Nedelja, Januar 15, 2012

CLANAK BROJ 197

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREKRŠAJNOM ODJELJENJU
ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA
PO PREDMETU : 80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011.

Na osnovu člana 73. "Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka" stavovi:
b) ako se dokaže da je do odluke došlo usljed krivičnog djela sudije ili drugog službenog lica koje je učestvovalo u postupku;
d) kad se iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji bi doveli do drugačije odluke da su bili poznati u ranijem postupku!

Stav e) ovog člana je takođe relevantan, jer je došlo do grubog kršenja ustava i zakona, no time se neću baviti zbog neusklađenosti termina! Naime rok za podnošenje ovog zahtijeva je 6 mjeseci, dok Ustavni sud, barata sa terminima od oko 2 godine. Kako je očito da nema mogućnosti da se do stava Ustavnog suda dođe na vrijeme, pozvaću se na preostale mogućnosti, a opcije navedene u stavu e) ću koristiti, ako ovaj zahtijev ne donese rezultate!
Shodno članu 75, stav 2 ZOP-a već sam naveo, koji je osnov za podnošenje zahtijeva, a dokazi o tome su u prilozima!
No ipak ne bih koristio termin "krivično djelo" i okarakterisao bih naredne argumente, kao greške sudije, tim prije što ovaj slučaj ima veoma mračnu pozadinu, jer se radi o ubistvu djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. kada je organizovana kriminalna grupa, kojoj je na čelu, tadašnji predsjednik vlade a sada predsjednik zemlje, švercovala neregularnu robu, (vjerovatno oružje) u firmu "Univerzal" lokalnog člana, tajkuna Bobar Gavrila!
Tom prilikom je kriminalistička policija pružila logističku podršku kriminalcima, jer nije naložila zaustavljenje kamiona koji je pobjegao sa mjesta zločina. Materijalni dokaz, torbu, koju je djevojčica nosila, su uklonili sa lica mjesta, oprali tragove ubistva, hemijskim sredstvom, (slika je na disku u prilogu), te je sakrili iz istražnih radnji.
Postoje još mnogi dokazi do kojih sam došao o krvičnim djelima pripadnika CJB Bijeljina i OT Bijeljina, a ističem samo to da tužilac Stjepanović Danica nije htjela da dozvoli podnošenje krivične prijave i evidentiranje podataka, (audio snimak je na disku), ta je falsifikovala rezultate autopsije i nije ih dostavila vještaku! I njegova izjava je na disku...
Dakle, razlog zbog čega se već dvije godine sprečavam u dostavi dokaza i podnošenju prijave, što je pravo garantovano zakonom je taj, što svaka objektivna istraga o tome, vodi praktično na doživotnu robiju, pripadnike policije, tužilaštva i nadalje sve do vrhovnog šefa mafije, koji je 28.02.2011. zaprijetio Specijalnom tužilaštvu ukidanjem, a 25.02.2011. samo tri dana ranije je evidentirano prispjeće moje pošiljke sa dokazima...
Osoba, kojoj sam ranije dostavio podatke i ubijedio je da pokrene radnje za ispitivanje odgovornosti Marković Dragoslava inspektora, te podnese zahtijev za saslušanje tužioca Stjepanović Danice, živio je samo još 5 dana!
S obzirom da su mene pripadnici mafije pokušavali da ubiju, (jednom prilikom se radilo o trovanju), vjerujem da je i g. Teodorović otrovan. Nevršenje obdukcije, to dodatno potkrepljuje, kao i nestanak, dokumentacije. Niko ne zna šta se desilo sa materijalom, koji sam mu predao, a stav Specijalnog tužilaštva je da im nisam nikakve nove dokaze dostavio???
Takođe, način na koji je "uklonjena" tužilac, Dijana Milić pokazuje da je opasno ne izvršavati naloge mafije, tako da nikada neću zamjerati bilo kome za neko odstupanje od zakona, jer ionako osjećam krivicu zbog "smrti" g. Teodorovića.
Prvi dokaz je sam zapisnik sa suđenja iz koga se jasno vidi, da tokom postupka nije postavljeno niti jedno pitanje na samo sa moje strane nego niti od strane podnosioca zahtijeva!
U rješenju koje je donio Okružni sud broj: 80 1 Pr 004323 11 Pžp, tvrdi se da sam imao priliku ispitati svjedoke! Dakle Sud smatra da sam lagao, kad sam u žalbi istakao da mi to nije omogućeno. To je opcija, koja je moguća, no u Zapisniku sa suđenja se ne vidi nijedan trenutak, kada bilo ko postavlja neko pitanje svjedocima. Oni samo odgovaraju na pitanja sudije...
Dakle, ja možda i lažem, kada tvrdim da mi nije dozvoljeno ispitivanje! Uostalom, moje je pravo da se branim i ćutanjem ako želim, međutim ne postoji niti jedno pitanje postavljeno od strane podnosioca zahtijeva, te proizilazi da je moj "prekršaj" dokazivan ĆUTANJEM, podnosioca zahtijeva!
Zapisnik, koji je zvanični dokument Suda, je nesporan dokaz, da Zakon nije poštovan! Teret dokazivanja je na podnosiocu, a očito je da nije postavljeno nijedno pitanje, nije iznesen nijedan podatak, nijedan dokaz, od strane podnosioca!
Primjer, kako se poštuje zakon je takođe na disku! Na suđenju koje je održano 28.12.2011. postupajući sudija je demonstrirao, na koji način se vodi pretres. U trenutku dok ovo pišem, još mi nije poznata odluka sa te rasprave. Kakva god da bude, čak i oslobađajuća za mene, ja ću da nastavim sa pravnim sredstvima u borbi protiv mafije, ali na rad postupajućeg sudije neću staviti nijednu primjedbu, čak i ako me maksimalno osudi, jer je pokazao, profesionalizam, ljubaznost i uvažavanje, i prema meni i prema svim drugim akterima procesa!
Kompletan zapisnik sa tog pretresa u kome je takođe meni suđeno i na koje nemam primjedbi je u folderu "28.12.2011"!
Vidljivo je da Sud daje riječ objema stranama i čak na kraju u 6-oj strani zapisnika, ("Zapisnik decembar 6" taj dio je uokviren) evidentira se da predstavnik podnosioca nema pitanja!
Naprotiv u zapisniku od 19.08.2011. ne postoji ništa od svega toga!
Član 24 ZOJRIM-u mi nikada nije pročitan niti napisan, nije mi dozvoljeno da ispitujem svjedoke i tako predočim druge dokaze koje sam namjeravao, a ispitivanje svjedoka nije učinjeno niti od strane podnosioca...
U Rješenju, Okružnog Suda, kojim se potvrđuje odluka Osnovnog Suda, navodi se da se moja žalba odbija kao NEOSNOVANA!
Taj dokument je takođe u prilogu, a sada navodim relevantni dio zakona:
Član 65 "Razmatranje žalbe"

