Sreda, April 24, 2013

CLANAK 324

Osnov tužbe nisu službene radnje državnih organa, nego tretman koji su tuženi privatno dogovorili ili izvršavaju nečiji privatni nalog, koji je prije svega neustavan i nezakonit, a iza koga ne stoji nijedan organ Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039976 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 1)

DANKO BOROVČANIN (NAČELNIK SUDSKE POLICIJE)
NEZNANIH JUNAKA 5/26 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC)
OT BIJELJINA / VUKA KARADŽIĆA 3 / 76300 BIJELJINA

Vrijednost spora:

30000 KM


PREINAKA TUŽBE

Na osnovu člana 55 ZOPP-u stav "(1) Preinaka tužbe jeste promjena istovjetnosti zahtjeva, povečanje postojećeg ili isticanje drugog zahtjeva uz postojeći."
TUŽENI SE OBAVEZUJU:
1) Tuženi Novak Kovačević, dužan je isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 20000 KM, (dvadeset hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 30 dana, na ime naknade nematerijalne štete, zbog povrede ugleda, časti, slobode i dostojanstva u periodu od 01.01.2010. do 24.04.2013. za pretrpljene duševne bolove uzrokovane lažnim prikazom, o postojanju naredbe da: ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA, te uvjeravanjem državnih službenika da tužitelja predstavljaju i opisuju kao narkomana ili psihopatu, da prikrivaju postojanje dokaza o krivičnim djelima koje je donosio i nagovaranjem da sprovode i primjenjuju tu nepostojeću naredbu.
2) Tuženi Danko Borovčanin, dužan je isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 10000 KM, (deset hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 30 dana, na ime naknade nematerijalne štete, zbog povrede ugleda, časti, slobode i dostojanstva u periodu od 01.01.2010. do 24.04.2013. za pretrpljene duševne bolove uzrokovane lažnim prikazom, o postojanju naredbe da: ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA, te uvjeravanjem državnih službenika da tužitelja predstavljaju i opisuju kao narkomana ili psihopatu, da prikrivaju postojanje dokaza o krivičnim djelima koje je donosio i nagovaranjem da sprovode i primjenjuju tu nepostojeću naredbu.
U ovom sporu ne postoje sporedna traženja, a po mojoj procjeni, neće biti ni troškova postupka, dok je u pogledu nadoknade u vezi glavne stvari otvorena mogućnost nagodbe...

Nesporna je činjenica da su tuženi zaposleni u državnim organima, (Okružno tužilaštvo u Bijeljini i Okružni centar sudske policije u Bijeljini) kao i to da ni za jednu radnju iza koje stoje institucije republike, a eventualno se nekome nanese šteta nisu lično odgovorni. No razlog za ovu tužbu i nisu službene radnje državnih organa, nego tretman koji su tuženi privatno dogovorili ili izvršavaju nečiji privatni nalog, koji je prije svega neustavan i nezakonit, a iza koga ne stoji nijedan organ Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine.
Potom su tuženi uvjeravali druge državne službenike da postoji neka naredba kojom se meni i mojoj porodici suspenduju sva garantovana prava vezano za rad OT Bijeljina, na taj način što nam se zabranjuje pristup.
Iako sam više puta tražio primjerak Rješenja kojim se diskriminiše porodica ubijene Ivone Bajo ili samo ja lično, s obzirom da su tuženi vremenom nagovarali sudske policajce da prepravljaju tekst te naredbe, nikada nisam dobio nijedan dokaz da ta neredba zaista postoji, te stoga i nisam mogao tužiti RS nego upravo tužene.
Najbolji dokaz da nema ni govora o službenom nastupu je to što nisu dostavili nijedan dokument koji potvrđuje da iza tretmana koji se primjenjuje prema meni stoji neki državni organ, no ostaje mogućnost da će to biti priloženo na pripremnom ročištu u kom slučaju kako sam ranije pismeno obavjestio sud i tužene, povlačim tužbu, te bih sa kopijom takvog dokaza podneo tužbu protiv RS.
S druge strane podsjećam, da su radnje tuženih nezakonite i predstavljaju krivična djela, te čak i da OT Bijeljina retroaktivno izda neko rješenje, (što je pravno nemoguće) ostaje njihova krivična odgovornost, što prema ZOKP-u obavezuje Sud na adekvatnu reakciju.
Krivična odgovornost tuženih je utoliko veća s obzirom da su me 3 godine sprečavali da prijavim krivična djela i dostavim dokaze na način propisan zakonom, pristupim informacijama ili dobijem odgovore i objašnjenja za neke neragularnosti, sve vezano za ubistvo Ivone Bajo koje se desilo prilikom krijumčarenja u Univerzal.
Zahvaljujući pomoći tuženih, jedan od pripadnika kriminalne grupe Darka Eleza, (S.B.) bio je zaštićen sve donedavno kada je uhapšen kao direktor Univerzala, koji je švercovao robu. U to vrijeme navedeni je bio takođe zaposlen, a tuženi su svojim postupcima radili ne kao državni službenici nego kao pripadnici organizovanog kriminala sa osnovnim ciljem da spriječe pokretanje istrage o ubistvu i prikrivanju kako tog zločina tako i drugih krivičnih djela.
No to je samo pozadina svega, radi jasne slike o motivima tuženih, a ja ću se tokom dokaznog postupka koncentrisati isključivo na to da je postojao diskriminatorski tretman prema meni, da je provođen prema nagovoru tuženih, te da se radi o njihovom ličnom privatnom interesu, a ne o radnjama zasnovanim na rješenjima nekog državnog organa.
Kao dokaz za to prilažem slijedeće dokumente:


1. Zabilješka 401-10
3. Zabiljeska 1173-11
5. Zabiljeska 1292-12
7. Zahtjev 11.02.2010.

2. Odgovor SU-SP-3-331-10
4. Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
6. Izjave sudske policije
8. Zahtjev 30.04.2010.

