CLANAK 343

"Zločinačka organizacija je udruženje od najmanje tri lica čiji članovi su se udružili radi vršenja krivičnih djela. Djelovanje zločinačke organizacije višeg stepena usmjereno je i prema ostvarivanju i zadržavanju nadzora nad pojedinim privrednim ili drugim djelatnostima, pri čemu se koristi zastrašivanjem ili nasiljem radi uticaja na druga lica da im pristupe ili im se povinuju. Zločinačku organizaciju odlikuje visok stepen povezanosti članova, unutrašnja organizacija na osnovu odnosa hijerarhije i discipline, te podjela rada. Zločinačka organizacija je osnov pojma organizovanog kriminala."
(IZ KRIVIČNOG ZAKONA)

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE (06.07.2013.)

Kako za obrazloženje tužbe, tako i za građane koji sve moje tekstove i dokazni materijal mogu pratiti na internetu, ukratko opisujem pozadinu diskriminacije, odnosno razloge zbog kojih tužena čini diskriminaciju:
Republika Srpska (u daljem tekstu "RS") je skupa sa Federacijom BIH, te zajednički kao cjelina, Bosna i Hercegovina, zvanično najkorumpiranija i najsiromašnija zemlja Evrope.
Razlog za to su smišljene planske kriminalne radnje pripadnika režima koji je mafijaški, a sama RS je klasičan primjer "Zločinačke organizacije" i BIH kao cjelina na način opisan u KZRS, član 147, stav 13.
"Zločinačka organizacija je udruženje od najmanje tri lica čiji članovi su se udružili radi vršenja krivičnih djela. Djelovanje zločinačke organizacije višeg stepena usmjereno je i prema ostvarivanju i zadržavanju nadzora nad pojedinim privrednim ili drugim djelatnostima, pri čemu se koristi zastrašivanjem ili nasiljem radi uticaja na druga lica da im pristupe ili im se povinuju. Zločinačku organizaciju odlikuje visok stepen povezanosti članova, unutrašnja organizacija na osnovu odnosa hijerarhije i discipline, te podjela rada. Zločinačka organizacija je osnov pojma organizovanog kriminala."
Pripadnici zločinačke organizacije su švercujući neregularan tovar, ubili ćerku moje sestre Ivonu Bajo, (prema dokazima koje imam iz nehata), no potom su izvršili više planskih radnji od uklanjanja dokaza ubistva, pomoć u bjegstvu kamionu koji je dovezao robu, sve do falsifikovanja obdukcije.
U tu svrhu su upotrijebljene sve organizovane kriminalne grupe koje ima tužena, počev od MUP-a, preko OT Bijeljina, koja je najmonstruoznija mafijaška organizacija u zemlji, preko sudova kao podrške kriminalcima iz tužilaštva, sve do VSITV-a koje je vrh pravosudne mafijaške hobotnice. Naravno tu su u Vlada i predsjednik RS, kao najuticajnija kriminalna grupa.
Te mafijaške radnje tužene RS, neće biti predmet ove tužbe i navodim ih kao pozadinu, da se znaju razlozi za diskriminaciju koja se primjenjuje a do detalja sam ih razotkrio i objavio dokaze na internetu u preko 300 članaka, a izdvajam dva:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32) ZOPP
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
(I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela:
1) Pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI, neodgovaranjem na Zahtijev za informacije podnesen u OT Bijeljina 08.01.2013. o njegovim krivičnim prijavama predatim još 2010-te!
2) Dana 13.05.2013. pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS, te pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI, ne dozvoljavajući mu pristup u OT Bijeljina!
3) Dana 26.06.2013. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, spriječivši ga da tražene dokumente iz tačke 1, koristi u građanskoj parnici.
4) Dana 26.06.2013. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, spriječivši ga koristi dokaze predate uz tužbu.
5) Dana 26.06.2013. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, spriječivši ga da ispita predložene svjedoke.
6) Dana 26.06.2013. pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom, garantovano članom 16 Ustava RS, spriječivši ga da kao dokaz koristi dokumente tužene RS, na osnovu prava iz člana 134, stav 3. ZOPP-u.
