ugrozavane sigurnosti" (citaj: planiranje atentata na 6 pripadnika tuzilastva), tuzilacka mafija, koja ima neogranicene resurse i moc, se za 15 mjeseci ne usudjuje suprotstaviti meni, na Sudu iako nasuprot njima imam samo svoje znanje i hrabrost...
Izgleda da je to vise nego dovoljno protiv te bande kriminalaca i kukavica! Novinari, slobodni mediji, ne dozvolite da vas uplasi ta banda kriminalaca.
Na internetu je vec objavljena informacija da je svaki gradjanin, koji je preisluskivan, morao o tome biti obavjesten.
Svako od njih, ko je prisluskivan nezakonito, moze podnijeti krivicnu prijavu i tuzbu za nadoknadu stete...
I dobice na sudu, ako ima dokaze! Cilj akcije protiv medija je da se oni uplase i ne proslijede dokaze gradjanima.
Ja sam predao vise krivicnih prijava, protiv pripadnika najgore mafije : TUZILACKE MAFIJE.
Samo nastavite sa vasom borbom i pozovite gradjane da vam se pridruze, podrze vas i pokrenu proteste, protiv mafijaskih vlasti u cijeloj Bosni i Hercegovini.
U prolog tome navodim jedan od clanova iz Krivicnog zakona :

Povreda slobode izrazavanja misli (clan 180)
(1) Ko uskrati ili ogranici slobodu govora ili javnog istupanja, osnivanja ustanova javnog informisanja, slobodu stampe ili drugih sredstava javnog informisanja, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i ko naredi ili sprovodi cenzuru, novinaru uskrati ili ogranici pristup informaciji ili slobodu obavjestavanja, osim ako se ne radi o drzavnoj, vojnoj ili sluzbenoj tajni.
JEDNO OD VOZILA KORISTENIH ZA DANONOCNI NADZOR
JEDNO OD VOZILA KORISTENIH ZA DANONOCNI NADZOR

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 26


INSTITUCIJAMA REPUBLIKE

MEDIJIMA
GRADJANIMA
O AFERI PRISLUSKIVANJE

Vec duzi vremenski period sam obavjestavao medije i upozoravao ih da su Tuzilastva servis organizovanog kriminala i dostavljao dokaze o tome. Nazalost pod terorom tuzilacke mafije, koja je majka zastitnica svih mafija, nijedan medij ne smije da objavi dokaze o umjesanosti tih kriminalaca iz vlasti u ubistvo jednog djeteta.
Stoga sam dio materijala, koji dokazuje da je institucija tuzilastva, najobicnija mafijaska organizacija, sa ciljem da zastiti bosove organizovanog kriminala, objavio na internetu, na lokacijama:
http://zdenkobajo.blog.rs/.
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/.
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002184140160&sk=wall#!/.
http://www.youtube.com/watch?v=5nmPYqn0vIc.
http://www.2shared.com/file/3nnGwRu1/Ko_je_ubio_Ivonu.html.
Takodje sam naveo i imena kriminalaca iz drzavnih organa, protiv kojih imam neoborive dokaze, sa ciljem da ih iznerviram, uznemirim i isprovociram, kako bi oni ili neko drugi, "po sluzbenoj duznosti" reagovali i optuzili me bilo privatno, bilo, u formi krivicne prijave, pod bilo kakvim izgovorom...
Naravno, da se ti kriminalci ne usudjuju, pojaviti na sudu! Jos u martu 2010, godine, tuzilacka mafija je nezakonito izdejstvovala, akciju protiv mene, kakvu prosjecan gradjanin, ne moze ni da zamisli:
Osim sto su me pozvali na "informativni razgovor" poslije kakvog je preminuo gradjanin Nedeljko Radman, i pretresli prostorije, te odnijeli racunar, na kome su smatrali da se nalaze svi dokazi o njihovom kriminalu, nalozili su presretanje, legitimisanje i pretresanje, ne samo mene, nego svakog koga vide sa mnom u drustvu...
Sem toga sam pracen, patrolnim kolima, policajcima u civilu, a ustanovljeno je i strazarsko mjesto u 3 smjene, pred mojom kucom. Jedno od vozila koristenih u tu svrhu, a registrovano za potrebe drzavnih obavjestajnih sluzbi, se vidi na slici u prilogu. O prisluskivanju telefona, blokadi i pracenju interneta, ne bih ni trosio rijeci, jer sa tim zivim 24 sata na dan. poslednjih 2 godine...
Iako sam formalno optuzen za "Ugrozavane sigurnosti" (citaj: planiranje atentata na 6 pripadnika tuzilastva), tuzilacka mafija, koja ima neogranicene resurse i moc, se za 15 mjeseci ne usudjuje suprotstaviti meni, na Sudu iako nasuprot njima imam samo svoje znanje i hrabrost...
Izgleda da je to vise nego dovoljno protiv te bande kriminalaca i kukavica! Novinari, slobodni mediji, ne dozvolite da vas uplasi ta banda kriminalaca.
Na internetu je vec objavljena informacija da je svaki gradjanin, koji je preisluskivan, morao o tome biti obavjesten.
Svako od njih, ko je prisluskivan nezakonito, moze podnijeti krivicnu prijavu i tuzbu za nadoknadu stete...
I dobice na sudu, ako ima dokaze! Cilj akcije protiv medija je da se oni uplase i ne proslijede dokaze gradjanima.
Ja sam predao vise krivicnih prijava, protiv pripadnika najgore mafije : TUZILACKE MAFIJE.
Samo nastavite sa vasom borbom i pozovite gradjane da vam se pridruze, podrze vas i pokrenu proteste, protiv mafijaskih vlasti u cijeloj Bosni i Hercegovini.
U prolog tome navodim jedan od clanova iz Krivicnog zakona :

