Sreda, Mart 16, 2016

ČLANAK 578

Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, propisano je da svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, a to obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavještenja i ideje, bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice...

Ova fotografija, ovaj materijalni dokaz, dječiji ruksak dvostruko presječenog kaiša i opranog hemijskim sredstvom je "glogov kolac" u srce tužilačke mafije, jer dokazuje da su u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe i policije, uklonili taj dokaz sa ubijene djevojčice, kako bi prikrili to ubistvo i šverc. Ovaj dokaz je jedan kraj klupka, koje ako se počne odmotavati na drugom kraju krije milijarde evra koje je pokrala tajkunsko politička mafija i vodi na robiju mnoge kako je rekao glavni republički tužilac "krupne ribe" uključujući i dobar dio zaposlenih na adresi Vuka Karadžića broj 3, počev od ureda glavnog tužioca koji je centar organizovanog kriminala preko svih onih koji su im godinama u tome pomagali svojim lažima, falsifikatima i smišljenim krivičnim djelima.

SISTEMATSKA DISKRIMINACIJA GRADJANA 2. DIO

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0P 056780 14 P
Bijeljina, 02.03.2016. godine
ZAPISNIK SA GLAVNE RASPRAVE

Sastavljen dana 06.10.2015. godine u Osnovnom sudu u Bijeljini
OD SUDA PRISUTNI
SUDIJA: Vakičić Željka
ZAPISNIČAR: Manuela Kiš

PRAVNA STVAR
TUŽITELJ: Zdenko Bajo
TUŽENI: Republika Srpska
RADI: naknada štete

Započeto u 11:00 časova
Nakon toga sud poziva tužitelja da nastavi sa obrazlaganjem materijalnih dokaza pa tužitelj izjavljuje sledeće a vezano za preostala dva predmeta i to 043325 i 007070 12 Pr te izjavljuje sledeće:
Tužena RS je dakle bila pismeno obavještena kako ću reagovati na njene fašističke matode i potpuno je jasno da je umjesto da postupi po zakonu i preda mi dokumentaciju na koju imam zakonom garantovano pravo, odabrala da štiti kriminalce koje je sama navela i njihov opljačkani plijen, te obezbijedi miran nastavak krađe koju su vršili preko Bobar grupe a danas je razotkriveno da su u tim godinama opljačkali najmanje 300 miliona maraka preko Bobar banke koje je tužena RS suvlasnik. Sada ću citirati jednu rečenicu suda iz presude 043325 da bi bilo jasnije zašto sam bio prisiljen provoditi sate u pritvoru: "Navodi tužitelja da mu je tužena Rješenjem od 03.12.2012. godine dozvolila samo uvid u traženu dokumentaciju, a ne i kopiranje kako je tražio su paušalni i ničim potkrepljeni."
Ovde se radi o tački 10 koju sam pismeno povukao jer sam naknadno dobio tražene zabilješke sudske policije i sve potkrijepio dokumentom, no ovo je primjer kako bi sud reagovao da sam i tog dana kao stotinu puta ranije izašao mirno i otišao kući. Ne bih imao nijedan dokaz da sam uopšte dolazio, tužena bi naravno lagala kao i ranije da je došlo do nekog postupka, te bi sud svoju šablonsku rečenicu mogao upotrijebiti za kompletan tužbeni zahtjev ili onu da nije dovoljno dostaviti bilo kakve, nego relevantne dokaze. Znajući dakle da će sudska policija lagati, da će to činiti i tužilaštvo a da će ih sudije sve skupa zaštititi ako ne budem imao jake dokaze, odbio sam da se udaljim znajući da će zapisnici sa suđenja i ostali dokumenti jednoga dana kada bude srušena Bobar grupa i mafijaški bos takozvani predsjednik tužene zločinačke organizacije, biti dokaz šta se sve dešavalo i ko je sve štitio pljačku koja se vršila godinama.
Osim što su me u zabilješci proglasili za psihički poremećenog narkomana i izneli par laži kao što je negodovanje građana i opisivanje šefova mafije na plakatima, sudska policije je prilično tačno opisala događaj izostavivši samo dijelove da "sam im se na glavu popeo stalnim dolascima, da ovakvima kao što sam ja ne treba dati nikakva prava i da me treba zatvoriti na Sokolac". Tako su "psihijatri" tužene RS osim dijagnoze odredili i "adekvatnu terapiju i tretman".
