Utorak, Septembar 03, 2013

CLANAK 366

Nije nevažna činjenica da je Sudija prvostepenog suda Dragoljub Đurić u avgustu 2010 učestvovao u prvoj većoj demonstraciji terora, u nezakonitom zarobljavanju majke ubijene djevojčice Ivone Bajo i mene, ne dozvolivši joj da pozove advokata, a još ranije u martu iste godine, sudija Mensur Đonlić je izdao naredbu za pretres prostorija i odnošenje računara iako nije postojala nijedna prijetnja od mene bilo kome. Samo pisanje da će odgovorni završiti u zatvoru. Za oba događaja podnesene su tužbe i postupajuće sudije osim odgovornosti za štetu za koju ih može teretiti tužena RS u tim parnicama, mogu i krivično da odgovaraju shodno odredbama člana 376 KZRS.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU
UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

ZAISTA JE NEPRIHVATLJIVO, UVREDLJIVO I PONIŽAVAJUĆE DA UDT ODGOVARA NA SVE PRITUŽBE GRAĐANA ŠABLONSKI, DA NEMA OSNOVA ZA POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA BEZ IKAKVOG OBJAŠNJENJA DA LI JE KONKRETNA RADNJA SUDIJE ILI TUŽIOCA ZAKONITA ILI NE.
UDT treba jasno da istakne u odluci po ovoj pritužbi:
1) Da li je zakonita naredba da se svim srodnicima zabrani na neograničeno dug period, pristup u OT Bijeljina.
2) Da li građani imaju pravo iznositi javno mišljenje o radu državnih organa, (napisano je bilo ZAUSTAVIMO SPREGU MAFIJE I TUŽILAŠTVA, uz fotograsfiju materijalnog dokaza ubistva, koju niko od aktera pa ni sud nije smio niti da pomene, jer dokazuje kriminal pripadnika OT Bijeljina) i da za to ne budu kažnjavani.

Svako izbjegavanje odgovora na ova pitanja, je kršenje zakona i pomoć ubicama Ivone Bajo, što već čine pojedini pripadnici organizovanog kriminala iz OT Bijeljina, sudske policije MUP-a i suda...