Povreda slobode izrazavanja misli (clan 180)
(1) Ko uskrati ili ogranici slobodu govora ili javnog istupanja, osnivanja ustanova javnog informisanja, slobodu stampe ili drugih sredstava javnog informisanja, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i ko naredi ili sprovodi cenzuru, novinaru uskrati ili ogranici pristup informaciji ili slobodu obavjestavanja, osim ako se ne radi o drzavnoj, vojnoj ili sluzbenoj tajni.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

CLANAK BROJ 25

INSTITUCIJAMA REPUBLIKE


GRADJANIMA
O NADLEZNOSTI VSITV

Napomena:Dokument je namjenjen prije svega građanima ove zemlje, i već se nalazi na internetu, sa namjerom da im približi nadležnosti nekih visokih državnih institucija, ali će biti upućen i tim institucijama, nažalost iz istih razloga...
Na početku bih prije svega da se zahvalim onim organima, koji su odgovorili na dopise koje sam slao, pakazavši interes i želju da rade po zakonu. Necu navoditi o kome se radi, jer su svi oni koje sam isticao kao pozitivan primjer imali kasnije probleme zbog toga.
No osnovna zamjerka svima je u pogrešnom, netačnom interpretiranju nadlažnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSITV), parafraziram : VSITV je nadlezno za riješavanje problematike, koja se odnosi na odluke bilo kojeg tužilačkog i sudskog tijela na području Bosne i Hercegovine.
Na linku
O NADLEŽNOSTIMA.(http://izzakona.blogger.ba/arhiva/2011/06/04/2777438) nalazi se opis nadležnosti VSITV, gdje je jasno istaknuto da su, preko svog organa Ureda disciplinskog Tužioca (UDT) nadležni isključivo za disciplinske prekršaje.
Materijal i dokazi koje sam dostavljao, a o kojima će još biti riječi, odnose se prije svega na krivična djela, koje su izvršavali, kako prije svega tužioci, tako i pripadnici kriminalističke policije.
Siguran sam da nadležni organi, znaju razliku između krivičnog djela i disciplinskog prekršaja, ali i zbog njih, a prije svega zbog građana, navodim link, na kome se nalazi popis prekršaja, preuzet iz Zakona o VSITV-u.
POPIS PREKRŠAJA.(http://izzakona.blogger.ba/arhiva/2011/06/04/2777471).
A na narednom linku je popis nadležnosti VSITV :
POPIS NADLEŽNOSTI.(http://izzakona.blogger.ba/arhiva/2011/06/04/2777465).
Dakle, potpuno je jasno da je VSITV, nadlezno za disciplinske prekršaje, (zbog toga i naziv Ured disciplinskog tužioca), dok naprotiv nema ni pomena o krivičnim djelima sudija ili tužilaca.
Primjer za to je nepoštovanje Zakona o krivičnom postupku, od strane tužioca Danice Stjepanović, gdje je iako obavezna njime, da svoju odluku obrazloži, u slučaju ubistva djevojčice Ivone Bajo, ona to izbjegla, odnosno nije nicim objasnila svoju odluku, nego je u samo 10 redova obavijestila majku o svom 6-mjesečnom "napornom" radu.
Drugi dobar primjer je u slučaju, kada je osoba I.H. priznala da je izvršila ubistvo djevojčice. Iako je bila obavezna da traži svoje izuzeće, (protiv nje je podnesena prijava za saučesništvo u ubistvu), ona je obavila saslušanje osumnjičenog i zajedno sa Novakom Kovačevićem, takođe pod prijavom za isti zločin, donose odluku o neuračunljivosti, eventualnog ubice i saučesnika i oslobađaju ga...
No dokazi koje sam dostavljao ne odnose se samo na disciplinske prekršaje, nego i na teška krivična djela tužioca, za šta ne postoji nigdje u zakonu, odredba da o tome odlučuje i istražuje VSITV, odnosno UDT.
Primjer za to je teško krivično djelo "Sprečavanje dokazivanja" a materijalni dokaz je na fotografiji na linku :
MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA.(http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/03/29/2725686).
