CLANAK 226

USTAVNOM SUDU

DOPUNA NA : AP-862/10

Podsjećam da se radi o ubistvu Ivone Bajo 23.07.2009. u Bijeljini, koje je počinila organizovana kriminalna grupa, na ulazu u firmu "Univerzal" lokalnog tajkuna Bobar Gavrila, prilikom krijumčarenja, a te zločine su pokušali da prikriju kriminalci iz CJB i OT Bijeljina...
Početkom 2012. godine je u Bobar banci pronađeno preko 4 miliona KM, opranog novca od kokaina!
Iako je prethodno pompezno najavljivana njegova kandidatura za načelnika grada, poslije objavljivanja ove vijesti, dotični kriminalac se povlači iz politike, te sve brzo postaje tabu tema.
U protekle dvije godine sam dostavljao podatke o krijumčarenju i ubistvu, kako državnim organima, medijima, političkim partijama, tako i preko saradnika u policijske institucije izvan zemlje, te kako sam obavješten, još tokom prošle godine, povodom toga je vođena istraga, a pratio se put narkotika i oružja, preko teritorije BIH!
Zahvaljujući tome, policija RS je dobila podatke i NALOG da pretraži Bobar banku, poslije čega je i pronađena pomenuta suma PRLJAVOG NOVCA!
U prijavi upućenoj u KT Satajevo je izjava vozača iz koje se vidi da su ostavili 4 paketa "ROBE" te direktora, koji je ujutru zatekao SAMO JEDAN paket, te su iz Bijeljine, nastavili ka Brčkom, Pelagićevu i Odžaku, poslije čega su se vratili u Sarajevo! Po tahograf traci taj put od 335 kilometara, prešli su za 140 minuta, što je prosječna brzina od 140 km, za sat vremena ??? Kompletan tekst prijave se može pročitati na internetu:
KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO
S druge strane, postoji već duže od dvije godine opstrukcija domaćih istražnih organa i čak FAŠISTIČKA NAREDBA, da se:
NE DOZVOLI PRISTUP, PO BILO KOM OSNOVU ZDENKU BAJO, MOJOJ SESTRI I SVIM SRODNICIMA...
Dakle da bi me spriječili da dostavim dokazni materijal o krijumčarenju režimskih tajkuna, ubistvu i prikrivanju tih zločina, glavni okružni tužilac je izdao naredbu o zabrani pristupa, koju izvršava sudska policija, a prekršajni i okružni sud, brutalno gazeći ustav i zakonom garantovana prava, me osuđuje zbog pokušaja da prijavim krivično djelo...
Prvi put smo majka ubijene djevojčice i ja spriječeni u tome 10.08.2010. zarobljeni od strane komande sudske policije i sudije Dragoljuba Đurića, te držani u njihovom privatnom zatvoru!
Nije nam uručen nijedan dokument o lišenju slobode, niti o otpustu, a sestri nije dozvoljeno da pozove advokata iako je to tražila!
"Licu koje je pritvoreno mora se uručiti pismeno obrazloženo rješenje u času pritvaranja. Protiv ovog rješenja pritvoreno lica ima pravo žalbe. (iz Ustava RS)
No taj proces je pošto smo osuđeni na ukupno 1500 KM, završen rješenjem okružnog suda konstatacijom da su sudska policija i sudija prekršili zakon, (jer je zahtjev podnesen od strane neovlaštenog organa) i obustavljen, tako da neću dalje obrazlagati nepravilnosti počinjene tom prilikom!
No 23.06.2011. sam ponovo uhapšen pri pokušaju da prijavim krivična djela, te pritvoren nekoliko sati, uz potvrde o lišenju slobode i o otpustu! Iako sam stoga morao biti izveden pred sudiju:
Član 7. (ZOP) Lišenje slobode i jemstvo kao obezbjeđenje prisustva i plaćanja novčane kazne
(2) Sud mora ispitati okrivljenog odmah a najkasnije u roku od 12 časova.
to se izbjegava, jer pretpostavljam trenutno nije bio odgovarajući sudija, koji bi me osudio, pa se suđenje prolongira za 19.08.2011. a zapisnik sa tog suđenja je kompletan u prilogu!
Na drugoj strani zapisnika, u pravougaoniku pri dnu, je opis svjedoka sudskog policajca, koji navodi da postoji naredba o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo!
Sudija Dević Smiljka, ne samo da je hladno prešla preko te FAŠISTIČKE NAREDBE, nego je i brutalno prekršila proceduru jasno propisanu zakonom, da je teret dokazivanja na predstavniku ovlaštenog organa:
Član 48 Postupak na usmenom pretresu, stav(2)
