CLANAK 287

Hapšenje tužilje je samo jedan od primjera, vjerovatno najekstremniji, no i samo postojanje prikrivene fašističke naredbe, koja se odnosi na sve srodnike ubijenog djeteta, pokazuje da je od strane tužene RS grupacija osoba vezanih srodstvom, diskriminisana, ponižavana i šikanirana, svođenjem na nivio životinja bez ikakvih prava!

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043324 12 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KM


DOPUNA TUŽBE
Rješenjem donesenim 21.11.2012. osporava se validnost dostavljene punomoći, odnosno osporava mogućnost preduzimanja nekih, zakonom tačno propisanih radnji, ukoliko ovlaštenja nisu pobliže određena! Navodim član 307 ZPP:
Ako stranka u punomoći nije pobliže odredila ovlaštenja punomoćnika, punomoćnik koji nije advokat može na osnovu takve punomoći obavljati sve radnje u postupku, ali mu je uvijek potrebno izricito ovlaštenje za povlačenje tužbe, za priznanje ili za odricanje od tužbenog zahtjeva, za zaključenje nagodbe, za odricanje ili odustanak od pravnog lijeka i za prenošenje punomoći na drugu osobu, te za podnošenje vanrednih pravnih lijekova.
Kako je zakonom jasno precizirano da se mogu obavljeti SVE radnje osim:
povlačenja tužbe, priznanja ili za odricanja od tužbenog zahtjeva, zaključenja nagodbe, odricanja ili odustanka od pravnog lijeka, prenošenja punomoći na drugu osobu, te podnošenja vanrednih pravnih lijekova nije bilo nikakvog razloga da se ne dozvoljavaju SVE ostale radnje, uključujući i podnošenje tužbe, a osim toga u tekstu punomoći je navedeno i to:
Takodje ga opunomocujem da kod svih navedenih institucija i drzavnih organa, moze preduzimati sve radnje, radi zastite mojih prava i ostvarivanja imovinsko-pravnih interesa...
Tužiteljica je dakle jasno istakla da punomoćnik može preduzimati SVE radnje radi zaštite njenih prava i imovinsko pravnih interesa, kod navedenih organa, među kojima su istaknuti i svi sudovi u Republici Srpskoj! Kako se ovom tužbom štite prava i pravni interesi tužilje, proizilazi da nikakva dodatna punomoć nije potrebna.
No sve i ako bi sud htio da "brani" interese tužilje od eventualne zloupotrebe punomoćnika, smatrajući da isti ne može povući tužbu, recimo ili prihvatiti ponuđenu nagodbu, osporavajući da ovako formulisan tekst punomoći, dozvoljava i te radnje, onda treba da reaguje, ako se tako nešto i desi. S obzirom da se suprotno stavu iz relevantnog člana 307, (može obavljati sve radnje osim navedenih) osporava i mogućnost drugih radnji, očito je da se oduzimaju zakonom predviđena prava i punomoćniku, a prije svega tužiteljki!
Skrećem pažnju sudu da su radnje kao povlačenje tužbe i prihvatanje nagodbe, nešto što niti jedan advokat ne bi uradio bez odobrenja svog klijenta, a posebno punomoćnik tužilje u ovom slučaju neće preduzimati nijednu radnju bez znanja i dozvole tužilje Budimke Bollin Bajo, iako u tekstu punomoći postoji osnov i za to...
Tužilja je nastanjena u Cirihu, na novoj adresi, koja je istaknuta na kraju tužbe, ne može dolaziti ovamo zbog svake tehničke radnje, odnosno izdavati novu punomoć za svaku eventualnu novu radnju i novi predmet, te je stoga i dala "univerzalno" ovlaštenje za SVE radnje vezano za njene pravne interese.
Očekuje se od suda da uzme u obzir iznesenu argumentaciju i ne osporava pravo punomoćniku za preduzete radnje, a ako ostane pri ranije donijetoj odluci, potražiće se zaštita prava na drugostepenom sudu...
Što se tiče druge stavke, (od 4 navedene u rješenju) da je nejasno zbog čega se traži nematerijalna šteta, a kasnije se to obrazlaže tvrdnjom da se "ne može zaključiti iz kojeg konkretnog životnog događaja izvire tužbeni zahtjev, to ne samo da je neutemeljeno nego je i uvredljivo za tužilju.
Na stranu to što je odmah u drugoj rečenici opisa činjenica istaknuto sledeće:

