Utorak, Novembar 22, 2011

CLANAK BROJ 79

 

KOMANDI SUDSKE POLICIJE

OBAVJEŠTENJE


U toku 2010. godine sam u razgovorima sa pripadnicima sudske policije u više navrata upozoravao da se pomenuti organ, zloupotrebljava od strane OT Bijeljina i da se na taj način krše zakonske odredbe i prije svega sprečavaju građani u ostvarenjima prava predviđenih zakonom, a sve sa ciljem da se spriječi dostavljanje podataka o teškim krivičnim djelima i umješanost tužioca u prikrivanje ubistva osmogodišnjeg djeteta.
Svrha tih upozoravanja je bila kako sam i naveo, da u sudskim procesima, do kojih će doći, odgovornost za krivična djela ne bude niti na jednom pripadniku sudske policije, nego na onima koji ih podstiču na izvršenje krivičnih djela. Siguran sam da ste sa suprotne strane imali druga uvjeravanja i obećanja da će oni sve srediti. Međutim ispostavilo se da je sudskim odlukama pokazano da sam ja bio u pravu, kako u slucaju nezakonitog zadržavanja, tako i po optuzbi za planiranje atentata na 6 tužilaca i proizvodnju i promet vatrenog oružja.
Iako su to teška krivična djela i u radu na njima je angažovano minimum 50 osoba, direktno ili indirektno, te je slučaj dignut iznad nivoa OT Bijeljina, niko se nije usudio da podigne optužnicu, jer je zasnovana na lažnoj prijavi, bez i jednog argumenta.
Iako su se na sve načine trudili da odugovlače sa tim slučajem tužilaštvo je bilo prisiljeno da silom zakona da saglasnost za vraćanje oduzetih računara, čime se posredno priznaje nezakonitost pokrenute akcije. No kako sa tim vi nemate dodirnih tačaka, sem u dijelu da više niko ne može da glumi lažni strah, od susreta sa mnom, neću se time ni baviti.
S druge strane, kako sam imao kontakte samo sa vašim osobljem, pri pokušajima da dostavim dokazni materijal, a vise puta sam obmanjivan, da ne kažen slagan, i najvažnije prikaz događaja prilikom navodnog prekršaja, moje sestre i mene je bio lažan.
Navodim sada samo jedan detalj (uz to, da sestri nije dozvoljeno da pozove advokata):
Danima sam isticao da imam namjeru, dostaviti nove dokaze uredu glavnog tužioca, kada moja sestra Budimka doputuje iz Ciriha, pa čak i pismeno obavjestio tužilaštvo. Tog spornog dana došlo smo da iznesemo dokaze koje imamo, a dobili odgovor, da oni citiram "nemaju ništa novo da nam kažu", dok je u tekstu prijave navedeno, kako ovom prilikom nije mogao da nas primi???
Dakle ili je tekst pisao lično glavni tužilac, ili je neki pripadnik sudske policije, namjerno iznosio laži, kako bi nam naneo štetu. (Ostale laži ovom prilikom ne pominjem)...
Iako sam par dana prije tog događaja tražio da vidim naredbu, kojom mi se onemogućava pristup tužilaštvu, ili da mi se da napismeno da je takvu naredbu bilo ko dao usmeno, taj zahtjev je ignorisan, tako da sada kao krivce za nanesenu štetu mojoj sestri imam samo one sa kojima sam bio u kontaktu. Kako je za mene taj kriminalan i nezakonit čin, ali prije svega sraman, (hapsi se majka ubijenog djeteta, pri pokušaju da dostavi dokaze o ubistvu) samo dodatan impuls u mojoj borbi, amnestiram sudsku policiju za bilo kakvu štetu nanesenu meni, tom prilikom.
No ja istovremeno, zastupam i majku ubijene djevojčice i shodno njenim zahtjevima, neću imati sažaljenje ni prema kome, ko je učestvovao u sprečavanju zakonom predviđenih prava, odnosno dao doprinos u zaštiti kriminalaca i ubica, tim prije što sam vas više puta upozoravao.
Stoga od vas tražim da mi pismeno obrazložite, ko je izdao naredbu da se nezakonito zadržimo tog dana, kao i to kakve su sve pismene ili usmene naredbe, od bilo koga dolazile do vas, vezano za "specijalne tretmane", koji se duže od godinu dana primjenjuju na meni.
U suprotnom, ću u tužbi za nadoknadu štete, (oko 1000 KM, materijalna, a za naneseni duševni bol, majci, ne postoji novac na ovom svijeta, ali naravno da će ona iznijeti neku cifru i za to, koju ja trenutno ne znam) biće navedena imena pripadnika sudske policije.