Dalje je vidljivo da dva sudska policajca koja su bili neposredni učesnici ne pominju nijednom riječju da sam nešto vikao, Nisu to napisali ni policajci CJB Bijeljina u svojoj zabilješci kada su me zatekli na trotoaru nego pišu da smo razgovarali. Ni u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka se ne pominje vika a onda se 3 mjeseca kasnije dopunjava taj izmišljeni prekršaj.
Sam pretres ne samo da nije bio regularan i zakonit, nego je u startu izgubio svaki legitimitet, jer umjesto da istog dana po lišenju slobode budem izveden najkasnije za 12 sati pred sud što je izričito propisano, smišljeno se to izbjegava kako bi se uticalo na svjedoke da "zaborave" dodaju ili oduzmu detalje, pa čak i da lažno svjedoče, kako bi podržali kriminalce iz mafijaškog režima! Dokaz toga je i "dopuna" izmišljenog prekršaja, tvrdnjom da sam narušio javni red i mir i "vikom"! Ako je činjenica da je predstavnik MUP-a imao sve ralevantne podatke u trenutku podnošenja prijave, a nije potencirao VIKU, jasno je da se u narednom periodu moglo desiti samo to da je jedan od svjedoka policajaca nagovoren da lažno svjedoči! Tako je policajac Stokić Miroslav izjavio da sam "galamio" (NE SJEĆA SE TAČNO), da je Milorad Dodik, vrhovni kriminalac, a takođe i Gavrilo Bobar i tužilac! To što su me policajci prethodno pitali da dam objašnjenje za događaj je izgleda nevažno, a podsjećam da je drugi svjedok policajac Minić Dejan sve okarakterisao kao razgovor i moje odgovaranje na postavljena pitanja, uz opasku da sam dio izgovorio sa povišenim tonom.
Tužena RS je IZMISLILA viku, koja ne postoji u zabilješkama zato što jasno piše da su me sveli na trotoar, (javnu površinu) gdje svako ima pravo na mirni protest i da u skladu sa pravom iz člana 32 Ustava RS, iznese svoje mišljenje o radu državnih organa te da za to ne smije biti kažnjavan. Takode i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, propisano je da svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, a to obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavještenja i ideje, bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.
Tuženoj je dakle bio potreban izgovor zašto me je nezakonito uhapsila na trotoaru, te je izvršen pritisak na policajce da dodaju ponešto kako bi se prikrilo da su "prekoračili ovlaštenja". Prethodni navodnici nisu zato što smatram da to nije tačno nego je uvjeren sam tako izvršen pritisak na policajce da lažu na suđenju. Osim što je dakle prekršena obaveza i moje pravo da poslije lišenja slobode budem izveden pred sud najkasnije za 12 sati, tužena RS je uklonila 1. svjedoka Zorana Mićića, koji je već ranije svjedočio u drugom predmetu i opisao kako glasi fašistička neredba, da bi drugi svjedok Čavić mogao sve da slaže.
Takođe je opis svjedoka drastično različit, pa ne samo da se ne sjećaju, šta je pisalo, šta sam rekao, zašto sam došao, zašto mi nije omogućen pristup, ništa nisu čuli ni vidjeli, (osim svjedoka Minić Dejana), nego se lažno prikazuje i lokacija događaja! Naime iako prvi svjedok Čavić Zoran, izjavljuje da su me bez pružanja bilo kakvog otpora, odveli na javnu površinu, (trotoar) i nisu mi dozvoljavali prilazak ulaznim vratima, drugi svjedok, Stokić očito instruisan, lažno svjedoči da me je zatekao pred vratima, a ne zna kako sam se našao na trotoaru ??? Naprotiv Svjedok Minić, na uočenu nepravilnost od strane suda, ispravlja tu laž i navodi da sam bio na poslednjoj donjoj stepenici, (što takođe nije tačno, jer sam bio na trotoaru) kako je i opisao sudski policajac Čavić, što je vjerovatno trebalo biti opravdanje za lišenje slobode, jer je stvarno stanje da sam uhapšen na trotoaru u zemlji gdje navodno građani imaju slobodu izražavanja misli... No laži i izmišljotine pojedinih svjedoka, služe na čast njima samima i neću time više da se bavim, pa skrećem pažnju na laži komande sudske policije! Kako sam nesporno dokazao dokumentima, kriminalci iz OT Bijeljina i komande sudske policije već 3 godine primjenjuju nezakonitu, neustavnu u fašističku naredbu, da se citiram "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NE DOZVOLI PRISTUP U OT BIJELJINA!"
