ČLANAK 586

Prije nekoliko dana sam predao materijal koji može omogućiti svima da se izvuku zbog "slučajne greške". Ako to propuste sami su krivi jer kad padne Dodik sa vlasti i dokazi se objave od strane SIPA, ja ću potencirati odgovornost svih onih koji su me sprečavali u tome da se istina razotkrije još prije 5 godina, od Kovačevića do Borovčanina, pa neka objašnjavaju svoje postupke tamo gdje su to nedavno činili Pavlović, Injac, Čičić itd, a uskoro će i Dodik. Osobe koje smišljeno krše zakon i tretiraju građane budalama i svojim robljem neću uvažavati niti ih moliti za svoja prava nego ću ih zahtijevati a zločince i kriminalce tako nazivati i opisivati na internetu...

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

ZAHTJEV I OBAVJEŠTENJE SUDSKOJ POLICIJI

Na početku predlažem da u najskorije vrijeme uputite pismenu naredbu svim jedinicama sudske policije u RS sa slijedećim tačkama, modifikovanim onako kako smatrate da je potrebno:
1) Naređuje se svim pripadnicima sudske policije da postupaju isključivo prema odredbama zakona poštujući ustav, ljudska prava i osnovne slobode, te da se ne vrši diskriminacija građana na osnovu rase, boje kože, pola, jezika, vjerske pripadnosti, političkog uvjerenja, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, materijalnog stanja ili bilo koja druga diskriminacija.
2) Naređuje se svim načelnicima okružnih centara SP, svim rukovodnim radnicima, cjelokupnom komandnom kadru da ne komanduju, sugerišu ili utiču na bilo koji način na sadržaj službenih zabilješki koje sačinjavaju njihovi podređeni, odnosno da ne izdaju naredbe pripadnicima sudske policije šta da od događaja koji opisuju unesu a šta da ne upisuju u zabilješke.
3) Naređuje se svim pripadnicima sudske policije da službene zabilješke sačinjavaju isključivo po svojoj savjesti vjerno opisujući događaje i da ne smiju izvršavati ničije naredbe vezano za to kako treba da ih sastavljaju. Posebno im se skreće pažnja da nikome nije dozvoljeno da im komanduje da ono što su vidjeli i smatraju važnim prešućuju niti da iznose opise po bilo čijim nalozima nego isključivo onako kako lično smatraju.
4) Naređuje se svim načelnicima SP da zabrane bilo kakvu diskriminaciju prema građanima, sankciju ili različito postupanje bez pismenog pravosnažnog rješenja. Sudovi i tužilaštva mogu izdavati usmene naredbe bilo kad ako se radi o trenutnoj incidentnoj situaciji ili mogućoj opasnosti ali za bilo kakvu sankciju, sigurnosnu mjeru ili drugu vrstu diskriminacije koja traje više od 30 dana potrebno je da nadležni organ dostavi komandi sudske policije pismeno rješenje u kome mora biti navedeno ime osobe prema kojoj se primjenjuje sankcija, razlozi, početak i kraj trajanja sankcije a o ovoj odluci obavjestiti sve sudove i tužilaštva.
5) Naređuje se svim pripadnicima sudske policije da u postupaju skladu sa ZKP-u, član "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" stav (1) Službena i odgovorna lica u svim organima vlasti u Republici Srpskoj, javnim preduzećima i ustanovama dužni su da prijave krivična djela o kojima su obaviješteni ili za koja saznaju na koji drugi način. U takvim okolnostima, službeno i odgovorno lice će preduzeti mjere da bi se sačuvali tragovi krivičnog djela, predmeti na kojima je ili pomoću kojih je učinjeno krivično djelo i drugi dokazi o njima i obavijestiće o tome, bez odlaganja, ovlašćeno službeno lice ili tužilaštvo.

Unutar institucija Republike Srpske djeluje dobro organizovana zločinačka organizacija, koja je samo preko tri banke koje kontroliše režim, pokrala oko milijardu i po maraka. Najveći dio toga je preko Bobar banke u Bijeljini i BIB banke, odnosno Birča na teritoriji pod nadležnošću OT Bijeljina. Ured glavnog tužioca i pojedini okružni tužioci ako ne i svi su članovi bande sa zadatkom da spriječe sve istrage koje bi mogle ugroziti kriminalne poslove koji su u toku godinama. Jedan od njih je krijumčarenje 23.07.2009. u Bobar grupu kada je zbog tehničke neispravnosti kamiona koji je dovezao robu, smrtno stradala djevojčica Ivona Bajo.
