ČLANAK 581

Očito je da kukavice iz OT Bijeljina kojima se noge tresu pred Dodikom i njegovom bandom nemaju pojma šta je hrabrost, čast i dostojanstvo, te odbranu svojih prava pred naletima fašističke zločinačke bande doživljavaju kao ČUDO NAD ČUDIMA. Prava istina je naravno da su kriminalci iz OT Bijeljina umješani u sve velike pljačke i afere a konkretno u prikrivanje pljačke 300 miliona KM, preko Bobar grupe, krijumčarenje i ubistvo Ivone Bajo i spremni su na sve kako bi njihovi zločini ostali nekažnjeni.

SUDITE KAKO KAŽEM ILI ĆU VAS UKINUTI


SISTEMATSKA DISKRIMINACIJA GRADJANA 5. DIO

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0P 056780 14 P
Bijeljina, 02.03.2016. godine
ZAPISNIK SA GLAVNE RASPRAVE

Sastavljen dana 06.10.2015. godine u Osnovnom sudu u Bijeljini
OD SUDA PRISUTNI
SUDIJA: Vakičić Željka
ZAPISNIČAR: Manuela Kiš

PRAVNA STVAR
TUŽITELJ: Zdenko Bajo
TUŽENI: Republika Srpska
RADI: naknada štete

Započeto u 11:00 časova
Nakon toga sud poziva tužitelja da nastavi sa obrazlaganjem materijalnih dokaza pa tužitelj izjavljuje sledeće a vezano za preostala dva predmeta i to 043325 i 007070 12 Pr te izjavljuje sledeće:
Činjenica je da od trenutka kada sam otkrio sakriveni materijalni dokaz ubistva koju su oprali, ni nadležna tužilac Stjepanović, ni glavni tužilac nisu dozvolili da dođem do njih i dobijem odgovore. Pozivam zastupnika tužene RS da iznese sudu imena tih tužilaca koji su sa mnom "razgovarali" i "više puta" pri tom ne računajući tužioca Šabić Murisa do koga sam išao u decembru 2012-te i januaru 2013-te 3 ili 4 puta isključivo zbog nerazjašnjene smrti oca, kada su nestali njegova knjižica i kompletna medicinska dokumentacija u KC Banjaluka, te sam to prijavio. Ja sam svjestan da zastupnik tužene ništa od ovoga ne iznosi lično nego prenosi podatke koje je dobio od tužilaštva, ali je potrebno i da iste provjeri, a ne da tek tako piše neistine o "nebrojenim susretima" sa nekim tužiocima, što bih u drugim okolnostima tretirao kao uvredu i tražio tužbom nadoknadu za nanesene duševne bolove, no kako se već radi o sudskom postupku, imam mogućnost da odmah razotkrijem svaki falsifikat kojim tužana pokuša da obmane sud. Da su mi samo jedan put objasnili ono što sam pitao ili ako smatraju da sam glup pa ne mogu shvatiti njihovo izlaganje, onda da to napišu u odgovoru na zahtijeve, danas ne bi ni bilo ove tužbe za utvrđenje diskriminacije. Dokaz za to je i zabilješka sudske policije 73/11, usvojena u ovaj spis u kome su navedeni neki od mojih mnogobrojnih dolazaka i traženje razgovora sa Stjepanović ili nekim iz ureda Glavnog tužioca, sa uvjek istim epilogom "ISTI GA NIJE PRIMIO".
Novi dokaz da Kovačević laže je i sama njegova rečenica "Pošto je predmet završen naredbom o nesprovodenju istrage odlukom postupajućeg tužioca i odbijanjem pritužbe od strane Kolegija okružnog tužilaštva to i nema potrebe da ja dalje raspravljam o tom predmetu." Kako su dakle i zašto NEKI tužioci razgovarali i "više puta" ako tu nema šta da se raspravlja ? Istina je da je moguće pokrenuti istragu ako se dostave ili pojave novi dokazi koji ukazuju na krivično djelo u skladu sa ZOKP-u, na šta sam se ja i pozivao, donoseći recimo podatke o oštećenju ruksaka i audio snimak razgovora sa vještakom koji nema pojma o unutrašnjim povredama. Najsvježijim dokumentom iz OT Bijeljina IT-38/15 od 26.10.2015. priznaje se da je to za njih novo, odnosno novi dokaz i nemaju pojma da je i kako oštećen. To što sam ja uhapšen dana 05.09.2012. sa slikom tog dokaza na sebi je sada ključni argument da pokažem kako sam ja pokušavao sve da ukažem na krivično djelo a tužena je sa druge strane činila sve da to spriječi, prikaže me kao izgrednika, psihopatu i manijaka i uz to prikrivajući postojanje fotografije koju su svi vidjeli i sada je priložena u spis.