(1) Neblagovremenu, nepotpunu ili nedozvoljenu žalbu odbaciće drugostepeni sud rješenjem, ako to nije učinio prvostepeni sud.
Vidljivo je da u Zakonu ne postoji termin "neosnovana", odnosno egzistiraju tri drugačija pojma.
No ja neću tvrditi da je ovdje počinjeno krivično djelo, jer sam imao priliku čitajući ranije rješenja istog sudije uvjeriti se u njegovu stručnost. Vjerujem da se radi o lapsusu, jer je taj termin "NEOSNOVANA", predviđen u žalbama, koje se odnose na krivična djela, odnosno egzistira u ZKP-u!
No tvrdnja istog sudije da sam imao priliku izvršiti unakrsno ispitivanje svjedoka, (a iz zapisnika je vidljivo da nisam) me tretira kao lažljivca i to nije korektno od strane sudije!
Sve svoje postupke i argumente sam iznosio shodno važećim zakonima i isključivo iznoseći istinite podatke.
Nadalje ističem da svojim potpisom na zapisniku, ja ne potvrđujem niti svoju krivicu, prije svega niti regularnost postupka! Ja se potpisujam kao učesnik postupka, a iznad potpisa ne postoji stav da bilo šta primam k znanju, potvrđujem ili osporavam, kao što se to čini prilikom izjava svjedoka , koje sam viđao u tužilaštvu, recimo...
Tokom pretresa mi je bilo omogućeno da izjavim kako ne prihvatam odgovornost i razloge za to, no istakao sam i da Sud ne može zasnivati svoju odluku na dokazima do kojih se došlo kršenjem Ustava ili zakona, što postupajući sudija nije evidentirala! Kako mi je prilikom zahtijeva da se pročita član 24, skrenuta pažnja da je na sudiji kako će voditi raspravu, (što ne osporavam) a da to ne mogu ja činiti, nisam kasnije pravio pitanje ni oko čega!
A kako bih i mogao ja uticati na to, šta će se naći u zapisniku ili ne???
Dakle, moje je Ustavom i zakonom garantovano pravo:

e) da ispitaju ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njihovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ih terete...
Na sudu je samo da odredi kada je taj trenutak i da mi to omogući!
Treba li pomenuti da moj podnesak pred pretres sudija nije ni pročitala, a tražio sam između ostalog i da se pozovu drugi svjedoci. Taj podnesak je takođe na disku u prilogu, (Osnovnom sudu pred pretres).
Iz sadržaja zapisnika, vidljivo je da se to nikada nije desilo.
U prilogu se nalazi i Punomoć, potpisana od strane majke ubijene djevojčice Ivone Bajo, koji nisam imao prilike da predočim, a podsjećam da mi je onemogućeno zakonom zagarantovano pravo da podnesem krivičnu prijavu na način propisan zakonom. Zapisnik sa suđenja iz koga se to jasno vidi nisam mogao predati uz žalbu! Na zahtijev koji sam podneo 31.08.2011. da mi se dostavi kopija nije odgovoreno, te je tek pošto sam obavijestio Predsjednika Suda o tome, gospodin dao nalog da me se dostavi, što je vidljivo u dokumentu koji je potpisala sekretar!
Suštinski, radi se o brutalnom kršenju zakonom i ustavom garantovanih prava, jer se cijela porodica ubijene djevojčice diskriminiše ponižava i maltretira, te je izvršeno više krivičnih djela, da bismo se spriječili u dostavi dokaza!
Sudska policija izvršava nezakoniti, kriminalni i čak fašistički nalog, a ne znaju ni kako tačno glasi, jer tri pripadnika, od kojih je jedan komandir, na različite načine tumače tu nezakonitu naredbu!
Pri pokušaju da predam dokaze i zahtijev za pristup informacijama, zahtijevajući samo da se poštuje zakon, sam uhapšen, a nisam izveden pred sudiju u roku od najviše 12 sati. Proces je održan 2 mjeseca kasnije i tada su mi uskraćena zakonom garantovana prava!
No cilj koji sam imao sam ostvario i na tome zahvaljujem svima. Sudski policajci su u zapisnik prenijeli naredbu mafije, koju izvršavaju, a sud je to evidentirao i ovjerio svojim potpisom!
To je dokaz, koji ću po potrebi koristiti u Strazburu, ako sva sredstva u zemlji budu iscrpljena:
ZABRANJUJE SE PRISTUP TUŽILAŠTVU I OSTVARENJE BILO KOG PRAVA PORODICI BAJO, (SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE)
U prilogu se takođe nalazi dokument potpisan od strane načelnika CJB Bijeljina iz koga je vidljivo da su naložene istražne radnje protiv mene, što korumpirani tužioci prikrivaju skoro dvije godine, a meni se onemogućava ne samo uvid u taj Izvještaj, nego ne mogu podnijeti ni zahtijev za pristup informacijama, a na ranije mi i ne odgovaraju...! Osnovano sumnjam da je g. Teodorović ubijen i zbog ovih neregularnih radnji, za koje nije bilo osnova. što jasno ističe sekretar OT Bijeljina!
Shodno stavu
(5) Uvažavajući zahtjev sud može, ili da izmijeni prvobitno rješenje o prekršaju ili da odredi dan i vrijeme za usmeni pretres, u kom slučaju će izvršenje rješenja o prekršaju biti odgođeno do donošenja nove odluke, Sud će i donijeti svoju odluku!
Meni nije cilj da budem oslobođen odgovornost, nego da krivci za ubistvo i prikrivanje ubistva budu kažnjeni i da se istina objelodani, a ja sam sve dokaze prikupio.
Ovom prilikom je izvršeno više krivičnih djela od strane korumpiranih pripadnika OT Bijeljina, kriminalističke policije, a nažalost kasnije i u Sudskom procesu. Mafija će se braniti na sve nezakonite načine, pa i fašizmom, kako se možete uvjeriti! U svrhu toga, već prisiljava Sudsku policiju da joj pruži zaštitu, a sada i Sud.
Ja od svoje borbe neću odustati i insistiraću da se poštuje zakon i prava garantovana zakonom! To za posljedicu može imati samo dvije opcije:
Hapšenje i procesuiranje kriminalaca ili nastavak kršenja zakona, gaženje ljudskih prava i prava garantovanih ustavom i zakonom, ne samo od strane kriminalaca iz OT Bijeljina, nego i od strane Sudske policije i Suda!

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me