Ponedeljak, Jun 20, 2011

CLANAK BROJ 29


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:          TUŽBA 
Tužilac: BUDIMKA BAJO BOLLIN
Tuženi: REPUBLIKA SRPSKA

UVODNI DIO


Prije predaje ove tužbe sudu, pokušalo se sa postizanjem vansudskog dogovora sa tuženom stranom. U nastavku ce biti predočen kompletan tekst prijedloga o tome,(između dvije horizontalne linije) upućen, institucijama tužene, Republike Srpske, kako bi Sud imao punu predstavu o svim činjenicama, koje su prethodile ovoj tužbi i uticale na njen sadržaj...

Napomena: Tužba je sačinjena u dvije verzije i to štampana, na papiru i digitalna, na disku u prilogu, sa aktivnim linkovima ka fajlovima na koje se poziva, uvažavajući činjenicu, da je dio dokaznog materijala u formi, slika i audio zapisa.
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadlezan sud, s obzirom da se dogadjaj koji je prouzrokovao stetne posljedice, odvijao ne samo u gradu, nego čak u službenim prostorijama suda... Takodje je bitno istaći činjenicu da će shodno članu 10, troškovi postupka biti najmanji mogući.
Tužbom se traži nadoknada materijalne štete, koju je tužitelj imala, kao posljedicu više izvršenih krivičnih, djela od strane državnih organa, a koji su posredno nanijeli i materijalnu štetu, na način koji će biti opisan u daljem tekstu tužbe.
Materijalna vrijednost spora, (nanesena materijalna šteta), je oko 1000 KM, što je minimum odštetnog zahtjeva. Kada se radi o nematerijalnoj šteti, nju je nezahvalno procijenjivati, ali je tužitelj, BUDIMKA BAJO BOLLIN, spremna da od tog dijela odustane, ukoliko se postigne dogovor sa tuženom stranom, te će im se to ponuditi. Ukoliko tuženi ne prihvati nagodbu, kao sastavni dio tužbe će biti navedena i nematerijalna šteta, a spor će biti i internacionalizovan, sa mogućnošću da više stotina puta premaši osnovni iznos od 1000 KM.
Radi se naime o brutalnom kršenju prava predviđenih zakonom, jer je majka ubijenog djeteta donoseći dokaze o tome, umjesto da bude tretirana kao ljudsko biće, omalovažavana, šikanirana, a čak joj nije dozvoljeno da pozove pravnog zastupnika, iako je to tražila i sve sa ciljem da se pomogne izvršiocima ubistva i spriječi istraga o tome...
Ovaj dokument je "radna verzija" i bice u slicaju potrebe modifikovan i doradjen, ako naravno dogovor sa odgovornom, tuženom stranom ne bude moguć. Suština je da je tužena strana, učestvovala direktno ili indirektno u ubistvu djevojčice Ivone Bajo, osmogodišnje ćerke tužiteljke, a u svrhu prikrivanja tog ubistva, izvršeno je više krivičnih djela i nanesena materijalna i nematerijalna šteta tužiocu Budimki Bollin Bajo...
Osnova svega je dakle ubistvo djevojčice Ivone, koje su kriminalci zaposleni u institucijama vlasti, prije svega tužilaštva, pokušali da prikriju, koristeći se svim sredstvima. Tako je za vrijeme fiktivne istrage tužilac OT Bijeljina Stjepanović Danica, iako joj je to dužnost, odbila da uzme izjavu od gradjanina, ujaka ubijene djevojčice, jer je to kvarilo njen plan da prikrje ubistvo Danica.
Kriminalac Stjepanović, u ovom audio zapisu jasno pokazuje da ne zeli razgovor sa osobom koja joj je predhodno dostavila materijal na disku, koji ukazuje da se radi o ubistvu...
Istovremeno se javnosti plasira vise laži i falsifikata, o kojima sada nece biti riječi, a takodje se izbjegava razgovor sa majkom ubijenog djeteta, sve sa ciljem da se zločinački plan nesmetano izvrši. Finalizacija toga je sramno Obavještenje o nesprovođenju istrage Obavijest. Tom prilikom je od strane Sudske policije, a po nalogu OT Bijeljina onemogućen pristup dokumentaciji, kako bi se podneo adekvatan prigovor, i kako ne bi bile otkrivene sve kriminalne radnje državnih organa usmjerene na prikrivanje ubistva.
No, iako je tokom same istrage izvršeno više krivičnih djela, sa time se nastavlja još intenzivnije po obustavi istrage: Iako je ZKP predvidio obavezu tužioca da analizira sve nove informacije, to se uporno izbjegava i čak zabranjuje pristup članovima porodice, kako ne bi mogli dostaviti materijal, što je pravo predvidjeno zakonom.