To dokazuje i ova rečenica Kovačevića "Dakle, dokumentacija se mogla predati radniku pisarnice u portirnici a dokumentacija je dostavljana i putem interneta i uglavnom se radilo o istim podnescima koji su se stalno ponavljali, pa se postavlja pitanje šta je bio cilj non stop dostavljanja istih podnesaka." Očito je da su moji tekstovi o oštećenju i sakrivanju ruksaka, dolazili do Kovačevića ali kako mu je namjera bila prikrivati ubistvo i krijumčarenje to je zabranio pristup i odbijao odgovarati na zahtjeve, a cilj je bio da imam što više dokaza njegovog kriminala kada mu se bude sudilo za mnogobrojne zločine i naravno da ih nagnam da postupe u skladu sa obavezama tužioca opisanih u ZOKP-u.
Još jedna laž koja je zastupniku tužene ispričana od OT Bijeljina u njihovom podnesku je to da mi se odgovaralo na zahtijeve. U ovoj parnici postoji nekoliko zahtijeva na koje nikada nije odgovoreno, pa oni neka pronađu te "odgovore" kako bi se prezentovali sudu, (na stranu to što sam snimke dobio tek 3 godine poslije ubistva) a o "neosnovanosti" mojih krivičnih prijava najbolji komentar je dao glavni republički tužilac g. Mahmut Švraka izjavom za medije da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE."
"Da je sve izneseno tačno i više od toga, dostavljam Vam samo dio dokumentacije Sudske policije iz koje se vidi da navodi pritužbe nisu uopšte tačni i kakve nam sve probleme bez ikakva razloga stvara Zdenko Bajo i o kakvoj se ličnosti radi." je još jedna rečenica Kovačevića iz koje se vidi da je zabilješke sudske policije, kojom je manipulisao i naređivao im da lažu, koristio kao dokaz za opravdanje fašističkih metoda, sve uz monstruozan izraz "bez ikakva razloga" a radilo se o materijalnom dokazu skinutog sa ubijene djevojčice za šta OT Bijeljina nikada nije dala objašnjenje a danas priznaje da o tome ništa ne zna.
Podsjećam sud da sam krivične prijave protiv kriminalaca iz OT Bijeljina podneo u februaru 2010-te od kada datiraju i prvi zahtjevi a tada nije bilo ni krivične prijave protiv mene niti ijednog prekršaja, te je Kovačević koristeći se svojim uticajem i vezama izdejstvovao da se moja borba za prava "koja se ne mogu oduzeti niti ograničiti" predstave kao prekršaj, da se laže i falsifikuje na suđenjima, kako bi te "Presude" mogao slati kao dokaz VSITV-u, što se vidi iz rečenice: "Napominjemo da je u vezi sa ovim Zdenko Bajo više puta prekršajno kažnjavan da je podnosio krivične prijave protiv više tužilaca koje su bile neosnovane po čemu je naredbu o nesprovođenju istrage donijelo Okružno tužilaštvo u Doboju."
Što se tiče neosnovanosti, podsjećam da OT Bijeljina u predmetu T14 0 KTA 0008936 13 iznosi stav da prijavljena osoba (Kovačević Novak) "ne može krivično odgovarati pa nema osnova za provođenje bilo kakvih procesnih radnji". Jasno je dakle da pravosudna mafija štiti svoje pripadnike i nema namjeru pokretati istrage, jer se kaže da ne može odgovarati a ne da je moja prijava neosnovana. S druge strane u vrijeme kada je dopis A-326/12 nastao, postojale su samo dvije pravosnažne presude prekršajnog suda a danas postoje 3. Čak ni to nije broj koji bi se okarakterisao kao "više puta" ali je očigledno da je falsifikat od 22.12.2010. prekršajnog suda na koji sam ukazao 80 1 Pr 000 670 10 Pr, Kovačević koristio kao dokaz za diskriminatorske metode, sve do početka 2012-te kada se pojavila prva pravosnažna presuda u predmetu gdje je i razotkrivena fašistička naredba 004323.
