Petak, Jun 10, 2016

ČLANAK 620

Iz sadržaja prijedloga i žalbe je vidljivo da se traže isključivo prava već garantovana Ustavom RS a koja se godinama otimaju i prekid radnji kojima se povređuju prava ličnosti a sudovi u Bijeljini znajući da se ta prava uskraćuju i diskriminacija provodi, odbijaju izdati naredbu za njen prekid jer da nema te diskriminacije prema građanima i SAMOVLAŠĆA, prisvajanja prava koja nekima ne pripadaju, počev od predsjednika RS, preko ministara, poslanika, tajkuna, okružnih tužilaca, sudija itd, ne bi ni bila moguća onakva besomučna pljačka milijardi evra koja traje godinama u RS od strane osoba koje su na pozicijama u organima RS a u stvarnosti pripadnici ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE.


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA 80 0 P 056780 14 P I 80 0 P 056780 15 Gž

S OBZIROM DA SE RADI O GARANTOVANIM PRAVIMA IZ USTAVA I DISKRIMINACIJI KOJA TRAJE PREKO 5 GODINA, OČEKUJEM DA USTAVNI SUD BIH OVU APELACIJU RIJEŠI PO HITNOM POSTUPKU I NALOŽI PRESTANAK DISKRIMINACIJE ODNOSNO USVOJI POSTAVLJENI PRIJEDLOG ZA SUDSKU MJERU OBEZBJEĐENJA...
NAPOMENA: Radi se o Prijedlogu za sudsku mjeru obezbjeđenja vezano za tužbeni zahtjev po osnovu člana ZOO "Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti": 1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane; a koji sam po sebi nema nikakvu novčanu vrijednost, (vrijednost spora) te se po tom osnovu i podnosi Apelacija Ustavnom sudu BIH.
Ova odluka je donesena u sastavu mnogo obimnije parnice koja osim ovog sadrži i Zahtjev za utvrđenje u 19 tačaka te za nadoknadu štete u 3 tačke ukupne vrijednosti od 1000000 KM. Ukoliko Ustavni sud BIH zauzme stav da je čak i prijedlog za sudsku mjeru obezbjeđenja podložan pravilu o podnošenju Revizije pozivam se na upute iz Priloga 3, "Kada ne treba podnositi apelaciju" citiram:
"Međutim, potrebno je da obraćanje tom organu ili sudu bude efektivno. Ukoliko smatrate da pomoć tog organa ili suda ne bi bila djelotvorna, za vas bi ipak moglo biti korisno da se obratite Ustavnom sudu iako sve pravne opcije nisu iskorištene."
19.03.2010. prijavljen sam lažno za "Ugrožavanje sigurnosti" više osoba pripadnika OT Bijeljina, kao čin odmazde za krivične prijave koje sam podnosio protiv njih a zbog prikrivanja ubistva djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009., prikrivanja krijumčarenja u Bobar grupu a sa ciljem da mi se otmu dokazi kriminala, da me uplaše i nastave nesmetano pljačku preko Bobar banke od kako se danas zna 300 miliona KM te sa BIB i Bankom Srpske ukupno oko milijardu i po maraka.
Istražne radnje po toj lažnoj prijavi su zvanično trajale oko 30 mjeseci i okončene u OT Doboj T15 0 KT 0002365 10 dana 14.12.2012. "NAREDBOM DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" što u stvari znači da se neće podizati optužnica jer za tih 30 mjeseci nisu uspjeli da me povežu ni sa jednim krivičnim djelom. Međutim dana 23.03.2010. donesena je naredba za pretres prilikom čega je odnesen računar i zadržan do 22.12.2010. te sam nadziran 24 sata dnevno, stražom u 3 smjene, praćen patrolnim kolima i policajcima u civilu koji su od kuće išli za mnom ukorak gdje god da krenem, zaustavljali me pretresali i pratili me sve dok se ne vratim nazad.
