CLANAK 348

Ovo je samo još jedno u nizu disciplinskih prekršaja i krivičnih djela koje čine pripadnici MUP-a, Sudske policije i Suda, štiteći kriminalce iz OT Bijeljina, koji su pokušali da prikriju ubistvo i krijumčarenje, o čemu sam obavijestio VSITV-e još 2010, a predmet UDT : 8547/10, se odugovlači više od 3 godine. čime je UDT postao saučesnik u zločinu...

VISOKOM SUDSKOM I TUZILACKOM SAVJETU
UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA
PRITUŽBA NA RAD SUDIJE JELENE MARKOVIĆ U PREDMETU 80 0 P 039221 12 P

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva

OBRAZLOŽENJE
S obzirom da sam vezano za radnje iz navoda tužbe, (gdje je postupajuća bila sudija Marković) podneo krivične prijave u OT Bijeljina i KT Sarajevo i da bi shodno zakonu morala biti u toku istraga, pošto nisam dobio obavjesti o nesprovođenju, postoji mogućnost da su radnje sudije Marković uzrokovane namjerom da se to ne otkriva tuženoj strani, no čak i tada nema opravdanja za diskriminaciju, jer je jedini zakonit postupak, prekid parnice do okončanja krivičnog postupka...
Ukratko, s obzirom da je sve detaljno obrazloženo u prilozima, osoblje AD Univerzal, je izvršilo više radnji sa ciljem da se istraga o tragičnoj smrti Ivone Bajo usmjeri u pogrešnom smjeru. Koje su to konkretne radnje jasno sam naveo u tužbenom zahtjevu, koji u cjelosti prenosim iz dokumenta "Preinaka tuzbe protiv Univerzala":

TUŽENI AD "UNIVERZAL" SE OBAVEZUJE:
1) Da na ime naknade nematerijalne štete, zbog nanošenja duševnog bola, uzrokovanog lažnim prikazom događaja, (DA JE DJEVOJČICA IVONA BAJO VIĐENA KAKO HODA, KRIVUDA, ISKAŠLJAVA KRV I PADA, a naknadno osporeno u izjavama MUP-u i Tužilaštvu), što je dovelo do povrede uglada i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima, isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 150000 KM, (sto pedeset hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
2) Da na ime naknade nematerijalne štete, zbog nanošenja duševnog bola, od strane tuženog, (pomaganje u bjegstvu kamiona, koji je dovezao krijumčarenu robu i prikrivanje postojanja istog, sve dok to nisam lično otkrio), što je dovelo do povrede uglada i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima, isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 150000 KM, (sto pedeset hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
3) Da na ime naknade nematerijalne štete, zbog nanošenja duševnog bola, od strane tuženog, (uklanjanjem materijalnog dokaza ubistva "TORBE"), što je dovelo do povrede uglada i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima, isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 200000 KM, (dvije stotine hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
4)Da tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.

U ovom sporu ne postoje sporedna traženja, a po mojoj procjeni, neće biti ni troškova postupka, dok je u pogledu nadoknade u vezi glavne stvari otvorena mogućnost nagodbe...
Napominjem da je podjela tužbenog zahtjeva na 3 tačke uzrokovana činjenicom da dokazi kojima raspolažem nisu iste snage u sva tri slučaja, te ću pojedine stavke posebno da dokazujem. Takođe ovakav tužbeni zahtjev će biti jasniji zastupniku tuženog, koji je izneo stav da ne prepoznaje oblike nematerijalne štete, odnosno da nanošenje duševnog bola nije zakonom priznat oblik štete!