Toliko o lažima Kovačević Novaka na kojima je PRS i zasnovalo svoj podnesak a sada ću razotkriti još neke od njegovih laži iz tog dokumenta jer su bitne u ovom predmetu, gdje i jeste tema višegodišnja diskriminacija za razliku od predmeta 043325, gdje se radilo o samo jednom konkretnom danu. Na početku se opisuje način rada obezbjeđenja:
"Način održavanja reda u zgradi pravosuđa u Bijeljini, konkretno režim ulaska i izlaska u objekat, regulisan je podzakonskim aktima zakona o sudskoj policiji u republici Srpskoj i dalje konkretnizovan Pravilnikom o kućnom redu broj 080-0-Su-06-00001 317 od 25.04.2013. koje je svaki organ dužan da donese. Tužilac ničim nije diskriminiran prilikom dolaska u zgradu pravosuđa u Bijeljini, odnosno na istog se primjenjuje naprijed navedeni propis identično kao i na sve ostale građane. Dakle kad tužilac uđe u objekat pravosuđa, javlja se službeniku sudske policije u prijavnice i saopštava gdje šta ili kod koga želi da uđe. Nakon toga službenik preko portirske službe ili drugog službenika najavljuje tužioca kod zaposlenog u zgradi pravosuđa, (tužioca, sudije, administracije i slično) i provjerava može li ga ovaj primiti. Nakon toga portir obavještava službenika sudske policije šta mu je prenijeto a zatim ako ga zaposleni u zgradi pravosuđa prima, onda se tužiocu izdaje propusnice i omogućava nesmetan ulazak i kretanje. Ako ne onda mu se saopštava da ga lice kod kojeg je tražio prijem ne može primiti i saopštava mu se razlog. Dalje, ako tužilac želi da preda pismeno, to mu se uvijek omogućava. Identična procedura se primjenjuje na sve druge građane koji ulaze u objekat pravosuđe iz čega se jasno vidi da Bajo nije ni jednim postupkom sudske policije diskriminisan."
Ovo je još jedna situacija iz "Zone sumraka" (serija o paranormalnom i nemogućem) jer tužena RS tvrdi da se prema meni dana 05.09.2012. koji je tema MOG tužbenog zahtjeva (a ne nekog koji su izmislili sud i pravobranilaštvo) primjenjivao pravilnik donesen naredne godine, sedam mjeseci kasnije. Može li recimo sud, sada 2015. na ročištu, primjenjivati odredbe ZOPP-u, koji će biti donesen u junu 2016-te, (zamislimo da će biti izmjena i dopuna tada), sve i da postupajući sudija zna detaljno kakve će tačno biti te izmjene ili je sud dužan da postupa po trenutnom, poslednje objavljenom zakonu ??? Ali zanemarimo te paranormalne i nemoguće scene i vratimo se opisanom postupku i tvrdnji da "na istog se primjenjuje naprijed navedeni propis identično kao i na sve ostale građane". U prilogu koji je dostavila tužena RS A-326/12, Kovačević Novak kao glavni okružni tužilac priznaje "Tačno je da sam usmeno sudskoj policiji izdao naredbu da ne dozvoli Baji Zdenku dolazak u prostorije Okružnog tužilaštva". U dokazu koji sam ja dostavio, zapisniku iz prekršajnog spisa 004323 svjedok sudski policajac Mićić izjavljuje da se zabrana odnosi na sve srodnike, moje ili Ivone Bajo. NEMA DAKLE NI GOVORA O NEDISKRIMINACIJI JER SE NAREDBA NE ODNOSI NA SVE GRAĐANE, KAKO JE TO POKUŠALA PREDSTAVITI TUŽENA RS I NIJE PROBLEM SUDSKA POLICIJA NEGO FAŠISTIČKA NAREDBA OT BIJELJINA KOJA NEMA NIKAKVOG UPORIŠTA U USTAVU I ZAKONIMA.
A onda umjesto da dostavi tekst naredbe i dokaz da mi je uručena tužena RS sada u svom podnesku objašnjava zašto je izdata, što nije niti može biti tema tužbenog zahtjeva:
"Međutim dana 08.07.2010. Bajo je narušavao javni red i mir u službenim prostorijama Okružnog tužilaštva u Bijeljini što je pedantno dokumentovao dežurni rukovodni radnik u službenoj zabilješki broj 1260/10 od 08.07.2010. godine."
