Nedelja, Oktobar 20, 2019

ČLANAK 1061

NE POSTOJE NIKAKVE INSTITUCIJE NITI ZAKONI NEGO TEROR I DIKTATURA MAFIJE KOJA JE I JAVNO OBJELODANJENA OD STRANE JEDNOG OD POLITIČKIH LIDERA TUŽENE BOSNE I HERCEGOVINE, MILORADA DODIKA. PRED KAMERAMA JE OTKRIO FORMIRANJE "CRNE KNJIGE" SA IMENIMA LICA PROTIV KOJIH ĆE KAKO KAŽE NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA DA VODE BORBU - ŠTO JE JAVNI NALOG ZA LIKVIDACIJE...

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO AP-1282-18

ZAHTJEV ZA SUD U STRAZBURU

ZDENKO BAJO PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE
PO PREDMETU AP-1282/18

Od Suda se očekuje da ustanovi da su u konkretnom slučaju prekršena navedena prava Zdenka Baje i da odluči na koji način će oštećeni dobiti zadovoljenje, te da ukaže državi Bosni i Hercegovini koja su zakonska rješenja u njenom zakonodavstvu nesaglasna sa Konvencijom i da joj naloži u kom dijelu i kako treba da izmijeni praksu rada državnih organa.
NE POSTOJE NIKAKVE INSTITUCIJE NITI ZAKONI NEGO TEROR I DIKTATURA MAFIJE KOJA JE I JAVNO OBJELODANJENA OD STRANE JEDNOG OD POLITIČKIH LIDERA TUŽENE BOSNE I HERCEGOVINE, MILORADA DODIKA. PRED KAMERAMA JE OTKRIO FORMIRANJE "CRNE KNJIGE" SA IMENIMA LICA PROTIV KOJIH ĆE KAKO KAŽE NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA DA VODE BORBU - ŠTO JE JAVNI NALOG ZA LIKVIDACIJE...

