Ponedeljak, Januar 13, 2014

CLANAK 402

Sudija Destanović je pokušao da me prevari i pomogne tuženima (Kovačević Novak i Stjepanović Danica) tako što je tražio od mene da radnje koje su mi nanijele štetu SAM okarakterišam kao službene iako to nisu bile

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 050285 13 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


ŽALBA NA RJEŠENJE OSNOVNOG SUDA

Prije obrazlaganja žalbe skrećem pažnju da sam još u dopuni tužbe ukazao na neke povrede odradaba parničnog postupka u šta se može uvjeriti drugostepeni sud poslije uvida u kompletan spis. Izneseni argumenti uopšte nisu uticali na postupajućeg sudiju u prvostepenom postupku, te je zbog ličnih interesa tužbu odbacio.
Naime u prvobitno donesenom rješenju za ispravku i dopunu od 11.11.2013. Osnovni sud iznosi stav da tužbom UOPŠTE ne mogu tražiti utvrđenje prava koje mi je već garantovano, te navodim kompletan treći pasus na drugoj strani iz tog rješenja, sa podebljanim relevantnim dijelom teksta:
"S tim u vezi, dekleratornom tužbom, tužitelj može tražiti utvrđenja postojanja, odnosno nepostojanja konkretnog prava ili pravnog odnosa, pa tako dekleratorna pravna zaštita ne stvara nove pravne odnose, niti preinačuje postojeće, već se njome samo konstatuje određeno postojeće pravno stanje, što znači da tužilac u svojoj tužbi ne može svojim tužbenim zahtjevom tražiti utvrđenje postojanja bilo kojeg pojedinačnog, kolektivnog ili dr. prava tužioca, koje mu je već garantovano Ustavom BiH i Ustavom RS, kao i svakom građaninu BiH, nego ovakvu vrstu sudske zaštite može tražiti za utvrđenje postojanja odnosno nepostojanja konkretnog prava ili pravnog odnosa povodom konkretnog spora."
Poslije ovakvog obrazloženja bilo je jasno da postupajući sudija nema namjeru prihvatiti tužbu nego upravo suprotno da planira istu odbaciti, te sam u prilogu dopune dostavio rješenje Okružnog suda u Banjaluci 71 0 P 134315 12 Gž od 30.12.2011.
Uvidom u kompletan sadržaj Rješenja, vidljivo je da se radi o istoj vrsti tužbe, o istim događajima, vezano za prikrivanje ubistva Ivone Bajo, što je Okružni sud jasno shvatio, samo što se tada tražilo utvrđenje drugih prava i naravno vezano za događaje do 2011-te. Na drugoj strani tog rješenja u prvom pasusu, peti red, Okružni sud u Banjaluci konstatuje da je moj pravni interes da se utvrdi postojanje određenog prava, što je jasno navedeno kao jedna od mogućnosti pokretanja tužbe za utvrđenje u stavu 2 člana 54 ZOPP-u:
"Takva se tužba može podici kad je to posebnim propisima predviđeno ili kad tužilac ima pravni interes da sud utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa ili istinitost, odnosno neistinitost neke isprave prije dospjelosti zahtjeva za činidbu iz istog odnosa.
Podebljan je upravo taj dio relevantan za ovu tužbu, dok naprotiv prvostepeni sud osporava takvu mogućnost i objašnjava da je takvu tužbu moguće pokrenuti samo u nekom tekućem sporu što je u stvari samo jedna od opcija obrazložena u stavu 3 istog člana:
"Ako odluka o sporu zavisi o tome postoji li ili ne postoji neki pravni odnos koji je tokom parnice postao sporan, tužilac može pored postojeceg zahtjeva istaknuti i tužbeni zahtjev da sud utvrdi da takav odnos postoji, odnosno da ne postoji, ako je sud pred kojim parnica teče nadležan za takav zahtjev.
Dakle postupajući sudija odbija sve druge mogućnosti propisane stavom 2, a dozvoljava samo opciju iz stava 3 što obrazlaže riječima "tako da takvu vrstu sudske zaštite tužitelj može tražiti za utvrđenje postojanja, odnosno nepostojanja konkretnog prava ili pravnog odnosa povodom konkretnog spora..." (prvi pasus druge strane rješenja prvostepenog suda).
U istom pasusu se navodi: "dekleratorna pravna zaštita ne stvara nove pravne odnose, niti preinačuje postojeće", što aludira da sam tražio uspostavljanje nekih novih prava koja nisu postojala ili njihovu izmjenu. No već u nastavku se navodi "već se njome samo konstatuje određeno postojeće pravno stanje" što je upravo ono što sam i tražio od suda.
Postupajući sudija Destanović ima već pripremljeno šablon obrazloženje da citiram: "iz činjeničnog supstrata tužbe tužitelja ne može se izvesti zaključak iz kojeg konkretnog životnog događaja izvire njegov tužbeni zahtjev" a koje koristi u svakom odbijanju tužbe bez obzira kako je napisana. S druge strane vidi se da je uočio, kao i Okružni sud u Banjaluci, koji je to događaj: "S tim u vezi, tužitelj je u činjeničnom opisu tužbe prezentovao, po svom viđenju konkretne društvene pojave i procese koji se odvijaju u BIH, odnosno u RS, a povodom smrti mldb. Bajo Ivone, te organa vlasti, (OT Doboj, OT Bijeljina, MUP RS - CJB Bijeljina i dr.) Naravno i u činjeničnom opisu sam izneo detalje pozadine slučaja i razloge za podnošenje tužbe te ističem pasus:
"Iako sam upozoravao da se takvom usmenom naredbom krši više prava, a prije svega član 16 Ustava RS, od februara 2010-te, do jula 2013-te kad nastaje ova tužba više od 150 puta sam spriječen u ostvarenju prava, a jedan od dokumenata koji dokazuje kontinuitet bezakonja je "Zabiljeska 1173-11" iz koje se vidi da je na snazi naredba o zabrani pristupa i da ta naredba ostaje. Bez suda i presude, prava na odbranu i žalbu, preko svojih organa OT Bijeljina i Sudske policije tužena RS, otima bez obrazloženja, datuma početka sankcije i neograničeno dugo više prava garantovanih zakonom."
UVJEREN SAM DA JE SASVIM JASNO DA JE MOJ PRAVNI INTERES UTVRĐIVANJE POSTOJANJA PRAVA KOJA MI SE OTIMAJU
Od drugostepenog suda očekujem da analizira kompletan spis sa posebnim akcentom na dopunu tužbe, koja se vodi kao podnesak od 22.11.2013. usvoji ovu žalbu i vrati predmet prvostepenom sudu.
Osim procesnih "grešaka" postupajućeg sudije Destanovića, važno je kako za drugostepeni sud, tako i za javnost koja će ovaj tekst čitati na jednom od najposjećenijih internet blogova, pomenuti i njegove lične motive.
Naime, pošto sam već dostavio pritužbu VSITV-u zbog nezakonitog rada sudije Destanovića, časno, profesionalno i moralno bi bilo da shodno članu "Disciplinski prekršaji sudija" stav 7, zakona o VSITV-u zatraži svoje izuzeće, što nije učinio, a tekst pritužbe je objavljen na internet lokaciji:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775
No prije toga u predmetu 80 0 P 039227 12 P, sudija Destanović je pokušao da me prevari i pomogne tuženima (Kovačević Novak i Stjepanović Danica) tako što je tražio od mene da radnje koje su mi nanijele štetu SAM okarakterišam kao službene iako to nisu bile. Pomenuti su učestvovali u dogovoru kriminalne grupe čiji su me članovi potom marta 2010-te u CJB Bijeljina lažno prijavili za ugrožavanje sigurnosti, zato što sam napisao da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva Ivone Bajo završiti u zatvoru. Ta lažna prijava završena je tek 14.12.2012. kada je u predmetu T15 0 KT 0002365 10 OT Doboj donijelo odluku o nesprovođenju istrage, jer nije bilo nijednog elementa krivičnog djela. Da sam prihvatio nalog sudije Destanovića i napisao da je zavjerenički plan, kako da me lažno optuže službena radnja, ta tužba bi bila odbačena kao neosnovana jer naravno za službene radnje odgovara prema ZOO-a državni organ, član "Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ" (1) Pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ uzrokuje trećem licu u obavljanju ili u vezi s obavljanjem svojih funkcija.
Potom je u tužbi koju sam predao kao zastupnik Budimke Bollin Bajo, (80 0 P 043324 12 P) isti sudija pokušao da je odbaci jer nije predata punonoć za TAJ predmet, nego samo generalna za sve njene pravne interese. U žalbi na to rješenje sam naveo osim svih nepravilnosti koje je potom konstatovao i drugostepeni sud da je sudija Destanović počinio krivično djelo, te da ću podnijeti krivičnu prijavu, što se može vidjeti na stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796
Sve to nije bilo dovoljno da sudija zatraži svoje izuzeće, te je na pripremnom ročištu 13.12.2013. u parnici Bollin protiv RS u kojoj sam punomoćnik tužilje, prijetio da će me kazniti jer sam "uvrijedio" državni organ napisavši da je usmena neredba koja glasi citiram : ZDENKO BAJO, BUDIMKA BOLLIN BAJO I SVI DRUGI SRODNICI NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA - fašistička. Iako se ovde ne opisuje organ nego naredba, pozvao sam se na pravo iz člana 32 Ustava RS, te tražio da se ono poštuje. na šta je sudija Destanović, pred osim mene još 3 svjedoka rekao:
TO JE VAŠE MIŠLJENJE, A MENE VAŠE MIŠLJENJE NE INTERESUJE. MENE NE INTERESUJE NIČIJE MIŠLJENJE, NI U OVOJ ZGRADI NI IZVAN NJE...
E, sada, naravno da to što je moje mišljenje nevažno nije ništa sporno i pravo je sudije da ga smatra bezvrijednim, no što se tiče drugog dijela, podsjećam na odluke Okružnih sudova u Bijeljini i Banjaluci. Dakle, nebitno šta su odlučili viši sudovi, sudiju Destanovića to ne zanima, kako odluka po predmetu 80 0 P 043324 12 P, tako i odluka Okružnog suda u Banjaluci 71 0 P 134315 12 Gž, relevantna za ovaj predmet, te ju je ignorisao i odbacio tužbu.
S obzirom da sam u jednoj od tačaka tužbenog zahtijeva ove tužbe tražio utvrđenje sledećeg:
9) Pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, garantovano članom 32 Ustava RS.
A u drugom predmetu isti sudija hoće da me kazni zbog napisanog mišljenja, očito je da je u konfliktnoj situaciji i praktično sukobu interesa, jer prema njemu, ja samo mislim da imam neko pravo, ali ga neću dobiti sve dok je on sudija.
Sudiju Destanović Senada tretiram kao saučesnika u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja i po tom osnovu ću preduzeti sve pravne korake predviđene zakonom po članovima 56 ZOVSITV, 376 KZRS, a tužbeni zahtjev koji je odbacio prvostepeni sud dostaviću odmah Osnovnom sudu u Banjaluku, ne čekajući rezultate ove žalbe.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me