Dokazi od 1-6 su relavantni za tužbeni zahtjev, dok su pod brojem 7 i 8 zahtjevi upućeni još početkom 2010-te, na koje mi nikada nije odgovoreno, nego je uslijedila prvo prikrivena blokada pristupa, a potom otvoreni teror koji neprekidno traje do danas. Umjesto da daju objašnjenje, (ako ga imaju a nemaju, jer su učestvovali u prikrivanju dokaza ubistva koje sam naknadno pronašao), izdaje se tajna nezakonita naredba, o zabrani pristupa bilo kom tužiocu.
Tek nekoliko mjeseci kasnije, (što očekujem da će navesti kao izgovor za bezakonje koje sprovode) da bih dokazao taj kriminalni postupak, prvi put odbijam nezakonitu naredbu, za koju se ispostavilo da je u stvari ne samo nezakonita nego fašistička. Za nepostupanje po zakonu i neodgovaranje na te i niti na jedan od preko 10 zahtjeva predatih prema pravu iz ZOSPI, odgovornost je na OT Bijeljina, ali za činjenje nadjela da se spriječim u svim pravima bez ikakvog donesenog rješenja i samo na nagovor tuženih, smatram odgovornim njih lično, sve dok mi ne dostave pismeni primjerak tog rješenja, jer zamislimo najbanalniju moguću situaciju, da 20 građana prelazi ulicu, a meni "službeno lice" to ne dozvoljava uz izgovor da je NEKO izdao usmenu naredbu. Kako je cilj tuženih prikrivanje ubistva, time je i njihova krivična odgovornost sa jedne, te odgovornost za štetu nanesenu meni, sa druge strane višestruko veća.
Ukoliko sud ili tuženi posumnjaju u regularnost opisanih izjava pripadnika sudske policije, ili tuženi ospore istinitost navoda, imaju mogućnost da traže primjenu člana 132 ZOPP-u, stav 4.
Predlažem da se u saslušaju svjedoci, pripadnici sudske policije Višnjić Ranko, Zoran Mićić i Zoran Čavić, te službenik pisarnice OT Bijeljina Sekanić Vojislav, svi zaposleni u zgradi na adresi Vuka Karadžića 3 u Bijeljini, o njihovim saznanjima o tretmanu koji se prema meni primjenjuje, te da li se radi o radnjama zasnovanim na nekom službenom dokumentu ili nagovaranjima, ubjeđivanjima i "objašnjenjima" nakog od tuženih ili posrednika, kako da se ophode prema meni.
Predlažem da sud po službenoj dužnosti, (član 134, stav 3) zatraži spis 80 1 Pr 007070 12 Pr, Prekršajnog odjeljenja Osnovnog suda u Bijeljini, kojim se dokazuje da državni službenici po usmenom nezakonitom nagovoru tuženih prikrivaju postojanje dokaza o ubistvu, sprečavaju me da iste dostavim i prijavim krivično djelo, a istovremeno se od njih traži da na prekršajnom sudu lažno svjedoče i tvrde da ne postoji naredba o zabrani pristupa koju su prethodno tražili da se primjenjuje, lažno predstavljajući da postoji.
Tuženi su pokušali da me predstave drugim državnim službenicima i nadređenim organima kao psihopatu i narkomana, koji bez ikakvog razloga u svom ludilu dolazi u zgradu u kojoj se nalazi OT Bijeljina i narušava javni red i mir, te predviđam da bi to mogli pokušati i tokom ove parnice. Na disku koji sam ranije dostavio, nalaze se dokazi o više krivičnih djela koje tuženi žele da prikriju i to je pravi razlog za njihove postupke, što ću koristiti kao dokaz ukoliko pokušaju da se brane sa lažnim prikazom o narkomanu psihopati.
Nezakonitu, fašističku naredbu sudske policije koja mi je izdavana, bio sam prisiljen odbiti da bih imao bilo kakav dokaz da se uopšte primjenjuje, jer su tuženi u početku pokušali da je sprovode ne samo bez donesenog rješenja i službenog nastupa nekog organa, nego i bilo kakvog traga da postoji.
Iz spisa na koji se pozvao tuženi Borovčanin Danko, (80 0 P 034147 11 P) vidljivo je kako se ponašaju korumpirani pripadnici organizovanog kriminala, poričući da su se nezakonite radnje uopšte i desile. Kako su i tuženi pokušavali da prikriju postojanje nezakonitog tretmana koji se primjenjivao prema meni po njihovom nagovoru, a istovremeno odbijali da mi izdaju pismeni tekst rješenja na osnovu koga se naredba primjenjuje u skladu sa Ustavom i zakonom, bio sam prisiljen podnijeti ovu tužbu protiv njih kao privatnih lica.
Ukoliko ne dostave dokument nekog državnog organa, koji "legalizuje" njihove postupke, ne samo da su krivično odgovorni za samovolju i bezakonje, što nije direktan predmet parnice, nego su odgovorni i za nematerijalnu štetu, jer ničim ne dokazuju da nema njihove krivice, što je obavezno prema članu 202 iz ZOO-a.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me