Podsjećam sud da je jedini stvarno nadležan organ za odlučivanje o tome da li je neko narušio javni red i mir, Prekršajni sud u Bijeljini u skladu sa članom 4 ZOP-a stav "(1) Sudovi u Republici Srpskoj su stvarno nadležni da odlučuju o prekršajima koji su propisani zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, gradova i opština, a koji su počinjeni na teritoriji Republike Srpske." Izražena mišljenja nekog sudskog policajca, tužilaštva ili Pravobranilaštva, tužena RS može da okači "mačku o rep" jer nemaju nikakvu pravnu težinu baš kao ni moje tvrdnje da je neki sudija ili tužilac počinio krivično djelo. U parničnom postupku sud NIJE SMIO, odlučivati i zaključivati da li je neko učinio prekršaj, baš kao što ne odlučuje da li je neko krivično odgovoran što ja nikada nisam ni tražio ali me sud prekida kada dovedem u vezu neko krivično djelo sa kršenjem mojih prava.
U nastavku izlaganja tužene RS, dolazimo do krivičnog djela odnosno sačinjavanja i puštanja u promet falsifikata:
"Dalje, tako su dana 10.08.2010. Bajo i njegova sestra privedeni Prekršajnom sudiji nakon što su narušavali javni red i mir u prizemlju zgrade suda u Bijeljini a pravni osnov privođenja je bio u skladu sa odredbama zakona o prekršajima, nastavljanje vršenje istovrsnog prekršaja i sumnja da će njegova sestra Budimka odlaskom u inostranstvo izbeći odgovornost za prekršaj. Naime tog dana isti su odbili da napusti službene prostorije suda kada im je saopšteno da ih zbog zauzetosti službenim obavezama toga dana glavni okružni tužilac ne može primiti. Napred opisanim narušavanjem javnog reda i mira su se obistinile pretpostavke tužilaštva od 08.07.2010. tj. da će Bajo opet doći i odbiti da napusti službene prostorije što se i desilo. Za ovaj prekršaj Bajo i njegova sestra Budimka su pravosnažnim rešenjem broj 80 1 Pr 0006710 10 Pr oglašeni krivim."
Danas je jasno da za dan 08.07.2010. uopšte ne postoji ni zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka a za dan 10.08.2010. je postupak obustavljen odlukom Okružnog suda u Bijeljini od 22.12.2010. i presuda preinačena. Pravno gledano ne postoji uopšte bilo kakav prekršaj moje sestre ili mene u 2010-toj a tužena RS i sud u presudi LAŽNO navode termin "PONAVLJANJE ISTOVRSNOG PREKRŠAJA". U dosadašnjem toku postupka sam dokazao da se ovde radi o lažima tužene RS jer nije bilo nikakve "zauzetosti službenim obavezama" nego je plasirana gnusna laž da OT Bijeljina nije nadležna. Osim što nam je onemogućeno da dostavimo nove dokaze, tužena zločinačka organizacija je odbila odgovoriti na zahtjeve iz februara 2010. omogućiti uvid u spis KTA-596/09 a posebno je bila obavezna predati mi odluku tužioca Stjepanović od 06.08.2010. po mojoj krivičnoj prijavi od 24.06.2014. PRS uopšte ne pominje prijave niti neke odluke po njima a jedna su od tačaka tužbenog zahtjeva.
O navođenju datuma 13.05.2010. od strane PRS neću uopšte da trošim vrijeme jer nema nikakve veze sa ovim predmetom što sam detaljno obrazložio i dokazao ali je bitno istaći da se sud bavio upravo ovim besmislicama umjesto relevantnim datumom 05.09.2012. kada su se odigrali događaji opisani u tužbi i tužbenom zahtjevu.
U nastavku se ponovo opravdavaju fašističke metode zločinačke organizacije RS riječima: "Napominjemo da je Zdenko Bajo poznat kao lice koji je sklono narušavanju javnog reda i mira protiv kojeg je MUP RS često podnosio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Kao dokaz navedenih tvrdnji predlažemo još dva pravosnažna rješenja kojim je isti oglašen krivim."
