Četvrtak, Jun 23, 2011

CLANAK BROJ 30


KAKO MALI ĐOKICA, SHVATA ZAKON I PRAVA


Dana 23.06.2011. poslije podne oko 13:15, usao sam u zgradu gdje su smjestene sudske i tuzilačke institucije grada Bijeljine, sa namjerom da predam materijal u pisarnici tužilaštva...
Radilo se o Zahtjevu za pristup informacijama i disku sa dokazima o ubistvu djevojcice Ivone Bajo, te dokazima o ucestvovanju tužioca Stjepanović Danice u prikrivanju tog ubistva.
Kako mi je vec oko godinu dana onemogućeno da ostvarim bilo koje pravo predvidjeno zakonom u Tuzilastvu, kao recimo podnošenje prijave, navodim relevantne članove :

Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana
(1) Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela.
(2) Svako je dužan prijaviti izvršenje krivičnog djela kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo.

Podnošenje prijave
(1) Prijava se podnosi tužiocu, pismeno ili usmeno.
(2) Ako se prijava podnosi usmeno, lice koje podnosi prijavu upozoriće se na posledice lažnog prijavljivanja. O usmenoj prijavi sastaviće se zapisnik, a ako je prijava saopštena telefonom, sačiniće se službena zabilješka.
(3) Ako je prijava podnesena sudu ili ovlašćenom službenom licu, oni će prijavu primiti i odmah i dostaviti tužiocu.
- nedavno sam dostavio obavještenje na adrese drzavnih institucija, da takvo nezakonito ponašanje i bahatost, neću više dozvoliti i da ću ako se to nastavi, da se mirnim putem suprotstavim tom nasilju...
Jedno vrijeme se pokušalo potpuno onemogućavanje predaje dokumenata, ali kad sam ih upozorio na član KZ-a :

Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva
(1) Ko sprijeci drugog da koristi pravo na podnosenje tuzbe, zalbe, prigovora ili nekog drugog pravnog sredstva ili podneska, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Ako djelo iz stava 1. ovog clana ucini sluzbeno lice zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, kaznice se zatvorom do tri godine.
- od toga se odustalo i dokumentaciju, (kojoj se kasnije gubio svaki trag) sam predavao u prizemlju zgrade u hodniku, kao pas lutalica, dok je Pravilnikom jasno propisan nacin predaje dokumenata, (član 75, relevantni stav) :

Prijem - registracija dokumenata
1. Primanje podnesaka, spisa, telegrama, paketa i drugih pismena u tužilaštvima se vrši u toku radnog vremena u pisarnici.
Naravno, da to nije kraj potpunog bezakonja i samovolje Tuzilaštva, jer iako sam opunomoćen da zastupam sestru, majku ubijene Ivone Bajo, a imam i sopstvene razloge za pristup i razgovor sa ovlaštenim osobama, to se konstantno sprečava! Relevantni stavovi iz članova 69 i 70 Pravilnika :

Radno vrijeme
3. Prijem stranaka u tužilaštvu se vrši u vremenu koje odredi Glavni tužilac, a koje ne može biti kraće od 4 (četiri) sata na dan.

Poštivanje radnog vremena
1. Svi zaposleni dužni su se pridržavati utvrđenog radnog vremena i vremena za rad sa strankama.
Dakle iako je sve jasno određeno zakonom, kriminalci iz vlasti to ne poštuju i sprečavaju bilo kakav pokušaj da se dostavi materijal o ubistvu, na zakonom propisani način, iz razloga, što su to dokazi o njihovim krivičnim djelima...
Dakle iako sam i danas jasno istakao da želim, predati materijal na zakonom propisani način, pripadnik sudske policije je javio da ako meni ne dozvole pristup, neko sidje dole, (sa 4-og sprata), sto se i desilo. Ja to naravno nisam prihvatio, nego sam se izvinio gospođi, što su je pozvali i što je uzalud silazila. Nije mi odmah bilo jasno, zašto, su to uradili, kada sam bio izričit, da to neću prihvatiti ???
No ubrzo sam shvatio: Na suđenju, (pošto sam uhapšen), pokušaće se predstaviti, da mi je bilo omogućeno da predam materijal i na taj način opravdati nezakonito sprečavanje u ostvarenju zakonskih prava. Do suđenja još nije došlo, iako sam takođe bez osnova pritvoren 3 i po sata, a morao sam da budem izveden pred sudiju najkasnija za 12 sati...
Zato pišem ovaj tekst, prije suđenja, jer sam uvjeren, da će predstavnik optužbe upravo ovako pokušati da opravda nasilje i pokušaću da se pozovem na njega, kako bih pokazao da sam razotkrio plan kriminalaca iz tužilaštva...
No to, će biti uz eventualnu dozvolu sudije, da se pozovem na moj tekst sa interneta, no ako se to ne desi, obrazložiću svoj stav usmeno. A sada zbog građana, pojašnjenje o tome, u čemu je nezakonitost, predaje materijala, u hodniku:

Povreda ljudskog dostojanstva
Sluzbeno lice koje u vrsenju sluzbe, zloupotrebom svog polozaja ili ovlascenja drugog grubo zlostavlja, zastrasuje, tjelesno povrijedi ili uopste prema njemu postupa na nacin kojim se vrijedja ljudsko dostojanstvo, kaznice se zatvorom do tri godine.

Povreda ravnopravnosti gradjana
(1) Ko na osnovu razlike u rasi, boji koze, vjeri, polu, jeziku, politickom ili drugom ubjedjenju, polnoj usmjerenosti, nacionalnoj ili etnickoj pripadnosti, imovnom stanju, rodjenju ili socijalnom porijeklu, obrazovanju ili drustvenom polozaju uskrati ili ogranici slobodu ili pravo covjeka utvrdjeno ustavom, zakonom ili ratifikovanim medjunarodnim ugovorom, ili ko na osnovu ove razlike daje gradjanima povlastice ili pogodnosti suprotno ustavu, zakonu ili ratifikovanom medjunarodnom ugovoru, kaznice se zatvorom do tri godine.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se i ko vrsi proganjanje lica ili organizacija zbog njihovog zalaganja za ravnopravnost ljudi.
(3) Ako djelo iz st. 1. i 2. ovog clana ucini sluzbeno lice zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, kaznice se zatvorom od sest mjeseci do pet godina.
A sada dva primjera, ( a mogao bih da navedem na stotone takvih) :
Sudija, koji meni bude sudio, ima kao i svaki drugi, svoju sudnicu, radni sto i sve ostale "rekvizite".
Zamislimo da sad neki kriminalac, izbaci radni sto sudije u hodnik, te ako se ovaj pobuni, kaze :
"PA, BILO TI JE OMOGUĆENO DA RADIŠ" ?????????????????????????
Ili drugo, vi koji ste srećom zaposleni i imate topli obrok, (u tanjiru, sa priborom i hlebom), zamislite da vam dodje neki silnik, prospe jelo na pločice, odnese pribor i kaže "LIŽI SA PODA". Ako se pobunite, čujete odgovor :
"PA, BILO TI JE OMOGUĆENO DA JEDEŠ" ?????????????????????????
Tako "mali Đokica" shvata zakon i ljudska prava...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me