ČLANAK 855

Zbog svog smišljenog kriminalnog rada, kako je na kratak i blag način opisano u prilogu "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" sudija Marković je omogućila nesmetani nastavak pljačke preko Bobar banke te saučestvuje u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo i krijumčarenja narkotika s obzirom da su u tom predmetu dostavljeni dokazi o tome a sada se OJT Bijeljina izjašnjava pismeno da o materijalnom dokazu ubistva - "NEMA SAZNANJA".

Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi:
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka; te
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.


UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - (VSTV-U)

PRITUŽBA PROTIV SUDIJE MARKOVIĆ ZA DISKRIMINACIJU

Već sam ranije obavještavao UDT o brojnim kriminalnim radnjama i disciplinskim prekršajima okružnih tužilaca i sudija, na šta nikad nije bilo reakcije što nedvosmisleno znači da VSITV-e podržava pravosudnu mafiju u BIH. Što se tiče sudije Marković, osim što je u otvorenom sadejstvu sa mafijom, prilikom ranijih postupaka mi je zabranjivala da sjedim za stolom iako sam bio jedina osoba u sudnici, (bez zastupnika) a u slučaju parnice protiv AD Univerzal, advokati tuženog su dobili sto i stolice na korištenje dok je meni naloženo da sjednem na klupu gdje sam mogao dokumente radati samo po podu ispred sebe. Toliko u uvodnom djelu da se zna o kakvoj osobi se radi.
Nedavno sam odbio da sjednem na klupu rekavši da tu naredbu unese u zapisnik, što nije učinila ili da pozove sudsku policiju. Poslije toga više ne traži da sjedim na klupi. Dakle od UDT-a nema zaštite prava nego sam se sam morao izboriti za dostojanstvo i nediskriminaciju bar u tom dijelu a što se tiče rada, (kriminalnog) sudije Marković Jelene, najbolji dokaz za to je prilog "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" Gdje Okružni sud u Bijeljini potvrđuje moje više puta isticane stavove da sudija Marković neće da se bavi tužbenim zahtjevom nego temama koje nemaju veze sa tužbom što je na drugoj strani tog rješenja uokvireno pravougaonikom.
Tako da njen kriminalan rad i disciplinski prekršaji nisu nikakvo iznenađenje i uporno nastavlja sa bezočnim kršenjem pravila postupka i sadejstva ne samo sa tuženom stranom nego saučesništva sa kriminalcima koji su odgovorni za teška zlodjela i pljačke iz ranijeg perioda.
I ranije sam dakle podnosio pritužbe pa čak i krivične prijave protiv sudije Jelene Marković što znači da vrlo dobro poznajem njene metode rada odnosno njeno kriminalno postupanje. Nisam ni očekivao da ovog puta postupa drugačije ali neke stvari nisu više samo pristrasno postupanja ili disciplinski prekršaji nego je to bukvalno sramoćenje kompletne institucije suda i sudske vlasti u cjelini.
Konkretno sudija Marković je na pripremnom ročištu, (80 0 Mal 080317 16 Mal) 05.02.2018. ubacila odnosno bukvalno podmetnula gomilu spisa kao navodne dokaze suprotne strane a o tim prijedlozima ja uopšte nisam obaviješten s obzirom da u prilogu "Odgovor na 80 0 Mal 080317 16 Mal" nema ni riječi o nekim predloženim dokazima.
Taj navodni odgovor, sadrži svega nekoliko rečenica i nema one osnovne elemente koje mora sadržavati, odnosno ne postoje nikakve činjenice niti dokazi koji utvrđuju eventualne činjenice što je sudija Marković morala odbaciti no kako se vidi ona je taj takozvani odgovor prihvatila i još sada ubacuje gomilu spisa za koje se ne zna ni ko je, ni kada, ni kako, predložio niti šta time želi da se dokaže.
