CLANAK BROJ 77


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI


KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV KOVAČEVIĆ NOVAKA
(Glavni okružni tužilac)


U periodu od početka godine do jula 2010. sam u više navrata dostavljao dokaze o kriminalnim radnjama tužioca Stjepanović Danice, vezano za slučaj ubistva djevojčice Ivone Bajo.
Još u februaru sam predao Okružnom tužilaštvu u Bijeljini, snimke torbe sa presječenim kaišom, te opranim nekim hemijskim sredstvom (kako bi se uklonili tragovi), te u više navrata pokušavao da razgovaram sa predstavnikom tužilaštva po tom i još nekim drugim pitanjima.
Podnosio sam i pismene zahtjeve tužiocu povodom toga ali nikada nisam dobio nikakav odgovor, a pri svakom pokusaju da lično razgovaram sa predstavnikom tužilaštva, obavještavan sam u prvo vrijeme od pripadnika sudske policije da „niko nije tu“, a kasnije da neće sa mnom da razgovaraju.
S obzirom da sam u međuvremenu došao do više dakaza o nezakonitim radnjama tužioca Stjepanović, (koje sam takođe dostavio Okružnom tužilaštvu u Bijeljini) a najvažniji je izjava sudskog vještaka dr. Busarčevića, da mu pomenuta tužilac Stjepanović nije dostavila podatke o unutrašnjim povredama djevojčice, nego je praktično analizirao samo mogućnost nanošenja spoljašnje povrede (ogrebotine), vrhom žice sa korpe na biciklu, tražio sam razgovor sa predstavnikom tužilaštva i po tom osnovu, sa pretpostavkom da je tužilac Stjepanović, obmanula i glavnog tužioca te Kolegij tužilaštva.
Iako sam o svemu pismeno obavjestio Tužilaštvo, te insistirao na razgovoru sa Glavnim tužiocem ili bilo kojim predstavnikom tužilaštva, niko nije htio da sa mnom razgovara, zbog čega sam „protestvovao“, sjedeći na klupi u prostorijama tužilaštva do pred kraj radnog vremena, (oko sat i po).
Prilikom narednog pokušaja da razgovaram sa predstavnikom tužilaštva obaviješten sam od strane sudske policije da je Kovačević Novak, naložio da mi se onemogući pristup prostorijama Tužilaštva, te da sve dokumente šaljem putem pošte, a oni će da mi odgovore.
Ističem prije svega da nikada nisam dobio nikakav odgovor od strane Tužilaštva po bilo kom osnovu za svo ovo vrijeme, s napomenom da se ovo ne odnosi na zahtjeve za pristup informacijama, na koje sam uglavnom dobijao odgovore, negativne naravno…
S obzirom da najstariji dokument nosi datum od 22.12.2009. (na koji sam trebao da dobijem odgovor od Kolegija), a nove dokaze sam predao prije više od 150 dana, takođe bez ikakvog odgovora, jasno je da je ovo izrugivanje proceduri.
Nadalje predočavam član KZ „Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva“

(1) Ko sprijeci drugog da koristi pravo na podnosenje tuzbe, zalbe, prigovora ili nekog drugog pravnog sredstva ili podneska, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Ako djelo iz stava 1. ovog clana ucini sluzbeno lice zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, kaznice se zatvorom do tri godine.

