CLANAK 346

Pozadina kriminala je obimna i o tome neću detaljnije u ovoj tužbi, a samo zbog važnosti ističem da je slučaj obrađivalo i Specijalno tužilaštvo, g. Mahmut Švraka. Dana 25.02.2011. primili su disk sa dokazima kriminala, To je bio petak, a poslije vikenda prvi radni dan ponedjeljak 28.02.2011. predsjednik RS prijeti im ukidanjem, poslije čega se rad na predmetu zatvara. Krajem 2012-te u novembru isti g. Švraka pred kamerama priznaje da za procesuiranje krupnih riba nema političke volje. Za sabotiranje istrage nagrađen je u međuvremenu, položajem glavnog republičkog tužioca...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE PRAVA (22.07.2013.)

Tužena RS preko 3 godine otima zakonom garantovana prava sa ciljem da zaštiti kriminalce ubice i krijumčare, te njihove saučesnike u sopstvenim redovima, a u čemu je aktivno učestvovao i ovaj Sud. Posljedica toga je konstantno ponižavanje, kršenje prava iz Ustava i zakona, te sprečavanje ostvarenja pravnih interesa te je u mom interesu da sud utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava, kako je i opisano u stavu 2 člana 54, ZOPP-u.
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32) ZOPP
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
(I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da tužilac Zdenko Bajo posjeduje prava garantovana Ustavom RS:
1) Pravo žalbe ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu, garantovano članom 16 Ustava RS.
2) Pravo da ne bude podvrgnut nehumanom ili ponižavajuem postupanju ili kažnjavanju, garantovano članom 14 Ustava RS.
3) Pravo na nepovredivost ljudskog dostojanstva, garantovano članom 13 Ustava RS.
4) Pravo na ravnopravnost u slobodama, pravima i dužnostima, jednakost pred zakonom i uživanjem pravne zaštite garantovano članom 13 Ustava RS.
5) Pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanose službeno lice ili državni organ, odnosno organizacija koja vrši javna ovlašenja. garantovano članom 17 Ustava RS.
6) Pravo da ne može biti smatran krivim za krivično djelo dok to ne bude utvrđeno pravosnažnom sudskom odlukom, garantovano članom 20 Ustava RS.
7) Pravo da traži i dobije sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama, garantovano članom 23 Ustava RS.
8) Pravo na slobodu misli i opredjeljenja, savjesti i uvjerenja, kao i javnog izražavanja mišljenja, garantovano članom 25 Ustava RS.
9) Pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, garantovano članom 32 Ustava RS.
10) Pravo da ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo, garantovano članom 32 Ustava RS.
11) Pravo da mu se prava i slobode zajamačeni Ustavom RS ne mogu oduzeti ni ograniiti, garantovano članom 48 Ustava RS.
12) Pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. garantovano članom 16 Ustava RS, a vezano za član "Zakonitost dokaza" ZOKP-u.
(II) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da tužilac Zdenko Bajo posjeduje prava garantovana Zakonima RS:
1) Pravo na podnošenje krivične prijave garantovano članom "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana" tužiocu, pismeno ili usmeno, garantovano članom "Podnošenje prijave" ZOKP-u.