Kada se odbaci prethodni falsifikat, ostaju samo 2 rješenja kao dokaz da sam lice sklono "narušavanju javnog reda i mira protiv kojeg je MUP RS često podnosio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka". Osim toga ova rješenja je PRS povuklo kada su u sadejstvu sa sudom uklanjali falsifikat a najvažnija činjenica je da su ta "česta" remećenja reda i mira tajkunsko političke bande, nastala poslije mojih krivičnih prijava protiv kriminalaca iz OT Bijeljina i zahtijeva na koje ta BANDA PLAĆENIH UBICA nikada nije odgovarala nego je tretirala sve članove moja porodice i djevojčicu čije ubistvo prikrivaju kao stoku koju treba otjerati, ocrniti i ubiti ako ništa drugo ne postigne cilj.
Laž PRS-e da su me neki okružni tužioci primali i više puta sam već demantovao, ne postoji ime nijednog od tih tužilaca, sudska policija je sačinila zabilješku gdje navode da me niko nikada nije primio a sam šef mafijaškog servisa OT Bijeljina Kovačević Novak kaže u dokazu A-326/12 da me nisu primali oni koji nemaju veze sa predmetom, što su SVI OSTALI. Potom se nastavlja sa opravdavanjima za fašističku naredbu opisima o mom "DRSKOM I ČUDNOM" ponašanju i cijelo vrijeme izbjegava da se odgovori da li je ikada proveden neki postupak, je li mi predato rješenje o toj naredbi i omogućeno pravo žalbe. Očito je da kukavice iz OT Bijeljina kojima se noge tresu pred Dodikom i njegovom bandom nemaju pojma šta je hrabrost, čast i dostojanstvo, te odbranu svojih prava pred naletima fašističke zločinačke bande doživljavaju kao ČUDO NAD ČUDIMA.
I tvrdnja da bih "MOGAO UGROZITI BEZBEDNOST ZAPOSLENIH" je još jedna od gluposti OT Bijeljina jer valjda je i Sekanić Vojislav i drugo osoblje takođe "ZAPOSLENI" pa ga Kovačević šalje u prizemlje da "rizikuje život" Prava istina je naravno da su kriminalci iz OT Bijeljina umješani u sve velike pljačke i afere a konkretno u prikrivanje pljačke 300 miliona KM, preko Bobar grupe, krijumčarenje i ubistvo Ivone Bajo i spremni su na sve kako bi njihovi zločini ostali nekažnjeni.
U moru laži koje je PRS-e, iznelo OT Bijeljina odnosno kriminalac Kovačević Novak, nalazi se i ova: "Blagovremeno se odgovaralo na zahtjeve za pristup informacijama koje su od Baje upućivani tužilaštvu za izuzetkom upita na koje već odgovarano više puta." Već sam dokazao da sam kopije dijela materijala dobio tek rješenjem od 12.09.2012. sedam dana poslije hapšenja a tražio sam ih 30 mjeseci ranije. Odgovor o oštećenju ruksaka Ivone Bajo OT Bijeljina je dostavila tek poslije 5 i po godina i u IT-38-15 od 26.10.2015. tvrde da ne znaju ništa o tome a materijal koji je mafijaški režim prikupljao o meni poslije lažne prijave nikada mi nije predat.
NAJBOLJI DOKAZ DA JE TO LAŽ JE ČINJENICA DA PRS NIJE DOSTAVILO NIJEDAN DOKAZ, NIJEDAN OD TIH ODGOVORA, NEGO SU PRILOŽILI DOKUMENTACIJU KOJA NEMA VEZE NI SA JEDNOM TAČKOM TUŽBENOG ZAHTJEVA A OSIM ODGOVORA O OŠTEĆENJU TORBE ISTIČEM I TAČKU "4) IZJAŠNJENJE OT BIJELJINA O MOJIM PRIJAVAMA PROTIV SOFRENIĆ BLAGIŠE, (JUN 2010) TE PROTIV "UNIVERZALA" (DECEMBAR 2010) U KOJIMA SAM JASNO OPISAO KRIVIČNA DJELA TE POVEZANOST SA TRGOVINOM NARKOTICIMA!" ŠTO SAM TRAŽIO VIŠE PUTA I KONKRETNO 21.08.2012. A TUŽENA RS NITI JE ODGOVORILA NITI DOSTAVILA BILO KAKVE PODATKE O TOME U SPIS 043325.
Zabilješke o tim prijavama su se pojavile tek u ovoj parnici poslije naredbe suda a sve ovo je samo mali dio bezakonja, kriminala, diskriminacije i fašizma koje demonstriraju i primjanjuju servisi mafijaškog ražima u zgradi na adresi Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina...
NASTAVIĆE SE...
Sudija : Željka Vakičić
Zapisničar : Manuela Kiš
Stranke

OBRADA DOKUMENATA OPTIČKIM ČITAČEM

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902