Očito je da je Kovačević Novak pokušao da me spriječi da predam bilo kakav dokument ili dokazni materijal o ubistvu Ivone Bajo, čime je jasno pokazao da je saučestvovao u prikrivanju dokaza iz tog slučaja, obmanjivanju javnosti i vještaka, kako bi se spriječilo dokazivanje krivičnog djela.
Glavni okružni tužilac je pokušavajući očajnički da prikrije svoje učešće u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice, počinio još neka krivična djela, među kojima su :
„Podstrekavanje“, „Povreda ravnopravnosti gradjana“, „Zloupotreba sluzbenog polozaja“, „Nesavjestan rad u službi“.
Kako je zakonom predviđeno da samo pravosnažnim sudskim rješenjem, može biti zabranjen prilaz nekoj osobi ili određenom području, očito je da glavni tužilac nema ovlaštenja da mi bilo šta zabranjuje, te je pokušao da dovede u zabludu pripadnike sudske policije, koristeći svoj položaj, kako bi me spriječio da dostavljam dokazni materijal o kriminalu unutar Tužilaštva, što je KZ takođe predvidio u članu „Samovlašće“.
Pošto sam predočio pripadnicima Sudske policije član KZ „Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva“ i skrenuo pažnju da niko nema pravo da me sprečava u tome ako nema pravosnažno sudsko rješenje, dobio sam odgovor da im taj član nije bio poznat.
Nadalje sam tražio da zahtjevaju od Kovačević Novaka da im takvu naredbu pismeno dostavi i da želim jedan primjerak za sebe, unaprijed govoreći da on to neće uraditi, jer samo sud ima ovlaštenje za jednu takvu odluku.
Pritom sam ostavio primjerak ove prijave, (bez ovog završnog dijela), sa zahtjevom da mi pripadnici sudske policije, ako se ko usudi potpišu, (posvjedoče), da su dobili od glavnog tužioca nezakonit nalog i da ih on podstiče na izvršenje krivičnog djela.
Niti je Kovačević Novak potpisao takav nalog, niti je iko od pripadnika sudske policije imao hrabrosti da stavi svoj potpis na taj dokument.
Naprotiv dobio sam odgovor da oni znaju kakve su dužnosti tužilaca, da su dužni da prime krivičnu prijavu, da svaki građanin ima pravo da prijavi krivično djelo, da su dužni da rade 4 sata sa strankama svaki dan, ali da to ne smiju da im kažu, jer tu rade, a oni su "svemoćni" tužioci.
Stoga ću ja da predam ovu prijavu i bez njihivih potpisa, ali sa sugestijom sudiji, ako do njega dođe, da pozove komandire sudske policije, da daju izjavu o tome.
Podvlačim na kraju da je u pozadini svega saučesništvo Kovačević Novaka u prikrivanju ubistva jedne osmogodišnje djevojčice i njegova borba svim (nezakonitim) sredstvima da izbjegne zasluženu zatvorsku kaznu...

ZDENKO BAJO
065831902

CLANAK BROJ 76

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV STJEPANOVIĆ DANICE

Napomena : (Argumenti koje cu iznijeti u daljem tekstu su novi  i ovo nije dopuna već podnesene prijave protiv iste osobe, mada će se pominjati i neki već poznati podaci…)

U poslednjih mjesec dana, (jun 2010. godine), dosao sam do kopija izjava svjedoka i policijskih zapisnika, te dokumentacije vezene za kamion 669-K-434, a u slucaju Ivona Bajo, koji je obradjivala tuzilac Stjepanović Danica. Podatke o falsifikatima vezanim za tahograf trake, putni nalog i prijem robe, te činjenice vezane za kvar na kamionu, mogućnost toga da je sam kamion nanio smrtonosne povrede djevojčici, te činjenicu da su „pobjegli“ sa lica mjesta sam već dostavio tuzilaštvu, tako da sada o tome neću navoditi nikakve detalje. Kompletna dokumentacija na koju se pozivam, se nalazi u Folderu „Dokumenti“, na cd-u, koji prilazem uz ovu prijavu, u podfolderima „Svjedoci“, „Vještačenja“, „Ostalo“, „Slike“ itd, ali je najvažniji dokaz, izjava sudskog vještaka dr. Busarčevića, koji potvrđuje da mu tužilac Stjepanović, nije predočila podatke o unutrašnjim povredama, koje je imala djevojčica Ivona Bajo, a pogotovu ne o tome u kakvom se stanju nalazila torba, koju je nosila tog kobnog dana, a nalazi se u folderu „Audio“, na istom cd-u.

Na toj lokaciji se takođe nalaze i izjave portira Sofronić Blagiše, koji potvrđuje da je sa lica mjesta „uklonio“ dva ključna materijalna dokaza (kostim i torbu).

Nadalje, Svjedok Novak Đokić, izjavljuje da mu nije poznato da je policija izvršila pregled njegovog vozila i da su izuzeli torbu, (kao krunski dokaz), dok su sve ostale stvari ostavili u automobilu.

