ČLANAK 622

TUŽENA RS JE U SADEJSTVU SA BOBAR GRUPOM UKLONILA PRIVATNO VLASNIŠTVO TUŽILJE, DJEČJI RUKSAK, SA SMRTNO RANJENE IVONE BAJO, PRIKRILA DA JE UNIŠTEN I ODBIJALA PREKO 5 GODINA DA TO USTANOVI ISTOVREMENO JE DISKRIMINIŠUĆI I OTIMAJUĆI PRAVA. SUDU SU PRILOŽENI NESPORNI DOKAZI O TOME DA TUŽENA NIJE ISTRAŽIVALA NITI IKADA UTVRDILA KAKO JE MATERIJALNI DOKAZ UKLONJEN SA MJESTA ZLOČINA I KAKO JE DOŠAO U TRENUTNO STANJE A UMJESTO TOGA JE HAPSILA TUŽILJU KAKO BI NEOMETANO NASTAVILA SA PLJAČKOM KOJU VRŠI I DANAS UZ POMOĆ SVOJIH TUŽILAŠTAVA I SUDOVA...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 13 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5300000 (pet miliona i tri stotine hiljada) KM


OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 043324 16 Gvl

Tužilja Budimka Bollin Bajo obavještava tuženu RS da je ova žalba istovremeno i upozorenje o kršenju prava na pravično suđenje, Evropske konvencije o ljudskim pravima, s obzirom da su navodi iz njenog prijedloga netačno i pogrešno interpretirani u donesenom rješenju 80 0 P 043324 16 Gvl a o ključnim dokazima nije iznesena nijedna riječ komentara. Predlaže se sudskom viječu da pažljivo pročita ovu žalbu i pošto se uvjeri u istinitost navoda tužilje a s obzirom da je činjenično stanje netačno i pogrešno utvrđeno, usvoji žalbu i prihvati prijedlog za ponavljanje postupka.
U rješenju 80 0 P 043324 16 Gvl, navodi se na drugoj strani, (podvučeno i označeno brojem 0): "sve činjenice i dokaze koje tužiteljica nudi (i koje je ovaj sud pažljivo cijenio pojedinačno i u međusobnoj povezanosti)" što uopšte nije tačno. Nije bilo nikakve pažljive ocjene nego najblaže rečeno površnog pregleda što će biti dokazano i pokazano u narednih nekoliko tačaka.

1) Tvrdnja tužilje Bollin da je na dan ubistva Ivone Bajo 23.07.2009. vršeno krijumčarenje u Ad Univerzal, netačno se interpretira u opis da je tog dana iz te firme izvlačen novac.
2) Tvrdnja tužilja Bollin da iz OT Bijeljina priznaju tek krajem 2015-te da nemaju pojma kako je oštećen dječji ruksak Ivone Bajo se drastično mjenja u opis da tužena i dalje nema pojma ko je izvršio krivično djelo ubistva.
3) Prijedlog tužilje Bollin da se osim u dokaze koje je priložila, izvrši uvid u predmete T14 0 KTA 0010617 14, 80 0 P 043325 13 P 2 i 80 0 P 056780 14 P se mjenja u opis da je predložen uvid u "P2 43324/13 i spis OT Bijeljina".
4) Uprkos neoborivim priloženim dokazima da je tužena RS, držala pod nadzorom vlasništvo tužilje Bollin, "dječji ruksak" preko 5 godina ne istražujuži kako je uništen, u rješenju se iznosi stav da ne postoje propusti organa tužene RS.
5) Iako tužilja Bollin u nekoliko riječi pojašnjava da je sporedni osnov za ponavljanje u dijelu da "krivični postupak ne može da se sprovede" donesenim rješenjem se taj zakonom mogući osnov ignoriše i nevjerovatno ističu svi preostali osim onog na koji se tužilja pozvala.