OT Bijeljina je prikrila sve dokaze ubistva i predstavila ga kao samopovređivanje usljed pada i gestapovskim metodama sprečava unošenje tih dokaza u spis i pokretanje istrage. I svi treba da žmure i šute dok oni kradu a ko se usudi postaviti pitanje o nečemu spornom i tražiti objašnjenje taj se etiketira kao ludak. U tu svrhu zloupotrijebljena je i sudska policija sa usmenom tajnom naredbom da spriječi pristup svim srodnicima ubijene djevojčice te da ni po koju cijenu ne navodi u zabilješkama da su lično vidjeli jedan od ključnih dokaza zločinačkog rada OT Bijeljina, ruksak Ivone Bajo, čiji je kaiš presječen istim predmetom koji je ubio djevojčicu. Sudska policija je dobila naredbu da ne smije vidjeti taj dokaz a da obavezno "vidi" kako su svi srodnici Ivone Bajo, psihički poremećeni narkomani, koji "bez ikakvog razloga" u svom "ludilu" dolaze da ometaju rad "časnih i profesionalnih" okružnih tužilaca. Iza takvog postupanja stoji i direktno je odgovoran načelnik okružnog centra sudske policije u Bijeljini, a sada je na potezu komanda u Banjaluci da ocjeni i procjeni, treba li sudska policija da bude slijepa za dokaze krivičnih djela i da ih ne opisuje a da su istovremeno svi sudski policajci eksperti psihoanalize koji postavljaju stručne dijagnoze laserskom preciznošču. Pokradenim milijardama može se kupiti sve u BIH, od okružnog tužioca, sudije, načelnika sudske policije do kompletnog VSITV-a ali mene kupiti ne mogu niti su me mogli zaustaviti do danas. Neće uspjeti nikada da me zaustave a sve oko njih se ruši već odavno. Bobar grupa je već prošlost, etiketirana kao zločinačka odganizacija a Dodik Milorad odbrojava svoje zadnje dane na slobodi, skupa sa svojim slugama iz zgrade na adresi Vuka Karadžića broj 3. Pitanje je samo ko će moći da izbjegne komandnu odgovornost, ko će krivično da odgovara, ko su saučesnici i ko je kome šta naređivao. Prije nekoliko dana sam predao materijal koji može omogućiti svima da se izvuku zbog "slučajne greške". Ako to propuste sami su krivi jer kad padne Dodik sa vlasti i dokazi se objave od strane SIPA, ja ću potencirati odgovornost svih onih koji su me sprečavali u tome da se istina razotkrije još prije 5 godina, od Kovačevića do Borovčanina, pa neka objašnjavaju svoje postupke tamo gdje su to nedavno činili Pavlović, Injac, Čičić itd, a uskoro će i Dodik. Ako bilo koji pripadnik sudske policije ima za sebe izgovor da nije nadležan po pitanju objašnjavanja kako je jedan materijalni dokaz došao u takvo stanje, neka se samo zapita: ZAŠTO OT BIJELJINA NE DAJE ODGOVOR NA TO PITANJE 6 GODINA AKO JE NJIHOVO POSTUPANJE ZAKONITO ??? I evo nedavno su odgovorili da "NEMAJU POJMA" o tome, što je onda nesporno novi dokaz a sudska policija je izvršavanjem tajne usmene fašističke naredbe i kontrolisanim zabilješkama saučestvovala ne samo u prolongiranju razotkrivanja ovog zločina nego i u održavanju uslova da se nesmetano pljačka svo što mafiji dođe pod ruku...