U tekstu tužbe sam u opisu činjenica jasno naveo da sam podne krivične prijave upravo za te radnje i to protiv pravnog lica u decembru 2010-te, te protiv radnika, (portira Sofronić Blagiše) u junu 2010-te te u CJB Bijeljina u martu 2011-te. Kako je došlo do prikrivanja tih prijava i umjesto da dobijem podatke o njima, glavni tužilac izdaje naredbu da se svim srodnicima ubijene djevojčive ne dozvoli pristup, tražio sam da sud izda naredbu tužilaštvu za dostavu tih informacija, što je navedenu u dokumentu "Prijedlog po clanu 134 ZPP" priložen kao tekstualni dokument uz ovu pritužbu
U svom odgovoru zastupnik tuženog se i ne osvrće na MOJ tužbeni zahtjev nego odgovara da citiram:
TUŽENI NI NA KOJI NAČIN NIJE ODGOVORAN ZA SMRT IVONE BAJO te da NEMA DOKAZA O KRIVIČNOJ ODGOVORNOSTI TUŽENOG ZA SMRT IVONE BAJO...
Iako je obaveza suda da raspravlja samo u granicama tužbenog zahtijeva, član 2 ZOPP-u stav:
(1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku.
ja sam i pismeno podneskom upozorio na pokušaj manipulacije da se pažnja usmjeri na nerelevantan spis, (zatvoren mjesecima prije mojih prijava). Uprkos tome sudija Marković dozvoljava tu mahinaciju i na pripremnom ročištu (Zapisnik o pripremnom rocistu 11.12.2012. kompletan u prilogu preuzet sa web stranice suda) prihvata nalog tuženog a odbija sve moje prijedloge i priložene dokaze, a ovde navodim tekst tog dijela zapisnika:

R J E Š E N J E
Na glavnoj raspravi izvršit će se uvid u spis Okružnog tužilaštva Bijeljina broj KTA -596/09 , saslušat će se tužilac kao parnična stranka na okolnosti iz tužbe.
Ostali dokazi predloženi po tužiocu neće se provesti jer je njihovo provođenje nepotrebno.

Došlo je dakle do takvog paradoksa da je moja tužba prihvaćena bez ijednog dokaza, iako je to obavezno prema članu 53 ZOPP, odnosno ako dokazi nisu relavantni trebalo je tužbu odbaciti. S druge strane umjesto da dokazujem navode iz tužbenog zahtjeva dokazima koje sam priložio, sudija Marković stvara situaciju da se predloženim spisom od strane tuženog raspravlja i dokazuje nešto što ja nikada nisam ni tvrdio
Podneskom "Prijedlog po clanu 81" upozorio sam sud da u spisu zatvorenom mjesecima prije mojih prijava, nema odgovora na postavljena pravna pitanja iz tužbe, te tražim da kada se to ustanovi primjeni relevantni član i zatraži podatke o mojim krivičnim prijavama.
No, kako se ispostavilo sudija je uradila sve da mi onemogući izvođenje dokaza, ispitavanje svjedoka, (koji je prema dokazima koje sam dostavio uklonio materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina, a predat je i audio zapis u kome to potvrđuje) ta tako pomogla tuženom ne samo u parnici koja i nije bitna, nego saučestvuje i u prikrivanju krivičnih djela tuženog.
U dokumentu "Zapisnik o glavnoj raspravi" od 26.06.2013. vidljivo je da rasprave nije ni bilo, jer je samo ostveren "UVID" u spis koji je predložio tuženi. Taj "uvid" se ogledao u tome što smo mogli da vidimo kako izgleda spis sa par metara daljine te procjenimo njegovu visinu i težinu. Jedini ispravan termin bi bio da SUD USVAJA PREDLOŽENI DOKAZ !
Kakav je bio i koliko je trajao dokazni postupak može se ocjeniti uvidom u relevantno rješenje koje doslovno prenosim:

R j e š e nj e
Provešće se dokazni postupak.
Vrši se uvid u spis Okružnog tužilaštva Bijeljina br. KTA-596/09, te je saslušao tužioca kao parničnu stranku.
Tužilac izjavi: ne prigovaram provedenim dokazima, nemam novih prijedloga, mada posebno želim da istaknem da je sud trebao provesti dokaz uvidom u moje krivične prijave protiv tuženog a.d. „Univerzal“ i protiv radnika a.d. „Univerzal“ portira.
Tuženi preko punomoćnika izjavi: ne prigovaramo provedenim dokazima.
Dokazni postupak je završen.