Pošto se postupajući sudija uvjerio da sam dokazao kompletan prikaz događaja osim rečenice izgovorene od strane Mićić Zorana, "DA MI NE TREBA DATI NIKAKVA PRAVA, NEGO TAKVE KAO ŠTO SAM JA TREBA ZATVORIT NA SOKOLAC" čega "nije mogao da se sjeti nijedan svjedok" pročitan mi je i tekst zabilješke sudske policije u kome piše da sam očito psihički poremećen! DAKLE TO ŠTO SE GRAĐANIN POZIVA NA PRAVA I ZAKON, TE TRAŽI POŠTOVANJE ISTIH OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA, OPISUJE SE KAO LUDILO UZROKOVANO DEJSTVOM ALKOHOLA I NARKOTIKA !!!???
Zakon o javnom redu i miru član 24 glasi "Ko ometa ili sprečava djelovanje državnih organa, preduzeća i drugih pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja ili njihove službenike da vrše svoje funkcije, ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju njihovog službenog lica – kazniće se novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM." Naredba koju je izdala i primjenjivala tužena RS dana 05.09.2012. prema zapisniku suda iz predmeta 004323 glasi "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NE DOZVOLITI PRISTUP U OT BIJELJINA". Da li je ta naredba zakonita ostavljam ovom sudu da procjeni, kao i da li je i za koga, uvredljiva napisana parola "ZAUSTAVIMO SPREGU MAFIJE I TUŽILAŠTVA" ili "PRIKRIVANJE UBISTVA" koje su to uvredljive riječi na plakatima.
Neka sud zamisli scenu koju je putem svojih svjedoka opisivala tužena RS na sudu: JEDAN POREMEĆENI PSIHOPATA VIČE ISPRED ZGRADE, URLA VIŠE PUTA "DODIK JE VRHOVNI KRIMINALAC... ITD". Dva sudska policajca izlaze da intervenišu, te još dvojica iz policijske stanice, pa potom oba tima sačinjavaju zabilješke o tom događaju, nekoliko minuta pošto se sve odigralo. Ni u jednoj zabilješci nema ni pomena o GALAMI, VIKANJU, URLANJU. Ali naravno, zato i nisam izveden pred sud u roku od propisanih 12 sati, kako bi se svjedoci tužene zločinačke organizacije "prisjetili" vikanja...
Vidljivo je da se usmena naredba od svjedoka Mićić Zorana u izjavi datoj sudu 19.08.2011. opisuje kao čisto fašistički pristup, da se zabrana odnosi na sve pripadnike jedne porodice, srodnike ubijene Ivone Bajo, dok nešto kasnije kada sam već objelodanio ovo bezakonje, svjedoci pokušavaju to da ublaže tako što Glamočić Zvjezdan, priznaje da postoji zabrana za mene, a za druge NEĆE da se izjašnjava, dok svjedok Borovčanin Danko, kaže da se naredba odnosi samo na mene i da ne zna šta smatraju policajci pod njegovom komandom !!!??? I na kraju spirale laži svjedok Čavić Zoran izjavljuje da naredba u stvari glasi kako mi treba omogućiti pristup, uz prethodno kontaktiranje tužilaštva!
