CLANAK 397

Pozadina kriminala tužene RS je obimna i o tome neću detaljnije u ovoj tužbi, a samo zbog važnosti ističem da je slučaj obrađivalo i Specijalno tužilaštvo, g. Mahmut Švraka. Dana 25.02.2011. primili su disk sa dokazima kriminala, To je bio petak, a poslije vikenda prvi radni dan ponedjeljak 28.02.2011. predsjednik RS prijeti im ukidanjem, poslije čega se rad na predmetu zatvara

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

Predmet: 71 0 P 134315 11 P 2

TUŽBA (deklarativna)

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

0 KM (Tužba za utvrđenje)


DOPUNA I PREINAKA TUŽBE

Na osnovu člana 57 ZOPP-u stav "1) Tužilac može preinačiti tužbu najkasnije do zaključenja pripremnog ročišta ili do početka glavne rasprave, ako pripremno ročište nije održano" a u vezi sa članom 55 stav "(4) Tužilac može u jednoj tužbi istaknuti dva ili više tužbenih zahtjeva koji su u međusobnoj vezi i tražiti da sud usvoji slijedeci od tih zahtjeva ako nađe da onaj koji je u tužbi istaknut ispred njega nije osnovan."
Predlažem da Sud izvrši uvid u materijalne dokaze tokom dokaznog postupka na glavnoj raspravi, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću:
PRESUDU:
(I) Osnovni sud u Banjaluci utvrdio je da tužilac Zdenko Bajo posjeduje prava garantovana Ustavom RS:
1) Pravo žalbe ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu, garantovano članom 16 Ustava RS.
2) Pravo da ne bude podvrgnut nehumanom ili ponižavajuem postupanju ili kažnjavanju, garantovano članom 14 Ustava RS.
3) Pravo na nepovredivost ljudskog dostojanstva, garantovano članom 13 Ustava RS.
4) Pravo na ravnopravnost u slobodama, pravima i dužnostima, jednakost pred zakonom i uživanjem pravne zaštite garantovano članom 13 Ustava RS.
5) Pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanose službeno lice ili državni organ, odnosno organizacija koja vrši javna ovlašenja. garantovano članom 17 Ustava RS.
6) Pravo da ne može biti smatran krivim za krivično djelo dok to ne bude utvrđeno pravosnažnom sudskom odlukom, garantovano članom 20 Ustava RS.
7) Pravo da traži i dobije sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama, garantovano članom 23 Ustava RS.
8) Pravo na slobodu misli i opredjeljenja, savjesti i uvjerenja, kao i javnog izražavanja mišljenja, garantovano članom 25 Ustava RS.
9) Pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, garantovano članom 32 Ustava RS.
10) Pravo da ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo, garantovano članom 32 Ustava RS.
11) Pravo da mu se prava i slobode zajamačeni Ustavom RS ne mogu oduzeti ni ograničiti, garantovano članom 48 Ustava RS.
12) Pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. garantovano članom 16 Ustava RS, a vezano za član "Zakonitost dokaza" ZOKP-u.
(II) Osnovni sud u Banjaluci utvrdio je da tužilac Zdenko Bajo posjeduje prava garantovana Zakonima RS:
1) Pravo na podnošenje krivične prijave garantovano članom "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana" tužiocu, pismeno ili usmeno, garantovano članom "Podnošenje prijave" ZOKP-u.
2) Pravo na zaštitu prava i sloboda zajamčene Ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonima, garantovano članom 5 ZOS-a.
3) Pravo na ličnu neophodno potrebnu odbranu svoje imovine, prava i interesa u slučaju trenutnog protivpravnog napada, srazmjerno metodama i snazi napadača, garantovano članom “Nužna odbrana” iz KZRS.
4) Pravo na podnošenje zahtjeva za pristup informacijama i pristup informaciji na način opisan i garantovan ZOSPI.
5) Pravo da se smatra nevinim dok se pravnosnažnom presudom ne utvrdi eventualna krivica.
(III) Osnovni sud u Banjaluci utvrdio je da tužena Republika Srpska nema zakonske osnove da tužiocu Zdenku Bajo, oduzima prava garantovana Ustavom i Zakonima RS:
1) Tužena RS nema pravo, na neodređeno vrijeme i bez ikakvog obrazloženja, vršiti radnje kojim se suspenduju ili ograničavaju garantovana prava tužioca.
2) Tužena RS nema pravo, usmenom naredbom bez prava na žalbu, vršiti radnje kojim se suspenduju ili ograničavaju garantovana prava tužioca.
3) Tužena RS nema pravo, vršiti radnje kojim se tužilac diskrimniše i ponižava.
4) Tužena RS nema pravo, da tužiocu selektivno oduzima bilo koje pravo u odnosu na druge građane, bez pismenog pravosnažnog rješenja.
5) Tužena RS nema pravo, bez pismenog rješenja, oduzimati garantovana prava tužiocu zbog krivične prijave građana da je navodno izvršio neko krivično djelo.
6) Tužena RS nema pravo tužiocu, uskraćivati ili prikrivati dokumentaciju koju je prikupljala o njemu.
7) Tužena RS nema pravo, zabranjivati tužiocu slobodu misli i javnog izražavanja mišljenja.
8) Tužena RS nema pravo, kažnjavati tužioca zbog javnog izražavanja mišljenja o radu njenih organa.
9) Tužena RS nema pravo, oduzimati tužiocu nijedno pravo garantovano Ustavom RS.
10) Tužena RS nema pravo, koristiti dokaze ili materijala u sudskom postupku protiv tužioca, ako se do njih došlo kršenjem Ustava ili zakona na način, opisan u članu "Zakonitost dokaza" ZOKP-u.
11) Tužena RS nema pravo sprečavati tužioca u podnošenju krivične prijave na način garantovan ZOKP-u.
12) Tužena RS nema pravo, uskraćivati tužiocu pravo na "Nužnu odbranu" garantovano KZRS-e, a korišteno po osnovu prava iz člana 48 Ustava RS.
13) Tužena RS nema pravo, uskraćivati tužiocu informacije, tražene zahtjevom prema ZOSPI, osim ako za to ne postoje zakonom predviđena ograničenja o čemu je obavezna pismeno obavjestiti tužioca.
14) Tužena RS nema pravo, prikrivati informacije o krivičnim prijavama, pritužbama, dokazima niti drugim materijalima koje je tužilac lično podneo ili predao nekom njenom organu.
(IV) Osnovni sud u Banjaluci donosi RJEŠENJE
1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane:
2) Naređuje se tuženoj RS da po osnovu nanesene nematerijalne štete zbog višegodišnjeg oduzimanja prava, diskriminacije, ponižavanja i nanošenja duševnog bola isplati tužiocu u roku od 30 dana novčanu nadoknadu u visini ostvarenih primanja glavnog okružnog tužioca u periodu od marta 2010-te do pravosnažnosti ove presude, (120000 KM) odnosno do eventualno ranijeg datuma, kada tužena donese drugo rješenje kojim se naređuje prestanak nezakonitih radnji prema tužiocu.
3) Ukoliko tužena RS prihvati odgovornost bez pretresa ili propuštanjem, prethodna tačka 2 neće se izvršiti.