Završni pravni lijek "Ustavni sud AP-1282/18 od 22.05.2019" ne samo da ne sadrži nikakav argument kojim se eventualno osporavaju i degradiraju moji dokazi i iznesene činjenice, nego se čak iznosi lažna tvrdnja da citiram sa strane 3 " apelant nije ponudio relevantne argumente koji bi opravdali njegove tvrdnje da je na bilo koji način došlo do povrede ustavnih prava na koja se pozvao. TO JE NARAVNO LAŽ. Ustavni sud niti čita niti analizira apelacije nego prepiše izjašnjenje koje im dostave sudije koje su prethodno smišljeno kršile zakon i štitile interese mafije. U nastavku ću opisati više teških kršenja prava na pravično suđenje a za početak ističem DA NE SAMO DA MI NIJE OMOGUĆENO DA ISPITAM GLAVNOG SVJEDOKA KOJI JE NAVODNO IZDAO NAREDBU, NEGO SA TAJ NIJE NI POJAVIO NA PRETRESU. SUDIJA ODNOSNO SUD JE VIŠE PUTA KORISTIO TERMIN "IZVRŠENI PREKRŠAJ" PRIJE DOKAZNOG POSTUPKA I PRESUDE IAKO STRANKA IMA PRAVO DA SE SMATRA NEVINOM A SVAKI OD OVA DVA ELEMENTA JE GARANTOVAN ZAKONOM KAO USLOV ZA PRAVIČNO SUĐENJE.
PROCESNI PREKRŠAJI I POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE :
1) Sudija Sekulić je prije bilo kakve radnje dokazivanja upućivala pozive na pretres u kojima je navodila da trebaju prisustvovati jer je Zdenko Bajo "POČINIO PREKRŠAJ", čime je prekršila pravo iz člana 9. 2) Sve predložene dokumente odbrane je odbila sa "obrazloženjem" da nisu u vezi sa "KONKRETNIM" prekršajem, čime je prekršila pravo iz člana 9. 3) Više puta je u toku postupka koristila izraze "POČINJENI" i "KONKRETAN" prekršaj posebno sprečavajući pitanja odbrane. 4) U saradnji sa načelnikom Borovčaninom, sudija je podmetnula snimke dalje kamere i prikazala ih na zidu sa ciljem da prikrije kršenje zakona i prava od strane sudske policije. 5) Sudija je odbila kao dokaz dokumente koje sam predao sudskoj policiji konkretnog dana a opisali su ih u zabilješci kao "urgencije, žalbe, punomoć, materijalne dokaze". 6) Sudija nije primjenila član 2 pošto nisu dokazivane štetne posljedice. 7) Sudija je u pozivu navela član 27 ZOJRIM-u, bez naziva a u rješenju sasvim drugi član 24. 8) Sudija je prekršila odredbe člana 7, kojima se isključuje odgovornost za izneseno mišljenje o radu državnih organa. 9) Sudija Sekulić je postupak okončala bez izjave GLAVNOG svjedoka koji je navodno izdao naredbu iako drugi svjedoci nemaju pojma o odredbama zakona i zakonitosti naredbe koja nije ni izdata. 10) Sudija Sekulić nije poštovala zakon pa je "DOKAZE" zabilješku i lažne izjave svjedoka koristila iako se do njih došlo neposredno po kršenju garantovanih prava. 11) Sudija Sekulić nije omogućila da po negiranju odgovornosti iznesem odbranu kako je propisano, nego sam morao pismeno da upozorim na to i ponovo usmeno na pretresu 28.07.2017.
- Sud je bio dužan utvrditi osnovanost mojih pismenih ukazivanja na to da su dokazi protiv mene pribavljeni kršenjem prava i nezakoniti su jer sam napadače jasno i glasno upozoravao da to ne čine što je potvrdio svjedok Čivić Omer.
- U pozivu na pretres po 80 1 Pr 082502 17 Pr navodi se da sam okrivljen za prekršaje iz člana 7 i 27 ZOJRIM.
- Sudija Sekulić Cvijeta je hitno okončala postupak u sred kolektivnog odmora bez saslušanja glavnog svjedoka i bez uvida u spise koje sam predložio jer kako se ispostavilo saučestvovala je u uništavanju predmeta iz koga je sačinjen falsifikat a čiju sam kopiju priložio na pretresu tražeći da se izvrši uvid u spise suda i MUP-a iz tog predmeta.
- U rješenju 80 0 Pr 082502 17 Pr 01 od 02.08.2017. oglašavam se odgovornim po članu 7 i drugom članu 24 ZOJRIM.
- U prvostepenom postupku na pozivu i zapisnicima predmet ima broj prekršajnog suda 80 1 Pr 082502 17 Pr.
- U rješenju istog prvostepenog suda od 02.08.2017. predmet ima drugačiji broj 80 0 Pr 082502 17 Pr, (0 umjesto 1).
- U rješenju drugostepenog suda od 30.11.2017. predmet ima ponovo novi broj 80 0 Pr 0082502 17 Pžp ( dodata "0").
- Poziv Jovici Mitroviću nosi broj 80 0 Pr 082502 17 Pr, sadrži unaprijed pripremljen stav sudije "da je počinjen prekršaj" čime se krše prava iz člana 9 stav 2. tačka 1 i pravo na pravično suđenje, (što je ponavljano više puta tokom postupka).
- Predao sam prijedlog za oslobađanje od takse po kome nije donesena nikakva odluka jer sudija uopšte ne čita moje podneske.
- Moja žalba, (skenirana na disku) se od strane drugostepenog suda djelimično usvaja i opisuje kao "DJELIMIČNO OSNOVANA" ali zanimljivo je to da nijednu temu koju sam obradio u žalbi nije drugostepeni sud ne samo demantovao nego ni pomenuo a usvaja se i oglašava osnovanim oslobađanje od takse koje ja u žalbi nisam ni tražio... NEVJEROVATNO...
Ove nepravilnosti su više nego dovoljne da se poništi kompletan postupak a u nastavku su teška krivična djela.

