ČLANAK 500

NA POSTAVLJENA PITANJA DO DANAS NIJE STIGAO ODGOVOR, NO IMAJUĆI U VIDU RANIJI PROFESIONALAN RAD NADLEŽNIH ZA INFORMACIJE IZ OVOG SUDA TE NEZAKONITO PRAĆENJE I NADZOR KOMUNIKACIJA KOJIMA SU IZLOŽENI GRAĐANI, ODGOVORNOST ZA NESTANAK NEKIH POŠILJAKA JE VJEROVATNO NA NEKOJ DRUGOJ STRANI...

PITANJA BEZ ODGOVORA

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz

                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina

                      Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina.

1. Ima li Osnovni sud u Bijeljini tehničke uslove za tonsko snimanje rasprava ?2. Dana 23.10.2014. obavješten sam tokom rasprave u predmetu 80 0 P 039222 12 P da je Vrhovni sud RS zatražio taj spis za svoje potrebe, te zahtijevam kopiranje i pismenu dostavu tog dopisa, odnosno objašnjenje po čijem zahtijevu i sa kojim obrazloženjem je taj spis izuzet od Osnovnog suda u Bijeljini.3. Dana 11.12.2013. Pravobranilaštvo RS je sačinilo podnesak na moju tužbu za utvrđenje diskriminacije, (80 0 P 043325 13 P 2) sa prilozima među kojima se nalazio i falsifikat "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr" o čemu sam obavijestio odmah Sud u tom predmetu, nakon čega je pomenuti falsifikat povučen.

Da li je Osnovni sud u Bijeljini podneo po službenoj dužnosti krivičnu prijavu zbog krivičnog djela “Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave” ?
4. Da li je Osnovni sud u Bijeljini dostavio Pravobranilaštvu RS pomenuti falsifikat ili je to učinio neki drugi organ, te ako vam je poznato koji ?

5. U više navrata Pravobranilaštvu RS je dozvoljeno da podneske predaje samo u jednom primjerku, (za sud) uprkos mojim konstantnim primjedbama. Prvi put se to desilo prilikom dopisa kojim su tražili povrat dokaza (80 0 P 043325 13 P 2), kako ja ne bih primjetio uklanjanja falsifikata a poslednji put dana 22.10.2014. (80 0 P 039222) Da li je naredba Predsjednika suda vezano za tu temu obavezujuća za prijemnu službu, postupajuće sudije i sve stranke ili je samo ukras na zidovima kancelarija 1 i 13 ???

Bijeljina, _____________2014.godine                                   Podnosilac zahtjeva

 

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902