CLANAK BROJ 198


OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

Predmet:

ŽALBA NA RJEŠENJE BROJ: 71 0 P 134315 11 P od 30.12.2011.

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

TUŽBA ZA UTVRĐENJE


Rješenjem pod gore navedenim brojem Osnovni Sud u Banjaluci se oglasio kao "apsolutno nenadležnim" za postupanje, te odbacuje Tužbu, pozivajući se pri tome na članove 26,27 i 28 Zakona o sudovima Republike Srpske!
Analizirajući navedene članove, lako je ustanoviti da je relevantni dio u članu 26, stav 2:
U građanskim predmetima, da u prvom stepenu sudi a) u svim građanskim sporovima...
Jasno je istaknuto da je Osnovni Sud nadležan u svim građanskim sporovima, što uključuje i tužbe protiv Republike Srpske!
U ZPP-u, član 30, nedvosmisleno je istaknuto da je za takve sporove nadležan Sud, na čijem se području nalazi sjedište Skupštine...
Nadalje je članom 54 predviđeno da se tužbom, može tražiti od Suda samo da utvrdi postojanje ili nepostojanje nekog prava, uz naknadnu opasku "ako tužilac ima pravni interes"...
Dakle, ne postoji niti jedan razlog da se Sud oglašava nenadležnim!
Očito je da tužba ovakvog sadržaja na samo da je rijetkost, nego vjerovatno nikada ranije nije zaprimljena u bilo kom Sudu republike, ali sadrži sve neophodno što se zakonom predviđa!
Tužbom se traži od Suda da utvrdi postojanje ili nepostojanje nekih prava, a sada navodim jedno od njih:
Prijavljivanje krivičnog djela! ZKP, članovi "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana" i "Podnošenje prijave"!
Ima li građanin pravo da prijavi krivično djelo nadležnom tužilaštvu???
Postavlja se pitanje? A šta je ovde sporno???
Vrlo je jasno istaknuto o kakvom se pravu radi i od Suda se traži da utvrdi, postoji li to pravo u zakonima ove zemlje ili ne???
Pošto se meni to pravo OTIMA, a ja vjerujem da ga imam, da je to pravo garantovano zakonom, dok sa druge strane, Sudska policija ima neku "usmenu naredbu", kojom mi se to pravo oduzima, moj je pravni interes da se to utvrdi...
Sud naprotiv ne samo da se smatra nenadležnim, nego se tvrdi da nije nadležan nijedan drugi Sud, jer bi poštujući zakon u tom slučaju tužba bila proslijeđena tom Sudu!
Što se tiče savjeta, kojim bi eventualno organima mogao da se obratim, zahvaljujem se na tome i ističem da sam preduzeo sve te korake već ranije. No VSITV nije nadležno niti za krivična djela sudija i tužilaca, niti za utvrđivanje bilo kog prava, što je privid koji je stvoren u javnosti! Taj segment sam obradio na blogovima koje uređujem na internetu:
http://izzakona.blogger.ba/, recimo član 17 zakona, "NADLEZNOST VSITV" na linku http://izzakona.blogger.ba/arhiva/2011/06/04/2777465 te "DISCIPLINSKI PREKRSAJI TUZILACA" član 57 zakona, na linku http://izzakona.blogger.ba/arhiva/2011/06/04/2777471.
Što se tiče člana 75 Pravilnika, na koji se poziva Sud, iznosim releventni stav:
(5) Ured disciplinskog tužioca pregleda dosje i može zatvoriti dosje ako smatra da je pritužba:
b) izvan nadležnosti Vijeća jer se ne odosi na ponašanje koje predstavlja disciplinski prekršaj.
Više je nego jasno da bi jedan takav dopis u kome tražim utvrđenje nekog prava, prema stavu "b" bio zatvoren!
Ured disciplonskog tužioca je nadležan za disciplinske prekršaje i ja sam se njima obratio u konkretnom slučaju. Recimo tužilac Stjepanović je morala tražiti svoje izuzeće kada se saslušavala osoba koja je tvrdila da je ubila Ivonu Bajo, jer sam protiv nje ranije podneo krivičnu prijavu za saučesništvo u prikrivanju ubistva...
Pritužba koju sam dostavio je još u fazi obrade, (UDT:8547/10, UDT:9994/11 i UDT:10138/11) mada ne očekujem ništa posebno jer je UDT fiktivni organ, koji uopšte ne čita pritužbe građana! Protiv UDT-a sam prije više od godinu dana podneo krivičnu prijavu, jer je jednu moju pritužbu, evidentirao i obavijestio o tome drugu osobu, čiji sam dokument sa potpisom, priložio na kraju pritužbe!