Osnova svega je dakle ubistvo djevojčice Ivone, koje su kriminalci zaposleni u institucijama vlasti, prije svega tužilaštva, pokušali da prikriju, koristeći se svim sredstvima. te je jasno označen taj životni događaj, a više puta se u nastavku pominju detalji o tome te o prikrivanju materijalnih dokaza sa lica mjesta i snimaka obdukcije, koje je tužena sakrila i od vještaka, odnosno falsifikovala činjenično stanje konstatovano od strane obducenta!
Korištenjem šablona u bilo kojoj struci pa i na sudu, se štedi na vremenu i izbjegava da se mnogi detalji posebno proceduralni iznova ispisuju. Nije dakle sporno da sudija opcijom "copy - paste" prenosi dijelove obrazloženja iz prethodnih rješenja ili unaprijd sačinjene matrice, ali s obzirom da su slučajevi različiti, onda bar treba izbaciti neadekvatne dijelove!
Napisati majci djeteta kojoj je ubijeno jedino dijete, uz ovakvo brutalno falsifikovanje dokaza od strane navodnih državnih organa, da je nejasno o kom se događaju radi je ispod svakog nivoa sudskog postupanja!
U samom tužbenom zahtjevu nije navedeno nijedno pojedinačno ime, nego se nadoknada traži zbog radnji organa tužene, (što je definisano i pravilnikom o radu tužilaštva član 4 "Principi" stav b) Jedinstvenost djelovanja, koje se ogleda u tome što svaka radnja preduzeta od strane članova Tužilaštva pri vršenju prava i dužnosti utvrđene zakonom, predstavlja radnju Tužilašta.) a takođe se i u ZOO, predviđa odgovornost ograna. Pod tačkom 2 tužbenog zahtjeva je period od ubistva do okončanja istražnih radnji, (datumi su jasno istaknuti) jer je do tad postojala neka teoretska mogućnost da se radi o taktičkim istražnim radnjama vezano za organizovani kriminal, čime bi se objasnila tajnovitost i prikrivanje podataka! Odlukom o nesprovođenju istrage te potvrdom na kolegiju, definitivno postaje jasno da cilj tužene nije bilo otkrivanje istine nego su sve radnje usmjerene da se zločin prikrije!
Stoga nastaje novi pravni momenat, (tačka 3) kada se tužilja sprečava da dostavi nove dokaze, koje bi obavezale tužilaštvo na akciju (Član 224. ZOKP "Obustava istrage" stav (3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo.) Sprečavanje tužilje u zakonom garantovanom pravu da prijavi krivično djelo, išlo je tako daleko da je izdata zabrana pristupa svim srodnicima ubijenog djeteta, pri čemu su hapšeni i ona i punomoćnik!
Moguće da nije bilo dovoljno jasno zašto je postavljena datumska granica na 01.02.2010. i možda sud i dalje smatra da nije bilo potrebe za tim odnosno da se sve moglo objediniti, no lično za mene nije svejedno da li je donesena odluka o istrazi ili ne! Formalno pravno od navedenog datuma nema nikakvih istražnih radnji, a postoji samo totalno bezakonje i kriminal svih organa tužene RS usmjereni na to da se po svaku cijenu spriječi objelodanjivanje i dostavljanje većeg broja dokaza ne samo o ubistvu nego i prikrivanju kako njega tako i krijumčarenja koje se obavljalo tom prilikom!
Hapšenje tužilje je samo jedan od tih primjera, vjerovatno najekstremniji, no i samo postojanje prikrivene fašističke naredbe, koja se odnosi na sve srodnike ubijenog djeteta, pokazuje da je od strane tužene RS grupacija osoba vezanih srodstvom, diskriminisana, ponižavana i šikanirana, svođenjem na nivio životinja bez ikakvih prava!
Što se tiče naloga suda da se u činjeničnom opisu navede koji su to po zakonu priznati vidovi nematerijalne štete, ističem da to nije element obavezan po članu 53 ZOPP-u, a vezan je za pravni osnov tužbe, gdje je u članu 201 ZOO istaknuto da je nanošenje drugom psihičkog bola jedan od oblika štete!
(1) Za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog smanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica te za strah, sud će, ako nađe da okolnosti slučaja a naročito jačina bolova i straha i njihovo trajanje to opravdavaju, dosuditi pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade materijalne štete, kao i kad nje nema. Podebljanim tekstom su istaknuti relevantni osnovi za nematerijalnu štetu u ovoj tužbi. Sve to je navedeno i u samom tekstu tužbenog zahtijeva već dostavljene tužbe, (za smrt bliskog lica pod tačkom 1 i 3, a djelimično nedostaje u tački 2, čime bi se moglo reći da u tom dijelu nije sasvim jasan, te se stoga dopunjava, odnosno ističe drugi, shodno članu 55, stav :
(4) Tužilac može u jednoj tužbi istaknuti dva ili više tužbenih zahtjeva koji su u međusobnoj vezi i tražiti da sud usvoji slijedeci od tih zahtjeva ako nađe da onaj koji je u tužbi istaknut ispred njega nije osnovan. Slijedi dakle drugi tužbeni zahtijev, te se traži od suda da primjeni navedeni član:
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću: PRESUDU
TUŽENA SE OBAVEZUJE:
1) da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 2000000 (dva miliona) KM, odštete zbog smrti bliskog lica, (ubistvo djevojčice Ivone Bajo)!
2) da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 1000000 (jedan milion) KM, odštete zbog pretrpljenih duševnih bolova uzrokovanim omalovažavanjem, ponižavanjem, diskriminacijom, povredama ugleda i časti, tužilji i članovima njene porodice, te naneseni strah i traume u periodu od 23.07.2009. do 01.02.2010. kada je zvanično okončana lažna istraga!
3) da isplati tužilji Budimki Bollin Bajo, u svrhu nadoknade nematerijalne štete, u roku od 30 dana 2000000 (dva miliona) KM, odštete zbog pretrpljenih duševnih bolova uzrokovanim omalovažavanjem, ponižavanjem, diskriminacijom, povredama ugleda, časti i slobode, tužilji i članovima njene porodice, te naneseni strah i traume, u periodu od 01.02.2010. do novembra 2012. odnosno do dana podnošenja ove tužbe!
Ukupna suma u pogledu glavne stvari je dakle navedenih 5000000 KM, sporednih potraživanja nema, a nadoknadu za troškove postupka ne tražim s obzirom da postoje zakonski uslovi za oslobađanje od sudske takse!
Generalno gledano, doneseno rješenje je samo nastavak opstrukcije tužene RS u nastojanjima da prikrije odgovornost za ubistvo, te sabotiranje istrage ubistva Ivone Bajo, jedinog djeteta tužilje što je i očekivano, no biće argument za sud u Strazburu, jer je očigledno da ovdje na vlada zakon i pravo nego mafija...
Nedavno je Glavni republički tužilac javno priznao da za procesuiranje kako je rekao citiram "krupnih riba" nema političke volje, a podsjećam da je ista osoba svojevremeno kako zamjenik Glavnog specijalnog tužioca obrađivala prijavu o sabotiranju ubistva Ivone Bajo, te se samo 3 dana pošto im je dostavljen disk sa dokazima, oglasio u javnosti Dodik Milorad sa prijetnjom da će ukinuti Specijalno tužilaštvo.
Očito da je i za prihvatanje tužbe majke ubijenog djeteta potrebna politička volja...
Uz ovu dopunu na već dostavljenu tužbu prilaže se i disk sa dokazima u elektronskom obliku, koji ranije nisu dostavljeni, a na njemu će biti i svi ranije dostavljeni prilozi u obliku skeniranih dokumenata. Radi se o materijalu koji ne može da se prezentuje u štampanom obliku, ili bi to u velikoj mjeri uticalo na kvalitet i to:
1) Danica.mp3, audio zapis razgovora sa tužiocem, Stjepanović, (2009-ta godina) iz koga se vidi da ne želi, neće, da prihvati izjavu i dokaze od građanina, koji ima dokaze o krivičnim djelima, vezano za spis koji obrađuje!
2) Istina o ubistvu u audio i video obliku, je tonski zapis razgovora sa vještakom dr, Busarčević Miroslavom, koji dokazuje falsifikate i prevaru od strane tužene RS, usmjereno na prikrivanje ubistva!
3) Zlocin sa potpisom rezima, video zapis emisije OBN televizije u kojoj se čita tekst dopisa Ustavnom sudu i UDT-u, odnosno prijave upućene u KT Sarajevo i Sipu, kao i web stranica istog naziva sa snimcima koji dokazuju falsifikate tužene!
4) Originalni snimci istražitelja sa lica mjesta, snimci obdukcije, skrivani gestapovskim metodama, pune 3 godine sve do oktobra 2012, iz kojih se jasno vidi zašto je tužilja diskriminisana u ranijem periodu!
5) Video zapis "Politicka volja" izjave za medije glavnog republičkog tužioca, sa komentarima!
Prethodne stavke se nalaze u folderu "Digitalni dokazi" a na znanje sudu se skreće pažnja da su i tekstovi tužbe te ove dopune takođe na disku u tekstualnom obliku! Ukoliko iz bilo kog razloga zatreba navođenje nekog dijela ne mora se dakle iznova prekucavati, nego se može softverski kopirati i nalijepiti u drugi dokument.
Prilog: CD "DOKAZI"
BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) Badenerstrasse 23
CH-8952 Schlieren
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

CLANAK 285

PRIPREMLJENA PITANJA ZA SVJEDOKE POLICAJCE PRED PRETRES, KOJA UGLAVNOM NISU MOGLA BITI POSTAVLJENA, S OBZIROM DA PRVI SVJEDOK OPTUŽBE, OSOBA KOJA JE IZDALA NAVODNO ZAKONITU NAREDBU, ZASNOVANU NA USMENOJ FAŠISTIČKOJ NAREDBI, DA SE SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE NE DOZVOLI PRISTUP TUŽILAŠTVU, NIJE POJAVIO!
ISTI JE INAČE POŠTO SAM TRAŽIO OSTVARENJE USTAVNIH PRAVA REKAO DA MI "NE TREBA DATI NIKAKVA PRAVA, NEGO DA TAKVE KO ŠTO SAM JA TREBA ZATVORITI NA SOKOLAC"!
KAKO SE NIJE POJAVIO, JOŠ UVJEK NE ZNAM ŠTE JE TO NA SOKOCU...
A PREDSTAVNIK TUŽBE, NA MOJE PITANJE O ČEMU SE RADI "UVJERLJIVO" ODGOVARA, DA NIŠTA NE ZNA I DA NE MOŽE ULAZITI U PRIVATNE STVARI SVJEDOKA! OSTALI SVJEDOCI OSIM JEDNOG KOME ODAJEM PRIZNANJE SE NE SJEĆAJU NIČEG, OSIM DA SAM "VIKAO I GALAMIO", (POŠTO SU ME PITALI DA IZNESEM SVOJ STAV) DA JE DODIK VRHOVNI KRIMINALAC, DA SAM VRIJEĐAO NJEGOVU LIČNOST I DIGNITET, ŠTO JE ČISTA LAŽ! SVI ZNAJU DA SAM UVIJEK PISAO DA JE ON VRHOVNI MAFIJAŠKI BOS! I NISAM VIKAO, AL JE TO BILO POTREBNO ZA PREKRŠAJ, JER: Član 32 (USTAV REPUBLIKE SRPSKE) VAM DAJE PRAVO NA ISKAZIVANJE MIŠLJENJA:
Građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor. Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivino djelo.
A JEDINO KRIVIČNO DJELO KOJE JE PREDVIĐENO ZAKONOM NA TU TEMU JE:
Povreda ugleda suda Član 370 KZRS
Ko u postupku pred sudom izloži poruzi sud ili ko isto djelo izvrši pismenim podneskom sudu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.

