ČLANAK 1048

NE POSTOJE NIKAKVE INSTITUCIJE NITI ZAKONI NEGO TEROR I DIKTATURA MAFIJE KOJA JE I JAVNO OBJELODANJENA OD STRANE JEDNOG OD POLITIČKIH LIDERA TUŽENE BOSNE I HERCEGOVINE, MILORADA DODIKA. PRED KAMERAMA JE OTKRIO FORMIRANJE "CRNE KNJIGE" SA IMENIMA LICA PROTIV KOJIH ĆE KAKO KAŽE NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA DA VODE BORBU - ŠTO JE JAVNI NALOG ZA LIKVIDACIJE...

ZAHTJEV ZA SUD U STRAZBURU

ZDENKO BAJO PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE
PO PREDMETU 80 0 P 097102 18 P

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO 80 0 P 097102 18 P

Od Suda se očekuje da ustanovi da su u konkretnom slučaju prekršena navedena prava Zdenka Baje i da odluči na koji način će oštećeni dobiti zadovoljenje, te da ukaže državi Bosni i Hercegovini koja su zakonska rješenja u njenom zakonodavstvu nesaglasna sa Konvencijom i da joj naloži u kom dijelu i kako treba da izmijeni praksu rada državnih organa...
Skrećem pažnju na predmet "Damjanović - Maktouf", (Aplikacije br. 2312/08 i 34179/08) gdje je konstatovana nezakonita primjena pogrešnog zakona te povlačim paralelu sa ovim postupkom u kome se višestruko primjenjuje pogrešan zakon. Konkretno, nije primjenjen "Zakon o zabrani diskriminacije" i obaveza diskriminatora da dokazuje "nediskriminaciju". Prethodno nije poštovan "Zakon o krivičnom postupku", "Zakon o sudovima" i "Zakon o tužilaštvima" te je suprotno odredbama tih zakona protiv Zdenka Baje, pokrenut krivični postupak pred nenadležnim organima.
Do obraćanja sudu u Strazburu dolazi prije okončanja mogućih pravnih lijekova u domaćoj zemlji te ću s obzirom na propise, pojasniti zašto bilo kakva pravna borba, ovdje nema nikakvoga smisla niti je uopšte moguća. NE POSTOJE NIKAKVE INSTITUCIJE NITI ZAKONI NEGO TEROR I DIKTATURA MAFIJE KOJA JE I JAVNO OBJELODANJENA OD STRANE JEDNOG OD POLITIČKIH LIDERA TUŽENE BOSNE I HERCEGOVINE, MILORADA DODIKA. PRED KAMERAMA JE OTKRIO FORMIRANJE "CRNE KNJIGE" SA IMENIMA LICA PROTIV KOJIH ĆE KAKO KAŽE NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA DA VODE BORBU - ŠTO JE JAVNI NALOG ZA LIKVIDACIJE...
Naime, 22.05.2019. prilikom pokušaja da dođem do nekih dokumenata, potrebnih i za ovaj postupak te da ostvarim prava garantovana Ustavom i prijavim više lica za više krivičnih dijela, uključujući pokušaj mog ubistva, fizički sam napadnut u zgradi policijske uprave u Bijeljini, od strane službenika u civilu, prijećeno mi je prebijanjem i ubistvom ako se ikada više pojavim.
Dva dana kasnije sam predao pismenu prijavu, (prilog "09 Krivična prijava po napadu od 22.05.2019. sa prilozima) na kojoj je vidljiv prijemni pečat od 24.05.2019. a u prilozima su i fotografije nekih od aktera te snimak poziva policiji na broj 122 u 11:38, 22.05.2019. na koji nisu htjeli da reaguju jer su odgovorni za prethodna krivična djela i napad na mene uz prijetnju ubistvom, službenici MUP-a, odnosno službenici Bosne i Hercegovine, koja smišljeno krši ustav i ljudska prava.
