Utorak, Oktobar 15, 2013

CLANAK 378

Ne sporim pravo tuženog da tvrdi šta god misli da je svrsishodno, no s obzirom da sam u žalbi ukazao na saradnju suda i tuženog te falsifikate postupajućeg sudije, želim provjeriti da li je drugostepenom sudu stigao predmet i žalba u cjelosti ili je možda "greškom" nešto izostavljeno, odnosno izmjenjeno (falsifikovano).


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OKRUŽNI SUD U BIJELJINI

(Sadržaj zahtjeva)

Obraćam se Okružnom sudu u Bijeljini sa zahtijevom, da mi dostavi informacije vezano za predmet 80 0 P 039221 12 P (Zdenko Bajo - AD Univerzal) koji je trenutno u žalbenom postupku.
S tim u vezi skrećem prvo pažnju na odgovor tuženog gdje se na prvoj strani nalazi tvrdnja:
U izjavljenoj žalbi tužilac ni na koji način nije dokazao osnovanost predočenih navoda, te isti imaju karakter skupa proizvoljnih i neprihvatljivih podataka, bez činjeničnog i pravnog osnova, kao i bez utemeljene zakonske podloge.
A na drugoj strani, prvi i drugi pasus je sledeći tekst:
Nadalje, tužilac u žalbi navodi da je tuženi lažno prikazao predmetni događaj radi sprečavanja dokazivanja krivičnog djela, te pomogao bjekstvo kamiona koji je tragičnog dana dovezao navodno krijumčarenu robu, uklonio materijalne dokaze ubistva, čime je onemogućio dokazivanje istine, kao i da je tužioca prikazao u javnosti kao ludaka. Takođe, tužilac ističe da je mldb. Ivona Bajo ubijena prilikom šverca kod tuženog, a da je dokaze o tome tuženi prikrio, odnosno uklonio.
Ovakvi navodi su netačni i paušalni i tuženi uopšte ne želi da se osvrće na njih, a pored toga tužilac nije predočio bilo kakve dokaze o tome, već samo pretpostavlja krivicu tuženog.

Ne sporim pravo tuženog da tvrdi šta god misli da je svrsishodno, no s obzirom da sam u žalbi ukazao na saradnju suda i tuženog te falsifikate postupajućeg sudije, želim provjeriti da li je drugostepenom sudu stigao predmet i žalba u cjelosti ili je možda "greškom" nešto izostavljeno, odnosno izmjenjeno (falsifikovano).
Stoga od Okružnog suda očekujem da me informiše o slijedećem:

1) Da li je uz žalbu na presudu drugostepenom sudu dostavljen prilog "Dokazi tužbe" sa naslovom "GLAVNA RASPRAVA" u kome uz skenirane isječke izjava dokazujem svoje navode, (što tuženi osporava u svom odgovoru) ?
2) Da li u žalbi koja je dostavljena Okružnom sudu postoji moja tvrdnja da je postupajuća sudija falsifikovala "zaključak" OT Bijeljina iz spisa KTA br. 596/09 te lažno navodi: "da je prilikom pada sa bicikla pokidana metalna žica od korpe istog bicikla, probila joj grudi i da je žica pokidala krvni sud"
3) Da li u žalbi koja je dostavljena Okružnom sudu postoji moja tvrdnja, (strana 3, treći pasus) da citiram: "nisam pominjao odgovornost za smrt Ivone Bajo, niti u tužbenom zahtijevu ni u opisu činjenica, sud ne samo da to prepravlja terminom "nema dokaza da je preko svojih određenih radnika skrivljeno doprinijeo smrti malodobne Ivone Bajo" nego falsifikuje i osnov za nadoknadu štete navodeći da "tužilac kao ujak, nije aktivno legitimisan da traži vidove naknade štete zbog smrti malodobne Ivone Bajo" !!!???"
4) Da li je drugostepeno sudu u spisu dostavljena "DOPUNA I PREINAKA TUŽBE" koja sadrži popis 24 priloga, (dokaza) koje sam dostavio uz tužbu, (tuženi u odgovoru tvrdi da nisam predočio bilo kakve dokaze o tome) i to prvih 6 dostavljenih ranije nenumerisanih, a potom novi od 001-018, te posebno da li se među dokumentacijom nalazi prilog "ČLANAK I DOKAZI ŠVERCA" sa naslovom "ZBOG ČEGA JE ZDENKO BAJO LUD?" ispod koga je članak lista "SAN" te izjava vozača o 4 dovezena paketa, direktora o JEDNOM paketu i trasa puta koji je kamion prešao "335 km za 140 minuta".

NAPISATI DA NISAM DOSTAVIO DOKAZE, A DA TO BUDE ISTINA, MOGUĆE JE SAMO AKO SE ISTI UNIŠTE ILI UKLONE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me