Subota, Jun 09, 2018

ČLANAK 856

OVO JE SAMO MALI DIO DOKAZA I AKTIVNOSTI ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE ODGOVORNE ZA PLJAČKU MILIJARDI EVRA SVAKE GODINE A KONKRETNO PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE TE KRIJUMČARENJE NARKOTIKA U BOBAR GRUPU...


REPUBLICI SRPSKOJ
VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr
Na osnovu člana "Zahtjev za zaštitu zakonitosti" ZOP-a stav "(2) Odredbe Zakona o krivičnom postupku koje se odnose na podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti i odlučivanje o njemu shodno se primjenjuju na zahtjev za zaštitu zakonitosti u prekršajnom postupku." a vezano za član "Uslovi za podnošenje zahtjeva" ZKP-u, stavovi "(1) Protiv pravnosnažne presude može se podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti u sljedećim slučajevima: a) zbog povrede krivičnog zakona i b) zbog povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 303. stav 1. tačka g) ovog zakona." te člana "Ovlaštena lica i rok za podnošenje zahtjeva" stavovi "(1) Zahtjev za zaštitu zakonitosti mogu podnijeti tužilac, osuđeni i branilac. (3) Zahtjev za zaštitu zakonitosti podnosi se u roku od tri mjeseca od dana prijema pravnosnažne presude." i člana "Podnošenje zahtjeva" stav "(1) Zahtjev za zaštitu zakonitosti podnosi se Vrhovnom sudu posredstvom suda koji je donio presudu u prvom stepenu." podnosim :

ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PO 80 1 PR 082502 17 PR

I predlažem da se prema članu "Uvažavanje zahtjeva" ukinu prvostepena i drugostepena presuda...
U skladu sa navedenim odredbama ukazat ću na neke povrede zakona i to prvo zakona o Prekršajnom postupku a onda iz krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku.
- Prije svega ističem da je na pozivu za pretres sačinjenom od suda navedeno da sam okrivljen za prekršaje iz članova 7 i 27 zakona o javnom redu i miru a u presudi se pominje novi član uz član 7 to je sada član 24 što je sasvim različito.
- I sam predmet se vodi bukvalno pod 3 različita broja i to na pozivu ili zapisnicima naveden je ovaj broj 80 1 Pr 082502 17 Pr koji sadrži broj "1" a onda u prvostepenom rješenju umjesto 1 se u broju nalazi "0" (80 0 Pr 082502 17 Pr) i na kraju u drugostepenom rješenju je ponovo izmjenjen broj te dodata još jedna 0, (80 0 Pr 0082502 17 Pžp).
- U samom postupku brutalno su prekršena moja prava i to da se smatram nevinim, (član 9 ZOP-a) sve dok se sudski ne utvrdi činjenično stanje što se nedvosmisleno vidi iz priloga "Poziv Jovici Mitroviću po 80 0 Pr 082502 17 Pr" tehničaru suda na kome sudija otvoreno iznosi stav da je prekršaj počinjen, prije bilo kakvog dokaznog postupka, što znači da je sve bila samo farsa sa unaprijed pripremljenim rješenjem i glumcima, navodnim svjedocima koje su pripremili šta da prećute a šta da slažu.
- Iako je kršenje tog prava i samo dovoljno za neregularnost postupka, dodajem da je dokazni postupak okončan bez svjedočenja glavnog svjedoka Lazić Milana koji je kao kritičnog događaja, izdavao neku naredbu. Taj svjedok očito nije htio da laže pa nije ni došao a druga dva svjedoka niti znaju motive Lazić Milana niti zbog čega je eventualno izdao naredbu ako je uopšte i izdao a posebno da li je ta naredba zakonita s obzirom da je oni nisu ni izdali.
- A da nikakva mjera zabrane ne postoji dokaz su pismena izjašnjenja koje prilažem iz sudova i tužilaštva "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017. te Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017. i OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
- Sa druge strani prilažem i izjave svjedoka u predmetu još iz 2011-te, gdje pred sudom kaže, (Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr) da sudska policija postupa po nekoj navodnoj naredbi kojom se zabranjuje pristup svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo što ne može biti zakonito ni u jednoj zemlji svijeta, da se neka sankcija primjenjuje prema kompletnoj grupi lica vezanih krvnim srodstvom sa jednom djevojčicom koja je smrtno stradala prilikom šverca narkotika u Bobar grupu.
- Svjestan da brutalno krši prava garantovana ustavom, načelnik sudske policije Borovčanin je pokušao izdejstvovati kažnjavanje po bilo kom osnovu za bilo kakvo krivično djelo i donošenje mjere zabrane pristupa "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." što mu nije uspjelo, kako se vidi iz izjašnjenja sudova i tužilaštva ali bez obzira na to naložio je podređenima da primjenjuju i dalje fašističku diskriminaciju te se može vidjeti kakve su metode primjenjivali dana 15.12.2016. prilikom događaja koji je tema predmeta a snimljen i kamerama.
- Dokazni postupak je tako hitno okončan 28.07.2017. bez svjedočenja glavnog svjedoka Lazić Milana iako je policijska stanica tražila da se odgodi koji podnesak mi sudija nije htjela da proslijedi a poslije se saznalo i zašto, pošto je tužilaštvo donijelo naredbu o obustavi istrage, (T12 1 KTK 0000296 17) po mojoj krivičnoj prijavi zbog sačinjavanja falsifikata u Prekršajnom sudu i jer je uništen spis a sudija Sekulić je iako sam zahtijevao da se taj predmet uvrsti kao dokaz, (prilog Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17) potpuno to ignorisala i saučestvovala sa ostalim odgovornima u uništavanju kompletnog predmeta iako su znali da se po tome vodi krivični postupak odnosno da sam podnio krivičnu prijavu protiv više lica iz suda i pravobranilaštva.
- Prilog "Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu" dodatno potvrđuje da je više lica smišljeno sačinilo falsifikat, djelilo ga okolo kako bi opravdali fašističke metode diskriminacije i prikrili zločin, (Đurić Dragoljub i Borovčanin Danko) a onda kada sam ih razotkrio u predmetu 80 0 P 043325, su prvo povukli falsifikat, (Vakičić Željka i Radujko Milan) te pošto sam podneo krivičnu prijavu odlučili su da prekrše moja prava, ne odgovore na zahtjev i uskrate dokaz pred sudom te omoguće uništavanje sudskog predmeta, (Sekulić Cvijeta i ponovo Đurić Dragoljub).
- Jedini stvarni i realni dokaz u ovom predmetu je u stvari video snimak nadzornih kamera pa čak iako su sudija i načelnik policije podmetnuli snimak dalje kamere kako bi sakrili bahatost sudske policije i bacanja dokumenata na pod iz snimaka je vidljivo da mi navedeni policajac Lazić Milan uopšte ne prilazi niti izdaje bilo kakvu naredbu što jasno pokazuje da su dva svjedoka instruisana da lažu na suđenju.
- Sve ovo sam istakao u žalbi ali ni na šta od ovoga u drugostepenom sudu nije bilo reakcije nego se naprotiv pominje kao djelimično osnovano oslobađanje od takse koje uopšte nisam ni pomenuo ni tražio u žalbi jer sam zvanično predao pismeni prijedlog za oslobađanje o kome uopšte nije odlučivano jer sudija nije čitala nijedan moj podnesak s obzirom da je već imala pripremljeno rješenje kakvo želi da donese.
- Obilje je kršenja zakona tokom postupka koja neću sve ni navesti te ovaj dio završavam time što mi uopšte nije dozvoljeno nikakvo ispitivanje svjedoka pa je čak doneseno i rješenje kojim mi se to bukvalno zabranjuje a od svega ističem kao najvažnije da sudski policajac nije uopšte znao kako glase članovi 7 i 24 ZOJRIM-u, pa je poslije tog pitanja koje je iznerviralo sudiju s obzirom da svjedok nije znao odgovoriti u zapisnik unijela da mi se ne dozvoljava postavljanje pitanja svjedocima.
- Kako sam već i pomenuo moj podnesci uopšte nisu čitani a to se vidi iz mog zahtjeva da se postupak obustavi s obzirom da su dokazi pribavljeni kršenjem prava iz ustava, konkretno spriječen sam u dostavi dokaza o teškim krivičnim djelima i ostvarenju prava i članova 16 i 23 garantovanih Ustavom RS, te po pravu na imovinu, odnosno osnovni sud je odgovoran za uništavanje ili prikrivanje informacija o materijalnom dokazu ubistva dječijem ruksaku, (prilog "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)") koji sam dana 15.12.2016. donio i pokazao a što se vidi i na snimcima nadzornih kamera i što je potvrdio svjedok Sekulić Dušan.
- Neki od snimaka iz video zapisa su na prilogu "Snimci dokaza krivičnih djela" a kako materijalni dokaz izgleda iz blizine što su imali prilike da vide sudski policajci može se zaključiti iz priloga "Snimci dječjeg ruksaka".
- Po naredbi načelnika sudske policije svim podređenima je zabranjeno da u zabilješkama opisuju da su ikada vidjeli taj dokaz monstruoznog zločine sa ciljem da ta informacija ne dođe do tužilaštva što se vidi iz priloga "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
- Još jedan predmet, metalna korpa, privatno vlasništvo, takođe nije vraćena porodici i danas se nalazi u osnovnom sudu a kritičnog dana sudska policija uopšte nije htjela da obavijesti ni sud ni tužilaštvo o mom dolasku jer imaju naredbu načelnika da me izbace bez obaveštenja bilo koga.
- Što se tiče navodne vike, radilo se u stvari o glasnom upozorenju svima da prekinu sa napadima na mene i moju porodicu da prekinu se napadima na garantovana prava što je potvrdio drugi svjedok Čivić Omer u svojoj izjavi, navodeći da sam govorio kako se krše moja prava i to je klasičan primjer brutalnog napada na prava garantovana Ustavom, poslije čega su prikupljeni dokazi neprihvatljivi pred sudom s obzirom da se do njih došlo kršenjem prava iz zakona i Ustava.
- U skladu sa odredbama zakona, svaki građanin je dužan da prijavi krivično djelo ako o njemu ima saznanja i sa druge strane ima nesporno pravo da to prijavi nadležnom tužilaštvu a ja sam u tome sprečavan godinama brutalnom fašističkom razbojničkom diskriminacijom sudske policije koja nije zasnovana ni na kakvom pismenog rješenju a upozorio sam i sudiju da je obavezna prijaviti krivično djelo pokazavši torbu što je navedeno u zapisniku i čuli su svi prisutni, među kojima dva predstavnika nevladinih udruženja na šta se ista oglušila i nije htjela obavijestiti nadležne o dokazima teških krivičnih dijela, od ubistva, preko krijumčarenja a sve povezano sa pljačkom milijardi maraka preko bankarskog sektora.