E SAD SAMO PROVJERITE ŠTA JE PORUGA! UOSTALOM NE VIDIM ZAŠTO BI SE BILO KO IZRUGIVAO NEKOM DRŽAVNOM ORGANU, ČIJI RAD MOŽE BITI ILI PROFESIONALAN ILI POVRŠAN ILI KRIMINALAN U SKLADU SA LIKOM I DJELOM VRHOVNOG MAFIJAŠKOG BOSA...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PITANJA ZA SVJEDOKE
(PO PREDMETU: 80 1 Pr 007070 12 Pr)

SUDSKA POLICIJA
1) G. svjedoče, je li istina da sam se uvjek pozivao na ustavom i zakonom garantovana prava, a državni organi su me sprečavali u ostvarenju tih prava ?
2) G. svjedoče, ja sam više od 100 puta dolazio da ostvarim neko pravo, a svega 4 puta sam se suprotstavio diskriminatorskim, kriminalnim i fašističkim metodama, što ste onda lažno predstavljali kao prekršaj ?
3) G. svjedoče, ovde je netačno navedeno da se bilo šta desilo u zgradi suda! Plakat sa dokazom krivičnog djela sam postavio na sebe kada mi nije omogućeno traženo pravo, pošto sam izašao napolje! Je li tako ?
4) Ja sam neko vrijeme bio sam vani, a vi ste se nalazili u zgradi! Da li je tako ?
5) Da li ste sve naredne radnje preduzeli svojevoljno ili po uputama komande ?
6) Dok ste bili u zgradi, a ja vani, niste čuli da se sa bilo kim svađam, vičem, vrištim ili nekom prijetim, niti bilo kakav zvuk ili glas od mene! Da li je tako ?
7) Da li sam prijetio fizičkom silom nekoj osobi, ako se ne omogući ostvarenje mojih prava ?
8) Da li sam tog dana ili bilo kada ranije fizički napao neku osobu u zgradi, prijetio da ću je povrijediti, oštetio objekat ili prijetio da ću nešto polomiti, razbiti ili slično ?
9) Potom ste sa svojim kolegom izašli iz zgrade, a ja vas nisam u tome sprečavao g. svjedoče ?
10) Nijedan službenik ili građanin vam se nisu požalili da sam ih ometao! Da li je tako ?
10a) Nisam ometao neko suđenje, istražne radnje, dostavu materijala ili sastanak nekog švercera sa tužilaštvom?
11) Sudska policija nije evidentirala da sam bilo kada doveo u opasnost nečiji život, tijelo ili predmete u zgradi ?
12) Potom ste mi izdali naredbu da se udaljim, zato što postoji nalog da se spriječim na sve moguće načine u tome da dostavim dokaze o krivičnim djelima MUP-a i OT Bijeljina, te pripadnika organizovanog kriminala ?
12a) Da bih izvršio vašu naredbu ona mora biti zakonita i ne u suprotnosti sa mojim pravima, a vi možete da odbijete izvršenje naloga komande ako je ono očito neustavno! Da li je tako ?
13) Ja sam vas ranije a i tada upozorio da VI kršite ustav, član 16, član 23, prije svega te više drugih vezano za pravo na nediskriminaciju, na podnošenje prijave, odnosno pravnog sredstva, na šta ste se oglušili ?
14) Hoćete biti ljubazni da pročitate sudu kako glasi naredba koju provodite prema meni ?
15) Vi ne znate dakle od kog datuma se primjenjuje sankcija, iz kojih razloga a nepoznato je i do kada traje, odnosno moja prava su oteta na neograničeno vrijeme ?
16) Da li vi osporavate navedene članove i prava iz ustava i zakona ili ustav u cjelini ?
17) Dakle vi ste izvršavali naredbu koja je u suprotnosti sa ustavom, na koju ne samo da nisam imao mogućnost žalbe nego mi nikada nije ni uručena, (član 16 ustava i "Oblik i sastavni delovi rešenja" te 202 ZOUP-u) ?
18) Dokaz je odgovor sudske policije, još iz septembra 2010! Možete li pročitati sudu (a) datum, (b) moj zahtjev, uokvireni tekst na 1. strani, i (c) zaključak komande na kraju 2. strane ???
19) Iako sam pismeno tražio tekst naredbe ili rješenja, komanda to djelimično potvrđuje, ali mi se nikada ne dostavlja, kako bi diskriminacija ostala prikrivena! Je li tako g. svjedoče ?
20) Predao sam OT Bijeljina, Sudskoj policiji i CJB Bijeljina, dokument kojim tražim da se poštuje Ustav i zakoni te da mi se omogući ostvarenje prava koje sam tražio još od početka 2010. Da li ste upoznati sa mojim zahtjevima u dokumentu koji prilažem kao dokaz ?
21) Ne postoji ništa u tom dokumentu, da nije garantovano ustavom ili zakonima g. svjedoče ?
21a) Na poleđini su skenirani dokumenti koji pokazuju da sam lažno optužen od strane nekih tužilaca, koji su tražili pretres i poseban nadzor, a sada to negiraju i prikrivaju materijal o tome, je li tako?
21b) Ne postoji nijedan dokument koji dokazuje postojanje naredbe koja se primjenjuje prema meni, a pošto je očito neustavna, ako budu i za nju negirali da je izdana, onda je odgovornost samo na vama! Da li ste svjesni toga ?
22) Da li vam je poznato da sam se ikada pojavio sa nekim nezakonitim zahtjevom ili razlogom koji nije na zakonim zasnovanom pravnom interesu ?
23) Sledeći dokaz je jedan od oko 15 zahtjeva na koje mi nikada nije odgovoreno! Hoćete li pročitati sudu, datum predaje zahtjeva, koji prilažem kao dokaz ???
24) Dakle umjesto da se odgovori na zahtjev u roku od 15 dana, VI kršite zakon, sprečavate pristup i otimate garantovana prava, narednih 30 mjeseci, sa ciljem da se prikrije ubistvo i sabotiranje istrage za šta sam pronašao neoboriv dokaz ?
25) Je li ovo tekst naredbe : "ZDENKU BAJO, NJEGOVOJ SESTRI I SVIM SRODNICIMA ONEMOGUĆEN JE PRISTUP U OT BIJELJINA" ?
26) Prilažem dokument u kome svjedok to izjavljuje! (ako negira) Tvrdite li da taj svjedok ne govori istinu ?
27) Gospodine svjedoče, ovdje je lažno navedeno da sam uzvikivao, (Vrhovni kriminalac Milorad Dodik i Bobar Gavrilo! Zaustavimo spregu mafije i tužilaštva! Nasilnička smrt inspektora MUP-a Ace Teodorovića)! Prije svega što se tiče druge rečenice, ja to uopšte nisam rekao, nego je to bilo napisano! Da li je tako ?
28) Ja imam alergiju na ambroziju i u zbog otežanog disanja ne mogu da vičem sve i kad bih htio! Da li vam je to poznato već duže vrijeme g. svjedoče ?
29) Vi ste mi više puta govorili da kršim članove 7 i 8 te pokušali da me otjerate, na šta sam odgovorio da vi kršite ustav i zakon da biste zaštitili Bobara, koji je švercovao "neku robu" prilikom ubistva, dok je Dodik neredio prikrivanje svega. No pošto je otkrivena transakcija narko mafije u Bobar banci, sprečavate dostavu dokaza o krijumčerenju, da se to ne bi dovelo u vezu! Oni su najveći kriminalci... Da li je tako bilo ???
30) Takođe sam rekao da se krije materijalni dokaz čiju sam sliku nosio, koji dokazuje prikrivanje ubistva od strane tužilaštva, te da je jedina osoba koja je obećala ispitati pozadinu svega g. Teodorović umro pod sumnjivim okolnostima, samo 5 dana kasnije, (a dan pošto sam sa sestrom bio zarobljen ovde 5 sati bez potvrde o lišenju slobode)! ?