Kako mi dakle nismo imali kontakt, sa tužilaštvom, a sudska policija je iznosila laži pred sudom, pretpostaviću da OT Bijeljina nije ni obavješteno o našem dolasku i da je odgovornost isključivo na vama. Naravno možete se nadati da će neko iz tužilaštva, svjedočiti u vašu korist i svu krivicu i odgovornost preuzeti na sebe, a ja iako znam, kako ste se mogli dosad uvjeriti sve njihove poteze unaprijed, neću da vas razuvjeravam u eventualnim nadanjima...
Sem toga, ću predati i krivičnu prijavu, po istom osnovu, koju naravno sa lakoćom može "pocijepati" tužilaštvo, ali za ovu tužbu, niko ne može da vam pomogne, da bi se izbjeglo suđenje. Naravno da ću iznijeti sve argumente, da dokažem, kako je vaša namjera bila da pomognete ubicama i njihovim saučesnicima da izbjegnu krivično gonjenje, tako da u perspektivi, odgovorni mogu računati i na odgovornost po tom pitanju.
Ali ako dobijem napismeno ime osobe koja je naložila taj kriminalni akt, i sve druge radnje koje sam ranije naveo, odgovornost neće biti na vašim pripadnicima.
Takođe ću u narednim danima, pokušati ostvariti kontakte sa više pripadnika tužilaštva u svoje ime ili kao zastupnik, g-đe Budimke, te ako isti pokažu odgovornost i profesionalnost prema poslu koji obavljaju, pomenutu tužbu za nadoknadu štete, povodom nezakonitog zadržavanja i sprečavanja prava predviđenih zakonom neču nikada napisati, a ni predati, ni protiv koga.
Što se tiče odgovornosti krivaca za ubistvo i pomagača u prikrivanju dokaza, o tome nema nikakvih pogađanja i ustupaka. Imam neosporne dokaze o krivici tužioca Stjepanović, a da li će na robiji završiti samo ona ili još neko ko joj pomaže da izbjegava pokretanje istrage, neka svako odluči za sebe. Naravno postoji i vrlo vjerovatna mogućnost da je ona samo izvršavala naloge viših nivoa vlasti, što ću obrazložiti u drugom dokumentu.
Još jedno upozorenje, za vas. Niko nema prava da vam daje naloge koji su u suprotnosti sa ustavom i zakonom, a vi ne samo da ne morate, nego i ne smijete da takve izvršavate.
Na kraju ću navesti nekoliko relevantnih članova iz više zakona i podzakonskih akata, i to kako zbog vaših pripadnika, tako i zbog suda, do koga će po potrebi doći ovaj dokument...
Član 5, stav (2) Sudska policija u skladu sa ovim zakonom takođe pruža pomoć u obezbjeđivanju uvida u službenu dokumentaciju, uključujući sudske i upravne spise, a naročito prilikom pribavljanja neophodnih informacija, dokumenata i spisa u slučaju pružanja otpora ili nesaradnje od strane bilo kojeg službenika u toku istrage.
Clan 3.U okviru svojih nadležnosti, tužilaštva štite ostvarivanje ljudskih prava i gradanskih sloboda garantovanih Ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao i prava i interese pravnih lica u skladu sa zakonom, te obezbjeduju ustavnost i zakonitost.
Član 7 Prava, dužnosti i odgovornosti Glavnih okružnih tužilaca. Glavni okružni tužilac ima sljedeća prava i obaveze: a) Predstavlja Okružno tužilaštvo i rukovodi njegovim radom; b) Vrši nadzor nad radom svih Odjeljenja, Odsjeka (ukoliko su formirana u tužilaštvu) i službi u tužilaštvu, u skladu sa Zakonom.
Član 80 Usmene prijave 1. Kada osoba dođe u Tužilaštvo s namjerom da podnese usmenu krivičnu prijavu, poziva se dežurni tužilac koji uzima prijavu i o tome sačinjava službenu zabilješku. Nakon uzimanja prijave, postupiće se dalje shodno ovom Pravilniku..
Član 69 Radno vrijeme stav 3. Prijem stranaka u tužilaštvu se vrši u vremenu koje odredi Glavni tužilac, a koje ne može biti kraće od 4 (četiri) sata na dan..
Obustava istrage, stav (3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka b) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pružaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjičeni počinio krivično djelo..
Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana (1) Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela. (2) Svako je dužan prijaviti izvršenje krivičnog djela kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo..