7) Dana 26.06.2013. pravo na pravično suđenje garantovano članom 6 Konvencije za zaštitu ljudskih prava, povredama "Načela ravnopravnosti" i "Prava stranke da aktivno učestvuje u raspravi"
8) Dana 26.06.2013. pravo na pravično suđenje garantovano članom 6 Konvencije za zaštitu ljudskih prava, povredama "Načela ravnopravnosti" i pravo ne nediskrimninaciju garantovano ZOZD-e i Ustavom, dodijeljujući tužitelju klupu bez stola za razliku od druge strane koja je imala na raspolaganju radni sto sa stolicama.
9) Pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI, neodgovaranjem na Zahtijev za informacije podnesen u CJB Bijeljina 15.05.2013. o njegovoj usmenoj prijavi na dan 13.05.2013.
(II) Tuzena RS se obavezuje da dostavi tužiocu materijal tražen zahtjevima od 08.01.2013. i 15.05.2013. prekine sa radnjama kojima se diskriminiše tužilac, te da pri narednim kontaktima sa njim, službenici tužene poštuju isključivo važeće zakone i osiguraju prava garantovana Ustavom i zakonima!
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Na osnovu članova 131-136 ZOPP-u predlažem da Sud po službenoj dužnosti pribavi dokumentaciju koju se sačinio CJB Bijeljina po mom pozivu dana 13.05.2013. te spis 80 0 P 039221 12 P, odnosno shodno zakonu na tuženoj će biti teret dokazivanja, ukoliko se odluči za sudsko utvrđivanje, a ja ću prema odredbama ZOZD-e iznijeti činjenice i dokaze koji daju osnovanu sumnju da je diskriminacija izvršena. Takođe predlažem da lično svjedočim na glavnoj raspravi.
Činjenica je da tužena primjenjuje diskriminaciju prema meni sprečavajući me da po bilo kom osnovu pristupim u OT Bijeljina i ostvarim prava garantovana Ustavom i zakonima, što se dokazuje dokumentom sudske policije "Zabiljeska 1173-11" i nedvosmisleno piše da mi je pristup u OT Bijeljina zabranjen, a tužena RS nema nikakvo doneseno Rješenje o tome u kome bi bili navedeni razlozi, početak trajanja sankcije, vremenski rok i naravno da mi se omogući pravo žalbe na tu odluku, čime se vrši diskriminacija prije svega zbog oduzimanja prava iz člana 16 Ustava RS, te više drugih prava garantovanih zakonom. Takođe ne postoji nijedan dokument donesen od strane tužene kojim me obavještava da se prestaje sa radnjama diskriminacije, odnosno zabranom pristupa.
Drugi dokaz da se vrši diskriminacija je Zapisnik sa pretresa "80 1 Pr 004323 11 Pr" u kome svjedok sudski policajac opisuje tekst naredbe kojom se u stvari diskriminiše fašističkim metodama cijela grupacija ljudi po osnovu srodstva sa ubijenom djevojčicom, čije ubice prikriva tužena, po osnovu količine novca i statusa koji krivci imaju.
Dana 13.05.2013. spriječen sam da na zakonom propisani način predam 7 krivičnih prijava u pisarnici tužilaštva, te dobijem tražene podatke o prijavama protiv pravnog lica "Univerzal" i njihovog službenika predatih još 2010-te, a koji su mi bili potrebni kao dokaz u građanskoj parnici sa AD Univerzal.
Tužena RS dakle već 3 godine vrši diskriminaciju, no s obzirom na rokove iz ZOZD-e, navodim samo događaje iz 2013-te, te ističem činjenicu da sam 08.01.2013. predao zahtjev za pristup informacijama čiju kopiju prilažem, (na ponižavajući način u prizemlju zgrade kao pas lutalica) u kome je jasno navedeno da su mi podaci o prijavama potrebni za parnicu sa "Univerzalom".
RS kao saučesnik u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, nastavlja da štiti krivce i diskriminiše me uskraćujući tražene podatke, ne šalje nikakav odgovor i naravno zabranjuje mi lični pristup u OT Bijeljina, bez obrazloženja...