To su sve bili opisi sudskih policajaca u 3 prekršajna predmeta a tada nije bio dostupan dokument A-326/12 u kome Kovačević Novak priznaje pismeno VSITV-u da je izdao usmenu naredbu o zabrani pristupa, te je sada ovom sudu jasno da je svjedok Čavić Zoran instruisan da lažno svjedoči kako bi me tužena na osnovu toga osudila. Šta reći tek na to, da se glavni svjedok, koji je izdao nezakonitu naredbu Mićić Zoran uopšte nije pojavio na pretresu, a niko od prisutnih nije dokazivao zakonitost te naredbe, zasnovane na fašističkoj usmenoj naredbi tužilačke mafije, tako da većinu pripremljenih pitanja, nisam imao kome postaviti, jer drugi svjedok "ništa ne zna, ništa nije vidio, ništa nije čuo" osim naravno da sam vikao "DODIK VRHOVNI KRIMINALAC"! Nestali svjedok Mićić Zoran bi da se pojavio, trebalo pošto je ranije izjavio da postoji zabrana za sve pripadnike porodice, sada to negirati i reći ono što je lažno prikazao policajac Čavić! Šta bi bila slijedeća izjava na sudu sudske policije ??? DA IMAJU NAREDBU OT BIJELJINA DA ME DOČEKAJU NA CRVENOM TEPIHU, TE PONUDE VISKIJEM I DŽOINTOM, U SKLADU SA OPISOM KOJIM ME PREDSTAVLJAJU "NEUROPSIHIJATAR" KOVAČEVIĆ NOVAK I "PSIHOLOG" BOROVČANIN DANKO ??? Jasno je da mafija tim lažima pokušava dati legalitet svojim mafijaškim postupcima, no kako je to u suprotnosti sa Ustavom član 16 i Zakonom o opštem upravnom postupku, jasno je da su kriminalci iz OT Bijeljina prekršili zakon i provodili sankcije, odnosno diskriminisali cijelu porodicu, prikriveno bez pismene naredbe!
Postavlja se pitanje, zbog čega državni organi na takav način brutalno krše ustav, zakone i garantovana prava??? Odgovor je danas poznat. Postavka optužbe da sam ja huligan, pod uticajem alkohola i droga, sklon ometanju državnih organa koji naravno "rade shodno zakonskim propisima", je nasuprot moje tvrdnje da su korumpirani kriminalci iz OT Bijeljina izdali nezakonitu naredbu o zabrani pristupa i ostvarenju svih garantovanih prava svima iz porodice Bajo, kako bi prikrili ubistvo djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna! U svom obraćanju sudu, pismeno prije pretresa i usmeno, pozvao sam na obavezu sudova iz člana "Zaštita prava" Zakona o sudovima, na šta nije bilo nikakve reakcije! Boginja pravde inače opšte poznato slijepa, pokazala se i gluva i nijema. Time se pokazalo da je inkvizitorsko, mafijaško fašistička institicija Tužilaštvo, izvan i iznad zakona, te se ni sud ne usuđuje konstatovati bezakonje tih kriminalaca i zaštititi ustavom garantovana prava!
Sud je odbio da primjeni članove 8 i 49 ZOP-a, koji nisu ikebana u zakonu, nego su zaštita građanima od napada kriminalaca iz vlasti na njihova prava, a moje je pravo da se branim od te bande, kad mi garantovana prava otimaju! No Prekršajni sud je uradio nešto drugo što će koristiti za ovaj postupak. Na prvoj strani presude, navedeno je šta je bilo napisano na plakatima. "1) Što je dana 05.09.2012 godine u 13:20 časova u ulici Vuka Karadžića u Bijeljini, ispred glavnog ulaza u zgradu Osnovnog suda u Bijeljini, narušio javni red i mir nošenjem transparenata uvredljivog sadržaja, vikom i drskim ponašanjem na taj način što je protestovao stavivši sa prednje i zadnje strane tijela transparente od kartona na kojima je pisalo: “Glas istine, prikrivanje ubistva, skrivanje dokaza, falsifikovanje vještačenja, teror nad medijima, smrt na saslušanju, imam dokaze o krivičnim djelima i kriminalu pripadnika Okružnog tužilaštva Bijeljina, šta će da se desi, hoće li uhapsiti njih ili mene??? Zaustavimo spregu mafije i tužilaštva!“ a takođe je povišenim tonom više puta govorio da je Milorad Dodik vrhovni kriminalac, da su Gavrilo Bobar i okružni Tužilac kriminalci te da su u sprezi sa mafijom uzvikujući: “Zaustavite spregu mafije i tužilaštva“, čime je počinio prekršaj iz člana 7. Zakona o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/07), kažnjiv po istom članu.
