CLANAK BROJ 198


OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

Predmet:

ŽALBA NA RJEŠENJE BROJ: 71 0 P 134315 11 P od 30.12.2011.

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

TUŽBA ZA UTVRĐENJE


Rješenjem pod gore navedenim brojem Osnovni Sud u Banjaluci se oglasio kao "apsolutno nenadležnim" za postupanje, te odbacuje Tužbu, pozivajući se pri tome na članove 26,27 i 28 Zakona o sudovima Republike Srpske!
Analizirajući navedene članove, lako je ustanoviti da je relevantni dio u članu 26, stav 2:
U građanskim predmetima, da u prvom stepenu sudi a) u svim građanskim sporovima...
Jasno je istaknuto da je Osnovni Sud nadležan u svim građanskim sporovima, što uključuje i tužbe protiv Republike Srpske!
U ZPP-u, član 30, nedvosmisleno je istaknuto da je za takve sporove nadležan Sud, na čijem se području nalazi sjedište Skupštine...
Nadalje je članom 54 predviđeno da se tužbom, može tražiti od Suda samo da utvrdi postojanje ili nepostojanje nekog prava, uz naknadnu opasku "ako tužilac ima pravni interes"...
Dakle, ne postoji niti jedan razlog da se Sud oglašava nenadležnim!
Očito je da tužba ovakvog sadržaja na samo da je rijetkost, nego vjerovatno nikada ranije nije zaprimljena u bilo kom Sudu republike, ali sadrži sve neophodno što se zakonom predviđa!
Tužbom se traži od Suda da utvrdi postojanje ili nepostojanje nekih prava, a sada navodim jedno od njih:
Prijavljivanje krivičnog djela! ZKP, članovi "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana" i "Podnošenje prijave"!
Ima li građanin pravo da prijavi krivično djelo nadležnom tužilaštvu???
Postavlja se pitanje? A šta je ovde sporno???
Vrlo je jasno istaknuto o kakvom se pravu radi i od Suda se traži da utvrdi, postoji li to pravo u zakonima ove zemlje ili ne???
Pošto se meni to pravo OTIMA, a ja vjerujem da ga imam, da je to pravo garantovano zakonom, dok sa druge strane, Sudska policija ima neku "usmenu naredbu", kojom mi se to pravo oduzima, moj je pravni interes da se to utvrdi...
Sud naprotiv ne samo da se smatra nenadležnim, nego se tvrdi da nije nadležan nijedan drugi Sud, jer bi poštujući zakon u tom slučaju tužba bila proslijeđena tom Sudu!
Što se tiče savjeta, kojim bi eventualno organima mogao da se obratim, zahvaljujem se na tome i ističem da sam preduzeo sve te korake već ranije. No VSITV nije nadležno niti za krivična djela sudija i tužilaca, niti za utvrđivanje bilo kog prava, što je privid koji je stvoren u javnosti! Taj segment sam obradio na blogovima koje uređujem na internetu:
http://izzakona.blogger.ba/, recimo član 17 zakona, "NADLEZNOST VSITV" na linku http://izzakona.blogger.ba/arhiva/2011/06/04/2777465 te "DISCIPLINSKI PREKRSAJI TUZILACA" član 57 zakona, na linku http://izzakona.blogger.ba/arhiva/2011/06/04/2777471.
Što se tiče člana 75 Pravilnika, na koji se poziva Sud, iznosim releventni stav:
(5) Ured disciplinskog tužioca pregleda dosje i može zatvoriti dosje ako smatra da je pritužba:
b) izvan nadležnosti Vijeća jer se ne odosi na ponašanje koje predstavlja disciplinski prekršaj.
Više je nego jasno da bi jedan takav dopis u kome tražim utvrđenje nekog prava, prema stavu "b" bio zatvoren!
Ured disciplonskog tužioca je nadležan za disciplinske prekršaje i ja sam se njima obratio u konkretnom slučaju. Recimo tužilac Stjepanović je morala tražiti svoje izuzeće kada se saslušavala osoba koja je tvrdila da je ubila Ivonu Bajo, jer sam protiv nje ranije podneo krivičnu prijavu za saučesništvo u prikrivanju ubistva...
Pritužba koju sam dostavio je još u fazi obrade, (UDT:8547/10, UDT:9994/11 i UDT:10138/11) mada ne očekujem ništa posebno jer je UDT fiktivni organ, koji uopšte ne čita pritužbe građana! Protiv UDT-a sam prije više od godinu dana podneo krivičnu prijavu, jer je jednu moju pritužbu, evidentirao i obavijestio o tome drugu osobu, čiji sam dokument sa potpisom, priložio na kraju pritužbe!
Poslije nekoliko mjeseci je poslao obavijest toj osobi da nije nađen osnov za pokretanje disciplinskog postupka!
Radi se o neviđenoj blamaži UDT-a, jer je očito da nije pročitano nijedno slovo iz pritužbe, jer "nisu shvatili" da sam ja podnosilac, nego su samo pogledali ime na zadnjooj strani i evidentirali ga, ne shvatajući da je taj dokument samo prilog kojim dokazujem svoju pritužbu!
Nadalje ističem da sam dostavio dokaze i Specijalnom tužilaštvu, što je evidentirano 25.02.2011. a samo 3 dana kasnije im se prijeti ukidanjem od strane predsjednika zemlje, koga pominjem u svojoj prijavi!!!
Stoga je logično da bi se i Osnovnom Sudu moglo zaprijetiti ukidanjem, ako se ne oglasi NENADLEŽNIM, ili barem pojedinim osobama! Primjer Dijane Milić, je opomena svima, šta će im se desiti ako se suprotstave mafiji...
Ustavni sud je takođe upoznat sa slučajem i vodi ga pod brojem AP-862/10!
Što se tiče Ombudsmena za ljudska prava, ne zaslužuje uopšte da ga komentarišem!
Od njih sam dobio odgovor da su tužilaštva nezavisni i samostalni organi, te da se obratim VSITV, jer oni ne mogu uticati na odluku tužioca! Ja naprotiv nisam ni tražio to, nego sam pomenuo ubistvo Ivone Bajo, te krivična djela tužilaštva kao pozadinu i istakao da se poslije obustave istrage, krši zakon i prava predviđena zakonom, te smo čak uhapšeni pri pokušaju da dostavimo dokaze!
Te segmente koji su u nadležnosti Ombudsmena oni i ne pominju, što sam im u odgovoru jasno predočio! U vezi toga, kakva je njihova dalja reakcija bila, mogu reći da su mudro ODĆUTALI...
Što se tiče prikaza Suda o Tužbi koju sam poslao, uglavnom je uzevši u obzir mali prostor, koncizno predstavljena, no moram skrenuti pažnju na jednu grešku:
Naime, postupak protiv mene na osnovu lažne prijave nije obustavljen i uprkos svim pokušajima da mi se sudi ili da dobijem podatke o tome, OT Bijeljina to izbjegava te me obavještava da radnje nisu niti pokrenute!
Da je to laž, dokaz je i odgovor koji sam dobio nedavno iz CJB Bijeljina, koji prilažem uz ovu žalbu!
Dakle, o radnjama koje "nikada nisu pokrenute" jer za to nije bilo zakonskog osnova, CJB Bijeljina je sačinio 2 izvještaja i dostavio ih u OT Bijeljina!
U sastavu ove tužbe je samo dio dokaza o krivičnim djelima korumpiranih državnih službenika, a podsjećam Sud da prema ZKP-u, član "Obaveza prijavljivanja krivicnog djela"
(1) Sluzbena i odgovorna lica u svim organima vlasti u Republici Srpskoj, javnim preduzecima i ustanovama duzni su da prijave krivicna djela o kojima su obavijesteni ili za koja saznaju na koji drugi nacin,
postoji i obaveza svih onih koji ostvare uvid u Tužbu i Žalbu da postupe prema zakonu i to je jedan od ciljeva moje tužbe. Nadalje, iako sam istakao argumente da se ova žalba uvaži, te tužba prihvati, i odbacivanje tužbe iz bilo kog razloga će imati određene pozitivne posljedice, jer će to biti samo dodatni argument za obraćenje Sudu u Strazburu, za šta već imam obilje materijala!
Dovoljno je samo reći da je majka ubijenog djeteta, donoseći dokaze o ubistvu, umjesto da joj se omogući zakonom garantovano pravo, nezakonito pritvorena, od strane neovlaštenog ograna, te osuđena za prekršaj i na tom suđenju nam nije dozvoljeno da iznesemo odbranu, a ne za lažnu prijavu, što je Sud pogrešno shvatio...
Smatram da sam izneo sve potrebne argumente, pozivajući se na relevantne zakone, koje sam citirao, koji su dovoljni da se žalba uvaži, te da drugostepeni Sud preinači odluku Osnovnog Suda!
U prilogu je najnoviji dokument, pribavljen poslije sačinjavanja tužbe iz koga se vidi da je pogaženo moje pravo da budem obaviješten o pregledu računara i rezultatima "Posebnih istražnih radnji", a od Suda se ne traži mnogo!
Samo da utvrdi postojanje ili nepostojanje nekoliko prava, inače jasno istaknutih u važećim zakonima...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 197

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREKRŠAJNOM ODJELJENJU
ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA
PO PREDMETU : 80 1 Pr 004323 11 Pr od 22.08.2011.

Na osnovu člana 73. "Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka" stavovi:
b) ako se dokaže da je do odluke došlo usljed krivičnog djela sudije ili drugog službenog lica koje je učestvovalo u postupku;
d) kad se iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji bi doveli do drugačije odluke da su bili poznati u ranijem postupku!

Stav e) ovog člana je takođe relevantan, jer je došlo do grubog kršenja ustava i zakona, no time se neću baviti zbog neusklađenosti termina! Naime rok za podnošenje ovog zahtijeva je 6 mjeseci, dok Ustavni sud, barata sa terminima od oko 2 godine. Kako je očito da nema mogućnosti da se do stava Ustavnog suda dođe na vrijeme, pozvaću se na preostale mogućnosti, a opcije navedene u stavu e) ću koristiti, ako ovaj zahtijev ne donese rezultate!
Shodno članu 75, stav 2 ZOP-a već sam naveo, koji je osnov za podnošenje zahtijeva, a dokazi o tome su u prilozima!
No ipak ne bih koristio termin "krivično djelo" i okarakterisao bih naredne argumente, kao greške sudije, tim prije što ovaj slučaj ima veoma mračnu pozadinu, jer se radi o ubistvu djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. kada je organizovana kriminalna grupa, kojoj je na čelu, tadašnji predsjednik vlade a sada predsjednik zemlje, švercovala neregularnu robu, (vjerovatno oružje) u firmu "Univerzal" lokalnog člana, tajkuna Bobar Gavrila!
Tom prilikom je kriminalistička policija pružila logističku podršku kriminalcima, jer nije naložila zaustavljenje kamiona koji je pobjegao sa mjesta zločina. Materijalni dokaz, torbu, koju je djevojčica nosila, su uklonili sa lica mjesta, oprali tragove ubistva, hemijskim sredstvom, (slika je na disku u prilogu), te je sakrili iz istražnih radnji.
Postoje još mnogi dokazi do kojih sam došao o krvičnim djelima pripadnika CJB Bijeljina i OT Bijeljina, a ističem samo to da tužilac Stjepanović Danica nije htjela da dozvoli podnošenje krivične prijave i evidentiranje podataka, (audio snimak je na disku), ta je falsifikovala rezultate autopsije i nije ih dostavila vještaku! I njegova izjava je na disku...
Dakle, razlog zbog čega se već dvije godine sprečavam u dostavi dokaza i podnošenju prijave, što je pravo garantovano zakonom je taj, što svaka objektivna istraga o tome, vodi praktično na doživotnu robiju, pripadnike policije, tužilaštva i nadalje sve do vrhovnog šefa mafije, koji je 28.02.2011. zaprijetio Specijalnom tužilaštvu ukidanjem, a 25.02.2011. samo tri dana ranije je evidentirano prispjeće moje pošiljke sa dokazima...
Osoba, kojoj sam ranije dostavio podatke i ubijedio je da pokrene radnje za ispitivanje odgovornosti Marković Dragoslava inspektora, te podnese zahtijev za saslušanje tužioca Stjepanović Danice, živio je samo još 5 dana!
S obzirom da su mene pripadnici mafije pokušavali da ubiju, (jednom prilikom se radilo o trovanju), vjerujem da je i g. Teodorović otrovan. Nevršenje obdukcije, to dodatno potkrepljuje, kao i nestanak, dokumentacije. Niko ne zna šta se desilo sa materijalom, koji sam mu predao, a stav Specijalnog tužilaštva je da im nisam nikakve nove dokaze dostavio???
Takođe, način na koji je "uklonjena" tužilac, Dijana Milić pokazuje da je opasno ne izvršavati naloge mafije, tako da nikada neću zamjerati bilo kome za neko odstupanje od zakona, jer ionako osjećam krivicu zbog "smrti" g. Teodorovića.
Prvi dokaz je sam zapisnik sa suđenja iz koga se jasno vidi, da tokom postupka nije postavljeno niti jedno pitanje na samo sa moje strane nego niti od strane podnosioca zahtijeva!
U rješenju koje je donio Okružni sud broj: 80 1 Pr 004323 11 Pžp, tvrdi se da sam imao priliku ispitati svjedoke! Dakle Sud smatra da sam lagao, kad sam u žalbi istakao da mi to nije omogućeno. To je opcija, koja je moguća, no u Zapisniku sa suđenja se ne vidi nijedan trenutak, kada bilo ko postavlja neko pitanje svjedocima. Oni samo odgovaraju na pitanja sudije...
Dakle, ja možda i lažem, kada tvrdim da mi nije dozvoljeno ispitivanje! Uostalom, moje je pravo da se branim i ćutanjem ako želim, međutim ne postoji niti jedno pitanje postavljeno od strane podnosioca zahtijeva, te proizilazi da je moj "prekršaj" dokazivan ĆUTANJEM, podnosioca zahtijeva!
Zapisnik, koji je zvanični dokument Suda, je nesporan dokaz, da Zakon nije poštovan! Teret dokazivanja je na podnosiocu, a očito je da nije postavljeno nijedno pitanje, nije iznesen nijedan podatak, nijedan dokaz, od strane podnosioca!
Primjer, kako se poštuje zakon je takođe na disku! Na suđenju koje je održano 28.12.2011. postupajući sudija je demonstrirao, na koji način se vodi pretres. U trenutku dok ovo pišem, još mi nije poznata odluka sa te rasprave. Kakva god da bude, čak i oslobađajuća za mene, ja ću da nastavim sa pravnim sredstvima u borbi protiv mafije, ali na rad postupajućeg sudije neću staviti nijednu primjedbu, čak i ako me maksimalno osudi, jer je pokazao, profesionalizam, ljubaznost i uvažavanje, i prema meni i prema svim drugim akterima procesa!
Kompletan zapisnik sa tog pretresa u kome je takođe meni suđeno i na koje nemam primjedbi je u folderu "28.12.2011"!
Vidljivo je da Sud daje riječ objema stranama i čak na kraju u 6-oj strani zapisnika, ("Zapisnik decembar 6" taj dio je uokviren) evidentira se da predstavnik podnosioca nema pitanja!
Naprotiv u zapisniku od 19.08.2011. ne postoji ništa od svega toga!
Član 24 ZOJRIM-u mi nikada nije pročitan niti napisan, nije mi dozvoljeno da ispitujem svjedoke i tako predočim druge dokaze koje sam namjeravao, a ispitivanje svjedoka nije učinjeno niti od strane podnosioca...
U Rješenju, Okružnog Suda, kojim se potvrđuje odluka Osnovnog Suda, navodi se da se moja žalba odbija kao NEOSNOVANA!
Taj dokument je takođe u prilogu, a sada navodim relevantni dio zakona:
Član 65 "Razmatranje žalbe"

(1) Neblagovremenu, nepotpunu ili nedozvoljenu žalbu odbaciće drugostepeni sud rješenjem, ako to nije učinio prvostepeni sud.
Vidljivo je da u Zakonu ne postoji termin "neosnovana", odnosno egzistiraju tri drugačija pojma.
No ja neću tvrditi da je ovdje počinjeno krivično djelo, jer sam imao priliku čitajući ranije rješenja istog sudije uvjeriti se u njegovu stručnost. Vjerujem da se radi o lapsusu, jer je taj termin "NEOSNOVANA", predviđen u žalbama, koje se odnose na krivična djela, odnosno egzistira u ZKP-u!
No tvrdnja istog sudije da sam imao priliku izvršiti unakrsno ispitivanje svjedoka, (a iz zapisnika je vidljivo da nisam) me tretira kao lažljivca i to nije korektno od strane sudije!
Sve svoje postupke i argumente sam iznosio shodno važećim zakonima i isključivo iznoseći istinite podatke.
Nadalje ističem da svojim potpisom na zapisniku, ja ne potvrđujem niti svoju krivicu, prije svega niti regularnost postupka! Ja se potpisujam kao učesnik postupka, a iznad potpisa ne postoji stav da bilo šta primam k znanju, potvrđujem ili osporavam, kao što se to čini prilikom izjava svjedoka , koje sam viđao u tužilaštvu, recimo...
Tokom pretresa mi je bilo omogućeno da izjavim kako ne prihvatam odgovornost i razloge za to, no istakao sam i da Sud ne može zasnivati svoju odluku na dokazima do kojih se došlo kršenjem Ustava ili zakona, što postupajući sudija nije evidentirala! Kako mi je prilikom zahtijeva da se pročita član 24, skrenuta pažnja da je na sudiji kako će voditi raspravu, (što ne osporavam) a da to ne mogu ja činiti, nisam kasnije pravio pitanje ni oko čega!
A kako bih i mogao ja uticati na to, šta će se naći u zapisniku ili ne???
Dakle, moje je Ustavom i zakonom garantovano pravo:

e) da ispitaju ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njihovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ih terete...
Na sudu je samo da odredi kada je taj trenutak i da mi to omogući!
Treba li pomenuti da moj podnesak pred pretres sudija nije ni pročitala, a tražio sam između ostalog i da se pozovu drugi svjedoci. Taj podnesak je takođe na disku u prilogu, (Osnovnom sudu pred pretres).
Iz sadržaja zapisnika, vidljivo je da se to nikada nije desilo.
U prilogu se nalazi i Punomoć, potpisana od strane majke ubijene djevojčice Ivone Bajo, koji nisam imao prilike da predočim, a podsjećam da mi je onemogućeno zakonom zagarantovano pravo da podnesem krivičnu prijavu na način propisan zakonom. Zapisnik sa suđenja iz koga se to jasno vidi nisam mogao predati uz žalbu! Na zahtijev koji sam podneo 31.08.2011. da mi se dostavi kopija nije odgovoreno, te je tek pošto sam obavijestio Predsjednika Suda o tome, gospodin dao nalog da me se dostavi, što je vidljivo u dokumentu koji je potpisala sekretar!
Suštinski, radi se o brutalnom kršenju zakonom i ustavom garantovanih prava, jer se cijela porodica ubijene djevojčice diskriminiše ponižava i maltretira, te je izvršeno više krivičnih djela, da bismo se spriječili u dostavi dokaza!
Sudska policija izvršava nezakoniti, kriminalni i čak fašistički nalog, a ne znaju ni kako tačno glasi, jer tri pripadnika, od kojih je jedan komandir, na različite načine tumače tu nezakonitu naredbu!
Pri pokušaju da predam dokaze i zahtijev za pristup informacijama, zahtijevajući samo da se poštuje zakon, sam uhapšen, a nisam izveden pred sudiju u roku od najviše 12 sati. Proces je održan 2 mjeseca kasnije i tada su mi uskraćena zakonom garantovana prava!
No cilj koji sam imao sam ostvario i na tome zahvaljujem svima. Sudski policajci su u zapisnik prenijeli naredbu mafije, koju izvršavaju, a sud je to evidentirao i ovjerio svojim potpisom!
To je dokaz, koji ću po potrebi koristiti u Strazburu, ako sva sredstva u zemlji budu iscrpljena:
ZABRANJUJE SE PRISTUP TUŽILAŠTVU I OSTVARENJE BILO KOG PRAVA PORODICI BAJO, (SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE)
U prilogu se takođe nalazi dokument potpisan od strane načelnika CJB Bijeljina iz koga je vidljivo da su naložene istražne radnje protiv mene, što korumpirani tužioci prikrivaju skoro dvije godine, a meni se onemogućava ne samo uvid u taj Izvještaj, nego ne mogu podnijeti ni zahtijev za pristup informacijama, a na ranije mi i ne odgovaraju...! Osnovano sumnjam da je g. Teodorović ubijen i zbog ovih neregularnih radnji, za koje nije bilo osnova. što jasno ističe sekretar OT Bijeljina!
Shodno stavu
(5) Uvažavajući zahtjev sud može, ili da izmijeni prvobitno rješenje o prekršaju ili da odredi dan i vrijeme za usmeni pretres, u kom slučaju će izvršenje rješenja o prekršaju biti odgođeno do donošenja nove odluke, Sud će i donijeti svoju odluku!
Meni nije cilj da budem oslobođen odgovornost, nego da krivci za ubistvo i prikrivanje ubistva budu kažnjeni i da se istina objelodani, a ja sam sve dokaze prikupio.
Ovom prilikom je izvršeno više krivičnih djela od strane korumpiranih pripadnika OT Bijeljina, kriminalističke policije, a nažalost kasnije i u Sudskom procesu. Mafija će se braniti na sve nezakonite načine, pa i fašizmom, kako se možete uvjeriti! U svrhu toga, već prisiljava Sudsku policiju da joj pruži zaštitu, a sada i Sud.
Ja od svoje borbe neću odustati i insistiraću da se poštuje zakon i prava garantovana zakonom! To za posljedicu može imati samo dvije opcije:
Hapšenje i procesuiranje kriminalaca ili nastavak kršenja zakona, gaženje ljudskih prava i prava garantovanih ustavom i zakonom, ne samo od strane kriminalaca iz OT Bijeljina, nego i od strane Sudske policije i Suda!

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 196

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI


PREDMET : 12 0 K 001162 10Kpp

OBAVJEŠTENJE I ZAHTJEVPodsjećam Sud da je krajem marta 2010, gore navedenim Rješenjem, donesena Naredba o pretresu stambenih prostorija, koje koristim ili sam koristio, a sa ciljem otkrivanja dokaznog materijala, vezano za član 169 KZ-a "Ugrožavanje sigurnosti"!
Siguran sam da je Sudu poznat tekst pomenutog člana, ali ističem ga zbog narednih argumenata:
(1) Ko ugrozi sigurnost nekog lica ozbiljnom prijetnjom da će njega ili njemu blisko lice lišiti života, teško tjelesno povrijediti, lišiti slobode ili oteti, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom ili nekom drugom opšteopasnom radnjom ili sredstvom, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema službenom licu u vezi sa vršenjem njegove funkcije, ili prema više lica, ili je učinjeno u sastavu grupe ili zločinačke organizacije, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

Nadalje podsjećam da je u tekstu Zapisnika sačinjenog u CJB Bijeljina, iznesena tvrdnja da već duži period upućujem ozbiljne prijetnje, po život i tijelo 6-ro pripadnika OT Bijeljina, od kojih dvojicu ni do danas nisam upoznao i ne znam kako izgledaju!
Kako je članom 169 jasno precizirano, krivično djelo je iznošenje prijetnje i nije neophodno da se ona ostvari niti da postoji bilo koji predmet, kojim bi se prijetnja eventualno izvršila. Tim prije, što se opasne povrede, pa čak i smrtonosne mogu nanijeti i golim rukama, te se postavlja pitanje:
Ako sam zaista mjesecima upućivao prijetnje zaposlenima u OT Bijeljina, onda već postoji na desetine dokaza!
Zašto je bilo potrebno izdejstvovati Naredbu za pretres i te dokaze "tražiti"???
Odgovor na to sam dao još inspektorima u CJB Bijeljina, čak i prije nego su mi saopštili šta piše u kovertu, koji mi je pokazan: Naime nije meni g. Bojan Maksimović saopštio da će obaviti pretres, nego sam to sam zaključio i istakao da je osnovni cilj tog čina, da mi se odnese računar sa dokazima o organizovanom kriminalu...
Nadalje sam više puta tražio da mi se sudi, te tvrdio da se nijedan tužilac neće usuditi podići optužnicu, bez ijedne riječi vezano za član 169 i blamirati se na taj način pred sudom.
Dalji tok događaja je potvrdio moje stavove i danas skoro dvije godine po pokretanju tih radnji, nije podignuta optužnica, a nadležni se ponašaju kao da se ništa nije ni desilo!
Iako postoje jasne obaveze u ZKP-u, koje navodim:
Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije, stav (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca.
Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama, stav (3) Sudija za prethodni postupak će, bez odlaganja, a nakon preduzimanja radnji iz ovog zakona, obavijestiti lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta. Lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta može od suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je sprovedena radnja...

Nikada nisam dobio obavještenje niti o otvaranju i pregledu računara niti o posebnom nadzoru, koji je obuhvatao, praćenje policajcima u civilu i patrolnim kolima, nadzor telekomunukacija, pretresanje mene i poznanika, a bilo je ustanovljemo stražarsko mjesto u 3 smjene ispred kuće u kojoj živim... a to je samo dio svega što se dešavalo...
Na zahtijeve upućene u CJB i OT Bijeljina ili nije bilo odgovora ili mi se saopštavalo da pomenutih radnji nije bilo!
Tako je recimo 10.03.2011. odgovoreno da nije ni postojao zakonski osniv za primjenu tih radnji, a pošto sam zahtijev za pristup informacijama podneo Okružnom Sudu, isti je očito upućen na adresu OT Bijeljina, te mi se šalje praktično isti odgovor 11.10.2011.
No krajem godine 2011, podnosim ponovo zahtijev u CJB Bijeljina, uz "prijetnju" da će ako i ovaj put ne odgovore o tome biti obaviješten Sud, te ću tražiti da se ustanovi krivična odgovornost nadležnih iz MUP-a.
U odgovoru koji je potpisan od strane načelnika CJB Bijeljina, jasno je istaknuto da su sačinili i dostavili u OT Bijeljina Izvještaj u dva navrata i to prvi neposredno po pretresu a drugi put, cijelih 30 dana kasnije...
Svojevremeno sam u razgovoru sa načelnikom kriminalističke policije pomenuo te radnje i tražio da na osnovu dokaza koje sam dostavio, o krivičnim djelima inspektora i tužioca, podnese zahtijev za "saslušanje" istih, a obećao je da će lično provjeriti sve nezakonite radnje unutar kriminalističke policije!
Pet dana kasnije g. Teodorović je mrtav! Veoma sumnjiva "odokativna" dijagnoza i sahrana bez autopsije...
Pomenuti gospodin je bio svjedok, kako izjava na osnovu kojih su pokrenute radnje, tako i o provođenju istih...
Dakle, o radnjama koje "nikada nisu pokrenute" jer za to nije bilo zakonskog osnova, CJB Bijeljina je sačinio 2 izvještaja i dostavio ih u OT Bijeljina!
Već skoro dvije godine OT Bijeljina lažno predstavlja sve događaje, a u cilju prikrivanja ubistva Ivone Bajo, koje se desilo prilikom šverca u firmu Bobar Gavrila, jednog od tajkuna iz režima! Nalog za to je očito došao iz vrha vlasti a 28.02.2011. otkrio se i naredbodavac! Milorad Dodik je zaprijetio ukidanjem Specijalnom tužilaštvu, samo 3 dana pošto su evidentirali prijem dokaznog materijala, koji sam im poslao...
Obrada dokaza, koje sam prikupio, bila bi praktično kraj mafije koja vlada zemljom i oni će učiniti sve da to izbjegnu!
No, kao što se vidi, uspio sam doći do dokaza da je neko sakupljao podatke o meni i dostavio ih u OT Bijeljina!
Kako Sud o tome ništa ne zna, očito je da su pripadnici organizovanog kriminala, osim što brutalno lažu javnost, obmanuli i prevarili Sud! Stoga očekujem da će Sud reagovati i pokrenuti mehanizme za istragu i procesuiranje odgovornih, te izdati naredbu, da mi OT Bijeljina, bez odlaganja omogući uvid u izvještaj CJB Bijeljina, koji se pominje u odgovoru potpisanom od strane g. Andrić Vasilija!
Kao prilog ovog dokumenta je tekst "Istina, šta je to", objavljen doslovce na internetu:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076
U sklopu tog teksta su dokumenti, koje sam naveo i koji potvrđuju istinitost mojih tvrdnji.
Ovde se ne radi samo o lažnoj prijavi i sakrivanju materijala o nadzoru nada mnom, koji je bio nezakonit, nego o zaštiti organizovanog kriminala, čijim aktivnostima je ubijena Ivona Bajo, a dokaze o tome su pokušali da prikriju pripadnici mafije zaposleni u CJB Bijeljina i OT Bijeljina!
Ne zaboravimo da iste osobe imaju krvave ruke, još iz rata i prikrivaju ratne zločince!
Samo u ulici, gdje je ubijena Ivona Bajo, pobijeno je 1992. godine preko 20 civila, čak 6-ro djece!
OT Bijeljina pruža podršku svim kriminalcima i ubicama, koji su pripadnici režima!
AKO IH NE ZAUSTAVIMO, ONI ĆE NASTAVITI SA PLJAČKANJEM I UBISTVIMA GRAĐANA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 195

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

INSTITUCIJAMA REPUBLIKE
GRAĐANIMA I MEDIJIMA

Napomena: Dokument je prevashodno namjenjen Komandi Sudske Policije RS, i obrađuje doprinos Sudske policije u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, odnosno zaštiti počinilaca, te kriminalaca iz OT Bijeljina, korumpiranih tužilaca, koji ne samo da ne rade po zakonu, nego su dio organizovanog kriminala, a Sudska Policija je dobila ulogu tjelesne garde mafije...
Dakle, sada je već opšte poznato da sudska policija, praktično odmah po ubistvu Ivone Bajo ima poseban tretman nad pripadnicima porodice. U početku je to bilo prikriveno, na šta sada neću trošiti vrijeme, a prvi otvoreni nezakoniti postupak se desio pri pokušaju da ostvarimo uvid u predmet i podnesemo pritužbu na odluku tužioca!
Takođe neću da se sada bavim kriminalom tužioca Stjepanović Danice, jer je to opšte poznato, nego samo na to da je "pobjegla" na odmor od 12 dana, te bismo navodno mogli po njenom povratku da vidimo dokumentaciju. To što je rok za pritužbu, samo 8 dana, nije zanimalo sudske policajce, koji nam nisu dozvolili čak niti da uđemo na ulazna vrata. Istovremeno, dok smo mi tretirani kao psi lutalice, propušta se veća grupa novinara, jer je "igrom slučaja" baš tog jutra izvršen upad na BN televiziju, kako bi se ista disciplinovala i neograničeno raklamirala, pripadnike vladajuće mafije...
Podsjetiću da je cijele predstava izvedena tako, što je "savjesni građanin" prijavio krivično djelo. Tako je recimo, prijavom, "savjesne građanke" suspendovana Dijana Milić, koja je danas pod zemljom, dok istovremeno, već dvije godine Sudska policija, svojim tijelima, i oružanom silom, sprečava da porodica dostavi materijal o ubistvu, prikrivanju ubistva, da ispriča, sve što smo saznali, te dobije odgovore tužioca, za nepravilnosti koje smo uočili...
Istine radi, pripadnici sudske policije su nastupali izuzetno korektno i ljubazno, jer vjeruju da moraju izvršavati naloge mafije, iako znaju da time otimaju zakonom garantovano pravo građanima...
Kada sam na to upozorio tadašnjeg komandira g. Danka Borovčanina, on je rekao citiram:
Mi izvršavamo naredbe Suda i Tužilaštva, ako kaže da te pustim, pustićemo te, ako kaže da te ne puštam, ne puštamo te, ako kaže ne puštaj DEBELE, ne puštamo ih, ako kaže UBIJ OVOG...
Rečenica je ostala nedovršena! Iako je sve navedeno bilo nezakonito, izgleda da je shvatio, kako je ovim primjerom baš pretjerao! ILI MOŽDA BI IZVRŠILI I TAKVU NAREDBU ???
Na moje zahtjeve da mi se uruči primjerak te naredbe, (znajući da je niko ne smije napisati) i da je plan da se spriječim u dostavi dokaza po svaku cijenu, tako što će me otjerati kao životinju sa vrata, a ja neću imati dokaze da sam uopšte dolazio, a kamoli da se čine krivična djela, odgovoreno je da je naredba usmena i da važi isto kao i pismena.
To što se bez suda i presude oduzima neko pravo, na neodređeni rok, i bez prava na žalbu, nije smetalo pomenutom gospodinu, te je bilo potrebno da se suprotstavim teroru i branim svoje pravo na miran način, što je već poznato, kako se desilo:
Ukratko, insistirao sam da mi se omogući zakonom garantovano pravo i odbio da izađem iz zgrade dok se to ne desi ili da me uhapse i izvedu pred sud! Pritvor od nekoliko sati je bio nezakonit, ali nije u domenu sudske policije.
Nikome tada nije bilo jasno, zašto želim da mi se sudi, ali pošto sam nedavno objavio na internetu dio zapisnika u kome sudski policajac izjavljuje sledeće:
Ja sam to predstavio, kao čisti primjer fašizma, što u stvari i jeste! Ne radi se dakle samo o krivičnim djelima, nego o diskriminaciji cijele porodice, svih srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo!
No to nije politički stav niti države, a vjerovatno ni kriminalaca iz vlasti, jer je uzrokovan isključivo činjenicom da imam dokaze o njihovim zločinima, te čine sve kako nikada ne bi zvanično bili zaprimljeni i obrađeni, a sve što se šalje poštom, ono NE DOBIVAJU, te ne reaguju niti na jedan dopis! Kako su shvativši da prikupljam dokaze o njihovim zločinima, pripadnici OT Bijeljina, odbijali da mi omoguće uvid ne samo u spis "Ivona Bajo" nego i bilo kakvu drugu informaciju, kršeći tako relevantni zakon, podatke o tome je zatražila druga osoba. Ime je retuširano, ali se iz sadržaja vidi da to nisam ja! Kakvu je glupost, napisala i potpisala, sekretar Prodanović Danka, vidi se na slici:
Nijednom pravniku, ovde nije potrebno da se bilo šta objašnjava, ali zbog građana, koji nisu upućeni u tekst zakona, slijedi dio iz Zakona o slobodi pristupa informacijama:
Pravo pristupa (član 4)
Svako fizicko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajucu obavezu da objavi takve informacije. Ovo pravo pristupa podliježe samo formalnim radnjama i ogranicenjima kako je utvrdeno u ovom zakonu.
Dakle, zakon se odnosi na obavezu javnih organa, a ne na građane! Na stranu to što je gnusna laž da je OT Bijeljina bilo kada omogućilo meni lično, uvid u bilo kakvu informaciju, i oni o tome nemaju nijedan dokument, apsurdno je da se bilo ko upućuje meni da bi dobio neku informaciju! No vrhunac podlosti, bahatosti i bezobrazluka OT Bijeljina je u nečem drugom:
Iz odgovora Danke Prodanović, vidljivo je da je kreiran 29.03.2010. godine, a samo 5 dana ranije 24.03.2010. godine, poslali su policiju da mi OTME sve dokaze koje imam o njihovim zločinima, tako što su obmanuli načelnika kriminalističke policije, koji nažalost nije više među živima, a "umro je" pod sumnjivim okolnostima, te Sud, da bi izdejstvovali naredbu za pretres i odnošenje računara...
To je dokaz da se FAŠIZAM prema porodici ubijene djevojčice Ivone, primjenjuje već poodavno i da neće dozvoliti nikom da ostvari uvid u neku informaciju ili dostavi dokaze o njihovim zločinima...
Shvativši da ta fašistička naredba, više nije tajna, pokušava se to prikriti i minimizirati. Na suđenju u kome sam bio okrivljen za "ometanje državnih organa u vršenju javnih funkcija", svjedok sudski policajac izjavljuje:
Ovde je dovoljno samo logičko razmišljanje! Svjedok, sudski policajac, ne kaže da se naredba ne odnosi na druge srodnike ubijene djevojčice, ne kaže ni da ne zna sadržaj, nego da NEĆE da se izjašnjava...
Očito je da svjedok, koji je u lancu komande, a u strahu za svoje radno mjesto, možda čak i život, ni u sudskoj raspravi ne govori ono što zna, nego da bi izbjegao lažnu izjavu, kaže da se "neće izjašnjavati"...
Time bi trebalo da se umanji težina krivičnog djela, koje izvršava Sudska policija već dvije godine, a po nalogu jednog od pripadnika mafije Kovačević Novaka.
Nadalje se može vidjeti da svjedok ne može navesti nijedan slučaj da sam omeo neko suđenje, istražne radnje, dostavu pošte ili sastanak nekog švercera oružja sa tužilaštvom, nego tvrdi da sam "ometao" stranke!
U ovom slučaju, on hoće da se izjašnjava, pa iako sam okrivljen za ometanje državnih organa, a ne za ometanje građana, on sada tvrdi da sam ometao upravo građane, (stranke). Takođe je vidljivo da znaju, kako imam namjeru predati dokaze o krivičnim djelima i podnijeti krivičnu prijavu, što je zakonom garantovano pravo, ali da to za mene NE VAŽI...
Osim toga se "ne sjeća" da sam na sebi imao dokaz o kriminalu pripadnika OT Bijeljina i CJB Bijeljina:
Iz izjave drugog svjedoka, vidi se da je upravo to, ono što sam imao na sebi, ali se ne sjeća da li je taj detalj i evidentiran. Zašto je to važno???
Na sebi sam imao dokaz o više krivičnih djela, a svako službeno lice je dužno da prijavi saznanje o bilo kom krivičnom djelu, ako do toga dođe. Kako je očito da niko nije reagovao, iako sam dokaze nasio na sebi pred zgradom suda, a za to sam i okrivljen, pokušalo se sa prikrivanjem te činjenice. Slijedi izjava svjedoka...
No sada bih predstavio, kako je donedavni komandir sudske policije, (obavješten sam da sada ima novu dužnost), odgovarao na moja pitanja:
U svojoj izjavi, g. Borovčanin Danko, tvrdi da se naredba odnosi samo na mene i čak je opravdava, objašnjava i obrazlaže iako ga za taj segment niko nije pitao. S a druge strane, na činjenicu da pripadnici sudske policije na različite načine tumače tu "naredbu", on daje komentar, da "ne može znati, šta koji policajac smatra i ne može odgovoriti"...
Sada da uporedimo: To što "smatra" kriminalac Kovačević Novak, g. Borovčanin Danko, objašnjava, zna razloge i iznosi ih, iako to nije pitan, a za postupke sudskih policajaca, koji su pod njegovom komandom, izvršavaju "naredbu" koju im je on "prenio", ne znaju kako tačno glasi, ali je "primjenjuju", on ne može da odgovori ???
Na osnovu svega, jasno je da pripadnici sudske policije izvršavaju naredbu koju niko od njih nije pročitao, ne znaju, kako tačno glasi, ali je suština da se ja lično spriječim, i svako ko se eventualno pojavi, u dostavi dokaza!
Naravno da mi je pomenuti gospodin ranije rekao da nema pismene naredbe, ali je to sada izjava pred Sudom i prvi put javno i zvanično evidentirana, ali ono što on nije shvatio je slijedeće:
Nijedna naredba ne smije biti u suprotnosti sa zakonom, a pogotovu ne može postojati usmena naredba, jer je sada očito da pripadnici Sudske policije ne znaju kakvu to naredbu izvršavaju, odnosno tako se to htjelo predstaviti!
Da je izjava pred sudom g. Borovčanin Danka obična laž, dokaz je i hapšenje Budimke Bajo, majke ubijene djevojčice, u avgustu 2010, cijelih 16 mjeseci, prije njegove izjave!
Tada je Sudska policija, uhapsila Budimku Bajo, primjenjujući "usmenu naredbu", koja se na nju, "ne odnosi" nije joj dozvoljeno da kontaktira advokata iako je to zahtijevala, a držana je 4 sata u privatnom zatvoru, pomenutog gospodina, jer ne postoji dokument niti o lišenju slobode, niti o otpustu!
Radi se o prostoriji, oko 4 kvadratna metra, pod stalnim nadzorom dvoje policajaca, na spratu zgrade Suda za prekršaje!
Predmet je završen na taj način, što je Okružni sud konstatovao da je prekršen zakon od strane državnih organa!
Konkretno, Sudska policija nije imala ovlaštenje da podnese zahtjev, te je time potpuno jasno da je majka ubijenog djeteta, zadržana u nečijem privatnom zatvoru, tokom procedure u kome je Sudska policija izvršavala naredbu, koja važi "samo za mene".
Ja naravno, jesam najopasniji protivnik mafije, ali je jasno da naredba važi i za druge srodnike! To što su sluge organizovanog kriminala, nesposobne da slažu, prikriju tragove kriminala, čine neprestano, nova krivična djela i nisu sposobni da shvate da je svaki moj postupak u skladu sa zakonom i dio plana za raskrinkavanje njihove mafijaške mreže, je njihov problem, a sada i Sudske policije u cjelini!
Izvršavajući FAŠISTIČKE NAREDBE, kriminalaca, Sudska policija, čini krivična djela!
Danko Borovčanin, je sebi dao za pravo da opravdava taj kriminal i fašizam, u procesu gdje sam ja bio okrivljeni!
Neka se spremi da ga objasni i opravda, kada budu optuženi on i ostali kriminalci, koji su dali doprinos prikrivanju ubistva Ivone Bajo, jer advokata koji će to dovesti u sklad sa zakonom, neće pronaći...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 194