Pokušao sam na to da ukažem riječima: "može li sud da pojasni..." na šta me je sudija prekinula i rekla: "sačekajte da dovršim" što sam ja i učinio a onda kada je završila, htio sam ukazati na tu i druge nepravilnosti a ona je zamislite rekla: "pripremno ročište je završino i nema više šta da se radi" te sam odmah usmeno zatražio njeno izuzeće da se unese u zapisnik.
Takođe sam istakao da neću potpisati taj kriminalni zapisnik, na šta je sudija zatražila objašnjenje i to u jednoj rečenici. Naravno da je kriminala sudije Marković i suviše za samo jednu rečenicu ali eto, rekao sam: "ovo je pripremno ročište i imam pravo da predložim dokaze na njemu i da ukratko iznesem tužbu a vi mi to ne dozvoljavate" i kada je to čula pošto joj se nije svidjelo, nije htjela unijeti moje objašnjenje u zapisnik.
Ali postoji zapisnik o održanom ročištu i iz njega se može vidjeti da je usvojena gomila spisa predložena navodno od tužene RS, dok se svi moji predloženi dokazi odbacuju bez ikakvog objašnjenja iako je prema zakonu sudija obavezna iznijeti razloge za to a što je takođe bitno, nije poštovan zakon o parničnom postupku i nije mi omogućeno da ukratko obrazložim tužbu.
Osim toga, pismeno sam ranije zahtijevao da mi se preda materijal koji je u posjedu tužene RS i po osnovu prava iz zakona o parničnom postupku članovi 131 do 136 ali prije svega po osnovu prava iz ustava Republike Srpske iz člana 23 a što se prema istom ustavu, član 48, ne može, ni oduzeti niti ograničiti i sudija nema nikakvu mogućnost da raspravlja i odlučuje o pravima iz Ustava a na ročištu je sve to ignorisano.
Dokaz je zapisnik sa ročišta od 05.02.2018. čija kopija mi naravno nije uručena ali je sastavni dio predmeta i možete se uvjeriti da su odredbe iz zakona brutalno kršene.
I na kraju, još jedna formalnost predviđena zakonom koja se pominje i na pozivima za pripremno ročište je to da će sud predložiti nagodbu što naravno nije učinjeno a sa druge strane ja sam pismeno predložio sudsku nagodbu o kojoj sudija tvrdi da ne zna ništa i nije mogla da je nađe u spisu na prethodnom ročištu te sam htio da joj predam kopiju iste i dokaz da je predata što takođe nije omogućeno kako se i vidi iz iz istog zapisnika.
Dakle sudija Marković je "zagubila" - ne može da nađe moj prijedlog za sudsku nagodbu a "pronašla" je prijedlog tužene za uvid u 10 do 15 predmeta koji se ne pominju u odgovoru. Očito je da su prilikom pripreme plana sudija i pravobranilac zaboravili da unesu te prijedloge u odgovor ili je sudija zaboravila da mi uruči taj prijedlog ako je naknadno dostavljen. Ili želi da me spriječi da se izjasnim o tim prijedlozima. Šta god da je u pitanju, nema nikakve veze sa zakonom i pravom što je i logično s obzirom da sam odavno utvrdio da sudija Marković radi za interese mafije, konkretno za Bobar grupu kuju je zastupala skupa sa advokatskom kancelarijom "Stevanović" u vrijeme dok je vlasnik bio živ i u punoj političkoj i ekonomskoj moći.
Zbog svog smišljenog kriminalnog rada, kako je na kratak i blag način opisano u prilogu "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" sudija Marković je omogućila nesmetani nastavak pljačke preko Bobar banke te saučestvuje u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo i krijumčarenja narkotika s obzirom da su u tom predmetu dostavljeni dokazi o tome a sada se OJT Bijeljina izjašnjava pismeno da o materijalnom dokazu ubistva - "NEMA SAZNANJA".

DOKAZI

Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Odgovor na 80 0 Mal 080317 16 Mal
Predmet 80 0 Mal 080317 16 Mal, (U POSJEDU SUDA)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902