Radi se o torbi, koju je djevojčica imala preko ramena u trenutku ubistva. Kaiš torbe je presječen i dio nedostaje, a veći dio ostatka kaiša je opran jakim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili tragovi ubistva. Da li je to učinila lično tužilac Stjepanović, ili neko drugi, sasvim je svejedno, jer je odgovornost njena, a očito je da je namjerno prikrila taj dokaz, jer je svojevremeno odbila da evidentira podatke, koje sam pokušao da dostavim, o čemu imam audio snimak kao dokaz. Radi se dakle o više krivičnih djela : "Zluopotreba službenog položaja", da bi se "Pomoglo učiniocu poslije izvršenja", a sve sa ciljem prikrivanja krivičnog djela "Teško ubistvo"...
Veoma jak dokaz je i izjava vještaka dr. Busarčevića na linku :
IZJAVA VJEŠTAKA.(http://www.youtube.com/watch?v=5nmPYqn0vIc).
Čak i za onoga, ko nikad ranije nije imao priliku da bilo šta čuje o ubistvu Ivone Bajo, poslije slušanja ove izjave, potpuno je jasno o kakvim se kriminalcima unutar tužilaštva ovdje radi...
Ističem ponovo da VSITV, nema nikakvu nadležnost nad krivičnim djelima bilo koga.
Da dočaram suštinu i građanima, ali i državnim organima, navodim neke hipotetične situacije:
1) Grupa maskiranih razbojnika pljačka banku i poslije bjekstva te akcije policije, bivaju uhvaćeni na par kilometara od mjesta izvršenja. Tada iz vozila izlazi jedna osoba i pokazuje dokument u kome piše da se radi o tužiocu...
Pitanje: Da li će policija pustiti tu osobu i podnijeti pritužbu VSITV???.
2) Prilikom predaje podneska, gradjanina NN, napada tužilac XX, vatrenim ili hladnim oružjem, nanoseći mu teške tjelesne povrede. Jedva preživjevši napad, gradjanin očekuje akciju Sudske policije.
Pitanje: Da li će građaninu biti rečeno: " Ma sve je u redu, to je tužilac, možete podnijeti pritužbu VSITV-u".
Da sve ovo nije užasno i tužno, bilo bi smiješno.
Tako sam jednom prilikom, u razgovoru sa načelnikom kriminalističke policije g. Teodorović Acom uspio da ga ubijedim da podnese zahtijev za saslušanje tužioca Stjepanović, na osnovu dokaza koje sam dostavio.
Iako nam je saopšteno da je ista na radu u Srebranici, a trenutno na godišnjem odmoru, sutradan je vidimo na ulazu u zgradu, kada primjetivši nas "bježi" natrag. Svjedok toga je Petričević Dragiša, sudski policajac...
4 dana kasnije g. Teodorović je mrtav, pod sumnjivim okolnostima, a autopsija nije naložena od strane tužioca.
Gospodin je danas pod zemljom, a dokumentacija, koju je pokrenuo, nestala je sa lica zemlje...
I na kraju, za one koji ne znaju: Svojevremeno sam predao krivičnu prijavu protiv Ureda disciplinskog tužioca, zbog toga što su moju prijavu zaveli pod imenom druge osobe, (čije ime je u prilogu) i odgovor na nju dostavili toj osobi. Očito je dakle iz svega da niko nije ni čitao tekst te prijeve, a ona je na linku :
PRIJAVA PROTIV UDT-a.(http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/06/05/2778128).
Očekujem dakle da će po prijemu ovog dokumenta, nadležni neodložno sprovesti istragu i ispitati tužioca Stjepanović, o okolnostima, kako je došlo do toga da sakrije i po čijem nalogu tragove ubistva, jednog djeteta...
I opet, kako zarad građana, tako i zbog nadležnih institucija, primjer:
Sekretarica podnosi prijavu i pritužbu VSITV, o napastvovanju, (pokušaju silovanja) od strane tužioca, dostavivši u prilogu lekarsku uvjeranje i potpisanu izjavu pripadnika sudske policije, koji je prisustvovao.
I STA SE DESAVA ???
UDT se zahvaljuje na vremenu i trudu policajcu, (ili doktoru, svejedno) i konstatuje da nije ustanovio, nijedan prekršaj koji bi bio osnov za pokretanje istrage...
TO JE PRIMJER RADA DRZAVNIH ORGANA! JADNO I BIJEDNO...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 24