2) Pravo na zaštitu prava i sloboda zajamčene Ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonima, garantovano članom 5 ZOS-a.
3) Pravo na ličnu neophodno potrebnu odbranu svoje imovine, prava i interesa u slučaju trenutnog protivpravnog napada, srazmjerno metodama i snazi napadača, garantovano članom “Nužna odbrana” iz KZRS.
4) Pravo na podnošenje zahtjeva za pristup informacijama i pristup informaciji na način opisan i garantovan ZOSPI.
5) Pravo da se smatra nevinim dok se pravnosnažnom presudom ne utvrdi eventualna krivica.
(III) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da tužena Republika Srpska nije imala zakonske osnove da tužiocu Zdenku Bajo, oduzima prava garantovana Ustavom i Zakonima RS:
1) Tužena RS nema pravo, na neodređeno vrijeme i bez ikakvog obrazloženja, vršiti radnje kojim se suspenduju ili ograničavaju garantovana prava tužioca.
2) Tužena RS nema pravo, usmenom naredbom bez prava na žalbu, vršiti radnje kojim se suspenduju ili ograničavaju garantovana prava tužioca.
3) Tužena RS nema pravo, vršiti radnje kojim se tužilac diskrimniše i ponižava.
4) Tužena RS nema pravo, da tužiocu selektivno oduzima bilo koje pravo u odnosu na druge građane, bez pismenog pravosnažnog rješenja.
5) Tužena RS nema pravo, bez pismenog rješenja, oduzimati garantovana prava tužiocu zbog krivične prijave građana da je navodno izvršio neko krivično djelo.
6) Tužena RS nema pravo tužiocu, uskraćivati ili prikrivati dokumentaciju koju je prikupljala o njemu.
7) Tužena RS nema pravo, zabranjivati tužiocu slobodu misli i javnog izražavanja mišljenja.
8) Tužena RS nema pravo, kažnjavati tužioca zbog javnog izražavanja mišljenja o radu njenih organa.
9) Tužena RS nema pravo, oduzimati tužiocu nijedno pravo garantovano Ustavom RS.
10) Tužena RS nema pravo, koristiti dokaze ili materijala u sudskom postupku protiv tužioca, ako se do njih došlo kršenjem Ustava ili zakona na način, opisan u članu "Zakonitost dokaza" ZOKP-u.
11) Tužena RS nema pravo sprečavati tužioca u podnošenju krivične prijave na način garantovan ZOKP-u.
12) Tužena RS nema pravo, uskraćivati tužiocu pravo na "Nužnu odbranu" garantovano KZRS-e, a korišteno po osnovu prava iz člana 48 Ustava RS.
13) Tužena RS nema pravo, uskraćivati tužiocu informacije, tražene zahtjevom prema ZOSPI, osim ako za to ne postoje zakonom predviđena ograničenja o čemu je obavezna pismeno obavjestiti tužioca.
14) Tužena RS nema pravo, prikrivati informacije o krivičnim prijavama, pritužbama, dokazima niti drugim materijalima koje je tužilac lično podneo ili predao nekom njenom organu.
(IV) Osnovni sud u Bijeljini donosi RJEŠENJE
1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane:
2) Naređuje se tuženoj RS da po osnovu nanesene nematerijalne štete zbog višegodišnjeg oduzimanja prava, diskriminacije, ponižavanja i nanošenja duševnog bola isplati tužiocu u roku od 30 dana novčanu nadoknadu u visini ostvarenih primanja glavnog okružnog tužioca u periodu od marta 2010-te do pravosnažnosti ove presude, (120000 KM) odnosno do eventualno ranijeg datuma, kada tužena donese drugo rješenje kojim se naređuje prestanak nezakonitih radnji prema tužiocu.
3) Ukoliko tužena RS prihvati odgovornost bez pretresa ili propuštanjem, prethodna tačka 2 neće se izvršiti.