ISTINA
ŠTA JE TO

U drugoj polovini marta 2010, godine, nekoliko osoba se dogovorilo da me prijave za "Ugrožavanje sigurnosti", član 169 KZ-a, koji navodim:
(1) Ko ugrozi sigurnost nekog lica ozbiljnom prijetnjom da će njega ili njemu blisko lice lišiti života, teško tjelesno povrijediti, lišiti slobode ili oteti, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom ili nekom drugom opšteopasnom radnjom ili sredstvom, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Ako je djelo iz stava 1. ovog člana učinjeno prema službenom licu u vezi sa vršenjem njegove funkcije, ili prema više lica, ili je učinjeno u sastavu grupe ili zločinačke organizacije, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

Neću sada iznositi nakakve argumente u vezi toga da li sam na bilo koji način izneo bilo kada neku od pretpostavljenih prijetnji iz navedenog člana, nego samo podatak da iako sam od prvog dana tražio da mi se sudi, do danas, poslije skoro dvije godine, nije podignuta optužnica. Šta to znači, jasno je svakom pravniku...
Više puta sam tražio uvid u spis i obavještenje o pomenutim radnjama, a osim saslušavanja u CJB Bijeljina, pretresanja objekata i mene lično, kao i pojedinih mojih poznanika, vršene su i sledeće radnje:
Praćenje patrolnim kolima, (dok sam hodao pješice iza mene je išlo policijsko vozilo na 20-50 metara razmaka), a kada dalje nisu mogli, (kroz park recimo), dočekivale su me policijske trojke na svakoj raskrsnici, te pred zgradom Suda i čak ušli za mnom unutra. Zatim pratnja policajcima u civilu, nadziranje telekomunikacija, te je ustanovljeno stražarsko mjesto pred kućom za danonoćno nadgledanje...
Podneo sam zahtijev za pristup informacijama u OT Bijeljina i CJB Bijeljina, sledeće sadržine:

OKRUŽNO TUŽILAŠTVO BIJELJINA

(Sadržaj zahtjeva)


OD MJESECA MARTA 2010. GODINE, PREMA MENI SU PROVOĐENE " POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE", O ČEMU IMAM DOKAZE, KOJE SU OBUHVATALE SVE ZAKONOM PREDVIĐENE AKTIVNOSTI, SEM "SIMULIRANOG OTKUPA PREDMETA I DAVANJA PODKUPNINE", ALI UZ NEKE AKTIVNOSTI IZVAN OKVIRA ZAKONA...
S OBZIROM DA ZA POMENUTE AKTIVNOSTI, MOGUC JE KRAJNJI ROK OD 6 MJESECI, POSLIJE KOGA O ISTIMA MORAM BITI OBAVJEŠTEN, OČITO JE DA JE ZAKON ZLOUPOTREBLJEN...
ILI ZA POMENUTE RADNJE NIKADA NIJE DATA SUDSKA NAREDBA, ILI SE NEZAKONITO IZBJEGAVA OBAVEZA PREDVIĐENA ZKP-om, ODNOSNO ONE NEZAKONITO PRODUŽAVAJU, TE ZAHTIJEVAM SVE PODATKE O ISTIMA, UKOLIKO SU ZATRAŽENE OD STRANE BILO KOG TUŽIOCA...


Iz CJB Bijeljina nije bilo nikakvog odgovora, dok je iz OT Bijeljina stigao dokument, koji slijedi:

Naravno ja sam konstantno zahtijevao da budem optužen ili da se tužilastvo povuče iz slučaja odnosno da vrati računare, što su poslije 9 mjeseci bili silom zakona prisiljeni da učine, ali iako je to predviđeno u ZKP-u, nikada nisam dobio obavještenje o pregledu računara, relevantni član : Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije, stav (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca.
No sve ovo je bio samo okvir za temu koja je u nadležnosti suda, a radi se o "Posebnim istražnim radnjama". Kako je ZKP, jasno predvidio da se pomenute radnje, mogu najviše primjenjivati 6 mjeseci, a onda citiram : Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama, stav (3) Sudija za prethodni postupak će, bez odlaganja, a nakon preduzimanja radnji iz ovog zakona, obavijestiti lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta. Lice protiv kojeg je radnja bila preduzeta može od suda zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je sprovedena radnja..
Stoga sam se u septembru 2011, godine obratio zahtijevom Okružnom Sudu, pretpostavivši da zakon nije ispoštovan, te da Sud nije ni dobio podatke o tome. Ispostavilo se da sam u pravu, jer je moj zahtijev shodno zakonu, proslijeđen u OT Bijeljina, poslije čega sam dobio odgovor:
Dakle, ponavlja se tvrdnja da nije bilo nikakvih radnji, na osnovu kojih bi bile prikupljane informacije o meni, jer za to nije postojao zakonski osnov! No kako ja vrlo dobro znam da se te radnje sprovođene, obratio sam se ponovo zahtijevom u CJB Bijeljina i to na takav način da sam mogao biti optužen ponovo za "Ugrožavanje sigurnosti":


CJB BIJELJINA

(Sadržaj zahtjeva)OKRUŽNI SUD U BIJELJINI, DONIO JE 23.03.2010. NAREDBU 12 0 K 001162 10 KPP O PRETRESU STAMBENIH PROSTORIJA, KOJE SAM KORISTIO, A NA ZAHTIJEV CJB BIJELJINA, IAKO JE SVIMA BILO JASNO DA SE RADI O LAŽNOJ PRIJAVI!
DO DANAS 20 MJESECI KASNIJE NIJEDAN TUŽILAC NIJE PODIGAO OPTUŽNICU, PO TOM PREDMETU, A KRAJEM 2010, OKRUŽNI SUD JE DONEO RJEŠENJE O POVRATU ODUZETOG RAČUNARA, ŠTO JE PRAKTIČNO PRIZNANJE NEPOSTOJANJA KRIVIČNOG DJELA!
TRENUTNO JE U TOKU SUDSKI POSTUPAK KOJI SAM POKRENUO PROTIV ODGOVORNIH PODNOSILACA LAŽNE PRIJAVE, TE ZAHTIJEVAM OD CJB BIJELJINA UVID U SVE DOKUMENTE VEZANO ZA TU NAREDBU, PRVENSTVENO IZJAVU ILI SLUŽBENU ZABILJEŠKU, SAČINJENU PO IZJAVI PODNOSILACA LAŽNE PRIJAVE.
U SLUČAJU DA DOBIJEM PODATKE BIĆE PROSLIJEĐENI SUDU, TE NEĆE BITI POTREBNO SVJEDOČENJE INSPEKTORA MUPA!
U SLUČAJU DA MI SE NE ODGOVORI, A PODSJEĆAM DA SAM U MARTU 2011. PREDAO 3 ZAHTJEVA NA KOJA NIKADA NIJE ODGOVORENO, OBAVIJESTIĆU O TOME SUD I OSIM ZAHTIJEVA ZA SASLUŠANJE SVIJEDOKA IZ CJB BIJELJINA, TRAŽITI I DA SE USTANOVI KRIVIČNA ODGOVORNOST, ODGOVORNIH IZ MUPA KOJI NE POŠTUJU ZAKON...


Ne znam da li je provijeravana tačnost moje tvrdnje u Sudu ili ne, ( a istinita je) no ovog puta mi je odgovoreno prije zakonom predviđenog roka od 15 dana. Odgovor potpisan od načelnika CJB Bijeljina slijedi:

 
REZIME
CJB Bijeljina dostavlja Izvještaj u OT Bijeljina 25.03.2010. godine, a s obzirom da je dan ranije obavljen "informativni razgovor", koji je bio samo zamka, za planirani upad i otimanje računara sa dokazima o kriminalnim djelima pripadnika mafije, očito se opisuju te radnje...
Mjesec dana kasnije 23.04.2010. godine, dostavlje se dopuna tog Izvještaja! Podsjećam da se "Posebne istražne radnje" pokreću u intervalima od po 30 dana...
Dakle, o radnjama koje "nikada nisu pokrenute" jer za to nije nilo zakonskog osnova, CJB Bijeljina je sačinio 2 izvještaja i dostavio ih u OT Bijeljina!
To što mene lično, OT Bijeljina, tretira kao životinju i sve pripadnike porodice Bajo, a u cilju prikrivanja ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo je nešto na šta sam navikao!
Poplava laži, falsifikata i krivičnih djela vezano za taj zločin, pokazuje pravo lice OT Bijeljina.

No ovom prilikom nije "prevarena" samo porodica, nego OT Bijeljina vara, laže i obmanjuje Okružni Sud!
Ja lično ne mogu predati krivičnu prijavu protiv odgovornih, jer Sudska policija ima neredbu da mi po svaku cijenu onemogući predaju bilo kog materijala, na zakonom propisani način, te stoga očekujem da će Sud reagovati, kao i svi drugi nadležni organi, koje ću obavijestiti putem elektronske pošte!
Informacije o Izvještaju CJB Bijeljina, koji je proslijeđen u OT Bijeljina suštinski su za mene nebitne.
Mnogo je važnije to, što on postoji, a OT Bijeljina krije te podatke! U toku je više sudskih procesa, tokom kojih ću tražiti da se izda naredba OT Bijeljina da objelodani informacije.

Naravno, pokušaću i lično da ostvarim uvid, no moj osnovni cilj je već postignit!
OT Bijeljina je srce mafije i svi postupci zaposlenih su prvenstveno usmjereni na zaštitu i logistiku organizovanog kriminala. Ako i postoje osobe, koje bi htjele da rade po zakonskim odredbama, to im je onemogućeno, jer je zakon nebitan u odnosu na to što kaže svemogući šef mafije Kovačević Novak!

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 193

„ZAGUBLJENI“
DOKAZI

POSLE POLA GODINE SABOTIRANJA ISTRAGE, PORODICA UBIJENE DJEVOJCICE JE DOSLA DO MOZDA I NAJVECEG DOKAZA O KORUMPIRANOSTI NEKIH OD ISTRAZNIH ORGANA I NJIHOVIM SAUCESNISTVOM U UBISTVU.
RADI SE O FOTOGRAFIJAMA NACINJENIM U ZGRADI SUDA, PREDMETA KOJE JE DJEVOJCICA IMALA UZ SEBE U TRENUTKU UBISTVA, A KLJUCNI DOKAZ SU SLIKE TORBE CIJI JE KAIS PRESJECEN NA MJESTU I POD UGLOM KOJI ODGOVARA RANI NA NJENIM GRUDIMA. NAPOMINJEM DA ZA POLA GODINE NISMO DOBILI PODATAK DA JE TORBA OSTECENA, BILO OD SVJEDOKA ILI OD MEDICINSKOG OSOBLJA, JER NIJE BILO POTREBE DA BILO KO OD NJIH PRESJECE POMENUTI KAIS, DA BI JE OSLOBODIO OD NEKOG PREDMETA ILI UKAZAO POMOC.
DIO KAISA KOJI JE PRESJECEN JE NESTAO I NE POJAVLJUJE SE NITI U ZAPISNICIMA, A NEMA GA NI MEDJU OSTALIM ZATECENIM STVARIMA…
SLIKA TORBE NA KOJOJ SU VIDLJIVA OBA DJELA PRESECENOG KAISA
ISTA TORBA SLIKANA ODOZGO, GDJE JE TAKODJE VIDLJIVO DA JE POMENUTI KAIS PRESECEN


OLOVKOM JE OZNACENA ALKA, GDJE JE PRESECENI KAIS BIO PRICVRSCEN
U KRUPNOM PLANU SU OBA DJELA PRESECENOG KAISA

NA SLICI JE VIDLJIVO DA OSTATAK KAISA JEDVA DOSEZE ALKU, ZA KOJU JE BIO PRICVRSCEN
NA GORNJIM SLIKAMA SU SNIMCI TORBE KOJE JE DJEVOJCICA NOSILA KOBNOG DANA, A SLEDE SNIMCI TORBE NA GRUDIMA NJENE MAJKE KOJI POKAZUJU PRIBLIZNO MESTO UDARA, ODNOSNO RANE NA GRUDIMA, KAO I KAKO BI IZGLEDAO KAIS KOJI BI BIO PRESECEN POD OKOLNOSTIMA KOJE JE OTKRILA AUTOPSIJA…
CRVENA STRELICA OZNACAVA MESTO GDJE JE ULAZNA RANA NA GRUDIMA DJEVOJCICE
ISTA SITUACIJA ALI SA TORBOM PREBACENOM NA DRUGO RAME

UGAO KOJI ZATVARA STRELICA, ODNOSNO PRESECA KAIS PODUDARA SE SA STANJEM U KOME SE NALAZI PRESECENI KAIS ORIGINALNE TORBE…
OCIGLEDNO JE DA POMENUTI KAIS NIJE MOGLA PRESJECI ZICA PRECNIKA OD 2 MILIMETRA (KAO NI DA NANESE SVE PRONADJENE POVREDE). ZATO JE BILO POTREBNO TORBU I OSTATAK KAISA SKLONITI OD JAVNOSTI). POSTOJI VISE MOGUCIH SCENARIJA KAKO SE SVE ODIGRALO:
PO JEDNOM OD NJIH, A TO ODGOVARA I NESLAGANJU OKO VREMENA (KRENULA JE KUCI U 15 I 35, A PRONADJENA POSLE 16 I 10, A DO TOG MJESTA JOJ TREBA MANJE OD 5 MINUTA), DJEVOJCICA JE UBIJENA NA DRUGOM MJESTU I DOVEZENA, ALI BEZ PRESJECENOG DJELA KAISA.
MOGUCE JE TAKODJE, S OBZIROM DA POSTOJE DOKAZI U FALSIFIKOVANJU OD STRANE KRIMINALISTICKOG INSPEKTORA, DA JE POMENUTI DIO KOJI NEDOSTAJE SKLONJEN SA LICA MJESTA, POSTO SE NIJE UKLAPAO U TEORIJU KOJU SU SKLEPALI…
MOGUCI SU I NEKI DRUGI ODGOVORI, ALI JEDNO JE SIGURNO:
DIO KAISA NEDOSTAJE, A TUZILASTVO I POLICIJA SU TO KRILI POLA GODINE.
I ŠTO JE NAJVAŽNIJE, IZ SLIKA SE VIDI DA JE VEĆI DIO KAIŠA OPRAN NEKIM JAKIM HEMIJSKIM SREDSTVOM, DA SE UKLONI MATERIJA, KOJU JE OSTAVILO ORUĐE UBISTVA!
MAFIJA NIJE OČEKIVALA DA ĆE TIME SAPRATI I ORIGINALNU ŽUTU BOJU...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 192

