CLANAK 232

 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan miliona) KMOBRAZLOŽENJE TUŽBE

Tužbom se traži nadoknada materijalne štete, koja mi je nanesena, kao posljedicu više izvršenih krivičnih, djela od strane državnih organa, izvršenih u cilju zaštite organizovanog kriminala!
Naime, krajem marta 2010. LAŽNO sam optužen od strane službenika tužene za "Ugrožavanje sigurnosti" poslije mojih otkrića dokaznog materijala o kriminalu unutar organa vlasti! Tako su moji pismeni pozivi, odgovornima da otkriju za čije su interese radili, ili ću u suprotnom podnijeti krivične prijave sa dokazima, (ŠTO JE ZAKONOM ZAGARANTOVANO PRAVO), a što bi ih odvelo na dugogodišnju robiju, lažno predstavljeni kao "PRIJETNJE" po život i tijelo državnih službenika, te su bez ijedne riječi, vezano za član 169 KZ-a, od strane CJB Bijeljina, OT Bijeljina i Okružnog Suda u Bijeljini, pokrenute radnje, poslije kojih je odnesen računar sa važnim podacima na njemu!
Jedan od ciljeva te akcije je bio da mi se otmu dokazi o krijumčarenju "NEKE ROBE" u firmu UNIVERZAL, Bobar Gavrila, tajkuna iz režima, prilikom čega je ubijena Ivona Bajo! Ovom prilikom, samo na uvid suda, jer se ne radi o krivičnom postupku, prilažem dio dokaza o tom kriminalu:
Na disku, priloženom uz tužbu, nalaze se dijelovi izjave vozača, dati tužiocu, iz kojih se vidi da su dovezli 4 paketa "ROBE" koja nije pregledana, dok je sutradan, po izjavi direktora, zatečen i pregledan samo PAKET!!!???
Kamion je pobjegao, prije dolaska policije, i po tvrdnji vozača, prešao put od 335 kilometara, za na osnovu tahograf trake, oko 140 minuta, što je prosječna brzina od čak 140 km/h !!!???
Materijalni dokaz ubistva torbu je uklonio lično portir Univerzala, a potom su je sakrili saučesnici iz organa tužene, jer je dvostruko presječena, dio nedostaje, a većina ostatka kaiša je oprana jakim sredstvom da se uklone tragovi!
I na kraju unutar foldera "Dokazi kriminala" sa već navedenim fajlovima, nalazi se audio i video fajl, izjave vještaka, angažovanog od OT Bijeljina iz koje se vidi da su sakrivene sve unutrašnje povrede, kako bi se ubistvo predstavilo kao nesretan slučaj!
Neposredno po tom događaju, uplaćeno je preko 4 miliona KM, u Bobar banku, od narko klana Šarić, što je poslije mojih dostava na više lokacija izvan zemlje, otkriveno početkom 2012. godine!
Dakle, sve nezakonite radnje tužene su izvršene sa ciljem da prikrije svoju umješanost u dilovanje narkotika, te ubistvo nedužne djevojčice, do koga je po svoj prilici došlo bez svjesne namjere počinilaca...
Tako su pripadnici mafije, saznavši da imam dokaze o njihovim zločinima, smislili plan da iste otmu i unište, kom prilikom je nestalo i više stotina fajlova sa programskim kodom i instalacijskim šiframa, stvaranih godinama!
Iako sam zahtijevao da se devet mjeseci kasnije provjeri ispravnost računara u pismenom podnesku, tužena to izbjegava!
Naredba za pretres, prilikom koga su oduzeti i predmeti osobe M.K. te naredba o povratu računara, kao i moj Zahtijev za kontrolu ispravnosti, sa pečatom OT Bijeljina su u prilogu, štampani, te na disku skenirani...
26 mjeseci poslije otimanja tih dokaza nije podignuta optužnica protiv mene, po bilo kom osnovu, niti mi se dozvoljava pristup podacima o radnjama koje su sprovedene iako je ta obaveza jasno propisana u ZOKP-u!
To samo po sebi znači da ne postoji nijedno krivično djelo od mog rođenja naovamo, koje su mogli da pronađu i optuže me, a čak i da postoji, to ne amnestira tuženu od odgovornosti za uništavanje moje intelektualne svojine!
