ČLANAK 465

Pravno gledano, predmet 80 0 P 034147 11 P kaže da je prijavu protiv mene podnijela tužena RS a odluka OT Doboj T15 0 KT 0002365 10 da je bila neosnovana, odnosno lažna. Dakle teza koju ću da zastupam i izvodim dokaze o tome je da je tužena RS napravila plan da me lažno prijavi, otme dokaze koje imam o njenim zločinima, istovremeno me predstavljajući kao ludaka, psihopatu, teroristu, masovnog ubicu tužilaca u pokušaju, što mi je narušilo čast i ugled među poznanicima.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan miliona) KM


DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P


Prema međunarodnoj definiciji, digitalni dokaz je svaka informacija u digitalnom obliku koja ima dokazujuću vrednost, i koja je ili uskladištena ili prenesena u takvom obliku. Pojam digitalnog dokaza uključuje kompjuterski uskladištene i generisane dokazne informacije, digitalizovani audio i video dokazne signale, signali sa digitalnog mobilnog telefona, informacije na digitalnih fax mašina i signali drugih digitalnih uređaja. Znači, digitalni dokaz je bilo koja informacija generisana, obrađivana, uskladištena ili prenesena u digitalnom obliku na koju se sud može osloniti kao merodavnom, tj. svaka binarna informacija, sastavljena od digitalnih 1 i 0, uskladištena ili prenesena u digitalnoj formi, kao i druge moguće kopije orginalne digitalne informacije koje imaju dokazujuću vrednost i na koje se sud može osloniti...
Prije svega želim istaći da naspram sebe nemam državu ni profesionalne i odgovorne državne organe, koji su slučajno, greškom ili nedovoljno pažljivim radom , mogli eventualno da mi nenamjerno nanesu nematerijalnu štetu. Radi se o udruženom zločinačkom poduhvatu građana pripadnika zločinačke organizacije te potom MUP-a, OT Bijeljina, Okružnog i Osnovnog suda u Bijeljini, koji su smišljeno činili krivična djela u kontinuitetu.
U skladu sa navedenom definicijom a imajući u vidu da su spisi koji su predloženi kao dokaz trenutno u Vrhovnom sudu RS, dostavljam skeniranu i tekstualnu dokumentaciju u digitalnom obliku na priloženom disku. Radi se o predmetima 80 0 P 034147 11 P i 80 0 P 039976 12 P.
U svom odgovoru na tužbu od 26.05.2014. tužena RS je istakla prigovor "zastare potraživanja" osporila osnov i visinu bez ijednog argumenta za te tvrdnje. Naime u cijelih desetak redova tužena RS nije na zakonom obavezujući način iznijela činjenice kojima osporava tužbeni zahtijev i dokaze koje utvrđuju te činjenice.
S tim u vezi ističem da je opšti rok za zastarjevanje 5 godina a tužena nije objasnila da li tvrdi kako je proteklo više od toga ili se poziva na neku odredbu prema kojoj je taj rok manji te nedostaje podatak kada je taj vremenski termin prekoračen.
Ostaje pretpostavka da osporavanje tužbe ovde tužena RS temelji na predloženim predmetima 80 0 P 034147 11 P i 80 0 P 039976 12 P no nije iznesena nijedna činjenica odnosno argument prema kome bi ti spisi dokazivali neosnovanost tužbe.
Dakle ovaj odgovor je shodno odredbama ZOPP-u i naredbi predsjednika suda iz (ako se dobro sjećam 14-og aprila) 2013-te morao biti vraćen na dopunu a kako to nije urađeno, očito da sud daje prednost i pomaže državu čiji je sastavni dio, djelujući sinhronizovano sa Pravobranilaštvom RS.
Ja suštinski ne osporavam relevantnost predloženih spisa ali i obrazlažem njihovu dokaznu vrijednost. Spis 80 0 P 034147 11 P pokazuje da je država stala iza kriminalnog zločinačkog plana grupe više lica koji su me lažno prijavili za "ugrožavanje sigurnosti" deklarišući samu sebe odnosno sud kao zločinačku organizaciju. To je definitivno potvrđeno kasnije donesenom odlukom OT Doboj o nesprovođenju istrage protiv mene po tom osnovu dana 14.12.2012. (T15 0 KT 0002365 10). Sud je tada ignorisao odgovor jednog od tuženih g. Debeljevič Milorada koji jasno kaže da "NIKADA NIJE POSTUPAO SLUŽBENO" u vezi sa mnom i mojim pravnim interesima i umjesto toga izvodio impresije tumačeći "šta je pisac htio da kaže" odnosno šta navodno proizilazi iz zabilješke jedine preminule osobe (pod sumnjivim okolnostima) dok nikoga od živih i zdravih svjedoka sud nije htio pozvati iako sam to predložio.
O kriminalnim radnjama tužene RS, odnosno njenih organa uključujući i sudove detaljno ću izvoditi dokaze na glavnoj raspravi a sada prilažem Zahtijev predat po osnovu ZOSPI-a 16.12.2010. na koji nikada nije odgovoreno. Sadržaj otkriva i razloge, jer je preminuli bivši načelnik kriminalistička policije bio višestruki neugodan svjedok. Jedini je direktno razgovarao sa podnosiocima lažne prijave, zna u kakvom su svojstvu došli, šta su tražili, kome su poslati podaci o nezakonitom nadzoru nada mnom, a 5 dana pred smrt mi je rekao da će pokrenuti istragu protiv inspektora Markovića i tužioca Stjepanović na osnovu dokaza koje sam predao policiji. Taj dokazni materijal je potom nestao te stoga tražim da sud naredi tuženoj RS da dostavi podatak o tome ko je bio tužilac nadležan u predmetu vezanom za smrt Ace Teodorovića.
