Petak, Septembar 20, 2013

CLANAK 373

U ZEMLJI GDJE CARUJE MAFIJA, KOJOJ JE NA ČELU PREDSJEDNIK RS, VLADA JE OBIČNA ORGANIZOVANA KRIMINALNA GRUPA, PREKO KOJE TAJKUNI LAKTAŠKOG KLANA PLJAČKAJU GRAĐANE I BUDŽET. TUŽILAŠTVO JE BANDA PLAČENIH UBICA KOJA PRIKRIVA SVE NJIHOVE ZLOČINE UKLJUČUJUĆI I UBISTVA, A DRŽAVNI SLUŽBENICI IZVRŠAVAJU NEZAKONITE NALOGE TE ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE BEZ POGOVORA. NO KADA IM SE ZAPRIJETI TUŽBOM I UDARI NA DŽEP, A VRH BANDE SE SVE VIŠE I VIŠE TRESE, DRŽAVNI ORGANI POČINJU DA POŠTUJU ZAKONE...

LIJEPA RIJEČ GVOZDENA VRATA OTVARA

Dana 15.03.2013. predao sam zahtjev za pristup informacijama u CJB Bijeljina, tražeći da mi se dostave podaci po mojoj prijavi od dva dana ranije, kada sam spriječen da na zakonom propisan način predam krivične prijave i tražio, citiram:
1) Kopiju zabilješke OSL-a, sačinjenu po izlasku na teren.
2) Sve druge dokumente koji su eventualno sačinjeni povodom ovog događaja i mojoj prijavi sat kasnije u CJB Bijeljina.
Očekujem i da će MUP, reagovati službeno prema zakonu povodom ovog događaja, a traženi dokumenti su mi potrebni za dalje pravne korake u zaštiti garantovanih prava te dokazivanju krivične odgovornosti pripadnika tužilaštva u prikrivanju krijumčarenja i ubistva, odnosno dovođenje u vezu tih krivičnih djela sa pranjem novca narko mafije preko Bobar banke istog vlasnika koji je krijumčario "neku" robu, prilikom ubistva osmogodišnje djevojčice...

Kompletan tekst tog zahtijeva je objavljen na internet lokaciji:
ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA
Nije me iznenadilo naravno, to što uopšte nije odgovoreno, odnosno da se sve zataškalo, s obzirom da se u svrhu zaštite režimskih tajkuna kriminalaca sprovodi fašistički tretman, prema kome se zabranjuje pristup svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo. Predvidjevši to istovremeno sam predao tužbu za utvrđenje diskriminacije u vezi tog bezakonja, no s obzirom da su državni organi prema zakonu obavezni da odgovore, što se vidi iz relevantnog člana 14:
(1) Po prijemu zahtjeva za pristup informaciji, nadležni javni organ preduzima sve redovne mjere da prikupi zahtijevane informacije, i razmotri sve cinjenice i okolnosti koje su znacajne za obradu zahtjeva.
(2) Ako se odobri pristup informaciji, bilo djelimicnoj ili cijeloj informaciji, nadležni javni organ dopisom o tome obavještava podnosioca zahtjeva. Dopisom se:
a) obavještava podnosilac zahtjeva o mogucnosti licnog pristupa informacijama u prostorijama nadležnog javnog organa, i
b) obavještava podnosilac zahtjeva o mogucnosti umnožavanja, procjenjenim troškovima umnožavanja, te da se umnožavanje podnosiocu zahtjeva obezbjeduje nakon izvršene uplate. Kada je umnožavanje informacije veoma složeno ili dugotrajno, umnožavanje se obezbjeduje podnosiocu zahtjeva u vrijeme koje je prihvatljivo i za podnosioca zahtjeva i za nadležan javni organ; i/ili prilaže kopija tražene informacije kada se ona obezbjeduje besplatno u smislu Člana 16. ovog Zakona.
(3) Ako se odbije pristup informaciji, bilo djelimicnoj ili cijeloj informaciji, nadležni javni organ dopisom o tome obavještava podnosioca zahtjeva. Dopis treba da:
(a) sadrži zakonski osnov za status izuzeca informacije, uz navode Članova ovog Zakona na koje se poziva, kao i sva materijalna pitanja koja su važna za odluku, što ukljucuje i uzimanje u obzir faktora javnog interesa; i
(b) obavještava podnosioca zahtjeva o pravu podnošenja žalbe, odredenom organu, a što ukljucuje neophodne podatke za kontakte sa takvim organom, krajnji rok za podnošenje žalbe kao i troškove podnošenja žalbe. Ovaj dopis upucuje podnosioca zahtjeva na pravo da se obrati Ombudsmenu Republike Srpske i sadržava neophodne podatke za kontakte sa ovom Kancelarijom.
(4) Rok za obavještenje podnosioca zahtjeva kako je utvrdeno u stavu (2) i stavu (3) ovog Člana je 15 dana od dana prijema zahtjeva. Za zahtjeve koji se obraduju u smislu Člana 7 i/ili Člana 9 (3) ovaj rok se produžava za vremenski preiod utvrden u ovim Članovima. Podnosilac zahtjeva ce dopisom, a po hitnom postupku, biti obaviješten o produženju roka kao i o razlozima za to produženje.