Prvo je prekršen ZOKP-u, član “Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije” stav (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca, te član “Materijal dobijen preduzimanjem radnji i obavještavanje o preduzetim radnjama” te sam potom više puta pismeno i usmeno zatražio taj materijal o pregledu računara i dokumentaciju koja je prikupljana danonoćnim nadzorom policije i kontrolom komunikacija, što je evo preko 5 godina odbijano i nastavlja se ovom odlukom brutalno kršenje prava iz Ustava RS, član 23, koje se prema članu 48 ne može ODUZETI niti OGRANIČITI, a evo u stvarnosti se prava otimaju i ne mogu se ostvariti.
Takođe je po lažnoj prijavi izdata usmena tajna naredba da se zabrani pristup u OT Bijeljina svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, koja je po takvom sadržaju ne samo diskriminatorska nego i fašistička a da bih dokazao da se sprovodi pošto mi je zabranjen pristup i uskraćeno više garantovanih prava, morao sam odbiti naredbu da se udaljim i na prekršajnom sudu dobio u zapisnik izjavu svjedoka sudskih policajaca kako glasi naredba koju izvršavaju.
Tako sam i po tom osnovu tražio da mi se naredba u skladu sa ZOUP-u i članom 16 Ustava RS uruči pismeno i omogući pravo žalbe na tu odluku, što je takođe odbijano a zabrana pristupa u OT Bijeljina traje i danas bez ikakvog postupka, izvođenja dokaza, prava na odbranu, bez datuma početka i završetka takve sankcije, te sam u sklopu parnice koju sam pokrenuo zbog zaštite svojih prava podneo prijedlog za mjeru obezbjeđenja prije svega sa ciljem da se zaštite podaci o pregledu računara koji je izvršen a podaci obrisani, te da se prestane sa diskriminacijom i to predložio u 5 tačaka:
"1. Zabranjuje se protivniku predlagača da otuđi, sakrije ili uništi dokumentaciju koju je prikupljala o predlagaču obezbjeđenja Zdenku Baji, sačinjenu po izuzimanju računara te nadzorom kretanja i komunikacija predlagača a sve po prijavi za "Ugrožavanje sigurnosti" od strane ovde tužene RS. 2. Zabranjuje se protivniku predlagača primjena naredbe o zabrani pristupa u OT Bijeljina predlagaču Zdenku Baji sve do eventualnog dostavljanja Osnovnom sudu u Bijeljini pismene naredbe o razlozima, uzrocima i trajanju suspenzije nekog prava predlagača. 3. Zabranjuje se protivniku predlagača svaka dalja diskriminacija predlagača odnosno da poduzima radnje koje mogu nanijeti štetu pravu ili imovini na koju je upravljeno potraživanje ili da bi se održalo postojeće stanje stvari. 4. Naređuje se protivniku predlagača obezbjeđenja da u depozit Osnovnog suda u Bijeljini stavi dokumentaciju koju je prikupljala o predlagaču obezbjeđenja Zdenku Baji. 5. Odobrava se predlagaču obezbjedjenja da poduzme sve zakonom propisane, dozvoljene i neophodne radnje da ostvari prava koja ima, garantovana ustavom i zakonima ili koja je ostvario ranije preduzetim zakonskim radnjama i za koje ima pisane dokaze, kao što su zahtijevi prema ZOSPI-a i podnesene krivične prijave.
Argumentacija za prijedlog je detaljno iznesena u samom tekstu koji prilažem kao i odluke sudova, žalbu i sve priloge, pa se iz njih sve može jasno vidjeti a sada ističem samo to da je činjenica da sam materijal o pregledu računara morao dobiti još 2010-te poslije pregleda a to nije učinjeno nikada ni do danas uprkos pismenim zahtjevima i pozivanjem na pravo iz člana 23 Ustava RS. Sve sam potkrijepio dokazujuću da je ovde tužena Republika Srpska 5 godina prikrivala materijalni dokaz ubistva Ivone Bajo, njen dječji ruksak, koji je uklonjen sa mjesta zločina, dvostruko presječenog kaiša i opran hemijskim sredstvom što je konstatovano u prilogu "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" a postoje i fotografije na kojima se to jasno vidi.