Tako je još u februaru 2010. tužilastvu predat prvi materijal (u pisarnici, dok se direktan razgovor i davanje izjave izbjegava konstantno već 15 mjeseci, sa ciljem da se ti dokazi "zagube"). Taj prvi, meterijalni dokaz je torba koju je djevojčica nosila preko ramena u trenutku ubistva. Jesno se vidi na slici, Torba da je kaiš iste presječen. Komad nedostaje, a veći dio ostatka je opran jakim hemijskim sredstvom, da bi se uklonili tragovi ubistva. Sve te podatke servis mafije OT Bijeljina je krio za vrijeme navodne istrage...
Naravno i danas 15 mjeseci kasnije, niko iz ove mafijaške vlasti nema odgovor na to, zašto je torba u takvom stanju i ko je presjekao kaiš, ko je isti oprao i zašto je to sakriveno od porodice i javnosti???
Jedina reakcija OT Bijeljina je bila da se naloži Sudskoj policiji, sprečavanje pristupa tužilaštvu, prije svega ujaku djevojčice, kao svjedoku i zastupniku majke ubijene djevojčice Punomoc. a u kasnijem periodu se pokušalo lažnom prijavom, oteti sve što ukazuje na njihove kriminalne aktivnosti, tako što su izdejstvovali nalog za pretres i odnošenje računara...
Sa polaznom pretpostavkom da je prikrivanje dokaza izvršeno bez znanja tužioca, više pute se o tome obavještava i traži razgovor sa njim, usmeno i pismeno. Zahtjev tuziocu je samo jedan od dokumenata, koji to dokazuju. Kada je postalo očito da je tužic Stjepanović, upravo taj kriminalac, koji je sakrio te dokaze, obavještava se više puta ured Glavnog okružnog tužioca, a dokumenti Obavjestenje i zahtjev 1 i Obavjestenje i zahtjev 2 to takođe dokazuju.
Ovaj dokument je sačinjen u vrijeme, kada je već odavno bilo jasno da je glavni tužilac Kovačević Novak, kriminalac, koji je dao aktivan doprinos prikrivanju ubistva, i namjena mu je bila upravo da bude korišten kao dokaz na sudu. Naime kako se konstantno dolazilo do novih dokaze o ubistvu i kriminalu drzavnih organa, kao dokaz tome je izjava vještaka dr. Busarčevića, Istina o ubistvu iz koje se jasno vidi da mu je OT Bijeljina namjerno uskratio, (sakrio - falsifikovao) podatke o unutrašnjim povredama, koje je djevojčica imala, sa namjerom da se vještak navede na pogrešan zaključak i potvrdi monstruozni plan tuženog.
Tekstualna verzija izjave je u dokumentu Izjava vjestaka.
Kako je taj snimak predat 5 dana ranije načelniku kriminalističke policije g. Teodorović Aci, sa kojim je postignut dogovor da na osnovu njega i još nekih dokaza podnese Zahtjev, za saslušanje tužioca, bilo je za očekivati da će kriminalci na sve načine pokušati da spriječe predavanje tog materijala u Tužilaštvu.
Bitno je istaći da su neposredno prije hapšenja o kome će još biti riječi podnesene krivične prijeve Prijava protiv Novaka 2 i Prijava protiv Sudske policije, zbog nezakonitog sprečavanja , odnosno onemogućavanja da se dokumenti i dokazni materijal, predaju na zakonom propisani način.
Kako je jasno istaknuto i Sudskoj policiji, kao "kuriru" i OT Bijeljina, kao primaocu poruka da ćemo donijeti nove materijale i insistirati na stavu tužilaštva po pitanju dosada dostavljenih dokaza, postaje očito da je nezakonito hapšenje gdje. Budimke 10.08.2010. bilo smišljeno i planski izvedeno ne samo sa ciljem da se spriječi dostava novih dokaza, nego i čin osvete za neposredno predate prijave.
Sutradan po tom dogadjaju, pomenuti načelnik policije je pronadjem mrtav u sumnjivim okolnostima. Nikada nije izvrsena autopsija, a šta se desilo sa materijalom koji mu je dostavljen pred smrt je tajna, koju je odneo u grob...
Dakle, iako je nesporno pravo gradjanina da podnese krivičnu prijavu, to je brutalno spriječeno od strane kriminalaca, koji su naložili to nezakonito hapšenje Sudskoj policiji. Ističući prije svega korektnost svih pripadnika sudske policije, mora se istaći da je u tekstu Zahtjeva : Zahtjev 1, Zahtjev 2 i Zahtjev 3 izneseno namjerno više laži, sa ciljem da nam, se nanese šteta i izdejstvuje osudjujuća presuda, kako bi se "dozvali pameti" i odustali od borbe protiv mafije iz vlasti...