Znajući za sve ove podatke tuzilac Stjepanović, nije htjela da naloži bilo kakve istražne radnje da bi se saznalo, zašto i kako je došlo do presijecanja i deformacije kaiša na torbi, zašto je portir te dokaze sklonio sa lica mjesta, zašto je kamiona „pobjegao“ prije dolaska policije, zašto nigdje ne postoji opis stanja u kome je torba pronađena, te gdje je dijevojčica nestala na pola sata…

Dakle, iako je po autopsiji, obducent izneo svoje mišljenje, da smrtonosne povrede nije mogla da nanese žica od 2 mm prečnika, tužilac to ne prihvata, nego nalaže druga vještačenja, smišljeno prikrivajući povrede koje su i dovele do smrti.

Iako niti jedno od ta dva vještačenja, (biološko i trasološko) nije dalo potvrdu teze da se djevojčica sama nabola na žicu od korpe, a dr. Busarčević je čak predložio rekonstrukciju, tuzilac sve to ignoriše i poslije dva mjeseca zadržavanja donosi odluku o nesprovođenju istrage, bez obrazloženja.

S obzirom da sam više puta pokušao da dam izjavu i dostavim podatke tuziocu Stjepanović, što je ona uporno odbijala, (postoji audio zapis), te sam skrenuo pažnju u tekstu koji sam dostavio tužilaštvu na važnost unutrašnjih povreda, očito je da je prikrivanje tih činjenica i nedostavljanje istih vještaku, bilo smišljeno i planski, kako bi se spriječilo dokazivanje ubistva osmogodišnje djevojčice.

Kolika je težina mišljenja sudskog vještaka, koji nije bio upoznat sa povredama koje su dovele do smrti i materijalnim dokazima, nego je svoje mišljenje morao da zasniva samo na fotografiji površinske povrede, te fotosima bicikla, korpe i lica mjesta, ostavljam vam da sami procjenite.

Dr. Busarčević jasno kaze, da mu nije poznato ništa od toga i da ga svako može dovesti u situaciju da donese neko mišljenje, predočavajući mu podatke po svom izboru.

S obzirom da je tužilac konstantno pokušavala da obmane porodicu i javnost, te je obmanula i sudskog vještaka, sasvim je moguće da je obmanula i glavnog tužioca i Kolegij.

Objektivno, je riječ tužioca morala imati veću težinu od moje, ali sad imate i izjavu sudskog vještaka o pokušaju „Sprečavanja dokazivanja“ od strane tužioca Stjepanović.

Postoje dvije moguće opcije : Ili je pomenuta tužilac; Danica Stjepanović sama bez znanja bilo koga iz tužilaštva, saučestvovala u prikrivanju krivičnog djela ubistva, ili je imala saradnike.

Na vama je da pokažete šta je od toga istina.

Zahtijevam i očekujem trenutnu reakciju Tužilaštva, po prijemu ovog materijala, kako bi se došlo do pune istine o kriminalnim aktivnostima tužioca Stjepanović.

Dalje tražim od tuzilaštva punu saradnju sa porodicom, odnosno prije svega sa mnom kao predstavnikom porodice i istovremeno zastupnikom majke ubijene djevojčice.

Očekujem da će tužilaštvo odgovoriti na pravi način i poštovati zakonske odredbe koje ih obavezuju da gone počinioce krivičnih djela, te sarađuju u tome sa strankama.

S tim u vezi zahtijevam razgovor i sinhronizovanu akciju sa predstavnikom tuzilastva, te ću insistirati na tome već sutradan po predaji ovog dokumenta.

Bilo kakva opstrukcija, od strane tužilaštva, biće shvaćena kao saučesništvo sa protivzakonitim postupcima tužioca Stjepanović i imaće za posledicu javne (za tuzilaštvo neprijatne) proteste.

Audio snimci koje sada dostavljam tuzilastvu su već predati Sudu (sudija Đonlić Mensur), kriminalističkoj policiji (inspektor Maksimović Bojan), te postanskim saobraćajem Tuzilaštvu u Doboju. U daljem periodu dostavice se domaćim i stranim medijima, institucijama republike, koje su i ranije bile obavještavane, te po potrebi Sudu za ljudska prava u Strazburu.