Uvjeren sam da će sud moći lakše da postupa po ovom tužbenom zahtijevu, koji konkretizira tačno određena prava koja mi se oduzimaju nezakonitim postupanjem državnih organa, te sve potkrepljujem dodatnim činjenicama i dokazima u prilogu:
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Tužena RS je sastavni dio BIH, najkorumpiranije zemlje Evrope, a sve je posljedica toga što je mafija instalirala svoje pripadnike u svim organima vlasti, sa zadatkom da pruže logističku podršku pljački, švercu narkotika, oružja, pranju novca i mahinacijama sa budžetom političara i režimskih tajkuna!
Jedan od kriminalnih poslova je krijumčarenje u firmu Univerzal, Gavrila Bobara, prilikom čega je ubijena ćerka moje sestre Ivona Bajo. Budući da se radi o glavnom čovjeku u Bijeljini, tada premijera a trenutno predsjednika RS Dodik Milorada, upotrijebljene su sve organizovane kriminalne grupe tužene RS da se taj zločin prikrije, počev od tužilaštva kao najmonstruuoznije mafijaške organizacije, preko policije i sudova, pri čemi se nije prezalo ni od fašističkih metoda...
No pošto su korumpirani kriminalci iz organa tužene bili nesposobni da sakriju detalje o krivičnim djelima, otkrio sam dokaze ne samo o tome nego i o načinu prikrivanja krijumčarenja i ubistva. Pošto sam početkom 2010-te objelodanio da imam neke materijalne dokaze i upozorio da će odgovorni završiti u zatvoru, pripadnici mafije me lažno optužuju za "ugrožavanje sigurnosti" i iako nikada nije podignuta optužnica, (OT Doboj nije našao elemente krivičnog djela) to se koristi kao izgovor da mi se otimaju zakonom garantovana prava, sve sa ciljem da dokazi koje imam ne dođu u javnost, te da se ne pokrene istraga protiv odgovornih.
Diskriminacija i otimanje garantovanih prava počelo je odmah po ubistvu Ivone Bajo, no prvi dokument na koji ću ukazati je "Zahtjev za informacije" od 11.02.2010. po obustavi istrage i mom otkrivanju dotad "nepoznatog" dokaza. Umjesto da se odgovori ili da objašnjenje ako postoji, poslije "Zahtjeva tuziocu" od 17.03.2010. tužena RS, svjesna da imam jake dokaze o njenom kriminalu, bez ikakvog osnova šalje policiju da te dokaze odnese. To što sam napisao da će završiti u zatvoru, bio je osnov za pretres zbog ugrožavanja sigurnosti pripadnika mafije ???