Detalji o tome će po potrebi biti dokazivani na sudu, a na osnovu zvanične sudske dokumentacije...
Tom prilikom je uskraćeno gdji Budimki da pozove advokata, a nije dozvoljeno ni iznošenje odbrane, sa obrazloženjem da sudija nema namjeru da ostaje dugo poslije 15 sati. Očito pravni argument...
Detalji o tome i izvodjenje dokaza, takodje po potrebi, a tekst u kome se osuđuje majka ubijenog djeteta, zato što se usudila da pokuša dostaviti dokaze o ubistvu njenog djeteta je u dokumentima : Osuda 1, Osuda 2 i Osuda 3.
Na tu kriminalnu presudu je naravno uložena žalba, koja sada neće biti predočena, ali će po potrebi biti korištene u sudskom procesu. Krajem 2010. Okružni sud donosi Rješenje kojim konstatuje nezakonitosti od strane državnih organa izvršenih tom prilikom i obustavlja postupak Oslobadjanje 1, Oslobadjanje 2.
S obzirom da su ranije bili upozoreni da je sprečavanje građana u ostvarenju prava predviđenih zakonom krivično djelo, očito je da su te nezakonite radnje bile izvršene namjerno, sa unaprijed razrađenim scenariom...
Jedan od elemenata na koji se pokušala skrenuti pažnja tužilaštvu, sem navedenih je i traka, koja se koristi za španovanje tereta, Traka. Njene dimenzije u dlaku odgovaraju dimenzijama povrede na tijelu djevojčice, posebno probodenoj prsnoj kosti, a po mišljenju jednog vještaka, koje je takođe dostavljeno tužilaštvu, predmet koji je ubio djevojčicu je trakastog oblika...
Iz svega ovoga je lako dokazivo ne samo da je cerka Budimke Bollin Bajo ubijena, nego i da je organizovanim djelovanjem kriminalaca iz ograna vlasti tužene Republike Srpske, izvršeno više krivičnih djela sa ciljem da se ubistvo prikrije, a kao posledica toga je materijalna i nematerijalna šteta, nanesena tužiteljki.
Prva materijalna posljedica je propuštanje rezervisanog leta Karta, gdje su crveno obeleženi datum i vrijeme. Takodje isti dokoment u html fajlu, (originalno) Karta, .
Tako je drugi let, sutradan marala da rezerviše hitno, po najskupljoj tarifi, (koja je jedina preostala), oko 600 KM. Za troškove osobi koju je platila da je zamjeni (11.08.2010. na poslu) i druge "sitnije" izdatke, odlazi još oko 400 KM, što iznosi ukupno 1000 KM i to je OSNOVNI ZAHTJEV tuženom za nadoknadu štete.
No kako je dokumentom, kojim se zahtijeva pokretanje prekršajnog postupka, opisana kao neko ko "remeti red i mir", a morala je da ga predoči kao dokaz za kašnjenje, on pokreće niz okolnosti koje dovode do otkaza i gubitka posla :Otkaz. Tako materijalna šteta indirektno postaje mnogo veća, a činjenica da je tužilac bez posla će biti korištena kao argument za oslobađanje od sudske takse.
Dakle ova radna verzija Tužbe je namjenjena tuženom i nudi mogućnost dogovora :
1. Minimalno dogovorno isplaćivanje odštete od 1000 KMuz obavezu tuženog da odmah po postignutom sporazumu, u svim sredstvima informisanja objavi dokaze koji ukazuju na ubistvo i odgovornost istražnih organa, te neodložno pokrene istragu o tome kako je do prikrivanja ubistva došlo. Detalji će obavezno biti dogovoreni sa zastupnikom gdje Budimke...
2. Ukoliko tuzena Republika Srpska, odbije da postupi po zakonu i istraži kriminal u svojim redovima, tužba će biti doradjena, modifikovana i dopunjena nematerijalnom štetom u iznosu od 500000 KM...
3. Tuzba za materijalnu i nematerijalnu štetu za ubistvo Ivona Bajo, prikrivanje istog i sve radnje koje su imale za posljedicu, poniženje, maltretiranje, šikaniranje majke ubijene djevojčice i nanošenje duševnog bola, te kršenja njenih osnovnih ljudskih prava, biće predata Sudu za ljudsaka prava u Strazburu sa odštetnim zahtjevom od 5000000 KM
Ukoliko tužena Republika Srpska odbije dogovor i podrži kriminalce u svojim redovima, o svim detaljima će biti obavještena javnost...