Zdenko Bajo

Majke jevrosime 20

065831902

CLANAK BROJ 75

(PODNOSILAC OVE PRIJAVE, CVIJETA BAJO. PREMINULA JE U MARTU 2011 GODINE, NE SAZNAVSI, KO JE UBIO NJENU UNUKU! BAHATI I DRSKI TUZIOCI I DALJE SU NA SLOBODI, KAO I UBICE...)

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV

DEBELJEVIC MILORADA

(zamjenik glavnog okruznog tuziloca)Dana 09.04.2010. godine dosla sam u prostorije Okruznog tuzilastva u Bijeljini sa namjerom da podnesem usmenu krivicnu prijavu. Posto sam teskom mukom izasla na poslednji sprat (imam tesko obolenje kicme i kukova, te se krecem pomocu staka, a uz to sam u poodmaklom zivotnom dobu, pune 72. godine), sa mnom je dosao da razgovara, kako mi je receno, gore navedeni gospodin.
Na njegovo pitanje, protiv koga zelim da podnesem prijavu, odgovorila sam, "Protiv Novaka Kovacevica", glavnog okruznog tuzioca.
Tada je pomenuti gospodin rekao "Zar smo mi ludi da sami protiv sebe pisemo?"
Tada sam mu rekla da je obavezan dezurni tuzilac po clanu 215 - Podnosenje prijave "(1) Prijava se podnosi tuziocu, pismeno ili usmeno." , da uzme krivicnu prijavu od mene, a takodje i po clanu 80 Pravilnika - Usmene prijave ," 1. Kada osoba dode u Tužilaštvo s namjerom da podnese usmenu krivicnu prijavu, poziva se dežurni tužilac koji uzima prijavu i o tome sacinjava službenu zabilješku. Nakon uzimanja prijave, postupice se dalje shodno ovom Pravilniku. .
Potom je gospodin poceo da vice na mene govoreci da je ovo sud i da ne mogu sa njim tako da razgovaram.
"Ne mozete ni vi sa mnom tako da razgovarate, nije vam ovo ocevina..."
Potom se tuzilac obratio pripadniku sudske policije rijecima, "Izbacite je napolje"
Samo na molbu policajca, pristala sam da izadjem, inace bih radije ostala unutra sve dok me ne uhapse ili ubiju kao moju unuku Ivonu.
Trazim da se ispita ponasanje pripadnika tuzilastva i sankcionise po zakonu, jer je sem pomenutih clanova prekrsio i sledece :

Clan 43 - Prava i duznosti tuzioca
Clan 162 - Povreda ravnopravnosti gradjana
Clan 177 - Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva
Clan 347 - Zloupotreba sluzbenog polozaja
Clan 353 - Protivzakonito posredovanje
Clan 354 - Nesavjestan rad u sluzbi
Clan 359 - Povreda ljudskog dostojanstva
Clan 363 - Pomoc uciniocu poslije izvrsenja
Clan 383 - Zlocinacko udruzenje
Clan 384 - Dogovor za izvrsenje krivicnog djela
Clan 385 - Nasilnicko ponasanje
Clan 385 - Nasilnicko ponasanje
CVIJETA BAJO

055207655

CLANAK BROJ 74

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

 

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV

KOVAČEVIĆ NOVAKA

(Glavni okružni tužilac)

 

U periodu od 23.07.2009. do danas vise puta sam zahtijevao od tuzilastva do mi omoguci uvid u kompletnu dokumentaciju u slucaju ubistva Ivone Bajo.

Sem veceg broja usmenih i elektronskih zahtjeva (poslatih na zvanicnu internet adresu tuzilastva), predao sam i 5 (pet) pismenih zahtjeva za pristup informacijama.

Koristeci svoj polozaj i zloupotrebljavajuci ga, a u namjeri da me sprijeci da dodjem do svih dokaza o njegovim kriminalnim aktivnostima, Kovacevic Novak, je prekrsioZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA“, te je nalozio sluzbenicima tuzilastva, da mi ne dozvole pristup pomenutim informacijama, te im zabranio svaki razgovor sa mnom u vezi pomenutog slucaja.