Poslije nekoliko mjeseci je poslao obavijest toj osobi da nije nađen osnov za pokretanje disciplinskog postupka!
Radi se o neviđenoj blamaži UDT-a, jer je očito da nije pročitano nijedno slovo iz pritužbe, jer "nisu shvatili" da sam ja podnosilac, nego su samo pogledali ime na zadnjooj strani i evidentirali ga, ne shvatajući da je taj dokument samo prilog kojim dokazujem svoju pritužbu!
Nadalje ističem da sam dostavio dokaze i Specijalnom tužilaštvu, što je evidentirano 25.02.2011. a samo 3 dana kasnije im se prijeti ukidanjem od strane predsjednika zemlje, koga pominjem u svojoj prijavi!!!
Stoga je logično da bi se i Osnovnom Sudu moglo zaprijetiti ukidanjem, ako se ne oglasi NENADLEŽNIM, ili barem pojedinim osobama! Primjer Dijane Milić, je opomena svima, šta će im se desiti ako se suprotstave mafiji...
Ustavni sud je takođe upoznat sa slučajem i vodi ga pod brojem AP-862/10!
Što se tiče Ombudsmena za ljudska prava, ne zaslužuje uopšte da ga komentarišem!
Od njih sam dobio odgovor da su tužilaštva nezavisni i samostalni organi, te da se obratim VSITV, jer oni ne mogu uticati na odluku tužioca! Ja naprotiv nisam ni tražio to, nego sam pomenuo ubistvo Ivone Bajo, te krivična djela tužilaštva kao pozadinu i istakao da se poslije obustave istrage, krši zakon i prava predviđena zakonom, te smo čak uhapšeni pri pokušaju da dostavimo dokaze!
Te segmente koji su u nadležnosti Ombudsmena oni i ne pominju, što sam im u odgovoru jasno predočio! U vezi toga, kakva je njihova dalja reakcija bila, mogu reći da su mudro ODĆUTALI...
Što se tiče prikaza Suda o Tužbi koju sam poslao, uglavnom je uzevši u obzir mali prostor, koncizno predstavljena, no moram skrenuti pažnju na jednu grešku:
Naime, postupak protiv mene na osnovu lažne prijave nije obustavljen i uprkos svim pokušajima da mi se sudi ili da dobijem podatke o tome, OT Bijeljina to izbjegava te me obavještava da radnje nisu niti pokrenute!
Da je to laž, dokaz je i odgovor koji sam dobio nedavno iz CJB Bijeljina, koji prilažem uz ovu žalbu!
Dakle, o radnjama koje "nikada nisu pokrenute" jer za to nije bilo zakonskog osnova, CJB Bijeljina je sačinio 2 izvještaja i dostavio ih u OT Bijeljina!
U sastavu ove tužbe je samo dio dokaza o krivičnim djelima korumpiranih državnih službenika, a podsjećam Sud da prema ZKP-u, član "Obaveza prijavljivanja krivicnog djela"
(1) Sluzbena i odgovorna lica u svim organima vlasti u Republici Srpskoj, javnim preduzecima i ustanovama duzni su da prijave krivicna djela o kojima su obavijesteni ili za koja saznaju na koji drugi nacin,
postoji i obaveza svih onih koji ostvare uvid u Tužbu i Žalbu da postupe prema zakonu i to je jedan od ciljeva moje tužbe. Nadalje, iako sam istakao argumente da se ova žalba uvaži, te tužba prihvati, i odbacivanje tužbe iz bilo kog razloga će imati određene pozitivne posljedice, jer će to biti samo dodatni argument za obraćenje Sudu u Strazburu, za šta već imam obilje materijala!
Dovoljno je samo reći da je majka ubijenog djeteta, donoseći dokaze o ubistvu, umjesto da joj se omogući zakonom garantovano pravo, nezakonito pritvorena, od strane neovlaštenog ograna, te osuđena za prekršaj i na tom suđenju nam nije dozvoljeno da iznesemo odbranu, a ne za lažnu prijavu, što je Sud pogrešno shvatio...
Smatram da sam izneo sve potrebne argumente, pozivajući se na relevantne zakone, koje sam citirao, koji su dovoljni da se žalba uvaži, te da drugostepeni Sud preinači odluku Osnovnog Suda!
U prilogu je najnoviji dokument, pribavljen poslije sačinjavanja tužbe iz koga se vidi da je pogaženo moje pravo da budem obaviješten o pregledu računara i rezultatima "Posebnih istražnih radnji", a od Suda se ne traži mnogo!
Samo da utvrdi postojanje ili nepostojanje nekoliko prava, inače jasno istaknutih u važećim zakonima...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902