 

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV "VIŠE LICA"Krajem 2010. godine u mjesecu novembru intenzivirao sam aktivnosti u sklopu borbe protiv organizovanog kriminala i jedna od njih je bio dopis VSiTV sa naslovom "PREDMET : OBAVIJEST O NEZAKONITOM RADU TUŽILAŠTVA", u kome sam izneo neke nepravilnosti, bar onako kako ja to vidim i argumentovano ih obrazlozio.
Ne ulazeći ovom prilikom u detalje ističem samo da sam kao dokaz svojih tvrdnji u prilogu dostavio kopiju svog dokumenta i dokumenta druge osobe "Cvijete Bajo", što sam jasno opisao riječima.
"Naime krivična prijava o kojoj je riječ, proslijeđana je u OT Doboj i iako sam je predao u februaru, ona je spojena sa prijavom druge osobe za jedinstvenu obradu. Iako su mogući takvi postupci, u ovom slučaju za takvo nešto nije bilo ni minimuma osnove. Prijava te druge osobe se odnosi na jedan izolovani događaj od nekih 5 minuta, koji se dogodio više od dva mjeseca nakon što sam ja predao svoju prijavu, a u njoj se naprotiv radi o događajima u prethodnih 6 mjeseci sa više aktera i sasvim različitom tematikom. U prilogu je prva od 18 strana moje prijave u kojoj su navedene 4 osobe, dok je u drugoj prijavi, (takođe priložena) akter tužilac Debeljević Milorad, koga ja ne samo da nisam pomenuo, nego gospodina uopšte ne poznajem i nikada u životu nisam sa njim imao nikakav kontakt. Ta rečenica se nalazi od 13. do 19. reda dokumenta koji sada prilažem, tako da se moze vidjeti smisao i sadržaj istog.
Takođe prilažem i kopiju obavještenja UDT-a, adresiranu na osobu koja nema pojma niti o sadržaju moje pritužbe niti je znala da je poslana...
No nakon izvjesnog vremena stiglo je obavještenja da je UDT, evidentirao pritužbu, pod brojem UDT:9183/10, ali ne meni nego na adresu i pod imenom te druge osobe, čiji se potpis nalazio u prilogu. Shvativši o kakvoj se mahinaciji radi nisam htio da intervenišem, kako bih dokazao ono što ću sada iznijeti...
Dakle neke osobe u UDT-u su samo pogledale naslov i vidjele da se pritužba odnosi na rad tušilaštva, te poslednju stranu, (koja je prilog) i prepisali ime te osobe, dodijelili broj, poslali obavještenje i uopšte ne čitajući sadržaj pritužbe "zaključili", da nema osnova za pokretanje postupka protiv tužioca...
Dakle jasno je da je UDT obična farsa i da niko ne čita dokumente, koje šalju građani, nego se obrađuju samo naredbe sa višeg nivoa. Svako osnovac bi naime mogao ustanoviti da je podnosilac pritužbe Zdenko Bajo, (to znači ja), a da je dokument Cvijete Bajo samo prilog i da ona sa ovom pritužbom, koja je evidentirana na njeno ime, nema nikakve veze.