Podvučene rečenice su bitne stoga što pokazuju da je obavezno dozvoliti pristup traženoj informaciji ili poslati obavjest da to nije moguće, a u tom slučaju navesti razloge za to. Odgovorni u MUP-u su međutim odlučili da ignorišu zakon, te sam poslije dva mjeseca lično otišao da intervenišem, te mi je pomoćnik komandira obećao da će sve provjeriti...
No kako ni poslije narednih 30 dana nema odgovora ponovo sam otišao da CJB Bijeljina i obavjestio pomoćnika, (pošto komandira nikad nema) da ću poslati tužbu za utvrđenje diskriminacije te tražiti odštetu od 10000 KM, za taj slučaj, te sugerisati da se naplati od odgovornih lica. Formalno je potrebno tužiti republiku i RS je dužna isplatiti odštetu, ali prema ZOO-a može taj iznos nadoknaditi od onih koji su izvršili radnju sa štetnom posljedicom. To je bilo 14.08.2013. u popodnevnim satima, a tokom večeri sam završio sa tužbom i primjerak poslao na nekoliko internet adresa, elektronskom poštom uz konkretan prijedlog, citiram dio iz tužbe:
"Gospodinu, ponovo korektnom i ljubaznom sam takođe rekao da računaju na tužbu, ta da ću predložiti, a sada to navodim i u tužbi, sugerišem tuženoj RS, da novčano obeštećenje koje se traži ovom tužbom shodno članu "Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ" (ZOO), stav 2 "Ako za određeni slučaj nije što drugo u zakonu određeno, pravno lice ima pravo na naknadu od lica koje je štetu skrivilo namjerno ili krajnjom nepažnjom" a to su Marić Nenad, Nebojša Šiljegović, Gojko Vasić i Radislav Jovičić."
Iz zaglavlja te poruke vidi se vrijeme slanja i odredišta, gdje je poslata:
From: Zdenko Bajo
UTVRDJENJE ZA MUP
I zanimljivo, kada se lijepo "zamole" državni organi će postupiti prema zakonskim propisima, tako da je oko 20.08.2013. stigao odgovor iz CJB Bijeljina, u kome se prepričava tekst iz tražene zabilješke:
Onima koji nikada nisu bili u zgradi ovo može djelovati istinito no radi se o lažima, a navodim dio iz novog još neobjavljenog zahtjeva MUP-u u kome to objašnjavam:
"Iz samog teksta se vidi da su vam ispričali očiglednu laž, jer prostorije tužilaštva se nalaze ne 4-tom spratu zgrade u uluci Vuka Karadžića 3, a pisarnica je unutar tih prostorija iza staklene pregrade i vrata !
Dakle, kako je moguće da su mi dozvoljavali ulazak u pisarnicu, kada se ona nalazi iza staklenih vrata na 4-tom spratu nekih 5-10 metara desno, unutar prostorija tužilaštva u koje mi kako sami kažu nisu dozvoljavali pristup ?
Pogledajmo šta je taj sudski policajac izjavio sudu, a kopija zapisnika je u vašem posjedu, prisutna Vuković Ana.
"Saslušava se svjedok Mićić Zoran Pr 004323 11 Pr, Od 19.08.2011.
Nakon što je upoznat o okolnostima o kojima treba da se izjasni svjedok izjavi: Dana 23.06.2013. oko 13,30 casova Bajo Zdenko došao je u zgradu Suda i tužilaštva s namjerom da lično ode u pisarnicu tužilaštva i da preda dokazni materijal o ubistvu djeteta Bajo Ivone ali pošto smo mi ranije usmeno obavješteni od glavnog tužioca da Bajo i njegova sestra i drugi srodnici ne mogu lično pristupiti u prostorije tužilaštva istog smo obavjestili i rekli smo mu da taj dokazni materijal može predati putem pošte ili da radnik pisarnice side u prizemlje zgrade i preuzme..."