31) Dakle sve to je bilo u razgovoru sa vama! Vi ste tvrdili da ja kršim ZOJRIM, a ja sam odgovorio da VI činite krivična djela da biste zaštitili pomenute tajkune, a sumnjam i da je načelnik otrovan zbog toga, jer autopsija nije naložena ?
32) Možete li potvrditi sudu da nisam uzvikivao, "Dodik i Bobar su kriminalci" (više puta), nego sam to rekao samo jednom u raspravi sa vama ?
32a) Ja sam dakle bio sam vani nekoliko minuta i ni sa kim nisam razgovarao, a vi ste onda izašli i isprovocirali razgovor, kako biste me mogli optužiti po članu 7, predstavivši da sam navodno vikao ?
33) G. svjedoče, ovde se tvrdi da sam nosio transparente uvredljivog sadržaja! Možete li objasniti šta je to uvredljivo ili bar netačno na plakatu koji sam nosio ?
34) Vi niste ni tužilac niti mafijaš, da biste bili uvrijeđeni, je li tako ?
35) Prema Ustavu, član 32 građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i za to ne mogu biti kažnjavani, (citirati član)! Da li to znate ?
36) Ovo uopšte nije uvreda koja se odnosi na član 7! To su recimo parole da je "OVAJ NAROD OVAKAV, ONA RASA JE ONAKVA, DA ONE TREBA PROTJERATI, DA SU NAŠI JEDINI ISPRAVNI A SVI DRUGI NIŽA BIĆA I SLIČNO" Je li tako ?
37) Prilažem kao dokaz primjer uvredljivog, diskriminatorskog i fašističkog postupka! Ovo je tretman kome je izložena moja porodica u poređenju sa postupcima nacista iz 2. svjetskog rata! Da li je ovo uvredljivo ???
38) Na moje ponovne tvrdnje da samo tražim poštovanje zakona i omogućavanje garantovanih prava, vi ste rekli citiram: "NE TREBA TI DATI NIKAKVA PRAVA! TAKVE KO ŠTO SI TI TREBA ZATVORIT NA SOKOLAC". Možete li nam reći, šta se to nalazi na Sokocu, gospodine svjedoče ?
39) Da li ste vi psihijatar ili psiholog, pa ste to zaključili ili je to takođe dio naredbe, da me pred građanima i službenicima koji vide taj teror, predstavite kao ludaka ?
40) G. svjedoče, VI ste nezakonito oteli moja prava, a ja sam vam se suprotstavio braneći svoje dostojanstvo i čast, primjenjujući pravo na samoodbranu, (član iz KZ-a "Nužna odbrana")! Da li osporavate taj član ili zakon ?
41) Više od 100 puta ste me udaljili, ne dozvolivši da ostvarim svoja prava, doduše uglavnom na ljubazan način, ali to ne mjenja činjenicu da moja porodica i ja osjećamo da smo tretirani kao stoka koju treba otjerati, kako biste prikrili ubistvo i zaštitili počinioce. Da li je tako ?
42) Svaki put, kada bih bio onemogućen da ostvarim neko pravo, pa se vratio nazad, nije ostao nikakav trag, nikakav dokaz, ne samo da imam neke podatke o kriminalu, nego da sam uopšte i dolazio! Da li je tako ?
43) Usprotivivši se vašim gestapovskim metodama, sve će ostati zabeleženo, pa ću imati dokaze i o diskriminaciji i o tome šta se sve primjenjivalo kako bi se zaštitila mafija. Je li tako ?
44) Ni sudska policija niti MUP me nisu zaštitili od samovolje i terora tužilaštva, ali sam uspio da se zakonu sile suprotstavim silom zakona i dobijem podatke koji je skrivani 3 godine! Prilažem dokaz o tome. Da li se u ovom dokumentu odobrava kopiranje materijala iz spisa o istrazi ubistva, dok je spis o meni navodno kompletan u Doboju ?
45) Ovime je potpuno jasno da su krivci za sve događaje iz OT Bijeljina, jer su naložili sudskoj policiji primjenu nezakonitih i neustavnih diskriminatorskih metoda da bi prikrili svoje zločine! Je li tako ?
46) Kao poslednji dokaz prilažem dio snimaka, sakrivanih 3 godine iz kojih se vidi da su državni organi terorisali i diskriminisali moju porodicu, da bi prikrili dokaze o ubistvu i sabotiranju istrage osmogodišnjeg djeteta, što potvrđuje moju tezu da je tužilaštvo najobičnija mafijaška organizacija, da je kompletna optužba protiv mene nastala kršenjem ustava i zakona, te otimanjem garantovanih prava! Da li je tako ?
47) Da li je očigledno da nikada ne bi došlo do ovog događaja da nije pogažen ustav od strane tužilaštva, a da sam ja bio u pravu kada sam tvrdio da se radi o zaštiti tajkuna kriminalaca ?
SVJEDOCI POLICAJCI
1) Da li vam je poznato, da se prema meni i svim srodnicima primjenjuje diskriminatorska naredba, kojim se sprečavamo u ostvarenju bilo kog prava vezanog za OT Bijeljina ?
2) Sprečavam se na sve moguće načine da podnesem prijavu, zahtijev ili dostavom dokaze i prije svega da dobijem podatke o istrazi ubistva koje sam tražio još početkom 2010. Da li to znate ?
3) Ja sam uz sebe imao disk sa dokazima o teškim krivičnim djelima inspektora, tužilaca i kriminalaca koji su prilikom krijumčarenja ubili osmogodišnju djevojčicu, te sve pokušali da prikriju! Da li ste to znali ?
4) Naredba koja se primjenjuje glasi: "ZDENKU BAJO, NJEGOVOJ SESTRI I SVIM SRODNICIMA ONEMOGUĆEN JE PRISTUP U OT BIJELJINA". Diskriminacija cijele porodice nije samo diskriminacija nego fašizam! Je li tako ?
5) Vi niste mogli da mi omogućite ostvarenje otetih prava, nego ste me lišili slobode, a odgovorni za ove gestapovske metode su ostali na slobodi! Je li tako bilo ?
6) Kada bih ja napisao ili naredio da u moj restoran, bolnicu, školu ili vrtić ne mogu ući sudije, supružnici tužilaca ili djeca policajaca, ne biste hapsili njih nego mene i podnijeli krivičnu prijavu! Da li je očito da se radi o diskriminaciji i pomoći komade MUP-a, kriminalcima protiv kojih imam dokaze ?
7) Pošto su saznali da sam proslijedio 520 stranica dokaznog materijala Antikorupcionom timu za južnu Evropu, svjesni da neće više moći prikrivati zločine, odobrili su mi kopiranje materijala skrivanog 3 godine iz koga se vidi da je čak i autopsija falsifikovana, kako bi se zaštitili tajkuni! Da li ste to znali ???
8) Vi ste me priveli u stanicu ne nanijevši nijednu povredu i bili ste izuzetno profesionalni i korektni, kao i sve vaše kolege do otpusta u 1:30 narednog dana! Da li je tako ?
9) S obzirom da sam zadržan u pritvoru, morao sam shodno zakonu biti izveden pred sudiju najdalje za 12 sati! Da li je tako predviđeno ZOP-a g svjedoče ?
10) Kako ste obavili legitimisanje, a poslije tehničke obrade radno vrijeme je bilo završeno u OT Bijeljina, nije bilo nijednog razloga da budem zadržan u pritvoru, (pročitati član)! Je li očigledno kršenje zakona od strane komande MUP-a ?
11) (eventualno pitanje o Sokolcu, ako bude negirano od strane odgovornog)!