Budući da je taj svjedok preminuo sud se pozvao upravo na njegovu zabilješku i proglasio u predmetu 80 0 P 034147 11 P, lažnu prijavu dvojice građana, za službene radnje, želeći da pomogne krivcima a meni nanese štetu. Tako je sud u praksi demonstrirao izreku "KO DRUGOM JAMU KOPA, SAM U NJU PADA" jer nisu znali da sam ja predvidio pritisak krivaca Gruhonjića i Debeljevića i zaštitu koju će im pružiti VSITV-e odnosno UDT, da se plan zločinačke organizacije proglasi za službenu radnju, te sam to iskoristio u ovoj tužbi.
Pravno gledano, predmet 80 0 P 034147 11 P kaže da je prijavu protiv mene podnijela tužena RS a odluka OT Doboj T15 0 KT 0002365 10 da je bila neosnovana, odnosno lažna. Dakle teza koju ću da zastupam i izvodim dokaze o tome je da je tužena RS napravila plan da me lažno prijavi, otme dokaze koje imam o njenim zločinima, istovremeno me predstavljajući kao ludaka, psihopatu, teroristu, masovnog ubicu tužilaca u pokušaju, što mi je narušilo čast i ugled među poznanicima.
Na sve se nadovezuje predmet 80 0 P 039976 12 P u kome ponovo sud demonstrira kriminal i bezakonje. Pravni osnov odovornosti tuženih Kovačevića i Borovčanina sam temeljio na članu 48 Ustava RS, prema kome su oni koji se ogriješe o prava garantovana Ustavom LIČNO ODGOVORNI a zabranili su mi pristup u OT Bijeljina bez uručivanja pismenog rješenja i omogućavanja prava žalbe, čime su oteli pravo garantovano članom 16 Ustava RS. Osim te najveće nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti, postojalo je i kršenje člana 23 i 15 Ustava RS, vezano za sakrivanje dokumentacije prikupljane o meni i dovođenje u ponižavajući položaj. Sve u svemu, iako sam više puta istakao ove argumente, (poslednji put u žalbi) sud je sve ignorisao i nijednu riječ nije posvetio tome ali je zato izvodio dokazni postupak odbrane umjesto tuženih i još mi dao savjet da sam trebao tužiti RS.
E to je upravo ta "jama" koju su sudovi kopali meni da bi zaštitili pripadnike organizovanog kriminala, a u koju sada upada cijelom dužinom, širinom i težinom ovde tužena RS. Naime da nisam prethodno tužio pojedince za lažnu prijavu i otimanje prava iz Ustava, zastupništvo tužene RS bi se branilo time da ne postoji dokumentacija prema kojoj tužilaštvo službeno podnosi tu prijavu, te da ne postoji naredba koju je izdao bilo koji njen organ o zabrani pristupa. Naravno da bih uopšte imao neki dokaz da postoji bio sam prisiljen provoditi noći u pritvoru i tek na prekršajnom sudu preko izjava sudske policije, razotkrio dotada tajnu usmenu naredbu. Sad je već u predmetu 80 0 P 039976 12 P sud potvrdio i opisao postojanje naredbe i još komentarišući da je odgovornost za eventualnu štetu na RS.
Ja i dalje tvrdim da su prema dokazima koji postoje u oba slučaja odgovorni pojedinci, kako za lažnu prijavu, tako i za otimanje Ustavnih prava, no eto svojim kriminalnim radom sud je falsifikovao činjenice i ustvrdio da sam u oba predmeta pogriješio u pasivnom legitimisanju, odnosno da nisam ispravno identifikovao tuženu stranku.
Kako sad u ovoj parnici tužena RS misli da se oslobodi odgovornosti ostaje da se vidi, no znajući sistem rada očekujem da će izbjeći obavezu iz ZOO-a, kojom bi morala dokazivati da nije odgovorna za nanesenu štetu a potom bi taj posao trebalo da uradi sud u obrazloženju presude, kao što su recimo uradili sinhronizovanom akcijom suda i pravobranilaštva u tužbi za diskriminaciju 80 0 P 053922 13 P, podmetnuvši čak suprotno zakonu cijeli spis između pripremnog i glavnog ročišta...
No da se vratimo glavnoj temi ovog dopisa a to su spisi u digitalnom obliku na disku. Sud može zauzeti sljedeće stavove koje ću prihvatiti bez žalbe kakvi god da budu:
1. Prihvatiće se priloženi disk kao ravnopravna alternativa papirnim originalima.
2. Prihvatiće se digitalni dokaz uz obavezu da kopiju dostavim i tuženoj strani.
3. Sud će odbiti digitalne dokaze i odložiti parnicu do povrata predmeta sa revizije.

Iako sam ovaj dopis sačinio u dva primjerka, disk dostavljam samo u jednoj kopiji za SUD, jer bi se tako postupilo i u slučaju originalnog spisa, a tužena RS ionako to ne čita. Ukoliko pak sud odbije digitalne dokaze uprkos navedenoj definiciji, tražim da se shodno članovima 131-136 ZOPP-u, naredi tuženoj RS u čijem su posjedu predloženi spisi da ih kopira i dostavi za potrebe ovog predmeta.
Sve ostale dokaze (osim već ranije predatih), popis svjedoka i dokumentacije koja se treba pribaviti sudskom naredbom a dokazuju kriminalne radnje tužene RS, čime mi je nanijela nematerijalnu štetu, dostaviću na pripremnom ročištu...

PRILOG

DISK SA DIGITALNIM PODACIMA
Zahtijev 16.12.2010.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902