To što uopšte imam nešto od materijala, između ostalog, mogu da zahvalim tome što postoji web hosting, odnosno možete skladištiti svoje dokumente na nekoj internet lokaciji, kao što je recimo "http://bzsoft.blogger.ba/" gdje se mogu preuzeti moji BESPLATNI PROGRAMI! Tako sam instalacijske pakete programa, uspio da povratim, istina ne u cjelosti, ali većinu da, dok programski kod i šifre, koji su se nalazili samo na računaru, su izgubljeni...
Na disku u prilogu u folderu Programi, su instalacijski paketi mojih programa, podijeljenih u tri grupe! Unutar podfoldera BESPLATNI, su programi namjenjeni za besplatno preuzimanje našim građanima! Ali iako su programi sačuvani, to što je nestao programski kod, je neprocjenjiva šteta! Naime, iako nikada ne bih naplaćivao našim građanima te programe, imao sam namjeru dio njih preraditi, odnosno, prevesti meni na engleski jezik, prije svega, te njemački, francuski i ruski, što bi kao što je opšte poznato više hiljada puta povećalo potencijalno tržište, i moguću zaradu!
Od oko 70 takvih programa, za eksperte suda i tužene, sugerišem pregled i analizu programa, "Računaljka", "Jednačine" i "Problemi", a instalacijski kod za sve besplatne i demo programe je 29111965. Radi se o edukativnim programima, koji generišu zadatke iz 4 osnovne računske operacije, te jednačine i probleme. Za funkcionisanje tih programa, bile su potrebne složene kombinacije više komandnih skripti sa varijablama u 10 nivoa težine. Mali broj stručnjaka zaposlenih u organima tužene bi bio sposoban da kreira nešto slično uopšte, a ako bi neko i mogao, recimo da taj posao obavi za mjesec dana po programu, sa već postojećim programskim kodom, prevod menija na engleski jezik, bio bi moguć za manje od sat vremena!
Ovako je za to ili samo bilo kakvu dopunu, odnosno prepravku neophodno ponovu kreirati programski kod za te programe! Ja naravno imam potrebno znanje i sada bih sigurno brže završio svaki od tih programa, mada naravno ne sasvim identične, ali pod stalnom opasnošću od novog upada i otimanja podataka, taj posao je trenutno besmislen...
Na disku se nalazi program pod nazivom "Demo" i "Demo engleski", koji su kreirani kao pokazni primjeri samo za ovu tužbu! Radi se o jednostavnom programu sa svega 5 vidljivih komandi, kojima se pomjera vizuelni prozor na 5 pozicija! Postoje i neke druge komande, ali su za ovaj primjer nebitne, a suština je u tome da se za svega 1 minut tekst na 5 tastera može prevesti na engleski jezik, a original je načinjen za pola sata!
No kod složenih programa, potrebno je daleko više vremena, a ja sam kreirao oko 140 programa, od kojih nekoliko je bilo u fazi izrade!
Dakle, sem uništavanja programskog koda, koje mogu uporediti sa spaljivanjem slike umjetniku, šteta je u eliminisanju mogućnosti da se prevodom menija na dominantni jezik, ostvari veća meterijalna dobit!
To se posebno odnosi na programe iz podfoldera "Demo" koji su kreirani kao ograničene verzije sa zaključavanjem poslije probnog perioda! Ističem program Enigma, koji je zamišljen kao zabava, ali je na kraju došao do nivoa tajnih službi, jer može da kodira i dekodira tekstualne dokumente! Poslije instalacije, program možete testitati uz pomoć priloženog fajla "Kodirano.kod"! Program "Enigma" će ga dekodirati prethodno tražeći da se unese šifra "Zdenko"!
No poslije probnog perioda, taj program se zaključava i za dalji rad zahtijeva kod od 16 znakova, uništen kao i svi ostali poslije devetomjesečnog boravka računara u posjedu tužene!
S obzirom na znakove koje sam koristio, radi se o 42949672960000000000000000 kombinacija...