OBRAZLOŽENJE
Sudskom vijeću će biti čak i bez ovog pojašnjenja dovoljno samo da se uvjeri da su opis, činjenice, navedena krivična djela i zakonski osnovi drastično izmjenjeni u prethodnih 5 tačaka, čime je prekršeno pravo tužilje na pravično suđenje, ali u nastavku će sve biti detaljno dokazano. Prilog ove žalbe su i prijedlog tužilje te doneseno rješenje, oba sa obilježenim djelovima koji se citiraju i to brojevima 1 do 5:
- Tačka 1 je povezana sa rečenicom iz prijedloga, (strana 1, uokvireno i označeno brojem 1): "Veza između ovih mahinacija i parnice je firma AD Univerzal, koja je jedna od firmi preko kojih je izvlačen novac a na dan ubistva Ivone Bajo, vršeno je krijumčarenje u tu firmu." Nasuprot tome sud u donesenom rješenju to netačno opisuje u zadnjem redu prve strane i prvom redu druge strane, (podvučeno i označeno brojem 1) tako kao da je tvrdnja tužilje "da je politička mafija preko ove banke prala novac, da je on izvlačen i preko firme „Univerzal" a.d. i da je to činjeno i na dan ubistva njene kćerke mldb. Ivone Bajo..."
SUD JE TVRDNJU TUŽILJE DA JE NA DAN UBISTVA VRŠENO KRIJUMČARENJE U UNIVERZAL, ODNOSNO BOBAR GRUPU, IZMJENIO I OPISAO DA JE NJEN STAV BIO KAKO JE TOG DANA POLITIČKA MAFIJA IZVLAČILA NOVAC IZ TE FIRME...
Možda je i to tačno ali tužilja o tome nema dokaze i nikada to nije tvrdila niti pokušavala da za finansijski kriminal podnese prijavu nego za "Oštećenje tuđe stvari", "Sprečavanje dokazivanja", "Poresku utaju" odnosno "Krijumčarenje" u čemu je sprečavana a dana 10.08.2010. uhapšena kako bi ova krivična djela ostala prikrivena a time nastavljena pljačka ne samo onih 300 miliona, preko Bobar banke i ne samo oko milijardu i po maraka skupa sa BIB i Bankom Srpske, nego se radi o više milijardi evra za koliko je političko tajkunska mafija uz pomoć tužilaštva i policije opljačkala RS.
- Vezano za tačku 2 tužilja je u svom prijedlogu na strani 2, (uokvireno i označeno brojem 2) istakla da "U dopisu IT-38-15 od 26.10.2015. OT Bijeljina poslije punih 6 godina od ubistva Ivone Bajo pominje dječiji ruksak i to tako da je vidljivo kako navodno ne znaju ništa o tome te da se obratimo sudu i policiji." Potom na kraju treće strane, (uokvoreno i obilježeno istim brojem 2) navodi se: "Dakle, osim što postoji više značajnih dokumenata do kojih je tužilja došla u poslednjih manje od 30 dana, iz dokaza IT-38-15 od 26.10.2015. je jasno da tužena RS, nema pojma ko je izvršio krivično djelo "Oštećenje tuđe stvari" a time ni druga, "Nesavjestan rad u službi" "Zloupotreba položaja" Sprečavanje dokazivanja itd, sve do krijumčarenja i ubistva...
Donesenim rješenjem 80 0 P 043324 16 Gvl, (6 red druge strane, podvučeno i označeno brojem 2) se sve ovo zanemaruje i netačno opisuje kako je tužilja Bolin navodno napisala "da tužena i dalje nema pojma ko je izvršio krivično djelo ubistva mldb. Ivone Bajo"
DAKLE ARGUMENTI I RIJEČI TUŽILJE BOLLIN DA TUŽENA RS, PISMENO PRIZNAJE DA NE ZNA, (NEMA POJMA) KAKO JE DOŠLO DO OŠTEĆENJA DJEČJEG RUKSAKA, SE NATAČNO, POGREŠNO OPISUJU, PREPRAVLJAJU U TO DA "TUŽENA RS NEMA POJMA KO JE IZVRŠIO UBISTVO IVONE BAJO.
Tužilja je napisala pod navodnim znacima više krivičnih djela "Oštećenje tuđe stvari", "Nesavjestan rad u službi" "Zloupotreba položaja" "Sprečavanje dokazivanja" koja su direktno povezana sa uništavanjem dječjeg ruksaka, prikrivanjem i neistraživanjem toga, što se direktno dokazuje dokumentom Osnovnog suda u Bijeljini "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)." a onda dodaje itd, sve do krijumčarenja i ubistva, što bi bilo dokazano da je istraživano uklanjanje i uništavanje materijalnog dokaza ubistva sa mjesta zločina. Činjenica je da se u rješenju nijednom riječju ne pominje taj predmet kao da i ne postoji a ni navedena krivična djela jer to dokazuje odgovornost policije i tužilaštva, odnosno ovde tužene RS, za smišljeno prikrivanje krivičnih djela.
