ČLANAK 587

S obzirom da sam smišljeno lažno optužen od strane pripadnika okružnog tužilaštva u Bijeljini koji su učestvovali u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo, krijumčarenja i pljačke stotina miliona KM preko Bobar banke, čiji je suvlasnik ovde tužena Republika Srpska a na njenom čelu je kriminalac pod istragom koji drži pod kontrolom sve institucije i prijeti ukidanjem sudova i tužilaštava ako mu nisu po volji njihove odluke, kao i pucanjem na pripadnike sipe a i danas je na snazi usmena fašistička naredba o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice u OT Bijeljina, jasno je da na teritoriji RS nema poštovanja zakona niti prava a niti DJELOTVORNOG I EFEKTIVNOG pravnog lijeka...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

DOPUNA NA AP-3406/15

Skrećem prvo pažnju da se na strani 9 obrasca za podnošenje apelacije, (Prilog 3) nalazu odjeljak "Kada ne treba podnositi apelaciju?" u kome je navedeno, citiram kompletan pasus:
"Apelacija treba biti podnesena Sudu u roku od 60 dana od dana kada ste primili posljednju presudu ili odluku. Neophodno je i da podnosilac apelacije iscrpi sva pravna sredstva na raspolaganju prije obraćanja Ustavnom sudu. To znači da ako još uvijek imate mogućnost da se obratite nekom drugom organu ili sudu na nivou države ili entiteta, trebate to uraditi. Međutim, potrebno je da obraćanje tom organu ili sudu bude efektivno. Ukoliko smatrate da pomoć tog organa ili suda be bi bila biti djelotvorna, za vas bi ipak moglo biti korisno da se obratite Ustavnom sudu iako sve pravne opcije nisu iskorištene."
S obzirom da sam smišljeno lažno optužen od strane pripadnika okružnog tužilaštva u Bijeljini koji su učestvovali u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo, krijumčarenja i pljačke stotina miliona KM preko Bobar banke, čiji je suvlasnik ovde tužena Republika Srpska a na njenom čelu je kriminalac pod istragom koji drži pod kontrolom sve institucije i prijeti ukidanjem sudova i tužilaštava ako mu nisu po volji njihove odluke, kao i pucanjem na pripadnike sipe a i danas je na snazi usmena fašistička naredba o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice u OT Bijeljina, jasno je da na teritoriji RS nema poštovanja zakona niti prava a niti DJELOTVORNOG I EFEKTIVNOG pravnog lijeka.
Eventualno odbacivanje apelacije zbog nepodnošenja revizije poslije pismene upute građanima u samom obrascu apelacije da se obrate Ustavnom sudu i ako nisu iskorištene sve pravne opcije bilo bi dodatno kršenja prava na pravično suđenje garantovanog Evropskom konvencijom o ljudskim pravima u članu 6.
A sada prelazim na temu vezano za dodatni dokaz koji dostavljam te podsjećam da se u odluci Okružnog suda 80 0 P 039222 15 Gž od 01.06.2015. strana 2, redovi 10 - 13, navodi:
"Pod predpstavkom da je tačna tvrdnja tužioca da su programi uništeni, iz podataka spisa prizilazi da postoji samo lice koje je štetu pretrpilo, a to je tužilac, ali, da bi došlo do odgovornosti tužene za štetu, tužilac je morao dokazati da je baš tuženi počinio štetu, kao i radnju kojom je ta šteta počinjena, što u ovom sporu nije slučaj."
Zatim se na istoj strani u redovima 16 - 21, ističe slijedeće :
"Odustankom tužene, tj. njenog organa od prijedloga za gonjenje tužioca, otpao je osnov po kome je privremeno oduzeta roba u vlasništvu tužioca i oduzeta roba je vraćena, bez da je vještačena i bez da je ispravnost utvrđena kako kod oduzimanja predmeta, tako i kod vraćanja, pa tvrdnja žalbe, da je tužilac autor uništenih programa kod ovakvog stanja činjenica ne može biti od uticaja na drugačiju odluku suda u konkretnom sporu."
To što je natačna tvrdnja da mi je računar vraćen zbog "odustanka tužene od prijedloga za gonjenje" zanemarujem ali istine radi da se zna kako je računar vraćen krajam 2010-te dok je istražne radnje OT Doboj protiv mene vodilo i dalje, te tužena RS, odustaje od toga tek krajem 2012-te. Zato odmah prelazim na relevantnu argumentaciju:
1) Prema tvrdnjama CJB Bijeljina i OT Bijeljina, "ozbiljne prijetnje" po život i tijelo su upućivane elektronskom poštom sa mog mejla "zdenkobajo@spinter.net" koji je registrovan uz adresu i telefonski broj kod "POŠTA SRPSKE". Da bi uopšte bilo moguće poslati poruku sa svog računara, neophodno je da taj računar bude ispravan sa operativnim sistemom u funkciji i internet vezom inače te "prijeteće poruke" (koje su bile dokaz za pokretanje radnji tužene RS protiv mene), ne bi nikada stigle na odredište. To znači da je računar bio ispravan prije pretresa i odnošenja u posjed kod tužene RS.
2) Sada citiram dio iz odgovora OT Bijeljina, IT-49/15 08.12.2015. na moj zahtijev predat prema ZOSPI-a, 27.11.2015.
"Računari su u navedenom periodu bili pohranjeni u depou Osnovnog suda u Bijeljini zbog potreba krivičnog postupka, i sve istražne radnje na računarima su obavila ovlaštena i stručna lica."
Ovo je prvi dokument u kome se priznaje OBAVLJENJE ISTRAŽNIH RADNJI od strane OVLAŠTENIH I STRUČNIH LICA...
3) Ova činjenica Sudu nije bila poznata, jer se u citatu koristi izraz "oduzeta roba je vraćena, bez da je vještačena" a istražne radnje od ovlaštenih i stručnih lica su radnje na računaru, odnosno njegovo vještačenje a da li su pomenute osobe bile dovoljno stručne da to obave ili ne pa su računar onesposobile Ustavni sud BIH može saznati kada izda naredbu tuženoj da dostavi podatke o smještaju računara u kritičnih 5 dana te imenima osoba koje su obavile stručne istražne radnje.
4) Time takođe postaje sporan i izraz "tužilac je morao dokazati da je baš tuženi počinio štetu, kao i radnju kojom je ta šteta počinjena". Prije svega računar je odnesen ispravan, bio u posjedu tužene RS oko 9 mjesci, pa vraćen bez kontrole ispravnosti koju sam pismeno zahtijevao. Time je već jasno da postoju radnja kojom je štata načinjena a to je POSJED I KONTROLA nad računarom, NEDOSTAVLJANJE PODATAKA O PREGLEDU, te ODBIJENJE KONTROLE ISPRAVNOSTI.
Na sve ovo sada se dodaje i još jedna radnja a to je citiram OT Bijeljina "ISTRAŽNE RADNJE NA RAČUNARIMA SU OBAVILA OVLAŠTENA I STRUČNA LICA". Osim odgovora OT Bijeljina Ustavnom sudu se dostavljaju i zahtjev MUP-u, te njihov "odgovor" iz koga se vidi da su potpuno ignorisali pitanje vezano za računar koji su odnijeli a tužena RS je bila obavezna u skladu sa ZOKP-u da mi dostavi sve podatke o pregledu računara i posebnom nadzoru koji je vršila neprekidnom stražom u 3 smjene nada mnom...

PRILOZI

Zahtjev za OT Bijeljina 27.11.2015.
Zahtjev MUP-u 10.11.2015.
Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
Odgovor MUP-a 18.11.2015.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902