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 286

Ako imate problema sa bahatim, drskim i bezobraznim pripadnicima mafijaškog režima, koji vas tretiraju kao stoku bez ikakvih prava ne dozvoljavajući da ostvarite bilo šta garantovano zakonom, te vas tjeraju poput psa lutalice, kako su pokušali prema meni da se ophode, štiteći vrhovnog mafijaškog bosa Dodik Milorada i njegovu bandu tajkuna kriminalaca, te odlučite da se suprotstavite njihovim slugama, upoznajte se sa svojim pravima:
Radi se o gestapovskim metadama kriminalaca iz tužilaštva, koji su u saradnji sa ulizicama iz sudske policije bez sudskog rješenja, nezakonito, provodili i još uvijek provodi fašistički tretman prema grupi građana, baziran na naredbi, da se:
SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO, ZABRANI PRISTUP U OT BIJELJINA!
Ukratko, bez ijednog dokumenta, sudskog rješenja ili neke pismene odluke, mafijaški režim OTIMA zakonom garantovana prava građanima kako bi ih spriječio u dostavi dokaza, te pokretanju istrage o ubistvu osmogodišnje djevojčice, što je tretman na kome bi im pozavidio i Adolf Hitler!

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

RELEVANTNI ČLANOVI, (STAVOVI) IZ USTAVA I ZAKONA
(PO PREDMETU: 80 1 Pr 007070 12 Pr)

Zaštita prava član 5. ZAKON O SUDOVIMA
Sudovi štite prava i slobode zajamčene ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost.
USTAV: BIH i RS
(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode:
(b) Pravo na nepodvrgavanje mucenju, nehumanom ili ponizavajucem postupku ili kazni.
(e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
(g) Slobodu misljenja, savjesti i vjere.
(h) Slobodu izrazavanja.
(4) Nediskriminacija. Uzivanje prava i sloboda iz ovoga clanka ili medjunarodnih sporazuma popisanih u Dodatku I ovoga Ustava osigurava se svim osobama u Bosni i Hercegovini, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi poput spola, rase, boje koze, jezika, vjere, politickog ili drugog misljenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rodjenja ili drugog statusa.
(6) Provedba. Bosna i Hercegovina te svi sudovi, ustanove, vladina tijela, kao i posredna tijela kojima upravljaju entiteti ili se istima upravlja unutar entiteta, primjenjuju i postuju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stava
Član 10.
Građani Republike su ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki su pre zakonom i uzivaju istu pravnu zaštitu bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalni pripanost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, rođenje, obrazovanje, imovno stanje, političko i drugo uvjerenje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo.
Član 13.
Ljudsko dostojanstvo, tjelesni i duševni integritet, čovjekova privatnost, lični i porodični život su nepovrijedivi.
Član 14.
Niko ne smije biti podvrgnut mučenju, svirepom, nehumanom ili ponižavajuem postupanju ili kažnjavanju.
Član 16.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 19.
Zajamčeno je pravo na odbranu.
Član 23.
Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.
Član 25.
Zajamčena je sloboda misli i opredjeljenja, savjesti i uvjerenja, kao i javnog izražavanja mišljenja.
Član 32.
Građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor. Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivino djelo.
Član 45.
Svako je dužan da se pridržava Ustava i zakona.
Svako je dužan da savjesno i odgovorno vrši povjerenu mu javnu funkciju.
Član 48.
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
ZAKON O PREKRŠAJIMA
Član 6. Prava lica okrivljenih za prekršaje
a) da se smatraju nevinim dok se ne dokaže njihova odgovornost u skladu sa zakonom;
b) da u najkraćem roku budu obaviještena, detaljno i na jeziku koji razumiju, o prirodi i razlogu optužbi protiv njih;
d) da se brane lično ili putem branioca po vlastitom izboru,
e) da ispitaju ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njihovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ih terete
Član 7. Lišenje slobode i jemstvo kao obezbjeđenje prisustva i plaćanja novčane kazne
(1) Policijski službenik ili drugo ovlašteno službeno lice može lišiti slobode lice koje je osumnjičeno za prekršaj, i odmah a najkasnije u roku od 12 časova izvesti pred sud, kako bi se obezbijedilo njegovo prisustvo u sudu pod sljedećim uslovima:
a) kada lice odbija ili nije u mogućnosti da otkrije svoj identitet; ili
b) kada lice nije nastanjeno u Bosni i Hercegovini ili privremeno boravi u inostranstvu a postoji sumnja da može pobjeći kako bi izbjeglo odgovornost za prekršaj ili
c) kada postoji opasnost da će lice nastaviti sa vršenjem prekršaja ili ponovo počiniti istovrsni prekršaj.
(2) Sud mora ispitati okrivljenog odmah a najkasnije u roku od 12 časova.
Član 8. Primjena odredaba Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku
(1) Ukoliko nije drugačije propisano odredbama ovog zakona, sljedeće odredbe Krivičnog zakona će se mutatis mutandis primjenjivati za prekršaje: članovi 11 i 12 koji nose naziv “Nužna odbrana” i “Krajnja nužda”!
Član 40.
Sadržaj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka
(1) Obrazac zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka propisuje Ministarstvo pravde Republike Srpske i sadrži sljedeće podatke:
b) prekršaj koji se okrivljenom stavlja na teret i naziv i član propisa koji propisuje prekršaj;
(4) Ako je zahtjev nerazumljiv ili nepotpun, sud će pozvati podnosioca da ga u određenom roku, a najkasnije u roku od osam dana, ispravi, odnosno dopuni, a ako to ne učini, sud će zahtjev odbaciti. U pozivu za ispravku, odnosno dopunu podneska podnosilac će se upozoriti na posljedice propuštanja.
Član 48. Postupak na usmenom pretresu
(2) Teret dokazivanja da je okrivljeni počinio prekršaj je na ovlaštenom organu.
(3) Okrivljeni ima pravo da iznese svoju odbranu, ali nije obavezan da govori ili da iznosi dokaze.
(4) Svaka strana ima pravo da bude saslušana i da ispita svjedoke koje je pozvala protivna strana.
(5) Svaka strana ima pravo da prezentira dokaze i da podnosi prijedloge tokom usmenog pretresa.
(7) Usmeni pretres će biti proveden od strane suda na način koji okrivljenom garantuje sva prava predviđena članom 6 ovog zakona.
Član 49. Dokaz
(2) Sud ne može svoju odluku zasnovati na dokazima do kojih se došlo kršenjem ljudskih prava i sloboda na način opisan u članu 10 Zakona o krivičnom postupku.
ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU
Član 7. Svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje
Ko narušava javni red i mir svađom, vikom, vriskom, izvođenjem ili reprodukcijom muzičkih sadržaja ili tekstova, nošenjem ili isticanjem simbola, slika, crteža ili tekstova, nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja i drugim nepristojnim ili drskim ponašanjem, kazniće se novčanom kaznom od 50 do 300 KM.
Član 24. Ometanje državnih organa u vršenju javnih funkcija
Ko ometa ili sprečava djelovanje državnih organa, preduzeća i drugih pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja ili njihove službenike da vrše svoje funkcije, ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju njihovog službenog lica – kazniće se novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM.
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU
Član "Zakonitost dokaza"
(2) Sud ne može zasnivati svoju odluku na dokazima pribavljenim bitnim povredama ljudskih prava i sloboda propisanih Ustavom i medunarodnim ugovorima, koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina, niti na dokazima koji su pribavljeni povredama ovog zakona.
Član "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana"
(1) Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela.
(2) Svako je dužan prijaviti izvršenje krivičnog djela kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo.
Član "Podnošenje prijave".
(1) Prijava se podnosi tužiocu, pismeno ili usmeno.
KRIVIČNI ZAKON
Nužna odbrana
(1) Nije krivično djelo ono djelo koje je učinjeno u nužnoj odbrani.
(2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovrijemeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad.
Krajnja nužda
(1) Nije krivično djelo ono djelo koje je učinjeno u krajnjoj nuždi.
(2) Krajnja nužda postoji kad je djelo učinjeno radi toga da učinilac otkloni od svog dobra ili od dobra drugog istovrijemenu neskrivljenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti, a pri tom učinjeno zlo nije veće od zla koje je pretilo.
Povreda prava na podnošenje pravnog sredstva
(1) Ko spriječi drugog da koristi pravo na podnošenje tužbe, žalbe, prigovora ili nekog drugog pravnog sredstva ili podneska, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Ako djelo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice zloupotrijebom službenog položaja ili ovlašćenja, kazniće se zatvorom do tri godine.
UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA (Član 19)
Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavještenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.
ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
Načelo saslušanja stranke
Pre donošenja rešenja stranci se mora pružiti mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje rešenja.
2. Oblik i sastavni delovi rešenja
Rešenje se donosi pismeno, izuzetno, u slučajevima predviđenim ovim zakonom ili drugim propisima, rešenje se može doneti i usmeno. Kad se rešenje saopšti usmeno, mora se izdati u pismenom obliku, osim ako je zakonom ili drugim propisom drukčije određeno. Pismeno izrađeno rešenje mora potpuno da odgovara rešenju koje je usmeno saopšteno. Rešenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u overenom prepisu.
Član 202.
Kad se radi o preduzimanju izuzetno hitnih mera radi obezbeđenja javnog mira i bezbednosti ili radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovinu, organ, odnosno ovlašćeno službeno lice organa, može doneti rešenje i usmeno.Organ koji je doneo usmeno rešenje može narediti njegovo izvršenje bez odlaganja. Na zahtev stranke, organ koji je doneo usmeno rešenje dužan je da ga izda stranci u pismenom obliku najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva. Taj zahtev se može podneti u roku od dva meseca od dana donošenja usmenog rešenja.
Oglašavanje rešenja ništavim
Ništavim se oglašava rešenje:
1) koje je u upravnom postupku doneseno u stvari iz sudske nadležnosti ili u stvari o kojoj se uopšte ne može rešavati u upravnom postupku;
2) koje bi svojim izvršenjem moglo prouzrokovati neko delo kažnjivo po krivičnom zakonu;
5) koje sadrži nepravilnost koja je po nekoj izričitoj zakonskoj odredbi predviđena kao razlog ništavosti.
Član 253.
Rešenje se može u svako doba oglasiti ništavim po službenoj dužnosti, po predlogu stranke ili javnog tužioca. Rešenje se može oglasiti ništavim u celini ili delimično. Rešenje oglašava ništavim organ koji ga je doneo ili drugostepeni organ, a ako drugostepenog organa nema – organ koji je zakonom ovlašćen da vrši nadzor nad radom organa koji je doneo rešenje.
Pravne posledice poništavanja i ukidanja!
Poništavanjem rešenja i oglašavanjem ništavim poništavaju se pravne posledice koje je takvo rešenje proizvelo. Ukidanjem rešenja ne poništavaju se pravne posledice koje je rešenje već proizvelo, ali se onemogućava dalje proizvođenje posledica tog rešenja. Organ koji sazna za rešenje kojim je povređena zakonska povreda može biti razlog za ponavljanje postupka, odnosno za poništavanje, ukidanje ili menjanje rešenja, dužan je bez odlaganja o tome obavestiti organ nadležan za pokretanje postupka i donošenje rešenja.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 282

