ČLANAK 605

Ustav i zakoni nisu buvlja pijaca na kojoj bi neki kriminalac od dana do dana izmišljao i prepravljao pravila kako mu padne na pamet i kako mu u tom trenutku odgovara a dužnost suda je da štiti prava garantovana zakonom.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 056780 14 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

1000000 (jedan miliona) KM


Na osnovu člana 192. ZPP-u, stav:
(1) Ako je sud propustio da odluči o dijelu zahtjeva ili o svim zahtjevima o kojima se mora odlučiti presudom, a koji su već raspravljeni, stranka može u roku od 30 dana od prijema presude predložiti parničnom sudu da se presuda dopuni. podnosim:

PRIJEDLOG ZA DOPUNU PRESUDE 80 0 P 056780 14 P

Prije svega posebno je važna činjenica da je USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, koju tužena RS primjenjuje prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo koju je ubila prilikom svojih mafijaških poslova, bila tajna te da je tek krajem 2012-te dokumentom A-326/12, kriminalac Kovačević Novak pritisnut snagom dokaza koje sam dostavio VSITV-u, priznao njeno postojanje i to djelimično a navodno se primjenjuje od 08.07.2010. Da je to laž dokazao sam na glavnoj raspravi jer smo mjesec dana poslije tog datuma, 10.08.2010. moja sestra i ja uhapšeni bez ijedne riječi u zabilješkama ili na suđenju da ta naredba postoji i da se primjenjuje. Umjesto toga, što sam takođe dokazao kriminalci iz OT Bijeljina su LAGALI i naređivali sudskoj policiji da laže kako nisu nadležni, uprkos tome što smo donosili dokaze o krivičnim djelima koja nisu bila predmet nikakve istrage i to pismeno najavili. Dužnost suda u ovom postupku nije da analizira LAŽI Kovačević Novaka izrečene 3 godine poslije izdavanja naredbe i njegova navodna opravdanja za to, nego isključivo da li je rješenje o suspenziji prava ikada doneseno i uručeno u pismenom obliku. Ustav i zakoni nisu buvlja pijaca na kojoj bi neki kriminalac od dana do dana izmišljao i prepravljao pravila kako mu padne na pamet i kako mu u tom trenutku odgovara a dužnost suda je da štiti prava garantovana zakonom. U ovom slučaju osoba koja se potpisala na kraju presude nema nikakve veze ni sa zakonima RS, ni sa Osnovnim sudom koji navodno predstavlja nego radi isključivo za interese zločinačke fašističke organizacije i njene pripadnike, koji godinama pljačaju upravo Republiku Srpsku i njene građane.
Donesena presuda u predmetu 80 0 P 056780 14 P od 31.03.2016. praktično nema nikakve veze sa tužbenim zahtjevima a posebno ne sa dokaznim materijalom i dokaznim postupkom koji uz završnu riječ ima oko 100 stranica. Nijedan moj argument nije osporila ni tužena o svom "odgovoru" ni tokom postupka a nije to učinio ni sud u presudi. Pisano je o svemu što nema veze sa dokaznim postupkom umjesto da se iznese stav o izvedenim dokazima i pravima koja su KRŠENA ILI NISU. Sud je po svom običaju temu prava garantovanih ustavom i zakonima, jednostavno ignorisao kao da se radi o izmišljotinama i fantaziranjima poremećenog psihopate kako me stručno godinama opisuju "neuropsihijatri" tužene RS, Kovačević Novak, Borovčanin Danko i ostali "eksperti" psihoanalize iz OT Bijeljina, sudske policije, Pravobranilaštva RS...
