CLANAK 232

 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan miliona) KMOBRAZLOŽENJE TUŽBE

Tužbom se traži nadoknada materijalne štete, koja mi je nanesena, kao posljedicu više izvršenih krivičnih, djela od strane državnih organa, izvršenih u cilju zaštite organizovanog kriminala!
Naime, krajem marta 2010. LAŽNO sam optužen od strane službenika tužene za "Ugrožavanje sigurnosti" poslije mojih otkrića dokaznog materijala o kriminalu unutar organa vlasti! Tako su moji pismeni pozivi, odgovornima da otkriju za čije su interese radili, ili ću u suprotnom podnijeti krivične prijave sa dokazima, (ŠTO JE ZAKONOM ZAGARANTOVANO PRAVO), a što bi ih odvelo na dugogodišnju robiju, lažno predstavljeni kao "PRIJETNJE" po život i tijelo državnih službenika, te su bez ijedne riječi, vezano za član 169 KZ-a, od strane CJB Bijeljina, OT Bijeljina i Okružnog Suda u Bijeljini, pokrenute radnje, poslije kojih je odnesen računar sa važnim podacima na njemu!
Jedan od ciljeva te akcije je bio da mi se otmu dokazi o krijumčarenju "NEKE ROBE" u firmu UNIVERZAL, Bobar Gavrila, tajkuna iz režima, prilikom čega je ubijena Ivona Bajo! Ovom prilikom, samo na uvid suda, jer se ne radi o krivičnom postupku, prilažem dio dokaza o tom kriminalu:
Na disku, priloženom uz tužbu, nalaze se dijelovi izjave vozača, dati tužiocu, iz kojih se vidi da su dovezli 4 paketa "ROBE" koja nije pregledana, dok je sutradan, po izjavi direktora, zatečen i pregledan samo PAKET!!!???
Kamion je pobjegao, prije dolaska policije, i po tvrdnji vozača, prešao put od 335 kilometara, za na osnovu tahograf trake, oko 140 minuta, što je prosječna brzina od čak 140 km/h !!!???
Materijalni dokaz ubistva torbu je uklonio lično portir Univerzala, a potom su je sakrili saučesnici iz organa tužene, jer je dvostruko presječena, dio nedostaje, a većina ostatka kaiša je oprana jakim sredstvom da se uklone tragovi!
I na kraju unutar foldera "Dokazi kriminala" sa već navedenim fajlovima, nalazi se audio i video fajl, izjave vještaka, angažovanog od OT Bijeljina iz koje se vidi da su sakrivene sve unutrašnje povrede, kako bi se ubistvo predstavilo kao nesretan slučaj!
Neposredno po tom događaju, uplaćeno je preko 4 miliona KM, u Bobar banku, od narko klana Šarić, što je poslije mojih dostava na više lokacija izvan zemlje, otkriveno početkom 2012. godine!
Dakle, sve nezakonite radnje tužene su izvršene sa ciljem da prikrije svoju umješanost u dilovanje narkotika, te ubistvo nedužne djevojčice, do koga je po svoj prilici došlo bez svjesne namjere počinilaca...
Tako su pripadnici mafije, saznavši da imam dokaze o njihovim zločinima, smislili plan da iste otmu i unište, kom prilikom je nestalo i više stotina fajlova sa programskim kodom i instalacijskim šiframa, stvaranih godinama!
Iako sam zahtijevao da se devet mjeseci kasnije provjeri ispravnost računara u pismenom podnesku, tužena to izbjegava!
Naredba za pretres, prilikom koga su oduzeti i predmeti osobe M.K. te naredba o povratu računara, kao i moj Zahtijev za kontrolu ispravnosti, sa pečatom OT Bijeljina su u prilogu, štampani, te na disku skenirani...
26 mjeseci poslije otimanja tih dokaza nije podignuta optužnica protiv mene, po bilo kom osnovu, niti mi se dozvoljava pristup podacima o radnjama koje su sprovedene iako je ta obaveza jasno propisana u ZOKP-u!
To samo po sebi znači da ne postoji nijedno krivično djelo od mog rođenja naovamo, koje su mogli da pronađu i optuže me, a čak i da postoji, to ne amnestira tuženu od odgovornosti za uništavanje moje intelektualne svojine!
To što uopšte imam nešto od materijala, između ostalog, mogu da zahvalim tome što postoji web hosting, odnosno možete skladištiti svoje dokumente na nekoj internet lokaciji, kao što je recimo "http://bzsoft.blogger.ba/" gdje se mogu preuzeti moji BESPLATNI PROGRAMI! Tako sam instalacijske pakete programa, uspio da povratim, istina ne u cjelosti, ali većinu da, dok programski kod i šifre, koji su se nalazili samo na računaru, su izgubljeni...
Na disku u prilogu u folderu Programi, su instalacijski paketi mojih programa, podijeljenih u tri grupe! Unutar podfoldera BESPLATNI, su programi namjenjeni za besplatno preuzimanje našim građanima! Ali iako su programi sačuvani, to što je nestao programski kod, je neprocjenjiva šteta! Naime, iako nikada ne bih naplaćivao našim građanima te programe, imao sam namjeru dio njih preraditi, odnosno, prevesti meni na engleski jezik, prije svega, te njemački, francuski i ruski, što bi kao što je opšte poznato više hiljada puta povećalo potencijalno tržište, i moguću zaradu!
Od oko 70 takvih programa, za eksperte suda i tužene, sugerišem pregled i analizu programa, "Računaljka", "Jednačine" i "Problemi", a instalacijski kod za sve besplatne i demo programe je 29111965. Radi se o edukativnim programima, koji generišu zadatke iz 4 osnovne računske operacije, te jednačine i probleme. Za funkcionisanje tih programa, bile su potrebne složene kombinacije više komandnih skripti sa varijablama u 10 nivoa težine. Mali broj stručnjaka zaposlenih u organima tužene bi bio sposoban da kreira nešto slično uopšte, a ako bi neko i mogao, recimo da taj posao obavi za mjesec dana po programu, sa već postojećim programskim kodom, prevod menija na engleski jezik, bio bi moguć za manje od sat vremena!
Ovako je za to ili samo bilo kakvu dopunu, odnosno prepravku neophodno ponovu kreirati programski kod za te programe! Ja naravno imam potrebno znanje i sada bih sigurno brže završio svaki od tih programa, mada naravno ne sasvim identične, ali pod stalnom opasnošću od novog upada i otimanja podataka, taj posao je trenutno besmislen...
Na disku se nalazi program pod nazivom "Demo" i "Demo engleski", koji su kreirani kao pokazni primjeri samo za ovu tužbu! Radi se o jednostavnom programu sa svega 5 vidljivih komandi, kojima se pomjera vizuelni prozor na 5 pozicija! Postoje i neke druge komande, ali su za ovaj primjer nebitne, a suština je u tome da se za svega 1 minut tekst na 5 tastera može prevesti na engleski jezik, a original je načinjen za pola sata!
No kod složenih programa, potrebno je daleko više vremena, a ja sam kreirao oko 140 programa, od kojih nekoliko je bilo u fazi izrade!
Dakle, sem uništavanja programskog koda, koje mogu uporediti sa spaljivanjem slike umjetniku, šteta je u eliminisanju mogućnosti da se prevodom menija na dominantni jezik, ostvari veća meterijalna dobit!
To se posebno odnosi na programe iz podfoldera "Demo" koji su kreirani kao ograničene verzije sa zaključavanjem poslije probnog perioda! Ističem program Enigma, koji je zamišljen kao zabava, ali je na kraju došao do nivoa tajnih službi, jer može da kodira i dekodira tekstualne dokumente! Poslije instalacije, program možete testitati uz pomoć priloženog fajla "Kodirano.kod"! Program "Enigma" će ga dekodirati prethodno tražeći da se unese šifra "Zdenko"!
No poslije probnog perioda, taj program se zaključava i za dalji rad zahtijeva kod od 16 znakova, uništen kao i svi ostali poslije devetomjesečnog boravka računara u posjedu tužene!
S obzirom na znakove koje sam koristio, radi se o 42949672960000000000000000 kombinacija...

Demo programa, koji se mogu koristiti ima 16, dok postoji 50 programa, u podfolderu Prodaja, koje za instalaciju zahtijevaju odmah jedinstveni kod, a bili su namjenjeni samo za prodaju putem interneta!
Plan da u saradnji sa sestrom počne sa radom softwerska firma BZ SOFT, 01.01.2010. je ubistvom Ivone Bajo, postao nižerazredna tema, a uništavanjem programskog koda i šifara od strane tužene, možda i neostvariv!
Potencijalnu zaradu od softwera je nemoguće procijeniti, a na disku se nalaze, (folder Cjenovnik) neki primjeri cijena programa i vrijednosti kompanija, koje su prihod ostvarile zahvaljujući kreiranom programu!
Neka prosječna cijena za licencne programe je 100 evra, a na tržištu postoje programi od 10 do par hiljada dolara!
Najekstremniji primjer je trenutno procijenjema vrijednost Fejsbuka od oko 100 milijardi dolara!!!???

Prije desetak godina programski kod od koga je nastala ta društvena mreža, bio je samo jedan "OBIČAN" fajl na računaru nekog anonimnog studenta!
ŠTA BI SE DESILO DA JE MAFIJA IZ VLASTI UPOTRIJEBILA SVOJ UTICAJ DA SE TAJ RAČUNAR OTME I PODACI UNIŠTE ???
Ne može se ni približno procijeniti vrijednost uloženog višegodišnjeg rada, a pogotovo ne mogućnost neke zarade! Takođe što se tiče složenosti, mogu samo da procijenim da je između najjednostavnijeg i najsloženijeg, oko 30-50 puta!
Neki su kreirani sa namjerom da nikada ne donesu nikakvu dobit, a jedan dio je isključivo komercijalno izrađen softwer, sa samo grubim pretpostavkama o eventualnoj mogućoj dobiti! Stoga sam se opredjelio da tužbeni zahtjev formulišem preko prosječne vrijednosti za jedan program od 10000 KM, što za oko 135 programskih paketa iznosi 1350000 KM, a zaokružujem ga na 1000000 (jedan milion) KM, sa otvorenom mogućnosti nagodbe sa tuženom do odgovora na tužbu, dok ako odgovora ne bude, očekujem da Sud, shodno zakonu, donese rješenje u kome se prihvata tužbeni zahtjev u cjelosti!
Iako je tužena dala aktivan doprinos, zaštiti narko mafije i ubica djevojčice Ivone, člana moje porodice, s obzirom da mi je prioritet, dokazivanje istine i procesuiranje pripadnika organizovane kriminalne grupe, javno objavljujem građanima, koji će imati uvid u kompletan tekst tužbe na internetu, da mi je novac sasvim nebitan u odnosu na to da postoje kriminalci unutar režima koji diluju narkotike, ubijaju građane i pljačkaju narod i budžet, a treba da su iza rešetaka...
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadlezan sud, s obzirom da se dogadjaj koji je prouzrokovao štetne posljedice, odvijao na teritoriji grada! Takodje je bitno istaći činjenicu da će shodno članu 10, troškovi postupka biti najmanji mogući.
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskiim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Sto se tiče ove stavke, jasno je istaknuto da mi je nanesena materijalna šteta, uništavanjem intelektualne svojine. Shodno tome cilj tužbe, (ili zahtjev) je da se nanesena šteta, nadoknadi od strane tužene, odnosno da Sud donese Rješenje, kojim se tužena na to obavezuje:
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
Da isplati tužiocu, u svrhu nadoknade materijalne štete, u roku od 15 dana, slijedeće:
1) 1000000 (milion) KM odštete za materijalnu, štetu, nastalu uništavanja oko 250 fajlova programskog foda za više od 100 instalacijskih paketa!

Sporedno traženje je vezano iskljucivo za troškove postupka, ako ih bude, odnosne ne dodje do dogovora, koji se ne isključuje sa moje strane!
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
- da nadoknadi tužiocu Zdenku Bajo, troškove postupka u roku od 15 dana...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV
U samom tekstu tužbe, navedeno je više činjenica i dokaza. Nesporno je da je tužena inicirala, više radnji, na osnovu lažne tvrdnje da "upućujem prijetnje, po život i tijelo" službenicima tužene, te OTELA računar na kome se sem dokaza o kriminalnim aktivnostima organa tužene, nalazio i veći broj fajlova sa programskim kodom i šiframa, za koji tužena NIJE ZNALA, ali je to ne amnestira od odgovornosti!
Činjenica je da je računar bio oko 9 mjeseci u posjedu tužene i na sve moje zahtjeve da mi se sudi ili vrati računar, organi tužene su radili samo na tome da se postupak odugovlači, a tokom tih 9 mjeseci pokušano je moje ubistvo trovanjem, od strane nepoznatih lica, što mi je onemogućeno da prijavim, jer postoji zabrana pristupa u OT Bijeljina svim srodnicima ubijene Ivone Bajo, koju izvršava Sudska policija već dvije godine...
Takođe je nesporno da je došlo do povrata oduzetog računara i to bez kontrole koju sam zahtijevao, kako od Okružnog Suda, tako i od OT Bijeljina!
Hard disk računara koji je vraćen je bio onesposobljen, odnosno prazan!
4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Na disku, u prilogu ove tužbe, (folder "Monitor") se nalazi nekoliko fotografija velike rezolucije, koje sam načinio po povratu računara i pokušaju da se isti upotrijebi! Unutar foldera, može se vidjeti da je upravo taj oduzeeti računar priključen na monitor, koji pokazuje da poslije više pokušaja da se pokrene, izbacuje samo poruke da nema operativnog sistema, odnosno podataka na disku! Ne znam da li je neko izbrisao sve podatke kako bi uništio dokaze o kriminalu ili je moglo doći do toga na neki drugi način, a poslije duže pretrage na internetu došao sam do sledećeg podatka:
Oni tvrde da je "memorijsko staklo" daleko stabilnije i otpornije od trenutnih vrsta hard disk memorije, koje imaju ograničen vek trajanja na oko dve decenije i osetljive su na visoke temperature i vlagu.
Radi se o najnovijim istraživanjima, a snimak stranice se nalazi na disku, pod nazivom "Trajnost hard diska"
Neću stoga tvrditi da je neko NAMJERNO izbrisao podatke, a samo skrećem pažnju da je računar predat u nadležnost suda, tek 5 dana poslije odnošenja...
Nanošenjem strelice miša na bilo koji od programa, pojavljuju se podaci da se radi o programima koje sam upravo ja kreirao, sa nazivom BZ SOFT i adresom zdenkobajo@spinter.net...
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
1000000 (jedan milion) KM
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Tužena Republika Srpska, odgovorna je za materijalnu štetu nanesenu meni, te se od nje traži nadoknada te štete. Dakle pravni osnov je NADOKNADA ŠTETE, slijede relevantni članovi iz ustava i zakona:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 17. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanose službeno lice ili državni organ, odnosno organizacija koja vrši javna ovlašenja.
Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode, ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrena prava.
Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode (IZ USTAVA)
(e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
Član 206 Postojanje krivice (ZOO)
Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a moja adresa je navedane na kraju tužbe...