PRITUŽBA NA RAD SUDIJE ĐONLIĆ MENSURA I ĐURIĆ DRAGOLJUBA U PREDMETU 80 1 PR 007070

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva
OBRAZLOŽENJE
Nije nevažna činjenica da je Sudija prvostepenog suda Dragoljub Đurić u avgustu 2010 učestvovao u prvoj većoj demonstraciji terora, u nezakonitom zarobljavanju majke ubijene djevojčice Ivone Bajo i mene, ne dozvolivši joj da pozove advokata, a još ranije u martu iste godine, sudija Mensur Đonlić je izdao naredbu za pretres prostorija i odnošenje računara iako nije postojala nijedna prijetnja od mene bilo kome. Samo pisanje da će odgovorni završiti u zatvoru. Za oba događaja podnesene su tužbe i postupajuće sudije osim odgovornosti za štetu za koju ih može teretiti tužena RS u tim parnicama, mogu i krivično da odgovaraju shodno odredbama člana 376 KZRS.
Rješenje 80 1 Pr 007070 13 Pžp od 30.07.2013. dodeseno od strane postupajućeg sudije Đonlića je prepuno grubih falsifikata kojima smišljeno sinhronizovano sa sudijom Đurić Dragoljubom, pokušava da mi nanese štetu i nastavi sa otimanjem garantovanih prava, što se čini sa ciljem da me spriječi u razotkrivanju kriminalaca, koji su odgovorni za više teških krivičnih djela.
DOKAZI ZA TO SU MOJA ŽALBA I RJEŠENJE KOJE PRILAŽEM IZ KOJIH SE VIDI:
1) Sudija Đonlić Mensur u donesenom rješenju navodi, (podvučeno i označeno brojem 1):
"Protiv navedenog rješenja, osuđeni je pravovremeno uložio žalbu, bez navođenja žalbenih osnova, no, sadržina iste ukazuje, da prvostepenu odluku pobija, zbog bitnih povreda prekršajnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava"
Da to nije istina vidljivo je već na samom početku žalbe gdje stoji:
"Skrećem pažnju drugostepenom sudu, kao argument za uvažavanje žalbe, da je prilikom donošenja rješenja od strane sudije prvostepenog suda (Đurić) došlo do očito nenamjerne greške u primjeni materijalnog prava, te je citiram navedeno da:"
JASNO SA VIDI DA UKAZUJEM NA POVREDU MATERIJALNOG PRAVA !
2) Naredni navod iz rješenja "(...kažnjeni uz zahtjev nije priložio pravosnažno sudsku odluku donijetu u krivičnom postupku...)" označen brojem 2 je izraz koji je upotrijebio prvostepeni sud, (Đurić) te ga i ja ponavljam u žalbi kao pogrešnu primjenu materijalnog prava i ukazujem de je SUD postupao po odredbama ZOPP-u u kojima je preduslov postojanje pravomoćne presude, te navodim stavove koje je ponavljam sad ponovo sud pogrešno primjenio, dok odredbe ZOP-a nigdje ne pominju da je potrebno dostaviti pravosnažnu sudsku odluku u krivičnom postupku!
Navodim doslovno član Član 73. "Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka" stav:
a) ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka
NEMA NAVEDENOG USLOVA DA JE POTREBNO DOSTAVITI PRAVOSNAŽNU SUDSKU ODLUKU, TE JE OČITO DA JE TO IZMIŠLJENO OD STRANE SUDIJA SAMO DA BI MI SE NANIJELA ŠTETA...
Kako je uopšte moguće da za 6 mjeseci od predavanja prijave dođem do pravosnažne presude za počinioca ??? Kada o prijavama koje sam predao prije 3 godine, (jun i decembar 2010-te) protiv AD Univerzal i portira, nemam nikakvog obavještenja, Kovačević Novak je izdao naredbu o zabrani pristupa, te sam i uhapšen da ne bih dobio podatke o tome, a na Zahtijev za pristup informacijama se uopšte ne odgovara, iako sam naveo da su mi podaci potrebni za parnicu, (Zahtjev 08.01.2013.)
CIJELI DOGAĐAJ I OVA PRESUDA SU U STVARI POSLJEDICA PRIKRIVANJA TIH PRIJAVA, KRIJUMČARENJA I UBISTVA, OD STRANE KOMPLETNE DRŽAVNE MAŠINERIJE, KAJA JE U SLUŽBI TAJKUNA KRIMINALACA IZ MAFIJAŠKOG REŽIMA !
3) U podvučenim redovima označenim brojem 3 u rješenju pogrešno se tvrdi da se ja pozivam na članove ZOPP-u koje je trebalo primjeniti, citiram:
"U konkretnoj pravnoj stvari trebalo se držati odredbi člana 255 do člana 257 Zakona o parničnom postupku ,,ZOPP“, koje propisuju znatno duze rokove (5 godina od saznanja za pravosnažno presudu u krivičnom postupku), posebice, kada se ima u vidu, da je on podnio krivične prijave nadležnom tužilaštvu protiv svjedoka, pripadnika sudske policije, na čijim iskazima su i utemeljene ranije odluke, i prvostepenog i drugostepenog suda."
Ja sam naprotiv u svojoj žalbi odmah na startu ukazao da se radi o grešci prvostepenog suda koji je primjenio ove članove gdje se traži dostava prvostepene presude, umjesto relevantnog člana 73 ZOP-a, gdje toga uopšte nema...
SUDIJA ĐONLIĆ JE MOJE UKAZIVANJE NA POGREŠNU PRIMJENU ZOPP-U NETAČNO PREDSTAVIO KAO DA JA TVRDIM DA JE TREBALO PRIMJENITI TE ČLANOVE U KOJIMA SE ZAISTA TRAŽI DOSTAVA PRAVOSNAŽNE PRESUDE...
4) Brojem 4 u rješenju obeležio sam dio u kome sudija obrazlaže svoju odluku: "U konkretnoj pravnoj stvari, nije moguća primjena Zakona o parničnom postupku. U prekršajnim stvarima se primjenjuje Zakon o prekršajima RS i, u smislu odredbi člana 8 stav 2. i 3. istog zakona, Zakon o krivičnom postupku RS, koji, za ispunjenje uvjeta iz člana 73 tačka a) i tačka b) Zakona o prekršajima RS, zahtijevaju postojanje pravosnažne presude u krivičnom postupku, kako to pravilno nalazi i rješenje prvostepenog suda."