Povreda prava na podnošenje pravnog sredstva (1) Ko spriječi drugog da koristi pravo na podnošenje tužbe, žalbe, prigovora ili nekog drugog pravnog sredstva ili podneska, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako djelo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice zloupotrebom službenog položaja ili ovlašćenja, kazniće se zatvorom do tri godine...
Povreda ljudskog dostojanstva) Sluzbeno lice koje u vrsenju sluzbe, zloupotrebom svog polozaja ili ovlascenja drugog grubo zlostavlja, zastrasuje, tjelesno povrijedi ili uopste prema njemu postupa na nacin kojim se vrijedja ljudsko dostojanstvo, kaznice se zatvorom do tri godine.
Povreda ravnopravnosti gradjana) (1) Ko na osnovu razlike u rasi, boji koze, vjeri, polu, jeziku, politickom ili drugom ubjedjenju, polnoj usmjerenosti, nacionalnoj ili etnickoj pripadnosti, imovnom stanju, rodjenju ili socijalnom porijeklu, obrazovanju ili drustvenom polozaju uskrati ili ogranici slobodu ili pravo covjeka utvrdjeno ustavom, zakonom ili ratifikovanim medjunarodnim ugovorom, ili ko na osnovu ove razlike daje gradjanima povlastice ili pogodnosti suprotno ustavu, zakonu ili ratifikovanom medjunarodnom ugovoru, kaznice se zatvorom do tri godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i ko vrsi proganjanje lica ili organizacija zbog njihovog zalaganja za ravnopravnost ljudi. (3) Ako djelo iz st. 1. i 2. ovog clana ucini sluzbeno lice zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, kaznice se zatvorom od sest mjeseci do pet godina.
Podstrekivanje) (1) Ko drugog sa umisljajem podstrekne da izvrsi krivicno djelo, kaznice se kao da ga je sam izvrsio. (2) Ko drugog sa umisljajem podstrekava na izvrsenje krivicnog djela za koje se po zakonu moze izreci kazna zatvora od pet godina ili teza kazna, a krivicno djelo ne bude ni pokusano - kaznice se kao za pokusaj krivicnog djela.
Prava i duznosti tuzioca (1) Osnovno pravo i duznost tuzioca je otkrivanje i gonjenje ucinilaca krivicnih djela.
Naredba o sprovodjenju istrage (4) O nesprovodjenju istrage, kao i o razlozima za to, tuzilac ce obavijestiti ostecenog i podnosioca prijave u roku od tri dana. Osteceni i podnosilac prijave imaju pravo podnijeti prituzbu u roku od osam dana uredu tuzioca.
Sprecavanje dokazivanja (1) Ko u namjeri da sprijeci ili oteza dokazivanje sakrije, unisti ili osteti ili ucini neupotrebljivim tudji predmet ili ispravu koja sluzi kao dokaz, ili pomjeri ili premjesti kakav granicni kamen, zemljomjerni znak ili uopste kakav znak o svojini na nepokretnosti, ili ko u istoj namjeri ovakav znak lazno postavi, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
Zlocinacko udruzenje (3) Izvrsilac djela iz st. 1. i 2. koji sprijeci izvrsenje krivicnih djela navedenih u stavu 1. ovog clana ili ih pravovremeno prijavi ili otkrije organizaciju i vodece clanove udruzenja, oslobodice se od kazne.
Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama. (relevantni dio) O preduzimanju radnji, razlozima za njihovo preduzimanje, informaciji da dobijeni materijal nije bio osnov za krivično gonjenje i da je uništen, pismeno se obavještava lice protiv koga je neka od radnji iz člana ovog zakona bila preduzeta.
Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije (1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih premeta i dokumentacije vrši tužilac. (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca.

Mislim da nema potrebe objašnjavati nijedan od navedenih članova, jer su savršeno jasni. No ako sudska policija nije sigurna šta znače pojedini izrazi, (recimo "bilo kojeg službenika") sugerišem da o svemu izvjesti višu komandu i zatraži pravno razjašnjenje. Ja znam šta to znači, a znaće i sud. Odgovornost za bilo koje dalje kršenje bilo kog prava predviđenog zakonom od strane propadnika sudske policije biće na onome ko bude ignorisao ovaj dokument i izda eventualno neku nezakonitu naredbu ili na drugi način pruži pomoć ubicama i kriminalcima ili ometa i sprečava dokazivanje krivičnih djela..

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me