Dakle ne tražim od vas da mi prepričavate šta piše u zapisniku nego želim kopiju !
Od CJB Bijeljina, zahtijevam shodno ZOSPI, sledeće:

1) Kopiju zabilješke OSL-a, sačinjenu po izlasku na teren dana 13.05.2013.
2) Kopiju dokumenata koji su eventualno sačinjeni povodom ovog događaja i mojoj prijavi sat kasnije u CJB Bijeljina.
3) Objašnjenje zašto se VAŠ svjedok Mićić Zoran nije pojavio na pretresu 03.12.2012.

MUP je opet pokušao sa trikom, no zakon jasno kaže da trebaju kopirati tu zabilješku i poslati je a ne da mi prepričavaju i cenzurišu djelove, tako da se ne vidi ni ko je to izjavio, ni da li su oni provjeravali u tužilaštvu.
Kakav je stvarni tretman kriminalaca iz OT Bijeljina vidljivo je iz Zabilješke sudske policije:
Djeluje nevjerovatno kako su takozvani državni službenici spremni da slažu čim zinu, no pošto su vidjeli da sve to koristim u daljim pravnim aktivnostima, tužbama i prijavama, odlučili su da ne poštuju zakon i sakrivaju svu dokumentaciju. No da se na kraju osvrnem samo na zadnju laž iz obavjesti:
"ali da vam nisu dozvoljavali direktan pristup u prostorije tužilaštva, jer ste u prethodnom periodu istima pravili probleme."
Ovaj dio bi još mogao biti i tačan, samo kad bi se obrazložilo o kakvim se to "problemima" radi. Stoga prikazujem Zahtjev tužiocu, (a postoje mnogi drugi čak stariji, a pogotovo noviji, na koje nikada nije odgovoreno) predat još 17.03.2010.
Osim toga sve i da postoji razlog da se nekome zabrani pristup, to se ne može proširivati na sve srodnike, a i takva odluka bi morala pismeno da se dostavi onome na koga se odnosi, jer je to pravo garantovano Ustavom član 16:
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Ovde se dakle bez suda i presude, bez donesenog rješenja i prava na žalbu, sprovodi fašistička naredba monstruoznog kriminalca za šta sam predočio obilje dokaza, od kojih izdvajam sliku torbe presječenog kaiša:
Na stranu to što zabranu pristupa može naložiti samo sud, a tužilaštvo s druge strane, je samo jedna od strana u krivičnom postupku i nema ovlaštenja da izriče nikakve kazne, posebno ne neograničene. Prava istina je da se radi o beskurpuloznom kriminalcu, koji dotjeran do zida snagom dokaza, koristi čak i fašističke metoda da bi izbjegao robiju!
Umjesto da daju porodici objašnjenje za ove (zamislite ne radi se tu o krađi bicikla) i mnoge druge sporne detalje u vezi, pogibije osmogodišnjeg djeteta, tužioci se kriju mjesecima, a onda i izdaju zabranu pristupa.
Da, oni zaista imaju probleme da prikriju zločin u kome su saučestvovali, jer ne samo da su materijalni dokaz ubistva oprali benzonom i sakrili, nego su falsifikovali lice mjesta i obdukciju, tako da vještak trasolog NEMA POJMA niti o jednoj unutrašnjoj povredi.
Slika sakrivene torbe, razgovor sa vještakom i dokazi o falsifikovanju obdukcije objavljeni su web lokaciji:
ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA
Dakle trebalo je da porodica kaže:
HAJDE VRLO VAŽNO... POGINULO DIJETE, PA ŠTA ŠTO SE NE ZNA GDJE JE BILA POLA SATA, ŠTO JE TORBA SAKRIVENA, A PRESJEČENA I OPRANA, ŠTO SU TRAGOVI KRVI 10 METARA PRIJA PADA, ŠTO PORTIR KAŽE DA JU JE VIDIO KAKO HODA I KRVARI, PA POSLIJE TO PORIČE, ŠTO JE KAMION KOJI JE POBJEGO DOVEZO 4 PAKETA, OD ČEGA SU 3 NESTALA DO JUTRA, ŠTO...
I sve to nema veze, nego da mi pustimo tužioce da se ne uznemiravaju, jer ako ih nešto pitamo mogo bi to za njih biti problem...
KAKO DA NE BANDO PLAĆENIH UBICA...
IMAĆETE PROBLEME I DALJE JOŠ VEĆE, A NEĆETE IMATI MIRNOG SNA SVE DOK NE ZAVRŠITE IZA REŠETAKA !

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me