Nije ovo jedini slučaj, nego ih nažalost ima mnogo, a možda najmonstruoznije likvidiranje nevinog građanina i prikrivanje od strane policije i tužilaštva je dizanje u vazduh Milana Vukelića, koji je zasmetao građevinskoj mafiji, a da se taj slučaj pomakne sa mrtve tačke izgleda još nema političke volje...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI
PREDSJEDNIKU SUDA
POLITIČKA VOLJA

Već duže vrijeme obavještavam državne organe, medije i građane o nezakonitim radnjama u vlasti, prije svega vezano za prikrivanje krijumčarenja i ubistva Ivone Bajo koje se desilo tom prilikom, a povremeno sam dostavljao dokumente i predsjednicima sudova u Bijeljini, koji su svojim profesionalnim radom doprinjeli da dođem do nekih važnih podataka i dokaza! No iako sam otkrio sve falsifikate odgovornih, detaljno ih opisujući uz predočene dokaze, te navodeći njihova imena, nije bilo nikakve reakcije pravne države, te je bilo jasno da iza tih radnji, za koje ne postoji opravdanje, stoji naredba političkog vrha, a što je "neočekivano" potvrdio glavni republički tužilac!
Na disku, koji je prilog ovog dokumenta, nalazi se video zapis "Politicka volja" u kome se osim izjave g. Mahmuta Švrake, nalaze i stavovi nekih drugih osoba iz organa vlasti. Javno iznesena istina da za procesuiranje krupnih političkih "riba" poput onog u Hrvatskoj, treba nečija "dobra volja" jasna je svim pravnicima, no da je prevedemo na jezik razumljiviji širokim narodnim masama!
S obzirom da je Ivo Sanader počinio krivična djela kao praktično najmoćniji političar u zemlji, a kako kaže gospodin takvih ima i ovde, za njihovo procesuiranje, samo nedostaje volja političara. Kako je tužilac formalno nezavistan, njemu ne treba ničija dozvola da radi svoj posao, no stvarnost je sasvim drugačija. Tajkuni kriminalci, koji su zasjeli na sam vrh vlasti, postavili su svoje ljude na bitne pozicije i u VSITV-u, UDT-u, SIPI, MUP-u Tužilaštvima i Sudovima, sa zadatkom da sabotiraju svaki predmet u kome bi mogla da isplivaju njihova krivična djela!
Dakle iako postoje dokazi o najtežim zločinima, tužilac dobija nalog da obustavi istragu, jer "političke volje" nema, što znači da postoji volja da se "krupne ribe" ne procesuiraju, a potpuno je jasno da to odgovara samo njima i u njihovom je interesu da tužilac u stvarnosti uopšte nije nezavisan i samostalan, nego je marioneta tajkuna!
No priznanjem da tužilaštvo ne radi po zakonu zbog nedostatka "političke volje" priznaje se i zloupotreba položaja, te krivična djela samih tužilaca koji slušaju naloge moćnika. Da li to rade svojevoljno iz interesa, iz straha za položaj ili čak život nije svejedno, ali rezultat je poražavajući. Svaki dan je sve gore...
NIJEDAN ZAKON NA POZNAJE TERMIN "POLITIČKA VOLJA" KAO USLOV ZA PRIMJENU, ŠTO ZNAČI DA U DRŽAVNIM ORGANIMA NE PRIMJENJUJU ZAKONSKE ODREDBE, NEGO JE NA SNAZI DIKTATURA TAJKUNSKOG REŽIMA!
Stoga sam vremenom umjesto uzaludnog ukazivanja na opstrukciju tužilaca, višim organima vlasti, usmjerio aktivnosti na rušenje samog vrha mafijaških režima u BIH, a koga u Republici Srpskoj čini Milorad Dodik sa svojom bandom tajkuna kriminalaca. Iako smo moja porodica i ja doživjeli najgori mogući odnos, diskriminaciju i teror od strane prije svega OT Bijeljina, te Sudske policije, a djelimično i od strane Suda i CJB Bijeljina, ne može se zanemariti činjenica da mafija može da se obračuna čak i sa tužiocem na najgori način, što se desilo u Federaciji BIH, sa Dijanom Milić!
Kada je pokušala da bez političke volje moćnika, "lovi" krupne ribe, montirana joj je optužnica za neprofesionalan odnos prema svjedokinji, ekspresno je suspendovana i još brže sahranjena, (smrt je navodno zbog poremećaja metabolizma).
Meni još 2010 sipan otrov u pivo, a nešto kasnije je pošto sam dostavio dokaze i tražio akciju MUP-a, što je obećao, "umro" i načelnik kriminalističke policije u Bijeljini, a uzrok smrti je bez autopsije odokativno konstatovan, od strane koga, ostalo je nepoznato, jer na moj zahtjev po tom pitanju nikada nije stigao odgovor.
Bezakonje u tužilaštvu koje je priznao njihov prvi čovjek, nije uzokovano samo njihovom voljom, nego imaju kristalno jasnu poruku mafije! "AKO NE RADIŠ PO NAŠIM NALOZIMA, SLIJEDI TI SUSPENZIJA I PROBLEMI SA METABOLIZMOM"
Što se tiče stručnosti pomenutog gospodina lično sam početkom 2011 pisao da je nesumnjiva, ali i da je sputana od strane mafije. Dokaz za to je njegova odluka donesena u januaru 2011, koju prilažem skeniranu na disku, (folder "Specijalno tuzilastvo") u kojoj ističe da neće sprovoditi istragu jer nisam dostavio nijedan dokaz svojih tvrdnji!
Misli se na torbu presječenog kaiša i opranog, te izjavi vještaka da mu nisu dostavljeni podaci o unutrašnjim povredama. Ja sam naravno uz žalbu poslao i disk sa tim snimcima, što se vidi iz "Potvrde" 24.02.2011. a zaprimljen je već sutradan, (evidentirano u dokumentu "06 kolegij" uokvireni dio)! To je bilo u petak, a poslije neradnog vikenda, lično Dodik Milorad se oglašava i prijeti Specijalnom tužilaštvu ukudanjem, a nekoliko mjeseci kasnije kolegij potvrđuje odluku tada zamjenika glavnog tužioca, bez pomena o dokazima koje sam dostavio!
NIJE DAKLE BILO POLITIČKE VOLJE, JER BI NESTALI ČIM BI POKRENULI ISTRAGU!
Nije ovo jedini slučaj, nego ih nažalost ima mnogo, a možda najmonstruoznije likvidiranje nevinog građanina i prikrivanje od strane policije i tužilaštva je dizanje u vazduh Milana Vukelića, koji je zasmetao građevinskoj mafiji, a da se taj slučaj pomakne sa mrtve tačke izgleda još nema političke volje...
Znajući to nisam ni očekivao da će oni koji su falsifikovali dokaze o ubistvu Ivone Bajo bilo šta uraditi da se otkrije istina sve dok je na vlasti onaj ko je naredio sabotiranje istrage, te sam sam prikupljao dokaze i slao ih izvan zemlje, a u septembru 2012 sam predao 520 stranica materijala istom timu, koji je pokrenuo istragu u Minhenskom tužilaštvo povodom bankarske prevare Hypo banke. Iako sam odavno znao da će doći do te istrage i ko je umješan, te znam mnoge važnje detalje neću sada ništa da iznosim, nego skrećem pažnju da sam neposredno poslije toga dobio fotografije koje su skrivane od porodice 3 godine.
S obzirom da sam nezakonito praćen i nadziran bez naredbe suda još od 2010 a sve se moje komunikacije i dalje prate, uvjeren sam da svjesni toga kako će istragu o ubistvu i krijumčarenju, Interpol povezati sa već otkrivenom transakcijom narko mafije preko Bobar banke, donose odluku da objelodane snimke "hvatajući" bolje pozicije.
Još početkom oktobra 2012 sam poslao dopis na više adresa, počev od Ustavnog suda, pa nadalje, gdje sam detaljno razotkrio sve falsifikate a taj tekst je takođe na disku u obliku web stranice, te video zapisa, u kome se čita prijava na OBN televiziji, pod nazivom "Zlocin sa potpisom rezima"!
Ne znam za sada kakve su korake preduzeli organi koje sam obavjestio i šta se dešava izvan zemlje, odnosno kada će odlučiti da objave materijal kao u slučaju Hypo banke, jer ipak za to treba vrijeme, da se pregleda više stotina stranica ne računajući disk na kome je mnogo više podataka, ali je očito da već ima rezultata!
Trenutni glavni republički tužilac, koji je svojevremeno onemogućen da radi po mojoj prijavi upoznaje javnost sa takvim problemima, pritiscima, ucjenama i ko zna čime sve onih koji nemaju "političke volje" za borbu sa organizovanim kriminalom, a kad je već takva situacije, morali smo mi građani da radimo njihov posao i prikupljamo dokaze!