PRILOZI TUŽBE


NAREDBA
POVRAT RAČUNARA
ZAHTJEV ZA KONTROLU
DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 231

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 Mal 035904 11 Mal

ŽALBA NA PRESUDU

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

SEKTETAR OT BIJELJINA

Vrijednost spora:

10 KM


PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA I POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLAN 210 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE...
Način rada, odnos postupajućeg sudije prema stranama u postupku, te njegov profesionalizam iskazan tokom pretresa je za svaku pohvalu i to je ono što prvo ističem, jer sama presuda je sasvim nebitna za mene, a predstavlja samo dodatni dokaz i jedno od sredstava, koje ću koristiti u narednim pravnim obračunima sa organizovanim kriminalom!
Tužena osoba, je po svim pokazateljima koje imam bila žrtva korumpiranih kriminalaca iz vlasti, te se nije usudila suprotstaviti, njihovim zločinačkim planovima i jedan od glavnih razloga za podnošenje ove tužbe je bilo to da se dođe do njene izjave o tom događaju, jer iz straha za posao, a možda i nešto više, nije se usudila iznijeti stav o tome više od dvije godine...
No, da pređem na činjenice, kojima ću argumentovano obrazložiti ovu žalbu:

Prije svega ispravio bih tvrdnju postupajućeg sudije da sam ja tuženu osobu predstavio kao nekog KO JE PODNEO PRIJAVU! U tekstu tužbe sam jasno obrazložio da je tužena učestvovala u grupi, koja je napravila plan o tome, te da su taj tehnički dio posla odradili tužioci Gruhonjić i Debeljević!
Istinita je tvrdnja sudije da tužena "nije podnijela lično" prijavu, ali su to u njeno ime učinile druge osobe! Pomenuti tužioci nisu mogli nikako da podnesu prijavu u ime OT Bijeljina. Ne postoji nijedan dokument sa potpisom i pečatom, nego su te osobe došli kao građani i podnijeli LAŽNU prijavu, kako se ispostavilo, ne samo za sebe, nego po tvrdnji tužene, bez njenog znanja i dozvole, učinili to i u njeno ime!
Ta radnje je "ostale u magli" čak i za postupajućeg sudiju, jer na kraju iznosi tvrdnju da nisam, ponudio dokaz da je KRIVIČNA prijava protiv mene i podnijeta! Stoga postavljam pitanje: Kako je moguće da dvojica tužilaca, dolaze ispred OT Bijeljina, optužujući me po članu 169 iz KRIVIČNOG ZAKONA, znajući da tužioci nastupaju isključivo rukovodeći se Krivičnim zakonom, a da to nije krivična prijava ???
Ja lično, nisam nikada ni tvrdio da se radi o KRIVIČNOJ, nego o LAŽNOJ prijavi!
Uostalom, sasvim je nebitno, kakva je radnje počinjena! Moj cilj kao podnosioca tužbe je da dokažem, kako je izvršena NEKA radnja, koja je imala štetne posledice po mene i iznesem dokaze o tome!
Dakle, Sudu sam predočio Naredbu Okružnog suda, "U CILJU PRONALAŽENJA DOKAZA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA IZ ČLANA 169, STAV 2", te tekst optužbe, koja me tereti i moju izjavu datu po toj optužbi u CJB Bijeljina!
Nadalje sam izneo dokaze da je ta prijava bila LAŽNA, jer ne postoji nijedna riječ u mojim tekstovima, kojom se iznosi bilo kakva prijetnja tuženoj, ne samo vezano za član 169, nego uopšte! Radi se o pismu upućnom tuženoj direktno, te mejlu poslatog na zvaničnu internet adresu OT Bijeljina, u kojoj bi eventualno mogla biti indirektna prijetnja...
S obzirom da postoji moja tvrdnja, DA JE TUŽENA UČESTVOVALA U GRUPI, koja je isplanirala kako da mi nanese štetu, te stav tužene, da je o tome niko nije konsultovao, niti je dala odobrenje ili punomoć bilo kome, Sud je morao provjeriti istinitost naših tvrdnji uvidom u Izvještaj, koji je upućen iz CJB Bijeljina!
Takođe ističem da tužena nije ničim dokazala, da nije učestvovala u dogovoru, koji je prethodio krivičnoj prijavi, a njeno ime je navedeno u tekstu koji mi je pročitan u CJB Bijeljina! Otkuda dakle njeno ime tamo, odnosno, ako je postojala "pasivnost" tužene, onda je bila pasivna prethodne dvije godine, znajući da sam lažno optužen, za ugrožavanje NJENE sigurnosti, nije ništa uradila da objelodani istinu!
Na pretresu u zapisnik, izjavila je da sam prilikom susreta sa njom, uvijek bio korektan, te da nikada NIJE OSJEĆALA BILO KAKVU OPASNOST sa moje strane! Taj dio NAJVAŽNIJI OD SVEGA, nije pomenut u tekstu presude, te sam pretpostavivši takvu mogućnost, podneo zahtijev za pristup informacijama, tražeći primjerak zapisnika, nekoliko dana prije donošenja presude! Nadam se da za to, zakonom predviđeno pravo, neće biti nikakvih prepreka.
Takođe sam predočio Sudu dokument "Istina, šta je to" iz koga se jasno vidi da OT Bijeljina, upravo potpisom tužene, prikriva materijal o radnjama prema meni, i sprečava mi pristup dokumentaciji, dok iz CJB Bijeljina odgovaraju da su dostavili izvještaj u OT Bijeljina u dva navrata!
Kako je osoba koja je sačinila taj izvještaj, Aco Teodorović, "umro" pod sumnjivim okolnostima, ne postoji ni promil šanse da je taj izvještaj danas onakav, kakav je bio 2010. godine, ali je neophodno bilo da se sud uvjeri da li je policija uopšte kontaktirala tuženu po osnovu prijave za ugrožavanje NJENE sigurnosti i šta je ista izjavila, ili su sve radnje izvršene bez provjere, da li su tuženoj upućene bilo kave prijetnje!
Relevantni član ZOPP je 131, što je osnov za žalbu na povredu odredbi parničnog postupka i pogrešnu primjenu materijalnog prava! Moja tvrdnja nije bila da je tužena lično podnijela prijavu, nego da je član grupe, koja je sačinila plan, kako da mi se nanese šteta i čak nevin završim u zatvoru!
Sud nije ustanovio, da li je tužena učestvovala u pripremi tog plana, a sada iznosim primjer kako za sud, tako i za gradjane, koji će ovaj tekst čitati na internetu:
Analogno logici, kojom se tužena oslobađa odgovornosti za nanesenu štetu, može se desiti da grupa od 6 tužilaca, angažuje dvojicu batinaša da me pretuku i plate im za tu USLUGU po 100 KM, a onda svaki od njih iznese prigovor PASIVNE LEGITIMACIJE, odnosno da nije on lično izvršio krivično djelo!!!???
Zarad građana ističem da je lažna prijava, takođe krivično djelo, (Lažno prijavljivanje krivičnog djela član 364 KZ)!
Poenta je u tome da za objektivnu i ispravnu odluku, Sud mora ustanoviti da li je tužena osoba dala nalog, punomoć, ovlaštenje ili saglasnost, bilo kome da u njeno ime prijavi mene za "Ugrožavanje sigurnosti"!
I na kraju se osvrćem na, iskreno za mene sasvim nerazumljiv stav postupajućeg sudije da nisam ponudio dokaze o nematerijalnoj šteti, te da sam zaštićen pretpostavkom nevinosti !!!???
Ako sasvim zanemarimo činjenicu, da sam danima praćen, ukorak policajcima u civilu, patrolnim kolima, da je izvršen pretres prostorija, pretresanje kako mene tako i nekih osoba koje su viđene sa mnom, te da je postojalo stražarsko mjesto ispred kuće za danonoćni nadzor, ostaju sledeće posledice:
Veći broj susjeda je vidio te radnje i stekao utisak da sam KRIMINALAC POD SPECIJALNIM NADZOROM! Mnogi ne smeju ni da razgovaraju sa mnom, a ako me neko pita da li se protiv mene vodi krivični postupak, ja moram reći da NE ZNAM, jer se podaci o tome kriju od mene! Psihološki pritisak, je bio mnogo teži na porodicu nego na mene lično, a baka ubijene djevojčice Ivone Bajo, je najteže podnijela pretres i sve prateće radnje, te živjela je manje od godinu dana potom!
Izložen samo dijelu tretmana, koji sam ja doživio, građanin Nedeljko Radman je preminuo, od stresa, dok je tužiteljica Dijana Milić, preminula u bolnici! Pošto sada nije moguće njima lično, ostaje da se njihovoj porodici kaže, KAKO SU ZAŠTIĆENI PRETPOSTAVKOM NEVINOSTI!
To što sam ja mentalno i psihički jači od tih osoba, na oslobađa odgovornosti grupu, koja me je izložila stresnoj situaciji! Nadalje, ističem da sam predočio sudu, dokument sa pretresa Prekršajnog suda iz koga se vidi kakav tretman se primjenjuje ne samo prema meni, nego prema svim srodnicima ubijene Ivone Bajo!
U mojim tekstovima ne postoji nijedna prijetnja, ne samo po život, nego ni takva da ću bilo kome iščupati makar jednu dlaku sa glave, pa pitam Sud, da li su znajući to u CJB Bijeljina, podnijeli zahtijev za radnje protiv mene, PRETPOSTAVIVŠI MOJU NEVINOST!!!???
Da li to pretpostavlja tužilac, potvrdivši taj zahtijev, te da li je sudija izdao neredbu za pretres, zato što me smatra nevinim, ili svi skupa nemajući nijedan dokaz krivičnog djela, (a podsjećem da se u tekstu otpužbe, tvrdi da imaju pisma i mejlove u kojima iznosim "OZBILJNE PRIJETNJE"), u stvari pretpostavljaju da bi mogli naći bar neki dokaz BILO KAKVOG krivičnog djela, kako bi me mogli optužiti i osuditi!!!???
Da li OT Bijeljina "PRETPOSTAVLJA" moju nevinost, kada izdaje tu FAŠISTIČKU NAREDBU, (DA SE NE DOZVOLI PRISTUP SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO), da li to čini Sudska policija, izvršavajući je??? Da li sudija Dević, "PRETPOSTAVLJA" moju nevinost, kada me osuđuje zbog pokušaja da podnesem krivičnu prijavu??? Da li me državni organi tretiraju kao ravnopravnog građanina, OTIMAJUĆI prava garantovana zakonom ???
Poznato je da pravu predstavu o događaju može imati samo onaj ko ga doživi, te stoga sugerišem čitaocima ovog teksta da zamisli sebe u narednoj tezi:
"MJEŠTANI PRIČAJU DA JE UJAK, S VREMENOM, ZBOG SVEGA OVOGA OTIŠAO NA ŽIVCIMA"
Radi se o novinskom članku u kome se ja opisujem! Novinar nije razgovarao niti sa kim iz porodice, a ni sa mojim prijateljima, poznanicima ili komšijama, te je očito da su ti "MJEŠTANI" veoma zainteresovani da me u javnosti predstave kao ludaka, psihopatu i manijaka!
Ja sasvim dobro znam ko sam i kakve su mi mentalne sposobnosti, a sudija ih može procijeniti čitajući izjavu datu u CJB Bijeljina, bez pripreme, bez advokata i bez čitanja bilo čega!
Dakle tada, 8 mjeseci po ubistvu Ivone Bajo, nisam bio lud, a očito sam "poludio" kasnije, poslije podnošenja lažne prijave! Stoga postavljam pitanje, kako sudu tako i građanima:

Kakav ja to ugled imam, kod državnih organa i čast, kada me istjeruju kao životinju, pri pokušaju da prijavim krivično djelo, podnesem zahtijev za pristup infornacijama, predam bilo kakav podnesak na zakonom predviđeni način???
Kao članu porodice i zastupniku majke ubijene djevojčice, onemogućava se pristup materijalu vezanom za ubistvo Ivone Bajo i bilo čemu drugom, uprkos zakonom garantovanog parava o pristupu informacijama!
Kakav ugled, ja mogu imati kod čitalaca poslije teksta uz kome piše da sam LUD???
Još se i može razumjeti da "PRIJETIM" tužiocu, koji je svoj posao obavio "PROFESIONALNO I PO ZAKONU", ali "PRIJETITI" sekretaru, koji nema nikakve službene veze sa predmetom, može samo "LUDAK", kakav sam ja...
To što do danas nemam nikakav dokument iz koga se može vidjeti da nisam pod istragom, da nisam prijetio nikome, odnosno da sam NEVIN, je još jedna sitnica! Devet mjeseci mi je bio OTET kompjuter, a šta to znači možete pojmiti, ako vam kažem da sam za računarom "JAČI" nego kompletna OT Bijeljina...
A i kao istražitelj, sam neuporedivo sposobniji od njih!
Kao sastavni dio tužbe u spis je ušao dokazni materijal o krijumčarenju u Bobarovim firmama. Po izjavi vozača kamiona, istovarili su 4 paketa "ROBE" na paletama, a direktor, je ujutru zatekao samo "PAKET"???

Taj kamion, koji je bio tehnički neispravan, pobjegao je sa mjesta zločina, te po njihovim izjavama, prešao put do Brčkog, Pelagićeva i Odžaka, te se vratio u Sarajevo, za po tahograf traci oko 140 minuta ukupno, što za put od 335 kilometara, znači da su vozili prosječno 140 km/h ??? Sve to se nalazi u spisu...
Materijalni dokaz ubistva, torbu su uklonili sa lica mjesta i oprali da se unište tragovi ubistva, te sakrili, a kasnije je tužilac Stjepanović, falsifikovala nalaz patologa i nije dostavila vještaku trasologu podatke o unutrašnjim povredama!
I to je sve u spisu, a zašto je bilo potrebno, prikrivati te zločine ???

Oko 2 mjeseca poslije dostave ove tužbe u Bobar banci je pronađeno preko 4 miliona maraka uplaćenog od narko klana Šarić! Podatke o tome sam proslijedio izvan zemlje početkom 2011. te je kako sam obavješten vođena istraga više Evropskih zamalja o švercu narkotika i oružja u BIH!
Uplata je izvršena neposredno po ubistvu Ivone Bajo, a po otkriću PRLJAVOG NOVCA, Gavrilo Bobar se povlači iz trke za načelnika grada, dok se nedavno u štampi pojavila vijest da ni Milorad Dodik, neće biti na listama na narednim izborima!
Građanima, naravno ništa nije jasno, ali kako sam sve podatke u poslednjih pola godine, slao na više desetina adresa, pa i Sudova u Bijeljini, o mafijaškoj osovini Bobar - Dodik, sve postaje jasnije!
Možda ni tužioci iz OT Bijeljina nisu znali šta moraju da zataškaju, a sada je sve jasno!

CJB Bijeljina i OT Bijeljina su po nalogu Milorada Dodika, sabotirali istragu i prikrili ubistvo Ivone Bajo, osmogodišnje djevojčice da bi se prikrilo krijumčarenje i dilovanje narkotika od strane Bobar Gavrila i drugih tajkuna iz vladajućeg režima, a od tog novca su finansirani izbori i kupovani glasovi 2010 godine, obećavana radna mjesta u Bobarovim firmama, a po svemu sudeći trenutna vlada je ustrojena na kokainskom novcu Darka Šarića!!!
Interpol i praktično sve zemlje Evrope vode istragu o tome, a ovde postoji naredba da se ja po svaku cijenu spriječim u dostavi podataka i dokaznog materijala o krijumčarenju i ubistvu!
Bez suda i presude i bez prava ne žalbu, navodim relevantne članove iz Ustava i Zakona:

Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.

Stoga zahtijevam od ovog Suda, da donese Rješenje!
1) NAREĐUJE SE SVIM ORGANIMA REPUBLIKE SRPSKE DA SE PREKINE SA DISKRIMINACIJOM I SPREČAVANJEM OSTVARENJA ZAKONOM GARANTOVANIH PRAVA SVIM SRODNICIMA, UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO!
2) NAREĐUJE SE OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI DA OMOGUĆI UVID I KOPIRANJE SVIH DOKUMENATA, KOJI SU ZATRAŽENI SHODNO ZAKONU O SLOBODU PRISTUPA INFORMACIJAMA, PRIPADNICIMA PORODICE BAJO!
3) UKOLIKO SE NE BUDE POŠTOVALA NAREDBA SUDA, PRINUDNIM PUTEM ĆE SE OD ODGOVORNIH NAPLATITI NOVČANI IZNOS OD 100 KM PO DANU, POČEVŠI OD DANA UBISTVA IVONE BAJO DO DANA PREKIDA POVREDE PRAVA, TE OBEŠTETITI PORODICA BAJO!
Takođe podsjećam sve koji ostvare uvid u dokazni materijal, da su dužni da postupe, prema članu ZOKP "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela", inače će u suprotnom počiniti krivično djelo KZ Član 8 - Nacin izvrsenja krivicnog djela, stav 2: "Krivicno djelo moze biti izvrseno necinjenjem, samo kad je ucinilac propustio cinjenje koje je bio duzan da izvrsi" te više drugih krivičnih djela povezanih sa tim, prije svega 347 iz KZ-a!
S obzirom na snagu organizovanog kriminala i moje uvjerenje da je mafija likvidirala i Acu Teodorovića i Dijanu Milić, te da su i sudije u opasnosti, eventualno nepoštovanje zakona od strane Suda, po toj osnovi neću prikazivati kao saradnju sa narko mafijom, ali ću putem interneta obavijestiti građane o reakciji Suda i imenima aktera...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 230

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI 

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20)

Tuženi:

UNIVERZAL AD BIJELJINA (Knez Ivo od Semberije 88)

Vrijednost spora:

100000 KM


OBRAZLOŽENJE TUŽBE


Dana 23.07.2009. godine, ogranizovana kriminalna grupa je švercovala neregularan tovar u firmu "Univerzal", Gavrila Bobara, u Bijeljini, kada je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo!
Iako su znali za to ‚"istražitelji" nisu naložili saobraćajcima da zaustave i pregledaju kamion, te je isključivo zahvaljujući saznanjima porodice ta činjenica otkrivena.
Tako je došlo do saslušavanja vozača u svojstvu svjedoka u OT Bijeljina, koje je bilo obična farsa, jer se nije saznalo čak ni to šta su prevozili tom prilikom! Po njima to su bili "auto dijelovi" a za tužioca pitanje: "Kako država misli naplatiti PDV, za neke auto dijelove? 17% od čega ???
Kamion koji je dovezao švercovanu robu, (da li je u pitanju heroin, kokain, novac klana Šarić ili oružje, koje je ugovorio Barašin Milorad ili su zaista samo auto dijelovi u pitanju) bio je tehnički neispravan! Nosač rezervoara je pukao, te su ga vezali španerom, trake za vezanje robe, a po patološkom nalazu i mišljenjima vještaka, smrtonosnu povredu na tijelu Ivone Bajo nije nanijela žica, nego predmet trakastog oblika!
Portir Sofrenić Blagiša, javno izjavljuje da je vidio kako djevojčica vozi bicikl, krivuda i iskašljava krv, te pada, što odgovara tragovima na terenu. Pošto o tome obavještavam inspektora Marković Dragoslava, on tvrdi da to nije istina, (a kako on to zna, kad nije bio prisutan), te se portir poziva da izmjeni svoju izjavu i prilagodi je falsifikatima "istražnih organa"...
Isti portir je uklonio materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina! Torbu su kasnije iz bolnice odnijeli saučesnici i pokušali da je sakriju za sva vremena. Na sreću uspio sam da je fotografišem u prostorijama suda, po okončanju "istrage"! Iz slika torbe je vidljivo da je kaiš presječen, presječeni dio nedostaje a veći dio ostatka je opran jakim hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva. Napominjem da SRAMNA obavijest tužioca ne sadrži nikakvo obrazloženje a posebno niko nikada nije objasnio zašto je torba u takvom stanju???
Smišljene radnje osoblja "Univerzala" prije svega portira Sofrenić Blagiše, direktno su usmjerene na prikrivanje šverca i ubistva Ivone Bajo, što su teška krivična djela, no te laži, uklanjanje dokaza sa lica mjesta i davanje lažnih izjava su nanijele težak duševni bol, kako meni, tako i svim pripadnicima porodice!
U prethodnom periodu od preko dvije godine izložen sam diskriminaciji, omalovažavanju, otimanju zakonom garantovanih prava, od strane pripadnika mafije, saučesnika u prikrivanju krivičnih djela AD UNIVERZAL, a sve kao posledica radnji službenika tuženog pravnog lica!