POZADINA I UZROCI DISKRIMINACIJE
23. jula 2009. mafijaški klan je prilikom krijumčarenja u zločinačku organizaciju Bobar grupu ubio osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, ćerku moje sestre. Dokumenti i dokazi koje pominjem su dio materijala koji sam doneo u zgradu dana 15.12.2016. i imao namjeru prijaviti krivična djela u čemu sam onemogućen.
S obzirom da je godinama ranije i poslije toga bila u toku pljačka stotina miliona i milijardi maraka preko Bobar banke, pripadnici mafijaškog klana, zaposleni u policiji, tužilaštvu i sudu su uklonuli materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, oprali ga hemijskim sredstvom i uklonili iz istražnih radnji kako bi ubistvo predstavili kao pad sa bicikla.
Materijalni dokaz ubistva je dječji ruksak, (Snimci dječjeg ruksaka) koji je ubijena djevojčica nosila preko ramena a isti je dvostruko presječenog kaiša, što se desilo prilikom smrtonosnog ranjavanja djevojčice. Presječeni dio nedostaje a ostatak je opran hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi masti ili ulja sa kamiona koji je dovezao robu a prilikom skretanja u firmu iz Bobar grupe mu je pukla traka kojom su učvrstili rezervoar kamiona te i danas na ulazu postoje dva paralelna traga, (Mjesto zločina) ostala od rezervara koji je pao na asfalt.
Da bi taj zločin i mnoga druga krivična djela ostala sakrivena, pripadnici mafije izdaju tajnu, nezakonitu i fašističku naredbu da se svim srodnicima ubijene djevojčice zabrani pristup u tužilaštvo, kako formalno ne bi mogli dostaviti nijedan dokaz o ubistvu a oni istovremeno da mogu glumiti kako o svemu nemaju pojma što se može vidjeti iz priloženog dokaza, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.).
Ali 15.04.2015. sud vraća porodici izuzete stvari, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)) koje su bile u depou i tom prilikom se konstatuje stanje u kome se ruksak nalazi a jedan predmet metalna korpa uopšte nije vraćen te u narednom periodu se pismeno traži od svih državnih organa da se izjasne kako je došlo do presijecanja kaiša i pranja benzinom te zašto jedan predmet nije vraćen što se vidi iz dokaza "Zahtjev organima BIH 15.07.2016." a na šta nikada nije odgovoreno.
Takvih zahtjeva je bilo mnogo i u ranijem periodu a i kasnije ali naravno neću ih sada prilagati jer su sasvim dovoljni ovi od 15. jula 2015. a samo 25 dana kasnije izdata je "Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." kojom se nalaže povrat privatnog vlasništva traženog i spornog dana a što je organ BIH, "Sudska policija" spriječila brutalno kršeći ustav i zakone a prekršajni sud se ponašao kao da se ništa od svega toga nije desilo...
ČINJENIČNI OPIS SPORNOG DOGAĐAJA
S obzirom da je ubistvo osmogodišnje djevojčice smišljeno prekriveno, niko od takozvanih državnih organa a u stvari servisa mafije, nije htio da odgovori a suštinski nije ni mogao jer odgovora nemaju te sam lično otišao 15.12.2016. sa materijalnom dokazom ubistva i zahtijevao od sudske policije da odmah obavijestiti sud i tužilaštvo te da postupe po svojoj obaveze iz zakona i utvrde kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva ko ga je uklonio sa mjesta ubistva, oprao benzinom i sakrio te da se utvrdi kako je došlo do presijecanja, odnosno da li je predmet koji je presjekao kaiš istovremeno i ubio djevojčicu a što se htjelo prikriti.
Pripadnici sudske policije su po nalogu svog načelnika, odbili da obavijeste tužilaštvo, rekavši mi da postoji zabrana pristupa i da im je čak rečeno da se tužioci uopšte ne obavještava o mojim dolascima i dokazima koje donosim.
Pismeno rješenje o tome, odnosno o zabrani pristupa koje sam tražio mi nisu dali, što najbolje pokazuje da je u pitanju kriminal a da je ta naredba postojala vidi se iz sudskog dokumenta "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr od 19.08.2011." no da je bila nezakonito, vidi se iz odgovora svih državnih organa. Prije svega "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." koji sadrži i postavljena pitanja i odgovore te "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." u kojim se dokumentima konstatuje da nikada nisu donijeli takvo rješenje.
