ČLANAK 635

Marković Dragoslava i Stjepanović Danicu prijavljujem za sva krivična djela osim oštećenje tuđe stvari, jer kao odgovorna lica u istražnim organima nisu reagovali na moja pismena upozorenja koja sam dostavljao nakon što je istraga bila obustavljena u predmetu br. KTA-596/09 jer sam u tim svojim podnescima dostavljao nove dokaze do kojih sam došao naknadno, a oni nisu preduzeli ništa da bi te nove činjenice istražili i umjesto toga mi je zabranjen pristup u Tužilaštvo. Te su radnje bile namjerne da bi bilo spriječeno da se može ponovo pokrenuti istraga a takvu sam obavjest dobio od sudske policije o čemu može da svjedoči Borovčanin Danko, a postoji i zapisnik Prekršajnog suda. Takođe je i svim srodnicima bio zabranjen pristup.
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI
Broj predmeta: T14 0 KTA 0017537 16
Dana, 29.06.2016. godine.
MM/SS
ZAPISNIK
O PRIJEMU USMENE KRIVIČNE PRIJAVE

PRIJAVA ZA ZLOUPOTREBU POLOŽAJA

Dana 29.06.2016. godine u 12,30 časova pristupio Zdenko Bajo sin Krunoslava iz Bijeljine dežurnom tužiocu Miri Medić a nakon što je putem sudske policije tražio prijem u Tužilaštvo, pa izjavi da shodno odredbama ZKP RS želi da podnese usmenu krivičnu prijavu, jer po njegovim dosadašnjim pismenim prijavama tužilaštvo nije odlučivalo.
Nakon toga izjavi da krivičnu prijavu podnosi protiv sledećih lica:
MARKOVIĆ DRAGOSLAVA, inspektora CJB Bijeljina
STJEPANOVIĆ DANICE, okružnog tužioca Okružnog tužilaštva u Bijeljini i
SOFRENIĆ BLAGIŠE, portir u firmi Univerzal iz Bobar grupe iz Bijeljine
zbog krivičnih dijela i to:
1. Oštećenje tude stvari iz člana 249. KZ RS
2. Nesavjestan rad u službi iz člana 354 KZ RS
3. Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347 KZ RS i
4. Sprečavanje dokazivanja iz člana, KZ RS.

Marković Dragoslava i Stjepanović Danicu prijavljujem za sva krivična djela osim oštećenje tuđe stvari, jer kao odgovorna lica u istražnim organima nisu reagovali na moja pismena upozorenja koja sam dostavljao nakon što je istraga bila obustavljena u predmetu br. KTA-596/09 jer sam u tim svojim podnescima dostavljao nove dokaze do kojih sam došao naknadno, a oni nisu preduzeli ništa da bi te nove činjenice istražili i umjesto toga mi je zabranjen pristup u Tužilaštvo i to na usmenu naredbu Danice Stjepanović i te su njene radnje bile namjerne da bi bilo spriječeno da se može ponovo pokrenuti istraga, a takvu sam obavjest dobio od sudske policije o čemu može da svjedoči Borovčanin Danko, a postoji i zapisnik Prekršajnog suda.
Takođe je i svim srodnicima bio zabranjen pristup. Marković Dragoslav je nesavjesno postupao u službi na taj način što je vidio da je kaiš na licu mjesta oštećen, a to nije evidentirao, a do kog sam ja zaključka došao naknadno, jer MUP nije htio odgovoriti na moje pismene podneske.
Krivično djelo "oštećenje tuđe stvari" odnosi se na oštećenje kaiša koji je bio preko ramena djevojčice Ivone i koji je oštećen u vrijeme kada je zadobila smrtonosnu povredu, jer je kamion kojim je dovezen teret bio tehnički neispravan. Pukla je traka za vezanje rezervoara na kamionu i prilikom skretanja traka je pukla, presjekla kaiš i ubila dijete pa je za to odgovoran portir Sofrenić koji je uklonio ruksak sa tijela Ivone Bajo a osatak kaiša je nestao sa lica zemlje. Takođe ovo lice prijavljujem i za krivično djelo "sprečavanje dokazivanja".
O svemu ovome ja sada Tužilaštvu predočavam dokaze:
Zapisnik o predaji predmeta Osnovnog suda u Bijeljini od 15.04.2015. godine, sa fotografijama kaiša.
Podneske koje sam podnosio Tužilaštvu od 30.04.2010. i 26.10.2015. godine i 11.02.2010. godine, kao i zahtjev za pristup informacijama od 25.02.2011. godine.
Akt Sudske policije od 28.04.2015. godine i zahtjev za pristup informacijama CJB Bijeljina od 04.03.2011. godine.
Stoga tražim da Tužilaštvo provede istragu protiv ovih lica za navedena krivična djela i da se u skladu sa otkrivenim novim činjenicama i dokazima ponovo otvori istraga u predmetu ovog Tužilaštva br. KTA-596/09 i taj predmet dodjeli drugom tužiocu.
Smatram da raspolažem sa još dokaza u pismenoj formi vezano za ovu prijavu koju danas poznosim, ali ću njih dostaviti pismenim putem, putem pisarnice ovog Tužilaštva.
Konstatuje se da se primjerak prijave uručuje i podnosiocu.

ZAPISNIČAR
Smilja Savić
PODNOSILAC PRIJAVE
Zdenko Bajo
OKRUŽNI TUŽILAC
Mira Medić
OBRADA DOKUMENATA OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902