Na poslednja dva zahtjeva, cak nisam dobio nikakav odgovor (ni negativan).

U pozadini svega je ubistvo jednog djeteta i saucestvovanje Kovacevic Novaka u prikrivanju tog zlocina. Pomenuta osoba je konstantno krsila odredbe Krivicnog zakona, a sve sa namjerom da prikrije svoje zlocinacke aktivnosti…

Porodica nece odustati od svog prava da sazna istinu o tome kako je nastradala djevojcica i nastavice da podnosi zahtjeve o pristupu informacijama, na samo da bi dosla do njih, nego i da pokazemo javnosti da medju nama zive kriminalci i monstrumi, ubice djece, koji su na odgovornim funkcijama, a morali bi biti iza resetaka

ZDENKO BAJO

065831902

CLANAK BROJ 73

 

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

PRIJAVA KRIVIČNOG DJELA
MUHAMEDA GRUHONJIĆA


Kao uvod u ovu krivičnu prijavu ističem da je prvi susret između mene i gore navedenog kriminalca bio prilikom pokušaja da podnesem krivičnu prijavu, protiv kriminalne grupe koja je sabotirala istragu ubistva Ivone Bajo, kada me je isti spriječio u tome, čime je pokazao da je pripadnik tužilačke mafije, sa zadatkom da štiti organizovani kriminal.
Iako je njegova dužnost da evidentira svaku krivičnu prijavu, kriminalac Gruhonjić je pružio pomoć drugom pripadniku mafijaške mreže, koja se u to vrijeme, (22.12.2009.) pripremala da falsifikuje sve istražne radnje i donese kriminalnu odluku o nesprovođenju istrage u slučaju ubistva djevojčice. Kako bi prijava protiv njihove mafijaške družine prije tog zločinačkog čina, poremetila njihove planove, odlučeno je da se po svaku cijenu spriječim u tome.
Detalje o tome ću saopštiti tužiocu koji bude zadužen za ovu prijavu, a radi se o pritužbi Kolegiju na taj kriminalni akt.
No, iako je prošlo od tada oko 15 mjeseci, kolegij se nije oglasio, što znači da je ta pritužba sklonjena od strane tužilačke mafije, (radi se o osobama koje su zaposlene i tužilaštvu i primaju plate iz budžeta, novcem koji izdvajaju građani, a korumpirani su od strane organizovanog kriminala i rade za njihove interese).
Pošto je bilo jasno da je pomenuta pritužba sakrivena, upozoravam kriminalca Gruhonjića da ću, ako ne otkrije za čije interese je prekršio zakon, protiv njega podnijeti krivičnu prijavu sa pretpostavkom da je saučesnik u prikrivanju ubistva. Detalje i o tome, tužilac takođe može dobiti usmeno u razgovoru sa mnom...
I umjesto da postupi po zakonu i prijavi svoje nalogodavce, kriminalac Gruhonjić, podnosi lažnu prijavu protiv mene, u sadejstvu sa drugim pripadnicima tužilačke mafije, tereteći me za "Ugrožavanje sigurnosti", član 169 KZ-a.
Iako u mojim tekstovime ne postoji nijedna riječ bilo kakve prijetnje, po život i tijelo bilo koga, nego samo upozorenje da će kriminalci završiti u zatvoru, "Zloupotrebom službenog položaja" kriminalac Gruhonjić, je prisilio inspektore kriminalističke policije da podnesu zahtjev za akcije protiv mene. O tim događajima i kako kažu naredbi, (za koju nisu imali zakonsko uporište) inspektori su spremni da svjedoče na sudu.