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU
KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA
DOPUNA NA UDT : 8547/10

U uvodnom dijelu podsjetio bih prvo da se radi o slucaju tragicne smrti djevojcice Ivone Bajo 23.07.2009. koju je u startu Okruzno tuzilastvo u Bijeljini, pokusalo da predstavi kao nesrecan slucaj uzrokovan padom sa bicikla.
Iako sam od samog pocetka imao dokaze da se ne radi o tome i da neke osobe iz policije i tuzilastva pokusavaju da prikriju dokaze o ubistvu i opstruisu istragu, konstantno sam pokusavao da dodjem do uvida u kompletan spis, ukljucujuci izjave svih svjedoka i nacinjene fotografije.
Iako sam vise puta usmeno trazio, te kasnije podneo desetak zahtjeva za pristup informacijama, nisam nikada dobio pozitivan odgovor, a bilo je slucajeva i da nema nikakvog odgovora…
Bio sam siguran da je to stoga sto su sigurni da cu pronaci svaku njihovu podvalu, i to se pokazalo kao tacno posto sam nedavno iz drugog izvora dobio jedan dio dokumentacije, a radi se o izjavama svjedoka i policijskim zabiljeskama, te jos nekim dokumentima.
Jedan vazan dio koji se odnosi na fotografije, kako mjesta ubistva, tako i snimci obdukcije, je i dalje nedostupan. Stoga sam pozvao sudskog vjestaka dr Busarcevica i provjerio da li mu je uopste prezentovano od strane tuzioca, kakve je povrede imala djevojcica.
Konkretno, da li mu je poznato da je predmet koji je ubio djevojcicu, po svemu sudeci prvo presjekao kais torbe koju je nosila, a potom probio prsnu kost, ostavivsi ubodnu ranu od 25*1 mm, ta na kraju razderao desnu stranu pluca.
Pomenuti strucnjak je bio iznenadjen i istakao da mu ti detalji uopste nisu poznati, te da je radio na osnovu toga sto mu je poslato od strane tuzioca.
Kako se u njegovom izvjestaju vidi samo slika povrsinske rane na grudima, ispostavlja se da je tuzilac trazio vjestacenje samo te povrsinske povrede, iako ona sama za sebe nije uzrok smrti.
Razderine desne plucne arterije i desne dusnice, koje su i dovele do gusenja krvlju, tuzilac ocito nije smatrala za bitnim da se dostave vjestaku i te slike.
Napominjem da se radi o strucnjaku koji je i balisticar, te bi fotografija prsne kosti kroz koju patolog provlaci skalpel, da bi se stekao utisak o dimenzijama, bila i te kako relevantna, ako ne i kljucna za misljenje dr Miroslava Busarcevica.
Pomenuti strucnjak je predlozio rekonstrukciju istakavsi da je takvu ranu na grudima (samo povrsinsku, jer nije bio svjestan dubine rane), mogla da nanese, (zapara kozu) podmetnuta od strane tuzilastva zica samo uz ucesce nekog stranog tijela, koje on na snimcima nije uocio.
Uprkos tome tuzilastvo donosi odluku o nesprovodjenju istrage, iako niti jedno vjestacenje nije potvrdilo da je smrtnu povredu djetetu nanijela zica, vec naprotiv suprotno, postoje elementi da cak ni tu povrsinsku ranu nije uzrokovala ta zica, a pogotovo unutrasnje povrede, koje su i sakrivene od vjestaka biologa i trasologa.
Nadalje, kada smo dosli do saznanja da je kais torbe presjecen i po svoj prilici opran benzinom, da bi se uklonili tragovi, predali smo materijal o tome kao nove dokaze uz misljenje vjestaka dr Blazanovica.
Iako je od tada proslo vise od 4 mjeseca, tuzilastvo ne iznosi nikakav stav po tom pitanju. Naprotiv svaki put kada bih pokusavao da dobijem taj stav, dobijao sam odgovor da „niko nije tu“.
I kada sam postao previse dosadan, poslali su policiju da mi oduzme racunar, optuzivsi me da planiram atentat na polovinu pripadnika tuzilastva.
I onda odjednom pojavljuje se osoba koja priznaje da je ubila djevojcicu.
Sve informacije o tome su cenzurisane i blokirane od strane tuzilastva, jer su mediji u strahu od moguce osvete (upad i pretres BN televizije u januaru, je jos „u fazi istrage“).
Osobu koja je priznala ubistvo saslusava tuzilac Stjepanovic, koju sam optuzio za prikrivanje ubistva, te u dogovoru sa Kovacevic Novakom, odmah ga salju u dusevnu bolnicu, kako bi ga proglasili neuracunljivim i time prikrili svoju umjesanost.
Javnost naravno o tome nije obavjestena, a ja postavljam pitanje :
Kako je moguce da tuzilac osumnjicen za saucestvovanje u prikrivanju ubistva, saslusava moguceg ubicu i jos trazi Psihijatrijsko vjestacenje?
Poslednje informacije o tome su da je osoba I.H. koja je napala vise djece pustena na slobodu, a tuzilac Stjepanovic je „do septembra u Srebrenici“
No iako su uspjeli da uplase sve medije, mene nisu i nikada nece.
Proucio sam sve izjave svjedoka i analizu o tome dostavio Tuzilastvu, a saljem je i vama u prilogu.
Siguran sam da ce sadrzaj te analize biti sokantan i za vas, jer pokazije da su neke cinjenice smisljeno prikrivene, a mozda ukazuje i na to kako je djevojcica nastradala.
Razgovor u kome dr Busarcevic potvrdjuje da mu tuzilac nije predocio najvaznije cinjenice i smrtonosne povrede, nego je trazila vjestacenje „zanoktica, zuljeva ili sta vec“, predao sam kao prilog na cd-u Okruznom sudu u Bijeljini, po predmetu u kome sam optuzen za Ugrozavanje sigurnosti.
Broj telefona pomenutog vjestaka se nalazi u prilogu, i za vas je sada posao lak.
Tuzilac smisljeno precutkuje vjestacima kakve je unutrasnje povrede imala djevojcica i trazi od bioloskog fakulteta potvrdu da se na zici nalaze tragovi tkiva ili krvi. Po toj logici mogla je poslati i gumu od bicikla na analizu. Trasolog je umjesto da je angazovan kao balisticar, da da misljenje da li je podmetnuta zica mogla napraviti probod kosti, (i da mu se posalje ta fotografija), analizirao samo to, da li je ta ista zica, mogla i pod kojim uslovima, napraviti ogrebotinu na grudima. I na kraju, iako nijedno vjestacenje nije dalo potvrdu da je uzrok smrti famozna zica, vec upravo su izneseni suprotni argumenti, tuzilac sve to odbacuje. Postavlja se pitanje : Koja je svrha vjestacenja, kada svemocni tuzilac prikriva dokaze i na kraju provodi svoju zamisao bez obzira na sve…?
Ovakvo smisljeno prikrivanje dokaznog materijala i prikrivanje ubistva je mnogo veci zlocin od samog ubistva djevojcice, koje mozda i nije bilo sa namjerom izvrseno.
Kada provjerite da je sve ono sto sam naveo istina, vasa je duznost da za sva vremena eliminisete te kriminalce iz pravosudja.
Za saucesnistvu u ubistvu jednog djeteta, odnosno prikrivanje tragova kojima se to dokazuje, odgovorni zasluzuju zakonom predvidjenu kaznu.
Ukoliko pravosudni sistem u zamlji stane na stranu tih ubica, sve podatke o ovom zlocinu dostavicemo Sudu u Strazburu, a u tom slucaju ce odgovornost biti na svima koji su te kriminalce stitili i podrzavali…
NAPOMENA :
Ovaj dokument je namjenjen za vise razlicitih adresa, te su neki argumenti koji su koristeni neprimereni za neke od tih institucija. Nadam se da ce svaka od njih uociti svoje nadleznosti…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 191

GLAS
ISTINE


PRIKRIVANJE UBISTVA
OBMANJIVANJE JAVNOSTI
SAKRIVANJE DOKAZA
FALSIFIKOVANJE VJEŠTAČENJA
TEROR NAD MEDIJIMA
SMRT NA SASLUŠANJU
ŠTA JOŠ TREBA DA SE DESI ???

(ovaj tekst je pisan prije "smrti" Ace Teodorovića, načelnika kriminalističke policije! Živio je još samo 5 dana, pošto sam mu dostavio materijal o kriminalu inspektora Marković Dragoslava i tužioca Stjepanović Danice. Pomenuti kriminalci su još na slobodi, a dokazi su nastali sa lica zemlje uz naredbu vrha vlasti da se po svaku cijenu onemogućim u novoj dostavi materijala, bilo kome...)

ZAUSTAVIMO SPREGU MAFIJE I TUŽILAŠTVA

IMAM DOKAZE O KRIVIČNIM DJELIMA I KRIMINALU, PRIPADNIKA
OKRUŽNOG TUŽILAŠTVA BIJELJINA
ŠTA ĆE DA SE DESI
HOĆE LI UHAPSITI NJIH
ILI MENE ???


ZAUSTAVIMO SPREGU MAFIJE I TUŽILAŠTVA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 190

TUŽENOJ REPUBLICI SRPSKOJ, BILO JE PONUĐENO DA ISPLATI MAJCI UBIJENE DJEVOJČICE SAMO TROŠKOVE, KOJE JE IMALA ZBOG HAPŠENJA, KADA JE POKUŠALA DOSTAVITI DOKAZE U UBISTVU SVOG DJETETA, UZ USLOV DA NA OSNOVU DOKAZA KOJE SMO IM MI PRONAŠLI I DALI, POKRENU ISTRAGU I USTANOVE KO SU ODGOVORNI ZA PRIKRIVANJE UBISTVA. UMJESTO DA RADI PO ZAKONU, TUŽENA RIZIKUJE SPOR OD 5 MILIONA KM, SAMO DA BI ZAŠTITILA KRIVCE...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:          TUŽBA 
Tužilac: BUDIMKA BAJO BOLLIN
Tuženi: REPUBLIKA SRPSKA
Vrijednost spora: 5000000 (pet miliona) KM
Napomena: Tužba je i u digitalnom obliku na disku u prilogu "Tuzba protiv RS.html" sa aktivnim linkovima, ka materijalu na koji se poziva!