3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Tužena RS je sastavni dio BIH, najkorumpiranije zemlje Evrope, a sve je posljedica toga što je mafija instalirala svoje pripadnike u svim organima vlasti, sa zadatkom da pruže logističku podršku pljački, švercu narkotika, oružja, pranju novca i mahinacijama sa budžetom političara i režimskih tajkuna!
Jedan od kriminalnih poslova je krijumčarenje u firmu Univerzal, Gavrila Bobara, prilikom čega je ubijena ćerka moje sestre Ivona Bajo. Budući da se radi o glavnom čovjeku u Bijeljini, tada premijera a trenutno predsjednika RS Dodik Milorada, upotrijebljene su sve organizovane kriminalne grupe tužene RS da se taj zločin prikrije, počev od tužilaštva kao najmonstruuoznije mafijaške organizacije, preko policije i sudova, pri čemi se nije prezalo ni od fašističkih metoda...
No pošto su korumpirani kriminalci iz organa tužene bili nesposobni da sakriju detalje o krivičnim djelima, otkrio sam dokaze ne samo o tome nego i o načinu prikrivanja krijumčarenja i ubistva. Pošto sam početkom 2010-te objelodanio da imam neke materijalne dokaze i upozorio da će odgovorni završiti u zatvoru, pripadnici mafije me lažno optužuju za "ugrožavanje sigurnosti" i iako nikada nije podignuta optužnica, (OT Doboj nije našao elemente krivičnog djela) to se koristi kao izgovor da mi se otimaju zakonom garantovana prava, sve sa ciljem da dokazi koje imam ne dođu u javnost, te da se ne pokrene istraga protiv odgovornih.
Diskriminacija i otimanje garantovanih prava počelo je odmah po ubistvu Ivone Bajo, no prvi dokument na koji ću ukazati je "Zahtjev za informacije" od 11.02.2010. po obustavi istrage i mom otkrivanju dotad "nepoznatog" dokaza. Umjesto da se odgovori ili da objašnjenje ako postoji, poslije "Zahtjeva tuziocu" od 17.03.2010. tužena RS, svjesna da imam jake dokaze o njenom kriminalu, bez ikakvog osnova šalje policiju da te dokaze odnese. To što sam napisao da će završiti u zatvoru, bio je osnov za pretres zbog ugrožavanja sigurnosti pripadnika mafije ???
Navedeni dokumenti su u prilogu tužbe i na njih NIKADA nije odgovoreno, iako je to obaveza tužene po ZOSPI.
Pozadina kriminala tužene RS je obimna i o tome neću detaljnije u ovoj tužbi, a samo zbog važnosti ističem da je slučaj obrađivalo i Specijalno tužilaštvo, g. Mahmut Švraka. Dana 25.02.2011. primili su disk sa dokazima kriminala, To je bio petak, a poslije vikenda prvi radni dan ponedjeljak 28.02.2011. predsjednik RS prijeti im ukidanjem, poslije čega se rad na predmetu zatvara. Krajem 2012-te u novembru isti g. Švraka pred kamerama priznaje da za procesuiranje krupnih riba nema političke volje. Za sabotiranje istrage nagrađen je u međuvremenu, položajem glavnog republičkog tužioca...
 