Iako je napadač, upotrijebio aktivnu fizičku silu, vukao me i gurao prema izlazu, konstantno prijeteći ubistvom, niko od prisutnih uniformisanih službenika nije reagovao, niti sačinio zabilješku a nisu mi htjeli reći ni njegove ime, te sam potom lično prijavio toj događaj dežurnom tužiocu i naknadno saznao ime napadača a u pitanju je Stanković Mitar, pripadnik MUP-a Republike Srpske.
Ali, da se ne radi samo o izolovanom događaju, dokaz je i ovaj kompletan postupak u kome sam više puta usmeno i čak 3 puta pismeno zahtjevao da sud izda naredbu Republici Srpskoj odnosno njenim organima da mi uruči podatke na koje imam pravo garantovano Ustavom, članom 23, što sud nije htio da učini.
Veoma bitna činjenica je i to da Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovine, krade poštanske pošiljke, upućene za Strazbur što se vidi iz priloženog dokaza lažno tvrdeći da su izgubljene a potom šalje nepoznate osobe u civilu sa falsifikovanim pismom, navodno iz Strazbura gdje se tvrdi kako su te "nestale i izgubljene" pošiljke odbačene.
OVDE ILI JE U PITANJU KRAĐA I FALSIFIKOVANJE DOKUMENTA SUDA U STRAZBURU ILI JE POŠILJKA PRESRETNUTA, OTVORENA I NJEN SADRŽAJ IZMENJEN NA TAJ NAČIN DA BI BIO ODBAČEN. KAKO GOD, APSOLUTNO JE NEMOGUĆE DA O POŠILJCI KOJA JE IZGUBLJENA BILO KOJI SUD MOŽE DONOSITI BIO KAKVU ODLUKU...
Kompletan postupak je bio potpuno nezakonit i prekršena je ključna odredba o teretu dokazivanja pa predstavnik tužene ne samo da ništa nije dokazivao nego se nije ni pojavio na ročištu a meni sud nije dozvolio izvođenja dokaza nego samo završnu riječ. Povod za sve, odnosno razlog tužbe za diskriminaciju je potpuno nezakonito i nelegalno montiranje optužnice protiv mene, pred nenadležnim organima, tužilaštvo i sudom u Istočnom Sarajevu, koji su falsifikovali nadležnost sa ciljem da me odvuku na udaljenu teritoriju, kao metu plaćenim ubicama, što su i pokušali, istovremeno krijući dokument na osnovu koga navodno imaju nadležnost.
Čak ni u ovom postupku, nisu htjeli da dostave kompletan spis, nego samo neko "izjašnjenje" koji nisam ni tražio ali iz njega se vidi da su lažirali nadležnost, jer se pozivaju na dokument Republičkog tužilaštva, kojim se u stvari moja krivična prijava dostavlja njima u rad a ne nikakva prijava protiv mene.
Na dnu pomenutog "Izjašnjenja od 26.03.2019." se tvrdi kako se krivični postupak protiv mene neprestano "odlaže" jer ne želim pristupiti a sudska policija "ne može realizovati naredbe za dovođenje". U pitanju je naravno potpuna besmislica jer sam kako je očigledno dostupan i pojavljujem se čak u drugim postupcima pred sudom a pripadnici mafijaške grupe koja je montirala optužnicu se ne usuđuju zatražiti pritvor koji je uobičajen u zakonu o krivičnom postupku u ovakvim slučajevima. Ne smiju zatražiti pritvor jar ga moraju obrazložiti i pri tom dostaviti dokaz o nadležnosti a ako bi takav prijedlog sud i odobrio uprkos falsifikovanju nadležnosti u roku od 24 sata mi se mora omogućiti žalba a po njoj postupa viši sud u roku od 48 sati. Taj viši sud nije bio planiran kao ni bilo kakav postupak nego je cilj bio da me dovuku na udaljenu teritoriju kojom haraju narko i auto mafija sa ciljem da me tamo likvidiraju. TAJ PLAN BI TRAŽENJEM PRITVORA, VIŠI SUD OKONČAO ZA 3 DANA, TE PRITVOR NIJE NIKAD NI ZATRAŽEN, NEGO SE VIŠE OD GODINU DANA POKUŠAVALO NEZAKONITO PRESRETANJE I NASILNO ODVOĐENJE SLANJEM PATROLA BEZ PISMENE NAREDBE.