Oni sami su istakli da nisu uočili nijednu prijetnju u tekstovima koji su im predočeni, ali su vjerovali da moraju izvršiti naredbu, (ukazujući na članove 117 i 118 ZKP-a), što je naravno pogrešno jer je očito da se radi o pravu sudije, a ne tuzioca, i to o naredbi za pretres, dok ne postoji nijedan član u kome se bilo kome daje pravo da naredi inspektoru da podnese zahtijev. Mogoće je da su inspektori bili u "Pravnoj zabludi", ali je sigurno da tužilac Gruhonjić, (on dakle nije stolar niti mesar), sasvim dobro zna da je dao "Lažnu izjavu" sa namjerom da mi nanese štetu, i koristi svoj položaj da bi prikrio svoje kriminalne aktivnosti. S obzirom da sam objelodanio da imam veći broj dokaza o kriminalu pripadnika OT Bijeljina, od kojih su im neki bili dostupni, odlučili su da koristeći instrumente državne sile otmu te meterijale i zahtijevali oduzimanje računara.
Poslije 9 mjeseci odugovlačenja, ne usuđujući se da se suoče sa mnom na sudu bivaju silom zakona prisiljeni da se saglase sa povratom računara, ali izbjegavajući kontrolu ispravnosti, koju sam tražio pismeno prije prijema.
U razgovoru sa inspektorima i tužiocem Šabić Murisom koji su zloupotrebljeni i izmanipulisani od strane tužilačke mafije, saznao sam da oni nisu imali uvid u sadržaj hard diska niti su to pokušavali, te se postavlja pitanje : Kome je i zašto trebalo da mi uzme računar i da poslije toga ne traži na njemu nikakve eventualne dokaze o mojim kriminalnim namjerama.
Jasno je dakle da je osnovno cilj bio da se ti podaci unište, (hard disk i cd rom nisu bili u funkciji) da se zastrašim i natjeram da odustanem od borbe protiv mafije.
Ja ću naravno skupa sa sestrom čija je imovina pomenuti računar, a zajedno smo bili u pripremama za osnivanje programerske kuće B(udimka) Z(denko) SOFT, predati tužbu za nadoknadu štete protiv odgovornih, zbog svega navedenog i uništavanja programskog koda za više od 100 programa, ali prije svega postavljam pitanje krivične odgovornosti kriminalca Gruhonjića.
Dakle pravno je sve jasno: Ili sam je bio kriv i za to sam morao biti optužen po članu 169, ili je sve laž, (što je poslije godinu dana jasno) i kriminalac Gruhonjič mora odgovarati za sve ono što je uradio da bi dao doprinos prikrivanju ubistva djevojčice.
I na kraju ističen neviđenu drskost, bahatost, osionost i čak bezobrazluk pomenute osobe u razgovoru sa građaninom. Nedavno je takođe odbio razgovor sa mnom, iako sam opunomoćen od strane g-dje Budimke, u vezi otimanja njenog računara i uništavanja podataka na njemu, koji su moja intelektualna svojina...
Jedan dio krivičnih djela sam istakao pod navodnicima, a za ostale ostavljam stručnim licima da ih evidentiraju.
Sem mjesno nadležnom tužilaštvu, ovaj dokument će biti proslijeđen na više adresa, kako bih spriječio da neko od pripadnika tužilačke mafije iz OT Bijeljina (Kovačević, Debeljević, Gruhonjić i Stjepanović) isti zagube, što im se i ranije dešavalo...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

CLANAK BROJ 72

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV

MUHAMEDA GRUHONJICA

Dana 21.12.2009. dosao sam u prostorije Okruznog tuzilastva u Bijeljini sa namjerom da podnesem usmenu krivicnu prijavu, protiv organizovane kriminalne grupe, shodno clanu 215 - Podnosenje prijave stav 1. Pripadnik sudske policije me je „dopratio“ (posto sam vec tad imao poseban tretman), do pisarnice gdje je sef pisarnice „pogledao“ ko je dezurni tuzilac na  spisku (kao da to vec ne zna) i odveo me do kancelarije tuzioca Gruhonjic Muhameda.

Usao je unutra i zadrzao se nesto vise od dva minuta, po mojoj procjeni, te po izlasku mi saopstio da bih mogao uci ako je nesto kratko, jer pomenuti tuzilac ima za nekih 15 minuta druge obaveze…

Onda cu samo da vidim kad je slobodan, rekao sam i usao.