UVODNI DIO

Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadlezan sud, s obzirom da se dogadjaj koji je prouzrokovao stetne posljedice, odvijao ne samo u gradu, nego čak u službenim prostorijama suda... Takodje je bitno istaći činjenicu da će shodno članu 10, troškovi postupka biti najmanji mogući.
Tužbom se traži nadoknada materijalne štete, koju je tužitelj imala, kao posljedicu više izvršenih krivičnih, djela od strane državnih organa, a koji su posredno nanijeli i materijalnu štetu, na način koji će biti opisan u daljem tekstu tužbe.
Tužba će biti obrazložena u segmentima, te će se za svaki ponaosob tražiti nadoknada, kako za materijalnu, tako i nematerijalnu štetu. Prvi dio se odnosi na događaje od 10.08.2010: Radi se naime o brutalnom kršenju prava predviđenih zakonom, jer je majka ubijenog djeteta donoseći dokaze o tome, umjesto da bude tretirana kao ljudsko biće, omalovažavana, šikanirana, a čak joj nije dozvoljeno da pozove pravnog zastupnika, iako je to tražila i sve sa ciljem da se pomogne izvršiocima ubistva i spriječi istraga o tome...
Suština je da je tužena strana, učestvovala direktno ili indirektno u ubistvu djevojčice Ivone Bajo, osmogodišnje ćerke tužiteljke, a u svrhu prikrivanja tog ubistva, izvršeno je više krivičnih djela i nanesena materijalna i nematerijalna šteta tužiocu Budimki Bollin Bajo...
Osnova svega je dakle ubistvo djevojčice Ivone, koje su kriminalci zaposleni u institucijama vlasti, prije svega tužilaštva, pokušali da prikriju, koristeći se svim sredstvima. Tako je za vrijeme fiktivne istrage tužilac OT Bijeljina Stjepanović Danica, iako joj je to dužnost, odbila da uzme izjavu od gradjanina, ujaka ubijene djevojčice, jer je to kvarilo njen plan da prikrje ubistvo Danica.
Kriminalac Stjepanović, u ovom audio zapisu jasno pokazuje da ne zeli razgovor sa osobom koja joj je predhodno dostavila materijal na disku, koji ukazuje da se radi o ubistvu...
Istovremeno se javnosti plasira vise laži i falsifikata, o kojima sada nece biti riječi, a takodje se izbjegava razgovor sa majkom ubijenog djeteta, sve sa ciljem da se zločinački plan nesmetano izvrši. Finalizacija toga je sramno Obavještenje o nesprovođenju istrage Obavijest. Tom prilikom je od strane Sudske policije, a po nalogu OT Bijeljina onemogućen pristup dokumentaciji, kako bi se podneo adekvatan prigovor, i kako ne bi bile otkrivene sve kriminalne radnje državnih organa usmjerene na prikrivanje ubistva.
No, iako je tokom same istrage izvršeno više krivičnih djela, sa time se nastavlja još intenzivnije po obustavi istrage: Iako je ZKP predvidio obavezu tužioca da analizira sve nove informacije, to se uporno izbjegava i čak zabranjuje pristup članovima porodice, kako ne bi mogli dostaviti materijal, što je pravo predvidjeno zakonom.
Tako je još u februaru 2010. tužilastvu predat prvi materijal (u pisarnici, dok se direktan razgovor i davanje izjave izbjegava konstantno već 2 godine, sa ciljem da se ti dokazi "zagube"). Taj prvi, meterijalni dokaz je torba koju je djevojčica nosila preko ramena u trenutku ubistva. Jesno se vidi na slici, Torba da je kaiš iste presječen. Komad nedostaje, a veći dio ostatka je opran jakim hemijskim sredstvom, da bi se uklonili tragovi ubistva. Sve te podatke servis mafije OT Bijeljina je krio za vrijeme navodne istrage...
Naravno i danas 2 godine kasnije, niko iz ove mafijaške vlasti nema odgovor na to, zašto je torba u takvom stanju i ko je presjekao kaiš, ko je isti oprao i zašto je to sakriveno od porodice i javnosti???
Jedina reakcija OT Bijeljina je bila da se naloži Sudskoj policiji, sprečavanje pristupa tužilaštvu, prije svega ujaku djevojčice, kao svjedoku i zastupniku majke ubijene djevojčice Punomoc, a u kasnijem periodu se pokušalo lažnom prijavom, oteti sve što ukazuje na njihove kriminalne aktivnosti, tako što su izdejstvovali nalog za pretres i odnošenje računara...
Sa polaznom pretpostavkom da je prikrivanje dokaza izvršeno bez znanja tužioca, više pute se o tome obavještava i traži razgovor sa njim, usmeno i pismeno. Zahtjev tuziocu je samo jedan od dokumenata, koji to dokazuju. Kada je postalo očito da je tužic Stjepanović, upravo taj kriminalac, koji je sakrio te dokaze, obavještava se više puta ured Glavnog okružnog tužioca, a dokumenti Obavjestenje i zahtjev 1 i Obavjestenje i zahtjev 2 to takođe dokazuju.
Ovaj dokument je sačinjen u vrijeme, kada je već odavno bilo jasno da je glavni tužilac Kovačević Novak, kriminalac, koji je dao aktivan doprinos prikrivanju ubistva, i namjena mu je bila upravo da bude korišten kao dokaz na sudu.
Naime kako se konstantno dolazilo do novih dokaze o ubistvu i kriminalu drzavnih organa, kao dokaz tome je izjava vještaka dr. Busarčevića, Istina o ubistvu iz koje se jasno vidi da mu je OT Bijeljina namjerno uskratio, (sakrio - falsifikovao) podatke o unutrašnjim povredama, koje je djevojčica imala, sa namjerom da se vještak navede na pogrešan zaključak i potvrdi monstruozni plan tuženog.
Tekstualna verzija izjave je u dokumentu Izjava vjestaka.
Kako je taj snimak predat 5 dana ranije načelniku kriminalističke policije g. Teodorović Aci, sa kojim je postignut dogovor da na osnovu njega i još nekih dokaza podnese Zahtjev, za saslušanje tužioca, bilo je za očekivati da će kriminalci na sve načine pokušati da spriječe predavanje tog materijala u Tužilaštvu.
Bitno je istaći da su neposredno prije hapšenja o kome će još biti riječi podnesene krivične prijeve Prijava protiv Novaka 2 i Prijava protiv Sudske policije, zbog nezakonitog sprečavanja , odnosno onemogućavanja da se dokumenti i dokazni materijal, predaju na zakonom propisani način.
Kako je jasno istaknuto i Sudskoj policiji, kao "kuriru" i OT Bijeljina, kao primaocu poruka da ćemo donijeti nove materijale i insistirati na stavu tužilaštva po pitanju dosada dostavljenih dokaza, postaje očito da je nezakonito hapšenje gdje. Budimke 10.08.2010. bilo smišljeno i planski izvedeno ne samo sa ciljem da se spriječi dostava novih dokaza, nego i čin osvete za neposredno predate prijave.
Sutradan po tom dogadjaju, pomenuti načelnik policije je pronadjem mrtav u sumnjivim okolnostima. Nikada nije izvrsena autopsija, a šta se desilo sa materijalom koji mu je dostavljen pred smrt je tajna, koju je odneo u grob...
Dakle, iako je nesporno pravo gradjanina da podnese krivičnu prijavu, to je brutalno spriječeno od strane kriminalaca, koji su naložili to nezakonito hapšenje Sudskoj policiji. Ističući prije svega korektnost svih pripadnika sudske policije, mora se istaći da je u tekstu Zahtjeva : Zahtjev 1, Zahtjev 2 i Zahtjev 3 izneseno namjerno više laži, sa ciljem da nam, se nanese šteta i izdejstvuje osudjujuća presuda, kako bi se "dozvali pameti" i odustali od borbe protiv mafije iz vlasti...
Detalji o tome će po potrebi biti dokazivani na sudu, a na osnovu zvanične sudske dokumentacije...
Tom prilikom je uskraćeno gdji Budimki da pozove advokata, a nije dozvoljeno ni iznošenje odbrane, sa obrazloženjem da sudija nema namjeru da ostaje dugo poslije 15 sati. Očito pravni argument...
Detalji o tome i izvodjenje dokaza, takodje po potrebi, a tekst u kome se osuđuje majka ubijenog djeteta, zato što se usudila da pokuša dostaviti dokaze o ubistvu njenog djeteta je u dokumentima : Osuda 1, Osuda 2 i Osuda 3.
Na tu kriminalnu presudu je naravno uložena žalba, koja sada neće biti predočena, ali će po potrebi biti korištena u sudskom procesu. Krajem 2010. Okružni sud donosi Rješenje kojim konstatuje nezakonitosti od strane državnih organa izvršenih tom prilikom i obustavlja postupak Oslobadjanje 1, Oslobadjanje 2.
S obzirom da su ranije bili upozoreni da je sprečavanje građana u ostvarenju prava predviđenih zakonom krivično djelo, očito je da su te nezakonite radnje bile izvršene namjerno, sa unaprijed razrađenim scenariom...
Jedan od elemenata na koji se pokušala skrenuti pažnja tužilaštvu, sem navedenih je i traka, koja se koristi za španovanje tereta, Traka. Njene dimenzije u dlaku odgovaraju dimenzijama povrede na tijelu djevojčice, posebno probodenoj prsnoj kosti, a po mišljenju jednog vještaka, koje je takođe dostavljeno tužilaštvu, predmet koji je ubio djevojčicu je trakastog oblika...
Iz svega ovoga je lako dokazivo ne samo da je cerka Budimke Bollin Bajo ubijena, nego i da je organizovanim djelovanjem kriminalaca iz ograna vlasti tužene Republike Srpske, izvršeno više krivičnih djela sa ciljem da se ubistvo prikrije, a kao posledica toga je materijalna i nematerijalna šteta, nanesena tužiteljki.
Prva materijalna posljedica je propuštanje rezervisanog leta
Karta, gdje su crveno obeleženi datum i vrijeme. Takodje isti dokument u html fajlu, (originalno) Karta.
Tako je drugi let, sutradan marala da rezerviše hitno, po najskupljoj tarifi, (koja je jedina preostala), oko 600 KM. Za troškove osobi koju je platila da je zamjeni (11.08.2010. na poslu) i druge "sitnije" izdatke, odlazi još oko 400 KM, što iznosi ukupno 1000 KM...
No kako je dokumentom, kojim se zahtijeva pokretanje prekršajnog postupka, opisana kao neko ko "remeti red i mir", a morala je da ga predoči kao dokaz za kašnjenje, on pokreće niz okolnosti koje dovode do otkaza i gubitka posla: Otkaz. Tako materijalna šteta indirektno postaje mnogo veća, a činjenica da je tužilac bez posla će biti korištena kao argument za oslobađanje od sudske takse.
Nadalje ističem da je došlo do nezakonitog i neevidentiranog zadržavanja tužilje, što se lako vidi iz slijeda događaja iz zvaničnih dokumenata! Naime, vidljivo je da je vrijeme navodnog izvršenja prekršaja 8:30 do 9:00, dok je početak suđenja od strane suda zabeležen u 13:55.
U tih oko 5 sati između ta dva termina, tužilja se nalazila u praktično, privatnom zatvoru, u prostoriji oko 4 metra kvadratna, na spratu Suda za prekršaje, pod nadzorom, odnosno stražom Sudske policije!
Ne postoji dokument o lišenju slobode, niti o otpustu, no formalno je tužilja bila zarobljena i bez mogućnosti da pozove advokata, iako je to zahtijevala. Očito je time prekršeno njeno pravo na odbranu, a za to vrijeme su odgovorni za to nezakonito zadržavanje, smišljali šta da urade i pisali Zahtjev, sa lažnim sadržajem...
Kako je postupak obustavljen, rješenjem Okružnog suda iz koga je jasno vidljivo da je komandir Sudske policije izvršio krivično djelo "Samovlašće", te u saradnji sa Novakom Kovačevićem, još neka, a sve sa ciljem da spriječi tužilju u dostavi materijala, koji dokazuje ubistvo Ivone Bajo i sprečavanje dokazivanja tog zločina!
Dakle materijalna šteta se odnosi i na to višesatno nezakonito lišavanje slobode, a kako su ti događaji prouzrokovali gubitak posla, (pritvorena, uhapšena, a nema dokument kojim bi to dokazala poslodavcu), te ukupan odštetni zahtjev za taj dio, tužilja cijeni na 50000 KM.
Nematerijalna šteta, povodom tog događaja, odnosi sa na duševni bol, povredu ugleda i časti, slobode i prava, te doživljenog poniženja, a sve sa ciljem, kako bi se "dozvala pameti" i nikada više se ne usudi, postaviti pitanje o smrti jedinog djeteta i pogotovo ne pokušavati donijeti dokaze o tome...
Tražena nadoknada za nematerijalnu štetu je 50000 KM, što ukupno iznosi 100000 KM!
Nadalje se traži nadoknada za nematerijalnu štetu u periodu od ubistva Ivone Bajo, maltretiranje i ponižavanje, lažnim predstavljanjem, događaja, falsifikovanjem materijala, kao što je već prvog dana bilo samo mjesto zločina: ULICA. Da bi prikrili ubistvo, saučesnici su predstavili da se radi o padu sa bicikla, a na slici se jasno vidi da je djevojčica krvarila više od 10 metara prija tog pada...
To se nastavilo u narednom periodu od oko 6 mjeseci, za šta postoji obilje dokaza, koji će biti predočeni, ako tužena strana ne prihvati odgovornost. Veći dio njih je takođe na disku, unutar foldera "Dokazi".
Bezakonje i kriminal institucija tužene sa nastavio u narednom periodu, kada nam je onemogućeno da dostavimo dokaze do kojih smo u međuvremenu dolazili! To je dugo bilo prikriveno, pa je čak tokom hapšenja, koje je opisano, ta činjenica izostavljena.
Međutim tokom sudske rasprave, održane u Bijeljini 19.08.2011. svjedoci izjavljuju da postoji USMENA NAREDBA, o zabrani pristupa i ostvarenja bilo kog prava, svim srodnicima ubijene djevojčice:
ZAPISNIK SAŽETAK. Ovdje su imena svjedoka retuširana, no Sudu će biti predočeni po potrebi sve strane zapisnika, iz kojih su vidljiva imena svjedoka. Time je jasno da je postojao plan za nezakonito hapšenje, ta da je razlog naveden u zahtijevu "OVOM PRILIKOM NIJE MOGAO DA IH PRIMI", gnusna laž!
Dakle već oko dvije godine postoji naredba, kojom se tužilja svodi na nivo životinje, jer joj se otimaju zakonom garantovana prava da lično ili putem zastupnika dostavi materijal o ubistvu svog jedinog djeteta, na zakonom propisani način, te da dođe do istine o tome kako je Ivona Bajo izgubila život!
Paralelno su dostavljani podaci i drugim ogranima, te je pomenuto ubistvo obrađivano u Specijalnom tužilaštvu, što je na impresivan način obavio g. Mahmut Švraka. Ističem suštinu njegovih zapažanja: TEKST 1. No nadalje ističe, kako za te tvrdnje nisu dostavljeni dokazi, te ne može narediti sprovođenje istražnih radnji: TEKST 2.
Sama odluka je dostavljena cijelih mjesec dana po donošenju, što je samo po sebi sumnjivo, jer je rok svega 3 dana! No na tu odluku je uložena pritužba, od strane Zdenka Baje, opunomoćenog od strane tužilje, a na potvrdi se vidi da je poslata 24.02.2011. POTVRDA.
Postoji podatak, koji je takođe dokument Specijalnog tužilaštva da je već 25.02.2011. dakle naredni dan, pošiljka pristigla na obradu kod njih! Osim same pritužbe dostavljen je i disk sa dokazima, shodno ZKP, član "Obustava istrage" stav 3!
No to se nikada ne pominje, a nedavno, 09.11.2011. lično glavni specijalni tužilac Miodrag Bajić, tvrdi da nisu dostavljeni novi dokazi, pominjući samo dokument koji je poslan nekoliko dana ranije:
ODGOVOR.
Čak i on sadrži, linkove ka dokazima, koje su postavljeni na internet, jer nijedan medij ne smije da ih objavi, što se može vidjeti iz sadržaja istog: DOPUNA ZA UDT i US.
Sam disk sa dokazima, kakav se slao na bar 15 adresa niko NE SMIJE da pomene, a sem pomenutog gospodina Mahmuta Švrake, koji dokaze opisuje uz opasku da nema potvrdu o tome, (torba je recimo u depou suda), samo jedna osoba je potvrdila da ih je vidjela, a to je g. Teodorović Aco i istakao da će sve ispitati!
ŽIVIO JE JOŠ SAMO 5 DANA...
Zašto je to tako, biće jasnije, kada se podsjeti da je samo 3 dana po prijemu dokaza u Specijalnom tužilaštvu, (petak 25.02.2011.), dakle u ponedjeljak 28.02.2011. lično predsjednik zemlje Milorad Dodik, zaprijetio da će ukinuti Specijalno tužilaštvo...
Dakle, time je farsa o navodno nezavisnom i samostalnom pravosudju, objelodanjena javnosti! Navodno niko ne može uticati na rad tužioca, a najmoćnija osoba u zemlji im prijeti ukidanjem iako na to nema pravo. Isključivo je u nadležnosti skupštine da donosi zakone, što se odnosi i na mogućnost ukidanja:
Clan 4. Tužilaštva se osnivaju i ukidaju zakonom.
Na taj način, javnom prijetnjom, tužilja je onemogućena da dođe do istine na zakonom propisani način, jer je očigledno da su se uplašivši te prijetnje pripadnici Specijalnog tužilaštva, uključili u prikrivanje zločina!
Postupajući tužilac, je kako smo saznali prestao sa radom u tom organu, a više niko ne pominje dokaze koji su dostavljeni, naprotiv, tvrdi se na ništa novo nije dostavljeno!
Suštinski radi se o tome, da su državni organi prilikom ubistva Ivone Bajo, švercovali neku robu u firmu Univerzal, Gavrila Bobara, inače, poslanika u Skupštini i prvog čovjeka u gradu, predsjednika tada Vlade a sada Repoblike!
Da li se radi o herionu ili oružju, koje je dogovorio Milorad Barašin, sada je manje bitno, ali je činjenica da je kriminalistička policija prikrila postojanje kamiona i omogućila im da pobjegnu, umjesto da obavjeste saobraćajce i zaustave ih! Isključivo zahvaljujući porodici došlo se do podataka o tome, te je saslušavanjem vozača ustanovljeno da ne postoji popis dovezene robe, a tahograf trake su neregularne!
Kamion je bio tehnički neispravan, jer je nosač rezervoara pukao i vezan trakama, dok je po mišljenju vještaka dr. Blažanovića, djevojčica usmrćena predmetom trakastog oblika.
Materijalni dokaz, torbu, koja se vidi u kakvom je stanju, uklanja portir, te je inspektor i tužilac, uzimaju iz vozila, ostavivši sve druge predmete. Kako je došlo do presjecanja kaiša, gdje je nastao dio, i zašto je isti većim djelom izmjenjena boje, (opran), ne samo da nije odgovoreno, nego se predmet skriva i od porodice i vještaka!
Pokušajte samo da zamislite šok, koji je doživjela tužilja, vidjevši da je materijalni dokaz ubistva, sakriven, onako presječen, bez dijela i opran benzinom, vjerovatno da se uklone tragovi ubistva...
Od samog početka, bilo je jasno da je nalog za takve radnje došao iz vrha vlasti, a potezom od 28.02.2011. i javnom prijetnjom razatkrio se i naredbodavac:
Da bi zaštitio organizovani kriminal, koji je odgovoran za ubistvo Ivone Bajo, pred firmom njegovog čovjeka, Bobar Gavrila, predsjednik vlade naređuje sabotiranje istrage i prikrivanje ubistva!
Dokaza o tome ima napretek, a biće hronološki predočeni tokom rasprave!
S tim u vezi, i definitivan popis svjedoka, trenutno ne može biti poznat, ali navodimo orijentacioni spisak:
STJEPANOVIC DANICA, KOVACEVIĆ NOVAK, GRUHONJIĆ MUHAMED, SIMIC VIDAK, PRODANOVIĆ DANKA, BUSARČEVIC MIROSLAV, VISNJIC RANKO, PETRIČEVIĆ DRAGISA, BOROVČANIN DANKO, MIRIĆ ZORAN...
Tokom procesa, biće dokazano da su službenici tužene, nanijeli materijalnu štetu i duševni bol, tužiteljki, kršeći njena prava i ponižavajući je, varajući, obmanjujući, te prikrivajući dokaze o ubistvu njenog jedinog djeteta.
Iz toga je lako izvodivo, da je tužena, odgovorna i za nasilnu smrt djeteta, te će i to predstavljati dio odštetnog zahtjeva. Tuzilac Budimka Bollin Bajo, sa poziva na pravo iz ZPP-u da bude oslobođena od plaćanja taksi i troškova postupka, jer je od 28.10.2010. nezaposlena, a što je velikoj mjeri posledica nezakonitog hapšenja od strane službenika tužene. Skenirani dokument je na disku, a takođe se podsjeća na relevantni član zakona o sudskim taksama, član 10:
(3) Strano fizičko i pravno lice oslobođeno je plaćanja takse ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom reciprociteta. U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, mišljenje daje Ministarstvo pravde Republike Srpske (u daljem tekstu: ministartvo).
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Osnovni sud u Bijeljini, mjesno je nadležan sud, uz opasku da bi u tom slučaju troškovi bili minimalni. Tužena se može pozvati na nadležnost Suda u Banjaluci, za šta postoji zakonski osnov u članu 30:
(1) Za suđenje u sporovima protiv RS, grada ili opštine, mjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište njihove skupštine!
Takođe postoji mogućnost sporazuma dvije strane o tome koji će Sud da sudi, (član 52). Istina je da taj član ne daje u potpunosti osnova za to, ali s obzirom da je i Sud jedan od organa tužene, da u istoj zgradi postoji kancelarija pravnog zastupnika tužene i da su kako je istaknuto u tom slučaju troškovi višestruko manji, ostavljeno je tuženoj i Sudu da o tome iznesu svoj stav.
Moguće je dakle da Sud ne uvaži ove razloge i oglasi se nenadležnim, ali u tom slučaju je obavezan da u roku od 3 dana ustupi predmet nadležnom Sudu, (član 20 ZOPP).
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Sto se tiče ove stavke, jasno je istaknuto da je gđi Budimki, nanesena materijalna šteta, krivicom organa tužene, zbog brutalnog pravnog nasilja i sprečavanju zakonom predviđenih prava i procedure. Shodno tome cilj tužbe, (ili zahtjev) je da se nanesena šteta, tužilji, nadoknadi od strane tužene, odnosno da Sud donese Rješenje, kojim se tužena na to obavezuje.
Nije potrebno isticati, da ne postoji novac, kojim se moze platiti zivot jedinog djeteta, gđe Budimke i sav bol nanesen joj od strane službenika tužene sa ciljem da se prikrije ubistvo i zaštite počinioci. Posebno je nezahvalno za bilo koga da odredi iznos takve nadoknade, ali kako Sud zahtijeva brojke Sudu se predlaže da donese Rješenje:
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo, u svrhu nadoknade materijalne, odnosno nematerijalne štete, u roku od 15 dana, slijedeće:
1) 100000 (sto hiljada) KM odšteta za materijalnu i nematerijalnu štetu, nastalu zbog nezakonitoh hapšenja
2) 900000 (devetsto hiljada) KM za bol i poniženje, povredu prava i ugleda, tokom fiktivne istrage
3) 1000000 (milion) KM za bol, poniženje, maltretiranje, povredu prava i ugleda, poslije odluke o nesprovođenju istrage
4) 1000000 (milion) KM za šok, bol, traume prilikom otkrića materijala koji dokazuje ubistvo i prikrivanje ubistva.
5) 2000000 (dva miliona) KM odšteta za ubistvo djevojčice Ivone Bajo!
Ukupna suma u pogledu glavne stvari je dakle navedenih 5000000 KM!
Svaka od stavki (1-5) će biti posebno dokazivana, i samo u slučaju da se dokažu svih 5, odšteta suma bi bila 5000000 KM. što će biti na Sudu da ocijeni.
To što se dio, koji se odnosi na ubistvo nalazi tek pod stavkom 5, je iz razloga, što su dokazi za sve prethodne tačke direktni, dok je to što su ograni tužene aktivno učestvovali u prikrivanju dokaza, falsifikovanju i uništavanju, posredan ali podjednako jak dokaza da su za taj zločin i odgovorni...
Sporedno traženje je vezano iskljucivo za troškove postupka, ako ih bude, odnosne ne dodje do dogovora, koji se ne isključuje od strane tužilje!
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
- da nadoknadi tužilji Budimki Bollin Bajo, troškove postupka u roku od 15 dana...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV
U samom tekstu tužbe, navedeno je više činjenica i dokaza. Kako je tada akcenat stavljen na nezakonito hapšenje, istaknuto je najviše to. No govoriti o činjenicama a da se istovremeno one ne potkrijepe dokazima, je apsurdno, jer suštinski, dokazi o tome, zvanični sudski dokumenti, dokazuju činjenicu da se radi o kršenju zakona!
Svi ti dokazi se nalaze na disku u prilogu, a neki od njih su i kao tekstovi bili priloženi tužbi.
Činjenica je dakle da je djevojčica izgubila život nasilno, probodom kroz grudni koš, da su istražni organi tužene, falsifikovali vještačenja i dokaze, kršili zakon, onemogućavali porodicu da da izjavu o svojim saznanjima i konstantno terorisali, maltretirali i ponižavali, a izdata je čak i čisto fašistička naredba sudskoj policiji:
DA SE ZDENKU BAJI, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIMA IZ PORODICE BAJO, NE DOZVOLI PRISTUP TUŽILAŠTVU
Izvršavanjem tog fašističkog naloga došlo je do opisanog nezakonitog hapšenja, a činjenica je takođe da već drugu godinu se onemogućava predaja materijala i bilo šta drugo vezano za rad i obaveze tužilaštva, zastupniku gđe Budimke.
Iako ovaj stav tri tretira samo činjenice, dodajem da će se one dokazivati, zvaničnim dokumentima tužene, vještačenjima, audio snimcima aktera i po potrebi svjedočenjem istih na sudu. Činjenica je da je tužilja zbog svih nezakonitih radnji i ponizavanja od strane organa tužene, pretrpjela nevidjene šokove, traume, i duševni bol...
4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Već je skrenuta pažnja na to da je neki predmet ili dokument, istovremeno i činjenica i dokaz. Jedan od najistaknutijih primjera je torba koju je djevojčica nosila preko ramena u trenutku ubistva. Činjenica je da je uklonjena sa lica mjesta i izuzeta iz istražnih radnji, ali stanje u kome se nalazi sada, (ako nije uništena) dokazuje da se radi o namjernom prikrivanju ubistva! Kaiš torbe je dvostruko presječen, dio je nestao sa lica zemlje, a veci dio je izmjenjene boji i bez kapi krvi, što ukazuje da je opran jakim hemijskim sredstvom. Sama torba je dakle univerzalni dokaz i dokazuje da se radi o ubistvu, da je namjerno i planski sabotirana istraga. Vidjevsi dokaz te monstruoznosti, tužilja je bila u nevjerici, da je tako nešto moguće. Taj dokaz nije jedini i ovom prilikom ističem samo falsifikate tužilaštva, na zvaničnom sajtu, kada su monstruozno falsifikovali vještačenja i izjave svjedoka, te izjava vještaka dr. Busarčevića iz koje je jasno da je tužilaštvo sakrilo od njega sve podatke o unutrašnjim povredama. Neki od dokaza su već navedeni, a na disku koji je u prilogu, se nalaze skenirana vještačenja, izjave svjedoka, fotografije, i već pomenuti dokumenti vezano za hapšenje, krivične prijave i audio snimci. Dokazi koji su pominjani u tekstu tužbe nalaze se na disku unutar foldera "Dokumenti", dok se ostatak materijala izutetno obiman nalazi u folderu "Dokazi"!
Očekujemo da će težina već predočenih dokaza, stimulisati tuženu na dogovor, tako da neće biti potrebe iznositi te dokaze, kojih ima nekoliko stotina fajlova unutar pomenutog foldera!
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
5000000 (pet miliona) KM

6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Tužena Republika Srpska, odgovorna je za materijalnu i nematerijalnu štetu nanesenu tužilji, te se od nje traži nadoknada te štete. Dakle pravni osnov je NADOKNADA ŠTETE...
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Tužilja Budimka Bollin Bajo, povremeno boravi u porodičnoj kući, (Majke Jevrosime 20 u Bijeljini), na kojoj adresi je konstantno i punomoćnik Zdenko Bajo, a u poslednjih 20 godina, je kao podstanar na privremenom radu, boravila na više lokacija. Trenutno je u iznajmljenom stanu u Cirihu, a adresa je na dnu dokumenta.
Postoje samo dvije opcije! Ili je Republika Srpska kriminalac, ubica i monstrum ili ima među svojim službenicima pripadnike organizovanog kriminala. Potezi organa tužene će dati odgovor na pitanje, šta je od toga istina...