S obzirom da su mojom krivičnom prijavom, bili prijavljeni pripadnici suda, tužilaštva, i komanda sudske policije, umiješani u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, šverc narkotika i pljačku stotina miliona, preko Bobar banke, odlučili su da montiraju optužnicu protiv mene, pokrenu "posebne istražne radnje" kradu poštu itd. i prikupljaju podatke, koje su dostavljali plaćenim ubicama.
Opšte je poznato da je u Bosni i Hercegovini, veliki broj neriješenih ubistava i sve više ima likvidacija vatrenim oružjem, eksplozivom, metalnim palicama i slično.
Građanima se od strane sudova, smišljeno otimaju, Ustavom garantovana prava, kako ne bi došli do dokumentacije potrebne za pravnu borbu a vrhunac svega je otvorena prijetnja ubistvom od strane državnog službenika, što je u suštini isto ono što rade sudije, otimajući građanima njihova prava u sudnici.

PRAVA PREKRŠENA TOKOM POSTUPKA ODNOSNO TOKOM DISKRIMINACIJE
Pravo na pravicno sudjenje čl, 6 Evropske Konvencije o ljudskim pravima; Pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom, po čl 16 Ustava RS; Pravo da traži i dobije sve podatke o sebi; Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom; Pravo lica da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni; Pravo na ličnu slobodu i sigurnost; Pravo na slobodu kretanja i prebivališta.
O kršenju prava tokom postupka dovoljno govori samo to da sam predao 3, (TRI) pismena "Zahtjeva za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u" čije kopije prilažem i umjesto da sud postupi po njima i zaštiti prava garantovana ustavom i zakonima na šta je obavezan, (Zakonom o sudovima) to nije učinjeno nego sam umjesto toga 22.05.2019. kada sam lično tražio dokumente, fizički napadnut u PU Bijeljina, prijećeno mi je prebijanjem i ubistvom ako ponovo dođem.
KAKO SE RADI O POVREDAMA ZOZD-E, SMATRAM DA JE PO APLIKACIJI, (ZAHTJEVU) POTREBNO POSTUPATI HITNO, KONSTATOVATI POVREDE GARANTOVANIH LJUDSKIH PRAVA I PROGLASITI OSPORENU PRESUDU NEVAŽEĆOM...
U ovom predmetu se diskriminacija i kriminal ogleda u tome da je nenadležno tužilaštvo iz Istočnog Sarajevo, pokušalo lažirati nadležnost i tako otvoriti predmet protiv mene, konstantno krijući dokumentaciju i prije svega navodno rješenje o nadležnosti. To se nastavilo i po mojoj tužbi kada sud i poslije više mojih zahtijeva, UKLJUČUJUĆI TRI PISMENA, nije obezbijedio ni spis iz OJTIS niti ijedan dokument od materijala koji sam tražio a ni svjedoke. Pribavljeno je samo "IZJAŠNJENJE" tužilaštva, KOJE UOPŠTE NISAM TRAŽIO i uz njega što je ipak više nego dovoljno da dokaže kriminal i diskriminaciju, dostavljen je dokument republičkog tužilaštva "T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." iz koga se jasno vidi brutalni i kriminalni pokušaj falsifikovanja nadležnosti.
Pošto sud nije htio da mu omogući ravnopravne uslove i pravo na pravično suđenje prisiljen sam bio da izlažem život opasnosti da bih dobio dio materijala koji je sud bio obavezan da mi obezbijedi te sam čak fizički napadnut 22.05.2019. u zgradi PU Bijeljina od strane nepoznate osobe u civilnom odjelu. Taj događaj sam prijavio dežurnom tužiocu sat kasnije i naknadno utvrdio da se najvjerovatnije radi o Stanković Mitru, nekadašnjem članu komande posebne ratne jedinice iz policijske stanice Bijeljina, dakle sa područja gdje postoje brojni ratni zločini nad civilima a krivci su i danas zaposleni u javnim organima, uključujući, MUP, tužilaštva i sudove.
