ČLANAK 456

Diskriminacija u ovim predmetima je s obzirom da sam ukazao na relevantne članove iz Ustava i zakona, što je ignorisano, planska, smišljena a cilj je da se zaštiti uspostavljena političko tajkunska mafijaška vlast, koja je brutalno suspendovala Ustav, zakone i garantovana prava, promovišući totalno betakonje kriminal i usmene naredbe, volju i želje organizovanog kriminala, čije interese zastupa.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE (18.04.2014)

1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 26) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU :

1) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena Republika Srpska, putem svog organa Okružnog suda u Bijeljini, dana 13.02.2014. suprotno odredbama ZOPP-u, odbacila tužbu tužioca Zdenka Baje kao "neurednu" rješenjem 80 0 P 043472 14 Gž 2, iako je dana 03.01.2013. u skladu sa članom 69. ZOPP-u, slanjem iste na odgovor tuženoj, konstatovano od strane Osnovnog suda u Bijeljini da je ISPRAVNA I POTPUNA, čime je diskriminisala tužioca oduzevši mu pravo na pravično suđenje, garantovano članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i članom 16 Ustava RS.
2) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena Republika Srpska, putem svog organa Okružnog suda u Bijeljini, dana 18.03.2014. rješenjem 80 0 P 039976 14 Gž, oduzela pravo na jednaku zaštitu prava u postupku pred sudom garantovano članom 16 Ustava RS, te pravo na pravično suđenje, garantovano članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, povredom "Načela ravnopravnosti", tako što je zastupala interese tuženih , navodeći član 171 ZOO, na koji se isti nisu uopšte pozvali, dok se o pravno višem članu 48 Ustava RS, na kome je tužitelj zasnivao pravni osnov tužbenog zahtijeva, uopšte nije ni jednom riječju odredila, čime je u odnosu na Zdenka Baju počinila diskriminaciju.
Sporednih potraživanja nema i ne tražim nikakve troškove postupka...