- Čak ni prijedlozi da se izvrši uvid u spise gdje se nalaze dokazi između ostalog o krijumčarenju nije ispravno shvaćen niti opisan jer rečenica, (uokvirena i označena brojem 3) na drugoj strani prijedloga: "Stoga se predlaže da se u ponovljenom postupku kao dokaz priklope, kompletan spis Okružnog tužilaštva u Bijeljini T14 0 KTA 0010617 14, predmet 80 0 P 043325 13 P 2 i 80 0 P 056780 14 P." takođe biva pogrešno i netačno interpretirana u rješenju 80 0 P 043324 16 Gvl u opis: "da se izvrši uvid u spise iz pamice P2 43324/13 i spis OT Bijeljina."
UMJESTO PREDMETA 80 0 P 043325 13 P 2 i 80 0 P 056780 14 P, KOJE JE TUŽILJA PREDLOŽILA SUD NAVODI NEIDENTIFIKOVANI PREDMET P2 43324/13, ŠTO BI MOGUĆE MOGAO BITI OVAJ KONKRETNI SPOR ALI NESUMNJIVO DA NEMA NIKAKVE VEZE SA PREDLOŽENIM.
- Za tačku 4 vezana je u stvari suština prijedloga a to je i materijalni dokaz ne samo za "Oštećenje tuđe stvari" nego i za mnoga druga krivična djela. U prijedlogu se to opisuje, (strana 2, obilježeno brojem 4): Iz već usvojenog dokaznog materijala u parnici 80 0 P 043324 13 P2, vidljivo je da je tužilja pokušavala doći do odgovora o oštećenju privatnog vlasništva, (torbe odnosno ruksaka) te podnijeti krivične prijave za više krivičnih dijela, usmeno na zapisnik u skladu sa zakonom i dostaviti dokaze ali je u tome sprečavana godinama, što je išlo čak dotle da je lagana o nenadležnosti, što nije prepreka s obzirom da je OT Bijeljina obavezna evidentirati prijavu i o nadležnosti konsultovati Republičko tužilaštvo. Važnost tog materijalnog dokaza se u prijedlogu pominje više puta a ovde ističem samo još jedan dio: "OT Bijeljina iako nije nikada utvrdila i opisala ko je, kada, kako i zašto presjekao kaiš ruksaka i oprao ga nekim hemijskim sredstvom, samo mjesec dana kasnije daje saglasnost da se predmeti vrate, što je i učinjeno ali bez žičane korpe i sa konstatacijom o oštećenju ruksaka što se vidi iz priloga "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)."
Uprkos tome u rješenju 80 0 P 043324 16 Gvl se iznosi netačna teza, (označeno brojem 4): "Ni sa novim dokazima ne može se pouzdano zaključiti da između tužiteljičine nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova radi smrti kćerke i postupaka (ili propusta) tužene postoji uzročno - posljedična veza, kao ni da li postoje konkretni propusti organa tužene, koji su takvog značaja da su prouzrokovali bol tužiteljice zbog gubitka djeteta. Isto se odnosi i na naknadu štete zbog povrede prava ličnosti iz člana 198. ZOO."
UPRKOS DOKAZIMA POTEKLIH OD SUDA I TUŽILAŠTVA, DA JE IMOVINA TUŽILJE UNIŠTENA A OT BIJELJINA NAVODNO O TOME NE ZNA NIŠTA, IZNOSI SE UVREDLJIVA TEZA SUDA DA SE NE MOŽE ZAKLJUČITI DA LI POSTOJE KONKRETNI PROPUSTI ORGANA TUŽENE NITI POVREDA PRAVA LIČNOSTI.
Očekujem da će sudsko vijeće detaljno pregledati zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128).", u kome je opisano stanje materijalnog dokaza koji je dvostruko presječenog kaiša, veći dio nedostaje a ostatak opran ili zamrljan hemijskim sredstvom, IT-38-15 od 26.10.2015. gdje tužena tvrdi da o tome ništa ne zna i nije istraživala te fotografije dječjeg ruksaka. Tužilja Bolin je maltretirana, ponižavana i diskriminisana od strane tužene RS 6 godina za koje vrijeme je lično ili putem punomoćnika više stotina puta pokušavala ukazati tuženoj na ovo krivično djelo. Taj predmet bi naravno bio i novi dokaz u slučaju istrage o pogibiji Ivone Bajo. Dokazi o krijumčarenju takođe nisu predmet istrage bilo kog spisa OT Bijeljina a tužilja je sprečavana da u skladu sa zakonom podnese krivičnu prijavu na zapisnik, dobije objašnjenje o oštećenju na usmene i pismene zahtjeve u skladu sa pravom iz ZOSPI-a.