U završnoj riječi tuženi je po dozvoli suda potpuno odstupio od navoda iz zahtjeva i "dokazivao" da nije odgovoran za ono što nisam ni tvrdio, te (uz prethodnu pomoć sudije Marković, koja je izbacila sve moje dokaze) insinuira se da nisam ponudio dokaze za duševni bol. Uz ovu pritužbu prilažem i skeniranin članak iz štampe "Clanak i dokazi sverca" gdje se opisujem kao poremećena osoba, zbog svojih tvrdnji, a vidljivo je da je tuženi krijumčario neku robu (4 paketa, po izjavi vozača, dok je direktor ujutru zatekao samo paket). Istovremeno je narko mafija prala novac preko Bobar banke istog vlasnika. Sve to uz pomoć sudije je izbačeno sa glavne rasprave, tako da od pripremljenog dokumenta "Glavna rasprava" koji prilažem u obliku web stranice u jednoj datoteci nije mi omogućeno da izgovorim nijednu rečenicu.
Osim što mi je onemogućeno da izvodim dokaze, diskriminisan sam i na taj način što je od strane sudije prekršeno "Načelo ravnopravnosti" ne samo u već iznesenom pravnom aspektu nego i po pitanju tretmana prema stranama u postupku. Na SVIM ročištima zastupnik tužbe je imao na raspolaganju radni sto sa stolicama, a ja sam sa hrpom dokumentacije smješten na klupu, te sam se osjećao kao prosjak sa dokumentima koje sam mogao odložiti na pod ili poredati po klupi lijevo i desno od sebe.
Ne ulazeći u to kakva će biti odluka suda, jer i u spisu koji je predložio tuženi se nalaze dokazi mojih tvrdnji, pa proizilazi da sam dokazao sve iz zahtjeva, ostaje činjenica da sam diskriminisan, te sam već predao tužbu za utvrđenje diskriminacije, koju prilažem kao prilog "Utvrdjenje za parnicu s Univerzalom" a ovde navodim samo tužbeni zahtijev:

Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
(I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela:
1) Pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI, neodgovaranjem na Zahtijev za informacije podnesen u OT Bijeljina 08.01.2013. o njegovim krivičnim prijavama predatim još 2010-te!
2) Dana 13.05.2013. pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS, te pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI, ne dozvoljavajući mu pristup u OT Bijeljina!
3) Dana 26.06.2013. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, spriječivši ga da tražene dokumente iz tačke 1, koristi u građanskoj parnici.
4) Dana 26.06.2013. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, spriječivši ga koristi dokaze predate uz tužbu.
5) Dana 26.06.2013. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, spriječivši ga da ispita predložene svjedoke.
6) Dana 26.06.2013. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, spriječivši ga da kao dokaz koristi dokumente tužene RS, na osnovu prava iz člana 134, stav 3. ZOPP-u.
7) Dana 26.06.2013. pravo na pravično suđenje garantovano članom 6 Konvencije za zaštitu ljudskih prava, povredama "Načela ravnopravnosti" i "Prava stranke da aktivno učestvuje u raspravi"
8) Dana 26.06.2013. pravo na pravično suđenje garantovano članom 6 Konvencije za zaštitu ljudskih prava, povredama "Načela ravnopravnosti" i pravo ne nediskrimninaciju garantovano ZOZD-e i Ustavom, dodijeljujući tužitelju klupu bez stola za razliku od druge strane koja je imala na raspolaganju radni sto sa stolicama.
9) Pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI, neodgovaranjem na Zahtijev za informacije podnesen u CJB Bijeljina 15.05.2013. o njegovoj usmenoj prijavi na dan 13.05.2013.
(II) Tuzena RS se obavezuje da dostavi tužiocu materijal tražen zahtjevima od 08.01.2013. i 15.05.2013. prekine sa radnjama kojima se diskriminiše tužilac, te da pri narednim kontaktima sa njim, službenici tužene poštuju isključivo važeće zakone i osiguraju prava garantovana Ustavom i zakonima!

Ovo je samo još jedno u nizu disciplinskih prekršaja i krivičnih djela koje čine pripadnici MUP-a, Sudske policije i Suda, štiteći kriminalce iz OT Bijeljina, koji su pokušali da prikriju ubistvo i krijumčarenje, o čemu sam obavijestio VSITV-e još 2010, a predmet UDT : 8547/10, se odugovlači više od 3 godine. čime je UDT postao saučesnik u zločinu...

PRILOZI

Clanak i dokazi sverca
Glavna rasprava
Odgovor Univerzala
Preinaka tuzbe protiv Univerzala
Prijedlog po clanu 81
Prijedlog po clanu 134
Tuzba
Tuzba dopuna
Utvrdjenje za parnicu s Univerzalom
Zapisnik o glavnoj raspravi
Zapisnik o pripremnom rocistu

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902