Gledanjem video zapisa i još bolje čitanjem uz priložene slike koje su jasnije nego na videu, svako se može uvjeriti u to na kakav je monstruozan način prikriveno ubistvo i po mom možda subjektivnom mišljenju, ono što se desilo po objavljivanju vijesti vezano za istragu u Minhenu, nije ni blizu reakcije koja će uslijediti kada se dokazi o ovom zločinu prezentuju javnosti i pokrene istraga protiv odgovornih.
Još 2010 sam obavjestio o nezakonitim radnjama sve tužioce u OT Bijeljina te napisao da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva završiti u zatvoru, a umjesto da se to istraži, optužen sam za "Ugrožavanje sigurnosti" te je bez ijednog argumenta bilo kakve prijetnje bilo kome izdejstvovana naredba za pretres, sa osnovnim ciljem da mi se otmu dokazi, odnošenjem računara. Nisu znali da sam sve do tada otkriveno poslao izvan zemlje još 2 mjeseca ranije!
Pošto naravno nikome nisam upućivao prijetnje, nikada nisam ni optužen, a kako za lažnu prijavu nikome ne pada na pamet da goni počinioce, bio sam prisiljen da sve dokazujem preko parničnog postupka i uspio da potpuno razotkrijem prevaru. Naime iz OT Bijeljina tvrde na protiv mene nikada nisu pokretane posebne istražne radnje, a direktni podnosilac prijave protiv mene čak tvrdi u odgovoru sudu da sam sve izmislio te da nikada nije postupao službeno u bilo kom predmetu povezanom sa mnom.
No ja imam i zabilješku MUP-a u kojoj se navode imena onih koji su kao građani došli da me prijave, te čak izjave nekih koji su po njima navodno ugroženi od mene, (80 0 Mal 035904 11 Mal) da to nije istina, te da nikoga nisu ovlastili da u njihovo ime bilo šta preduzima! Sve to je već izvan zemlje kao i odluka suda da sve te laži i falsifikate podnosilaca, uz jasan stav da nije službeno nastupano prepravi u "službene radnje" prebacujući odgovornost na RS!

To je uslijedilo pošto je jedan od onih koje sam tužio za nadoknadu štete, (80 0 P 034147 11 P) vrijeđao sudiju u mom prisustvu, osporavajući mu znanje i stručnost te istakao da neće donositi nikakve dokaze niti doći na glavnu raspravu nego će upotrijebiti druge metode! Poslije toga u drugom postupku protiv preostalih učesnika zavjere, (80 0 P 039227 12 P) sud iako sam jasno istakao da nema nikakvog službenog postupanja, bez ijednog dokaza sa njihove strane, odbacije tužbu jer nisam tužio RS kako je sudija tražio!
Ja nemam nikakve sumnje da se radi o krivičnom djelu opisanom u članu 376 KZ-a "Povreda zakona od strane sudije" kakvih je bilo i na prekršajnom sudu kada mi nije dozvoljeno da ispitujem svjedoke i iznesem odbranu, a optužen sam zbog pokušaja da prijavim krivično djelo, dostavim dokaze o tome i sličnih "zločina"...
Ne tražim niti ću tražiti bilo kakvo razumjevanje ili simpatije suda, nego samo postupanje prema zakonu, a sve što se dešavalo i što se desi u budućnosti, već je proslijeđeno izvan zemlje, odnosno biće dostavljeno, a vratiće se nazad i ovde kada srušimo mafijaški režim, da se ispita svačiji rad, pa i sudija.
Očekujem da će predsjednici suda upozoriti sve sudije da je kraj vladavine tajkuna blizu, (osvrnite se na Hrvatsku i posebno sada Srbiju) povucite paralelu sa istupom glavnog republičkog tužioca, koji je očito bolje informisan od ostalih, te bi izvršavanje naredbi "političara", kako da se sudi i presuđuje, moglo rezultirati samo povećanjem broja optuženih oko BH "Sanadera".
Pritisak mafije se očito ne završava na tužilaštvu nego se prenosi i na sud, a najočigledniji primjer osim ovih koje sam lično doživio i prikupio dokaze je oslobađanje ubice u Doboju, inače režimskog tajkuna, koji je nezadovoljan zbog toga što nisu ispunjeni njegovi zahtjevi ispalio 5 metaka u žrtvu i pobjegao...
KADA SE RADI O TAJKUNIMA OČITO DA NI ZA ZAKONITO SUĐENJE NEMA POLITIČKE VOLJE !!!

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

CLANAK 283

Poslije uvida svakom će biti jasno zašto su snimci skrivani 3 godine, jer je izvršeno više brutalnih falsifikata, ne samo lica mjesta, materijalnih tragova i predmeta, nego je falsifikovana i obdukcija!