Stoga isključivo u cilju dalje pravne borbe pred sudom u Strazburu podnosim ovaj prijedlog ne očekujući od saučesnika u pljački građana, prikrivanju ubistva, krijumčarenja i drugih brojnih zločina ništa drugo nego nastavak falsifikovanja, laži i bezočnog razbojništva kako bi se zaštitile opljačkane milijarde maraka i drugi članovi zločinačke organizacije kojoj pripadaju. Prije konkretizacije prijedloga za dopunu presude citiraću kompletne tačke iz tužbenog zahtjeva sa podebljanim dijelovima zahtjeva o kojima sud nije izneo nijedan argument, nijednu riječ, apsolutno nikakav stav kao da i ne postoje u tekstu zahtjeva, citiram:
b) Tužena Republika Srpska, je izdavanjem neustavne, nezakonite naredbe da ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA
diskriminisala i ponižavala tužioca, (u periodu od 01.02.2010. do danas) te su mu oduzimana sva ustavom i zakonom garantovana prava, koja je lično pokušavao da ostvari u OT Bijeljina i to pravo da rješenje o suspenziji prava dobije pismeno i ima pravo žalbe i pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom garantovano članom 16 Ustava RS, pravo da dobije podatke koje je tužena RS prikupljala o njemu garantovano članom 23 Ustava RS, pravo da ne bude doveden u ponižavajući položaj garantovano članom 14 Ustava RS, pravo da mu se prava garantovana Ustavom RS, ne mogu oduzeti niti ograničiti i pravo na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, pravo na podnošenje krivične prijave garantovano ZOKP-u, pravo na pristup informacijama garantovano ZOSPI-a, te pravo na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH. Istovremeno je tužena RS, opisivala tužioca Zdenka Baju kao rastresenog, psihički poremećenog, kao narkomana i slično, kako usmeno tako i u svojim službenim dokumentima, što je došlo i do medija gdje je opisivan kao osoba "otišla na živcima" a sve navedeno je dovelo do povrede ugleda, časti i prava ličnosti, te se odgovorna tužena Republika Srpska, obavezuje da na ime naknade nematerijalne štete, za pretrpljene duševne bolove isplati tužiocu Zdenku Baji iznos od 500000 KM, (pet stotina hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 30 dana.
c) Tužena Republika Srpska je 19.03.2010. prijavila tužioca Zdenka Baju za "Ugrožavanje sigurnosti" koristeći smišljeno lažnu argumentaciju prilikom usmenog podnošenja prijave putem zamjenika glavnog okružnog tužioca OT Bijeljina,
pismeno u zahtijevu za pretres putem CJB Bijeljina, što je podržala i preko dežurnog tužioca OT Bijeljina, te je izdala naredbu za pretres, putem Okružnog suda u Bijeljini. Osim što je tužiocu odnijela dokaze na računaru o teškim krivičnim djelima za koje je odgovorna, tužena RS je vršila psihički teror nad tužiocem i njegovom porodicom, pretresanjem, praćenjem i danonoćnim nadzorom u 3 smjene ispred kuće. Navedene štetne radnje su viđene od velikog broja komšija, prijatelje, poznanika, te objavljene u medijima, što je doprinjelo da tužilac dobije status, kriminalca pod istragom, psihički poremećenog manijaka, masovnog ubice tužilaca u pokušaju, čime je došlo do teške povrede ugleda i časti Zdenka Baje u javnosti, kao i suspenzije prava ličnosti od strane OT Bijeljina, organa Republike Srpske, pa se tužena Republika Srpska obavezuje da na ime naknade nematerijalne štete, za pretrpljene duševne bolove isplati tužiocu Zdenku Baji iznos od 450000 KM, (četiri stotine pedeset hiljada konvertibilnih maraka), u roku od 30 dana.
A sve ovo takođe i u vezi sa tužbenim zahtjevom u skladu sa ZOO:
1) Naređuje se tuženoj RS da prestane sa radnjama kojom se povređuje pravo ličnosti tužioca, oduzimanju prava bez pravosnažnog rješenja i vrši bilo kakva diskriminacija u odnosu na druge građane.
Novčana nadoknada za nematerijalnu štetu i procjena da li treba biti isplaćena i u kolikom iznosu je jedno a utvrđenje da li je neko pravo povrijeđeno, oteto, suspendovano bez pravosnažnog rješenja ili nije je sasvim drugi pravni problem. Da bi sud mogao uopšte odlučivati o tome treba li narediti prekid radnji kojim se povređuju prava ličnosti neke osobe MORA prethodno ustanoviti, ("utvrditi"), da li se jedno ili više prava oduzimaju, o tome izneti pismeni stav sa argumenacijom vezanom za relevantne članove iz ustava i zakona i činjenice utvrđene dokazima iz spisa. Sud odnosno tužena RS, odnosno, pripadnik zločinačke organizacije instalirane unutar organa RS nije to učinio nijednom riječju.