1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadležan Sud, svi događaju su se desili na teritoriji opštine Bijeljina, sjedište tuženog AD je u gradu, a i svi svjedoci su u neposrednoj blizini, te će troškovi postupka biti minimalni! Članovi 29 i 32 ZOPP, Član 26 ZOS...
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Ovom tužbom se traži nadoknada nematerijalne štete, koji mi je nanesena radnjama AD UNIVERZAL, te zahtijevam da se utvrde sve činjenice i dokazi, te da mi se nadoknadi nematerijalna šteta, od strane tuženog pravnog lica. Radi se isključivo o nematerijalnoj šteti, smišljenom, planskom, davanju lažnog iskaza, uklanjanju dokaza i prikrivanju činjenica, što je uzrokovalo povredu ugleda i časti u javnosti, te sprečavanje u dokazivanju istine o ubistvu Ivone Bajo, što je moj osnovni cilj!
TUŽENI AD "UNIVERZAL" SE OBAVEZUJE:
1)Da na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane radnjama zaposlenih, te povredu ugleda i časti, sprečavanju dokazivanja krivičnog djela, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 100000 KM, (sto hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
2)Da tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.
U ovom sporu ne postoje sporedna traženja, a po mojoj procjeni, neće biti ni troškova postupka, dok je u pogledu nadoknade u vezi glavne stvari otvorena mogućnost nagodbe...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Portir Sofronić je u danu ubistva izjavljivao da je vidio djevojčicu, kako se kreće iskašljava krv i pada, što odgovara tragovima na terenu! Dokaz za to je fotografija sa lica mjesta, "Mjesto zlocina" koja se nalazi na disku u prilogu tužbe, (folder "Dokumenti") na kojoj se jasno vidi da tragovi krvi počinju bar 10 metara prije pada, odnosno na mjestu, gdje se ukršta putanja kamiona i djevojčice! Kasnije je pošto je sačinjen plan za prikrivanje šverca i ubistva ta priča izmjenjena, no slike načinjene neposredno poslije ubistva su ostale, kao dokaz kriminala, laži i ubistva!
Činjenica je da su službenici tuženog pravnog lica, pokušali da prikriju krijumčarenje organizovane kriminalne grupe u firmu Bobar Gavrila i samo zahvaljujući porodici Bajo, otkriven je kamion, koji je pobjegao sa lica mjesta, ostavivši 4 paketa "ROBE" dok ujutru je pronađen samo JEDAN paket, a dokaz za to su izjave vozača i direktora date tužiocu!
Takođe je tahograf traka predočena tužiocu, jasan dokaz laži i falsifikata, jer su navodno prešli put od 335 kilometara od Bijeljine, preko Brčkog, Pelagićeva i Odžaka, do Sarajeva za 140 minuta!!!???
Tuženi falsifikuju mjesto zločina sa ciljem da se prikrije pravo mjesto na kome je došlo do povređivanja, a fotografija pokazuje tragove krvi bar 10 metara prije navodnog pada...
Takođe u saradnji sa drugim pripadnicima mafije, prikriva se materijalni dokaz ubistva, torba, čiji je kaiš dvostruko presječen, komad nedostaje, a ostatak je najvećim djelom opran jakim hemijskim sredstvom, koje je skinulo i originalnu žutu boju! Dokaz se nalazi u depou suda, a fotografije su na disku u prilogu...
Torbu je sa lica mjesta uklonio, radnik UNIVERZALA, Sofronić Blagiša, što se dokazuje audio snimkom razgovora, koji sam obavio sa njim u svojstvu zastupnika, majke ubijene djevojčice, (Blagisa.mp3, na disku)!
Pravi cilj je bio prikrivanje krijumčarenja u UNIVERZAL, a neposredno po tom događaju u Bobar banku je uplaćeno preko 4 miliona KM, od klana Šarić, što je otkriveno početkom 2012. godine! Na disku se nalazi skenirana fotografija maršrute, koju su navodno prešli vozači kamiona: BIJELJINA - BRČKO - PELAGIĆEVO - ODŽAK - SARAJEVO, i to prema tahograf traci u dvije etape, od ukupno 140 minuta, što je prosječno oko 140 km/h !!!???
U sadejstvu sa drugim pripadnicima mafije, sve moje tvrdnje koje sam iznosio se predstavljaju kao fantaziranja jednog ludaka, što se vidi i u opisu novinskog članka, a osnov svega je to što je materijalni dokaz ubistva uklonjen sa mjesta zločina, kao i bjegstvo kamiona, koje je organizovno od strane osoblja UNIVERZALA!
Time sam ja i cijela porodica spriječeni prije svega da odmah saznamo istinu o tome, kako je Ivona Bajo izgubila život, a u narednom periodu, da dokažemo krivična djela počinjena od osoblja Univerzala, što bi u krajnjoj liniji dovelo do rasterećenja psihičkog pritiska! Naprotiv zbog laži i prikrivanja dokaza od strane radnika tuženog pravnog lica, neprestano sam pod pritiskom, terorom, omalovažavan i šikaniran od strane plaćenika mafije iz CJB Bijjeljina i OT Bijeljina, koji po saznanju da sam došao do dokaza o krijumčarenju u UNIVERZAL i ubistvu Ivone Bajo, na sve načine me sprečavaju da ih dostavim na zakonom propisani način i podnesem krivičnu prijavu!
To sam djelimično i učinio još prije 2 godine, podnošenjem krivičnih prijava, protiv Sofronić Blagiše i Univerzala, a rezultat toga je zabrana pristupa u OT Bijeljina, kako ne bih mogao da dostavim ništa novo, niti da saznam šta se desilo sa podnesenim prijavama. Osnovano sumnjam da su sakrivene, sa ciljem da se zaštiti Gavrilo Bobar, vlasnik Univerzala!
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
Vrijednost spora, odnosno nadoknade za nematerijalnu štetu je 100000 KM (sto hiljada konvertibilnih maraka).
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Tuženi UNIVERZAL je odgovoran za nematerijalnu štetu nanesenu meni, te se traži nadoknada te štete. Dakle pravni osnov je NADOKNADA ŠTETE, a slijede relevantni članovi iz ustava i zakona:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode (IZ USTAVA)
(e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
Član 206 Postojanje krivice (ZOO)
Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te tuženo pravno lice). Adresa AD UNIVERZAL BIJELJINA, je "Knez Ivo od Semberije 88". Moja adresa je navedena na kraju Tužbe, a Zahtjev za oslobađanje od troškova postupka, potkrepljujem Izvještajem o uplati na moje ime iznosa od 30 KM mjesečno, što je moj jedini prihod. Dakle, svaki dan imam po 1 KM za život, ako mjesec ima 30 dana, a svakog februara mogu ustedjeti bar po 1 marku, a prestupne godine i dvije...
Nažalost postoje i mjeseci sa po 31-im danom, tako da od pomenute uštede, ne ostaje ništa, a prilažem i dokument poreske uprave...
Ističem na znanje, kako Sudu, tako i tuženom, da mi je novčana nadoknada, koju tražim sasvim nebitna i osnovna svrha ove tužbe je dokazivanje krivičnih djela, koja su meni nanijela nematerijalnu štetu, što ću u budućnosti upotrijebiti sa ciljem da odgovorni dobiju zasluženu zatvorsku kaznu, u drugom procesu, gdje će biti optuženi za krijumčarenje i ubistvo...

PRILOZI TUŽBE


PRIJAVA PROTIV PORTIRA
PRIJAVA PROTIV UNIVERZALA
ČLANAK I DOKAZI ŠVERCA
TAHOGRAF TRAKA
PUNOMOĆ
DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 229

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi: 1)

DANICA STJEPANOVIĆ (TUŽILAC U OT BIJELJINA)

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC)

Vrijednost spora:

100000 KM


OBRAZLOŽENJE TUŽBE


Tužene osobe, Danica Stjepanović i Novak Kovačević, su kao zaposleni u OT Bijeljina, zloupotrijebili svoj službeni položaj i učestvovali u grupi lica, koji su me lažno optužili, za "Ugrožavanje sigurnosti", te zahtijevali, (naredili) službenicima kriminalističke policije u Bijeljini da iako nije postojao nijedan element tog krivičnog djela, podnesu zahtjev NJIHOVOM Tužilaštvu, za informativni razgovor sa mnom, pretres prostorija i odnošenje računara, te potragu za bilo kakvim materijalom, koje može ukazivati na bilo koje krivično djelo.
Na taj su način nastavili podršku pripadnicima organizovane kriminalne grupe, koji su učestvovali u krijumčarenju u firmu "Univerzal" te ubistvu i prikrivanju ubistva Ivone Bajo 23.07.2009. do koga je došlo za vrijeme šverca!
U prilogu ove tužbe je disk, na kome se nalazi dokazni materijal, a u folderu Dokumenti je slika Izjava 1.png, te kao tekstualni prilog tužbe, gdje se na vrhu skeniranog dokumenta vidi tekst optužbe, koja mi je pročitana prije saslušanja u CJB Bijeljina, a neke od osoba, kojim je "ugrožena sigurnost" od mene su i tužene!
Kompletna moja izjava je na slikama "Zapisnik 1-4", a naredba suda, koju je izdejstvovala organizovana kriminalna grupa uz pomoć tuženih je na slici "Naredba.png".
Po podacima koje sam dobio od inspektora, prijavu su lično podnijeli tužioci Debeljević i Gruhonjić u ime 6 pripadnika OT Bijeljina, te sam provjeravao da li su imali dozvolu od ostalih...
Dvojica direktnih podnosilaca, Gruhonjić i Debeljević su odbili razgovore, kao i tužene osobe, dok su se tužilac Kerović i sekretar Prodanović izjasnili da je sve uradjeno, bez njihovog znanja ili odobrenja, te da ne osjećaju opasnost od mene! Na disku je tonski zapis stava g. Kerovića, dok je izjava sekretara data tek pred sudom, a biće dostupna poslije 17.05.2012.
U sklopu te akcije za koju nije bilo nikakvog zakonskog osnova i pokrenuta je isključivo zbog toga, što su je inicirali pripadnici organizovanog kriminala, korumpirani tužioci, praćen sam i pretresan, od strane policijskih patrola, saobraćajne policije i policajaca u civilu, a takođe i neki moji poznanici.
Pokrenut je postupak "Posebnih istraznih radnji" koji je obuhvatao i nadzor komunikacija, te danonocnu strazu u tri smjene, pred mojom kucom, a ako bih se udaljio, praćen sam neprestano patrolnim kolima ili policajcima u civilu.
Od pokretanja tih radnji, (mart 2010) proslo je do sada, (maj 2012) 26 mjeseci i iako sam više puta pismeno zahtijevao da mi se sudi, na šta imam pravo zagarantovano ustavom i zakonom ili da se zvanično, javno i jasno, odbace lažne optužbe, te povodom toga podneo i zahtjev za pristup informacijama, nema nikakve reakcije od strane Tužilaštva.
Niko se nije usudio da podigne optužnicu i blamira sa pred sudom, bez ijednog argumenta za dokazivanje krivičnog djela, a sa druge strane iako sam poslije 6 mjeseci najkasnije od pokretanja radnji, morao biti obavješten o tome, te takodje o pregledu računara, korumpirani tužioci nastavljaju sa brutalnim pravnim nasiljem, ponašajući se kao da se ništa nije ni desilo. Tako je osim sto ni na jedan Zahtijev ili drugi materijal, nema nikakvog odgovora, a duzni su u roku od 15 dana odgovoriti na zahtjeve, izdata ne kriminalna, ne nezakonita, nego FASISTICKA USMENA NAREDBA, da se meni, mojoj sestri i svima iz porodice Bajo, ne dozvoli pristup Tužilaštvu, po bilo kom osnovu.
Na taj način, bez ijednog pravnog argumenta, bez Suda i presude, cijela jedna porodica je stavljena na nivo zivotinja, jer joj se OTIMAJU, zakonom zagarantovana prava...
Pri pokušaju da se preda materijal, o ubistvu jednog djeteta i više krivičnih djela učinjenih u svrhu sprečavanja dokazivanja tog zločina, na zakonom propisan način, dva put do sada sam hapšen, a 3 puta mi je suđeno.
Direktan uzrok za ove i sve druge nezakonite radnje je lažna prijava protiv mene.
Dakle sem tretmana kome sam bio izložen, a poslije kakvog je samo deset dana ranije preminuo, gradjanin Radman Nedeljko, "maltretiranja" (nije bilo fizickog zlostavljanja), pri pretresu, praćenju, nadzoru i tretmana prema meni kao prema psu lutalici, prilikom svakog pokušaja da dostavim neki materijal, to su mogle da vide i sve komšije.
Neki od njih su pomisljali da za tu akciju ima osnova, a nije isključeno da je bilo i takvih, koji su pomislili, da sam ja osumnjičen za ubistvo, djevojčice Ivone Bajo. U svakom slučaju tim tretmanom, zasnovanom na laznoj optužbi, nanesena mi je neprocijenjiva nematerijalna šteta, a zbog činjenice, da nikada nisam dobio obavještenje o tim radnjama, (da su završene) ne postoje uslovi da se bilo gdje zaposlim, jer niko ne želi da mu sutradan policija pretresa poslovne prostorije...
Tužene osobe nisu stolari, zidari, nisu lekari, da ne znaju zakonske odredbe. Radi se o tužiocima, kojima je Krivični zakon i Zakon o krivičnom postupku, osnovno sredstvo za rad i imaju ih u malom prstu. Jasno je dakle da se ne može raditi ni o kakvoj grešci, neznanju, "Pravnoj zabludi". Oni su smišljeno, planski iskoristili svoj položaj, sa ciljem da mi se otmu i unište dokazi koje imam o njihovim kriminalnim aktivnostima. Te lažne izjave su imale sem otimanja i uništavanja dokaza, za cilj da me uplaše, stalnom prijetnjom da ću ako nastavim prikupljati dokaze o organizovanom kriminalu, biti pod neprestanim terorom i optužen za bilo koje krivično djelo, kako bi me eliminisali. Takođe je jasan bio signal svim građanima, šta ih čeka, ako se usude dostaviti mi neki podatak ili najbanalniju pomoć.
S obzirom da se radi o osobama koje po mojim saznanjima imaju mjesečnu nadoknadu od 3000 KM, a odgovorne su za svu štetu koja mi je kasnije nanesena, a traje i danas tražim da mi se isplati nadoknada od sto hiljada maraka.
Stvarna nematerijalna šteta, koju je nezahvalno procjenjivati je zasigurno mnogo veća. Uzevši u obzir da se radi o stresnoj situaciji, koja se moze završiti fatalno, (sem pomenutog g, Radmana i tužiteljica Dijana Milić, je preminula, neposredno poslije prijave), pitanje je koliko može vrijediti jedan ljudski život.
Istina je da sam ja neuporedivo mentalno jači od tih osoba i da su svi iz moje porodice, mnogo teže podnijeli te stresne događaje od mene, (majka je preminula prije pola godine), ali to ne umanjuje odgovornost kriminalaca za lazno prijavljivanje. Procjenjujem da realna šteta iznosi na stotine hiljada maraka, ali imajući u vidu primanja krivaca i njihove realne mogućnosti za isplatu štete, ističem jedinstveni odštetni zahtjev od 100000 KM...
Taj iznos se dijeli na dvoje tuženih u istim vrijednostima, od po 50000 KM.

1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadležan Sud, svi događaju su se desili na teritoriji opštine Bijeljina, a tuženi su zaposleni u istoj zgradi, gdje se nalaze prostorije suda, a i svi svjedoci su u neposrednoj blizini, te će troškovi postupka biti minimalni! Članovi 29 i 32 ZOPP, Član 26 ZOS...
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Ovom tužbom se traži nadoknada štete, koji su mi, svojim lažnim djelovanjem prouzrokovali tuženi, te zahtijevam da se utvrde sve činjenice i dokazi, te da mi se nadoknadi nematerijalna šteta, od strane tuženih. Radi se isključivo o nematerijalnoj šteti, smišljenom, planskom, davanju lažnog iskaza, a vrijednost odštete će biti navedena u odgovarajućem stavu.
TUŽENI SE OBAVEZUJU:
1)Tuženi Novak Kovačević, dužan je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom krivičnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu ugleda i časti, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 50000 KM, (pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
2)Tuženi Novak Kovačević, dužan je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.
3)Tužena Danica Stjepanović, dužna je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom krivičnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu ugleda i časti, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 50000 KM, (pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
4)Tužena Danica Stjepanović, dužna je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.