A to je upravo ono što sam i ja tvrdio da je prvostepeni sud pogrešno primjenio ZOPP-u, no u drugom djelu se ponovo lažno tvrdi da član 73 u sebi zahtijeva postojanje pravosnažne presude za primjenu. Navodim ponovo relevantni stav člana 73, koji sam citirao i u žalbi: "a) ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka;" A odmah potom obrazlažem u tekstu žalbe: "Dakle od mene se zakonom traži samo da dostavim dokaz da je svjedok lagao, a ne i bilo kakvu odluku u krivičnom postupku" GDJE JE TO U ČLANU 73 ZOP-A VIDJEO SUDIJA ĐONLIĆ DA SE TRAŽI POSTOJANJE PRAVOSNAŽNE PRESUDE ???
5) Brojem 5 u rješenju sam označio dio u kome se lažno tvrdi: "Nadalje, ne radi se niti o novim činjenicama, niti o novim dokazima u smislu odredbe člana 73 tačka d) Zakona o prekršajima RS, koji nisu bili poznati podnosiocu žalbe, tokom ranijeg postupka." Da to nije istina pokazuje i navod iz zahtjeva za ponavljenje postupka:
"Osim te centralne laži, svjedok Čavić je gnusno lagao i tvrdeći da sam bilo šta vikao. S obzirom da mi nijedan od dokaza nije predočen prije pretresa, te ga nisam mogao koristiti prilikom ispitivanja, tek poslije toga sam ostvario uvid i naravno dobio među pomenutih 27 i Zabilješku 1292-12 od konkretnog dana.
JASNO NAVODIM DA SAM TEK POSLIJE PRETRESA OSTVARIO UVID I DOBIO TE ZABILJEŠKE A OVOM PRILIKOM DOSTAVLJAM I DOKUMENT SUDSKE POLICIJE SU/SP-3-331/10 OD 18.01.2013. ŠTO JE OČIGLEDNO POSLIE SUĐENJA ODRŽANOG 03.12. PRETHODNE GODINE...
U tom dokumentu sam pravougaonikom označio pomenutu zabilješku, treći red desne kolone...
Uz zahtijev sam dostavio Zabilješku 1173/11 koja je dokument organa RS i pokazuje kakav se tretman primjenjivao prema meni i kakav se I DALJU primjenjuje. Sudska policija precizno navodi da mi je po usmenoj naredbi ulaz ZABRANJEN, te (pošto sam lično tražio) sudski policajac provjerava i ustanovljava da je FAŠISTIČKA NAREDBA i dalje na snazi...
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA.
Taj dokument je dokaz da je svjedok Čavić Zoran lagao, kako bi se lažno predstavilo, da je tretman koji se primjenjuje prema meni uobičajen i da se njime ne krše ustavom garantovana prava.
SUDIJA DAKLE U RJEŠENJU TAKOĐE LAŽNO NAVODI DA TO NIJE NOVI DOKAZ IAKO SAM GA DOBIO 50 DANA POSLIJE SUĐENJA
Ja sam naravno znao i 03.12.2012. da svjedok Čavić laže. Znao je to i tada postupajući sudija Đurić, i zato je montiran proces gdje se SAKRIVA - UKLANJA, neznano gdje prvi svjedok Mićić Zoran, koji se nije pojavio na pretresu i iako sam tada postavio pitanje o tome, predstavnik MUP-a "NE ZNA KAKVI SU PRIVATNI POSLOVI SVJEDOKA" (a otkud zna da su privatni), tražio potom zahtjevom i od Osnovnog suda i od CJB Bijeljina, pa nikada nisam dobio objašnjenje o tome...
Taj svjedok je ranije u sudski Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr opisao tekst fašističke naredbe, te je stoga i sakriven, kako ne bih mogao da ga ispitujem o tome. Pošto sam objavio taj dokument na internetu, pokušava se negirati postojanje te naredbe, te se potom kao na pijaci prepravlja, sve dok svjedoku Čaviću nije naređeno da lažno svedoči na pretresu. Iako sam dostavio dokaz da je to laž, sudija falsifikuje činjenicu da sam dokument dobio tek 50 dana poslije suđenja među 27 zabilješki sudske policije, što se jasno vidi u prilogu...
6) Brojem 6 označen je stav sudije:
"nalazeći, da je prvostepeni sud pravilno primjenio procesne odredbe Zakona o prekršajima Republike Srpske"
Ovde se ponovo iznosi lažna tvrdnja da su pravilno primjenjene odredbe ZOP-a RS što je netačno jer u pomenutom zakonu nema navedene obaveze da se dostavi pravosnažna presuda, što su sudije netačno predstavile !
Pomenutom fašističkom naredbom se brutalno gazi ustav i krše garantovana prava, a iako sam upozorio na obavezu iz člana "Zaštita prava" ZOS-a:
Sudovi štite prava i slobode zajamčene ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost.
Niko se na to nije ni osvrnuo, čime sudovi pokazuju da ne samo neće da štite prava, nego su logistička podrška kriminalcima, pljačkašima i ubicama te saučesnicima iz policije i tužilaštva, Iako je UDT dobio više dokaza o tom monstruoznom zločinu, uporno se podržava banda plaćenih ubica iz OT Bijeljina, sve da bi se zaštitio Dodikov tajkun Gavrilo Bobar koji je krijumčario robu u svoju firmu Univerzal, prilikom ubistva Ivone Bajo.
NI TO ŠTO JE OTKRIVENO DA SE PREKO BOBAR BANKE PERE NOVAC NARKO MAFIJE (PREKO 4 MILIONA KM) A DIREKTOR UNIVERZALA BOBAR SLAVIŠA, UHAPŠEN KAO PRIPADNIK PLJAČKAŠKE GRUPE, (SKORO 2 MILIONA KM ) NIJE DOVOLJNO DA SE POKRENE ISTRAGA NEGO SE IZVRŠAVAJU NAREDBE VRHOVNOG MAFIJAŠKOG BOSA TRENUTNOG PREDSJEDNIKA RS, A BUDUĆEG ROBIJAŠA...

PRILOZI

Presuda 80 1 Pr 007070 12 Pr
Zahtjev za ponavljanje 80 1 Pr 007070 12 Pr
Zalba na 80 1 Pr 007070 13 Pvlp
Original 80 1 Pr 007070 13 Pzp
Dejan izjava
Zdenko izjava
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
Zabiljeske popis
Zabiljeska 1173/11
Rjesenje 80 1 Pr 007070 13 Pzp
Zahtjev 08.01.2013.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902