ĆLANAK 455

DA LI UNUTAR DRŽAVE DJELUJE ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA ILI JE SAMA DRŽAVA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA ???


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OKRUŽNI SUD U BIJELJINI

KO JE U SLUZBI MAFIJE ???(Sadržaj zahtjeva)Obraćam se Okružnom sudu u Bijeljini sa zahtijevom, da mi dostavi podatke o predmetu 12 0 K 001162 10 Kpp u kome sam ja bio osumnjičeni za "Ugrožavanje sigurnosti" i to:
1. Da li je Okružni sud u Bijeljini još 2010-te konstatovao da su navodno ugroženi gospoda Kovačević Novak, Stjepanović Danica, Debeljević Milorad i Gruhonjić Muhamed imali status oštećenih, te da su posljednja dvojica direktni podnosioci prijave protiv mene to učinili u svojstvu građana, što mi je saopšteno iste godine od strane predsjednika prilikom uvida u tada dostupan materijal.
2. Da li Okružni sud u Bijeljini ima i ove 2014-te isti stav o tome ili je sada izmjenjen u takav da su pomenute osobe imale status službenih lica, te razloge ako je to tako...

- Istražne radnje po ovoj prijavi su okončane u OT DOBOJ 14.12.2012. u predmetu T15 0 KT 0002365 10 odlukom DA SE NECE SPROVODITI ISTRAGA jer je citiram: "iz prijave i priloga očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo" a na strani dva odluke se podnosioci prijave opisuju kao "OŠTEĆENI".
- Po okončanju istrage kopirao sam u Okružnom sudu više novodostupnih dokumenata na kojima je ime isključivo tužioca g. Šabić Murisa.
- U zabilješci CJB Bijeljina 10-02/3-230-8/10 koristi se izraz "na okolnosti obavljenog razgovora"
- U Zahtijevu CJB Bijeljina 10-02/3-1-236/10 za pretres stoji opis "obratili su se"...
- U svom odgovoru na tužbu 80 0 P 034147 11 P g. Debeljević tvrdi da NIKADA nije službeno postupao u bilo kom predmetu vezanom za mene.
- Inspektori MUP-a Bojan Maksimović i Zoran Jovičević, te preminuli načelnik Teodorović mi saopštavaju da su sve radnje izvršene po prijavi građana.
- Poslije upoznavanja sa spisom i selekcije tada dostupnih dokumenata, predsjednik Okružnog suda i sekretar su mi omogućili uvid te takođe obavjestili da su državni organi postupili po prijavi građana Debeljevića i Gruhonjića.
Poslije svega da bih dokazao smišljeni plan o lažnoj prijavi kao sredstvo za prikrivanje ubistva prilikom krijumčarenja podnio sam tužbu 80 0 P 048630 13 P protiv građana Stjepanović i Kovačevića uz ponudu da odustajem od kompletne odštete ako otkriju po čijim su instrukcijama, pritiscima ili ucjenama učestvovali u zavjeri. Sve u skladu sa priznanjem g. Švraka Mahmuta da ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE. Taj događaj je direktan uzročnik više tužbi i krivičnih prijava, odnosno događaja u kojima se tražilo od drugih službenika da nastave sa izvršavanjem političke volje i prikrivanjem zločina. Odgovor suda po ovom zahtjevu bi uz obilje dokaznog materijala omogućio da Osnovni i po potrebi drugostepeni sud postupa relaksirano sa snagom argumentacije iza koje stoji Okružni sud. Dokument mi je potreban za pripremno ročište dana 17.06.2014. te očekujem da postupite nepristrasno, bez uticaja VSITV-a, OT Bijeljina ili bilo koga drugog. U slučaju da u narednih 25 a objektivno svega 17 radnih dana ne pristigne traženi odgovor, predaću Osnovnom sudu kopiju ovog zahtijeva te tražiti da potrebne podatke pribavi shodno članovima 131 -134 ZOPP-u.
Naravno ukoliko tuženi prihvate dogovor, to bi oslobodilo neprijatnosti mnoge državne službenike i doprinjelo tome da zaustavimo tiraniju političke volje i uspostavimo vladavinu prava i zakona. Ukoliko ne, onda će svima biti jasno ko je odgovoran za suprotno stanje...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902