U ovom sporu ne postoje sporedna traženja, a po mojoj procjeni, neće biti ni troškova postupka, dok je u pogledu nadoknade u vezi glavne stvari otvorena mogućnost nagodbe...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Činjenica je da su tuženi pokušali da prikriju krijumčarenje organizovane kriminalne grupe u firmu Bobar Gavrila i samo zahvaljujući porodici Bajo, otkriven je kamion, koji je pobjegao sa lica mjesta, ostavivši 4 paketa "ROBE" dok ujutru je pronađen samo JEDAN paket, a dokaz za to su izjave vozača i direktora date tužiocu!
Takođe je tahograf traka predočena tužiocu, jasan dokaz laži i falsifikata, jer su navodno prešli put od 335 kilometara od Bijeljine, preko Brčkog, Pelagićeva i Odžaka, do Sarajeva za 140 minuta!!!???
Tuženi falsifikuju mjesto zločina i tvrde da je do smrtne povrede Ivone Bajo, došlo padom na žicu, a fotografija pokazuje tragove krvi bar 10 metara prije navodnog pada...
Potom se falsifikuje nalaz i mišljenje patologa, te prikrivaju povrede konstatovane od strane vještaka Simić Vidaka, kako od javnosti, tako i od narednih vještaka, angažovanih sa ciljem da se prikrije ubistvo! Mišljenje obducenta da je predmet uzročnik povreda dimenzija 25*1 mm, se po naredbi Kovačevića, krije od porodice, medija i trasologa, a dokaz za to je audio i video fajl na disku "Istina o ubistvu".
Takođe u saradnji sa drugim pripadnicima mafije, prikriva se materijalni dokaz ubistva, torba, čiji je kaiš dvostruko presječen, komad nedostaje, a ostatak je najvećim djelom opran jakim hemijskim sredstvom, koje je skinulo i originalnu žutu boju! Dokaz se nalazi u depou suda, a fotografije su na disku u prilogu...
Ovo je samo dio materijala, koji dokazuje više krivičnih djela tuženih, što je nanijelo duševni bol cijeloj porodici, a mene lično su spriječavali u svim pokušajima da ukažem na krimiinal te podnesem krivičnu prijavu! Tretirajući kako mene tako i cijelu porodicu, kao životinje bez ikakvih prava, koje mogu ubijati, diskriminisati i vrijeđati, nanose mi neizmjeran duševni bol i psihički pritisak i teror! Jedan od dokaza toga je i snimak razgovora sa tuženom Stjepanović, (Danica.mp3) kada se do kraja razotkriva njen zločinački plan! U materijalu koji sam joj ranije predao iznosim pretpostavku o povređivanju, pucanjem ili otkidanjem nekog dijela mašine ili kamiona, a tek više od pola godine kasnije dolazim do izjave vozača, (koju je tužilac već tada imala) o pucanju nosača rezervoara, koji su vezali trakama...
Došavši do dokaza o njihovim zločinima, pismeno ih obavještavam i tražim da otkriju nalogodavce ili ću podnijeti krivične prijave protiv njih, kao i dokaze o tome, bez ijedne riječi prijetnje po život ili tijelo bilo koga, a dokazi su pisma upućena tuženim lično, (Pisma) i na mejl OT Bijeljina, (Tužiocima)!
Činjenica je dakle da sam sve svoje aktivnosti zasnivao na zakonu i predviđenim pravima, dok su korumpirani tužioci sa namjerom da mi otmu dokaze o svojim zločinima, uplaše me i predstave kao ludaka, te onemoguće u svim narednim nastojanjima da predam dokaze i podnesem krivičnu prijavu, pokrenuli neviđene aktivnost policije u te svrhe! Dokaz za to su Naredba suda, moja izjava data inspektorima CJB Bijeljina, te Zapisnik sa suđenja iz koga se vidi postojanje naredbe o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene Ivone Bajo!
Plan da se predstavim kao manijak i psihopata je u svrhu umanjenja ili čak obesmišljavanja, bilo koje moje tvrdnje u dopisima koje šaljem državnim isntitucijam i medijima, što se kristalno jasno vidi u tekstu članka lista "San"!
Moje tvrdnje da korumpirani tužioci prikrivaju šverc mafijaške mreže i tajkuna Bobar Gavrila, prilikom čega je ubijena Ivona Bajo, se minimiziraju i zabranjuje medijima objavljivanje dokaza, a šta je stvarno istina, pokazala je akcija početkom 2012. kada je u Bobar banci pronađeno preko 4 miliona KM, uplaćenih od strane narko klana Šarić i to neposredno poslije ubistva Ivone Bajo!
Ne isključujem mogućnost, da tuženi uopšte nisu znali, kakve sve kriminalne aktivnosti i mafijaše prikrivaju, nego su samo izvršavali nalog iz vrha mafijaške mreže, odnosno, Bobara i Dodika!
Logičan slijed događaja po pronalasku PRLJAVOG novca je povlačenje iz trke za načelnika Bobar Gavrila, sukob u mafijaškom režimu, smjene tajkuna i najava eliminacije Dodika iz političkog života!
Ukoliko tuženi nisu znali, koga prikrivaju i odakle je porijeklo prljavog novca, neka sada dobro razmisle da li će nastaviti sa kriminalnim aktivnostima ili će dati doprinos u borbi protiv narko mafije...
Na zahtijeve za pristup informacijama, nema nikakvih odgovora, odnosno u stilu srednjovjelovne inkvizicije, tuženi brutalno krše moje prevo i kriju informacije o ubistvu jednog djeteta, smrti Ace Teodorovića i Nedeljka Radmana, upadu na BN televiziju, nadzoru nad osobom koju sam lično prijavio, (navodno ima snimak ubistva), podaci o osobi koja je priznala izvršenje ubistva i podaci o radnjama izvršenih u svrhu nadzora nada mnom!
Skrećem pažnju Sudu da sve ovo ne iznosim u namjeri da u ovom procesu tuženi budu krivično kažnjeni, ali očekujem da će svi oni koji ostvare uvid u dokazni materijal izvršiti zakonsku obavezu, te učiniti sve da se istraže kriminalne radnje tuženih! Nematerijalna šteta, koju su mi nanijeli je nemjerljiva, a na sve dodajem činjenicu, da je moj osnovni životni cilj, dokazivanje istine o krijumčarenju i ubistvu, u čemu me tuženi sprečavaju svim nezakonitim sredstvima!
No novac mi nije bitan i neću uopšte žaliti, ako do parnice ne dođe zbog hapšenja i podizanja optužnice protiv odgovornih za šverc, ubistvo i prikrivanje tih zločina...
Što se dogovora ili medijacije tiče, siguran sam da tuženi znaju, šta treba da ponude u zamjenu za novčanu nadoknadu, jer im je to prezentovano u više navrata, pa i pismima, koja su iskoristili za lažnu optužbu!
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
Vrijednost spora, odnosno nadoknade za nematerijalnu štetu je 100000 KM (sto hiljada konvertibilnih maraka).
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Tuženi su odgovorni za nematerijalnu štetu nanesenu meni, te se od njih traži nadoknada te štete. Dakle pravni osnov je NADOKNADA ŠTETE, a slijede relevantni članovi iz ustava i zakona:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode (IZ USTAVA)
(e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
Član 206 Postojanje krivice (ZOO)
Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 3 primjerka, (za Sud, te po jedan za oboje tuženih). Privatne adrese tuženih mi nisu poznate, te je navedeno njihovo radno mjesto, odnosno institucija u kojoj su zaposlenim a to je OT Bijeljina. Moje adresa je navedena na kraju Tužbe, a Zahtjev za oslobađanje od troškova postupka, potkrepljujem Izvještajem o uplati na moje ime iznosa od 30 KM mjesečno, što je moj jedini prihod. Dakle, svaki dan imam po 1 KM za život, ako mjesec ima 30 dana, a svakog februara mogu ustedjeti bar po 1 marku, a prestupne godine i dvije...
Nažalost postoje i mjeseci sa po 31-im danom, tako da od pomenute uštede, ne ostaje ništa, a prilažem i dokument poreske uprave...
Shodno Zakonu, očekujem da će tuženi iznijeti svoj stav, a bez obzira na to što su pokazali nevidjenu drskost, bahatost i primitivizam, imaju mogućnost da iznesu svoj prijedlog. Lažnu prijavu su inicirali sa ciljem da prikriju ubistvo Ivone Bajo, krijumčarenje mafijaške mreže i otmu mi dokaze o njihovim krivičnim djelima. Ukoliko su spremni iznijeti istinu o tome, odštetni zahtijev se može i korigovati, toliko da bude simboličan...

PRILOZI TUŽBE


PISMA TUŽENIM
MEJL TUŽILAŠTVU
IZJAVA MUP-u
NAREDBA SUDA
ČLANAK I DOKAZI ŠVERCA
TAHOGRAF TRAKA
ZAPISNIK SUDA
DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 227


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OKRUŽNI SUD U BIJELJINI

(Sadržaj zahtjeva)Obraćam se Okružnom sudu u Bijeljini sa zahtijevom, da mi omogući uvid i kopiranje kompletnog materijala, vezano za radnje nadzora nada mnom od strane CJB Bijeljina, od marta 2010 do danas!
Sem pretresa prostorija, sa kojim je Sud upoznat, izložen sam presretanju, legitimisanju i pretresanju na ulici, praćenju patrolnim kolima i policajcima u civilu, a danima je pred mojom kućom postojalo stražarsko mjesto u 3 smjene za danonoćni nadzor! Jedno od vozila, korištenih u tu svrhu ima registarske tablice : 729-M-117, a posjedujem i fotografije tog vozila i druge dokaze o nadzoru!
Na jasno postavljen zahtjev CJB-u Bijeljina o tome, odgovoreno mi je da je Izvještaj proslijeđen u OT Bijeljina! S obzirom da sam o tome razgovarao sa načelnikom kriminalističke policije, o kriminalu inspektora Markovića, te tužioca Stjepanović, a isti je obećao da će sve ispitati, te "UMRO" poslije samo 5 dana, osnovano sumnjam da je gospodin ubijen.
Iz OT Bijeljina tvrde da prema meni nikada nisu provođenje POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE, odnosno da to što sam danima nadziran, niko nikada nije nigdje zabeležio!
Očito je da se radi o lažima i nastavku podrške mafijaškij mreži, koja je prilikom krijumčarenja, ubila Ivonu Bajo, na ulazu u Bobarovu firmu UNIVERZAL, a neposredno poslije toga, u BOBAR BANKU, je uplaćeno preko 4 miliona KM novca od kokaina...
Korumpirani tužioci, nisu pokušali da lažu samo mene, nego su prevarili i Okružni sud...
NA ZAHTJEV U OT BIJELJINA O "SMRTI" ACE TEODOROVIĆA, PREDATOG PRIJE VIŠE OD GODINU DANA, I POSEBNO TOME, KO JE BIO DEŽURNI TUŽILAC TOG DANA, NIKADA MI NIJE ODGOVORENO...
Na poleđini ovog zahtjeva je tekst upućen u CJB Bijeljina i njihov odgovor!
Očekujem od Suda da preduzme sve potrebne radnje, kako bi se istražile kriminalne aktivnosti u OT Bijeljina...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 228


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OSNOVNI SUD U BIJELJINI

(Sadržaj zahtjeva)Obraćam se Osnovnom sudu u Bijeljini sa zahtijevom, da mi dostavi podatke o tome, ko je bio dežurni sudija nadležan za prekršaje, dana 23.06.2011.
kao i to, ko je obavljao tu dužnost 06.07.2011 i 07.07.2011...
Naime dana 23.06.2011. sam spriječen u pokušaju da prijavim više krivičnih dijela i dostavim dokaze o tome u OT Bijeljina!
Radi se o krijumčarenju organizovane kriminalne grupe u firmu UNIVERZAL, Bobar Gavrila, prilikom čega je ubijena Ivona Bajo, a neposredno poslije toga je od strane klana Šarić, uplaćeno preko 4 miliona KM od kokaina u BOBAR BANKU!
Dokaze o tome sam poslao izvan zemlje, te je nedavno taj novac i pronađen, poslije istrage Interpola!
Dakle, kako sam po naredbi pripadnika mafije spriječen u tome, te uhapšen i pritvoren, morao sam shodno zakonu da budem izveden pred sudiju u roku od 12 sati!
Član 7. (ZOP) Lišenje slobode i jemstvo kao obezbjeđenje prisustva i plaćanja novčane kazne!
(2) Sud mora ispitati okrivljenog odmah a najkasnije u roku od 12 časova.

U CJB Bijeljina, koji su me pritvorili, smišljeno se krši zakon i prolongira dan podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, (do 06.07.2011. a zaprimljen je dan kasnije) vjerovatno u sadejstvu sa drugim pripadnicima mafije, bira "podoban sudija"!
Sudija Dević Smiljka, koja je na kraju bila postupajuća u tom predmetu, izvršila je više krivičnih djela, tokom pretresa i kasnije, te je svrha ovog zahtijeva, (iako znam da nisam obavezan da objašnjavam) isključivo prikupljanje dokaza za krivičnu prijavu protiv sudije Dević i ostalih saučesnika narko mafije...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 226

USTAVNOM SUDU

DOPUNA NA : AP-862/10

Podsjećam da se radi o ubistvu Ivone Bajo 23.07.2009. u Bijeljini, koje je počinila organizovana kriminalna grupa, na ulazu u firmu "Univerzal" lokalnog tajkuna Bobar Gavrila, prilikom krijumčarenja, a te zločine su pokušali da prikriju kriminalci iz CJB i OT Bijeljina...
Početkom 2012. godine je u Bobar banci pronađeno preko 4 miliona KM, opranog novca od kokaina!
Iako je prethodno pompezno najavljivana njegova kandidatura za načelnika grada, poslije objavljivanja ove vijesti, dotični kriminalac se povlači iz politike, te sve brzo postaje tabu tema.
U protekle dvije godine sam dostavljao podatke o krijumčarenju i ubistvu, kako državnim organima, medijima, političkim partijama, tako i preko saradnika u policijske institucije izvan zemlje, te kako sam obavješten, još tokom prošle godine, povodom toga je vođena istraga, a pratio se put narkotika i oružja, preko teritorije BIH!
Zahvaljujući tome, policija RS je dobila podatke i NALOG da pretraži Bobar banku, poslije čega je i pronađena pomenuta suma PRLJAVOG NOVCA!
U prijavi upućenoj u KT Satajevo je izjava vozača iz koje se vidi da su ostavili 4 paketa "ROBE" te direktora, koji je ujutru zatekao SAMO JEDAN paket, te su iz Bijeljine, nastavili ka Brčkom, Pelagićevu i Odžaku, poslije čega su se vratili u Sarajevo! Po tahograf traci taj put od 335 kilometara, prešli su za 140 minuta, što je prosječna brzina od 140 km, za sat vremena ??? Kompletan tekst prijave se može pročitati na internetu:
KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO
S druge strane, postoji već duže od dvije godine opstrukcija domaćih istražnih organa i čak FAŠISTIČKA NAREDBA, da se:
NE DOZVOLI PRISTUP, PO BILO KOM OSNOVU ZDENKU BAJO, MOJOJ SESTRI I SVIM SRODNICIMA...
Dakle da bi me spriječili da dostavim dokazni materijal o krijumčarenju režimskih tajkuna, ubistvu i prikrivanju tih zločina, glavni okružni tužilac je izdao naredbu o zabrani pristupa, koju izvršava sudska policija, a prekršajni i okružni sud, brutalno gazeći ustav i zakonom garantovana prava, me osuđuje zbog pokušaja da prijavim krivično djelo...
Prvi put smo majka ubijene djevojčice i ja spriječeni u tome 10.08.2010. zarobljeni od strane komande sudske policije i sudije Dragoljuba Đurića, te držani u njihovom privatnom zatvoru!
Nije nam uručen nijedan dokument o lišenju slobode, niti o otpustu, a sestri nije dozvoljeno da pozove advokata iako je to tražila!
"Licu koje je pritvoreno mora se uručiti pismeno obrazloženo rješenje u času pritvaranja. Protiv ovog rješenja pritvoreno lica ima pravo žalbe. (iz Ustava RS)
No taj proces je pošto smo osuđeni na ukupno 1500 KM, završen rješenjem okružnog suda konstatacijom da su sudska policija i sudija prekršili zakon, (jer je zahtjev podnesen od strane neovlaštenog organa) i obustavljen, tako da neću dalje obrazlagati nepravilnosti počinjene tom prilikom!
No 23.06.2011. sam ponovo uhapšen pri pokušaju da prijavim krivična djela, te pritvoren nekoliko sati, uz potvrde o lišenju slobode i o otpustu! Iako sam stoga morao biti izveden pred sudiju:
Član 7. (ZOP) Lišenje slobode i jemstvo kao obezbjeđenje prisustva i plaćanja novčane kazne
(2) Sud mora ispitati okrivljenog odmah a najkasnije u roku od 12 časova.
to se izbjegava, jer pretpostavljam trenutno nije bio odgovarajući sudija, koji bi me osudio, pa se suđenje prolongira za 19.08.2011. a zapisnik sa tog suđenja je kompletan u prilogu!
Na drugoj strani zapisnika, u pravougaoniku pri dnu, je opis svjedoka sudskog policajca, koji navodi da postoji naredba o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo!
Sudija Dević Smiljka, ne samo da je hladno prešla preko te FAŠISTIČKE NAREDBE, nego je i brutalno prekršila proceduru jasno propisanu zakonom, da je teret dokazivanja na predstavniku ovlaštenog organa:
Član 48 Postupak na usmenom pretresu, stav(2)
Teret dokazivanja da je okrivljeni počinio prekršaj je na ovlaštenom organu. te OTELA prava okrivljenog:
Član 6. Prava lica okrivljenih za prekršaje, stav
e) da ispitaju ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njihovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ih terete...
Uvidom u zapisnik, svako se može uvjeriti, da ne samo da meni nije omogućeno pravo da ispitujem svjedoke, nego to nije učinjeno niti od strane ovlaštenog organa, tako da je moja "krivica" dokazivana ĆUTANJEM Vuković Ane!
Dakle, brutalno kršeći zakon i otimajući mi zakonom garantovana prava u stilu srednjovjekovne inkvizicije sudija Dević Smiljka je obavila posao i tužioca i sudije, sama ispitala svjedoke i ignorisala sve moje prijedloge i navode, sem onog da NE PRIZNAJEM KRIVICU!
Istakao sam naime činjenicu da:
Član 49. Dokaz, stav 2
(2) Sud ne može svoju odluku zasnovati na dokazima do kojih se došlo kršenjem ljudskih prava i sloboda na način opisan u članu 10 Zakona o krivičnom postupku
Iako je dakle brutalno prekršen Ustav i više članova iz zakona, kojima se diskriminiše cijela jedna porodica i OTIMA nam se zakonom garantovano pravo, činjenjem više krivičnih djela od strane organa, koji su nas u tome sprečavali, sudija Dević nastavlja sa bezakonjem i kršeći ZOP, otima moja prava kao okrivljenog, te donosi osuđujuću presudu!
Zapisnik sa tog pretresa mi nije uručen, te sam ga zatražio uz pomoć zahtjeva za pristup informacijama, na koji nije bilo nikakvog odgovora, što je očito opstrukcija sudije Dević!
Tek pošto sam se putem mejla obratio predsjedniku suda, gospodin je izdao nalog da mi se isti dostavi...
No, moju žalbu odbija Okružni sud, tvrdeći da mi je omogućeno ispitivanje svjedoka, ta shodno zakonu, podnosim zahtijev za ponavljanje postupka, na koji ISTA sudija Dević odgovara odbijanjem sa lažnim argumentima da mi je omogućeno ispitivanje svjedoka, te IZMIŠLJAJUĆI da sam tražio uvid i uvrštavanje u spis dokaznog materijala o ubistvu Ivone Bajo??? kao i da mi je "OBJAŠNJENO" da to nije u nadležnosti Prekršajnog suda!
Ništa od toga ne postoji u zapisniku!
NITI ISPITIVANJE SVJEDOKA OD STRANE OVLAŠTENOG PREDSTAVNIKA, NITI SA MOJE STRANE! NEMA MOG ZAHTJEVA DA SE BILO ŠTA UVRSTI, NITI OBJAŠNJENJA SUDIJE!
Pokušavajući da sakrije svoja krivična djela, sudija Dević, brutalno FALSIFIKUJE zapisnik, koji je sačinjen pod njenom punom kontrolom! Sem toga za vrijeme procesa me je više puta vrijeđala:
Iako sam se osjećao izuzetno loše, i IZVINUO svima na eventualnim neugodnostima, zbog velikih problema sa disanjem izazvanih polenom ambrozije, (dolazi do mučnine i nerijetko povraćanja, te sam možda morao u nekom trenutku, napustiti prostoriju i otići do umivaonika) sudija je čak 3 puta to pokušala da predstavi kao LUDILO, pitajući me tokom pretresa: "DA LI IMAM PROBLEMA SA ŽIVCIMA", "DA LI PIJEM LIJEKOVE ZA SMIRENJE" te "DA BIH TREBAO DA PIJEM NEŠTO ZA SMIRENJE"!!!
Na moje pitanje, zašto to misli, kada sam se izražavao odmjereno i pozivao na zakonske odredbe, odgovorila, je da je to zaključila "ZATO ŠTO SE TRESEM"!!!
Znam da sam se osjećao izuzetno loše, kao u groznici, ali iako sam jasno obavjestio sudiju unaprijed o tome, ona sebi dozvoljava da bude i psihoanalitičar, te me praktično proglašava za ludaka!
To je potpuno jasno i u dijelu, kada sam opisao događaj, tvrdnjom da sam samo tražio od nadležnih da mi se omogući zakonom garantovano pravo da prijavim krivično djelo! Sudija je na to uzvratila riječima:
NE MOŽE TO TAKO, KAKO VI MISLITE !!!???
A kako može, ako ne po zakonu? Dakle zato što tražim poštovanje zakona, ja sam LUD!!!
No taj dio, naravno nije u zapisniku, te ponovo skrećem pažnju samo na to što se može vidjeti, odnosno pročitati!
U prilogu je takođe i rješenje o odbijanju mog zahtjeva, te rješenje Okružnog suda, po drugom pretresu, kojim se takođe oglašavam krivim, zbog pokušaja da prijavim krivično djelo!
Skrećem Ustavnom sudu, pažnju na članove iz Ustava i zakona:

Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode (IZ USTAVA)
(e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
Član 48. Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
Ne samo meni, nego svim srodnicima jednog ubijenog djeteta se bez suda i presude, bez prava na žalbu, OTIMA zakonom garantovano pravo, što je brutalno kršenje navedenog člana 16!
Naravno, prekršena su i prava iz ZOKP-u i izvršeno više krivičnih djela od strane državnih organa!
Stoga zahtijevam od Ustavnog suda, da donese Riješenje:

1) NAREĐUJE SE SVIM ORGANIMA REPUBLIKE SRPSKE DA SE PREKINE SA DISKRIMINACIJOM I SPREČAVANJEM OSTVARENJA ZAKONOM GARANTOVANIH PRAVA SVIM SRODNICIMA, UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO!
2) NAREĐUJE SE OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI DA OMOGUĆI UVID I KOPIRANJE SVIH DOKUMENATA, KOJI SU ZATRAŽENI SHODNO ZAKONU O SLOBODU PRISTUPA INFORMACIJAMA, PRIPADNICIMA PORODICE BAJO!
3) UKOLIKO SE NE BUDE POŠTOVALA NAREDBA SUDA, PRINUDNIM PUTEM ĆE SE OD ODGOVORNIH NAPLATITI NOVČANI IZNOS OD 100 KM PO DANU, POČEVŠI OD DANA UBISTVA IVONE BAJO DO DANA PREKIDA POVREDE PRAVA, TE OBEŠTETITI PORODICA BAJO!
Takođe očekujem, da će Ustavni sud kome sam jasno predočio da su brutalno prekršena moja prava garantovana ustavom i zakonom te sam osuđen u dva navrata zbog pokušaja podnošenja krivične prijave, u čemu sam spriječen BRUTALNIM PRAVNIM NASILJEM, donijeti riješenje o ukidanju tih presuda, odnosno rehabilitaciji, tako da neće biti potrebno da žaštitu svojih prava, branim pred Sudom u Strazburu! I na kraju ponovo podsjećanje:
SVE NEZAKONITE RADNJE, KRŠENJE USTAVA I ZAKONA, OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA, BILE SU IZVRŠENE SA CILJEM DA SE PRIKRIJE KRIJUMČARENJE U FIRMAMA BOBAR GAVRILA!
NO UPRKOS TOME, NEDAVNO JE U BOBAR BANCI PRONAĐENO PREKO 4 MILIONA MARAKA OPRANOG NOVCA OD KOKAINA, UPLAĆENOG OD KLANA ŠARIĆ, A DO TOGA JE DOŠLO NEPOSREDNO PO UBISTVU IVONE BAJO!
VEĆ DUŽE OD DVIJE GODINE POSTOJI NEZAKONITA ZABRANA GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA U BIJELJINI, KOJU IZVRŠAVA SUDSKA POLICIJA, SA CILJEM DA MI SE ONEMOGUĆI PRISTUP TUŽILAŠTVU PO BILO KOM OSNOVU, A DO SADA MI JE 3 PUTA SUĐENO ZBOG POKUŠAJA PRIJAVLJIVANJA KRIVIČNOG DJELA! U PRILOGU JE ZAPISNIK SA JEDNOG OD SUĐENJA, GDE SE VIDI TEKST I RAZLOG ZABRANE...
DOKAZI KOJE IMAM ODNOSE SE NA KRIJUMČARENJE U BOBAROVIM FIRMAMA, UBISTVU DJEVOJČICE IVONE BAJO, PRILIKOM ŠVERCA I PRIKRIVANJU TIH ZLOČINA OD KRIMINALACA IZ POLICIJE I TUŽILAŠTVA, A UVIDOM U KRIVIČNU PRIJAVU DOSTAVLJENU U KT SARAJEVO, JASNO JE DA SAM U POTPUNOSTI RASKRINKAO ORGANIZOVANU KRIMINALNU GRUPU, UNUTAR INSTITUCIJA SISTEMA!
HOĆE LI USTAVNI SUD PREKINUTI OVO BEZAKONJE, TEROR I KRIMINAL I ZAUSTAVITI KRIJUMČARENJE NARKOTIKA, ILI ĆE I TO MORATI DA SE ZAVRŠI DOJAVAMA INTERPOLU I PROCESOM U STRAZBURU ???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 225

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI
OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
NA RUKE PREDSJEDNIKU
PO PREDMETIMA :12 0 K 001162 10Kpp / 80 1 Pr 004323 11 Pr / 80 0 Mal 035904 11 Mal
ZAHTJEV I OBAVJEŠTENJE


Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode (IZ USTAVA)
(e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
Stoga zahtijevam od Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini, da u okviru predmeta, iz svoje nadležnosti donesu Riješenje:
1) NAREĐUJE SE SVIM ORGANIMA REPUBLIKE SRPSKE DA SE PREKINE SA DISKRIMINACIJOM I SPREČAVANJEM OSTVARENJA ZAKONOM GARANTOVANIH PRAVA SVIM SRODNICIMA, UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO!
2) NAREĐUJE SE OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI DA OMOGUĆI UVID I KOPIRANJE SVIH DOKUMENATA, KOJI SU ZATRAŽENI SHODNO ZAKONU O SLOBODU PRISTUPA INFIRMACIJAMA, PRIPADNICIMA PORODICE BAJO!
3) UKOLIKO SE NE BUDE POŠTOVALA NAREDBA SUDA, PRINUDNIM PUTEM ĆE SE OD ODGOVORNIH NAPLATITI NOVČANI IZNOS OD 100 KM PO DANU, POČEVŠI OD DANA UBISTVA IVONE BAJO DO DANA PREKIDA POVREDE PRAVA, TE OBEŠTETITI PORODICA BAJO!
U protekle dvije godine sam više puta predočavao Okružnom i Osnovnom sudu u Bijeljini, podatke o kriminalu u vlasti, te materijal o kršenju ustava i zakona, vezano za diskriminaciju, kako mene tako i svih srodnika djevojčice Ivone Bajo, koju je ubio monstruozni mafijaški režim Milorada Dodika, prilikom šverca u firmu njegovog tajkuna Bobar Gavrila!
Jasno sam isticao, koji su članovi zakona prekršeni i koja se prava OTIMAJU, očekujući od suda da izvrši svoju zakonsku i ustavnu obavezu! Nažalost do toga nije došlo, te sam u svrhu zaštite svoje porodice, sebe i naših prava primoran da pređem u narednu fazu odbrane od organizovanog kriminala.
O rezultatima već završenih procesa, u kojima su Prekršajni i Okružni sud, legalizovali FAŠIZAM, koji primjenjuje servis organizovanog kriminala OT Bijeljina, na čelu sa kriminalcem i zločincem Novakom Kovačevićem, obavjestiću Ustavni sud i zahtijevati zaštitu ustavnih prava!
No to nije jedina opcija, jer već imam dovoljno materijala za Sud u Strazburu, a nastaviću da proslijeđujem podatke izvan zamlje, policijskim organima, koji su i zaslužni za otkrivanje prljavog novca u Bobar banci, jer domaći državni organi, to nikad ne bi učinili samoinicijativno, nego naprotiv, opstruišu svaki moj pokušaj da se o tom kriminalu dostave dokazi!
S druge strane, ne priznajem nijedan organ RS i BIH, niti njihove naredbe ili Rješenja, niti ću izvršavati FAŠISTIČKE NALOGE mafije, koja mene i moju porodicu tretira kao životinje, pošto je već ubila Ivonu Bajo!
Ne tako davno, građani su pljačkani, proganjani, silovani, ubijani, a nigdje nije bilo ni policije niti suda, da ih zaštiti! Nema ih ni danas i ne samo to, nego se pridružuju onima koji mi OTIMAJU, zakonom garantovana prava!
Iako su tokom pretresa na suđenjima protiv mene svjedoci jasno i glasno izjavili da citiram:

POZNATO IM JE DA IMAM NAMJERU PREDATI DOKAZE O UBISTVU IVONE BAJO, ALI TO NE MOGU DA MI OMOGUĆE JER IMAJU USMENU NAREDBU, GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA O ZABRANI PRISTUPA, MENI I SVIM SRODNICIMA!
Uprkos tome, što je prekršen ustav i zakonske odredbe, te sud ne može zasnivati svoju odluku na takvim dokazima, od strane Prekršajnog i Okružnog suda unosi se niodkud novi momenat, da sam navodno predstavljao neku PRIJETNJU!
Niko od svjedoka, niti podnosilac zahtjeva, nije pomenuo, da sam bilo kada predstavljao potencijalnu opasnost, te su djelovali po tom osnovu, nego ističem ponovo, zato sto imaju naredbu jednog kriminalca!
Time su Sudovi izgubili svaki kredibilitet, jer građanina, koji samo traži da se poštuje zakon i garantovana prava, te dostavi dokaze o najtežim krivičnim djelima, po nalogu mafijaškog servisa OT Bijeljina, pripadnici sudske policije, sprečavaju, a sudovi kažnjavaju. Jasna je poruka svim drugim građanima:
AKO SE USUDITE PODNIJETI PRIJAVU PROTIV NEKOG KRIMINALCA IZ REŽIMA, BIĆETE SPRIJEČENI ILI KAŽNJENI...
U nastavku svoje borbe sa mafijaškim režimom, poštovaću i primjenjivaću isključivo važeće zakone i prava koja su garantovana, prije svega pravo na Nužnu odbranu, te ću se suprotstaviti svakome, ko pokuša ponovo da OTME, bilo koje pravo, na način koji sam već primjenjivao i poznat je svima.
Ako se FAŠIZAM nastavi i dalje budem sprečavan u pravu da prijavim krivično djelo i predočim dokaze o kriminalu mafijaške osovine Dodik-Bobar, imaćete javnu prezentaciju dokaza direktno pred zgradom suda, a vjerovatno i svakodnevna suđenja u prekršajnom sudu, Podsjećam na to, kako glasi FAŠISTIČKA NEREDBA mafije, koju izvršava Sudska policija:
ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I DRUGI SRODNICI, NE MOGU LIČNO PRISTUPITI PROSTORIJAMA TUŽILAŠTVA !!!???
Nedavno je u sudski spis, (Predmet: 80 0 Mal 035904 11 Mal) uvršten materijal koji dokazuje, kako šverc u Bobarovim firmama, tako i ubistvo Ivone Bajo, te prikrivanje tih zločina od strane kriminalaca iz OT Bijeljina i CJB Bijeljina, kao i dokaz o lažnoj prijavi protiv mene!
Osoba, koja je formalno tužena u tom predmetu, izjavila je pred sudom da niko nije tražio njenu saglasnost za lažnu prijavu, niti je ona bilo koga ovlastila, a da su susreti sa mnom bili korektni i nikada nije osjećala bilo kakvu opasnost!
Bez namjere na sugerišem sudu kakvu odluku da donese, ističem činjenicu da sam bio spreman na dogovor sa tuženom osobom u slučaju da dobijem zauzvrat nešto vrednije, kao što je ova izjava! S obzirom da navedeni stav nije iznesen u odgovoru na tužbu, nego tek poslije svih mojih zakonom predviđenih radnji, u završnoj riječi tužene, ovom prilikom podsjećam sud da je tom izjavom moj zahtijev ispunjen, te bi Rješenje kojim se tužena ne smatra odgovornom, za mene bilo prihvatljivo!
No s obzirom da postoji zvanični dokument CJB Bijeljina u kome se tvrdi da sam upućivao prijetnje tuženoj osobi, i izjava iste, koja ima manju težinu kao dokaz, smatram da bi sud morao ustanoviti, šta o tome kaže CJB Bijeljina!
Postoji Izvještaj o tome upućen u OT Bijeljina, koji se brutalnim kršenjem zakona od strane kriminalca Novaka Kovačevića, krije već duže od 2 godine, a navodim članove, koji su prekršeni!
Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije, stav (2)
O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca.
Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama, stav (3)
Sudija za prethodni postupak će, bez odlaganja, a nakon preduzimanja radnji iz ovog zakona, obavijestiti lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta. Lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta može od suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je sprovedena radnja...
Dakle, mafija koja je odgovorna za šverc, ubistvo i prikrivanje tih zločina, nastavlja da krši zakon i prikriva materijal! Da li je policija uzela izjavu od tužene, da li je Sud uopšte dao nalog za Posebne istražne radnje ili su one sprovođene nezakonito??? Da li je osoba koja je izmanipulisana i podnijela zahtijev za te radnje, načelnik policije Aco Teodorović, umro ili je "UMRO", odnosno likvidiran od strane mafije ??? Očekujem od Osnovnog suda da u sklopu navedenog predmeta ili novoformoranog, naredi OT Bijeljina dostavu kompletnog Izvještaja CJB Bijeljina, kako sudu, tako i meni, kao osumnjičenom!
Takođe zahtijevam od Okružnog suda, koji je takođe izmanipulisan od strane kriminalaca iz OT Bijeljina, te izdao naredbu za pretres prostorija, bez ijednog argumenta u prilog optužbe za "Ugrožavanje sigurnosti", shodno članu koji sam naveo, da izda neredbu OT Bijeljina o kopiranju i dostavi tog Izvještaja Okružnom sudu, koji je onda obavezan da me o tome obavjesti!
Nadalje podsjećam sve službenike suda, koji su imali uvid u dokazni materijal da su obavezni prema članu 8:
"Nacin izvrsenja krivicnog djela" stav 2! iz KZ-a
(1) Krivicno djelo moze se izvrsiti cinjenjem ili necinjenjem.
(2) Krivicno djelo moze biti izvrseno necinjenjem samo kad je ucinilac propustio cinjenje koje je bio duzan da izvrsi.