PRILOZI TUŽBE


Prilog 1 : DISK : TUZBA I DOKAZI
Prilog 2 : PRIJEDLOG ZA OSLOBAĐANJE OD TAKSE


BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) Xxxxxxxxx
Yyyyyyyyy
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK BROJ 189

(JEDAN OD DOKUMENATA UPUĆENIH SUDU, KOJI JE DOPRINEO DA SE RAZOTKRIJE KRIMINAL UNUTAR TUŽILAŠTVA!
IAKO SU TVRDILI DA IM ŠALJEM PRIJETNJE MJESECIMA, TE NA OSNOVU TOGA OTELI RAČUNAR NA KOME SU VJEROVALI DA SE NALAZE SVI DOKAZI O NJIHOVIM ZLOČINIMA, NIKADA SE NISU USUDILA DA PODIGNU OPTUŽNICU!
TUŽILAŠTVO - SERVIS MAFIJE, STVARNOST U KOJOJ ŽIVIMO...)

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI
NA RUKE PREDSEDNIKU

Obavjestavam vas da je u poslednjih nekoliko mjeseci, od strane sudske policije, a po nalogu pripadnika Okruznog tuzilastva, i od strane nekih tuzilaca, doslo vise puta do krsenja prava predvidjenih ustavom i zakonom.
U pozadini svega je ubistvo osmogodisnje djevojcice, koje su u pocetku prikriveno a kasnije sve otvorenije, Novak Kovacevic, prije svega, te Danica Stjepanovic, kao nadlezni tuzilac, pokusali da predstave kao nesrecan slucaj.
Od vise desetina brutalnih lazi, falsifikovanja i prikrivanja dokaza, navescu samo neke:
- Glavni tuzilac ne dozvoljava da se objavi misljenje patologa, da se "ne bi uznemiravala javnost", (citiram sekretara tuzilastva)
- Tuzilac Stjepanovic odbija da saslusa moja svjedocenje...
- U narednom periodu, putem internet veze, dostavljam sve podatke do kojih sam dolazio, na adresu moje sestre, Tuzilastva, medija, te nekih znacajnih institucija. - Tuzilastvo konstantno "falsifikuje" misljenja vjestaka i u javnost plasira netacne informacije, (sto se nastavilo i nakon vjestacenja trasologa)
- Po nalogu Kovacevic Novaka, tuzilac Gruhonjic odbija da uzme krivicnu prijavu od mene, te odmah sutradan ulazem Prituzbu Kolegiju, na koju nikad nisam dobio odgovor. Sledi skenirani isecak vrha dokumenta, sa datumom, te dio teksta na kraju prituzbe...
Zahtevam da mi se odluka o ovoj pritužbi dostavi pismeno ili da budem obavešten telefonski od za to nadležne osobe, ciji rad i odnos prema poslu i strankama izuzetno poštujem, za razliku od nekih koji su sramota ne samo za pravosuđe, nego za ljudski rod u celini. Ja cu svoju borbu protiv bande kriminalaca, infiltrirane unutar državnih institucija da nastavim, te cu dolaziti svake sedmice, kod drugog dežurnog tužioca, pokušavajuci da ostvarim pravo iz clana 80, sve dok ne dođem kod osobe koja svoj rad temelji na zakonu i pravilniku ili dok se uvjerim da takve u ovom tužilaštvu nema. U međuvremenu cu poslati dopis i telefonski obavestiti ured glavnog republickog tužioca o ovom i o događajima koji su mu predhodili. Obaveštavam i clanove tužilaštva, koji možda ne znaju, da je u pozadini svega ubistvo osmogodišnje djevojcice, sa porukom da se na vreme ograde od ubica i njihovih saradnika, jer za to krivicno djelo je predviđena dugogodišnja zatvorska kazna (što je svima naravno poznato), tako da neki s obzirom na to i na svoje godine, provode svoje poslednje dane na slobodi, a ostatak života ce gledati svijet kroz rešetke…
- Krajem januara kada sam namjeravao da, ponovo pokusam podnijeti krivicnu prijavu, dezurni tuzilac je bio Sead Hodzic, koji je pokazao izuzetan profesionalizam i korektnost,(kao i sekretar tuzilastva), te sam stoga, zbog njegovih drugih obaveza odustao od usmene i sam napisao pismenu prijavu koju sam predao pocetkom februara. To je bio jedini susret i razgovor u poslednjih pola godine sa nekim pripadnikom tuzilastva, ne racunajuci izbacivanje iz kancelarije, u decembru od strane tuzioca Gruhonjica.
- U isto vrijeme pravim vise snimaka predmeta, (u zgradi suda), koje je imala uz seba Ivona Bajo u vrijeme ubistva, a posebno skrecem paznju na torbu ciji je kais presjecen, na mjestu i pod uglom koji odgovara rani na grudima, te opran benzinom kako bi se uklonili tragovi. To je ocito jer je skinuta i originalna zuta boja, a presjeceni dio je nestao sa lica zemlje...
- Pocetkom februara predajem krivicnu prijavu, a par dana poslije nove dokaze, sto je predvidio clan ZKP "Obustava istrage", stav 3 "Tuzilac, u slucajevima iz stava 1. tacka b) ovog clana moze ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pruzaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjiceni pocinio krivicno djelo.
- Kako sam se uvjerio da je moja prituzba na rad tuzioca Gruhonjica netragom nestala, a da se to ne desi i sa "novim informacijama", sredinom marta sam predao materijal i u zgradi MUP-a. Nazalost za tri mjeseca, niko iz tuzilastva nije izneo stav po tom pitanju, sem sto je sekretar tuzilastva u telefonskom razgovoru rekla "Mozda to nije ono sto vi mislite". Na moje pitanje, o cemu se onda radi ni ona niti bilo ko drugi nije imao odgovor. - Vise puta sam pokusavao da dodjem do stava tuzilastva po tom ili nekom drugom osnovu, ali sam uvijek dobijao odgovor od strane sudske policije da niko od navedenih (nadlezni tuzilac, glavni tuzilac, zamjenici, sekretar, dezurni tuzilac) nije tu. Pristup sam imao samo do pisarnice i zanimljivo na stepenistu srecem tuzioca Stjepanovic, "koja nije bila tu".
- I naravno umjesto da se pokrene istraga i pruze odgovori, kako je i zasto sabotirana istraga o ubistvu jednog djeteta, banda kriminalaca, smislja plan da dodje do podataka koje imam protiv njih, tako sto daju lazan iskaz, (sto je tesko krivicno djelo), te koristeci se svojim uticajnim polozajem obmanjuju sud i uspijevaju da izdejstvuju Naredbu, kojom ce doci do racunara za koje vjeruju da se na njima nalaze svi podaci.
- Kako sam vec mnogo ranije predvidio taj njihov potez, nisam ni drzao sve podatke na disku racunara, a o tome sam (mislim na upad i odnosenje racunara), jos krajem prosle godine obavjestio neke novinare. Jedan od njih je osoba kojoj je licno prijetio portparol policije, rijecima koje nisu prikladne da se nadju na ovom dokumentu, zahtijevajuci da se drzi podalje od ovog slucaja i od mene posebno.
- Kako sam vec mnogo ranije predvidio taj njihov potez, nisam ni drzao sve podatke na disku racunara, sto sam im i pismeno predocio u dokumentu Obavjestenje.html, koji ce pronaci na disku racunara, (ako i za to budu sposobni).
Krajem aprila predao sam Zahtjev tuzilastvu u kome trazim da se izjasne po pitanju informacija koje sam dostavio, za sta sam predvidio prvu sedmicu u maju da formulisu svoj stav. U drugoj sedmici cu pokusavati svakodnevno da razgovaram sa predstavnikom tuzilastva i dobijem njihovo misljenje o tome u pismenom obliku. No kako su se za svo ovo vrijeme u svom radu, rukovodili parafrazom jedne parole iz istorije "Tudje necemo, svoje ne damo", za ovu priliku izmjenjenu u "Mi necemo, tebi ne damo", ukoliko se to i dalje nastavi, ja cu biti prisiljen da s obzirom da su mi uskracena sva druga prava predvidjena zakonom, intenziviram javne proteste protiv drzavnih institucija koje su se u potpunosti stavile u funkciju saucestvovanja u prikrivanju ubistva jedne djevojcice...
S tim u vezi isticem da sam do sada predao desetak zahtijeva za pristup informacijama i na na jedan nisam dobio pozitivan odgovor. Prilazem tekst poslednjeg od tih zahtjeva :
Obracem se Okruznom tuzilastvu u Bijeljini sa zahtjevom da mi se omoguci uvid u neke informacije koje su u posjedu gore navedenog organa.
Istovremeno koristim priliku da vas upoznam sa cinjenicom da postoji ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA i da bi bilo korisno da ga procitate, jer sam siguran da ne zelite, nehotice da prekrsite neku od odredbi tog zakona. Radi se o sledecim informacijama :
1. DOKUMENTACIJA VEZANA ZA UPAD I PRETRES PROSTORIJA BN TELEVIZIJE OD STRANE POLICIJE, A PO NALOGU OKRUZNOG TUZILASTVA U BIJELJINI U JANUARU 2010. GODINE.
2. DOKUMENTACIJA VEZANA ZA SLUCAJ "NEDELJKO RADMAN", KOJI JE UMRO NA SASLUSANJU U CJB BIJELJINA, A PO NALOGU OKRUZNOG TUZILASTVA U BIJELJINI (da ne bude zabune, misli se da je saslusan po nalogu, a ne da je umro po nalogu... ili mozda jeste ?).
Na taj zahtjev sam dobio odgovor koji predocavam.
Dakle iako je proslo 4 mjeseca od pretrese prostorija jednog medija, tuzilastvo i dalje kao vodi istragu, a ocito je cilj svega da se mediji natjeraju na poslusnost, jer im u suprotnom prijeti isti postupak. Tako mi je od strane vise novinara receno da ne smiju nista da objavljuju o slucaju ubistva Ivone Bajo.
Vec i samo ubistvo djeteta je dovoljno monstruozno, ali mnogo veci zlocin je sprecavanje dokazivanja i prikrivanje tog ubistva od monstruma unutar kriminalisticke policije i tuzilastva.
Drugi slucaj je takodje specifican, jer je osoba koja je umrla po saslusanju, prezivjela isti postupak kao i ja. Naime negdje na polovini moje izjave koja je izgleda bila duza nego sto je uobicajeno, napravljena je kafe pauza, a i ja sam takodje ponudjen :
"Ja bih samo popio malo vode", rekao sam, "ali iz umivaonika, a ne od vas". "Cuo sam da ovdje ljudi umiru na saslusanju, pa ne bih da se to ponovo desi"
Oni su se samo blijedo pogledali i omogucili mi da odem do toaleta (pod prismotrom). Po povratku mi je receno da je covjek sasvim normalno odgovarao na pitanja i da mu je pozlilo, neposredno posto je dao izjavu.
S obzirom da je i meni po zavrsetku saopsteno da ce sad da mi se pretresaju prostorije, a ja imam zdravije i srce i krvne sudove od vecine ljudi, ocito je da je postupak za "informativni razgovor" koji je neki "genije", smislio, izuzetno stresan i moze da dovede do fatalnog ishoda. Stoga bih sugerisao svima koji mogu nesto da ucine po tom pitanju da se ubuduce takve stvari rade mnogo obazrivije,da se ne bi ponavljele ovakve greske. Nadalje bih skrenuo paznju da je ZKP u clanu Kaznjavanje za odugovlacenje postupka predvidio sankcije i za tuzioce, a ocito je da se postupak protiv BN televizije namjerno oteze iz razloga koje sam naveo.
Takodje i u postupku protiv mene, te stoga zahtijevam od suda da nalozi tuziocu da podigne optuznicu protiv mene na sta imam pravo po clanu ZKP Pravo na sudjenje bez odlaganja, te da se postuje clan ZKP Princip istine . U vezi toga skrecem ponovo paznju da je optuzba protiv mene zasnovana na laznoj prijavi. Sud se sad moze uvjeriti da u tekstovima koje su prilozili saucesnici u ubistvu djevojcice ne postoji nista vezano za clan 169 KZ. Uostalom da su imali bilo kakav dokaz u tim dokumentima ne bi im bilo potrebno da traze podatke na racunaru, a posebno postupak "Posebnih istraznih radnji" ,koji se koristi samo kada NEMA DOKAZA. Oni su naprotiv naveli da im ja vec mjesecima upucujem pismene prijetnje. Ocito je da to ne moze biti istina, jer bi sa takvim dokazima svaki tuzilac mogao da bez problema napise optuznicu.
Ja ne trazim da se oslobodim optuzbi, jer cu sa posebnim zadovoljstvom da te kriminalce "raznesem na komade" u sudskom procesu. Ovaj prethodni izraz je naravno metafora, (koje cesto koristim) i iznesena je u pravnom kontekstu, ali je u ovom slucaju dvostruka, jer je ostavljeno tuzilastvu da ima bar jedan izraz za koji moze da se uhvati. Tako ce bar moci reci da su pogresno shvatili rijeci koje upotrebljavam.
Naravno da ja ne mislim da ce bilo ko iz tuzilastva da se izlozi neprijatnosti i zastupa takvu besmislenu optuznicu, tim prije sto cu lako dokazati i da su izjave koje su podneli dvojica tuzilaca, (a u ime njih sestoro) lazne, sto je kaznjivo po clanu KZ Lazno prijavljivanje krivicnog djela.
Ciljevi te prijave su bili da se dokopaju podataka koje imam protiv njih, da uplase kako mene tako i sve koji me poznaju, da me sprijece da saljem podatke medijima, te da simuliraju ravnotezu prijavama i dokazima koje sam izneo protiv njih.
Mene naravno nikada nece uplasiti niti zaustaviti, sem ako me ne ubiju s ledja.
Da li ce neko imati hrabrosti da toj bandi kriminalaca stane na put osim mene ostavljam vasoj savjesti. Materijalni dokaz o njihovom kriminalu se nalazi u zgradi suda. Od nekoliko osoba u drzavnim institucijama koje sam kontaktirao u vezi toga niko nije smio da kaze svoje misljenje. Bar da izmisle nesto : da se radi o falsifikatu, fotomontazi, da je Ivona sama presjekla taj kais i oprala ga, te se potom ubila. Neka kazu da sve to nije relevantno, da je mozda torba bila ostecena i ranije, neka slazu kao sto su i dosad lagali za ovih 9 mjeseci. Sta je jos jedna laz, poslije vise desetina izgovorenih samo u ovom slucaju.
Ali ne znaju sta da rade, jer protiv materijalnih dokaza ne mogu, i u panici jedino pokusavaju da kupe malo vremena i mozda pronadju nekog ko bi tu torbu unistio. Pitao sam nacelnika kriminalisticke policije, kad je rekao da oni ne mogu nista vise nego da materijal koji dostavim predaju tuzilastvu, hipoteticki : "Sta biste uradili kada bih vam doneo snimak na kome glavni tuzilac izvrsava ubistvo i oruzje sa njegovim otiscima, da li biste to ponovo predali njemu???
Odgovorio je da ako bi bio takav slucaj, tad to ne bi predao njemu.
Sad je takav slucaj. Dokaz o ubistvu su smisljeno sakrili od javnosti i izvan istraznih radnji pripadnici tuzilastva Da li je zakonom predvidjena procedura u takvim slucajevima.
Iako sam se vise puta pozivao na clan ZKP Obaveza prijavljivanja krivicnog djela u razgovorima sa sluzbenim licima i tekstovima, niko nije reagovao. Bas me briga sto je dijete ubijeno, sto su tuzioci lazno predocili vjestacenja, sto su sakrili dokaze, sto su se pozvali na svjedokinju, koja kaze "ja sam rekla gazdi da je palo dijete i on me je pitao gdje je jer on nije vidio, a ja nisam vidjela odakle je dijete palo". (ta glupost je navedena na sajtu tuzilastva). To je moj prikaz postupaka sluzbenih lica. Zasto da se zamjeraju "mocnicima". Pa i ako su ubili jedno dijete, vrlo vazno, samo neka ide plata i tece radno vrijeme.
Kako cete vi da reagujete? Treba samo da pogledate tu torbu koja se nalazi u sudu, da biste se uvjerili u istinitost mojih tvrdnji. Ja naravno imam mnogo vise podataka i ovaj tekst nije niti jedna petina tog materijala. Nedavno sam obavjesten da Predsjednik suda utorkom razgovara sa gradjanima. Ako zelite da ucinite nesto da bi ti zlocinci dobili zatvorsku kaznu i imate vremena za razgovor obavjestite me o tome, kako bih vam predocio sve dokaze o kriminalu unutar tuzilastva i kriminalisticke policije (pojedinih pripadnika).
Ja cu bez obzira na sve nastaviti svoju Gandijevsku borbu za istinu. Jedan od vidova te borbe su i javni protesti pred zgradom suda, jer je to jedini nacin da upoznam javnost sa kriminalom u drzavnim institucijama, posto su medijima zapusena usta. Nijedna prijetnja, hapsenje, zatvor nece me zaustaviti.
Ili cu "natjerati" tuzilastvo da radi po zakonu i postuje moja prava predvidjena zakonom, ili ce oni naloziti sudskoj policiju da me uhapsi, jer ne vjerujem da ce ti kriminalci moci da me gledaju svakodnevno kada budu ulazili i izlazili iz tuzilastva.
S obzirom da sam lazno optuzen po clanu 169, isticem samo da za vrijeme tih protesta (ako do njih dodje), niko od mene nece biti fizicki ugrozen na bilo koji nacin, ali bez obzira koliko policajaca posalju na mene necu se udaljiti sa tog mjesta sve do ispunjenja mog zahtjeva da tuzilastvo iznese svoj stav po pitanju podataka koje sam dostavio. Ako me odnesu uvjek cu se ponovo vracati. Samo u slucaju da mi se saopsti da sam lisen slobode, krenucu sam, dobrovoljno i za to ce biti dovoljan samo jedan policajac.
Po pustanju iz pritvora, ponovo cu doci na isto mjesto da nastavim sa protestima. To ce trajati sve dok drzavni organi budu stitili kriminalce, a mene sprecavali da otkrijem istinu i pomognem da dobiju kaznu predvidjenu zakonom...
Da li prije izbora ili poslije, kad mafija izgubi pozicije, o tome necu sad da razmisljam, ali je sasvim sigurno da cu traziti odgovornost svih koji su ucestvovali u prikrivanju ubistva direktno ili indirektno.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 188