Pošto sudska policija nije htjela obavjestiti tužolaštvo i sud o dokazima kriminala i mojim zahtjevima na to razbojništvo i organizovani kriminal sam izvadio materijalni dokaz ubistva, (Snimci dokaza krivičnih djela) i pokazao ga prisutnima te ih upozorio da prekinu sa prikrivanjem kriminala i sa kršenjem prava, garantovanih ustavom i zakonima inače time postaju saučesnici u ubistvu i da će krivično odgovarati.
Ta scena se vidi na fotografijama snimljenih video nadzorom, pa čak i detalji kada je sudski policajaca bacio dokumente na pod umjesto da postupi profesionalno. S druge strane ni na jednom snimku ne postoji LAŽNI OPIS, gdje bi se vidjelo da mi bilo ko prilazi i izdaje naredbu na stranu to što bi taj IZMIŠLJENI DOGAĐAJ moralo dokazivati podnosilac zahtjeva. Umjesto da pokaže i dokaže preko video snimaka i službenika koji je navodno izdao naredbu, BIH je preko svojih organa umjesto toga i svjedoka koji nije htio da LAŽE PRED SUDOM, istog izostavila a angažovala druge koji su pristali da LAŽU.
Da bi prikrili svoje kriminalne aktivnosti, pripadnici mafije pokušavaju taj događaj predstaviti kao kršenje javnog reda i mira, iako su oni mene bukvalno kao razbojnička družina napali, kršeći prava garantovana ustavom, lažirali zapisnik, tvrdeći da je neki policajac izdao naredbu da izađem što je gnusna laž i ne vidi se uopšte na snimcima. Na stranu što su smišljeno kršili zakon i prikrivali zločin.
Čak je predloženo zahtjevom da taj policajac Lazić Milan bude glavni svjedok i objasni kakvu je naredbu navodno izdao i zašto, međutim on se na suđenju uopšte nije pojavio kao ni predloženi svjedok Filipović Danica a materijal koji sam ja tražio da se dostavi, sudija nije htjela obezbijediti, nego je spis uništen kako bi se prikrili dokazi o falsifikovanju sudskog rješenja.
Osim toga sudija, odnosno sud su me unaprijed proglasili krivim, što se vidi iz priloga "Poziv Jovici Mitroviću po 80 0 Pr 082502 17 Pr" upućenom sudskom tehničaru gdje se kao razlog pozivanja navodi da sam izvršio prekršaj i to prije bilo kakvog sudskog dokazivanja što je direktno kršenje prava na pravično suđenje.
Osim toga naravno, prekršeno je i pravo da mogu ispitati navodnog svjedoka koji je kao izdao neku naredbu ali pošto je to bila laž a gospodin nije htio lagati pred sudom, onda taj svjedok nije ni izveden a što je takođe suprotno zakonu i viši sud je morao takvu presudu prema zakonskim odredbama odbaciti.
Ali s obzirom da se u Bosni i Hercegovini prikriva na stotine ubistava, uključujući i likvidacije vatrenim oružjem i eksplozivima u te zločine su umiješani mnogi pripadnici pravosuđa te smišljeno falsifikuju činjenice i donose presude i rješenja po nalazima šefova mafije a nikako po zakonskim odredbama.
Na kraju je poslije moje pritužbe VSITV-u, "ustanovljeno" da je došlo do "greške" službenika, (Odluka po UDT 16893-17 od 19.02.2019.) i moj zahtjev od 15.07.2016. navodno nije dostavljen sudskoj upravi. Negativne posljedice i nanesenu štetu meni, sve uz lažiranje i falsifikovanje činjeničnog stanja ne samo da nisu otklonjene nego se i ne pominju.
I to je naravno LAŽ, jer se ne radi ni o kakvoj "grešci" nego namjernom prikrivanju dokaza ubistva i smišljenom kršenju prava. O navodnim "preduzetim mjerama" protiv odgovornog referenta nikad nisam obavješten nego ja ta LAŽ upotrebljena kao izgovor da bi UDT mogao okončati predmet. S druge strane sasvim je nebitno koja je osoba odgovorna za kršenje mojih prava jer svaki službenik nastupa u ime države i prema zakonu je javni organ odnosno država odgovorna za nanesenu štetu.
Osim toga, sve i da je tačno ta LAŽ o "grešci" službenika to ne mjenja činjenicu da je sudska policija morala reagovati profesionalno čak i da sam se prvi put pojavio pred njima sa dokazima ubistva. UMJESTO DA HITNO PREDUZMU SVE ZAKONOM OBAVEZUJUĆE RADNJE DA SE SAČUVAJU DOKAZI TEŠKIH KRIVIČNIH DJELA, KORUMPIRANI SLUŽBENICI GESTAPOVSKIM METODAMA TRETIRAJU GRAĐANE I SMIŠLJENO PRIKRIVAJU ZLOČINCE.
To razbojništvo je u međuvremenu eskaliralo te sam nedavno, 22.05.2019. fizički napadnut čak i u zgradi MUP-a, od NN službenika u civilu, prijećeno mi je prebijanjem i ubistvom ako se više ikada pojavim, na šta prisutni uniformisani policajci ne samo da nisu reagovali i spriječili napad, nego su odbili sačiniti zabilješke i reći mi ime napadača. Nisu me uspjeli uplašiti ali to samo pokazuje kakve metode se koriste za zastrašivanje građana. Događaj sam potom pismeno prijavio tužilaštvu te mi se osoba koju sam naveo kao vjerovatnog napadača pismeno obratila "Pismo od Mitra" tvrdeći da nema veze sa napadom na mene i da sam ga zamjenio sa nekim od inspektora. Podaci o zaposlenju koje pominje se mogu vidjeti u prilogu "Mitar Stanković info".