Time je osoblje UDT-a, počinilo u najmanju ruku krivično djelo "Nesavjestan rad u sluzbi", a s obzirom da je više nego jasno da je do ove neviđene blamaže za UDT, moglo doći samo na taj način, što niko nije pročitao niti jednu riječ dokumentacije koju sam poslao, a pogotovo se nije niti dotakao dokaza koje sam naveo, niti ih opovrgao, onda postaje očigledno da se radi i o drugim prekršajima, prije svega "Zloupotreba sluzbenog polozaja".
S obzirom da sam nastanjen u Bijeljini i za ovo nevjerovatno bezakonje i izrugivanje pravnom sistemu i građanima, od strane jednog državnog organa, saznao na teritoriji pod nadležnošću OT Bijeljina, ovu ću prijavu tamo i predati, ali ću je proslijediti i na druge adresa pa i samom VSiTV, odnosno UDT-u.
Zanimljivo će biti vidjeti, ko će procijenjivati da li je počinjeno krivično djelo i kakva će biti argumentacija da se ova prijava odbaci, iako su dokazo očigledni i neoborivi, a temelje se na dokumentima samog UDT-a.
Ovim se konačno dokazuje da je mafija preuzela kontrolu i nad UDT-om, te da ovaj organ, kao i tužilaštvo u cjelini predstavlja servis organizovanog kriminala, zadužen da blokira bilo kakvo procesuiranje tajkuna, političara i samih tužilaca, koji su u sprezi sa mafijom...
Jedina svijetla tačka u ovom diktatorskom i mafijaškom režimu je sud, koji je čak i u vrijema kada su protiv mene pokrenute neviđene aktivnosti, upravo po naredbi suda, svaku od njih povezivao sa relevantnim odredbama.
S obzirom na to kakav je položaj i uloga UDT-a, jedine institucije, koje mogu da intervenišu i zaustave ovo bezakonje su VSiTV, (ako ovo uopšte pročitaju) i Ustavni sud.
Cjelokupan sadržaj ove prijave biće proslijeđen i medijima sa prilozima, a takođe će se naći i na sajtu Vikiliks odmah po predaji tužbe Sudu u Strazburu, skupa sa imenima svih odgovornih, cjelokupnom dokumentacijom, fotografijama i audio snimcima, koji dokazuju kriminal i korupciju službenika državnih organa.
Materijal je već na lokacijama u Švajcarskoj i Francuskoj, tako da obaviještavam unaprijed pripadnike tužilačke mafije da bi im novi upad i optužbe protiv mene bili ponovo uzaludni.
A za sve koji ne znaju : Krivična djela počinjena od strane UDT-a i tužilačke mafije u cjelini su izvršena sa ciljem prikrivanja ubistva jednog osmogodišnjeg djeteta...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 22