Kao nastavak diskriminacije RS mi oduzima pravo na pravično suđenje u parnici sa AD Univerzal, odbacujući SVE dokaze koje sam priložio, odbijajući saslušati predložene svjedoke, i ne primjenjujući obavezu iz ZOPP-u da naredi dostavu predloženih dokumenata državnom organu, koji od ranije odbija da to učini. Podsjećam na stav iz člana 134:
(3) Ako se isprava nalazi kod organa vlasti ili pravne osobe kojoj je povjereno vršenje javnog ovlaštenja, a sama stranka ne može isposlovati da se isprava preda ili pokaže, sud će po prijedlogu stranke narediti tom organu, odnosno osobi, da ispravu dostave sudu.
Ovde se na ostavlja mogućnost izbora, terminom SUD MOŽE, nego je ta radnja ovbaveza tužene, jasno određena pojmom SUD ĆE, narediti organu da dostavi ispravu. Nasuprot tome tužena RS dozvoljava drugoj strani u toj parnici da joj naređuje, prethodno sasvim izmjenivši smisao tužbe.
Naime, moj tužbeni zahtjev ističe da je AD Univerzal izvršio niz radnji (uklonio dokaz ubistva, pomogao bjegstvo kamionu i danima prikrivao njegovo postojanje, sve dok to ja nisam saznao, te različito opisao događaj, meni, policiji i tužiocu) sve sa ciljem da istragu skrene na pogrešan smjer. Upravo po tom osnovu sam predao krivične prijave tokom 2010-te, i tražio od suda da naredi OT Bijeljina dostavu podataka o njima. S druge strane zastupnik tužene se ne dotiče uopšte navoda iz tužbe nego odgovara da nema odgovornosti za nasilnu smrt Ivone Bajo, (što uopšte nisam ni tvrdio), te "neređuje" sudu da po službenoj dužnosti pribavi nerelevantan spis, zatvoren mjesecima prije podnošenja mojih prijava.
Time je tužena prekršila i obavezu iz ZOPP-u, član 2, stav "(1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku" te člana 100 stav "(1) Sud će voditi računa da se glavna rasprava odvija na pravilan način, bez nepotrebnih odlaganja, te da se raspravlja samo o pitanjima bitnim za donošenje odluke".
Tužena RS je dakle svjesno pomogla drugoj strani u postupku, izbacujući sve već dostavljene dokaze, odbijajući predložene svjedoke, ne izvršavajući obavezu da naredi dostavu tražene dokumentacije, a sa druge strane dozvolila skretanje od tužbenog zahtjeva i postupila po nalogu druge strane da se pribavi spis kojim bi osporavali navode koje NIKADA NISAM NI IZNOSIO !!!???
Tako mi je tužena RS metaforički vezala ruke i noge, (onemogućivši ispitivanje svjedoka, te upotrebu predloženih dokumenata) a kao finale mi je vezala i usta, izbacujući moje dokaze i tako me onemogućila da na glavnoj raspravi kažem ijednu riječ o tome i izvodim dokaze. Dokaz za moje tvrdnje je spis 80 0 P 039221 12 P u kome se jasno vidi da je samo usvojen prijedlog tuženog u toj parnici, a nisam imao mogućnost izvoditi dokaze tužbe, (prilažem rješenje o tom djelu pretresa preuzeto sa web stranice suda) čime je oduzeto pravo na pravično suđenje, odstupanjem, od procedura iz člana 99 ZOPP-u, te povredama Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, član 6:
(Načelo ravnopravnosti) Ravnopravnost je postavka da svaka stranka u postupku treba da ima iste mogućnosti da izloži svoje argumente i da ni jedna od njih ne sme da ima bilo kakvu prednost u odnosu na svog protivnika. To znači i da svaka strana u postupku mora da dobije priliku da se suprotstavi navodima druge strane. Načelo ravnopravnosti je prekršeno i onda kad je jedna strana sprečena da odgovori na pismeni podnesak druge. Princip jednakog tretmana strana, tj. ravnopravnosti u postupku podrazumeva uravnotežen tretman strana u postupku i predstavlja ključni element prava na pravično suđenje i sastavni element prava na raspravni postupak. To podrazumeva da se traži da se svakoj strani u postuku pruže razumne mogućnosti da iznese svoje argumente, uključujući i dokaze koji tu stranu neće staviti u suštinski podređen položaj u odnosu na drugu stranu. Princip jednakog tretmana strana u postupku podrazumeva procesnu jednakost stranaka.