DIO PREKRŠENIH ODREDBI IZ ZAKONA
- Član 5, "Svaka stranka ima pravo da se izjasni o prijedlozima i zahtjevima protivne stranke" TEK POSLIJE MOJIH USMENIH ZAHTJEVA I POKUŠAJA TUŽENE DA TO SPRIJEČI, SUD MI JE DOZVOLIO DA UKRATKO UKAŽEM NA BRUTALNE LAŽI I KRIMINAL U DOKUMENTIMA KOJE JE PREDLOŽILA TUŽENA A ISTA IH UOPŠTE NIJE OBRAZLAGALA.
- Član 7, "Stranke su dužne iznijeti sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se utvrđuju te činjenice". - TUŽENA NIJE UOPŠTE IZVODILA DOKAZE A MENI TO NIJE DOZVOLJENO.
- Član 10, "Stranka ima pravo da sud odluči o njenim zahtjevima i prijedlozima u razumnom roku" - SUD UOPŠTE NIJE ODLUČIVAO O MOJIM ZAHTJEVIMA VEZANO ZA ČlANOVE 23 USTAVA RS I 131 - 136 ZPP.
- Član 71, "Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, činjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te činjenice" - OVA OBAVEZA NIJE POŠTOVANA OD STRANE TUŽENE A SUD TO NIJE SANKCIONISAO.
- Član 88, "Sud će, na način koji ne ugrožava njegovu nepristrasnost, na pripremnom ročištu, kao i u toku cijelog postupka, nastojati da stranke zaključe sudsku nagodbu" NIJE NI POMENUTO, OSIM AKO JE NAVEDENO ŠABLONSKI PRIJE ROČIŠTA A NIJE NIKADA SAOPŠTENO.
- Član 99, "Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava" - KLJUČNO PRAVO DA DOKAZUJEM SVOJE TVRDNJE OBRAZLAGANJEM DOKUMENTACIJE MI NIJE DOZVOLJENO UPRKOS STALNOM INSISTIRANJU.
- Član 101, "Postupak na glavnoj raspravi odvija se usmeno, a dokazi se izvode neposredno pred sudom" - ANALOGNO ČLANU 99, POSTUPAK DOKAZIVANJA MI JE KAO STRANKI ONEMOGUĆEN
- Član 102, "Svaka stranka treba u svojim izlaganjima iznijeti sve činjenice potrebne za obrazloženje svojih prijedloga, ponuditi dokaze potrebne za utvrđivanje svojih navoda, te se izjasniti o navodima i ponuđenim dokazima protivne stranke." - TUŽENA NIJE UOPŠTE IZVODILA DOKAZE, NITI SE IZJAŠNJAVALA O MOJIM DOKAZIMA A MENI DOKAZIVANJE NIJE DOZVOLJENO.
- Član 123, "Svaka stranka dužna je dokazati činjenice na kojima zasniva svoj zahtjev" - TUŽENA NIJE UOPŠTE DOKAZIVALA SVOJE "ČINJENICE" A MENI TO NIJE DOZVOLJENO.
- Član 128, "Dokazi se izvode na glavnoj raspravi" - GLAVNA RASPRAVA UOPŠTE NIJE POSTOJALA NEGO SAMO PRAVO NA ZAVRŠNU RIJEČ
- NIJE MI OMOGUĆENO DA ISPITAM SVJEDOKE IZ TUŽILAŠTVA PA I SUDA KOJI SU SADA U OVOM POSTUPKU TREBALI OBJASNITI SVOJU NAVODNU NADLEŽNOST I LAŽI I BESMISLICE PISANE POPUT ONOG "IZJAŠNJENJA" TUŽILAŠTVA OD 26.03.2019.
- NIJE UOPŠTE POŠTOVANO PRAVILO O OBRTANJU TERETA DOKAZIVANJA.