ZA VRIJEME PISANJA OVOG DOKUMENTA, JA LIČNO NISAM IMAO NIKAKVE SUMNJE, A SADA JE OČITO I SVIM GRAĐANIMA, DA OT BIJELJINA, NE SAMO DA JE SERVIS MAFIJE, NEGO JE NAJGORA MAFIJAŠKA ORGANIZACIJA U ZEMLJI...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KOLEGIJU OKRUŽNOG TUŽILAŠTVA

GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU

Napomena : Dokument je namjenjen prevashodno nadležnom tužilaštvu, ali će biti proslijeđen u istom obliku i nekim drugim institucijama....
Obavještavam navedene ograne da je komunikacija pismenim putem između građana i vas očigledno nemoguća, jer za jedno jasno pitanje i suštinski važnu temu, dajete obrazloženje koje nema nikakve veze sa postavljenim pitanjem. Prenosim doslovno tekst pitanja :

1. PODACI O LICNIM PRIMANJIMA SVIH ZAPOSLENIH U TUZILASTVU POJEDINACNO. (Misli se samo na tuzioce, a ne i na ostale službenike, i to podaci kako o mjesecnim premanjima, tako i o bilo kakvim dodacima u sklopu posla, ako ih ima. Primanja bilo koga "sa strane", nisu predmet ovog Zahtjeva...)
2. UVID U DOKUMENTACIJU I KOPIRANJE ISTE, O NAREDBI ZA PRENOS NADLEŽNOSTI PREDMETA "IVONA BAJO" U DRUGO TUŽILAŠTVU, DRUGOM TUŽIOCU (ako ista postoji, jer sam dobio informaciju od Sudske policije o tome, dok portparol OT Doboj, to u stampi negira).
A sada predočavam na slici skeniran odgovor tužilaštva :
Ako zanemarimo prvo pitanje, koje suštinski nije bitno, vidljivo je da uopšte nisam pokrenuo pitanje bilo kakvih krivičnih prijava. Dakle odgovara mi se nešto što nisam pitao i to još podvučeno da se istakne važnost...
U nastavku mi se saopštava takođe nešto što nisam pitao, a što znam već od januara, zvanično, dok sam sadržaj odluke znao od ranije prije njenog pismenog donošanja, od strane tužioca.
Dobro mi je poznato da je donesena Odluka o nesprovođenju istrage, ali kako sam dobijao informacije od Sudske policije da je predmet KTA-596/09, za šta takođe nikada nisam postavljao pitanje, u nadležnosti OT Doboj, što sam bio siguran da nije istina, tražio sam kopiju dokumenta kojom se taj predmet predaje drugom tužilaštvu, ako postoji.
Kako mi ta kopija nije dostavljena, dalo bi se zaključiti i da ne postoji takva naredba, tim prije što je u odgovoru izbjegnuta ta tema. Ali da bude sve sasvim jasno, tu informaciju sam dobio iz OT Doboj, zahvaljujući ljubaznosti g. Memića, glavnog okružnog tužioca, koji mi je lično dostavio taj podatak.
Pošto je stanje stvari po tom pitanju potpuno jasno, koristim priliku da vas obavijestim da nemam namjeru, dostavljati nove podatke vezano za krivične prijave. Da li ćete sankcionisati rad tužioca, koja je falsifikovala vještačenja i prikrivala dokazni materijal ili ćete je nagraditi za taj kriminalni rad, prepuštam vam na izbor.
Ostaje međutim obaveza Tužilaštva, kao mjesno nadležnog za navedeni predmet, po pitanju novih informacija, što je jasno predviđeno u ZKP-u.
Iako sam materijal po toj osnovi počeo da predajem još u februaru, tužilaštvo se pravi nevješto i ostavlja utisak da uopšte nije svijesno postojanja istog.
Punih 8 mjeseci se izbjegava zakonska obaveza tužilaštva da obradi taj materijal i istovremeno se na sve načine spriječavam da dostavljam nove materijale i prije svega da lično obrazložim podatke uredu glavnog tužioca, jer na taj način uvijek ostaje mogućnost izgovora, kako tužilaštvi i nije svjesno da se radi o materijalu vezanom za stav 3 „Obustave istrage“ iz ZKP-a.
No ja sam od početka bio spreman na dugu borbu za istinu i sada kada je "advokat mafije" iz OT Doboj, Rubil Goran, inače poznat po tome što je ubicu iz redova režima Rajka Savića, predstavio neuračunljivim, (možda zato što je milioner) izneo stav da krivična djela iz KZ-a, koja su jasno navedena u istom nisu krivična djela, te zatvorio slučaj, a ja neću dostavljati nove podatke, vaša je obaveza da ako ste postupili nerazumno i poslali originalan spis, a ne kopiju isti zatražite nazad, shodno članu „Prava i dužnosti tužioca“, stav „g“.
Naravno da ću sada da pređem u novu fazu, s obzirom da je OT Doboj, završio sa obradom navedenog spisa i još intenzivnije zahtijevati da se informacije koje sam prikupio i dokazni materijal teškog krivičnog djela „Ubistva“, obradi od strane pripadnika tužilaštva.
Već sam djelimično u pismenom obliku izneo neke osnovne postavke, ali za bilo kakav ozbiljan pristup ovom problemu, neophodan je razgovor između mene i predstavnika tužilaštva, što je i vaša obaveza predviđena pravilnikom.
Vaša je dužnost da ispitate i najmanju sumnju koja nagovještava da je jedno dijete ubijeno, a kako je po dokazima koje imam nesporno da je tužilac Stjepanović, učestvovala aktivno u prikrivanju ubistva, svaka opstrukcija po ovom pitanju biće dokaz da je u svemu imala saučesnike i nalogodavce.
Ako tužilaštvo nastavi da ignoriše svoje zakonske obaveze, obratiću se javnosti, na način koji vam se sigurno neće svidjeti tako što ću u kontinuitetu direktno pred zgradom suda da prezentujem materijal koji imam, onoliko koliko se to bude moglo, kako tekstualni, tako i audio.
Tako će vrlo brzo svi zaposleni u zgradi znati, koji su razlozi, blokade pristupa tužilaštvu, a i građani koji budu prolazili.
Ne sumnjam da ste vi sposobni ponovo da naložite moje hapšenje, ali znajte da sam ja spreman ne samo da budem uhapšen, nego i da provedem sate i dane u pritvoru.
Sigurno je da se tamo neću dugo zadržati i nastavići sa svojim protestima i obraćanju javnosti, a kada konačno snagom svojih argumenata i dokaza, krivci za ubistvo dođu pred sud, ostaće u zatvoru do kraja života.
Svaki dokument, koji sam predavao od februara naovamo imao je dvostruku svrhu.
Kako da vam skrene pažnju na obavezu predviđenu zakonom, tako i da posluži u budućnosti kao dokazni materijal, ko je sve umiješan u prikrivanje ubistva i korumpiran od strane organizovanog kriminala.
Ostavljam sada otvorenu mogućnost, da je isključivo zbog administrativnih razloga bio onemogućen rad tužilaštva po ovom pitanju, ali nadalje bi bilo sasvim jasno da se radi o opstrukciji.
Sada je na vama da pokažete, da li radite po odredbama Zakona ili ste servis mafije…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 187

OVA PRIJAVA JE PREDATA U FEBRUARU 2010. GODINE!
REAKCIJA NA NJU POSLIJE OBJELODANJIVANJA FOTOGRAFIJA, KOJE DOKAZUJU DA JE OT BIJELJINA, NAJOBIČNIJI SERVIS MAFIJE, KOJI BENZINOM PERE DOKAZE O UBISTVU, JE BILA LAŽNA PRIJAVA PROTIV MENE SA CILJEM DA MI SE OTMU DOKAZI O NJIHOVIM ZLOČINIMA!
NA NJIHOVU ŽALOST, PREDVIDIO SAM TAJ ZLOČINAČKI PLAN I PODATKE PROSLEDIO NA LOKACIJE U INOSTRANSTVU.
DANAS 21 MJESEC POSLIJE TOGA, TUŽILAČKA MAFIJA SE NE USUĐUJE DA ME ZVANIČNO OPTUŽI, JER SU SVJESNI DA BI BILI POTUČENI DO NOGU NA SUDU I ZAVRŠILI BI NA ROBIJI, GDJE IM JE I MJESTO...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU BIJELJINA
KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

Dana 01.02.2010. održan je sastanak kolegija Okružnog tužilaštva u Bijeljini, na kome je pod uticajem bande kriminalaca, koja kontroliše pomenuti organ, više puta prekršen zakon i pravilnik. Obrazloženje:
Naime jedan od predmeta razmatranja gore pomenutog organa, bila je i pritužba na odluku br. KTA-596/09, potpisanu od strane tužioca Stjepanović Danice, inače člana kriminalne grupe.
Sem osporavanja same odluke o čemu za sada neće biti riječi, osporen je i način na koji je pomenuta kriminalka poslala obavijest.
Prikaz dokumenta:
U daljem tekstu se navodi gore pomenuti stav 4…
Očito je da je gore pomenuta kriminalka prekršila oba uslova iz stava 4, jer je prekoračila rok od 3 dana, ne računajući odugovlačenje prije toga i što je još značajnije, nije se potrudila ni jednom riječju da navede razloge za takvu odluku.
Iako su pomenuti propusti jasno navedeni u pritužbi na odluku, Kolegij tužilaca je sve to ignorisao i podržao kriminalne djelatnosti tužiteljke Stjepanović.
Na stranu to što je pomenuta kriminalka uz saradnju sa mafijaškim vođom Kovačević Novakom, selektivno i sugestivno predočila spis o ubistvu djevojčice Ivone Bajo.
Podaci o tome pojavili su se tek mjesec dana kasnije na zvaničnom sajtu Okružnog tužilaštva u Bijeljini.
Ističem ponovo: Razloge za svoju odluku pomenuta kriminalka Stjepanović, morala je navesti u samoj obavijesti, a ne da se celi mesec dana premišlja, šta će da izmisli i to „nabaci“ na internet.
Pardon, sad sam se sjetio, da je morala da ide na odmor.
Duboko se izvinjavam zbog propusta…
Treba li to da znači da zakon ne važi za tužioce, policiju, sudije, nego samo za „obične „građane“.
Nemam ništa protiv da vi to jasno potvrdite u pismenoj formi, ali budite sigurni da, ćete snositi posledice svoje odluke i da može doći dan kada ćete je objašnjavati na sudu.
Svako ko misli da je iznad zakona, neka to jasno kaže.
Ja ću se potruditi da sazna kako je bio u velikoj zabludi.
Misliće o tome svo vrijeme koje provede iza rešetaka…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 186

TUŽILAŠTVU

BOSNE I HERCEGOVINE

Zahvaljujem na vremenu i interesovanju, koje ste pokazali!
Svrha poruka koje šaljem je višestruka, a jedan od razloga za to je da ukažem javnosti i državnim organima na kriminal unutar institucija sistema.
Drugi važan razlog je taj da dostavljajući podatke o krivičnim djelima, probudim savjest svih državnih službenika da prijave krivično djelo, shodno obavezi iz ZKP-a, pošto je meni lično blokiran pristup u OT Bijeljina.
Nadalje je neophodno da preduzmem sve što je moguće unutar zemlje, prije nastupa u Strazburu, a ništa manje nije važno to, da kriminalci o čijim zločinima imam dokaze, nemaju miran san, čitajući na koje se sve adrese šalju podaci…
Upoznat sam sa svim relevantnim zakonima za ovu temu, te ističem da mi je veoma dobro poznata struktura VSITV, kao i to da je Ured disciplinskog tužioca nadležan ISKLJUČIVO za disciplinske prekršaje, koji su jasno navedeni u članu 57 „Zakon o visokom sudskom i tuzilackom vijecu BIH“, a što sam detaljno obradio na blogu koji uređujem na internetu!
Ja dakle, se ne žalim na rad OT Bijeljina, nego iznosim argumente i dokaze o krivičnim djelima i čak monstruoznim zločinima, pojedinih tužilaca!
A to, da li je neko nadležan ili ne nije lako na prvi pogled procijeniti:
Djevojčica Ivona Bajo je ubijena tokom šverca „NEKE ROBE“ u firmu lokalnog tajkuna Bobar Gavrila, a u kome su učestvovale firme iz FEDERACIJE, „Haak trans“ i „Asa auto“…
Da li su švercovali ČAČKALICE ili se radi o transportu koji je dogovorio Milorad Barašin sa švercerima oružja, je tajna, koju kriju kriminalci iz CJB Bijeljina i OT Bijeljina!
Gospodin Teodorović Aco, načelnik kriminalističke policije, je svojevremeno izrazio spremnost da ispita sve nezakonite radnje inspektora Marković Dragoslava, te podnese zahtijev za saslušanje tužioca Stjepanović Danice!
5 dana kasnije bio je pod zemljom, (sahranjen bez autopsije) a materijalu koji sam mu predao izgubio se svaki trag…
Dakle, sa radom OT Bijeljina, može biti zadovoljna samo mafija…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 185

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DRAGOSLAVA MARKOVIĆA, FORMALNO ZAPOSLENOG U CJB BIJELJINA, PREDATA JE 05.07.2010. GODINE, A MJESEC DANA KASNIJE 05.08. PO DOLASKU MAJKE UBIJENE DJEVOJČICE, O SVIM ZLOČINIMA, POMENUTOG KRIMINALCA, UPOZNALI SMO I NAČELNIKA KRIMINALISTIČKE POLICIJE, KOJI JE OBEĆAO DA ĆE ISPITATI SVE I PODNIJETI ZAHTJEV ZA SASLUŠANJE DANICE STJEPANOVIĆ.
POMENUTI GOSPODIN,  ACO TEODOROVIĆ, ŽIVIO JE JOŠ SAMO 5 DANA, TE JE SAHRANJEN PO HITNOM POSTUPKU, BEZ AUTOPSIJE!
ŠTA SE DESILO SA OVOM PRIJAVOM I MATERIJALOM PREDATIM NJEMU, NIJE POZNATO DO DANAŠNJEG DANA...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV


MARKOVIĆ DRAGOSLAVA

Napomena : Protiv navedene osobe je ranije podnesena krivična prijava, kao člana organizovane kriminalne grupe i ovo nije dopuna iste, jer se temelji na podacima i činjenicama koje nisu bile poznate podnosiocu te prethodne prijave u vrijeme kada je ista podnesena. Prijava se odnosi na protivzakonite radnje, koje je gospodin Marković izvršio u cilju sprečavanja dokazivanja ubistva Ivone Bajo 23.07.2009.
Kao prvi argument, u obrazlaganju ove krivične prijave predocicu dio iz zapisnika policajaca Sekulić Milenka i Krulj Riste, sačinjenog povodom tragičnog događaja :
Dio koji je bitan, odnosi se na pregled odjeće i obuće, što je navedeno i u zapisniku drugog pripadnika ove policijske patrole :
Vidljivo je da je postojala naredba da se sve stvari koje je imala nastradala djevojčica dopreme u CJB Bijeljina na dalju obradu. Ali da sve nije urađeno onako kako je trebalo svjedoči slijedeći isječak iz Zabilješke, koju su sačinili Milutinović Drago i Telebek Radenko :
Tekst je kucan pisaćom mašinim i lošeg je kvaliteta, ali je vidljivo da su policajci uočili naočale i šeširić (kostim ne pominju), i iako je postojala naredba o dopremanju odjevnih predmeta na dalju obradu, isti su ostavljeni u automobilu. Da je to istina pokazuje i pitanje tuzioca Stjepanović, upućeno vlasniku automobila, u kojem je dovezena djevojčica :
Vidljivo je dakle da gospodin Novak, vlasnik automobila, nije znao da je policija pregledala njegov automobil i to toliko detaljno, da kostim uopšte nije evidentiran, a nijedan predmet od tri, koja su se nalazila u njemu (kostim, šešir i naočele), nije dostavljen u CJB.
Pomenute stvari je gospodin, zaista dostavio porodici 26.07.2009. a kada smo tri dana kasnije pokušali da ih predamo inspektoru Markoviću, on je to odbio, uz obrazloženje da to nije potrebno, jer je već poslata korpa na analizu i da je to dovoljno.
Na moju primjedbu da je obducent izjavio da povrede na tijelu djevojčice nije mogla nanijeti žica od 2 mm prečnika, te da možda na plastici naočala mogu biti otisci ubice, isti je ponovio svoju raniju tvrdnju da je on siguran da se radi o žici, te da nije zadovoljan radom patologa, tako da su sve stvari tek naknadno posredstvom gospodina Tomića, koga je angažovala majka ubijene djevojčice, predate tužiocu Stjepanović…
Jedini predmet koji je dopremljen u CJB (uklonjen iz istražnih radnji je torba). Iako je kaiš debeo nekoliko centimetara presječen dvostruko i dio nedostaje, a veći dio ostatka je vidljivo izmjenjene boje, što sugeriše da je na njega imalo uticaj neko jako hemijsko sredstvo. Po mojoj pretpostavci, presjecanje je izvršio isti predmet, koji je i ubio djete, a promjena boje je nastupila pri pokušaju da se sa kaiša uklone tragovi koje je ostavio taj predmet ili osoba koja je skrivila nesreću.
Koliko je ozbiljna bila obrada kriminalističke policije, a kojom je rukovodio inspektor Marković, dovoljno govori i podatak da ta oštećenja i promjene u boji nisu niti u jednom dokumentu evidentirane, niti je to saopšteno porodici i javnosti, a kamoli da se ustanovilo kako je do istih oštećenja i deformacija došlo.
S obzirom na sve postupke inspektora, koje su navedene u ranijoj prijavi (u prilogu), siguran sam da je pomenuta torba smišljeno i planski „sklonjena“, kako ne bi kvarila plan o samopovređivanju.
Da su radnje inspektora bile više nego neprofesionalne i sa unaprijed postavljenim ciljem, pokazuje i isječak iz izjave svjedoka YYYYYY, kojoj se postavlja pitanje :
Dakle iako autopsija nije dala potvrdu da je povredu nanijela zica sa korpe, te su se očekivali rezultati vještačenja, (od dva koja su obavljena nijedno nije to potvrdilo), jasno je iz pitanja, kakav rezultat se želi postići. Djevojčica je sama pala i sama se ubila. Toliko o profesionalnom radu inspektora Markovića, koji je rukovodio radom policije. Detalje o tome da mu je ispred nosa pobjegao kamion koji je ušao u Univerzal prije nego što je djevojčica pronađena na asvaltu, (prije ulaska kamiona nema ničeg, a odmah potom na cesti je smrtno ranjeno dijete), necu ni pominjati, ali moram predočiti sledeću sliku u kojoj inspektor navodi sledeće :
Radi se o pozivima osobe koja je tvrdila da ima snimak ubistva, ali je važno istaći da je pri prvom pozivu u razgovoru sa bakom dotični „Aleksandar“, samo tražio da mu se ja javim i ostavio svoj broj, a pošto sam to odmah javio inspektoru Markoviću, on je u mom prisustvu iz kancelarije sa službenog telefona pozvao tu osobu, predstavivši se mojim imenom i tokom razgovora mu prvi ponudio novac, citiram . „Ja bih to kao ujak bio spreman i da platim“.
Ukoliko je taj „trik“ bio u sklopu taktike da se zavara mogući prevarant, nije potrebno nikakvo objašnjene, ali se postavlja pitanje:
Zašto je to u svojoj Zabilješci inspektor lažno predočio ???
I ponovo ključno pitanje:
Zašto je iz istražnih radnji i vještačenja izuzeo torbu ?

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK BROJ 184

NA UPOZORENJE KOJE SAM POSLAO U DRUGOJ POLOVINI 2010. GODINE NIJE BILO NIKAKVE REAKCIJE, TE JE FAŠIZAM, KOJI SAM POMINJAO ISPLIVAO NA POVRŠINU!
NA SVU SREĆU USPIO SAM DA PRIBAVIM DOKAZE O TOME, JER POSTOJI ZAPISNIK SA SUDSKE RASPRAVE U KOME SVJEDOCI POLICAJCI, SVJEDOČE O POSTOJANJU FAŠISTIČKE NAREDBE:
"DA SE NE DOZVOLI PRISTUP TUŽILAŠTVU NIKOM OD SRODNIKA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO"

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU
KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

DOPUNA NA UDT : 8547/10

U sklopu svoje borbe protiv organizovanog kriminala, nastavljam da obavještavam najuglednije institucije u zamlji.
S obzirom da zbog blokade i kontrole svih mojih komunikacija, koje su izdejstvovali korumpirani pripadnici državnih organa, samo zbog toga što sam izjavio i napisao da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva, da završe u zatvoru, prisiljen sam da šaljem pošiljke bez imena pošiljaoca, kako ne bi bile prepoznate i zaustavljene. Moguće je da će zbog toga što nisam siguran da li su neke pošiljke stigle, doći do dupliranja podataka, tim prije što sam obavještavan da su neki organi proslijedili dokumentaciju ka VSITV, koje je uz Ustavni sud, poslednja brana pred pokušajima mafije da potpuno zavlada državom…
Između ostalih vidova svoje aktivnosti protiv korumpiranih državnih službenika, podneo sam krivične prijave protiv njih, a kako sam i očekivao bez rezultata. U prilogu je kopija dokumenta kojim se završava procedura po tom pitanju iz koje se jasno vidi da su saradnici kriminalaca odgovornih za prikrivanje ubistva, spojili dvije prijave od dvije osobe, za jedinstvenu obradu. Sasvim je moguće da postoje slučajevi kad za takvo nešto ima osnova, ali ovdje se radi o mojoj prijavi protiv organizovane kriminalne grupe, gdje se navode događaji od nekoliko mjeseci, zaključno sa januarom 2010. Naprotiv, prijava druge osobe se kako sam provjerio odnosi na samo jedan izolovani incident od 09.04.2010. što je više od dva mjeseca poslije predavanja moje prijave, a sam događaj je trajao manje od 10 minuta. Ne ulazeći sada u to da li se tada dasilo neko krivično djelo ističem da tematika prijava nije povezana ni na koji način, a tužioca Debeljević Milorada, ja uopšte nisam pominjao, štaviše nikada nismo imali nikakav kontakt, a ne znam ni kako gospodin izgleda.
Potpuno je dakle apsurdno da mi se u odgovoru na moju prijavu pominju lica i događaji sa kojima nemam dodirnih tačaka.
Takva pijačna kombinatorika, je očigledno uzrokovana samo jednim razlogom a to je što su obe prijave morale biti odbačene po nalogu mafije. Dosta jak dokaz za to je i činjenica koju sam obradio u prilogu, a to je da je sjednica održana celih 15 dana prije slanja dokumenta, a što se desilo tek po obavljenim izborima, koji su po svoj prilici zadržali neke ratne zločince i profitere, te poslijratne tajkune na vladajućim pozicijama. Dovoljno je samo da kažem da je Ivona Bajo ubijena 5 dana po sahrani u šehidskom mezarju djevojčice Selme Sarajlić, a taj događaj je privukao više stotina lica, a koji samo možete da zamišljate, sa kakvim su sve motivima došli u to vrijeme u Bijeljinu.
Inače to dijete je ubijeno 1992. godine zajedno sa još oko 20 civila, (6-ro djece), nastanjenih na 20-50 metara od mjesta gdje je Ivona pronađena mrtva, a niko od tih ubica nije čak ni okrivljen za svo ovo vrijeme…
No da li se ovdje radi o osveti, pa se zarad očuvanja „bratstva i jedinstva“ zataškava jedno ubistvo po nalogu vrha države, ili je nešto drugo u pitanju, nije moje da istražujem, te sam se prije svega koncentrisao na udio tužioca u prikrivanju ubistva. Iako sam naveo obilje prekršaja i potkrijepio ih dokazima, od kojih ću neke da ponovim i ovdje, to izgleda nije bilo relevantno za obradu jer je iznesen stav, vjerovali ili ne, da djela iz člana 347 i druga iz KZ-a nisu krivična djela.
Tužilaštvo je tako jasno pokazalo da dajući sebi za pravo o tome je li neko djelo, koje je jasno evidentirano kao krivično u zakonu, kaže da to nije, postavlja sebe izvan i iznad zakona, stvarajući imperiju nedodirljivih bića, ogrezlih u korupcionim aferama, te nastupa kao servis i logistika mafije ne dozvoljavajući da kriminalci uopšte dođu do suda…
U tekstu dokumenta koji prilažem vidljivo je da se niko nije niti osvrnuo na dokaze koje sam dostavio, da ih argumentovano ospori ili bar lažnom tvrdnjom da se radi o falsifikatima ili nešto slično. Na taj način stvara se utisak da nisam ni predao bilo kakav dokazni materijal. No istina je sasvim drugačija, jer sam već početkom februara, dostavio fotografije torbe, snimljene u zgradi suda, koja je presječenog kaiša. Tužilaštvo je taj dokaz potpuno izuzelo iz istražnih radnji i isti se ne pominje niti u jednoj izjavi svjedoka, jer je sklonjen sa mjesta zločina, a presječeni dio je nestao sa lica zemlje. Ostatak kaiša su ubice ili njihovi pomagači, (možda tužilac Stjepanović, lično) tretirali jakim hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi ubistva.
Nisu primjetili da tako skidaju i originalnu žutu boju, te su bili prisiljeni da torbu sakriju od porodice i javnosti, a takođe nisu mogli ni da zamisle da ću taj dokaz uspjeti da „iščupam iz mulja“ i fotografišem ga.
Iako su po obustavi istrage formalno isticali da se istraga može uvijek ponovo otvoriti, ako se dođe do novih podataka, (što je i predvidio ZKP) narednih sada već osam mjeseci, brutalno izigravaju zakon i ne samo što sabotiraju istražne radnje, nego na sve načine pokušavaju da me spriječe u razgovoru sa bilo kim iz tužilaštva, jer odgovora za njihov zločin nema, a čak su pokušali i da me fizički spriječe, brutalnom silom da predajem dokazni materijali u pisarnici, jer svaki dokument koji predam, postaje ujedno i dokaz o njihovoj opstrukciji i korumpiranosti.
Sem ovog monstruoznog čina, dok u evropskim zemljama istražitelji dolaze do zločinca samo uz pomoć jedne vlasi iz kose ili DNK sa cigarete ili žvakaće gume, ovdašnje tužilaštvo ne samo da neće da analizira očigledne dokaze, nego ih još peru benzinom kako bi iste uništili. I da im to nije bilo dovoljno, nego su pokušali da potvrdu za svoje zločinačke planove dobiju tako što su brutalno raščerečili vještačenje patologa i drugim vještacima nisu dostavili podatke i fotose unutrašnjih povreda, kako bi ih „usmjerili na pravi put“. No nisu ni u tome uspjeli i druga dva vještačenja iako sa tako selektivnim podacima nisu dala potvrdu teorije koju su izmislili, a onda su poslije dva mjeseca premišljanja uprkos svemu obustavili istragu.
I ponovo se pokazalo da tragove nisu dobro sakrili, jer sam bio siguran da su jedino prećutkivanjem svih povreda, koje su dovele do smrti mogli očekivati bar kakvu takvu potvrdu. Vještak koga je angažovalo tužilaštvo dr. Busarčević, jasno izjavljuje da nije imao predstavu o tim činjenicama i da svako može da ga navede na zaključak, prezentujući mu podatke koje želi. To je prilično jasna optužba na račun tužioca, a ceo razgovor je snimljen i proslijeđen na više adresa, dok su u OT Bijeljina skoro tri mjeseca, sprečavali da predam i obrazložim materijal, te su sestru i mene, čiji sam zastupnik, prilikom jednog takvog pokušaja uhapsili i izveli pred sudiju za prekršaje.
To je dakle jasna poruka šte će se desiti građanima, ako pokušaju da predaju dokaze o kriminalu u tužilaštvu…
No to za mene i nije ništa novo, jer sam zbog svoje izjave da će krivci završiti iza rešetaka, optužen za ugrožavanje sigurnosti, a korumpirani pripadnici tužilaštva su koristeći se svojim položajem pokrenuli neviđenu hajku na mene, koja i danas traje. Tom prilikom je izdejstvovan pretres prostorija sa ciljem da mi se otmu podaci koje sam prikupio, pošto su saznali da sam sve razgovore od autopsije nadalje snimao. Taj podatak sam saopštio taktički, a neke od snimljenih razgovora sam im i dostavljao, kako bi shvatili da imam ozbiljne dokaze protiv njih, te da ih tako motivišem da rade po zakonu. Naravno bio sam svjestan da oni, naprotiv umjesto da rade po zakonu i time sami sebi presijecaju granu na kojoj sjede, mogu da se odluče na upad i uništavanje svih dokaze koje imam.
Stoga sam još u januaru, sav materijal za koji nisu znali da imam narezao na disk, koji je sestra odnijela u Cirih, dok sam iste podatke izbrisao sa računara. Istina ostala su mi dva dokumenta koje nisam htio da objelodanim do aprila i par audio snimaka, za koje uglavnom znaju, ali sam im na hard disku ostavio poruku, neka znaju da im plan nije uspio.
Poslije neviđenog terora, (praćenja prisluškivanja, pretresanja, legitimisanja, otimanja podataka, a pretresani su i moji poznanici), pošto nisu imali miti jedan podatak da sam bilo kad prekršio zakon, pokušavaju na sve načine da me dovedu u vezu sa nekom neregularnom radnjom, što se vidi iz naredne slike :
Vidljivo je iz pitanja da tužilaštvu nije važno da li je dotični predmet korišten za neko kriminalno djelo, nego je cil da se ja dovedem u kakvu takvu vezu sa njim. Kako bi to sjajno bilo da sam ja znao za neki prekršaj ili vidio nešto što se može povezati sa tim, pa čak i da sam samo čuo za to. Bilo bi to dovoljno da me optuže,a za najgore zločine u svojim redovima za koje sam izneo neoborive dokaze, prave se i da ne znaju za to i samo kažu da to nije krivično djelo…
Iako su prošli svi rokovi za produženje „Posebnih istražnih radnji“, one se ne završavaju i oteti računari se zadržavaju, kako bi mi maksimalno otežali komunikaciju sa bilo kim. Još ranije su me napadali virusima i blokirali elektronsku poštu, a primjer toga je u prilogu iz koga se to jasno vidi. Da im je to bio još jedan katastrofalan potez, pokazuje i činjenica da iako su mi računare oduzeli na osnovu lažne tvrdnje kako im već mjesecima upućujem prijetnje po život i tijelo, (dakle imaju obilje dokaza), ne usuđuju se da me optuže, jer ih na sudu čeka blamaža i odgovornost za lažnu prijavu. Zato ponovo zloupotrebljavajući svoj položaj, odugovlače tu navodnu istragu, kako ne bi došlo do zvaničnog priznanja, da su te optužbe izmišljene, a po svoj prilici će se otkriti da je „slučajno“ došlo do brisanja podataka ili čak uništavanja računara.
Taj nezakoniti i kriminalni postupak mi je sem moralne štete koja nema cijenu, naneo i materijalnu i za to sve će neko morati da snosi odgovornost, a kakve su razmjere štete, biće jasno kada budu prisiljeni da vrate računare.
Ističem da sam u poslednje 4 godine kreirao više od 100 programskih paketa, čiji je kod, skupa sa još nekim na kojima sam trenutno radio, zarobljen na računaru, te tako više od 7 mjeseci ne mogu da radim na tim programima.
Istina je da ja imam potrebno znanje da iznova kreiram te programe na kojima sam radio, sa nekim manjim ili većim razlikama, ali raditi ponovo na svim tim programima, koji su plod 3-4 godine rada je besmisleno, jer sada imam samo gotov proizvod na cd-u, (program koji se može pokrenuti), dok je programski kod bio samo na ta dva računara, tako da sada ne mogu da radim. Šta sam sve mogao da kreiram za dosadašnjih 7 mjeseci, biće jasnije ako se zna da sam prosječno radio 1 program sedmično. Apelujem na vas da ne dozvolite da ti kriminalci unište podatke, jer bi šteta bila neprocjenjiva.
Tužilac Stjepanović je zbog kriminalnog rada postala sramota za OT Bijeljina, a sada opstrukcijom dalje istrage po dostavljanju novih podataka, od strane Kovačević Novaka i ignorisanjem dokaza od strane drugih tužilaca, kompromitovano je i republičko tužilaštvo, te VSITV i sada je na njima odgovornost , prije svega, te na Ustavnom sudu da sankcioniše i zaustavi taj kriminal i korupciju. Od vas očekujemo da date odgovore na pitanja, ko je i zašto sklonio torbu i oprao tragove koji dokazuju ubistvo, te zašto je tužilaštvo pokušalo da obmane vještake i nije poslalo podatke o unutrašnjim povredama.
Ako vi ne reagujete na to, mi ćemo naravno, nastaviti na međunarodnom nivou, ali sada sa mnogo većim brojem krivaca i odgovornih, ali ako dozvolite ovakav kriminalan rad tužilaca, uskoro će i osobe izrešetane mecima, proglašavati epileptičarima, koji su razbili glavu pri padu i poslati samo sliku modrice, dok će metke u grudnom košu žrtve sakriti od vještaka. S druge strane s obzirom kako spajaju prijave, ne bih se iznenadio da mene ubace sa nekim ubistvom, gdje već imaju žrtvu, krivca koji je priznao ubistvo i dokaze, pa pošto je krivično djelo izvrešeno, (sem ako kažu da nije) podignu optužnicu i protiv mene, jer sam spojen sa tom prijavom.
Još ako postignu nagodbu sa ubicom, šta bi još mogli da požele.
Ili se ipak odluče da me izrešetaju na nekoj raskrsnici, jer na žicu mene nabosti ne mogu, a neće im biti lako ni da me otruju.
Da li se to već dešavalo sa nekim ili nije, ko zna, ali je činjenica da je načelnik kriminalističke policije g. Aco Teodorović, samo par dana pošto je sestri i meni obećao da će ispitati sve neregularne radnje inspektora i podnijeti zahtjev za saslušanje tužioca Stjepanović, a na osnovu snimaka koje sam dostavio i u CJB Bijeljina, pronađen mrtav u automobilu.
Koliko još osoba treba da strada, dok se ne stane na put organizovanom kriminalu.
To je stoglava aždaja, koju sam ja uhvatio za rep i nabacio omču na neke od glava.
Iskoristite dokaze koje sam dostavio i pritegnite te glave, kako bi se došlo i do drugih, jer ostale se već komešaju i znajući da su u opasnosti sposobni su da ubiju svakog, pa i svoje ljude, da ih ne bi otkrili.
Treba samo da primjenite zakon i zaustavite ih, a svaki tužilac bi bio srećan da ima u nekom slučaju takve dokaze kakve sam ja prikupio. Problem je samo što se radi o ljudima iznad zakona, odnosno onima koji to žele da budu.
Samo je jedan mali korak od toga do fašizma…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902