Osim toga tužena RS je konstantno sprečavala tužilju i povređivala njena prava i čak je uhapsila 10.08.2010. bez potvrde o lišenju slobode što je jedna od tačaka iz tužbenog zahtjeva. Navedeni dokumenti dokazuju da je tužilja imala dokaze o kriminalu i pokušavala ukazati tuženoj na to a tužena RS je to nesporno sprečavala, mnogobrojnim lažima o nenadležnosti, zauzetosti i što je sad jasno, lažima da to nisu novi dokazi niti nova krivična djela. Priznanjem u dokazu IT-38-15 od 26.10.2015. da ne zna kako je uništen predmet, vlasništvo Bollin, tužena RS priznaje i da je u pitanju novo krivično djelo, da je u pitanju novi dokaz za spis KTA-596/09 a time i da je 6 godina nezakonito i neosnovano otimala sva prava garantovana ustavom i zakonima koja je tužilja pokušavala ostvariti. S obzirom da se radilo o pogibiji ćerke tužilje ovakvo konstantno, kriminalno, plansko nezakonito ponašanje, bahatost i razbojništvo OT Bijeljina je stostruko uvećavalo duševnu bol tužilje.
I naravno poslije više stotina ukazivanja i pokušavanja da se podnese prijava i dobije objašnjenje o uništavanju dječjeg ruksaka sasvim je jasno da ne može biti u pitanju nikakva slučajna greška ili nenamjeran propust tužene RS. Organi tužene RS su u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe, smišljeno uklonili materijalni dokaz ubistva sa smrtno ranjene ćerke tužilje, sakrili ga i izuzeli iz svih istražnih radnji, ne samo da bi zataškali ubistvo, nego što je za tuženu RS važnije, krijumčarenje i pljačku milijardi evra koja traje godinama a i danas je u toku.
Predsjednik tužene RS je zadovoljan radom Agencije za Bankarstvo koja nije spriječila pljačku preko 3 banke pod kontrolom Vlade RS, zadovoljan je i time što OT Bijeljina i Specijalno tužilaštvo neće da istražuju tu pljačku. Zadovoljan je i što OT Bijeljina nije istraživala uništavanje ruksaka Ivone Bajo, što nisu istraživali krijumčarenje a biće zadovoljan i Rješenjem 80 0 P 043324 16 Gvl, s obzirom da sudija pojedinac ne vidi ništa od iznesenih dokaza pa ni dokaze o tome da je materijalni dokaz skinut sa ubijenog djeteta, bio 5 i po godina u posjedu tužene a istražni organi NEMAJU POJMA, kako je uništen. Biće zadovoljan predsjednik RS, jer sud ne želi da vidi dokaz monstruoznog prikrivanja ubistva i falsifikuje tvrdnju tužilje da OT Bijeljina NEMA POJMA, kako je ruksak OŠTEĆEN u to da NEMA POJMA ko je izvršio UBISTVO Ivone Bajo.
ZAŠTO JE POTREBNO SUDU DA NA SVEGA POLA STRANICE ISPIŠE OVOLIKO FALSIFIKATA ???
Naravno zato što je u službi zaštite opljačkanih milijardi.
- I na kraju vezano za tačku 5, o dodatnom osnovu za ponavljanje koji ne samo da nije neophodan nego nije čak ni bitan istaknuto je u prijedlogu, (strana 3, označeno brojem 5): "...sve do krijumčarenja i ubistva koje je izvršila tužena RS, putem svog poslanika, što je drugi osnov za prijedlog, s obzirom da RS, ne može biti krivično gonjena a ista neće da procesuira odgovorne pojedince, nego umjesto toga i danas diskriminiše tužilju Bollin."