No prvo je Osnovni sud u Bijeljini odbio prijedlog jer navodno nema dokaza da će protivnik predlagača obezbjeđenja materijal otuđiti, sakriti ili uništiti te čak da "nije jasno šta bi to bila imovina tužene koju bi ona mogla otuđiti, prikriti, opteretiti ili na drugi način njom raspolagati", a u kontekstu predložene mjere obezbjeđenja." Potom je Okružni sud u Bijeljini umjesto da odlučuje o temama iz prijedloga da li sam prijavljen, da li je bio pretres, izuzimanje računara, predmet pred OT Doboj, te DA LI MI JE DOKUMENTACIJA KOJU SAM TRAŽIO PREMA PRAVU IZ USTAVA RS, ČLAN 23 PREDATA ILI NE, iznosile su se impresije i stavovi o tome da li su neke osobe prikrivale dokaze ubistva Ivone Bajo ili ne iako to nema nikakve veze sa prijedlogom niti sam tražio da se te osobe stave u sudski depo kako bi se spriječilo njihovo bjegstvo a nisam predložio ni zatvorsku kaznu za njih.
Osim toga ja sam sudu predočio i neoboriv dokaza da je "dječiji ruksak" sakriven i izuzet iz svih istražnih radnji, te po svemu sudeći sud svoju tvrdnju da nema dokaza o prikrivanju zasniva na tome da niko od krivaca za to prikrivanje još nije osuđen, što je sasvim drugi pojam. Ja dakle nisam ni tvrdio da je bilo ko osuđen nego samo da bih potkrijepio potrebu za izdavanje mjere osiguranja pokazao i dokazao da je jedan predmet, moje privatno vlasništvo, sakrivan 5 godina, da je odbijano njegovo vraćanje i izjašnjavanje o tome kako je uništen a sada i OT Bijeljina i MUP, pismeno priznaju da o tome "NEMAJU POJMA" te postoji opasnost i da će materijal o pregledu računara, čiji je hard disk vjerovatno kopiran, biti sakriven ili uništen.
U prilogu "Odgovor OT Bijeljina IT-49/15 od 08.12.2015. se jasno kaže da su "sve istražne radnje na računaru obavila ovlaštena i stručna lica" a konstantno se godinama odbija predavanje podataka o tome šta je pronađeno tim istražnim radnjama i što je najvažnije da ako je moguće dobijem kopiju bekapovanih podataka s obzirom da su originalni podaci nestali sa hard diska računara koji mi je vraćen bez provjere ispravnosti koju sam pismeno zahtijevao.
Iz sadržaja prijedloga i žalbe je vidljivo da se traže isključivo prava već garantovana Ustavom RS a koja se godinama otimaju i prekid radnji kojima se povređuju prava ličnosti a sudovi u Bijeljini znajući da se ta prava uskraćuju i diskriminacija provodi, odbijaju izdati naredbu za njen prekid jer da nema te diskriminacije prema građanima i SAMOVLAŠĆA, prisvajanja prava koja nekima ne pripadaju, počev od predsjednika RS, preko ministara, poslanika, tajkuna, okružnih tužilaca, sudija itd, ne bi ni bila moguća onakva besomučna pljačka milijardi evra koja traje godinama u RS od strane osoba koje su na pozicijama u organima RS a u stvarnosti pripadnici ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE.

PRILOZI

Prijedlog sa prilozima
Osnovnoi sud 80 0 P 056780 14 P
Žalba na rješenje sa prilozima
Okružni sud 80 0 P 056780 15 Gž
Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me