2) Što iste prilike kao u tački 1. nije postupio na licu mjesta po zakonitom naređenju službenika sudske policijc Mićić Zorana da se udalji od ulaznih vrata u Sud kako ne bi ometao građane koji su ulazili i izlazili iz zgrade suda, niti je to učinio nakon što mu je Mićić ponovio pomenutu naredbu a takodje nakon što su ga policajci Čavić Zoran i Mićić Zoran uhvatili rukama za ruke i izveli na javnu površinu koja se nalazi ispred ulaznog stepeništa u zgradu suda, te nakon što je na lice mjesta došla patrola Policijske stanice Bijeljina, odbio je postupiti po naređenju policajca Stokić Miroslava da prestane sa narušavanjem javnog reda i mira te da se udalji ispred ulaza u zgradu suda, čime je počinio prekršaj iz člana 24. Zakona o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 20/07), kažnjiv po istom članu.
Osim što je vidljivo da na plakatima nema ni pomena o nekom Dodiku i drugim kriminalcima, kako su to opisali sudski policajci, (a ovu laž je potom preuzeo i citirao Osnovni sud u parnici 043325 bez da je dokazivana) sa kojima se ja slažem u tome ali eto nisam to napisao, sud konstatuje da se me "izveli na javnu površinu koja se nalazi ispred ulaznog stepeništa u zgradu suda" te je iz same presude jasno da sam uhapšen nezakonito na javnoj površini a čak i u ovom najnovijem "Sjeverno korejskom" ZOJRIM, u kome je na udaru i internet, podvlači se da ne može biti kazne za mišljenja o radu državnih organa. Mene je eto tužena RS uz obilje laži u montiranom postupku osudila za mirni protest na javnoj površini, izražavanje mišljenja o radu državnih organa i to što sam "povišenim tonom govorio". Većini zaposlenih u zgradi suda a posebno sudskoj policiji je poznato da u periodu od avgusta do novembra zbog alergije na ambroziju imam osim problema sa disanjem i druge, tako da često jedva govorim a ne mogu vikati sve i kad bih htio. Da sam zaista vikao snagom preko 100 decibela "ŽIVIO PREDSJEDNIK, ŽIVJELI TAJKUNI, ŽIVI NAM I ZDRAVI BILI OKRUŽNI TUŽIOCI" to ne bi smetalo ovde tuženoj RS. No sada slijedi jedan od glavnih razloga zbog čega je bilo neophodno odbiti fašističku naredbu dana 05.09.2012. Naime više puta sam u poslednje vrijeme pomenuo da sam predvidio kako će reagovati okružni tužioci, sudije, sudska policija, MUP itd, što se mnogima ne dopada ali je istina. Tako sam predvidio i da će policija oduzeti plakate i priložiti ih kao dokaz, da će sud kako bi zaštitio kriminalce iz OT Bijeljina, odbijati usvajanje dokaza o njihovim krivičnim djelima pa i fotografiju dječjeg ruksaka koje je skinuta sa ubijenog djeteta i sakrivena da bi se prikrio taj zločin i šverc narkoticima.