Ovde se dakle jasno kaže da RS, ne može biti krivično gonjena a vezano za opciju iz osnova za ponavljanje postupka "za okolnosti zbog kojih se postupak ne može pokrenuti". Ne može biti krivično gonjen MUP RS, koji je imao u rukama materijalni dokaz "dječji ruksak" i nije utvrdio kako je uništen niti to bilo kako opisao ili konstatovao. Ne može na robiju OT Bijeljina jer je umjesto da istraži zašto je kaiš ruksaka dvostruko presječen, gdje je nestao dio, zašto je ostatak kaiša zamrljan i zašto je polomljena vođica rajfešlusa, sve je to sakrio od tužilje za vrijeme istrage i držalo 5 godina u depou kako tužilja Bollin ne bi mogla ostvariti svoja prava, dokazati da je njeno vlasništvo uništeno, da se prikrivaju mnoga krivična djela. Ne može biti krivično gonjena RS, jer je 5 godina diskriminisala tužilju krijući da je vlasništvo tužilje Bollin uništeno. Nikakav krivični postupak protiv MUP-a, OT Bijeljina niti protiv RS neće biti pokrenut, pošto je tužena RS vratila tužilji Bollin uništen dječji ruksak, bez obrazloženja kako je došao u to stanje.
U rješenju se naprotiv piše sve drugo osim toga, (druga strana označeno brojem 5): "Razlozi iz člana 255. stav 1. tačka 4. i 5. dokazuju se, u pravilu, pravosnažnom presudom kojom je utvrđen lažni iskaz svjedoka ili vještaka ili krivotvorenost isprave kao i postojanje krivičnih djela sudije, zakonskog zastupnika ili punomoćnika stranke, protivne stranke ili koje treće osobe. Takvih dokaza uz prijedlog za ponavljanje postupka nema, pa čak ni objektivno prihvatljivih činjenica u tom pravcu.
Ne postoji nijedna riječ komentera da li se krivični postupak mogao pokrenuti protiv preminulog vlasnika Bobar grupe, MUP-a, OT Bijeljina ili RS...
Nije ovo dakle, (dječji ruksak) direktan dokaz da je Ivona Bajo ubijena nego pošto je očigledno uništen uz više stotina ukazivanja na to tuženoj RS, tokom 5 godina, dokaz je samo da je to uništenje tužena RS smišljeno prikrivala a kada se pokrene istraga o krivičnim djelima "Oštećenje tuđe stvari", "Nesavjestan rad u službi" "Zloupotreba položaja" "Sprečavanje dokazivanja" doći će se i do mnogih drugih uključujući i ubistvo Ivone Bajo.
NEKA SE DAKLE SADA SUD NE PRETVARA DA MU JE STALO DO UBIJENE DJEVOJČICE JER NIJE, NEGO NEKA ISKLJUČIVO CIJENI VRIJEDNOST DOKUMENATA O UNIŠTAVANJU DJEČJEG RUKSAKA I VIŠEGODIŠNJE DISKRIMINACIJE TUŽILJE BOLLIN U POKUŠAJIMA DA TO DOKAŽE, PRIJAVI I OSTVARI SVOJA PRAVA
U međuvremenu tužilja Bollin je došla do dokumenta kojim i CJB Bijeljina 18.11.2015. tvrdi na NEMA POJMA o tome kako je uništen dječji ruksak te upućuje na OT Bijeljina, baš kao što su oni uputili na policiju. MUP i OT Bijeljina sada pokušavaju da se prave naivni, da ne znaju ništa i svaljuju krivicu jedni na druge. Za ovaj sud je sada bitno da to utvrdi, da tužena RS, nema odgovor na to ili neće da ga da ili nije htjela da istražuje, kako je uništeno vlasništvo tužilje Bollin a da je 6 godina ne samo prikrivala tu činjenicu nego odbijala da se na bilo kakav način izjasni o tome istovremeno brutalno diskriminišući tužilju Bollin i njenu porodici izdavanjem i primjenom tajne fašističke naredbe da:
"BUDIMKA BOLLIN BAJO, ZDENKO BAJO I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
Rješenjem 80 0 P 043324 16 Gvl, kao i svim ranijim odlukama o pravima gđe Bollin, tužena RS izražava stav da nema povrede prava ličnosti a u stvari "NEMA POJMA" ni kako je pravo tužilje povrijeđeno, niti zna šta je Ustav RS, nema pojma da postoje garantovana prava, upravo tim ustavom. Nije joj poznato da postoji i obilje prava garantovanih zakonima a jedino što zna je pljačka sve što joj dođe pod ruku i koristi sva sredstva, sve svoje sudije da zaštiti ono što je pokradeno...

PRILOZI

Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128).
Dokazni predmeti
Odgovori OT i CJB Bijeljina
Prijedlog za ponavljanje 80 0 P 043324 13 P2
Rješenje 80 0 P 043324 16 Gvl

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

(adresa 1) Budimka Bollin Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
055414025

(adresa 2) Badenerstrasse 23
8952 Schlieren
Switzerland