NEZAKONITO ODUZIMANJE LAPTOPA
Pretpostavljam da su 4 sudska policajca kao svjedoci bili prisutni 22.03.2016. da bi "nepristrasno i objektivno" opisali u zabilješkama mene kao poremećenog psihopatu. Ja se prema svakome odnosim onako kako zaslužuje i kako se isti odnose prema meni, zakonu i prije svega ubijenoj djevojčici. Za ovih 6 godina ne postoji podatak da sam bilo kada primjenio nasilje prema bilo kome a osobe koje smišljeno krše zakon i tretiraju građane budalama i svojim robljem neću uvažavati niti ih moliti za svoja prava nego ću ih zahtijevati a zločince i kriminalce tako nazivati i opisivati na internetu. Da li je odbrana sebe, svoje porodice i svojih prava psihički poremećaj neka svako sam procjeni a ovde prilažem dokaz "Izjava sekretara OT" koja pred sudom kaže da sam uvjek bio korektan prema njoj a bio sam jer je i ona takva bila.
Razlog za tu izjavu je bila činjenica da su me lažno optužili i za ugrožavanje sigurnosti pomenute godpođe bez njenog znanja i dozvole a ona to nije smjela pismeno da mi potvrdi, čime je stala u zaštitu kriminalaca koji ne samo što su mene lažno prijavili nego prikrivaju mnoge zločine.
I tako pošto je načelnik Borovčanin danima bio "izvan zgrade" dana 22.03.2016. se pojavio i poslije desetak minuta čekanja primljen sam kao pas lutalica uz komentar: "Ajde Bajo, ajde, vidiš da sam na sastanku, treba da idem" pokazujući na izlazna vrata prije nego sam i progovorio. Moja prvobitna namjera je bila samo da upoznam načelnika sa odgovorom koji sam još prošle godine dobio iz Banjaluke i namjerama da objašnjenje potražim od OT Bijeljina no zbog ignorisanja i prisiljavanja da gubim sate pišući odlučio sam da iznesem primjedbe na neke događaje iz prošlosti i to prvo vezano za oduzimanje laptopa o čemu dostavljam i poseban zahtjev.
Načelnik je prvo osporio oduzimanje laptopa tvrdeći da mi je u stvari MUP oduzeo računar a ne oni no kasnije je priznao istinitost događaja uz opasku da mi je laptop vraćen te nije jasno zašto onda pravim problem oko toga. Ja vrlo dobro znam kako sam i po čijem nalogu oštećen i nemam razloga gubiti vrijeme objašnjavajući načelniku razloge posebno što isti za sve kaže kako nije nadležan a potencira upravo takve teme izbjegavajući one gdje je odgovoran.
Dakle pred 4 svjedoka je rekao da je naredba stigla od sudije Vakičić u šta sam i bio uvjeren i za to razbojništvo ću tražiti njenu odgovornost a ne sudske policije. Najbolji dokaz njenog kriminala je to što je poslije mog zahtjeva da se događaj unese u zapisnik, pozvala telefonom sudsku policiju da mi se vrati laptop. Kako je sudija planirala i nanijela mi štetu oduzimanjem laptopa i sprečavanjem da lično izvodim dokaze na ročištu nije na sudskoj policiji da ocjenjuje i sve što tražim je da akteri uključujuči načelnika Borovčanina sačine zabilješke o tom događaju, koje ću koristiti uz druge argumente da bih dokazao povredu prava na pravično suđenje.
Ovde bih samo dodao da oduzimanje računara 24.03.2010. je sasvim drugi događaj i ne samo da nije u nadležnosti Borovčanina nego ne bi za njega trebalo ni da zna, pošto je računar odnesen iz moje kuće. Sve ukazuje na to da je načelnik bio dio ekipe koja je tada smislila plan kako da me lažno optuže i otmu računar sa dokazima za šta je korištena i zabilješka od 08.03.2010. Od komande sudske policije očekujem samo da prikupi izjave sudske policije jer je oduzet predmet koji nije zabranjen u zgradi bez komentara da li mi je, kako i čijom krivicom nanesena šteta ili nije nanesena, posebno jer će sudiju od krivične odgovornosti, zaštititi okružni tužioci pošto je i ona štirila njih od parnične lažno prikazujući njihovo razbojništvo službenim radnjama.