Navedeni dokumenti su u prilogu tužbe i na njih NIKADA nije odgovoreno, iako je to obaveza tužene po ZOSPI.
Pozadina kriminala tužene RS je obimna i o tome neću detaljnije u ovoj tužbi, a samo zbog važnosti ističem da je slučaj obrađivalo i Specijalno tužilaštvo, g. Mahmut Švraka. Dana 25.02.2011. primili su disk sa dokazima kriminala, To je bio petak, a poslije vikenda prvi radni dan ponedjeljak 28.02.2011. predsjednik RS prijeti im ukidanjem, poslije čega se rad na predmetu zatvara. Krajem 2012-te u novembru isti g. Švraka pred kamerama priznaje da za procesuiranje krupnih riba nema političke volje. Za sabotiranje istrage nagrađen je u međuvremenu, položajem glavnog republičkog tužioca...

Tužena RS je u početku prikriveno primjenjivala teror nad porodicom Ivone Bajo, no to je razotkriveno dana 10.08.2010. kada je na nezakonit način bez potvrde o lišenju slobode zarobila majku i ujaka ubijene djevojčice, ne dozvolivši telefonski poziv. Dokaz je spis 80 1 Pr 000670 10 P (u posjedu tužene) a uz tužbu prilažem "Zabiljesku 1420-10" u kojoj sudska policija opisuje događaj. Da bi zaštitila krijumčare i ubice, tužena RS je onemogućila majku ubijenog djeteta i mene da dostavimo dokaze i podnesemo prijavu, otevši pravo garantovano zakonom, a umjesto toga nas držala u zarobljeništvu satima ne dozvolivši sestri da pozove advokata...
Ni tada ni u narednim slučajevima tužena RS se ne osvrće na obavezu iz člana 5 ZOS-a, te tako poslije konstantnog bezakonja u predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr kada svjedok sudski policajac daje izjavu o naredbi koja se primjenjuje:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA
Nikakav dalji komentar o ovoj fašističkoj naredbi nije potreban, a umjesto da zaštiti prava garantovana građanima, tužena RS, putem svojih sudova (ionako slijepa boginja pravde) legalizuje teror kriminal i bezakonje.
Iako sam upozoravao da se takvom usmenom naredbom krši više prava, a prije svega član 16 Ustava RS, od februara 2010-te, do kraja 2013-te kad nastaje ova tužba više od 150 puta sam spriječen u ostvarenju prava, a jedan od dokumenata koji dokazuje kontinuitet bezakonja je "Zabiljeska 1173-11" iz koje se vidi da je na snazi naredba o zabrani pristupa i da ta naredba ostaje. Bez suda i presude, prava na odbranu i žalbu, preko svojih organa OT Bijeljina i Sudske policije tužena RS, otima bez obrazloženja, datuma početka sankcije i neograničeno dugo više prava garantovanih zakonom.
Da bih uopšte imao dokaze o tom fašističkom tretmanu i konstantnom bezakonju, bio sam prisiljen nekoliko puta odbiti naredbu da se udaljim pošto mi nije omogućeno ostvarenje prava, ta da na prekršajnom sudu dođem da izjava o tome. Da se tužena RS služi bestidnim lažima, dokaz su upravo opisi sudske policije o naredbi koju primjenjuju.
U prilogu "Izjave policije" vidljivo je da od fašističke naredbe, (pošto sam dokument objavio na internetu) u narednom periodu prepravljaju i ublažavaju bezakonje koje primjenjuje tužena RS, da bi ga na kraju potpuno negirali !!!???
U predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr osim što je izveden svjedok da lažno svjedoči, tužena RS je sakrila, uklonila ili šta već glavnog svjedoka iz sudske policije Mićić Zorana, koji je prvi opisao tekst naredbe, te me na kraju osudila čak i za izraženo mišljenje o radu njenih organa, čime je otela pravo iz člana 32 Ustava RS.
Bezakonje i kriminal tužene RS sam opisao na oko 400 članaka bloga Kriminal u vlasti sa više od 1000 strana, tako da je sve nesvrsishodno i nabrajati u ovoj tužbi, te ističem samo još jedan primjer u kome mi je smišljeno nanesena šteta ne samo zbog otimanja prava, nego i da se pruži pomoć tuženom AD Univerzal u parnici po mojoj tužbi.
Pošto sam još 2010-te podneo krivične prijave, tražio sam podatke o tome od OT Bijeljina. Kako mi se uskraćuju sva prava vezano za rad te zločinačke organizacije, (čak sam 05.09.2012. uhapšen) podneo sam zahtjev za pristup informacijama 08.01.2013. na ponižavajući način, kao pas lutalica, tri sprata ispod i izvan prostorija tužilaštva.