- SUD PRAKTIČNI NIJE IZNOSIO NIKAKAV STAV O MOJIM TVRDNJAMA VEZANO ZA DOKAZE TUŽENE I NAVODIMA U ZAVRŠNOJ RIJEČI NEGO JE UMJESTO TUŽENE KOJA JE ĆUTALA OBRAZLAGAO NEBITNE TEME UKLJUČUJUĆI I NAVODNE PREKRŠAJE...
OBRAZLOŽENJE
S obzirom da se radi o tužbi za utvrđenje diskriminacije, teret dokazivanje je na potencijalnom diskriminatoru o tužena je bila dužna prisustvovati i dokazivati nediskriminaciju, dokazivati tvrdnje iz podnesaka a ne da to čini sud u presudi i meni prebacuje da nisam u potpunosti dokazao da je odluka RJTRS vezana baš za konkretnu moju krivičnu prijavu.
Sadržaj odluke RJTRS bi razumio i osnovac te je jasno zašto tužena i sud nisu ni pokušali da se njome bave nego se smišljeno skreće pažnja ne dokumente koji nemaju veze sa nadležnošču, U tu svrhu je očito "uklonjen" prethodni sudija Destanović Senad, (bošnjak) a predmet predan u rad drugom, (nacionalno podobnom) sudiji koji je na isti način ranije kriminalne radnje pripadnika tužilaštva izvršene izvan radnih obaveza, proglašavao "SLUŽBENIM", sa tom razlikom da su ovaj put u pitanju pripadnici mafije zaposleni u nenadležnim organima a koji su pokušali lažirati nadležnost sa ciljem da me navedu, dovedu ili dovuku na svoju teritoriju i na nišan svojim saučesnicima iz narko i auto mafije.
Ključni dokaz u ovom predmetu je dakle akt "T12 0 KTA 0000398 15" i kada se pročita taj dokument Republičkog tužilaštva vidljivo je da se njime nikakva krivična prijava niti predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" a ni neko drugo krivično djelo ne dostavljaju njima u rad, nego naprotiv, dostavlja se moja krivična prijava protiv više lica, iz suda, tužilaštva i sudske policije, citiram:

"Broj: T12 0 KTA 0000398 15, Banja Luka, Dana, 01.06.2015. god.
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO
Predmet: Dostavljanje predmeta na nadležnost
U prilogu, dostavlja se prijava Bajo Zdenka iz Bijeljine, koju je podnio protiv određenih lica Pravobranilaštva RS sa sjedištem u Bijeljini, a u samom podnesku isti je naveo - podnio prijavu protiv tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i sudije Osnovnog suda u Bijeljini, pa ne bi bilo svrsishodno da postupanje u ovom predmetu vrši Okružno tužilaštvo u Bijeljini te vam radi objektivnosti u rješavanju ove pravne stvari dostavljamo predmet na donošenje tužilačke odluke.
Glavni republički tužilac : Mahmut Švraka"

TIME SAM JA DOKAZAO DA OJTIS NIJE DOBIO U RAD NADLEŽNOST U PREDMETU KOJI SU NEZAKONITI OTVORILI PROTIV MENE.
Tužena nije dokazala niti uopšte dokazivala ništa niti je bila prisutna osim na jednom ročištu kada je jedino pokušavala mene spriječiti da govorim uopšte a svoj posao i obavezu prepustila po običaju nezakonito sudiji.
U dokumentu "Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019." koje ja uopšte nisam ni tražio nego kompletan spis i priliku da ispitujem svjedoke se i ne pominje šta piše u odluci RJTRS nego se pokušava insinuirati da se njome dodjeljuje nadležnost upravo za montirani predmet.
TO JE SAVRŠEN PRIMJER BAHATOSTI, BEZOBRAZLUKA I KRIMINALA TUŽILAŠTVA KOJE JE NA ISTI NAČIN FALSIFIKOVALO DOKAZE U SLUČAJU UBISTVA IVONE BAJO TE SAKRILO MATERIJALNI DOKAZ ZLOČINA PRETVARAJUĆI SE DA O TOME "NEMA SAZNANJA" A TEK 2017-TE PISMENO TO I PRIZNALO POŠTO JE VIŠE SUDIJA PRETHODNO PRUŽALO ZAŠTITU ZA NJIHOVE MAFIJAŠKE I FAŠISTIČKE METODE...