O NOVAKU KOVACEVICU

Srebrenički dželat okružni tužilac

Fondacija "Istina, Pravda, Pomirenje" izrazila je zaprepaštenje odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) da se za glavnog tužioca Okružnog tužilaštva Bijeljina ponovo imenuje Novak Kovačević "Zaista je neshvatljivo da čovjek koji je u vrijeme srebreničkog genocida obavljao funkciju vojnog tužioca u RS-u dobije još jedan mandat. Teško je povjerovati da VSTV ne zna za hašku presudu kojom se potvrđuje genocid u Srebrenici, a odgovornost za ovaj zločin adresira na vojsku i policiju RS. Ako je to tako, a jeste, gospodo iz VSTV-a, zar vam nije zaparala uši činjenica da u trenucima kada se srebrenički genocid događa, funkciju vojnog tužioca obavlja Novak Kovačević", navodi se u saopštenju za javnost ove fondacije, koja smatra da je "VSTV svjesno ovom odlukom poljuljalo povjerenje građana u pravdu". A kako pravdu kroji Kovačević? Zar Vam nije poznato da u Bijeljini, gradu u kome je sistematski zatirano sve što je nesrpsko, nije podignuta nijedna optužnica za ratni zločin. Čak ni u slučajevima kada su žrtve bile djeca. Licemjerno je i bezobrazno javnosti bacati prašinu u lice floskulama kako su prilikom vašeg izbora Novaka Kovačevića "presudni bili dosadašnji rad i sposobnost da nepristrano, savjesno i marljivo, odlučno i odgovorno obavlja funkciju u okviru funkcije za koju se prijavljuje", navodi se, između ostalog, u saopštenju, u kome se zaključuje da je "odluka o ponovnom imenovanju Novaka Kovačevića za glavnog tužioca u Bijeljini sramna".

CLANAK BROJ 23

 

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U DOBOJU


Na ruke : GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC
KOLEGIJU TUŽILAŠTVA
PRITUŽBA NA : T 15 0 KTA 0006545 11