REZIME


Tuzenoj Republici Srpskoj, je dakle predocen veci dio materijala, na kome tuzilac, zasniva svoju eventualnu tužbu i to prvo u razgovoru sa Pravoblanilaštvom, (kancelarija u Bijeljini), koje je iznelo stav, da nisu nadležni za postizanje nagodbe, te da se obratimo Ministarstvu pravde, što je i učinjeno. Za manje od 7 dana, stigao je odgovor u kome i Ministarstvo pravde ističe da nije nadležno, te da očekujemo obaviještenje od Pravobranilaštva...
Uvažavajući korektan odnos obe ove institucije u tim kontaktima, imali smo namjeru, prihvatiti taj stav uz pojašnjenje, koliko je dug taj vremenski period, poučeni iskustvom da je dosadašnja praksa pokazala, kako je jedina taktika službenika tužene, da maksimalno odugovlači i opstruiše sve vezano za ubistvo djevojčice Ivone Bajo. Čekati na neko obavještenje, nekoliko mjeseci ili godina, nemamo namjeru, tim prije što se paralelno vode aktivnosti i na drugim poljima, prvenstveno obavezi Tužilaštva, shodno članu ZKP-a "Obustava istrage" stav 3...
Tako je ponovo obavljen razgovor sa Pravobranilaštvom i predočen je dokument iz Ministarstva pravde. Stav pravobranilaštva je bio da naš prijedlog nije dobro shvaćen, ( kao mozda su mislili da se radi o nadoknadi za ratnu odštetu), te da se dostavi novi dokument u kome ce se to pojasniti Objasnjenje tuzbe.
Pomenuti dokument je poslan standardnom i elektronskom postom, na obje adrese. Posto je uočena greška u datumu, (umjesto 20.06. naveden je 20.08. vjerovatno zbog toga što je u tom mjesecu izvršeno nezakonito hapšenje, ispravke su upućene elektronskom poštom u dvije poruke Institucijama Republike. No s obzirom da je prvi vremenski rok za prihvatanje naše ponude, 10.06.2011 vec prošao, a ni do 20.06.2011 nije bilo obavještenja, samo o tome da li prihvataju razgovor i dogovor o tome, smatramo da je nas predlog neprihvatljiv za tuženu stranu.
Dakle tužena Republika Srpska će radije rizikovati, da izgubi parnicu od 5 miliona KM, nego da isplati 1000 KM i samo postupi po odredbama ZKP-a i analizira dokaze koji su joj dostavljeni, a ukazuju na ubistvo jednog djeteta i prikrivanje istog od njenih službenika. Jasno je zašto je to tako: OT Bijeljina, odnosno, osobe, koje su izvršile više krivičnih djela i sprečavali građene u ostvarenju osnovnih prava predviđenim zakonom, sa ciljem da pomognu ubicama i zaštite ih, su samo izvršioci naloga mafije od koje su korumpirani.
Dakle, kako tužilac Budimka Bollin Bajo, raspolaže sa materijalnim dokazima, ne samo o kršenju prava predviđenim zakonom, koji se u kontinuitetu brutalno sprečavaju od strane institucija tužene Republike Srpske, već skoro dvije godine, nego i o dokazima, o teskim krivičnom djelima, izvršenim od strane službenika tužene, sa ciljem da se prikrije ubistvo, zastupnik tužene, će po svoj prilici pokušati da izbjegne ili bar odgodi sudsku raspravu, pozivajući se na sve moguće izgovore.
No nas stav je jasan : Sud u Bijeljini je mjesno nadležan sud i bilo koje drugo rješenje bi višestruko uvećalo troškove, jer bi svi akteri morali iz Bijeljine da putuju, recimo u Banjaluku, sa opasnošću da i ne stignu na vrijeme...
No poštujući, zakonsku proceduru ističemo sledeće :