a u vezi relevantnog člana iz Zakona o krivičnom postupku:
Obaveza prijavljivanja krivicnog djela"
(1) Sluzbena i odgovorna lica u svim organima vlasti u Republici Srpskoj, javnim preduzecima i ustanovama duzni su da prijave krivicna djela o kojima su obavijesteni ili za koja saznaju na koji drugi nacin,

da izvrše svoju zakonsku obavezu i učine sve da se istraže kriminalne radnje o kojima sam predao dokazni materijal, kako Osnovnom, tako i Okružnom sudu!
Podsjećam da se radi o švercu režimskih tajkuna, koji su tom prilikom ubili Ivonu Bajo, a potom su kriminalci iz CJB i OT Bijeljina pokušali sve da prikriju! U spisu koji sam pomenuo nalaze se dokazi o tome da je kamion dovezao 4 paketa "ROBE" dok je ujutro pronađen i pregledan samo JEDAN paket, (izjave tužiocu, od strane vozača i direktora)
Potom je kamion pobjegao, (tehnički neispravan, rezervoara vezanog trakama, a povrede Ivoni Bajo je naneo trakasti predmet) te za 140 minuta, prema tahograf traci, prešao 335 kilometara, vozeći prosječnom brzinom od 140 km ???
Kako je tako nešto nemoguće, očito se radi o lažima i falsifikatu!
Torba presječenog kaiša i većim djelom opranog benzinom, je materijalni dokaz zločina i prikrivanja istog, a nalazi se u depou suda.
Pozivam sudije Osnovnog i Okružnog suda da se uključe u borbu protiv organizovanog kriminala i upotrijebe dokazni materijal, koji im je predočen!
Oni koji se iz straha od mafije ne usuđuju raditi po zakonu, mogu da podnesu ostavku i tako očuvaju svoju čast, ponos i profesionalizam, a u suprotnom će sa naći pod pritiskom organizovanog kriminala i biti primorani da čine krivična djela.
Podsjećam da je uprkos svim nastojanjima mafije da mi onemogući predaju dokaza, naredbi koju izvršava Sudska policija i podršci tome od strane Prekršajnog suda, kao i Okružnog, radnjama koje su trebalo da me DOZOVU PAMETI i natjeraju da odustanem od dalje borbe sa diktatorskim režimom Milorada Dodika, nedavno pronađeno preko 4 miliona KM novca od kokaina, u banci jednog od tajkuna iz mafijaške vlasti, Bobar Gavrila!
Poslije odustajanja od trka za načelnika, dogovorenog unutar mafijaške mreže, te još par smijena, kriminalaca iz režima, U KRUGU BANDE, na tajnim sastancima, bez tužilaštva i suda, sve brzo postaje tabu tema!
Navodno se sada vodi istraga o tih 4000000 KM, a OT Bijeljina, Sudska policija, direktno, te sudske institucije indirektno, me onemogućavaju da dostavim materijal o tome! Novac je prema šturim informacijama, uplaćen neposredno poslije ubistva Ivone Bajo, a poznato je da je ta grupa u tom periodu, prokrijumčarila više tona kokaina, u Evropu iz Južne Amerike!
Da li će jasno iznesen stav Suda, da ga ne zanima ni krijumčaranje ni ubistvo, niti prikrivanje tih zločina od strane kriminalaca iz vlasti, nego samo želi da me osudi, zbog pokušaja da prijavim taj kriminal, jer predstavljam opasnost, (za koga - ZA MAFIJU) biti uvažen u Strazburu i Interpolu, ostavljam svima da sami procjene, kako pripadnicima suda, tako i građanima, koji sve moje tekstove mogu da prate na internetu!
Tako će ostati zabeleženo, ne samo to, da sada već dvije godine imam dokaze o međunarodnom kriminalu, nego i da me sve državne institucije, brutalnim pravnim nasiljem i DRŽAVNIM TERORIZMOM, sprečavaju u tome...
Oborio sam Bobara, uzalud pokušavaju da to zataškaju, oboriću i Dodika, a tada će svaki inspektor, svaki tužilac i svaki sudija, da odgovara za svoje kriminalne postupke, ako ih je činio u svrhu zaštite mafije!
Razlikujem naravno strah tužioca ili sudije od mafijaškog režima! Primjer Dijane Milić je jasna opomena svima, šta ih čeka ako budu radili po zakonu a protiv interesa organizovanog kriminala!
Sudija Dragoljub Đurić i komanda sudske policije, koji su majku ubijenog djeteta i mene, držali u svom privatnom zatvoru, bez prava na poziv advokatu, koji je tražila, sudija Zlatna Martinović, koja otima pravo majci, na oslobađanje od sudske takse, iako se na to poziva i dostavlja dokaz o pripadnosti stranoj državi, te sudija Đonlić Mensur, koji je izmanipulisan od strane mafije i prevaren od strane sudije Dević, su takvi primjeri i nemam namjeru pokretati pravne mehanizme za krivičnu odgovornost!
Nasuprot ovim primjerima, koji se mogu tretirati kao strah za posao ili čak život, ukoliko se suprotstave mafijaškom režimu, sudija Dević Smiljka, je prešla tu granicu! Ne samo da je brutalno kršila zakon i u stilu srednjovjekovne inkvizicije vodila postupak, bez učešća ne samo mene, nego i podnosioca zahtjeva u ispitivanju, a kasnije pokušala spriječiti dostavu zapisnika koji sam tražio, nego se služi i bestidnim lažima, tvrdeći da mi je dozvolila ispitivanje svjedoka iako zna da imam zapisnik, kojim ću lako dokazati, njene laži i krivična djela, bilo u parničnom, bilo u krivičnom postupku, bez obzira da li ga pokrene ona, neko iz tužilačke mafije ili ja...!
Jedan sudija me je 28 decembra osudio na istu kaznu kao i sudija Dević Smiljka, i tu ću presudu uvijek osporavati i iznositi argumente zašto je pravno pogrešna, ali na način rada, poštovanje zakonske procedure i uopšte odnos prema svim učesnicima procesa, tog sudije, čije ime neću navoditi, jer ističem javno samo negativne pojave, jednostavno ne može biti primjedbe i mogu samo da mu odam priznanje za profesionalizam, kako tada tako i danas!
Sudija Dević Smiljka, naprotiv, brutalno krši zakon, nema ni trunke morala i sramota je za uglednu instituciju u kojoj radi! Stoga zbog svih krivičnih djela i laži, smatram je saučesnikom u ubistvu, prikrivanju kriminalne mreže i učiniću sve što je potrebno da dobije zasluženu zatvorsku kaznu ili da joj u najmanju ruku ne bude više dozvoljeno da obavlja odgovoran posao sudije...
Nekada su sudije, sudile robovima zbog pokušaja bjekstva!
Danas sudite meni, zbog pokušaja da prijavim krivična djela i dostavim dokaze o tome!
Ima li neke razlike u tome??? Da ima razlike !!!
Po ondašnjim zakonima robovima je bilo zabranjeno bjekstvo, a po trenutnim, ja IMAM pravo...

DA LI VAS JE SRAMOTA, ŠTO TO PRAVO OTIMATE ???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 224

Član 16. (USTAV REPUBLIKE SRPSKE)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 44. (USTAV REPUBLIKE SRPSKE)
Stranci imaju ljudska prava i slobode utvrđene ustavom i druga prava utvrđena zakonom i međunarodnim ugovorima.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA
ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE ZLATNE MARTINOVIĆ

Predmet: 80 0 P 036327 12 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KM


OBRAZLOŽENJE
Argumenti ovog zahtijeva, nisu odluke postupajućeg sudije i na njih se neće ukazivati, čak iako postoje primjedbe na taj dio njenog rada, jer je za to nadležan drugostepeni sud!
Biće ukazano isključivo na pogrešnu primjenu pravnih odredbi, sa elementima krivičnog djela, po članu 376 KZ:
Povreda zakona od strane sudije
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
U prilozima se nalaze svi relevantni dokumenti koji dokazuju istinitost narednih tvrdnji!
Dana 09.02.2012. postupajuća sudija je donijela Rješenje, kojim se Tužba vraća na ispravku, sa rokom od 8 dana, poslije koga citiram:
AKO TUŽBA NE BUDE VRAĆENA SA ISPRAVKOM U DATOM ROKU, SUD ĆE JE SMATRATI POVUČENOM, ILI AKO U PROTIVNOM BUDE VRAĆENA BEZ ISPRAVKE, SUD ĆE TUŽBU ODBACITI...

Istog dana, traži se dostava podataka, povodom "Prijedloga za oslobađanje od troškova postupka"
U samom tekstu tužbe, ističe se osnov za oslobađanje, a zasniva se na tome da je tužilja strani državljanin, a sada se doslovno navodi pasus na poslednjem listu teksta tužbe!
Povodom prijedloga za oslobađanje od svih troškova postupka, tužilja se poziva na stav 3, člana 10, Zakona o sudskim taksama, te se prilaže dokument u prilogu "Domovnica":
(3) Strano fizičko i pravno lice oslobođeno je plaćanja takse ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom reciprociteta. U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, mišljenje daje Ministarstvo pravde Republike Srpske (u daljem tekstu: ministartvo).

Dakle, potpuno je jasno, da je jedini uslov za oslobađanje od sudske takse, pripadnost drugoj državi, te je stoga Sudu dostavljen dokument "Domovnica"!
Sudija istina, podvlači da dokumenti treba da budu prevedeni od strane ovlaštenog sudskog tumača za relevantni jezik, no skrećem pažnju da je hrvatski, jedan od zvaničnih jezika u upotrebi unutar institucija RS!
Dva mjeseca kasnije, 18.04.2012. postupajuća sudija donosi novo rješenje, kojim se PONOVO traži ispravka tužbe, sa NOVIM istim rokom od 8 dana, sa istim posledicama...

Dva dana kasnije 20.04.2012. formiraju se nova 2 dokumenta, a prvim od njih obavještava se tužilja, da postupi po obavjesti Suda od 09.02.2012. ???
Drugim dokumentom tužilja se opominje da uplati taksu od 10000 KM, pod prijetnjom prinudne naplate!!!
U nastavku je opis nepoštovanja zakona od strane sudije:
1. Kako je po Rješenju od 09.02.2012. Sudu dostavljena ispravljena i dopunjena tužba, pravno moguća su bila samo dva postupka!
A) KONSTATUJE SE DA TUŽBA NEMA NEDOSTATAKA, TE SE PROSLIJEĐUJE TUŽENOJ STRANI
B) UKOLIKO TUŽBA NIJE ISPRAVLJENA, SUD SHODNO ZAKONU ODBACUJE TUŽBU!

Iz rješenja donesenog 18.04.2012. vidljivo je da se tužba i dalje tretira kao "neuredna" te ponavlja već izvršena radnja! Skrećem pažnju da takav postupak nije zakonski moguć, jer je sudija ukoliko i dalje smatra tužbu neurednom ili nepotpunom, morala donijeti rješenje o odbacivanju, sa pravnom poukom o žalbenom roku od 30 dana, što bi dalje bilo u nadležnosti Okružnog suda!
Ponavljajući istu radnju, sudija odugovlači postupak najmanje 2 mjeseca, a za to nema nikakvog uporišta u zakonu!
2. Uputom od 20.04.2012. da se postupi po obavjesti od 09.02.2012. postupajuća sudija stvara pravni i logički paradoks, jer daje rok od 8 dana da se postupi po rješenju starom 70 dana???
AKO BI SE POSTUPILO SADA PO TOM UPUTSTVU, SVAKI DOKUMENT, (DOPUNA TUŽBE) BI MORAO BITI ODBAČEN ZBOG PREKORAČENJA ROKA JASNO PROPISANOG ZAKONOM, OD 8 DANA, A PODSJEĆAM DA JE TO VEĆ UČINJENO U ZAKONSKOM ROKU!
Nejasno je i na koji od dva dokumenta iz tog dana se tačno misli, te ako se ne radi o uputama u vezi dopune tužbe, nego o dokumentu vezanog za Prijedlog o oslobađanju, znači li to da se tužilji OTIMA zakonom predviđeno pravo???
Kako to, da se traži 10000 KM? - Pa naravno, zato što je to jasno propisano zakonom, relevantni stav:
6) preko 100.000 KM - 1% na označenu vrijednosti spora ali ne više od 10.000 KM.
Tako je jasno zakonom predviđeno pravo, u navedenom članu 10 zakona o sudskim taksama da je tužilja, kao strano fizičko lice, OSLOBOĐENA, plaćanja takse, a Sudu je dostavljan dokaz o tome, DOMOVNICA!
Sudija, potpuno ignoriše kako sam Prijedlog, tako i dokaz, ne donosi nikakvo rješenje niti obavještenje, da eventualno se to pravo NE PRIZNAJE, tužilji iz nekog razloga!
Da li sudija, ne smatra Hrvatsku, stranom zemljom ili postoji stav ministarstva pravde, koji to pravo osporava tužilji, nigdje se niti u jednom dokumentu ne navodi...
Da li sudija, ne priznaje pomenuti član ili zakon u cjelini, ili samo ne priznaje prava tužilji???
Bez rješenja o odbijanju prijedloga, sa obrazloženjem, bez ikakvog stava o tome, sudija šalje prijeteću poruku, majci, šta je čeka, ako ne odustane od tužbe i borbe za istinu o ubistvu jedinog djeteta!
DA LI SMATRA DA SE RADI O NIŽIM BIĆIMA, BEZ IKAKVIH PRAVA, KOJE MAFIJAŠKI REŽIM MOŽE PO VOLJI, UBIJATI, DISKRIMINISATI, OTIMATI IM PRAVA GARANTOVANA ZAKONOM, ZATVARATI U PRIVATNE ZATVORE, A SVE TO BEZ IKAKVOG PISANOG TRAGA???
3. Prijedlog za oslobađanje od troškova postupka je obrazložen zakonskim pravom iz člana 10 ZOST, što je istaknuto kako u samom prijedlogu, tako i u tekstu tužbe!
POSTUPAJUĆA SUDIJA, POTPUNO IGNORIŠE TAJ PRIJEDLOG I DOKAZ O PRIPADNOSTI STRANOJ DRŽAVI, NE DONOSI O TOME NIKAKVO RJEŠENJE, (NI ODBIJAJUĆE, ŠTO BI TAKOĐE DALJE BILO U NADLEŽNOSTI DRUGOSTEPENOG SUDA), NEGO ŠALJE OPOMENU ZA PLAĆANJE TAKSE!!!
Podsjećam da se radi o ubistvu osmogodišnje djevojčice, koje se desilo prilikom šverca neregularne robe u firmu režimskog tajkuna Bobar Gavrila! Uprkos svim pokušajima državnih organa da prikriju krijumčarenje i ubistvo, pošto su podaci o tome proslijeđeni izvan zemlje, početkom godine je pronađeno preko 4 miliona maraka, opranog novca od narkotika u Bobar banci!
Upravo 19.04.2012. na pretresu održanom u Osnovnom sudu u Bijeljini, PO DRUGOJ TUŽBI, u sudski spis je uvršten dokazni materijal o kriminalu unutar institucija tužene. Radi se o dokazima o teškom ubistvu, krijumčaranju, prikrivanju tih krivičnih djela i lažnoj prijavi za "Ugrožavanje sigurnosti"!
Zapisnik sa tog suđenja će biti dostupan 17.05.2012. a biće korišten kao dokaz u ovom procesu protiv RS!
Dakle, sutradan poslije navedene rasprave, postupajuća sudija uz ovom predmetu formira 2 nova, neshvatljiva dokumenta!
Osnovano se sumnja da su NEZAKONITE radnje sudije Zlatne Martinović, usmjerene na prikrivanje krivičnih djela izvršenih od strane organizovane kriminalne grupe unutar institucuija RS i BIH, koja je kako se zna do sada UKRALA preko 10 milijardi maraka, NESTALIH iz fondova, stranih donacija, te prikrivanju više zločina izvršenih kako u Bijeljini, direktno povezanih sa ovom parnicom, tako i drugih likvidacija koje su do danas "NERJEŠENE"!
Analizirajući navedene dokumente, može se izvući jasna prijetnja, od strane postupajuće sudije!
UKOLIKO MAJKA KOJOJ JE MAFIJA UBILA JEDINO DIJETE, PRILIKOM KRIJUMČARENJA U KOME SU UČESTVOVALI TAJKUNI IZ MAFIJAŠKOG REŽIMA, NE ODUSTANE OD TUŽBE, TUŽENA RS ĆE PRINUDNO NAPLATITI 15000 KM!
VJEROVATNO OD PREOSTALE OBUĆE, ODJEĆE I IGRAČAKA, IVONE BAJO, KOJU SU UBILI I U PRIKRIVANJU TOG ZLOČINA UČESTVOVALI ORGANI TUŽENE!