Napomena:Dokument je sačinjen u dvije verzije i to štampana, na papiru i digitalna, koja će biti poslata na mejl tužilaštva i objavljena na internetu, sa aktivnim linkovima ka dokumentima na koje se poziva...
Ističem prije svega da sam 02.12.2010. godine, predao Krivicnu prijavu, protiv "pravnog lica" - Tužilaštva, u kojoj sam izmedju ostalog naveo kao pripadnika tužilačeke mafije i tužioca Rubil Gorana: Istina, ne pominjanjem njegovog imena, nego kao osobe koja je izvrsila nezakonite radnje prilikom obrade mojih prijava. Moguće je da to tužilac nije znao ili nije shvatio, ali je po zakonu morao da traži svoje izuzeće. U prilogu prijave poslate na mejl tužilaštva, bice i primjerak te prijave, a sada prilažem link na stranicu, gdje se može pročitati tekst prijave
Prijava protiv tužilaštva.(http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/05/31/2773034)
Dakle tužilac Goran Rubil, nije mogao da obradjuje moju prijavu, a veoma je zanimljivo dobiti odgovor na pitanje : Zašto baš on obradjuje sve moje prijave? Naravno zato što je korumpiran od strane organizovanog kriminala.
Kao argumnt te tvrdnje je pisanje štampe iz perioda kada je pomenuti tužilac dao odlučujući doprinos, oslobadjanju svirepog ubice. Ne treba im skupi tim advokata, potrebno je samo da Goran Rubil, bude tužilac...
O GORANU RUBILU.(http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/05/28/2770325)
Stoga je jedini logičan postupak Kolegija da poništi rad korumpiranog tužioca i odredi novog za ovaj predmet...
No, neovisno o tome, ja ću u nastavku opisati nezakonitosti u Obavještenju, koje sam dobio : Tužilac u svom "jadnom" obrazloženju, tvrdi da je moja prijava konfuzna, odmah potom navodeći njenu suštinu. Dakle jako ju je dobro shvatio. S druge strane, ako mu nesto nije bilo jasno, mogao me pozvati i dobiti dodatne informacije. Ništa manje bitno nije to da sa meni onemogućava podnošenje prijave dežurnom tužiocu, koji bi moju "konfuziju" interpretirao na jasan način...
Naravno da to nije tačno i jedina konfuzija je u radu tužilaštva i samog Rubil Gorana, koji je svojim konfuznim nastupom, oslobodio jednog brutalnog ubicu i to gle čuda, MILIONERA...
Tužilac Rubil ističe da je uz moju prijavu dobio i predmet KTA-1040/10. Kakve to veze ima sa mojom prijavom i šta se u predmetu nalazi niko živ ne moze da nasluti. Toliko o konfuziji...
Nadalje mi se prigovara da nisam obrazložio, da li je protiv mene podignuta optužnica! Citiram svoju prijavu :
Kako je tužilac više od 8 mjeseci odugovlačio sa radom na tom predmetu, postalo je jasno da i nema namjeru podići optužnicu i da je čitav događaj insceniran i nezakonit, te je bio prisiljen saglasiti se sa mojim zahtjevom za povrat oduzetih računara.
Jasno je dakle da sam istakao da do toga nije došlo, ali suštinski to je nebitno. Ja potenciram štetu, nastalu usljed lažne prijave dvojice kriminalaca, koju je nezakonito potvrdio tužilac Šabić. Saslušanje, pretresanje, praćenje, prisluškivanje, maltretiranje mojih poznanika, presjecanje internet veze, otimanje računara, brisanje podataka sa hard diska, straža u 3 smjene pred mojom kućom, a sve bez pravnog osnova, je ono što je važno. Podizanje optužnice bi mi išlo u prilog, jer bih tako dokazao na sudu, kriminalna djela korumpiranih tužilaca...
Na kraju svog "obrazloženja" korumpirani tužilac Rubil kaže da tužilac ne može počiniti krivično djelo, za izvršene radnje u okviru zakona. To je naravno tačno, ne samo za tužioca nego za bilo koga drugog. No suština je u tome da radnje nisu bile u okvirima zakona. Tako će sutra tužilac poslati policiju da pretresa i maltretira djevojku, koja je odbila njegovo udvaranje, ili na njenog momka, svoga suparnika, ili.... postoje hiljade mogućnosti...
Prethodno on ističe da tužilac može narediti provođenje istrage, "ako postoje osnovi sumnje, da je izvršeno krivično djelo". Sve je u savršenom redu, ali ne obrazlaže gdje su ti osnovi...
Prilazem sada tekst (Član 169 - Ugrožavanje sigurnosti