Taj zahtjev prilažem a iz njega se jasno vidi da tražim podatke o mojim krivičnim prijavama protiv pravnog lica AD Univerzal. te njihovog radnika portira, kao i to da su mi potrebni u parničnom postupku.
Tužena RS naravno nije odgovorila na taj zahtjev nikada, a i Osnovni sud je odbio da izda naredbu o tome, čime se pomoglo ne samo drugoj stranki, nego je pružena zaštita krijumčarima i ubicama, za šta sam predao neoborive dokaze.
Dana 13.05.2013. ponovo sam spriječen u predaji 7 već otkucanih krivičnih prijava na zakonom propisani način, o čemu sam obavijestio CJB Bijeljina i tražio intervenciju. Na zahtjev da dobijem kopiju zabilješke od tog dana, odgovoreno je tek po više ličnih intervencija, ali bez kopiranja traženog dokumenta i praktično bez ikakvog odgovora. Usmeno mi je saopšteno da oni NEĆE da daju nikakve informacije građanima, (ne poštuju zakon namjerno) nego samo u slučaju da to zatraži sud...
Na kraju prilažem i fotografije dokaza prikrivanja ubistva koje čini tužena RS a što je stvarni uzrok otimanja garantovanih prava. Prilog "Torba" je materijalni dokaz ubistva, koji je tužena RS oprala benzinom da bi uklonila tragove, te isti sakrila za vrijeme istražnih radnji. Takođe je falsifikovala i slike mjesta ubistva, te obdukcije i o njima uopšte nije obavjestila vještaka trasologa. Snimci su prikrivani gestapovskim metodama preko 3 godine, a dio se može vidjeti u prilogu "Falsifikati". Bilo je potrebno preko 200 puta da odem do OT Bijeljina, 4 puta mi je suđeno zbog "odbijana zakonitog naređenja" da se udaljim, a dva puta sam hapšen prije nego je konačno 12.09.2012. doneseno rješenje da mi kao punomoćniku majke ubijene djevojčice konačno budu predati ovi snimci, dokaz monstruoznog kriminala tužene RS.
Ukoliko tužena RS ne prihvati odgovornost i upusti se u parnicu, na pripremnom ročištu ću dostaviti sudu popis svih drugih važnih dokumenata koji su bitni za ovu parnicu, a prikrivaju se od njenih organa te predložiti da sud izda naredbu za dostavu tih materijala...

PRILOZI TUŽBE


Zahtjev 11.02.2010.
Zahtjev tuziocu
Zabiljeska 1420-10
Zabiljeska 1173-11
Izjave policije
Zahtjev 08.01.2013.
Odgovori MUP-a
Torba
Falsifikati

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902