OBAVJEŠTENJE O NAREDNIM RADNJAMA
Moja jedina namjera kada sam tražio razgovor sa načelnikom Borovčaninom je bila samo da upoznam sudsku policiju sa dopisom iz Banjaluke SU/SP-232/15 od 28.04.2015 i namjerama da postupim po sugestijama, odnosno zatražim objašnjenje od OT Bijeljina, no kako je komanda izbjegavala svaki kontakt sa mnom došlo je do toga da nastanu ovi tekstovi u kojima razotkrivam kriminalne radnje Borovčanina i sudske policije. Dakle namjera mi je slijedeće:
1) Zahtijevaću, ne prijem nego razgovor sa okružnim tužiocem Stjepanović Danicom u skladu sa obavezama tužilaštva i pravilnikom, član "Radno vrijeme u tužilaštvima" stav 3. Prijem stranaka u tužilaštvu se vrši u vremenu koje odredi Glavni tužilac, a koje ne može biti kraće od 4 (četiri) sata na dan, kao i član 70 "Poštivanje radnog vremena" stav 1. Svi zaposleni dužni su se pridržavati utvrđenog radnog vremena i vremena za rad sa strankama. S obzirom da sam pismenim podneskom dostavio u OT Bijeljina, (Osnovnom i Okružnom sudu i Sudskoj policiji) materijal koji može sve dosadašnje "propuste" podvesti pod nenamjernu grešku, tražiću prvo da o tome svoj stav iznese nadležna osoba Stjepanović. Ako zakon bude poštovan s obzirom da je OT Bijeljina iznelo pismeni stav u "IT-38-15 od 26.10.2015." da ne zna kako je uništen materijalni dokaz to bi dječji ruksak koji donosim bio novi dokaz za spis KTA-596/09 i osnov za ponovno otvaranje istrage u skladu sa ZKP-u ili pak za više drugih krivičnih djela kao što je "Oštećenje tuđe stvari" i što je važnije "Nesavjastan rad u službi" i "Sprečavanje dokazivanja" što bi opet dovelo do nove istrage u pomenutom predmetu. Od sudske policije očekujem da u slučaju odbijanja tužioca Stjepanović da radi u skladu sa zakonom sačini zabilješku bez prikrivanja bilo kakvih podataka kao ranije.
2) Ako tužilac Stjepanović odbije dati pojašnjenje, zahtijevaću razgovor sa nekim iz Ureda glavnog tužioca sa istim razlozima i ciljevima navedenim u tački 1, te ako i u tome budem spriječen, takođe tražim da sudska policija sačini zabilješke o preda mi kopije istih dan kasnije ukoliko im to ne zabrani komanda u Banjaluci u kom slučaju odgovornim ne bih više smatrao Borovčanina nego njemu nadređene osobe.
3) Ukoliko ne bude rezultata po tačkama 1 i 2, zahtijevaću da mi se omogući podnošenje usmene krivične prijave na zapisnik dežurnom tužiocu u skladu sa odredbama ZKP-u i pravilnikom član 80 "Usmene prijave" stav 1. Kada osoba dođe u Tužilaštvo s namjerom da podnese usmenu krivičnu prijavu, poziva se dežurni tužilac koji uzima prijavu i o tome sačinjava službenu zabilješku. Nakon uzimanja prijave, postupiće se dalje shodno ovom Pravilniku.
NEMAM NIŠTA PROTIV DA DEŽURNI TUŽILAC SIĐE U PRIZEMLJE I NA HODNIKU EVIDENTIRA TU PRIJAVU.
I za poštovanje ili nepoštovanje ove obaveze očekujem od sudske policije da sačini tačnu zabilješku, te da mi uruči kopiju ukoliko zakon ne bude poštovan. Svaku dalju opstrukciju i kršenje zakona od strane bilo koga smatraću saučesništvom u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, prikrivanju krijumčarenja i pljačke milijardi maraka preko Bobar grupe i drugih finansijskih malverzacija o čemu ću dokaze iznositi na internetu i direktno u zgradi na adresi Vuka Karadžića broj 3 sa imenima svih odgovornih.
NIJE POTREBNO DA IKO BUDE SANKCIONISAN PO OVOM DOPISU. NEĆE MU TREBATI GORA KAZNA OD TOGA DA JA OPIŠEM NJEGOVO RAZBOJNIŠTVO NA INTERNETU...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902