3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Predmet tužbe je nezakonito postupanje tužene RS i diskriminacija u 2 različita predmeta, ali kako se radi o istim organima i skoro istim osobama smatram da nema prepreka da se objedine u jednoj tužbi, no ne protivim se tome da tužena ili sud razdvoje postupke ako smatraju da je to praktičnije.
Presudom 80 0 P 043472 14 Gž 2 tužena RS nastavlja sa brutalnim gaženjem zakona i prava koje je već učinila donošenjem prvostepene presude. Iako je slanjem tužbe na odgovor dana 03.01.2013. shodno ZOPP-u završeno prethodno ispitivanje tužbe te konstatovano da je ispravna i potpuna, potom se ispunjava želja tužene RS te tužba nezakonito odbacuje. Dokaz je odgovor tužene RS u prilogu broj P-3/13.
U svojoj žalbi na odluku prvostepenog suda jasno sam ukazao na kršenja zakona i pozvao se na releventne članove, a sada navodim dijelove koji to potvrđuju:
“Skrećem pažnju drugostepenom sudu da je došlo do očiglednog kršenja odredaba parničnog postupka, odnosno procesne greške suda, te s tim u vezi odmah ističem relevantni dio:
"Postojanje parnice" član 60. ZOPP-u: (1) Parnica pocinje teći dostavom tužbe tuženom.
Uz dopis od 28.05.2012. Osnovni sud mi je dostavio odgovor tužene RS broj P-3/13 sačinjen još 01.02.2013.
Nadalje član 69. ZOPP-u propisuje:
Tužba sa prilozima se dostavlja tuženom na odgovor u roku od 30 dana od dana prijema ispravne i potpune tužbe u sudu.
Istog dana kada je tuženoj dostavljena tužba, parnica je počela teći, a iz istorijata se vidi da je Sud, naredbom od 03.01.2013. dostavio tužbu sa prilozima na odgovor tuženoj strani, čime je shodno odredbi iz člana 69 konstatovao da je tužba ISPRAVNA I POTPUNA !!!
Ne postoji zakonski osnov da se u parnici koja teče i u kojoj je ispravna i potpuna tužba dostavljena na odgovor tuženoj strani naknadno ta ista tužba proglasi NEUREDNOM, samo zato što zastupnik tužene čiji je prvi pravni korak pokušaj sprečavanja bilo kakve rasprave, to traži.
S obzirom da je prvostepeni sud dostavom tužbe na odgovor konstatovao njenu ispravnost, smatram da je to dovoljna argumentacija za drugostepeni sud da poništi sve naredne korake koji su u suprotnosti sa zakonom, odnosno članovima koje sam naveo, no u nastavku ću iznijeti neke stavove i po pitanju nezakonitog Rješenja 80 0 P 043472 13 P2 od 16.10.2013.”
Iako sam jasno ukazao na „greške“ i članove koji su prekršeni, tužena RS, ne samo da je potvrdila odluku Osnovnog suda i tužbu odbacila, nego se nijednom riječju nije osvrnula na taj ključni segment materijalnog prava. Dokaz je spis 80 0 P 043472 12 P, koji je u posjedu tužene RS.
Što se tiče diskriminacije u Presudi 80 0 P 039976 14 Gž, tužena RS je nastupila praktično kao advokat tuženih u tom sporu. Analizirani su šablonski odgovori tuženih, koji su inače na platnom spisku tužene kao glavni okružni tužilac i načelnik sudske policije, davala im se podrška i opravdavali nezakoniti postupci i uz sve to tužena se ničim izazvana poziva na član 171 ZOO i insinuira da je pasivna legitimacija na strani RS. Ova tvrdnje je napisana na strani 3 presude, pasus drugi a dokaz je spis 80 0 P 039976 12 P koji je u posjedu tužene RS.
U tom sporu tuženi Kovačević i Borovčanin se uopšte nisu pozvali na taj član iz ZOO, što im je prema ZOPP-u bila obaveza ako osporavaju osnov tužbe. Istina jedan od njih se pozvao na član 30 ZOT-a RS-e, dok je g. Borovčanin samo napisao da prema zakonu sudska policija izvršava naloge suda i tužilaštva, ne navodeći nijedan član, te potom prepravio zakon i "dopisao" USMENE I PISMENE, što nigdje ne postoji u bilo kom zakonu. Dokaz su odgovor g. Kovačević Novaka i g. Borovčanin Danka od 25.12.2012.
No to što je tužena RS uprkos činjenici da tužene stranke u postupku nisu navele član 171 ZOO, uradila to umjesto njih i ne bi bilo negativno, nego naprotiv pohvalno, da se na isti način odnosila i prema tužiocu. Umjesto toga iako sam još u tužbi naveo kao jedan od pravnih osnova:
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Na glavnoj raspravi mi je omogućeno samo da iznesem završnu riječ i tom prilikom sam podvukao važnost tog člana za ovu parnicu, o čemu prvostepeni sud nije izneo nijednu riječ u donesenoj presudi, te sam u žalbi ponovo detaljno obrazložio argumentaciju na tu temu, citiram, relevantne dijelove:

"Ne ulazim sada uopšte u to da li je naredba da citiram: "ZDENKO BAJO, BUDIMKA BOLLIN BAJO I DRUGI SRODNICI, NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA" zakonita ili je diskriminatorska, pravno nemoguća, ponižavajuća. Uzmimo da je ta naredba savršenstvo pravne struke, no problem je u tome što mi nikada nije bila uručena, niti mi je omogućeno pravo žalbe na tu odluku, čime je prekršeno garantovano pravo iz ustava RS, član 16:
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Naravno nije mi omogućeno ni da iznesem svoje argumente na način predviđen ZOOUP-u, no ostavljam to po strani i zadržavam se na pravima iz Ustava. Postupak kome sam izložen pošto sam otkrio dokaze o kriminalu pojedinih tužilaca je ponižavajući što je takođe zabranjemo Ustavom RS član 14, a član 48 Ustava RS jasno propisuje:
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Ovde je dakle jasno propisana lična odgovornost za one koji se ogriješe o ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom RS a svi drugi zakoni su pravno ispod Ustava!
Republika Srpska shodno ovom članu odgovorna je za sve druge vrste štete, osim nanesenih povredama prava iz Ustava, te tako nikada i nisam podnio tužbu protiv inspektora, tužioca ili sudije koji su na osnovu lažne prijave i bez ijednog argumenta, ijedne riječi prijetnje, tražili i izdali naredbu za pretres što mi je nanijelo neprocjenjivu štetu.
Osnovni sud se nijednom rječju nije osvrnuo na ovaj ključni segment tužbe, (niti na stav 2 člana "Imunitet sudija i tužilaca" iz ZOVSITV-u) nego se bavio nerelevantnim i čak netačnim objašnjenjima zakona, koja su lažno citirana od strane tuženih.
U suštini i nema potrebe da dalje osporavam nepravilnosti u presudi, jer je osnov svega oduzimanje garantovanog prava iz Ustava, za šta su odgovorni tuženi, prema članu 48, koji sam naveo te očekujem od Okružnog suda da se odredi po tom pitanju.
Na drugostepenom sudu je velika odgovornost, da uradi sve kako bi se bezakonje zaustavilo i krivci dobili zasluženu zatvorsku kaznu, (naravno ne u ovom postupku) ili će istima pomoći tako što će odgovornost uprkos odredbi člana 48 Ustava RS prebaciti na državu koju ionako tretiram kao "Zločinačku organizaciju" za šta imam obilje dokaza, a takva odluka bi bila potvrda da mafija ovde ima svoju državu , logističku podršku i zaštitu od svih njenih organa."

Uprkos tome i drugostepeni sud, (odnosno ovde tužena RS) se odnosi ignorantski prema Ustavu i obrazlaže odluku pozivajući se na članove iz drugih zakona, koji su svi "niži" od Ustava, najvišeg pravnog akta u svakoj zemlji. Brutalnim gaženjem Ustava i jasno propisanih i garantovanih prava, odnosno lične odgovornost krivaca za kršenje tih prava, sudije su pristrasno pružile pomoć tuženima Borovčaninu i Kovačeviću. Pisali su o svemu osim o stavu prema članu 48 Ustava RS, čime je došlo do pogrešne primjene materijalnog prava, a time i povrede odredaba parničnog postupka. Sud se uopšte nije odredio da li je za povrede prava iz Ustava odgovornost na direktnom počiniocima ili na organu u kome su zaposleni. Izbjegavanje da se o tome iznese stav je smišljeno, jer ne postoji način da se primjenom člana 48 Ustava RS, odgovornost za štetu pripiše državi.
Dokaz je spis 80 0 P 039976 12 P koji se nalazi u posjedu tužene RS.
Diskriminacija u ovim predmetima je s obzirom da sam ukazao na relevantne članove iz Ustava i zakona, što je ignorisano, planska, smišljena a cilj je da se zaštiti uspostavljena političko tajkunska mafijaška vlast, koja je brutalno suspendovala Ustav, zakone i garantovana prava, promovišući totalno betakonje kriminal i usmene naredbe, volju i želje organizovanog kriminala, čije interese zastupa tužena RS...
Osim priloženih dokaza, te spisa iz navedenih predmeta koje će sud pribaviti po službenoj dužnosti shodno odredbama ZOPP-u, predlažem i da se saslušaju kao svjedoci gospoda Bojičić Radiša, Ivica Sekulić, Vedrana Stojanović i Milenko Marković, vezano za predmet 80 0 P 043472 12 P iz tačke 1 tužbenog zahtijeva, te gospoda Marković Jelena, Ivica Sekulić, Vedrana Stojanović i Radosavljević Petar povodom tačke 2 o predmetu 80 0 P 039976 12 P . Sve naravno ukoliko tužena RS ne prihvati odgovornost bez rasprave...
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
0 KM - TUŽBA ZA UTVRĐENJE
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije, ZOO i odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava!
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...

PRILOZI

Odgovor po 80 0 P 043472 12 P
Danko odgovor
Novak odgovor

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902