Tužena RS je u početku prikriveno primjenjivala teror nad porodicom Ivone Bajo, no to je razotkriveno dana 10.08.2010. kada je na nezakonit način bez potvrde o lišenju slobode zarobila majku i ujaka ubijene djevojčice, ne dozvolivši telefonski poziv. Dokaz je spis 80 1 Pr 000670 10 P (u posjedu tužene) a uz tužbu prilažem "Zabiljesku 1420-10" u kojoj sudska policija opisuje događaj. Da bi zaštitila krijumčare i ubice, tužena RS je onemogućila majku ubijenog djeteta i mene da dostavimo dokaze i podnesemo prijavu, otevši pravo garantovano zakonom, a umjesto toga nas držala u zarobljeništvu satima ne dozvolivši sestri da pozove advokata...
Ni tada ni u narednim slučajevima tužena RS se ne osvrće na obavezu iz člana 5 ZOS-a, te tako poslije konstantnog bezakonja u predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr kada svjedok sudski policajac daje izjavu o naredbi koja se primjenjuje:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA
Nikakav dalji komentar o ovoj fašističkoj naredbi nije potreban, a umjesto da zaštiti prava garantovana građanima, tužena RS, putem svojih sudova (ionako slijepa boginja pravde) legalizuje teror kriminal i bezakonje.
Iako sam upozoravao da se takvom usmenom naredbom krši više prava, a prije svega član 16 Ustava RS, od februara 2010-te, do jula 2013-te kad nastaje ova tužba više od 150 puta sam sprijećen u ostvarenju prava, a jedan od dokumenata koji dokazuje kontinuitet bezakonja je "Zabiljeska 1173-11" iz koje se vidi da je na snazi naredba o zabrani pristupa i da ta naredba ostaje. Bez suda i presude, prava na odbranu i žalbu, preko svojih organa OT Bijeljina i Sudske poliucije tužena RS, otima bez obrazloženja, datuma početka sankcije i neograničeno dugo više prava garantovanih zakonom.
Da bih uopšte imao dokaze o tom fašističkom tretmanu i konstantnom bezakonju, bio sam prisiljen nekoliko puta odbiti naredbu da se udaljim pošto mi nije omogućeno ostvarenje prava, ta da na prekršajnom sudu dođem da izjava o tome. Da se tužena RS služi bestidnim lažima, dokaz su upravo opisi sudske policije o naredbi koju primjenjuju.
U prilogu "Izjave policije" vidljivo je da od fašističke naredbe, (pošto sam dokument objavio na internetu) u narednom periodu prepravljaju i ublažavaju bezakonje koje primjenjuje tužena RS, da bi ga na kraju potpuno negirali !!!???
U predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr osim što je izveden svjedok da lažno svjedoči, tužena RS je sakrila, uklonila ili šta već glavnog svjedoka iz sudske policije Mićić Zorana, koji je prvi opisao tekst naredbe, te me na kraju osudila čak i za izraženo mišljenje o radu njenih organa, čime je otela pravo iz člana 32 Ustava RS.
Bezakonje i kriminal tužene RS sam opisao na preko 300 članaka bloga Kriminal u vlasti sa više od 1000 strana, tako da je sve nesvrsishodno i nabrajati u ovoj tužbi, te ističem samo još jedan primjer u kome mu je smišljeno nanesena šteta ne samo zbog otimanja prava, nego i da se pruži pomoć tuženom AD Univerzal u parnici po mojoj tužbi.
Pošto sam još 2010-te podneo krivične prijave, tražio sam podatke o tome od OT Bijeljina. Kako mi se uskraćuju sva prava vezano za rad te zločinačke organizacije, (čak sam 05.09.2012. uhapšen) podneo sam zahtjev za pristup informacijama 08.01.2013. na ponižavajući način, kao pas lutalica, tri sprata ispod i izvan prostorija tužilaštva.
Taj zahtjev prilažem a iz njega se jasno vidi da tražim podatke o mojim krivičnim prijavama protiv pravnog lica AD Univerzal. te njihovog radnika portira, kao i to da su mi potrebni u parničnom postupku.
Tužena RS naravno nije odgovorila na taj zahtjev nikada, a i Osnovni sud je odbio da izda naredbu o tome, čime se pomoglo ne samo drugoj stranki, nego je pružena zaštita krijumčarima i ubicama, za šta sam predao neoborive dokaze.
DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA
Dana 13.05.2013. ponovo sam spriječen u predaji 7 već otkucanih krivičnih prijava na zakonom propisani način, o čemu sam obavijestio CJB Bijeljina i tražio intervenciju. Na zahtjev da dobijem kopiju zabilješke od tog dana, (dokaz je u prilogu) nikada nije odgovoreno, a po mojoj intervenciji, usmeno mi je saopšteno da oni NEĆE da daju nikakve informacije građanima, (ne poštuju zakon namjerno) nego samo u slučaju da to zatraži sud...
Ukoliko tužena RS ne prihvati odgovornost i upusti se u parnicu, na pripremnom ročištu ću dostaviti sudu popis svih drugih važnih dokumenata koji su bitni za ovu parnicu, a prikrivaju se od njenih organa te predložiti da sud izda naredbu za dostavu tih materijala...
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
0 KM - TUŽBA ZA UTVRĐENJE
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u ZPP-u, član 54. "Tužba za utvrđenje", ZOO član 205 "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti" i odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava, a posebno ističem:
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.

7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...
Sugerišem tuženoj da prihvati odgovornost i ponudi dogovor unutar postavljenih zahtjeva bez rasprave, inače ću tužbu poslati u Strazbur uz dodatak za novčanu odštetu...!

PRILOZI TUŽBE


Zahtjev 11.02.2010.
Zahtjev tuziocu
Zabiljeska 1420-10
Zabiljeska 1173-11
Izjave policije
Zahtjev 08.01.2013.
Zahtjev za CJB

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902