Može se to tumačiti i tako da je presudu pisao "patriota" uvažavajući činjenicu da sam ja samo jedan od "domaćih izdajnika i stranih plaćenika" kako nas poslije stručne i lično sprovedene istrage opisuje najveći "patriota" RS i šta tu uopšte ima da bilo ko više utvrđuje i preispituje jer takvima naravno, sva garantovana prava i treba oteti da ne bi ometali pariotski transfer novca od naroda na bankovne račune tih istih "patriota" i njihovih sluga. No možda će pred nekim drugim sudom u narednim danima doći do primjene zakonskih odredbi umjesto instrukcija šefa mafije te taksativno predlažem da se u dopunskoj presudi sud o tome odredi i to:
1) Kako glasi naredba o zabrani pristupa u OT Bijeljina, na koga se sve odnosi, zbog čega je izdata, od kada je stupila na snagu i do kada će se primjenjivati te iz kog dokumenta je sud sve utvrdio ???
2) Da li je naredba da "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BOLLIN BAJO I DRUGIM SRODNICIMA, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA" u skladu sa važećim ustavom i zakonima RS ?
3) Da li je naredba o zabrani pristupa donesena u skladu sa ZOUP-u RS i da li je postala pravosnažna nekim rješenjem i kojim?
4) Da li je pismeno rješenje o zabrani pristupa uručeno tužitelju Zdenku Baji i omogućeno pravo žalbe ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu, garantovano članom 16 Ustava RS ?
5) Da li je pismeno rješenje o zabrani pristupa uručeno tužitelju Zdenku Baji i omogućeno pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom garantovano članom 16 Ustava RS ?
6) Da li je tužena RS omogućila tužitelju Zdenku Baji da dobije TRAŽENE podatke koje je prikupljala o njemu garantovano članom 23 Ustava RS, a vezano za oduzimanje računara koji je oduzela poslije lažne prijave te je isti držala u svom posjedu kako bi ga pregledala sa ciljem pronalaska dokaza krivičnog djela ?
7) Da li je tužena RS omogućila tužitelju Zdenku Baji da dobije TRAŽENE podatke koje je prikupljala o njemu garantovano članom 23 Ustava RS, a vezano za praćenje, pretresanje i 24-satni nadzor kretanja i komunikacija, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" ?
8) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje da ne bude doveden u ponižavajući položaj garantovano članom 14 Ustava RS, time što ga je mjesecima lagala da nije nadležna za predmet KTA-596/09, izbacivala iz zgrade, hapsila bez potvrde o lišenju slobode tokom 2010-te ?
9) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje da ne bude doveden u ponižavajući položaj garantovano članom 14 Ustava RS, time što ga mu je godinama uskraćivala prava iz člana 16 i 23 ustava te pristup informacijama pismeno traženim prema ZOSPI-a ?
10) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje da mu se prava garantovana članom 48 Ustava RS, i to članovi 16 i 23, ne mogu oduzeti niti ograničiti ?
11) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, time što mu nije dozvoljavala izvođenje dokaza ni u jednom predmetu priklopljenom ovoj parnici ?
12) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, time što je u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 prekršila pravilo o obrtanju tereta dokazivanja i provela postupak bez ijedne riječi i prisustva diskriminatora ?
13) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, time što je u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 falsifikovala činjenice i dokaze te umjesto dana 05.09.2012. u presudi izvodila impresije o danu 13.05.2013. koji nema nikakve veze sa tužbenim zahtjevom ?
14) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, tako što ga je poslije "Nužne odbrane" i "Dopuštene samopomoći " kojom se suprotstavio fašističkim napadima tužene RS, hapsila, zadržala u pritvoru a nije izvela pred sud u zakonskom roku od 12 sati što je MORALA učiniti.
15) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, tako što je u predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr sakrila 1. svjedoka Mićić Zorana koji je lično izdao naredbu tužiocu da se udalji ?
16) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na sudsku zaštitu sloboda i prava garantovano članom 48, tako što je u predmetu 80 1 Pr 007070 12 Pr instruisala svjedoka Zorana Čavića da lažno svjedoči pred sudom i negira postojanje naredbe o ZABRANI PRISTUPA, a što je dokazano dokumentom A-326/12, te da laže kako je vikao što ne postoji u zabilješkama niti u prekršajnom zahtjevu ?
17) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na podnošenje krivične prijave garantovano ZOKP-u, usmeno na zapisnik, članovi "Oštećenje tuđe stvari", "Nesavjestan rad u službi", "Sprečavanje dokazivanja" itd, vezano za uništeni dječji ruksak Ivone Bajo koji je tužena krila 5 godina u svom posjedu ?
18) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na podnošenje krivične prijave garantovano ZOKP-u, usmeno na zapisnik, vezano za krijumčarenje u AD Univerzal unutar zločinačke organizacije mafijaškog režima "Bobar grupe" koje sam dokazao tokom postupka a koje nije nikada bilo predmet nijedne istrage nijednog organa RS ?
19) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na pristup informacijama garantovano ZOSPI-a, vezano za oštećenje PRIVATNOG VLASNIŠTVA, dječjeg ruksaka, skinutog sa smrtno ranjene Ivone Bajo, pismeno zatraženo više puta počev od dokaza Zahtjev 11.02.2010. te se tek krajem 2015-te poslije punih 5 i po godina pismeno izjasnila da o razlozima presjecanja kaiša i tretiranja hemijskim sredstvom istog NEMA POJMA a za koje je vrijeme tužioca diskriminisala, lagala, šikanirala, izbacivala, hapsila, pravila budalom, opisivala kao psihopatu i narkomana, rastresenog ludaka kome treba oduzeti sva prava bez objašnjenja i pismenog rješenja ?
20) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na pristup informacijama garantovano ZOSPI-a, vezano za pitanje kojim je vještačenjem utvrđeno kako su i čime nanesene SVE unutrašnje povrede Ivoni Bajo konstatovane obdukcijom, pismeno zatraženo više puta počev od dokaza Zahtjev 11.02.2010. ?
21) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na pristup informacijama garantovano ZOSPI-a, vezano za pitanje kojim je vještačenjem utvrđeno kako su nastali krvave mrlje na asvaltu dužinom od 15 metara prije pada kada je navodno došlo do povrede, pismeno zatraženo više puta počev od dokaza Zahtjev 11.02.2010. ?
22) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na pristup informacijama garantovano ZOSPI-a, vezano za podnošenje krivične prijave protiv portira i firme iz Bobar grupe, posebno imajući u vidu da je tužitelja uhapsila 10.08.2010. uskraćujući mu odluku o tome navodno donesenu nekoliko dana ranije što je dokazano dokumentom Službena zabilješka OT Bijeljina od 06.08.2010 te da je do ove informacije došao tek tokom ove parnice, naredbom suda. ?
23) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na nediskriminaciju garantovano članom 4 Ustava BIH. imajući u vidu sve prethodno navedene tačke ???
24) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na pravično suđenje garantovano ustavima RS, BIH i EKOLJPIOS-a, time što je prihvatila u ovoj parnici SVOJ odgovor bez ijedne činjenice i razloga zbog kojih se osporava tužba ?
25) Da li je tužena RS prekršila pravo tužitelja Zdenka Baje na pravično suđenje garantovano ustavima RS, BIH i EKOLJPIOS-a, time što je odbila svjedočenje svih predloženih svjedoka, svih dokaza ponuđenih poslije pripremnog ročišta sa LAŽNIM obrazloženjem da to nije uopšte moguće dok je predmet u fazi glavne rasprave ?

Ovih 25 tački su samo dio od mogućih, (zasigurno preko 100) koje sam mogao napisati o kršenju prava koja je činila tužena RS od 23.07.2009. kada je ubila Ivonu Bajo prilikom jedne od svojih razbojničkih i zločinačkih akcija u tada "uglednu" a sada je opšte poznato zločinačku organizaciju "Bobar grupu" preko koje je godinama krala stotine miliona maraka, švercovala narkotike, prala novac narko mafije i prikrivala sve te kriminalne radnje svim svojim uposlenicima, gestapovskim metodama, uključujući i dokaze ubistva Ivone Bajo koje sam ponudio, prezentovao i dokazao u ovom postupku.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902