Zahtjev završavam rezimeom i podsjećanjem na pomenuto kršenje zakona vezanim za uništavanje falsifikata koji je sačinjen u Prekršajnom sudu, od strane za sada zvanično nepoznatih lica a zahtjev po tom pitanju sam uputio direktno sudiji iz tog predmeta, Đurić Dragoljubu na koji nije odgovorio a potom tražio od sudije Sekulić da se taj predmet uvrsti kao dokaz na šta nije reagovala ali je predmet uništen nešto kasnije sa ciljem da se prikrije identitet lica koje je pristupalo spisu i sačinilo kopiju te udaralo lažni pečat pravosnažnosti i načinilo falsifikat koji je potom dijeljen, no s obzirom da je to činjeno od strane načelnika sudske policije jasno je da je isti umiješan u kompletan zločinački sistem.
OVO JE SAMO MALI DIO DOKAZA I AKTIVNOSTI ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE ODGOVORNE ZA PLJAČKU MILIJARDI EVRA SVAKE GODINE A KONKRETNO PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE TE KRIJUMČARENJE NARKOTIKA U BOBAR GRUPU. S OBZIROM DA JE IVONA BAJO, OSMOGODIŠNJA DJEVOJČICA UBIJENA PRILIKOM ŠVERCA, SA NJE JE UKLONJEN DJEČJI RUKSAK, BENZINOM OPRANI TRAGOVI MASTI I ULJA OD KAMIONA KOJI JE DOVEZAO ROBU TE SAKRIVENI DA BI SE PRIKRILO UBISTVO I SVE DRUGE NAVEDENE KRIMINALNE RADNJE A OVDE NAVEDENA I MNOGA DRUGA LICA IZ ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE SU SVE MAHINACIJE IZVRŠAVALI SMIŠLJENO I SA PLANOM SA CILJEM DA SAČUVAJU MILIJARDE KOJE SU OPLJAČKANE TE IZBJEGNU ZASLUŽENU ROBIJU ZA SVE ODGOVORNE OD DODIK MILORADA DO PORTIRA BOBAR GRUPE...

PRILOZI

Poziv Jovici Mitroviću po 80 0 Pr 082502 17 Pr
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.

Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17
Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dokaza krivičnih djela
Snimci dječjeg ruksaka
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me