Upoznao sam tuzioca sa namjerom da podnesem krivicnu prijavu, te pitao kada bih mogao da dodjem s obzirom da sam obavjesten da je sada zauzet.

„Ja ne znam nista o tom predmetu rekao je na to tuzilac

O kom predmetu, pitao sa ja.

„Pa o tom, odvratio je, gledajuci u fasciklu koju sam imao u ruci“

Kako znate o cemu se radi pitao sam dalje…

Kraca stanka (nije ocekivao to pitanje), pa onda odgovor :

„Rekao mi je sef pisarnice“

A kako on to zna kada me nije ni pitao, niti sam mu ja rekao, o cemu se radi?

Sada vec vidno iznerviran time sto sam postavio to pitanje, odvratio je.

Zna te vec odranije i zna o cemu se radi, te me uputio na postupajuceg tuzioca

Dakle, nikome nisam rekao protiv koga zelim da podnesem krivicnu prijavu, a s obzirom da je taj „postupajuci tuzilac“, upravo jedna od osoba, protiv kojih sam imao namjeru da podnesem prijavu, besmislono je da me bilo ko upucuje njemu, tim prije sto je ono sto sam zelio da pokrenem, sasvim novi predmet u kome ne postoji postupajuci tuzilac.

Skrenuo sam paznju tuziocu Gruhonjicu, na to i rekao da nemam namjeru da razgovaram sa onima, koje smatram odgovornim i protiv kojih podnosim prijavu.

Necemo se raspravljati – izadjite napolje“

Duzni ste po clanu 80 pravilnika da me saslusate, rekao sam dalje…

Kratka stanka i prazan pogled, a onda ponovo : „Izadjite napolje“

Ta scena se ponovila ukupno tri puta, jer sam u trenutku odlucio da, pomenutom tuziocu 3 puta skrenem paznju da krsi sopstveni pravilnik i da ce odgovarati zbog toga, posle cega sam izasao

Vec sutradan sam podneo prituzbu Kolegiju tuzilastva na rad tuzioca sa zahtjevom da mi se dostavi pismeno njihovo misljenje o tome. Ne znam koliko je puta u medjuvremenu zasjedao kolegij, ali mi je poznato da je posle nesto vise od mjesec dana, 01.02.2010. sa koga je na adresu porodice Bajo stigao odgovor na jednu drugu prituzbu, bilo zasjedanje…

Na ovu moju prituzbu, nije stigao nikakav odgovor, sto me navodi da zakljucim kako je pomenuti dokument sklonjen, (zagubljen, pocepan ili ko zna sta vec).

Svaki moj pokusaj da dodjem do podataka o sudbini tog dokumenta i bilo cega drugog sto sam pokretao, zavrsavao se na taj nacin sto bih dobijao informacije od pripadnika sudske policije, da niko od vise osoba koje sam navodio (Stjepanovic Danica, Glavni okruzni tuzilac, zamjenici, sekretar, ili bar dezurni tuzilac) nisu tu.

Kako sam ih trazio vise puta, a neki clanovi moje porodice, vise stotina puta u poslednjih nekoliko mjeseci, pitam se da li oni ikada rade…

Ili mozda neko pokusava da me slaze…

Siguran sam  da znate koje je prekrsaje ucinio pomenuti tuzilac, u saradnji sa sefom pisarnice i glavnim okruznim tuziocem, koji je i izdao nalog da se od mene ne uzima krivicna prijava, ali znam i ja :

Clan 23 – Saizvrsilastvo

Clan 24 - Podstrekivanje

Clan 25 – Pomaganje

Clan 162 - Povreda ravnopravnosti gradjana

Clan 177 - Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva

Clan 215 - Podnosenje prijave

Clan 347 - Zloupotreba sluzbenog polozaja

Clan 354 - Nesavjestan rad u sluzbi

Clan 359 - Povreda ljudskog dostojanstva

Clan 363 - Pomoc uciniocu poslije izvrsenja

Clan 383 - Zlocinacko udruzenje

Clan 385 - Nasilnicko ponasanje

Clan 386 - Ucestvovanje u skupini koja izvrsi krivicno djelo

Napomena: Veci broj gornjih clanova se odnosi na tuzioca Gruhonjica, koji je bio tada dezurni tuzilac i snosi najvecu odgovornost, dok se neki clanovi odnose na sefa pisarnice i prije svega na glavnog okruznog tuzioca, koji je dao nalog za te nezakonite postupke.