MEDIJIMA I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

SAMOVOLJA REŽIMA

Još od početka 2010 iznosio sam dokaze i tvrdio da u organima vlasti, a prije svega tužilaštvu vlada bezakonje i kriminal, te da umjesto primjene zakonskih odredbi, slijepo se izvršavaju nalozi tajkunske mafije na vlasti!
Nedavno je to potvrdio i glavni republički tužilac, izjavom za medije da za istrage "krupnih riba" ne zavisi sve samo od tužilaštva, nego je potrebna i POLITIČKA VOLJA !!!???
Na disku u prilogu je snimak tog priloga uz komentare nekih pripadnika vlasti.
<IMG class=ltVideoYouTube title=http://www.youtube.c

CLANAK 284

Ovom prilikom, mada je bilo takvih slučajeva i ranije ne radi se o negativnom obavještenju, nego ističem izuzetno korektan i prefesionalan odnos sudije u predmetu gdje sam ja bio okrivljeni!

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
NA RUKE PREDSJEDNIKU SUDA
POZITIVNI PRIMJERI

U prethodnom periodu sam se nekoliko puta obraćao predsjedniku suda uglavnom sa primjedbama na neke subjektivne, (nezakonite) ili objektivne, (tehničke) nepravilnosti u radu službenika suda! Ovom prilikom, mada je bilo takvih slučajeva i ranije ne radi se o negativnom obavještenju, nego ističem izuzetno korektan i prefesionalan odnos sudije Đurić Dragoljuba u predmetu gdje sam ja bio okrivljeni!
Hoću dakle ne samo predsjedniku suda nego i javnosti da istaknem, kako je sudija Đurić obezbjedio sva zakonom predviđena prava na pretresu i čak neka koje nisam očekivao i to:
1) Dodatno sam informisan o pravima iz člana 6 ZOP-a iako je to sudija obavio već u pozivu i nije imao obavezu da ponavlja zakonom garantovana prava okrivljenog!
2) Omogućeno mi je da iznesem kratak opisa događaja, odnosno svoju odbranu!
Poštovana je u potpunosti procedura opisana u članu 48, te je dakle omogućeno prvo predstavniku MUP-a a onda meni da ispitujemo svjedoke!
3) Ponuđeno mi je da se izjasnim želim li da Sud donese procesno rješenje, poslije moje primjedbe da zahtjev ne sadrži sve zakonom predviđene elemente, što sam odbio, jer mi nije cilj da budem oslobođen optužbe zbog tehničke greške ili neznanja pripadnika MUP-a, nego hoću da imam dokaz o kriminalnom postupanju državnih organa! (član "Sadržaj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka", stav 4. Ako je zahtjev nerazumljiv ili nepotpun, sud će pozvati podnosioca da ga u određenom roku, a najkasnije u roku od osam dana, ispravi, odnosno dopuni, a ako to ne učini, sud će zahtjev odbaciti. U pozivu za ispravku, odnosno dopunu podneska podnosilac će se upozoriti na posljedice propuštanja.) Iz relevantnog stava 4 člana 40 ZOP-a proizilazi da bi sud odbacio zahtjev, da sam to zatražio! Da li bi se to prihvatilo ili ne, da sam tražio, ne znam, ali je bitno da to nisam htio...
4) Po završetku pretresa, pošto sam ranije istakao da je jedna od karakteristika neregularnosti i to što mi nije dostavljena zabilješka sudske policije niti policijske stanice, postupajući sudija je pročitao oba dokumenta, što mi je bilo izuzetno značajno, pošto nijedan od 3 prisutna svjedoka "nije mogao da se sjeti" rečenice koju je izgovorio "glavni svjedok"!
Konkretno na moj stav da samo tražim ustavom i zakonom garantovana prava, dotični sudski policajac, (koji se iz nepoznatih razloga nije pojavio na pretresu) je rekao: "NE TREBA TI DATI NIKAKVA PRAVA! TAKVE KO ŠTO SI TI TREBA ZATVORIT NA SOKOLAC"!
Pretpostavljam da je izostanak te osobe bio iz razloga što su saznali da sve svoje kontakte snimam tonski, a dio snimaka je već dostavljen sudu, pa se htjela izbjeći lažna izjava, dok se ostali svjedoci, "ničeg ne sjećaju" osim da sam "vikao" kako je Dodik vrhovni kriminalac!
Neko očito misli da se plašim ponoviti pred sudom svoje mišljenje, ali nikada nisam tako rekao! Konkretno više puta sam pisao, što se nalazi na internetu da je Dodik Milorad, vrhovni mafijaški bos, (što je očito razlog za lažno predstavljanje mojih riječi). No tog dana sam izgovorio da OT Bijeljina i sudska policija štite Gavrila Bobara, pred čijom firmom je ubijeno osmogodišnje djete za vrijeme krijumčarenja, a da je naredbu za prikrivanje svega izdao Dodik Milorad, dodajući: "ONI SU NAJVEĆI KRIMINALCI"...
Ne isključujem mogućnost da od Bobara ima i većih, ali Dodik je u RS zasigurno trenutno najgori mafijaš!
No ono što policajci ne znaju ili ne moraju znati je to da građani imaju ustavom garantovano pravo iznositi stavove i mišljenja javno o radu državnih organa, te da za to ne smiju biti kažnjavani, osim ako neki Sud ne izvrgnu poruzi!
Ja bih pozitivan stav o radu sudije Đurića izneo zasigurno nekog od narednih dana, no odlučio sam da to uradim odmah zbog mog odbijanja da potpišem zapisnik! G. sudija je pomislio da je razlog za to, moje nezadovoljstvo njegovim radom, na šta sam odgovorio da se radi o zloupotrebi mog potpisa u jednom ranijem procesu, drugog postupajućeg sudije!
Naime, u žalbi na prvostepenu presudu, istakao sam da ne samo meni nego ni predstavniku MUP-a nije omogućeno ispitivanje svjedoka, a drugostepeni sud je samo zbog mog potpisa "shvatio" da je sve bilo regularno ???
Iako sam se potpisao samo kao okrivljeni, to je iskorišteno da se predstavi kako sam "potvrdio" kompletnu regularnost tog pretresa iz 2011. godine!
Na to je g. Đurić ispravno konstatovao da je na njegovom pretresu sve bilo regularno što ne osporavam i da nema razloga da se ne potpišem, na šta sam odgovorio da sa radi o mom principijelnom stavu zbog nezakonitosti i kriminala u radu državnih organa u ranijem periodu, te da neću nikada negativno pisati o njegovom radu vezano za ovaj predmet!
Na kraju ističem da mi je odluka sudije Đurića koju još uvjek ne znam nebitna, jer će, (a očekujem osuđujuću) postati nevažna kada dokažem prikrivanje ubistva i drugih krivičnih djela, te izdejstvujem poništenje svih prekršajnih presuda, a "razbijanje" mafijaškog režima je već uveliko u toku!
No ono što cijenim je to da je gospodin pokazao osobinu koju malo ko ima! Potvrdio je moje riječi da svojevremeno, (zbog opterećenosti mnogobrojnim obavezama) nije imao vremena da ostaje u sudnicu poslije 15 sati!
KAKO NIKO NIJE NEPOGREŠIV I SAVRŠEN, ONDA SU NAJBLIŽI TOME ONI KOJI SMOGNU SNAGE DA PRIZNAJU SVOJE PROPUSTE! GOSPODIN SUDIJA JE TO UČINIO, TE JA JAVNO POVLAČIM SVOJ STAV KOJI SAM RANIJE IZNEO, DA GA SMATRAM SAUČESNIKOM U BILO ČEMU. NEZAKONITO ZAROBLJAVANJE MAJKE IVONE BAJO I MENE JE IZVELA KOMANDA SUDSKE POLICIJE, TE LAŽNO PREDSTAVILA DOGAĐAJ SUDIJI. PO ČIJOJ NAREDBI, OSTAJE NA NJIMA DA ODGOVORE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902