Teret dokazivanja da je okrivljeni počinio prekršaj je na ovlaštenom organu. te OTELA prava okrivljenog:
Član 6. Prava lica okrivljenih za prekršaje, stav
e) da ispitaju ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njihovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ih terete...
Uvidom u zapisnik, svako se može uvjeriti, da ne samo da meni nije omogućeno pravo da ispitujem svjedoke, nego to nije učinjeno niti od strane ovlaštenog organa, tako da je moja "krivica" dokazivana ĆUTANJEM Vuković Ane!
Dakle, brutalno kršeći zakon i otimajući mi zakonom garantovana prava u stilu srednjovjekovne inkvizicije sudija Dević Smiljka je obavila posao i tužioca i sudije, sama ispitala svjedoke i ignorisala sve moje prijedloge i navode, sem onog da NE PRIZNAJEM KRIVICU!
Istakao sam naime činjenicu da:
Član 49. Dokaz, stav 2
(2) Sud ne može svoju odluku zasnovati na dokazima do kojih se došlo kršenjem ljudskih prava i sloboda na način opisan u članu 10 Zakona o krivičnom postupku
Iako je dakle brutalno prekršen Ustav i više članova iz zakona, kojima se diskriminiše cijela jedna porodica i OTIMA nam se zakonom garantovano pravo, činjenjem više krivičnih djela od strane organa, koji su nas u tome sprečavali, sudija Dević nastavlja sa bezakonjem i kršeći ZOP, otima moja prava kao okrivljenog, te donosi osuđujuću presudu!
Zapisnik sa tog pretresa mi nije uručen, te sam ga zatražio uz pomoć zahtjeva za pristup informacijama, na koji nije bilo nikakvog odgovora, što je očito opstrukcija sudije Dević!
Tek pošto sam se putem mejla obratio predsjedniku suda, gospodin je izdao nalog da mi se isti dostavi...
No, moju žalbu odbija Okružni sud, tvrdeći da mi je omogućeno ispitivanje svjedoka, ta shodno zakonu, podnosim zahtijev za ponavljanje postupka, na koji ISTA sudija Dević odgovara odbijanjem sa lažnim argumentima da mi je omogućeno ispitivanje svjedoka, te IZMIŠLJAJUĆI da sam tražio uvid i uvrštavanje u spis dokaznog materijala o ubistvu Ivone Bajo??? kao i da mi je "OBJAŠNJENO" da to nije u nadležnosti Prekršajnog suda!
Ništa od toga ne postoji u zapisniku!
NITI ISPITIVANJE SVJEDOKA OD STRANE OVLAŠTENOG PREDSTAVNIKA, NITI SA MOJE STRANE! NEMA MOG ZAHTJEVA DA SE BILO ŠTA UVRSTI, NITI OBJAŠNJENJA SUDIJE!
Pokušavajući da sakrije svoja krivična djela, sudija Dević, brutalno FALSIFIKUJE zapisnik, koji je sačinjen pod njenom punom kontrolom! Sem toga za vrijeme procesa me je više puta vrijeđala:
Iako sam se osjećao izuzetno loše, i IZVINUO svima na eventualnim neugodnostima, zbog velikih problema sa disanjem izazvanih polenom ambrozije, (dolazi do mučnine i nerijetko povraćanja, te sam možda morao u nekom trenutku, napustiti prostoriju i otići do umivaonika) sudija je čak 3 puta to pokušala da predstavi kao LUDILO, pitajući me tokom pretresa: "DA LI IMAM PROBLEMA SA ŽIVCIMA", "DA LI PIJEM LIJEKOVE ZA SMIRENJE" te "DA BIH TREBAO DA PIJEM NEŠTO ZA SMIRENJE"!!!
Na moje pitanje, zašto to misli, kada sam se izražavao odmjereno i pozivao na zakonske odredbe, odgovorila, je da je to zaključila "ZATO ŠTO SE TRESEM"!!!
Znam da sam se osjećao izuzetno loše, kao u groznici, ali iako sam jasno obavjestio sudiju unaprijed o tome, ona sebi dozvoljava da bude i psihoanalitičar, te me praktično proglašava za ludaka!
To je potpuno jasno i u dijelu, kada sam opisao događaj, tvrdnjom da sam samo tražio od nadležnih da mi se omogući zakonom garantovano pravo da prijavim krivično djelo! Sudija je na to uzvratila riječima:
NE MOŽE TO TAKO, KAKO VI MISLITE !!!???
A kako može, ako ne po zakonu? Dakle zato što tražim poštovanje zakona, ja sam LUD!!!
No taj dio, naravno nije u zapisniku, te ponovo skrećem pažnju samo na to što se može vidjeti, odnosno pročitati!
U prilogu je takođe i rješenje o odbijanju mog zahtjeva, te rješenje Okružnog suda, po drugom pretresu, kojim se takođe oglašavam krivim, zbog pokušaja da prijavim krivično djelo!
Skrećem Ustavnom sudu, pažnju na članove iz Ustava i zakona:

Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode (IZ USTAVA)
(e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
Član 48. Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
Ne samo meni, nego svim srodnicima jednog ubijenog djeteta se bez suda i presude, bez prava na žalbu, OTIMA zakonom garantovano pravo, što je brutalno kršenje navedenog člana 16!
Naravno, prekršena su i prava iz ZOKP-u i izvršeno više krivičnih djela od strane državnih organa!
Stoga zahtijevam od Ustavnog suda, da donese Riješenje:

1) NAREĐUJE SE SVIM ORGANIMA REPUBLIKE SRPSKE DA SE PREKINE SA DISKRIMINACIJOM I SPREČAVANJEM OSTVARENJA ZAKONOM GARANTOVANIH PRAVA SVIM SRODNICIMA, UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO!
2) NAREĐUJE SE OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI DA OMOGUĆI UVID I KOPIRANJE SVIH DOKUMENATA, KOJI SU ZATRAŽENI SHODNO ZAKONU O SLOBODU PRISTUPA INFORMACIJAMA, PRIPADNICIMA PORODICE BAJO!
3) UKOLIKO SE NE BUDE POŠTOVALA NAREDBA SUDA, PRINUDNIM PUTEM ĆE SE OD ODGOVORNIH NAPLATITI NOVČANI IZNOS OD 100 KM PO DANU, POČEVŠI OD DANA UBISTVA IVONE BAJO DO DANA PREKIDA POVREDE PRAVA, TE OBEŠTETITI PORODICA BAJO!
Takođe očekujem, da će Ustavni sud kome sam jasno predočio da su brutalno prekršena moja prava garantovana ustavom i zakonom te sam osuđen u dva navrata zbog pokušaja podnošenja krivične prijave, u čemu sam spriječen BRUTALNIM PRAVNIM NASILJEM, donijeti riješenje o ukidanju tih presuda, odnosno rehabilitaciji, tako da neće biti potrebno da žaštitu svojih prava, branim pred Sudom u Strazburu! I na kraju ponovo podsjećanje:
SVE NEZAKONITE RADNJE, KRŠENJE USTAVA I ZAKONA, OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA, BILE SU IZVRŠENE SA CILJEM DA SE PRIKRIJE KRIJUMČARENJE U FIRMAMA BOBAR GAVRILA!
NO UPRKOS TOME, NEDAVNO JE U BOBAR BANCI PRONAĐENO PREKO 4 MILIONA MARAKA OPRANOG NOVCA OD KOKAINA, UPLAĆENOG OD KLANA ŠARIĆ, A DO TOGA JE DOŠLO NEPOSREDNO PO UBISTVU IVONE BAJO!
VEĆ DUŽE OD DVIJE GODINE POSTOJI NEZAKONITA ZABRANA GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA U BIJELJINI, KOJU IZVRŠAVA SUDSKA POLICIJA, SA CILJEM DA MI SE ONEMOGUĆI PRISTUP TUŽILAŠTVU PO BILO KOM OSNOVU, A DO SADA MI JE 3 PUTA SUĐENO ZBOG POKUŠAJA PRIJAVLJIVANJA KRIVIČNOG DJELA! U PRILOGU JE ZAPISNIK SA JEDNOG OD SUĐENJA, GDE SE VIDI TEKST I RAZLOG ZABRANE...
DOKAZI KOJE IMAM ODNOSE SE NA KRIJUMČARENJE U BOBAROVIM FIRMAMA, UBISTVU DJEVOJČICE IVONE BAJO, PRILIKOM ŠVERCA I PRIKRIVANJU TIH ZLOČINA OD KRIMINALACA IZ POLICIJE I TUŽILAŠTVA, A UVIDOM U KRIVIČNU PRIJAVU DOSTAVLJENU U KT SARAJEVO, JASNO JE DA SAM U POTPUNOSTI RASKRINKAO ORGANIZOVANU KRIMINALNU GRUPU, UNUTAR INSTITUCIJA SISTEMA!
HOĆE LI USTAVNI SUD PREKINUTI OVO BEZAKONJE, TEROR I KRIMINAL I ZAUSTAVITI KRIJUMČARENJE NARKOTIKA, ILI ĆE I TO MORATI DA SE ZAVRŠI DOJAVAMA INTERPOLU I PROCESOM U STRAZBURU ???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902