Demo programa, koji se mogu koristiti ima 16, dok postoji 50 programa, u podfolderu Prodaja, koje za instalaciju zahtijevaju odmah jedinstveni kod, a bili su namjenjeni samo za prodaju putem interneta!
Plan da u saradnji sa sestrom počne sa radom softwerska firma BZ SOFT, 01.01.2010. je ubistvom Ivone Bajo, postao nižerazredna tema, a uništavanjem programskog koda i šifara od strane tužene, možda i neostvariv!
Potencijalnu zaradu od softwera je nemoguće procijeniti, a na disku se nalaze, (folder Cjenovnik) neki primjeri cijena programa i vrijednosti kompanija, koje su prihod ostvarile zahvaljujući kreiranom programu!
Neka prosječna cijena za licencne programe je 100 evra, a na tržištu postoje programi od 10 do par hiljada dolara!
Najekstremniji primjer je trenutno procijenjema vrijednost Fejsbuka od oko 100 milijardi dolara!!!???

Prije desetak godina programski kod od koga je nastala ta društvena mreža, bio je samo jedan "OBIČAN" fajl na računaru nekog anonimnog studenta!
ŠTA BI SE DESILO DA JE MAFIJA IZ VLASTI UPOTRIJEBILA SVOJ UTICAJ DA SE TAJ RAČUNAR OTME I PODACI UNIŠTE ???
Ne može se ni približno procijeniti vrijednost uloženog višegodišnjeg rada, a pogotovo ne mogućnost neke zarade! Takođe što se tiče složenosti, mogu samo da procijenim da je između najjednostavnijeg i najsloženijeg, oko 30-50 puta!
Neki su kreirani sa namjerom da nikada ne donesu nikakvu dobit, a jedan dio je isključivo komercijalno izrađen softwer, sa samo grubim pretpostavkama o eventualnoj mogućoj dobiti! Stoga sam se opredjelio da tužbeni zahtjev formulišem preko prosječne vrijednosti za jedan program od 10000 KM, što za oko 135 programskih paketa iznosi 1350000 KM, a zaokružujem ga na 1000000 (jedan milion) KM, sa otvorenom mogućnosti nagodbe sa tuženom do odgovora na tužbu, dok ako odgovora ne bude, očekujem da Sud, shodno zakonu, donese rješenje u kome se prihvata tužbeni zahtjev u cjelosti!
Iako je tužena dala aktivan doprinos, zaštiti narko mafije i ubica djevojčice Ivone, člana moje porodice, s obzirom da mi je prioritet, dokazivanje istine i procesuiranje pripadnika organizovane kriminalne grupe, javno objavljujem građanima, koji će imati uvid u kompletan tekst tužbe na internetu, da mi je novac sasvim nebitan u odnosu na to da postoje kriminalci unutar režima koji diluju narkotike, ubijaju građane i pljačkaju narod i budžet, a treba da su iza rešetaka...
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadlezan sud, s obzirom da se dogadjaj koji je prouzrokovao štetne posljedice, odvijao na teritoriji grada! Takodje je bitno istaći činjenicu da će shodno članu 10, troškovi postupka biti najmanji mogući.
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskiim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Sto se tiče ove stavke, jasno je istaknuto da mi je nanesena materijalna šteta, uništavanjem intelektualne svojine. Shodno tome cilj tužbe, (ili zahtjev) je da se nanesena šteta, nadoknadi od strane tužene, odnosno da Sud donese Rješenje, kojim se tužena na to obavezuje:
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
Da isplati tužiocu, u svrhu nadoknade materijalne štete, u roku od 15 dana, slijedeće:
1) 1000000 (milion) KM odštete za materijalnu, štetu, nastalu uništavanja oko 250 fajlova programskog foda za više od 100 instalacijskih paketa!