PARALELNI KONTINUIRANI TAJNI NADZOR I MONTIRANA OPTUŽNICA PRED NENADLEŽNIM ORGANIMA
Uz sve ovo, veoma je bitno istaći i činjenicu da je kriminalni klan 2015-te, pokrenuo nezakoniti predmet protiv mene pred nenadležnim organima sa druge teritorije ponovo falsifikujući dokumentaciju.
Naime ja sam u januaru 2015. predao sudu dopis pod nazivom "Ko su falsifikatori" 16.01.2015. sa priloženom krivičnom prijavom i dokazima falsifikata te je glavni republički tužilac doneo odluku "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." da se moja krivična prijava dodijeli u rad drugom tužilaštvu s obzirom da sam prijavio pripadnike državnih organa pod nadležnošću ovog tužilaštva. SUMARNO GLEDANO MI JE U MJESNIM - NADLEŽNIM ORGANIMA BIO KONSTANTNO ZABRANJEN PRISTUP A ISTOVREMENO JE LAŽIRANA NADLEŽNOST NENADLEŽNIH ORGANA I PRIPREMAN POKUŠAJ LIKVIDACIJE.
Dake, pripadnici klana vrše bezočnu manipulaciju i sačinjavaju pomoćni dokument kojim me pokušavaju optužiti za povredu ugleda suda i spajaju ga sa spomenutom odlukom republičkog tužilaštva što se vidi iz priloga "Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019." te lažiraju nadležnost i vode tajnu istragu protiv mene, koja je uključivala snimanje komunikacija krađu pošte, čak i za sud u Strazburu je ukradena pošiljka, te angažovanje doušnika i timova za likvidaciju a naravno bio mi je zabranjen pristup lokalnom tužilaštvu. Da je nadležnost falsifikovana, vidi se i u prilogu "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." u kojoj se pozivaju upravo na tu odluku republičkog tužilaštva od 01.06.2015.
Tokom godina od 2015. do 2019. više puta je pokušano moje ubistvo i dva puta sam prisilno vođen na teritoriju Istočnog Sarajeva te ostavljen na ulici iako sam tražio hitnu pomoć zbog teških problema sa disanjem i povraćanje jer su me tamo čekali timovi za likvidaciju.
Navodno rješenje o nadležnosti se krilo od mene ali sam uspjelo da dobijem kopiju od republičkog tužilaštva a kako se pokušala lažirati nadležnost vidi se i iz takozvanog izjašnjenja gdje se to pokušava izvesti upravo onim rješenjem kojim se moja krivična prijava daj njima u rad.
I tako dakle, pošto su već ubili osmogodišnju djevojčicu i pokušavaju prikriti to ubistvo što im teško ide s obzirom da sam razotkrio sve detalje i objavljujem ih na internetu, pripadnici mafijaškog klana su odlučili da ubiju i mene i to tako da me dovuku na neku udaljeno lokaciju kao metu ekipi za likvidaciju.
Takvih primjera je mnogo a navešću samo posljednje i najpoznatije, odnosno slučaj otmice i ubistva Davida Dragičevića, 18-24.03.2018. potom likvidaciju vatrenim oružjem Slaviše Krunića, 22.04.2019. vlasnika zaštitarske kompanije te pokušaj ubistva Slobodana Vasiljevića 01.06.2019. upravo na teritoriji Istočnog Sarajeva a koju je srećom preživio.
Taj pokušaj ubistva je izvršio upravo jedan od timova koji su pokušali i mene da ubiju a godinama su pod zaštitom pripadnika mafije iz tužilaštva u Istočnom Sarajevu, koji su ih oslobađali više puta prethodnih godina za više krivičnih dijela uključujući i pokušaje ubistva.
Osim navedenih dostavljam i dokumentaciju iz sudskog predmeta, počev od zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka do odluke Ustavnog suda AP-1282/18 od 22.05.2019 a posebno skrećem pažnju na moje "Pismeno upozorenje o povredi prava iz UDOLJP i KOZLJPIOS". U pitanju su "Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima" i "Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda".

PRILOZI - PO GRUPAMA

Pozadina i uzroci diskriminacije
Činjenični opis spornog događaja
Paralelni kontinuirani tajni nadzor i montirana optužnica pred nenadležnim organima
Poziv suda za 80 1 Pr 082502 17 Pr sa prilozima
Dopisi i zahtjevi stranke sudu

Fotografije video nadzora
Pismeno upozorenje o povredi prava iz UDOLJP i KOZLJPIOS
Zapisnici sa pretresa
Sudska rješenja i pravni lijekovi
Ustavni sud po AP-1282-18 od 22.05.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me