Podsjećam da je tužena MORALA dokazati kako je nenadležni organ stekao nadležnost i to učiniti još u odgovoru što nije učinjeno i ne postoje nikakve činjenice i dokazi. Naknadno predati dokumenti nemaju nikakve veze sa dokazivanjem nadležnosti i bave se čak lažima o navodnim prekršajima. Iako sam priložio dokaz, pravosnažno "Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pžp od 27.02.2019." nadležnog suda u kom postupku ne samo da sam dokazao da nema prakršaja nego i da su načelnik Borovčanin i njegovi službenici smišljeno falsifikovali zabilješke i lagali pred sudom, u svojoj presudi 80 0 P 097102 18 P, ovaj sud me više puta "optužuje" za kršenje javnog reda i mira, što je suštinski vrijeđanje stranke.
Osim priloga "06 Zahtjevi za primjenu članova iz ustava i zakona" koji sadrži 4 pismena zahtjeva i upozoranja sudu da poštuje i primjeni zakon i prava garantovana ustavom, prilažem i "07 Zahtjev predsjedniku suda i odgovor" u kome sam jasno i precizno naveo dio najvažnijih odredbi koje se krše i u odgovoru dobio stav predsjednika suda da sud primjenjuje sve odredbe koje sam naveo uključujući i onu o obrtanju tereta dokazivanja a što ipak nije zaustavilo sudiju da nastavi sa planskim kršenjam zakona. Zašto je to tako pokazala je nedavna afera nazvana "potkivanje" gdje se na video snimku moglo vidjeti da predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, ovde tužene Bosne i Hercegovine i inspektor policijske agencije SIPA, u kafani iznuđuju od stranaka novac a onda se utiče na sudske postupke. U ovom slučaju se radilo o kriminalu više sudija i državnih tužitelja te je sistemom "spojenih posuda" pružena zaštita pripadnicima kriminalne grupe i na taj način što su meni oteta sva zakonom predviđena prava pa čak mi nije omogućen uvid u spis u kome sam krivično optužen. NEVJEROVATNO...
Generalno ni tužena ni sud u presudi nije se uopšte bavio ključnom temom o nadležnosti, te se čak i ne navodi da je navodno stečena dokumentom republičkog tužilaštva, nego se samo pominje da ta NEKA odluka postoji i da je uz nju dostavljen i neki drugi materijal u OJTIS, što niko nije dokazivao a sud nije obezbjedio taj spis uprkos mojim mnogobrojnim zahtjevima. Tvrdnja suda da sam "odustao" od prava garantovanog Članom 23 Ustava nije tačna jer sam pradao 3 (TRI) zahtjeva na tu temu na koje sud NIKADA nije reagovao a nisam predao nijedan podnesak u kome odustajem od bilo čega a pozvao sam se i na članove 131 - 135 ZPP što takođe nije poštovano. Uz sve to i OJTIS je odbijao 2 godine da mi uruči taj dokumet, OJT Bijeljina uvid u predmete, sudska policija odbija uručiti kopije zabilješki kao i MUP dokumentaciju koju sam tražio što je uz pomoć suda imalo za cilj da mi maksimalno oteža uslove u postupku i favorizuje tuženu i prije svega da prikrije organizovani kriminal i gestapovske metode u dokumentima policije, tužilaštva i sudske policije.

PRILOZI

01 Krađa pošiljki za sud u Strazburu
02 Tužba za utvrđenje diskriminacije sa prilozima
03 Odgovor tužene na tužbu 80 0 P 097102 18
04 Izjašnjenje tužilaštva sa prilozima
05 Prijava za falsifikovanje sa prilozima od 16.01.2015
06 Zahtjevi za primjenu članova iz ustava i zakona
07 Zahtjev predsjedniku suda i odgovor
08 Presuda 80 0 P0 097102 18 P od 30.04.2019.
09 Krivična prijava po napadu od 22.05.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902