Tako se sada u priklopljenom spisu 007070 nalazi upravo ona ista fotografija, koju sam nudio od početka na usvajanje a sud uporno to odbija jer ne želi utvrđivati činjenice nego štiti organizovani kriminal tajkunsko političke mafije. I evo sada je ta fotografija materijalnog dokaza ubistva jednog djeteta ovde, pred ovim sudom, sadržana u predmetu 007070 u šta se sud može uvjeriti. Bila je na meni na dan kada sam uhapšen 05.09.2012. a u zabilješkama nema ni pomena o tome kao da nije ni postojala. Ne pominje se ni u zahtjevu MUP-a ni u presudi a od nekih osoba čija imena neću ovde navoditi dobio sam informacije da im je naređeno da to ne pominju. Da li će mi sud povjerovati sasvim je nebitno ali je nesporna činjenica da postoje kopije svih plakata i opisi teksta, kako lažni tako i pravi ali nema nijedne riječi o fotografiji torbe niti o tome šta na njoj piše a stoji slijedeće:
"KAKO TUZILASTVO "OBRAĐUJE" DOKAZE SA MJESTA ZLOCINA, TORBA JE NA CIJELOJ POVRŠINI PREKRIVENA KRVAVIM MRLJAMA, KAIS TORBE JE DVOSTRUKO PRESJECEN, NA SAMOM KAIŠU NEMA NI KAPI KRVI, SVE JE OPRANO (BENZIN ?), SA KAISA SU UKLONJENI SVI TRAGOVI UBISTVA PA CAK I ORIGINALNA BOJA, JASNO SE VIDI PRELAZ IZ JEDNE U DRUGU NIJANSU BOJE"
Slika materijalnog dokaza ubistva sa ovim upečatljivim i jasnim komentarima je kao dokaz izvršenja krivičnog djela bila pred svim organima tužene RS a ista ne samo da nije reagovala nego to niti u jednom dokumentu nije pomenula. Iz napisanih komentara jasno su vidljiva krivična djela i motivi OT Bijeljina da se taj dokaz sakrije i osigura pokradeni novac, kao i nastavak pljačke i zbog toga su bili spremni uraditi sve ono što sam dokazao, počev od lažne prijave, opisivanja mene u dokumentaciji, kao poremećenog psihopate, otimanja garantovanih prava, montiranih prekršajnih postupaka i naravno fašističke diskriminacije svih srodnika djeteta koje su ubili prilikom šverca narkotika.
Dokaz da sam sve ovo predvidio je konstatovan u presudi Osnovnog suda u Bijeljini u predmetu 80 0 P 057426 14 P od 20.03.2015. te neću koristiti svoj tekst nego upravo riječi kojima je to tužena RS opisala: "Uvidom u Zahtjevi za pristup informacijama od 11.02.2010. i od 17.03.2010. sud je utvrdio da se tužilac obraćao Okružnom tužilalaštvu Bijeljina i to sa prvim zahtjevom da porodici nastradale djevojčice detaljno obrazloži do kakvih je zaključaka došlo tužilaštvo posle 6 mjeseci, te da je ostalo nepoznato na osnovu čega je donesena odluka o nesprovođenju istrage te tužilac navodi da zna da tužilaštvo nema odgovor na ova pitanja ali da će biti zanimljivo pročitati kakve će smicalice koristiti da bi se izvukli iz ove situacije, te da se ne mogu pozivati više na to da u interesu istrage ne mogu otkrivati podatke." Ispostavilo se da su te "smicalice" u stvari najmonstruoznija krivična djela, laži, falsifikovanja, otimanja garantovanih prava i prikriveni fašizam a u to ulaze i sva postupanja svih sudija u svim sudskim postupcima u kojima sam bio učesnik na bilo koji način.
Sliku ove torbe sam poslao na zvanični mejl OT Bijeljina u martu 2010-te, pošto 50 dana nisu odgovarali na zahtijeve a lični pristup tužiocu mi je bio onemogućen, te napisao da će odgovorni za prikrivanje dokaza zločina završiti u zatvoru ako ne otkriju za čije interese su to učinili. To je razlog zbog čega me je kriminalna grupa lažno prijavila, zbog čega su sudovi tužene RS te kriminalce uzeli u zaštitu, proglasivši ih službenim. Zato je policija, tužilaštvo i Okružni sud poslije prijave pisalo laži da u mojim tekstovima postoje "OZBILJNE PRIJETNJE PO ŽIVOT I TIJELO" plaćenih ubica iz OT Bijeljina. Zato je izdata naredba za pretres da bi mi tužena zločinačka organizacija RS otela taj i druge dokaze koje sam imao na računaru.
Zato što je smatrala da tada imam i dokaze o švercu narkotika i pljački koju je vršila. Zato što je "Bobar grupa", "ugledni građanin" a okružni tužioci "časni profesionalci" a Ivona Bajo i njeni srodnici su stoka koju svaki kriminalac iz redova tužene RS, može ponižavati, lagati, maltretirati, vrijeđati, lažno optužiti i ubiti nekažnjeno. Zato je tužena RS preko 30 mjeseci razvlačila istragu po lažnoj prijavi protiv mene i o tome krila i danas krije dokumentaciju, zatvorila tu istragu jer nema elemenata nijednog krivičnog djela koje bi mogla da mi pripiše od mog rođenja do danas a nije ustanovila zašto je i kada kaiš ove torbe presječen, gdje je nestao dio, zašto je kaiš opran i ko ga je uklonio sa ubijene djevojčice. Zato ovu sliku "nisu vidjela" 4 policajca na dan 05.09.2012. iako sam je imao na sebi, zato je nisu vidjeli ni oni koji su podnosili zahtjev, nisu je vidjele ni sudije Prekršajnog i Okružnog suda, niti bilo ko drugi a "ne želi da je vidi" ni ovaj sud sada...