S obzirom da sef pisarnice nije pravnik, on se teoretski mogao nalaziti u „Pravnoj“ ili „Stvarnoj zabludi“, te stoga protiv njega i nisam podneo krivicnu prijavu, ali jedan tuzilac je sasvim sigurno bio svjestan kakve prekrsaje cini.

S tim u vezi sam pismeno kontaktirao tuzioca Gruhonjica, jer mi je svaki licni kontakt sa bilo kim iz tuzilastva (sem pisarnice), onemogucen celu ovu godinu. Sledi tekst pisma tuziocu

 

GRUHONJIC MUHAMEDU

Tekst koji citate razlikuje se od onoga koji ce dobiti vase kolege, u tuzilastvu, s obzirom da je i vasa uloga drugacija. Naravno sugerisem vam da na eventualna pitanja, o sadrzaju pisma odgovorite da je tekst isti kao onaj upucen na vas mejl, samo bez slike. No ne smeta mi i ako ne prihvatite savjet…

Svojevremeno ste napravili tezak prekrsaj kada ste odbili da uzmete od mene krivicnu prijavu.

Ja naravno znam da je nalog za to dosao od glavnog tuzioca, ali s obzirom da se radi o ubistvu osmogodisnje djevojcice, svako ko mi se nadje na putu bice tretitan kao saucesnik ubistva.

Od vas trazim da u procesu koji se priprema kazete istinu i nista vise. Ako sam u pravu, da je glavni tuzilac nalozio da se od mene ne uzima krivicna prijava.

Ako prihvatate moju ponudu pozovite me na telefonski broj i predstavite se kao GRUJO, to iz razloga sto postoji opasnost od prisluskivanja, te odaberite mjesto gdje mozemo da razgovaramo. Ponuda vazi do 20 marta ove godine. U suprotnom, ja cu 22.03. ove godine predati krivicnu prijavu protiv vas u vezi navedenog dogadjaja, sa pretpostavkom da ste zloupotrebili polozaj, zbog saucestvovanja u ubistvu.

Iskreno ja mislim da vi s tim nemate nikakve veze, ali ko zna. Moja sestricina je ubijena i svako ko laze, prikriva dokaze ili krsi zakon na bilo koji nacin, bice od mene tretiran kao saucesnik u ubistvu.

Odluka je na vama…

Zdenko Bajo

065831902

Za onoga ko cita ove redove, a nije upoznat sa pozadinom dogadjaja, nije sve sasvim razumljivo. Naime moram istaci da je uzrok svemu ubistvo osmogodisnje djevojcice i saucesnistvo pojedinih sluzbenih lica u prikrivanju ubica, a jedan od nacina moje borbe da se krivci privedu pravdi je i pokusaj da se svi tuzioci upoznaju sa cinjenicom da su medju njima ubice djece. Tako sam vremenom slao vise elektronskih poruka na mejl tuzilastva, u kojima sam navodio dokaze o kriminalnim aktivnostima pojedinih tuzilaca, a sem toga sam i pismeno skrenuo paznju svim tuziocima na te zlocince, racunajuci na „Clan 213 - Obaveza prijavljivanja krivicnog djela“, nadajuci se da ce bar neko od njih smoci hrabrosti i snage, da su prikljuci mojoj borbi pritiv njih.

U toj elektronskoj poruci je sem tekstualnog dijela bila i slika torbe sa presjecenim kaisom, opranim nekim hemijskim sredstvom, da bi se prikrili tragovi ubistva, te pola godine sakrivenim od ociju javnosti. Svi ti tekstovi i slike su dostupni unutar tuzilastva, a ako su ih kojim slucajem kriminalci unistili, mozete ih dobiti od mene, kao i sva dodatna objasnjenja

Zdenko Bajo

Majke Jevrosime 20

0656831902