Dužnost gospođe Martinović, pri obavljanju odgovornog posla sudije je da primjeni zakon!
Ona je naprotiv, "u hodu" stvarala nove zakone, dodavala nove rokove, ponavljala radnje nezakonito, sa ciljem da odugovlači postupak, koji je samo pomoćno sredstvo u cilju raskrinkavanja organizovanog kriminala, u kome su i pojedini, političari, službenici pravosuđa i policije, a o tajkunima nema potrebe niti govoriti!
I na kraju, brutalnim pravnim nasiljem sudija Martinović, OTIMA zakonsko pravo tužilji, da bude oslobođena plaćanja takse! Naravno bez pisanog traga o tome, što je samo nastavak diskriminacije porodice djeteta, koje su ubili pripadnici organizovane kriminalne grupe, uvezane sa državnim institucijama!
DRŽAVNI TERORIZAM, koji se primjenjuje od tog ubistva izdavanjem FAŠISTIČKE NAREDBE o zabrani pristupa svim srodnicima ubijenog djeteta u OT Bijeljina, kako bi nas spriječili u dostavi dokaza o krivičnim djelima režimskih tajkuna, logično se nastavlja radnjama sudije Martinović, koja OTIMA pravo garantovano zakonom, bez rješenja, bez ikakvog pisanog traga, potpuno ignorišući zakon i dokaze, te blokirajući mogućnost žalbe drugostepenom sudu, na rješenje o odbijanju prijedloga, time što ga NIJE NITI DONIJELA !!!
Od postupajuće sudije, očekujem da zatraži svoje izuzeće i time rastereti predsjednika suda, neprijatne nužnosti!

PRILOZI ZAHTJEVA


RJEŠENJE OD 09.02.2012.
DOSTAVA PODATAKA OD 09.02.2012.
DOMOVNICA

PRIJEDLOG ZA OSLOBAĐANJE
RJEŠENJE OD 18.04.2012.
DOKUMENTI OD 20.04.2012.


BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) KIRCHENFELD 65
8052 ZURICH
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 223


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 036327 12 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KM


Napomena: Tužba se po zahtijevu Suda, dostavlja dopunjena...!

OBRAZLOŽENJE TUŽBE

Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadlezan sud, s obzirom da se dogadjaj koji je prouzrokovao stetne posljedice, odvijao ne samo u gradu, nego čak u službenim prostorijama suda... Takodje je bitno istaći činjenicu da će shodno članu 10, troškovi postupka biti najmanji mogući.
Tužbom se traži nadoknada materijalne štete, koju je tužitelj imala, kao posljedicu više izvršenih krivičnih, djela od strane državnih organa, a koji su posredno nanijeli i materijalnu štetu, na način koji će biti opisan u daljem tekstu tužbe.
Tužba će biti obrazložena u segmentima, te će se za svaki ponaosob tražiti nadoknada, kako za materijalnu, tako i nematerijalnu štetu. Prvi dio se odnosi na događaje od 10.08.2010: Radi se naime o brutalnom kršenju prava predviđenih zakonom, jer je majka ubijenog djeteta donoseći dokaze o tome, umjesto da bude tretirana kao ljudsko biće, omalovažavana, šikanirana, a čak joj nije dozvoljeno da pozove pravnog zastupnika, iako je to tražila i sve sa ciljem da se pomogne izvršiocima ubistva i spriječi istraga o tome...
Suština je da je tužena strana, učestvovala direktno ili indirektno u ubistvu djevojčice Ivone Bajo, osmogodišnje ćerke tužiteljke, a u svrhu prikrivanja tog ubistva, izvršeno je više krivičnih djela i nanesena materijalna i nematerijalna šteta tužiocu Budimki Bollin Bajo...
Osnova svega je dakle ubistvo djevojčice Ivone, koje su kriminalci zaposleni u institucijama vlasti, prije svega tužilaštva, pokušali da prikriju, koristeći se svim sredstvima. Tako je za vrijeme fiktivne istrage tužilac OT Bijeljina Stjepanović Danica, iako joj je to dužnost, odbila da uzme izjavu od gradjanina, ujaka ubijene djevojčice, jer je to kvarilo njen plan da prikrje ubistvo
Danica.
Kriminalac Stjepanović, u ovom audio zapisu jasno pokazuje da ne zeli razgovor sa osobom koja joj je predhodno dostavila materijal na disku, koji ukazuje da se radi o ubistvu...
Istovremeno se javnosti plasira vise laži i falsifikata, o kojima sada nece biti riječi, a takodje se izbjegava razgovor sa majkom ubijenog djeteta, sve sa ciljem da se zločinački plan nesmetano izvrši. Finalizacija toga je sramno Obavještenje o nesprovođenju istrage
Obavijest. Tom prilikom je od strane Sudske policije, a po nalogu OT Bijeljina onemogućen pristup dokumentaciji, kako bi se podneo adekvatan prigovor, i kako ne bi bile otkrivene sve kriminalne radnje državnih organa usmjerene na prikrivanje ubistva.
No, iako je tokom same istrage izvršeno više krivičnih djela, sa time se nastavlja još intenzivnije po obustavi istrage: Iako je ZKP predvidio obavezu tužioca da analizira sve nove informacije, to se uporno izbjegava i čak zabranjuje pristup članovima porodice, kako ne bi mogli dostaviti materijal, što je pravo predvidjeno zakonom.
Tako je još u februaru 2010. tužilastvu predat prvi materijal (u pisarnici, dok se direktan razgovor i davanje izjave izbjegava konstantno već 2 godine, sa ciljem da se ti dokazi "zagube"). Taj prvi, materijalni dokaz je torba koju je djevojčica nosila preko ramena u trenutku ubistva. Jasno se vidi na slici,
Torba da je kaiš iste presječen. Komad nedostaje, a veći dio ostatka je opran jakim hemijskim sredstvom, da bi se uklonili tragovi ubistva. Sve te podatke servis mafije OT Bijeljina je krio za vrijeme navodne istrage...
Naravno i danas 2 godine kasnije, niko iz ove mafijaške vlasti nema odgovor na to, zašto je torba u takvom stanju i ko je presjekao kaiš, ko je isti oprao i zašto je to sakriveno od porodice i javnosti???
Jedina reakcija OT Bijeljina je bila da se naloži Sudskoj policiji, sprečavanje pristupa tužilaštvu, prije svega ujaku djevojčice, kao svjedoku i zastupniku majke ubijene djevojčice
Punomoc, a u kasnijem periodu se pokušalo lažnom prijavom, oteti sve što ukazuje na njihove kriminalne aktivnosti, tako što su izdejstvovali nalog za pretres i odnošenje računara...
Sa polaznom pretpostavkom da je prikrivanje dokaza izvršeno bez znanja tužioca, više pute se o tome obavještava i traži razgovor sa njim, usmeno i pismeno.
Zahtjev tuziocu je samo jedan od dokumenata, koji to dokazuju. Kada je postalo očito da je tužic Stjepanović, upravo taj kriminalac, koji je sakrio te dokaze, obavještava se više puta ured Glavnog okružnog tužioca, a dokumenti Obavjestenje i zahtjev 1 i Obavjestenje i zahtjev 2 to takođe dokazuju.
Ovaj dokument je sačinjen u vrijeme, kada je već odavno bilo jasno da je glavni tužilac Kovačević Novak, kriminalac, koji je dao aktivan doprinos prikrivanju ubistva, i namjena mu je bila upravo da bude korišten kao dokaz na sudu.
Naime kako se konstantno dolazilo do novih dokaze o ubistvu i kriminalu drzavnih organa, kao dokaz tome je izjava vještaka dr. Busarčevića,
Istina o ubistvu iz koje se jasno vidi da mu je OT Bijeljina namjerno uskratio, (sakrio - falsifikovao) podatke o unutrašnjim povredama, koje je djevojčica imala, sa namjerom da se vještak navede na pogrešan zaključak i potvrdi monstruozni plan tuženog.
Tekstualna verzija izjave je u dokumentu
Izjava vjestaka.
Kako je taj snimak predat 5 dana ranije načelniku kriminalističke policije g. Teodorović Aci, sa kojim je postignut dogovor da na osnovu njega i još nekih dokaza podnese Zahtjev, za saslušanje tužioca, bilo je za očekivati da će kriminalci na sve načine pokušati da spriječe predavanje tog materijala u Tužilaštvu.

Bitno je istaći da su neposredno prije hapšenja o kome će još biti riječi podnesene krivične prijeve
Prijava protiv Novaka 2 i Prijava protiv Sudske policije, zbog nezakonitog sprečavanja , odnosno onemogućavanja da se dokumenti i dokazni materijal, predaju na zakonom propisani način.
Kako je jasno istaknuto i Sudskoj policiji, kao "kuriru" i OT Bijeljina, kao primaocu poruka da ćemo donijeti nove materijale i insistirati na stavu tužilaštva po pitanju dosada dostavljenih dokaza, postaje očito da je nezakonito hapšenje gdje. Budimke 10.08.2010. bilo smišljeno i planski izvedeno ne samo sa ciljem da se spriječi dostava novih dokaza, nego i čin osvete za neposredno predate prijave.
Sutradan po tom dogadjaju, pomenuti načelnik policije je pronadjem mrtav u sumnjivim okolnostima. Nikada nije izvrsena autopsija, a šta se desilo sa materijalom koji mu je dostavljen pred smrt je tajna, koju je odneo u grob...
Dakle, iako je nesporno pravo gradjanina da podnese krivičnu prijavu, to je brutalno spriječeno od strane kriminalaca, koji su naložili to nezakonito hapšenje Sudskoj policiji. Ističući prije svega korektnost svih pripadnika sudske policije, mora se istaći da je u tekstu Zahtjeva :
Zahtjev 1, Zahtjev 2 i Zahtjev 3 izneseno namjerno više laži, sa ciljem da nam, se nanese šteta i izdejstvuje osudjujuća presuda, kako bi se "dozvali pameti" i odustali od borbe protiv mafije iz vlasti...
Detalji o tome će po potrebi biti dokazivani na sudu, a na osnovu zvanične sudske dokumentacije...
Tom prilikom je uskraćeno gdji Budimki da pozove advokata, a nije dozvoljeno ni iznošenje odbrane, sa obrazloženjem da sudija nema namjeru da ostaje dugo poslije 15 sati. Očito pravni argument...
Detalji o tome i izvodjenje dokaza, takodje po potrebi, a tekst u kome se osuđuje majka ubijenog djeteta, zato što se usudila da pokuša dostaviti dokaze o ubistvu njenog djeteta je u dokumentima :
Osuda 1, Osuda 2 i Osuda 3.
Na tu kriminalnu presudu je naravno uložena žalba, koja sada neće biti predočena, ali će po potrebi biti korištena u sudskom procesu. Krajem 2010. Okružni sud donosi Rješenje kojim konstatuje nezakonitosti od strane državnih organa izvršenih tom prilikom i obustavlja postupak
Oslobadjanje 1, Oslobadjanje 2.
S obzirom da su ranije bili upozoreni da je sprečavanje građana u ostvarenju prava predviđenih zakonom krivično djelo, očito je da su te nezakonite radnje bile izvršene namjerno, sa unaprijed razrađenim scenariom...
Jedan od elemenata na koji se pokušala skrenuti pažnja tužilaštvu, sem navedenih je i traka, koja se koristi za španovanje tereta,
Traka. Njene dimenzije u dlaku odgovaraju dimenzijama povrede na tijelu djevojčice, posebno probodenoj prsnoj kosti, a po mišljenju jednog vještaka, koje je takođe dostavljeno tužilaštvu, predmet koji je ubio djevojčicu je trakastog oblika...
Iz svega ovoga je lako dokazivo ne samo da je cerka Budimke Bollin Bajo ubijena, nego i da je organizovanim djelovanjem kriminalaca iz ograna vlasti tužene Republike Srpske, izvršeno više krivičnih djela sa ciljem da se ubistvo prikrije, a kao posledica toga je materijalna i nematerijalna šteta, nanesena tužiteljki.
Prva materijalna posljedica je propuštanje rezervisanog leta
Karta, gdje su crveno obeleženi datum i vrijeme. Takodje isti dokument u html fajlu, (originalno) Karta. Tako je drugi let, sutradan morala da rezerviše hitno, po najskupljoj tarifi, (koja je jedina preostala), oko 600 KM. Za troškove osobi koju je platila da je zamjeni (11.08.2010. na poslu) i druge "sitnije" izdatke, odlazi još oko 400 KM, što iznosi ukupno 1000 KM...
No kako je dokumentom, kojim se zahtijeva pokretanje prekršajnog postupka, opisana kao neko ko "remeti red i mir", a morala je da ga predoči kao dokaz za kašnjenje, on pokreće niz okolnosti koje dovode do otkaza i gubitka posla:
Otkaz. Tako materijalna šteta indirektno postaje mnogo veća, a činjenica da je tužilac bez posla će biti korištena kao argument za oslobađanje od sudske takse.
Nadalje ističem da je došlo do nezakonitog i neevidentiranog zadržavanja tužilje, što se lako vidi iz slijeda događaja iz zvaničnih dokumenata! Naime, vidljivo je da je vrijeme navodnog izvršenja prekršaja 8:30 do 9:00, dok je početak suđenja od strane suda zabeležen u 13:55.
U tih oko 5 sati između ta dva termina, tužilja se nalazila u praktično, privatnom zatvoru, u prostoriji oko 4 metra kvadratna, na spratu Suda za prekršaje, pod nadzorom, odnosno stražom Sudske policije!
Ne postoji dokument o lišenju slobode, niti o otpustu, no formalno je tužilja bila zarobljena i bez mogućnosti da pozove advokata, iako je to zahtijevala. Očito je time prekršeno njeno pravo na odbranu, a za to vrijeme su odgovorni za to nezakonito zadržavanje, smišljali šta da urade i pisali Zahtjev, sa lažnim sadržajem...
Kako je postupak obustavljen, rješenjem Okružnog suda iz koga je jasno vidljivo da je komandir Sudske policije izvršio krivično djelo "Samovlašće", te u saradnji sa Novakom Kovačevićem, još neka, a sve sa ciljem da spriječi tužilju u dostavi materijala, koji dokazuje ubistvo Ivone Bajo i sprečavanje dokazivanja tog zločina!
Dakle materijalna šteta se odnosi i na to višesatno nezakonito lišavanje slobode, a kako su ti događaji prouzrokovali gubitak posla, (pritvorena, uhapšena, a nema dokument kojim bi to dokazala poslodavcu), te ukupan odštetni zahtjev za taj dio, tužilja cijeni na 50000 KM.
Nematerijalna šteta, povodom tog događaja, odnosi sa na duševni bol, povredu ugleda i časti, slobode i prava, te doživljenog poniženja, a sve sa ciljem, kako bi se "dozvala pameti" i nikada više se ne usudi, postaviti pitanje o smrti jedinog djeteta i pogotovo ne pokušavati donijeti dokaze o tome...
Tražena nadoknada za nematerijalnu štetu je 50000 KM, što ukupno iznosi 100000 KM!
Nadalje se traži nadoknada za nematerijalnu štetu u periodu od ubistva Ivone Bajo, maltretiranje i ponižavanje, lažnim predstavljanjem, događaja, falsifikovanjem materijala, kao što je već prvog dana bilo samo mjesto zločina:
ULICA. Da bi prikrili ubistvo, saučesnici su predstavili da se radi o padu sa bicikla, a na slici se jasno vidi da je djevojčica krvarila više od 10 metara prije tog pada...
To se nastavilo u narednom periodu od oko 6 mjeseci, za šta postoji obilje dokaza, koji će biti predočeni, ako tužena strana ne prihvati odgovornost. Veći dio njih je takođe na disku, unutar foldera "Dokazi".
Bezakonje i kriminal institucija tužene sa nastavio u narednom periodu, kada nam je onemogućeno da dostavimo dokaze do kojih smo u međuvremenu dolazili! To je dugo bilo prikriveno, pa je čak tokom hapšenja, koje je opisano, ta činjenica izostavljena.
Međutim tokom sudske rasprave, održane u Bijeljini 19.08.2011. svjedoci izjavljuju da postoji USMENA NAREDBA, o zabrani pristupa i ostvarenja bilo kog prava, svim srodnicima ubijene djevojčice:
ZAPISNIK SAŽETAK.
Ovdje su imena svjedoka retuširana, no Sudu će biti predočeni po potrebi sve strane zapisnika, iz kojih su vidljiva imena svjedoka. Time je jasno da je postojao plan za nezakonito hapšenje, ta da je razlog naveden u zahtijevu "OVOM PRILIKOM NIJE MOGAO DA IH PRIMI", gnusna laž!
Dakle već oko dvije godine postoji naredba, kojom se tužilja svodi na nivo životinje, jer joj se otimaju zakonom garantovana prava da lično ili putem zastupnika dostavi materijal o ubistvu svog jedinog djeteta, na zakonom propisani način, te da dođe do istine o tome kako je Ivona Bajo izgubila život!
Paralelno su dostavljani podaci i drugim ogranima, te je pomenuto ubistvo obrađivano u Specijalnom tužilaštvu, što je na impresivan način obavio g. Mahmut Švraka. Ističem suštinu njegovih zapažanja:
TEKST 1. No nadalje ističe, kako za te tvrdnje nisu dostavljeni dokazi, te ne može narediti sprovođenje istražnih radnji: TEKST 2.
Sama odluka je dostavljena cijelih mjesec dana po donošenju, što je samo po sebi sumnjivo, jer je rok svega 3 dana! No na tu odluku je uložena pritužba, od strane Zdenka Baje, opunomoćenog od strane tužilje, a na potvrdi se vidi da je poslata 24.02.2011.
POTVRDA.
Postoji podatak, koji je takođe dokument Specijalnog tužilaštva da je već 25.02.2011. dakle naredni dan, pošiljka pristigla na obradu kod njih! Osim same pritužbe dostavljen je i disk sa dokazima, shodno ZKP, član "Obustava istrage" stav 3!
No to se nikada ne pominje, a nedavno, 09.11.2011. lično glavni specijalni tužilac Miodrag Bajić, tvrdi da nisu dostavljeni novi dokazi, pominjući samo dokument koji je poslan nekoliko dana ranije:
ODGOVOR.
Čak i on sadrži, linkove ka dokazima, koje su postavljeni na internet, jer nijedan medij ne smije da ih objavi, što se može vidjeti iz sadržaja istog:
DOPUNA ZA UDT i US.
Sam disk sa dokazima, kakav se slao na bar 15 adresa niko NE SMIJE da pomene, a sem pomenutog gospodina Mahmuta Švrake, koji dokaze opisuje uz opasku da nema potvrdu o tome, (torba je recimo u depou suda), samo jedna osoba je potvrdila da ih je vidjela, a to je g. Teodorović Aco i istakao da će sve ispitati!
ŽIVIO JE JOŠ SAMO 5 DANA...
Zašto je to tako, biće jasnije, kada se podsjeti da je samo 3 dana po prijemu dokaza u Specijalnom tužilaštvu, (petak 25.02.2011.), dakle u ponedjeljak 28.02.2011. lično predsjednik zemlje Milorad Dodik, zaprijetio da će ukinuti Specijalno tužilaštvo...
Dakle, time je farsa o navodno nezavisnom i samostalnom pravosudju, objelodanjena javnosti! Navodno niko ne može uticati na rad tužioca, a najmoćnija osoba u zemlji im prijeti ukidanjem iako na to nema pravo. Isključivo je u nadležnosti skupštine da donosi zakone, što se odnosi i na mogućnost ukidanja:

Clan 4. Tužilaštva se osnivaju i ukidaju zakonom.
Na taj način, javnom prijetnjom, tužilja je onemogućena da dođe do istine na zakonom propisani način, jer je očigledno da su se uplašivši te prijetnje pripadnici Specijalnog tužilaštva, uključili u prikrivanje zločina!
Postupajući tužilac, je kako smo saznali prestao sa radom u tom organu, a više niko ne pominje dokaze koji su dostavljeni, naprotiv, tvrdi se na ništa novo nije dostavljeno!
Suštinski radi se o tome, da su državni organi prilikom ubistva Ivone Bajo, švercovali neku robu u firmu Univerzal, Gavrila Bobara, inače, poslanika u Skupštini i prvog čovjeka u gradu, predsjednika tada Vlade a sada Republike!
Da li se radi o herionu ili oružju, koje je dogovorio Milorad Barašin, sada je manje bitno, ali je činjenica da je kriminalistička policija prikrila postojanje kamiona i omogućila im da pobjegnu, umjesto da obavjeste saobraćajce i zaustave ih! Isključivo zahvaljujući porodici došlo se do podataka o tome, te je saslušavanjem vozača ustanovljeno da ne postoji popis dovezene robe, a tahograf trake su neregularne!
Kamion je bio tehnički neispravan, jer je nosač rezervoara pukao i vezan trakama, dok je po mišljenju vještaka dr. Blažanovića, djevojčica usmrćena predmetom trakastog oblika.
Materijalni dokaz, torbu, koja se vidi u kakvom je stanju, uklanja portir, te je inspektor i tužilac, uzimaju iz vozila, ostavivši sve druge predmete. Kako je došlo do presjecanja kaiša, gdje je nastao dio, i zašto je isti većim djelom izmjenjena boje, (opran), ne samo da nije odgovoreno, nego se predmet skriva i od porodice i vještaka!
Pokušajte samo da zamislite šok, koji je doživjela tužilja, vidjevši da je materijalni dokaz ubistva, sakriven, onako presječen, bez dijela i opran benzinom, vjerovatno da se uklone tragovi ubistva...
Od samog početka, bilo je jasno da je nalog za takve radnje došao iz vrha vlasti, a potezom od 28.02.2011. i javnom prijetnjom razatkrio se i naredbodavac:
Da bi zaštitio organizovani kriminal, koji je odgovoran za ubistvo Ivone Bajo, pred firmom njegovog čovjeka, Bobar Gavrila, predsjednik vlade naređuje sabotiranje istrage i prikrivanje ubistva!
Dokaza o tome ima napretek, a biće hronološki predočeni tokom rasprave!
S tim u vezi, i definitivan popis svjedoka, trenutno ne može biti poznat, ali navodimo orijentacioni spisak:

STJEPANOVIC DANICA, KOVACEVIĆ NOVAK, GRUHONJIĆ MUHAMED, SIMIC VIDAK, PRODANOVIĆ DANKA, BUSARČEVIC MIROSLAV, VISNJIC RANKO, PETRIČEVIĆ DRAGISA, BOROVČANIN DANKO, MIRIĆ ZORAN...
Tokom procesa, biće dokazano da su službenici tužene, nanijeli materijalnu štetu i duševni bol, tužiteljki, kršeći njena prava i ponižavajući je, varajući, obmanjujući, te prikrivajući dokaze o ubistvu njenog jedinog djeteta.
Iz toga je lako izvodivo, da je tužena, odgovorna i za nasilnu smrt djeteta, te će i to predstavljati dio odštetnog zahtjeva. Tuzilac Budimka Bollin Bajo, sa poziva na pravo iz ZPP-u da bude oslobođena od plaćanja taksi i troškova postupka, jer je od 28.10.2010. nezaposlena, a što je velikoj mjeri posledica nezakonitog hapšenja od strane službenika tužene. Skenirani dokument je na disku, a takođe se podsjeća na relevantni član zakona o sudskim taksama, član 10:
(3) Strano fizičko i pravno lice oslobođeno je plaćanja takse ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom reciprociteta. U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, mišljenje daje Ministarstvo pravde Republike Srpske (u daljem tekstu: ministartvo).
Budimka Bollin Bajo, nema nikakvu imovinu u RS, a na adresi Majke Jevrosime 20, samo povremeno boravi, kada je u posjeti porodici. Nema nikakvih prihoda u RS, a na nju se kao stranog državljanina, ne može odnositi obaveza da bilo šta od toga dokazuje, iako posjeduje dokument o nezaposlenosti, jer kako je jasno navedeno, svoj prijedlog o oslobađanju takse, zasniva na pravu koje ima kao strani državljanin. No bez obzira na to, kao prilog ove dopune uz već dostavljene ranije biće i dva dokumenta, po tom osnovu!
Samo u slučaju da Sud donese Rješenje sa obrazloženjem da joj se navedeno pravo oduzima, biće dostavljen dokument, preveden od strane ovlaštenog sudskog tumača...
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskiim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.
(2) Ako je šteta nastala zbog smrti ili teške tjelesne ozljede, nadležan je, pored suda iz stava 1. ovog člana, i sud na čijem području tužilac ima prebivalište, odnosno boravište.
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Sto se tiče ove stavke, jasno je istaknuto da je gđi Budimki, nanesena materijalna šteta, krivicom organa tužene, zbog brutalnog pravnog nasilja i sprečavanju zakonom predviđenih prava i procedure. Shodno tome cilj tužbe, (ili zahtjev) je da se nanesena šteta, tužilji, nadoknadi od strane tužene, odnosno da Sud donese Rješenje, kojim se tužena na to obavezuje.
Nije potrebno isticati, da ne postoji novac, kojim se moze platiti zivot jedinog djeteta, gđe Budimke i sav bol nanesen joj od strane službenika tužene sa ciljem da se prikrije ubistvo i zaštite počinioci. Posebno je nezahvalno za bilo koga da odredi iznos takve nadoknade, ali kako Sud zahtijeva brojke Sudu se predlaže da donese Rješenje:
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo, u svrhu nadoknade materijalne, odnosno nematerijalne štete, u roku od 15 dana, slijedeće:
1) 100000 (sto hiljada) KM odšteta za materijalnu, (50000 KM) i nematerijalnu štetu, (50000 KM) nastalu zbog nezakonitog hapšenja
2) 900000 (devetsto hiljada) KM, (nematerijalna šteta) za bol i poniženje, povredu prava i ugleda, tokom fiktivne istrage
3) 1000000 (milion) KM, (nematerijalna šteta) za bol, poniženje, maltretiranje, povredu prava i ugleda, poslije odluke o nesprovođenju istrage
4) 1000000 (milion) KM, (nematerijalna šteta) za šok, bol, traume prilikom otkrića materijala koji dokazuje ubistvo i prikrivanje ubistva.
5) 2000000 (dva miliona) KM, odšteta za ubistvo djevojčice Ivone Bajo, za materijalnu,(1000000 KM) i nematerijalnu štetu, (1000000 KM)!
Ukupna suma u pogledu glavne stvari je dakle navedenih 5000000 KM i to:
Ukupno za materijalnu štetu 1050000 km (milion i pedeset hiljada konvertibilnih maraka) Ukupno za nematerijalnu štetu 3950000 km (tri miliona devet stotina pedeset hiljada konvertibilnih maraka) Svaka od stavki (1-5) će biti posebno dokazivana, i samo u slučaju da se dokažu svih 5, odšteta suma bi bila 5000000 KM. što će biti na Sudu da ocijeni.
To što se dio, koji se odnosi na ubistvo nalazi tek pod stavkom 5, je iz razloga, što su dokazi za sve prethodne tačke direktni, dok je to što su ograni tužene aktivno učestvovali u prikrivanju dokaza, falsifikovanju i uništavanju, posredan ali podjednako jak dokaza da su za taj zločin i odgovorni...
Sporedno traženje je vezano iskljucivo za troškove postupka, ako ih bude, odnosne ne dodje do dogovora, koji se ne isključuje od strane tužilje!
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
- da na ime naknade štete tužilji Budimki Bollin Bajo, isplati 5000000 (pet miliona maraka) u roku od 15 dana...
- da nadoknadi tužilji Budimki Bollin Bajo, troškove postupka u roku od 15 dana...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV
U samom tekstu tužbe, navedeno je više činjenica i dokaza. Kako je tada akcenat stavljen na nezakonito hapšenje, istaknuto je najviše to. No govoriti o činjenicama a da se istovremeno one ne potkrijepe dokazima, je apsurdno, jer suštinski, dokazi o tome, zvanični sudski dokumenti, dokazuju činjenicu da se radi o kršenju zakona!
Svi ti dokazi se nalaze na disku u prilogu, a neki od njih su i kao tekstovi bili priloženi tužbi.
Činjenica je dakle da je djevojčica izgubila život nasilno, probodom kroz grudni koš, da su istražni organi tužene, falsifikovali vještačenja i dokaze, kršili zakon, onemogućavali porodicu da da izjavu o svojim saznanjima i konstantno terorisali, maltretirali i ponižavali, a izdata je čak i čisto fašistička naredba sudskoj policiji:
DA SE ZDENKU BAJI, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIMA IZ PORODICE BAJO, NE DOZVOLI PRISTUP TUŽILAŠTVU
Izvršavanjem tog fašističkog naloga došlo je do opisanog nezakonitog hapšenja, a činjenica je takođe da već drugu godinu se onemogućava predaja materijala i bilo šta drugo vezano za rad i obaveze tužilaštva, zastupniku gđe Budimke.
Iako ovaj stav tri tretira samo činjenice, dodajem da će se one dokazivati, zvaničnim dokumentima tužene, vještačenjima, audio snimcima aktera i po potrebi svjedočenjem istih na sudu. Činjenica je da je tužilja zbog svih nezakonitih radnji i ponizavanja od strane organa tužene, pretrpjela nevidjene šokove, traume, i duševni bol...
4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Već je skrenuta pažnja na to da je neki predmet ili dokument, istovremeno i činjenica i dokaz. Jedan od najistaknutijih primjera je torba koju je djevojčica nosila preko ramena u trenutku ubistva. Činjenica je da je uklonjena sa lica mjesta i izuzeta iz istražnih radnji, ali stanje u kome se nalazi sada, (ako nije uništena) dokazuje da se radi o namjernom prikrivanju ubistva! Kaiš torbe je dvostruko presječen, dio je nestao sa lica zemlje, a veci dio je izmjenjene boji i bez kapi krvi, što ukazuje da je opran jakim hemijskim sredstvom. Sama torba je dakle univerzalni dokaz i dokazuje da se radi o ubistvu, da je namjerno i planski sabotirana istraga. Vidjevsi dokaz te monstruoznosti, tužilja je bila u nevjerici, da je tako nešto moguće. Taj dokaz nije jedini i ovom prilikom ističem samo falsifikate tužilaštva, na zvaničnom sajtu, kada su monstruozno falsifikovali vještačenja i izjave svjedoka, te izjava vještaka dr. Busarčevića iz koje je jasno da je tužilaštvo sakrilo od njega sve podatke o unutrašnjim povredama. Neki od dokaza su već navedeni, a na disku koji je u prilogu, se nalaze skenirana vještačenja, izjave svjedoka, fotografije, i već pomenuti dokumenti vezano za hapšenje, krivične prijave i audio snimci. Dokazi koji su pominjani u tekstu tužbe nalaze se na disku unutar foldera "Dokumenti", dok se ostatak materijala izutetno obiman nalazi u folderu "Dokazi"!
Očekujemo da će težina već predočenih dokaza, stimulisati tuženu na dogovor, tako da neće biti potrebe iznositi te dokaze, kojih ima nekoliko stotina fajlova unutar pomenutog foldera!
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
5000000 (pet miliona) KM
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Tužena Republika Srpska, odgovorna je za materijalnu i nematerijalnu štetu nanesenu tužilji, te se od nje traži nadoknada te štete. Dakle pravni osnov je NADOKNADA ŠTETE, slijede relevantni članovi iz ustava i zakona:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 17. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanose službeno lice ili državni organ, odnosno organizacija koja vrši javna ovlašenja.
Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode, ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrena prava.
Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode (IZ USTAVA)
(e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
Član 206 Postojanje krivice (ZOO)
Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Tužilja Budimka Bollin Bajo, povremeno boravi u porodičnoj kući, (Majke Jevrosime 20 u Bijeljini), na kojoj adresi je konstantno i punomoćnik Zdenko Bajo, a u poslednjih 20 godina, je kao podstanar na privremenom radu, boravila na više lokacija. Trenutno je u iznajmljenom stanu u Cirihu, a adresa je na dnu dokumenta.
Postoje samo dvije opcije! Ili je Republika Srpska kriminalac, ubica i monstrum ili ima među svojim službenicima pripadnike organizovanog kriminala. Potezi organa tužene će dati odgovor na pitanje, šta je od toga istina...

U prilozima je dio dokaznog materijala, dovoljan da dokaže krivicu i odgovornost tužene, a ako se ne prihvati odgovornost, shodno članu 77, ZOPP-u, predočiće se materijal o onim dijelovimam tužbenog zahtijeva, koji se eventualno budu osporavali!
Ukoliko tužena RS ne dostavi odgovor u zakonskom roku, traži se da Sud donese presudu koja je navedena u tužbi!
Tuženoj RS, je ponuđen dogovor 6 mjeseci prije podnošenja ove tužbe, da isplati simboličnu nadoknadu od 1000 KM, samo za troškove propuštenog leta, uz uslov da poštuje zakonsku obavezu i prihvati dokazni materijal, te pokrene istragu!
Stav tužene je bio da će odgovoriti tek po podnošenju tužbe, te sa nastavlja sa diskriminacijom i sprečevanjem zakonom garantovanih prava svima iz porodice ubijene djevojčice Ivone Bajo, odnosno tužilje!
Tužena RS, preko svojih organa sprečava nezakoniti, pristup dokumentaciji, kršeći brutalno zakon o slobodi pristupa informacijama, te se traži od ovog Suda da donese Rješenje, kojim se naređuje OT-u Bijeljina, da omogući uvid i kopiranje Izvještaja 10-02/3-1-230-236/10 KU-148, koji se pominje u odgovoru CJB BIjeljina, (prilog "Zahtjevi i odgovori"), te spisa KTA 596/09, u kome se kriju dokazi o ubistvu Ivone Bajo!
Povodom prijedloga za oslobađanje od svih troškova postupka, tužilja se poziva na stav 3, člana 10, Zakona o sudskim taksama, te se prilaže dokument u prilogu "Domovnica":
(3) Strano fizičko i pravno lice oslobođeno je plaćanja takse ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom reciprociteta. U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, mišljenje daje Ministarstvo pravde Republike Srpske (u daljem tekstu: ministartvo).
Stoga se predlaže Sudu da donese RJEŠENJE (PRESUDU)!
-TUŽENA REPUBLIKA SRPSKA, ODGOVORNA JE ZA NANASENU MATERIJALNU I NEMATERIJALNU ŠTETU IZ SVIH 5 TAČAKA TUŽBENOG ZAHTJEVA, TE SE OBAVEZUJE DA TUŽILJI BUDIMKI BOLLIN BAJO KAO NADOKNADU ISPLATI IZNOS OD 5000000 (PET MILIONA KM) U ROKU OD 15 DANA!
-TUŽENA REPUBLIKA SRPSKA, OBAVEZUJE SE DA NADOKNADI TUŽILJI TROŠKOVE POSTUPKA, U ROKU OD 15 DANA!
-TUŽENA REPUBLIKA SRPSKA, OBAVEZUJE SE DA PRESTANE SA SVIM RADNJAMA DISKRIMINACIJE I POVREDAMA PRAVA PREDVIĐENIM ZAKONOM, PREMA TUŽILJI BUDIMKI BOLLIN BAJO, PRIPADNICIMA NJENE PORODICE I OVLAŠTENIM ZASTUPNICIMA, BEZ ODLAGANJA...

PRILOZI TUŽBE


ZK ULOŽAK
UVJERENJE PORESKE UPRAVE ZA ZASTUPNIKA

UVJERENJE O NEZAPOSLENOSTI
PRIJEDLOG ZA OSLOBAĐANJE OD TROŠKOVA


BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) KIRCHENFELD 65
8052 ZURICH
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902