Ova fotografija, ovaj materijalni dokaz, dječiji ruksak dvostruko presječenog kaiša i opranog hemijskim sredstvom je "glogov kolac" u srce tužilačke mafije, jer dokazuje da su u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe i policije, uklonili taj dokaz sa ubijene djevojčice, kako bi prikrili to ubistvo i šverc. Ovaj dokaz je jedan kraj klupka, koje ako se počne odmotavati na drugom kraju krije milijarde evra koje je pokrala tajkunsko politička mafija i vodi na robiju mnoge kako je rekao glavni republički tužilac "krupne ribe" uključujući i dobar dio zaposlenih na adresi Vuka Karadžića broj 3, počev od ureda glavnog tužioca koji je centar organizovanog kriminala preko svih onih koji su im godinama u tome pomagali svojim lažima, falsifikatima i smišljenim krivičnim djelima.
Ovaj dokaz je stvarni razlog zabrane pristupa, kršenja garantovanih prava i diskriminacije svih srodnika djevojčice čije ubistvo prikrivaju kriminalci iz tužilaštva. Sada poslije 6 godina pismeno su priznali u dopisu IT-38/15 od 26.10.2015. da ne znaju ništa o oštećenju a da se nisam suprotstavio njihovim fašističkim naredbama i da ne postoji ovaj spis prekršajnog suda, ne bih imao nikakav dokaz da sam ikada i pokušao ukazati na krivična djela. Ne samo dana 05.09.2012. nego još 2010-te sam predvidio da će sudija koji god da bude dobio u rad ovu tužbu, kada je podnesem, štititi kriminalce iz OT Bijeljina, te sam morao žrtvovati sate u zatvoru da bih tako na ovaj način uneo materijalni dokaz monstruoznog zločina i kriminala takozvanih okružnih tužilaca u jedan sudski spis a doći će vrijeme kada će se tim zločincima suditi ne samo za ovo nego i mnoge druge zločine koje imaju na savjesti.
Prekršajni sud je imao obavezu konstatovati da naredba "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA!" nije zakonita i odbaciti zahtjev policije jer se do dokaza došlo kršenjem ljudskih prava, jer je postojao kao prilog i spis 004323 u kome je opisana, no umjesto toga je kao istinita uzeta laž Zorana Čavića, da se prema meni primjenjuje uobičajeni postupak. O bezakonju na samom suđenju podneo sam posebnu tužbu, koja je prebačena Osnovnom sudu u Zvornik i evo preko dvije i po godine nisam dobio nikakav poziv za pripremno ročište ili bilo šta drugo.
Ovaj sud sada ima dokaze da je tada postojala naredba o zabrani pristupa, da je na snazi još od početka 2010-te kada su iz OT Bijeljina lagali da nisu nadležni i nalagali policiji da nas izbacuju, što se razotkrilo poslije nezakonitoh hapšenja 10.08.2010. i drugih mojih odbijanja da slušam fašističke naredbe. Tako sam isprovocirao pisanje zabilješki u kojima su sudski policajci opisivali tretman jer im Kovačević Novak nije objašnjavao sve detalje, da je naredba nezakonita i da je treba prikrivati da zato i nije pismeno izdata.
ZA OVU PARNICU JE VAŽNO UKAZATI SUDU KAKVE JE METODE SVE KORISTILA TUŽENA RS DA BI SPRIJEČILA ISTRAGU O OŠTEĆENJU MOG PRIVATNOG VLASNIŠTVA, ODNOSNO DA BI PRIKRILA UBISTVO DJEVOJČICE IVONE BAJO I SVOJE MAFIJAŠKE POSLOVE.

NASTAVIĆE SE...
Sudija : Željka Vakičić
Zapisničar : Manuela Kiš
Stranke

OBRADA DOKUMENATA OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me