Te "Pravo stranke da aktivno učestvuje u raspravi" vezano za "Javnost suđenja":
Pravo stranke da aktivno učestvuje u raspravi obuhvata i pravo na usmenu raspravu. Tu nije dovoljno da lice koje vodi spor samo bude prisutno pred sudom već mora biti u stanju da aktivno učestvuje.
Spriječivši me da izvodim dokaze na glavnoj raspravi tužena RS je u potpunosti obesmislila aktivno učestvovanje u postupku, a tokom pretresa sam bio dodatno diskriminisan ponižavajućim postupanjem, jer sam stavove tužbe zastupao sa klupe, dok je zastupnik tuženog dobio radni sto sa stolicama. U slučaju da sam imao zastupnika, to bi bilo u redu, međutim, kako sam lično zastupao sebe u parnici, time sam izložen ponižavajućem postupku na stranu što je tretman različit u odnosu na drugu stranu...
I na kraju na zahtijev CJB-u Bijeljina vezano za sprečavanje pristupa u OT Bijeljina, kada sam spriječen u predavanju krivičnih prijava i dobijanju ranije traženih podataka o prijavi protiv Univerzala, nije mi odgovoreno, što pokazuje da tužena RS uhvaćena u prikrivanju ubistva, nastavlja sa kršenjem zakona, diskriminacijom, terorom i ponižavanjima, samo da bi spriječila otkrivanje istine o tom zločinu.
Po prijavi koju sam predao naknadno MUP-u i između ostalog naveo da je glavni tužilac usmeno dogovorio sa komandom sudske policije da mi po svaku cijenu spriječe pristup prostorijama OT Bijeljina, posebno podnošenje usmene prijave na zapisnik, kontakt sa nadležnim tužiocem, pristup informacijama i dokumentaciji, postupajući tužilac Kerović Ranko (predmet T14 0 KTA 0008936 13) tvrdi da su to službene radnje. Dakle u segmentu vezano za ovu tužbu, proizilazi da je tužena RS, smišljeno otela zakonom garantovano pravo, kako bi me spriječila da dođem do dokumentacije u građanskoj parnici, i pomogla drugoj strani.
Ova tužba za utvrđenje diskriminacije vezana je za različito postupanje u parnici sa AD Univerzal ali nema nikakve veze sa odlukom u tom procesu, koja tek treba da bude donesena za 20 dana. S tim u vezi obe strane će imati zakonom predviđene mogućnosti za zaštitu svojih prava, bilo da se radi o žalbi, bilo o nečijoj krivičnoj odgovornosti. Jedino "opravdanje" za bezakonje tokom ove parnice je eventualna istraga protiv osoba koje su uklonile dokaze ubistva i krijumčarenja, o čemu bi Sud morao biti obavješten, istovremenu ne dozvolivši da to sazna prije svega tužena strana, no to ne može izbrisati činjenicu da sam diskriminisan, tokom te parnice a posebno dana 26.06.2013. kada je bila poslednja prilika da se shodno članu 81 stav 4 ZOPP-u, osigura pravo na pravično suđenje.
Očekujem od suda da primjeni član 15, "Teret dokazivanja"!
1) U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave.
2) U slučajevima u kojima lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije, kao dokazno sredstvo za ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti i statistički podaci ili baze podataka.
3) U slučajevima kada lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije zbog propuštanja razumnog prilagođavanja, teret dokazivanja leži na protivnoj strani.

5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
0 KM - TUŽBA ZA UTVRĐENJE
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije, ZOO i odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava!
Član 12. (Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije)
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
Član 6 Pravo na pravično suđenje (Konvencija za zastitu ljudskih prava)
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...
Sugerišem tuženoj da prihvati odgovornost i ponudi dogovor unutar postavljenih zahtjeva bez rasprave, inače ću tužbu poslati u Strazbur uz dodatak za novčanu odštetu...!

PRILOZI TUŽBE


ZABILJEŠKA 1173-11
ZAPISNIK 80 1 Pr 004323 11 Pr
ZAHTIJEV TUŽILAŠTVU
ZAHTIJEV MUPU
ZAPISNIK 80 0 P 039221 12 P 26.06.2013.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902