Sporedno traženje je vezano iskljucivo za troškove postupka, ako ih bude, odnosne ne dodje do dogovora, koji se ne isključuje sa moje strane!
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
- da nadoknadi tužiocu Zdenku Bajo, troškove postupka u roku od 15 dana...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV
U samom tekstu tužbe, navedeno je više činjenica i dokaza. Nesporno je da je tužena inicirala, više radnji, na osnovu lažne tvrdnje da "upućujem prijetnje, po život i tijelo" službenicima tužene, te OTELA računar na kome se sem dokaza o kriminalnim aktivnostima organa tužene, nalazio i veći broj fajlova sa programskim kodom i šiframa, za koji tužena NIJE ZNALA, ali je to ne amnestira od odgovornosti!
Činjenica je da je računar bio oko 9 mjeseci u posjedu tužene i na sve moje zahtjeve da mi se sudi ili vrati računar, organi tužene su radili samo na tome da se postupak odugovlači, a tokom tih 9 mjeseci pokušano je moje ubistvo trovanjem, od strane nepoznatih lica, što mi je onemogućeno da prijavim, jer postoji zabrana pristupa u OT Bijeljina svim srodnicima ubijene Ivone Bajo, koju izvršava Sudska policija već dvije godine...
Takođe je nesporno da je došlo do povrata oduzetog računara i to bez kontrole koju sam zahtijevao, kako od Okružnog Suda, tako i od OT Bijeljina!
Hard disk računara koji je vraćen je bio onesposobljen, odnosno prazan!
4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Na disku, u prilogu ove tužbe, (folder "Monitor") se nalazi nekoliko fotografija velike rezolucije, koje sam načinio po povratu računara i pokušaju da se isti upotrijebi! Unutar foldera, može se vidjeti da je upravo taj oduzeeti računar priključen na monitor, koji pokazuje da poslije više pokušaja da se pokrene, izbacuje samo poruke da nema operativnog sistema, odnosno podataka na disku! Ne znam da li je neko izbrisao sve podatke kako bi uništio dokaze o kriminalu ili je moglo doći do toga na neki drugi način, a poslije duže pretrage na internetu došao sam do sledećeg podatka:
Oni tvrde da je "memorijsko staklo" daleko stabilnije i otpornije od trenutnih vrsta hard disk memorije, koje imaju ograničen vek trajanja na oko dve decenije i osetljive su na visoke temperature i vlagu.
Radi se o najnovijim istraživanjima, a snimak stranice se nalazi na disku, pod nazivom "Trajnost hard diska"
Neću stoga tvrditi da je neko NAMJERNO izbrisao podatke, a samo skrećem pažnju da je računar predat u nadležnost suda, tek 5 dana poslije odnošenja...
Nanošenjem strelice miša na bilo koji od programa, pojavljuju se podaci da se radi o programima koje sam upravo ja kreirao, sa nazivom BZ SOFT i adresom zdenkobajo@spinter.net...
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
1000000 (jedan milion) KM
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Tužena Republika Srpska, odgovorna je za materijalnu štetu nanesenu meni, te se od nje traži nadoknada te štete. Dakle pravni osnov je NADOKNADA ŠTETE, slijede relevantni članovi iz ustava i zakona:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 17. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanose službeno lice ili državni organ, odnosno organizacija koja vrši javna ovlašenja.
Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode, ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrena prava.
Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode (IZ USTAVA)
(e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
Član 206 Postojanje krivice (ZOO)
Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a moja adresa je navedane na kraju tužbe...

PRILOZI TUŽBE


NAREDBA
POVRAT RAČUNARA
ZAHTJEV ZA KONTROLU
DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902