Nudi se tuženoj Republici Srpskoj, da prihvati kao činjenicu da je Tužilaštvo spriječilo gradjanina da da izjavu o saznanjima da kojih je došao i odbilo da o tome uzme izjavu, da su takodje odbili da evidentiraju krivičnu prijavu, da nisu poštovali odredbe KZ-a, da su lažno informisali javnost i falsifikovali izjave vještaka. Da su materijalne dokaze sa lica mjesta, sakrivali, prethodno uklanjajući sa njih tragove ubistva. Da su smišljeno, planski, monstruozno, obmanuli vještake, da bi dobili od njih misljenje koje žele, pa kad ga i tako nisu dobili, da su i to falsifikovali na svom sajtu.
Da počev od februara 2010, sprečavaju pristup i dostavu materijala Tužilaštvu, a u svrhu toga su naložili i nezakonito hapšenje. Da odbijaju analizirati dokaze koji su dostavljeni i poslije 15 mjeseci od dostave prvih dokaza, nijedna institucija nema odgovore, na to ko je i zašto prikrivao dokaze ubistva. Te da se konstantno sprečava predaja materijala i danas na način predviđen zakonom i kontakt sa Tužilaštvom, zastupniku tužiteljke, kako bi se formalno mogli praviti neupućeni u postojanje tih dokaza.
Ukoliko tužena prihvati da je sve to istina, neće biti potrebno izvođenje dokaza, koji su faktički već predočeni i nema potrebe da se dalje obrazlažu, ali naravno mi ćemo to učiniti i zavisno od stava tužene, izvoditi dokaze u segmentima, koje tužena ne bude eventualno prihvatila, kao činjenično stanje.
S tim u vezi, i definitivan popis svjedoka, trenutno ne može biti poznat, ali navodimo orijentacioni spisak:
STJEPANOVIC DANICA, KOVACEVIĆ NOVAK, GRUHONJIĆ MUHAMED, SIMIC VIDAK, PRODANOVIĆ DANKA, BUSARČEVIC MIROSLAV, VISNJIC RANKO, PETRIČEVIĆ DRAGISA, BOROVČANIN DANKO, MIRIĆ ZORAN...
Tokom procesa, biće dokazano da su službenici tužene, nanijeli materijalnu štetu i duševni bol, tužiteljki, kršeći njena prava i ponižavajući je, varajući, obmanjujući, te prikrivajući dokaze o ubistvu njenog jedinog djeteta.
Iz toga je lako izvodivo, da je tužena, odgovorna i za nasilnu smrt djeteta, te će i to predstavljati dio odštetnog zahtjeva. Tuzilac Budimka Bollin Bajo, sa poziva na pravo iz ZPP-u da bude oslobođena od plaćanja taksi i troškova postupka, jer je od 28.10.2010. nezaposlena, a što je velikoj mjeri posledica nezakonitog hapšenja od strane službenika tužene. Skenirani dokument je na disku, a nalazi se i kopija u prilogu...
S obzirom da ćemo lako dokazati sve kriminalne radnje tužene, predlažemo da sud donese sledeću odluku :
Nalaže se tuženoj Republici Srpskoj, da na ime odštete za materijalnu i nematerijalnu štetu, nanesenu tužiocu, Budimki Bollin Bajo, za nasilnu smrt njenog djeteta Ivone Bajo, te prikravanje dokaza o tome i uskracivanje prava predviđenih zakonom, isplati nadoknadu od 5 miliona KM.
Očekujemo od Suda da će po prijemu ove tužbe, neodložno reagovati i shodno članu ZKP-a "Obaveza prijavljivanja krivicnog djela" izvršiti svoju dužnost i učiniti sve što je potrebno da krivci za teška krivična djela, o čemu se na disku nalaze dokazi, budu ispitani i procesuirani, te kažnjeni po zakonu...

PRILOZI TUŽBE


Prilog 1 : KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV KOVAČEVIĆ NOVAKA
Prilog 2 : KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV PRAVNOG LICA (SUDSKE POLICIJE)
Prilog 3 : GDJE ISTINA LEŽI
Prilog 4 : ZAHTJEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA
Prilog 5 : RJEŠENJE OSNOVNOG SUDA
Prilog 6 : RJEŠENJE OKRUŽNOG SUDA
Prilog 7 : RJEŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA
Prilog 8 : DISK : TUZBA I DOKAZI

BUDIMKA BOLLIN BAJO
po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
065831902

 

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me