(1) Ko ugrozi sigurnost nekog lica ozbiljnom prijetnjom da će njega ili njemu blisko lice lišiti života, teško tjelesno povrijediti, lišiti slobode ili oteti, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom ili nekom drugom opšteopasnom radnjom ili sredstvom, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako je djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema službenom licu u vezi sa vršenjem njegove funkcije, ili prema više lica, ili je učinjeno u sastavu grupe ili zločinačke organizacije, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.
U nastavku je doslovan tekst pisma upućen jednom od dvojice podnosilaca prijave protiv mene, Gruhonjić Muhamedu :
GRUHONJIC MUHAMEDU : Tekst koji citate razlikuje se od onoga koji ce dobiti vase kolege, u tuzilastvu, s obzirom da je i vasa uloga drugacija. Naravno sugerisem vam da na eventualna pitanja, o sadrzaju pisma odgovorite da je tekst isti kao onaj upucen na vas mejl, samo bez slike. No ne smeta mi i ako ne prihvatite savjet… Svojevremeno ste napravili tezak prekrsaj kada ste odbili da uzmete od mene krivicnu prijavu. Ja naravno znam da je nalog za to dosao od glavnog tuzioca, ali s obzirom da se radi o ubistvu osmogodisnje djevojcice, svako ko mi se nadje na putu bice tretitan kao saucesnik ubistva. Od vas trazim da u procesu koji se priprema kazete istinu i nista vise. Ako sam u pravu, da je glavni tuzilac nalozio da se od mene ne uzima krivicna prijava. Ako prihvatate moju ponudu pozovite me na telefonski broj i predstavite se kao GRUJO, to iz razloga sto postoji opasnost od prisluskivanja, te odaberite mjesto gdje mozemo da razgovaramo. Ponuda vazi do 20 marta ove godine. U suprotnom, ja cu 22.03. ove godine predati krivicnu prijavu protiv vas u vezi navedenog dogadjaja, sa pretpostavkom da ste zloupotrebili polozaj, zbog saucestvovanja u ubistvu. Iskreno ja mislim da vi s tim nemate nikakve veze, ali ko zna. Moja sestricina je ubijena i svako ko laze, prikriva dokaze ili krsi zakon na bilo koji nacin, bice od mene tretiran kao saucesnik u ubistvu. Odluka je na vama… (Zdenko Bajo 065831902)
Ja ću sada da istaknem, koja je moja "prijetnja" u tom tekstu :
U suprotnom, ja cu 22.03. ove godine predati krivicnu prijavu protiv vas u vezi navedenog dogadjaja, sa pretpostavkom da ste zloupotrebili polozaj, zbog saucestvovanja u ubistvu.
No ja nemam ovlaštenja tužioca i moje mišljenje nama pravnu težinu. Tužilac Rubil je međutim, propustio da istakne pravni osnov za radnje tužioca Šabića. Tražim dakle neka Kolegiju objasni : Šta je to u mom tekstu, što se može dovesti u vezu sa članom 169 i tretirati kao "osnovana sumnja"?
Istina je da toga jednostavno nema i da je jedini cilj bio da mi se otmu podaci o kriminalu korumpiranih tužilaca, da se usput uplašim, prijetnjom od 3 godine zatvora i odustanem od borbe protiv mafije.
Inicijator svega je kriminalac Kovačević Novak, koji je svoje ruke okrvavio još za vrijeme rata
O NOVAKU KOVACEVICU.(http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/06/01/2773106)
Radi se o doslovnom prenosu pisanja iz štampe, bez ikakvih mojih dodatnih komentara...
Dakle potpuno je jasno da postoji organizovana kriminalna grupa, unutar institucija sistema, prije svega tužilaštva, čiji je zadatak servisiranje nmafije, odnosno sprečavanje procesuiranja tajkuna i enormno bogatih kriminalaca...
Pripadnik te korumpirane grupe kriminalaca je i tužilac Rubil Goran, koji je propustio da shodno svojim ovlaštenjima, naredi provodjenje istrage na osnovu materijala koji sam dostavio ranije.
1. SLIKA TORBE PRESJEČENOG, KAIŠA, SA DIJELOM KOJI NEDOSTAJE I OPRANOG BENZINOM DA SE UKLONE TRAGOVI UBISTVA(http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2011/03/29/2725686)
IZJAVA VJEŠTAKA O FALSIFIKATIMA TUZILASTVA(http://www.youtube.com/watch?v=5nmPYqn0vIc)
Zahtijevam od Kolegija da postupi po zakonu, shodno Članu ZKP-a "Obaveza prijavljivanja krivicnog djela" i preduzme sve potrebne radnje da se ispita ko je, zašto i po čijem nalogu uklonio dokaze o ubistvu djevojčice Ivone Bajo...
Ovaj tekst je već objavljen na internetu a biće objavljena i vaša reakcija...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902